Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-06-13"

Transkript

1 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Budgetuppföljning Revidering av attestlista Delegationsbeslut Delgivningar Utökning av gruppbostad LSS Personalanalys personalbehov på Särskilt boende för Äldre (SäBo) Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen Yttrande i remiss avseende motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare Fördelning av avkastning från samlade fondmedel Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond Rekryteringsprofil avseende socialchef Rättelse i socialnämndens 117 och 134 avseende upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral Delredovisning avseende utredning av införande av valfrihetssystem enligt LOV Kommunens övertagande av hemsjukvård Eloge till anordnare av Möjligheternas dag Verksamhetsinformation... 19

2 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Deltagande tjänstemän Ersättare Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Hans-Göran Steneryd (s) Hans Richaud, 2:e vice ordförande (m) Anita Carlsson (s) Ove Wik (fp) Gudrun Eriksson (s) Caroline Willfox (m) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Rasmus Bjurström, Gävle Dala företagshälsovård, 153 Birger Eklund, Säterbostäder, 153 Stig Eriksson, vo-chef för Särskilt boende och Hemtjänsten, 153 och 164 Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig, 153 och 164 Pia Rickemo Norman, biståndshandläggare 153 Inger Körstig, personalrepresentant Kommunal Dalarna, 153 Eva Marie Nilsson, personalrepresentant Kommunal Dalarna, 153 Ann Henrikson, vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Lena Palmborn, enhetschef LSS/Socialpsykiatri, Christer Grahn, utredare LOV, 166 Astrid Widström (kd), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Hans-Göran Steneryd Justeringens plats och tid Rådhuset, , kl Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Hans-Göran Steneryd Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Birger Eklund, Säterbostäder, informerar om resultat från utförda kontroller avseende miljön på Fågelsången och Rasmus Bjurström fån Gävle Dala företagshälsovård informerar om genomförd enkät. Bakgrund Man har tidigare i år sett över och åtgärdat fuktrelaterade problem samt åtgärdat problem med ventilationssystemet på Fågelsången. Säterbostäder har sedan dess anlitat två olika firmor för olika kontroller av Fågelsången. En kontroll avser luften på Fågelsången och den andra kontrollen avser byggnadskonstruktionen. Redovisning av personalenkät Rasmus Bjurström redovisar resultatet av genomförd inomhusklimat-enkät. Utifrån resultatet från enkäten anser Rasmus att inomhusklimatet kan förbättras. En fullständig rapport kommer att sammanställas och delges socialnämnden. Kompletterande mätningar fuktmätningar Birger Eklund informerar om ytterligare fuktprover som har tagits i byggnaden. Ingen indikering på förhöjda fuktvärden har framkommit. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Delges: Kommunstyrelsen

4 3 Sn 154 Dnr Sn 12/ Budgetuppföljning Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m samt preliminära budgetramar för Budgetuppföljning Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat resultat på ± 0 kr och individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på kr. Sammanfattning budgetuppföljning s verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott på kr. Preliminära budgetramar för 2013 De preliminära budgetramarna för 2013 presenteras för socialnämnden. s beslut 1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 2. Informationen om preliminära budgetramar för 2013 läggs till handlingarna. Delges: Ekonomikontoret

5 4 Sn 155 Dnr Sn 12/ Revidering av attestlista Inger Fendinge, förvaltningsekonom har reviderat attestförteckningen för socialförvaltningens verksamhetsområden. Attestförteckningen revideras två gånger per år och vid behov. s beslut Attestförteckningen daterad fastställs. Delges: Vo-chefer, Stab, Ekonomikontoret

6 5 Sn 156 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Dagverksamhet Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Städning Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Trygghetslarm Beslut avseende Förenklad handläggning Beslut avseende Boendestöd Beslut avseende Nattpatrull Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Städning Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken Beslut avseende ekonomiskt stöd till personlig assistans enl. Socialförsäkringsbalken Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut s beslut har tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

7 6 Sn 157 Delgivningar Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo - beslut Statistik Hemtjänst beslutat tid mot utförd Kostnader för utskrivningsklara tom Kursdeltagande januari-maj s beslut lägger delgivningarna till handlingarna.

8 7 Sn 158 Dnr Sn 12/ Utökning av gruppbostad LSS Ann Henriksson, vo-chef för LSS/Socialpsykiatri i Säters kommun, har aviserat behov av ytterligare en gruppbostad enligt LSS i Säters kommun. Bakgrund I dagsläget finns 22 beslut om boende i gruppbostad/servicebostad, vilka är fördelade på fyra gruppbostäder. LSS-handläggaren har aviserat ett behov av ytterligare boendeplatser inom verksamheten inför Socialstyrelsens rekommendationer Enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 är antalet boende i gruppbostäder numera ofta fler än det av Socialstyrelsen rekommenderade antalet, tre till fem. s beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att inleda ett samarbete med Säterbostäder i syfte att söka efter lämplig placering samt planera och iordningställa en ny gruppbostad till hösten Planeringen ska ske i samverkan med LSS/Socialpsykiatrins verksamhetsområde. Delges: Ann Henriksson vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Inger fendinge förvaltningsekonom, Susanne Östman personalansvarig, Styrelsen Säterbostäder

9 8 Sn 159 Dnr Sn 10/ Personalanalys personalbehov på Särskilt boende för Äldre (SäBo) Stig Eriksson, vo-chef för SäBo och för Hemtjänsten, redovisar uppföljning av projektet att överanställa personal på Fågelsången och Enbackagården. Bakgrund Vid socialnämndens sammanträde i 161 / beslutade socialnämnden att inleda ett projektarbete med att överanställa personal på Fågelsången och Enbackagården. Projektet inleddes till följd av socialnämndes beslut i 331 / om vikariesamordning såväl inom som mellan SäBo och Hemtjänsten. Uppföljning Marianne Trana, socialchef, skriver i sin analys: Fågelsången redovisar ett negativt utfall, trots att en konkret planering har gjorts vid schemaläggning. En förklaring är den vinterkräksjuka som drabbade verksamheten under projekttiden. Behovet av vikarier var större än vad en överanställning kunde kompensera. En djupare analys bör göras för att klart tydliggöra orsaken till de ökade kostnaderna. Enbackagården redovisar ett positiva resultat, utan konkret planering. En förklaring kan vara att verksamheten inte drabbades av vinterkräksjukan under perioden. En i projektgruppen med sin anställning på Enbackagården, beskriver att personalen fann en trygghet i att en extra resurs fanns tillgänglig vid händelse av oplanerad frånvaro. Stressnivån sänktes i verksamheten. Denna snabbanalys är ytterst begränsad och min bedömning är att en djupare analys bör genomföras innan beslut om förändring av personaltillgång för verksamheterna tas. En intressant frågeställning är varför en oplanerad överanställning ger ett positivt utfall jämfört med den planerade? s beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda resultaten av överanställning på Fågelsången och Enbackagården. 2. Utredning ska redovisas senast Delges: Stab, vo-chefer

10 Dnr Sn 10/ Projekt personalanalys Slutrapport SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

11 Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Sammanfattning Inledning/bakgrund s önskemål Projektorganisation Uppföljning Syfte... 1 att Enbackagården, hade som syfte att ge de boende en guldkant i vardagen, medan... 1 Fågelsången, hade som syfte att sänka vikariekostnaderna Resultat Analys... 1

12 1 Sammanfattning i 161 beslutade att inleda ett projekt med överanställning med 1,0 årsarbetare vid Enbackagårdens och Fågelsångens äldreboenden. Huvudsyftet var att klargöra om en överanställning kan minska vikariekostnaderna och/eller ge de boende mertid ( guldkant ) i vardagen. En uppföljning av vikariekostnaderna har gjorts för perioden och resultaten är både positiva och negativa. En snabbanalys är gjord, men för att få ett underlag för ställningstagande om utökad personaltäthet i verksamheterna, bör en djupanalys genomföras. 2 Inledning/bakgrund i 161 beslutade : att, inleda ett projekt med att överanställa personal på Enbackagården och Fågelsången inleds att, projektet ska pågå under perioden att, överanställningen görs på respektive boendet och ska gälla dagtid måndag till fredag att, en uppföljning och analys av vikariekostnaderna mellan perioderna och genomförs efter projekttidens slut. 3 s önskemål Om projektets resultat är positivt är nämndens önskemål att överanställning ska gälla under veckans alla dagar. 4 Projektorganisation Projektledare: Marianne Trana, Arbetsgrupp: Adjungerande: Stig Eriksson VO-chef SäBo, Susanne Östman personal- o utbildningsansvarig, Eva-Marie Nilsson, saterbygden.bergslagen, Inger Körstig, saterbygden. bergslagen Inger Fendinge, förvaltningsekonom 5 Uppföljning 5.1 Syfte Inledningsvis var syftet med överanställningarna att få en minskad vikariekostnad. Arbetsgruppen valde två inriktningar för de beslutade överanställningarna, vilket utmynnade i att Enbackagården, hade som syfte att ge de boende en guldkant i vardagen, medan Fågelsången, hade som syfte att sänka vikariekostnaderna. 5.2 Resultat Analys Fågelsången: Resursen för överanställningen lades in i arbetsschemat och tilldelades arbetspass där ordinarie personal saknades på grund av oplanerad frånvaro. Projektet på Fågelsången avslutades i och med mars månads utgång, enligt fastslagen projektplan. Enligt redovisning av utbetalda timlöner för övertid och mertid under fastställda mätperioder är resultatet en ökad kostnad med 8 %. 1

13 Enbackagården: Resursen för överanställning lades in i arbetsschemat utan direkt fördelning av oplanerad frånvaro. Överanställningen avslutas i och med schemaperiodens slut under juni månad. Enligt redovisning av utbetalda timlöner för övertid och mertid under fastställda mätperioder är resultatet en minskad kostnad med 3 %. Analys: Fågelsången redovisar ett negativt utfall, trots att en konkret planering har gjorts vid schemaläggning. En förklaring är den vinterkräksjuka som drabbade verksamheten under projekttiden. Behovet av vikarier var större än vad en överanställning kunde kompensera. En djupare analys bör göras för att klart tydliggöra orsaken till de ökade kostnaderna. Enbackagården redovisar ett positiva resultat, utan konkret planering. En förklaring kan vara att verksamheten inte drabbades av vinterkräksjukan under perioden. En i projektgruppen med sin anställning på Enbackagården, beskriver att personalen fann en trygghet i att en extra resurs fanns tillgänglig vid händelse av oplanerad frånvaro. Stressnivån sänktes i verksamheten. Denna snabbanalys är ytterst begränsad och min bedömning är att en djupare analys bör genomföras innan beslut om förändring av personaltillgång för verksamheterna tas. En intressant frågeställning är varför en oplanerad överanställning ger ett positivt utfall jämfört med den planerade? Säter Marianne Trana Socialchef 2

14 9 Sn 160 Dnr Sn 12/ Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen Regeringen gav hösten 2011 Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av it och teknikstöd inom äldreomsorgen. Samtliga kommuner som har deltagit i undersökningen ersattes med kr. Utveckling i Säters kommun Även Säters kommun har erhållit kronor. För dessa pengar kommer man att starta ett projekt men införande av elektroniska körjournaler. Man kommer att börja inom Hemtjänsten i Gustafs och Nattpatrullen. Faller projektet väl ut kommer man att införa körjournaler i övriga hemtjänstgrupper. Bakgrund Bakgrunden är den demografiska utvecklingen som innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och förenat med stora kostnader att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. 288 av 290 kommuner ingår i kartläggningen vilket är ett unikt högt deltagande för den här typen av undersökningar. Kartläggningen omfattar både teknikstöd som tillhandahålls till äldre och teknikstöd som används för att administrera omsorgsverksamheten. Syfte Kartläggningen ska ge regeringen underlag att bedöma om en statlig satsning på området bör genomföras och hur den i så fall bör utformas. Målet är att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Sammanfattning De vanligaste teknikstöden är enligt undersökningen trygghetslarm och spisvakt, de finns i nästan alla kommuner. Bättre än förväntat är att så många som sju av tio kommuner erbjuder stöd som underlättar för anhöriga, t.ex. larmmatta eller passagelarm. Samtidigt kan konstateras att det är mycket ovanligt med teknikstöd för kommunikation som anpassad telefoni och datorer med internet. Utvecklingen av ny och bättre välfärdsteknologi för äldre möts med stort intresse från landets kommuner och kommunpolitikerna är positiva till en fortsatt satsning på it och teknikstöd inom äldreomsorgen. Men ansträngd ekonomi och bristande kompetens är hinder på vägen. s beslut har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

15 10 Sn 161 Dnr Sn 12/ Yttrande i remiss avseende motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare Remiss har kommit till socialnämnden för yttrande om motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare. Motionen är inlämnad av Centerpartiets fullmäktigegrupp. Motionen I motionen föreslås att Säters kommun genomför upphandling av flertjänster. En metod att ta vara på flera av lantbrukets möjligheter inom samma upphandling, genom att upphandla flera tjänster i samma avtal. Yttrande från inköpsenheten Brittmarie Niglis, inköpschef, skriver i sitt yttrande att det inte är möjligt att handla upp enligt förslaget flertjänstavtal med lokala lantbrukare om man vill hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen. Yttrande från socialchefen Marianne Trana, socialchef, skriver i sitt yttrande: Kommunens inköpsenhet har lämnat sitt yttrande i ovan angivna motion. Av lagstiftningen framgår med tydlighet vad som gäller vid upphandling. s beslut 1. Socialchefens skrivelse antas som socialnämndens eget och översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande. 2. Kommunstyrelsen föreslås avslå motionen med hänvisning till att föreskrifterna i Lagen om offentlig upphandling ska följas. Reservation Anette Berg (c) och Majlis Nyberg (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet: (c) reserverar sig mot avslaget av motionen om flertjänstavtal med lokala lantbrukare. Motivering: Centern står fast vid förslaget att genomföra upphandling av flertjänster, då det gynnar flera grupper i samhället till en grönare social samvaro. Delges: KsAu

16 11 Sn 162 Dnr Sn 12/ Fördelning av avkastning från samlade fondmedel De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av har en samlad avkastning om kr att fördela innevarande år. Vid årets annonsering har det kommit in 18 ansökningar till socialnämnden. Den sammanlagda summan på inlämnade ansökningar uppgår till totalt kr. Bedömningsgrunder har i 122 / fastställt kriterier, som skall ligga till grund för utdelning av de samlade fonderna. I korthet är uttalat att fondmedel skall utges till behövande i Säters kommun. Länsstyrelsen har vid tillsyn haft synpunkter på socialnämndens kriterier och påpekar att utdelning inte skall ske till organisationer eller till sådana ändamål som skall tillgodoses genom skattemedel i form av andra bidrag. Förvaltningens förslag till beslut Socialchef Marianne Trana lämnar förslag till hur årets avkastning kan fördelas enligt följande prioritering: Prioritet 1) Finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd för det ansökta? I förekommande fall föregås ansökan av en ekonomisk utredning och behovsbedömning. Finns möjlighet att söka färdtjänst, vilket är en subventionerad resekostnad för den som uppfyller kriterierna? Har sökande uppfyllt kravet på redovisning av tidigare beviljade fondmedel och är kriteriet för utdelning av de sociala fondmedlen därmed uppfyllda. Prioritet 2) Sökande är känd och kan bedömas uppfylla kriteriet som behövande på grund av sjukdom, inkomst i form av ålderspension eller sjukersättning och tillhör inte en målgrupp som kan ansöka om försörjningsstöd eller andra skattefinansierade ersättningsformer. Ansökan kommer en målgrupp tillgodo genom aktiviteter i samverkan. Nya sökande som uppfyller kriteriet för de sociala fonderna. Sökande som uppfyller kriterierna: Sökande Ansökt summa Beviljas NN Inget angivet kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN Inget angivet kr NN kr kr NN kr kr RSMH - Hoppet kr kr Forts.

17 12 Sn 162 forts. s beslut 1. Avkastning av de samlade fondmedlen fördelas enligt förslag. 2. RSMH-Hoppet ska till socialnämnden lämna redovisning över genomförda aktiviteter vid 2012 års utgång. Delges: Sökande

18 13 Sn 163 Dnr Sn 12/ Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond har fått i uppdrag at ansvara för utbetalning och fördelning ur avkastingen från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond. Minnesfondens medel vänder sig till personer med reumatisk sjukdom. Enbart ansökan med läkarintyg som bekräftar sjukdomen kan komma i fråga. Minnesfonden har en samlad avkastning om kr att fördela innevarande år. En ansökan har inkommit som uppfyller kriteriet för minnesfonden. s beslut NN tilldelas kr ur Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond. Delges: Sökande

19 14 Sn 164 Dnr Sn 12/ Rekryteringsprofil avseende socialchef Socialchef Marianne Trana kommer att gå i pension inom en överskådlig framtid. har därför inlett ett förarbete med att ta fram en kravprofil avseenden den socialchef som ska tillsättas. Ärendets handläggning I , beslutade socialnämnden att ta fram en rekryteringsprofil som fastställer vad som förväntas av, vilka krav som ställs på och vad som är i övrigt viktigt avseende en socialchef i Säters kommun. Uppdraget gavs till en arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän Utredning Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till kravprofil för annonsering av en ny socialchef. När arbetsgruppen inledde sitt arbete kom man under diskussionerna fram till att förändringar även är nödvändiga i Staben närmast socialchefen. 1. Tjänsten som utredningssekreterare bör göras om till en tjänst som biträdande socialchef. 2. En ny 1,0 tjänst bör inrättas med övergripande förvaltaransvar för alla delsystem i Procapita. Skrivelse från Biståndshandläggarna Från biståndshandläggarna har inkommit en skrivelse där man trycker på vikten av att ha en egen chef. Man skriver bl.a.: Biståndsenheten behöver arbeta med att utveckla enhetens dagliga arbete utifrån nya lagar, nya domar och direktiv från Socialstyrelsen samt säkerställandet av rättsäkra beslut. Detta arbete kan bara göras med en närvarande chef som är insatt i det dagliga arbetet. Vi behöver tillsammans arbeta för likvärdiga bedömningar och god kvalité till våra medborgare. Vi behöver i det dagliga arbetet kunna samråda och diskutera våra bedömningar med en nära Chef. Att ha möjlighet att överlämna när det behövs till Chefsnivå, i kontakten och samverkan med övriga verksamhetsområden inom Socialförvaltningen, samt även gentemot Landsting och Primärvård. Vi saknar framförallt, att vara uppdaterade i omvärldsanalysen. Detta kan i förlängningen göra att det t.ex. kommit nya domar, nya lagändringar eller dylikt som direkt påverkar vårt arbete. s beslut 1. En 1,0 tjänst som systemförvaltare för verksamhetssystem för handläggning och dokumentation SoL, HSL, LSS och Avgifter ska inrättas fr.o.m Tjänsten som utredningssekreterare ska i rekryteringsförfarandet göras om till en tjänst som biträdande socialchef. Chefsuppdraget för biståndsenheten ska underställas den biträdande socialchefen 3. Framtagen kravprofil avseende socialchef fastsälls 4. Beslut 2 och 3 delges kommunstyrelsen som socialnämndens synpunkter inför rekryteringen av en ny socialchef Delges: Kommunstyrelsen, Vo-chefer, Stab

20 15 Sn 165 Rättelse i socialnämndens 117 och 134 avseende upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral Vid socialnämndens sammanträde informerade Inger Fendinge, förvaltningsekonom, om förestående upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral. På grund av oklarheter i upphandlingsförfarandet anges fel upphandlingsformer i de justerade paragraferna 117/ och 134/ Rättelse Tillsammans med Falu kommun ska Säters kommun genomföra en upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral. Syfte Syftet med upphandlingen är att förbättra och effektivisera hanteringen av larm och larmmottagning. s beslut 1. har tagit del av informationen. 2. Paragraf 165 ersätter 117/ och 134/ Delges: Brittmarie Niglis inköpschef

21 16 Sn 166 Dnr Sn 10/ Delredovisning avseende utredning av införande av valfrihetssystem enligt LOV Vid dagens sammanträde närvarar Christer Grahn och redovisar en delrapport avseende sitt utredningsuppdrag om införande av valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialförvaltningen i Säters kommun. Bakgrund I 164 / fick Marianne Trana, socialchef, i uppdrag att ge en extern aktör uppdraget att närmare utreda förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem av kommunens hemtjänst. Christer Grahn är anställd av socialförvaltningen t.o.m. augusti för att utreda förutsättningarna för att införa valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialförvaltningen i Säters kommun. beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. En slutrapport presenteras för socialnämnden

22 17 Sn 167 Dnr Sn 11/ Kommunens övertagande av hemsjukvård Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har det varit frivilligt för kommunerna att även ta över landstingens ansvar för hemsjukvården. I dag har tre fjärdedelar av alla kommuner tagit över hemsjukvården. Hösten 2010 tillsattes en nationell samordnare för hemsjukvård, (S 2010:06) Ewa Samuelsson, med utredningsuppdrag att bl.a. samordna kommunalisering av hemsjukvården och formulera strategier samt ta fram regionalt anpassade modeller för hur ett frivilligt övertagande av hemsjukvården från landsting till kommunerna kan genomföras i de landsting där landstinget är huvudman för hemsjukvården. Uppdraget ska redovisas för landstingsstyrelsen senast den 30 juni Definition av hemsjukvård Enligt Socialstyrelsen innebär hemsjukvård: hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden Ärendets handläggning Ärendet har kontinuerligt tagits upp på socialnämndens sammanträden sedan ärendets start då ärendet väcktes av Hans Richaud Marianne Trana, socialchef, ger aktuell information. Beslut ska vara tagna i samtliga kommuner och landstinget senast i september. Förslag är att hemsjukvården ska tas över av kommunerna fr.o.m. den 7 januari s beslut Informationen läggs till handlingarna.

23 18 Sn 168 Eloge till anordnare av Möjligheternas dag LSS-verksamheten i Säters kommun har anordnat och genomfört Möjligheternas dag, en dag med aktiviteter med särskild inbjudan riktade till personer tillhörande LSS-verksamheten. Hans-Göran Steneryd (s) framför en eloge till Lena Palmborn, enhetschef LSS, som har tagit initiativ till dagen. instämmer. Delges: Stab, Vo-chefer, Lena Palmborn

24 Verksamhetsinformation Marianne Trana informerar om arbetet med att hitta alternativa lokaler till den administrativa personalen inom LSS/Socialpsykiatri och Biståndsenheten. Lokalerna som är aktuella ligger på Torggatan 4 i Säter Marianne har nu förhandlat ned hyrorna på de lokaler man tittat på. En inflyttning kan vara aktuell till hösten.

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2008-11-12

Socialnämnden 2008-11-12 Socialnämnden 2008-11-12 254 Delgivning av protokoll...2 255 Delegationsbeslut...3 256 Delgivningar...4 257 Yttrande över Säterbostäder...5 258 Budgetuppföljning...6 259 Verksamhetsinformation...7 260

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 259 Delgivning av protokoll...2 260 Delegationsbeslut...3 261 Delgivningar...4 262 Bostadsfråga ändring av beslutsformulering...5 263 Åtgärd för att uppnå

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2007-12-12

Socialnämnden 2007-12-12 Socialnämnden 2007-12-12 330 Delgivning av protokoll...2 331 Delegationsbeslut...3 332 Delgivningar...4 333 Uppföljning av uppsökande verksamhet avseende 75 år och äldre...5 334 Tillsynsärende enl 26 LSS...6

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-02-12

Socialnämnden 2014-02-12 21 Beredningsärende - årsbokslut 2013... 2 22 Verksamhetsuppföljning Hemtjänsten... 3 23 Nya lokaler till korttidsplatser... 4 24 Internkontroll uppföljning i forma av statistik... 5 25 Information från

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-23

Socialnämnden 2011-11-23 Socialnämnden 2011-11-23 309 Delgivning av protokoll... 2 310 Delegationsbeslut... 3 311 Delgivningar... 4 312 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn... 5 313 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Socialnämnden 2011-02-09

Socialnämnden 2011-02-09 Socialnämnden 2011-02-09 35 Delgivning av protokoll... 2 36 Delegationsbeslut... 3 37 Redovisning av resultat från brukarundersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI)... 4 38 Budgetuppföljning med preliminärt årsbokslut...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-20

Socialnämnden 2015-08-20 84 Överenskommelse med samt verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Falun... 2 85 Aktuell boendesituation för ensamkommande flyktingbarn... 3 86 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.00-15.00 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-15

Socialnämnden 2012-02-15 Socialnämnden 2012-02-15 28 Delegationsbeslut... 2 29 Redovisning av preliminärt årsbokslut 2011... 3 30 Redovisning av socialförvaltningens internkontroll... 4 31 Arbetsmiljö Fågelsångens lokaler... 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer