Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version"

Transkript

1 SE Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version A smoke 40 1 (22)

2 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp i filterenheten sker! 1.1 Inledning I följande dokumentation finns all nödvändig information om säkerhet, installation, uppstart, och underhåll. Denna produkt är tillverkad och konstruerad i enlighet med de EG-direktiv som produkten omfattas av. För att bibehålla denna status får installation, reparation och underhåll endast utföras av kompetent personal samt genom användning av originalreservdelar. För rådgivning vid teknisk service eller behov av reservdelar kontakta Absolent AB eller närmaste auktoriserade återförsäljare. Kontaktinformation återfinnes under rubrik Teknisk support. 1.2 Användningsområde Filterenhet A smoke är endast avsedd för rening av oljebemängd* luft. Andra applikationer av filterenheten är inte tillåtna, såvida inte tillverkaren garanterat funktionen. Användning av A smoke i miljöer med inslag av grafit, bly eller krom, kan medföra tätare intervall av rengöring och filterbyte. * t. ex. från skärvätskor av typ emulsion, syntetisk olja och/ eller mineralolja. 1.3 Innehållsförteckning: 1 Grundläggande information Inledning Användningsområde Innehållsförteckning Godkänd enligt CE-direktiven, UL och CSA standarder Förteckning varningsskyltar Säkerhetsinstruktioner Transport/Uppställning/Installation Allmänt Transport Uppställning Lyft till upprättstående position Funktion / Design Tekniska data Innehållsförteckning, fortsättning 8 Elektrisk inkoppling Allmänt Elektrisk anslutning av elmotor för direktstart (A smoke 20, A smoke 40B ) Elektrisk anslutning - A smoke 40 med styrskåp Funktionsbeskrivning styrskåp Absolent A smoke Komponentbeskrivning Styrskåp Absolent A smoke Nivågivare Elektrisk anslutning av A monitor Kontrollpunkter vid första start av filterenhet Skötsel / underhåll Allmänt Serviceschema Elektronisk manometer... (A smoke 20, A smoke 40 ) Funktionsbeskrivning Inställda tryckfallsintervall Hantering av filterkassetter Allmänt Instruktion för byte av filterkassett - A smoke Instruktion byte av filterkassett A smoke 40 samt A smoke 120 Centralfilter Förbrukade filterkassetter Tillbehör Motorskydd A smoke Vätskelås Förhöjningsstativ Utloppshuv Kolfilter Spraysystem Frekvensomvandlare Förfilter för grova föroreningar A smoke 40 Heat Treat Version Felsökning Absolents garantiåtagande Reservdelar Teknisk support EG-Försäkran om överensstämmelse (22)

3 2 GODKÄND ENLIGT CE-DIREKTIVEN, UL OCH CSA STANDARDER Produktfamiljen A smoke är godkänd enligt: Maskindirektivet EMC-direktivet LVD-direktivet 2006/42/EG 2004/108/EG 2006/95/EG För en EG-Försäkran om överensstämmelse i sin helhet, se kapitel 19. CSA godkännandet gäller endast den elektriska motorn. Samtliga elektriska komponenter är UL godkända. Den elektriska motorn är CSA godkänd. Tony Landh, CEO Absolent AB Kartåsgatan Lidköping Sverige FÖRTECKNING - VARNINGSSKYLTAR Varningsskylt Förklaring Varning - Läs bruksanvisning Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp i filterenheten. Skylten finns placerad på filterenhetens högra sida. Varning - Farlig spänning Samtliga elarbeten skall utföras av behörig elektriker. Skylten finns placerad vid elskåp. Varning - Vältrisk Filterenheten har en hög tyngdpunkt varvid vältrisk föreligger. För att undvika skada, se lyftinstruktion under rubrik Transport/Uppställning. Skylten finns placerad på emballaget samt på filterenhetens högra sida. Varning - Roterande delar Beakta att filterenhet och eventuell pump kan startas av timer, fjärrstyrning eller av tillkopplad bearbetningsmaskin. Skylten finns placerad på filterenhetens högra sida. Varning - Risk för skada Beakta att filterenheten kan innehålla farliga vätskor. Se produktblad för aktuell vätska innan handhavande. Skylten finns placerad på filterenhetens högra sida. Fara - Tunga produkter Filterkassetter blir tyngre efter användning. Kontrollera den aktuella filterkassettens vikt före handhavande. Viktuppgift finns placerad på filterkassettens märkskylt samt under rubrik Hantering av filterkassetter. 3 (22)

4 4 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Typ av varning Livsfara Kompetent personal Risk för personskador Varningstext Varning - Farlig spänning! Filterenheten arbetar med farlig spänning. Elinstallation måste utföras av behörig elektriker. Bryt spänningen till filterenhet/fläkt innan filterenheten öppnas och/eller arbete med filterenheten/fläkten påbörjas. Varning - Koppla ej filterenheten till explosiva gaser! Anslut ej filterenheten till maskin med bearbetning som kan medföra explosionsrisk. Filterenheten får ej heller anslutas till medier som är lättantändliga utan att förebyggande åtgärder för att stoppa spridning av explosion eller brand till filterenheten har genomförts. Uppmärksamma - Läs och förstå bruksanvisningen! Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp i filterenheten. Uppmärksamma - Endast kompetent personal! Allt arbete rörande transport, installation samt underhåll skall utföras av kompetent personal. Klämrisk! För inte in handen i filterenheten då fläkten är i drift. Använd inte löst hängande klädesplagg i närheten av fläkt eller roterande axlar i arbete. Dessa kan sugas in i fläkten eller fastna. Vältrisk! Kontrollera alltid filterenhetens vikt (tekniska data, rubrik 7) före lyft. Vid integrerad fläcktenhet ligger filterenhetens tyngdpunkt relativt högt. Vid transport av filterenhet, säkra godset ordentligt - ett alternativ kan vara att transportera filterenheten liggande. Se rubrik 5. Tunga produkter! Filterkassetter är tunga. Kontrollera den aktuella filterkassettens vikt före handhavande. Viktuppgift finns placerad på filterkassettens märkskylt samt under rubrik 12 Hantering av filterkassetter. Lyftutrutrustning eller dylikt skall användas vid service- och inspektionsarbeten ovan mark. Halkrisk! Håll rent från oljespill för undvikande av halkskador. Hög ljudnivå! Om ljudnivån på manöver/arbetsplatsen överstiger 75 db(a) skall hörselskydd användas. Farliga vätskor! Använd erforderlig personlig skyddsutrustning vid alla typer av servicearbeten, då filterenheten kan innehålla farliga vätskor. Se produktblad för aktuell vätska innan handhavande. Uppmärksamma vid återföring av luft till lokalen! Observera att filterenheten ej avskiljer gasmolekyler. 4 (22)

5 5 TRANSPORT / UPPSTÄLLNING / INSTALLATION 5.1 Allmänt För att förbereda och kvalitetssäkra transporten ber vi Er kontrollera att filterenheten inte är transportskadad. Vid reklamation, kontakta transportören. 5.2 Intransport Filterenheten levereras insvept i plast, på träpall. Filterenhet som levereras stående har skylt Varning för vältrisk placerad utanpå emballaget. För undvikande av skador skall emballaget behållas på tills installation sker. Säkra filterenheten ordentligt, eller transportera filtret liggande. Vid lyft skall någon av följande metoder användas: min 45! min 45! Bild 1: Traverslyft av filterenhet liggande på träpall. Bild 2: Trucklyft av filterenhet liggande på träpall Bild 3: Lyft av stående filterenhet försett med lyftöglor. 5.3 Uppställning Uppställning av filterenhet skall ske i våg, på plant och fast underlag. Underlaget skall vara konstruerat för att bära upp filterenhetens vikt. Vid montering av filterenhet samt av kanaler, rör och elkablar, se till att servicedörrar kan öppnas fritt (se bild 4) samt att inre delar såsom t.ex filterkassetter kan tas ut i önskad omfattning Lyft till upprättstående position Bild 4 1. Se till att inspektionsluckornas excenterlås är fastspända, innan filterenheten lyfts till en upprättstående position. 2. När filtret skall resas, applicera lyftanordning i de två främre öglorna, enligt bild 5. Lyft försiktigt enheten enligt bild 6. OBS: Repen måste vara tillräckligt långa att det blir en vinkel på minst 45 mellan rep och enhet. 3. Placera filtret på rätt plats och skruva fast det i golvet. 4. Öppna luckan och kontrollera att filterkassetterna är fastspända. Filterkassetten är ordentligt fastspänd när tätningslisten är komprimerad till en tjocklek på ca 3 mm. Om en filterkassett lossnat under transporten, spänn fast den och stäng serviceluckorna. (Fastspänning: se 12.2, 3) 5. Anslut dräneringen. 6. Anslut sugledningen med reglerspjäll (om inte frekvensomformare används). Vid eventuella grenrör rekommenderas anslutning med 30 -böj, eftersom det ger ett lägre tryckfall för hela installationen. 7. Nästa steg är att elansluta enheten. För vidare information om handhavande, se rubrik 8. Elektrisk inkoppling. Min 1010 mm min 45! Bild 5 Bild 6 5 (22)

6 6 FUNKTION / DESIGN A smoke Förorenad luft sugs in i inloppet (1) i nedre delen av aggregatet och passerar genom ett Absolentfilter (2), där större mängden av oljepartiklarna fångas. Absolentfiltret blir mättat av olja som dräneras ner i filterenhetens bottendel som fungerar som ett uppsamlingskärl och pumpas vidare med en returoljepump (8, tillbehör; gäller inte A smoke 20 ). Luften passerar vidare genom ytterligare ett Absolent filter (3), där de resterande större partiklarna filtreras bort och vidare via ett HEPA filter (4) till fläkten (5). Luften är nu fri från partiklar och kan i regel återföras direkt till lokalen. 1. Inlopp, röranslutning 2. Filtersteg 1 3. Filtersteg 2 4. Filtersteg 3: Absolutfilter / HEPA-filter 5. Fläkt 6. A monitor 7. Styrskåp (tillbehör förutom i A smoke 40, där standard) 8. Returoljetank 6 & pump (tillbehör) 9. Utlopp TEKNISKA DATA Principskiss A smoke 40 A smoke 20 A smoke 20 med inbyggd fläkt. smoke 20 A smoke 40 A smoke 40 med inbyggd fläkt. A smoke 120 A smoke 120 med centerutlopp och extern fläkt. Data A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Höjd, centrerat utlopp [mm] Höjd, sidoutlopp [mm] Bredd, exkl pump [mm] Djup [mm] Standard anslutning inlopp [mm] ø200 ø315 ø500 Standardanslutning utlopp [mm] - - ø630 Standardanslutning returolja [tum] R 1 1/4 R 3/4 1) R 3/4 Vikt filterenhet inkl nya filterkassetter [kg] Tillgängligt dim. externt tryckfall [Pa] Filterkassetter Huvudfilter [st] Absolutfilter (HEPA) [st] Prestanda Max. luftflöde [m³/h] Ljudnivå (3 m framför filterenhet) [db(a)] ) 1) För filterenhet utan pumputrustning är returoljeanslutningen i samtliga fall R 1 1/4. 2) För filterenhet med extern fläkt återfinnes ljudnivån i bruksanvisning för aktuell fläkt. Elektriska data enligt elschema i kapitel 8. Elschemat finns även i styrskåpet av enheten. 6 (22)

7 8 ELEKTRISK INKOPPLING Varning - Livsfarlig spänning! Samtliga elarbeten skall utföras av behörig elektriker. 8.1 Allmänt För att garantin skall gälla, måste alla elektriska inkopplingar utföras av en behörig person samt enligt gällande bestämmelser. I de fall filterenheten är extrautrustad med annan elektrisk utrustning, skall denna kopplas in enligt bifogat kopplingsschema. Absolents oljedim- och oljerökfilter kan anpassas till kundens behov och olika applikationer. I tillbehörssortimentet finns såväl startutrustning samt annan elektrisk kringutrustning. De vanligaste tillbehören återfinnes under avsnittet Tillbehör. Applikationsanpassningen A smoke 40 Heat Treat version finns i appendixen, rubrik Elektrisk anslutning av elmotor för direktstart Absolents filterenheter A smoke 20 och A smoke 40B levereras som standard med fläktens elkablar utdragna till en kopplingsplint på sidan av filterenheten. A smoke V/ 50 Hz L1 L2 L3 230V/ 50 Hz L1 L2 L3 P=2,2 kw A=4,6 A P=2,2 kw A=8,0 A A smoke 40B 400V/ 50 Hz L1 L2 L3 230V/ 50 Hz L1 L2 L3 P=7,5 kw A=14,2 A P=7,5 kw A=24,7 A Elektriska data för fläkten kan även avläsas på maskinskylten på filterenhetens högersida. Varning - Risk för insnärjning, klämning och skärskador! För inte in handen i filterhuset då fläkten är i drift. Använd inte löst hängande klädesplagg i närheten av fläkt i arbete eller roterande axlar. Dessa kan sugas in i fläkten och / eller fastna. 7 (22)

8 8 ELEKTRISK INKOPPLING (forts.) 8.3 Elektrisk anslutning A smoke 40 med styrskåp Absolents A smoke 40 levereras som standard med styrskåp för fläkt och returoljepump. Elschema bifogas i elskåpet. För att garantin skall gälla måste alla elektriska kopplingar utföras av behörig person enligt gällande bestämmelser. Om filterenheten är extrautrustad med annan elektrisk utrustning, skall denna kopplas in enligt bifogade kopplingsscheman Funktionsbeskrivning styrskåp Absolent A smoke 40 Styrskåpet styr fläkt och pump. Fläkten startas genom att vred 1 på dörrens utsida ställs i läge 1. Pumpen aktiveras genom att vred 2 på dörrens utsida ställs i läge Aut. Pumpen styrs då av nivågivaren. För att köra pumpen manuellt, ställ vred 2 på dörrens utsida i läge 1. Lamporna i vred 1 och 2 indikerar drift av fläkt resp. pump. Vred 1 Vred Komponentbeskrivning styrskåp Absolent A smoke 40 Automatsäkring Motorskydd, pump Kontaktor, pump Huvudbrytare Motorskydd, fläkt Kontaktor, fläkt Relä 8.4 Nivågivare Nivågivaren finns placerad i samma lock som pumpen. Givaren har en flytkropp med följande funktion: 1. Nedre flytkroppen i sitt nedre läge = pump avstängd. 2. Nedre flytkroppen i sitt övre läge = pump startar. 3. Övre flytkroppen i sitt övre läge = Larm (indikering kopplas in av kund). Transformator 8 (22)

9 8 ELEKTRISK INKOPPLING (forts.) 8.5 Elektrisk anslutning av A monitor 5 VDC 460V 400V 230V ((o)) max: 230V / 1A ΔP ΔP ΔP 9 (22)

10 9 KONTROLLPUNKTER VID FÖRSTA START AV FILTER- ENHETEN Varning - Risk för insnärjning, klämning och skärskador! För inte in handen i filterhuset då fläkten är i drift. Använd inte löst hängande klädesplagg i närheten av fläkt i arbete eller roterande axlar. Dessa kan sugas in i fläkten och / eller fastna. 1. Kontrollera att filterkassetterna är ordentligt fastspännda. Öppna luckan och kontrollera att filterkassetterna är fastspända. Filterkassetten är ordentligt fastspänd när tätningslisten är komprimerad till en tjocklek på ca 3 mm. Fastspänning: se 12.2, Elskåpet (A smoke 40 ) Öppna luckan på elskåpet. Kontrollera att motorskydden för fläkt och pump är aktiverade. De svarta knapparna skall vara intryckta (se bild 8.3.2). Kontrollera att säkringarna till transformatorn är tillslagna. Koppla spänning till skåpet genom att vrida huvudbrytaren till läge Fläkthjulets rotationsriktning Säkerställ att fläkthjulet snurrar åt rätt håll (moturs, sett från motorsidan). om möjlighet att se fläktens rotationsriktning med fläkten i drift ej föreligger, starta fläkten, läs av tryckfallet på den elektroniska manometern. Stanna därefter fläkten, skifta två faser, starta fläkten och läs återigen av tryckfallet. Den inkoppling som gav det högsta tryckfallet är den riktiga. 4. Luftflöde Luftflödet kontrolleras. Värdet får inte överstiga den nivån som anläggningen är projekterad för (se offert eller om inget annat anges nominellt flöde under rubrik Tekniska data ). Luftflödet kan justeras med spjäll eller med frekvensomformare om sådan finns. Är det svårt att nå önskat flöde kontrollera fläkthjuletsrotationsriktning enligt punkt 3 ovan. Körs enheten med ett för högt flöde finns stor risk att filterkassetternas livslängd förkortas. 5. Tryckfall över filterkassetterna Avläs A monitor (A smoke 120 : de analoga manometren) och skriv upp tryckfallsvärdena på de olika filterstegen, se rubrik 11 (A smoke 120 : rubrik 10). Dessa värden är sedan användbara som ett basvärde för att bedöma tryckökningen/livslängden på de olika filterkassetterna. 6. Returoljepump (om installerad) Kontrollera att pumpen startar, helst genom att lyfta flytkropparna på nivågivaren (se 8.4). 7. Spraysystem (om installerad) Är filterenheten utrustad med spraysystem måste dess funktion kontrolleras eftersom detta har en mycket stor inverkan på filterkassetternas livslängd. Spraysystemets funktion och eventuell felsökning finns beskriven i separat bruksanvisning. 8. Frekvensomformare (om installerad) När enheten är utrustad med frekvensomformare medföljer ett separat inställningsprotokoll där både inställningar och handhavande beskrivs. 10 (22)

11 10 SKÖTSEL / UNDERHÅLL 10.1 Allmänt Ett förebyggande underhåll och regelbunden service förlänger livslängden på filterinstallationen. Dessutom bibehåller man en konstant hög reningseffekt i industrimiljön. För att underlätta kontrollen av filterkassetternas status, levererar Absolent som standard A smoke 20 och A smoke 40 med en elektronisk manometer, A monitor. A smoke 120 levereras med 3 analoga manometer för de tre filterstegen. De olika manometer är placerade på filterenheternas framsida enligt nedanstående skisser: Filtersteg 3 HEPA Filtersteg 2 Filtersteg 1 A smoke 20 Ytterliggare information över den elektroniska manometern finns under rubrik Serviceschema A smoke 40 A smoke 120 Manometrarna är graderade i [Pa] och innehåller ett grönt, gult och orange fält. Service skall planeras för filtersteg vars manometervisare är inom det gulmarkerade området. För servicekontakt se rubrik Teknisk support. Byte av filtersteget skall dock senast utföras då manometern nått servicenivån, dvs manometerns orangefärgade område. Notera dock att filterenheten ej tar skada av drift med ett igensatt filtersteg, men önskat luftlöde uppnås ej. Handhavande vid service finns beskrivet under Byte av filter. Åtgärd 1 gång / månad 1 gång / halvår 1 gång / år Filterkassetter Kontrollera filterkassetternas status genom att avläsa tryckfallet på den elektroniska manometern. X 1) Bottendel / Dränering Kontrollera att returoljeledning inte är blockerad X 2) X 2) Fläkt Kontrollera att oljud eller vibrationer ej förekommer 1) För att lära känna den nyinstallerade anläggningen, bör filterkassetterna kontrolleras 1 gång per månad under det första halvåret filterenheten är i drift. Därefter anpassas serviceintervallet efter den specifika anläggningen. Dock bör det ej gå mer än 6 månader mellan kontrollerna. Notera att när den gula LED lampan tänts, måste kontroller ske mer frekvent, eftersom tryckfallsökningen nu sker snabbare. 2) För att lära känna sin nyinstallerade anläggning, bör bottendel och dränering kontrolleras en gång per månad under det första halvåret filterenheten är i drift. Därefter anpassas serviceintervallet efter den specifika anläggningen. X 11 (22)

12 11 ELEKTRONISK MANOMETER (A smoke 20, A smoke 40 ) 11.1 Funktionsbeskrivning En elektronisk manometer, A monitor, levereras som standard med alla A smoke 20 och A smoke 40 filterenheter. Den elektroniska manometern är fabriksinställd och innehåller följande funktioner: A B C D OPTISK VISNING AV TRYCKFALLET FÖR VARJE FILTERSTEG Det aktuella tryckfallet över varje filtersteg visas på manometer (se 11.2). LED INDIKERING En grön LED lampa är tänd så länge som filterkassetten arbetar inom ett förinställt tryckfallsområde. När den gula LED lampan tänts, skall en servicekontakt för Absolentfilter kontaktas, för att byta ut filtersteget. När den röda LED lampan tänts, är tryckfallet över filtersteget för högt för filterenheten och den ger ett reducerat luftflöde. TIMRÄKNARE En timräknare är också inkluderad som standard. Denna mäter och visar antalet timmar som filterenheten varit i drift. LARM På trafokortet finns en larmutgång som kan användas för externt larm (max 1A). Om något av filterstegen når larmnivå (röd LED) sluter larmutgången, se 8.5) 11.2 Inställda tryckfallsintervall Typ Grön [Pa] OBS! Om ett filtersteg är i drift trots att den röda LED lampan tänts, kommer filterenheten att ge ett reducerat luftflöde. Notera dock att filterenheten ej tar skada av drift med ett igensatt filtersteg. Handhavande vid service finns beskrivet under Byte av filter. Gul [Pa] Röd [Pa] A smoke 20 Filter 2 = Filtersteg 2 (S3B3) > 1000 Filter 3 = Filtersteg 3 (HEPA) > 800 Filter 1 = Filtersteg 1 (S1) > 1500 A smoke 40 Filter 2 = Filtersteg 2 (S10B3) > 2500 Filter 3 = Filtersteg 3 (HEPA) > 1000 A smoke 40 Heat Treat version Filter 1 = Filtersteg 1 (S1) > 2500 Filter 3 = Filtersteg 3 (HEPA) > 1000 Filter 2 = Filtersteg 2 (M94) > 2500 Filter 1 = Filtersteg 1 (D44) > (22)

13 12 HANTERING AV FILTERKASSETTER Varning! Använd erforderlig personlig skyddsutrustning när servicearbeten på filterenheten skall utföras. Lyftutrustning eller dylikt skall användas vid servicearbeten ovan mark Filterkassetternas vikt Filterkassetter är tunga, speciellt då de är fyllda med vätska efter en tid i drift. Nedan ses en tabell med vikter för de olika förekommande filterkassetterna. Den levererade filterkassettens typbeteckning finns angiven på en märkskylt, vilken är monterad på filterkassettens framsida. Filtertyp Filterkassett typ Vikt ny kassett (torr) Vikt vätskefylld kassett A smoke 20 Steg 2: S3B3/ kg 50 kg Steg 3: HEPA TRSA-N x kg 16 kg A smoke 40 samt A smoke 120 Steg 1: S1/ kg 120 kg Steg 3: HEPA TRSA 1D-N 1000x kg 37 kg Steg 2: S10B3/914 alt S10/914 alt M44 (Heat Treat version) Steg 1: S1/914 alt D94 (Heat Treat version) 155 kg 210 kg 155 kg 210 kg 12.2 Instruktion för byte av filterkassett - A smoke Läs av den elektroniska manometern A monitor och notera tryck-fallet över de tre filterstegen på filterenheten när den är i drift. De filtersteg vars LED lampa lyser gult eller rött skall bytas ut. 2. Stäng av fläkten. 3. Öppna serviceluckan. 4. Lossa kassetten genom att släppa på de två spännarmarna enligt bild Dra ut de filterkassetter som skall bytas (se bild 2). Vid byte av filtersteg 1, kontrollera att det inte ligger smuts på botten i filterenheten. 6. Kontrollera att tätningslisten är oskadad innan den nya filterkassetten skjuts in (bild 3). Filterkassetten skall sättas tillbaka så att tätningslisten är riktad uppåt. 7. Spänn fast filterkassetten enligt bild 4. Stäng serviceluckan. 8. Starta fläkten och kontrollera tryckfallet. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 13 (22)

14 12 HANTERING AV FILTERKASSETTER forts Instruktion för byte av filterkassetter A smoke 40 och A smoke Läs av den elektroniska manometern A monitor och notera tryck-fallet över de tre filterstegen på filterenheten när den är i drift. De filtersteg vars LED lampa lyser gult eller rött skall bytas ut. 2. Stäng av fläkten. 3. Bryt spänningen till filterenheten. 4. Öppna servicedörren för aktuellt filtersteg. 5. Lossa filterkassetten genom att släppa de två spännbultarna (medurs), enligt bild Filtersteg 1 och 2 Dra ut filterkassetten på en filtersläde (Absolent-tillbehör), en pall eller truckgafflar, enligt bild 2. Var försiktig, eftersom filterkassetten är mycket tung och dessutom kan vara hal och oljig! 6.2 Filtersteg 3 (HEPA-filter) Dra ut filterkassetten. 7. Lyft upp den nya filterkassetten med tätningslisten uppåt och kontrollera att tätningslisten är oskadad. 8. Skjut in filterkassetten tills den bottnar, enligt bild Spänn fast filterkassetten med de två spännbultarna (moturs), enligt bild 4. Filterkassetten skall spännas tills tätningslisten är komprimerad till en tjocklek på ca 3 mm. 10. Koppla till spänning. 11. Starta fläkten och läs av och notera tryckfallen på de tre filterstegen. OBS! Vid starkt spånbemängd tilluft måste dräneringsplåten i bottendelen kontrolleras ofta för att undvika att det täpps igen. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild Förbrukade filterkassetter När filterkassetterna är förbrukade skall de tas om hand på ett miljövänligt sätt. Plåthöljet och aluminiumseparatorerna kan återvinnas. Rent filtermedia kan skickas till deponi, men om det innehåller olja och partiklar från processen måste lokala föreskrifter för deponi och förbränning följas. Om kassetten är tvättad, kan den normalt sett skickas för deponi. 14 (22)

15 13 TILLBEHÖR Till Absolents oljedim- och oljerökfilter A smoke finns en mängd tillbehör Information över dessa finns på följande sidor. Notera dock att produkterna måste beställas separat MOTORSKYDD A smoke 20 Livsfarlig spänning! Samtliga elarbeten skall utföras av behörig elektriker. Elschema Kontaktormotorskydd, A smoke 20 Säkringar max. 16A Fläktmotor 2,2 kw, 4,6 A 15 (22)

16 13.2 VÄTSKELÅS Vätskelås Vätskelåset anslutes till filterenhetens returoljerör. Vätskelåsets utlopp bör ej mynna ut så att skada kan uppkomma på intilliggande byggnadskonstruktion. Det är mycket viktigt att vätskelåset monteras tätt mot filterenheten och att mynningen är under en vätskenivå, filterenheten har sugande fläkt och det därmed uppkommer ett undertryck i filterenheten. Om vätskelåset skall användas ställs filterenheten på förhöjningsstativ (13.3) eller entresol. Vätskelås - dunk, A smoke 20 Vätskelåset anslutes till filterenhetens returoljerör. Vätskelåset består av en lufttät dunk. Dunken är transparent, vilket underlättar vätskenivåkontroll för operatören. Det är mycket viktigt att vätskelåset monteras tätt mot filterenheten och att mynningen är under en vätskenivå, filterenheten har sugande fläkt och det därmed uppkommer ett undertryck i filterenheten FÖRHÖJNINGSSTATIV Förhöjningsstativ - A smoke 40 Förhöjningsstativet används när man vill placera filterenheten ovan golvnivå (tex. om vätskelås skall användas). Höjd: 700 mm. Förhöjningsben - A smoke 20 Förhöjningsben används när man vill placera filterenheten ovan golvnivå (tex. om vätskelås dunk skall användas). Höjd: 400 mm. 16 (22)

17 13.4 UTLOPPSHUV Utloppshuv - A smoke 20 Används vid kanalanslutning på utloppssidan. Demontera lyftöglorna. Klistra fast tätningslisten. Placera huven på toppen av filterenheten och skruva fast huven med medföljande självgängande bult. Skruva tillbaka lyftöglorna. Utloppsdiameter: 400 mm. Utloppshuv - A smoke 40 Används vid kanalanslutning på utloppssidan. Demontera lyftöglorna. Klistra fast tätningslisten. Placera huven på toppen av filterenheten och skruva fast huven med medföljande självgängande bult. Skruva tillbaka lyftöglorna. Utloppsdiameter: 400 mm KOLFILTER - A smoke 40 Kolfilterhuv innehållande 4 st kolfilterkassetter för filtrering av gaser. Vid montering, demontera lyftöglorna, klistra fast tätningslisten och placera kolfilterhuven på toppen av A smoke enheten. Skruva fast med medföljande bult. Standardkassetterna, typ AFK, innehåller vardera 34 kg adsorbent (filtermedia), dvs totalt 136 kg. Absolent kan även erbjuda kolfilterkassetter fyllda med alternativa adsorbenter, som är mer effektiva för den aktuella applikationens specifika lukt- eller gasproblem. Kassetten kan återfyllas med ny adsorbent när denna är förbrukad. Utloppsdiameter: 500 mm. För kolfilter till A smoke 20, kontakta Absolent. 17 (22)

18 13.6 SPRAYSYSTEM När föroreningen är för torr eller innehåller vätskepartiklar med för hög viskositet (trögflytande), minskar filtrets självrensande förmåga och livslängden minskar drastiskt. För att öka vätskeinnehållet i föroreningen och/eller minska viskositeten, tillsättes små vätskedroppar till luften med ett spray-munstycke. Vätskan som tillsättes måste kunna lösa upp den förorening som renas i filtret. För emulsioner används vatten. Spraymunstycket monteras i filterenhetens inloppskanal. Spraymunstycket styrs av ett tidrelä med justerbar paus och spraytid. För instruktioner gällande säkerhet, installation samt underhåll, se separat bruksanvisning! 13.7 FREKVENSOMVANDLARE Filterenheten A smoke kan levereras med frekvensomvandlare och tryckgivare. Kontakta närmaste Absolentkontor / återförsäljare för mer information FÖRFILTER FÖR GROVA FÖRORENINGAR För grova föroreningar erbjuder vi ett platt förfilter som monteras under första filtersteget i A smoke serien. Kontakta närmaste Absolentkontor / återförsäljare för mer information. 18 (22)

19 14 A smoke 40 Heat Treat version A smoke 40 Heat Treat version är först ut i en ny serie med applikationsanpassade filterenheter. HEPA filter H13 för garanterad avskiljningsgrad på 99,97% (mpps) Frekvensomformare med tryckreglering för behovsstyrd luftmängd Option: Spraysystem i inloppskanalen Optimerade filterkassetter för applikationen härdning: D44 resp M94 Option: Plattfilter före steg 1 19 (22)

20 15 FELSÖKNING Uppträdande störning Möjlig orsak Åtgärd Låg kapacitet Onormalt korta bytesintervall på HEPA filter: Onormalt korta serviceintervall på förfilter: Fläkten roterar åt fel håll. Vid varvtalsreglering: Fläktens varvtal är för lågt inställt. För högt tryckfall över en eller flera filterkassetter. Injusteringsspjäll är stängda eller injusterade på ett felaktigt sätt. Kanalerna är ej täta eller är igensatta med smuts. Felaktigt placerade eller skadade tätningslister kan ge orsak till läckage förbi förfilterkassetterna. Därigenom kan ofiltrerad luft nå HEPA-filtret. Ej fastspända kassetter gör att luftläckage förbi filterkassetterna kan ske. Ofiltrerad luft når då HEPA filtret. Filterkassetten i steg 1 och/eller 2 är inte optimerade för den aktuella applikationen. Filterkassetten i steg 1 och/eller 2 är inte optimerade för den aktuella applikationen. Filterkassetterna har täpps till p.g.a hög viskositet som ger otillräcklig dränering. Filterkassetterna har täpps till. Kontrollera fläktens rotationsriktning (endast kompetent personal). Kontrollera fläktens varvtal (endast kompetent personal). Kontrollera tryckfallen. Om det lyser gul eller röd lampa för någon av filterstegen bör filterkassetten ersättas. Kontrollera eventuella spjäll på sugledningen mellan maskin och filter. Kontrollera att sugledningen mellan maskin och filter inte är otät eller nedsmutsad. Kontrollera att förfiltren sitter monterade med packningen uppåt. Kontrollera även att tätningslisten är oskadad. Kontrollera att förfiltren är ordentligt uppspända mot tätningsramen. Se vidare under rubrik Hantering av filterkassetter. Kontrollera med din Absolent återförsäljare för att se till att de rätta filterkassetterna används för den aktuella applikationen. Kontrollera med din Absolent återförsäljare för att se till att de rätta filterkassetterna används för den aktuella applikationen. Används emulsion igentäppningen beror på att filtret är igång när produktionen är stoppad vilket torkar ut filtret (vattnet dunstar). Stäng därför av filtret när det inte används. Har vätskan i processen hög viskositet kan man behöva tillsätta vätska med ett spraysystem (se tillbehör). Kontrollera att inte spånor dras med luften in i filtret. Problemet med spån kan lösas med kalibrering av luftflöden eller grovfiltrering före filtret, kontakta Absolent. Kontrollera även att kladdiga partiklar inte har täppt till filtersteg nr 1 (t.ex för gjuteriapplikationer). Kontakta Absolent för åtgärd. 20 (22)

21 16 ABSOLENTS GARANTIÅTAGANDE Absolent tar alltid fullt ansvar för att en levererad produkt uppfyller den garanterade livslängden som utlovats vid inköpet. Denna garanti gäller dock endast om produkten är i originalutförande och om endast originalreservdelar har använts vid service och underhåll av filterenheten. Nedan följer några exempel på varför det är så viktigt med originalreservdelar: 1. FLÄKTMOTOR För att klara den speciella monteringen i ett Absolentfilter, så har originalmotorn levererats med speciallager och ett lagerlås. Genom att använda en felaktig motortyp ökas risken för en mycket kortare livslängd för densamma. 2. FILTERKASSETTER Absolents oljedimfilter bygger på att filtrering sker i flera steg. För att erhålla optimal avskiljningsgrad och längsta möjliga livslängd har filterkassetterna blivit noga utpassade och balanserade för att passa med varandra. Om en eller flera av dessa kassetter ersätts av kassetter med en felaktig funktion är denna balans satt ur spel. Konsekvensen blir sänkt avskiljningsgrad och kortare livslängd för alla filtersteg. 17 RESERVDELAR Absolent har ett komplett reservdelssortiment som ger våra kunder fullservice och säkrar driften på installationerna. För att Du sökert skall få rätt reservdelar, behöver vi få reda på filterenhetens serienummer och artikelnummer. Dessa hittar Du lätt på maskinskylten, vilken finns placerad på enhetens högra sida. Se bild 1. Vid beställning av filterkassetter, bör ovanstående uppgifter kompletteras med filterkassettens materialkod. Denna kan avläsas på filterkassettens märkskylt. Se bild 2. Bild 1 Bild 2 18 TEKNISK SUPPORT Absolent har ett komplett reservdelssortiment som ger våra kunder fullservice och säkrar driften på installationerna. För frågor om underhåll och reservdelar kontakta: Huvudkontor Absolent AB Kartåsgatan 1 SE Lidköping Sverige Tel +46 (0) Fax +46 (0) Återförsäljare: 21 (22)

22 19 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkare: Absolent AB Kartåsgatan 1 SE Lidköping Sverige Tel: +46 (0) Behörig att sammanställa teknisk dokumentation: Jan Berntsson Kartåsgatan 1 SE Lidköping Sverige Tel: +46 (0) Vi, Absolent AB, försäkrar under eget ansvar att produkten: Som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv eller andra regelgivande dokument: Maskindirektivet EMC-direktivet LVD-direktivet 2006/42/EG 2004/108/EG 2006/95/EG Lidköping, den 28 december 2009 Tony Landh CEO 22 (22)

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8101.050/.083/.160/.172 Minex Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning.

Läs mer

GD 600. GO TECH Servicemanual. Innehållsförteckning 6. ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL...17 7. RUTINER FÖR AVSTÄLLNING...18

GD 600. GO TECH Servicemanual. Innehållsförteckning 6. ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL...17 7. RUTINER FÖR AVSTÄLLNING...18 GD 600 GO TECH Servicemanual SE Innehållsförteckning 1. TEKNISKA DATA...6 2. ALLMÄN BESKRIVNING...8 3. FUNKTIONSBESKRIVNING...8 4. INSTALLATION...11 5. FUNKTIONSKONTROLL...13 6. ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL...17

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Water & Wastewater Installations-, drift- och underhållsmanual 2004 Ready 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Installations-, drift- och underhållshandbok

Installations-, drift- och underhållshandbok Revision 3.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållshandbok 8119.280 Senior Inox Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 05. 2010 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service DISPERATOR AB Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp Tel: 08-724 0160,

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-151E - WD-421E. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-151E - WD-421E. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-151E - WD-421E (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-151E - WD-421E Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i

Läs mer