Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare"

Transkript

1 S~TRÄDESPROTOKOLL SammantrMesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) Plals och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 13 november 2014, kl Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Andris Widuss (M) ÖVri ga deltagande ngmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare Utscs att justera Andris Widuss Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Paragrafe r Ordförande Justerande Andris Widuss Organ Sammantradesdatum Datum fbr anslags uppsauandc Förvaringsplats för protokollet ANSLAGBEVS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum!hr anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift

2 - - -_._, _ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) l KSAU 158 Komplettering av f6redragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande ärende enligt nedan: Ärende 21: Chefsförordnande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden. Justerandes sign atur Utdragsbcstyrkandc

3 : -~--, SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27),L KSAU 159 Meddelanden Sveriges Kommnner och Landsting, cirkulär 14:37 Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist. 14:38 Budgetförutsättningar för åren Sve, iges Kommuner och Landsting Tillgänglighet för alla. En inspirationsskrift. SCB Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2015, preliminärt utfall. Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidrags året 2015, preliminärt utfall. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall år Livsmedelsverket Livsmedelsombudsmannen - ny funktion på Livsmedelsverket. Karlstads kommun - Drifts- och servicenämnden Protokoll Dm KS Region Värmland Förnyelse av revers i Värmlandstrafik AB. Dm KS ~ ~- West Sweden Protokoll från Föreningsstämma West Sweden F Dm KS Östra Värmlands överförmyndarnämnd Protokoll Dm KS /1 O Protokoll Dm KS /10 Utdragsbcstyrkandc

4 . 1 SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 159 forts. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden.

5 J > S~TRÄDESPROTOKOLL Srumuanträdcsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 160 Kommunchefens anmälningsärenden r t- i-:-_- Mikael Jareke redogör för följande: Arbete ska startas upp med att ta fram en kravspecifikation för upphandling av nytt ekonomisystem och personalsystem. Det är kommunerna inom den gemensamma Administrativa nämnden samt Degerfors kommun som ska göra upphandling. Vård och omsorg. E-hälsa. Gemensam resurs i Värmland för Värmlandskommunerna samt Landstinget kommer att upprättas för stöd i kommunernas arbete inom E-hälsa. Kostnad för Storfors kommun beräknas till ca kr för Vännlands Kreditgarantiförening kommer att likvideras. 1.. Finansiering av utbyggnad Bredband i Storfors kommun. Utökat strandskydd. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef kommer att träffa företrädare för Länsstyrelsen den 25 november Kvartalsrapport 3. Beräknas kunna behandlas av Kommunstyrelsen den 26 november. Delårsbokslut Beräknas kunna behandlas av Kommunstyrelsen den 26 november men kvartal 3 och budget 2015 bör prioriteras före delårsbokslutet. Förslag till prioritering accepterades av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

6 4 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 161 Dm KS Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension for fortroendevalda (OPF-KL) Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. t--- '- _- OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun oeh landstinglregion. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Lena Andjic Pensionshandläggare Karlskoga kommun redogör för ärendet. En stor skillnad med bestämmelserna enligt OPF-KL är att bestämmelserna om pensionsförmånerna gäller samtliga förtroendevalda. Nuvarande regelverk gäller enbart de som har ett föliroendeuppdrag på minst 40 % tjänstgöring. Kommunen ska avsätta medel varje år. Kommunen ska förvalta dessa medel och rar ej överlåta förvaltningen till exempelvis KP A eller något försäkringsbolag. nkomstskattelagen förhindrar detta. ~ ~

7 ,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 161 forts. Dnr KS Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till kommunchefmikael Jareke. Kopia Mikael Jareke

8 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 162 Dm KS Lokalt kollektivavtal LOK gällande jour på HVB-hem Chef för Skola och Välfård ngmarie Thyr redogör för ärendet. Om bilaga J används finns det flexibilitet i verksamheten och få vikarier behövs. Om AB ska gälla kommer flera vikarier att behövas eftersom de som är ordinarie anställda behöver dygnsvila och får inte arbeta för många timmar utan rast. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från chef för Skola och Välfård ngmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Teckna ett lokalt kollektivavtal enligt bilaga J under 6 månader. 2. Uppdra till föreståndaren på HVB hemmet Solforsen att följa upp och utvärdera avtalet senast om 5 månader från det att kollektivavtalet undertecknats. Kopia ngmarie Thyr Ulrika Hedberg

9 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 163 Dm KS Besvarande av Motion: Arvodering av kommunfullmäktiges ledamöter Bakgrund Monika Ståhl (KD) inkom med motion varvid hon föreslog att: l. Ett arvode på 300 kronor per kommunfullmäktigemöte, inklusive inläsningstid utgår till närvarande ordinarie ledamot eller dennes ersättare som inte uppbär annan lön/arvodering för sitt uppdrag. 2. Motionen behandlas skyndsamt. 3. Arvodering införs så snart som möjligt under den nya mandatperioden". Kommunfullmäktige beslutade att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning och att kommunfullmäktige besvarar motionen. Beslutsunderlag Motion från Monika Ståhl (KD), Kommunfullmäktige Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Förslag på sammanträdet - Yrkande Andris Widuss (M) yrkar på återremiss. Ärendet bör kompletteras med en kostnadsutredning om införandet av ett arvode om 300 kr per enligt motionärens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till kommunchef Mikael Jareke. Kopia Mikael J areke Lennart Aronsson Justerandes sign atur

10 l L- -' ~ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum (27) KSAU 164 Dm KS Handlingsplan för bredbandsutbyggnad r enlighet med Storfors kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för nästkommande verksamhetsår tas fram. Handlingsplanen beskriver nuvarande status, planerade aktiviteter och finansiering för Beslutsunderlag Bredbandsstrategi för Storfors kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande från bredbandssamordnare Björn KjerruJf, Handlingsplan för bredbandsutbyggnad, Under punkt 4 ekonomi och budget i handlingsplan för 2015 framgår att Region Värmland har för Storfors kommun avsatt kr som sökbara projektmedel för fiberntbyggnad för åren Kommunen ska medfinansiera med samma belopp som de sökta projektmedlen. Utöver detta har det tillkommit mer EU-medel. Region Värmland har arbetat för att få EU-medel för bredbandsutbyggnad vilket resulterat i att Regionen Norra Mellansverige (Värmland, Gävle och Dalarna) ar en pott på drygt 300 miljoner kronor ur Regionalfonden till bredbandssatsningar. k Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige l. Anta handlingsplan för bredbandsutbyggnad. 2. Avsätta kr i 2015 års budget för bredbandsutbyggnad.

11 j l l : -- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 165 Dnr KS Biblioteksplan för Storfors kommun Samtliga kommuner i Sverige skall ha en biblioteksplan. Storfors kommun har en biblioteksplan men den behöver uppdateras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Uppdra till kommunchefen ta franl en ny biblioteksplan. Kopia Mikael Jareke Annica Arvidsson Utdragsbcstyrkande

12 j SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 166 Dm KS Regionkonferens 2014 Region Värmland arrangerar Regionkonferens 2014 den 4-5 december 2014 på Selma SP A i Sunne. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Anmäla Kommunstyrelsens ordförande, Oppositionsråd och Kommunchefen till regionkonferensen l;': r Kopia Hans Jildesten Håkan Larsson Mikael Jareke Mona Björn, Region Värmland

13 , SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sanml anträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 167 Dm KS Avtal om samverkan mellan Karlskoga och Storfors kommuner i gemensam nämnd för myndighetsutövning f Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bilda en gemensam nänmd med Karlskoga kommun för myndighetsutövning från och med l januari Vid dagens sarmnanträde föreligger förslag till avtal. Genom detta avtal överenskommer Karlskoga och Storfars kommuner om att från och med l januari 2015 samverka i en gemensam nämnd för myndighetsutövning i lagstadgade kommunala åtaganden inom alkohol, bostadsanpassning, bygg, livsmedel, miljö, receptfria läkemedel, tobak och trafk (utom lokala trafkföreskrifter). Syftet med att bilda en gemensam organisation för myndighetsutövning är att skapa: En välfungerande myndighetsutövning som erbjuder företagare och invånare en god service och rättssäker handläggning. En organisation som effektivt utnyttjar resurser och kompetenser. En attraktiv arbetsplats som erbjuder anställda trygga arbetsförhållanden och goda utvecklingsmöjligheter. Myndighetsnämnden är den nänmd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar kommunal nänmd som avses i nedanstående lagar inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter: Miljöbalken (1998:808). Livsmedelslagen (2006:804). Tobakslagen (1993:581) Alkohollagen (2010:1622). Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Strålskyddslagen (1998:220). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 167 forts. Dnr KS Nämnden ansvarar for myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen (2010:900) undantaget översikts-, detalj- och regionplanering samt ornrådesbestämme1ser (3-7 kap ). Förslag på sammanträdet - Yrkande Hans Jildesten (S) foreslår redigeringar: Förändringarna är fetmarkerade: Under 8 Ekonomi 5 stycket: Medel for bostadsanpassningsbidrag är direkt knutna till respektive kommun och fördelas inte enligt fordelningstal i enlighet med 7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta avtal om samverkan mellan Karlskoga och Storfors kommuner i gemensam nämnd for myndighetsutövning

15 ~ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 168 Dnr KS Reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommun Bakgrnnd Karlskoga och Storfors kommuner har bildat en gemensam myndighetsnämnd från och med l januari 2015 ~ Karlskoga kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens organisation~ Myndighetsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar konununal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter: Miljöbalken (1998:808). Livsmedelslagen (2006:804). Tobakslagen (1993 :581). Alkohollagen (2010:1622). Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Strålskyddslagen (1998:220). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).! i : " i i Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan- och bygglagen (20 l 0:900) undantaget översikts,- detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap ). Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap ). Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar. Nämnden ska följa samhällsutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och i tillsynen vidta de åtgärder som behövs samt i övrigt samverka med annan nämnd. Nämnden ska inom sitt verksamhetsolmåde och ur ett myndighetsperspektiv delta i kommunal planering. Justerandes sig.natur

16 l '. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammantradesdatuOl Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 168 Dnr KS Förslag på sammanträdet - Yrkanden Hans Jildesten (S) föreslår redigeringar: Förslag till förändringarna är fetmarkerade: Under 13 3 stycket: Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel (en fjärdedel) av nämndernas ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Under 22 3 stycket. Oppositionsråd har rätt att temporärt krnma kalla in sin ersättare om rådet inte har någon ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sanmlanträde eller en aktivitet. (Stycket bör skrivas om så att det tydligt framgår vad som avses). Under 29 (Under 29 ska det stå att det ska väljas 1 ledamot och ersättare från Storfors kommun). Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Med ovanstående korrigeringar fastställa reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner.

17 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanlri1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 169 Dnr KS Reglemente för Kommunstyrelsen i Storfors kommun Bakgrund Kommunfu11mäktige beslutade om ny politisk nämndorganisation från oeh med den 1 januari Välfårdsnämndens verksamhet går upp i Kommunstyrelsens ansvarsområde oeh 3 utskott inrättas. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till reglemente för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för behandling vid sitt sammanträde den 26 november Uppdra till komrnunehefen göra erforderliga kompletteringar. Kopia Mikael Jareke Justerandes sign atur

18 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrl1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott J 8(27) KSAU 170 Dm KS Delegationsordning for Kommunstyrelsen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade om ny politisk nämndorganisation från och med den 1 januari Välfårdsnämndens verksamhet går upp i Kommunstyrelsens ansvarsormåde och 3 utskott imättas. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till delegationsordning för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut l. Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för behandling vid sitt sammanträde den 26 november Under tiden fram till utsändande av kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november inkommer Hans Jildesten (S), Andris Widuss (M), Välfårdsnämndens arbetsutskott bestående av Glenn Aspnes (S) ordförande, ngrid Resare (S) och ngrid Andersson (C) med synpunkter, örslag till korrigeringar, rättelser och tillägg till kommunkansliet. Grundörslaget samt de inkomna synpunkterna/rättelserna utsänds till kommunstyrelsen. Kopia Hans Jildesten Andris Widuss Glenn Aspnes r n gri d Resare ngrid Andersson

19 ~ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) KSAU 171 Dm KS Medverkan i ett Värmlandsövergripande ESF -projekt Mobilisering för ungas etablering Region Vännland har under ett års tid arbetat med en förstudie i vännlandskommunema, med kartläggning av unga. En projektansökan kommer att skickas till EFS, gemensamt för alla kommuner. Projektet kommer att administreras av Karlstad kommun eftersom Region Vännland inte får driva ESF-finansierade projekt. Avsikten är att samtliga kommuner arbetar enligt sina egna särarter. Ansökan görs centralt men kommunerna bidrar med sina specifika ansökningar. För Storfors räkning är tanken att arbeta med kompetensutveckling samt riktade insatser till unga från år. Avsikten är Storfors samarbetar med Kristinehamn och Filipstads kommuner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Mårten Axner, enhetschef Mariette Karlsson och EUsamordnare Kristina Karlsson, l. EU -samordnare Kristina Karlsson redogör för ärendet. Projektet beräknas kosta mellan 2-3 mnkt. Kommun får bekosta 50 % av totalkostnaden. Kristina Karlsson meddelar att det beräknas att kostnaden om 1-1,5 mnkr kan finansieras genom eget arbete, lokaler etc. december ska ansökan lämnas in för detta projekt. [ l Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Tillstyrka ansökan om medverkan i ESF -projekt "Mobilisering för ungas etablering". ep~

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 172 Dm KS Utöka nvesteringsbudget 2014 för ny styrutrustning hiss i kommunhuset Styrutrustningen för hissen i kommunhuset har havererat. För att återfå funktionen i hissen och bibehålla tillgängligheten i huset krävs ny styrutrustning, reservdelar till den gamla unustningen finns inte att få tag på. Kostnaden för den nya styrutrustningen uppgår till kr. Driftchef Tommy Svärd har på delegation beslutat att eftersom hissen är ur funktion måste den åtgärdas. Åtgärden är tvingande enligt lagstiftning gällande tillgänglighet. Åtgärden ryms ej inom befintlig budget Beslutet har redovisats för kommunstyrelsen i l 1_--: ( : Driftchef Tommy Svärd föreslår att befmtlig investeringsbudget utökas med kr för finansiering av ny styrutrustning till hiss i kommunhuset så att tillgängligheten tilllokalema bibehålls. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, Delegationsbeslut från driftchef Tommy Svärd, J3. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Utöka investeringsbudget 2014 med kronor för ny styrutrustning till hiss i kommunhuset så att tillgängligheten till lokalerna bibehålls.

21 ,,,. SANTWANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 173 Dm KS Utökning anställningar personliga assistenter samt vikarierande personlig assistent En kund personlig assistans objekt har ratt ett nytt beslut för sin personliga assistans gällande fr.o.m t.o.m Sysselsättnings grader för de personliga assistenterna behöver ökas utifrån de beviljade timmarna som planerats i schema. Tjänsterna utökas enligt följande; 83,11 % till 86,04 % 64,54 % till 75,45 % Vikariat 41,05 % till tillsvidareanställning 60,14 % Den personlig assistent som kommer att erhålla 86,04 % ska vara tjänstledig under perioden En vikarie behöver tillsättas under ovanstående period. Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Kostnaden är inte beräknad i befintlig budget Kostnaden belastar ansvar 35 verksamhet objekt Kostnaden är inte beräknad i befmtlig budget Beslutsunderlag Tjänstutlåtande från enhetschef Anna Blom, Kommunstyrelsens arbetsutskotts f'örslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja utökning av tillsvidareanställningar flo.m Bevilja tillsättande av vikariat under perioden Kostnaden belastar ansvar 35 verksamhet objekt

22 , - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatlm Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 174 Dm KS Anställning av anhörigstödjare, 25 %, vikariat På grund av långvarig, bestående sjukdom och sjukskrivning på den som nu innehar tjänsten så fattas det 25 % av den 50 % -iga tjänsten som anhörigstödjare. Det är av stor betydelse för anhöriga till personer med demens att få regelbunden avlastning därför är det viktigt att dagvården som hittills funnits vmje torsdag fortsätter att hållas öppen. Vård & omsorg sknlle vilja att en vikarie med erfarenhet och god kunskap om äldre med demens vikarierar på 25 % och driver Demensträffpunkten och håller i en anhöriggrupp. Det belastar inte alls befintligt budget eftersom det är en del aven befintlig tjänst. Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef för sjuksköterskor/rehab/anhörigstöd Henrietta Hagman, l. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja tillsättning 25 % vikariat för att driva demensträffj:l1lnkten och en anhöriggrupp från och med Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet

23 j ~ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 175 Dur KS Anställning av resursperson, 80 %, tillsvidareanställning Bakgrund Under hösten 2014 har ett ökat antal barn inskrivits på fritidsverksamheten. Det är barn. Ett barn som är inskrivet behöver extra uppsikt. Föreligger behov aven personal som resurs till fritidsverksamheten på eftermiddagar och skolverksamheten under vissa tider på förmiddagar. Framf'ör allt behov av resursperson till barnet som behöver extra uppsikt. Finansiering: Kostnaden ryms ej i 2014 års budget. Medel är äskade i 2015 års budget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommunstyrelsens arbetsutskott Komplettering och förtydligande från rektor Ann-Christin Sigmund, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja tillsättning aven resursperson 80 %. 2. Kostnaden för 2014 ska belasta och fmansieras inom befintlig budget 2014 för skolans verksamhet 3. Kostnaden belastar ansvar 311 (50 %) och 3202 (30 %) samt verksamhet 4131 (50 %) och (30 %). i

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 176 Dm KS Anställning av arbetsterapeut, 100 %, tillsvidareanställning Bakgrund Föreligger rekryteringsbehov då ordinarie befattningshavare har slutat, pensionsavgång. Konsekvens om aktuell tjänst vakanshålls: Befattningen som arbetsterapeut är en fömtsättning för att hjälpmedelsutprovning och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassningar ska kunna genomföras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från T.f. VerksamhetschefDanieJ Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen l. Bevilja anställning av arbetsterapeut, 100 %, tillsvidareanställning. 2. Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet

25 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 177 Dnr KS Anställning av personlig assistent, ca 70 %, vikariat En personli g assistent är långtidssjukskriven till , men kommer att arbeta i så stor utsträckning som hälsan medger. Planeringen i dagsläget är att medarbetaren arbetar 30 % av sin heltid. En vikarie behöver tillsättas resterande tid av den sjukskrivne personliga assistentens tjänst, med omfattning rör närvarande 70 % fr.o.m hos objekt Tjänstgöringen kan komma att justeras utifrån om den sjukskrivna personliga assistenten går upp eller ner i tid. Kostnaden ryms inom befintlig budget Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS-verksamheten Anna Blom, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen l. Bevilja anställning av vikarierande personlig assistent på 70 %, från och med till och med ['" 2. Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Utdragsbestyrkandc

26 ,,.J SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 178 Dm KS Tidsbegränsat chefsforordnande Nuvarande förordnande för verksamhetscheflöper ut Kommunstyrelsens arbetsutskotts f6rslag till Kommunstyrelsen Teckna chefsförordnande med ngmarie Thyr för tiden

27 "1 r" ---,, [.. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 179 Dnr KS Tidsbegränsat förordnande av kommunchef Nuvarande chefsförordnande som kommuncheflöper ut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Teckna tidsbegränsat chefsavtal som kommunchefmed Mikael Jareke för tiden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare I i: -o: STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 1(21 ) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, måndagen den 6 oktober 2014 kl. 10.00-14.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl 10.00-11.50 Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M)

Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl 10.00-11.50 Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M) S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 1(28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den december 2013, kl 10.00-11.50 Hans Jildesten (S) Steve Nilsson

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer