Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-06-13"

Transkript

1 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Budgetuppföljning Revidering av attestlista Delegationsbeslut Delgivningar Utökning av gruppbostad LSS Personalanalys personalbehov på Särskilt boende för Äldre (SäBo) Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen Yttrande i remiss avseende motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare Fördelning av avkastning från samlade fondmedel Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond Rekryteringsprofil avseende socialchef Rättelse i socialnämndens 117 och 134 avseende upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral Delredovisning avseende utredning av införande av valfrihetssystem enligt LOV Kommunens övertagande av hemsjukvård Eloge till anordnare av Möjligheternas dag Verksamhetsinformation... 19

2 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Deltagande tjänstemän Ersättare Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Hans-Göran Steneryd (s) Hans Richaud, 2:e vice ordförande (m) Anita Carlsson (s) Ove Wik (fp) Gudrun Eriksson (s) Caroline Willfox (m) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Rasmus Bjurström, Gävle Dala företagshälsovård, 153 Birger Eklund, Säterbostäder, 153 Stig Eriksson, vo-chef för Särskilt boende och Hemtjänsten, 153 och 164 Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig, 153 och 164 Pia Rickemo Norman, biståndshandläggare 153 Inger Körstig, personalrepresentant Kommunal Dalarna, 153 Eva Marie Nilsson, personalrepresentant Kommunal Dalarna, 153 Ann Henrikson, vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Lena Palmborn, enhetschef LSS/Socialpsykiatri, Christer Grahn, utredare LOV, 166 Astrid Widström (kd), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Hans-Göran Steneryd Justeringens plats och tid Rådhuset, , kl Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Hans-Göran Steneryd Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Birger Eklund, Säterbostäder, informerar om resultat från utförda kontroller avseende miljön på Fågelsången och Rasmus Bjurström fån Gävle Dala företagshälsovård informerar om genomförd enkät. Bakgrund Man har tidigare i år sett över och åtgärdat fuktrelaterade problem samt åtgärdat problem med ventilationssystemet på Fågelsången. Säterbostäder har sedan dess anlitat två olika firmor för olika kontroller av Fågelsången. En kontroll avser luften på Fågelsången och den andra kontrollen avser byggnadskonstruktionen. Redovisning av personalenkät Rasmus Bjurström redovisar resultatet av genomförd inomhusklimat-enkät. Utifrån resultatet från enkäten anser Rasmus att inomhusklimatet kan förbättras. En fullständig rapport kommer att sammanställas och delges socialnämnden. Kompletterande mätningar fuktmätningar Birger Eklund informerar om ytterligare fuktprover som har tagits i byggnaden. Ingen indikering på förhöjda fuktvärden har framkommit. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Delges: Kommunstyrelsen

4 3 Sn 154 Dnr Sn 12/ Budgetuppföljning Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m samt preliminära budgetramar för Budgetuppföljning Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat resultat på ± 0 kr och individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på kr. Sammanfattning budgetuppföljning s verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott på kr. Preliminära budgetramar för 2013 De preliminära budgetramarna för 2013 presenteras för socialnämnden. s beslut 1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 2. Informationen om preliminära budgetramar för 2013 läggs till handlingarna. Delges: Ekonomikontoret

5 4 Sn 155 Dnr Sn 12/ Revidering av attestlista Inger Fendinge, förvaltningsekonom har reviderat attestförteckningen för socialförvaltningens verksamhetsområden. Attestförteckningen revideras två gånger per år och vid behov. s beslut Attestförteckningen daterad fastställs. Delges: Vo-chefer, Stab, Ekonomikontoret

6 5 Sn 156 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Dagverksamhet Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Städning Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Trygghetslarm Beslut avseende Förenklad handläggning Beslut avseende Boendestöd Beslut avseende Nattpatrull Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Städning Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken Beslut avseende ekonomiskt stöd till personlig assistans enl. Socialförsäkringsbalken Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut s beslut har tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

7 6 Sn 157 Delgivningar Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo - beslut Statistik Hemtjänst beslutat tid mot utförd Kostnader för utskrivningsklara tom Kursdeltagande januari-maj s beslut lägger delgivningarna till handlingarna.

8 7 Sn 158 Dnr Sn 12/ Utökning av gruppbostad LSS Ann Henriksson, vo-chef för LSS/Socialpsykiatri i Säters kommun, har aviserat behov av ytterligare en gruppbostad enligt LSS i Säters kommun. Bakgrund I dagsläget finns 22 beslut om boende i gruppbostad/servicebostad, vilka är fördelade på fyra gruppbostäder. LSS-handläggaren har aviserat ett behov av ytterligare boendeplatser inom verksamheten inför Socialstyrelsens rekommendationer Enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 är antalet boende i gruppbostäder numera ofta fler än det av Socialstyrelsen rekommenderade antalet, tre till fem. s beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att inleda ett samarbete med Säterbostäder i syfte att söka efter lämplig placering samt planera och iordningställa en ny gruppbostad till hösten Planeringen ska ske i samverkan med LSS/Socialpsykiatrins verksamhetsområde. Delges: Ann Henriksson vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Inger fendinge förvaltningsekonom, Susanne Östman personalansvarig, Styrelsen Säterbostäder

9 8 Sn 159 Dnr Sn 10/ Personalanalys personalbehov på Särskilt boende för Äldre (SäBo) Stig Eriksson, vo-chef för SäBo och för Hemtjänsten, redovisar uppföljning av projektet att överanställa personal på Fågelsången och Enbackagården. Bakgrund Vid socialnämndens sammanträde i 161 / beslutade socialnämnden att inleda ett projektarbete med att överanställa personal på Fågelsången och Enbackagården. Projektet inleddes till följd av socialnämndes beslut i 331 / om vikariesamordning såväl inom som mellan SäBo och Hemtjänsten. Uppföljning Marianne Trana, socialchef, skriver i sin analys: Fågelsången redovisar ett negativt utfall, trots att en konkret planering har gjorts vid schemaläggning. En förklaring är den vinterkräksjuka som drabbade verksamheten under projekttiden. Behovet av vikarier var större än vad en överanställning kunde kompensera. En djupare analys bör göras för att klart tydliggöra orsaken till de ökade kostnaderna. Enbackagården redovisar ett positiva resultat, utan konkret planering. En förklaring kan vara att verksamheten inte drabbades av vinterkräksjukan under perioden. En i projektgruppen med sin anställning på Enbackagården, beskriver att personalen fann en trygghet i att en extra resurs fanns tillgänglig vid händelse av oplanerad frånvaro. Stressnivån sänktes i verksamheten. Denna snabbanalys är ytterst begränsad och min bedömning är att en djupare analys bör genomföras innan beslut om förändring av personaltillgång för verksamheterna tas. En intressant frågeställning är varför en oplanerad överanställning ger ett positivt utfall jämfört med den planerade? s beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda resultaten av överanställning på Fågelsången och Enbackagården. 2. Utredning ska redovisas senast Delges: Stab, vo-chefer

10 Dnr Sn 10/ Projekt personalanalys Slutrapport SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

11 Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Sammanfattning Inledning/bakgrund s önskemål Projektorganisation Uppföljning Syfte... 1 att Enbackagården, hade som syfte att ge de boende en guldkant i vardagen, medan... 1 Fågelsången, hade som syfte att sänka vikariekostnaderna Resultat Analys... 1

12 1 Sammanfattning i 161 beslutade att inleda ett projekt med överanställning med 1,0 årsarbetare vid Enbackagårdens och Fågelsångens äldreboenden. Huvudsyftet var att klargöra om en överanställning kan minska vikariekostnaderna och/eller ge de boende mertid ( guldkant ) i vardagen. En uppföljning av vikariekostnaderna har gjorts för perioden och resultaten är både positiva och negativa. En snabbanalys är gjord, men för att få ett underlag för ställningstagande om utökad personaltäthet i verksamheterna, bör en djupanalys genomföras. 2 Inledning/bakgrund i 161 beslutade : att, inleda ett projekt med att överanställa personal på Enbackagården och Fågelsången inleds att, projektet ska pågå under perioden att, överanställningen görs på respektive boendet och ska gälla dagtid måndag till fredag att, en uppföljning och analys av vikariekostnaderna mellan perioderna och genomförs efter projekttidens slut. 3 s önskemål Om projektets resultat är positivt är nämndens önskemål att överanställning ska gälla under veckans alla dagar. 4 Projektorganisation Projektledare: Marianne Trana, Arbetsgrupp: Adjungerande: Stig Eriksson VO-chef SäBo, Susanne Östman personal- o utbildningsansvarig, Eva-Marie Nilsson, saterbygden.bergslagen, Inger Körstig, saterbygden. bergslagen Inger Fendinge, förvaltningsekonom 5 Uppföljning 5.1 Syfte Inledningsvis var syftet med överanställningarna att få en minskad vikariekostnad. Arbetsgruppen valde två inriktningar för de beslutade överanställningarna, vilket utmynnade i att Enbackagården, hade som syfte att ge de boende en guldkant i vardagen, medan Fågelsången, hade som syfte att sänka vikariekostnaderna. 5.2 Resultat Analys Fågelsången: Resursen för överanställningen lades in i arbetsschemat och tilldelades arbetspass där ordinarie personal saknades på grund av oplanerad frånvaro. Projektet på Fågelsången avslutades i och med mars månads utgång, enligt fastslagen projektplan. Enligt redovisning av utbetalda timlöner för övertid och mertid under fastställda mätperioder är resultatet en ökad kostnad med 8 %. 1

13 Enbackagården: Resursen för överanställning lades in i arbetsschemat utan direkt fördelning av oplanerad frånvaro. Överanställningen avslutas i och med schemaperiodens slut under juni månad. Enligt redovisning av utbetalda timlöner för övertid och mertid under fastställda mätperioder är resultatet en minskad kostnad med 3 %. Analys: Fågelsången redovisar ett negativt utfall, trots att en konkret planering har gjorts vid schemaläggning. En förklaring är den vinterkräksjuka som drabbade verksamheten under projekttiden. Behovet av vikarier var större än vad en överanställning kunde kompensera. En djupare analys bör göras för att klart tydliggöra orsaken till de ökade kostnaderna. Enbackagården redovisar ett positiva resultat, utan konkret planering. En förklaring kan vara att verksamheten inte drabbades av vinterkräksjukan under perioden. En i projektgruppen med sin anställning på Enbackagården, beskriver att personalen fann en trygghet i att en extra resurs fanns tillgänglig vid händelse av oplanerad frånvaro. Stressnivån sänktes i verksamheten. Denna snabbanalys är ytterst begränsad och min bedömning är att en djupare analys bör genomföras innan beslut om förändring av personaltillgång för verksamheterna tas. En intressant frågeställning är varför en oplanerad överanställning ger ett positivt utfall jämfört med den planerade? Säter Marianne Trana Socialchef 2

14 9 Sn 160 Dnr Sn 12/ Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen Regeringen gav hösten 2011 Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av it och teknikstöd inom äldreomsorgen. Samtliga kommuner som har deltagit i undersökningen ersattes med kr. Utveckling i Säters kommun Även Säters kommun har erhållit kronor. För dessa pengar kommer man att starta ett projekt men införande av elektroniska körjournaler. Man kommer att börja inom Hemtjänsten i Gustafs och Nattpatrullen. Faller projektet väl ut kommer man att införa körjournaler i övriga hemtjänstgrupper. Bakgrund Bakgrunden är den demografiska utvecklingen som innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och förenat med stora kostnader att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. 288 av 290 kommuner ingår i kartläggningen vilket är ett unikt högt deltagande för den här typen av undersökningar. Kartläggningen omfattar både teknikstöd som tillhandahålls till äldre och teknikstöd som används för att administrera omsorgsverksamheten. Syfte Kartläggningen ska ge regeringen underlag att bedöma om en statlig satsning på området bör genomföras och hur den i så fall bör utformas. Målet är att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Sammanfattning De vanligaste teknikstöden är enligt undersökningen trygghetslarm och spisvakt, de finns i nästan alla kommuner. Bättre än förväntat är att så många som sju av tio kommuner erbjuder stöd som underlättar för anhöriga, t.ex. larmmatta eller passagelarm. Samtidigt kan konstateras att det är mycket ovanligt med teknikstöd för kommunikation som anpassad telefoni och datorer med internet. Utvecklingen av ny och bättre välfärdsteknologi för äldre möts med stort intresse från landets kommuner och kommunpolitikerna är positiva till en fortsatt satsning på it och teknikstöd inom äldreomsorgen. Men ansträngd ekonomi och bristande kompetens är hinder på vägen. s beslut har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

15 10 Sn 161 Dnr Sn 12/ Yttrande i remiss avseende motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare Remiss har kommit till socialnämnden för yttrande om motion om flertjänstavtal med lokala lantbrukare. Motionen är inlämnad av Centerpartiets fullmäktigegrupp. Motionen I motionen föreslås att Säters kommun genomför upphandling av flertjänster. En metod att ta vara på flera av lantbrukets möjligheter inom samma upphandling, genom att upphandla flera tjänster i samma avtal. Yttrande från inköpsenheten Brittmarie Niglis, inköpschef, skriver i sitt yttrande att det inte är möjligt att handla upp enligt förslaget flertjänstavtal med lokala lantbrukare om man vill hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen. Yttrande från socialchefen Marianne Trana, socialchef, skriver i sitt yttrande: Kommunens inköpsenhet har lämnat sitt yttrande i ovan angivna motion. Av lagstiftningen framgår med tydlighet vad som gäller vid upphandling. s beslut 1. Socialchefens skrivelse antas som socialnämndens eget och översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande. 2. Kommunstyrelsen föreslås avslå motionen med hänvisning till att föreskrifterna i Lagen om offentlig upphandling ska följas. Reservation Anette Berg (c) och Majlis Nyberg (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet: (c) reserverar sig mot avslaget av motionen om flertjänstavtal med lokala lantbrukare. Motivering: Centern står fast vid förslaget att genomföra upphandling av flertjänster, då det gynnar flera grupper i samhället till en grönare social samvaro. Delges: KsAu

16 11 Sn 162 Dnr Sn 12/ Fördelning av avkastning från samlade fondmedel De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av har en samlad avkastning om kr att fördela innevarande år. Vid årets annonsering har det kommit in 18 ansökningar till socialnämnden. Den sammanlagda summan på inlämnade ansökningar uppgår till totalt kr. Bedömningsgrunder har i 122 / fastställt kriterier, som skall ligga till grund för utdelning av de samlade fonderna. I korthet är uttalat att fondmedel skall utges till behövande i Säters kommun. Länsstyrelsen har vid tillsyn haft synpunkter på socialnämndens kriterier och påpekar att utdelning inte skall ske till organisationer eller till sådana ändamål som skall tillgodoses genom skattemedel i form av andra bidrag. Förvaltningens förslag till beslut Socialchef Marianne Trana lämnar förslag till hur årets avkastning kan fördelas enligt följande prioritering: Prioritet 1) Finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd för det ansökta? I förekommande fall föregås ansökan av en ekonomisk utredning och behovsbedömning. Finns möjlighet att söka färdtjänst, vilket är en subventionerad resekostnad för den som uppfyller kriterierna? Har sökande uppfyllt kravet på redovisning av tidigare beviljade fondmedel och är kriteriet för utdelning av de sociala fondmedlen därmed uppfyllda. Prioritet 2) Sökande är känd och kan bedömas uppfylla kriteriet som behövande på grund av sjukdom, inkomst i form av ålderspension eller sjukersättning och tillhör inte en målgrupp som kan ansöka om försörjningsstöd eller andra skattefinansierade ersättningsformer. Ansökan kommer en målgrupp tillgodo genom aktiviteter i samverkan. Nya sökande som uppfyller kriteriet för de sociala fonderna. Sökande som uppfyller kriterierna: Sökande Ansökt summa Beviljas NN Inget angivet kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN kr kr NN Inget angivet kr NN kr kr NN kr kr RSMH - Hoppet kr kr Forts.

17 12 Sn 162 forts. s beslut 1. Avkastning av de samlade fondmedlen fördelas enligt förslag. 2. RSMH-Hoppet ska till socialnämnden lämna redovisning över genomförda aktiviteter vid 2012 års utgång. Delges: Sökande

18 13 Sn 163 Dnr Sn 12/ Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond har fått i uppdrag at ansvara för utbetalning och fördelning ur avkastingen från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond. Minnesfondens medel vänder sig till personer med reumatisk sjukdom. Enbart ansökan med läkarintyg som bekräftar sjukdomen kan komma i fråga. Minnesfonden har en samlad avkastning om kr att fördela innevarande år. En ansökan har inkommit som uppfyller kriteriet för minnesfonden. s beslut NN tilldelas kr ur Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond. Delges: Sökande

19 14 Sn 164 Dnr Sn 12/ Rekryteringsprofil avseende socialchef Socialchef Marianne Trana kommer att gå i pension inom en överskådlig framtid. har därför inlett ett förarbete med att ta fram en kravprofil avseenden den socialchef som ska tillsättas. Ärendets handläggning I , beslutade socialnämnden att ta fram en rekryteringsprofil som fastställer vad som förväntas av, vilka krav som ställs på och vad som är i övrigt viktigt avseende en socialchef i Säters kommun. Uppdraget gavs till en arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän Utredning Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till kravprofil för annonsering av en ny socialchef. När arbetsgruppen inledde sitt arbete kom man under diskussionerna fram till att förändringar även är nödvändiga i Staben närmast socialchefen. 1. Tjänsten som utredningssekreterare bör göras om till en tjänst som biträdande socialchef. 2. En ny 1,0 tjänst bör inrättas med övergripande förvaltaransvar för alla delsystem i Procapita. Skrivelse från Biståndshandläggarna Från biståndshandläggarna har inkommit en skrivelse där man trycker på vikten av att ha en egen chef. Man skriver bl.a.: Biståndsenheten behöver arbeta med att utveckla enhetens dagliga arbete utifrån nya lagar, nya domar och direktiv från Socialstyrelsen samt säkerställandet av rättsäkra beslut. Detta arbete kan bara göras med en närvarande chef som är insatt i det dagliga arbetet. Vi behöver tillsammans arbeta för likvärdiga bedömningar och god kvalité till våra medborgare. Vi behöver i det dagliga arbetet kunna samråda och diskutera våra bedömningar med en nära Chef. Att ha möjlighet att överlämna när det behövs till Chefsnivå, i kontakten och samverkan med övriga verksamhetsområden inom Socialförvaltningen, samt även gentemot Landsting och Primärvård. Vi saknar framförallt, att vara uppdaterade i omvärldsanalysen. Detta kan i förlängningen göra att det t.ex. kommit nya domar, nya lagändringar eller dylikt som direkt påverkar vårt arbete. s beslut 1. En 1,0 tjänst som systemförvaltare för verksamhetssystem för handläggning och dokumentation SoL, HSL, LSS och Avgifter ska inrättas fr.o.m Tjänsten som utredningssekreterare ska i rekryteringsförfarandet göras om till en tjänst som biträdande socialchef. Chefsuppdraget för biståndsenheten ska underställas den biträdande socialchefen 3. Framtagen kravprofil avseende socialchef fastsälls 4. Beslut 2 och 3 delges kommunstyrelsen som socialnämndens synpunkter inför rekryteringen av en ny socialchef Delges: Kommunstyrelsen, Vo-chefer, Stab

20 15 Sn 165 Rättelse i socialnämndens 117 och 134 avseende upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral Vid socialnämndens sammanträde informerade Inger Fendinge, förvaltningsekonom, om förestående upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral. På grund av oklarheter i upphandlingsförfarandet anges fel upphandlingsformer i de justerade paragraferna 117/ och 134/ Rättelse Tillsammans med Falu kommun ska Säters kommun genomföra en upphandling av internlarm på särskilt boende, trygghetslarm och larmmottagning/trygghetscentral. Syfte Syftet med upphandlingen är att förbättra och effektivisera hanteringen av larm och larmmottagning. s beslut 1. har tagit del av informationen. 2. Paragraf 165 ersätter 117/ och 134/ Delges: Brittmarie Niglis inköpschef

21 16 Sn 166 Dnr Sn 10/ Delredovisning avseende utredning av införande av valfrihetssystem enligt LOV Vid dagens sammanträde närvarar Christer Grahn och redovisar en delrapport avseende sitt utredningsuppdrag om införande av valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialförvaltningen i Säters kommun. Bakgrund I 164 / fick Marianne Trana, socialchef, i uppdrag att ge en extern aktör uppdraget att närmare utreda förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem av kommunens hemtjänst. Christer Grahn är anställd av socialförvaltningen t.o.m. augusti för att utreda förutsättningarna för att införa valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialförvaltningen i Säters kommun. beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. En slutrapport presenteras för socialnämnden

22 17 Sn 167 Dnr Sn 11/ Kommunens övertagande av hemsjukvård Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har det varit frivilligt för kommunerna att även ta över landstingens ansvar för hemsjukvården. I dag har tre fjärdedelar av alla kommuner tagit över hemsjukvården. Hösten 2010 tillsattes en nationell samordnare för hemsjukvård, (S 2010:06) Ewa Samuelsson, med utredningsuppdrag att bl.a. samordna kommunalisering av hemsjukvården och formulera strategier samt ta fram regionalt anpassade modeller för hur ett frivilligt övertagande av hemsjukvården från landsting till kommunerna kan genomföras i de landsting där landstinget är huvudman för hemsjukvården. Uppdraget ska redovisas för landstingsstyrelsen senast den 30 juni Definition av hemsjukvård Enligt Socialstyrelsen innebär hemsjukvård: hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden Ärendets handläggning Ärendet har kontinuerligt tagits upp på socialnämndens sammanträden sedan ärendets start då ärendet väcktes av Hans Richaud Marianne Trana, socialchef, ger aktuell information. Beslut ska vara tagna i samtliga kommuner och landstinget senast i september. Förslag är att hemsjukvården ska tas över av kommunerna fr.o.m. den 7 januari s beslut Informationen läggs till handlingarna.

23 18 Sn 168 Eloge till anordnare av Möjligheternas dag LSS-verksamheten i Säters kommun har anordnat och genomfört Möjligheternas dag, en dag med aktiviteter med särskild inbjudan riktade till personer tillhörande LSS-verksamheten. Hans-Göran Steneryd (s) framför en eloge till Lena Palmborn, enhetschef LSS, som har tagit initiativ till dagen. instämmer. Delges: Stab, Vo-chefer, Lena Palmborn

24 Verksamhetsinformation Marianne Trana informerar om arbetet med att hitta alternativa lokaler till den administrativa personalen inom LSS/Socialpsykiatri och Biståndsenheten. Lokalerna som är aktuella ligger på Torggatan 4 i Säter Marianne har nu förhandlat ned hyrorna på de lokaler man tittat på. En inflyttning kan vara aktuell till hösten.

Socialnämnden 2013-06-26

Socialnämnden 2013-06-26 161 Delegationsbeslut... 2 162 Delgivningar... 3 163 Information från Integrationsenheten... 4 164 Fördelning av avkastning från samlade fondmedel... 5 165 Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-14

Socialnämnden 2012-03-14 Socialnämnden 2012-03-14 69 Delegationsbeslut... 2 70 Verksamhetsinformation... 3 71 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 72 Revidering av dokumenthanteringsplanen... 5 73 Kommunens övertagande

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämnden 2008-11-12

Socialnämnden 2008-11-12 Socialnämnden 2008-11-12 254 Delgivning av protokoll...2 255 Delegationsbeslut...3 256 Delgivningar...4 257 Yttrande över Säterbostäder...5 258 Budgetuppföljning...6 259 Verksamhetsinformation...7 260

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2008-04-09

Socialnämnden 2008-04-09 Socialnämnden 2008-04-09 80 Delgivning av protokoll...2 81 Delegationsbeslut...3 82 Delgivningar...4 83 Ansökan om öppenvårdsbehandling jml 5 kap 1 SoL...5 84 Ansökan om behandling på institution jml 5

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 177 Delegationsbeslut... 2 178 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld... 4 179 Ansökan om generellt bidrag från Adoptionscentrums, avdelning

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Socialnämnden 2008-08-20

Socialnämnden 2008-08-20 Socialnämnden 2008-08-20 176 Delgivning av protokoll...2 177 Delegationsbeslut...3 178 Delgivningar...4 179 Uppdrag till DFR (Dalarnas Forskningsråd) avseende organisationsöversyn...5 180 Statistik över

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-12

Socialnämnden 2013-06-12 142 Verksamhetsuppföljning Integrationen... 2 143 Delegationsbeslut... 3 144 Redovisning av 2012 års resultat av deltagande i Kommunens kvalitet i korthet... 4 145 Delgivningar... 6 146 Budgetuppföljning...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 54 Yttrande avseende långsiktig plan för Särskilt boende... 2 55 s mål för 2016... 3 56 s budget 2016... 4 57 Tilläggsdirektiv avseende budget 2016... 5 58 Tillsyn vid Fågelsången... 6 1 Plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 259 Delgivning av protokoll...2 260 Delegationsbeslut...3 261 Delgivningar...4 262 Bostadsfråga ändring av beslutsformulering...5 263 Åtgärd för att uppnå

Läs mer

Socialnämnden 2010-09-08

Socialnämnden 2010-09-08 Socialnämnden 2010-09-08 230 Delgivning av protokoll... 2 231 Delegationsbeslut... 3 232 Statistik över sjukfrånvaro... 4 233 Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen... 5 234 Planering inför kommande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 8 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 9 Delgivningar... 3 10 Ansökan om bidrag för 2014 till kvinnojouren i Borlänge... 4 11 Ansökan om bidrag för 2014 från Barnens rätt i samhället (BRIS)...

Läs mer

Socialnämnden 2007-12-12

Socialnämnden 2007-12-12 Socialnämnden 2007-12-12 330 Delgivning av protokoll...2 331 Delegationsbeslut...3 332 Delgivningar...4 333 Uppföljning av uppsökande verksamhet avseende 75 år och äldre...5 334 Tillsynsärende enl 26 LSS...6

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 2014-01-08 1 Val till arbetsutskott... 2 2 Val av representant till kommunala pensionärsrådet... 3 3 Val av representant till kommunala handikapprådet... 4 4 Val av representant till Ung i Säter... 5 5

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 134 Information från kommunens skuldrådgivare... 2 135 Budgetuppföljning... 3 136 Verksamhetsplan 2017... 4 137 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 5 138 Tolkservice köptrohet till

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 250 Delegationsbeslut... 2 251 Delgivningar... 3 252 Analys av försörjningsstöd... 4 253 Omreglering av tjänst från utredningssekreterare till systemförvaltare... 5 254 Verksamhetsinformation... 6 SÄTERS

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-23

Socialnämnden 2011-11-23 Socialnämnden 2011-11-23 309 Delgivning av protokoll... 2 310 Delegationsbeslut... 3 311 Delgivningar... 4 312 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn... 5 313 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-09

Socialnämnden 2012-05-09 121 Delegationsbeslut... 2 122 Delgivningar... 3 123 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 124 Presentation av nyanställd personal... 5 125 Avvikelserapporter... 6 126 Budgetuppföljning samt behovskalkyl

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2013-12-18

Socialnämnden 2013-12-18 290 Delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen... 2 291 Information Biståndsenheten... 3 292 Verksamhetsinformation... 4 293 Budgetuppföljning... 5 294 Fördelning av tilldelade budgetramar för 2014...

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2008-03-12 58 Delgivning av protokoll...2 59 Delegationsbeslut...3 60 Delgivningar...4 61 Information från Arbetsmiljöverket om prioriterade insatser...5 62 Information om verksamheten Arbetsanpassarna...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2007-05-16 124 Delgivning av protokoll...2 125 Delegationsbeslut...3 126 Ansökan om bostad för barn jml 9 8 punkten...4 127 Budgetuppföljning...5 128 Fastställande av socialnämndens verksamhetsplan...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden 2014-02-12

Socialnämnden 2014-02-12 21 Beredningsärende - årsbokslut 2013... 2 22 Verksamhetsuppföljning Hemtjänsten... 3 23 Nya lokaler till korttidsplatser... 4 24 Internkontroll uppföljning i forma av statistik... 5 25 Information från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Annica Eriksson (s) Sölve

Läs mer

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 15.00 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

Hemtjänsten Ledningsorganisation/struktur SÄTERS KOMMUN

Hemtjänsten Ledningsorganisation/struktur SÄTERS KOMMUN 2012-01-30 Hemtjänsten Ledningsorganisation/struktur SÄTERS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning 1 Omorganisation hemtjänsten... 1 2 Sammanfattning... 1 3 Uppdraget... 1 4 Syfte... 1 5 Bakgrund...

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer