Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal Assistansersättning NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal 2012. Assistansersättning 2013. NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo."

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO Föräldrars joursystem på kooperativa förskolor bryter inte mot lagen. Det slog Förvaltningsrätten fast i en dom i slutet av juni. Håbo kommun hade, med hänvisning till den nya skollagen, förbjudit föräldrakooperativet Vikingen att använda ett joursystem där föräldrarna rycker in vid behov. Det är en stor lättnad att Förvaltningsrätten kommer fram till det enda rimliga beslutet och tolkningen av skollagen. Kommunens förbud var ett slag mot föräldrars delaktighet och engagemang för sina barn, säger Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på Arbetsgivarföreningen KFO som företrätt Vikingens Kooperativa Daghem i domstolsprocessen. Vikingen är en väl fungerande förskola som drivs av föräldrarna till cirka 30 barn, och har sedan starten 1997 använt sig av ett joursystem som innebär att föräldrar rycker in vid oplanerad frånvaro bland personalen. De vanligaste sysslorna är att duka, plocka undan, diska och liknande praktiska göromål. Det pedagogiska ansvaret ligger på den ordinarie personalen. Förvaltningsrättens välskrivna dom bekräftar den uppfattning som Vikingen och KFO har haft redan från första dagen: Håbo kommuns tolkning av regelverket saknar stöd i såväl lagtext, lagförarbeten som i domstolspraxis, säger Eva Nordström. Förvaltningsrätten underkänner samtliga Håbo kommuns argument och framhåller att föräldrajour och föräldrars engagemang i kooperativa förskolor är helt i enlighet med nya skollagen. För att fira domstolsutslaget bjöd KFO Vikingens förskolebarn på tårta och glass. Håbo kommun kommer inte att överklaga Förvaltningsrättens dom. Dags att summera Avtal 2012 Arbetsgivarföreningen KFOs avtalsförhandlingar 2012 är inne i sin slutfas. Sammanlagt har cirka 30 avtal träffats, varav de flesta innehåller lönekostnadsökningar på 2,6 procent under ett år det innebär att industrins märke följts. Övriga avtal är sifferlösa, vilket betyder att lönerna bestäms i respektive verksamhet. De förhandlingar som återstår när detta skrivs är Skolavtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (20 september) och Folkrörelseavtalet 25 september med Handelsanställdas förbund. Och startskottet för Avtal 2013 har redan gått genom träffar med delegationen för handeln. Följ utvecklingen på KFOs hemsida, där avtalsläget dateras upp regelbundet. Assistansersättning 2013 Schablonbeloppet för assistansersättningen ska vara 275 kronor per timme för år 2013, enligt ett beslut från regeringen. Timbeloppet för innevarande år är 267 kronor. Välkommet besked: Föräldrajour strider inte mot skollagen

2 Stöd efter hot och våld på jobbet Ungefär tolv procent av alla arbetsskador som anmäls till AFA försäkring härrör sig från hot och våld. Men avdelningschef Peter Eriksson tror att det finns ett mörkertal, bland annat på grund av okunnighet om vilket stöd försäkringen erbjuder. Enligt Arbetsmiljöverket drabbas varje dag sex arbetstagare så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingas vara hemma från jobbet. För en del av dem väntar lång sjukskrivning på grund av de fysiska skadorna eller den psykiska belastning det innebär att bli utsatt för hot och våld. De allra flesta som drabbas arbetar inom de kvinnodominerade branscherna skola, vård och omsorg, som till exempel personlig assistans. Men också handeln är ett riskområde i det här avseendet, säger Peter Eriksson. Även om det har blivit bättre här handlar det ofta om rån, och därmed risk för allvarliga skador. På den avdelning som Peter Eriksson är chef för arbetar 15 specialutbildade personer, som bland annat handlägger ärenden som rör hot, våld och rån. Här misstänker man att många av dem som drabbas inte känner till det stöd de kan få genom försäkringen till exempel ekonomisk ersättning för vissa merkostnader, mellanskillnad mellan sjukersättning och lön och i vissa fall terapi, framför allt i landstingens regi. I april i år förbättrades dessutom försäkringsvillkoren så att det numera inte finns någon undre gräns för kostnadsersättningar och inte heller någon karenstid för ersättning vid sjukskrivning. Vi är förstås angelägna om att ingen ska missa Sämre arbetsvillkor då ökar våldet Hot och våld på jobbet har ökat sedan 80-talet, och det gäller framför allt de kvinnodominerade yrkena inom vård, skola och omsorg. Det framgår av den doktorsavhandling med titeln Våld i arbetslivet Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder, som skrivits av kriminologen Sofia Wikman. Hon har också funnit att ökningen är tydligt kopplad till nedskärningar i arbetslivet och försämrade arbetsvillkor. År 2009 uppgav 18 procent av kvinnorna och 10 procent av männen att de varit utsatta för våld eller hot om våld på sin arbetsplats det senaste året. Inom vården är det var tredje anställd. den ersättning hon eller han har rätt till, säger Peter Eriksson. Därför har vi bland annat förbättrat informationen om skador på grund av hot och våld på hemsidan (www.afaforsakring.se) Hans råd till den som drabbas är att först ta kontakt med arbetsgivaren och facket, som naturligtvis måste veta vad som har hänt och sedan anmäla händelsen till försäkringsbolaget. Både arbetsgivare och fackförbundsrepresentanter har en viktig uppgift i att informera anställda om det här försäkringsskyddet. AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar bolaget anställda både inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Försäkringen omfattar alltså också anställda inom ideella sektorn med kollektivavtal. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Omkring 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av någon av AFAs försäkringar. Den som har råkat ut för en arbetsskada, är sjukskriven eller föräldraledig, har blivit uppsagd eller förlorat en nära anhörig kan ha rätt till ersättning. Välkommen på säkerhetsseminarier! Hur kan arbetsmiljön göras tryggare för dem som arbetar med handel? För att uppnå det krävs förebyggande insatser och samverkan mellan flera aktörer. Det tar Handelns arbetsmiljökommitté, HAK, fasta på i programmet för säkerhetsseminarier som arrangeras under hösten på tre platser. Här deltar representanter för polisen, Brottsförebyggande rådet och lokala parter som fastighetsägare och handelsföreträdare. Seminarierna, som är kostnadsfria, hålls i Stockholm 21 september, i Göteborg 2 oktober och i Malmö 10 oktober klockan 9 12 vid alla tre tillfällena. Samma dag finns också möjlighet att delta i ett arbetsmöte med diskussioner om hur lokal samverkan kan utvecklas klockan För detaljerade program och mer info: I HAK ingår KFO, Svensk handel, Handelsanställdas förbund och Unionen. Foto:

3 Högtidlig signering av Överenskommelsen Foto: Andrea Lavesson Högtidlig signering av Överenskommelsen i Göteborg. I början av september högtidlighölls signerandet av Överenskommelsen mellan kommunerna och de idéburna organisationerna inom det sociala området i våra två största städer samtidigt. Processerna har skett parallellt och under försommaren togs besluten i Göteborgs respektive Stockholms kommunfullmäktige. Arbetet handlar om att ta vara på de idéburna organisationernas engagemang och kompetens samt att sprida kunskap, skapa långsiktighet och lägga grunden till att utveckla samverkan och dialog. Utgångspunkten är att komplexa samhällsfrågor kräver olika aktörers kompetens och förmåga att ta tillvara värden, erfarenheter och röster. Överenskommelsen har också presenterat sin tredje uppföljningsstudie. I den finns en redogörelse från Ersta Sköndal högskola för hur berörda parter ser på Överenskommelsen i dagsläget samt hur man anser att den har påverkat utvecklingen. Här presenteras också några organisationsteoretiska spår, som har återkommit i aktuell forskning om det civila samhället. I studien diskuteras dessutom olika aspekter av till exempel maktförhållanden och möjligheter till påverkan. Uppföljningsstudien finns att beställa eller ladda ned från webben. Här finns också tre korta filmer, med information om Överenskommelsen och vilken betydelse den har på nationell nivå, samt om arbetet i Region Skåne. Läs mer: Foto: Andrea Lavesson Rutavdrag för läxhjälp Hushållsnära tjänster hör till KFOs växande avtalsområden och därför välkomnas regeringens besked att hjälp med läxor och annat skolarbete ska räknas dit och därmed omfattas av skattereduktion, så kallat Rut-avdrag. Lagändringen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2013, ska omfatta stöd för skolarbete i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer. Miljoner till forskning om handeln Nu avsätter Handelns utvecklingsråd 12 miljoner kronor till forskningsprojekt inom ramen för årets utlysning, som uppmuntrar till ansökningar i två kategorier. Den ena Arbetsplats, hälsa och individ i handeln syftar till att öka kunskapen om handelns kompetensbehov och ledarskap. Den andra är en öppen kategori, där sökande uppmanas till att identifiera andra ämnesområden som är relevanta för handeln. Sista ansökningsdag är 23 november. Mer information på: Hantera spelproblem på arbetsplatsen Två procent av Sveriges vuxna befolkning och nästan tio procent av unga män mellan 18 och 24 år är problemspelare. Många av dem finns på arbetsplatsen, eller är på väg dit. Därför genomför Alna under hösten en utbildningssatsning över hela landet som vänder sig till HR, chefer, fackliga företrädare och andra som arbetar med personalfrågor. Utbildningen, Hantera spelproblem på arbetsplatsen, är kostnadsfri och hålls på 22 orter under oktober och november. Den finansieras av Folkhälsoinstitutet. Mer information och anmälan på Foto: Andrea Lavesson

4 Brister i förskolans arbetsmiljö Under förra året fick 177 förskolor i Stockholm, Uppsala och Gotlands län för första gången besök av Arbetsmiljöverket, varav 162 fick krav på förbättringar. De flesta anmärkningarna gällde skadliga arbetsställningar, bullrig och hektisk arbetsmiljö samt bristande handledning. Inspektionerna visade också brister när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete. Slutsatsen är att förskolan behöver arbeta mer mot stress, överbelastning och förslitningsskador. DO granskar arbete mot diskriminering Hur lever arbetsgivare inom vissa specifika branscher och inom grundskolan upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder? Det ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, undersöka, och nu inleder man därför två granskningar av sammanlagt 70 arbetsgivare. Det är de första större granskningar av aktiva åtgärder som myndigheten genomför sedan den bildades Den ena granskningen handlar om hur 35 arbetsgivare inom media, it, finans- och försäkringsbranscherna arbetar för att uppnå jämställda löner. Inom de branscherna finns, enligt DO, indikationer på bristande jämställdhet. Den andra granskningen riktar sig till 35 grundskolor över hela landet, med syftet att säkerställa att deras målinriktade arbete motsvarar diskrimineringslagens krav. DO kommer att granska skolornas likabehandlingsplaner, framför allt när det gäller arbetet med att förebygga och förhindra trakasserier. Enligt diskrimineringsombudsman Agneta Broberg har bara en av tio skolor eller förskolor en likabehandlingsplan som lever upp till lagens krav på kartläggning av behov och åtgärder, som är kopplade till diskrimineringsgrunderna. Foto: Jenny Jarnestedt Storsatsning på anmälan av tillbud Under andra halvan av oktober kommer företag att få besök av representanter för Arbetsmiljöverket och ytterligare att få ett utskick med information därifrån. Det är ett led i myndighetens satsning, som är kopplad till Europeiska arbetsmiljöbyråns temaår Samverkan för att förebygga. Satsningen är alltså både en inspektions- och en informationskampanj, med syftet att arbetsgivare och arbetstagare ska bli mer medvetna om risker i arbetsmiljön och se fördelarna med samverkan i det förebyggande arbetet. En viktig del i inspektionerna är att få arbetsgivare att involvera arbetstagare och skyddsombud i arbetsmiljöarbetet och i tillbudsrapporteringen. Inspektionerna kommer framför allt att ske på arbetsplatser som inte har fått besök av Arbetsmiljöverket nyligen, och den omfattar både små och stora företag inom de flesta branscher. Arbetstidslagen och personlig assistans När Försäkringskassan misstänker att en arbetsgivare inom personlig assistans redovisat för många timmar för en och samma arbetstagare vidarebefordras detta till Arbetsmiljöverket, AV. Om verket sedan misstänker att arbetsgivaren överskridit arbetstidslagens bestämmelser kan detta leda till rättslig prövning. Att det händer att personliga assistenter arbetar mer än vad som är tillåtet visar de senaste ärendena som AV lämnat till åtalsprövning. Här misstänks arbetsgivare inom personlig assistans ha överskridit taket för övertid och misstänks ha brutit mot bestämmelser om dygns- och veckovila. För KFOs medlemmar gäller de regler för arbetstid som finns i lag och kollektivavtal. För KFO är det viktigt att alltid värna kvalitet i assistansen liksom goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö för arbetstagarna. Detta innebär bland annat att samma regler för arbetstid gäller för alla arbetstagare, oavsett i vilket förhållande arbetstagaren står till assistansanvändaren. DO Agneta Broberg.

5 KFO-enkät om kvinnors arbetsmiljö En enkel enkät har genomförts bland några av KFOs branscher för att få en uppfattning om hur sjukfrånvaron och fördelningen mellan kvinnor och män såg ut Resultatet kommer inte att redovisas utan syftet för KFO var att inhämta fakta om hur det ser ut bland medlemsföretagen som underlag vid KFOs kontakter med beslutsfattare. Ett annat skäl till enkäten var Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag rörande kvinnors arbetsmiljö, som pågår fram till och med Verket har genomfört inspektioner under våren 2012 och kommer framöver att genomföra inspektioner med fokus på belastningsergonomiska förhållanden i arbetsmiljön. Aktuella kurser Välkommen till höstens kurser! Anmälan via e-post: Ledarskap och personlig utveckling Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 1-2 oktober, Malmö Grundkurs i kvalitetsledningssystem för anordnare av personlig assistans Målgrupp: Personlig assistans 3 oktober, Östersund Ledarskap inom hälsa, vård och övrig omsorg Målgrupp: Hälsa vård och övrig omsorg 8-9 oktober, Stockholm Undvik konflikter inom personlig assistans Målgrupp: Personlig assistans 11 oktober, Stockholm Samtal om känsliga frågor Samtliga medlemsföretag 18 oktober, Stockholm Lunchmöte: Hälsa, stress och skadligt bruk Målgrupp: Samtliga medlemsföretag 18 oktober, Stockholm Varmt välkomna till KFO! A som i Allt AB, Gävle AB Tillvarataget/HGS, Göteborg Agrocenter i Råne Älvdal AB, Gunnarsbyn AKR Arbetskooperativet i Ryd, Linköping Allerium AB, Årsta Amarjeet Singh, Göteborg Annas Assistans Sverige AB, Stockholm Annes städ, Öjebyn Annikas BarnOmsorg AB, Järfälla Arkivsupport 100 procent AB, Falkenberg Bahram Khoshbin, Kista BottenPriser Sverige ek för, Billesholm Bra Assistans i Örebro AB, Örebro Carina Iván, Enskede Dulcecare AB, Gustavsberg Empowered People AB, Malmö Filosofiska i Sverige AB (svb), Stockholm FMF Assistans AB, Skövde Föreningen Lunds Fontänhus, Lund Förskolan Kottar och Frön ek för, Göteborg Förskolan Krokus ek för, Göteborg Förskolan Villa Solvi AB, Stocksund Glibdenz Consulting EF, Sandviken Gunnarssons Livs AB, Hörnefors Haninges Eko Barn, Brandbergen Hudiksvalls Natthärbärge, HNH, Bjuråker Idébutiken i Älvsbyn AB, Älvsbyn Import Frukt och Grönt, Katrineholm InfoKoop Konsult ek för, Malmö Jordbro Världsorkester, Haninge Kalahari ek för, Harmånger Karbenningbygdens förskola ek för, Norberg Karriär Kraft Media ek för, Göteborg Karriär-Kraft Grafiska ek för, Göteborg Kickis Assistans, Brännö Kronan Assistans, Landskrona Larssons Hökeri AB, Malmö Leif Juhlin, Lindome Lyktan assistans, Bälinge Mamu AB, Västra Frölunda Mera Assistans i Malmö AB, Malmö Montessoriförskolan Bromma Planeten AB, Bromma New Life Assistans AB, Huddinge NHR, lokalavdelning i Alingsås, Alingsås Nikolaus Petanas, Skärholmen Orust Arbetarekommun, Henån Remade4U ek för, Mölndal Rickard Äppelblom livs AB, Åseda Rossöns Samhälls- och Företagarförening, Rossön Råby Bilvård, Västerås Segerkompaniet AB, Smedjebacken Sigtuna Arbetarekommun, Märsta Social Coaching Sweden AB, Angered Solveig Hallin enskild firma, Mölndal Svinesunds mat, Strömstad Sölvesborg Arbetarekommun, Sölvesborg Ulf Gyllner, Mullsjö Vellinge Arbetarekommun, Vellinge Vi Assistans AB, Göteborg Västsvenska Habiliteringsgruppen ek för, Göteborg Ödeshögs Kooperativet EF, Ödeshög

6 Kooperativa framtidsdagar enar svenska kooperatörer Den samlade kooperationen i Sverige strålade samman vid arrangemanget Kooperativa framtidsdagar som genomfördes på Vår Gård den 11 och 12 september Konferensen genomfördes med anledning av att FN utsett 2012 till Kooperationens år. Under devisen Kooperativa företag bygger en bättre värld uppmärksammar FN att kooperationen bidrar till minskad fattigdom, skapar fler jobb och ökar integrationen. samlande roll. Hos KFO är den svenska kooperationen samlad, och vi kommer fortsatt vara den svenska kooperationens gemensamma nämnare. Läs mer eller titta på sändningar från Kooperativa framtidsdagarna på kooperationensar2012.se Onödig klyfta I skrivande stund har första dagen av två genomförts. En fråga som väcktes var när den samlade kooperationen i Sverige senast möttes på detta sätt. Slående nog kunde ingen minnas att ett sådant möte ägt rum! Frånvaron av sådana möten har medfört att det finns en omotiverad tudelning mellan den etablerade gamla kooperationen och den nya kooperationen, den som fångar upp tidens behov av att nyttja den kooperativa associationsformen för att starta förskolor, tjänsteföretag, sociala företag med mera. Den nya kooperationen har ovedersäglig nytta av den mångåriga erfarenhet som den gamla kooperationen byggt upp. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Gemensamt utbyte Dynamiken i mötet mellan kooperationens olika delar var uppenbar och en självklar slutsats är att motsvarande möten arrangeras även åren framöver. Här ska Arbetsgivarföreningen KFO, som är en arbetsgivarorganisation som startats av kooperationen, gärna spela en Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

Han är KFOs nye förbundsdirektör

Han är KFOs nye förbundsdirektör Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / www.kfo.se Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto:

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.se Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

FunkA föreslår nya modeller för lönestöd

FunkA föreslår nya modeller för lönestöd Nytt från KFO NUMMER 5 MAJ 2012 / www.kfo.se FunkA föreslår nya modeller för lönestöd De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, måste

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Årsredovisning 2010 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit

Läs mer