Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet (13) Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 12 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Ulla Persson, SN Rolf Palage, hjärt lung förening, Piteå Margith Ström, FUB Anita Rönnbäck, SRF Laila Stålnacke, teknik- och servicenämnden Lena Vikberg, KS Agneta Nilsson, NAV Anna-Karin Lundström, miljö- och byggnämnden Mats Vikgren, neuroförbundet Övriga deltagande Greger Pettersson, avd chef Stöd och omsorg, närvarande 08: Gun-Britt Wiksten, sekreterare Börje Karlsson, (representant från HSO) Eva Andersson, Medborgarservice (KLK) Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, Samhällsbyggnad näringsliv och samhälle, från kl 10 Terese Edmark, Kultur park och fritid, från kl 10 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gun-Britt Wiksten Ordförande Tommy Caesar Justerande Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunala handikapprådet Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten Underskrift

2 Kommunala handikapprådet KHR 34 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En presentation gjordes. KHR 35 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. KHR 36 Val av justerare Till justerare valdes Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen.

3 Kommunala handikapprådet KHR 37 Föregående protokoll Gick igenom föregående protokoll från KHR, daterat som lades till handlingarna.

4 Kommunala handikapprådet KHR 38 Framtidens Stöd och omsorg Greger Pettersson informerade om Framtidens Stöd och omsorg. Arbetsgrupp påbörjades i juni Arbetsgruppen består av: Peter Roslund, kommunalråd (S), Elisabeth Berg (M), Brith Fäldt (V), Agnetha Eriksson, socialnämndens ordförande (S), Majvor Ekberg (KD), Sven-Gösta Pettersson (S), Mats Berg, kommunchef, Gunbritt Johansson, socialchef och Greger Pettersson, avd chef, Stöd och omsorg. Hem för vård och boende (HVB) för unga och/eller stödboende för unga Uppdraget från politiken till Stöd och omsorg är att inventera och analysera om vi ska tillgodose behovet av stöd till unga genom att starta en ny egen verksamhet. Varje placering på institutionsvård kostar ca 1 miljon kronor/år. Skulle vi kunna driva det i egen regi i stället och med våra egna resurser? Intraprenad som driftform för personlig assistans och gruppbostäder Kommunledningskontoret utreder förutsättningar för att kommunal personlig assistans och gruppbostäder för funktionsnedsatta drivs som egna resultatenheter. En av förutsättningarna är att ett resursfördelningssystem mellan myndighetsutövning och verkställighet utformas. Vikariepool för personlig assistans, gruppbostäder, daglig verksamhet och korttids- och fritids Greger Pettersson berättade att Stöd och omsorg planerar att tillsätta en vikariepool som ska försörja dagliga verksamheter, personlig assistans, gruppbostäder, korttids- och fritids. Anställa personer i poolen. Margith Ström, FUB framförde att FUB vill vara med och samverka i frågan.

5 Kommunala handikapprådet KHR 39 Stöd och omsorgs ekonomi Greger Pettersson berättade att Stöd och omsorgs ekonomi ser bättre ut nu än i fjol. Nu är vi nere på ett underskott på ca -9 miljoner kronor. Antalet på HVB har minskat från i fjol. Ökade omsorgsbehov. Förstärkt med nattbemanning som inte har funnits med i budgeten. Nattpersonal på alla LSS-boenden utom ett. På boendet som inte har nattpersonal har bemanningen stärkts upp till kl 22 för att klara uppdraget. SCB som jämför olika kommuner med varandra har jämfört Piteå med bland annat Lidingö. Om man jämför kostnad per invånare för IFO s målgrupp - Haparanda ner till Gävle, så är Piteå billigast och Söderhamn dyrast. Söderhamn har bland annat hög arbetslöshet. Det är svårt att få tag i folk som jobbar i vård- och omsorgsyrkena. Det är viktigt att vi är en bra arbetsgivare där lön är en del. Öppen och lättillgänglig verksamhet. Stöd till försörjning har höjt servicenivån med att ha Öppen mottagning, en första kontakt med bra information när man behöver försörjningsstöd. Just nu är det sex personer i kö till gruppbostäder, dessutom har ytterligare åtta personer sökt gruppbostad, men det är fullt på de platser vi har, 155 stycken. Stöd och omsorg har många komplexa verksamhetsområden jämfört med Äldreomsorgen.

6 Kommunala handikapprådet KHR 40 Sysselsättningsprojektet Greger Pettersson, avd chef för Stöd och omsorg informerade om att samtliga vård- och omsorgsboenden, totalt 10 st ska ge sysselsättning för målgruppen personer med funktionsnedsättning, som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Arbetsuppgifter för målgruppen Städning och fönsterputsning av vissa allmänna utrymmen Tvätt Uppackning av förrådsvaror Transport av tvättvagnar och sopor Syftet är att bättre kunna tillgodose nya och ökade behov av daglig verksamhet hos målgruppen personer med funktionsnedsättning och att ge personalen på vård- och omsorgsboendet avlastning i vardagen så att de i stället kan ägna mer tid till de äldre. Handledare ska rekryteras till uppdraget Inventera varje äldreboende vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga just där Finna tillräckligt många intresserade brukare för uppdraget Den nya verksamheten påbörjas under hösten I skarp drift under våren när rätt personer är på plats

7 Kommunala handikapprådet KHR 41 Ny gruppbostad Greger Pettersson, avd chef informerar om kommunfullmäktiges uppdrag att se över förutsättningarna att bygga en ny gruppbostad. Uppskattningsvis kostar ett nybygge minst 10 miljoner. Fredag den 5 september 2014 ska Greger Pettersson och personal från Pitebo åka ut och se på en gruppbostad för fyra brukare, om det eventuellt skulle vara möjligt att bygga ut med två platser och vad det skulle kosta. Diskuterades i rådet om det inte finns några begränsningar på hur många platser det får vara. Greger Pettersson svarade att det är sex platser, men Luleå bygger för 7 platser. En närboendeplats kan tillhöra och ligga i närheten av ett boende. Äldreomsorgen kommer att lämna Kärnhusets lokaler under De mest vårdnadskrävande kanske kan få bo på fd kärnhuset. Använda resurserna på ett bra sätt. Allt stöd inom socialtjänsten måste den enskilde söka. Kvarboendeprincipen gäller.

8 Kommunala handikapprådet KHR 42 Mångfald Tommy Caesar, ordförande informerade om mångfald att den ska inbegripa alla människor, se bilaga 1 som skickades ut med kallelsen. Övrig fråga Greger Pettersson berättade att föreningsbidraget föreslås uppräknas med kronor och räknas upp i takt med inflationen. Summan gäller för Stöd och omsorg samt Äldreomsorgen tillsammans. Ulla Persson, SN ansåg att det är viktigt med kriterier för hur bidraget ska betalas ut till de olika föreningarna. De små föreningarna borde kunna få ett högre grundbidrag.

9 Kommunala handikapprådet KHR 43 Information om ombyggnation samt handikappanpassning av stadshuset Tommy Caesar, ordförande hälsade Stefan Bengtsson, fastighets, beställarens ombud välkommen. Stefan Bengtsson berättade att allt som är projekterat fram till nu är etapp D på socialtjänsten. Det finns möjlighet att göra förändringar i färg, handikappanpassningar med mera på övriga skepp som ska byggas om. Hela byggtiden kommer att hålla på i 5 6 år. Flera i rådet undrade varför HSO s tillgänglighetsråd inte fick någon inbjudan att vara med i uppstarten av ombyggnationen när det gäller tillgänglighet. Tidigare har de fått kallelse och dagordning från miljö- och bygg. Karin Sundberg, administratör på HSO får viss information från kommunen, så hon kan kalla ut personer som får se på ritningar eller följa med och se på någon ombyggnation som ska göras. Stefan Bengtsson kunde inte svara på den frågan, men sa att det borde gå få till en rutin att ha medverkan med HSO. Det är viktigt att man kommer in i ett tidigt skede när man bygger i egen regi. Man borde kanske ha ett fast schema för att kalla in personer för information vad som är på gång i kommunen exempelvis renoveringar, ombyggnationer och nybyggen. Tommy Caesar, ordförande berättade att kommunen har ett samverkansavtal med HSO som inte verkar fungera. Agneta Nilsson, NAV undrade vilket uppdrag tillgänglighetsansvariga har på kommunen? Anna Stamblewski, tillgänglighetsansvarig, samhällsbyggnad svarade att inget finns skrivet för uppdraget, utan att de själva har tagit initiativ att lära sig så mycket som möjligt när det gäller tillgänglighetsfrågor. Det är alla nämnders ansvar. Ulla Persson, SN sade att Helena Stenberg, kommunalråd skrev på samverkansavtalet mellan kommunen och HSO. Ett styrdokument måste upprättas.

10 Kommunala handikapprådet KHR 43, forts Information om ombyggnation samt handikappanpassning av stadshuset Rådet beslutade att ha tillgänglighet som tema på kommunala handikapprådet den 3 december 2014 med en rundvandring på skepp D för att se på färgsättning, skyltning, handikappmarkeringar med mera. Stefan Bengtsson, fastighets guidar oss runt på skepp D. Beslutades att bjuda in kommunens tillgänglighetsgrupp. Beslutades att Tommy Caesar, ordförande bjuder in Helena Stenberg, kommunalråd till kommunala handikapprådet den 3 december Tommy Caesar tackade Stefan Bengtsson för informationen.

11 Kommunala handikapprådet KHR 44 Tillgänglighet Anna Stamblewski, tillgänglighetsansvarig berättade att kommunen har ansökt om statligt stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet, men kommunen fick inga pengar denna gång. Kommunen har återigen skickat in en ansökan. Får besked i januari Piteå kommuns tillgänglighetsansvariga har inlett ett samarbete med Luleå för att se hur de jobbar. Luleå kommun har bland annat gjort en vandringsled runt Mjölkuddsstjärn med utsiktsplatser och trätrallar. Det är många fåglar som häckar där. Ett bra utflyktstips. Piteå kommun jobbar med mångfaldsveckorna som infaller v 42 och 43 i år. Har ni någon aktivitet, så kan ni höra av er till någon av dessa kontaktpersoner: Vera Nilsson, E-post: alternativt Anna Stamblewski, Ruben Mattsson, kompetensförsörjning har inventerat lokaler som kompetensförsörjningen hyr om totalt 7000 m 2. En åtgärdsplan togs fram och nu är de flesta åtgärdade. Den september 2014 är det en mässa om delaktighet på Scandic Skellefteå Ett Skellefteå för alla 2014, se bilaga 2. Terese Edmark, fritidskonsulent berättade om en lekpark som har handikappanpassats. Kickis café som håller till på Christinaskolans elevfik, har öppet 10 lördagar på hösten och 10 på våren. På programmet finns allt från musikunderhållning, bingo, bio till utflykter eller studiebesök av olika slag. Skicart finns för utlåning. Instruktörsutbildning krävs. Utlåning av längdskidkälke för barn som inte kan åka vanliga skidor på friluftsdagar.

12 Kommunala handikapprådet KHR 45 Förenings- och förvaltningsstunden Anita Rönnbäck, SRF berättade att HSO haft styrelsemöte och beslutat sig för att föreslå ett namnbyte på kommunala handikapprådet (KHR) till: Kommunala Funktionshinder Rådet (KFR). Diskuterades i rådet att det finns redan ett kommunalt råd som heter KFR. Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen ansåg att kommunala handikapprådet borde döpas om till: Kommunala Tillgänglighetsrådet. Margith Ström, FUB ansåg att HSO redan tagit detta beslut om att rådet ska heta: Kommunala Funktionshinder Rådet. Föreningarna genom HSO ställde sig bakom HSO s förslag på namnbyte på Kommunala handikapprådet KHR till att heta: Kommunala Funktionshinder Rådet och vid sittande bord ändra förkortningen från KFR till KFHR. Börje Karlsson, HSO undrade hur går det med frågan om anhörigstödskonsulent i kommunen? Tommy Caesar kunde inte ge något svar. Frågan tas upp igen på mötet den 3 december 2014.

13 Kommunala handikapprådet KHR 46 Nästa möte Kommunala handikapprådets arbetsutskott blir tisdag den 18 november 2014, klockan 16 i Greger Petterssons arbetsrum på våning 2, Stadshuset. Gå in via huvudentrén. Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet. Kommunala handikapprådet blir onsdag den 3 december 2014, en heldag med början klockan 09:00 i Ovalen vid Stadshusets huvudentré. KHR 47 Avslutning Tommy Caesar tackade alla för dagens möte.

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (13) Paragrafer 12-20 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare UTSKICK Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sida 2(20) Socialnämnden SN punkt 1 SNau 31 Godkännande av dagordning, val av justerare Förslag till beslut Socialnämnden godkänner dagordningen samt väljer Britt-Mari

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer