ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 ÄRENDEN TLL KOMMUNSTYRELSEN 27 mars 2012

2 ~TERPS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Kommunstyrelsen (39) Dnr Ks Bemyndigande att underteckna kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens handlingar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att från och med den april 2012 och tills vidare utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att underteckna handlingar enligt nedan samt att upphäva kommunstyrelsens beslut 189/20 110m bemyndigande att underteckna handlingar. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som erfordras för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom verksamhetsområdena samhällsbyggnad, renhållning och VA som erfordras för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller t.f. produktionschef Per Jonsson. Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningschef Birgitta Åström. Undertecknande av kollektivavtal Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller personalchef Sara Svanfeldt. forts. Ordf sign Justeranrs sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

3 ~TERPS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Kommunstyrelsen (39) forts. Dm Ks Undertecknande av pensionsbrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med personalchef Sara Svanfeldt eller personalassistent Pia Andersson. Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med t.f. upphandlingschef Yvette Axelsson eller upphandlare Jan Pettersson eller upphandlare Emilia Edström eller t.f. produktionschef Per Jonsson. Delgives Berörda personer Ordf sign Justeranrs sign Sekr sign lutdragsbestyrkande

4 [fjterps ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dm Ks Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning under serien O som berör verksamhetsområdet Omsorg samt att ändringarna börjar gälla från och med den l april Bakgrund Kommunstyrelsen har 190/20 l fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen samt beslutat om ett tillägg till densamma. Verksamhetschef vid Medborgarservice, Sociala enheten, har den 19 mars 2012 föreslagit revidering av delegationsordning som berör serien O. Detta med anledning av nya uppgifter och uppdelningar mellan myndighet samt utförarsida. Samtliga förändringar finns markerad i dokumentet. Delges Berörda delegater Medborgarservice Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 Kerstin Jonasson Från: Skickat: Till: Ämne: Maria Sundberg den 19 mars :21 Kerstin Jonasson Delegation S N Dokumentnamn Delegation Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ändringar i delegationsordningen Det finns behov av fdrändringar i delegationsordningen utifrån den omorganisation som genomfdrdes Det är nya uppdelningar av uppgifter mellan myndighet samt utförarsidan. Tjänster har gjorts om och några nya ~änster har skapats. Maria Sundberg Verksamhetschef Medborgarservice Socialaenheten. 1

6 1 1 ' Nr Oallm Oallm Oallm Oallm Ärende lo-omsorg!verksamhetschef enligt HSL Rapportering av ej verkställda beslut eller avbrott i verkställighet enligt 4 kap 1 SoL. Rapportering av ej verkställda beslut eller avbrott j verkställighet enligt 9 LSS och SoL. Lagrum, förord n, avtal isosfs (1997:8) 28, 29 loch30 tf 1 Skap 6 SoL, f-g LSS Yttrande till Socialstyrelsen gällande ej verkställda beslut -_ _ -~-6 kap 6 SoL, 28 f-g enligt SoL och LSS,LSS Besluta i are nden d"ärtie legat1onsråtten tili tjänsteman inte nyttjas inom respektive verksamhetsområde Verkställighet av beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom respektive utskotts verksamhetsområden Beslut om att inleda utredning av allva~;gt missförhållande i omsorgen enligt LSS och SoL 0003a - 1sesiut o-n,-ståiiningstagande om utredning enligt Lex Sarah 0004 Beslut om polisanmälan ang. misstanke om vissa grövre! brott.,sosfs (2008:10) 14 kap. 2 SoL och SOSFS (2008:11) 24a LSS ~ Anm ' KS Delegat! Verksamhetschefer inom ~! äldreomsorg, i handikappomsorg och individoch familjeomsorg Utredareutvecklare inom,verksamhetsområdet, enheten! för processtöd Utredareutvecklare inom verksamhetsområdet, enheten för processtöd Utredareutvecklare inom verksamhetsområdet, enheten i för processtöd -lkoinmunstyrelsens utskott inom respektive v~~samhe_tsområde Kommunstyrelsens utskott. inom respektive :verksamhetsområde : X Verksamhetschefer inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ- : och familjeomsorg.! Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS SOSFS (2008:10) 14 kap:,---utskotten barn och un-gd~o-m SoL och SOSFS respektive arbete och omsorg 1(2008:11) 24 a LSS linom resp verksamhetsområde TSOSFS (2008:10) 14 kap. 5C"GruPPJedare för myndighet SoL 2 SoL och SOSFS och LSS (2008:11) 24a LSS i : Ersättare Anmärkning Rapportering till utskotten Barn och ungdom och Arbete och omsorg inom respektive verksamhetsområde.,rapporteringen ska göras på individnivå till Socialstyrelsen samt kommunens revisorer. Avidentifierad statistikrapport till fullmäktige. Rapportering till utskotten Barn och- ungdom och Arbete och omsorg inom respektive verksamhetsområde. Rapporteringen ska göras på individnivå till Socialstyrelsen samt kommunens revisorer. Avidentifierad statistikrapport till fullmäktige. i Endast i fall där delegaten är förhindrad att fatta beslut 1... Beakta kommunens riktlinjer för s.k. Lex Sarah-anmälan.

7 Nr!Ärende Lagrum, förordn, avtal 0005! Beslut om anmälan till socialstyrelsen av allvarlig skada eller 6 kap 4 lag om yrkes,sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. verksamh på hälso- o sjukvårdens amr *,Anmälan till överförmyndare om att behov av god man eller st. SoF, 16 i bss!förvaltare föreligger eller har upphört kao _,.. ~ - '- o 2 SoF 5 kap 3 SoF, 15 p. 6 LSS, 11 kap 3 FB oooi---tvttrande-tiifallm-än domstol 0008!Yttrande till åklagarmyndighet ~09--' Yttrande till åklagare vid ätalsprövning 131:1 BrS 111 LUL!4S- LVM" 0010 Yttrande till allmän domstol-då den som begått brottslig-'-:31 :2 BrB gärning kan bli föremål för LVM-vård 0011 'Ytfrande-tTi-Transpe"rtstyreJsen' eller domstoi 'jkörkortsäre'ride-fkörko-rtslagen 1998: ' Yttrande till polismyndighet enl vapenlagen. Beslut ang anmälan om behov av offentligt biträde Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning Beslut om tillstyrkan till passmyndighet ang utfärdande av pass för omhändertaget barn under 18 år Beslut om avgift för hjälp i hemmet, service, omvårdnad eller boende! Vapenlagen 1996:67 Rätlshjälpslagen 1996: Rätlshjälpslagen 1996:1619 Passlagen g,a~ ~ g Sab 8 kap 4,9 SoL Anm Delegat Ersättare KS X MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), verksamhetschef enligt HSL X ~samretssl=lefer ire~- älelfesmsefg, AaAElil(appsFRssFg SSA iaeliviel GSA fafriijeemssfg. 1"erl(samAetssl=lef fsr i myaeliqret Seb SSA bss : Socialsekreterare,! biståndshandläggare, LSS, handläggare X Gruppledare för mynd-ighet SoL och LSS X Gruppledare för myndighet SoL och LSS X!Gruppledare för my,,'dighei'sol OCh LSS X 1 Gruppledare för myndighet SoL loch LSS -j(!gruppledare för myndig-het-sol 'OCh LSS X,Gruppledare tö-r-myndighet SOL! loch LSS, X i Gruppledare -för myndighet SoL. 'och LSS X igruppledare för myndighet SoL och LSS X Gruppledare för myndighet SoL och LSS Bistå ndsh a nd lägg a re, avgifts handläggare Anmärkning Riktlinjer för hur s.k. Lex Maria anmäln skall göras (SOSFS 2002:4) Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) Beslut om nedsättning av, befrielse från eller jämkning av avgifter för hjälp i hemmet, service, omvårdnad eller boende Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 SoL om insatser enligt 2 kap 3 SoL (utredning på inflyttningskommunens begäran). 4 kap 2 SoL :SOL --! Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS ' Biståndshand"låggare/LSS- --- handläggare

8 Nr Ärende i Lagrum, förordn, avtal Anm Delegat KS 0019* Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan Utskettet arsete asr ems9f!3 vårdgivare, ffafrställar afr 9veFflyt1:aR8e au äferse till eller irern sitt verl<samrets9frrå8e FRattagaREJe ah ärerse "år arrar kammblr. Utskotten barn och ungdom respektive arbete och omsorg inom resp verksamhetsområde ersättare, Anmärkning Besluta om ersättning från den enskilde bistånds-tagaren, samt anmälan till försäkringskassa om att utskottet för barn och ungdom resp utskottet för arbete och omsorg skall uppbära sjukpenning, vid placering i hem för vård eller boende eller familjehem. Besluta om ersättning från förälder - inkl beslut om att Utskottet barn och ungdom skall uppbära underhållsbidrag inkl beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av mottagare av allmänt barnbidrag. 8:1 1 st SoL och 3:15 iafl :1 2 st SoL, 17 Lag X om underhållsstöd, 4 3 st Lagen om allm barnbidr, i 14 a lagen om efterlevandepension o - stöd till barn X Socialsekreterare Socialsekreterare 0022 Besluta om att återkräva ekonomiskt bistånd. 9:1-2 SoL -, --X -. Gruppledare för myndighet SoL' och LSS L- i 0_ 0023 Besluta om eftergift 9:4 SoL X Gruppledare för myndighet SoL' och LSS Föra talan-om återkra-';; kap 1 3 SoL! Utskottet arbete och omsorg 0025 N Beslut om-bistånd i form av service insatser, boendestöd, måltider, personlig omvårdnad, förebyggande och sociala insatser upp till totalt högst 90 timmar hemtjänst per månad och vårdtagare 0025 B* Beslut om bistånd i form av stöd till anhöriga som vårdar nära:4 kap 1, 5 kap 10, 3 anhörig samt kontaktperson kap 6 SoL 0025 C* Beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser överstigande ;4 kap 1, 3 kap 6 -SoLtotalt 90 timmar per månad under högst två månader då beslut från utskottet arbete och omsorg inte kan avvaktas k-~ip-f -SoL~3-kap-6 -~--X--BiståndShandlä99a-re ~, _ SoL Tillägg: LSS-handläggare i i +- -! X Biståndshandläggare Tillägg: LSS-handläggare X Biståndshandläggare TilltJgg: LSS-handltJggare -"- r-- i! Riktlinjer SoL Kf 81/2010 Riktlinjer SoL:K( 81/201 O lom den enskildesbehoy-av 1 hemtjänstinsatser överstigande totalt 90 timmar per månad avser längre tid än två månader, tas ärendet upp på särskild ärendedragning på biståndsenheten innan förslag föreläggs utskottet arbete ioch omsorg, 0025 D <Beslut om- bistånd- f form av hemtjä-nstirls<it~ier-över-stig;iride-- -r4-käp-1 ~3kap -S - SoL!totalt 90 timmar per månad, längre tid än två månader, 0025 E-';!Sesiut-om insatspaket vid vårdplanering 14 kap 1 SoL NY Utskottet arbete och omsorg X Samordnare för vårdplanering! Biståndshandläggare

9 Nr 0026!Ärende Beslut om bistånd i form av särskilt boende, service- och omvårdnadsinsatser och kortlidsvistelse Lagrum, förordn, avtal SkapS SoL,4kap1 SoL Beslut om bidrag till- anp-assning och återställning av bostad BaS Bidrag upp till och med fem basbelopp. 002S-A-iSeslutom bidrag till anpassning och återställning av bostad BaB Bidrag över fem basbelopp Anm Delegat KS X Biståndshandläggare X Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS Utskotten barn och ungdom! resp arbete och omsorg inom i resp verksamhetsområde Ersättare Anmärkning Beslut om boende ska från 1 april 2009 alltid kompletteras med beslut om vilka insatser som skall tillkomma. Riktlinjer SoL Kf 81/ B i Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp i-4~1-ff SaS--- (upp till kr för 2011)! 0028 C iseslut om bostadsanpassningsbidrag mellan 1 och BaS prisbasbelopp ( kr för 2011)! l 0028 D!Beslut om bostadsanpassningsbidrag överstigande !4~16 - BaS! prisbasbelopp (> kr för 2011) 0029 iseslut om återbetalning av erhållef b-icirag. [1-7 BaS i JCiHandläggare _ bost~d~anpassning X tverksamhetschef för myndighet SoL och LSS Utskottet arbete och omsorg 1 Utskotten barn och ungdom- resp arbete och omsorg inom resp verksamhetsområde -l, Beslut om anmälan till försäkringskassa om behov av!s 2st. LASS!ersättning 0031 i Beslut att betala ut ersättningen till annan än den som har rätt 11 och 12 LSS itill insatsen samt beslut om återbetalningsskyldighet X X! LSS-han-dläggare! i i Produktionscheferna inom! respektive verksamhetsområde 'Rätten till biträde i form av personlig assistent gäller ej personer som fyllt 65 år. Riktlinjer LSS ks 109/ och LSS : Beslut om insatser: personlig assistent eller ekonomiskt stöd 7 'för att täcka kostnader för personlig assistent, : ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för barn över 12 år, bostad med särskild service för barn och 0034* Casl~äRRaRse a" asr besll::lt am efsättrir(3 till fafriljej:aem Q bss,--~f bss ;samt av(3ift ffåa ft:jrälsrar mes bara (alaserat i famiijerem jfgfef8r, e l<a",2 Sal=" Avgift från föräldrar med barn placerat i familjehem eller HVB-!20 LSS, 6 kap 2 SoF hem. 0035* Besll::lt 13m kt:j(a av f'llats Res aaraa Rl::lvl:u;lmaA. '7 OGR 9 S, bss 4 Utgår, jfr 0019 l<a~ 1 Sob X X! LSS-handläggare igruppledare för myndighet SoL 'och LSS UtskatteR barr asj:a ::R(3Sam res", arbete asr amsefg irern Fesf'lektj'/e verksamhetsemråele : : Riktlinjer LSS ks 109/2008. Daglig " verksamhet avser personkrets 1 och i Förhandsbeskecf o-m -råti-iiliinsats-för person som inte är bosatt i kommunen. 16 2st. LSS X : Biståndshandläggare LSS-handläggare

10 Nr 0037' 0038' ' ' 0043' 0044' Ärende BeS[l:.t 9~ att ::ltreda ber9'/9a ror 8RSlcilEl ~ä tillfälligt bese k ' CSFRFA:ReA asr att eesll;lta 9FR irsatser saligt LSS. Utgår pga ny lagstiftning. -Bistånd avseende livsföring i övrigt. Max 1 basbelopp per år. Rapport till Socialstyrelsen över enskild verksamhet Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer! Lagrum, förord n, avtal : 1 e J st. bss 14 kap 1 SoL ' 113-kap 5 SoL, 'u OGR' Sob, 2:1 Sel' 4:1 SoL : Beslblta 9FR fefs9fjrirgsstä9 BAligt RSFm asl=l ril<tliajer: b) extra 4: 1 och 3 SoL,biElFa J ea f3:1r1<t 1 i rilctlirjerr3 (ej!'lsylcsteraf3i), tetalt 40% av basbe9f3f3et (öler ärerele asa år, ej FAatRsFFF Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: b) extra bidrag enl punkt 4 i riktlinjerna (ej psykoterapi), totalt 40% av basbeloppet per ärende och år Besll:lta em ~rserjaia95stm eali9t Aerm esr rimirjer: s) Mtra sielra! eaj3:1a~ 4 i riktlirjema (ej 3syketeraj3i), tetalt eq% a'l : basbelej3j3et, ej mataerfr Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: c) extra bidrag enl punkt 4 i riktlinjerna (ej psykoterapi), totalt 60% av basbeloppet Besluta om försö~ningsstöd enligt norm och riktlinjer: d) begravningskostnader enligt riktlinjerna 4:1 och 3 SoL i 1,i'loCilT SoL Anm : Delegat KS! x x x x x --j, ----! Socialsekreterare, i Gruppledare för-myndighet SoL 1 :och LSS c.-... ;... "'... ~... +""~.. ~<> sefularelläggare Handläggare inom sociala : enheten ' Sesialselueterare-,! softrar.'ägga,e i Handläggare inom sociala 'enheten Gruppledare för myndighet SoL och LSS 5C1soGialsel<.. lefa,e;raa.lässafe i 'Handläggare inom sociala :enheten Ersättare under icke kontorstid - socialsekreterare vid ',socialjouren anställda av i Uppsala kommun enl ' punkten i Tierps kommuns riktlinjer för försörjning r i, -i ianmärkning 0045' Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: e) begravningskostnader utöver riktlinjerna 4:1 och 3 SoL x Sesialsekreterare, Grl:lj3j3ledare ' myreli!ret far Seb esr bss : Gruppledare myndighet för SoL: i och LSS 0046' 0047 Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: D tandvård enl punkt 4 i riktlinjerna, totalt 40% av basbeloppet, J x SOGialsekreleffire, haa~lässafe i Handläggare inom sociala ' lenheten!

11 Nr Ärende Lagrum, förordn, avtal 0048'" Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: h) extra 14:1 och 3 SoL bidrag matnorm Anm : Delegat KS ' x Socialsekreterare!Ersättare Anmärkning " 0051 Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: i) extra 4:1 och 3 SoL bidrag utöver riktlinjerna 150% av basbeloppet..,.., $:: C",. Besluta am färsärjrirqsstäe erliqt RSFFR esr FiMliRjer: j) -''';;s...,.,... ::ltar9fsrirq kertart.tbetalrirq Utgår Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer:-kr----- ;4:2 SoCbeslut enligt 4:2 SoL X Gruppledare för myndighet Soi - och LSS X Gr"~~leaare fur "'YAaigRet Sob x ~ Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS 0052 Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: ) :4:1-3 SoL X Utskottsordförande eller annan därutöver om utskottet för arbete och omsorgs sammanträde ledamot enl fastställd ej kan avvaktas tjänstgöringsplan 0053" Besluta om försörjningsstöd enllgt norm och riktllnjer: m) 4:1 och 3 SoL X assialsel(retefare, haaellä are ekonomiskt bistånd till flyktingar som är studerande eller i åtgärd under förutsättning att en introduktionsplan är upprättad. Handläggare inom sociala enheten -En~gt av kommunstyrelsens ordförande _.!fastställd tjänstgöringsplan ". Besl"la 0'" at! "se OGR ealleaiga l,oatal,tfa"'ilj OGR 3:6 och 4:1 SoL, 9.4 X SGsialsekreterare, ksrtalaj3erssr, att ertleeliga famiijel=lem. ];elegatisrer gäller LSS bistårelst:!a R Elläg la re, grblrelafvsele saa=lt grblaelsa=l(sstaaelsersättair. Besluta om att utse och entlediga kontaktfamilj och kontaktperson, att entlediga familjehem. Jmf och 0070E fam i ije 1=1 ems <s RSl:lle Rt Socialsekreterare, familjehemskonsulent 0056* - Beslbiti GFAliis atse-i-irår-nätverl(shl:lset Besluta om öppenvårdsinsatser. 100% av prisbasbeloppet per ärende och år. 0057* Qeslblta SA= g.. riga iasatser i l=effla=let. Besluta om öppenvårdsinsatser. 150% av prisbasbeloppet per ärende och år. '4:1 SoL ~:1 2 Sob 4:1 SoL X x Socialsekreterare Sssialsekreterare, Grl:lj3j3leElare ter A=lYRElighet Ssb sst:! bss Gruppledare för myndighet SoL, och LSS, -_._-j, Uppmärksamma gränsen för stadigvarande vård jml 6:6 SoL. Riktlinjer SoL Kf 81/ " yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där barn vistas i familjehem eller på institution. Besll:lt sm att :treelaia sl<a ialeelas, a"sll:ltas eller irte irleelas. Besll:lta SA=l bltreelrirg sl<a irleelas, vid fråga sm ia=liss9n.1l<. Beslut om att utredning ska inledas. 1-4 Lag om bostadsbidr 11 :1-2 SoL, 6:6 SoL X X Socialsekreterare BiståRElsl=laFlEllä l lare, bss l=arelläggare, sssialsel(reterare Bistå ndsha ndlägga re, socialsekreterare A i Beslut om att utredning skall avslutas utan åtgärd eller inte 111 :1-2 Sol jinledas ' X i Gruppledare för myndighet SeC! lochlss '

12 Nr Ärende 0059 S- Beslblt 9FR att irts irleela S3R!'Jt laesl1:1t gm att avslblta bltresrir J, "is frå Ja er=! FRisslm:lk Utgår 0059 C* Beslblta er=! bltresrir J sl~a irlesas, a"smas eller irte ialesas Utgår Lagrum, förord n, avtal 111:12 Sob Anm Delegat Ersättare KS x Grblpplesare för FRYRsi Ret SeL egr-bss x i - :sare för R=!YAsigRet SeL 1--- Anmärkning 0059 D* Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn NY Utskottet barn och ungdom Besluta om framställning om överllyttning till annan kommun :4 SoL och 16:1-2 SoL 0061 Besluta om att mottaga ärende efter framställning från annan 16: 1 SoL kommun. gesma er=! att till 9... eoorr=!yrdarer arr=!äla bere... av Jes FRaALfef"altareLferR=!YAsare eller FAålsä JaRsebiträse. Besluta om att till Förvaltningsdomstol anmäla behov av offentligt biträde. Jfr 0006 ö::l ~ 2 SoF 39 LVU x x x Gruppledare för myndighet SoL och LSS Gruppledare för myndighet SoL; och LSS Socialsekreterare, Gruppledare: för myndighet SoL och LSS 0063 i Besluta om anmä"lan-iill"övertörn'-y-ndaren resp Kammarrätten 5:3 p 3 SoF : om förhållanden beträffande förvaltning av barns egendom. x! Gruppledare för myndighet SoL!OCh LSS 0064* Bes[l;t 9FR tillfälli l vistelse i jeblft:jem eller al(bltt:lem b!3!3 till ffi3ldmalt e FRåR3a8F. Utgår, jfr Besluta om bistånd i form av tillfällig vård i familjehem eller i hem för vård och boende för en tid av högst sex månader B Beslut om bistånd i form av vård i familjehem eller i hem för vård och boende (HVB) tillsvidare 0066 Övervägande av fortsatt vård 0067 A Övervägande ansökan om överflyttning av vård B lngå avtal med familjehem om ersättning i samband med i 14:1 Sob 4:1,6:1 och 6:6 SoL,4:1,6:1,6:6 SoL 16 kap 8 i-st SC,-L-----, 16 kap 8 2 stsol X X X -1 biblp~lesare för FRY-RsiQtiet-SsL 1eGR-bSS Gruppledare-tör- myndighet SoL och LSS Utskottet barn och ungdom - --! Utskottet tja-rn och -ur'-gdom- _ Utskottet barn och ungdom jverksamhetschef ifo! överllyttning av vårdnad! 0068* n4e~~-i;-;ar-~e-att"ta-emet-~ara- fur- sia~ii>[afa-aei9---;-;ärd9gti ka~- tfrseb :f.qstfaa -ds pri"atplaseriag Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård och!fostran!6:9 SoL ' !--- Medgivande adoption 6 kap 12 SoL! Utskottet barn och ungdom Utskottet barn och ungdom ~ttbarn -får inte utan socialnämndens : medgivande eller beslut om vård tas emot för i stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller, henne.

13 Nr 0070 A" Ärende 6esll.tt am aneele asr eml<9straås8rsattrir j, 1: till (3F::lRSkestRaEl asr gft:hsap'sele, er SKbs FekeR'lFR8RElatieR8r. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem ; upp till grundkostnad och grundarvode enligt SKL:s rekommendation Lagrum, förord n, avtal Anm Delegat KS x Sssialsel<reterare Verksamhetschef FO Ersättare, Anmärkning 0070 B" 6esl1:lt am 3F\'Q98 e-m e-mkestraels8rsättrir jbll3l3 mi S-KLs r:e1<sfflfa8a8atisa ~r R(3 1sta sl<at1efria lr:relltestaas egr fefrajt ap'ede Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem upp till SKL:s rekommendation för högsta skattefria grundkostnad och förhöjt arvode OOfOC*Besll:Jt am 3VeEle am effii<9stradsefsättrir 9v8FSti l3rse 0070 D" NY SKbs rel<qfrr!j8rsatier Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem överstigande SKL:s rekommendation Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt norm och riktlinjer. x Grbl~~leGare tär myaeligret SeL ~ iverksamhetschef FO, rutskottet barn och -ungdom-- x Verksamhetschef FO 0070 E'" Beslut om arvode och omkostnadsersättning till NY! kontaktperson/-familj utöver norm och riktlinjer. X Verksamhetschef [FO 0071" O"riga aml<astraeer till famiijel:lem f tir extra bltrblstrirg, resel<astraeer mm mee Mgst ett basbela~~ irsm er 12 måraeers~efisel. Övriga omkostnader för extra utrustning, resekostnader mm med högst ett basbelopp inom en 12-månadersperiod.!4:1 ~SoL x Sesialselueterare Socialsekreterare, LSShandläggare, Tillägg: Gå/ler personer placerade utanför det egna hemmet, även vuxna. 0072" Kostnader för skador som barnet vållar i familjehemmet och : som ej ersätts av hem- eller ansvarsförsäkring med högst i 1 0% av basbeloppet.,, -T Besluta om assistentstöd vici e-fte-rgymnasiala studier!4 kap 1 SoL (personkrets 1) i, t---- -,Företräda kommunen i förvaltningsdomstol i mål enligt LVU! Företräda kommunen i förvaltningsdomstol i må(-eritigt LVM 0076* ' Bes!!::.! am 3laseriR i ers-kilt!:lem. ~m.iijel=lem ter Vb/KRal sm, 4:1,9:9,6:1 Sel vårel<9staaelea ej ti"erstiger SKLs riktlirjer ea tariff ter wrrgjel ta}:a famiijel:tem sam. ej är Fl' 'El Rem mer!:tar j;" sl<attseelel i Utgår, jfr 0077 X igr.;;,";'~are för mynåiii'etsob :~ verksamhetschef FO X 1 LSS-handläggare, x l Kommunjurist X Kommunjurist X: VeF-(sa-m~etSGReffär myråi Ret ob OGR b Gruppledare för myndighet SoL och LSS Gruppledare för myndighet SoL och LSS -~-- Riktlinjer LSS ks 109/2008

14 Nr Ärende Lagrum, förordn, avtal 0077 A' 4:1,5:9,6:1 SoL Anm : Delegat KS. X Gruppledare för myndighet SoL och LSS Ersättare Anmärkning SKL:s 0077 B Beslut om placering tills vidare i enskild hem - familjehem för 4:1,5:9,6:1 SoL vuxna Utskottet barn och ungdom, Utskottet arbete och omsorg 007S* - io"fi a-eml<9staader i fami~eremr=1et i sambaa8 meel : 4 ka~ 1 1 st os~ 1(8~ g i!3lagerir J ä"ersti JaREle 1 ( 1% au basbe9!3!3et avser '<'blxra! -Sak 0079' ': Utgår ~ 1 f1stosh i,a~ g, X X. _... i! SesialsekFeterare, Grl::lpplesaFe för "'YR~i~~et åob os~ båå i i Sesialsel~FeteFare 0080' Beslut om placering j hem för vård eller boende för vuxna enl statens institutionsstyrelses taxa för LVM-vård för en tid av maximalt sex månader 4 kap 1 1 st och 5 kap 9 SoL x \4!r<samRetsshef fur "'YR~i~~et åob os~ båå Gruppledare för myndighet SoL och LSS Saffirås sl<a ske mes sref MeEfbergarser\'ise 0080 B* Beslut om tillsvidareplacering j hem för vård eller boende för 4 kap 1 1 st och 5 kap 9 NY vuxna enl statens institutionsstyrelses taxa för LVM-vård SoL Utskottet barn och ungdom, Utskottet arbete och omsorg Beslut om förebyggande insatser 22 LVU Ansökan vård av unga A LVU 0083 i Besluta om omedelbart omhändertagande--i1ä"rutskottets ---6Cvu i sammanträde ej kan awaktas. i 0084' Besluta om att hos Förvaitningsrätt' ansöka om förlängning av la LVU utredningstiden. i Utskottet barn och ungdom l, Utskottet barn och ungdom i X x Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller i Utskottet arbete och omsorg Sesialselueterare, Grl::lppleaare mr "'YR~i~~et åob os~ båå Gruppledare för myndighet SoL och LSS Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsplan 0085 Besluta om att omhändertagande enligt 6 LVU skali 9 LVU _J X!Gruppledare för myndighet SoL: upphöra 'och LSS 0086 Vårdens placering 11 LVU Utskottet barn och ungdom

15 1 14 Nr Ärende Besluta om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden när utskottets sammanträde ej kan awaktas (OBS 1 dock 14 LVUj Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 1 och 2 st LVU (t ex kortare vistelser utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende) Övervägande om fortsatt vård Lagrum, förord n, avtal 11 LVU 11 4st. LVU i13lvu Anm :1 KS Delegat x Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet i barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg X 'Socialsekreterare - Utskottet barn och 'ungdom Ersättare, Anmärkning i Enligt av kommunstyrelsens ordförande 'fastställd tjänstgöringsplan 0090'! eslblt efr R::lF rätt till ::lffigäag8 med der blr l8 sl~all1:ltälras 'Rår ä.. er8rskarnmelse ej kar Rås FAeEl f.9r:älaerr eller "åfdra8sj:aavarer agr i awal(:j:afl ~å bltsl<sttets eeslblt Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när överenskommelse ej kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och när utskottets beslut ej kan awaktas. i 1,+~44-4 ~~~V~Y~ LVU, X -1'iF~PJ'lleElare mr- myadigaet SelJ 11GGA--bSS! : Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg Til/ägg: Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsp/an 0091 *. T8e-sl!;jt-eFR-att~e~" ~Age's "istelseer iate sl~all råjas ror ferälelera ellep'årelraelsra"area i a'p'ak4an på.ltskel:tets i_ i Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för!föräldern eller vårdnadshavaren när utskottets beslut ej kan :awaktas B' 'Övervägande av beslut enligt st LVU NY i 11 b>'u 2stLVU i, st L/U-- x ~GFuJ'lPledare ror myasi lret sect--- 1esA-bSS Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet! barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg : Utskottet barn och ungdom ffl//jr/g: Enligt av kommunstyrelsens! ordförande fastsuhld tjänstg6ringsplan 0092 Upphörande av vård 21 LVU Utskottet barn och ungdom----~ ' geslut am roreey larele irsatser Utgår, Jfr punkt 0081, 22 bllu! ljtsl(9ttet barn agr ::A l8er=l 0094 i,orn flyttningsförb'ud ',24,26 och 27 LVU Utskottet barn och ungdom 0095 i Beslut om tillfälligt flyttningsförbud när utskottets : sammanträde ej kan awaktas -C-_._ 127 LVU X Ordförande eller ',edamouersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg Enligt av kommunstyrelsens ordförande!fastställd tjänstgöringsplan

16 Nr " 0098 Ärende Lagrum, förordn, avtal Beslut om begäran om polismyndighets biträde för att bereda 43 P 1 LVU läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökning när utskottets sammanträde ej 'kan avvaktas. Beslut att begära polismyndighets biträde för att genomföra 43 p2lvu beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 'Ansökan om vård avseende vuxna. :11 LVM Anm :Oelegat Ersättare KS x Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg x Grbl~~leEiar8 fär ~YAEii~J:l8t Sab! under icke kontorstid - GGR----bSS isociaisekreterare vid Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg 1 Utskottet arbete och omsorg socialjouren anställda av Uppsala kommun ----;-- Anmärkning Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsplan Tillägg: Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsplan i Beslut om omedelbart omhändertagande när utskottets sammanträde ej kan avvaktas i13 LVM, Beslut om att hos Förvaltningsrätt ansöka om förläng-rifri-g-av 138 Lv~f utredningstiden Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad utredning ska läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11:1 SoL " l Beslut om läkarundersökn-ing samt utse läkare Beslut att begära polish and räckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning -ri fi.vm 19 LVM P LVM 0105 Beslut att begära polismyndighetens biträde för att genomföra,45 3 P LVM beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVM 0106 Beslut om egenavgift vid placering i LVM-hem 8:1 SoL, 6:1 SoF x ' Ordförande eller,ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller! Utskottet arbete och omsorg X -'-GrUPPledare för--myndighet SoL och LSS X Gruppledare för myndig-hetsol och LSS, X Gruppledare för myndighet SoL och LSS X Gruppledare för myndighet SoL, under icke kontorstid - och LSS socialsekreterare vid socialjouren anställda av Uppsala kommun X Gruppledare för myndighet SoL under icke kontorstid - och LSS socialsekreterare vid socialjouren anställda av Uppsala kommun X Socialsekreterare Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringspjan to Yttrande-eni' namnlagen NL X Socialsekreterare 0108 yttrande betr äktenskapsdispens 2:1 och 15:1 Akis X isociaisekreterare, ,Godkännande av faderskapsbekräftelse "s-protokoll" 1:4 FB x isociaisekreterare, ha-ndläggare i Godkännande av faderskapsbekräftejse, andra fall Besluta om att inleda utredning om fastställande av!faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas 1:4 FB 12:1 FB X : Socialsekreterare i X 1S0cialsekreterare, ----

17 Nr 0112" 0113 Ärende Lagrum, förordn, avtal i Anm Delegat ~ KS Besluta om att lägga ned påbörjad utredning Besluta om att återuppta nedlagd utredning 2:7 ~, 1,2,d OGR 4 F9 2:7 p, 1,2,3 och 4 FB, 5 SoL 2:1 FB X X Sssia[se[ueteFare Utskottet barn och ungdom Socialsekreterare Ersättare Anmärkning 0114 ~ Beslut om att inleda utredning om någon -an-nan manän d-en -: 2:9 FB som är gift med barnets moder kan vara far till barnet x ; Socialsekreterare 0115 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap,3:5-6 FB X Socialsekreterare i Godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge Anordna samarbetssamtal på uppdrag av domstol samt att godkänna avtal gällande vårdnads-, boende- och umgängesfrågor --[6:6,141 och 151 samt 1.5:3 SoL, 16:18 FB, 6:6 FB:S:14a-1, 2 st FB, 6:15a 3 st FB Att på uppdrag -~v-domsiol-ut-re-da-fråga om vårdnad, boende i6 kap 19 FB--, 'och umgänge i : Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i 16 :20 FB Tingsrätt : Dubbel punkt - finns under O 118 i X X X X Socialsekreterare Socialsekreterare Socialsekreterare Socialsekreterare 0121" : nformation tiii nämnd i- annan kommun 16:6 och 8:9 SoL X Sssialselueterare, l=aasläqqare Handläggare inom sociala enheten 0122 i Dubbe- punkt - finns under o "Anmälan till Tingsrätt om vårdnad 6:7-9 FB x 'Socialsekreterare Begäran om utdrag ur belastningsregister Besluta om att inleda adoptionsutredning '6 p 4 Lag 1998:620 om X Socialsekreterare, belastn reg, 11 P 5 o 8 handläggare, assistent Förordn 1999:1134 J 6:6 och 6:12 SoL X 'Socialsekreterare " Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande --Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare. 6:14 SoL 11:16 FB -j Dödsboanmälan till Skattemyndighet. BegravningS-kostnader -T.20 kap 8 a ÄB enl riktlinjer X i Socialsekreterare! --i-x-- --Socialsekreterare, -- - biståndshandläggare, LSShandläggare X i-s-sgials9kreteffife:- asfriristrativ ",,,,,i,,t,,,,,.,t Administrativ assistent, handläggare inom sociala i enheten,

18 Nr,Ärende 0129*! Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare i Lagrum, förordn, avtal!6:11 Smitlskyddslagen!2004:168 Anm Delegat KS, x 3asialsekreterar:e, Verl<saFFlhetssRefer iram! älelreaa=lssfg, hareiil<appsfrsarg asr ireiiviei asr faffliijeamssfg. V-eFksamRetsshef fur "'YR~i~Ret Sob OGR bss Verksamhetschefer inom äldreomsorg, handikappomsorg och individoch familjeomsorg. 'Verksamhetschef för " myndighet SoL och LSS i i Ersättare!Anmärkning 0130* ianmälningsskyldighet enl smittskyddslagen 16:9 Smittskyddslagen 2004:168 x -isesiaisekreterare,- ' 'erl<safflhetssrefer ir9ff1 l äelresa=lssfq,! i'larelil<appaa=lssrg asr ireliviel : asr famiijesmsafq. i'lerl<samretssref fur A=lYREliQi'let Sab asr bss Verksamhetschefer inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ 'och familjeomsorg. Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS " Beslut om hemutrustningslån från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för flyktingar - Beslut om SFbonus Ansvarsförbindelse för vård av missbrukare individ och familjenämndens beslut 205/ :6a och 30:9 SfS 34 Lagen om kriminalvård i : anstalt X Flyktinghandläggare --x-!'.4irkiafflt:letssreffär myr~i~ret Sob OGR bss Gruppledare för myndighet SoL ~-~:-- j-samråel sl<a-ikemeej-st:lef MeElsaF afsefyise och LSS! ! Beslut om bostadssocialt kontrakt ; Beslut om vård--ptan :1S0L, X 1 Gruppledare för myndigh-et-sol i -- loch LSS : ~ X :Verksamhetschefer inom äldreomsorg, handikappomsorg och individi och familjeomsorg. lverksamhetschef för myndighet SoL och LSS Samråd ska ske med kommunjuristen

19 Nr 0135' Utgår 0136' "!Arende i Beslut om kontaktpersoner och kontaktfamiljer i de fall som i kostnaderna överstiger SKL:s riktlinjer Anm! Lagrum, forordn, avtal KS : Delegat : Ersättare x x ~r" ", ~;':'r... "... :... h... ~ e "'f'pt"'~,,,,._.,..._,,,,",,,,~,,,,.,. GG!-bSS GFbll3l'lie~aFe ror myråiqret Sel i GG!-bSS Verksamhetschef ffc Anmärkning 0131' Beslblt am irsatser i ~R=li~eReR=l asr Rem ror..,åre! 961=1 BaeAde (~,,~ Re",) Beslut om insatser i familjehem 0137 B* :, Beslut om insatser i HVB-hem NY x ro-x GFbll3l3leElare fur R!JYAåi Ret 8eb GG!-bSS Verksamhetschef ffo 'GrUPPleda-re-förmyndig-het SoL och LSS, '! i 0138' \ 'äsl<3 talar am eller 3AFAäla l3ehev av särsl<ilt färere!raa "åfglaadsl:lav3re ror 8RSamkeFAFflaRae flyl<tirqs3fr Väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 16:8a FB, 6 C 9 FB! x - jutsl~ettet bafr--9g~-;agdefr Sociaisekreterare ' Ansökan eller framställning hos domstol gällande vårdnad, 'Socialtjänstförordningen umgänge, förmyndaarskap eller behov av målsägandebiträde 5:2 för barn där socialnämnden lämnat medgivande eller placerat barnet där Framställning eller ansökan hos domstol gällande vårdnad, Socialtjänstförordningen umgänge, förmyndarskap eller behov av målsägandebiträde! 5:2 iför ett barn som vistas i kommunen x Utskottet barn och ungdom i dtskettet bafa esr ::AgdsFR Gruppledare för myndighet SoL och LSS 0141 ä-mna yttrande till Tingsrätten i fråga om umgangesstöd, i utse umgängesperson samt följa upp hur umgänget fungerar. 6:15c FB X tsocialsekreterare Ny lag (2010:740)

20 ~TERPS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr Ks Remiss om arbetsgruppens slutrapport och förslag kring myggbekämpning vid Nedre Dalälven - Länsstyrelsen Gävleborg Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom de föreslagna åtgärderna. Bakgrund Länsstyrelsen Gävleborg har den 22 februari 2012 överlämnat remiss avseende arbetsgruppens slutrapport kring myggbekärnpning vid nedre Dalälven. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att finna en mer långsiktig lösning på myggproblematiken kring nedre Dalälvsområdet. Remissen avser åtgärder på kort, medellång och lång sikt: - Gemensam finansieringslösning i form aven garanti om behov av myggbekärnpning uppstår sommaren 2012 Framställan till Mark- och miljödomstolen om förordnande av markavvattningssakunnig för bildande av markavvattningssamfållighet vid Nedre Dalälven nitiering aven utredning kring lagstiftningsfrågan nitiering av dialog med Regeringskansliet avseende särskilda anslag för myggbekärnpning i budgetpropositionerna i avvaktan på eventuella lösningar i. regel verk, ansvar och finansiering. NEDAB har den 28 februari 2012 lämnat ansökan till kommunen om ekonomisk garanti för myggbekämpning 2012, varför denna fråga inte berörs här. Tierps kommun ställer sig bakom förslagen, men vill betona att myggproblemen vid nedre Dalälven på sikt behöver lösas i ett större sammanhang. Problematiken berör flera län och kommuner och får således anses vara en nationell fråga med ett ansvar som åvilar staten samt de vattenregleringsföretag som, enligt rapporten, har ett ansvar för problemens uppkomst och omfattning. Delges Länsstyrelsen Gävleborg Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin B. Socialtjänstärenden m.m. Nr Ärendebeskrivnin Författnin Anm ärknin B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning B1.1.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20) FÖRFATTNNGSSAMLNG 1 (20) C. 5.1 VAREELEGATONER NOM SOCALFÖRVALTNNGEN A Ärende Lagrum/motsv Vidaredelegation ORGANSATONS- OCH AMNSTRATONSÄRENEN A 1 Utse beslutsattestanter A 2 Utse utanordnare (behörighetskontroll)

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Dnr: IFO 2016.25 Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Beslutad av Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg 2016-08-09 Innehåll Försörjningsstöd... 3 Bistånd

Läs mer

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg DELEGATION Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg 2015-05-05 SKURUPS KOMMUN Socialnämnden Flik 1 Kategori Försörjningsstöd Sida 1 1.1 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 ionsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37 Reviderad

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden

Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Beslutad av sociala myndighetsnämnden 2015-02-10 Reviderad 2015-06-02 SMN 176; ver2 Reviderad 2016-03-15 SMN 112; ver2 U N D E R R U B R I K Delegationsförteckning,

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

Delegeringsordning 2013-07-01

Delegeringsordning 2013-07-01 Delegeringsordning 2013-07-01 Socialnämndens verksamheter Dnr 002-162-13 Sn BESLUTSFATTARE FÖR ÄRENDEN SOM RÖR PERSONAL OCH LÖP- ANDE DRIFT INOM SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER Personalärenden Tillsvidareanställningar

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av sn 50/06 Komplettering av sn 93/06, 69/07 Individ och familjeomsorgen 1 EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 1.1 Försörjningsstöd

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken (FB)

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken (FB) SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSFÖRTECKNING Fastställd av socialnämnden 2012-03-28 rev. 120515, 120901, 121015, 130327 131127, 131223, 140114, 140407, 141006 Individ- och familjeomsorg avsnitt 1-7 150225 Avsnitt

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef

Delegationsordning för Socialnämnden - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef Beslutad Sn 2012-08-23 Uppdaterad Sn 2012-11-22 Uppdaterad Sn 2013-08-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDEN - delegation

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING OCKELBO KOMMUN SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING SN 8/03 (Ersätter ON 92/00 :\Users\koi371\AppData ocal\microsoft\windows emporary Internet iles\content.outlook\u4 Y9QYV\SN DELORDN 003.DOC Allmänt om delegering

Läs mer

Delegationsordning 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2017-02-03 Reviderad 2017-02-14 Socialnämnden Dnr Son 2017/2 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och omsorgsnämnden...

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring SN 2015-01-12 11 2014.68 Ny delegationsordning SN 2015-03-31 51 2015.21 Ändring (2.19, 2.20, 8.24, 8.25, 10.1) Tillägg (1.52-1.57, 2.21-2.22, 8.27 8.28, 10.2) SN 2015-05-26

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 7 januari 2015 kl. 08.15 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) C 5 DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDEN INLEDNING Socialnämndens beslutanderätt Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, stöd

Läs mer

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent 2013:11 DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN Senaste ändring antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2013-05-21 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd

Läs mer

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 Delegation 2015-06-17 Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 SOCIALKONTORET VERKSAMHETSSTÖD 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänt om delegation

Allmänt om delegation 1 Allmänt om delegation Stadsdelsnämnden har enligt 6 kap 33 kommunallagen rätt att uppdra åt anställd att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. Vid delegation överförs beslutanderätten

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING. Antagen av Socialnämnden 2013-10-21

SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING. Antagen av Socialnämnden 2013-10-21 SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING 2013 Antagen av Socialnämnden 2013-10-21 Innehållsförteckning Förteckning över använda lagförkortningar... 3 POLITISK NIVÅ Socialnämnd - Beslut som enligt lagstiftning

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Antagen av socialnämnden 10/15 Delegationsordning för Socialnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda kommun Beslutad av Datum Giltighetstid Socialnämnden SN 2015-03-31 47 Tillsvidare Ansvar för omprövning Gäller för Dnr SN 2015/41 Socialnämnden Angivna delegater Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda

Läs mer

Remiss från Länsstyrelsen i Gävleborg om arbetsgruppens slutrapport samt förslag kring myggbekämpning vid nedre Dalälven; yttrande

Remiss från Länsstyrelsen i Gävleborg om arbetsgruppens slutrapport samt förslag kring myggbekämpning vid nedre Dalälven; yttrande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT la (14) Sammanträdesdatum 2012-03-13 65 Dnr 2012/44 Remiss från Länsstyrelsen i Gävleborg om arbetsgruppens slutrapport samt förslag kring myggbekämpning

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt

Delegering av socialnämndens beslutanderätt Styrdokument 1 (3) 2015-02-02 SN 2015.0008 Ansvarig organisationsenhet: Socialkansliet Fastställd av Socialnämnden 14/2015 Ersätter Delegeringsordning 2007-12-19, reviderad 2013-12-01 Delegering av socialnämndens

Läs mer

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013)

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) Delegeringsordning Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) 33 Kommunallagen, KL, gör det möjligt för socialnämnden att uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Individnämnden

DELEGATIONSORDNING Individnämnden DELEGAIONSORDNING Individnämnden Antagen av Individnämnden 2015-03-18, 49, gällande fr o m 2015-04-01 2 Allmänt om delegation Delegering enligt kommunallagen innebär att individnämnden överför självständig

Läs mer

Delegationsordning. Socialnämnden

Delegationsordning. Socialnämnden Innehåll Allmänt om delegation... 4 Förkortningar... 4 1. Inledning... 6 1.1 s delegering av beslutanderätt... 6 1.2 Innebörden av ett delegeringsbeslut... 7 2. Vad man kan delegera... 7 2.1 Enskilt ärende

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delegationsordning Social- och äldrenämnden

Delegationsordning Social- och äldrenämnden Delegationsordning Social- och äldrenämnden Antagen av social- och äldrenämnden den 18 maj 2010 Ärende dnr SÄN 2008/25 1. Bestämmelser kring delegering För delegering av ärenden inom nämnder i Nacka kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011

Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011 1 Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011 1 Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman

Läs mer

uplimele Delegationsordning

uplimele Delegationsordning uplimele OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Helena Swahn 2016-04-27 OSN-2015-0060 Omsorgsnämnden Delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta reviderad

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-03 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Diarienummer 2012/SN 071 52 Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är

Läs mer

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1 Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm Socialtjänstlagen mm 1. Beslut i ärenden om försörjningsstöd a) enligt riksnorm och riktlinjer 4 kap 1 SoL En individuell bedömning

Läs mer

[Skriv text] Delegationsordning. för socialnämnden

[Skriv text] Delegationsordning. för socialnämnden [Skriv text] Delegationsordning för socialnämnden INNEHÅLL Förkortningar... 2 Lagar... 2 Övriga... 2 Allmänt om att fatta beslut på delegation... 3 Bestämmelser kring delegation... 3 Vidaredelegation...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-12-18 104 (112) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-11.10 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m.

Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m. Socialförvaltningen Delegationsordning för socialnämnden Del A -för myndighetsutövning Del B -för personalärenden, fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m. Reviderad av socialnämnden 2015-04-23, 57 2 Innehåll

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01 fro m 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Delegationsförbud enligt 10 kap 5 SoL 1 1. Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till arbetsutskott men inte till tjänsteman 2. Beslutanderätt enligt lag

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2011-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden

Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden VK300S v1.0 040416, Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden, 2015 Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0028 Socialnämnden Revidering av delegations- och arbetsordning för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden

Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden Typ Beslutat av Fastställelsedatum Ansvarig Revideras 2013 Styrdokument 2012-05-24 Senast reviderad 2013-06-27 Omsorgschef Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden Delegationsföreskrifter

Läs mer

Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde

Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde OMS: SOCADM: GE: Delegationsordning Version 1 Sida Nr. 1 19 Omsorgsförvaltningen Framtagen av: Utv ledare Eva Holmqvist Kanslisekr L-M Stedt Godkänd

Läs mer

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16.

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16. 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen Socialtjänstförordningen Lagen om allmän försäkring, m m 3 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 3 Beslut om bistånd för livsföring i övrigt 4 3 Lagen om vård av unga

Läs mer

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45)

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45) Författningssamling - 1 -( 45) Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2013-12-12 Gäller från med kompletteringar

Läs mer

Granskning av försörjningsstödet

Granskning av försörjningsstödet Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet Torsås kommun Malin Kronmar Stefan Wik 19 oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN BESLUT LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE BESLUT

DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN BESLUT LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE BESLUT DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE 1. Beslut om bistånd för försörjning SoL 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g - 6b enligt riksnorm och belopp enl vägledanden

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017 Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-07 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:89 10092 Social- och omsorgskontoret Social- och äldrenämndens

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 Reviderad 2006-01-19 SN 4/2006 Reviderad 2009-12-17 SN 90/2009 Reviderad 2010-08-26 SN 67-68/2010 Reviderad 2013-06-27 SN 44/2013

Läs mer

Delegations- och arbetsordning

Delegations- och arbetsordning SOCIALFÖRVALTNINGEN Ha Datum Diarienummer 2014-12-12 SCN-2015- Socialen Delegations- och arbetsordning Förslag till beslut Socialen föreslås besluta att i enlighet med förslag anta socialens delegations-

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer