Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version"

Transkript

1 SE Bruksanvisning i original Oljedim- och oljerökfilter A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Inklusive Heat Treat Version A smoke 40 1 (22)

2 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp i filterenheten sker! 1.1 Inledning I följande dokumentation finns all nödvändig information om säkerhet, installation, uppstart, och underhåll. Denna produkt är tillverkad och konstruerad i enlighet med de EG-direktiv som produkten omfattas av. För att bibehålla denna status får installation, reparation och underhåll endast utföras av kompetent personal samt genom användning av originalreservdelar. För rådgivning vid teknisk service eller behov av reservdelar kontakta Absolent AB eller närmaste auktoriserade återförsäljare. Kontaktinformation återfinnes under rubrik Teknisk support. 1.2 Användningsområde Filterenhet A smoke är endast avsedd för rening av oljebemängd* luft. Andra applikationer av filterenheten är inte tillåtna, såvida inte tillverkaren garanterat funktionen. Användning av A smoke i miljöer med inslag av grafit, bly eller krom, kan medföra tätare intervall av rengöring och filterbyte. * t. ex. från skärvätskor av typ emulsion, syntetisk olja och/ eller mineralolja. 1.3 Innehållsförteckning: 1 Grundläggande information Inledning Användningsområde Innehållsförteckning Godkänd enligt CE-direktiven, UL och CSA standarder Förteckning varningsskyltar Säkerhetsinstruktioner Transport/Uppställning/Installation Allmänt Transport Uppställning Lyft till upprättstående position Funktion / Design Tekniska data Innehållsförteckning, fortsättning 8 Elektrisk inkoppling Allmänt Elektrisk anslutning av elmotor för direktstart (A smoke 20, A smoke 40B ) Elektrisk anslutning - A smoke 40 med styrskåp Funktionsbeskrivning styrskåp Absolent A smoke Komponentbeskrivning Styrskåp Absolent A smoke Nivågivare Elektrisk anslutning av A monitor Kontrollpunkter vid första start av filterenhet Skötsel / underhåll Allmänt Serviceschema Elektronisk manometer... (A smoke 20, A smoke 40 ) Funktionsbeskrivning Inställda tryckfallsintervall Hantering av filterkassetter Allmänt Instruktion för byte av filterkassett - A smoke Instruktion byte av filterkassett A smoke 40 samt A smoke 120 Centralfilter Förbrukade filterkassetter Tillbehör Motorskydd A smoke Vätskelås Förhöjningsstativ Utloppshuv Kolfilter Spraysystem Frekvensomvandlare Förfilter för grova föroreningar A smoke 40 Heat Treat Version Felsökning Absolents garantiåtagande Reservdelar Teknisk support EG-Försäkran om överensstämmelse (22)

3 2 GODKÄND ENLIGT CE-DIREKTIVEN, UL OCH CSA STANDARDER Produktfamiljen A smoke är godkänd enligt: Maskindirektivet EMC-direktivet LVD-direktivet 2006/42/EG 2004/108/EG 2006/95/EG För en EG-Försäkran om överensstämmelse i sin helhet, se kapitel 19. CSA godkännandet gäller endast den elektriska motorn. Samtliga elektriska komponenter är UL godkända. Den elektriska motorn är CSA godkänd. Tony Landh, CEO Absolent AB Kartåsgatan Lidköping Sverige FÖRTECKNING - VARNINGSSKYLTAR Varningsskylt Förklaring Varning - Läs bruksanvisning Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp i filterenheten. Skylten finns placerad på filterenhetens högra sida. Varning - Farlig spänning Samtliga elarbeten skall utföras av behörig elektriker. Skylten finns placerad vid elskåp. Varning - Vältrisk Filterenheten har en hög tyngdpunkt varvid vältrisk föreligger. För att undvika skada, se lyftinstruktion under rubrik Transport/Uppställning. Skylten finns placerad på emballaget samt på filterenhetens högra sida. Varning - Roterande delar Beakta att filterenhet och eventuell pump kan startas av timer, fjärrstyrning eller av tillkopplad bearbetningsmaskin. Skylten finns placerad på filterenhetens högra sida. Varning - Risk för skada Beakta att filterenheten kan innehålla farliga vätskor. Se produktblad för aktuell vätska innan handhavande. Skylten finns placerad på filterenhetens högra sida. Fara - Tunga produkter Filterkassetter blir tyngre efter användning. Kontrollera den aktuella filterkassettens vikt före handhavande. Viktuppgift finns placerad på filterkassettens märkskylt samt under rubrik Hantering av filterkassetter. 3 (22)

4 4 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Typ av varning Livsfara Kompetent personal Risk för personskador Varningstext Varning - Farlig spänning! Filterenheten arbetar med farlig spänning. Elinstallation måste utföras av behörig elektriker. Bryt spänningen till filterenhet/fläkt innan filterenheten öppnas och/eller arbete med filterenheten/fläkten påbörjas. Varning - Koppla ej filterenheten till explosiva gaser! Anslut ej filterenheten till maskin med bearbetning som kan medföra explosionsrisk. Filterenheten får ej heller anslutas till medier som är lättantändliga utan att förebyggande åtgärder för att stoppa spridning av explosion eller brand till filterenheten har genomförts. Uppmärksamma - Läs och förstå bruksanvisningen! Läs och förstå bruksanvisning före ingrepp i filterenheten. Uppmärksamma - Endast kompetent personal! Allt arbete rörande transport, installation samt underhåll skall utföras av kompetent personal. Klämrisk! För inte in handen i filterenheten då fläkten är i drift. Använd inte löst hängande klädesplagg i närheten av fläkt eller roterande axlar i arbete. Dessa kan sugas in i fläkten eller fastna. Vältrisk! Kontrollera alltid filterenhetens vikt (tekniska data, rubrik 7) före lyft. Vid integrerad fläcktenhet ligger filterenhetens tyngdpunkt relativt högt. Vid transport av filterenhet, säkra godset ordentligt - ett alternativ kan vara att transportera filterenheten liggande. Se rubrik 5. Tunga produkter! Filterkassetter är tunga. Kontrollera den aktuella filterkassettens vikt före handhavande. Viktuppgift finns placerad på filterkassettens märkskylt samt under rubrik 12 Hantering av filterkassetter. Lyftutrutrustning eller dylikt skall användas vid service- och inspektionsarbeten ovan mark. Halkrisk! Håll rent från oljespill för undvikande av halkskador. Hög ljudnivå! Om ljudnivån på manöver/arbetsplatsen överstiger 75 db(a) skall hörselskydd användas. Farliga vätskor! Använd erforderlig personlig skyddsutrustning vid alla typer av servicearbeten, då filterenheten kan innehålla farliga vätskor. Se produktblad för aktuell vätska innan handhavande. Uppmärksamma vid återföring av luft till lokalen! Observera att filterenheten ej avskiljer gasmolekyler. 4 (22)

5 5 TRANSPORT / UPPSTÄLLNING / INSTALLATION 5.1 Allmänt För att förbereda och kvalitetssäkra transporten ber vi Er kontrollera att filterenheten inte är transportskadad. Vid reklamation, kontakta transportören. 5.2 Intransport Filterenheten levereras insvept i plast, på träpall. Filterenhet som levereras stående har skylt Varning för vältrisk placerad utanpå emballaget. För undvikande av skador skall emballaget behållas på tills installation sker. Säkra filterenheten ordentligt, eller transportera filtret liggande. Vid lyft skall någon av följande metoder användas: min 45! min 45! Bild 1: Traverslyft av filterenhet liggande på träpall. Bild 2: Trucklyft av filterenhet liggande på träpall Bild 3: Lyft av stående filterenhet försett med lyftöglor. 5.3 Uppställning Uppställning av filterenhet skall ske i våg, på plant och fast underlag. Underlaget skall vara konstruerat för att bära upp filterenhetens vikt. Vid montering av filterenhet samt av kanaler, rör och elkablar, se till att servicedörrar kan öppnas fritt (se bild 4) samt att inre delar såsom t.ex filterkassetter kan tas ut i önskad omfattning Lyft till upprättstående position Bild 4 1. Se till att inspektionsluckornas excenterlås är fastspända, innan filterenheten lyfts till en upprättstående position. 2. När filtret skall resas, applicera lyftanordning i de två främre öglorna, enligt bild 5. Lyft försiktigt enheten enligt bild 6. OBS: Repen måste vara tillräckligt långa att det blir en vinkel på minst 45 mellan rep och enhet. 3. Placera filtret på rätt plats och skruva fast det i golvet. 4. Öppna luckan och kontrollera att filterkassetterna är fastspända. Filterkassetten är ordentligt fastspänd när tätningslisten är komprimerad till en tjocklek på ca 3 mm. Om en filterkassett lossnat under transporten, spänn fast den och stäng serviceluckorna. (Fastspänning: se 12.2, 3) 5. Anslut dräneringen. 6. Anslut sugledningen med reglerspjäll (om inte frekvensomformare används). Vid eventuella grenrör rekommenderas anslutning med 30 -böj, eftersom det ger ett lägre tryckfall för hela installationen. 7. Nästa steg är att elansluta enheten. För vidare information om handhavande, se rubrik 8. Elektrisk inkoppling. Min 1010 mm min 45! Bild 5 Bild 6 5 (22)

6 6 FUNKTION / DESIGN A smoke Förorenad luft sugs in i inloppet (1) i nedre delen av aggregatet och passerar genom ett Absolentfilter (2), där större mängden av oljepartiklarna fångas. Absolentfiltret blir mättat av olja som dräneras ner i filterenhetens bottendel som fungerar som ett uppsamlingskärl och pumpas vidare med en returoljepump (8, tillbehör; gäller inte A smoke 20 ). Luften passerar vidare genom ytterligare ett Absolent filter (3), där de resterande större partiklarna filtreras bort och vidare via ett HEPA filter (4) till fläkten (5). Luften är nu fri från partiklar och kan i regel återföras direkt till lokalen. 1. Inlopp, röranslutning 2. Filtersteg 1 3. Filtersteg 2 4. Filtersteg 3: Absolutfilter / HEPA-filter 5. Fläkt 6. A monitor 7. Styrskåp (tillbehör förutom i A smoke 40, där standard) 8. Returoljetank 6 & pump (tillbehör) 9. Utlopp TEKNISKA DATA Principskiss A smoke 40 A smoke 20 A smoke 20 med inbyggd fläkt. smoke 20 A smoke 40 A smoke 40 med inbyggd fläkt. A smoke 120 A smoke 120 med centerutlopp och extern fläkt. Data A smoke 20 A smoke 40 A smoke 120 Höjd, centrerat utlopp [mm] Höjd, sidoutlopp [mm] Bredd, exkl pump [mm] Djup [mm] Standard anslutning inlopp [mm] ø200 ø315 ø500 Standardanslutning utlopp [mm] - - ø630 Standardanslutning returolja [tum] R 1 1/4 R 3/4 1) R 3/4 Vikt filterenhet inkl nya filterkassetter [kg] Tillgängligt dim. externt tryckfall [Pa] Filterkassetter Huvudfilter [st] Absolutfilter (HEPA) [st] Prestanda Max. luftflöde [m³/h] Ljudnivå (3 m framför filterenhet) [db(a)] ) 1) För filterenhet utan pumputrustning är returoljeanslutningen i samtliga fall R 1 1/4. 2) För filterenhet med extern fläkt återfinnes ljudnivån i bruksanvisning för aktuell fläkt. Elektriska data enligt elschema i kapitel 8. Elschemat finns även i styrskåpet av enheten. 6 (22)

7 8 ELEKTRISK INKOPPLING Varning - Livsfarlig spänning! Samtliga elarbeten skall utföras av behörig elektriker. 8.1 Allmänt För att garantin skall gälla, måste alla elektriska inkopplingar utföras av en behörig person samt enligt gällande bestämmelser. I de fall filterenheten är extrautrustad med annan elektrisk utrustning, skall denna kopplas in enligt bifogat kopplingsschema. Absolents oljedim- och oljerökfilter kan anpassas till kundens behov och olika applikationer. I tillbehörssortimentet finns såväl startutrustning samt annan elektrisk kringutrustning. De vanligaste tillbehören återfinnes under avsnittet Tillbehör. Applikationsanpassningen A smoke 40 Heat Treat version finns i appendixen, rubrik Elektrisk anslutning av elmotor för direktstart Absolents filterenheter A smoke 20 och A smoke 40B levereras som standard med fläktens elkablar utdragna till en kopplingsplint på sidan av filterenheten. A smoke V/ 50 Hz L1 L2 L3 230V/ 50 Hz L1 L2 L3 P=2,2 kw A=4,6 A P=2,2 kw A=8,0 A A smoke 40B 400V/ 50 Hz L1 L2 L3 230V/ 50 Hz L1 L2 L3 P=7,5 kw A=14,2 A P=7,5 kw A=24,7 A Elektriska data för fläkten kan även avläsas på maskinskylten på filterenhetens högersida. Varning - Risk för insnärjning, klämning och skärskador! För inte in handen i filterhuset då fläkten är i drift. Använd inte löst hängande klädesplagg i närheten av fläkt i arbete eller roterande axlar. Dessa kan sugas in i fläkten och / eller fastna. 7 (22)

8 8 ELEKTRISK INKOPPLING (forts.) 8.3 Elektrisk anslutning A smoke 40 med styrskåp Absolents A smoke 40 levereras som standard med styrskåp för fläkt och returoljepump. Elschema bifogas i elskåpet. För att garantin skall gälla måste alla elektriska kopplingar utföras av behörig person enligt gällande bestämmelser. Om filterenheten är extrautrustad med annan elektrisk utrustning, skall denna kopplas in enligt bifogade kopplingsscheman Funktionsbeskrivning styrskåp Absolent A smoke 40 Styrskåpet styr fläkt och pump. Fläkten startas genom att vred 1 på dörrens utsida ställs i läge 1. Pumpen aktiveras genom att vred 2 på dörrens utsida ställs i läge Aut. Pumpen styrs då av nivågivaren. För att köra pumpen manuellt, ställ vred 2 på dörrens utsida i läge 1. Lamporna i vred 1 och 2 indikerar drift av fläkt resp. pump. Vred 1 Vred Komponentbeskrivning styrskåp Absolent A smoke 40 Automatsäkring Motorskydd, pump Kontaktor, pump Huvudbrytare Motorskydd, fläkt Kontaktor, fläkt Relä 8.4 Nivågivare Nivågivaren finns placerad i samma lock som pumpen. Givaren har en flytkropp med följande funktion: 1. Nedre flytkroppen i sitt nedre läge = pump avstängd. 2. Nedre flytkroppen i sitt övre läge = pump startar. 3. Övre flytkroppen i sitt övre läge = Larm (indikering kopplas in av kund). Transformator 8 (22)

9 8 ELEKTRISK INKOPPLING (forts.) 8.5 Elektrisk anslutning av A monitor 5 VDC 460V 400V 230V ((o)) max: 230V / 1A ΔP ΔP ΔP 9 (22)

10 9 KONTROLLPUNKTER VID FÖRSTA START AV FILTER- ENHETEN Varning - Risk för insnärjning, klämning och skärskador! För inte in handen i filterhuset då fläkten är i drift. Använd inte löst hängande klädesplagg i närheten av fläkt i arbete eller roterande axlar. Dessa kan sugas in i fläkten och / eller fastna. 1. Kontrollera att filterkassetterna är ordentligt fastspännda. Öppna luckan och kontrollera att filterkassetterna är fastspända. Filterkassetten är ordentligt fastspänd när tätningslisten är komprimerad till en tjocklek på ca 3 mm. Fastspänning: se 12.2, Elskåpet (A smoke 40 ) Öppna luckan på elskåpet. Kontrollera att motorskydden för fläkt och pump är aktiverade. De svarta knapparna skall vara intryckta (se bild 8.3.2). Kontrollera att säkringarna till transformatorn är tillslagna. Koppla spänning till skåpet genom att vrida huvudbrytaren till läge Fläkthjulets rotationsriktning Säkerställ att fläkthjulet snurrar åt rätt håll (moturs, sett från motorsidan). om möjlighet att se fläktens rotationsriktning med fläkten i drift ej föreligger, starta fläkten, läs av tryckfallet på den elektroniska manometern. Stanna därefter fläkten, skifta två faser, starta fläkten och läs återigen av tryckfallet. Den inkoppling som gav det högsta tryckfallet är den riktiga. 4. Luftflöde Luftflödet kontrolleras. Värdet får inte överstiga den nivån som anläggningen är projekterad för (se offert eller om inget annat anges nominellt flöde under rubrik Tekniska data ). Luftflödet kan justeras med spjäll eller med frekvensomformare om sådan finns. Är det svårt att nå önskat flöde kontrollera fläkthjuletsrotationsriktning enligt punkt 3 ovan. Körs enheten med ett för högt flöde finns stor risk att filterkassetternas livslängd förkortas. 5. Tryckfall över filterkassetterna Avläs A monitor (A smoke 120 : de analoga manometren) och skriv upp tryckfallsvärdena på de olika filterstegen, se rubrik 11 (A smoke 120 : rubrik 10). Dessa värden är sedan användbara som ett basvärde för att bedöma tryckökningen/livslängden på de olika filterkassetterna. 6. Returoljepump (om installerad) Kontrollera att pumpen startar, helst genom att lyfta flytkropparna på nivågivaren (se 8.4). 7. Spraysystem (om installerad) Är filterenheten utrustad med spraysystem måste dess funktion kontrolleras eftersom detta har en mycket stor inverkan på filterkassetternas livslängd. Spraysystemets funktion och eventuell felsökning finns beskriven i separat bruksanvisning. 8. Frekvensomformare (om installerad) När enheten är utrustad med frekvensomformare medföljer ett separat inställningsprotokoll där både inställningar och handhavande beskrivs. 10 (22)

11 10 SKÖTSEL / UNDERHÅLL 10.1 Allmänt Ett förebyggande underhåll och regelbunden service förlänger livslängden på filterinstallationen. Dessutom bibehåller man en konstant hög reningseffekt i industrimiljön. För att underlätta kontrollen av filterkassetternas status, levererar Absolent som standard A smoke 20 och A smoke 40 med en elektronisk manometer, A monitor. A smoke 120 levereras med 3 analoga manometer för de tre filterstegen. De olika manometer är placerade på filterenheternas framsida enligt nedanstående skisser: Filtersteg 3 HEPA Filtersteg 2 Filtersteg 1 A smoke 20 Ytterliggare information över den elektroniska manometern finns under rubrik Serviceschema A smoke 40 A smoke 120 Manometrarna är graderade i [Pa] och innehåller ett grönt, gult och orange fält. Service skall planeras för filtersteg vars manometervisare är inom det gulmarkerade området. För servicekontakt se rubrik Teknisk support. Byte av filtersteget skall dock senast utföras då manometern nått servicenivån, dvs manometerns orangefärgade område. Notera dock att filterenheten ej tar skada av drift med ett igensatt filtersteg, men önskat luftlöde uppnås ej. Handhavande vid service finns beskrivet under Byte av filter. Åtgärd 1 gång / månad 1 gång / halvår 1 gång / år Filterkassetter Kontrollera filterkassetternas status genom att avläsa tryckfallet på den elektroniska manometern. X 1) Bottendel / Dränering Kontrollera att returoljeledning inte är blockerad X 2) X 2) Fläkt Kontrollera att oljud eller vibrationer ej förekommer 1) För att lära känna den nyinstallerade anläggningen, bör filterkassetterna kontrolleras 1 gång per månad under det första halvåret filterenheten är i drift. Därefter anpassas serviceintervallet efter den specifika anläggningen. Dock bör det ej gå mer än 6 månader mellan kontrollerna. Notera att när den gula LED lampan tänts, måste kontroller ske mer frekvent, eftersom tryckfallsökningen nu sker snabbare. 2) För att lära känna sin nyinstallerade anläggning, bör bottendel och dränering kontrolleras en gång per månad under det första halvåret filterenheten är i drift. Därefter anpassas serviceintervallet efter den specifika anläggningen. X 11 (22)

12 11 ELEKTRONISK MANOMETER (A smoke 20, A smoke 40 ) 11.1 Funktionsbeskrivning En elektronisk manometer, A monitor, levereras som standard med alla A smoke 20 och A smoke 40 filterenheter. Den elektroniska manometern är fabriksinställd och innehåller följande funktioner: A B C D OPTISK VISNING AV TRYCKFALLET FÖR VARJE FILTERSTEG Det aktuella tryckfallet över varje filtersteg visas på manometer (se 11.2). LED INDIKERING En grön LED lampa är tänd så länge som filterkassetten arbetar inom ett förinställt tryckfallsområde. När den gula LED lampan tänts, skall en servicekontakt för Absolentfilter kontaktas, för att byta ut filtersteget. När den röda LED lampan tänts, är tryckfallet över filtersteget för högt för filterenheten och den ger ett reducerat luftflöde. TIMRÄKNARE En timräknare är också inkluderad som standard. Denna mäter och visar antalet timmar som filterenheten varit i drift. LARM På trafokortet finns en larmutgång som kan användas för externt larm (max 1A). Om något av filterstegen når larmnivå (röd LED) sluter larmutgången, se 8.5) 11.2 Inställda tryckfallsintervall Typ Grön [Pa] OBS! Om ett filtersteg är i drift trots att den röda LED lampan tänts, kommer filterenheten att ge ett reducerat luftflöde. Notera dock att filterenheten ej tar skada av drift med ett igensatt filtersteg. Handhavande vid service finns beskrivet under Byte av filter. Gul [Pa] Röd [Pa] A smoke 20 Filter 2 = Filtersteg 2 (S3B3) > 1000 Filter 3 = Filtersteg 3 (HEPA) > 800 Filter 1 = Filtersteg 1 (S1) > 1500 A smoke 40 Filter 2 = Filtersteg 2 (S10B3) > 2500 Filter 3 = Filtersteg 3 (HEPA) > 1000 A smoke 40 Heat Treat version Filter 1 = Filtersteg 1 (S1) > 2500 Filter 3 = Filtersteg 3 (HEPA) > 1000 Filter 2 = Filtersteg 2 (M94) > 2500 Filter 1 = Filtersteg 1 (D44) > (22)

13 12 HANTERING AV FILTERKASSETTER Varning! Använd erforderlig personlig skyddsutrustning när servicearbeten på filterenheten skall utföras. Lyftutrustning eller dylikt skall användas vid servicearbeten ovan mark Filterkassetternas vikt Filterkassetter är tunga, speciellt då de är fyllda med vätska efter en tid i drift. Nedan ses en tabell med vikter för de olika förekommande filterkassetterna. Den levererade filterkassettens typbeteckning finns angiven på en märkskylt, vilken är monterad på filterkassettens framsida. Filtertyp Filterkassett typ Vikt ny kassett (torr) Vikt vätskefylld kassett A smoke 20 Steg 2: S3B3/ kg 50 kg Steg 3: HEPA TRSA-N x kg 16 kg A smoke 40 samt A smoke 120 Steg 1: S1/ kg 120 kg Steg 3: HEPA TRSA 1D-N 1000x kg 37 kg Steg 2: S10B3/914 alt S10/914 alt M44 (Heat Treat version) Steg 1: S1/914 alt D94 (Heat Treat version) 155 kg 210 kg 155 kg 210 kg 12.2 Instruktion för byte av filterkassett - A smoke Läs av den elektroniska manometern A monitor och notera tryck-fallet över de tre filterstegen på filterenheten när den är i drift. De filtersteg vars LED lampa lyser gult eller rött skall bytas ut. 2. Stäng av fläkten. 3. Öppna serviceluckan. 4. Lossa kassetten genom att släppa på de två spännarmarna enligt bild Dra ut de filterkassetter som skall bytas (se bild 2). Vid byte av filtersteg 1, kontrollera att det inte ligger smuts på botten i filterenheten. 6. Kontrollera att tätningslisten är oskadad innan den nya filterkassetten skjuts in (bild 3). Filterkassetten skall sättas tillbaka så att tätningslisten är riktad uppåt. 7. Spänn fast filterkassetten enligt bild 4. Stäng serviceluckan. 8. Starta fläkten och kontrollera tryckfallet. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 13 (22)

14 12 HANTERING AV FILTERKASSETTER forts Instruktion för byte av filterkassetter A smoke 40 och A smoke Läs av den elektroniska manometern A monitor och notera tryck-fallet över de tre filterstegen på filterenheten när den är i drift. De filtersteg vars LED lampa lyser gult eller rött skall bytas ut. 2. Stäng av fläkten. 3. Bryt spänningen till filterenheten. 4. Öppna servicedörren för aktuellt filtersteg. 5. Lossa filterkassetten genom att släppa de två spännbultarna (medurs), enligt bild Filtersteg 1 och 2 Dra ut filterkassetten på en filtersläde (Absolent-tillbehör), en pall eller truckgafflar, enligt bild 2. Var försiktig, eftersom filterkassetten är mycket tung och dessutom kan vara hal och oljig! 6.2 Filtersteg 3 (HEPA-filter) Dra ut filterkassetten. 7. Lyft upp den nya filterkassetten med tätningslisten uppåt och kontrollera att tätningslisten är oskadad. 8. Skjut in filterkassetten tills den bottnar, enligt bild Spänn fast filterkassetten med de två spännbultarna (moturs), enligt bild 4. Filterkassetten skall spännas tills tätningslisten är komprimerad till en tjocklek på ca 3 mm. 10. Koppla till spänning. 11. Starta fläkten och läs av och notera tryckfallen på de tre filterstegen. OBS! Vid starkt spånbemängd tilluft måste dräneringsplåten i bottendelen kontrolleras ofta för att undvika att det täpps igen. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild Förbrukade filterkassetter När filterkassetterna är förbrukade skall de tas om hand på ett miljövänligt sätt. Plåthöljet och aluminiumseparatorerna kan återvinnas. Rent filtermedia kan skickas till deponi, men om det innehåller olja och partiklar från processen måste lokala föreskrifter för deponi och förbränning följas. Om kassetten är tvättad, kan den normalt sett skickas för deponi. 14 (22)

15 13 TILLBEHÖR Till Absolents oljedim- och oljerökfilter A smoke finns en mängd tillbehör Information över dessa finns på följande sidor. Notera dock att produkterna måste beställas separat MOTORSKYDD A smoke 20 Livsfarlig spänning! Samtliga elarbeten skall utföras av behörig elektriker. Elschema Kontaktormotorskydd, A smoke 20 Säkringar max. 16A Fläktmotor 2,2 kw, 4,6 A 15 (22)

16 13.2 VÄTSKELÅS Vätskelås Vätskelåset anslutes till filterenhetens returoljerör. Vätskelåsets utlopp bör ej mynna ut så att skada kan uppkomma på intilliggande byggnadskonstruktion. Det är mycket viktigt att vätskelåset monteras tätt mot filterenheten och att mynningen är under en vätskenivå, filterenheten har sugande fläkt och det därmed uppkommer ett undertryck i filterenheten. Om vätskelåset skall användas ställs filterenheten på förhöjningsstativ (13.3) eller entresol. Vätskelås - dunk, A smoke 20 Vätskelåset anslutes till filterenhetens returoljerör. Vätskelåset består av en lufttät dunk. Dunken är transparent, vilket underlättar vätskenivåkontroll för operatören. Det är mycket viktigt att vätskelåset monteras tätt mot filterenheten och att mynningen är under en vätskenivå, filterenheten har sugande fläkt och det därmed uppkommer ett undertryck i filterenheten FÖRHÖJNINGSSTATIV Förhöjningsstativ - A smoke 40 Förhöjningsstativet används när man vill placera filterenheten ovan golvnivå (tex. om vätskelås skall användas). Höjd: 700 mm. Förhöjningsben - A smoke 20 Förhöjningsben används när man vill placera filterenheten ovan golvnivå (tex. om vätskelås dunk skall användas). Höjd: 400 mm. 16 (22)

17 13.4 UTLOPPSHUV Utloppshuv - A smoke 20 Används vid kanalanslutning på utloppssidan. Demontera lyftöglorna. Klistra fast tätningslisten. Placera huven på toppen av filterenheten och skruva fast huven med medföljande självgängande bult. Skruva tillbaka lyftöglorna. Utloppsdiameter: 400 mm. Utloppshuv - A smoke 40 Används vid kanalanslutning på utloppssidan. Demontera lyftöglorna. Klistra fast tätningslisten. Placera huven på toppen av filterenheten och skruva fast huven med medföljande självgängande bult. Skruva tillbaka lyftöglorna. Utloppsdiameter: 400 mm KOLFILTER - A smoke 40 Kolfilterhuv innehållande 4 st kolfilterkassetter för filtrering av gaser. Vid montering, demontera lyftöglorna, klistra fast tätningslisten och placera kolfilterhuven på toppen av A smoke enheten. Skruva fast med medföljande bult. Standardkassetterna, typ AFK, innehåller vardera 34 kg adsorbent (filtermedia), dvs totalt 136 kg. Absolent kan även erbjuda kolfilterkassetter fyllda med alternativa adsorbenter, som är mer effektiva för den aktuella applikationens specifika lukt- eller gasproblem. Kassetten kan återfyllas med ny adsorbent när denna är förbrukad. Utloppsdiameter: 500 mm. För kolfilter till A smoke 20, kontakta Absolent. 17 (22)

18 13.6 SPRAYSYSTEM När föroreningen är för torr eller innehåller vätskepartiklar med för hög viskositet (trögflytande), minskar filtrets självrensande förmåga och livslängden minskar drastiskt. För att öka vätskeinnehållet i föroreningen och/eller minska viskositeten, tillsättes små vätskedroppar till luften med ett spray-munstycke. Vätskan som tillsättes måste kunna lösa upp den förorening som renas i filtret. För emulsioner används vatten. Spraymunstycket monteras i filterenhetens inloppskanal. Spraymunstycket styrs av ett tidrelä med justerbar paus och spraytid. För instruktioner gällande säkerhet, installation samt underhåll, se separat bruksanvisning! 13.7 FREKVENSOMVANDLARE Filterenheten A smoke kan levereras med frekvensomvandlare och tryckgivare. Kontakta närmaste Absolentkontor / återförsäljare för mer information FÖRFILTER FÖR GROVA FÖRORENINGAR För grova föroreningar erbjuder vi ett platt förfilter som monteras under första filtersteget i A smoke serien. Kontakta närmaste Absolentkontor / återförsäljare för mer information. 18 (22)

19 14 A smoke 40 Heat Treat version A smoke 40 Heat Treat version är först ut i en ny serie med applikationsanpassade filterenheter. HEPA filter H13 för garanterad avskiljningsgrad på 99,97% (mpps) Frekvensomformare med tryckreglering för behovsstyrd luftmängd Option: Spraysystem i inloppskanalen Optimerade filterkassetter för applikationen härdning: D44 resp M94 Option: Plattfilter före steg 1 19 (22)

20 15 FELSÖKNING Uppträdande störning Möjlig orsak Åtgärd Låg kapacitet Onormalt korta bytesintervall på HEPA filter: Onormalt korta serviceintervall på förfilter: Fläkten roterar åt fel håll. Vid varvtalsreglering: Fläktens varvtal är för lågt inställt. För högt tryckfall över en eller flera filterkassetter. Injusteringsspjäll är stängda eller injusterade på ett felaktigt sätt. Kanalerna är ej täta eller är igensatta med smuts. Felaktigt placerade eller skadade tätningslister kan ge orsak till läckage förbi förfilterkassetterna. Därigenom kan ofiltrerad luft nå HEPA-filtret. Ej fastspända kassetter gör att luftläckage förbi filterkassetterna kan ske. Ofiltrerad luft når då HEPA filtret. Filterkassetten i steg 1 och/eller 2 är inte optimerade för den aktuella applikationen. Filterkassetten i steg 1 och/eller 2 är inte optimerade för den aktuella applikationen. Filterkassetterna har täpps till p.g.a hög viskositet som ger otillräcklig dränering. Filterkassetterna har täpps till. Kontrollera fläktens rotationsriktning (endast kompetent personal). Kontrollera fläktens varvtal (endast kompetent personal). Kontrollera tryckfallen. Om det lyser gul eller röd lampa för någon av filterstegen bör filterkassetten ersättas. Kontrollera eventuella spjäll på sugledningen mellan maskin och filter. Kontrollera att sugledningen mellan maskin och filter inte är otät eller nedsmutsad. Kontrollera att förfiltren sitter monterade med packningen uppåt. Kontrollera även att tätningslisten är oskadad. Kontrollera att förfiltren är ordentligt uppspända mot tätningsramen. Se vidare under rubrik Hantering av filterkassetter. Kontrollera med din Absolent återförsäljare för att se till att de rätta filterkassetterna används för den aktuella applikationen. Kontrollera med din Absolent återförsäljare för att se till att de rätta filterkassetterna används för den aktuella applikationen. Används emulsion igentäppningen beror på att filtret är igång när produktionen är stoppad vilket torkar ut filtret (vattnet dunstar). Stäng därför av filtret när det inte används. Har vätskan i processen hög viskositet kan man behöva tillsätta vätska med ett spraysystem (se tillbehör). Kontrollera att inte spånor dras med luften in i filtret. Problemet med spån kan lösas med kalibrering av luftflöden eller grovfiltrering före filtret, kontakta Absolent. Kontrollera även att kladdiga partiklar inte har täppt till filtersteg nr 1 (t.ex för gjuteriapplikationer). Kontakta Absolent för åtgärd. 20 (22)

21 16 ABSOLENTS GARANTIÅTAGANDE Absolent tar alltid fullt ansvar för att en levererad produkt uppfyller den garanterade livslängden som utlovats vid inköpet. Denna garanti gäller dock endast om produkten är i originalutförande och om endast originalreservdelar har använts vid service och underhåll av filterenheten. Nedan följer några exempel på varför det är så viktigt med originalreservdelar: 1. FLÄKTMOTOR För att klara den speciella monteringen i ett Absolentfilter, så har originalmotorn levererats med speciallager och ett lagerlås. Genom att använda en felaktig motortyp ökas risken för en mycket kortare livslängd för densamma. 2. FILTERKASSETTER Absolents oljedimfilter bygger på att filtrering sker i flera steg. För att erhålla optimal avskiljningsgrad och längsta möjliga livslängd har filterkassetterna blivit noga utpassade och balanserade för att passa med varandra. Om en eller flera av dessa kassetter ersätts av kassetter med en felaktig funktion är denna balans satt ur spel. Konsekvensen blir sänkt avskiljningsgrad och kortare livslängd för alla filtersteg. 17 RESERVDELAR Absolent har ett komplett reservdelssortiment som ger våra kunder fullservice och säkrar driften på installationerna. För att Du sökert skall få rätt reservdelar, behöver vi få reda på filterenhetens serienummer och artikelnummer. Dessa hittar Du lätt på maskinskylten, vilken finns placerad på enhetens högra sida. Se bild 1. Vid beställning av filterkassetter, bör ovanstående uppgifter kompletteras med filterkassettens materialkod. Denna kan avläsas på filterkassettens märkskylt. Se bild 2. Bild 1 Bild 2 18 TEKNISK SUPPORT Absolent har ett komplett reservdelssortiment som ger våra kunder fullservice och säkrar driften på installationerna. För frågor om underhåll och reservdelar kontakta: Huvudkontor Absolent AB Kartåsgatan 1 SE Lidköping Sverige Tel +46 (0) Fax +46 (0) Återförsäljare: 21 (22)

22 19 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkare: Absolent AB Kartåsgatan 1 SE Lidköping Sverige Tel: +46 (0) Behörig att sammanställa teknisk dokumentation: Jan Berntsson Kartåsgatan 1 SE Lidköping Sverige Tel: +46 (0) Vi, Absolent AB, försäkrar under eget ansvar att produkten: Som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv eller andra regelgivande dokument: Maskindirektivet EMC-direktivet LVD-direktivet 2006/42/EG 2004/108/EG 2006/95/EG Lidköping, den 28 december 2009 Tony Landh CEO 22 (22)

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13)

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13) Heylo FT 500 Säkert handhavande Funktion Handhavande Val av filter Användningsområde Underhåll Tekniska data Utgåva 2009-08 Säkert handhavande. - Läs och förstå denna anvisningen innan Heylo FT 500 används.

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min]

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min] FILTERANLÄGGNINGAR För separation av partiklar i skäroljor och processvätskor Primetek Systems AB kan erbjuda ett mycket brett produktprogram inom filtrering av skäroljor och processvätskor. Vi kan erbjuda

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer