SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan med ajournering och Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande , Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande, ordförande 116 Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande , Lars Zetterlund (S) Brita Semb (S) Andreas Sjölander (S) Catja Moberg (MP) Margareta Tjärnlund (M) kl , 122 Maj-Lis Domeij (SJVP) Maria Häggblad (SJVP) 92-96, 122 Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Bäckman (S) tjänstgörande för Ann-Christine Myrgren (S) 116 Christina Bäckman (S) tjänstgörande för Hans Sefbom (M) 120 Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Margareta Tjärnlund (M) , Camilla Nilsson (FP) tjänstgörande för Karin Westerlund (C) Göran Sjödén (KD) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) Fredrik Bäckström (S) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) 97-98, , Fredrik Bäckström (S) 92-96, , 122 Christina Bäckman (S) kl , , , Birgitta Bolander Lundström (M) 92-96, 122 Göran Sjödén (KD) 92-96, 122 Ulla Fröberg, sekreterare Hans Fälldin, förvaltningschef Berit Jonsson, programområdeschef Britt-Marie Lanerud, programområdeschef Lisbet Sander, programområdeschef Agneta Nordström, programområdeschef Andreas Vikdahl, MAS Pernilla Löfstrand, ekonom 92-95, Kjell-Ove Persson, ekonom Eva Ehn, projektsamordnare 96 Hans-Erik Bergman, enhetschef Solbritt Höglund, enhetschef 122 Linda Winqvist, socialsekreterare 122 Helene Brändström, verksamhetsledare barn- och familjeenheten Mia Fälldin, projektledare Pia Malm, chef socialpsykiatri Aleris 96 Jan Sahlin, verksamhetschef Aleris 96 Evelina Gustafsson, socionompraktikant Helena Johansson, socionompraktikant Åke Hamrin, Vision Hans Sefbom (M) , samt Maria Häggblad (SJVP) 120 Socialförvaltningen , klockan Underskrifter Sekreterare _ Paragrafer varav 116, Ulla Fröberg är omedelbart justerade Ordförande Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Justerande Hans Sefbom (M) , Fredrik Bäckström (S) 120

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för nedtagande av anslag Socialförvaltningen Ulla Fröberg Utdragsbestyrkande

3 Innehåll 92 Val av ledamot att justera dagens protokoll Fastställande av föredragningslista Delredovisning av projekt "Bo bra på äldre dar" Budgetskrivelse Information från Aleris Budgetuppföljning Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Verksamhetschef hälso- och sjukvård Slutrapport genomgång av personalplanering Slutredovisning av projekt "Korttidsrehab" Utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah Organisationsbidrag inom omsorg om funktionshindrade Planerade ärenden Socialnämnden Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen Yttrande till Socialstyrelsen i pågående tillsynsärende på Solbrännan Ansökan om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV - information Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av protokoll Skrivelser, meddelanden, beslut Domar/beslut Information från förvaltningen Information från ordförande Sekretessbelagda ärenden 3

4 92 Val av ledamot att justera dagens protokoll att utse Hans Sefbom (M) till justerare, att utse Maria Häggblad (SJVP) alternativt tjänstgörande ersättare till justerare avseende 120, samt att protokollet justeras , klockan

5 93 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande föredragningslista med föreslagna ändringar. Bakgrund Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) går igenom upprättad föredragningslista. Tillkommande ärenden allmänna delen Punkt 13 b, Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade Punkt 13c, Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen Punkt 13 d, Yttrande till Socialstyrelsen gällande Solbrännan Punkt 13 e, Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem 2012 Punkt 13 f, Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt LOV - information Tillkommande ärenden enskilda delen Punkt 0, Yttrande till Socialstyrelsen, dnr /2012 Punkt 7 b, Anmälan enligt 14 kap 2 socialtjänstlagen, Lex Sarah Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) anmäler jäv under punkt 0, enskilda ärenden. 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) anmäler jäv under punkt 4, enskilda ärenden. Socialförvaltningen, föredragningslista

6 94 Delredovisning av projekt "Bo bra på äldre dar" att tacka för informationen. Bakgrund Projektledare Mia Fälldin informerar om projektet "Bo bra på äldre dar". Mia Fälldin redovisar en prognos för Härnösand avseende åldersgrupperna 55+, 65+ och 80+. Ett inspirationsseminarium är planerat till den 23 maj Projektet ska vara avslutat till den 8 juni Projektledare Mia Fälldin, muntlig information. 6

7 SOC Budgetskrivelse 2013 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens budgetförslag 2013 med nedanstående ändringar under punkt Åtgärder för budget i balans 2013, att säga nej till åtgärden att ej tillsätta verksamhetsutvecklare att säga nej till åtgärden minskad systemadministration att säga nej till åtgärden reducerad kvalitetsuppföljning att säga nej till kraftig reducering av äldre- och anhörigstöd att säga nej till att avveckla biståndshandläggare att säga nej till minskat antal socialsekreterare att säga nej till att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg att säga nej till att avveckla organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade att säga nej till att avveckla resursteamet att säga nej till minskning av centrala utbildningsmedel att ändra formulering på åtgärden "Avveckla Herrgårns öppna verksamhet" till "Omstrukturera Herrgårns öppna verksamhet" att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade att säga nej till att avveckla personligt ombud att säga nej till avveckling av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade att säga nej till minskat antal sjuksköterskor tillsättande av tjänst som verksamhetsutvecklare med 0,5 mnkr, bibehållande av systemadministration med 0,5 mnkr, 7

8 95, forts. bibehållande av kvalitetsuppföljning med 0,5 mnkr, bibehållande av äldre- och anhörigstöd med 3,8 mnkr, bibehållande av biståndshandläggare med 0,5 mnkr, bibehållande av socialsekreterare med 2,0 mnkr, bibehållande av organisationsbidrag individ- och familjeomsorg med 1,1 mnkr, bibehållande av organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade med 0,1 mnkr, bibehållande av resursteamet med 4,2 mnkr, bibehållande av centrala utbildningsmedel med 0,9 mnkr, bibehållande av lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade med 1,0 mnkr, bibehållande av personligt ombud med 0,2 mnkr, bibehållande av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade med 1,2 mnkr, bibehållande av antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr, ledningsstöd för entreprenader/valfrihetssystem med 0,5 mnkr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för kost och förbrukning i särskilt boende med 100 kr från kr till kr, 8

9 95, forts. att föreslå kommunfullmäktige att inom hemtjänsten besluta införa avgiftsuttag upp till maxtaxa, det vill säga 100 % av avgiftsutrymmet, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften från 47 kr till 52 kr per matlåda, att föreslå kommunfullmäktige att förutsättningar för en samordning av kommunens receptioner och administration inom kommunens förvaltningar utreds, att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden uppdrag att tillsammans med arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och skolnämnden utreda ny förvaltningsöverskridande organisation som ersätter nuvarande Resursteam i kommunen, att föreslå kommunfullmäktige att i samråd med arbetslivsnämnden överföra verksamheten på Villa Fridhem samt matsalar och kiosk till arbetslivsnämndens regi snarast, att föreslå kommunfullmäktige utreda förutsättningarna för en gemensam busspool för kommunens boenden, samt att föreslå kommunfullmäktige utreda förutsättningarna för en gemensam vaktmästarpool för kommunens lokaler. Yrkanden Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar på följande ändringar i förvaltningens förslag till åtgärder i budgetskrivelsen: att säga nej till åtgärden att ej tillsätta verksamhetsutvecklare, att säga nej till åtgärden minskad systemadministration, att säga nej till åtgärden reducerad kvalitetsuppföljning, att säga nej till kraftig reducering av äldre- och anhörigstöd, att säga nej till att avveckla biståndshandläggare, att säga nej till minskat antal socialsekreterare, att säga nej till att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg, att säga nej till att avveckla orgnisationsbidrag omsorg om funktionshindrade, 9

10 95, forts. att säga nej till att avveckla resursteamet, att säga nej till minskning av centrala utbildningsmedel, att ändra formuleringen på åtgärden "Avveckla Herrgårns öppna verksamhet" till "Omstrukturera Herrgårns öppna verksamhet", att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade, att säga nej till att avveckla personligt ombud, att säga nej till avveckling av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade, att säga nej till minskat antal sjuksköterskor, Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar även tillägg med följande attsatser : att föreslå kommunfullmäktige att förutsättningar för en samordning av kommunens receptioner och administration inom kommunens förvaltningar utreds, att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden uppdrag att tillsammans med arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och skolnämnden utreda ny förvaltningsöverskridande organisation som ersätter nuvarande Resursteam i kommunen, att i samråd med arbetslivsnämnden överföra verksamheten på Villa Fridhem samt matsalar och kiosk till arbetslivsnämndens regi snarast, att utreda förutsättningarna för en gemensam busspool för kommunens boenden, samt att utreda förutsättningarna för en gemensam vaktmästarpool för kommunens lokaler. 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) yrkar följande: att individ- och familjeomsorgens organisationsbidrag avvecklas med undantag av bidraget till Kvinnojouren, att omsorg om funktionshindrades organisationsbidrag avvecklas med 0,1 mnkr, 10

11 95, forts. att minska lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade med 1,0 mnkr, att minska antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr. Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggning mellan kl och Propositionsordning, votering och utfall Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg. Majoritetens yrkande att säga nej till att avveckla organisationsbidraget samt oppositionens yrkande att avveckla organisationsbidraget förutom bidraget till Kvinnojouren. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Votering begärs och verkställs. Ann-Christin Myrgren (S), Ingrid Nilsson (V), Lars Zetterlund (S), Brita Semb (S), Andreas Sjölander (S) och Catja Moberg (MP) röstar ja för majoritetens förslag. Hans Sefbom (M), Margareta Tjärnlund (M), Maj-Lis Domeij (SJVP), Maria Häggblad (SJVP) och Camilla Nilsson (FP) röstar nej. Utfallet av voteringen blir att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att avveckla organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade. Majoritetens yrkande att säga nej till att avveckla organisationsbidraget samt oppositionens yrkande att avveckla organisationsbidraget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd med minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade. Majoritetens yrkande att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade samt oppositionens yrkande att minska lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. 11

12 95, forts. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att minska antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr. Majoritetens yrkande att säga nej till minskat antal sjuksköterskor samt oppositionens yrkande att säga ja till minskat antal sjuksköterskor. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Protokollsanteckning Hans Sefbom (M) yrkar på följande protokollsanteckning: "Oppositionen anser att meningen under punkt 5. Entreprenader i förvaltningens budgetskrivelse, Socialnämnden har ingen avsikt att öka antalet entreprenader under planeringsperioden, tas bort." Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att budget för 2013 ska fastställas i samband med fullmäktiges sammanträde i juni Socialnämnden ska senast den 9/ inlämna sitt underlag till kommunstyrelsen. Anvisningar budgetskrivelse framgår av Anvisningar för mål och budget perioden , utgivet av kommunstyrelsen 31/ Nämnden har tagit del av de fackliga representanternas synpunkter. En skirvelse med synpunkter har lämnats till nämnden från Kommunal, SSR och Vision. Kommunala pensionärsrådet har lämnat en skrivelse med synpunkter på förvaltningens förslag. Socialförvaltningens bedömning och förslag till socialnämnden Inför 2013 har socialförvaltningen en ekonomisk planeringsram som är uppräknad med 1 procent jämfört med Personalkostnader, hyreskostnadsökningar och övriga kostnadsuppräkningar innebär en kostnadshöjning på cirka 2,5 procent. Ökade volymer av beslut enligt de sociala lagstiftningarna inom socialnämndens ansvarsområde ökar kostnaderna ytterligare. Sammantaget står socialnämnden inför ett kraftigt ökat kostnadstryck åren 2013 och Den planeringssituation som socialnämnden står inför 2013 innebär att de kostnadsreduceringar som krävs för att hålla given ekonomisk ram inte är möjlig utan att kraftigt minska ambitionsnivån i kvalitén av stöd och service till medborgare samt kraftig reducering av socialförvaltningens lednings- 12

13 95, forts. och administrativa förmåga. En reducering av nämndens verksamhet motsvarande behovet 24,3 mnkr bedöms genomförbar, men endast genom att avveckla i stort sett all icke lagstyrd verksamhet. Det innebär att nämnden har svårigheter att utföra sitt uppdrag enligt socialnämndens reglemente och inom tilldelad ekonomisk ram samt övergripande mål för Socialförvaltningens föreslår Socialnämnden följande: att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens budgetförslag 2013, bibehållande av resursteamet med 4,2 mnkr, bibehållande av äldre- och anhörigstöd med 3,8 mnkr, bibehållande av systemadministration 0,5 mnkr, ledningsstöd för entreprenader/valfrihetssystem med 0,5 mnkr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för kost och förbrukning i särskilt boende med 100 kr från kr till kr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa maxtaxa inom hemtjänst, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften från 47 kr till 52 kr per matlåda. Socialförvaltningen, budgetskrivelse Förvaltningschef Hans Fälldin, muntlig information. 13

14 96 Information från Aleris att tacka för informationen. Bakgrund Pia Malm, chef socialpsykiatri Aleris, och Jan Sahlin, verksamhetschef Aleris, informerar om Aleris verksamhet. Aleris bildades 2005 och har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Aleris har medarbetare. Aleris har under åren fått uppdraget att driva kommunens boenden på Källvägen och Vårstagatan på entreprenad. Jan Sahlin informerar om Aleris boenden inom socialpsykiatrin. Pia Malm informerar om uppstart och aktuell situation på Källvägen och Vårstagatan. Chef socialpsykiatri Pia Malm, muntlig information. Verksamhetschef Jan Sahlin, muntlig information. 14

15 SOC Budgetuppföljning att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Bakgrund Ekonom Pernilla Löfstrand redovisar sammanställning över intäkter och kostnader till och med februari Ekonom Pernilla Löfstrand, muntlig information. 15

16 SOC Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter att ge kommunförbundet, genom Maj Andersson, delegation att för Härnösands kommun signera överenskommelse med Landstinget Västernorrland om bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget Västernorrland har utarbetat ett förslag på en gemensam överenskommelse om hur bedömning och planering ska genomföras när en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård. Överenskommelsen är för kommunerna i Västernorrland tänkt att undertecknas av direktören för Kommunförbundet Västernorrland, Maj Andersson och landstingsdirektören i Landstinget Västernorrland. För att undertecknandet ska vara giltigt måste socialnämnden besluta att ge delegation till Maj Andersson för att å Härnösands kommuns vägnar underteckna överenskommelsen. Socialförvaltningen, skrivelse

17 SOC Verksamhetschef hälso- och sjukvård att programområdeschef Särskilt boende är verksamhetschef inom hälsooch sjukvård. Bakgrund Den 1 januari 1997 infördes i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, nya bestämmelser om ledningen av hälso- och sjukvården. Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet. De nya bestämmelserna innebär också ett krav på att ledningsansvaret ska vara tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det ska därför inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Ett av de syften som ligger till grund för införandet av bestämmelserna om verksamhetschef är att det för patienter, anhöriga och personal liksom för tillsynsmyndigheten ska finnas en bestämd person att vända sig till rörande frågor kring verksamheten. Socialförvaltningen, skrivelse

18 SOC Slutrapport genomgång av personalplanering att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Med anledning av socialnämndens tilldelade budgetram för 2012 krävs att personalkostnaderna minskar. Med anledning av detta har socialförvaltningen med stöd av Susanne Eriksson, SEs Planering och Schematjänster, gjort en genomgång av samtliga programområdens personalplanering för att identifiera möjligheter att öka effektiviteten i personalplaneringen. Socialförvaltningen, skrivelse

19 SOC Slutredovisning av projekt "Korttidsrehab" att godkänna projekt Korttidsrehab som avslutat. Bakgrund Projektet "Korttidsrehab" har pågått sedan 2009 på Härnösands kommuns korttidsenhet. Syftet med projektet har varit att ytterligare stärka rehabiliteringskedjan för personer som beviljats korttids- eller växelvårdsplats. Projekt "Korttidsrehab" avslutades Socialförvaltningen, skrivelse

20 SOC Utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah att godkänna utredningen och avsluta ärendet, att lägga utredningen till handlingarna, samt att uppföljning om hur det fungerar på boendet ska ske i juni och november med rapport i socialnämnden. Bakgrund En utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah, har genomförts på ett boende. Socialförvaltningen, skrivelse

21 SOC Organisationsbidrag inom omsorg om funktionshindrade att HSO får kompensation för lönebidragsanställd, att vid förändringar i verksamhet som medför lägre kostnader ska bidraget minskas, att om en förening upphör under årets tre första månader utbetalas inte beviljade bidrag, samt att verksamhetsbidrag fördelas enligt förvaltningen förslag. Bakgrund Anslaget till föreningar och organisationer för år 2012 är 106 tkr. 11 föreningar har ansökt om bidrag. En förening föreslås avslag då de har egna medel att tillgå. Socialnämnden beslutade att lämna bidrag till lönekostnaden för en heltidsanställd av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), Härnösand. Detta med anledning av att den anställde ger service till alla handikapporganisationer. HSO har sedan hösten 2001 en anställd på 50%. Den anställde ger service till 16 organisationer, vidare har hon ansvaret för bokning av lokalerna i Gula Villan. En förutsättning för att lokalen ska fungera för så många organisationer är att det måste finnas en anställd i lokalen. I bidraget till HSO inkluderas kostnad för lönebidragsanställning/kanslist. Anslaget föreslås uppdelas på följande sätt: Budget Fördelat verksamhetsbidrag Återstår 106 tkr 88 tkr 18 tkr Socialförvaltningen, skrivelse

22 SOC Planerade ärenden Socialnämnden att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Planerade ärenden till nämnd 2012,

23 SOC Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade att delegera beslut om boende enligt 9 punkt 8,9 LSS till biståndshandläggare LSS. Bakgrund Berit Jonsson är t f chef för biståndshandläggarna. I avvaktan på ny rekrytering av chef föreslås att biståndshandläggare LSS delegeras att besluta om boende enligt 9 punkt 8,9 LSS. Socialförvaltningen, skrivelse

24 SOC Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen att delegera beslut om särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen till biståndshandläggare och boendesamordnare Lena Hägglund. Bakgrund Lena Hägglund arbetar som biståndshandläggare inom särskilt boende och är boendesamordnare inom äldreomsorgen. Lena Hägglund föreslås delegeras besluta om särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen. Socialförvaltningen, skrivelse

25 SOC Yttrande till Socialstyrelsen i pågående tillsynsärende på Solbrännan att anta förvaltningens svar som sitt eget. Bakgrund Det har till Socialstyrelsen inkommit ytterligare information i det pågående tillsynsärendet på Solbrännan. Socialstyrelsen begär nu socialnämndens yttrande över detta. Socialförvaltningen, skrivelse

26 SOC Ansökan om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem 2012 att godkänna ansökan om stimulansbidrag för utveckling av valfrihetssystem inom hemtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättning inom ickevalsalternativ personlig assistans. Bakgrund Regeringen vill fortsätta stödja förberedelse och utveckling av valfrihetssystem under åren under förutsättning att riksdagen beviljar medel till detta. För 2012 ska Socialstyrelsen fördela 20 miljoner kronor till kommuner som vill förbereda och utveckla valfrihetssystem. Målet med stimulansbidraget är att stimulera till utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med funktionsnedsättning. Stimulansmedel ska användas till konkreta insatser för att förbereda och utveckla genomförandet av ett valfrihetssystem enligt LOV. I kommunen finns ett behov av system och rutiner för ansökningsförfarande och annonsering samt system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet. Socialförvaltningen, skrivelse

27 SOC Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV - information att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Information om antal godkända utförare/ansökningar under beredning som finns för att enligt fastställd turordning anvisas uppdrag att utföra personlig assistans till de personer som inte själva valt assistansanordnare. Socialförvaltningen, skrivelse

28 110 Anmälan av delegeringsbeslut att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Socialförvaltningen, delegeringsbeslut numrerade

29 111 Anmälan av protokoll Anmäls och läggs till handlingarna Kommunala handikapprådets protokoll, Socialnämndens protokoll,

30 112 Skrivelser, meddelanden, beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Väntelista 2012 Äldreomsorg/Omsorg om funktionshindrade. Kommunstyrelsens personalutskott beslut , Inrättande av ny tjänst "Sjukgymnast 1,0" inom socialförvaltningen 5, Inrättande av ny tjänst "Programområdeschef 1,0 särskilda boenden" inom socialförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut , Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun 70, Riktlinjer vid dödsfall 71, Intern kontroll Generella kontroller Kommunfullmäktiges beslut , Avgift familjerådgivning 22, Avgifter gällande nya tillståndskategorier enligt nya alkohollagen (2010:1622). Kommunfullmäktiges beslut , Indikatorer för kommunstyrelsen och facknämnderna 59, Avsägelse 60, Valärenden 61, För kännedom. 30

31 113 Domar/beslut Domar och beslut delges och läggs till handlingarna. Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; nu fråga om avskrivning 31

32 113, forts Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; nu fråga om avskrivning Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, För sent inkommen överklagan Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om inhibition Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); nu fråga om muntlig förhandling och vittnesförhör Kammarrättens i Sundsvall dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd Kammarrättens i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd; fråga om prövningstillstånd Kammarrättens i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd; fråga om prövningstillstånd Länsstyrelsens Västernorrlands län beslut , dnr xxxx-xx, överklagat beslut; gravsättning enligt begravningslagen. 32

33 114 Information från förvaltningen att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Protokollsanteckning 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) yrkar på följande protokollsanteckning. "Det är ett krav från 2:e vice ordförande i socialnämnden att nämnden får information om incidenter av allvarlig karaktär innan det går ut i media." Förvaltningschef Hans Fälldin informerar om följande: - Gruppboende LSS, klart att ett elevboende byggs om på Volontären 10. Inflyttningsklart vid årsskiftet. - Inflyttning i nya lokaler för Härnöns hemtjänst på Kusthöjden från och med 1 mars. - Sammanhållen hemsjukvård. Planerat införande februari Rekrytering av chef för biståndsenheten, påbörjar intervjuer under april. - En av förvaltningsekonomerna kommer att sluta sin anställning. Rekrytering av ersättare påbörjad. - Besök hos Gävle kommun för att ta del av bland annat deras planering av insatser på särskilda boenden. - Budget 2013, nästa steg budgetberedning 18/4. Programområdeschef Lisbet Sander informerar om följande: - Bogården flyttar in i nya lokaler på Utmarksstigen. - Samarbete mellan arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen. - Allvarligt tillbud på familjecentralen, hot mot anställd. - Pågående arbete med att införa mobila överfallslarm. 33

34 114, forts Programområdeschef Agneta Nordström informerar om följande: - Ett antal ungdomar från kommunen har beviljats plats på gymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro varav två behöver LSS-boende. - Det har tagits fram en marknadsföringsfilm för VO-college. 34

35 115 Information från ordförande att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Ordförande Ann-Christine Myrgren informerar om följande: - Politiskt möte majoritetsgruppen 27/ Möte med politiska beredningsgruppen hemsjukvården 29/ Möte barn- och familjeenheten 2/ Politiskt majoritetsmöte 5/ Besök på Koltrasten 5/ Samtal med chef och personal. - Seminarium angående upphandlingspolicy 8/ Träff med förvaltningsekonomer och förvaltningschef 8/ Privilegiedagen Rådhuset 10/ Politiskt majoritetsmöte 12/ Företagsbesök på RIK Assistans 12/ Träff på Café Trädgårn 13/ med en grupp diakoner från Skördal, Norge. - Möte gällande budget / Samtal och redovisning inför budget med KS ordförande och biträdande ekonomichef. - SocialKola 16/ Politiskt majoritetsmöte 19/ Presidieberedning socialnämnden 20/ Rådet för trygghet och hälsa 20/ Styrgrupp LOV 22/ Politiskt majoritetsmöte 26/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)

Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(37) Plats och tid Räddningstjänsten, kl. 12.00-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (FP) Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-16.00 Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Önne Norberg, Diabetesföreningen Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen Sören Sundberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer