Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad, instegsjobb och jobbutvecklingsgaranti 4 Information om budgetramförslag Information om anhörigstöd 6 Information om enkät vid särskilt boende 7 Information om träff den 11 maj Uppföljning efter fyra månader Information om integration 10 Medborgarförslag angående ledsagning för synskadade 11 Brev från SRF Kampanjgruppen till socialnämnden om ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig service 13 Genomgång av socialnämndens uppdragslista 14 Anmälan om delegationsbeslut enligt alkohollagen 16 Anmälan om avvikelserapporter 17 Meddelande/Delgivningar 18

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Plats och tid: Almdalen onsdag den 12 maj 2009, kl Beslutande: Cristine Persson (C) ordförande Christer Toft (S) Åke Mårtensson (Kd) Sten Carlsson (C) Elisabeth Svensson (M) Lisa Sallin (M) Lena Persson (Kd) Rolf Adolfsson (S) 52-55, 57-65, del av 56 Marina Edfeldt (S) Karin Juleshaug (S) Övriga deltagande: Ulf Norring, socialchef Eva Wörlén, sekreterare Övriga, se resp Utses att justera: Marina Edfeldt Justeringens plats och tid: socialförvaltningen, Krokom, 19 maj 2009 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eva Wörlén Ordförande: Cristine Persson Justerande: Marina Edfeldt Organ: Socialnämnden Sammanträdes datum: 12 maj 2009 Datum för anslags ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande: 20 maj 2009 nedtagande: 10 juni 2009 Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, Krokom Underskrift:.. Eva Wörlén

3 Sammanträdesdatum Sida 3 Sn 52 Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att följande ska gälla: - Uppdrag i nivå timmar/månad ska anses som ringa. - Uppdrag i nivå timmar/månad ska anses som normal. - Uppdrag i nivå timmar anses som betydande uppdragsarbete. Arvode Omkostnad Nivå kronor 300 kronor Nivå kronor 500 kronor Nivå kronor 700 kronor Arvodes- och omkostnadsersättning regleras i samband med omprövning var sjätte månad. Restid ska ingå i omkostnadsersättningen, medan reseersättning inte ska ingå i omkostnadsersättningen. Socialnämnden beslutar också att delegera beslutanderätten enligt följande : Beslut enligt nivå 1 och 2 fattas av socialsekreterare. Beslut enligt nivå 3 fattas av arbetsledare. Kostnader för uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare ska återsökas hos Migrationsverket. Elisabeth Svensson (M) deltar ej i handläggningen på grund av jäv. Underlag för beslut Socialsekreterare Anna Wiklund föredrar ärendet. Förslaget avser arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskild förordnad vårdnadshavare (Föräldrabalken 6 kap. 8a och 9 ) för ensamkommande flyktingbarn under 18 år, som vistas i sverige utan legala vårdnadshavare. Nivåerna ska styras utefter barnets enskilda behov. Det finns ännu inga riktlinjer för vad som ska gälla men Anna har kollat upp vad som gäller i andra kommuner. Beredande förslag Tjänstemannaförslag daterat den 29 april Socialsekreterare Anna Wiklund Arbetsledare Eva Limmergård

4 Sammanträdesdatum Sida 4 Sn 53 Information om Arbetsmarknad, instegsjobb och jobbutvecklingsgaranti Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Fredrik Westberg informerar om följande: personer har anmält intresse för feriearbete, och det finns 3+7 platser. Det kan ändå bli svårt att tillgodose alla sökande eftersom platser och personer kan finnas på olika orter mm. Ersättningen är 45 kronor/timme och 50 kronor/timme inom vård, omsorg och förskola. Ett feriearbete är fem timmar/dag i tre veckor. - Två personer har OSA-anställningar, de anvisas av arbetsförmedlingen. - För närvarande är ca 25 personer inskrivna hos Navigator. Jobbutvecklingsgaranti är arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa. Efter 450 dagars arbetslöshet är man i fas % av de som är i fas 3 är 50 år och äldre, mer än var tredje har någon form av funktionshinder. Deltagarna uppbär aktivitetsstöd upp till två år och de är med i a-kassa. Anordnarna får 225 kronor/person och anvisningsdag. Fredrik återkommer med ett förslag angående instegsjobb. Villkoren för integsjobb är att - den anställde ska ha fått sitt uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna - ska vara inskriven hos arbetsförmedlingen - ska läsa på SFI, åtminstone deltid - den anställda för lön enligt kollektivavtal Anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning, på heleller deltid. Staten betalar 75 % av lönekostnaden (högst 750 kronor per dag) vid en Instegsjobb-anställning. Arbetsgivaren står för 25 % av lönekostnaderna. Arbetsförmedlingen beviljar stödet. Stödet ges för 6 månader i taget och längst 24 månader från det att uppehållstillstånd beviljats. Om stödet är på mer än halvtid kan det bara ges i sex månader. Kopia till Fredrik Westberg, samordnare

5 Sammanträdesdatum Sida 5 Sn 54 Dnr Sn 09/003 Information om budgetramförslag Socialnämnden tackar för information. Ulf Norring, socialchef och Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef informerar om de ekonomiska konsekvenserna av att avveckla Spinrocken, ändrad inriktning av korttidsplatser och inrättande av ett gruppboende för äldre personer med funktionshinder. Förändringen beräknas för samhällsbyggnadsnämnden innebära en kostnadsreducering med kronor och för socialnämnden en kostnadsreducering med 9 miljoner kronor. Prognoser visar att befolkningen, 80 år och äldre, sjunker i Krokoms kommun. Idag kan 26 % av de personer som är 80 år och äldre i Krokoms kommun erhålla en plats vid särskilt boende. En flytt av äldre personer kommer att skapa oro bland boende, anhöriga och personal. Ulf Norring informerar om det Åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar på kort sikt i Krokoms kommun som kommunstyrelsen beslutade om den 1 april Programmet har redovisats för sociala ledningsgrupper och kommer att tas upp på arbetsplatsträffar så att alla anställda får ta del av programmet. Programmet berör följande punkter: - Inköp - Kopiering - Utbildningar, konferenser, logi, resor och representation - Anställningar - Semester - Projekt - Lokalanpassning egna lokaler Den löpande uppföljningen i verksamheterna ska återrapporteras till socialnämnden.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 Sn 55 Dnr Sn 08/010 Information om anhörigstöd Socialnämndens beslut Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till Maith Ottosson att återkomma när kommunen tilldelats nya medel, med förslag hur Krokoms kommun ska arbeta vidare med anhörigstöd samt en utvärdering om vad som skett hittills. Biståndshandläggare Maith Ottoson informerar om anhörigstöd. Maith arbetar 20 % som anhörigsamordnare. Från den 1 juni 2009 kommer en ny lag som säger att kommunerna ska ge anhörigstöd, tidigare har det stått bör ge anhörigstöd. En broschyr Stöd till anhöriga har tagits fram. Den finns tillgänglig på en del platser i kommunen samt på kommunens hemsida. Olika former av anhörigstöd som kommunen erbjuder är: - Avlastnings-/korttidsplatser - Anhörigavlastning vid Polstjärnan, en dag per vecka, försök till och med 30 juni Studiecirklar tillsammans med Röda Korset och Kyrkan - Anhöriganställning (PAN-anställning), avgift enligt maxtaxa. - Anhörigbidrag. Utbetalas till den som behöver hjälpen. - Stödsamtal, efterfrågan har ökat Den nationella anhörigdagen den 6 oktober kommer att uppmärksammas med länsövergripande aktiviteter. Stefan Einhorn kommer att föreläsa i Östersund den 30 september och alla anhörigvårdare i länet kommer att bjudas in. Maith föreslår att aktiviteter planeras in i Krokoms kommun under vecka 41. Biblioteket har lovat att ta fram material och samarbete kan ske med PRO, SPF, kyrkan, Röda Korset m fl. När det gäller Action så har Krokoms kommun nu de tre stationer som planerades. Kopia till Maith Ottosson, biståndshandläggare/anhörigsamordnare

7 Sammanträdesdatum Sida 7 Sn 56 Information om enkät vid särskilt boende Socialnämnden tackar för informationen. Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, redovisar resultatet av en enkätundersökning som genomförts hos personalen vid kommunens särskilda boenden. Enkäter har även skickats till boenden och deras anhöriga. Resultatet kommer att redovisas för socialnämnden när sammanställningen är klar. Enkätundersökningen genomfördes direkt efter Tina Stafréns enkät. Enkäten har skickats ut till all tillsvidareanställd personal och 84 % har svarat. Kenneth redovisar resultatet varje särskilt boende för sig och resultatet totalt. Resultatet visar en positivare bild av särskilt boende än vad Tina Stafréns enkät gjorde men vissa förbättringsområden finns. Personalen ska nu på planeringsdagar och arbetsplatsträffar gå igenom och diskutera resultatet. Enkätundersökningen ska genomföras återkommande och till nästa gång ska en fråga om information mellan personal och arbetsgivare tas med.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 Sn 57 Information om träff den 11 maj 2009 Socialnämnden tackar för informationen. Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, informerar om den träff som socialnämnden hade den 11 maj 2009 med anhöriga till boende på Spinnrocken och Smedsgården. Vid träffen redovisades förslag till besparingar för socialnämnden och man diskuterade för- och nackdelar. Socialnämndens ordförande uttrycker sin tacksamhet för de värdefulla synpunkter som kom fram vid mötet.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 Sn 58 Dnr Sn 09/068 Uppföljning efter fyra månader 2009 Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner uppföljningen efter fyra månader 2009 men vill att den ekonomiska redovisningen fortsättningsvis även innehåller skriftliga kommentarer om anledningar till avvikelser och planerade åtgärder för dessa. Socialchefen får i uppdrag att bevaka de brister som finns i lönesystemet Heroma och de problem som uppstår i kopplingen till det ekonomiska systemet Devis. Underlag för beslut Socialchef Ulf Norring redovisar den ekonomiska uppföljningen efter fyra månader 2009, uppföljningen pekar mot ett underskott för socialnämnden med 2,850 miljoner kronor. Prognosen gäller för helår och fördelar sig: Gemensam administration tkr Individ- och familjeomsorg tkr Hemvård tkr LSS tkr Arbetsmarknad tkr Integration +/- 0 tkr I uppföljningen är det inräknat att Föllinge hemtjänst och Solbacka övergår till driftsentreprenad den 1 oktober Verksamheten ensamkommande barn beräknas ge ett överskott. I prognosen har man räknat med ökade kostnader för missbruk, försörjningsstöd och barn och unga som är placerade på institution. En genomlysning sker av placeringar på institution. Vid Blomstergården pågår en utredning för att komma tillrätta med de ökade kostnaderna. En del av kostnaderna beror på mer beviljat bistånd än budgeterat för boende på Orion och att en brukare på en annan avdelning kräver extra personal. Att underskottet vid Krokoms hemtjänst ökat beror på ökade kostnader för hjälpmedel. Inom LSS boende finns en brukare som kräver extra personal vilket medför ökade kostnader.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 Sn 59 Information om Integration Socialnämnden tackar för informationen. Karin Blom, integrationssamordnare, informerar om verksamheten Integration. Integrationsenheten flyttades till socialförvaltningen under våren Krokoms kommun har haft avtal om mottagande av flyktingar sedan Kommunen tar emot 30 flyktingar per år, ensamkommande flyktingbarn ingår i dessa. Ca kvotflyktingar kommer till Sverige årligen. Kommunen får ersättning för varje flykting i 24 månader. De som kommer till Krokom är oftast kvotflyktingar men även anläggningsflyktingar, anhöriga och sekundärflyktingar kommer till Krokom. Integrationsenheten samverkar med barn och utbildning, Hälsocentralen, Komvux, Arbetsförmedlingen, studieförbund, föreningsliv, Mittuniversitetet med fler. Det är viktigt att ta tillvara den kompetens som finns hos flyktingarna, de vill oftast ha ett arbete så snart som möjligt, men det är svårt att få ett fast arbete. Den ekonomiska uppföljningen efter fyra månader pekar mot ett överskott med 1,2 miljoner kronor. Kopia till Karin Blom, integrationssamordnare

11 Sammanträdesdatum Sida 11 Sn 60 Dnr Sn 09/059 Medborgarförslag angående ledsagning för synskadade Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att behovet om ledsagarservice utreds vid individuell bedömning utifrån 4 kap 1 socialtjänstlagen samt kommunens riktlinjer. Underlag för beslut Biståndshandläggare Lilly Simonsson föredrar ärendet. SRF (Synskadades Riksförbund jämtlands län) har lämnat ett medborgarförslag angående ledsagning för synskadade. Man hemställer att: - kommunen inrättar ledsagarservice till de synskadade personer som efterfrågar sådan assistans. - ledsagningen ska vara kostnadsfri för den enskilde - behovet av ledsagning fastställs genom diskussioner med den enskilde som behöver insatsen. Ansökan om ledsagarservice sker hos kommunens biståndshandläggare I socialtjänstlagens 4 kap 1 står: ledsagare kan för människor med funktionshinder vara livlinan ut i samhället. Orsakerna till behovet av ledsagare är många gånger den fysiska miljöns otillgänglighet. Ledsagare kan för vissa personer vara en förutsättning för att uppnå en skälig levnadsnivå. I kommunens riktlinjer anges: Ledsagarservice ska medverka till att människor med bestående funktionshinder, som inte utan hjälp kan delta i aktiviteter utanför hemmet, kan delta i samhällslivet på jämlika villkor och bryta isoleringen. Ledsagarservice kan minska behovet av anhöriga. Den enskilde avgör själv vad ledsagarservicen ska användas till, t ex utflykt, biobesök, promenad mm. Ledsagare väljs utifrån att det ska passa personen och uppdraget. Ledsagare kan erhållas med maximalt 5 timmar per tillfälle. Antalet tillfällen per tidsperiod enligt biståndsbedömning och beslut Beställning av ledsagare görs enligt överenskommelse mellan brukaren och verksamheten vid beviljandet av ledsagarservice. Ledsagarservice är avgiftsfri. Ledsagarservice ingår därför inte i underlaget för hemvådstaxan. Brukaren betalar själv sina omkostnader. Ledsagarens eventuella omkostnader ersätts av kommunen upp till 200 kronor per tillfälle, mot uppvisande av kvitto.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 Sn 60 Dnr Sn 09/059 Medborgarförslag angående ledsagning för synskadade (forts) Kostnaden för kommunen är ca 200 kronor per hemtjänsttimme samt omkostnader upp till 200 kronor per tillfälle. Ledsagare kan även beviljas i samband med färdtjänst. Färdtjänst är en verksamhet som ligger under kommunstyrelsen och regleras i en trafiklag. Enligt kommunens riktlinjer för färdtjänst kan ledsagare beviljas om den färdtjänstberättigade behöver mer hjälp under resan än vad transportören kan erbjuda. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ansökan om ledsagare vid färdtjänst sker hos kommunens färdtjänsthandläggare. Beredande förslag Medborgarförslag, inkom den 18 februari 2008 Tjänstemannautredning daterad den 11 maj 2009 Kopia till Karl-Axel Ledung, SRF Kommunfullmäktige Biståndshandläggare Lilly Simonsson

13 Sammanträdesdatum Sida 13 Sn 61 Dnr Sn 09/060 Brev från SRF Kampanjgruppen till socialnämnden om ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig service Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att lämna föreslaget svar till SRF Kampanjgruppen, med förtydligande om var man vänder sig med ansökan och vad som gäller för ledsagning vid färdtjänst. Biståndshandläggare Lilly Simonsson redovisar ett förslag till svar på SRF Kampanjgruppens förslag angående ett bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig service. SRF Kampanjgruppen föreslår att kommunen förbättrar den personliga servicen genom en förbättrad ledsagarservice och ett ökat brukarinflytande i hemtjänsten. Man föreslår också åtgärder för att uppnå detta. Beredande förslag SRF Kampanjgruppens skrivelse till socialnämnden daterad den 14 april 2009 Tjänstemannaförslag till svar daterat den 11 maj kopia till SRF Kampanjgruppen Biståndshandläggare Lilly Simonsson

14 Sammanträdesdatum Sida 14 Sn 62 Dnr Sn 09/051 Genomgång av socialnämndens uppdragslista Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att revidera uppdragslistan enligt sociala ledningsgruppens förslag, med undantag av följande punkter: - Delegationslistor från äldreomsorg och LSS ska innehålla omfattning, t ex timmar. Punkten kvarstår eftersom det kan bli möjligt i ett nytt program. - Ny punkt: Utbilda socialnämnden om delegationsordningen. Sverker Eliasson får det uppdraget och det ska ske i samband med att förslaget till ny delegationsordning är klart, hösten Socialnämnden uppdrar till sociala ledningsgruppen att till sammanträdet den 22 juni, ta fram förslag på beslutsdatum för de punkter som återstår på uppdragslistan. Underlag för beslut Socialchef Ulf Norring redovisar sociala ledningsgruppens förslag till revidering av uppdragslistan Översyn av organisation bistånds- och LSS-handläggare: Idag är dessa organisatoriskt direkt underställda socialchefen. Fysiskt är biståndshandläggarna placerade i Kommunhuset medan LSShandläggaren finns i Centrumhuset. Ingen anledning att ändra för närvarande. Punkten stryks Delegationslistor från äldreomsorg och LSS ska innehålla omfattning: Är ej möjligt att få ut ur programmet för närvarande. Punkten stryks 2006 Utreda regler angående ungdomar med LSS-insatser som studerar på annan ort: Att utreda avgifter som kommunen kan ta in av studerande vid andra orter än Krokom är komplicerat. I dag betalar kommunen elevhemsplats vid ex gymnasiesärskolan Bollnäs. I elevhemsboendet ingår mat och logi, en kostnad som kommunen skulle kunna ta ut av den studerande om handikappersättning eller vårdbidrag erhålls av försäkringskassan. Får den studerande kostnader för studierna påverkas således ersättningen från försäkringskassan. I dag söker inte den studerande något inackorderingstillägg från kommunen eftersom den studerande inte har några kostnader för studierna. Om kommunen skulle ta ut avgifter kommer förmodligen den studerande att söka inackorderingstillägg från kommunen. Med denna kunskap känns det inte speciellt relevant att försöka ta ut avgifter från

15 Sammanträdesdatum Sida 15 Sn 62 Dnr Sn 09/051 Genomgång av socialnämndens uppdragslista (forts) den studerande eftersom kommunen får kostnader på ett annat ställe. Kontakt med andra kommuner i länet visar att ingen tar ut dessa avgifter eftersom det är så komplicerat och svårt. Punkten stryks. Utreda kriterier vid särskilda boenden, redovisa nyttjande av särskilda boendeplatser: När uppdraget kom var det särskilda kriterier vid Blomstergården, idag gäller samma kriterier för alla särskilda boenden. Nyttjande av särskilda boendeplatser redovisades vid socialnämndens sammanträde den 2 april Punkten stryks. Arbetskläder: För hemtjänsten gäller att varje år beslutas vilka arbetskläder som ska införskaffas. I år får personalen väst och byxa. I fjol fick man en jacka. Vi har budgeterat för 40 tkr och det blir mellan :- kr / person. Vill man ha t ex en dyrare jacka får man betala mellanskillnaden själv. Blomstergården leasar arbetskläder medan övriga särskilda boenden köper in arbetskläder. Punkten stryks Information om dagverksamhet: I samband med försöksverksamhet vid Polstjärnan har verksamheten redovisats. Punkten stryks Utreda ett mobilt team och göra en konsekvensanalys med anledning av att stödboendet i Föllinge avvecklats: Punkten nedprioriteras på grund av det arbete som redan pågår inom individ- och familjeomsorgen utifrån handlingsplanen. Status på övriga uppdrag redovisas i uppdragslistan. Beredande förslag Tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2009 Kopia till Sociala ledningsgruppen Berörda handläggare

16 Sammanträdesdatum Sida 16 Sn 63 Anmälan om delegationsbeslut enligt alkohollagen Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Delegationsbeslut enligt alkohollagen finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 Sn 64 Anmälan om avvikelserapporter Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Avvikelserapporter som inkommit sedan föregående sammanträde finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 Sn 65 Meddelande/Delgivningar 1. Statistik från resurspoolen, april Rapport angående ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3. Kommunstyrelsen, 1 april 2009, 48, åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar på kort sikt i Krokoms kommun 4. Nyhetsbrev v. 18 från Forum för frivilligt socialt arbete. 5. Brev till socialnämnden från Gunnar Lugner, ordförande PROsamorg. Krokom. 6. Inbjudan till ÄOdagarna, november 2009, i Stockholm. 7. Kommunakuten inbjuder till kursen Ny sekretesslag i Stockholm den 15 juni Kommunakuten inbjuder till kursen Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda, i Stockholm den 15 maj Attendo inbjuder till föreläsningen Bo bra hela livet, i Gävle den 20 maj Intressegruppen för assistensberättigade inbjuder till konferensen Personlig assistans: Grundläggande behov och övriga behov; vad är vad och varför? i Sollentuna den 9 juni Nationellt kompetenscentrum, Anhöriga, planerar mötesdagar, den 21 oktober i Luleå, den 12 november i Lund, den 19 november i Göteborg och den 3 december i Stockholm. 12. Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till informationsmöten och utvecklingsstöd, i Umeå den 13 maj, i Örebro den 26 maj, i Malmö den 28 maj och i Stockholm den 1 juni. _

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Nämndens ansvarsutövande 2008 3. Information om läget inom barn- och familjegruppen 4. Bidragsansökan från BRIS 5

Nämndens ansvarsutövande 2008 3. Information om läget inom barn- och familjegruppen 4. Bidragsansökan från BRIS 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Nämndens ansvarsutövande 2008 3 Information om läget inom barn- och familjegruppen 4 Bidragsansökan från BRIS 5 Förslag till avveckling av stödboendet

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Bokslut 2008, investeringar 4. Information av Familjekraft 6. Kvalitetssystem kontra kvalitetsmål inför alternativa utförare och egen verksamhet 8

Bokslut 2008, investeringar 4. Information av Familjekraft 6. Kvalitetssystem kontra kvalitetsmål inför alternativa utförare och egen verksamhet 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Bokslut 2008 3 Bokslut 2008, investeringar 4 Förslag till ändringar i delegationsordning för socialnämndens verksamheter 5 Information av Familjekraft

Läs mer

Förslag till nytt reglemente för socialnämnden 3. Ekonomisk uppföljning efter åtta månader

Förslag till nytt reglemente för socialnämnden 3. Ekonomisk uppföljning efter åtta månader Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Förslag till nytt reglemente för socialnämnden 3 Halvårsbokslut 2008 4 Ekonomisk uppföljning efter åtta månader 2008 5 Ansökan om stimulansbidrag LOV

Läs mer

Tid- och handlingsplan, stimulansmedel 3. Besparingar Information om fallskador och nya rutiner 6

Tid- och handlingsplan, stimulansmedel 3. Besparingar Information om fallskador och nya rutiner 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tid- och handlingsplan, stimulansmedel 3 Socialnämndens uppdragslista 4 Besparingar 2010 2011 5 Information om fallskador och nya rutiner 6 Svar på motion

Läs mer

Omorganisation inom särskilt boende 3. Ekonomisk uppföljning efter nio månader Det ekonomiska läget inom socialförvaltningen 6

Omorganisation inom särskilt boende 3. Ekonomisk uppföljning efter nio månader Det ekonomiska läget inom socialförvaltningen 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Omorganisation inom särskilt boende 3 Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2008 5 Det ekonomiska läget inom socialförvaltningen 6 Omstrukturering av

Läs mer

Förslag till åtgärdsplan för stödboendet i Föllinge 3. Information om skyddsarbete i samband med vårdkonflikten 4

Förslag till åtgärdsplan för stödboendet i Föllinge 3. Information om skyddsarbete i samband med vårdkonflikten 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Förslag till åtgärdsplan för stödboendet i Föllinge 3 Information om skyddsarbete i samband med vårdkonflikten 4 Direktiv för Navigator 5 Kvalitetsplan

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Förslag angående en utökning av 4 platser för ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare 3. Arbetssituationen inom Barn- och familjegruppen 4

Förslag angående en utökning av 4 platser för ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare 3. Arbetssituationen inom Barn- och familjegruppen 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Förslag angående en utökning av 4 platser för ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare 3 Arbetssituationen inom Barn- och familjegruppen 4 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information om LOV och stimulansmedel 5 Information om arbetet med anhörigstöd

Läs mer

Revisorernas granskning av nämndens ansvarsutövande 3. Beslutanderätt och delegering, delegationsförteckning 4

Revisorernas granskning av nämndens ansvarsutövande 3. Beslutanderätt och delegering, delegationsförteckning 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Revisorernas granskning av nämndens ansvarsutövande 3 Beslutanderätt och delegering, delegationsförteckning 4 Nybyggnation LSS-gruppbostad 5 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Information om

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Information om projekt NIL 3. Information om bidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform 4

Information om projekt NIL 3. Information om bidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Information om projekt NIL 3 Information om bidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform 4 Information om Demensteamet

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Ändring av beslutanderätt och delegering 3. Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas (FAS 3) 5. Kvalitetsmätning boende på Hällebo 6

Ändring av beslutanderätt och delegering 3. Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas (FAS 3) 5. Kvalitetsmätning boende på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Ändring av beslutanderätt och delegering 3 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas (FAS 3) 5 Kvalitetsmätning boende på Hällebo 6 Nyckeltal inom socialförvaltningen

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Tillgänglighet 5 Tillgänglighetspris 6 Information om Mötesplats Krokom

Läs mer

Uppföljning av Förenade Care ABs verksamhet i Föllinge 3. Uppföljning ensamkommande flyktingbarn 4. Budget 2012, plan 2013 2014 5

Uppföljning av Förenade Care ABs verksamhet i Föllinge 3. Uppföljning ensamkommande flyktingbarn 4. Budget 2012, plan 2013 2014 5 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Uppföljning av Förenade Care ABs verksamhet i Föllinge 3 Uppföljning ensamkommande flyktingbarn 4 Budget 2012, plan 2013 2014 5 Verksamhetsuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Kenneth Österberg informerar 4-5 Information från socialnämnden 6 Tjänsteutlåtande, upphandling av samhällsbetalda

Läs mer

Information om LSS-boende 4. Rutiner och riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen 6

Information om LSS-boende 4. Rutiner och riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Information om Lupp 3 Information om LSS-boende 4 Information om arbetssituationen inom barn- och familjegruppen 5 Rutiner och riktlinjer inom individ-

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sn 36 Dnr 2015-000001 Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2015... 3. Sn 37 Dnr 2015-000035 Informationer 2015... 4

Sn 36 Dnr 2015-000001 Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2015... 3. Sn 37 Dnr 2015-000035 Informationer 2015... 4 1(14) Plats och tid Almdalen, Krokom, kl 08.15-15.00 Beslutande Ledamöter Lennart Jenssen, C, ordf Elisabeth Svensson, M Annika Hansson, S Karin Häggqvist, C, tjg ers för Lena Andersson, C kl: 8.15-12.00

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kavelbro event, kl 15.00-16.45 ande Bengt Andersson (C) Per Gren (S) Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén Allmänna ärenden 5 november 2013 Plats och tid Socialförvaltningen IFO, tisdag den 5 november 2013, kl 08.15 08.45 1(5) Beslutande Ledamöter Cristine Persson, C, ordförande Elisabeth Svensson, M Christer

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Information angående stöd till familjehem 3. Ansökan om bidrag till familjer med funktionshindrade barn under lägervistelse i Åre 4

Information angående stöd till familjehem 3. Ansökan om bidrag till familjer med funktionshindrade barn under lägervistelse i Åre 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Information angående stöd till familjehem 3 Ansökan om bidrag till familjer med funktionshindrade barn under lägervistelse i Åre 4 Bokslut 2010 5 Revidering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 21 april 2016 klockan 13:15-15:45 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Annica Jonsson (C) ersättare Vakant (S) Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Jamil Barikzey

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem, LOV 3. Uppföljning av yttrande gällande måltidspolicyn 4. Seminariedag Äldreboende i Krokom 5

Lagen om valfrihetssystem, LOV 3. Uppföljning av yttrande gällande måltidspolicyn 4. Seminariedag Äldreboende i Krokom 5 Handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Lagen om valfrihetssystem, LOV 3 Uppföljning av yttrande gällande måltidspolicyn 4 Seminariedag Äldreboende i Krokom 5 Föregående protokoll

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-36 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.55 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Närvarande, ej tjänstgörande ers. - - Övriga deltagare Curt Urelid, socialchef

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-21 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 21 maj 2013, klockan 13.30

Läs mer