SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan med ajournering och Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande , Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande, ordförande 116 Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande , Lars Zetterlund (S) Brita Semb (S) Andreas Sjölander (S) Catja Moberg (MP) Margareta Tjärnlund (M) kl , 122 Maj-Lis Domeij (SJVP) Maria Häggblad (SJVP) 92-96, 122 Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Bäckman (S) tjänstgörande för Ann-Christine Myrgren (S) 116 Christina Bäckman (S) tjänstgörande för Hans Sefbom (M) 120 Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Margareta Tjärnlund (M) , Camilla Nilsson (FP) tjänstgörande för Karin Westerlund (C) Göran Sjödén (KD) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) Fredrik Bäckström (S) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) 97-98, , Fredrik Bäckström (S) 92-96, , 122 Christina Bäckman (S) kl , , , Birgitta Bolander Lundström (M) 92-96, 122 Göran Sjödén (KD) 92-96, 122 Ulla Fröberg, sekreterare Hans Fälldin, förvaltningschef Berit Jonsson, programområdeschef Britt-Marie Lanerud, programområdeschef Lisbet Sander, programområdeschef Agneta Nordström, programområdeschef Andreas Vikdahl, MAS Pernilla Löfstrand, ekonom 92-95, Kjell-Ove Persson, ekonom Eva Ehn, projektsamordnare 96 Hans-Erik Bergman, enhetschef Solbritt Höglund, enhetschef 122 Linda Winqvist, socialsekreterare 122 Helene Brändström, verksamhetsledare barn- och familjeenheten Mia Fälldin, projektledare Pia Malm, chef socialpsykiatri Aleris 96 Jan Sahlin, verksamhetschef Aleris 96 Evelina Gustafsson, socionompraktikant Helena Johansson, socionompraktikant Åke Hamrin, Vision Hans Sefbom (M) , samt Maria Häggblad (SJVP) 120 Socialförvaltningen , klockan Underskrifter Sekreterare _ Paragrafer varav 116, Ulla Fröberg är omedelbart justerade Ordförande Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Justerande Hans Sefbom (M) , Fredrik Bäckström (S) 120

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för nedtagande av anslag Socialförvaltningen Ulla Fröberg Utdragsbestyrkande

3 Innehåll 92 Val av ledamot att justera dagens protokoll Fastställande av föredragningslista Delredovisning av projekt "Bo bra på äldre dar" Budgetskrivelse Information från Aleris Budgetuppföljning Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Verksamhetschef hälso- och sjukvård Slutrapport genomgång av personalplanering Slutredovisning av projekt "Korttidsrehab" Utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah Organisationsbidrag inom omsorg om funktionshindrade Planerade ärenden Socialnämnden Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen Yttrande till Socialstyrelsen i pågående tillsynsärende på Solbrännan Ansökan om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV - information Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av protokoll Skrivelser, meddelanden, beslut Domar/beslut Information från förvaltningen Information från ordförande Sekretessbelagda ärenden 3

4 92 Val av ledamot att justera dagens protokoll att utse Hans Sefbom (M) till justerare, att utse Maria Häggblad (SJVP) alternativt tjänstgörande ersättare till justerare avseende 120, samt att protokollet justeras , klockan

5 93 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande föredragningslista med föreslagna ändringar. Bakgrund Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) går igenom upprättad föredragningslista. Tillkommande ärenden allmänna delen Punkt 13 b, Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade Punkt 13c, Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen Punkt 13 d, Yttrande till Socialstyrelsen gällande Solbrännan Punkt 13 e, Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem 2012 Punkt 13 f, Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt LOV - information Tillkommande ärenden enskilda delen Punkt 0, Yttrande till Socialstyrelsen, dnr /2012 Punkt 7 b, Anmälan enligt 14 kap 2 socialtjänstlagen, Lex Sarah Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) anmäler jäv under punkt 0, enskilda ärenden. 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) anmäler jäv under punkt 4, enskilda ärenden. Socialförvaltningen, föredragningslista

6 94 Delredovisning av projekt "Bo bra på äldre dar" att tacka för informationen. Bakgrund Projektledare Mia Fälldin informerar om projektet "Bo bra på äldre dar". Mia Fälldin redovisar en prognos för Härnösand avseende åldersgrupperna 55+, 65+ och 80+. Ett inspirationsseminarium är planerat till den 23 maj Projektet ska vara avslutat till den 8 juni Projektledare Mia Fälldin, muntlig information. 6

7 SOC Budgetskrivelse 2013 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens budgetförslag 2013 med nedanstående ändringar under punkt Åtgärder för budget i balans 2013, att säga nej till åtgärden att ej tillsätta verksamhetsutvecklare att säga nej till åtgärden minskad systemadministration att säga nej till åtgärden reducerad kvalitetsuppföljning att säga nej till kraftig reducering av äldre- och anhörigstöd att säga nej till att avveckla biståndshandläggare att säga nej till minskat antal socialsekreterare att säga nej till att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg att säga nej till att avveckla organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade att säga nej till att avveckla resursteamet att säga nej till minskning av centrala utbildningsmedel att ändra formulering på åtgärden "Avveckla Herrgårns öppna verksamhet" till "Omstrukturera Herrgårns öppna verksamhet" att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade att säga nej till att avveckla personligt ombud att säga nej till avveckling av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade att säga nej till minskat antal sjuksköterskor tillsättande av tjänst som verksamhetsutvecklare med 0,5 mnkr, bibehållande av systemadministration med 0,5 mnkr, 7

8 95, forts. bibehållande av kvalitetsuppföljning med 0,5 mnkr, bibehållande av äldre- och anhörigstöd med 3,8 mnkr, bibehållande av biståndshandläggare med 0,5 mnkr, bibehållande av socialsekreterare med 2,0 mnkr, bibehållande av organisationsbidrag individ- och familjeomsorg med 1,1 mnkr, bibehållande av organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade med 0,1 mnkr, bibehållande av resursteamet med 4,2 mnkr, bibehållande av centrala utbildningsmedel med 0,9 mnkr, bibehållande av lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade med 1,0 mnkr, bibehållande av personligt ombud med 0,2 mnkr, bibehållande av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade med 1,2 mnkr, bibehållande av antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr, ledningsstöd för entreprenader/valfrihetssystem med 0,5 mnkr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för kost och förbrukning i särskilt boende med 100 kr från kr till kr, 8

9 95, forts. att föreslå kommunfullmäktige att inom hemtjänsten besluta införa avgiftsuttag upp till maxtaxa, det vill säga 100 % av avgiftsutrymmet, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften från 47 kr till 52 kr per matlåda, att föreslå kommunfullmäktige att förutsättningar för en samordning av kommunens receptioner och administration inom kommunens förvaltningar utreds, att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden uppdrag att tillsammans med arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och skolnämnden utreda ny förvaltningsöverskridande organisation som ersätter nuvarande Resursteam i kommunen, att föreslå kommunfullmäktige att i samråd med arbetslivsnämnden överföra verksamheten på Villa Fridhem samt matsalar och kiosk till arbetslivsnämndens regi snarast, att föreslå kommunfullmäktige utreda förutsättningarna för en gemensam busspool för kommunens boenden, samt att föreslå kommunfullmäktige utreda förutsättningarna för en gemensam vaktmästarpool för kommunens lokaler. Yrkanden Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar på följande ändringar i förvaltningens förslag till åtgärder i budgetskrivelsen: att säga nej till åtgärden att ej tillsätta verksamhetsutvecklare, att säga nej till åtgärden minskad systemadministration, att säga nej till åtgärden reducerad kvalitetsuppföljning, att säga nej till kraftig reducering av äldre- och anhörigstöd, att säga nej till att avveckla biståndshandläggare, att säga nej till minskat antal socialsekreterare, att säga nej till att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg, att säga nej till att avveckla orgnisationsbidrag omsorg om funktionshindrade, 9

10 95, forts. att säga nej till att avveckla resursteamet, att säga nej till minskning av centrala utbildningsmedel, att ändra formuleringen på åtgärden "Avveckla Herrgårns öppna verksamhet" till "Omstrukturera Herrgårns öppna verksamhet", att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade, att säga nej till att avveckla personligt ombud, att säga nej till avveckling av habiliteringsersättning omsorg om funktionshindrade, att säga nej till minskat antal sjuksköterskor, Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar även tillägg med följande attsatser : att föreslå kommunfullmäktige att förutsättningar för en samordning av kommunens receptioner och administration inom kommunens förvaltningar utreds, att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden uppdrag att tillsammans med arbetslivsnämnden, samhällsnämnden och skolnämnden utreda ny förvaltningsöverskridande organisation som ersätter nuvarande Resursteam i kommunen, att i samråd med arbetslivsnämnden överföra verksamheten på Villa Fridhem samt matsalar och kiosk till arbetslivsnämndens regi snarast, att utreda förutsättningarna för en gemensam busspool för kommunens boenden, samt att utreda förutsättningarna för en gemensam vaktmästarpool för kommunens lokaler. 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) yrkar följande: att individ- och familjeomsorgens organisationsbidrag avvecklas med undantag av bidraget till Kvinnojouren, att omsorg om funktionshindrades organisationsbidrag avvecklas med 0,1 mnkr, 10

11 95, forts. att minska lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade med 1,0 mnkr, att minska antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr. Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggning mellan kl och Propositionsordning, votering och utfall Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att avveckla organisationsbidrag individ- och familjeomsorg. Majoritetens yrkande att säga nej till att avveckla organisationsbidraget samt oppositionens yrkande att avveckla organisationsbidraget förutom bidraget till Kvinnojouren. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Votering begärs och verkställs. Ann-Christin Myrgren (S), Ingrid Nilsson (V), Lars Zetterlund (S), Brita Semb (S), Andreas Sjölander (S) och Catja Moberg (MP) röstar ja för majoritetens förslag. Hans Sefbom (M), Margareta Tjärnlund (M), Maj-Lis Domeij (SJVP), Maria Häggblad (SJVP) och Camilla Nilsson (FP) röstar nej. Utfallet av voteringen blir att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att avveckla organisationsbidrag omsorg om funktionshindrade. Majoritetens yrkande att säga nej till att avveckla organisationsbidraget samt oppositionens yrkande att avveckla organisationsbidraget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd med minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade. Majoritetens yrkande att säga nej till minskad lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade samt oppositionens yrkande att minska lednings/stödorganisation omsorg om funktionshindrade. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. 11

12 95, forts. Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut avseende föreslagen åtgärd att minska antal sjuksköterskor med 0,5 mnkr. Majoritetens yrkande att säga nej till minskat antal sjuksköterskor samt oppositionens yrkande att säga ja till minskat antal sjuksköterskor. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Protokollsanteckning Hans Sefbom (M) yrkar på följande protokollsanteckning: "Oppositionen anser att meningen under punkt 5. Entreprenader i förvaltningens budgetskrivelse, Socialnämnden har ingen avsikt att öka antalet entreprenader under planeringsperioden, tas bort." Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att budget för 2013 ska fastställas i samband med fullmäktiges sammanträde i juni Socialnämnden ska senast den 9/ inlämna sitt underlag till kommunstyrelsen. Anvisningar budgetskrivelse framgår av Anvisningar för mål och budget perioden , utgivet av kommunstyrelsen 31/ Nämnden har tagit del av de fackliga representanternas synpunkter. En skirvelse med synpunkter har lämnats till nämnden från Kommunal, SSR och Vision. Kommunala pensionärsrådet har lämnat en skrivelse med synpunkter på förvaltningens förslag. Socialförvaltningens bedömning och förslag till socialnämnden Inför 2013 har socialförvaltningen en ekonomisk planeringsram som är uppräknad med 1 procent jämfört med Personalkostnader, hyreskostnadsökningar och övriga kostnadsuppräkningar innebär en kostnadshöjning på cirka 2,5 procent. Ökade volymer av beslut enligt de sociala lagstiftningarna inom socialnämndens ansvarsområde ökar kostnaderna ytterligare. Sammantaget står socialnämnden inför ett kraftigt ökat kostnadstryck åren 2013 och Den planeringssituation som socialnämnden står inför 2013 innebär att de kostnadsreduceringar som krävs för att hålla given ekonomisk ram inte är möjlig utan att kraftigt minska ambitionsnivån i kvalitén av stöd och service till medborgare samt kraftig reducering av socialförvaltningens lednings- 12

13 95, forts. och administrativa förmåga. En reducering av nämndens verksamhet motsvarande behovet 24,3 mnkr bedöms genomförbar, men endast genom att avveckla i stort sett all icke lagstyrd verksamhet. Det innebär att nämnden har svårigheter att utföra sitt uppdrag enligt socialnämndens reglemente och inom tilldelad ekonomisk ram samt övergripande mål för Socialförvaltningens föreslår Socialnämnden följande: att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens budgetförslag 2013, bibehållande av resursteamet med 4,2 mnkr, bibehållande av äldre- och anhörigstöd med 3,8 mnkr, bibehållande av systemadministration 0,5 mnkr, ledningsstöd för entreprenader/valfrihetssystem med 0,5 mnkr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för kost och förbrukning i särskilt boende med 100 kr från kr till kr, att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa maxtaxa inom hemtjänst, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften från 47 kr till 52 kr per matlåda. Socialförvaltningen, budgetskrivelse Förvaltningschef Hans Fälldin, muntlig information. 13

14 96 Information från Aleris att tacka för informationen. Bakgrund Pia Malm, chef socialpsykiatri Aleris, och Jan Sahlin, verksamhetschef Aleris, informerar om Aleris verksamhet. Aleris bildades 2005 och har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Aleris har medarbetare. Aleris har under åren fått uppdraget att driva kommunens boenden på Källvägen och Vårstagatan på entreprenad. Jan Sahlin informerar om Aleris boenden inom socialpsykiatrin. Pia Malm informerar om uppstart och aktuell situation på Källvägen och Vårstagatan. Chef socialpsykiatri Pia Malm, muntlig information. Verksamhetschef Jan Sahlin, muntlig information. 14

15 SOC Budgetuppföljning att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Bakgrund Ekonom Pernilla Löfstrand redovisar sammanställning över intäkter och kostnader till och med februari Ekonom Pernilla Löfstrand, muntlig information. 15

16 SOC Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter att ge kommunförbundet, genom Maj Andersson, delegation att för Härnösands kommun signera överenskommelse med Landstinget Västernorrland om bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget Västernorrland har utarbetat ett förslag på en gemensam överenskommelse om hur bedömning och planering ska genomföras när en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård. Överenskommelsen är för kommunerna i Västernorrland tänkt att undertecknas av direktören för Kommunförbundet Västernorrland, Maj Andersson och landstingsdirektören i Landstinget Västernorrland. För att undertecknandet ska vara giltigt måste socialnämnden besluta att ge delegation till Maj Andersson för att å Härnösands kommuns vägnar underteckna överenskommelsen. Socialförvaltningen, skrivelse

17 SOC Verksamhetschef hälso- och sjukvård att programområdeschef Särskilt boende är verksamhetschef inom hälsooch sjukvård. Bakgrund Den 1 januari 1997 infördes i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, nya bestämmelser om ledningen av hälso- och sjukvården. Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet. De nya bestämmelserna innebär också ett krav på att ledningsansvaret ska vara tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det ska därför inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Ett av de syften som ligger till grund för införandet av bestämmelserna om verksamhetschef är att det för patienter, anhöriga och personal liksom för tillsynsmyndigheten ska finnas en bestämd person att vända sig till rörande frågor kring verksamheten. Socialförvaltningen, skrivelse

18 SOC Slutrapport genomgång av personalplanering att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Med anledning av socialnämndens tilldelade budgetram för 2012 krävs att personalkostnaderna minskar. Med anledning av detta har socialförvaltningen med stöd av Susanne Eriksson, SEs Planering och Schematjänster, gjort en genomgång av samtliga programområdens personalplanering för att identifiera möjligheter att öka effektiviteten i personalplaneringen. Socialförvaltningen, skrivelse

19 SOC Slutredovisning av projekt "Korttidsrehab" att godkänna projekt Korttidsrehab som avslutat. Bakgrund Projektet "Korttidsrehab" har pågått sedan 2009 på Härnösands kommuns korttidsenhet. Syftet med projektet har varit att ytterligare stärka rehabiliteringskedjan för personer som beviljats korttids- eller växelvårdsplats. Projekt "Korttidsrehab" avslutades Socialförvaltningen, skrivelse

20 SOC Utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah att godkänna utredningen och avsluta ärendet, att lägga utredningen till handlingarna, samt att uppföljning om hur det fungerar på boendet ska ske i juni och november med rapport i socialnämnden. Bakgrund En utredning av anmälan om missförhållanden, Lex Sarah, har genomförts på ett boende. Socialförvaltningen, skrivelse

21 SOC Organisationsbidrag inom omsorg om funktionshindrade att HSO får kompensation för lönebidragsanställd, att vid förändringar i verksamhet som medför lägre kostnader ska bidraget minskas, att om en förening upphör under årets tre första månader utbetalas inte beviljade bidrag, samt att verksamhetsbidrag fördelas enligt förvaltningen förslag. Bakgrund Anslaget till föreningar och organisationer för år 2012 är 106 tkr. 11 föreningar har ansökt om bidrag. En förening föreslås avslag då de har egna medel att tillgå. Socialnämnden beslutade att lämna bidrag till lönekostnaden för en heltidsanställd av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), Härnösand. Detta med anledning av att den anställde ger service till alla handikapporganisationer. HSO har sedan hösten 2001 en anställd på 50%. Den anställde ger service till 16 organisationer, vidare har hon ansvaret för bokning av lokalerna i Gula Villan. En förutsättning för att lokalen ska fungera för så många organisationer är att det måste finnas en anställd i lokalen. I bidraget till HSO inkluderas kostnad för lönebidragsanställning/kanslist. Anslaget föreslås uppdelas på följande sätt: Budget Fördelat verksamhetsbidrag Återstår 106 tkr 88 tkr 18 tkr Socialförvaltningen, skrivelse

22 SOC Planerade ärenden Socialnämnden att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Planerade ärenden till nämnd 2012,

23 SOC Delegering av beslut om boende inom omsorg om funktionshindrade att delegera beslut om boende enligt 9 punkt 8,9 LSS till biståndshandläggare LSS. Bakgrund Berit Jonsson är t f chef för biståndshandläggarna. I avvaktan på ny rekrytering av chef föreslås att biståndshandläggare LSS delegeras att besluta om boende enligt 9 punkt 8,9 LSS. Socialförvaltningen, skrivelse

24 SOC Delegering av beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen att delegera beslut om särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen till biståndshandläggare och boendesamordnare Lena Hägglund. Bakgrund Lena Hägglund arbetar som biståndshandläggare inom särskilt boende och är boendesamordnare inom äldreomsorgen. Lena Hägglund föreslås delegeras besluta om särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen. Socialförvaltningen, skrivelse

25 SOC Yttrande till Socialstyrelsen i pågående tillsynsärende på Solbrännan att anta förvaltningens svar som sitt eget. Bakgrund Det har till Socialstyrelsen inkommit ytterligare information i det pågående tillsynsärendet på Solbrännan. Socialstyrelsen begär nu socialnämndens yttrande över detta. Socialförvaltningen, skrivelse

26 SOC Ansökan om stimulansmedel för att förbereda och utveckla valfrihetssystem 2012 att godkänna ansökan om stimulansbidrag för utveckling av valfrihetssystem inom hemtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättning inom ickevalsalternativ personlig assistans. Bakgrund Regeringen vill fortsätta stödja förberedelse och utveckling av valfrihetssystem under åren under förutsättning att riksdagen beviljar medel till detta. För 2012 ska Socialstyrelsen fördela 20 miljoner kronor till kommuner som vill förbereda och utveckla valfrihetssystem. Målet med stimulansbidraget är att stimulera till utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med funktionsnedsättning. Stimulansmedel ska användas till konkreta insatser för att förbereda och utveckla genomförandet av ett valfrihetssystem enligt LOV. I kommunen finns ett behov av system och rutiner för ansökningsförfarande och annonsering samt system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet. Socialförvaltningen, skrivelse

27 SOC Ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV - information att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Information om antal godkända utförare/ansökningar under beredning som finns för att enligt fastställd turordning anvisas uppdrag att utföra personlig assistans till de personer som inte själva valt assistansanordnare. Socialförvaltningen, skrivelse

28 110 Anmälan av delegeringsbeslut att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Socialförvaltningen, delegeringsbeslut numrerade

29 111 Anmälan av protokoll Anmäls och läggs till handlingarna Kommunala handikapprådets protokoll, Socialnämndens protokoll,

30 112 Skrivelser, meddelanden, beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Väntelista 2012 Äldreomsorg/Omsorg om funktionshindrade. Kommunstyrelsens personalutskott beslut , Inrättande av ny tjänst "Sjukgymnast 1,0" inom socialförvaltningen 5, Inrättande av ny tjänst "Programområdeschef 1,0 särskilda boenden" inom socialförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut , Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun 70, Riktlinjer vid dödsfall 71, Intern kontroll Generella kontroller Kommunfullmäktiges beslut , Avgift familjerådgivning 22, Avgifter gällande nya tillståndskategorier enligt nya alkohollagen (2010:1622). Kommunfullmäktiges beslut , Indikatorer för kommunstyrelsen och facknämnderna 59, Avsägelse 60, Valärenden 61, För kännedom. 30

31 113 Domar/beslut Domar och beslut delges och läggs till handlingarna. Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; nu fråga om avskrivning 31

32 113, forts Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; nu fråga om avskrivning Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, För sent inkommen överklagan Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om inhibition Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); nu fråga om muntlig förhandling och vittnesförhör Kammarrättens i Sundsvall dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd Kammarrättens i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd; fråga om prövningstillstånd Kammarrättens i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd; fråga om prövningstillstånd Länsstyrelsens Västernorrlands län beslut , dnr xxxx-xx, överklagat beslut; gravsättning enligt begravningslagen. 32

33 114 Information från förvaltningen att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Protokollsanteckning 2:e vice ordförande Hans Sefbom (M) yrkar på följande protokollsanteckning. "Det är ett krav från 2:e vice ordförande i socialnämnden att nämnden får information om incidenter av allvarlig karaktär innan det går ut i media." Förvaltningschef Hans Fälldin informerar om följande: - Gruppboende LSS, klart att ett elevboende byggs om på Volontären 10. Inflyttningsklart vid årsskiftet. - Inflyttning i nya lokaler för Härnöns hemtjänst på Kusthöjden från och med 1 mars. - Sammanhållen hemsjukvård. Planerat införande februari Rekrytering av chef för biståndsenheten, påbörjar intervjuer under april. - En av förvaltningsekonomerna kommer att sluta sin anställning. Rekrytering av ersättare påbörjad. - Besök hos Gävle kommun för att ta del av bland annat deras planering av insatser på särskilda boenden. - Budget 2013, nästa steg budgetberedning 18/4. Programområdeschef Lisbet Sander informerar om följande: - Bogården flyttar in i nya lokaler på Utmarksstigen. - Samarbete mellan arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen. - Allvarligt tillbud på familjecentralen, hot mot anställd. - Pågående arbete med att införa mobila överfallslarm. 33

34 114, forts Programområdeschef Agneta Nordström informerar om följande: - Ett antal ungdomar från kommunen har beviljats plats på gymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro varav två behöver LSS-boende. - Det har tagits fram en marknadsföringsfilm för VO-college. 34

35 115 Information från ordförande att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Ordförande Ann-Christine Myrgren informerar om följande: - Politiskt möte majoritetsgruppen 27/ Möte med politiska beredningsgruppen hemsjukvården 29/ Möte barn- och familjeenheten 2/ Politiskt majoritetsmöte 5/ Besök på Koltrasten 5/ Samtal med chef och personal. - Seminarium angående upphandlingspolicy 8/ Träff med förvaltningsekonomer och förvaltningschef 8/ Privilegiedagen Rådhuset 10/ Politiskt majoritetsmöte 12/ Företagsbesök på RIK Assistans 12/ Träff på Café Trädgårn 13/ med en grupp diakoner från Skördal, Norge. - Möte gällande budget / Samtal och redovisning inför budget med KS ordförande och biträdande ekonomichef. - SocialKola 16/ Politiskt majoritetsmöte 19/ Presidieberedning socialnämnden 20/ Rådet för trygghet och hälsa 20/ Styrgrupp LOV 22/ Politiskt majoritetsmöte 26/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 13.15 16.50 varav ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Kommunala handikapprådet 2012-04-23 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander Lundström, viceordförande

Läs mer

med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15

med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15 1(27) / Allmänna ärenden Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl 08.15 15.45 med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Catja Moberg, Socialnämnden Louise Sohlin, NHR Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämnden

Catja Moberg, Socialnämnden Louise Sohlin, NHR Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämnden 1(13) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.15 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Önne Norberg, Diabetesföreningen

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00.

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Vuxennämnden 2000-05-16 1 Plats och tid Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Britt-Marie Kristensen Sven

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer