ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 ÄRENDEN TLL KOMMUNSTYRELSEN 27 mars 2012

2 ~TERPS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Kommunstyrelsen (39) Dnr Ks Bemyndigande att underteckna kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens handlingar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att från och med den april 2012 och tills vidare utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att underteckna handlingar enligt nedan samt att upphäva kommunstyrelsens beslut 189/20 110m bemyndigande att underteckna handlingar. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som erfordras för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom verksamhetsområdena samhällsbyggnad, renhållning och VA som erfordras för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller t.f. produktionschef Per Jonsson. Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningschef Birgitta Åström. Undertecknande av kollektivavtal Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchefyvette Axelsson eller personalchef Sara Svanfeldt. forts. Ordf sign Justeranrs sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

3 ~TERPS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Kommunstyrelsen (39) forts. Dm Ks Undertecknande av pensionsbrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med personalchef Sara Svanfeldt eller personalassistent Pia Andersson. Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med t.f. upphandlingschef Yvette Axelsson eller upphandlare Jan Pettersson eller upphandlare Emilia Edström eller t.f. produktionschef Per Jonsson. Delgives Berörda personer Ordf sign Justeranrs sign Sekr sign lutdragsbestyrkande

4 [fjterps ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dm Ks Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning under serien O som berör verksamhetsområdet Omsorg samt att ändringarna börjar gälla från och med den l april Bakgrund Kommunstyrelsen har 190/20 l fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen samt beslutat om ett tillägg till densamma. Verksamhetschef vid Medborgarservice, Sociala enheten, har den 19 mars 2012 föreslagit revidering av delegationsordning som berör serien O. Detta med anledning av nya uppgifter och uppdelningar mellan myndighet samt utförarsida. Samtliga förändringar finns markerad i dokumentet. Delges Berörda delegater Medborgarservice Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 Kerstin Jonasson Från: Skickat: Till: Ämne: Maria Sundberg den 19 mars :21 Kerstin Jonasson Delegation S N Dokumentnamn Delegation Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Ändringar i delegationsordningen Det finns behov av fdrändringar i delegationsordningen utifrån den omorganisation som genomfdrdes Det är nya uppdelningar av uppgifter mellan myndighet samt utförarsidan. Tjänster har gjorts om och några nya ~änster har skapats. Maria Sundberg Verksamhetschef Medborgarservice Socialaenheten. 1

6 1 1 ' Nr Oallm Oallm Oallm Oallm Ärende lo-omsorg!verksamhetschef enligt HSL Rapportering av ej verkställda beslut eller avbrott i verkställighet enligt 4 kap 1 SoL. Rapportering av ej verkställda beslut eller avbrott j verkställighet enligt 9 LSS och SoL. Lagrum, förord n, avtal isosfs (1997:8) 28, 29 loch30 tf 1 Skap 6 SoL, f-g LSS Yttrande till Socialstyrelsen gällande ej verkställda beslut -_ _ -~-6 kap 6 SoL, 28 f-g enligt SoL och LSS,LSS Besluta i are nden d"ärtie legat1onsråtten tili tjänsteman inte nyttjas inom respektive verksamhetsområde Verkställighet av beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom respektive utskotts verksamhetsområden Beslut om att inleda utredning av allva~;gt missförhållande i omsorgen enligt LSS och SoL 0003a - 1sesiut o-n,-ståiiningstagande om utredning enligt Lex Sarah 0004 Beslut om polisanmälan ang. misstanke om vissa grövre! brott.,sosfs (2008:10) 14 kap. 2 SoL och SOSFS (2008:11) 24a LSS ~ Anm ' KS Delegat! Verksamhetschefer inom ~! äldreomsorg, i handikappomsorg och individoch familjeomsorg Utredareutvecklare inom,verksamhetsområdet, enheten! för processtöd Utredareutvecklare inom verksamhetsområdet, enheten för processtöd Utredareutvecklare inom verksamhetsområdet, enheten i för processtöd -lkoinmunstyrelsens utskott inom respektive v~~samhe_tsområde Kommunstyrelsens utskott. inom respektive :verksamhetsområde : X Verksamhetschefer inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ- : och familjeomsorg.! Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS SOSFS (2008:10) 14 kap:,---utskotten barn och un-gd~o-m SoL och SOSFS respektive arbete och omsorg 1(2008:11) 24 a LSS linom resp verksamhetsområde TSOSFS (2008:10) 14 kap. 5C"GruPPJedare för myndighet SoL 2 SoL och SOSFS och LSS (2008:11) 24a LSS i : Ersättare Anmärkning Rapportering till utskotten Barn och ungdom och Arbete och omsorg inom respektive verksamhetsområde.,rapporteringen ska göras på individnivå till Socialstyrelsen samt kommunens revisorer. Avidentifierad statistikrapport till fullmäktige. Rapportering till utskotten Barn och- ungdom och Arbete och omsorg inom respektive verksamhetsområde. Rapporteringen ska göras på individnivå till Socialstyrelsen samt kommunens revisorer. Avidentifierad statistikrapport till fullmäktige. i Endast i fall där delegaten är förhindrad att fatta beslut 1... Beakta kommunens riktlinjer för s.k. Lex Sarah-anmälan.

7 Nr!Ärende Lagrum, förordn, avtal 0005! Beslut om anmälan till socialstyrelsen av allvarlig skada eller 6 kap 4 lag om yrkes,sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. verksamh på hälso- o sjukvårdens amr *,Anmälan till överförmyndare om att behov av god man eller st. SoF, 16 i bss!förvaltare föreligger eller har upphört kao _,.. ~ - '- o 2 SoF 5 kap 3 SoF, 15 p. 6 LSS, 11 kap 3 FB oooi---tvttrande-tiifallm-än domstol 0008!Yttrande till åklagarmyndighet ~09--' Yttrande till åklagare vid ätalsprövning 131:1 BrS 111 LUL!4S- LVM" 0010 Yttrande till allmän domstol-då den som begått brottslig-'-:31 :2 BrB gärning kan bli föremål för LVM-vård 0011 'Ytfrande-tTi-Transpe"rtstyreJsen' eller domstoi 'jkörkortsäre'ride-fkörko-rtslagen 1998: ' Yttrande till polismyndighet enl vapenlagen. Beslut ang anmälan om behov av offentligt biträde Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning Beslut om tillstyrkan till passmyndighet ang utfärdande av pass för omhändertaget barn under 18 år Beslut om avgift för hjälp i hemmet, service, omvårdnad eller boende! Vapenlagen 1996:67 Rätlshjälpslagen 1996: Rätlshjälpslagen 1996:1619 Passlagen g,a~ ~ g Sab 8 kap 4,9 SoL Anm Delegat Ersättare KS X MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), verksamhetschef enligt HSL X ~samretssl=lefer ire~- älelfesmsefg, AaAElil(appsFRssFg SSA iaeliviel GSA fafriijeemssfg. 1"erl(samAetssl=lef fsr i myaeliqret Seb SSA bss : Socialsekreterare,! biståndshandläggare, LSS, handläggare X Gruppledare för mynd-ighet SoL och LSS X Gruppledare för myndighet SoL och LSS X!Gruppledare för my,,'dighei'sol OCh LSS X 1 Gruppledare för myndighet SoL loch LSS -j(!gruppledare för myndig-het-sol 'OCh LSS X,Gruppledare tö-r-myndighet SOL! loch LSS, X i Gruppledare -för myndighet SoL. 'och LSS X igruppledare för myndighet SoL och LSS X Gruppledare för myndighet SoL och LSS Bistå ndsh a nd lägg a re, avgifts handläggare Anmärkning Riktlinjer för hur s.k. Lex Maria anmäln skall göras (SOSFS 2002:4) Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) Beslut om nedsättning av, befrielse från eller jämkning av avgifter för hjälp i hemmet, service, omvårdnad eller boende Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 SoL om insatser enligt 2 kap 3 SoL (utredning på inflyttningskommunens begäran). 4 kap 2 SoL :SOL --! Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS ' Biståndshand"låggare/LSS- --- handläggare

8 Nr Ärende i Lagrum, förordn, avtal Anm Delegat KS 0019* Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan Utskettet arsete asr ems9f!3 vårdgivare, ffafrställar afr 9veFflyt1:aR8e au äferse till eller irern sitt verl<samrets9frrå8e FRattagaREJe ah ärerse "år arrar kammblr. Utskotten barn och ungdom respektive arbete och omsorg inom resp verksamhetsområde ersättare, Anmärkning Besluta om ersättning från den enskilde bistånds-tagaren, samt anmälan till försäkringskassa om att utskottet för barn och ungdom resp utskottet för arbete och omsorg skall uppbära sjukpenning, vid placering i hem för vård eller boende eller familjehem. Besluta om ersättning från förälder - inkl beslut om att Utskottet barn och ungdom skall uppbära underhållsbidrag inkl beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av mottagare av allmänt barnbidrag. 8:1 1 st SoL och 3:15 iafl :1 2 st SoL, 17 Lag X om underhållsstöd, 4 3 st Lagen om allm barnbidr, i 14 a lagen om efterlevandepension o - stöd till barn X Socialsekreterare Socialsekreterare 0022 Besluta om att återkräva ekonomiskt bistånd. 9:1-2 SoL -, --X -. Gruppledare för myndighet SoL' och LSS L- i 0_ 0023 Besluta om eftergift 9:4 SoL X Gruppledare för myndighet SoL' och LSS Föra talan-om återkra-';; kap 1 3 SoL! Utskottet arbete och omsorg 0025 N Beslut om-bistånd i form av service insatser, boendestöd, måltider, personlig omvårdnad, förebyggande och sociala insatser upp till totalt högst 90 timmar hemtjänst per månad och vårdtagare 0025 B* Beslut om bistånd i form av stöd till anhöriga som vårdar nära:4 kap 1, 5 kap 10, 3 anhörig samt kontaktperson kap 6 SoL 0025 C* Beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser överstigande ;4 kap 1, 3 kap 6 -SoLtotalt 90 timmar per månad under högst två månader då beslut från utskottet arbete och omsorg inte kan avvaktas k-~ip-f -SoL~3-kap-6 -~--X--BiståndShandlä99a-re ~, _ SoL Tillägg: LSS-handläggare i i +- -! X Biståndshandläggare Tillägg: LSS-handläggare X Biståndshandläggare TilltJgg: LSS-handltJggare -"- r-- i! Riktlinjer SoL Kf 81/2010 Riktlinjer SoL:K( 81/201 O lom den enskildesbehoy-av 1 hemtjänstinsatser överstigande totalt 90 timmar per månad avser längre tid än två månader, tas ärendet upp på särskild ärendedragning på biståndsenheten innan förslag föreläggs utskottet arbete ioch omsorg, 0025 D <Beslut om- bistånd- f form av hemtjä-nstirls<it~ier-över-stig;iride-- -r4-käp-1 ~3kap -S - SoL!totalt 90 timmar per månad, längre tid än två månader, 0025 E-';!Sesiut-om insatspaket vid vårdplanering 14 kap 1 SoL NY Utskottet arbete och omsorg X Samordnare för vårdplanering! Biståndshandläggare

9 Nr 0026!Ärende Beslut om bistånd i form av särskilt boende, service- och omvårdnadsinsatser och kortlidsvistelse Lagrum, förordn, avtal SkapS SoL,4kap1 SoL Beslut om bidrag till- anp-assning och återställning av bostad BaS Bidrag upp till och med fem basbelopp. 002S-A-iSeslutom bidrag till anpassning och återställning av bostad BaB Bidrag över fem basbelopp Anm Delegat KS X Biståndshandläggare X Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS Utskotten barn och ungdom! resp arbete och omsorg inom i resp verksamhetsområde Ersättare Anmärkning Beslut om boende ska från 1 april 2009 alltid kompletteras med beslut om vilka insatser som skall tillkomma. Riktlinjer SoL Kf 81/ B i Beslut om bostadsanpassningsbidrag under ett prisbasbelopp i-4~1-ff SaS--- (upp till kr för 2011)! 0028 C iseslut om bostadsanpassningsbidrag mellan 1 och BaS prisbasbelopp ( kr för 2011)! l 0028 D!Beslut om bostadsanpassningsbidrag överstigande !4~16 - BaS! prisbasbelopp (> kr för 2011) 0029 iseslut om återbetalning av erhållef b-icirag. [1-7 BaS i JCiHandläggare _ bost~d~anpassning X tverksamhetschef för myndighet SoL och LSS Utskottet arbete och omsorg 1 Utskotten barn och ungdom- resp arbete och omsorg inom resp verksamhetsområde -l, Beslut om anmälan till försäkringskassa om behov av!s 2st. LASS!ersättning 0031 i Beslut att betala ut ersättningen till annan än den som har rätt 11 och 12 LSS itill insatsen samt beslut om återbetalningsskyldighet X X! LSS-han-dläggare! i i Produktionscheferna inom! respektive verksamhetsområde 'Rätten till biträde i form av personlig assistent gäller ej personer som fyllt 65 år. Riktlinjer LSS ks 109/ och LSS : Beslut om insatser: personlig assistent eller ekonomiskt stöd 7 'för att täcka kostnader för personlig assistent, : ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för barn över 12 år, bostad med särskild service för barn och 0034* Casl~äRRaRse a" asr besll::lt am efsättrir(3 till fafriljej:aem Q bss,--~f bss ;samt av(3ift ffåa ft:jrälsrar mes bara (alaserat i famiijerem jfgfef8r, e l<a",2 Sal=" Avgift från föräldrar med barn placerat i familjehem eller HVB-!20 LSS, 6 kap 2 SoF hem. 0035* Besll::lt 13m kt:j(a av f'llats Res aaraa Rl::lvl:u;lmaA. '7 OGR 9 S, bss 4 Utgår, jfr 0019 l<a~ 1 Sob X X! LSS-handläggare igruppledare för myndighet SoL 'och LSS UtskatteR barr asj:a ::R(3Sam res", arbete asr amsefg irern Fesf'lektj'/e verksamhetsemråele : : Riktlinjer LSS ks 109/2008. Daglig " verksamhet avser personkrets 1 och i Förhandsbeskecf o-m -råti-iiliinsats-för person som inte är bosatt i kommunen. 16 2st. LSS X : Biståndshandläggare LSS-handläggare

10 Nr 0037' 0038' ' ' 0043' 0044' Ärende BeS[l:.t 9~ att ::ltreda ber9'/9a ror 8RSlcilEl ~ä tillfälligt bese k ' CSFRFA:ReA asr att eesll;lta 9FR irsatser saligt LSS. Utgår pga ny lagstiftning. -Bistånd avseende livsföring i övrigt. Max 1 basbelopp per år. Rapport till Socialstyrelsen över enskild verksamhet Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer! Lagrum, förord n, avtal : 1 e J st. bss 14 kap 1 SoL ' 113-kap 5 SoL, 'u OGR' Sob, 2:1 Sel' 4:1 SoL : Beslblta 9FR fefs9fjrirgsstä9 BAligt RSFm asl=l ril<tliajer: b) extra 4: 1 och 3 SoL,biElFa J ea f3:1r1<t 1 i rilctlirjerr3 (ej!'lsylcsteraf3i), tetalt 40% av basbe9f3f3et (öler ärerele asa år, ej FAatRsFFF Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: b) extra bidrag enl punkt 4 i riktlinjerna (ej psykoterapi), totalt 40% av basbeloppet per ärende och år Besll:lta em ~rserjaia95stm eali9t Aerm esr rimirjer: s) Mtra sielra! eaj3:1a~ 4 i riktlirjema (ej 3syketeraj3i), tetalt eq% a'l : basbelej3j3et, ej mataerfr Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: c) extra bidrag enl punkt 4 i riktlinjerna (ej psykoterapi), totalt 60% av basbeloppet Besluta om försö~ningsstöd enligt norm och riktlinjer: d) begravningskostnader enligt riktlinjerna 4:1 och 3 SoL i 1,i'loCilT SoL Anm : Delegat KS! x x x x x --j, ----! Socialsekreterare, i Gruppledare för-myndighet SoL 1 :och LSS c.-... ;... "'... ~... +""~.. ~<> sefularelläggare Handläggare inom sociala : enheten ' Sesialselueterare-,! softrar.'ägga,e i Handläggare inom sociala 'enheten Gruppledare för myndighet SoL och LSS 5C1soGialsel<.. lefa,e;raa.lässafe i 'Handläggare inom sociala :enheten Ersättare under icke kontorstid - socialsekreterare vid ',socialjouren anställda av i Uppsala kommun enl ' punkten i Tierps kommuns riktlinjer för försörjning r i, -i ianmärkning 0045' Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: e) begravningskostnader utöver riktlinjerna 4:1 och 3 SoL x Sesialsekreterare, Grl:lj3j3ledare ' myreli!ret far Seb esr bss : Gruppledare myndighet för SoL: i och LSS 0046' 0047 Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: D tandvård enl punkt 4 i riktlinjerna, totalt 40% av basbeloppet, J x SOGialsekreleffire, haa~lässafe i Handläggare inom sociala ' lenheten!

11 Nr Ärende Lagrum, förordn, avtal 0048'" Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: h) extra 14:1 och 3 SoL bidrag matnorm Anm : Delegat KS ' x Socialsekreterare!Ersättare Anmärkning " 0051 Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: i) extra 4:1 och 3 SoL bidrag utöver riktlinjerna 150% av basbeloppet..,.., $:: C",. Besluta am färsärjrirqsstäe erliqt RSFFR esr FiMliRjer: j) -''';;s...,.,... ::ltar9fsrirq kertart.tbetalrirq Utgår Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer:-kr----- ;4:2 SoCbeslut enligt 4:2 SoL X Gruppledare för myndighet Soi - och LSS X Gr"~~leaare fur "'YAaigRet Sob x ~ Verksamhetschef för myndighet SoL och LSS 0052 Besluta om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer: ) :4:1-3 SoL X Utskottsordförande eller annan därutöver om utskottet för arbete och omsorgs sammanträde ledamot enl fastställd ej kan avvaktas tjänstgöringsplan 0053" Besluta om försörjningsstöd enllgt norm och riktllnjer: m) 4:1 och 3 SoL X assialsel(retefare, haaellä are ekonomiskt bistånd till flyktingar som är studerande eller i åtgärd under förutsättning att en introduktionsplan är upprättad. Handläggare inom sociala enheten -En~gt av kommunstyrelsens ordförande _.!fastställd tjänstgöringsplan ". Besl"la 0'" at! "se OGR ealleaiga l,oatal,tfa"'ilj OGR 3:6 och 4:1 SoL, 9.4 X SGsialsekreterare, ksrtalaj3erssr, att ertleeliga famiijel=lem. ];elegatisrer gäller LSS bistårelst:!a R Elläg la re, grblrelafvsele saa=lt grblaelsa=l(sstaaelsersättair. Besluta om att utse och entlediga kontaktfamilj och kontaktperson, att entlediga familjehem. Jmf och 0070E fam i ije 1=1 ems <s RSl:lle Rt Socialsekreterare, familjehemskonsulent 0056* - Beslbiti GFAliis atse-i-irår-nätverl(shl:lset Besluta om öppenvårdsinsatser. 100% av prisbasbeloppet per ärende och år. 0057* Qeslblta SA= g.. riga iasatser i l=effla=let. Besluta om öppenvårdsinsatser. 150% av prisbasbeloppet per ärende och år. '4:1 SoL ~:1 2 Sob 4:1 SoL X x Socialsekreterare Sssialsekreterare, Grl:lj3j3leElare ter A=lYRElighet Ssb sst:! bss Gruppledare för myndighet SoL, och LSS, -_._-j, Uppmärksamma gränsen för stadigvarande vård jml 6:6 SoL. Riktlinjer SoL Kf 81/ " yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där barn vistas i familjehem eller på institution. Besll:lt sm att :treelaia sl<a ialeelas, a"sll:ltas eller irte irleelas. Besll:lta SA=l bltreelrirg sl<a irleelas, vid fråga sm ia=liss9n.1l<. Beslut om att utredning ska inledas. 1-4 Lag om bostadsbidr 11 :1-2 SoL, 6:6 SoL X X Socialsekreterare BiståRElsl=laFlEllä l lare, bss l=arelläggare, sssialsel(reterare Bistå ndsha ndlägga re, socialsekreterare A i Beslut om att utredning skall avslutas utan åtgärd eller inte 111 :1-2 Sol jinledas ' X i Gruppledare för myndighet SeC! lochlss '

12 Nr Ärende 0059 S- Beslblt 9FR att irts irleela S3R!'Jt laesl1:1t gm att avslblta bltresrir J, "is frå Ja er=! FRisslm:lk Utgår 0059 C* Beslblta er=! bltresrir J sl~a irlesas, a"smas eller irte ialesas Utgår Lagrum, förord n, avtal 111:12 Sob Anm Delegat Ersättare KS x Grblpplesare för FRYRsi Ret SeL egr-bss x i - :sare för R=!YAsigRet SeL 1--- Anmärkning 0059 D* Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn NY Utskottet barn och ungdom Besluta om framställning om överllyttning till annan kommun :4 SoL och 16:1-2 SoL 0061 Besluta om att mottaga ärende efter framställning från annan 16: 1 SoL kommun. gesma er=! att till 9... eoorr=!yrdarer arr=!äla bere... av Jes FRaALfef"altareLferR=!YAsare eller FAålsä JaRsebiträse. Besluta om att till Förvaltningsdomstol anmäla behov av offentligt biträde. Jfr 0006 ö::l ~ 2 SoF 39 LVU x x x Gruppledare för myndighet SoL och LSS Gruppledare för myndighet SoL; och LSS Socialsekreterare, Gruppledare: för myndighet SoL och LSS 0063 i Besluta om anmä"lan-iill"övertörn'-y-ndaren resp Kammarrätten 5:3 p 3 SoF : om förhållanden beträffande förvaltning av barns egendom. x! Gruppledare för myndighet SoL!OCh LSS 0064* Bes[l;t 9FR tillfälli l vistelse i jeblft:jem eller al(bltt:lem b!3!3 till ffi3ldmalt e FRåR3a8F. Utgår, jfr Besluta om bistånd i form av tillfällig vård i familjehem eller i hem för vård och boende för en tid av högst sex månader B Beslut om bistånd i form av vård i familjehem eller i hem för vård och boende (HVB) tillsvidare 0066 Övervägande av fortsatt vård 0067 A Övervägande ansökan om överflyttning av vård B lngå avtal med familjehem om ersättning i samband med i 14:1 Sob 4:1,6:1 och 6:6 SoL,4:1,6:1,6:6 SoL 16 kap 8 i-st SC,-L-----, 16 kap 8 2 stsol X X X -1 biblp~lesare för FRY-RsiQtiet-SsL 1eGR-bSS Gruppledare-tör- myndighet SoL och LSS Utskottet barn och ungdom - --! Utskottet tja-rn och -ur'-gdom- _ Utskottet barn och ungdom jverksamhetschef ifo! överllyttning av vårdnad! 0068* n4e~~-i;-;ar-~e-att"ta-emet-~ara- fur- sia~ii>[afa-aei9---;-;ärd9gti ka~- tfrseb :f.qstfaa -ds pri"atplaseriag Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård och!fostran!6:9 SoL ' !--- Medgivande adoption 6 kap 12 SoL! Utskottet barn och ungdom Utskottet barn och ungdom ~ttbarn -får inte utan socialnämndens : medgivande eller beslut om vård tas emot för i stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller, henne.

13 Nr 0070 A" Ärende 6esll.tt am aneele asr eml<9straås8rsattrir j, 1: till (3F::lRSkestRaEl asr gft:hsap'sele, er SKbs FekeR'lFR8RElatieR8r. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem ; upp till grundkostnad och grundarvode enligt SKL:s rekommendation Lagrum, förord n, avtal Anm Delegat KS x Sssialsel<reterare Verksamhetschef FO Ersättare, Anmärkning 0070 B" 6esl1:lt am 3F\'Q98 e-m e-mkestraels8rsättrir jbll3l3 mi S-KLs r:e1<sfflfa8a8atisa ~r R(3 1sta sl<at1efria lr:relltestaas egr fefrajt ap'ede Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem upp till SKL:s rekommendation för högsta skattefria grundkostnad och förhöjt arvode OOfOC*Besll:Jt am 3VeEle am effii<9stradsefsättrir 9v8FSti l3rse 0070 D" NY SKbs rel<qfrr!j8rsatier Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem överstigande SKL:s rekommendation Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt norm och riktlinjer. x Grbl~~leGare tär myaeligret SeL ~ iverksamhetschef FO, rutskottet barn och -ungdom-- x Verksamhetschef FO 0070 E'" Beslut om arvode och omkostnadsersättning till NY! kontaktperson/-familj utöver norm och riktlinjer. X Verksamhetschef [FO 0071" O"riga aml<astraeer till famiijel:lem f tir extra bltrblstrirg, resel<astraeer mm mee Mgst ett basbela~~ irsm er 12 måraeers~efisel. Övriga omkostnader för extra utrustning, resekostnader mm med högst ett basbelopp inom en 12-månadersperiod.!4:1 ~SoL x Sesialselueterare Socialsekreterare, LSShandläggare, Tillägg: Gå/ler personer placerade utanför det egna hemmet, även vuxna. 0072" Kostnader för skador som barnet vållar i familjehemmet och : som ej ersätts av hem- eller ansvarsförsäkring med högst i 1 0% av basbeloppet.,, -T Besluta om assistentstöd vici e-fte-rgymnasiala studier!4 kap 1 SoL (personkrets 1) i, t---- -,Företräda kommunen i förvaltningsdomstol i mål enligt LVU! Företräda kommunen i förvaltningsdomstol i må(-eritigt LVM 0076* ' Bes!!::.! am 3laseriR i ers-kilt!:lem. ~m.iijel=lem ter Vb/KRal sm, 4:1,9:9,6:1 Sel vårel<9staaelea ej ti"erstiger SKLs riktlirjer ea tariff ter wrrgjel ta}:a famiijel:tem sam. ej är Fl' 'El Rem mer!:tar j;" sl<attseelel i Utgår, jfr 0077 X igr.;;,";'~are för mynåiii'etsob :~ verksamhetschef FO X 1 LSS-handläggare, x l Kommunjurist X Kommunjurist X: VeF-(sa-m~etSGReffär myråi Ret ob OGR b Gruppledare för myndighet SoL och LSS Gruppledare för myndighet SoL och LSS -~-- Riktlinjer LSS ks 109/2008

14 Nr Ärende Lagrum, förordn, avtal 0077 A' 4:1,5:9,6:1 SoL Anm : Delegat KS. X Gruppledare för myndighet SoL och LSS Ersättare Anmärkning SKL:s 0077 B Beslut om placering tills vidare i enskild hem - familjehem för 4:1,5:9,6:1 SoL vuxna Utskottet barn och ungdom, Utskottet arbete och omsorg 007S* - io"fi a-eml<9staader i fami~eremr=1et i sambaa8 meel : 4 ka~ 1 1 st os~ 1(8~ g i!3lagerir J ä"ersti JaREle 1 ( 1% au basbe9!3!3et avser '<'blxra! -Sak 0079' ': Utgår ~ 1 f1stosh i,a~ g, X X. _... i! SesialsekFeterare, Grl::lpplesaFe för "'YR~i~~et åob os~ båå i i Sesialsel~FeteFare 0080' Beslut om placering j hem för vård eller boende för vuxna enl statens institutionsstyrelses taxa för LVM-vård för en tid av maximalt sex månader 4 kap 1 1 st och 5 kap 9 SoL x \4!r<samRetsshef fur "'YR~i~~et åob os~ båå Gruppledare för myndighet SoL och LSS Saffirås sl<a ske mes sref MeEfbergarser\'ise 0080 B* Beslut om tillsvidareplacering j hem för vård eller boende för 4 kap 1 1 st och 5 kap 9 NY vuxna enl statens institutionsstyrelses taxa för LVM-vård SoL Utskottet barn och ungdom, Utskottet arbete och omsorg Beslut om förebyggande insatser 22 LVU Ansökan vård av unga A LVU 0083 i Besluta om omedelbart omhändertagande--i1ä"rutskottets ---6Cvu i sammanträde ej kan awaktas. i 0084' Besluta om att hos Förvaitningsrätt' ansöka om förlängning av la LVU utredningstiden. i Utskottet barn och ungdom l, Utskottet barn och ungdom i X x Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller i Utskottet arbete och omsorg Sesialselueterare, Grl::lppleaare mr "'YR~i~~et åob os~ båå Gruppledare för myndighet SoL och LSS Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsplan 0085 Besluta om att omhändertagande enligt 6 LVU skali 9 LVU _J X!Gruppledare för myndighet SoL: upphöra 'och LSS 0086 Vårdens placering 11 LVU Utskottet barn och ungdom

15 1 14 Nr Ärende Besluta om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden när utskottets sammanträde ej kan awaktas (OBS 1 dock 14 LVUj Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 1 och 2 st LVU (t ex kortare vistelser utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende) Övervägande om fortsatt vård Lagrum, förord n, avtal 11 LVU 11 4st. LVU i13lvu Anm :1 KS Delegat x Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet i barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg X 'Socialsekreterare - Utskottet barn och 'ungdom Ersättare, Anmärkning i Enligt av kommunstyrelsens ordförande 'fastställd tjänstgöringsplan 0090'! eslblt efr R::lF rätt till ::lffigäag8 med der blr l8 sl~all1:ltälras 'Rår ä.. er8rskarnmelse ej kar Rås FAeEl f.9r:älaerr eller "åfdra8sj:aavarer agr i awal(:j:afl ~å bltsl<sttets eeslblt Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när överenskommelse ej kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och när utskottets beslut ej kan awaktas. i 1,+~44-4 ~~~V~Y~ LVU, X -1'iF~PJ'lleElare mr- myadigaet SelJ 11GGA--bSS! : Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg Til/ägg: Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsp/an 0091 *. T8e-sl!;jt-eFR-att~e~" ~Age's "istelseer iate sl~all råjas ror ferälelera ellep'årelraelsra"area i a'p'ak4an på.ltskel:tets i_ i Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för!föräldern eller vårdnadshavaren när utskottets beslut ej kan :awaktas B' 'Övervägande av beslut enligt st LVU NY i 11 b>'u 2stLVU i, st L/U-- x ~GFuJ'lPledare ror myasi lret sect--- 1esA-bSS Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet! barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg : Utskottet barn och ungdom ffl//jr/g: Enligt av kommunstyrelsens! ordförande fastsuhld tjänstg6ringsplan 0092 Upphörande av vård 21 LVU Utskottet barn och ungdom----~ ' geslut am roreey larele irsatser Utgår, Jfr punkt 0081, 22 bllu! ljtsl(9ttet barn agr ::A l8er=l 0094 i,orn flyttningsförb'ud ',24,26 och 27 LVU Utskottet barn och ungdom 0095 i Beslut om tillfälligt flyttningsförbud när utskottets : sammanträde ej kan awaktas -C-_._ 127 LVU X Ordförande eller ',edamouersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg Enligt av kommunstyrelsens ordförande!fastställd tjänstgöringsplan

16 Nr " 0098 Ärende Lagrum, förordn, avtal Beslut om begäran om polismyndighets biträde för att bereda 43 P 1 LVU läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökning när utskottets sammanträde ej 'kan avvaktas. Beslut att begära polismyndighets biträde för att genomföra 43 p2lvu beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 'Ansökan om vård avseende vuxna. :11 LVM Anm :Oelegat Ersättare KS x Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg x Grbl~~leEiar8 fär ~YAEii~J:l8t Sab! under icke kontorstid - GGR----bSS isociaisekreterare vid Ordförande eller ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller Utskottet arbete och omsorg 1 Utskottet arbete och omsorg socialjouren anställda av Uppsala kommun ----;-- Anmärkning Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsplan Tillägg: Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringsplan i Beslut om omedelbart omhändertagande när utskottets sammanträde ej kan avvaktas i13 LVM, Beslut om att hos Förvaltningsrätt ansöka om förläng-rifri-g-av 138 Lv~f utredningstiden Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad utredning ska läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11:1 SoL " l Beslut om läkarundersökn-ing samt utse läkare Beslut att begära polish and räckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning -ri fi.vm 19 LVM P LVM 0105 Beslut att begära polismyndighetens biträde för att genomföra,45 3 P LVM beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVM 0106 Beslut om egenavgift vid placering i LVM-hem 8:1 SoL, 6:1 SoF x ' Ordförande eller,ledamot/ersättare i Utskottet barn och ungdom eller! Utskottet arbete och omsorg X -'-GrUPPledare för--myndighet SoL och LSS X Gruppledare för myndig-hetsol och LSS, X Gruppledare för myndighet SoL och LSS X Gruppledare för myndighet SoL, under icke kontorstid - och LSS socialsekreterare vid socialjouren anställda av Uppsala kommun X Gruppledare för myndighet SoL under icke kontorstid - och LSS socialsekreterare vid socialjouren anställda av Uppsala kommun X Socialsekreterare Enligt av kommunstyrelsens ordförande fastställd tjänstgöringspjan to Yttrande-eni' namnlagen NL X Socialsekreterare 0108 yttrande betr äktenskapsdispens 2:1 och 15:1 Akis X isociaisekreterare, ,Godkännande av faderskapsbekräftelse "s-protokoll" 1:4 FB x isociaisekreterare, ha-ndläggare i Godkännande av faderskapsbekräftejse, andra fall Besluta om att inleda utredning om fastställande av!faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas 1:4 FB 12:1 FB X : Socialsekreterare i X 1S0cialsekreterare, ----

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 26 maj 2015 44 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-05-26 4 (35) Dnr Ks 2015.392 1.2.2 Verksamhetsuppföljning per 30 april 2015 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Kallelse/underrättelse 2014-10-29

Kallelse/underrättelse 2014-10-29 Kallelse/underrättelse 2014-10-29 Sammanträde med: Socialnämnden Datum: 2014-11-13 Tid: 13:00 Plats: Socialförvaltningen, Lenhavda Ärende 1. Upprop _, Bilaga 2. V al av justerare 3. Godkännande av dagordning

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt Vårdnad, boende och umgänge Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer