PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Christel Englesson Justeringsledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Christel Englesson Justeringsledamot"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-16:15, ajournering för rast mellan kl. 14:30-15:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Christel Friskopp, (S), ordf Gun Hedlund, (FP), l v ordf, x Irene Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf x Annika Westerlund, (S) x Christel Englesson, (MP) x Anders Karlsson, (S) x x Carl-Magnus Kälvestam (M) Berith Gustavsson, (S) Karin Lange, (SD) x Tommy Alm, (S), x Jessica Persson, (C) Ersättare xx Patrik Engström (S) x Annika Roth, (S) xx Kerstin Filipsen, (M) x Billy Månsson, (S) x Ellen Kragh, (MP) x Sirkka Kahilainen (S) Edward Thömqvist, (M) x Lennart Wallin, (S) Mattias Svensson, (SD) xx Inger Åkesson, (C) x Dan Munther, (KD) Tjänstemän x Annika Fröberg, verksamhetscheflss stöd och omsorg 110 x Faruk Saric, ekonom, 111 x Anette Rasmusson, enhetschef, 119 x Maria Jönsson, undersköterska 119 x Carina Fransson, kvalitetsutvecklare, x Annelie Myrbeck, förvaltningschef x Katarina Bondesson, selaeterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: l Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Christel Englesson Justeringsledamot Katarina Bondesson sekreterare Justering av protokollet har tillkälmagi vits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Ärende l 08 Godkännande av dagordning. l 09 Ordforandens information. 110 Förvaltningens information. 111 Uppfoljningjanuari-juli 2013, samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Ekonomiska månadsuppfoljningar får perioderna januari -april 2013 och januari -maj 2013, dnr 2013/ Motion angående hormonstörande kemikalier, dnr 2013/ Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6 f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2013, dnr 2013/ Värdighets- och servicegarantier for omsorgsnämndens verksamhetsområden, 2013/ Ansökan om prestationsersättning for lokala värdighetsgarantier 2013, dnr 2013/ Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning, dnr Kungörelse om granskning. Detaljplan för del av fastigheterna Matvik l :2 och l :4 m fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, dnr 2013/ Kungörelse om samråd. Detaljplan for fastigheten Bjärnö 1:2 m fl, Åryd, Karlshamns kommtm, dnr 2012/ Båtmansgårdens personal redovisar sitt forbättringsarbete Boverkets tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, dnr 2012/ Rapport från kontaktpolitikerverksamheten Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete med redovisning av det systematiska forbättringsarbetet, dnr 2012/ Sammanställning Äldreguiden 2013, dnr 2013/ Anmälan av ordfårandebeslut 125. Delegationsbeslut 126. Domar och beslut i enskilda ärenden Inkomna skrivelser och meddelanden mm

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkänna dagordningen med nämnd ändring. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde utgår ärende nr 18, enskilt ärende rörande avgiftsbefrielse.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordförande Christel Friskopp informerar om fciljande: Träffj:>unktemas program i1mehåller numera även de frivilligas aktiviteter. Christel har tillsammans med ordfcirandegruppen idag besökt ÖstraJycke och där tittat på lägenheten som Karlshanmsbostäder nyligen renoverat. Två av de gamla lägenheterna har gjorts om till en stor lägenhet. Positiva och negativa synptmkter på utfcirandet har framkommit från personalen och dessa är värdefulla vid framtida ombyggnation av resterande lägenheter.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Till dagens sammanträde presenterar sig Annika Fröberg som är omsorgsforvallningens nya chef for verksamhetsområde LSS stöd och service. Förvaltningschef Annelie Myrbeck infonnerar om foljande: Kösituationen till särskilt boende består for närvarande av 26 personer. Sju av dessa har väntat i mer än tre månader, dock har samtliga fått erbjudande om ledig lägenhet och valt att tacka nej. Vi har betalningsansvar for fyra personer som väntar på boende från sjukhuset. F ör att möta det ökade behovet av korttidsplatser har ett tillfälligt korttidsboende med åtta lägenheter öppnats på Jössastigen den 23 augusti. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst är klar. Rapporten avser brister i tillsynen. Utredarna har bedömt att händelsen ska betraktas som risk for ett allvarligt missforhållande. Anmälan har gjorts till inspektionen for vård och omsorg. IVO har tagit del av omsorgsnämndens vidtagna åtgärder och IVO avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet, som avslutas, dnr 2013/410. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst är klar. Rapporten avser brister i omsorgen i form av utebliven hjälpinsats. Utredarna har bedömt att händelsen inte kan betraktas ett allvarligt missforhållande eller risk for ett missforhållande, dnr 2013/422. Arbetsmiljöverket har gjort en foramnälan med anledning av en kommande inspektion om personforflyttningar på hemtjänsten Södra den 4 september, dnr 2013/538. PWC kommer att granska omsorgsnämndens arbete utifrån två revisionsfrågor: l. Bedriver omsorgsnämnden en ändamålsenlig planering for det framtida behovet av särskilda boendeplatser? 2. Säkerställer nämnden att äldreomsorgens insatser (enligt fyra redovisade punkter i tillhörande dokument) tillgodoses på ett kvalitativt sätt? A vrapportering kommer att göras i november respektive december, dnr 2013/537.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Forts 110 Förvaltningens information Samarbetsavtal, rörande barn och unga, mellan Karlshamns kommun och Landstinget Blekinge är upprättat som är en lokal komplettering och precisering till Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika alctörer under huvudmäm1en.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /030 Ekonomisk uppföljning för Omsorgsnämnden januari tom juli 2013 samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Omsorgsnämndens beslut att ställa sig bakom forslaget till åtgärder, att ge forvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka forändringar som är möjliga att genomfora samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effekterna av trygg hemgång i forhå1lande till korttidsplatsema belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med ombyggnationen av Östralycke. Utredningen återrapporteras till omsorgsnämnden i november att Omsorgsnämnden avvaktar med att delge information till komnllmstyrelsen angående ekonomiskt läge samt eventuella åtgärder tills delårsbokslut (månadsuppfoljning efter augusti) är klar. Sammanfattning Till dagens sammanträde foredrar ekonom Faruk Sari c den senaste uppfoljningen for det ekonomiska läget. Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tkr, efter maj månad forsämrades denna prognosen till tkr. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad har periodiseringen av periodbudgeten forändrats till foljd av forändringen av semester!önebokforingen. Efter att personalkostnader bokforts for augusti månad kan konstateras att intembudgeten for perioden januari- maj varit for låg och att omsorgsnämnd/omsorgsforvaltningen har lagt en alltfor forsiktig periodisering av intembudgeten. En extra uppfoljning efter juli månad visar en prognos på tkr. Eftersom augusti månad ännu inte är slut och att alla kostnader och intäkter ännu inte är bokforda, kan en komplett uppf<iljning inte göras. En delårsrapport kommer att delges omsorgsnämnden vid sammanträdet i september. Preliminär bedömning av helårsprognosen, efter att personalkostnaderna bokforts i augusti, blir tkr. En stor forändring som skett under augusti är kraftigt ökade kostnader for utskrivningsldara. För att möta det ökade behovet av korttidsplatser öppnades ett tillfälligt korttidsboende på Jössastigen den 23 augusti.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Forts /030 Ekonomisk uppföljning for Omsorgsnämnden januari tom juli 2013 samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Beslutsunderlag Missiv/Tjänsteskrivelse: Uppfoljningjanuari tom juli 2013, Tjänsteskrivelse: Bedömning av helårsprognos i slutet av augusti 2013, Protokollsutdrag kommunfullmäktige Ekonomiska månadsuppfciljningar får periodernajanuari- apri12013 ochjanuari-maj 2013.

9 TJÄNSTESKRIVELSE l (3) Uppföljning januari-juli 2013 Dnr 2013/30 Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tkr, efter maj månad forsämrades denna prognosen till tkr. Denna forsämring härleds i större del till att en rättelse utfordes. Under perioden januari till april hade inte personalomkostnader påforts visa lönetyper. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad Nedan redovisas avvikelserna totalt avvikelsen tkr. Ufll t a e ft er Jan-JUlll, pro~?;nos r ör 2o13 m 11 e n e k ter av fl' o res l a11;na atgär d er: Beräknad Beräknad Årsavvikelse jan- avvikelse juli-dec prognos.iuni Ökning antal brukartimmar -658 tkr -658 tkr tkr hemtjänst Avlösarteamet -617 tkr -617 tkr tkr Utbildningsinsatser önskad -650 tkr o tkr -650 tkr ssg och flexibla arbetstider Trygghetslarm -233 tla -233 tkr -465 tkr Planeringsansvariga hem tla -465 tkr -930 tkr tjänsten pga önskad ss g och flexibla arbetstider Nattpatrullen -273 tkr 27 tkr -246 tkr Disponibel tid -732 tkr -200 tkr -932 tlcr Ersättning till hemtjänsten 500 tkr 500 tkr tlcr från Hemsjukvård Särskilt boende -686 tlcr -656 tkr tla Utskrivningsklara 4tkr -246 tkr -242 tkr Boende LSS 743 tkr 743 tla tkr Personlig assistans LSS och -223 tkr -222 tla -445 tkr SFB Resursorganisationen LS S -563 tla -563 tkr tkr Ledsagning, -368 tla -367 tkr -735 tlcr kontaktpersoner, avlösning Daglig verksamhet LSS -213 tla -214 tkr -427 tkr Gemensamma kostnader 226 tkr 226 tkr 452 tkr Hemsjukvård l HSL 20 tla 20 tkr 40 tkr Gemensamt, 813tkr 813 tkr tlcr semesterlöneskuld Övrigt 125 tlcr 125 tia 250 tla TOTALT tkr tlir tkr Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: 0 '

10 2 (3) Förslag till åtgärder för att nå ovanstående prognos Medarbetare som har disponibla tjänster kommer att vikariera som semestervikarier under semesterperioden. Minskning av antalet disponibla tjänster inom vht hemtjänst motsvarande 9,86 årsarbetare, 11 tjänster, i sex av hemtjänstens sju enheter. För 6 av tjänsterna innebär det att medarbetarna får byta arbetsplats till förvaltningens resurs- och bemanningsenhet För l tjänst upphör vikariatet och för övriga 4 har lösning skett inom enheterna. Utbildningarna i Heromainom vht hemtjänst avslutades innan sommaren vilket innebär minskade kostnader till hösten. Under september månad ska en översyn göras av dubbelbemanning inom vht hemtjänst både vad gäller omfattning och organisation. Omsorgsnämnden föreslås ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka förändringar som är möjliga att genomföra samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effektema av trygg hemgång i förhållande till korttidsplatsema belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med ombyggnationen av Östralycke. Utredningen föreslås återrapporteras till omsorgsnänmden i november Eventuella effekter av utredningen kommer inte att påverka 2013 års utfall men förvaltningen arbetar redan i dag på att använda trygg hemgång för att minska trycket på korttidsplatserna. Bedömning efter jnli 2013 Efter att personalkostnader bokförts för juli månad kan konstateras att periodiseringen av periodbudgeten för perioden januari-maj varit för låg har periodiseringen av periodbudgeten förändrats till följd av förändringen av semesterlönebokföringen. Till följd av att Omsorgsnämnd/Omsorgsförvaltningen har lagt en allt för försiktig periodisering av periodbudgeten visades det sig efter juli månad att resultatet bör vara tkr bättre än tkr. Ny beräknad prognos blir tkr. Förbättringen av prognosen efter juli grundas enbart på personalkostnader. I nu läget bedöms att även periodbudgeten för augusti kan vara för hög i förhållande till beräknat utfall därför görs efter juli månad ingen komplett uppföljning, istället avvaktas augusti månads utfall. Så snart som augusti månads personalkostnader bokförts påbötjas uppföljningsarbetet. I samband med nämndens sammanträde den 28.augusti kommer muntlig redovisning av preliminär prognos efter augusti månad att ske. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen fådhuset Besöksadress Kungsgatan p Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: ' '

11 3 (3) Förslag till Beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom fårslag till åtgärder att ge förvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka fårändringar som är möjliga att genomfåra samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effekterna av trygg hemgång i fcirhå11ande till korttidsplatserna belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med orobyggnationen av Östralycke. Utredningen föreslås återrapporteras till omsorgsnämnden i november att Omsorgsnämnden avvaktar med att delge infonnation till kommunstyrelsen angående ekonomiskt läge samt eventue1la åtgärder tills delårsbokslut ( månadsuppföljning efter augusti) är klar. Annelie Myrbeck Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Anette Ericson Ekonom Omsorgsförvaltningen ~~~~ Faruk Saric Ekonom Omsorgsfårval tningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-po\;t: Internet:

12 l (2) Bedömning av helårsprognos i slutet av augusti 2013 Dnr 2013/30 Tidigare redovisade prognoser för 2013 Januari - April Januari- Maj Januari- Juni Januari- Juli Januari - Augusti tkr tkr tkr tkr tkr Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tlcr, efter maj månad forsfunrades denna prognosen till tkr. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad har periodiseringen av internbudgeten forändrats till foljd av ändrad bokforingsprincip for semesterlöneskulden. Efter att personalkostnader bokforts for augusti månad kan konstateras att internbudgeten for perioden januari -maj varit for låg och att Omsorgsnfunndl Omsorgsforvaltningen har lagt en allt for forsiktig periodisering av internbudgeten. En extra uppfoljning efter juli månad visar en prognos på tlcr. Bedömning av helårsprognos i slutat av augusti 2013 Eftersom augusti månad ännu inte är slut och att alla kostnader och intäkter ännu inte är bokforda blir det svårt att genomfora en komplett uppfoljning. En delårsrapport kommer att delges Omsorgsnämnden vid sammanträde i september. En forhandsinformation kommer att ges till arbetsutskottet. Vi har gjort en bedömning av helårsprognos efter att personalkostnaderna bokforts i augusti. Den preliminära prognosen blir tlcr. En stor forändring som skett under augusti är lcraftigt ökade kostnader for utskrivningsklara. F ör att möta det ökade behovet av korttidsplatser öppnade verksamheten ett tillfälligt korttidsboende på Jössastigen 23/8. Det stora tmderskottet ligger fortfarande inom verksamhet hemtjänst. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Råqhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn 04~ Fax E-post: Internet:

13 KARLSHAMNS KOMMUN l'rotokoll ON Omsorgsnämnden /332 Motion angående hormonstörande kemikalier Omsorgsnämndens beslut att ställa sig bakom framtaget yttrande med anledning av motion Angående hormonstörande kemikalier. Reservationer Christel Englesson (MP) reserverar sig mot beslutet. Årendet Följande forslag till yttrande med anledning av inkommen motion har tagits fram: Omsorgsnämnden har tagit del av motionen Angående hormonstörande kemikalier samt den skrivelse som upphandlingschef Håkan Anderberg lämnat i ärendet. Omsorgsnämnden instämmer med Håkan Anderbergs överväganden med tillägget att det inte heller på förvaltningenfinns resurser for långtgående kontroller. I övrigt har omsorgsnämnden inga ytterligare synpunkter att lämna. Yrkanden Christel Englesson (MP) yrkar bifall till motionen Angående hormonstörande kemikalier,!rene Ahlstrand Mårlind (M) ställer sig bakom framtaget forslag till yttrande. Proposition OrdfOrande Christel Friskopp (S) ställer proposition på framtaget forslag till yttrande och Christel Englessons yrkande och finner att Omsorgsnämnden bifaller framtaget forslag till yttrande. Beslutsunderlag Missiv: Förslag till yttranden avseende Motion angående Hormonstörande kemikalier, Tjänsteskrivelse: Yttrande angående Honnonstörande kemikalier, Håkan Anderbergs skrivelse: Angående hormonstörande kemikalier. Motion från Miljöpartiet de gröna: Angående hormonstörande kemikalier, Protokollet ska skickas till kommunledningsforvaltningen

14 Omsorgsnämnden Missiv Förslag till yttrande avseende Motion angående Hormonstörande Kemikalier Dnr 2013/182 Omsorgsnämnden fareslås lämna bifogat yttrande. Omsorgsnämnden foreslås besluta Att lämna bifogat yttrande till Kommunledningsforvaltningen avseende Motion angående hormonstörande kemikalier Dnr 2013/182 11\,(l irj c~na Gär,.,.xl,...eb"'-fi-fi?, Verksamhetschef Förvaltningsadministration Beslutsexpediering Kommunledningsforvaltningen

15 Omsorgsnämnden Yttrande ang Hornonstörande Kemikalier Dnr 2013/182 Omsorgsnämnden har tagit del av Motion angående hormonstörande kemikalier Dnr 2013/182 samt den skrivelse som UpphandlingschefHåkan Anderberg lämnat i ärendet. Omsorgsnämnden instämmer med Håkan Arrderbergs överväganden med tillägget att det inte heller på förvaltningen finns resurser for långtgående kontroller. I övrigt har omsorgsnämnden inga ytterligare synpunkter att lämna. '

16 Datum Kommunstyrelsen Angående hormonstörande kemikalier Bakgrund I motion från Miljöpartiet de gröna, Dnr 2013/182, fcireslås fciljande: Att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler Att kommunen inte ska använda golvmattor som im1ehåller pvc vid renovering eller nybyggnation av skol- och fcirskolelokaler Att kommunen inte ska köpa leksal<er, möbler etc. som i1mehåller ämnen som är honnonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. Överväganden I antagen upphandlingspolicy fastslås att Miljöstyrningsrådets (MSR) rekommendationer vad avser miljökrav skall fciljas i de fall detta är möjligt. Dessa krav innefattar bland annat de ämnen som motionen avser att få bort. Man bör komma ihåg att då man som upphandlande myndighet ställer vittgående laav på produkter, måste också ett firngerande kontrollsystem finnas. Med nuvarande bemanning på upphandlingsenheten finns inte den resurs som behövs fcir att utfcira sådana kontroller. Håkan Anderberg Upphandlingschef Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 miljöpartiet de gröna QJ Motion Till kommunfullm1iktige i Karlshamns lwmmun Angående hormonstörande kemikalier Hormonstörande ämnen fitms överallt i vårt kemidopade samhälle. Ungeflir 400 miljoner ton kemikalier används vmj e år i världen. Möbler, plastmattor, nappf1askor, plastförpackningar och leksaker är bara några av de varor som innehåller dessa miljö gifter. De viktigaste hormonstörande kemikaliegmpperna är bromerade flamskyddsmedel, ftalater, bisfenol A, perfluorerande änmen och parabener. Alla dessa kemikalier stör eller misstänks störa kroppens hormonsystem med resultatet att fertiliteten påverkas negativt liksom spermie produktion. Ökad risk för missfall och spontana aborter är andra följder av dessa kemikalier. Forskning har också kunnat påvisa att många av dessa ämnen är cancer framkallanden samt skadar immunförsvaret. Eftersom dessa gifter finns överallt i samhället är det svårt att skydda sig, särskilt om det inte tydligt framgår att varorna vi köper innehåller dessa kemikalier. Även om det är svårt göra våra hem helt fria från dessa ämnen borde det vara en självklarhet att de platser som kommunen upplåter till barnen att vistas i- skolor och förskolor- ska vara fria från dessa kemikalier. Det är omrimligt att kommunen erbjuder lokaler som är skadliga. Mot denna bakgrund föreslår vi Att det vid upphandling klart sim framgå att hormonstörande linmen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler. Att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och f'orskolelolmler. Att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc som innebåller ämnen som är hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma. Karlshamn Miljöpm1iet i Karlshamn Anders Englesson, Anna Atmancler, Sara Månsson Möllergren, Johmma Karlsson och Per Almander

18 KARI,SHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /480 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2013 Omsorgsnämndens beslut att ta rapporten till protokollet. Sammanfattning Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Inspektionen for Vård och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbmtits och inte verkställts på nytt inom tre månader. statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO (individbaserade rapporter). Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2013 har tillställts IVO. Per kvartal II år 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, nio gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader. Förvaltningschef Annelie Myrbeck delger ledamöterna mer information om redovisade beslut. Beslutsunderlag Omsorgsforvallningens tjänsteutlåtande Kvartalsrappmi samt individrapporter avseende kvartal Il2013. (9-UP

19 TJÄNsTEUTLÅTANDE Omsorgsnämnden Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Inspektionen får Vård och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO ( individbaserade rapporter). Per kvartal II år 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, nio gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2013 har tillställts IVO. Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum J datum Annan kommentar l. Pennarrent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Den enskilde har tackatja till erbjudande om särskilt boende men har ännu ej flyttat in. 2. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har samt eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende. Ärendet avslutas då den ensldlde ej längre önskar särskilt boende. 3. Permanent bostadjml5 kap x Den enskilde har O eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. 4. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax ' E-post: Internet: "

20 Antal Typ av bistånd Beslnt Man Kvinna Verkställt datum l 5. datum Annan kommentar Bostad med särskild service för x Ledig bostad salmas vuxna eller am1an särskilt anpassad bostad för vuxna enl LSS Bostad med särskild service för x Den ensldlde har vuxna eller am1an särskilt tackat nej till erbjudande om anpassad bostad för vuxna en! verkställighet i am1an 9.9 LSS kommun. Den enskilde har tackat ja till erbjudande om bostad med särskild service. Inflyttning planeras Bostad med särsldld service för x Ledig bostad saknas vuxna eller arman särskilt anpassad bostad for vuxna en! 9.9 LSS 8. Bostad med särskild service för x Ledig bostad salmas vuxna eller arman särskilt anpassad bostad för vuxna enl 9.9 LSS 9. Biträde av personlig assistens x Kommunens verkställare har enl9.2 LSS sökt f<ireträdare/ vårdnadshavare vid upprepade tillfallen under ca 8 veckor utan att lyckas få kontakt. Verkställare har då kontaktat Försäkringskassans handläggare för uppföljning av ärendet. 2 Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal II 2013 Omsorgsnämnden f6reslås besluta att ta rapporten till protokollet < ~/' Inge~a r": Pr- _.pr- Nämndssel{reterare <::'?'L----

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /437 Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnämndens verksamhetsområden Omsorgsnämndens beslut att anta koalitionens förslag till Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden. att Värdighets- och servicegarantierna årligen kommer att följas upp, utvärderas samt vid behov revideras. Sammanfattning Värdighetsgarantiema bygger på den nationella värdegrunden som handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande. En värdighets- och servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om de tjänster och den service som medborgarna har rätt att förvänta sig av kommunen. Kvaliteten på erbjudna tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Garantierna ger också anvisningar för vad medborgarna kan göra om de tycker att nätnoden inte har lyckats utföra sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Koalitionen har tagit fram ett förslag till Omsorgsnämndens värdighets- och servicegarantier. Värdighetsgarantierna grundar sig på Omsorgsförvaltningens etiska riktliqjer. Servicegarantiema är såväl ett löfte som en konkret beskrivning av ett antal av de tjänster och biståndsbedömda insatser som vi erbjuder. Omsorgsnämndens värdighets- och servicegarantier kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt. Beslutsunderlag Missiv: Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnätnodens verksamhetsområden, Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnämndens verksamhetsområden, Omsorgsnämndens arbetsutskott Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /292 Ansökan om prestationsersättning för Iotmia värdighetsgarantier Omsorgsnämndens beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om prestationsersättning får lokala värdighets garantier. Sammanfattning Värdighetsgarantiema bygger på den nationella värdegrnnden som handlar om rättighetema till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, sj älvbestämmande samt ett gott bemötande. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag att under 2013 fårdela 65, respektive 3 3 miljoner kronor till kommtmer att införa minst tre lokala värdighetsgat antier. De kommuner som tidigare inte sökt medel och infört lokala värdighetsgarantier ska ha infört minst fyra värdighetsgarantier. Till hjälp får detta arbete har socialstyrelsen tagit fram ett studie- och vägledningsmaterial; Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas. Prestationsersättningen får Karlshallllls kommun är kronor. Ansökan ska vara socialstyrelsen tillhanda senast 22 september Beslutsunderlag Missiv: Värdighets- och servicegarantier får omsorgsnämndens verksamhetsområden, Värdighets- och servicegarantier får omsorgsnämndens verksamhetsområden,

23 ji Socialstyrelsen Dnr /2013 1(5) Tilllandets samtliga kommuner Information om att det går att ansöka om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013 Socialstyrelsen har fatt regeringens uppdrag att under 2013 fördela 98 miljoner kronor till kommuner för att infåra lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Medlen är uppdelade i två potter, 65 respektive 33 miljoner kronor. Pott l utgörs av 65 miljoner kronor och kan sökas av kommuner som har utformat och infö1t minst tre lokala värdighetgarantier med stöd av Socialstyrelsens vägledning och lämnar in en plan för hur dessa garantier ska följas upp. Pott 2 utgörs av 33 miljoner kronor och kan sökas av kommuner för att utforma lokala värdighetsgarantier. Kommuner som tidigare har utformat och infört minst tre lokala värdighetsgarantier måste utforma minst tre nya garantier för att beviljas medel ur denna pott. Kommuner som inte tidigare har beviljats medel för att utforma lokala värdighetsgarantier måste utforma minst fyra garantier får att beviljas medel ur denna pott. Bakgrund Den l januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i kraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer far leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Förarbetena till bestämmelsen finns i regeringens proposition "Värdigt liv i äldreomsorgen" (prop.2009/l 0: 116). Med anledning av lagändringen fick Socialstyrelsen flera olika uppdrag Uppdragen har bland annat resulterat i att Socialstyrelsen publicerat "Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre" och en vägledning "Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas". Socialstyrelsen har upphandlat en högskoleutbildning omfattande 7,5 hp i värdegrundsfrågor och arbetat fram ett studie- och vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund-ett vägledningsmaterial" för all personal inom äldreomsorgen. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra får målgruppen vad de kan fårvänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunerna infdra lokala värdighetsgarantier. Uneler 2011 hade Socialstyrelsen i uppdrag att fårdela 98,5 miljoner kronor till lemrummer som tog fram en plan för hur de ska fårbereda och utveckla lokala värdighetsga- SOCIALSTYRELSEN stockhalm Telefon Fax Org nr Bankgiro

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2013-10-25. Göran Björklund

2013-10-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-10-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE Datum 2015-08-13 Sida 1(1) Vård- och omsorgsnämnden Tid: Tisdag den 25 augusti 2015 klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Ärende 3 RS 2012-08-29

Ärende 3 RS 2012-08-29 2012-06-14 1 (4) CIRKULÄR 12:27 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Siv Stjernborg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m.

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 7 108 Omsorgsnämnden 2012-08-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussal en, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:00, ajournering för rast mellan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 11 november 2014 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 17 augusti 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer