Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare"

Transkript

1 S~TRÄDESPROTOKOLL SammantrMesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) Plals och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 13 november 2014, kl Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Andris Widuss (M) ÖVri ga deltagande ngmarie Thyr, chef skola och vämird 162 Kristina Karlsson, eu-samordnare 171 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare Utscs att justera Andris Widuss Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Paragrafe r Ordförande Justerande Andris Widuss Organ Sammantradesdatum Datum fbr anslags uppsauandc Förvaringsplats för protokollet ANSLAGBEVS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum!hr anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift

2 - - -_._, _ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) l KSAU 158 Komplettering av f6redragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande ärende enligt nedan: Ärende 21: Chefsförordnande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden. Justerandes sign atur Utdragsbcstyrkandc

3 : -~--, SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27),L KSAU 159 Meddelanden Sveriges Kommnner och Landsting, cirkulär 14:37 Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist. 14:38 Budgetförutsättningar för åren Sve, iges Kommuner och Landsting Tillgänglighet för alla. En inspirationsskrift. SCB Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2015, preliminärt utfall. Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidrags året 2015, preliminärt utfall. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall år Livsmedelsverket Livsmedelsombudsmannen - ny funktion på Livsmedelsverket. Karlstads kommun - Drifts- och servicenämnden Protokoll Dm KS Region Värmland Förnyelse av revers i Värmlandstrafik AB. Dm KS ~ ~- West Sweden Protokoll från Föreningsstämma West Sweden F Dm KS Östra Värmlands överförmyndarnämnd Protokoll Dm KS /1 O Protokoll Dm KS /10 Utdragsbcstyrkandc

4 . 1 SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 159 forts. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden.

5 J > S~TRÄDESPROTOKOLL Srumuanträdcsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 160 Kommunchefens anmälningsärenden r t- i-:-_- Mikael Jareke redogör för följande: Arbete ska startas upp med att ta fram en kravspecifikation för upphandling av nytt ekonomisystem och personalsystem. Det är kommunerna inom den gemensamma Administrativa nämnden samt Degerfors kommun som ska göra upphandling. Vård och omsorg. E-hälsa. Gemensam resurs i Värmland för Värmlandskommunerna samt Landstinget kommer att upprättas för stöd i kommunernas arbete inom E-hälsa. Kostnad för Storfors kommun beräknas till ca kr för Vännlands Kreditgarantiförening kommer att likvideras. 1.. Finansiering av utbyggnad Bredband i Storfors kommun. Utökat strandskydd. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef kommer att träffa företrädare för Länsstyrelsen den 25 november Kvartalsrapport 3. Beräknas kunna behandlas av Kommunstyrelsen den 26 november. Delårsbokslut Beräknas kunna behandlas av Kommunstyrelsen den 26 november men kvartal 3 och budget 2015 bör prioriteras före delårsbokslutet. Förslag till prioritering accepterades av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

6 4 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 161 Dm KS Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension for fortroendevalda (OPF-KL) Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBL, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. t--- '- _- OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun oeh landstinglregion. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Lena Andjic Pensionshandläggare Karlskoga kommun redogör för ärendet. En stor skillnad med bestämmelserna enligt OPF-KL är att bestämmelserna om pensionsförmånerna gäller samtliga förtroendevalda. Nuvarande regelverk gäller enbart de som har ett föliroendeuppdrag på minst 40 % tjänstgöring. Kommunen ska avsätta medel varje år. Kommunen ska förvalta dessa medel och rar ej överlåta förvaltningen till exempelvis KP A eller något försäkringsbolag. nkomstskattelagen förhindrar detta. ~ ~

7 ,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 161 forts. Dnr KS Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till kommunchefmikael Jareke. Kopia Mikael Jareke

8 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 162 Dm KS Lokalt kollektivavtal LOK gällande jour på HVB-hem Chef för Skola och Välfård ngmarie Thyr redogör för ärendet. Om bilaga J används finns det flexibilitet i verksamheten och få vikarier behövs. Om AB ska gälla kommer flera vikarier att behövas eftersom de som är ordinarie anställda behöver dygnsvila och får inte arbeta för många timmar utan rast. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande från chef för Skola och Välfård ngmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Teckna ett lokalt kollektivavtal enligt bilaga J under 6 månader. 2. Uppdra till föreståndaren på HVB hemmet Solforsen att följa upp och utvärdera avtalet senast om 5 månader från det att kollektivavtalet undertecknats. Kopia ngmarie Thyr Ulrika Hedberg

9 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 163 Dm KS Besvarande av Motion: Arvodering av kommunfullmäktiges ledamöter Bakgrund Monika Ståhl (KD) inkom med motion varvid hon föreslog att: l. Ett arvode på 300 kronor per kommunfullmäktigemöte, inklusive inläsningstid utgår till närvarande ordinarie ledamot eller dennes ersättare som inte uppbär annan lön/arvodering för sitt uppdrag. 2. Motionen behandlas skyndsamt. 3. Arvodering införs så snart som möjligt under den nya mandatperioden". Kommunfullmäktige beslutade att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning och att kommunfullmäktige besvarar motionen. Beslutsunderlag Motion från Monika Ståhl (KD), Kommunfullmäktige Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Förslag på sammanträdet - Yrkande Andris Widuss (M) yrkar på återremiss. Ärendet bör kompletteras med en kostnadsutredning om införandet av ett arvode om 300 kr per enligt motionärens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Återremittera ärendet till kommunchef Mikael Jareke. Kopia Mikael J areke Lennart Aronsson Justerandes sign atur

10 l L- -' ~ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum (27) KSAU 164 Dm KS Handlingsplan för bredbandsutbyggnad r enlighet med Storfors kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för nästkommande verksamhetsår tas fram. Handlingsplanen beskriver nuvarande status, planerade aktiviteter och finansiering för Beslutsunderlag Bredbandsstrategi för Storfors kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande från bredbandssamordnare Björn KjerruJf, Handlingsplan för bredbandsutbyggnad, Under punkt 4 ekonomi och budget i handlingsplan för 2015 framgår att Region Värmland har för Storfors kommun avsatt kr som sökbara projektmedel för fiberntbyggnad för åren Kommunen ska medfinansiera med samma belopp som de sökta projektmedlen. Utöver detta har det tillkommit mer EU-medel. Region Värmland har arbetat för att få EU-medel för bredbandsutbyggnad vilket resulterat i att Regionen Norra Mellansverige (Värmland, Gävle och Dalarna) ar en pott på drygt 300 miljoner kronor ur Regionalfonden till bredbandssatsningar. k Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige l. Anta handlingsplan för bredbandsutbyggnad. 2. Avsätta kr i 2015 års budget för bredbandsutbyggnad.

11 j l l : -- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 165 Dnr KS Biblioteksplan för Storfors kommun Samtliga kommuner i Sverige skall ha en biblioteksplan. Storfors kommun har en biblioteksplan men den behöver uppdateras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Uppdra till kommunchefen ta franl en ny biblioteksplan. Kopia Mikael Jareke Annica Arvidsson Utdragsbcstyrkande

12 j SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 166 Dm KS Regionkonferens 2014 Region Värmland arrangerar Regionkonferens 2014 den 4-5 december 2014 på Selma SP A i Sunne. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Anmäla Kommunstyrelsens ordförande, Oppositionsråd och Kommunchefen till regionkonferensen l;': r Kopia Hans Jildesten Håkan Larsson Mikael Jareke Mona Björn, Region Värmland

13 , SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sanml anträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 167 Dm KS Avtal om samverkan mellan Karlskoga och Storfors kommuner i gemensam nämnd för myndighetsutövning f Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bilda en gemensam nänmd med Karlskoga kommun för myndighetsutövning från och med l januari Vid dagens sarmnanträde föreligger förslag till avtal. Genom detta avtal överenskommer Karlskoga och Storfars kommuner om att från och med l januari 2015 samverka i en gemensam nämnd för myndighetsutövning i lagstadgade kommunala åtaganden inom alkohol, bostadsanpassning, bygg, livsmedel, miljö, receptfria läkemedel, tobak och trafk (utom lokala trafkföreskrifter). Syftet med att bilda en gemensam organisation för myndighetsutövning är att skapa: En välfungerande myndighetsutövning som erbjuder företagare och invånare en god service och rättssäker handläggning. En organisation som effektivt utnyttjar resurser och kompetenser. En attraktiv arbetsplats som erbjuder anställda trygga arbetsförhållanden och goda utvecklingsmöjligheter. Myndighetsnämnden är den nänmd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar kommunal nänmd som avses i nedanstående lagar inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter: Miljöbalken (1998:808). Livsmedelslagen (2006:804). Tobakslagen (1993:581) Alkohollagen (2010:1622). Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Strålskyddslagen (1998:220). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 167 forts. Dnr KS Nämnden ansvarar for myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen (2010:900) undantaget översikts-, detalj- och regionplanering samt ornrådesbestämme1ser (3-7 kap ). Förslag på sammanträdet - Yrkande Hans Jildesten (S) foreslår redigeringar: Förändringarna är fetmarkerade: Under 8 Ekonomi 5 stycket: Medel for bostadsanpassningsbidrag är direkt knutna till respektive kommun och fördelas inte enligt fordelningstal i enlighet med 7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta avtal om samverkan mellan Karlskoga och Storfors kommuner i gemensam nämnd for myndighetsutövning

15 ~ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 168 Dnr KS Reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommun Bakgrnnd Karlskoga och Storfors kommuner har bildat en gemensam myndighetsnämnd från och med l januari 2015 ~ Karlskoga kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens organisation~ Myndighetsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar konununal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter: Miljöbalken (1998:808). Livsmedelslagen (2006:804). Tobakslagen (1993 :581). Alkohollagen (2010:1622). Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Strålskyddslagen (1998:220). Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).! i : " i i Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan- och bygglagen (20 l 0:900) undantaget översikts,- detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap ). Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap ). Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar. Nämnden ska följa samhällsutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och i tillsynen vidta de åtgärder som behövs samt i övrigt samverka med annan nämnd. Nämnden ska inom sitt verksamhetsolmåde och ur ett myndighetsperspektiv delta i kommunal planering. Justerandes sig.natur

16 l '. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammantradesdatuOl Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 168 Dnr KS Förslag på sammanträdet - Yrkanden Hans Jildesten (S) föreslår redigeringar: Förslag till förändringarna är fetmarkerade: Under 13 3 stycket: Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel (en fjärdedel) av nämndernas ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Under 22 3 stycket. Oppositionsråd har rätt att temporärt krnma kalla in sin ersättare om rådet inte har någon ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sanmlanträde eller en aktivitet. (Stycket bör skrivas om så att det tydligt framgår vad som avses). Under 29 (Under 29 ska det stå att det ska väljas 1 ledamot och ersättare från Storfors kommun). Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Med ovanstående korrigeringar fastställa reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner.

17 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanlri1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 169 Dnr KS Reglemente för Kommunstyrelsen i Storfors kommun Bakgrund Kommunfu11mäktige beslutade om ny politisk nämndorganisation från oeh med den 1 januari Välfårdsnämndens verksamhet går upp i Kommunstyrelsens ansvarsområde oeh 3 utskott inrättas. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till reglemente för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för behandling vid sitt sammanträde den 26 november Uppdra till komrnunehefen göra erforderliga kompletteringar. Kopia Mikael Jareke Justerandes sign atur

18 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrl1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott J 8(27) KSAU 170 Dm KS Delegationsordning for Kommunstyrelsen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade om ny politisk nämndorganisation från och med den 1 januari Välfårdsnämndens verksamhet går upp i Kommunstyrelsens ansvarsormåde och 3 utskott imättas. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till delegationsordning för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut l. Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för behandling vid sitt sammanträde den 26 november Under tiden fram till utsändande av kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november inkommer Hans Jildesten (S), Andris Widuss (M), Välfårdsnämndens arbetsutskott bestående av Glenn Aspnes (S) ordförande, ngrid Resare (S) och ngrid Andersson (C) med synpunkter, örslag till korrigeringar, rättelser och tillägg till kommunkansliet. Grundörslaget samt de inkomna synpunkterna/rättelserna utsänds till kommunstyrelsen. Kopia Hans Jildesten Andris Widuss Glenn Aspnes r n gri d Resare ngrid Andersson

19 ~ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) KSAU 171 Dm KS Medverkan i ett Värmlandsövergripande ESF -projekt Mobilisering för ungas etablering Region Vännland har under ett års tid arbetat med en förstudie i vännlandskommunema, med kartläggning av unga. En projektansökan kommer att skickas till EFS, gemensamt för alla kommuner. Projektet kommer att administreras av Karlstad kommun eftersom Region Vännland inte får driva ESF-finansierade projekt. Avsikten är att samtliga kommuner arbetar enligt sina egna särarter. Ansökan görs centralt men kommunerna bidrar med sina specifika ansökningar. För Storfors räkning är tanken att arbeta med kompetensutveckling samt riktade insatser till unga från år. Avsikten är Storfors samarbetar med Kristinehamn och Filipstads kommuner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Mårten Axner, enhetschef Mariette Karlsson och EUsamordnare Kristina Karlsson, l. EU -samordnare Kristina Karlsson redogör för ärendet. Projektet beräknas kosta mellan 2-3 mnkt. Kommun får bekosta 50 % av totalkostnaden. Kristina Karlsson meddelar att det beräknas att kostnaden om 1-1,5 mnkr kan finansieras genom eget arbete, lokaler etc. december ska ansökan lämnas in för detta projekt. [ l Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Tillstyrka ansökan om medverkan i ESF -projekt "Mobilisering för ungas etablering". ep~

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 172 Dm KS Utöka nvesteringsbudget 2014 för ny styrutrustning hiss i kommunhuset Styrutrustningen för hissen i kommunhuset har havererat. För att återfå funktionen i hissen och bibehålla tillgängligheten i huset krävs ny styrutrustning, reservdelar till den gamla unustningen finns inte att få tag på. Kostnaden för den nya styrutrustningen uppgår till kr. Driftchef Tommy Svärd har på delegation beslutat att eftersom hissen är ur funktion måste den åtgärdas. Åtgärden är tvingande enligt lagstiftning gällande tillgänglighet. Åtgärden ryms ej inom befintlig budget Beslutet har redovisats för kommunstyrelsen i l 1_--: ( : Driftchef Tommy Svärd föreslår att befmtlig investeringsbudget utökas med kr för finansiering av ny styrutrustning till hiss i kommunhuset så att tillgängligheten tilllokalema bibehålls. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, Delegationsbeslut från driftchef Tommy Svärd, J3. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Utöka investeringsbudget 2014 med kronor för ny styrutrustning till hiss i kommunhuset så att tillgängligheten till lokalerna bibehålls.

21 ,,,. SANTWANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 173 Dm KS Utökning anställningar personliga assistenter samt vikarierande personlig assistent En kund personlig assistans objekt har ratt ett nytt beslut för sin personliga assistans gällande fr.o.m t.o.m Sysselsättnings grader för de personliga assistenterna behöver ökas utifrån de beviljade timmarna som planerats i schema. Tjänsterna utökas enligt följande; 83,11 % till 86,04 % 64,54 % till 75,45 % Vikariat 41,05 % till tillsvidareanställning 60,14 % Den personlig assistent som kommer att erhålla 86,04 % ska vara tjänstledig under perioden En vikarie behöver tillsättas under ovanstående period. Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Kostnaden är inte beräknad i befintlig budget Kostnaden belastar ansvar 35 verksamhet objekt Kostnaden är inte beräknad i befmtlig budget Beslutsunderlag Tjänstutlåtande från enhetschef Anna Blom, Kommunstyrelsens arbetsutskotts f'örslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja utökning av tillsvidareanställningar flo.m Bevilja tillsättande av vikariat under perioden Kostnaden belastar ansvar 35 verksamhet objekt

22 , - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatlm Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 174 Dm KS Anställning av anhörigstödjare, 25 %, vikariat På grund av långvarig, bestående sjukdom och sjukskrivning på den som nu innehar tjänsten så fattas det 25 % av den 50 % -iga tjänsten som anhörigstödjare. Det är av stor betydelse för anhöriga till personer med demens att få regelbunden avlastning därför är det viktigt att dagvården som hittills funnits vmje torsdag fortsätter att hållas öppen. Vård & omsorg sknlle vilja att en vikarie med erfarenhet och god kunskap om äldre med demens vikarierar på 25 % och driver Demensträffpunkten och håller i en anhöriggrupp. Det belastar inte alls befintligt budget eftersom det är en del aven befintlig tjänst. Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef för sjuksköterskor/rehab/anhörigstöd Henrietta Hagman, l. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja tillsättning 25 % vikariat för att driva demensträffj:l1lnkten och en anhöriggrupp från och med Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet

23 j ~ SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 175 Dur KS Anställning av resursperson, 80 %, tillsvidareanställning Bakgrund Under hösten 2014 har ett ökat antal barn inskrivits på fritidsverksamheten. Det är barn. Ett barn som är inskrivet behöver extra uppsikt. Föreligger behov aven personal som resurs till fritidsverksamheten på eftermiddagar och skolverksamheten under vissa tider på förmiddagar. Framf'ör allt behov av resursperson till barnet som behöver extra uppsikt. Finansiering: Kostnaden ryms ej i 2014 års budget. Medel är äskade i 2015 års budget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från rektor Ann-Christin Sigmund. Kommunstyrelsens arbetsutskott Komplettering och förtydligande från rektor Ann-Christin Sigmund, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 1. Bevilja tillsättning aven resursperson 80 %. 2. Kostnaden för 2014 ska belasta och fmansieras inom befintlig budget 2014 för skolans verksamhet 3. Kostnaden belastar ansvar 311 (50 %) och 3202 (30 %) samt verksamhet 4131 (50 %) och (30 %). i

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 176 Dm KS Anställning av arbetsterapeut, 100 %, tillsvidareanställning Bakgrund Föreligger rekryteringsbehov då ordinarie befattningshavare har slutat, pensionsavgång. Konsekvens om aktuell tjänst vakanshålls: Befattningen som arbetsterapeut är en fömtsättning för att hjälpmedelsutprovning och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassningar ska kunna genomföras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från T.f. VerksamhetschefDanieJ Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen l. Bevilja anställning av arbetsterapeut, 100 %, tillsvidareanställning. 2. Kostnaden belastar ansvar 44 och verksamhet

25 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 177 Dnr KS Anställning av personlig assistent, ca 70 %, vikariat En personli g assistent är långtidssjukskriven till , men kommer att arbeta i så stor utsträckning som hälsan medger. Planeringen i dagsläget är att medarbetaren arbetar 30 % av sin heltid. En vikarie behöver tillsättas resterande tid av den sjukskrivne personliga assistentens tjänst, med omfattning rör närvarande 70 % fr.o.m hos objekt Tjänstgöringen kan komma att justeras utifrån om den sjukskrivna personliga assistenten går upp eller ner i tid. Kostnaden ryms inom befintlig budget Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS-verksamheten Anna Blom, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen l. Bevilja anställning av vikarierande personlig assistent på 70 %, från och med till och med ['" 2. Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Utdragsbestyrkandc

26 ,,.J SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 178 Dm KS Tidsbegränsat chefsforordnande Nuvarande förordnande för verksamhetscheflöper ut Kommunstyrelsens arbetsutskotts f6rslag till Kommunstyrelsen Teckna chefsförordnande med ngmarie Thyr för tiden

27 "1 r" ---,, [.. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) KSAU 179 Dnr KS Tidsbegränsat förordnande av kommunchef Nuvarande chefsförordnande som kommuncheflöper ut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Teckna tidsbegränsat chefsavtal som kommunchefmed Mikael Jareke för tiden

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare I i: -o: STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 1(21 ) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, måndagen den 6 oktober 2014 kl. 10.00-14.00.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande

Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 januari 2015, kl 08.15-09.55 Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer