PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Christel Englesson Justeringsledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Christel Englesson Justeringsledamot"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-16:15, ajournering för rast mellan kl. 14:30-15:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Christel Friskopp, (S), ordf Gun Hedlund, (FP), l v ordf, x Irene Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf x Annika Westerlund, (S) x Christel Englesson, (MP) x Anders Karlsson, (S) x x Carl-Magnus Kälvestam (M) Berith Gustavsson, (S) Karin Lange, (SD) x Tommy Alm, (S), x Jessica Persson, (C) Ersättare xx Patrik Engström (S) x Annika Roth, (S) xx Kerstin Filipsen, (M) x Billy Månsson, (S) x Ellen Kragh, (MP) x Sirkka Kahilainen (S) Edward Thömqvist, (M) x Lennart Wallin, (S) Mattias Svensson, (SD) xx Inger Åkesson, (C) x Dan Munther, (KD) Tjänstemän x Annika Fröberg, verksamhetscheflss stöd och omsorg 110 x Faruk Saric, ekonom, 111 x Anette Rasmusson, enhetschef, 119 x Maria Jönsson, undersköterska 119 x Carina Fransson, kvalitetsutvecklare, x Annelie Myrbeck, förvaltningschef x Katarina Bondesson, selaeterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: l Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Christel Englesson Justeringsledamot Katarina Bondesson sekreterare Justering av protokollet har tillkälmagi vits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Ärende l 08 Godkännande av dagordning. l 09 Ordforandens information. 110 Förvaltningens information. 111 Uppfoljningjanuari-juli 2013, samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Ekonomiska månadsuppfoljningar får perioderna januari -april 2013 och januari -maj 2013, dnr 2013/ Motion angående hormonstörande kemikalier, dnr 2013/ Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6 f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2013, dnr 2013/ Värdighets- och servicegarantier for omsorgsnämndens verksamhetsområden, 2013/ Ansökan om prestationsersättning for lokala värdighetsgarantier 2013, dnr 2013/ Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning, dnr Kungörelse om granskning. Detaljplan för del av fastigheterna Matvik l :2 och l :4 m fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, dnr 2013/ Kungörelse om samråd. Detaljplan for fastigheten Bjärnö 1:2 m fl, Åryd, Karlshamns kommtm, dnr 2012/ Båtmansgårdens personal redovisar sitt forbättringsarbete Boverkets tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, dnr 2012/ Rapport från kontaktpolitikerverksamheten Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete med redovisning av det systematiska forbättringsarbetet, dnr 2012/ Sammanställning Äldreguiden 2013, dnr 2013/ Anmälan av ordfårandebeslut 125. Delegationsbeslut 126. Domar och beslut i enskilda ärenden Inkomna skrivelser och meddelanden mm

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkänna dagordningen med nämnd ändring. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde utgår ärende nr 18, enskilt ärende rörande avgiftsbefrielse.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordförande Christel Friskopp informerar om fciljande: Träffj:>unktemas program i1mehåller numera även de frivilligas aktiviteter. Christel har tillsammans med ordfcirandegruppen idag besökt ÖstraJycke och där tittat på lägenheten som Karlshanmsbostäder nyligen renoverat. Två av de gamla lägenheterna har gjorts om till en stor lägenhet. Positiva och negativa synptmkter på utfcirandet har framkommit från personalen och dessa är värdefulla vid framtida ombyggnation av resterande lägenheter.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Till dagens sammanträde presenterar sig Annika Fröberg som är omsorgsforvallningens nya chef for verksamhetsområde LSS stöd och service. Förvaltningschef Annelie Myrbeck infonnerar om foljande: Kösituationen till särskilt boende består for närvarande av 26 personer. Sju av dessa har väntat i mer än tre månader, dock har samtliga fått erbjudande om ledig lägenhet och valt att tacka nej. Vi har betalningsansvar for fyra personer som väntar på boende från sjukhuset. F ör att möta det ökade behovet av korttidsplatser har ett tillfälligt korttidsboende med åtta lägenheter öppnats på Jössastigen den 23 augusti. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst är klar. Rapporten avser brister i tillsynen. Utredarna har bedömt att händelsen ska betraktas som risk for ett allvarligt missforhållande. Anmälan har gjorts till inspektionen for vård och omsorg. IVO har tagit del av omsorgsnämndens vidtagna åtgärder och IVO avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet, som avslutas, dnr 2013/410. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst är klar. Rapporten avser brister i omsorgen i form av utebliven hjälpinsats. Utredarna har bedömt att händelsen inte kan betraktas ett allvarligt missforhållande eller risk for ett missforhållande, dnr 2013/422. Arbetsmiljöverket har gjort en foramnälan med anledning av en kommande inspektion om personforflyttningar på hemtjänsten Södra den 4 september, dnr 2013/538. PWC kommer att granska omsorgsnämndens arbete utifrån två revisionsfrågor: l. Bedriver omsorgsnämnden en ändamålsenlig planering for det framtida behovet av särskilda boendeplatser? 2. Säkerställer nämnden att äldreomsorgens insatser (enligt fyra redovisade punkter i tillhörande dokument) tillgodoses på ett kvalitativt sätt? A vrapportering kommer att göras i november respektive december, dnr 2013/537.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Forts 110 Förvaltningens information Samarbetsavtal, rörande barn och unga, mellan Karlshamns kommun och Landstinget Blekinge är upprättat som är en lokal komplettering och precisering till Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika alctörer under huvudmäm1en.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /030 Ekonomisk uppföljning för Omsorgsnämnden januari tom juli 2013 samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Omsorgsnämndens beslut att ställa sig bakom forslaget till åtgärder, att ge forvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka forändringar som är möjliga att genomfora samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effekterna av trygg hemgång i forhå1lande till korttidsplatsema belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med ombyggnationen av Östralycke. Utredningen återrapporteras till omsorgsnämnden i november att Omsorgsnämnden avvaktar med att delge information till komnllmstyrelsen angående ekonomiskt läge samt eventuella åtgärder tills delårsbokslut (månadsuppfoljning efter augusti) är klar. Sammanfattning Till dagens sammanträde foredrar ekonom Faruk Sari c den senaste uppfoljningen for det ekonomiska läget. Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tkr, efter maj månad forsämrades denna prognosen till tkr. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad har periodiseringen av periodbudgeten forändrats till foljd av forändringen av semester!önebokforingen. Efter att personalkostnader bokforts for augusti månad kan konstateras att intembudgeten for perioden januari- maj varit for låg och att omsorgsnämnd/omsorgsforvaltningen har lagt en alltfor forsiktig periodisering av intembudgeten. En extra uppfoljning efter juli månad visar en prognos på tkr. Eftersom augusti månad ännu inte är slut och att alla kostnader och intäkter ännu inte är bokforda, kan en komplett uppf<iljning inte göras. En delårsrapport kommer att delges omsorgsnämnden vid sammanträdet i september. Preliminär bedömning av helårsprognosen, efter att personalkostnaderna bokforts i augusti, blir tkr. En stor forändring som skett under augusti är kraftigt ökade kostnader for utskrivningsldara. För att möta det ökade behovet av korttidsplatser öppnades ett tillfälligt korttidsboende på Jössastigen den 23 augusti.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Forts /030 Ekonomisk uppföljning for Omsorgsnämnden januari tom juli 2013 samt delgivning av protokollsutdrag kommunfullmäktige Beslutsunderlag Missiv/Tjänsteskrivelse: Uppfoljningjanuari tom juli 2013, Tjänsteskrivelse: Bedömning av helårsprognos i slutet av augusti 2013, Protokollsutdrag kommunfullmäktige Ekonomiska månadsuppfciljningar får periodernajanuari- apri12013 ochjanuari-maj 2013.

9 TJÄNSTESKRIVELSE l (3) Uppföljning januari-juli 2013 Dnr 2013/30 Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tkr, efter maj månad forsämrades denna prognosen till tkr. Denna forsämring härleds i större del till att en rättelse utfordes. Under perioden januari till april hade inte personalomkostnader påforts visa lönetyper. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad Nedan redovisas avvikelserna totalt avvikelsen tkr. Ufll t a e ft er Jan-JUlll, pro~?;nos r ör 2o13 m 11 e n e k ter av fl' o res l a11;na atgär d er: Beräknad Beräknad Årsavvikelse jan- avvikelse juli-dec prognos.iuni Ökning antal brukartimmar -658 tkr -658 tkr tkr hemtjänst Avlösarteamet -617 tkr -617 tkr tkr Utbildningsinsatser önskad -650 tkr o tkr -650 tkr ssg och flexibla arbetstider Trygghetslarm -233 tla -233 tkr -465 tkr Planeringsansvariga hem tla -465 tkr -930 tkr tjänsten pga önskad ss g och flexibla arbetstider Nattpatrullen -273 tkr 27 tkr -246 tkr Disponibel tid -732 tkr -200 tkr -932 tlcr Ersättning till hemtjänsten 500 tkr 500 tkr tlcr från Hemsjukvård Särskilt boende -686 tlcr -656 tkr tla Utskrivningsklara 4tkr -246 tkr -242 tkr Boende LSS 743 tkr 743 tla tkr Personlig assistans LSS och -223 tkr -222 tla -445 tkr SFB Resursorganisationen LS S -563 tla -563 tkr tkr Ledsagning, -368 tla -367 tkr -735 tlcr kontaktpersoner, avlösning Daglig verksamhet LSS -213 tla -214 tkr -427 tkr Gemensamma kostnader 226 tkr 226 tkr 452 tkr Hemsjukvård l HSL 20 tla 20 tkr 40 tkr Gemensamt, 813tkr 813 tkr tlcr semesterlöneskuld Övrigt 125 tlcr 125 tia 250 tla TOTALT tkr tlir tkr Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: 0 '

10 2 (3) Förslag till åtgärder för att nå ovanstående prognos Medarbetare som har disponibla tjänster kommer att vikariera som semestervikarier under semesterperioden. Minskning av antalet disponibla tjänster inom vht hemtjänst motsvarande 9,86 årsarbetare, 11 tjänster, i sex av hemtjänstens sju enheter. För 6 av tjänsterna innebär det att medarbetarna får byta arbetsplats till förvaltningens resurs- och bemanningsenhet För l tjänst upphör vikariatet och för övriga 4 har lösning skett inom enheterna. Utbildningarna i Heromainom vht hemtjänst avslutades innan sommaren vilket innebär minskade kostnader till hösten. Under september månad ska en översyn göras av dubbelbemanning inom vht hemtjänst både vad gäller omfattning och organisation. Omsorgsnämnden föreslås ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka förändringar som är möjliga att genomföra samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effektema av trygg hemgång i förhållande till korttidsplatsema belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med ombyggnationen av Östralycke. Utredningen föreslås återrapporteras till omsorgsnänmden i november Eventuella effekter av utredningen kommer inte att påverka 2013 års utfall men förvaltningen arbetar redan i dag på att använda trygg hemgång för att minska trycket på korttidsplatserna. Bedömning efter jnli 2013 Efter att personalkostnader bokförts för juli månad kan konstateras att periodiseringen av periodbudgeten för perioden januari-maj varit för låg har periodiseringen av periodbudgeten förändrats till följd av förändringen av semesterlönebokföringen. Till följd av att Omsorgsnämnd/Omsorgsförvaltningen har lagt en allt för försiktig periodisering av periodbudgeten visades det sig efter juli månad att resultatet bör vara tkr bättre än tkr. Ny beräknad prognos blir tkr. Förbättringen av prognosen efter juli grundas enbart på personalkostnader. I nu läget bedöms att även periodbudgeten för augusti kan vara för hög i förhållande till beräknat utfall därför görs efter juli månad ingen komplett uppföljning, istället avvaktas augusti månads utfall. Så snart som augusti månads personalkostnader bokförts påbötjas uppföljningsarbetet. I samband med nämndens sammanträde den 28.augusti kommer muntlig redovisning av preliminär prognos efter augusti månad att ske. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen fådhuset Besöksadress Kungsgatan p Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet: ' '

11 3 (3) Förslag till Beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom fårslag till åtgärder att ge förvaltningen i uppdrag att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka fårändringar som är möjliga att genomfåra samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen ska också effekterna av trygg hemgång i fcirhå11ande till korttidsplatserna belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med orobyggnationen av Östralycke. Utredningen föreslås återrapporteras till omsorgsnämnden i november att Omsorgsnämnden avvaktar med att delge infonnation till kommunstyrelsen angående ekonomiskt läge samt eventue1la åtgärder tills delårsbokslut ( månadsuppföljning efter augusti) är klar. Annelie Myrbeck Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Anette Ericson Ekonom Omsorgsförvaltningen ~~~~ Faruk Saric Ekonom Omsorgsfårval tningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-po\;t: Internet:

12 l (2) Bedömning av helårsprognos i slutet av augusti 2013 Dnr 2013/30 Tidigare redovisade prognoser för 2013 Januari - April Januari- Maj Januari- Juni Januari- Juli Januari - Augusti tkr tkr tkr tkr tkr Omsorgsnämndens prognos efter april månad 2013 visade ett underskott på tlcr, efter maj månad forsfunrades denna prognosen till tkr. Till foljd av läget gjordes en extra uppfoljning efter juni månad har periodiseringen av internbudgeten forändrats till foljd av ändrad bokforingsprincip for semesterlöneskulden. Efter att personalkostnader bokforts for augusti månad kan konstateras att internbudgeten for perioden januari -maj varit for låg och att Omsorgsnfunndl Omsorgsforvaltningen har lagt en allt for forsiktig periodisering av internbudgeten. En extra uppfoljning efter juli månad visar en prognos på tlcr. Bedömning av helårsprognos i slutat av augusti 2013 Eftersom augusti månad ännu inte är slut och att alla kostnader och intäkter ännu inte är bokforda blir det svårt att genomfora en komplett uppfoljning. En delårsrapport kommer att delges Omsorgsnämnden vid sammanträde i september. En forhandsinformation kommer att ges till arbetsutskottet. Vi har gjort en bedömning av helårsprognos efter att personalkostnaderna bokforts i augusti. Den preliminära prognosen blir tlcr. En stor forändring som skett under augusti är lcraftigt ökade kostnader for utskrivningsklara. F ör att möta det ökade behovet av korttidsplatser öppnade verksamheten ett tillfälligt korttidsboende på Jössastigen 23/8. Det stora tmderskottet ligger fortfarande inom verksamhet hemtjänst. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Råqhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn 04~ Fax E-post: Internet:

13 KARLSHAMNS KOMMUN l'rotokoll ON Omsorgsnämnden /332 Motion angående hormonstörande kemikalier Omsorgsnämndens beslut att ställa sig bakom framtaget yttrande med anledning av motion Angående hormonstörande kemikalier. Reservationer Christel Englesson (MP) reserverar sig mot beslutet. Årendet Följande forslag till yttrande med anledning av inkommen motion har tagits fram: Omsorgsnämnden har tagit del av motionen Angående hormonstörande kemikalier samt den skrivelse som upphandlingschef Håkan Anderberg lämnat i ärendet. Omsorgsnämnden instämmer med Håkan Anderbergs överväganden med tillägget att det inte heller på förvaltningenfinns resurser for långtgående kontroller. I övrigt har omsorgsnämnden inga ytterligare synpunkter att lämna. Yrkanden Christel Englesson (MP) yrkar bifall till motionen Angående hormonstörande kemikalier,!rene Ahlstrand Mårlind (M) ställer sig bakom framtaget forslag till yttrande. Proposition OrdfOrande Christel Friskopp (S) ställer proposition på framtaget forslag till yttrande och Christel Englessons yrkande och finner att Omsorgsnämnden bifaller framtaget forslag till yttrande. Beslutsunderlag Missiv: Förslag till yttranden avseende Motion angående Hormonstörande kemikalier, Tjänsteskrivelse: Yttrande angående Honnonstörande kemikalier, Håkan Anderbergs skrivelse: Angående hormonstörande kemikalier. Motion från Miljöpartiet de gröna: Angående hormonstörande kemikalier, Protokollet ska skickas till kommunledningsforvaltningen

14 Omsorgsnämnden Missiv Förslag till yttrande avseende Motion angående Hormonstörande Kemikalier Dnr 2013/182 Omsorgsnämnden fareslås lämna bifogat yttrande. Omsorgsnämnden foreslås besluta Att lämna bifogat yttrande till Kommunledningsforvaltningen avseende Motion angående hormonstörande kemikalier Dnr 2013/182 11\,(l irj c~na Gär,.,.xl,...eb"'-fi-fi?, Verksamhetschef Förvaltningsadministration Beslutsexpediering Kommunledningsforvaltningen

15 Omsorgsnämnden Yttrande ang Hornonstörande Kemikalier Dnr 2013/182 Omsorgsnämnden har tagit del av Motion angående hormonstörande kemikalier Dnr 2013/182 samt den skrivelse som UpphandlingschefHåkan Anderberg lämnat i ärendet. Omsorgsnämnden instämmer med Håkan Arrderbergs överväganden med tillägget att det inte heller på förvaltningen finns resurser for långtgående kontroller. I övrigt har omsorgsnämnden inga ytterligare synpunkter att lämna. '

16 Datum Kommunstyrelsen Angående hormonstörande kemikalier Bakgrund I motion från Miljöpartiet de gröna, Dnr 2013/182, fcireslås fciljande: Att det vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler Att kommunen inte ska använda golvmattor som im1ehåller pvc vid renovering eller nybyggnation av skol- och fcirskolelokaler Att kommunen inte ska köpa leksal<er, möbler etc. som i1mehåller ämnen som är honnonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi eller astma. Överväganden I antagen upphandlingspolicy fastslås att Miljöstyrningsrådets (MSR) rekommendationer vad avser miljökrav skall fciljas i de fall detta är möjligt. Dessa krav innefattar bland annat de ämnen som motionen avser att få bort. Man bör komma ihåg att då man som upphandlande myndighet ställer vittgående laav på produkter, måste också ett firngerande kontrollsystem finnas. Med nuvarande bemanning på upphandlingsenheten finns inte den resurs som behövs fcir att utfcira sådana kontroller. Håkan Anderberg Upphandlingschef Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 miljöpartiet de gröna QJ Motion Till kommunfullm1iktige i Karlshamns lwmmun Angående hormonstörande kemikalier Hormonstörande ämnen fitms överallt i vårt kemidopade samhälle. Ungeflir 400 miljoner ton kemikalier används vmj e år i världen. Möbler, plastmattor, nappf1askor, plastförpackningar och leksaker är bara några av de varor som innehåller dessa miljö gifter. De viktigaste hormonstörande kemikaliegmpperna är bromerade flamskyddsmedel, ftalater, bisfenol A, perfluorerande änmen och parabener. Alla dessa kemikalier stör eller misstänks störa kroppens hormonsystem med resultatet att fertiliteten påverkas negativt liksom spermie produktion. Ökad risk för missfall och spontana aborter är andra följder av dessa kemikalier. Forskning har också kunnat påvisa att många av dessa ämnen är cancer framkallanden samt skadar immunförsvaret. Eftersom dessa gifter finns överallt i samhället är det svårt att skydda sig, särskilt om det inte tydligt framgår att varorna vi köper innehåller dessa kemikalier. Även om det är svårt göra våra hem helt fria från dessa ämnen borde det vara en självklarhet att de platser som kommunen upplåter till barnen att vistas i- skolor och förskolor- ska vara fria från dessa kemikalier. Det är omrimligt att kommunen erbjuder lokaler som är skadliga. Mot denna bakgrund föreslår vi Att det vid upphandling klart sim framgå att hormonstörande linmen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler. Att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och f'orskolelolmler. Att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc som innebåller ämnen som är hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma. Karlshamn Miljöpm1iet i Karlshamn Anders Englesson, Anna Atmancler, Sara Månsson Möllergren, Johmma Karlsson och Per Almander

18 KARI,SHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /480 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2013 Omsorgsnämndens beslut att ta rapporten till protokollet. Sammanfattning Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Inspektionen for Vård och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbmtits och inte verkställts på nytt inom tre månader. statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO (individbaserade rapporter). Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2013 har tillställts IVO. Per kvartal II år 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, nio gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader. Förvaltningschef Annelie Myrbeck delger ledamöterna mer information om redovisade beslut. Beslutsunderlag Omsorgsforvallningens tjänsteutlåtande Kvartalsrappmi samt individrapporter avseende kvartal Il2013. (9-UP

19 TJÄNsTEUTLÅTANDE Omsorgsnämnden Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Inspektionen får Vård och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO ( individbaserade rapporter). Per kvartal II år 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, nio gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2013 har tillställts IVO. Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum J datum Annan kommentar l. Pennarrent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Den enskilde har tackatja till erbjudande om särskilt boende men har ännu ej flyttat in. 2. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har samt eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende. Ärendet avslutas då den ensldlde ej längre önskar särskilt boende. 3. Permanent bostadjml5 kap x Den enskilde har O eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. 4. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax ' E-post: Internet: "

20 Antal Typ av bistånd Beslnt Man Kvinna Verkställt datum l 5. datum Annan kommentar Bostad med särskild service för x Ledig bostad salmas vuxna eller am1an särskilt anpassad bostad för vuxna enl LSS Bostad med särskild service för x Den ensldlde har vuxna eller am1an särskilt tackat nej till erbjudande om anpassad bostad för vuxna en! verkställighet i am1an 9.9 LSS kommun. Den enskilde har tackat ja till erbjudande om bostad med särskild service. Inflyttning planeras Bostad med särsldld service för x Ledig bostad saknas vuxna eller arman särskilt anpassad bostad for vuxna en! 9.9 LSS 8. Bostad med särskild service för x Ledig bostad salmas vuxna eller arman särskilt anpassad bostad för vuxna enl 9.9 LSS 9. Biträde av personlig assistens x Kommunens verkställare har enl9.2 LSS sökt f<ireträdare/ vårdnadshavare vid upprepade tillfallen under ca 8 veckor utan att lyckas få kontakt. Verkställare har då kontaktat Försäkringskassans handläggare för uppföljning av ärendet. 2 Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal II 2013 Omsorgsnämnden f6reslås besluta att ta rapporten till protokollet < ~/' Inge~a r": Pr- _.pr- Nämndssel{reterare <::'?'L----

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /437 Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnämndens verksamhetsområden Omsorgsnämndens beslut att anta koalitionens förslag till Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden. att Värdighets- och servicegarantierna årligen kommer att följas upp, utvärderas samt vid behov revideras. Sammanfattning Värdighetsgarantiema bygger på den nationella värdegrunden som handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande. En värdighets- och servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om de tjänster och den service som medborgarna har rätt att förvänta sig av kommunen. Kvaliteten på erbjudna tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Garantierna ger också anvisningar för vad medborgarna kan göra om de tycker att nätnoden inte har lyckats utföra sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Koalitionen har tagit fram ett förslag till Omsorgsnämndens värdighets- och servicegarantier. Värdighetsgarantierna grundar sig på Omsorgsförvaltningens etiska riktliqjer. Servicegarantiema är såväl ett löfte som en konkret beskrivning av ett antal av de tjänster och biståndsbedömda insatser som vi erbjuder. Omsorgsnämndens värdighets- och servicegarantier kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt. Beslutsunderlag Missiv: Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnätnodens verksamhetsområden, Värdighets- och servicegarantier för omsorgsnämndens verksamhetsområden, Omsorgsnämndens arbetsutskott Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /292 Ansökan om prestationsersättning för Iotmia värdighetsgarantier Omsorgsnämndens beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om prestationsersättning får lokala värdighets garantier. Sammanfattning Värdighetsgarantiema bygger på den nationella värdegrnnden som handlar om rättighetema till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, sj älvbestämmande samt ett gott bemötande. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag att under 2013 fårdela 65, respektive 3 3 miljoner kronor till kommtmer att införa minst tre lokala värdighetsgat antier. De kommuner som tidigare inte sökt medel och infört lokala värdighetsgarantier ska ha infört minst fyra värdighetsgarantier. Till hjälp får detta arbete har socialstyrelsen tagit fram ett studie- och vägledningsmaterial; Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas. Prestationsersättningen får Karlshallllls kommun är kronor. Ansökan ska vara socialstyrelsen tillhanda senast 22 september Beslutsunderlag Missiv: Värdighets- och servicegarantier får omsorgsnämndens verksamhetsområden, Värdighets- och servicegarantier får omsorgsnämndens verksamhetsområden,

23 ji Socialstyrelsen Dnr /2013 1(5) Tilllandets samtliga kommuner Information om att det går att ansöka om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013 Socialstyrelsen har fatt regeringens uppdrag att under 2013 fördela 98 miljoner kronor till kommuner för att infåra lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Medlen är uppdelade i två potter, 65 respektive 33 miljoner kronor. Pott l utgörs av 65 miljoner kronor och kan sökas av kommuner som har utformat och infö1t minst tre lokala värdighetgarantier med stöd av Socialstyrelsens vägledning och lämnar in en plan för hur dessa garantier ska följas upp. Pott 2 utgörs av 33 miljoner kronor och kan sökas av kommuner för att utforma lokala värdighetsgarantier. Kommuner som tidigare har utformat och infört minst tre lokala värdighetsgarantier måste utforma minst tre nya garantier för att beviljas medel ur denna pott. Kommuner som inte tidigare har beviljats medel för att utforma lokala värdighetsgarantier måste utforma minst fyra garantier får att beviljas medel ur denna pott. Bakgrund Den l januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i kraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer far leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Förarbetena till bestämmelsen finns i regeringens proposition "Värdigt liv i äldreomsorgen" (prop.2009/l 0: 116). Med anledning av lagändringen fick Socialstyrelsen flera olika uppdrag Uppdragen har bland annat resulterat i att Socialstyrelsen publicerat "Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre" och en vägledning "Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas". Socialstyrelsen har upphandlat en högskoleutbildning omfattande 7,5 hp i värdegrundsfrågor och arbetat fram ett studie- och vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund-ett vägledningsmaterial" för all personal inom äldreomsorgen. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra får målgruppen vad de kan fårvänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunerna infdra lokala värdighetsgarantier. Uneler 2011 hade Socialstyrelsen i uppdrag att fårdela 98,5 miljoner kronor till lemrummer som tog fram en plan för hur de ska fårbereda och utveckla lokala värdighetsga- SOCIALSTYRELSEN stockhalm Telefon Fax Org nr Bankgiro

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer