REGERINGSRATTENS DOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGSRATTENS DOM"

Transkript

1 I.. 0 RGRINGSRATTNS 1 (5) Mål nr meddelad i Stockhohn den 1 7 juni 2009 KLAGAND Ombud Hanna riksson STIL Arenavägen Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun Hudiksvall ÖVRKLAGAD AVGÖRANDN Kammarrätten i Sundsvalls domar den 14 mars 2008 i mål nr och , se bilagor SAKN Stöd och service till vissa funktionshindrade RGRINGSRÄTTNS AVGÖRAND Regeringsrätten upphäver underinstansemas avgöranden och förklarar att har rätt till begärd ersättning utom vad avser sjuklönekostnader för karensdagar. Målen lämnas åter till omsorgsnämnden för näimare beräkning av det belopp _ har rätt till. Dok.Id Postadress Box 2293 Besöksadress Telefon Telefax W allingatan Stockholm -post: xpeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 13:00-15:00

2 / I. Mål nr YRKAND M.M.. fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Han har anordnat sin assistans genom STIL, som har tillhandahållit såväl ordinarie som vikarierande personal under aktuella tidsperioder. Kommunen har inte satt i fråga att ordinarie assistent varit frånvarande på grund av sjukdom eller att assistans faktiskt har utförts av vikarierande assistent. Det ingivna underlaget visar att han har haft vikarie vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. De aktuella kostnaderna för lön samt därtill hörande lönebikostnader framgår av underlaget. Att det insända underlaget innehåller vissa handskrivna noteringar reducerar inte dokumentens vederhäftighet. Semesterersättning om tolv procent utgör en faktisk merkostnad. för vilken rätt till ersättning finns. Semesterersättningen inkluderas inte i sjuklönesystemet då den betalas ut en gång per år. Därför har beloppen behövt justeras för hand i samband med respektive begäran. STIL får en fordran på honom redan i samband med att vikarierande assistent utför sitt arbete. Därmed har han en kostnad som är ersättningsgill. Det saknas skäl att, som kommunen gjort, kräva att lön i alla delar, inklusive semesterersättning, faktiskt har betalats ut till aktuella assistenter. Grunden för att beräkna karensdagen till maximalt åtta timmar, även om det första arbetspasset i en sjukperiod sträcker sig över fler timmar än så, finns i nu gällande kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Redan innan denna bestämmelse infördes i kollektivavtalet rekommenderade arbetsgivarorganisationen att man skulle dra av maximalt åtta timmar för karensdagen. Denna rekommendation har följts. Omsorgsnärnnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Regeringsrätten har i RÅ 2005 ref. 86 konstaterat att kommunen, vid ordinarie assistents sjukdom, inte kan åläggas att betala ut ekonomiskt stöd som överstiger faktiska kostnader. Dessa kostnader ska redovisas och verifieras. Korrekt redovisning krävs som underlag för kommunens beslut. Kommunen är skyldig att betala ut ersättning för faktiska merkostnader som uppkommit vid ordinarie assistents sjukdom och som inte täcks av schablonbeloppet. Det inlämnade underlaget redovisar och styrker inte att faktisk merkostnad uppkommit.

3 Målm Kostnaderna är inte verifierade. Redovisade sjukperioder är karensdagar. Karensdagen har uppgetts till åtta timmar trots att frånvaroanmälan avser sexton timmar. SKÄLN FÖR RGRINGSRÄTTNS AV GÖRAND nligt 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). Kommunens ansvar enligt 9 2 LSS inträder bl.a. vid tillfälliga utökningar av insatsen, t.ex. när den ordinarie personliga assistenten är sjuk (prop. 1992/93:159 s. 177)., som var beviljad assistansersättning enligt LASS och hade sin assistans anordnad på annat sätt än genom kommunens försorg, ansökte under år 2006 om ersättning från kommunen avseende olika sjukdomsfall hos ordinarie assistent under åren 2005 och Genom frånvaroanmälningar, undertecknade av den sjuka assistenten, har för vart och ett av de aktuella tillfällena visat att ordinarie assistent varit sjuk. Den omständigheten att namnet på den sjuka assistenten inte alltid framgår saknar betydelse, eftersom assistenten kan identifieras genom anställningsnumret. För sjukperioderna under tiden maj februari 2006 har genom sitt dåvarande ombud hos STIL, intygat att han haft vikarie. Något skäl att ifrågasätta detta intygande har inte kommit fram i målen. För övriga sjukperioder under år 2006 finns intyg om vikarie för var och en av de aktuella perioderna, undertecknade av såväl vikarien som Utredningen gör det möjligt att identifiera vem som vikarierat vid varje tillfälle. Några motstridiga uppgifter eller diskrepanser mellan omfattningen av ordinarie assistents tider och vikariens tider framgår inte av materialet. Den åberopade utredningen får därför anses visa att haft vikarie under den tid

4 Mål nr ordinarie assistent varit sjuk och han har därför rätt till ersättning ror de merkostnader han kan ha haft. Av rättsfallet RÅ 2005 ref. 86 framgår att det är de faktiska merkostnaderna som ska ersättas. Rättsfallet tar emellertid inte upp frågan om hur de faktiska merkostnaderna närmare ska beräknas. Sveriges Kommuner och Landsting har i sitt cirkulär 2006:39, Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent, gett uttryck för uppfattningen att den faktiska merkostnaden utgörs av kostnaderna för den assistent som är sjuk, eftersom kostnaden för en arbetande assistent redan täcks av det schablonbestämda timbeloppet. Regeringsrätten delar denna uppfattning. Schablonbeloppet för assistansersättning avser att täcka såväl kostnader för arbetande assistent som administrativa kostnader. Vid ordinarie assistents sjukdom f'ar beloppet som Försäkringskassan betalar ut anses täcka kostnaden för vikarien samt administrativa kostnader, inklusive kostnaden för anskaffning av vikarie etc. Den faktiska merkostnaden motsvaras däiför av kostnaderna för den assistent som är sjuk. Nästa fråga blir då vilken kostnad haft för ordinarie assistent i samband med sjukdomstillfällena. Inledningsvis kan konstateras att han har ådragit sig en skuld gentemot assistansanordnaren genom att vikarie tillhandahållits. Han får därmed anses ha haft en kostnad. Något krav på att ordinarie assistents eller vikaries lön ska ha betalats ut kan inte ställas (jfr RÅ 2000 not. 176). Av den utredning som. gett in avseende sjukdomstillfällena framgår ordinarie timlön för de assistenter som varit sjuka liksom vilket kollektivavtal som gäller. Vidare framgår procentsatser för sociala avgifter, kollektivavtalsbundna avgifter, semesterersättning och sjuklön. Dessa uppgifter är tilh-äckliga för att visa och räkna ut merkostnad för respektive sjukdomstillfälle. melle1iid har., vid beräkningen av sjuklönekostnaden, begränsat avdraget för karensdagarna till åtta timmar per dag, trots att planerade arbetspass överstigit denna tid. Vid tiden för de i målen aktuella sjukpe1ioderna fanns dock inte någon sådan begränsning i gällande kollektivavtal.

5 Mål nr har inte visat att skyldighet fanns att betala sjuklön för någon del av karensdagarna i dessa sjukperioder. Någon rätt till ersättning för kostnader avseende sjuklön för karensdagarna har därför inte. Sammanfattningsvis finner Regeringsrätten att _ har rätt till ersättning för sina kostnader för den assistent som är sjuk. Begäii belopp ska dock justeras enligt vad som ovan sagts om karensdagar. Det får ankomma på omsorgsnärnnden att närmare räkna ut den ersättning har rätt till. /) -- I,. / j { I '.. -:;g.1/ './J '.,/,;!., L,)1, l f{ci [UA f.j.jr t41-t "'- Susanne Billum ;/ ' 'V,Annika Bri ldh an I I 4ti Olle Stenm, I _./, :----- /<?-<:::.,,'/'] «.,,,.. Karin Hartmann Föredragande regeringsrättssekreterare Avd. Il Föredraget

6 _,_... i:";) I SUNDSVALL KAMMARRÄTTN "',...,..,v- Avdelning Meddelad i Sundsvall /Jh/6//qfti JCJ Sida 1 (4) Mål nr KLAGAND Ombud: jur. kand. Adam Grabavac Confrere Juristbyrå Grev Turegatan 11 C Stockholm MOTP ART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun Hudiksvall ÖvRKL AGAT AV GÖRAND Länsrätten i Gävleborgs läns dom i mål nr , se bilagaa SAKN konomiskt stöd enligt lagen (1993 :3 87) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). "Klaganden/Ombudet Motparten/Ombudet Sk;itteverket Allmänna ombudet Länsstyrelsen Länsrätten För delgiyning För kännedom För verkställighet yrkar att länsrättens dom skall upphävas och att han skall beviljas ekonomiskt stöd i ansökt omfattning. Han anför i huvudsak följande. Delar av hans ansökan omfattas av avtal som ingåtts mellan honom och kommunen. Kommunen sade upp avtalet den 25 januari nligt avtalet gällde en månads uppsägningstid varför avtalet upphörde att gälla den 25 februari Således skall faktura med referensnummer 2843, 3107 och 3158, vilka samtliga avser tid när avtal var gällande mellan honom och kommunen, bedömas utifrån då gällande avtal. Av avtalet framgår att kommunen betalar ersättning mot faktura samt att fakturan skall innehålla ett antal specificerade uppgifter. Han har i de nämnda fakturorna redovisat i enlighet med vad som avtalats och skall därför beviljas ekonomiskt stöd i begärd omfattning. När det gäller faktura med referensnummer 3253 har bifogats underlag som utvisar den Dok.Id Postadress Box Sundsvall Besöksadress Södra Tjämgatan 2 Telefon Telefax post: <"' xpeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00

7 Sida2 Mål nr ordinarie assistentens sjukanmälan. Uppgifterna har verifierats genom hans och den ordinarie assistentens namnunderskrifter. Vidare framgår av sammanställningen av yrkat belopp vilken dag och vilka kostnader som uppstått. I själva ansökan redogörs för beräknings grunder och informeras om gällande kollektivavtal. Inga handskrivna belopp har angetts på något av det fakturaunderlag som lämnats in. De uppgifter han lämnat till kommunen har styrkts med bl.a. utdrag ur sjuklönelistor, kopior av sjukfrånvaroanmälan och intyg om tillsättande av vikarie. Dessa handlingar har verifierats med hans egen samt vikarierande och ordinarie assistenters underskrifter och därför har tillräckliga uppgifter lämnats. Kommunen bestrider överklagandet och yrkar att länsrättens dom fastställs. Vidare anför kommunen bl.a. följande. Kommunen är skyldig att betala ut ersättning för merkostnader som har uppkommit vid ordinarie assistents sjukdom och som inte täcks av schablonbeloppet. Kostnaderna skall verifieras. I ärende saknas uppgifter om att faktisk merkostnad uppkommit. Uppgifter saknas om att vikarie anlitats och begäran om ekonomiskt stöd har gjorts för karensdagen vilket inte ger merkostnad eftersom assistansersättning enligt LASS utgår för karensdagen. Faktiska merkostnader är inte redovisade och verifierade. Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. att ordinarie personliga assistenter i sjukintyg intygat att de inte kunnat arbeta på grund av sjukdom. : har på samma intyg skrivit under som arbetsledare. De aktuella fakturorna (nr 2843, 3107, 3158 och 3253) innehåller uppgifter om att sjuklön betalats ut och datum för utbetalning. SKÄL Tiilämpliga lagrum och rättsfall framgår av länsrättens dom. Sveriges Kommuner och Landsting har i infordrat yttrande uppgett bl.a. följande. n framställan om utbetalning av ekonomiskt stöd till skäliga

8 Sida 3 Mål nr kostnader för personlig assistans utgör en begäran om insats enligt LSS. Kommunen ska således alltid utreda ärendet på sedvanligt sätt och härefter fatta beslut enligt 9 2 LSS. Beslutande myndighet ansvarar för att ett ärende blir tillräckligt utrett och har att avgöra vilket underlag som. krävs för att ett korrekt beslut ska kunna fattas. Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 2006:39 redogjort för rättsläget och även givit rekommendationer om vilket underlag som bör ingå i en utredning avseende ersättning enligt 9 2 LSS för merkostnader med anledning av sjukdom hos ordinarie personlig assistent. Förbundet hänvisar till vad som anförts i detta cirkulär. I cirkulär 2006:39 anges under rubriken "Vilka uppgifter behöver kommunen för utredningen?" "Uppgifter som bör vara med i underlaget är följande." Uppgifter om den sökande *Den sökandes (brukarens) namn, personnummer, kontak:tuppgifter * ventuellt namn och kontaktuppgifter för ställföreträdare eller ombud, ombudet skall ha fullmakt. * Uppgift om till vilket konto ersättningen skall utbetalas * Underslaift av brukare eller i förekommande fall av ombudet Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit Kommunen behöver följande uppgifter: * Uppgift om vem som varit, Uppgifter om den sjuke arbetstagaren måste lämnas. Detta för att kommunen vid eventuell granskning ska kunna följa upp och kontrollera att det ekonomiska stödet använts till avsett ändamål, se 12.. _LSS. Anställningsnummer eller namn (förnamn+ första bokstaven i eftemäiiillet är tillräckligt) kan lämnas. Uppgift om den sjuke arbetstagaren kan lämnas på olika sätt tex. kan det framgå av kopia på sjukfrånvaroanmälan. * Kopia av sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till Försälaingskassan * Intyginde" m att vikarie har lämnat assistans och tidpunkt för detta Kommunen behöver veta när (datum och tid) den ordinarie assistenten varit sjuk. Om inte vikarie har satts in har ingen merkostnad uppstått, brukaren måste således intyga att denne haft en vikarie de timmar som den ordinarie personlige assistenten varit sjuk. tt sådant intygande från brukaren kan exempelvis göras i samma dokument som sjukfrånvaroanmälan. Uppgifter som visar merkostnadens storlek * Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arl;>etstagare) som arbetsgivaren är bunden av Uppgiften är nödvändig för att kunna kontrollera kostnader föranledda av kollektivavtal eller motsvarande avtal. * Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön)

9 Sida4 Mål nr Detta för att kommunen ska ha möjlighet att kontrollera om ersättningar till den personliga assistenten är korrekta i relation till lagstiftning och kollektivavtal. * Uppgift om storlek på sjuklön * Uppgift om storlek på semesterersättning * Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader * Uppgift om storlek på sociala avgifter tillhör personkretsen enligt 1 tredje punkten LSS och uppbär assistansersättning enligt schablon. För att han skall kunna erhålla er ättning enligt 9 kap. 2 LSS för utbetald sjuklön m.m. vid ordinarie assistents sjukdom krävs att det är faktiska merkostnader som inte täcks av assistansersättningens schablonbelopp Gfr RÅ 2005 ref. 86). Såsom Sveriges Kommuner och Landsting anför i sitt yttrande är det den beslutande myndigheten - i detta fall omsorgsnärnnden - som ansvarar för att ett ärende blir tillräckligt utrett och som har att avgöra vilket underlag som krävs för att ett korrekt beslut ska kunna fattas. Kamm arrätten finner att det intygande som lämnats om att vikarie tillsatts och fakturering av sjuklönekostnad inte är tillräckligt för att styrka att merkostnader faktiskt uppkommit. Överklagandet ska därför avslås. SLUT Kammarrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVRKLAGAR, bilaga B (formulär 1 ). " -- u1.. rz;.. \ Christer Sjödu : kammarrätts lagman.. j. Anita nocksson adjungerad ledamot referent

10 ,.., LÄNSRÄTTN I GÄVLBORGS LÄN Handläggare: Länsrättsnotarie Åsa Gotthardsson Meddelad i Gävle Mål nr Rotel Sida 1 (4) }(LAGAND Ombud: Björn Jideus c/o Stil Arenavägen Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun Hudiksvall ÖVRKLAGAT BSLUT Beslut av Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun den 3 augusti 2006 SAKN konomiskt stöd enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun beslöt den 3 augusti 2006 att avslå : : ansökan om ekonomiskt stöd i form av sjuklöneersättning. Som skäl för beslutet anforde omsorgsnämnden att de faktiska merkostnaderna inte redovisats och verifierats. : överklagar omsorgsnämndens beslut och yrkar att han skall beviljas ekonomiskt stöd. Han anför i huvudsak följande. Han har följt de av Hudiksvalls kommuns uppsatta riktlinjer till punkt och pricka. De faktiska kostnaderna är redovisade och verifierade. Respektive faktuia redovisar utförligt de faktiska kostnaderna. Frånvaroanmälan verifierar att sjuklönen är utbetald då både den sjuke assistenten och arbetsledaren (den assistansberättigade/brukaren) personligen har undertecknat. Vid samtal med handläggare har hon inte kunnat precisera hur han brister i redovisningen eller hur han kan åtgärda denna brist. Dok.Id Postadress Box Gävle Besöksadress Lantmäterigatan 4 Telefon Telefax , post: xpeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 13:00-15:00

11 .LÄNSRÄTTN I GÄVLBORGS LÄN Sida Omsorgsnämnden vidhåller sitt beslut och tillägger följande. nligt dom från regeringsrätten (mål nr ) konstateras att kommunen inte kan åläggas att betala ut ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukdom som överstiger faktiska kostnader. Kostnaderna ska verifieras. Vidare har Länsrätten i Gävleborgs län i dom den 2 juni 2006 i mål nr gjort följande bedömning; merkostnaden måste avse verkliga kostnader, att det ska framgå om sjuklön utbetalats och till vem, o:m merkostnader uppkommit genom anlitande av vikarie samt kostnaden för den och att sådana kostnader faktisk har utbetalats. Vidare anför omsorgsnämnden följande. I underlaget till begäran (faktura nr 2843, 3107, 3158 och 3253) från STIL om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 2 LSS i form av sjuklöneersättning finns en redovisrung av sjuklöner samt :frånvaroanmälan. bet framgår inte att merkostnad faktiskt uppkommit eller om sjuklön faktiskt är utbetald. Det :framgår inte heller om vikarie anlitats samt kostnaderna för den och om det är utbetalt och till vem. Vid telefonsamtal med STIL redogjorde omsorgsnämnden för vilket underlag som krävs för utbetalning av ekonomiskt stöd. I yttrande vidhåller sitt överklagande. SKÄL. nligt 1 LSS ges särskilt stöd och särskild service ges åt personer 1. med utvecklingsstörillng, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

12 LÄNSRÄ TTN I GÄVLBORGS LÄN Sida nligt 7 LSS hai personer som tillhör lagens personkrets rätt till insatser i form av stöd och service enligt om de behöver sådan hjälp i sin livsfciring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom insatsen tillförsäkras goda levnadsvillkor. Av 9 p 2 LSS framgår att insatserna för särskilt stöd och service bl.a. är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans,' till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning. nligt 10 lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) utbetalas assistansersättning månadsvis med visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar som assistans lämnas. Av 6 förordningen om assistansersättning framgår att med lämnad assistans enligt LASS jämställs också tid för vilken assistansen f'ar sjuklön av den ersättningsberättigade. Av handlingarna i målet föungår bl.a. följande. och ordinarie personliga assistenter har i sjukintyg intygat att de inte har kunnat arbeta på grund av sjukdom. De aktuella fakturorna (nr 2843, 3107, 3158 och 3253) innehåller uppgifter om att sjuklön utbetalats och vid vilka datum. Länsrätten gör följande bedömning. tillhör personkretsen enligt 1 3 LSS och uppbär assistansersättning enligt schablon. För att han skall kunna erhålla ersättning enligt 9 kap. 2 LSS vid ordinarie assistents sjukdom måste det då varar fråga om verkliga merkostnader Gfr RÅ 2005 ref. 86). I målet är inte visat

13 -LÄNSRÄTTN I GÄVLBORGS LÄN Sida att merkostnader uppkommit i samband med ordinarie assistents sjukdom. nligt länsrättens mening är det således inte tillräckligt att det intygas att vikarier har tillsatts. Omsorgsnämnden har därför haft fog för sitt beslut att avslå ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd, varför överklagandet skall avslås. SLUT Länsrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVRKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1 C). f/u Gunilla Berendt

14 KAMMARRÄTTN I SUNDSVALL Avdelning Meddelad i Sundsvall IJ!t/6//o;t7!// Sida i (4). Mål nr KLAGAND Ombud: jur. kand. Adam Grabavac Confrere Juristbyrå Grev Turegatan 11 C Stockholm MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun Hudiksvall ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Länsrätten i Gävleborgs läns dom i mål nr , se bilagaa SAKN konomiskt stöd enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). yrkar att länsrättens dom skall upphävas och att han skall beviljas ekonomiskt stöd i ansökt omfattning. Han vidhåller de grunder och omständigheter som tidigare anförts och vill därutöver framhålla följande. Han ansökte den 28 september 2006 om ersättning för }(laganden/ombudet Motparten/Ombudet Sk;;itteverket Allmänna ombudet Länsstyrelsen Länsrätten För delgivniri.g För kännedom För verkställighet utbetald sjuklön för maj (ref 2) och juli 2006 (ref 3), men kommunen avslog hans ansökan den 1 november Han har som underlag till sin ansökan bifogat den ordinarie assistentens sjukfrånvaroanmälan (undertecknad både av den ordinarie assistenten och honom själv), uppgifter ur STIL:s sjuklönesystem för att styrka att kostnaderna för den ordinarie assistenten betalats ut, intyg om att vikarie satts in (undertecknat av honom själv och den vikarierande assistenten) samt en sammanställning av yrkat belopp. Han anser att hans redovisning är tillräcklig för att ersättning skall betalas ut till honom. Dok.Id Postadress Box Sundsvall Besöksadress Södra Tjärngatan 2 Telefon Telefax post: xpeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 11 ()()_1 <:; 1\1\

15 Sida 2 Mål nr Kommunen bestrider överklagandet och yrkar att länsrättens dom fastställs. Kommunen anför bl.a. följande. Redovisning krävs som underlag för begäran om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt LSS i form av sjuklöneersättning. Det underlag som presenterat innehåller inte alla uppgifter som behövs för att kunna bedöma om faktiska merkostnader uppkommit i anledning av ordinarie assistents sjukdom. Som konkreta exempel kan nämnas att namnet på ordinarie assistent på frånvaroanmälan är överstruket, det är inte möjligt ' att utläsa arbetstiden på frånvaroanmälan, olika timmar är angivna för ordinarie assistent och vikarie m.m. SKÄL Tillämpliga lagrum och rättsfall framgår av länsrättens dom. Sveriges Kommuner och Landsting har i infordrat yttrande uppgett bl.a. följande. n framställan om utbetalning av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans utgör en begäran om insats enligt LSS. Kommunen ska således alltid utreda ärendet på sedvanligt sätt och härefter fatta beslut enligt 9 2 LSS. Beslutande myndighet ansvarar för att ett ärende blir tillräckligt utrett och har att avgöra vilket underlag som krävs för att ett korrekt beslut ska kunna fattas. Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 2006:39 redogjort för rättsläget och även givit rekommendationer om vilket underlag som bör ingå i en utredning avseende ersättning enligt 9 2 LSS för merkostnader med anledning av sjukdom hos ordinarie personlig assistent. Förbundet hänvisar till vad som anförts i detta cirkulär. I cirkulär 2006:39 anges under rubriken "Vilka uppgifter behöver kommunen för utredningen?" "Uppgifter som bör vara med i underlaget är följande." ljppgifter om den sökande *Den sökandes (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter * ventuellt namn och kontaktuppgifter för ställföreträdare eller ombud, ombudet skall ha fullmakt * Uppgift om till vilket konto ersättningen skall utbetalas

16 .. Sida 3 Mål nr * Underskrift av brukare eller i förekommande fall av ombudet Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit Kommunen behöver följande uppgifter: * Uppgift om vem som varit sjuk Uppgifter om den sjuke arbetstagaren måste lämnas. Detta för att kommunen vid eventuell granskning ska kunna följa upp och kontrollera att det ekonomiska stödet använts till avsett ändamål, se 12 LSS. Anställningsnummer eller namn (förnamn+ första bokstaven i efternamnet är tillräckligt) kan lämnas. Uppgift om den sjuke arbetstagaren kan lämnas på olika sätt tex. kan det framgå av kopia på sjukfrånvaroanmälan. * Kopia av sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till Försäkringskassan * intygande om att vikarie har lämnat assistans och tidpunkt för detta. Kommunen behöver veta när (datum och tid) den ordinarie assistenten varit sjuk. Om inte vikari,e har satts in har ingen merkostnad uppstått, brukaren måste således intyga att denne haft en vikarie de timmar som den ordinarie personlige assistenten varit sjuk. tt sådant intygande från brukaren kan exempelvis göras i samma dokument som sjukfrånvaroanmälan. Uppgifter som visar merkostnadens storlek *Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av Uppgiften är nödvändig för att kunna kontrollera kostnader föranledda av kollektivavtal eller motsvarande avtal. *Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön) Detta för att kommunen ska ha möjlighet att kontrollera om ersättningar till den personliga assistenten är korrekta i relation till lagstiftning och kolleki:ivavtal. * Uppgift om storlek på sjuklön * Uppgift om storlek på semesterersättning * Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader * Uppgift om storlek på sociala avgifter : tillhör personkretsen enligt 1 tredje punkten LSS och uppbär assistansersättning enligt schablon. För att an skall kunna erhålla ersättning enligt 9 kap. 2 LSS för utbetald sjuklön rn.m. vid ordinarie assistents sjukdom krävs att det är faktiska merkostnader som inte täcks av assistansersättningens schablonbelopp Gfr RÅ 2005 ref. 86). Såsom Sveriges Kommuner och Landsting anför i sitt yttrande är det den beslutande myndigheten - i detta fall omsorgsnämnden - som ansvarar för att ett ärende blir tillräckligt utrett och som har att avgöra vilket underlag som krävs för att ett korrekt beslut ska kunna fattas. Kammarrätten finner att det intygande som lämnats om att vikarie tillsatts och fakturering av sjuklönekostnad inte är tillräckligt för att styrka att merkostnader faktiskt uppkommit. Överklagandet ska därför avslås.

17 Sida 4 Mål nr SLUT Kammarrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVRKLAGAR, bilaga B (formulär 1). Christer Sjödin kammarrättslagman "' // ( - Anita nocksson adjungerad ledamot referent

18 .".f.. -y.(\,'d bl I.. LÄNSRÄTTN I GÄVLBORGS LÄN Handläggare: Länsrättsnotarie Åsa Gotthardsson Meddelad i Gävle CHit!;;ga ut Mål nr Rotel 2 f16.; Sida 1 (4) KLAGAND Ombud: Björn Jideus c/o Stil, Arenavägen 63, Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun Hudiksvall ÖVRKLAGAT BSLUT Beslut av Ornsorgsnämnden i Hudiksvalls kommuns beslut den 1 november 2006 SAKN konomiskt stöd enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun beslöt den 1 november 2006 att avslå ansökan om ekonomiskt stöd i form av sjuklöneersättning. Som skäl för beslutet anförde omsorgsnämnden att de faktiska merkostnaderna inte redovisq.ts och verifierats. överklagar omsorgsnärnndens beslut och yrkar att han skall beviljas ekonomiskt stöd. Han anför i huvudsak följande. De faktiska kostnaderna är redovisade och verifierade. Respektive bilaga till ansökan redovisar utförligt de faktiska kostnaderna. Frånvaroanmälan verifierar att sjuklönen är utbetald då både den sjuke assistenten och arbetsledaren (den assistansberättigade/brukaren) har undertecknat och därmed verifierat att sjuklönekostanden har uppstått och därmed utbetalts. Listan ur lönesystemet visar vilka faktiska merkostnader som han haft för sjukersättningen. Yttermera bifogas ett intyg om att en vikarie har tillsatts vid den ordinarie assistentens sjukdom. Dok.Id Postadress Box Gävle Besöksadress Lantmäterigatan 4 Telefon Telefax , post: xpeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 13:00-15:00

19 LÄNSRÄTTN I GÄVLBORGS LÄN Sida Omsorgsnämnden vidhåller sitt beslut och tillägger följande. I underlaget till begäran ref. 2 och 3 avser tiden maj och juli 2006 bifogas bilagor till ansökan yrkat belopp avseende sjuklön kopia på frånvarorapport, kopia på sjuklönelista från STIL:s lönesystem och intyg om tillsatt vikarie vid ordinarie personlig assistens sjukfrånvaro. Frånvaroanmälan som är undertecknad av assistansberättigade och assistenten redovisar att assistenten har varit sjuk men verifierar inte att någon merkostnad faktiskt uppkommit. För att kommunen skall kunna ersätta merkostnader som uppstått på grund av assistens sjukdom måste merkostnader avser verkliga kostnader, att det ska framgå om sjuklön utbetalats och till vem, om merkostnader uppkommit genom anlitande av vikare samt kostnaden för den och att sådana kostnader faktiskt utbetalts. nligt regeringsrättens dom (mål nr ) konstateras att kommunen inte kan åläggas att betala ut ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukdom som överstiger faktiska kostnader. De faktiska merkostnaderna ska redovisas och verifieras. ' genmäler bl.a. följande. STIL:s faktiska kostnader specificeras på vår ordinarie ansökan ref.nr. 2 och 3, om insats enligt 9 2 LSS. fter utbetald lön, ur STIL:s lönesystem, f'ar de en lista på de under månaden utbetalda sjuklönerna På frånvaroanmälan framgår med önskvärd tydlighet vilka dagar som ordinarie assistent varit sjuk. På frånvaroanmälan kvitterar den ordinarie assistenten till sig sin sjuklön. Arbetsledaren intygar riktigheten i uppgifterna genom att även han undertecknar blanketten. Därmed har STIL påvisat att sjuklönekostnaderna har uppkommit och att sjuklöns har utbetalats. STIL äger inte möjlighet att på annat sätt visa att assi-. stans faktiskt utförts och att personal varit sjuk. När STIL betalar den arbetande assistentens lön samtidigt som sjuklön utges till den sjuka assistenten uppstår två lönekostnader, det vill säga faktisk merkostnad uppstår. SKÄL nligt 1 LSS ges särskilt stöd och särskild service ges åt personer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS

Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS Revisionsrapport 2015:3 Genomförd på uppdrag av revisorerna 25 augusti 2015 Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS På uppdrag av revisorerna i Västerås stad Innehåll

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/14 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/14 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/14 Mål nr A 52/12 Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b lagen om anställningsskydd. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 Målnummer: 8141-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2003-12-19 Rubrik: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a uppbördslagen (numera 5 kap. 7 skattebetalningslagen)

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer