Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare"

Transkript

1 S~TRÄDESPROTOKOLL SammantrMesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) Plals och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 13 november 2014, kl Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Andris Widuss (M) ÖVri ga deltagande ngmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare Utscs att justera Andris Widuss Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Paragrafe r Ordförande Justerande Andris Widuss Organ Sammantradesdatum Datum fbr anslags uppsauandc Förvaringsplats för protokollet ANSLAGBEVS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum!hr anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift

2 - - -_._, _ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) l KSAU 158 Komplettering av f6redragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande ärende enligt nedan: Ärende 21: Chefsförordnande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden. Justerandes sign atur Utdragsbcstyrkandc

3 : -~--, SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27),L KSAU 159 Meddelanden Sveriges Kommnner och Landsting, cirkulär 14:37 Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist. 14:38 Budgetförutsättningar för åren Sve, iges Kommuner och Landsting Tillgänglighet för alla. En inspirationsskrift. SCB Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2015, preliminärt utfall. Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidrags året 2015, preliminärt utfall. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall år Livsmedelsverket Livsmedelsombudsmannen - ny funktion på Livsmedelsverket. Karlstads kommun - Drifts- och servicenämnden Protokoll Dm KS Region Värmland Förnyelse av revers i Värmlandstrafik AB. Dm KS ~ ~- West Sweden Protokoll från Föreningsstämma West Sweden F Dm KS Östra Värmlands överförmyndarnämnd Protokoll Dm KS /1 O Protokoll Dm KS /10 Utdragsbcstyrkandc

4 . 1 SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 159 forts. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden.

5 J > S~TRÄDESPROTOKOLL Srumuanträdcsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 160 Kommunchefens anmälningsärenden r t- i-:-_- Mikael Jareke redogör för följande: Arbete ska startas upp med att ta fram en kravspecifikation för upphandling av nytt ekonomisystem och personalsystem. Det är kommunerna inom den gemensamma Administrativa nämnden samt Degerfors kommun som ska göra upphandling. Vård och omsorg. E-hälsa. Gemensam resurs i Värmland för Värmlandskommunerna samt Landstinget kommer att upprättas för stöd i kommunernas arbete inom E-hälsa. Kostnad för Storfors kommun beräknas till ca kr för Vännlands Kreditgarantiförening kommer att likvideras. 1.. Finansiering av utbyggnad Bredband i Storfors kommun. Utökat strandskydd. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef kommer att träffa företrädare för Länsstyrelsen den 25 november Kvartalsrapport 3. Beräknas kunna behandlas av Kommunstyrelsen den 26 november. Delårsbokslut Beräknas kunna behandlas av Kommunstyrelsen den 26 november men kvartal 3 och budget 2015 bör prioriteras före delårsbokslutet. Förslag till prioritering accepterades av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

6 4 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 161 Dm KS Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension for fortroendevalda (OPF-KL) Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. t--- '- _- OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun oeh landstinglregion. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Lena Andjic Pensionshandläggare Karlskoga kommun redogör för ärendet. En stor skillnad med bestämmelserna enligt OPF-KL är att bestämmelserna om pensionsförmånerna gäller samtliga förtroendevalda. Nuvarande regelverk gäller enbart de som har ett föliroendeuppdrag på minst 40 % tjänstgöring. Kommunen ska avsätta medel varje år. Kommunen ska förvalta dessa medel och rar ej överlåta förvaltningen till exempelvis KP A eller något försäkringsbolag. nkomstskattelagen förhindrar detta. ~ ~

7 ,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 161 forts. Dnr KS Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till kommunchefmikael Jareke. Kopia Mikael Jareke

8 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 162 Dm KS Lokalt kollektivavtal LOK gällande jour på HVB-hem Chef för Skola och Välfård ngmarie Thyr redogör för ärendet. Om bilaga J används finns det flexibilitet i verksamheten och få vikarier behövs. Om AB ska gälla kommer flera vikarier att behövas eftersom de som är ordinarie anställda behöver dygnsvila och får inte arbeta för många timmar utan rast. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från chef för Skola och Välfård ngmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Teckna ett lokalt kollektivavtal enligt bilaga J under 6 månader. 2. Uppdra till föreståndaren på HVB hemmet Solforsen att följa upp och utvärdera avtalet senast om 5 månader från det att kollektivavtalet undertecknats. Kopia ngmarie Thyr Ulrika Hedberg

9 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 163 Dm KS Besvarande av Motion: Arvodering av kommunfullmäktiges ledamöter Bakgrund Monika Ståhl (KD) inkom med motion varvid hon föreslog att: l. Ett arvode på 300 kronor per kommunfullmäktigemöte, inklusive inläsningstid utgår till närvarande ordinarie ledamot eller dennes ersättare som inte uppbär annan lön/arvodering för sitt uppdrag. 2. Motionen behandlas skyndsamt. 3. Arvodering införs så snart som möjligt under den nya mandatperioden". Kommunfullmäktige beslutade att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning och att kommunfullmäktige besvarar motionen. Beslutsunderlag Motion från Monika Ståhl (KD), Kommunfullmäktige Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Förslag på sammanträdet - Yrkande Andris Widuss (M) yrkar på återremiss. Ärendet bör kompletteras med en kostnadsutredning om införandet av ett arvode om 300 kr per enligt motionärens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till kommunchef Mikael Jareke. Kopia Mikael J areke Lennart Aronsson Justerandes sign atur

10 l L- -' ~ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum (27) KSAU 164 Dm KS Handlingsplan för bredbandsutbyggnad r enlighet med Storfors kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för nästkommande verksamhetsår tas fram. Handlingsplanen beskriver nuvarande status, planerade aktiviteter och finansiering för Beslutsunderlag Bredbandsstrategi för Storfors kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande från bredbandssamordnare Björn KjerruJf, Handlingsplan för bredbandsutbyggnad, Under punkt 4 ekonomi och budget i handlingsplan för 2015 framgår att Region Värmland har för Storfors kommun avsatt kr som sökbara projektmedel för fiberntbyggnad för åren Kommunen ska medfinansiera med samma belopp som de sökta projektmedlen. Utöver detta har det tillkommit mer EU-medel. Region Värmland har arbetat för att få EU-medel för bredbandsutbyggnad vilket resulterat i att Regionen Norra Mellansverige (Värmland, Gävle och Dalarna) ar en pott på drygt 300 miljoner kronor ur Regionalfonden till bredbandssatsningar. k Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige l. Anta handlingsplan för bredbandsutbyggnad. 2. Avsätta kr i 2015 års budget för bredbandsutbyggnad.

11 j l l : -- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 165 Dnr KS Biblioteksplan för Storfors kommun Samtliga kommuner i Sverige skall ha en biblioteksplan. Storfors kommun har en biblioteksplan men den behöver uppdateras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Uppdra till kommunchefen ta franl en ny biblioteksplan. Kopia Mikael Jareke Annica Arvidsson Utdragsbcstyrkande

12 j SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 166 Dm KS Regionkonferens 2014 Region Värmland arrangerar Regionkonferens 2014 den 4-5 december 2014 på Selma SP A i Sunne. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Anmäla Kommunstyrelsens ordförande, Oppositionsråd och Kommunchefen till regionkonferensen l;': r Kopia Hans Jildesten Håkan Larsson Mikael Jareke Mona Björn, Region Värmland

13 , SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sanml anträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 167 Dm KS Avtal om samverkan mellan Karlskoga och Storfors kommuner i gemensam nämnd för myndighetsutövning f Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bilda en gemensam nänmd med Karlskoga kommun för myndighetsutövning från och med l januari Vid dagens sarmnanträde föreligger förslag till avtal. Genom detta avtal överenskommer Karlskoga och Storfars kommuner om att från och med l januari 2015 samverka i en gemensam nämnd för myndighetsutövning i lagstadgade kommunala åtaganden inom alkohol, bostadsanpassning, bygg, livsmedel, miljö, receptfria läkemedel, tobak och trafk (utom lokala trafkföreskrifter). Syftet med att bilda en gemensam organisation för myndighetsutövning är att skapa: En välfungerande myndighetsutövning som erbjuder företagare och invånare en god service och rättssäker handläggning. En organisation som effektivt utnyttjar resurser och kompetenser. En attraktiv arbetsplats som erbjuder anställda trygga arbetsförhållanden och goda utvecklingsmöjligheter. Myndighetsnämnden är den nänmd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar kommunal nänmd som avses i nedanstående lagar inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter: Miljöbalken (1998:808). Livsmedelslagen (2006:804). Tobakslagen (1993:581) Alkohollagen (2010:1622). Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Strålskyddslagen (1998:220). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 167 forts. Dnr KS Nämnden ansvarar for myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen (2010:900) undantaget översikts-, detalj- och regionplanering samt ornrådesbestämme1ser (3-7 kap ). Förslag på sammanträdet - Yrkande Hans Jildesten (S) foreslår redigeringar: Förändringarna är fetmarkerade: Under 8 Ekonomi 5 stycket: Medel for bostadsanpassningsbidrag är direkt knutna till respektive kommun och fördelas inte enligt fordelningstal i enlighet med 7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta avtal om samverkan mellan Karlskoga och Storfors kommuner i gemensam nämnd for myndighetsutövning

15 ~ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 168 Dnr KS Reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommun Bakgrnnd Karlskoga och Storfors kommuner har bildat en gemensam myndighetsnämnd från och med l januari 2015 ~ Karlskoga kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens organisation~ Myndighetsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar konununal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter: Miljöbalken (1998:808). Livsmedelslagen (2006:804). Tobakslagen (1993 :581). Alkohollagen (2010:1622). Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Strålskyddslagen (1998:220). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).! i : " i i Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan- och bygglagen (20 l 0:900) undantaget översikts,- detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap ). Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap ). Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar. Nämnden ska följa samhällsutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och i tillsynen vidta de åtgärder som behövs samt i övrigt samverka med annan nämnd. Nämnden ska inom sitt verksamhetsolmåde och ur ett myndighetsperspektiv delta i kommunal planering. Justerandes sig.natur

16 l '. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammantradesdatuOl Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 168 Dnr KS Förslag på sammanträdet - Yrkanden Hans Jildesten (S) föreslår redigeringar: Förslag till förändringarna är fetmarkerade: Under 13 3 stycket: Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel (en fjärdedel) av nämndernas ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Under 22 3 stycket. Oppositionsråd har rätt att temporärt krnma kalla in sin ersättare om rådet inte har någon ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sanmlanträde eller en aktivitet. (Stycket bör skrivas om så att det tydligt framgår vad som avses). Under 29 (Under 29 ska det stå att det ska väljas 1 ledamot och ersättare från Storfors kommun). Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Med ovanstående korrigeringar fastställa reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner.

17 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanlri1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 169 Dnr KS Reglemente för Kommunstyrelsen i Storfors kommun Bakgrund Kommunfu11mäktige beslutade om ny politisk nämndorganisation från oeh med den 1 januari Välfårdsnämndens verksamhet går upp i Kommunstyrelsens ansvarsområde oeh 3 utskott inrättas. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till reglemente för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för behandling vid sitt sammanträde den 26 november Uppdra till komrnunehefen göra erforderliga kompletteringar. Kopia Mikael Jareke Justerandes sign atur

18 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrl1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott J 8(27) KSAU 170 Dm KS Delegationsordning for Kommunstyrelsen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade om ny politisk nämndorganisation från och med den 1 januari Välfårdsnämndens verksamhet går upp i Kommunstyrelsens ansvarsormåde och 3 utskott imättas. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till delegationsordning för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut l. Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för behandling vid sitt sammanträde den 26 november Under tiden fram till utsändande av kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november inkommer Hans Jildesten (S), Andris Widuss (M), Välfårdsnämndens arbetsutskott bestående av Glenn Aspnes (S) ordförande, ngrid Resare (S) och ngrid Andersson (C) med synpunkter, örslag till korrigeringar, rättelser och tillägg till kommunkansliet. Grundörslaget samt de inkomna synpunkterna/rättelserna utsänds till kommunstyrelsen. Kopia Hans Jildesten Andris Widuss Glenn Aspnes r n gri d Resare ngrid Andersson

19 ~ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) KSAU 171 Dm KS Medverkan i ett Värmlandsövergripande ESF -projekt Mobilisering för ungas etablering Region Vännland har under ett års tid arbetat med en förstudie i vännlandskommunema, med kartläggning av unga. En projektansökan kommer att skickas till EFS, gemensamt för alla kommuner. Projektet kommer att administreras av Karlstad kommun eftersom Region Vännland inte får driva ESF-finansierade projekt. Avsikten är att samtliga kommuner arbetar enligt sina egna särarter. Ansökan görs centralt men kommunerna bidrar med sina specifika ansökningar. För Storfors räkning är tanken att arbeta med kompetensutveckling samt riktade insatser till unga från år. Avsikten är Storfors samarbetar med Kristinehamn och Filipstads kommuner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Mårten Axner, enhetschef Mariette Karlsson och EUsamordnare Kristina Karlsson, l. EU -samordnare Kristina Karlsson redogör för ärendet. Projektet beräknas kosta mellan 2-3 mnkt. Kommun får bekosta 50 % av totalkostnaden. Kristina Karlsson meddelar att det beräknas att kostnaden om 1-1,5 mnkr kan finansieras genom eget arbete, lokaler etc. december ska ansökan lämnas in för detta projekt. [ l Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Tillstyrka ansökan om medverkan i ESF -projekt "Mobilisering för ungas etablering". ep~

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 172 Dm KS Utöka nvesteringsbudget 2014 för ny styrutrustning hiss i kommunhuset Styrutrustningen för hissen i kommunhuset har havererat. För att återfå funktionen i hissen och bibehålla tillgängligheten i huset krävs ny styrutrustning, reservdelar till den gamla unustningen finns inte att få tag på. Kostnaden för den nya styrutrustningen uppgår till kr. Driftchef Tommy Svärd har på delegation beslutat att eftersom hissen är ur funktion måste den åtgärdas. Åtgärden är tvingande enligt lagstiftning gällande tillgänglighet. Åtgärden ryms ej inom befintlig budget Beslutet har redovisats för kommunstyrelsen i l 1_--: ( : Driftchef Tommy Svärd föreslår att befmtlig investeringsbudget utökas med kr för finansiering av ny styrutrustning till hiss i kommunhuset så att tillgängligheten tilllokalema bibehålls. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, Delegationsbeslut från driftchef Tommy Svärd, J3. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Utöka investeringsbudget 2014 med kronor för ny styrutrustning till hiss i kommunhuset så att tillgängligheten till lokalerna bibehålls.

21 ,,,. SANTWANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 173 Dm KS Utökning anställningar personliga assistenter samt vikarierande personlig assistent En kund personlig assistans objekt har ratt ett nytt beslut för sin personliga assistans gällande fr.o.m t.o.m Sysselsättnings grader för de personliga assistenterna behöver ökas utifrån de beviljade timmarna som planerats i schema. Tjänsterna utökas enligt följande; 83,11 % till 86,04 % 64,54 % till 75,45 % Vikariat 41,05 % till tillsvidareanställning 60,14 % Den personlig assistent som kommer att erhålla 86,04 % ska vara tjänstledig under perioden En vikarie behöver tillsättas under ovanstående period. Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Kostnaden är inte beräknad i befintlig budget Kostnaden belastar ansvar 35 verksamhet objekt Kostnaden är inte beräknad i befmtlig budget Beslutsunderlag Tjänstutlåtande från enhetschef Anna Blom, Kommunstyrelsens arbetsutskotts f'örslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja utökning av tillsvidareanställningar flo.m Bevilja tillsättande av vikariat under perioden Kostnaden belastar ansvar 35 verksamhet objekt

22 , - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatlm Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 174 Dm KS Anställning av anhörigstödjare, 25 %, vikariat På grund av långvarig, bestående sjukdom och sjukskrivning på den som nu innehar tjänsten så fattas det 25 % av den 50 % -iga tjänsten som anhörigstödjare. Det är av stor betydelse för anhöriga till personer med demens att få regelbunden avlastning därför är det viktigt att dagvården som hittills funnits vmje torsdag fortsätter att hållas öppen. Vård & omsorg sknlle vilja att en vikarie med erfarenhet och god kunskap om äldre med demens vikarierar på 25 % och driver Demensträffpunkten och håller i en anhöriggrupp. Det belastar inte alls befintligt budget eftersom det är en del aven befintlig tjänst. Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef för sjuksköterskor/rehab/anhörigstöd Henrietta Hagman, l. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja tillsättning 25 % vikariat för att driva demensträffj:l1lnkten och en anhöriggrupp från och med Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet

23 j ~ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 175 Dur KS Anställning av resursperson, 80 %, tillsvidareanställning Bakgrund Under hösten 2014 har ett ökat antal barn inskrivits på fritidsverksamheten. Det är barn. Ett barn som är inskrivet behöver extra uppsikt. Föreligger behov aven personal som resurs till fritidsverksamheten på eftermiddagar och skolverksamheten under vissa tider på förmiddagar. Framf'ör allt behov av resursperson till barnet som behöver extra uppsikt. Finansiering: Kostnaden ryms ej i 2014 års budget. Medel är äskade i 2015 års budget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommunstyrelsens arbetsutskott Komplettering och förtydligande från rektor Ann-Christin Sigmund, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja tillsättning aven resursperson 80 %. 2. Kostnaden för 2014 ska belasta och fmansieras inom befintlig budget 2014 för skolans verksamhet 3. Kostnaden belastar ansvar 311 (50 %) och 3202 (30 %) samt verksamhet 4131 (50 %) och (30 %). i

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 176 Dm KS Anställning av arbetsterapeut, 100 %, tillsvidareanställning Bakgrund Föreligger rekryteringsbehov då ordinarie befattningshavare har slutat, pensionsavgång. Konsekvens om aktuell tjänst vakanshålls: Befattningen som arbetsterapeut är en fömtsättning för att hjälpmedelsutprovning och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassningar ska kunna genomföras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från T.f. VerksamhetschefDanieJ Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen l. Bevilja anställning av arbetsterapeut, 100 %, tillsvidareanställning. 2. Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet

25 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 177 Dnr KS Anställning av personlig assistent, ca 70 %, vikariat En personli g assistent är långtidssjukskriven till , men kommer att arbeta i så stor utsträckning som hälsan medger. Planeringen i dagsläget är att medarbetaren arbetar 30 % av sin heltid. En vikarie behöver tillsättas resterande tid av den sjukskrivne personliga assistentens tjänst, med omfattning rör närvarande 70 % fr.o.m hos objekt Tjänstgöringen kan komma att justeras utifrån om den sjukskrivna personliga assistenten går upp eller ner i tid. Kostnaden ryms inom befintlig budget Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS-verksamheten Anna Blom, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen l. Bevilja anställning av vikarierande personlig assistent på 70 %, från och med till och med ['" 2. Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Utdragsbestyrkandc

26 ,,.J SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 178 Dm KS Tidsbegränsat chefsforordnande Nuvarande förordnande för verksamhetscheflöper ut Kommunstyrelsens arbetsutskotts f6rslag till Kommunstyrelsen Teckna chefsförordnande med ngmarie Thyr för tiden

27 "1 r" ---,, [.. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 179 Dnr KS Tidsbegränsat förordnande av kommunchef Nuvarande chefsförordnande som kommuncheflöper ut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Teckna tidsbegränsat chefsavtal som kommunchefmed Mikael Jareke för tiden

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.15-10.00. Ajournering kl. 09.05-09.20. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Samverkan myndighetsutövning

Samverkan myndighetsutövning , l, - KARLSKOGA KOMMUN Bilaga l KorrrnunfulJm'lktige 2014-12-18 44 UOO STORFORS ()[!J KOMMUN Samverkan myndighetsutövning mellan Karlskoga kommun och Storfors kom mun - Miljö - Bygg -. Trafik - Tobak

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 163, 168-170. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef 163, 168-170. Lennart Aronsson, sekreterare. Lennart Aronsson 1(27) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 26 oktober 2015 kl. 08.15 12.25. Ajournering 09.45-10.00. Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S)

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2015-05-12 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Ingela Bergare, controller 4S Mikael Jareke,kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Ingela Bergare, controller 4S Mikael Jareke,kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-0S 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storfors, Onsdagen den S mars 2014, kl. 10.00-IS.30. Ajournering kl. 14.00-14.10.

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(33) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15 10.25. Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Håkan Larsson (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Olle Rodhén, enhetschef Kultur- och fritid 106, 113 Lennart Aronsson, sekreterare

Mats Öhman, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Olle Rodhén, enhetschef Kultur- och fritid 106, 113 Lennart Aronsson, sekreterare 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors, måndagen den 26 september 2016, kl. 08.15-10.40. Ajournering kl. 09.35-09.45. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29 2014-02-11 Dahun :llir anslags nedtagande Kommunhusets kansli

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29 2014-02-11 Dahun :llir anslags nedtagande Kommunhusets kansli S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, onsdagen den 29 januari 2014, kl.10.00-11.s0. Hans Jildesten (S) ordförande

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Charlotta Erkheikki, personalkonsult Lena Jatko, kommunchef Anita Sköld, M

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Charlotta Erkheikki, personalkonsult Lena Jatko, kommunchef Anita Sköld, M PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-15, kl 1300-1500 Beslutande Laila Mäki, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19 2013-07-05 Kommunhusets kansli

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19 2013-07-05 Kommunhusets kansli I STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-19 1(13) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, onsdagen den 19 juni 2013, kl 10.00-11.50. Hans Jildesten

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 december 2013 kl. 09.30 10.50. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd

Läs mer

Birgitta Hagström (C)

Birgitta Hagström (C) 1(13) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 23 september 2014 kl. 09.30 11.40. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Sigurd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare I i: -o: STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 1(21 ) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, måndagen den 6 oktober 2014 kl. 10.00-14.00.

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 17 december 2015, kl Beslutande. Thomas Backelin

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 17 december 2015, kl Beslutande. Thomas Backelin 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors, torsdagen den 17 december 2015, kl. 19.00 19.40. Beslutande Peter Farrington (M) Ingrid Andersson (C) Johan Järlestedt (C) Hans Jildesten

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(12) 2014-08-18 Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.00-16.40 Beslutande Ledamöter Ann S. Pihlgren (M), ordförande Kai Larsson (MP), ersättare Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015-04-22 1(7) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-01 Ks-KcS.2014.2 101 2015-04-22 2(7) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 februari 2015, kl Beslutande

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 februari 2015, kl Beslutande 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 16 februari 2015, kl 08.15-10.45 Beslutande Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun (2017) Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-30 24 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 69 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och tid Stora vänortsrummet kl 9.00-12.30 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Marit Rempling (C) Birger Larsson (C) Bertil Eriksson

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Personalutskottet 2013-03-04

Personalutskottet 2013-03-04 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-04, kl 0900-1100 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Lena Jatko, kommunchef Gösta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 2012-04-11 1(5) Reglemente för Bygg- och miljönämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Bygg och miljönämndens ansvar Uppdrag 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Marita Pettersson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Välfärdsnämnden. Kommunhusets kansli

Marita Pettersson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Välfärdsnämnden. Kommunhusets kansli 1(17) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 december 2014 kl. 08.30 11.45. Glenn Aspnes (S) ordförande Ingrid Resare (S) Magnus Liljekvist (S) Birgitta

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent Social- och utbildningsutskottet 2013-10-09 1 Plats och tid Beslutande Folkets hus onsdag 2013-10-09 kl 15.10--15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Bodil Granström, assistent Utses att justera

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Tid och plats 2014-02-05 - i Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-03-05, kl 1300-1515 Beslutande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer