Denna rutin gäller för Intensivvårds- och uppvakningsavdelning 343, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna rutin gäller för Intensivvårds- och uppvakningsavdelning 343, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset."

Transkript

1 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Innehållsansvarig: Ann Colliander, Sektionsledare, Intensivvårds- och uppvakningsavdelning (annco5) Godkänd av: Åsa Haraldsson, Verksamhetschef, Verksamhet Anestesi Operation IVA (asaha8) Denna rutin gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Denna rutin gäller för Intensivvårds- och uppvakningsavdelning 343, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Revideringar i denna version Ersätter I 170 Syfte Att beskriva och tydliggöra vilka tillbehör som behövs och hur processen med inläggning och användande av PA-kateter förbereds och genomförs. Arbetsbeskrivning Tillbehör 1. Vigilance II-monitor finns i rum A. På monitorn hänger: - CCO-kabel - Optisk modulkabel I korg på monitorn finns: - 1 Philips tryckmodul, märkt PAP - 1 Philips Intellibridge med nätverkskabel - 1 Bruksanvisning 2. PA-kateter låda finns i kompaktförrådet på hyllan för färdigställda lådor. - Swan-Ganz CCOmbo V (7.5f) (PA-kateter/SvO 2 -kateter) - Intro-Flex 8,5 F inläggningsinstrument - Artärtrycksset dubbelt - 2 st. 1-linjes kontaktplattor med monitorkablar monterad på hållare för tryckmätningsset. - CVK-set - Checklista för CVK-inläggning - 2 st. täckförband Tegaderm i.v st. korta trevägskranar - Sterila handskar i storlekarna 6-8,5-6 st. förfyllda 10 ml NaCl-sprutor - 3 st. op.-mössa - 3 st. munskydd - 1 st. Descutansvamp 4 % - 1 st. vattenpass - 1 st. rulle märketikett PA - 1 st. övertrycksmanschett 3. Läkemedel - Bedövningsmedel enligt läkarordination - Klorhexidinsprit 5 mg/ml Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia 1 (av 10)

2 Förberedelser (bilaga 1-4) Ändra bild på Philips övervakningsmonitor MX 800, från IVA dynamiska till Vigilance under fliken Ändra bild. Skriv in patientens längd, vikt och kön under fliken Inskrivning. Ställ Vigilance-II-monitorn bakom patientens huvudgavel och anslut monitorn till avbrottsfri elkontakt. Kontrollera att CCO-kabel och optisk modulkabel är anslutna till monitorn. Starta Vigilance-monitorn. Skriv in längd och vikt. Den optiska modulkabeln måste värmas upp ca 20 min innan mätningen kan påbörjas. Placera Intellibridge-modulen med nätverkskabel i racket bakom vänster pendel. Observera att den lilla lampan vid nätverkskabeln på modulen först blinkar och sedan lyser med ett fast grönt sken. Ta fram PA-kateterlådan från kompaktförrådet. Iordningsställ ett dubbelt tryckset. Fyll en skänkel i taget genom att använda rullklämmorna. Placera tryckmodulen för mätning av PA-tryck i racketen bakom vänster pendel. Anslut tryckkabeln för PAP till tryckanslutningen på PA-modulen. Anslut tryckkabeln för mätning av kontinuerligt CVP till tryckanslutningen på CO 2 modulen (Microstream). Montera platta med fästen för tryckgivare på en droppställning. Placera tryckgivarna på plattan. Nolla därefter samtliga tryck (CVP, PAP). Vid kateterinläggningen ska tryckgivarna vara i hjärthöjd. Dukning och inläggningsförfarande enl. PM CVK/CDK Mätning av SvO2 och CCO Läkare ansluter CCO-kabel och optisk modulkabel till PA-katetern när denna är på plats. Läkaren ansluter trycksetets blå slang till den proximala lumen på PA-katetern. Den röda slangen ansluts till den distala skänkeln. Kalibrera Vigilance-monitorns SvO 2 -mätning: - Markera SvO 2 -fönstret på huvudmenyn. - Välj In vivo kalibrering i fönstret. Nu visas Inställning av baslinje för In vivo pågår. Klar om xx sekunder. Om inställningen misslyckas beror detta på dålig signal. Katetern behöver i första hand spolas. Eventuellt krävs en lägesändring av katetern, vilket utförs av läkare. Tryck fortsätt för att gå vidare. - När baslinjen är ok, tryck på aspirera med navigeringsknappen innan en blandvenös blodgas tas från den distala lumen på PA-katetern (bilaga 5) - Välj blandvenös analys på blodgasapparaten. Svar erhålls endast på SvO 2 och Hb. - Skriv in SvO 2 och Hb-värdet i fönstret på monitorn. Hb registreras i g/dl, t.ex. Hb 112 g/l = 11,2 g/dl. - Tryck därefter på kalibrera. - När det är klart, tryck tillbaka, och SvO 2 -mätningen påbörjas. Tryck på knappen för CCO-mätning på Vigilance-monitorn för att starta CCO-mätning.(bil.3) Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 2 (av 10)

3 Provtagning Blandvenös blodgas (från arteria pulmonalis) dras ur PA-kateterns distala skänkel. Välj blandvenös analys på blodgasapparaten.(bilaga 5) Observation/Skötsel Kontrollera att katetern är märkt med etikett PA-kateter. Observera om PA-kurvan ändrar utseende eller planar ut. Detta kan vara tecken på att ett koagel bildats på kateterspetsen. Flusha i första hand med spoldroppet. Om detta inte hjälper ta en 3 ml spruta med NaCl och spola i den distala skänkeln på katetern. Om kurvan trots detta är onormal eller avflackad kan det betyda att katetern kilat fast och kan orsaka lungskador. Kontakta narkosläkare för kateterjustering. Kontroll av kateterläge i cm utförs en gång/pass, samt vid lägesändring av patienten. Ett kraftigt streck på katetern motsvarar 50 cm och ett smalt streck 10 cm, dvs. IIII innebär en markering på 80 cm. Den totala kateterlängden är 110 cm. Läs av kateterläget vid de svarta ringarna vid introducern/strumpan. In-vivo-kalibrering av SvO 2 utförs en gång/pass och vid större Hb-förändringar. Kontrollera att signalen för SvO 2 på Vigilance-monitorn är bra. Grön signal = ok, gul eller röd signal betyder att PA-katetern behöver spolas eller ändra läge. Kontrollera en gång/pass att wedge-skänkeln är stängd, sprutan tömd och fastskruvad. Endast originalsprutan får användas, eftersom den är specialkonstruerad för att rymma max 1,5 ml luft och har luerfattning. (bilaga 6) Nolla tryckgivarna för PAP och CVP en gång/pass eller vid behov. Kontrollera att tryckgivarna sitter i hjärthöjd en gång/pass eller vid behov. Skötsel av PA-katetern enl. PM för CVK/CDK. Skänkeln på introducern kan vid behov användas som CVK.(bilaga 1) Behovet av katetern skall bedömas och ordineras dagligen. Katetern skall avlägsnas av narkosläkare. Introducer får tas bort av sjuksköterska. Dokumentation På IVA 343 Övervakningsjournal registreras: Under Dagens mål och ordinationer/cirkulation på baksidan: ordinerad PA-kateter - dagligen utförd kalibrering av SvO 2 dagligen Under Cirkulation på framsidan: PAP (systoliskt/diastoliskt) 1 gång/h SvO 2 1 gång/h CCI 1 gång/h CVP var 3:e timma Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 3 (av 10)

4 Patienten behöver vid registreringstillfällena inte ligga i planläge, men tryckgivarna skall sitta i hjärthöjd. Under Observationer och speciell omvårdnad på baksidan, 1 gång/pass: kontroll av kateterläge i cm kontroll av wedge-spruta nollning av tryckgivarna för PAP och CVP kontroll av att tryckgivarna sitter i hjärthöjd Under Infarter/utfarter i Melior dokumenteras av ssk samt narkosläkare: typ av PA-kateter punktionsställe inläggningsdatum utseende insticksställe omläggning av instickstället Transport Transport av patient med PA-kateter bör om möjligt undvikas. Vid transport sätt Vigilance-monitorn i Stand-by läge genom att hålla tysta-larm-knappen intryckt i tre sekunder. Dra sedan ut kablarna från Vigilance-II-monitorn. Kablarna ska inte lossas från PA-katetern, utan följa med patienten under transporten. Ta bort tryckkabeln från tryckgivaren till PAP-trycket. Under transport eller en sedvanlig röntgenundersökning krävs ingen övervakning av PA-tryck. På operation monitoreras PAtrycket på deras övervakningsmonitor. Efter avslutad transport anslut: - tryckkabel till PAP och nolla. - CCOkabel och optisk modulkabel till Vigilance-monitorn och avsluta uppehåll i monitoreringen. Ansvar Samtliga personal på intensivvårds och uppvakningsavdelning 343 ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetschefen och vårdenhetsöverläkaren ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar. Uppföljning, utvärdering och revision Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i Med Control PRO. Granskare/arbetsgrupp Bertil Andersson, vårdenhetsöverläkare, Gunilla Villén sjuksköterska, Hassan Rahmani sjuksköterska, Kerstin Andersson sjuksköterska, Martin Jonsson sjuksköterska, Marie Chronholm sjuksköterska, intensivvårds- och uppvakningsavdelning 343, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 4 (av 10)

5 Bilaga 1 Gul lumen Distal lumen. Mynnar i a. pulmonalis distalt om ballongen. Används för mätning av PA-tryck (PAP) och provtagning för blandvenös blodgas. SvO2-mätning Ansluts till Vigilance-monitorns optiska modulkabel. En ljusstråle mäter syremättnaden i a. pulmonalis. Mätningen kräver kalibrering. Blå lumen Proximal lumen. Mynnar i höger förmak. Används för mätning av kontinuerligt CVT. Röd lumen Lumen som leder till ballongen distalt på katetern. Används för att få katetern i wedge-läge(pcwp). En särskild spruta, avsedd för luft med luerlock-fattning och som rymmer max 1,5ml, ansluts. Värmeslinga Ansluts till Vigilance-monitorns CCO-kabel. Värmer regelbundet ett segment av katetern för beräkning av kontinuerlig CCO. Termistor Ansluts till Vigilancemonitorns CCO-kabel. Mäter temperaturförändrin gar vid distala lumen för beräkning av CCO. Skänkeln på introducern kan vid behov användas som CVK. Wedge-ballong - i uppblåst läge. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 5 (av 10)

6 Bilaga 2 Tryckmodul för mätning av PAtryck (PAP). Modulen placeras i racket bakom vänster pendel. Dubbelt artärtryckset Anslut tryckkabel för mätning av kontinuerligt CVT till tryckutgången på CO2-modulen (Microstream) bredvid X2:an. Kopplas till proximala lumen på PA-katetern för mätning av kontinuerligt CVT. Kopplas till distala lumen på PA-katetern för mätning av PA-tryck (PAP). Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 6 (av 10)

7 Bilaga 3 Vigilance II monitor Ansluten CCO-kabel. Navigationsratt Ansluten optisk modulkabel. Den har en uppvärmningstid på 20 min. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 7 (av 10)

8 Bilaga 4 Intellibridge för kommunikation med Vigilance. Placeras i rack bredvid tryck-modul för mätning a Intellibridge för kommunikation med v PA-tryck. Nätverkskabel mellan Intellibridge och baksidan av Vigilancemonitorn. Lampa som lyser grönt, när Intellibridge-modulen kommunicerar med Vigilancemonitorn. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 8 (av 10)

9 Bilaga 5 Tryckset för kontinuerligt CVT kopplas till proximala lumen på PA-katetern. Tryckset för PAP kopplas till distala lumen på PAkatetern. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 9 (av 10)

10 Bilaga 6 Kontrollera att wedge-skänkeln är stängd och att sprutan tömd på luft och fastskruvad. Använd endast originalsprutan, eftersom den är specialkonstruerad för att rymma max 1,5 ml luft och har luerfattning. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 10 (av 10)

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad

Enteral nutrition. Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Enteral nutrition Näringstillförsel via en sond till mag-tarm kanalen. 20110920 Växjö Kommun Distriktssköterskor Zita Fredriksson Annika Tarstad Innehållsförteckning Bakgrund, referenser, ansvarsförhållanden..

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21 Diarienummer: Verkställighet/genomförande Rutin Hantering av trygghetslarm Gäller från: 2014-05-21 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Ansvarig

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition 1 (34) Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar och 2 (34) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Ansvar... 3 Indikationer/ kontraindikationer för... 3 Ansvarsfördelning... 4 Inläggning av

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

minsolo energidisplay Manual

minsolo energidisplay Manual minsolo energidisplay Manual Nu kan du ta kontroll över din elräkning! Tack för att du har köpt Fortums energidisplay minsolo. Med minsolos hjälp lär du dig att förstå och ta kontroll över din elförbrukning.

Läs mer

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet 2013-09-01 Materialet granskat och godkänt av; Mari Eriksson / MAS Kristianstads Kommun Mag-tarmkanalen Grunden för all kost och nutritionsbehandling

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Våren 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014 01 - Första versionen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruksanvisning. Flexiboard USB

Bruksanvisning. Flexiboard USB Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning Flexiboard USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

ANELÄK Kontinuerlig EEGövervakning

ANELÄK Kontinuerlig EEGövervakning 1 (12) NELÄK Kontinuerlig EEGövervakning på IV Det finns numera utrustning för att när som helst starta en kontinuerlig EEGregistrering och sända densamma on-line till neurofyslab. Kontorstid kan neurofyslab

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer