Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30-16:20 Beslutande: Marit Holmstrand (s) ordf Stefan Andersson (m) Annelie Wallberg (s) Eva Svärd (kd), ej , 257 Christina Embretsen (s) Leif Hansen (srd) ej , 258 Tommy Borg (s) László Gönczi (mp) Sören Görgård (c) Malin Ängerå (s) tjg ers Maj-Britt Tönners (c) Helena Franzén (c) tjg ers Harald Noréus (fp) Lena Andersson (m) tjg ers Yvonne Oscarsson (v) Övriga deltagande Utredare Andreas Hagman, 232 Markhandläggare Inger Bengtsson, 252 Gymnasieungdomar, 232 Planingenjör Maria Andersson, 251, Vd Nils Ternow, 249 Planeringschef Rolf Berg, 256 Utredare Per Johansson, 250 Kommunchef Kerstin Hassner Samhällsbyggn.chef KG Wikander, Administrativ chef Karin Boström Utses att justera Maj-Britt Tönners (c) Justeringens plats och tid Demokratiservice, onsdag 12 september 2007 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Marit Holmstrand Justerande... Maj-Britt Tönners Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Karin Boström

2 231 Information från Kommunstyrelseförvaltningen Redovisning av genomförda enkäter 2006 (LUPP, Företagarenkät och Medborgarenkät) Remiss av förslag till ny nationalparksplan för Sverige Järvsö Folkdanslags komplettering av tidigare ansökan gällande kommunalt bidrag till energiinvestering Förslag till ändringar i förmyndarskapsförordningen. Godkännande i efterhand Skrivelser från Glamsbjerg kommun gällande framtida vänortssamarbete Motion från Sven Cahling (s) om talartid vid kommunfullmäktigesammanträden Motion från Eva Svärd, Lennart Gunhamre och Sylvia Olsson (kd) ang Snyggt- och- Tryggt-telefon Motion från Eva Svärd (kd) ang Badplats vid Kyrksjön Motion från Helena Franzén (c) om att utveckla och förnya Arbetsmarknadsrådet i Ljusdals kommun Begäran om förstudiemedel för en utveckling av Fågelsjö Gammelgård Handlingsplan för lokalt miljömålsarbete Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Lokalt Kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN Lokalt Kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m - LOK Cirkulär 07:18, Huvudövrenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Lokalt Kollektivavtal om BEA Representation i Hjälpmedel SAMs Medlemsråd Hennans Kraftverk Information om renhållningsutredningen Planuppdrag för Borrområdet i Ljusdal Markbyte med Holmen Skog AB rörande fastigheterna Hybo 2:63 och Hybo 12: Planändring för fastigheten Åkersta 26:6 i Ljusdal Detaljplan för Stene 9:1, Järvsö-Kyrkby 3:37 och 4:25 (hockeyhall på Strandvallen) i Järvsö. Samrådsförslag Detaljplan för Borr 1:26 och 2:14. Samrådsförslag Statsbidrag och medelsanvisning för år 2008 gällande ombyggnation av Vallmovägen i Järvsö Järvsö-Centerns studiegrupps skrivelse om kommunen bör förvärva Järvsö station (Jernhusen AB) Antagande av detaljplan för Nore 2:3, 2:12, del av 17:2 samt 17:4, Ljusdals Camping Yttrande till Länsstyrelsen Gävleborg gällande överklagan av detaljplan Järvsö-Ede Ärenden för kommunstyrelsens kännedom Protokoll för kommunstyrelsens kännedom Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 231 Dnr KS 0025/07 Information från Kommunstyrelseförvaltningen 2007 Kommunchef Kerstin Hassner informerar från kommunstyrelseförvaltningen: - Förvaltningen har haft två planeringsdagar i Orbaden. Enheterna har arbetat med att ta fram mål inför Kommunstyrelseförvaltningen ligger på ekonomiskt på ram. - Sjukfrånvaron har minskat med 1% från andra kvartalet Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 232 Dnr KS 0660/06 Redovisning av genomförda enkäter 2006 (LUPP, Företagarenkät och Medborgarenkät) Bakgrund Ljusdals kommun har under 2006 genomfört tre enkäter; Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät LUPP, SCBs medborgarenkät och Ljusdals kommuns företagarundersökning. Andreas Hagman, Gävleborgs kommuner och landsting, har sammanställt och analyserat dessa enkäter. Sex ungdomar på gymnasieskolan har haft som projektarbete att handha Lupp-enkäten som har riktat sig till åldersgruppen 20- och 23-åringar. Fyra av dessa informerar vid sammanträdet. De tendenser som ses i SCBs medborgarundersökning bekräftas och förstärks i Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät LUPP och i Ljusdals kommuns företagarundersökning. Kommunens medborgare har aningen positivare upplevelser av kommunen som en plats att bo och leva på än vad den genomsnittlige svenske medborgare har om de kommunala verksamheterna i sin respektive hemkommun. Kommunens medborgare har aningen negativare upplevelser av de kommunala verksamheterna än vad den genomsnittlige svenske medborgaren har om de kommunala verksamheterna i sin respektive hemkommun. Detsamma gäller upplevelser av möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Vad gäller ungdomsgruppen framstår den höga arbetslösheten som en särskilt betydande omständighet för upplevelsen av den allmänna såväl som den egna situationen i kommunen. Denna problematik innefattar även demokrati- och påverkansfrågor, då att stå utanför arbetsmarknaden ej endast medför sämre ekonomisk standard utan generellt sett innebär mindre delaktighet och inflytande i samhället. Förbättrade möjligheter till självutveckling främst genom arbete och vidareutveckling utgör en primär faktor för att göra Ljusdals kommun till en mer attraktiv plats för unga människor att leva och verka på. Beslutunderlag Se allmänna utskottets protokoll 21 augusti 2007, 193 Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 232 forts. Dnr KS 0660/06 Kommunstyrelsen beslutar 1. Sammanställningen över enkäterna överlämnas till LKL som underlag till handlingsplan som återkommer till kommunstyrelsen för antagande. Beslutsexpediering LKL Uppdragsförteckningen Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 233 Dnr KS 0256/07 Remiss av förslag till ny nationalparksplan för Sverige Bakgrund Naturvårdsverket har utarbetat förslag till nationalparksplan för Sverige. Planen har tagits fram i syfte att ligga till grund för förnyelse av arbetet med inrättandet av nationalparker i Sverige. Planen är ett utkast som presenteras för diskussioner i berörda län, kommuner och organisationer och kommer därefter att ses över och ges ut som slutlig plan. Planen har remitterats till bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen för yttrande. Av yttrandet framgår att Ljusdals kommun ställer sig mycket positiv till föreslagen utvidgning och utveckling av Hamra nationalpark. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 14 augusti 2007, 162 att remissyttrandet godkänns. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 162 Se bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens tjänsteyttrande 19 juni 2007 Yrkanden Christina Embretsen (s), Tommy Borg (s), Stefan Andersson (m), Sören Görgård (c), Harald Noréus (fp) och Leif Hansen (srd): Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens remissyttrande gällande Naturvårdsverkets nationalparksplan för Sverige godkännes. Kommunstyrelsen beslutar 1. Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens remissyttrande gällande Naturvårdsverkets nationalparksplan för Sverige godkännes. Beslutsexpediering Akt Naturvårdsverket (protokoll och yttrande) Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 234 Dnr KS 0186/06 Järvsö Folkdanslags komplettering av tidigare ansökan gällande kommunalt bidrag till energiinvestering Bakgrund Järvsö Folkdanslag har inkommit med en kompletterande ansökan till sin tidigare beviljade ansökan om kronor i kommunalt bidrag till energiinvesteringar. Efter samtal med kommunens energirådgivare och p g a ändrade förutsättningar vill man göra en annan investering än den man tänkt sig från början. Den nya investeringen är kr dyrare än den ursprungliga investeringen. Den miljon som kommunen tidigare avsatt till energiinvesteringar i föreningslokaler är förbrukade. Därför föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsen behandlar denna ansökan positivt och därmed beviljar föreningen ett bidrag om ytterligare kronor till denna energiinvestering. Ekonomichefen föreslår i tjänsteyttrande 10 augusti 2007 att om kommunstyrelsen beviljar denna ansökan kan medel lämpligen tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 14 augusti 2007, 163 att Järvsö Folkdanslag beviljas ytterligare kronor till energiinvestering, att investeringarna skall vara genomförda och besiktigade senast 1 november 2007 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 163 Se ekonomichefens tjänsteyttrande 10 augusti 2007 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 9 juli 2007 Yrkanden Tommy Borg (s) och Yvonne Oscarsson (v): Bifall till allmänna utskottets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 234 forts. Dnr KS 0186/06 Kommunstyrelsen beslutar 1. Järvsö folkdanslag beviljas ytterligare kronor till energiinvestering. 2. Investeringarna skall vara genomförda och besiktigade senast 1 november Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Beslutsexpediering Akt Järvsö Folkdanslag Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom Svetlana Johansson för utbetalning Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 235 Dnr KS 0306/07 Förslag till ändringar i förmyndarskapsförordningen. Godkännande i efterhand Bakgrund Justitiedepartementet, enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt har skickat en promemoria och ett utkast till förordning om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379) till Ljusdals kommun. Detta så att kommunen ska kunna lämna synpunkter på förslaget. Föreligger ett förslag om förändring i förmynderskapsförordningen (1995:79) där det skrivs in i 20, att Länsstyrelserna ska utföra årliga kontroller av överförmyndarna. Länsstyrelsen kan i undantagsfall avstå från en inspektion om det är uppenbart att den är obehövlig. Men om länsstyrelsen avstått från inspektion ett visst år ska inspektion genomföras följande år. Det införs även en ny paragraf, 22 där det framgår att Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över den inspektion som genomförts av överförmyndaren. Av protokollet ska det även framgå vilka akter och övriga handlingar som granskats. Det som ligger till grund för dessa förslag är riksrevisionens rapport; Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 2006:5). I rapporten riktas allvarlig kritik mot hur tillsynen av överförmyndarna fungerar. Regeringen rekommenderas av riksrevisionen att återinföra ett tydligt krav på årliga inspektioner i förmynderskapsförordningen. Vidare föreslår de att regeringen vidtar åtgärder för att stärka länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna och att regeringen tar initiativ till en förutsättningslös utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet. Yttrande skulle vara Justitiedepartementet tillhanda senast 18 juni Yttrandet måste därför godkännas i efterhand. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 164 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 7 juni 2007 Yrkanden László Gönczi (mp): I efterhand skall kommunen göra en skrivelse där det påtalas att den korta remisstiden gör att ärendet inte har kunnat beredas enligt gängse demokratiska rutiner. Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 235 forts. Dnr KS 0306/07 Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att godkänna yttrandet i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet, Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Omröstningsresultat Med 9 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå László Gönczis tilläggsyrkande. Reservation Leif Hansen (srd) Kommunstyrelsen beslutar 1. Förslag till yttrande godkännes i efterhand. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 236 Dnr KS 0269/07 Skrivelser från Glamsbjerg kommun gällande framtida vänortssamarbete Bakgrund Kommunstyrelsen i Ljusdals kommun beslutade 3 februari 2005 att uttala att kommunen vill ha ett fortsatt vänortsutbyte med Glamsbjergs kommun. I början av 2007 slogs Glamsbjerg samman med fem andra kommuner. Assens Kommune är namnet på den nya storkommunen. Ljusdals kommun har 16 maj 2007 sänt en förfrågan om framtida vänortssamarbete mellan kommunerna. Assens Kommune meddelar i brev 5 juni 2007 att efter kommunsammanslagningen har kommunens befolkningstal, demografi och näringsliv ändrats väsentligt varför de säger upp alla nuvarande vänortssamarbeten. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 165 Se skrivelse från Assens Kommune 5 juni 2007 Se kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 maj 2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 237 Dnr KS 0430/05 Motion från Sven Cahling (s) om talartid vid kommunfullmäktigesammanträden Bakgrund Sven Cahling (s) föreslår i en motion att kommunfullmäktiges presidium undersöker, tillsammans med gruppledarna, om det finns intresse för en informell och frivillig överenskommelse om talartiden i kommunfullmäktige. I motionen skriver Sven Cahling att det enligt kommunallagen är förbjudet att ta beslut om att begränsa talartiden. Däremot är det möjligt att göra en informell uppgörelse mellan presidiet och gruppledarna som ledamöterna frivilligt håller sig till. Denna typ av informella uppgörelser är inte ovanliga. Motionären har bifogat en sammanställning över regler i några kommuner som använder begränsning av talartid. Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2005, 135 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelseförvaltningen remitterade 24 oktober 2005 motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande. Kommunfullmäktiges gruppledare diskuterade frågan vid ett möte under 2006, men inget förslag till beslut fattades då i frågan. Kommunfullmäktiges gruppledare har åter haft motionen på sin dagordning 9 januari Gruppledarna beslutade vid det tillfället att föreslå att motionen inte skall bifallas. Frågan kan aktualiseras senare under mandatperioden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 24 juli 2007 att motionen anses besvarad. Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2007, 167 att motionen anses besvarad. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 167 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 24 juli 2007 Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 237 forts. Dnr KS 0430/05 Yrkanden Yvonne Oscarsson (v), Helena Franzén (c), László Gönczi (mp) och Eva Svärd (kd): Motionen skall bifallas. Leif Hansen (srd), Tommy Borg (s) och Anneli Wallberg (s): Motionen skall anses besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Hansens m fl yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Leif Hansens m fl yrkande, Nej-röst för Yvonne Oscarssons m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen bifalles. Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 238 Dnr KS 0435/06 Motion från Eva Svärd, Lennart Gunhamre och Sylvia Olsson (kd) ang Snyggt- och-tryggt-telefon Bakgrund Eva Svärd, Lennart Gunhamre och Sylvia Olsson (kd) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta ett kommunens Snyggt- och Tryggtnummer. Eva Svärd m fl (kd) skriver i sin motion att när kommuninvånare uppmärksammar problem med nedskräpning och skadegörelse eller annat som hotar tryggheten, bör de kontakta kommunen. I vissa fall är det även lämpligt att anmäla till polismyndigheten. Ett samtal till kommunen ersättare alltså inte en eventuell polisanmälan. För att underlätta för allmänheten att nå och tala med kommunens tjänstemän kan ett särskilt telefonnummer inrättas. Uppgifter bör kunna lämnas anonymt och även efter kontorstid till en telefonsvarare. Telefonnumret kan med fördel annonseras i press och anslås i offentliga miljöer. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett kommunens Snyggt- och Tryggt-nummer. Kommunfullmäktige beslutade 28 augusti 2006, 148 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande 27 november 2006 att det idag finns möjligheter för allmänheten att anmäla företeelser som är farliga i samhället, t ex brunnslock som saknas, trafikfällor, vassa föremål som kan vålla kroppsskada etc, genom att nyttja den sedan flera år befintliga risklinjen, tfn Vidare konstateras att allmänheten på sedvanligt sätt kan anmäla olika uppgifter via kommunens telefonväxel. Förvaltningen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående redovisning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 20 december 2006, 176 att motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 238 forts. Dnr KS 0435/06 Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 25 juli 2007 att motionen avslås. Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2007, 168 att motionen avslås. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 168 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 25 juli 2007 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 27 november 2006 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 december 2006, 176 Yrkanden László Gönczi (mp), Malin Ängerå (s) och Christina Embretsen (s): Motionen skall avslås. Eva Svärd (kd): Motionen skall anses besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, och finner att kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 239 Dnr KS 0406/06 Motion från Eva Svärd (kd) ang Badplats vid Kyrksjön Bakgrund Eva Svärd (kd) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om badplats vid Kyrksjön. Eva Svärd skriver i sin motion att Ljusdal genom Kyrksjön har ett stort citynära naturområde. Sjön har status som tillåter både fiske och bad. Denna tillgång bör bättre tas till vara. Eva Svärd föreslår därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att en badplats iordningställs vid Kyrksjön mot Jonsparken. Kommunfullmäktige beslutade 28 augusti 2006, 139 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 22 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande 30 november 2006 att kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ansvarar endast för ett bad i varje kommundel och för centralorten är det Noresand. Det finns idag inget utrymme att sköta ett bad till i kommunen med befintlig budget. Förvaltningen skriver vidare att miljökontoret inte anser att Kyrksjön är lämpad som badplats. Vid höga vattenflöden riskerar de båda pumpstationerna som finns vid Kyrksjön att bräda över och det skulle innebära att vattnet inte skulle vara tjänligt som badvatten. Förvaltningen föreslår således att motionen avslås. Samhällsbyggnadsnämnden har 20 december 2006, 177 föreslagit att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 25 juli 2007 att motionen avslås. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 14 augusti 2007, 168 att motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 239 forts. Dnr KS 0406/06 Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 168 Se kommunstyrelsen ordförandes yttrande 25 juli 2007 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 december 2006 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 30 november 2006 Yrkanden Tommy Borg (s), Harald Noréus (fp), Maj-Britt Tönners (c), Christina Embretsen (s), Anneli Wallberg (s): Motionen avslås. László Gönczi (mp):motionen skall bifallas så till vida att förutsättningarna för att iordningställa en badplats vid Kyrksjön undersökes. Eva Svärd (kd): Ärendet skall återremitteras. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Eva Svärds återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter Tommy Borgs m fl yrkande mot László Gönczis yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Borgs yrkande. Reservationer Eva Svärd (kd) och László Gönczi (mp) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 240 Dnr KS 0471/06 Motion från Helena Franzén (c) om att utveckla och förnya Arbetsmarknadsrådet i Ljusdals kommun Bakgrund Helena Franzén (c) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utveckla och förnya Arbetsmarknadsrådet i Ljusdals kommun. Helena Franzén anser att vårt lokala arbetsmarknadsråd i kommunen behöver utvecklas och förnyas i grunden. Ljusdal har i dag bland den högsta arbetslösheten i landet och det är förödande för en kommun som Ljusdal. Då har arbetsmarknadsrådet en stor och viktig roll för att få ner arbetslösheten och sätta fart på företagandet i kommunen. I motionen yrkar Helena Franzén att Ljusdals kommun utvecklar och förnyar arbetsmarknadsrådet i grunden Tydliga och gemensamma mål utarbetas för att få ner arbetslösheten i kommunen Sammansättningen av rådet ses över Kommunfullmäktige beslutade 28 augusti 2006, 147 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade 22 november 2006 motionen till arbetsförmedlingen, partierna och Närljus för yttrande senast 22 januari Yttranden över motionen har inkommit från moderaterna, socialradikala demokraterna, Närljus och arbetsförmedlingen. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 3 augusti 2007 att motionen bifalles. Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2007, 14 augusti 2007, 171 att motionen bifalles. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 171 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 3 augusti 2007 Se sammanställning över inkomna remissvar Justerare Utdragsbestyrkande 18

19 240 forts. Dnr KS 0471/06 Yrkanden Helena Franzén (c), Sören Görgård (c), Lena Andersson (m) och Yvonne Oscarsson (v): Motionen bifalles. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen bifalles. Justerare Utdragsbestyrkande 19

20 241 Dnr KS 0373/07 Begäran om förstudiemedel för en utveckling av Fågelsjö Gammelgård Bakgrund Fågelsjö Gammelgård begär i skrivelse kronor från Ljusdals kommun för att kunna genomföra en förstudie av förutsättningarna för att anlägga ett nytt boende vid gården. Fågelsjö ekonomiska förening har för avsikt att förstärka den turistiska inriktningen på Fågelsjö Gammelgård och utveckla de kulturhistoriska värdena kring gården. Gården ägs av Ljusdals kommun och ekonomin klaras via driftstöd från kommunen och länsstyrelsen. Gården är byggnadsminnesförklarad och ingår också naturligt i Hälsingegårdarnas utvecklingsarbete kring världsarvsnomineringen, som bland annat syftar till att stärka de enskilda gårdarnas möjligheter till ekonomisk utveckling genom satsningar både på innehåll i verksamheterna som att öka besöken vid gårdarna. De senaste åren har publiktillströmningen ökat betydligt och nuvarande boendevolym räcker inte till. Fågelsjö behöver stärka sitt boende med en ytterligare byggnad som kan svara emot besökarnas behov av ett modernare boende. Den ekonomiska föreningen söker därför kronor från Ljusdals kommun för att kunna genomföra en förstudie där förutsättningarna för att anlägga ett nytt boende klarläggs. Tanken är att få en fungerande Gammelgård som speglar fyra århundraden. Ekonomiskt stöd ( kronor) kommer även att sökas från länsstyrelsen. Föreningen bidrar själva med kronor. Kommunstyrelsen beviljade 4 april 2007 ett verksamhetsbidrag på kronor för Fågelsjö Gammelgård är unik i Sverige och har ett stort värde som turistresemål. Under en rad år har man framgångsrikt arbetat med att utveckla och utöka gårdens potential. Publiktillströmningen har i och med detta ökat och nuvarande boendevolym räcker inte till. Kommunstyrelseförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör bidra med kronor till den förstudie som syftar till att klarlägga förutsättningarna för att anlägga ett nytt boende. Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 241 forts. Dnr KS 0373/07 Allmänna utskottet föreslår 21 augusti 2007, 188 att kommunstyrelseförvaltningens förslag godkänns. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 21 augusti 2007, 188 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 27 juli 2007 Yrkanden Tommy Borg (s), Sören Görgård (c), Stefan Andersson (m), Harald Noreus (fp) och Leif Hansen (srd): Bifall till allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. Godkänna och ge ekonomiskt stöd med kronor till den ekonomiska föreningen. Medel anslås från kommunstyrelsens konto till förfogande. 2. Medfinansieringsintyget skall skrivas under och sändas till Länsstyrelsen. Beslutsexpediering Akt Svetlana Johansson Fågelsjö Gammelgård Länsstyrelsen (Medfinansieringsintyg och protokoll) Justerare Utdragsbestyrkande 21

22 242 Dnr KS 0095/04 Handlingsplan för lokalt miljömålsarbete Bakgrund Kommunens ledningsgrupp (LKL) har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat förslag till handlingsplan för lokalt miljömålsarbete. Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2006, 195 att ge ledningsgruppen (LKL) i uppdrag att med befintlig personal utföra en nulägesanalys till grund för framtagande av lokala miljömål samt att hitta finansiering på kronor för inköp av statistik, material, layout och tryckning av rapporten. Arbetet är relativt omfattande och har bedömts ta mellan 4-6 månader att genomföra på heltid. I dagsläget har personal inte kunnat frigöras för detta arbete. LKL bedömer att tillfällig anställning av extern personal måste ske om den ordinarie verksamheten ska fungera utan påtagliga störningar. Mot bakgrund av detta har LKL inte funnit skäl att i nuläget ta fram finansiering kronor. Målet för Ljusdals kommun är inte primärt att ha egna miljömål. Målet är istället att lägga tyngdpunkten på genomförandet av de nödvändiga åtgärderna som behövs för att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer. Handlingsplanen utgår ifrån de av riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmålen och de antagna delmålen. Utifrån detta och med stöd av de regionala miljömålen ska verksamheterna inom Ljusdals kommun planeras och styras i riktning mot dessa mål. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 21 augusti 2007, 189 att ledningsgruppens förslag till handlingsplan för lokalt miljömålsarbete godkänns. Justerare Utdragsbestyrkande 22

23 242 forts. Dnr KS 0095/04 Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 21 augusti 2007, 189 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 30 maj 2007 Se kommunstyrelsens protokoll 8 juni 2006, 195 Se allmänna utskottets protokoll 2 maj 2006, 108 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 4 april 2006 Se samhällsbyggnadsnämndens miljöutskotts protokoll 8 februari 2006, 4 Se bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens tjänsteyttrande 8 februari 2006 Se samhällsbyggnadsförvaltningens rapport över miljöarbetet 13 januari 2006 Se allmänna utskottets protokoll 15 november 2006, 213 Se LKL:s tjänsteyttrande 9 juni 2005 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2004, 272 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 17 november 2004, 274 Se samhällsbyggnadsnämndens miljöutskotts protokoll 3 november 2004, 70 Se kommunekolog Niklas Svenssons förslag till miljömålsarbete 27 oktober 2004 Yrkanden Christina Embretsen (s), Annelie Wallberg (s) och Malin Ängerå: Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (mp), Stefan Andersson (m), Yvonne Oscarsson (v), Helena Franzén (c), Maj-Britt Tönners (c) och Sören Görgård (c): Ärendet skall återremitteras för att förtydligas. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst för bifall till återremissen. Omröstningsresultat Med 9 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. Justerare Utdragsbestyrkande 23

24 Dnr KS 0095/ forts. Kommunstyrelsen beslutar 1. Ärendet återremitteras för att förtydligas. Beslutsexpediering Akt LKL för åtgärd Justerare Utdragsbestyrkande 24

25 243 Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Bakgrund Ansvarskommittén överlämnade sitt slutbetänkande den 27 februari Kommittén har i bred enighet redovisat ett betänkande som tydliggör de problem och begränsningar som dagens samhällsorganisation utgör. Den föreslår en rad reformer för att förbättra styrningen, tydliggöra rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre samspel mellan olika samhällsnivåer och aktörer. Ansvarskommitténs kriterier De kriterier som Ansvarskommittén satt upp är regionkommuner/län som har: 1-2 miljoner invånare ( och som inte utan starka skäl understiger invånare) Eget regionsjukhus (möjligen institutionaliserat samarbete med en region som har regionsjukhus) Universitet (med betydande fasta forskningsresurser) Arbetsmarknadsregioner år 2030 utgör byggstenar Att avgränsning sker på sätt som gör så att medborgarna känner anknytning Betänkandet har sänts ut på en bred remiss. Ambitionen är att få till stånd en öppen och omfattande diskussion om kommitténs förslag. Reformförslagen berör hela samhällsorganisationen och regeringskansliet vill därför att alla som önskar får en chans att delta i diskussionen och framföra sina synpunkter. Remissvaren skall vara Finansdepartementet tillhanda i slutet av september I Ljusdals kommun ser tidsplanen för handläggningen av slutbetänkandet ut så här: 15/6 Halvdagsseminarium i Bollnäs. Kommunstyrelsens ledamöter inbjudna 9/8 Allmän diskussion i kommunstyrelsen 21/8 Kommunstyrelsens allmänna utskott lämnar förslag till kommunstyrelsen 6/9 Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige 24/9 Kommunfullmäktige fattar beslut om yttrande till Finansdepartementet Justerare Utdragsbestyrkande 25

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 150-186 Karin Boström. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 150-186 Karin Boström. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande... Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, kl 08:30: - 19:30 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Annelie Wallberg (S) Bodil Eriksson (FP) Leif Persson (S) 150-174 Ingalill Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Ulf Nyman (C) tjg ers. Eva Steén Andreassen (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Roland Bäckman (S) Björn Brink (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson. Datum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17

PROTOKOLL. Björn Mårtensson. Datum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-15:20 Beslutande Jonny Mill (SRD), ordförande Björn Mårtensson (S), vice ordförande Christer Sjöström (M) Yvonne Oscarsson (V), ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer