Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad, instegsjobb och jobbutvecklingsgaranti 4 Information om budgetramförslag Information om anhörigstöd 6 Information om enkät vid särskilt boende 7 Information om träff den 11 maj Uppföljning efter fyra månader Information om integration 10 Medborgarförslag angående ledsagning för synskadade 11 Brev från SRF Kampanjgruppen till socialnämnden om ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig service 13 Genomgång av socialnämndens uppdragslista 14 Anmälan om delegationsbeslut enligt alkohollagen 16 Anmälan om avvikelserapporter 17 Meddelande/Delgivningar 18

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Plats och tid: Almdalen onsdag den 12 maj 2009, kl Beslutande: Cristine Persson (C) ordförande Christer Toft (S) Åke Mårtensson (Kd) Sten Carlsson (C) Elisabeth Svensson (M) Lisa Sallin (M) Lena Persson (Kd) Rolf Adolfsson (S) 52-55, 57-65, del av 56 Marina Edfeldt (S) Karin Juleshaug (S) Övriga deltagande: Ulf Norring, socialchef Eva Wörlén, sekreterare Övriga, se resp Utses att justera: Marina Edfeldt Justeringens plats och tid: socialförvaltningen, Krokom, 19 maj 2009 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eva Wörlén Ordförande: Cristine Persson Justerande: Marina Edfeldt Organ: Socialnämnden Sammanträdes datum: 12 maj 2009 Datum för anslags ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande: 20 maj 2009 nedtagande: 10 juni 2009 Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, Krokom Underskrift:.. Eva Wörlén

3 Sammanträdesdatum Sida 3 Sn 52 Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att följande ska gälla: - Uppdrag i nivå timmar/månad ska anses som ringa. - Uppdrag i nivå timmar/månad ska anses som normal. - Uppdrag i nivå timmar anses som betydande uppdragsarbete. Arvode Omkostnad Nivå kronor 300 kronor Nivå kronor 500 kronor Nivå kronor 700 kronor Arvodes- och omkostnadsersättning regleras i samband med omprövning var sjätte månad. Restid ska ingå i omkostnadsersättningen, medan reseersättning inte ska ingå i omkostnadsersättningen. Socialnämnden beslutar också att delegera beslutanderätten enligt följande : Beslut enligt nivå 1 och 2 fattas av socialsekreterare. Beslut enligt nivå 3 fattas av arbetsledare. Kostnader för uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare ska återsökas hos Migrationsverket. Elisabeth Svensson (M) deltar ej i handläggningen på grund av jäv. Underlag för beslut Socialsekreterare Anna Wiklund föredrar ärendet. Förslaget avser arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskild förordnad vårdnadshavare (Föräldrabalken 6 kap. 8a och 9 ) för ensamkommande flyktingbarn under 18 år, som vistas i sverige utan legala vårdnadshavare. Nivåerna ska styras utefter barnets enskilda behov. Det finns ännu inga riktlinjer för vad som ska gälla men Anna har kollat upp vad som gäller i andra kommuner. Beredande förslag Tjänstemannaförslag daterat den 29 april Socialsekreterare Anna Wiklund Arbetsledare Eva Limmergård

4 Sammanträdesdatum Sida 4 Sn 53 Information om Arbetsmarknad, instegsjobb och jobbutvecklingsgaranti Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Fredrik Westberg informerar om följande: personer har anmält intresse för feriearbete, och det finns 3+7 platser. Det kan ändå bli svårt att tillgodose alla sökande eftersom platser och personer kan finnas på olika orter mm. Ersättningen är 45 kronor/timme och 50 kronor/timme inom vård, omsorg och förskola. Ett feriearbete är fem timmar/dag i tre veckor. - Två personer har OSA-anställningar, de anvisas av arbetsförmedlingen. - För närvarande är ca 25 personer inskrivna hos Navigator. Jobbutvecklingsgaranti är arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa. Efter 450 dagars arbetslöshet är man i fas % av de som är i fas 3 är 50 år och äldre, mer än var tredje har någon form av funktionshinder. Deltagarna uppbär aktivitetsstöd upp till två år och de är med i a-kassa. Anordnarna får 225 kronor/person och anvisningsdag. Fredrik återkommer med ett förslag angående instegsjobb. Villkoren för integsjobb är att - den anställde ska ha fått sitt uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna - ska vara inskriven hos arbetsförmedlingen - ska läsa på SFI, åtminstone deltid - den anställda för lön enligt kollektivavtal Anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning, på heleller deltid. Staten betalar 75 % av lönekostnaden (högst 750 kronor per dag) vid en Instegsjobb-anställning. Arbetsgivaren står för 25 % av lönekostnaderna. Arbetsförmedlingen beviljar stödet. Stödet ges för 6 månader i taget och längst 24 månader från det att uppehållstillstånd beviljats. Om stödet är på mer än halvtid kan det bara ges i sex månader. Kopia till Fredrik Westberg, samordnare

5 Sammanträdesdatum Sida 5 Sn 54 Dnr Sn 09/003 Information om budgetramförslag Socialnämnden tackar för information. Ulf Norring, socialchef och Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef informerar om de ekonomiska konsekvenserna av att avveckla Spinrocken, ändrad inriktning av korttidsplatser och inrättande av ett gruppboende för äldre personer med funktionshinder. Förändringen beräknas för samhällsbyggnadsnämnden innebära en kostnadsreducering med kronor och för socialnämnden en kostnadsreducering med 9 miljoner kronor. Prognoser visar att befolkningen, 80 år och äldre, sjunker i Krokoms kommun. Idag kan 26 % av de personer som är 80 år och äldre i Krokoms kommun erhålla en plats vid särskilt boende. En flytt av äldre personer kommer att skapa oro bland boende, anhöriga och personal. Ulf Norring informerar om det Åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar på kort sikt i Krokoms kommun som kommunstyrelsen beslutade om den 1 april Programmet har redovisats för sociala ledningsgrupper och kommer att tas upp på arbetsplatsträffar så att alla anställda får ta del av programmet. Programmet berör följande punkter: - Inköp - Kopiering - Utbildningar, konferenser, logi, resor och representation - Anställningar - Semester - Projekt - Lokalanpassning egna lokaler Den löpande uppföljningen i verksamheterna ska återrapporteras till socialnämnden.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 Sn 55 Dnr Sn 08/010 Information om anhörigstöd Socialnämndens beslut Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till Maith Ottosson att återkomma när kommunen tilldelats nya medel, med förslag hur Krokoms kommun ska arbeta vidare med anhörigstöd samt en utvärdering om vad som skett hittills. Biståndshandläggare Maith Ottoson informerar om anhörigstöd. Maith arbetar 20 % som anhörigsamordnare. Från den 1 juni 2009 kommer en ny lag som säger att kommunerna ska ge anhörigstöd, tidigare har det stått bör ge anhörigstöd. En broschyr Stöd till anhöriga har tagits fram. Den finns tillgänglig på en del platser i kommunen samt på kommunens hemsida. Olika former av anhörigstöd som kommunen erbjuder är: - Avlastnings-/korttidsplatser - Anhörigavlastning vid Polstjärnan, en dag per vecka, försök till och med 30 juni Studiecirklar tillsammans med Röda Korset och Kyrkan - Anhöriganställning (PAN-anställning), avgift enligt maxtaxa. - Anhörigbidrag. Utbetalas till den som behöver hjälpen. - Stödsamtal, efterfrågan har ökat Den nationella anhörigdagen den 6 oktober kommer att uppmärksammas med länsövergripande aktiviteter. Stefan Einhorn kommer att föreläsa i Östersund den 30 september och alla anhörigvårdare i länet kommer att bjudas in. Maith föreslår att aktiviteter planeras in i Krokoms kommun under vecka 41. Biblioteket har lovat att ta fram material och samarbete kan ske med PRO, SPF, kyrkan, Röda Korset m fl. När det gäller Action så har Krokoms kommun nu de tre stationer som planerades. Kopia till Maith Ottosson, biståndshandläggare/anhörigsamordnare

7 Sammanträdesdatum Sida 7 Sn 56 Information om enkät vid särskilt boende Socialnämnden tackar för informationen. Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, redovisar resultatet av en enkätundersökning som genomförts hos personalen vid kommunens särskilda boenden. Enkäter har även skickats till boenden och deras anhöriga. Resultatet kommer att redovisas för socialnämnden när sammanställningen är klar. Enkätundersökningen genomfördes direkt efter Tina Stafréns enkät. Enkäten har skickats ut till all tillsvidareanställd personal och 84 % har svarat. Kenneth redovisar resultatet varje särskilt boende för sig och resultatet totalt. Resultatet visar en positivare bild av särskilt boende än vad Tina Stafréns enkät gjorde men vissa förbättringsområden finns. Personalen ska nu på planeringsdagar och arbetsplatsträffar gå igenom och diskutera resultatet. Enkätundersökningen ska genomföras återkommande och till nästa gång ska en fråga om information mellan personal och arbetsgivare tas med.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 Sn 57 Information om träff den 11 maj 2009 Socialnämnden tackar för informationen. Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, informerar om den träff som socialnämnden hade den 11 maj 2009 med anhöriga till boende på Spinnrocken och Smedsgården. Vid träffen redovisades förslag till besparingar för socialnämnden och man diskuterade för- och nackdelar. Socialnämndens ordförande uttrycker sin tacksamhet för de värdefulla synpunkter som kom fram vid mötet.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 Sn 58 Dnr Sn 09/068 Uppföljning efter fyra månader 2009 Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner uppföljningen efter fyra månader 2009 men vill att den ekonomiska redovisningen fortsättningsvis även innehåller skriftliga kommentarer om anledningar till avvikelser och planerade åtgärder för dessa. Socialchefen får i uppdrag att bevaka de brister som finns i lönesystemet Heroma och de problem som uppstår i kopplingen till det ekonomiska systemet Devis. Underlag för beslut Socialchef Ulf Norring redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fyra månader 2009, uppföljningen pekar mot ett underskott för socialnämnden med 2,850 miljoner kronor. Prognosen gäller för helår och fördelar sig: Gemensam administration tkr Individ- och familjeomsorg tkr Hemvård tkr LSS tkr Arbetsmarknad tkr Integration +/- 0 tkr I uppföljningen är det inräknat att Föllinge hemtjänst och Solbacka övergår till driftsentreprenad den 1 oktober Verksamheten ensamkommande barn beräknas ge ett överskott. I prognosen har man räknat med ökade kostnader för missbruk, försörjningsstöd och barn och unga som är placerade på institution. En genomlysning sker av placeringar på institution. Vid Blomstergården pågår en utredning för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna. En del av kostnaderna beror på mer beviljat bistånd än budgeterat för boende på Orion och att en brukare på en annan avdelning kräver extra personal. Att underskottet vid Krokoms hemtjänst ökat beror på ökade kostnader för hjälpmedel. Inom LSS boende finns en brukare som kräver extra personal vilket medför ökade kostnader.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 Sn 59 Information om Integration Socialnämnden tackar för informationen. Karin Blom, integrationssamordnare, informerar om verksamheten Integration. Integrationsenheten flyttades till socialförvaltningen under våren Krokoms kommun har haft avtal om mottagande av flyktingar sedan Kommunen tar emot 30 flyktingar per år, ensamkommande flyktingbarn ingår i dessa. Ca kvotflyktingar kommer till Sverige årligen. Kommunen får ersättning för varje flykting i 24 månader. De som kommer till Krokom är oftast kvotflyktingar men även anläggningsflyktingar, anhöriga och sekundärflyktingar kommer till Krokom. Integrationsenheten samverkar med barn och utbildning, Hälsocentralen, Komvux, Arbetsförmedlingen, studieförbund, föreningsliv, Mittuniversitetet med fler. Det är viktigt att ta tillvara den kompetens som finns hos flyktingarna, de vill oftast ha ett arbete så snart som möjligt, men det är svårt att få ett fast arbete. Den ekonomiska uppföljningen efter fyra månader pekar mot ett överskott med 1,2 miljoner kronor. Kopia till Karin Blom, integrationssamordnare

11 Sammanträdesdatum Sida 11 Sn 60 Dnr Sn 09/059 Medborgarförslag angående ledsagning för synskadade Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att behovet om ledsagarservice utreds vid individuell bedömning utifrån 4 kap 1 socialtjänstlagen samt kommunens riktlinjer. Underlag för beslut Biståndshandläggare Lilly Simonsson föredrar ärendet. SRF (Synskadades Riksförbund jämtlands län) har lämnat ett medborgarförslag angående ledsagning för synskadade. Man hemställer att: - kommunen inrättar ledsagarservice till de synskadade personer som efterfrågar sådan assistans. - ledsagningen ska vara kostnadsfri för den enskilde - behovet av ledsagning fastställs genom diskussioner med den enskilde som behöver insatsen. Ansökan om ledsagarservice sker hos kommunens biståndshandläggare I socialtjänstlagens 4 kap 1 står: ledsagare kan för människor med funktionshinder vara livlinan ut i samhället. Orsakerna till behovet av ledsagare är många gånger den fysiska miljöns otillgänglighet. Ledsagare kan för vissa personer vara en förutsättning för att uppnå en skälig levnadsnivå. I kommunens riktlinjer anges: Ledsagarservice ska medverka till att människor med bestående funktionshinder, som inte utan hjälp kan delta i aktiviteter utanför hemmet, kan delta i samhällslivet på jämlika villkor och bryta isoleringen. Ledsagarservice kan minska behovet av anhöriga. Den enskilde avgör själv vad ledsagarservicen ska användas till, t ex utflykt, biobesök, promenad mm. Ledsagare väljs utifrån att det ska passa personen och uppdraget. Ledsagare kan erhållas med maximalt 5 timmar per tillfälle. Antalet tillfällen per tidsperiod enligt biståndsbedömning och beslut Beställning av ledsagare görs enligt överenskommelse mellan brukaren och verksamheten vid beviljandet av ledsagarservice. Ledsagarservice är avgiftsfri. Ledsagarservice ingår därför inte i underlaget för hemvådstaxan. Brukaren betalar själv sina omkostnader. Ledsagarens eventuella omkostnader ersätts av kommunen upp till 200 kronor per tillfälle, mot uppvisande av kvitto.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 Sn 60 Dnr Sn 09/059 Medborgarförslag angående ledsagning för synskadade (forts) Kostnaden för kommunen är ca 200 kronor per hemtjänsttimme samt omkostnader upp till 200 kronor per tillfälle. Ledsagare kan även beviljas i samband med färdtjänst. Färdtjänst är en verksamhet som ligger under kommunstyrelsen och regleras i en trafiklag. Enligt kommunens riktlinjer för färdtjänst kan ledsagare beviljas om den färdtjänstberättigade behöver mer hjälp under resan än vad transportören kan erbjuda. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ansökan om ledsagare vid färdtjänst sker hos kommunens färdtjänsthandläggare. Beredande förslag Medborgarförslag, inkom den 18 februari 2008 Tjänstemannautredning daterad den 11 maj 2009 Kopia till Karl-Axel Ledung, SRF Kommunfullmäktige Biståndshandläggare Lilly Simonsson

13 Sammanträdesdatum Sida 13 Sn 61 Dnr Sn 09/060 Brev från SRF Kampanjgruppen till socialnämnden om ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig service Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att lämna föreslaget svar till SRF Kampanjgruppen, med förtydligande om var man vänder sig med ansökan och vad som gäller för ledsagning vid färdtjänst. Biståndshandläggare Lilly Simonsson redovisar ett förslag till svar på SRF Kampanjgruppens förslag angående ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig service. SRF Kampanjgruppen föreslår att kommunen förbättrar den personliga servicen genom en förbättrad ledsagarservice och ett ökat brukarinflytande i hemtjänsten. Man föreslår också åtgärder för att uppnå detta. Beredande förslag SRF Kampanjgruppens skrivelse till socialnämnden daterad den 14 april 2009 Tjänstemannaförslag till svar daterat den 11 maj kopia till SRF Kampanjgruppen Biståndshandläggare Lilly Simonsson

14 Sammanträdesdatum Sida 14 Sn 62 Dnr Sn 09/051 Genomgång av socialnämndens uppdragslista Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att revidera uppdragslistan enligt sociala ledningsgruppens förslag, med undantag av följande punkter: - Delegationslistor från äldreomsorg och LSS ska innehålla omfattning, t ex timmar. Punkten kvarstår eftersom det kan bli möjligt i ett nytt program. - Ny punkt: Utbilda socialnämnden om delegationsordningen. Sverker Eliasson får det uppdraget och det ska ske i samband med att förslaget till ny delegationsordning är klart, hösten Socialnämnden uppdrar till sociala ledningsgruppen att till sammanträdet den 22 juni, ta fram förslag på beslutsdatum för de punkter som återstår på uppdragslistan. Underlag för beslut Socialchef Ulf Norring redovisar sociala ledningsgruppens förslag till revidering av uppdragslistan Översyn av organisation bistånds- och LSS-handläggare: Idag är dessa organisatoriskt direkt underställda socialchefen. Fysiskt är biståndshandläggarna placerade i Kommunhuset medan LSShandläggaren finns i Centrumhuset. Ingen anledning att ändra för närvarande. Punkten stryks Delegationslistor från äldreomsorg och LSS ska innehålla omfattning: Är ej möjligt att få ut ur programmet för närvarande. Punkten stryks 2006 Utreda regler angående ungdomar med LSS-insatser som studerar på annan ort: Att utreda avgifter som kommunen kan ta in av studerande vid andra orter än Krokom är komplicerat. I dag betalar kommunen elevhemsplats vid ex gymnasiesärskolan Bollnäs. I elevhemsboendet ingår mat och logi, en kostnad som kommunen skulle kunna ta ut av den studerande om handikappersättning eller vårdbidrag erhålls av försäkringskassan. Får den studerande kostnader för studierna påverkas således ersättningen från försäkringskassan. I dag söker inte den studerande något inackorderingstillägg från kommunen eftersom den studerande inte har några kostnader för studierna. Om kommunen skulle ta ut avgifter kommer förmodligen den studerande att söka inackorderingstillägg från kommunen. Med denna kunskap känns det inte speciellt relevant att försöka ta ut avgifter från

15 Sammanträdesdatum Sida 15 Sn 62 Dnr Sn 09/051 Genomgång av socialnämndens uppdragslista (forts) den studerande eftersom kommunen får kostnader på ett annat ställe. Kontakt med andra kommuner i länet visar att ingen tar ut dessa avgifter eftersom det är så komplicerat och svårt. Punkten stryks. Utreda kriterier vid särskilda boenden, redovisa nyttjande av särskilda boendeplatser: När uppdraget kom var det särskilda kriterier vid Blomstergården, idag gäller samma kriterier för alla särskilda boenden. Nyttjande av särskilda boendeplatser redovisades vid socialnämndens sammanträde den 2 april Punkten stryks. Arbetskläder: För hemtjänsten gäller att varje år beslutas vilka arbetskläder som ska införskaffas. I år får personalen väst och byxa. I fjol fick man en jacka. Vi har budgeterat för 40 tkr och det blir mellan :- kr / person. Vill man ha t ex en dyrare jacka får man betala mellanskillnaden själv. Blomstergården leasar arbetskläder medan övriga särskilda boenden köper in arbetskläder. Punkten stryks Information om dagverksamhet: I samband med försöksverksamhet vid Polstjärnan har verksamheten redovisats. Punkten stryks Utreda ett mobilt team och göra en konsekvensanalys med anledning av att stödboendet i Föllinge avvecklats: Punkten nedprioriteras på grund av det arbete som redan pågår inom individ- och familjeomsorgen utifrån handlingsplanen. Status på övriga uppdrag redovisas i uppdragslistan. Beredande förslag Tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2009 Kopia till Sociala ledningsgruppen Berörda handläggare

16 Sammanträdesdatum Sida 16 Sn 63 Anmälan om delegationsbeslut enligt alkohollagen Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Delegationsbeslut enligt alkohollagen finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 Sn 64 Anmälan om avvikelserapporter Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Avvikelserapporter som inkommit sedan föregående sammanträde finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 Sn 65 Meddelande/Delgivningar 1. Statistik från resurspoolen, april Rapport angående ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3. Kommunstyrelsen, 1 april 2009, 48, åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar på kort sikt i Krokoms kommun 4. Nyhetsbrev v. 18 från Forum för frivilligt socialt arbete. 5. Brev till socialnämnden från Gunnar Lugner, ordförande PROsamorg. Krokom. 6. Inbjudan till ÄOdagarna, november 2009, i Stockholm. 7. Kommunakuten inbjuder till kursen Ny sekretesslag i Stockholm den 15 juni Kommunakuten inbjuder till kursen Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda, i Stockholm den 15 maj Attendo inbjuder till föreläsningen Bo bra hela livet, i Gävle den 20 maj Intressegruppen för assistensberättigade inbjuder till konferensen Personlig assistans: Grundläggande behov och övriga behov; vad är vad och varför? i Sollentuna den 9 juni Nationellt kompetenscentrum, Anhöriga, planerar mötesdagar, den 21 oktober i Luleå, den 12 november i Lund, den 19 november i Göteborg och den 3 december i Stockholm. 12. Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till informationsmöten och utvecklingsstöd, i Umeå den 13 maj, i Örebro den 26 maj, i Malmö den 28 maj och i Stockholm den 1 juni. _

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 april 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 Sida 1 (17) Paragrafer 102-115 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, 2011-10-04, kl. 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer