PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Christel Englesson Justeringsledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Christel Englesson Justeringsledamot"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-16:15, ajournering för rast mellan kl. 14:30-15:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Christel Friskopp, (S), ordf Gun Hedlund, (FP), l v ordf, x Irene Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf x Annika Westerlund, (S) x Christel Englesson, (MP) x Anders Karlsson, (S) x x Carl-Magnus Kälvestam (M) Berith Gustavsson, (S) Karin Lange, (SD) x Tommy Alm, (S), x Jessica Persson, (C) Ersättare xx Patrik Engström (S) x Annika Roth, (S) xx Kerstin Filipsen, (M) x Billy Månsson, (S) x Ellen Kragh, (MP) x Sirkka Kahilainen (S) Edward Thömqvist, (M) x Lennart Wallin, (S) Mattias Svensson, (SD) xx Inger Åkesson, (C) x Dan Munther, (KD) Tjänstemän x Annika Fröberg, verksamhetscheflss stöd och omsorg 110 x Faruk Saric, ekonom, 111 x Anette Rasmusson, enhetschef, 119 x Maria Jönsson, undersköterska 119 x Carina Fransson, kvalitetsutvecklare, x Annelie Myrbeck, förvaltningschef x Katarina Bondesson, selaeterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: l Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Christel Englesson Justeringsledamot Katarina Bondesson sekreterare Justering av protokollet har tillkälmagi vits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Ärende l 08 Godkännande av dagordning. l 09 Ordforandens information. 110 Förvaltningens information. 111 Uppfoljningjanuari-juli 2013, samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Ekonomiska månadsuppfoljningar får perioderna januari -april 2013 och januari -maj 2013, dnr 2013/ Motion angående hormonstörande kemikalier, dnr 2013/ Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6 f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2013, dnr 2013/ Värdighets- och servicegarantier for omsorgsnämndens verksamhetsområden, 2013/ Ansökan om prestationsersättning for lokala värdighetsgarantier 2013, dnr 2013/ Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning, dnr Kungörelse om granskning. Detaljplan för del av fastigheterna Matvik l :2 och l :4 m fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, dnr 2013/ Kungörelse om samråd. Detaljplan for fastigheten Bjärnö 1:2 m fl, Åryd, Karlshamns kommtm, dnr 2012/ Båtmansgårdens personal redovisar sitt forbättringsarbete Boverkets tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, dnr 2012/ Rapport från kontaktpolitikerverksamheten Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete med redovisning av det systematiska forbättringsarbetet, dnr 2012/ Sammanställning Äldreguiden 2013, dnr 2013/ Anmälan av ordfårandebeslut 125. Delegationsbeslut 126. Domar och beslut i enskilda ärenden Inkomna skrivelser och meddelanden mm

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkänna dagordningen med nämnd ändring. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde utgår ärende nr 18, enskilt ärende rörande avgiftsbefrielse.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordförande Christel Friskopp informerar om fciljande: Träffj:>unktemas program i1mehåller numera även de frivilligas aktiviteter. Christel har tillsammans med ordfcirandegruppen idag besökt ÖstraJycke och där tittat på lägenheten som Karlshanmsbostäder nyligen renoverat. Två av de gamla lägenheterna har gjorts om till en stor lägenhet. Positiva och negativa synptmkter på utfcirandet har framkommit från personalen och dessa är värdefulla vid framtida ombyggnation av resterande lägenheter.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Till dagens sammanträde presenterar sig Annika Fröberg som är omsorgsforvallningens nya chef for verksamhetsområde LSS stöd och service. Förvaltningschef Annelie Myrbeck infonnerar om foljande: Kösituationen till särskilt boende består for närvarande av 26 personer. Sju av dessa har väntat i mer än tre månader, dock har samtliga fått erbjudande om ledig lägenhet och valt att tacka nej. Vi har betalningsansvar for fyra personer som väntar på boende från sjukhuset. F ör att möta det ökade behovet av korttidsplatser har ett tillfälligt korttidsboende med åtta lägenheter öppnats på Jössastigen den 23 augusti. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst är klar. Rapporten avser brister i tillsynen. Utredarna har bedömt att händelsen ska betraktas som risk for ett allvarligt missforhållande. Anmälan har gjorts till inspektionen for vård och omsorg. IVO har tagit del av omsorgsnämndens vidtagna åtgärder och IVO avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet, som avslutas, dnr 2013/410. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst är klar. Rapporten avser brister i omsorgen i form av utebliven hjälpinsats. Utredarna har bedömt att händelsen inte kan betraktas ett allvarligt missforhållande eller risk for ett missforhållande, dnr 2013/422. Arbetsmiljöverket har gjort en foramnälan med anledning av en kommande inspektion om personforflyttningar på hemtjänsten Södra den 4 september, dnr 2013/538. PWC kommer att granska omsorgsnämndens arbete utifrån två revisionsfrågor: l. Bedriver omsorgsnämnden en ändamålsenlig planering for det framtida behovet av särskilda boendeplatser? 2. Säkerställer nämnden att äldreomsorgens insatser (enligt fyra redovisade punkter i tillhörande dokument) tillgodoses på ett kvalitativt sätt? A vrapportering kommer att göras i november respektive december, dnr 2013/537.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Forts 110 Förvaltningens information Samarbetsavtal, rörande barn och unga, mellan Karlshamns kommun och Landstinget Blekinge är upprättat som är en lokal komplettering och precisering till Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika alctörer under huvudmäm1en.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /030 Ekonomisk uppföljning för Omsorgsnämnden januari tom juli 2013 samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Omsorgsnämndens beslut att ställa sig bakom forslaget till åtgärder, att ge forvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka forändringar som är möjliga att genomfora samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effekterna av trygg hemgång i forhå1lande till korttidsplatsema belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med ombyggnationen av Östralycke. Utredningen återrapporteras till omsorgsnämnden i november att Omsorgsnämnden avvaktar med att delge information till komnllmstyrelsen angående ekonomiskt läge samt eventuella åtgärder tills delårsbokslut (månadsuppfoljning efter augusti) är klar. Sammanfattning Till dagens sammanträde foredrar ekonom Faruk Sari c den senaste uppfoljningen for det ekonomiska läget. Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tkr, efter maj månad forsämrades denna prognosen till tkr. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad har periodiseringen av periodbudgeten forändrats till foljd av forändringen av semester!önebokforingen. Efter att personalkostnader bokforts for augusti månad kan konstateras att intembudgeten for perioden januari- maj varit for låg och att omsorgsnämnd/omsorgsforvaltningen har lagt en alltfor forsiktig periodisering av intembudgeten. En extra uppfoljning efter juli månad visar en prognos på tkr. Eftersom augusti månad ännu inte är slut och att alla kostnader och intäkter ännu inte är bokforda, kan en komplett uppf<iljning inte göras. En delårsrapport kommer att delges omsorgsnämnden vid sammanträdet i september. Preliminär bedömning av helårsprognosen, efter att personalkostnaderna bokforts i augusti, blir tkr. En stor forändring som skett under augusti är kraftigt ökade kostnader for utskrivningsldara. För att möta det ökade behovet av korttidsplatser öppnades ett tillfälligt korttidsboende på Jössastigen den 23 augusti.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Forts /030 Ekonomisk uppföljning for Omsorgsnämnden januari tom juli 2013 samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Beslutsunderlag Missiv/Tjänsteskrivelse: Uppfoljningjanuari tom juli 2013, Tjänsteskrivelse: Bedömning av helårsprognos i slutet av augusti 2013, Protokollsutdrag kommunfullmäktige Ekonomiska månadsuppfciljningar får periodernajanuari- apri12013 ochjanuari-maj 2013.

9 TJÄNSTESKRIVELSE l (3) Uppföljning januari-juli 2013 Dnr 2013/30 Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tkr, efter maj månad forsämrades denna prognosen till tkr. Denna forsämring härleds i större del till att en rättelse utfordes. Under perioden januari till april hade inte personalomkostnader påforts visa lönetyper. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad Nedan redovisas avvikelserna totalt avvikelsen tkr. Ufll t a e ft er Jan-JUlll, pro~?;nos r ör 2o13 m 11 e n e k ter av fl' o res l a11;na atgär d er: Beräknad Beräknad Årsavvikelse jan- avvikelse juli-dec prognos.iuni Ökning antal brukartimmar -658 tkr -658 tkr tkr hemtjänst Avlösarteamet -617 tkr -617 tkr tkr Utbildningsinsatser önskad -650 tkr o tkr -650 tkr ssg och flexibla arbetstider Trygghetslarm -233 tla -233 tkr -465 tkr Planeringsansvariga hem tla -465 tkr -930 tkr tjänsten pga önskad ss g och flexibla arbetstider Nattpatrullen -273 tkr 27 tkr -246 tkr Disponibel tid -732 tkr -200 tkr -932 tlcr Ersättning till hemtjänsten 500 tkr 500 tkr tlcr från Hemsjukvård Särskilt boende -686 tlcr -656 tkr tla Utskrivningsklara 4tkr -246 tkr -242 tkr Boende LSS 743 tkr 743 tla tkr Personlig assistans LSS och -223 tkr -222 tla -445 tkr SFB Resursorganisationen LS S -563 tla -563 tkr tkr Ledsagning, -368 tla -367 tkr -735 tlcr kontaktpersoner, avlösning Daglig verksamhet LSS -213 tla -214 tkr -427 tkr Gemensamma kostnader 226 tkr 226 tkr 452 tkr Hemsjukvård l HSL 20 tla 20 tkr 40 tkr Gemensamt, 813tkr 813 tkr tlcr semesterlöneskuld Övrigt 125 tlcr 125 tia 250 tla TOTALT tkr tlir tkr Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: 0 '

10 2 (3) Förslag till åtgärder för att nå ovanstående prognos Medarbetare som har disponibla tjänster kommer att vikariera som semestervikarier under semesterperioden. Minskning av antalet disponibla tjänster inom vht hemtjänst motsvarande 9,86 årsarbetare, 11 tjänster, i sex av hemtjänstens sju enheter. För 6 av tjänsterna innebär det att medarbetarna får byta arbetsplats till förvaltningens resurs- och bemanningsenhet För l tjänst upphör vikariatet och för övriga 4 har lösning skett inom enheterna. Utbildningarna i Heromainom vht hemtjänst avslutades innan sommaren vilket innebär minskade kostnader till hösten. Under september månad ska en översyn göras av dubbelbemanning inom vht hemtjänst både vad gäller omfattning och organisation. Omsorgsnämnden föreslås ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka förändringar som är möjliga att genomföra samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effektema av trygg hemgång i förhållande till korttidsplatsema belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med ombyggnationen av Östralycke. Utredningen föreslås återrapporteras till omsorgsnänmden i november Eventuella effekter av utredningen kommer inte att påverka 2013 års utfall men förvaltningen arbetar redan i dag på att använda trygg hemgång för att minska trycket på korttidsplatserna. Bedömning efter jnli 2013 Efter att personalkostnader bokförts för juli månad kan konstateras att periodiseringen av periodbudgeten för perioden januari-maj varit för låg har periodiseringen av periodbudgeten förändrats till följd av förändringen av semesterlönebokföringen. Till följd av att Omsorgsnämnd/Omsorgsförvaltningen har lagt en allt för försiktig periodisering av periodbudgeten visades det sig efter juli månad att resultatet bör vara tkr bättre än tkr. Ny beräknad prognos blir tkr. Förbättringen av prognosen efter juli grundas enbart på personalkostnader. I nu läget bedöms att även periodbudgeten för augusti kan vara för hög i förhållande till beräknat utfall därför görs efter juli månad ingen komplett uppföljning, istället avvaktas augusti månads utfall. Så snart som augusti månads personalkostnader bokförts påbötjas uppföljningsarbetet. I samband med nämndens sammanträde den 28.augusti kommer muntlig redovisning av preliminär prognos efter augusti månad att ske. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen fådhuset Besöksadress Kungsgatan p Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: ' '

11 3 (3) Förslag till Beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom fårslag till åtgärder att ge förvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka fårändringar som är möjliga att genomfåra samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effekterna av trygg hemgång i fcirhå11ande till korttidsplatserna belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med orobyggnationen av Östralycke. Utredningen föreslås återrapporteras till omsorgsnämnden i november att Omsorgsnämnden avvaktar med att delge infonnation till kommunstyrelsen angående ekonomiskt läge samt eventue1la åtgärder tills delårsbokslut ( månadsuppföljning efter augusti) är klar. Annelie Myrbeck Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Anette Ericson Ekonom Omsorgsförvaltningen ~~~~ Faruk Saric Ekonom Omsorgsfårval tningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-po\;t: Internet:

12 l (2) Bedömning av helårsprognos i slutet av augusti 2013 Dnr 2013/30 Tidigare redovisade prognoser för 2013 Januari - April Januari- Maj Januari- Juni Januari- Juli Januari - Augusti tkr tkr tkr tkr tkr Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tlcr, efter maj månad forsfunrades denna prognosen till tkr. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad har periodiseringen av internbudgeten forändrats till foljd av ändrad bokforingsprincip for semesterlöneskulden. Efter att personalkostnader bokforts for augusti månad kan konstateras att internbudgeten for perioden januari -maj varit for låg och att Omsorgsnfunndl Omsorgsforvaltningen har lagt en allt for forsiktig periodisering av internbudgeten. En extra uppfoljning efter juli månad visar en prognos på tlcr. Bedömning av helårsprognos i slutat av augusti 2013 Eftersom augusti månad ännu inte är slut och att alla kostnader och intäkter ännu inte är bokforda blir det svårt att genomfora en komplett uppfoljning. En delårsrapport kommer att delges Omsorgsnämnden vid sammanträde i september. En forhandsinformation kommer att ges till arbetsutskottet. Vi har gjort en bedömning av helårsprognos efter att personalkostnaderna bokforts i augusti. Den preliminära prognosen blir tlcr. En stor forändring som skett under augusti är lcraftigt ökade kostnader for utskrivningsklara. F ör att möta det ökade behovet av korttidsplatser öppnade verksamheten ett tillfälligt korttidsboende på Jössastigen 23/8. Det stora tmderskottet ligger fortfarande inom verksamhet hemtjänst. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Råqhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn 04~ Fax E-post: Internet:

13 KARLSHAMNS KOMMUN l'rotokoll ON Omsorgsnämnden /332 Motion angående hormonstörande kemikalier Omsorgsnämndens beslut att ställa sig bakom framtaget yttrande med anledning av motion Angående hormonstörande kemikalier. Reservationer Christel Englesson (MP) reserverar sig mot beslutet. Årendet Följande forslag till yttrande med anledning av inkommen motion har tagits fram: Omsorgsnämnden har tagit del av motionen Angående hormonstörande kemikalier samt den skrivelse som upphandlingschef Håkan Anderberg lämnat i ärendet. Omsorgsnämnden instämmer med Håkan Anderbergs överväganden med tillägget att det inte heller på förvaltningenfinns resurser for långtgående kontroller. I övrigt har omsorgsnämnden inga ytterligare synpunkter att lämna. Yrkanden Christel Englesson (MP) yrkar bifall till motionen Angående hormonstörande kemikalier,!rene Ahlstrand Mårlind (M) ställer sig bakom framtaget forslag till yttrande. Proposition OrdfOrande Christel Friskopp (S) ställer proposition på framtaget forslag till yttrande och Christel Englessons yrkande och finner att Omsorgsnämnden bifaller framtaget forslag till yttrande. Beslutsunderlag Missiv: Förslag till yttranden avseende Motion angående Hormonstörande kemikalier, Tjänsteskrivelse: Yttrande angående Honnonstörande kemikalier, Håkan Anderbergs skrivelse: Angående hormonstörande kemikalier. Motion från Miljöpartiet de gröna: Angående hormonstörande kemikalier, Protokollet ska skickas till kommunledningsforvaltningen

14 Omsorgsnämnden Missiv Förslag till yttrande avseende Motion angående Hormonstörande Kemikalier Dnr 2013/182 Omsorgsnämnden fareslås lämna bifogat yttrande. Omsorgsnämnden foreslås besluta Att lämna bifogat yttrande till Kommunledningsforvaltningen avseende Motion angående hormonstörande kemikalier Dnr 2013/182 11\,(l irj c~na Gär,.,.xl,...eb"'-fi-fi?, Verksamhetschef Förvaltningsadministration Beslutsexpediering Kommunledningsforvaltningen

15 Omsorgsnämnden Yttrande ang Hornonstörande Kemikalier Dnr 2013/182 Omsorgsnämnden har tagit del av Motion angående hormonstörande kemikalier Dnr 2013/182 samt den skrivelse som UpphandlingschefHåkan Anderberg lämnat i ärendet. Omsorgsnämnden instämmer med Håkan Arrderbergs överväganden med tillägget att det inte heller på förvaltningen finns resurser for långtgående kontroller. I övrigt har omsorgsnämnden inga ytterligare synpunkter att lämna. '

16 Datum Kommunstyrelsen Angående hormonstörande kemikalier Bakgrund I motion från Miljöpartiet de gröna, Dnr 2013/182, fcireslås fciljande: Att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler Att kommunen inte ska använda golvmattor som im1ehåller pvc vid renovering eller nybyggnation av skol- och fcirskolelokaler Att kommunen inte ska köpa leksal<er, möbler etc. som i1mehåller ämnen som är honnonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. Överväganden I antagen upphandlingspolicy fastslås att Miljöstyrningsrådets (MSR) rekommendationer vad avser miljökrav skall fciljas i de fall detta är möjligt. Dessa krav innefattar bland annat de ämnen som motionen avser att få bort. Man bör komma ihåg att då man som upphandlande myndighet ställer vittgående laav på produkter, måste också ett firngerande kontrollsystem finnas. Med nuvarande bemanning på upphandlingsenheten finns inte den resurs som behövs fcir att utfcira sådana kontroller. Håkan Anderberg Upphandlingschef Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 miljöpartiet de gröna QJ Motion Till kommunfullm1iktige i Karlshamns lwmmun Angående hormonstörande kemikalier Hormonstörande ämnen fitms överallt i vårt kemidopade samhälle. Ungeflir 400 miljoner ton kemikalier används vmj e år i världen. Möbler, plastmattor, nappf1askor, plastförpackningar och leksaker är bara några av de varor som innehåller dessa miljö gifter. De viktigaste hormonstörande kemikaliegmpperna är bromerade flamskyddsmedel, ftalater, bisfenol A, perfluorerande änmen och parabener. Alla dessa kemikalier stör eller misstänks störa kroppens hormonsystem med resultatet att fertiliteten påverkas negativt liksom spermie produktion. Ökad risk för missfall och spontana aborter är andra följder av dessa kemikalier. Forskning har också kunnat påvisa att många av dessa ämnen är cancer framkallanden samt skadar immunförsvaret. Eftersom dessa gifter finns överallt i samhället är det svårt att skydda sig, särskilt om det inte tydligt framgår att varorna vi köper innehåller dessa kemikalier. Även om det är svårt göra våra hem helt fria från dessa ämnen borde det vara en självklarhet att de platser som kommunen upplåter till barnen att vistas i- skolor och förskolor- ska vara fria från dessa kemikalier. Det är omrimligt att kommunen erbjuder lokaler som är skadliga. Mot denna bakgrund föreslår vi Att det vid upphandling klart sim framgå att hormonstörande linmen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler. Att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och f'orskolelolmler. Att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc som innebåller ämnen som är hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma. Karlshamn Miljöpm1iet i Karlshamn Anders Englesson, Anna Atmancler, Sara Månsson Möllergren, Johmma Karlsson och Per Almander

18 KARI,SHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /480 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2013 Omsorgsnämndens beslut att ta rapporten till protokollet. Sammanfattning Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Inspektionen for Vård och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbmtits och inte verkställts på nytt inom tre månader. statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO (individbaserade rapporter). Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2013 har tillställts IVO. Per kvartal II år 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, nio gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader. Förvaltningschef Annelie Myrbeck delger ledamöterna mer information om redovisade beslut. Beslutsunderlag Omsorgsforvallningens tjänsteutlåtande Kvartalsrappmi samt individrapporter avseende kvartal Il2013. (9-UP

19 TJÄNsTEUTLÅTANDE Omsorgsnämnden Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Inspektionen får Vård och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO ( individbaserade rapporter). Per kvartal II år 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, nio gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2013 har tillställts IVO. Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum J datum Annan kommentar l. Pennarrent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Den enskilde har tackatja till erbjudande om särskilt boende men har ännu ej flyttat in. 2. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har samt eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende. Ärendet avslutas då den ensldlde ej längre önskar särskilt boende. 3. Permanent bostadjml5 kap x Den enskilde har O eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. 4. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax ' E-post: Internet: "

20 Antal Typ av bistånd Beslnt Man Kvinna Verkställt datum l 5. datum Annan kommentar Bostad med särskild service för x Ledig bostad salmas vuxna eller am1an särskilt anpassad bostad för vuxna enl LSS Bostad med särskild service för x Den ensldlde har vuxna eller am1an särskilt tackat nej till erbjudande om anpassad bostad för vuxna en! verkställighet i am1an 9.9 LSS kommun. Den enskilde har tackat ja till erbjudande om bostad med särskild service. Inflyttning planeras Bostad med särsldld service för x Ledig bostad saknas vuxna eller arman särskilt anpassad bostad for vuxna en! 9.9 LSS 8. Bostad med särskild service för x Ledig bostad salmas vuxna eller arman särskilt anpassad bostad för vuxna enl 9.9 LSS 9. Biträde av personlig assistens x Kommunens verkställare har enl9.2 LSS sökt f<ireträdare/ vårdnadshavare vid upprepade tillfallen under ca 8 veckor utan att lyckas få kontakt. Verkställare har då kontaktat Försäkringskassans handläggare för uppföljning av ärendet. 2 Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal II 2013 Omsorgsnämnden f6reslås besluta att ta rapporten till protokollet < ~/' Inge~a r": Pr- _.pr- Nämndssel{reterare <::'?'L----

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /437 Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnämndens verksamhetsområden Omsorgsnämndens beslut att anta koalitionens förslag till Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden. att Värdighets- och servicegarantierna årligen kommer att följas upp, utvärderas samt vid behov revideras. Sammanfattning Värdighetsgarantiema bygger på den nationella värdegrunden som handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande. En värdighets- och servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om de tjänster och den service som medborgarna har rätt att förvänta sig av kommunen. Kvaliteten på erbjudna tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Garantierna ger också anvisningar för vad medborgarna kan göra om de tycker att nätnoden inte har lyckats utföra sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Koalitionen har tagit fram ett förslag till Omsorgsnämndens värdighets- och servicegarantier. Värdighetsgarantierna grundar sig på Omsorgsförvaltningens etiska riktliqjer. Servicegarantiema är såväl ett löfte som en konkret beskrivning av ett antal av de tjänster och biståndsbedömda insatser som vi erbjuder. Omsorgsnämndens värdighets- och servicegarantier kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt. Beslutsunderlag Missiv: Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnätnodens verksamhetsområden, Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnämndens verksamhetsområden, Omsorgsnämndens arbetsutskott Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /292 Ansökan om prestationsersättning för Iotmia värdighetsgarantier Omsorgsnämndens beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om prestationsersättning får lokala värdighets garantier. Sammanfattning Värdighetsgarantiema bygger på den nationella värdegrnnden som handlar om rättighetema till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, sj älvbestämmande samt ett gott bemötande. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag att under 2013 fårdela 65, respektive 3 3 miljoner kronor till kommtmer att införa minst tre lokala värdighetsgat antier. De kommuner som tidigare inte sökt medel och infört lokala värdighetsgarantier ska ha infört minst fyra värdighetsgarantier. Till hjälp får detta arbete har socialstyrelsen tagit fram ett studie- och vägledningsmaterial; Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas. Prestationsersättningen får Karlshallllls kommun är kronor. Ansökan ska vara socialstyrelsen tillhanda senast 22 september Beslutsunderlag Missiv: Värdighets- och servicegarantier får omsorgsnämndens verksamhetsområden, Värdighets- och servicegarantier får omsorgsnämndens verksamhetsområden,

23 ji Socialstyrelsen Dnr /2013 1(5) Tilllandets samtliga kommuner Information om att det går att ansöka om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013 Socialstyrelsen har fatt regeringens uppdrag att under 2013 fördela 98 miljoner kronor till kommuner för att infåra lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Medlen är uppdelade i två potter, 65 respektive 33 miljoner kronor. Pott l utgörs av 65 miljoner kronor och kan sökas av kommuner som har utformat och infö1t minst tre lokala värdighetgarantier med stöd av Socialstyrelsens vägledning och lämnar in en plan för hur dessa garantier ska följas upp. Pott 2 utgörs av 33 miljoner kronor och kan sökas av kommuner för att utforma lokala värdighetsgarantier. Kommuner som tidigare har utformat och infört minst tre lokala värdighetsgarantier måste utforma minst tre nya garantier för att beviljas medel ur denna pott. Kommuner som inte tidigare har beviljats medel för att utforma lokala värdighetsgarantier måste utforma minst fyra garantier får att beviljas medel ur denna pott. Bakgrund Den l januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i kraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer far leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Förarbetena till bestämmelsen finns i regeringens proposition "Värdigt liv i äldreomsorgen" (prop.2009/l 0: 116). Med anledning av lagändringen fick Socialstyrelsen flera olika uppdrag Uppdragen har bland annat resulterat i att Socialstyrelsen publicerat "Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre" och en vägledning "Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas". Socialstyrelsen har upphandlat en högskoleutbildning omfattande 7,5 hp i värdegrundsfrågor och arbetat fram ett studie- och vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund-ett vägledningsmaterial" för all personal inom äldreomsorgen. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra får målgruppen vad de kan fårvänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunerna infdra lokala värdighetsgarantier. Uneler 2011 hade Socialstyrelsen i uppdrag att fårdela 98,5 miljoner kronor till lemrummer som tog fram en plan för hur de ska fårbereda och utveckla lokala värdighetsga- SOCIALSTYRELSEN stockhalm Telefon Fax Org nr Bankgiro

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer