Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-06-13"

Transkript

1 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Budgetuppföljning Revidering av attestlista Delegationsbeslut Delgivningar Utökning av gruppbostad LSS Personalanalys personalbehov på Särskilt boende för Äldre (SäBo) Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen Yttrande i remiss avseende motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare Fördelning av avkastning från samlade fondmedel Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond Rekryteringsprofil avseende socialchef Rättelse i socialnämndens 117 och 134 avseende upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral Delredovisning avseende utredning av införande av valfrihetssystem enligt LOV Kommunens övertagande av hemsjukvård Eloge till anordnare av Möjligheternas dag Verksamhetsinformation... 19

2 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Deltagande tjänstemän Ersättare Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Hans-Göran Steneryd (s) Hans Richaud, 2:e vice ordförande (m) Anita Carlsson (s) Ove Wik (fp) Gudrun Eriksson (s) Caroline Willfox (m) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Rasmus Bjurström, Gävle Dala företagshälsovård, 153 Birger Eklund, Säterbostäder, 153 Stig Eriksson, vo-chef för Särskilt boende och Hemtjänsten, 153 och 164 Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig, 153 och 164 Pia Rickemo Norman, biståndshandläggare 153 Inger Körstig, personalrepresentant Kommunal Dalarna, 153 Eva Marie Nilsson, personalrepresentant Kommunal Dalarna, 153 Ann Henrikson, vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Lena Palmborn, enhetschef LSS/Socialpsykiatri, Christer Grahn, utredare LOV, 166 Astrid Widström (kd), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Hans-Göran Steneryd Justeringens plats och tid Rådhuset, , kl Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Hans-Göran Steneryd Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Birger Eklund, Säterbostäder, informerar om resultat från utförda kontroller avseende miljön på Fågelsången och Rasmus Bjurström fån Gävle Dala företagshälsovård informerar om genomförd enkät. Bakgrund Man har tidigare i år sett över och åtgärdat fuktrelaterade problem samt åtgärdat problem med ventilationssystemet på Fågelsången. Säterbostäder har sedan dess anlitat två olika firmor för olika kontroller av Fågelsången. En kontroll avser luften på Fågelsången och den andra kontrollen avser byggnadskonstruktionen. Redovisning av personalenkät Rasmus Bjurström redovisar resultatet av genomförd inomhusklimat-enkät. Utifrån resultatet från enkäten anser Rasmus att inomhusklimatet kan förbättras. En fullständig rapport kommer att sammanställas och delges socialnämnden. Kompletterande mätningar fuktmätningar Birger Eklund informerar om ytterligare fuktprover som har tagits i byggnaden. Ingen indikering på förhöjda fuktvärden har framkommit. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Delges: Kommunstyrelsen

4 3 Sn 154 Dnr Sn 12/ Budgetuppföljning Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m samt preliminära budgetramar för Budgetuppföljning Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat resultat på ± 0 kr och individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på kr. Sammanfattning budgetuppföljning s verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott på kr. Preliminära budgetramar för 2013 De preliminära budgetramarna för 2013 presenteras för socialnämnden. s beslut 1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 2. Informationen om preliminära budgetramar för 2013 läggs till handlingarna. Delges: Ekonomikontoret

5 4 Sn 155 Dnr Sn 12/ Revidering av attestlista Inger Fendinge, förvaltningsekonom har reviderat attestförteckningen för socialförvaltningens verksamhetsområden. Attestförteckningen revideras två gånger per år och vid behov. s beslut Attestförteckningen daterad fastställs. Delges: Vo-chefer, Stab, Ekonomikontoret

6 5 Sn 156 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Dagverksamhet Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Städning Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Trygghetslarm Beslut avseende Förenklad handläggning Beslut avseende Boendestöd Beslut avseende Nattpatrull Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Städning Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken Beslut avseende ekonomiskt stöd till personlig assistans enl. Socialförsäkringsbalken Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut s beslut har tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

7 6 Sn 157 Delgivningar Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo - beslut Statistik Hemtjänst beslutat tid mot utförd Kostnader för utskrivningsklara tom Kursdeltagande januari-maj s beslut lägger delgivningarna till handlingarna.

8 7 Sn 158 Dnr Sn 12/ Utökning av gruppbostad LSS Ann Henriksson, vo-chef för LSS/Socialpsykiatri i Säters kommun, har aviserat behov av ytterligare en gruppbostad enligt LSS i Säters kommun. Bakgrund I dagsläget finns 22 beslut om boende i gruppbostad/servicebostad, vilka är fördelade på fyra gruppbostäder. LSS-handläggaren har aviserat ett behov av ytterligare boendeplatser inom verksamheten inför Socialstyrelsens rekommendationer Enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 är antalet boende i gruppbostäder numera ofta fler än det av Socialstyrelsen rekommenderade antalet, tre till fem. s beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att inleda ett samarbete med Säterbostäder i syfte att söka efter lämplig placering samt planera och iordningställa en ny gruppbostad till hösten Planeringen ska ske i samverkan med LSS/Socialpsykiatrins verksamhetsområde. Delges: Ann Henriksson vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Inger fendinge förvaltningsekonom, Susanne Östman personalansvarig, Styrelsen Säterbostäder

9 8 Sn 159 Dnr Sn 10/ Personalanalys personalbehov på Särskilt boende för Äldre (SäBo) Stig Eriksson, vo-chef för SäBo och för Hemtjänsten, redovisar uppföljning av projektet att överanställa personal på Fågelsången och Enbackagården. Bakgrund Vid socialnämndens sammanträde i 161 / beslutade socialnämnden att inleda ett projektarbete med att överanställa personal på Fågelsången och Enbackagården. Projektet inleddes till följd av socialnämndes beslut i 331 / om vikariesamordning såväl inom som mellan SäBo och Hemtjänsten. Uppföljning Marianne Trana, socialchef, skriver i sin analys: Fågelsången redovisar ett negativt utfall, trots att en konkret planering har gjorts vid schemaläggning. En förklaring är den vinterkräksjuka som drabbade verksamheten under projekttiden. Behovet av vikarier var större än vad en överanställning kunde kompensera. En djupare analys bör göras för att klart tydliggöra orsaken till de ökade kostnaderna. Enbackagården redovisar ett positiva resultat, utan konkret planering. En förklaring kan vara att verksamheten inte drabbades av vinterkräksjukan under perioden. En i projektgruppen med sin anställning på Enbackagården, beskriver att personalen fann en trygghet i att en extra resurs fanns tillgänglig vid händelse av oplanerad frånvaro. Stressnivån sänktes i verksamheten. Denna snabbanalys är ytterst begränsad och min bedömning är att en djupare analys bör genomföras innan beslut om förändring av personaltillgång för verksamheterna tas. En intressant frågeställning är varför en oplanerad överanställning ger ett positivt utfall jämfört med den planerade? s beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda resultaten av överanställning på Fågelsången och Enbackagården. 2. Utredning ska redovisas senast Delges: Stab, vo-chefer

10 Dnr Sn 10/ Projekt personalanalys Slutrapport SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

11 Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Sammanfattning Inledning/bakgrund s önskemål Projektorganisation Uppföljning Syfte... 1 att Enbackagården, hade som syfte att ge de boende en guldkant i vardagen, medan... 1 Fågelsången, hade som syfte att sänka vikariekostnaderna Resultat Analys... 1

12 1 Sammanfattning i 161 beslutade att inleda ett projekt med överanställning med 1,0 årsarbetare vid Enbackagårdens och Fågelsångens äldreboenden. Huvudsyftet var att klargöra om en överanställning kan minska vikariekostnaderna och/eller ge de boende mertid ( guldkant ) i vardagen. En uppföljning av vikariekostnaderna har gjorts för perioden och resultaten är både positiva och negativa. En snabbanalys är gjord, men för att få ett underlag för ställningstagande om utökad personaltäthet i verksamheterna, bör en djupanalys genomföras. 2 Inledning/bakgrund i 161 beslutade : att, inleda ett projekt med att överanställa personal på Enbackagården och Fågelsången inleds att, projektet ska pågå under perioden att, överanställningen görs på respektive boendet och ska gälla dagtid måndag till fredag att, en uppföljning och analys av vikariekostnaderna mellan perioderna och genomförs efter projekttidens slut. 3 s önskemål Om projektets resultat är positivt är nämndens önskemål att överanställning ska gälla under veckans alla dagar. 4 Projektorganisation Projektledare: Marianne Trana, Arbetsgrupp: Adjungerande: Stig Eriksson VO-chef SäBo, Susanne Östman personal- o utbildningsansvarig, Eva-Marie Nilsson, saterbygden.bergslagen, Inger Körstig, saterbygden. bergslagen Inger Fendinge, förvaltningsekonom 5 Uppföljning 5.1 Syfte Inledningsvis var syftet med överanställningarna att få en minskad vikariekostnad. Arbetsgruppen valde två inriktningar för de beslutade överanställningarna, vilket utmynnade i att Enbackagården, hade som syfte att ge de boende en guldkant i vardagen, medan Fågelsången, hade som syfte att sänka vikariekostnaderna. 5.2 Resultat Analys Fågelsången: Resursen för överanställningen lades in i arbetsschemat och tilldelades arbetspass där ordinarie personal saknades på grund av oplanerad frånvaro. Projektet på Fågelsången avslutades i och med mars månads utgång, enligt fastslagen projektplan. Enligt redovisning av utbetalda timlöner för övertid och mertid under fastställda mätperioder är resultatet en ökad kostnad med 8 %. 1

13 Enbackagården: Resursen för överanställning lades in i arbetsschemat utan direkt fördelning av oplanerad frånvaro. Överanställningen avslutas i och med schemaperiodens slut under juni månad. Enligt redovisning av utbetalda timlöner för övertid och mertid under fastställda mätperioder är resultatet en minskad kostnad med 3 %. Analys: Fågelsången redovisar ett negativt utfall, trots att en konkret planering har gjorts vid schemaläggning. En förklaring är den vinterkräksjuka som drabbade verksamheten under projekttiden. Behovet av vikarier var större än vad en överanställning kunde kompensera. En djupare analys bör göras för att klart tydliggöra orsaken till de ökade kostnaderna. Enbackagården redovisar ett positiva resultat, utan konkret planering. En förklaring kan vara att verksamheten inte drabbades av vinterkräksjukan under perioden. En i projektgruppen med sin anställning på Enbackagården, beskriver att personalen fann en trygghet i att en extra resurs fanns tillgänglig vid händelse av oplanerad frånvaro. Stressnivån sänktes i verksamheten. Denna snabbanalys är ytterst begränsad och min bedömning är att en djupare analys bör genomföras innan beslut om förändring av personaltillgång för verksamheterna tas. En intressant frågeställning är varför en oplanerad överanställning ger ett positivt utfall jämfört med den planerade? Säter Marianne Trana Socialchef 2

14 9 Sn 160 Dnr Sn 12/ Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen Regeringen gav hösten 2011 Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av it och teknikstöd inom äldreomsorgen. Samtliga kommuner som har deltagit i undersökningen ersattes med kr. Utveckling i Säters kommun Även Säters kommun har erhållit kronor. För dessa pengar kommer man att starta ett projekt men införande av elektroniska körjournaler. Man kommer att börja inom Hemtjänsten i Gustafs och Nattpatrullen. Faller projektet väl ut kommer man att införa körjournaler i övriga hemtjänstgrupper. Bakgrund Bakgrunden är den demografiska utvecklingen som innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och förenat med stora kostnader att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. 288 av 290 kommuner ingår i kartläggningen vilket är ett unikt högt deltagande för den här typen av undersökningar. Kartläggningen omfattar både teknikstöd som tillhandahålls till äldre och teknikstöd som används för att administrera omsorgsverksamheten. Syfte Kartläggningen ska ge regeringen underlag att bedöma om en statlig satsning på området bör genomföras och hur den i så fall bör utformas. Målet är att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Sammanfattning De vanligaste teknikstöden är enligt undersökningen trygghetslarm och spisvakt, de finns i nästan alla kommuner. Bättre än förväntat är att så många som sju av tio kommuner erbjuder stöd som underlättar för anhöriga, t.ex. larmmatta eller passagelarm. Samtidigt kan konstateras att det är mycket ovanligt med teknikstöd för kommunikation som anpassad telefoni och datorer med internet. Utvecklingen av ny och bättre välfärdsteknologi för äldre möts med stort intresse från landets kommuner och kommunpolitikerna är positiva till en fortsatt satsning på it och teknikstöd inom äldreomsorgen. Men ansträngd ekonomi och bristande kompetens är hinder på vägen. s beslut har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

15 10 Sn 161 Dnr Sn 12/ Yttrande i remiss avseende motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare Remiss har kommit till socialnämnden för yttrande om motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare. Motionen är inlämnad av Centerpartiets fullmäktigegrupp. Motionen I motionen föreslås att Säters kommun genomför upphandling av flertjänster. En metod att ta vara på flera av lantbrukets möjligheter inom samma upphandling, genom att upphandla flera tjänster i samma avtal. Yttrande från inköpsenheten Brittmarie Niglis, inköpschef, skriver i sitt yttrande att det inte är möjligt att handla upp enligt förslaget flertjänstavtal med lokala lantbrukare om man vill hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen. Yttrande från socialchefen Marianne Trana, socialchef, skriver i sitt yttrande: Kommunens inköpsenhet har lämnat sitt yttrande i ovan angivna motion. Av lagstiftningen framgår med tydlighet vad som gäller vid upphandling. s beslut 1. Socialchefens skrivelse antas som socialnämndens eget och översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande. 2. Kommunstyrelsen föreslås avslå motionen med hänvisning till att föreskrifterna i Lagen om offentlig upphandling ska följas. Reservation Anette Berg (c) och Majlis Nyberg (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet: (c) reserverar sig mot avslaget av motionen om flertjänstavtal med lokala lantbrukare. Motivering: Centern står fast vid förslaget att genomföra upphandling av flertjänster, då det gynnar flera grupper i samhället till en grönare social samvaro. Delges: KsAu

16 11 Sn 162 Dnr Sn 12/ Fördelning av avkastning från samlade fondmedel De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av har en samlad avkastning om kr att fördela innevarande år. Vid årets annonsering har det kommit in 18 ansökningar till socialnämnden. Den sammanlagda summan på inlämnade ansökningar uppgår till totalt kr. Bedömningsgrunder har i 122 / fastställt kriterier, som skall ligga till grund för utdelning av de samlade fonderna. I korthet är uttalat att fondmedel skall utges till behövande i Säters kommun. Länsstyrelsen har vid tillsyn haft synpunkter på socialnämndens kriterier och påpekar att utdelning inte skall ske till organisationer eller till sådana ändamål som skall tillgodoses genom skattemedel i form av andra bidrag. Förvaltningens förslag till beslut Socialchef Marianne Trana lämnar förslag till hur årets avkastning kan fördelas enligt följande prioritering: Prioritet 1) Finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd för det ansökta? I förekommande fall föregås ansökan av en ekonomisk utredning och behovsbedömning. Finns möjlighet att söka färdtjänst, vilket är en subventionerad resekostnad för den som uppfyller kriterierna? Har sökande uppfyllt kravet på redovisning av tidigare beviljade fondmedel och är kriteriet för utdelning av de sociala fondmedlen därmed uppfyllda. Prioritet 2) Sökande är känd och kan bedömas uppfylla kriteriet som behövande på grund av sjukdom, inkomst i form av ålderspension eller sjukersättning och tillhör inte en målgrupp som kan ansöka om försörjningsstöd eller andra skattefinansierade ersättningsformer. Ansökan kommer en målgrupp tillgodo genom aktiviteter i samverkan. Nya sökande som uppfyller kriteriet för de sociala fonderna. Sökande som uppfyller kriterierna: Sökande Ansökt summa Beviljas NN Inget angivet kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN Inget angivet kr NN kr kr NN kr kr RSMH - Hoppet kr kr Forts.

17 12 Sn 162 forts. s beslut 1. Avkastning av de samlade fondmedlen fördelas enligt förslag. 2. RSMH-Hoppet ska till socialnämnden lämna redovisning över genomförda aktiviteter vid 2012 års utgång. Delges: Sökande

18 13 Sn 163 Dnr Sn 12/ Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond har fått i uppdrag at ansvara för utbetalning och fördelning ur avkastingen från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond. Minnesfondens medel vänder sig till personer med reumatisk sjukdom. Enbart ansökan med läkarintyg som bekräftar sjukdomen kan komma i fråga. Minnesfonden har en samlad avkastning om kr att fördela innevarande år. En ansökan har inkommit som uppfyller kriteriet för minnesfonden. s beslut NN tilldelas kr ur Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond. Delges: Sökande

19 14 Sn 164 Dnr Sn 12/ Rekryteringsprofil avseende socialchef Socialchef Marianne Trana kommer att gå i pension inom en överskådlig framtid. har därför inlett ett förarbete med att ta fram en kravprofil avseenden den socialchef som ska tillsättas. Ärendets handläggning I , beslutade socialnämnden att ta fram en rekryteringsprofil som fastställer vad som förväntas av, vilka krav som ställs på och vad som är i övrigt viktigt avseende en socialchef i Säters kommun. Uppdraget gavs till en arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän Utredning Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till kravprofil för annonsering av en ny socialchef. När arbetsgruppen inledde sitt arbete kom man under diskussionerna fram till att förändringar även är nödvändiga i Staben närmast socialchefen. 1. Tjänsten som utredningssekreterare bör göras om till en tjänst som biträdande socialchef. 2. En ny 1,0 tjänst bör inrättas med övergripande förvaltaransvar för alla delsystem i Procapita. Skrivelse från Biståndshandläggarna Från biståndshandläggarna har inkommit en skrivelse där man trycker på vikten av att ha en egen chef. Man skriver bl.a.: Biståndsenheten behöver arbeta med att utveckla enhetens dagliga arbete utifrån nya lagar, nya domar och direktiv från Socialstyrelsen samt säkerställandet av rättsäkra beslut. Detta arbete kan bara göras med en närvarande chef som är insatt i det dagliga arbetet. Vi behöver tillsammans arbeta för likvärdiga bedömningar och god kvalité till våra medborgare. Vi behöver i det dagliga arbetet kunna samråda och diskutera våra bedömningar med en nära Chef. Att ha möjlighet att överlämna när det behövs till Chefsnivå, i kontakten och samverkan med övriga verksamhetsområden inom Socialförvaltningen, samt även gentemot Landsting och Primärvård. Vi saknar framförallt, att vara uppdaterade i omvärldsanalysen. Detta kan i förlängningen göra att det t.ex. kommit nya domar, nya lagändringar eller dylikt som direkt påverkar vårt arbete. s beslut 1. En 1,0 tjänst som systemförvaltare för verksamhetssystem för handläggning och dokumentation SoL, HSL, LSS och Avgifter ska inrättas fr.o.m Tjänsten som utredningssekreterare ska i rekryteringsförfarandet göras om till en tjänst som biträdande socialchef. Chefsuppdraget för biståndsenheten ska underställas den biträdande socialchefen 3. Framtagen kravprofil avseende socialchef fastsälls 4. Beslut 2 och 3 delges kommunstyrelsen som socialnämndens synpunkter inför rekryteringen av en ny socialchef Delges: Kommunstyrelsen, Vo-chefer, Stab

20 15 Sn 165 Rättelse i socialnämndens 117 och 134 avseende upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral Vid socialnämndens sammanträde informerade Inger Fendinge, förvaltningsekonom, om förestående upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral. På grund av oklarheter i upphandlingsförfarandet anges fel upphandlingsformer i de justerade paragraferna 117/ och 134/ Rättelse Tillsammans med Falu kommun ska Säters kommun genomföra en upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral. Syfte Syftet med upphandlingen är att förbättra och effektivisera hanteringen av larm och larmmottagning. s beslut 1. har tagit del av informationen. 2. Paragraf 165 ersätter 117/ och 134/ Delges: Brittmarie Niglis inköpschef

21 16 Sn 166 Dnr Sn 10/ Delredovisning avseende utredning av införande av valfrihetssystem enligt LOV Vid dagens sammanträde närvarar Christer Grahn och redovisar en delrapport avseende sitt utredningsuppdrag om införande av valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialförvaltningen i Säters kommun. Bakgrund I 164 / fick Marianne Trana, socialchef, i uppdrag att ge en extern aktör uppdraget att närmare utreda förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem av kommunens hemtjänst. Christer Grahn är anställd av socialförvaltningen t.o.m. augusti för att utreda förutsättningarna för att införa valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialförvaltningen i Säters kommun. beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. En slutrapport presenteras för socialnämnden

22 17 Sn 167 Dnr Sn 11/ Kommunens övertagande av hemsjukvård Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har det varit frivilligt för kommunerna att även ta över landstingens ansvar för hemsjukvården. I dag har tre fjärdedelar av alla kommuner tagit över hemsjukvården. Hösten 2010 tillsattes en nationell samordnare för hemsjukvård, (S 2010:06) Ewa Samuelsson, med utredningsuppdrag att bl.a. samordna kommunalisering av hemsjukvården och formulera strategier samt ta fram regionalt anpassade modeller för hur ett frivilligt övertagande av hemsjukvården från landsting till kommunerna kan genomföras i de landsting där landstinget är huvudman för hemsjukvården. Uppdraget ska redovisas för landstingsstyrelsen senast den 30 juni Definition av hemsjukvård Enligt Socialstyrelsen innebär hemsjukvård: hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden Ärendets handläggning Ärendet har kontinuerligt tagits upp på socialnämndens sammanträden sedan ärendets start då ärendet väcktes av Hans Richaud Marianne Trana, socialchef, ger aktuell information. Beslut ska vara tagna i samtliga kommuner och landstinget senast i september. Förslag är att hemsjukvården ska tas över av kommunerna fr.o.m. den 7 januari s beslut Informationen läggs till handlingarna.

23 18 Sn 168 Eloge till anordnare av Möjligheternas dag LSS-verksamheten i Säters kommun har anordnat och genomfört Möjligheternas dag, en dag med aktiviteter med särskild inbjudan riktade till personer tillhörande LSS-verksamheten. Hans-Göran Steneryd (s) framför en eloge till Lena Palmborn, enhetschef LSS, som har tagit initiativ till dagen. instämmer. Delges: Stab, Vo-chefer, Lena Palmborn

24 Verksamhetsinformation Marianne Trana informerar om arbetet med att hitta alternativa lokaler till den administrativa personalen inom LSS/Socialpsykiatri och Biståndsenheten. Lokalerna som är aktuella ligger på Torggatan 4 i Säter Marianne har nu förhandlat ned hyrorna på de lokaler man tittat på. En inflyttning kan vara aktuell till hösten.

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer