Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30-16:20 Beslutande: Marit Holmstrand (s) ordf Stefan Andersson (m) Annelie Wallberg (s) Eva Svärd (kd), ej , 257 Christina Embretsen (s) Leif Hansen (srd) ej , 258 Tommy Borg (s) László Gönczi (mp) Sören Görgård (c) Malin Ängerå (s) tjg ers Maj-Britt Tönners (c) Helena Franzén (c) tjg ers Harald Noréus (fp) Lena Andersson (m) tjg ers Yvonne Oscarsson (v) Övriga deltagande Utredare Andreas Hagman, 232 Markhandläggare Inger Bengtsson, 252 Gymnasieungdomar, 232 Planingenjör Maria Andersson, 251, Vd Nils Ternow, 249 Planeringschef Rolf Berg, 256 Utredare Per Johansson, 250 Kommunchef Kerstin Hassner Samhällsbyggn.chef KG Wikander, Administrativ chef Karin Boström Utses att justera Maj-Britt Tönners (c) Justeringens plats och tid Demokratiservice, onsdag 12 september 2007 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Marit Holmstrand Justerande... Maj-Britt Tönners Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Karin Boström

2 231 Information från Kommunstyrelseförvaltningen Redovisning av genomförda enkäter 2006 (LUPP, Företagarenkät och Medborgarenkät) Remiss av förslag till ny nationalparksplan för Sverige Järvsö Folkdanslags komplettering av tidigare ansökan gällande kommunalt bidrag till energiinvestering Förslag till ändringar i förmyndarskapsförordningen. Godkännande i efterhand Skrivelser från Glamsbjerg kommun gällande framtida vänortssamarbete Motion från Sven Cahling (s) om talartid vid kommunfullmäktigesammanträden Motion från Eva Svärd, Lennart Gunhamre och Sylvia Olsson (kd) ang Snyggt- och- Tryggt-telefon Motion från Eva Svärd (kd) ang Badplats vid Kyrksjön Motion från Helena Franzén (c) om att utveckla och förnya Arbetsmarknadsrådet i Ljusdals kommun Begäran om förstudiemedel för en utveckling av Fågelsjö Gammelgård Handlingsplan för lokalt miljömålsarbete Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Lokalt Kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN Lokalt Kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m - LOK Cirkulär 07:18, Huvudövrenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Lokalt Kollektivavtal om BEA Representation i Hjälpmedel SAMs Medlemsråd Hennans Kraftverk Information om renhållningsutredningen Planuppdrag för Borrområdet i Ljusdal Markbyte med Holmen Skog AB rörande fastigheterna Hybo 2:63 och Hybo 12: Planändring för fastigheten Åkersta 26:6 i Ljusdal Detaljplan för Stene 9:1, Järvsö-Kyrkby 3:37 och 4:25 (hockeyhall på Strandvallen) i Järvsö. Samrådsförslag Detaljplan för Borr 1:26 och 2:14. Samrådsförslag Statsbidrag och medelsanvisning för år 2008 gällande ombyggnation av Vallmovägen i Järvsö Järvsö-Centerns studiegrupps skrivelse om kommunen bör förvärva Järvsö station (Jernhusen AB) Antagande av detaljplan för Nore 2:3, 2:12, del av 17:2 samt 17:4, Ljusdals Camping Yttrande till Länsstyrelsen Gävleborg gällande överklagan av detaljplan Järvsö-Ede Ärenden för kommunstyrelsens kännedom Protokoll för kommunstyrelsens kännedom Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 231 Dnr KS 0025/07 Information från Kommunstyrelseförvaltningen 2007 Kommunchef Kerstin Hassner informerar från kommunstyrelseförvaltningen: - Förvaltningen har haft två planeringsdagar i Orbaden. Enheterna har arbetat med att ta fram mål inför Kommunstyrelseförvaltningen ligger på ekonomiskt på ram. - Sjukfrånvaron har minskat med 1% från andra kvartalet Kommunstyrelsen beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 232 Dnr KS 0660/06 Redovisning av genomförda enkäter 2006 (LUPP, Företagarenkät och Medborgarenkät) Bakgrund Ljusdals kommun har under 2006 genomfört tre enkäter; Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät LUPP, SCBs medborgarenkät och Ljusdals kommuns företagarundersökning. Andreas Hagman, Gävleborgs kommuner och landsting, har sammanställt och analyserat dessa enkäter. Sex ungdomar på gymnasieskolan har haft som projektarbete att handha Lupp-enkäten som har riktat sig till åldersgruppen 20- och 23-åringar. Fyra av dessa informerar vid sammanträdet. De tendenser som ses i SCBs medborgarundersökning bekräftas och förstärks i Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät LUPP och i Ljusdals kommuns företagarundersökning. Kommunens medborgare har aningen positivare upplevelser av kommunen som en plats att bo och leva på än vad den genomsnittlige svenske medborgare har om de kommunala verksamheterna i sin respektive hemkommun. Kommunens medborgare har aningen negativare upplevelser av de kommunala verksamheterna än vad den genomsnittlige svenske medborgaren har om de kommunala verksamheterna i sin respektive hemkommun. Detsamma gäller upplevelser av möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Vad gäller ungdomsgruppen framstår den höga arbetslösheten som en särskilt betydande omständighet för upplevelsen av den allmänna såväl som den egna situationen i kommunen. Denna problematik innefattar även demokrati- och påverkansfrågor, då att stå utanför arbetsmarknaden ej endast medför sämre ekonomisk standard utan generellt sett innebär mindre delaktighet och inflytande i samhället. Förbättrade möjligheter till självutveckling främst genom arbete och vidareutveckling utgör en primär faktor för att göra Ljusdals kommun till en mer attraktiv plats för unga människor att leva och verka på. Beslutunderlag Se allmänna utskottets protokoll 21 augusti 2007, 193 Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 232 forts. Dnr KS 0660/06 Kommunstyrelsen beslutar 1. Sammanställningen över enkäterna överlämnas till LKL som underlag till handlingsplan som återkommer till kommunstyrelsen för antagande. Beslutsexpediering LKL Uppdragsförteckningen Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 233 Dnr KS 0256/07 Remiss av förslag till ny nationalparksplan för Sverige Bakgrund Naturvårdsverket har utarbetat förslag till nationalparksplan för Sverige. Planen har tagits fram i syfte att ligga till grund för förnyelse av arbetet med inrättandet av nationalparker i Sverige. Planen är ett utkast som presenteras för diskussioner i berörda län, kommuner och organisationer och kommer därefter att ses över och ges ut som slutlig plan. Planen har remitterats till bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen för yttrande. Av yttrandet framgår att Ljusdals kommun ställer sig mycket positiv till föreslagen utvidgning och utveckling av Hamra nationalpark. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 14 augusti 2007, 162 att remissyttrandet godkänns. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 162 Se bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens tjänsteyttrande 19 juni 2007 Yrkanden Christina Embretsen (s), Tommy Borg (s), Stefan Andersson (m), Sören Görgård (c), Harald Noréus (fp) och Leif Hansen (srd): Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens remissyttrande gällande Naturvårdsverkets nationalparksplan för Sverige godkännes. Kommunstyrelsen beslutar 1. Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens remissyttrande gällande Naturvårdsverkets nationalparksplan för Sverige godkännes. Beslutsexpediering Akt Naturvårdsverket (protokoll och yttrande) Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 234 Dnr KS 0186/06 Järvsö Folkdanslags komplettering av tidigare ansökan gällande kommunalt bidrag till energiinvestering Bakgrund Järvsö Folkdanslag har inkommit med en kompletterande ansökan till sin tidigare beviljade ansökan om kronor i kommunalt bidrag till energiinvesteringar. Efter samtal med kommunens energirådgivare och p g a ändrade förutsättningar vill man göra en annan investering än den man tänkt sig från början. Den nya investeringen är kr dyrare än den ursprungliga investeringen. Den miljon som kommunen tidigare avsatt till energiinvesteringar i föreningslokaler är förbrukade. Därför föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsen behandlar denna ansökan positivt och därmed beviljar föreningen ett bidrag om ytterligare kronor till denna energiinvestering. Ekonomichefen föreslår i tjänsteyttrande 10 augusti 2007 att om kommunstyrelsen beviljar denna ansökan kan medel lämpligen tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 14 augusti 2007, 163 att Järvsö Folkdanslag beviljas ytterligare kronor till energiinvestering, att investeringarna skall vara genomförda och besiktigade senast 1 november 2007 och att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 163 Se ekonomichefens tjänsteyttrande 10 augusti 2007 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 9 juli 2007 Yrkanden Tommy Borg (s) och Yvonne Oscarsson (v): Bifall till allmänna utskottets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 234 forts. Dnr KS 0186/06 Kommunstyrelsen beslutar 1. Järvsö folkdanslag beviljas ytterligare kronor till energiinvestering. 2. Investeringarna skall vara genomförda och besiktigade senast 1 november Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. Beslutsexpediering Akt Järvsö Folkdanslag Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom Svetlana Johansson för utbetalning Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 235 Dnr KS 0306/07 Förslag till ändringar i förmyndarskapsförordningen. Godkännande i efterhand Bakgrund Justitiedepartementet, enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt har skickat en promemoria och ett utkast till förordning om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379) till Ljusdals kommun. Detta så att kommunen ska kunna lämna synpunkter på förslaget. Föreligger ett förslag om förändring i förmynderskapsförordningen (1995:79) där det skrivs in i 20, att Länsstyrelserna ska utföra årliga kontroller av överförmyndarna. Länsstyrelsen kan i undantagsfall avstå från en inspektion om det är uppenbart att den är obehövlig. Men om länsstyrelsen avstått från inspektion ett visst år ska inspektion genomföras följande år. Det införs även en ny paragraf, 22 där det framgår att Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över den inspektion som genomförts av överförmyndaren. Av protokollet ska det även framgå vilka akter och övriga handlingar som granskats. Det som ligger till grund för dessa förslag är riksrevisionens rapport; Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 2006:5). I rapporten riktas allvarlig kritik mot hur tillsynen av överförmyndarna fungerar. Regeringen rekommenderas av riksrevisionen att återinföra ett tydligt krav på årliga inspektioner i förmynderskapsförordningen. Vidare föreslår de att regeringen vidtar åtgärder för att stärka länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna och att regeringen tar initiativ till en förutsättningslös utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet. Yttrande skulle vara Justitiedepartementet tillhanda senast 18 juni Yttrandet måste därför godkännas i efterhand. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 164 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 7 juni 2007 Yrkanden László Gönczi (mp): I efterhand skall kommunen göra en skrivelse där det påtalas att den korta remisstiden gör att ärendet inte har kunnat beredas enligt gängse demokratiska rutiner. Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 235 forts. Dnr KS 0306/07 Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att godkänna yttrandet i efterhand. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet, Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Omröstningsresultat Med 9 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå László Gönczis tilläggsyrkande. Reservation Leif Hansen (srd) Kommunstyrelsen beslutar 1. Förslag till yttrande godkännes i efterhand. Beslutsexpediering Akt Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 236 Dnr KS 0269/07 Skrivelser från Glamsbjerg kommun gällande framtida vänortssamarbete Bakgrund Kommunstyrelsen i Ljusdals kommun beslutade 3 februari 2005 att uttala att kommunen vill ha ett fortsatt vänortsutbyte med Glamsbjergs kommun. I början av 2007 slogs Glamsbjerg samman med fem andra kommuner. Assens Kommune är namnet på den nya storkommunen. Ljusdals kommun har 16 maj 2007 sänt en förfrågan om framtida vänortssamarbete mellan kommunerna. Assens Kommune meddelar i brev 5 juni 2007 att efter kommunsammanslagningen har kommunens befolkningstal, demografi och näringsliv ändrats väsentligt varför de säger upp alla nuvarande vänortssamarbeten. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 165 Se skrivelse från Assens Kommune 5 juni 2007 Se kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 maj 2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 237 Dnr KS 0430/05 Motion från Sven Cahling (s) om talartid vid kommunfullmäktigesammanträden Bakgrund Sven Cahling (s) föreslår i en motion att kommunfullmäktiges presidium undersöker, tillsammans med gruppledarna, om det finns intresse för en informell och frivillig överenskommelse om talartiden i kommunfullmäktige. I motionen skriver Sven Cahling att det enligt kommunallagen är förbjudet att ta beslut om att begränsa talartiden. Däremot är det möjligt att göra en informell uppgörelse mellan presidiet och gruppledarna som ledamöterna frivilligt håller sig till. Denna typ av informella uppgörelser är inte ovanliga. Motionären har bifogat en sammanställning över regler i några kommuner som använder begränsning av talartid. Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2005, 135 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelseförvaltningen remitterade 24 oktober 2005 motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande. Kommunfullmäktiges gruppledare diskuterade frågan vid ett möte under 2006, men inget förslag till beslut fattades då i frågan. Kommunfullmäktiges gruppledare har åter haft motionen på sin dagordning 9 januari Gruppledarna beslutade vid det tillfället att föreslå att motionen inte skall bifallas. Frågan kan aktualiseras senare under mandatperioden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 24 juli 2007 att motionen anses besvarad. Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2007, 167 att motionen anses besvarad. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 167 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 24 juli 2007 Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 237 forts. Dnr KS 0430/05 Yrkanden Yvonne Oscarsson (v), Helena Franzén (c), László Gönczi (mp) och Eva Svärd (kd): Motionen skall bifallas. Leif Hansen (srd), Tommy Borg (s) och Anneli Wallberg (s): Motionen skall anses besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Hansens m fl yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Leif Hansens m fl yrkande, Nej-röst för Yvonne Oscarssons m fl yrkande. Omröstningsresultat Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen bifalles. Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 238 Dnr KS 0435/06 Motion från Eva Svärd, Lennart Gunhamre och Sylvia Olsson (kd) ang Snyggt- och-tryggt-telefon Bakgrund Eva Svärd, Lennart Gunhamre och Sylvia Olsson (kd) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta ett kommunens Snyggt- och Tryggtnummer. Eva Svärd m fl (kd) skriver i sin motion att när kommuninvånare uppmärksammar problem med nedskräpning och skadegörelse eller annat som hotar tryggheten, bör de kontakta kommunen. I vissa fall är det även lämpligt att anmäla till polismyndigheten. Ett samtal till kommunen ersättare alltså inte en eventuell polisanmälan. För att underlätta för allmänheten att nå och tala med kommunens tjänstemän kan ett särskilt telefonnummer inrättas. Uppgifter bör kunna lämnas anonymt och även efter kontorstid till en telefonsvarare. Telefonnumret kan med fördel annonseras i press och anslås i offentliga miljöer. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett kommunens Snyggt- och Tryggt-nummer. Kommunfullmäktige beslutade 28 augusti 2006, 148 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande 27 november 2006 att det idag finns möjligheter för allmänheten att anmäla företeelser som är farliga i samhället, t ex brunnslock som saknas, trafikfällor, vassa föremål som kan vålla kroppsskada etc, genom att nyttja den sedan flera år befintliga risklinjen, tfn Vidare konstateras att allmänheten på sedvanligt sätt kan anmäla olika uppgifter via kommunens telefonväxel. Förvaltningen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående redovisning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 20 december 2006, 176 att motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 238 forts. Dnr KS 0435/06 Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 25 juli 2007 att motionen avslås. Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2007, 168 att motionen avslås. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 168 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 25 juli 2007 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 27 november 2006 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 december 2006, 176 Yrkanden László Gönczi (mp), Malin Ängerå (s) och Christina Embretsen (s): Motionen skall avslås. Eva Svärd (kd): Motionen skall anses besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, och finner att kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 239 Dnr KS 0406/06 Motion från Eva Svärd (kd) ang Badplats vid Kyrksjön Bakgrund Eva Svärd (kd) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om badplats vid Kyrksjön. Eva Svärd skriver i sin motion att Ljusdal genom Kyrksjön har ett stort citynära naturområde. Sjön har status som tillåter både fiske och bad. Denna tillgång bör bättre tas till vara. Eva Svärd föreslår därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att en badplats iordningställs vid Kyrksjön mot Jonsparken. Kommunfullmäktige beslutade 28 augusti 2006, 139 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 22 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande 30 november 2006 att kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ansvarar endast för ett bad i varje kommundel och för centralorten är det Noresand. Det finns idag inget utrymme att sköta ett bad till i kommunen med befintlig budget. Förvaltningen skriver vidare att miljökontoret inte anser att Kyrksjön är lämpad som badplats. Vid höga vattenflöden riskerar de båda pumpstationerna som finns vid Kyrksjön att bräda över och det skulle innebära att vattnet inte skulle vara tjänligt som badvatten. Förvaltningen föreslår således att motionen avslås. Samhällsbyggnadsnämnden har 20 december 2006, 177 föreslagit att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens yttrande. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 25 juli 2007 att motionen avslås. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 14 augusti 2007, 168 att motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 239 forts. Dnr KS 0406/06 Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 168 Se kommunstyrelsen ordförandes yttrande 25 juli 2007 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 december 2006 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 30 november 2006 Yrkanden Tommy Borg (s), Harald Noréus (fp), Maj-Britt Tönners (c), Christina Embretsen (s), Anneli Wallberg (s): Motionen avslås. László Gönczi (mp):motionen skall bifallas så till vida att förutsättningarna för att iordningställa en badplats vid Kyrksjön undersökes. Eva Svärd (kd): Ärendet skall återremitteras. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Eva Svärds återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter Tommy Borgs m fl yrkande mot László Gönczis yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Borgs yrkande. Reservationer Eva Svärd (kd) och László Gönczi (mp) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen avslås. Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 240 Dnr KS 0471/06 Motion från Helena Franzén (c) om att utveckla och förnya Arbetsmarknadsrådet i Ljusdals kommun Bakgrund Helena Franzén (c) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utveckla och förnya Arbetsmarknadsrådet i Ljusdals kommun. Helena Franzén anser att vårt lokala arbetsmarknadsråd i kommunen behöver utvecklas och förnyas i grunden. Ljusdal har i dag bland den högsta arbetslösheten i landet och det är förödande för en kommun som Ljusdal. Då har arbetsmarknadsrådet en stor och viktig roll för att få ner arbetslösheten och sätta fart på företagandet i kommunen. I motionen yrkar Helena Franzén att Ljusdals kommun utvecklar och förnyar arbetsmarknadsrådet i grunden Tydliga och gemensamma mål utarbetas för att få ner arbetslösheten i kommunen Sammansättningen av rådet ses över Kommunfullmäktige beslutade 28 augusti 2006, 147 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade 22 november 2006 motionen till arbetsförmedlingen, partierna och Närljus för yttrande senast 22 januari Yttranden över motionen har inkommit från moderaterna, socialradikala demokraterna, Närljus och arbetsförmedlingen. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i yttrande 3 augusti 2007 att motionen bifalles. Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2007, 14 augusti 2007, 171 att motionen bifalles. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2007, 171 Se kommunstyrelsens ordförandes yttrande 3 augusti 2007 Se sammanställning över inkomna remissvar Justerare Utdragsbestyrkande 18

19 240 forts. Dnr KS 0471/06 Yrkanden Helena Franzén (c), Sören Görgård (c), Lena Andersson (m) och Yvonne Oscarsson (v): Motionen bifalles. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 1. Motionen bifalles. Justerare Utdragsbestyrkande 19

20 241 Dnr KS 0373/07 Begäran om förstudiemedel för en utveckling av Fågelsjö Gammelgård Bakgrund Fågelsjö Gammelgård begär i skrivelse kronor från Ljusdals kommun för att kunna genomföra en förstudie av förutsättningarna för att anlägga ett nytt boende vid gården. Fågelsjö ekonomiska förening har för avsikt att förstärka den turistiska inriktningen på Fågelsjö Gammelgård och utveckla de kulturhistoriska värdena kring gården. Gården ägs av Ljusdals kommun och ekonomin klaras via driftstöd från kommunen och länsstyrelsen. Gården är byggnadsminnesförklarad och ingår också naturligt i Hälsingegårdarnas utvecklingsarbete kring världsarvsnomineringen, som bland annat syftar till att stärka de enskilda gårdarnas möjligheter till ekonomisk utveckling genom satsningar både på innehåll i verksamheterna som att öka besöken vid gårdarna. De senaste åren har publiktillströmningen ökat betydligt och nuvarande boendevolym räcker inte till. Fågelsjö behöver stärka sitt boende med en ytterligare byggnad som kan svara emot besökarnas behov av ett modernare boende. Den ekonomiska föreningen söker därför kronor från Ljusdals kommun för att kunna genomföra en förstudie där förutsättningarna för att anlägga ett nytt boende klarläggs. Tanken är att få en fungerande Gammelgård som speglar fyra århundraden. Ekonomiskt stöd ( kronor) kommer även att sökas från länsstyrelsen. Föreningen bidrar själva med kronor. Kommunstyrelsen beviljade 4 april 2007 ett verksamhetsbidrag på kronor för Fågelsjö Gammelgård är unik i Sverige och har ett stort värde som turistresemål. Under en rad år har man framgångsrikt arbetat med att utveckla och utöka gårdens potential. Publiktillströmningen har i och med detta ökat och nuvarande boendevolym räcker inte till. Kommunstyrelseförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör bidra med kronor till den förstudie som syftar till att klarlägga förutsättningarna för att anlägga ett nytt boende. Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 241 forts. Dnr KS 0373/07 Allmänna utskottet föreslår 21 augusti 2007, 188 att kommunstyrelseförvaltningens förslag godkänns. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 21 augusti 2007, 188 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 27 juli 2007 Yrkanden Tommy Borg (s), Sören Görgård (c), Stefan Andersson (m), Harald Noreus (fp) och Leif Hansen (srd): Bifall till allmänna utskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. Godkänna och ge ekonomiskt stöd med kronor till den ekonomiska föreningen. Medel anslås från kommunstyrelsens konto till förfogande. 2. Medfinansieringsintyget skall skrivas under och sändas till Länsstyrelsen. Beslutsexpediering Akt Svetlana Johansson Fågelsjö Gammelgård Länsstyrelsen (Medfinansieringsintyg och protokoll) Justerare Utdragsbestyrkande 21

22 242 Dnr KS 0095/04 Handlingsplan för lokalt miljömålsarbete Bakgrund Kommunens ledningsgrupp (LKL) har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat förslag till handlingsplan för lokalt miljömålsarbete. Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2006, 195 att ge ledningsgruppen (LKL) i uppdrag att med befintlig personal utföra en nulägesanalys till grund för framtagande av lokala miljömål samt att hitta finansiering på kronor för inköp av statistik, material, layout och tryckning av rapporten. Arbetet är relativt omfattande och har bedömts ta mellan 4-6 månader att genomföra på heltid. I dagsläget har personal inte kunnat frigöras för detta arbete. LKL bedömer att tillfällig anställning av extern personal måste ske om den ordinarie verksamheten ska fungera utan påtagliga störningar. Mot bakgrund av detta har LKL inte funnit skäl att i nuläget ta fram finansiering kronor. Målet för Ljusdals kommun är inte primärt att ha egna miljömål. Målet är istället att lägga tyngdpunkten på genomförandet av de nödvändiga åtgärderna som behövs för att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer. Handlingsplanen utgår ifrån de av riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmålen och de antagna delmålen. Utifrån detta och med stöd av de regionala miljömålen ska verksamheterna inom Ljusdals kommun planeras och styras i riktning mot dessa mål. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 21 augusti 2007, 189 att ledningsgruppens förslag till handlingsplan för lokalt miljömålsarbete godkänns. Justerare Utdragsbestyrkande 22

23 242 forts. Dnr KS 0095/04 Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 21 augusti 2007, 189 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 30 maj 2007 Se kommunstyrelsens protokoll 8 juni 2006, 195 Se allmänna utskottets protokoll 2 maj 2006, 108 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande 4 april 2006 Se samhällsbyggnadsnämndens miljöutskotts protokoll 8 februari 2006, 4 Se bygg-, miljö- och räddningsförvaltningens tjänsteyttrande 8 februari 2006 Se samhällsbyggnadsförvaltningens rapport över miljöarbetet 13 januari 2006 Se allmänna utskottets protokoll 15 november 2006, 213 Se LKL:s tjänsteyttrande 9 juni 2005 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2004, 272 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 17 november 2004, 274 Se samhällsbyggnadsnämndens miljöutskotts protokoll 3 november 2004, 70 Se kommunekolog Niklas Svenssons förslag till miljömålsarbete 27 oktober 2004 Yrkanden Christina Embretsen (s), Annelie Wallberg (s) och Malin Ängerå: Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (mp), Stefan Andersson (m), Yvonne Oscarsson (v), Helena Franzén (c), Maj-Britt Tönners (c) och Sören Görgård (c): Ärendet skall återremitteras för att förtydligas. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst för bifall till återremissen. Omröstningsresultat Med 9 Nej-röster mot 5 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. Justerare Utdragsbestyrkande 23

24 Dnr KS 0095/ forts. Kommunstyrelsen beslutar 1. Ärendet återremitteras för att förtydligas. Beslutsexpediering Akt LKL för åtgärd Justerare Utdragsbestyrkande 24

25 243 Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Bakgrund Ansvarskommittén överlämnade sitt slutbetänkande den 27 februari Kommittén har i bred enighet redovisat ett betänkande som tydliggör de problem och begränsningar som dagens samhällsorganisation utgör. Den föreslår en rad reformer för att förbättra styrningen, tydliggöra rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre samspel mellan olika samhällsnivåer och aktörer. Ansvarskommitténs kriterier De kriterier som Ansvarskommittén satt upp är regionkommuner/län som har: 1-2 miljoner invånare ( och som inte utan starka skäl understiger invånare) Eget regionsjukhus (möjligen institutionaliserat samarbete med en region som har regionsjukhus) Universitet (med betydande fasta forskningsresurser) Arbetsmarknadsregioner år 2030 utgör byggstenar Att avgränsning sker på sätt som gör så att medborgarna känner anknytning Betänkandet har sänts ut på en bred remiss. Ambitionen är att få till stånd en öppen och omfattande diskussion om kommitténs förslag. Reformförslagen berör hela samhällsorganisationen och regeringskansliet vill därför att alla som önskar får en chans att delta i diskussionen och framföra sina synpunkter. Remissvaren skall vara Finansdepartementet tillhanda i slutet av september I Ljusdals kommun ser tidsplanen för handläggningen av slutbetänkandet ut så här: 15/6 Halvdagsseminarium i Bollnäs. Kommunstyrelsens ledamöter inbjudna 9/8 Allmän diskussion i kommunstyrelsen 21/8 Kommunstyrelsens allmänna utskott lämnar förslag till kommunstyrelsen 6/9 Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige 24/9 Kommunfullmäktige fattar beslut om yttrande till Finansdepartementet Justerare Utdragsbestyrkande 25

Maj-Britt Tönners. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-06-20 2007-06-25

Maj-Britt Tönners. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-06-20 2007-06-25 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-06-20 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal Klockan 09.00 12.00 Beslutande John Nyman, ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg Datum Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30: - 12:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Per Eriksson, Ljusnet, 142 Tomas Fredlund, student, 143 Christer Josefsson, Mittia, 144 Planing. Helena Siegert,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal kl 08:30-11:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M) ordförande Allan Cederborg (M) tjg ers istället för Mia Troedsson 221 Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m)

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-20:15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Justeringens plats och tid Demokratiservice, måndag

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Mats Sundell (M) Annelie Wallberg (S) Helena Brink (C) Kristina Michelsson (S) Maj-Britt Tönners (C) Leif Persson (S) Bodil

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:00-8:50 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering)

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering) 1(6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 13.00 13.20, 14.20 14.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Justeringens plats och tid

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer