Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal Assistansersättning NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal 2012. Assistansersättning 2013. NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo."

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO Föräldrars joursystem på kooperativa förskolor bryter inte mot lagen. Det slog Förvaltningsrätten fast i en dom i slutet av juni. Håbo kommun hade, med hänvisning till den nya skollagen, förbjudit föräldrakooperativet Vikingen att använda ett joursystem där föräldrarna rycker in vid behov. Det är en stor lättnad att Förvaltningsrätten kommer fram till det enda rimliga beslutet och tolkningen av skollagen. Kommunens förbud var ett slag mot föräldrars delaktighet och engagemang för sina barn, säger Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på Arbetsgivarföreningen KFO som företrätt Vikingens Kooperativa Daghem i domstolsprocessen. Vikingen är en väl fungerande förskola som drivs av föräldrarna till cirka 30 barn, och har sedan starten 1997 använt sig av ett joursystem som innebär att föräldrar rycker in vid oplanerad frånvaro bland personalen. De vanligaste sysslorna är att duka, plocka undan, diska och liknande praktiska göromål. Det pedagogiska ansvaret ligger på den ordinarie personalen. Förvaltningsrättens välskrivna dom bekräftar den uppfattning som Vikingen och KFO har haft redan från första dagen: Håbo kommuns tolkning av regelverket saknar stöd i såväl lagtext, lagförarbeten som i domstolspraxis, säger Eva Nordström. Förvaltningsrätten underkänner samtliga Håbo kommuns argument och framhåller att föräldrajour och föräldrars engagemang i kooperativa förskolor är helt i enlighet med nya skollagen. För att fira domstolsutslaget bjöd KFO Vikingens förskolebarn på tårta och glass. Håbo kommun kommer inte att överklaga Förvaltningsrättens dom. Dags att summera Avtal 2012 Arbetsgivarföreningen KFOs avtalsförhandlingar 2012 är inne i sin slutfas. Sammanlagt har cirka 30 avtal träffats, varav de flesta innehåller lönekostnadsökningar på 2,6 procent under ett år det innebär att industrins märke följts. Övriga avtal är sifferlösa, vilket betyder att lönerna bestäms i respektive verksamhet. De förhandlingar som återstår när detta skrivs är Skolavtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (20 september) och Folkrörelseavtalet 25 september med Handelsanställdas förbund. Och startskottet för Avtal 2013 har redan gått genom träffar med delegationen för handeln. Följ utvecklingen på KFOs hemsida, där avtalsläget dateras upp regelbundet. Assistansersättning 2013 Schablonbeloppet för assistansersättningen ska vara 275 kronor per timme för år 2013, enligt ett beslut från regeringen. Timbeloppet för innevarande år är 267 kronor. Välkommet besked: Föräldrajour strider inte mot skollagen

2 Stöd efter hot och våld på jobbet Ungefär tolv procent av alla arbetsskador som anmäls till AFA försäkring härrör sig från hot och våld. Men avdelningschef Peter Eriksson tror att det finns ett mörkertal, bland annat på grund av okunnighet om vilket stöd försäkringen erbjuder. Enligt Arbetsmiljöverket drabbas varje dag sex arbetstagare så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingas vara hemma från jobbet. För en del av dem väntar lång sjukskrivning på grund av de fysiska skadorna eller den psykiska belastning det innebär att bli utsatt för hot och våld. De allra flesta som drabbas arbetar inom de kvinnodominerade branscherna skola, vård och omsorg, som till exempel personlig assistans. Men också handeln är ett riskområde i det här avseendet, säger Peter Eriksson. Även om det har blivit bättre här handlar det ofta om rån, och därmed risk för allvarliga skador. På den avdelning som Peter Eriksson är chef för arbetar 15 specialutbildade personer, som bland annat handlägger ärenden som rör hot, våld och rån. Här misstänker man att många av dem som drabbas inte känner till det stöd de kan få genom försäkringen till exempel ekonomisk ersättning för vissa merkostnader, mellanskillnad mellan sjukersättning och lön och i vissa fall terapi, framför allt i landstingens regi. I april i år förbättrades dessutom försäkringsvillkoren så att det numera inte finns någon undre gräns för kostnadsersättningar och inte heller någon karenstid för ersättning vid sjukskrivning. Vi är förstås angelägna om att ingen ska missa Sämre arbetsvillkor då ökar våldet Hot och våld på jobbet har ökat sedan 80-talet, och det gäller framför allt de kvinnodominerade yrkena inom vård, skola och omsorg. Det framgår av den doktorsavhandling med titeln Våld i arbetslivet Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder, som skrivits av kriminologen Sofia Wikman. Hon har också funnit att ökningen är tydligt kopplad till nedskärningar i arbetslivet och försämrade arbetsvillkor. År 2009 uppgav 18 procent av kvinnorna och 10 procent av männen att de varit utsatta för våld eller hot om våld på sin arbetsplats det senaste året. Inom vården är det var tredje anställd. den ersättning hon eller han har rätt till, säger Peter Eriksson. Därför har vi bland annat förbättrat informationen om skador på grund av hot och våld på hemsidan (www.afaforsakring.se) Hans råd till den som drabbas är att först ta kontakt med arbetsgivaren och facket, som naturligtvis måste veta vad som har hänt och sedan anmäla händelsen till försäkringsbolaget. Både arbetsgivare och fackförbundsrepresentanter har en viktig uppgift i att informera anställda om det här försäkringsskyddet. AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar bolaget anställda både inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Försäkringen omfattar alltså också anställda inom ideella sektorn med kollektivavtal. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Omkring 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av någon av AFAs försäkringar. Den som har råkat ut för en arbetsskada, är sjukskriven eller föräldraledig, har blivit uppsagd eller förlorat en nära anhörig kan ha rätt till ersättning. Välkommen på säkerhetsseminarier! Hur kan arbetsmiljön göras tryggare för dem som arbetar med handel? För att uppnå det krävs förebyggande insatser och samverkan mellan flera aktörer. Det tar Handelns arbetsmiljökommitté, HAK, fasta på i programmet för säkerhetsseminarier som arrangeras under hösten på tre platser. Här deltar representanter för polisen, Brottsförebyggande rådet och lokala parter som fastighetsägare och handelsföreträdare. Seminarierna, som är kostnadsfria, hålls i Stockholm 21 september, i Göteborg 2 oktober och i Malmö 10 oktober klockan 9 12 vid alla tre tillfällena. Samma dag finns också möjlighet att delta i ett arbetsmöte med diskussioner om hur lokal samverkan kan utvecklas klockan För detaljerade program och mer info: I HAK ingår KFO, Svensk handel, Handelsanställdas förbund och Unionen. Foto:

3 Högtidlig signering av Överenskommelsen Foto: Andrea Lavesson Högtidlig signering av Överenskommelsen i Göteborg. I början av september högtidlighölls signerandet av Överenskommelsen mellan kommunerna och de idéburna organisationerna inom det sociala området i våra två största städer samtidigt. Processerna har skett parallellt och under försommaren togs besluten i Göteborgs respektive Stockholms kommunfullmäktige. Arbetet handlar om att ta vara på de idéburna organisationernas engagemang och kompetens samt att sprida kunskap, skapa långsiktighet och lägga grunden till att utveckla samverkan och dialog. Utgångspunkten är att komplexa samhällsfrågor kräver olika aktörers kompetens och förmåga att ta tillvara värden, erfarenheter och röster. Överenskommelsen har också presenterat sin tredje uppföljningsstudie. I den finns en redogörelse från Ersta Sköndal högskola för hur berörda parter ser på Överenskommelsen i dagsläget samt hur man anser att den har påverkat utvecklingen. Här presenteras också några organisationsteoretiska spår, som har återkommit i aktuell forskning om det civila samhället. I studien diskuteras dessutom olika aspekter av till exempel maktförhållanden och möjligheter till påverkan. Uppföljningsstudien finns att beställa eller ladda ned från webben. Här finns också tre korta filmer, med information om Överenskommelsen och vilken betydelse den har på nationell nivå, samt om arbetet i Region Skåne. Läs mer: Foto: Andrea Lavesson Rutavdrag för läxhjälp Hushållsnära tjänster hör till KFOs växande avtalsområden och därför välkomnas regeringens besked att hjälp med läxor och annat skolarbete ska räknas dit och därmed omfattas av skattereduktion, så kallat Rut-avdrag. Lagändringen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2013, ska omfatta stöd för skolarbete i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer. Miljoner till forskning om handeln Nu avsätter Handelns utvecklingsråd 12 miljoner kronor till forskningsprojekt inom ramen för årets utlysning, som uppmuntrar till ansökningar i två kategorier. Den ena Arbetsplats, hälsa och individ i handeln syftar till att öka kunskapen om handelns kompetensbehov och ledarskap. Den andra är en öppen kategori, där sökande uppmanas till att identifiera andra ämnesområden som är relevanta för handeln. Sista ansökningsdag är 23 november. Mer information på: Hantera spelproblem på arbetsplatsen Två procent av Sveriges vuxna befolkning och nästan tio procent av unga män mellan 18 och 24 år är problemspelare. Många av dem finns på arbetsplatsen, eller är på väg dit. Därför genomför Alna under hösten en utbildningssatsning över hela landet som vänder sig till HR, chefer, fackliga företrädare och andra som arbetar med personalfrågor. Utbildningen, Hantera spelproblem på arbetsplatsen, är kostnadsfri och hålls på 22 orter under oktober och november. Den finansieras av Folkhälsoinstitutet. Mer information och anmälan på Foto: Andrea Lavesson

4 Brister i förskolans arbetsmiljö Under förra året fick 177 förskolor i Stockholm, Uppsala och Gotlands län för första gången besök av Arbetsmiljöverket, varav 162 fick krav på förbättringar. De flesta anmärkningarna gällde skadliga arbetsställningar, bullrig och hektisk arbetsmiljö samt bristande handledning. Inspektionerna visade också brister när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete. Slutsatsen är att förskolan behöver arbeta mer mot stress, överbelastning och förslitningsskador. DO granskar arbete mot diskriminering Hur lever arbetsgivare inom vissa specifika branscher och inom grundskolan upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder? Det ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, undersöka, och nu inleder man därför två granskningar av sammanlagt 70 arbetsgivare. Det är de första större granskningar av aktiva åtgärder som myndigheten genomför sedan den bildades Den ena granskningen handlar om hur 35 arbetsgivare inom media, it, finans- och försäkringsbranscherna arbetar för att uppnå jämställda löner. Inom de branscherna finns, enligt DO, indikationer på bristande jämställdhet. Den andra granskningen riktar sig till 35 grundskolor över hela landet, med syftet att säkerställa att deras målinriktade arbete motsvarar diskrimineringslagens krav. DO kommer att granska skolornas likabehandlingsplaner, framför allt när det gäller arbetet med att förebygga och förhindra trakasserier. Enligt diskrimineringsombudsman Agneta Broberg har bara en av tio skolor eller förskolor en likabehandlingsplan som lever upp till lagens krav på kartläggning av behov och åtgärder, som är kopplade till diskrimineringsgrunderna. Foto: Jenny Jarnestedt Storsatsning på anmälan av tillbud Under andra halvan av oktober kommer företag att få besök av representanter för Arbetsmiljöverket och ytterligare att få ett utskick med information därifrån. Det är ett led i myndighetens satsning, som är kopplad till Europeiska arbetsmiljöbyråns temaår Samverkan för att förebygga. Satsningen är alltså både en inspektions- och en informationskampanj, med syftet att arbetsgivare och arbetstagare ska bli mer medvetna om risker i arbetsmiljön och se fördelarna med samverkan i det förebyggande arbetet. En viktig del i inspektionerna är att få arbetsgivare att involvera arbetstagare och skyddsombud i arbetsmiljöarbetet och i tillbudsrapporteringen. Inspektionerna kommer framför allt att ske på arbetsplatser som inte har fått besök av Arbetsmiljöverket nyligen, och den omfattar både små och stora företag inom de flesta branscher. Arbetstidslagen och personlig assistans När Försäkringskassan misstänker att en arbetsgivare inom personlig assistans redovisat för många timmar för en och samma arbetstagare vidarebefordras detta till Arbetsmiljöverket, AV. Om verket sedan misstänker att arbetsgivaren överskridit arbetstidslagens bestämmelser kan detta leda till rättslig prövning. Att det händer att personliga assistenter arbetar mer än vad som är tillåtet visar de senaste ärendena som AV lämnat till åtalsprövning. Här misstänks arbetsgivare inom personlig assistans ha överskridit taket för övertid och misstänks ha brutit mot bestämmelser om dygns- och veckovila. För KFOs medlemmar gäller de regler för arbetstid som finns i lag och kollektivavtal. För KFO är det viktigt att alltid värna kvalitet i assistansen liksom goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö för arbetstagarna. Detta innebär bland annat att samma regler för arbetstid gäller för alla arbetstagare, oavsett i vilket förhållande arbetstagaren står till assistansanvändaren. DO Agneta Broberg.

5 KFO-enkät om kvinnors arbetsmiljö En enkel enkät har genomförts bland några av KFOs branscher för att få en uppfattning om hur sjukfrånvaron och fördelningen mellan kvinnor och män såg ut Resultatet kommer inte att redovisas utan syftet för KFO var att inhämta fakta om hur det ser ut bland medlemsföretagen som underlag vid KFOs kontakter med beslutsfattare. Ett annat skäl till enkäten var Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag rörande kvinnors arbetsmiljö, som pågår fram till och med Verket har genomfört inspektioner under våren 2012 och kommer framöver att genomföra inspektioner med fokus på belastningsergonomiska förhållanden i arbetsmiljön. Aktuella kurser Välkommen till höstens kurser! Anmälan via e-post: Ledarskap och personlig utveckling Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 1-2 oktober, Malmö Grundkurs i kvalitetsledningssystem för anordnare av personlig assistans Målgrupp: Personlig assistans 3 oktober, Östersund Ledarskap inom hälsa, vård och övrig omsorg Målgrupp: Hälsa vård och övrig omsorg 8-9 oktober, Stockholm Undvik konflikter inom personlig assistans Målgrupp: Personlig assistans 11 oktober, Stockholm Samtal om känsliga frågor Samtliga medlemsföretag 18 oktober, Stockholm Lunchmöte: Hälsa, stress och skadligt bruk Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 18 oktober, Stockholm Varmt välkomna till KFO! A som i Allt AB, Gävle AB Tillvarataget/HGS, Göteborg Agrocenter i Råne Älvdal AB, Gunnarsbyn AKR Arbetskooperativet i Ryd, Linköping Allerium AB, Årsta Amarjeet Singh, Göteborg Annas Assistans Sverige AB, Stockholm Annes städ, Öjebyn Annikas BarnOmsorg AB, Järfälla Arkivsupport 100 procent AB, Falkenberg Bahram Khoshbin, Kista BottenPriser Sverige ek för, Billesholm Bra Assistans i Örebro AB, Örebro Carina Iván, Enskede Dulcecare AB, Gustavsberg Empowered People AB, Malmö Filosofiska i Sverige AB (svb), Stockholm FMF Assistans AB, Skövde Föreningen Lunds Fontänhus, Lund Förskolan Kottar och Frön ek för, Göteborg Förskolan Krokus ek för, Göteborg Förskolan Villa Solvi AB, Stocksund Glibdenz Consulting EF, Sandviken Gunnarssons Livs AB, Hörnefors Haninges Eko Barn, Brandbergen Hudiksvalls Natthärbärge, HNH, Bjuråker Idébutiken i Älvsbyn AB, Älvsbyn Import Frukt och Grönt, Katrineholm InfoKoop Konsult ek för, Malmö Jordbro Världsorkester, Haninge Kalahari ek för, Harmånger Karbenningbygdens förskola ek för, Norberg Karriär Kraft Media ek för, Göteborg Karriär-Kraft Grafiska ek för, Göteborg Kickis Assistans, Brännö Kronan Assistans, Landskrona Larssons Hökeri AB, Malmö Leif Juhlin, Lindome Lyktan assistans, Bälinge Mamu AB, Västra Frölunda Mera Assistans i Malmö AB, Malmö Montessoriförskolan Bromma Planeten AB, Bromma New Life Assistans AB, Huddinge NHR, lokalavdelning i Alingsås, Alingsås Nikolaus Petanas, Skärholmen Orust Arbetarekommun, Henån Remade4U ek för, Mölndal Rickard Äppelblom livs AB, Åseda Rossöns Samhälls- och Företagarförening, Rossön Råby Bilvård, Västerås Segerkompaniet AB, Smedjebacken Sigtuna Arbetarekommun, Märsta Social Coaching Sweden AB, Angered Solveig Hallin enskild firma, Mölndal Svinesunds mat, Strömstad Sölvesborg Arbetarekommun, Sölvesborg Ulf Gyllner, Mullsjö Vellinge Arbetarekommun, Vellinge Vi Assistans AB, Göteborg Västsvenska Habiliteringsgruppen ek för, Göteborg Ödeshögs Kooperativet EF, Ödeshög

6 Kooperativa framtidsdagar enar svenska kooperatörer Den samlade kooperationen i Sverige strålade samman vid arrangemanget Kooperativa framtidsdagar som genomfördes på Vår Gård den 11 och 12 september Konferensen genomfördes med anledning av att FN utsett 2012 till Kooperationens år. Under devisen Kooperativa företag bygger en bättre värld uppmärksammar FN att kooperationen bidrar till minskad fattigdom, skapar fler jobb och ökar integrationen. samlande roll. Hos KFO är den svenska kooperationen samlad, och vi kommer fortsatt vara den svenska kooperationens gemensamma nämnare. Läs mer eller titta på sändningar från Kooperativa framtidsdagarna på kooperationensar2012.se Onödig klyfta I skrivande stund har första dagen av två genomförts. En fråga som väcktes var när den samlade kooperationen i Sverige senast möttes på detta sätt. Slående nog kunde ingen minnas att ett sådant möte ägt rum! Frånvaron av sådana möten har medfört att det finns en omotiverad tudelning mellan den etablerade gamla kooperationen och den nya kooperationen, den som fångar upp tidens behov av att nyttja den kooperativa associationsformen för att starta förskolor, tjänsteföretag, sociala företag med mera. Den nya kooperationen har ovedersäglig nytta av den mångåriga erfarenhet som den gamla kooperationen byggt upp. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Gemensamt utbyte Dynamiken i mötet mellan kooperationens olika delar var uppenbar och en självklar slutsats är att motsvarande möten arrangeras även åren framöver. Här ska Arbetsgivarföreningen KFO, som är en arbetsgivarorganisation som startats av kooperationen, gärna spela en Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Rapport - Uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling FSKF

Rapport - Uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling FSKF SIGNERAD 2015-09-01 Malmö stad Förskoleförvaltningen 1 (5) Datum 2015-09-18 Vår referens Mats Ahlin Planeringssekreterare mats.ahlin@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - Uppföljning av diskriminering eller

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar.

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar. Nätverksträff i Örebro 18-19 oktober 2012 Närvarande: Ivar Västhed, Maria Ehn, Myran Sandström, Angelica Grann, Tina Karlsson, Linda Eriksson, Eva Matsa, Elisabeth Ingels, Agneta Ekeståhl Unger, Håkan

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring AFA Försäkring försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA Försäkring är en försäkringsorganisation som ägs

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Föräldrakooperativet Olympia ekonomisk förening 2016/2017 BAKGRUND Från den 1 april 2006 gäller lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Senaste nytt från Arbetsmiljöverket. FTF den 11 september 2012

Senaste nytt från Arbetsmiljöverket. FTF den 11 september 2012 Senaste nytt från Arbetsmiljöverket FTF den 11 september 2012 distriktet i Malmö 2012-09-13 1 Vår vision Kan inte Kan Vill Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Alla vill och kan skapa en

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer