SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan med ajournering och Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande , Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande, ordförande 116 Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande , Lars Zetterlund (S) Brita Semb (S) Andreas Sjölander (S) Catja Moberg (MP) Margareta Tjärnlund (M) kl , 122 Maj-Lis Domeij (SJVP) Maria Häggblad (SJVP) 92-96, 122 Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Bäckman (S) tjänstgörande för Ann-Christine Myrgren (S) 116 Christina Bäckman (S) tjänstgörande för Hans Sefbom (M) 120 Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Margareta Tjärnlund (M) , Camilla Nilsson (FP) tjänstgörande för Karin Westerlund (C) Göran Sjödén (KD) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) Fredrik Bäckström (S) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) 97-98, , Fredrik Bäckström (S) 92-96, , 122 Christina Bäckman (S) kl , , , Birgitta Bolander Lundström (M) 92-96, 122 Göran Sjödén (KD) 92-96, 122 Ulla Fröberg, sekreterare Hans Fälldin, förvaltningschef Berit Jonsson, programområdeschef Britt-Marie Lanerud, programområdeschef Lisbet Sander, programområdeschef Agneta Nordström, programområdeschef Andreas Vikdahl, MAS Pernilla Löfstrand, ekonom 92-95, Kjell-Ove Persson, ekonom Eva Ehn, projektsamordnare 96 Hans-Erik Bergman, enhetschef Solbritt Höglund, enhetschef 122 Linda Winqvist, socialsekreterare 122 Helene Brändström, verksamhetsledare barn- och familjeenheten Mia Fälldin, projektledare Pia Malm, chef socialpsykiatri Aleris 96 Jan Sahlin, verksamhetschef Aleris 96 Evelina Gustafsson, socionompraktikant Helena Johansson, socionompraktikant Åke Hamrin, Vision Hans Sefbom (M) , samt Maria Häggblad (SJVP) 120 Socialförvaltningen , klockan Underskrifter Sekreterare _ Paragrafer varav 116, Ulla Fröberg är omedelbart justerade Ordförande Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Justerande Hans Sefbom (M) , Fredrik Bäckström (S) 120

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för nedtagande av anslag Socialförvaltningen Ulla Fröberg Utdragsbestyrkande

3 Innehåll 92 Val av ledamot att justera dagens protokoll Fastställande av föredragningslista Delredovisning av projekt "Bo bra på äldre dar" Budgetskrivelse Information från Aleris Budgetuppföljning Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Verksamhetschef hälso- och sjukvård Slutrapport genomgång av personalplanering Slutredovisning av projekt "Korttidsrehab" Utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah Organisationsbidrag inom omsorg om funktionshindrade Planerade ärenden Socialnämnden Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen Yttrande till Socialstyrelsen i pågående tillsynsärende på Solbrännan Ansökan om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV - information Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av protokoll Skrivelser, meddelanden, beslut Domar/beslut Information från förvaltningen Information från ordförande Sekretessbelagda ärenden 3

4 92 Val av ledamot att justera dagens protokoll att utse Hans Sefbom (M) till justerare, att utse Maria Häggblad (SJVP) alternativt tjänstgörande ersättare till justerare avseende 120, samt att protokollet justeras , klockan

5 93 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande föredragningslista med föreslagna ändringar. Bakgrund Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) går igenom upprättad föredragningslista. Tillkommande ärenden allmänna delen Punkt 13 b, Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade Punkt 13c, Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen Punkt 13 d, Yttrande till Socialstyrelsen gällande Solbrännan Punkt 13 e, Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem 2012 Punkt 13 f, Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt LOV - information Tillkommande ärenden enskilda delen Punkt 0, Yttrande till Socialstyrelsen, dnr /2012 Punkt 7 b, Anmälan enligt 14 kap 2 socialtjänstlagen, Lex Sarah Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) anmäler jäv under punkt 0, enskilda ärenden. 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) anmäler jäv under punkt 4, enskilda ärenden. Socialförvaltningen, föredragningslista

6 94 Delredovisning av projekt "Bo bra på äldre dar" att tacka för informationen. Bakgrund Projektledare Mia Fälldin informerar om projektet "Bo bra på äldre dar". Mia Fälldin redovisar en prognos för Härnösand avseende åldersgrupperna 55+, 65+ och 80+. Ett inspirationsseminarium är planerat till den 23 maj Projektet ska vara avslutat till den 8 juni Projektledare Mia Fälldin, muntlig information. 6

7 SOC Budgetskrivelse 2013 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens budgetförslag 2013 med nedanstående ändringar under punkt Åtgärder för budget i balans 2013, att säga nej till åtgärden att ej tillsätta verksamhetsutvecklare att säga nej till åtgärden minskad systemadministration att säga nej till åtgärden reducerad kvalitetsuppföljning att säga nej till kraftig reducering av äldre- och anhörigstöd att säga nej till att avveckla biståndshandläggare att säga nej till minskat antal socialsekreterare att säga nej till att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg att säga nej till att avveckla organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade att säga nej till att avveckla resursteamet att säga nej till minskning av centrala utbildningsmedel att ändra formulering på åtgärden "Avveckla Herrgårns öppna verksamhet" till "Omstrukturera Herrgårns öppna verksamhet" att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade att säga nej till att avveckla personligt ombud att säga nej till avveckling av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade att säga nej till minskat antal sjuksköterskor tillsättande av tjänst som verksamhetsutvecklare med 0,5 mnkr, bibehållande av systemadministration med 0,5 mnkr, 7

8 95, forts. bibehållande av kvalitetsuppföljning med 0,5 mnkr, bibehållande av äldre- och anhörigstöd med 3,8 mnkr, bibehållande av biståndshandläggare med 0,5 mnkr, bibehållande av socialsekreterare med 2,0 mnkr, bibehållande av organisationsbidrag individ- och familjeomsorg med 1,1 mnkr, bibehållande av organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade med 0,1 mnkr, bibehållande av resursteamet med 4,2 mnkr, bibehållande av centrala utbildningsmedel med 0,9 mnkr, bibehållande av lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade med 1,0 mnkr, bibehållande av personligt ombud med 0,2 mnkr, bibehållande av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade med 1,2 mnkr, bibehållande av antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr, ledningsstöd för entreprenader/valfrihetssystem med 0,5 mnkr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för kost och förbrukning i särskilt boende med 100 kr från kr till kr, 8

9 95, forts. att föreslå kommunfullmäktige att inom hemtjänsten besluta införa avgiftsuttag upp till maxtaxa, det vill säga 100 % av avgiftsutrymmet, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften från 47 kr till 52 kr per matlåda, att föreslå kommunfullmäktige att förutsättningar för en samordning av kommunens receptioner och administration inom kommunens förvaltningar utreds, att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden uppdrag att tillsammans med arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och skolnämnden utreda ny förvaltningsöverskridande organisation som ersätter nuvarande Resursteam i kommunen, att föreslå kommunfullmäktige att i samråd med arbetslivsnämnden överföra verksamheten på Villa Fridhem samt matsalar och kiosk till arbetslivsnämndens regi snarast, att föreslå kommunfullmäktige utreda förutsättningarna för en gemensam busspool för kommunens boenden, samt att föreslå kommunfullmäktige utreda förutsättningarna för en gemensam vaktmästarpool för kommunens lokaler. Yrkanden Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar på följande ändringar i förvaltningens förslag till åtgärder i budgetskrivelsen: att säga nej till åtgärden att ej tillsätta verksamhetsutvecklare, att säga nej till åtgärden minskad systemadministration, att säga nej till åtgärden reducerad kvalitetsuppföljning, att säga nej till kraftig reducering av äldre- och anhörigstöd, att säga nej till att avveckla biståndshandläggare, att säga nej till minskat antal socialsekreterare, att säga nej till att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg, att säga nej till att avveckla orgnisationsbidrag omsorg om funktionshindrade, 9

10 95, forts. att säga nej till att avveckla resursteamet, att säga nej till minskning av centrala utbildningsmedel, att ändra formuleringen på åtgärden "Avveckla Herrgårns öppna verksamhet" till "Omstrukturera Herrgårns öppna verksamhet", att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade, att säga nej till att avveckla personligt ombud, att säga nej till avveckling av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade, att säga nej till minskat antal sjuksköterskor, Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar även tillägg med följande attsatser : att föreslå kommunfullmäktige att förutsättningar för en samordning av kommunens receptioner och administration inom kommunens förvaltningar utreds, att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden uppdrag att tillsammans med arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och skolnämnden utreda ny förvaltningsöverskridande organisation som ersätter nuvarande Resursteam i kommunen, att i samråd med arbetslivsnämnden överföra verksamheten på Villa Fridhem samt matsalar och kiosk till arbetslivsnämndens regi snarast, att utreda förutsättningarna för en gemensam busspool för kommunens boenden, samt att utreda förutsättningarna för en gemensam vaktmästarpool för kommunens lokaler. 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) yrkar följande: att individ- och familjeomsorgens organisationsbidrag avvecklas med undantag av bidraget till Kvinnojouren, att omsorg om funktionshindrades organisationsbidrag avvecklas med 0,1 mnkr, 10

11 95, forts. att minska lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade med 1,0 mnkr, att minska antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr. Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggning mellan kl och Propositionsordning, votering och utfall Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg. Majoritetens yrkande att säga nej till att avveckla organisationsbidraget samt oppositionens yrkande att avveckla organisationsbidraget förutom bidraget till Kvinnojouren. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Votering begärs och verkställs. Ann-Christin Myrgren (S), Ingrid Nilsson (V), Lars Zetterlund (S), Brita Semb (S), Andreas Sjölander (S) och Catja Moberg (MP) röstar ja för majoritetens förslag. Hans Sefbom (M), Margareta Tjärnlund (M), Maj-Lis Domeij (SJVP), Maria Häggblad (SJVP) och Camilla Nilsson (FP) röstar nej. Utfallet av voteringen blir att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att avveckla organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade. Majoritetens yrkande att säga nej till att avveckla organisationsbidraget samt oppositionens yrkande att avveckla organisationsbidraget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd med minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade. Majoritetens yrkande att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade samt oppositionens yrkande att minska lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. 11

12 95, forts. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att minska antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr. Majoritetens yrkande att säga nej till minskat antal sjuksköterskor samt oppositionens yrkande att säga ja till minskat antal sjuksköterskor. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Protokollsanteckning Hans Sefbom (M) yrkar på följande protokollsanteckning: "Oppositionen anser att meningen under punkt 5. Entreprenader i förvaltningens budgetskrivelse, Socialnämnden har ingen avsikt att öka antalet entreprenader under planeringsperioden, tas bort." Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att budget för 2013 ska fastställas i samband med fullmäktiges sammanträde i juni Socialnämnden ska senast den 9/ inlämna sitt underlag till kommunstyrelsen. Anvisningar budgetskrivelse framgår av Anvisningar för mål och budget perioden , utgivet av kommunstyrelsen 31/ Nämnden har tagit del av de fackliga representanternas synpunkter. En skirvelse med synpunkter har lämnats till nämnden från Kommunal, SSR och Vision. Kommunala pensionärsrådet har lämnat en skrivelse med synpunkter på förvaltningens förslag. Socialförvaltningens bedömning och förslag till socialnämnden Inför 2013 har socialförvaltningen en ekonomisk planeringsram som är uppräknad med 1 procent jämfört med Personalkostnader, hyreskostnadsökningar och övriga kostnadsuppräkningar innebär en kostnadshöjning på cirka 2,5 procent. Ökade volymer av beslut enligt de sociala lagstiftningarna inom socialnämndens ansvarsområde ökar kostnaderna ytterligare. Sammantaget står socialnämnden inför ett kraftigt ökat kostnadstryck åren 2013 och Den planeringssituation som socialnämnden står inför 2013 innebär att de kostnadsreduceringar som krävs för att hålla given ekonomisk ram inte är möjlig utan att kraftigt minska ambitionsnivån i kvalitén av stöd och service till medborgare samt kraftig reducering av socialförvaltningens lednings- 12

13 95, forts. och administrativa förmåga. En reducering av nämndens verksamhet motsvarande behovet 24,3 mnkr bedöms genomförbar, men endast genom att avveckla i stort sett all icke lagstyrd verksamhet. Det innebär att nämnden har svårigheter att utföra sitt uppdrag enligt socialnämndens reglemente och inom tilldelad ekonomisk ram samt övergripande mål för Socialförvaltningens föreslår Socialnämnden följande: att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens budgetförslag 2013, bibehållande av resursteamet med 4,2 mnkr, bibehållande av äldre- och anhörigstöd med 3,8 mnkr, bibehållande av systemadministration 0,5 mnkr, ledningsstöd för entreprenader/valfrihetssystem med 0,5 mnkr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för kost och förbrukning i särskilt boende med 100 kr från kr till kr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa maxtaxa inom hemtjänst, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften från 47 kr till 52 kr per matlåda. Socialförvaltningen, budgetskrivelse Förvaltningschef Hans Fälldin, muntlig information. 13

14 96 Information från Aleris att tacka för informationen. Bakgrund Pia Malm, chef socialpsykiatri Aleris, och Jan Sahlin, verksamhetschef Aleris, informerar om Aleris verksamhet. Aleris bildades 2005 och har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Aleris har medarbetare. Aleris har under åren fått uppdraget att driva kommunens boenden på Källvägen och Vårstagatan på entreprenad. Jan Sahlin informerar om Aleris boenden inom socialpsykiatrin. Pia Malm informerar om uppstart och aktuell situation på Källvägen och Vårstagatan. Chef socialpsykiatri Pia Malm, muntlig information. Verksamhetschef Jan Sahlin, muntlig information. 14

15 SOC Budgetuppföljning att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Bakgrund Ekonom Pernilla Löfstrand redovisar sammanställning över intäkter och kostnader till och med februari Ekonom Pernilla Löfstrand, muntlig information. 15

16 SOC Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter att ge kommunförbundet, genom Maj Andersson, delegation att för Härnösands kommun signera överenskommelse med Landstinget Västernorrland om bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget Västernorrland har utarbetat ett förslag på en gemensam överenskommelse om hur bedömning och planering ska genomföras när en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård. Överenskommelsen är för kommunerna i Västernorrland tänkt att undertecknas av direktören för Kommunförbundet Västernorrland, Maj Andersson och landstingsdirektören i Landstinget Västernorrland. För att undertecknandet ska vara giltigt måste socialnämnden besluta att ge delegation till Maj Andersson för att å Härnösands kommuns vägnar underteckna överenskommelsen. Socialförvaltningen, skrivelse

17 SOC Verksamhetschef hälso- och sjukvård att programområdeschef Särskilt boende är verksamhetschef inom hälsooch sjukvård. Bakgrund Den 1 januari 1997 infördes i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, nya bestämmelser om ledningen av hälso- och sjukvården. Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet. De nya bestämmelserna innebär också ett krav på att ledningsansvaret ska vara tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det ska därför inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Ett av de syften som ligger till grund för införandet av bestämmelserna om verksamhetschef är att det för patienter, anhöriga och personal liksom för tillsynsmyndigheten ska finnas en bestämd person att vända sig till rörande frågor kring verksamheten. Socialförvaltningen, skrivelse

18 SOC Slutrapport genomgång av personalplanering att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Med anledning av socialnämndens tilldelade budgetram för 2012 krävs att personalkostnaderna minskar. Med anledning av detta har socialförvaltningen med stöd av Susanne Eriksson, SEs Planering och Schematjänster, gjort en genomgång av samtliga programområdens personalplanering för att identifiera möjligheter att öka effektiviteten i personalplaneringen. Socialförvaltningen, skrivelse

19 SOC Slutredovisning av projekt "Korttidsrehab" att godkänna projekt Korttidsrehab som avslutat. Bakgrund Projektet "Korttidsrehab" har pågått sedan 2009 på Härnösands kommuns korttidsenhet. Syftet med projektet har varit att ytterligare stärka rehabiliteringskedjan för personer som beviljats korttids- eller växelvårdsplats. Projekt "Korttidsrehab" avslutades Socialförvaltningen, skrivelse

20 SOC Utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah att godkänna utredningen och avsluta ärendet, att lägga utredningen till handlingarna, samt att uppföljning om hur det fungerar på boendet ska ske i juni och november med rapport i socialnämnden. Bakgrund En utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah, har genomförts på ett boende. Socialförvaltningen, skrivelse

21 SOC Organisationsbidrag inom omsorg om funktionshindrade att HSO får kompensation för lönebidragsanställd, att vid förändringar i verksamhet som medför lägre kostnader ska bidraget minskas, att om en förening upphör under årets tre första månader utbetalas inte beviljade bidrag, samt att verksamhetsbidrag fördelas enligt förvaltningen förslag. Bakgrund Anslaget till föreningar och organisationer för år 2012 är 106 tkr. 11 föreningar har ansökt om bidrag. En förening föreslås avslag då de har egna medel att tillgå. Socialnämnden beslutade att lämna bidrag till lönekostnaden för en heltidsanställd av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), Härnösand. Detta med anledning av att den anställde ger service till alla handikapporganisationer. HSO har sedan hösten 2001 en anställd på 50%. Den anställde ger service till 16 organisationer, vidare har hon ansvaret för bokning av lokalerna i Gula Villan. En förutsättning för att lokalen ska fungera för så många organisationer är att det måste finnas en anställd i lokalen. I bidraget till HSO inkluderas kostnad för lönebidragsanställning/kanslist. Anslaget föreslås uppdelas på följande sätt: Budget Fördelat verksamhetsbidrag Återstår 106 tkr 88 tkr 18 tkr Socialförvaltningen, skrivelse

22 SOC Planerade ärenden Socialnämnden att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Planerade ärenden till nämnd 2012,

23 SOC Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade att delegera beslut om boende enligt 9 punkt 8,9 LSS till biståndshandläggare LSS. Bakgrund Berit Jonsson är t f chef för biståndshandläggarna. I avvaktan på ny rekrytering av chef föreslås att biståndshandläggare LSS delegeras att besluta om boende enligt 9 punkt 8,9 LSS. Socialförvaltningen, skrivelse

24 SOC Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen att delegera beslut om särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen till biståndshandläggare och boendesamordnare Lena Hägglund. Bakgrund Lena Hägglund arbetar som biståndshandläggare inom särskilt boende och är boendesamordnare inom äldreomsorgen. Lena Hägglund föreslås delegeras besluta om särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen. Socialförvaltningen, skrivelse

25 SOC Yttrande till Socialstyrelsen i pågående tillsynsärende på Solbrännan att anta förvaltningens svar som sitt eget. Bakgrund Det har till Socialstyrelsen inkommit ytterligare information i det pågående tillsynsärendet på Solbrännan. Socialstyrelsen begär nu socialnämndens yttrande över detta. Socialförvaltningen, skrivelse

26 SOC Ansökan om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem 2012 att godkänna ansökan om stimulansbidrag för utveckling av valfrihetssystem inom hemtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättning inom ickevalsalternativ personlig assistans. Bakgrund Regeringen vill fortsätta stödja förberedelse och utveckling av valfrihetssystem under åren under förutsättning att riksdagen beviljar medel till detta. För 2012 ska Socialstyrelsen fördela 20 miljoner kronor till kommuner som vill förbereda och utveckla valfrihetssystem. Målet med stimulansbidraget är att stimulera till utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med funktionsnedsättning. Stimulansmedel ska användas till konkreta insatser för att förbereda och utveckla genomförandet av ett valfrihetssystem enligt LOV. I kommunen finns ett behov av system och rutiner för ansökningsförfarande och annonsering samt system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet. Socialförvaltningen, skrivelse

27 SOC Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV - information att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Information om antal godkända utförare/ansökningar under beredning som finns för att enligt fastställd turordning anvisas uppdrag att utföra personlig assistans till de personer som inte själva valt assistansanordnare. Socialförvaltningen, skrivelse

28 110 Anmälan av delegeringsbeslut att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Socialförvaltningen, delegeringsbeslut numrerade

29 111 Anmälan av protokoll Anmäls och läggs till handlingarna Kommunala handikapprådets protokoll, Socialnämndens protokoll,

30 112 Skrivelser, meddelanden, beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Väntelista 2012 Äldreomsorg/Omsorg om funktionshindrade. Kommunstyrelsens personalutskott beslut , Inrättande av ny tjänst "Sjukgymnast 1,0" inom socialförvaltningen 5, Inrättande av ny tjänst "Programområdeschef 1,0 särskilda boenden" inom socialförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut , Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun 70, Riktlinjer vid dödsfall 71, Intern kontroll Generella kontroller Kommunfullmäktiges beslut , Avgift familjerådgivning 22, Avgifter gällande nya tillståndskategorier enligt nya alkohollagen (2010:1622). Kommunfullmäktiges beslut , Indikatorer för kommunstyrelsen och facknämnderna 59, Avsägelse 60, Valärenden 61, För kännedom. 30

31 113 Domar/beslut Domar och beslut delges och läggs till handlingarna. Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; nu fråga om avskrivning 31

32 113, forts Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; nu fråga om avskrivning Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, För sent inkommen överklagan Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om inhibition Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); nu fråga om muntlig förhandling och vittnesförhör Kammarrättens i Sundsvall dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd Kammarrättens i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd; fråga om prövningstillstånd Kammarrättens i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd; fråga om prövningstillstånd Länsstyrelsens Västernorrlands län beslut , dnr xxxx-xx, överklagat beslut; gravsättning enligt begravningslagen. 32

33 114 Information från förvaltningen att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Protokollsanteckning 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) yrkar på följande protokollsanteckning. "Det är ett krav från 2:e vice ordförande i socialnämnden att nämnden får information om incidenter av allvarlig karaktär innan det går ut i media." Förvaltningschef Hans Fälldin informerar om följande: - Gruppboende LSS, klart att ett elevboende byggs om på Volontären 10. Inflyttningsklart vid årsskiftet. - Inflyttning i nya lokaler för Härnöns hemtjänst på Kusthöjden från och med 1 mars. - Sammanhållen hemsjukvård. Planerat införande februari Rekrytering av chef för biståndsenheten, påbörjar intervjuer under april. - En av förvaltningsekonomerna kommer att sluta sin anställning. Rekrytering av ersättare påbörjad. - Besök hos Gävle kommun för att ta del av bland annat deras planering av insatser på särskilda boenden. - Budget 2013, nästa steg budgetberedning 18/4. Programområdeschef Lisbet Sander informerar om följande: - Bogården flyttar in i nya lokaler på Utmarksstigen. - Samarbete mellan arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen. - Allvarligt tillbud på familjecentralen, hot mot anställd. - Pågående arbete med att införa mobila överfallslarm. 33

34 114, forts Programområdeschef Agneta Nordström informerar om följande: - Ett antal ungdomar från kommunen har beviljats plats på gymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro varav två behöver LSS-boende. - Det har tagits fram en marknadsföringsfilm för VO-college. 34

35 115 Information från ordförande att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Ordförande Ann-Christine Myrgren informerar om följande: - Politiskt möte majoritetsgruppen 27/ Möte med politiska beredningsgruppen hemsjukvården 29/ Möte barn- och familjeenheten 2/ Politiskt majoritetsmöte 5/ Besök på Koltrasten 5/ Samtal med chef och personal. - Seminarium angående upphandlingspolicy 8/ Träff med förvaltningsekonomer och förvaltningschef 8/ Privilegiedagen Rådhuset 10/ Politiskt majoritetsmöte 12/ Företagsbesök på RIK Assistans 12/ Träff på Café Trädgårn 13/ med en grupp diakoner från Skördal, Norge. - Möte gällande budget / Samtal och redovisning inför budget med KS ordförande och biträdande ekonomichef. - SocialKola 16/ Politiskt majoritetsmöte 19/ Presidieberedning socialnämnden 20/ Rådet för trygghet och hälsa 20/ Styrgrupp LOV 22/ Politiskt majoritetsmöte 26/

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 13.15 16.50 varav ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Kommunala handikapprådet 2012-04-23 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander Lundström, viceordförande

Läs mer

med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15

med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15 1(27) / Allmänna ärenden Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl 08.15 15.45 med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e

Läs mer

med ajournering 09.45 10.00, 12.00 13.15

med ajournering 09.45 10.00, 12.00 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 15.00 med ajournering 09.45 10.00, 12.00 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande, 114-132

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 14.30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande 451-495 Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande 447-468,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Med ajournering 12.00-13.10, 14.45-15.00

Med ajournering 12.00-13.10, 14.45-15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.45 Med ajournering 12.00-13.10, 14.45-15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande Hans Sefbom

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Ajournering , ,

Ajournering , , 1(23) Plats och tid Socialförvaltningen torsdagen den 26 januari 2017 klockan 08.15 15.00 Ajournering 09.20 09.40, 11.25 11.45, 12.00 13.10 Beslutande Ledamöter Krister Mc Carthy (S), ordförande Susanne

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Catja Moberg, Socialnämnden Louise Sohlin, NHR Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämnden

Catja Moberg, Socialnämnden Louise Sohlin, NHR Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämnden 1(13) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.15 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Önne Norberg, Diabetesföreningen

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Kommunstyrelsens omsorgsutskott 1(23) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.00 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) Kay Stark (S) Tjänstgörande ersättare Eric

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer