Hjälper hjälpmedel? Om vardagsteknik och kognitiva hjälpmedel för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälper hjälpmedel? Om vardagsteknik och kognitiva hjälpmedel för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom"

Transkript

1 Hjälper hjälpmedel? Om vardagsteknik och kognitiva hjälpmedel för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom Inger-Lise Koch FoU-dokument 2012:5 ISBN Stadskontoret

2 Förord Sedan Ädelreformen genomfördes har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ökat alltmer och arbetsterapeuters och sjukgymnasters kompetens efterfrågas i allt större omfattning. De upplever att högre krav ställs på deras kunskap och kompetens. För att möta behovet av kunskapsutveckling har Malmö stads metodutvecklare och chefgrupp för rehabilitering tillsammans med FoU Malmö format en aktivitet kallad Verksamhetsanknuten ämnesfördjupning inom kommunal rehabilitering. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har därmed haft möjlighet att i form av en litteraturstudie, under en period av åtta veckor, inhämta ny kunskap genom att fördjupa sig i ett yrkesspecifikt ämne adekvat för verksamheten. Resultatet redovisas såväl skriftligt i en rapport som muntligt. Förhoppningsvis bidrar detta till spjutspetskompetens och bildandet av en kunskapsbank för rehabiliteringspersonal samt att den fortsatt önskar arbeta i Malmö stad. En erfaren kollega från en annan stadsdel har ersatt den studerande och en vikarie anställts på kollegans vakans och erbjudits en god introduktion i rehabiliteringsarbetet. Erfarenhetsutbytet mellan kollegor kan bidra till ökad kvalitet på rehabiliteringen och att den blir likvärdig för malmöbon. Inger-Lise Koch, legitimerad arbetsterapeut, vid vård och omsorg i Västra Innerstaden, har sökt kunskap om vardagsteknik och kognitiva hjälpmedels effekt för individer med demenssjukdom och kognitiv svikt i förhållande till att leva självständigt samt vad som hindrar/främjar användningen. Hon visar bland annat på förutsättningar för hjälpmedels och teknikers nytta men konstaterar också att behovet av mer forskning är stort t.ex. kring hemmaautomatiseringen. Ett uppehåll i arbetet mellan kunskapssökandet och färdig rapport, innebär förmodligen att forskningsresultaten inom området under tiden ökat. Ett stort tack till Inger-Lise som genomfört studien! Tack till Mia Svensson Burghard, leg. arbetsterapeut och metodutvecklare för kommunal rehabilitering samt Jenny Ekblad, fil.dr och FoU-koordinator för granskning av och värdefulla synpunkter på manus. Aktiviteten är även ett samarbete mellan Institutionen för Hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet och FoU Malmö genom delat handledarskap. Ragnhild Cederlund, docent och leg. arbetsterapeut har genomfört den handledning som Lunds universitet svarat för. Malmö oktober 2012 Gittan Ekvall FoU koordinator, äldreomsorg FoU Malmö Malmö stad 1

3 Innehållsförteckning Förord... 1 Inledning...3 Bakgrund...4 Syfte...6 Metod...8 Resultat...9 Nyttan av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik...9 Tekniska hjälpmedel och vardagsteknik till individer med demenssjukdom...10 Hinder och möjligheter till oberoende i vardagsaktiviteter vid demenssjukdom...13 Samspel med omgivningen...16 Diskussion Referenser

4 Inledning I Malmö har individer med olika demensdiagnoser ökat som följd av att fler blir äldre och att man blivit bättre på att upptäcka symptom hos individer med demenssjukdom. En demensdiagnos innebär någon form av kognitiv svikt och ofta har eller får personen svårigheter att klara av sin vardag. I det senare skedet av sjukdomen kommer beroende av stöd och hjälp från andra, exempelvis anhöriga, vänner och vårdpersonal. I dag finns det flera olika medicintekniska hjälpmedel, däribland kognitiva hjälpmedel samt vardagsteknik som kan hjälpa individer med demenssjukdom i deras vardag. För att en individ med demenssjukdom ska få nytta av dessa hjälpmedel är det viktigt att börja använda dem i ett så tidigt skede av sjukdomen som möjligt. Det kan medföra ett mindre beroende av stöd och hjälp från andra individer under en längre tid. Som arbetsterapeut är det inte alltid man kommer i kontakt med individen med demenssjukdom i det tidiga skedet av sjukdomen. Detta kan ha olika orsaker, t.ex. ingen kännedom om individen, att anhöriga bor långt borta och vill ha möjlighet att vara med vid ett hembesök, att flera olika yrkeskategorier ska försöka hitta en gemensam tid för ett hembesök. Om ett hjälpmedel kan göra nytta eller om det ställer till besvär går inte alltid att avgöra på förhand då det kan vara svårt att bedöma vilket hjälpmedel som är bäst för en individ med demenssjukdom och kognitiv svikt. Kognitiv svikt kan innebära minnesproblem, svårigheter med tid och tidsuppfattning, inlärning, uppmärksamhet och varseblivning. Det kan också innebära att personen tappar ord, har svårt att förstå och att föra ett samtal, att tänka, förstå samt planera en handling. Ytterligare faktorer som kan försvåra en bedömning av behovet kan vara det allmänna hälsotillståndet, undernäring, urinvägsinfektion eller andra infektioner, felmedicinering, dålig sömn och depression samt brist på bra bedömningsinstrument/test av de eventuella behoven. Två individer med demenssjukdom som har samma symptom av kognitiv svikt, där kan den ena individen klara av att använda ett kognitivt hjälpmedel medan den andra saknar den förmågan. Bland arbetsterapeuter som arbetar med individer med demenssjukdom och kognitivt svikt är uppfattningen att det kan vara svårt att göra en korrekt bedömning av vilket kognitivt hjälpmedel som stödjer eller hjälper dessa bäst. Ibland får man som arbetsterapeut prova sig fram vilket kan ta tid innan en individ med demenssjukdom har förstått eller accepterat nyttan av hjälpmedlet. Det finns därför ett behov av mer kunskap om hur individer med demenssjukdom och kognitiv svikt kan stödjas och hjälpas med bra kognitiva hjälpmedel och vardagsteknik så att de klarar av vardagsaktiviteter med mindre stöd och hjälp från andra individer i omgivningen. 3

5 Bakgrund Demenssjukdom är en övergripande beteckning för en rad olika sjukdomar uppdelade i tre grupper: primärgenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar och sekundära sjukdomar (Svenskt demenscentrum 2009). Primärdegenerativa sjukdomar kommer smygande då hjärncellerna förtvinar och dör. Till denna grupp hör Alzheimer som är den största av alla demensdiagnoser, över hälften av alla individer med demenssjukdom har denna diagnos. Vaskulära sjukdomar kallas också blodkärlsdemenssjukdom. Dessa kommer plötsligt och uppstår på grund av blödningar eller blodproppar i hjärnan. En del individer har blanddemenssjukdom som är en blandning av Alzheimer och vaskulär demenssjukdom. Till sekundära sjukdomar räknas ett sjuttiotal sjukdomar och skador som kan leda till demenssjukdom bl.a. alkoholmissbruk eller att man under lång tid har varit utsatt för skadliga lösningsmedel (Svenskt demenscentrum 2009). Enligt Socialstyrelsen (2010) finns det ca individer med en demenssjukdom i Sverige. Åtta procent av personer 65 år och äldre har en demensdiagnos. Då risken fördubblas vart femte år (SBU 2007) har ca hälften av de som är 90 år eller äldre en demenssjukdom. I Malmö var den faktiska folkmängden (Malmö stad, Stadskontoret 2010 s. 11) och antalet 65 år och äldre var individer. Folkmängden förväntas öka till individer 2015 enligt Stadskontorets prognos och av dem förväntas att vara 65 år eller äldre. Det är svårt att säga hur många individer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende i Malmö och som har fått beviljat bistånd eller mottagit någon form av åtgärd från Malmö stad. Ekberg (2010) som arbetar på Vård- och boendeförmedlingen, Sociala resursförvaltningen i Malmö stad har uppgett att det år 2010 fanns 800 platser på särskilt boende för individer med demenssjukdom och att antalet platser troligen kommer att öka till 1000 de närmaste åren. Malmö stad är uppdelat på tio enskilda stadsdelsförvaltningar med olika antal invånare och olika åldersfördelning. Den 1 januari 2011 var totala antalet invånare i stadsdelen Västra Innerstaden varav var 80 år eller äldre. Motsvarande siffror var för Oxie respektive 352 samt för stadsdelen Centrum respektive (Ekvall 2011 s.30). I några stadsdelar finns det specialutbildad hemtjänstpersonal i specifika team och i flera stadsdelar finns det en demenssjuksköterska. Arbetsterapeuter finns i alla stadsdelar men bara i några få finns det arbetsterapeuter som arbetar heltid mot individer med demenssjukdom. 4

6 I regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ingick att de skulle utarbeta nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, och de färdigställdes sommaren 2010 (Socialstyrelsen 2010). Syftet var att öka kvalitetsutvecklingen och att säkerställa att individer med en demenssjukdom och deras anhöriga får en så bra vardag som möjligt samt att de får det stöd och den hjälp som de är i behov av. I riktlinjerna definieras demenssjukdom som: Mild demenssjukdom betecknar ett tidigt skede då individen kan klara sig själv utan så stora åtgärder från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Måttlig demenssjukdom betecknar det skede i demenssjukdomen då individen behöver hjälp för att klara vardagliga sysslor. Svår demenssjukdom betecknar det skede då individen behöver hjälp med det mesta (Socialstyrelsen 2010 s.14). Socialstyrelsen anser också att olika kognitiva hjälpmedel ska stödja individer med demenssjukdom i deras aktivitetsutförande så att de kan behålla självkänslan och bli mer oberoende av hjälp. Hjälpmedel ska också kunna öka tryggheten för den demenssjuke och dennes anhöriga. I de senare skedena av demenssjukdomen finns det ofta behov för generella och individuella larm, dels i ordinärt boende, dels på särskilt boende. När en individ med demenssjukdom har erhållit ett kognitivt hjälpmedel ska det göras regelbundna uppföljningar så att förändringen av behovet av hjälpmedel kan följas samt eventuellt sätta ut hjälpmedel när individen inte längre har nytta av det (Socialstyrelsen 2010). I mitt arbete som arbetsterapeut i Malmö stad har jag upplevt att ett kognitivt hjälpmedel kan stödja en individ med demenssjukdom till ett positivt beteende i vardagen om inte kraven på användning är för stort från omgivningen. Lawton menar (Law & Cooper m. fl. 1997) att om kravet eller pressen från omgivningen blir för stort och individens kompetens är låg kan det skapa en negativ effekt och ett oönskat beteende hos individen. Det är därför viktigt att kraven från omgivningen motsvarar individens kompetens och förmåga att använda ett hjälpmedel. Då kan en positiv effekt uppnås med ökad självkänsla och välbefinnande hos individen med demenssjukdom. Tekniska hjälpmedel förskrivs i störst utsträckning av legitimerad personal. Med tekniska hjälpmedel menas här ett hjälpmedel som hjälper en individ med funktionsnedsättningar att kunna utföra en aktivitet självständigt eller att individen blir mer oberoende av andra personers hjälp. Vardagstekniska hjälpmedel är saker som finns i hemmet och hjälper individen på samma sätt som tekniska hjälpmedel. Vardagstekniska hjälpmedel finns att köpa i butiker på den öppna marknaden. Teknik för hemmaautomation (domotics) är vardagsteknik som har möjlighet att kommunicera med varandra och användaren via 5

7 datornätverk, exempelvis möjliggör det för en dator att varna om spisen är på eller att ett fönster är öppet när man går ut genom ytterdörren. Alla distriktsarbetsterapeuter i Malmö stad har förskrivningsrätt på kognitiva hjälpmedel. Malmö stads Hjälpmedelscentrum (HMC) har i sitt bassortiment tjugo kognitiva hjälpmedel där största delen är tids- och minneshjälpmedel samt en sängvakt med rörelsedetektor. Fyra hjälpmedel är utanför bassortimentet och måste beställas på särskild blankett, tre av dessa är minneshjälpmedel och ett är kognitivt bildstöd. Mellan och skedde 606 förskrivningar. Den mest frekventa förskrivningen var på Förgätmigej el-tidskalender (185 st.) efterföljt av Natt- och dagkalender (94 st.). I figur 1 finns en tabell från HMC. Den visar vilka kognitiva hjälpmedel som finns i bassortimenten, antal förskrivningar för de enskilda hjälpmedlen samt pris. Dessa hjälpmedel stödjer eller hjälper alla grupper av individer med kognitivt svikt inte enbart individer med demenssjukdom. De två el-almanackorna är automatiska och enkelt utformade. Den ena har ett foto på blommor som skall dra blicken till sig så att individen med kognitiv svikt automatiskt vill titta på dagens namn och datum. Dessa hjälpmedel kan naturligt passa in bland hemmets övriga prydnadsföremål. Syfte Studien syftar till att undersöka vad som publicerats om nyttoeffekten av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik för individer med demenssjukdomar och kognitiv svikt. Följande frågeställningar har studerats: Vilket tidsperspektiv finns för nyttan av kognitiva hjälpmedel och vardagsteknik? Upplever individen med demenssjukdom sig mer oberoende vid användningen av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik? Vad främjar eller hindrar användningen av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik? 6

8 Fig 1. Tabell, upprättad av HMC, visar antal förskrivningar av kognitiva hjälpmedel under perioden till och med Malmö stad Hjälpmedelscentrum Antal förskrivningar av kognitiva hjälpmedel under perioden fram till dagens datum Benämning Pris/kr Antal Talande armbandsklocka Cadex armbandsklocka 12 larm Medos armbandsklocka 6 larm Minnesklocka vibr/ljud 5 larm Fickur Klara talande Kvartur Timstock 4 olika art Pajalaklockan 24 tim 0 Sigvart dygnstavla med larm Time Timer 19x19 med larm MemoBase/MemoGo Certecklockan 24 tim 0 Påminnaren med talmeddelande Handi tid- och planeringshjälpmedel Handifon Utanför bassortiment Voisec talande knapp Förgätmigej elektr tidskalender Natt- och dagkalender Natt- och dagkalender med bild Medicindoserare Careousel Medicindoserare Dosis Utanför bassortiment Sängvakt rörelsedetektor exkl mottagare Kogn bildstöd Min Ekonomi dataprogr Utanför bassortiment Fickbandspelare/fickminne Milestone Utanför bassortiment Besöksadress Regnvattengatan 2 Postadress Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

9 Metod Studien är en litteraturstudie som gjorts i perioden till Datasökningen skedde först med fria ord och fri sökning på olika sidor på internet. Efter söktes i vetenskapliga databaser med tillgång från Medicinska fakulteten på Lunds Universitet. Datasökningen gjordes i olika omgångar för att hitta vetenskapliga evidensbaserade undersökningar och artiklar som beskriver effekten av nyttan av kognitiva hjälpmedel och vardagstekniker för individer med demenssjukdom och kognitivt svikt. Sökorden var Dementia, Cognitive Disorders, Assistive Device, Assistive technology, Self-Help Device, Home support, Independent, outcome och RCT (Randomized controlled trial). Sökning har gjorts på Google sökmotor, Google scholar, Google books och OTseeker. De vetenskapliga databaserna var Cochrane, PubMed, Medline, Cinahl, AMED och PsycINFO. På en stor del av de fria sökningarna på internet fanns enbart tillgång till abstract eller sammanställningar av olika rapporter och vetenskapliga artiklar. Vid sökresultaten på databaserna genom Medicinska fakulteten, Lunds Universitet fanns tillgång till de flesta vetenskapliga artiklar och avhandlingar i fulltext. Ett större antal abstract och sammandrag/sammanställningar lästes igenom. Sedan gjordes ett urval av dessa artiklar, avhandlingar samt rapporter som framskaffades och granskades. Det fanns inga artiklar, avhandlingar eller annan litteratur som visade effekten av nyttan av ett kognitivt hjälpmedel. Därför valdes ett antal närbesläktade artiklar ut som eventuellt kan belysa frågorna. 8

10 Resultat I följande kapitel kallat Resultat presenteras i det inledande avsnittet kallat Nyttan av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik de studier som behandlar och till en del ger svar på huvudfrågan om vilken effekt hjälpmedel har för individer med demenssjukdomar. I det andra avsnittet kallat Tekniska hjälpmedel och vardagsteknik till individer med demenssjukdom redovisas studier som på olika sätt belyser användandet av hjälpmedel och vardagsteknik och mer tangerar än ger direkt svar på i syftet ställda frågor. I det tredje avsnittet Hinder och möjligheter till oberoende i vardagsaktiviteter vid demenssjukdom redovisas resultat kring frågan om huruvida användandet leder till upplevelse av oberoende. I fjärde avsnittet kallat Samspel med omgivningen redovisas resultat som lyfter fram omgivningens betydelse för ett fruktbart användande av hjälpmedel och vardagsteknik. Allra sist finns ett kapitel kallat Diskussion. Nyttan av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik Två artiklar hittades om effekten av hjälpmedel. Den ena var en litteraturöversikt och den andra en klinisk pilotstudie. Enligt Martin & Kelly m.fl. (2008) identifierades inga randomiserade kontrollerade studier (RCT) i deras litteraturöversikt och inte heller några andra studier som visade effekten av hur elektroniska tekniska hjälpmedel (EAT) påverkar individer med kognitiv svikt, där ingick också individer med demenssjukdom. Författarna pekar på bristen av empiriska resultat som berör användningen av EAT. Nya produkter tas i bruk utan att nyttan av dessa har testats vilket har betydelse för utövare och brukare inom vården, då tekniken allt mera integreras inom vård och omsorg. De påpekar också att en högre kvalitet på forskning behövs inom området. Mihalidis m.fl. (2008) undersökte om individer med mild till moderat demenssjukdom blev mera oberoende av vårdpersonal/assisterande person i aktiviteten handtvätt med stöd av COACH (Cognitive Orthosis for Assisting activities in the Home). COACH är ett datorbaserat system med en monitor som visar en instruktionsvideo för handtvätt. Sex individer med mild demenssjukdom som kunde förstå muntliga uppmaningar deltog i en pilotstudie. Videoinspelningen visades på en skärm som var monterad vid ett handfat. Varje deltagare tvättade händerna 40 gånger under en 8 veckorsperiod med och utan visning av inspelningen. Resultatet blev att självständigheten ökade med 11 % och att det var 60 % färre interventioner från assisterande person när COACH var i bruk. Det var stor skillnad i effekt mellan deltagarna. Fyra deltagare blev nästan helt oberoende i aktiviteten handtvätt. Det verkade inte finnas något samband med deltagarnas Mini Mental State 9

11 Examination (MMSE) poäng och deras grad av självständighet. Forskarna ansåg att graden av självständighet berodde på deltagarnas olika egenskaper och förmågor. Studien visade lovande resultat och en utveckling av COACHsystemet planeras genom att göra en studie som är samhällsbaserad och med stickprovsurval för att få en större mångfald av individer med olika demensnivåer. Forskarna anser sig då kunna svara på frågor om huruvida individer med demenssjukdom blir mer självständiga och därmed minskar belastning på vårdpersonal/assisterande person samt om korrekt vägledning kan ges genom olika ADL-aktiviteter i COACH. Tekniska hjälpmedel och vardagsteknik till individer med demenssjukdom Bharucha, m.fl. (2009) granskade kliniska och datavetenskapliga litteraturdatabaser angående kognitiv hjälpmedelsteknik som kunnat ha betydelse för individer med demenssjukdom. Fokus var på intelligenta kognitiva hjälpmedel, fysiologiska sensorer, enkla och multimodala miljösensorer samt avancerade integrerade system som kan ha särskild betydelse för demensvården. De hittade 58 grundläggande och avancerade tekniska hjälpmedel och vardagstekniker, där endast tre stycken var kliniskt testade. De kliniskt testade systemen kallas CareWatch, CareMedia och COACH. En sammanfattning gjordes i tabellform över hjälpmedlens och teknikens styrkor och begränsningar samt av typ, målgrupp, kapacitet och data från de kliniska prövningarna. I en sammanställning av undersökningen från Norden (Hjälpmedelsinstitutet 2008) intervjuades 29 individer med demenssjukdom, deras anhöriga och förskrivarna om vilka och på vilket sätt kognitiva hjälpmedel används i vardagen. Enbart individer med demenssjukdom som använde tekniska hjälpmedel inkluderades. Lisbeth Villemoes Sørensen fil.dr och arbetsterapeut, gjorde tillsammans med Lilly Jensen även hon arbetsterapeut, en analys av de 29 beskrivningarna. Deltagarna ingick i ett projekt som förlöpte över två år och kom från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Ett 40-tal hjälpmedel beskrevs, allt från badbräda, el-almanacka och spisvakt, till olika typer av larm- och kontrollsystem samt GPS-lokalisering med flera. Hjälpmedlen hade använts i tre veckor upp till tre år och hade använts på olika sätt av brukarna. Tre brukare använde deras hjälpmedel varje dag, arton brukare använde dem flera gångar om dagen, fyra brukare använde dem på natten och en brukare använde hjälpmedlen fyra till fem gånger i veckan. I undersökningen påpekades vikten av att de olika nordiska ländernas lagar och förordningar följs, i förhållande till olika former av övervakningshjälpmedel som används av individer med demenssjukdom. 10

12 Analysen visade att kognitiva hjälpmedel var till nytta i livssituationen, minskade belastningen för anhöriga och vårdpersonal samt var besparande för samhället. Dessutom konstaterades att kognitiva hjälpmedel kan stödja och öka självständigheten hos individer med kognitiv svikt så att de bevarar aktiviteter och sociala kontakter i vardagen. Intervjuundersökningen visade inte hur stor effekten eller nyttan är vid bruket av kognitiva hjälpmedel. De intervjuade individerna ansåg att hjälpmedlen hade betydelse i många av de dagliga aktiviteterna (Hjälpmedelsinstitutet 2008). På Irland gjordes en studie där Cahill & Begley m.fl. (2007) testade fem olika hjälpmedel för individer med demens. Fyra av de kognitiva hjälpmedlen var prototyper, en automatisk natt- och dagkalender, en sakletare, en automatisk nattlampa och en spisvakt till gas som togs ut ur studien då det visade sig att den var svår att ställa in och såg så annorlunda ut att deltagare slutade att använda spisen. Det femte hjälpmedlet var en bildknappstelefon som fanns i dagligvaruhandeln. Från början deltog 34 individer med sina anhöriga och personal men redan innan uppföljningen, som skulle göras efter tre månader, hade 14 individer fallit bort. Två av dessa föll bort innan bedömningen började, två andra individer blev sämre och kom på särskilt boende och ytterligare två individer kunde inte förlika sig med hjälpmedlen, och för resterande åtta individer var det fel på deras hjälpmedel. Efter tre månader, när kontroll gjordes, var hjälpmedlen fortfarande till nytta för flera av deltagarna. Det var individuellt vilka hjälpmedel som de tjugo kvarvarande deltagarna provade. Elva deltagare provade från början sakletaren men enbart tre fullföljde hela perioden. En del hade tekniska besvär med att använda den och en anhörig tyckte att den var bättre för sig än för deltagarna: Its good for me, not for her (the person with dementia) so much. Usually it would take me an hour and a half to find things, now it only takes a few minutes (Cahill & Begley m.fl s.138). Sex deltagare provade nattlampan, sex deltagare provade knapptelefonen och sex deltagare provade den automatiska kalendern. Alla fullföljde inte testet i de här fallen heller. Bildknappstelefonen fick stor användning. Men det var den automatiska natt- och dagkalendern som användes mest, en deltagare sa att hon inte ringde lika mycket till sin vårdpersonal och att det gav en känsla av oberoende: It s the best thing I ve ever got. I don t have to ask Deidre (caregiver) what day it is, it gives me a sense of. Independence (Cahill & Begley m.fl s.137). I flera fall behövde individerna påminnas om användandet. Omkring hälften av deltagarna skulle påminnas om att använda kalendern och 11

13 bildknappstelefonen och fyra av fem skulle påminnas om sakletaren. Ingen skulle påminnas om nattlampan. Det var skillnad mellan deltagarna och deras assisterande person/vårdpersonal i uppfattningen om hur mycket deltagarna skulle påminnas om att använda hjälpmedlen. Men alla parter både deltagarna, deras anhöriga och personal fann att de kognitiva hjälpmedlen gjorde nytta i vardagen. I en annan studie om tidshjälpmedel undersökte Nygård & Johansson (2001) problematiken vid upplevelsen av tidsbegrepp och avläst tid. Studien inkluderade fem deltagare varav två deltagare var yngre, det vill säga under 65 år. Alla deltagare hade problem med orientering av framtiden vilket gjorde att de var beroende av hjälp med planering av exempelvis överenskommelser som låg i framtiden. Resultaten visade att det är viktigt att vara motiverad och att ha en bra uppfattning om olika tidsbegrepp. Nyttan av hjälpmedlen berodde på motivation, individuella kognitiva problem samt på hur stora problem deltagarna hade med uppfattning om och förståelse av realtid. I en studie av Martin m.fl. (2007) gjordes en noggrann kartläggning av individer med demensbeteende. Beteendemönstret lades in i ett datorprogram där ett nätverk av diskreta infraröda sensorer var placerade i individens lägenhet. Sensorerna registrerade onormal aktivitet i lägenheten: när tv:n eller vattenkranen inte stängdes av, om individen inte låg i sin säng som vanligt, var orolig eller på annat sätt ändrat beteende eller om ytterdörren öppnades. Denna information behandlades av en dator som lämnade meddelande till personalen om att någonting inte var som vanligt. Personalen kunde se vilken sensor som indikerade att det hände något ovanligt och sedan gå till individens lägenhet för att kolla upp vad som hänt. Enligt Martin m.fl.(2007) medförde systemet att intrånget hos individer med demenssjukdom minskade. Den extra tid som blir över kan användas till de mest behövande individerna. Det är enkelt att kontrollera på datorn att alla mår bra. Detta är inte detsamma som att minska god omsorg, men att använda tiden effektivt som personal. Margot-Cattin & Nygård (2006) ansåg att det finns ett behov av att förstå hur teknologi kan främja behovet av välbefinnande hos individer med demenssjukdom. De undersökte individer med demenssjukdom som bodde på en avskärmad enhet där också personalen deltog. Studien pågick i sex månader. Varje individ med demenssjukdom fick ett accesskort som enbart gick till deras egen bostad. I början gick de runt och provade alla dörrar men efter en tid och med stort stöd och uppmuntran från personalen lärde de sig att öppna sin egen dörr. Enligt personalen fick individen med demenssjukdom en förstärkt känsla av förmåga och ökad självkänsla, vilket i sin tur tycktes leda till minskad ångest och främjade en allmän känsla av trygghet och välbefinnande på enheten, både hos individen med demenssjukdom och hos personalen. 12

14 Hinder och möjligheter till oberoende i vardagsaktiviteter vid demenssjukdom Bergdahl & Johansson (2007) har gjort en interventionsstudie i ett samverkansprojekt mellan region och kommun i en period på drygt två år. Det fanns tretton deltagare med ett bortfall på tre deltagare och deras anhöriga. Kriteriet för att delta var problem med minnet, tiden, oro och ängslan samt en önskan att bli mera oberoende av andra individer i tidsrelaterade frågor. De kognitiva hjälpmedlen som valdes ut för bedömning var Elektronisk kalender, Talande armbandsklocka, Komihågklockan samt Sigvart Dagsplan och Careousel medicin dosett. Deltagarna upplevde en förbättring av bl.a. delaktighet, säkerhet, ökad självständighet och ökad trygghet. De kognitiva hjälpmedlen användes en till flera gånger om dagen. Några av deltagarna förstod själva hur de skulle använda hjälpmedlen och andra behövde hjälp eller bli påminda om dem. Rosenberg (2009) har i en studie använt ett frågeformulär som utvecklats år 2002 av en forskare på Karolinska institutet i samspel med kliniska arbetsterapeuter. Frågeformuläret Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) tar upp 86 vardagstekniska hjälpmedel fördelade på 8 aktivitetsområden. Rosenberg har kvalitettestat frågeformuläret med Rasch och ändrat det från en fyra-gradig kategoriskala till en tre-gradig kategoriskala som stämde bättre överens med validitet och reliabilitet. Den tre-gradiga kategoriskalan var: använder inte längre, använder med besvär, använder utan svårigheter. 157 deltagare testades uppdelade på tre grupper. Grupp 1: 34 individer med mild demenssjukdom, Grupp 2: 30 individer med mild kognitiv svikt och Grupp 3: 93 individer utan kognitiv svikt. De 157 deltagarna skulle skatta vilka vardagstekniker och hjälpmedel som de upplevde var svårast respektive lättast att använda. De var, med den svåraste först: mobiltelefon med andra tjänster än samtal och sms, mobiltelefon sms, telefon med snurrskiva, självbetjäningsincheckning på flygplatser, verktyg, betaltelefon, internetbank, e-post, locktång, internet, / / spis, radio, kaffemaskin, tryckknappstelefon, tv, kölappsystem, spolningsanordning på offentliga toaletter, dörröppnare och skjutdörrar. Deltagarna skulle också skatta vilka vardagstekniker och hjälpmedel som de upplevde var mest respektive minst relevanta för dem. De var i fallande ordning: tv (136), dammsugare (135), spis (134), tryckknappstelefon (133), kölappssystem (133), radio (132), hiss (132), skjutdörrar (83), karuselldörrar (83), fjärrkontroll till tv:n (83), / / internet (40), mobiltelefon med andra tjänster än samtal och sms (32), biljettmaskin (26), med flera. Forskarna fann att användningen av vardagsteknik och hjälpmedel var en större utmaning för äldre med mild demenssjukdom och mild kognitiv svikt, än för äldre utan kognitiv svikt. 13

15 Det är inte alla individer med demenssjukdom som klarar att använda tekniska hjälpmedel. Det fann även Nygård & Starkhammar (2007) när de gjorde en etnografiskt inspirerad studie där de kartlade åtta individer med demenssjukdom och deras svårigheter vid användningen av informations- och kommunikationshjälpmedel i vardagsaktiviteter. Individerna hade diagnosen mild till moderat demenssjukdom och alla hade olika social bakgrund samt olika nivåer av utbildning. Åldern varierade från 57 år till 72 år. Fem av åtta individer var kvinnor. Vid första sessionen valdes passande aktiviteter i hemmet samt de redskap och hjälpmedel som individerna var mest vana att använda under aktiviteten. Aktiviteterna kunde vara att boka tid till tvättstugan, betala räkningar, använda kreditkort, dator, klockradio, mobiltelefon, m.m. I de följande två till fyra sessionerna som sträckte sig över tre veckor skulle individerna med demenssjukdom visa och berätta hur de använde redskapen och hjälpmedlen. Det gjordes också besök i livsmedelsbutik i närområdet eller annan relevant affär där det iakttogs hur de tekniska hjälpmedlen användes och hur olika problem löstes när de uppstod. Resultaten visade att det fanns svårigheter och hinder inte bara med nya utan även gamla hjälpmedel som individer med demenssjukdom var vana vid att använda i vardagen. Andra ting som framkom var minnesbrist, känslighet för stress, dålig kunskap om teknologi och vad den kan användas till, samt oförmåga att observera flera ting samtidigt m.m. Forskarna utarbetade utifrån analysen av kartläggningen en taxonomi (se Figur 2), ett klassificeringssystem, baserat på fyra domäner, områden som beskriver svårigheter och hinder vid användning av vardagstekniker och hjälpmedel för individer med Alzheimers sjukdom. Domän I: Tillstånd som är ett hinder vid användningen av teknik. Forskarna har delat in Domän I i två undergrupper. Den första kallas Tillstånd med anknytning till individen och består av kategorierna Minnessvikt, Nedsatt simultankapacitet, Känslighet för stress samt Avsaknad av förkroppsligande av teknik. De två första visades för alla åtta individerna i undersökningen (angående förekomst av respektive tillstånd hos individer se fortsatt Figur 2). Den andra undergruppen kallas Tillstånd med anknytning till sammanhanget. I den ingår kategorierna Press från den yttre miljön, Kravet om orientering i tid och rum samt Utformning av objekt. Domän II: Begränsningar i deltagarnas kunskap om tekniken och dess potential. Den omfattar kategorierna Förvirrande tekniska objekt eller tjänster, Osäkerhet om de funktionella aspekterna av teknik, samt Osäkerhet om det tillämpningsområde som är relevant för en viss teknologi. Domän III : Kommunikationsproblem vid användning av teknologi. Den består av två undergrupper. En är Kommunikationssvårighet vid 14

16 Figur 2. Taxonomi ur Nygård, L. & Starkhammar, S. (20007 s. 148) tolkning och förståelse, som består av två kategorier dvs Identifikation, tolkning och kännedom om hur man ska reagera på information från teknologi samt Kommunikation med telefontjänster eller med telefonsvarare. Den andra undergruppen kallas Kommunikationssvårighet vid hantering och manövrering av teknologi och består av sex kategorier varav en är Hantering av nummerserier. Andra är Sekvensering av åtgärder i enlighet med teknologins krav, Val av kommando eller knapp från flera alternativ samt Justering av handtag och knappar med avseende på riktning (angående förekomst av respektive tillstånd hos individer se Figur 2). Domän IV: Instruktioner för användning: en illusion av stöd. (Nygård & Starkhammar 2007 s.148) (Översättning från engelska har gjorts av författaren). 15

17 Forskarna påpekade att om möjligheten finns att en person med demenssjukdom eventuellt kan använda ett hjälpmedel i vardagen, är det viktigt att det görs en utvärdering och ett övervägande om hjälpmedlet gör nytta eller om det förvärrar situationen för individen med demenssjukdom. Enligt forskarna kan resultatet från studien inte generaliseras då det antas att svårigheterna som framkom inte är specifika för individer med mild till moderat demenssjukdom utan att även friska individer i varierande åldrar kan ha erfarenheter av liknande svårigheter. Utformningen av hjälpmedel är viktigt för att det skall vara stödjande enligt Rosenberg & Nygård (2010). De skall vara användarvänliga, mycket enkla i proceduren, ha ett fåtal val av knappar och ta hänsyn till individens eventuella syn- och hörselnersättning med mera. Rapportens delstudier resulterade i en checklista med olika aspekter att tänka på i ett första samtal med individen med demenssjukdom och dess anhöriga angående vardagsteknik och hjälpmedel samt aspekter vid tillförskrivningen. Samspel med omgivningen Hjälpmedelsinstitutet (2008) anser att om individer med demenssjukdom skall kunna utnyttja kognitiva hjälpmedel maximalt, måste de förskrivas i så tidigt skede av sjukdomen som möjligt. Vid förskrivningen av hjälpmedel är det viktigt att ha god tid, dels för att skapa ett bra förtroende, dels för att det tar tid att lära in det nya hjälpmedlet och dels för uppföljning då behov och funktionsnivå hos en individ med demenssjukdom kan ändras snabbt. Kognitiva hjälpmedel bör utprovas i de situationer som hjälpmedlen ska användas så att de anpassas till behovet. Bra instruktion i hjälpmedlets funktion kan vara avgörande och ibland kan det vara bättre att en anhörig instruerar i hjälpmedlets funktion och skötsel för individen med demenssjukdom. För att kunna förbättra och prioritera olika åtgärder för individer med kognitiva funktionsnedsättningar anses att det är viktigt att politiker och beslutsfattare inom vården får kunskap samt förståelse för vad det innebär att ha kognitiva funktionsnedsättningar. Några viktiga synpunkter från rapporten av Hjälpmedelinstitutet (2008) är att många individer med demenssjukdom och deras anhöriga tycker att det är ansträngande med nya kontakter med olika instanser som innebär att de skall lämna ut sig gång på gång. Individen med demenssjukdom skall ofta ta kontakt med nya instanser som de hänvisas till, vilket de kanske inte kan på grund av sin minnessvikt. En sammanhållande obruten vårdkedja där individen med demenssjukdom och deras anhöriga kan följas från början av utredningen till tiden för en eventuell inflyttning på ett särskilt boende, var önskvärd samt ett 16

18 demenssjukdomsteam som samverkar över gränserna. Vidare vore enligt rapporten, ett samfinansierat resurscenter som är tillgängligt för individer med demenssjukdom och deras anhöriga optimalt, ifall arbetet med kognition på resurscentret bedrivs med helhetsperspektiv och aktivitet relaterat till miljön som centrala begrepp. Av rapporten framgår också vikten av att få kontakt med individen med demenssjukdom i ett tidigt skede av sjukdomen, för att hon eller han ska klara att använda ett hjälpmedel. Ofta har sjukdomen gått så långt, innan kontakt knyts, att individen inte längre kan klara av att använda ett hjälpmedel, att inlärningsförmågan har gått förlorad samt att anhöriga är så utslitna att de inte längre orkar engagera sig i tekniska lösningar m.m. Den i tidigare avsnitt nämnda rapporten av Rosenberg & Nygård (2010) bygger på bl.a. olika fokusgrupper, telefonintervjuer med olika aktörers synpunkter på individer med demenssjukdom och deras användning av tekniska hjälpmedel. De tar också upp vikten av behov, användarvänlighet, nytta, att hjälpmedlet kan ingå naturligt i dagliga rutiner och att hjälpmedlen inte blir eller är stigmatiserande. Det påpekas att det är viktigt att uppnå ett gott förtroende hos individen med demenssjukdom och dennes anhöriga eller vårdpersonal för att uppnå den bästa nyttan av ett hjälpmedel. Men det kan vara svårt att veta på vilket sätt den anhöriga skall ingå i användandet av ett tekniskt hjälpmedel. Det framkom också att motivationen hos användaren var viktig. Dessutom kan hjälpmedlen ha en stor betydelse för användarens självkänsla och självbild även när användaren inte alltid förstår hjälpmedlets funktion. Att utnyttja invanda vanor och färdigheter sågs som ett bättre och enklare sätt än inlärning av ett nytt hjälpmedel som ansågs svårt för en individ med demenssjukdom. Dock fanns ett exempel på hur inlärning av ett nytt hjälpmedel blivit möjligt. En dotter beskrev hur hon över en helg genom intensivträning hade lyckats att lära sin mamma med demenssjukdom att använda ett nytt hjälpmedel självständigt. Hon trodde att det var intensiteten av träningen som gjorde att resultatet blev bra. Enligt forskarna är det också viktigt att vara uppmärksam på olika aktörers maktfaktor och beslutandemakt vid beslut om ett hjälpmedel. Olika aktörer kan ha olika och även motstridiga åsikter om behovet av ett hjälpmedel. Exempel på motstridighet är när en aktör vill att individen med demenssjukdom skall bli boende i hemmet och en annan aktör anser att det bästa är att individen med demenssjukdom skall på särskilt boende. 17

19 Diskussion Denna studies syfte var att undersöka vad som publicerats om nyttoeffekten av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik för individer med demenssjukdomar och kognitiv svikt genom att söka svar på frågor som: Vilket tidsperspektiv finns för nyttan av kognitiva hjälpmedel och vardagsteknik? Upplever individen med demenssjukdom som använder tekniska hjälpmedel och vardagsteknik sig mer oberoende? Vad främjar eller hindrar användningen av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik? Resultatet av litteraturstudien var magert. Det finns varken några randomiserade studier eller andra större undersökningar som beskrev effekten av nyttan av tekniska hjälpmedel men däremot en artikel som bekräftade att det saknas vetenskaplig litteratur inom området. Bristen på kunskap inom området demenssjukdomar beskrivs även i Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom stöd för styrning och ledning som Socialstyrelsen utarbetat. Där finns rekommendationer som rangordnats högt trots svagt kunskapsunderlag bland annat som följd av att den åtgärd som föreslås är den enda eller bästa möjliga. Men det kan också vara en följd av att Socialstyrelsen bedömt att det inte är troligt att nya studier kommer att göras inom området alternativt att det av etiska skäl inte är möjligt att göra randomiserade kontrollerade studier. Enbart en pilotstudie hade mätt effekten av nyttan av ett tekniskt hjälpmedel, där individer med demensdiagnoser blev mera självständiga, men dock inte helt oberoende av hjälp från anhöriga eller vårdpersonal. I nästan alla artiklar kommer det fram att individer med mild till moderat demensdiagnos har störst nytta av kognitiva hjälpmedel och vardagsteknik. Efterhand som sjukdomen utvecklas blir det allt svårare att nyttja och förstå användningen av hjälpmedel och tekniken. Enklare hjälpmedel som en White board tavla där individen med demensdiagnos själv eller en annan person kan skriva dagens namn och datum har kanske lika stor effekt som en automatisk kalender som Förgätmigej almanackan. Andra studier och rapporter konkluderar att individer med demensdiagnos har nytta av kognitiva hjälpmedel och vardagsteknik allt från 3 veckor upp till 3 år och att de flesta ändå var beroende av hjälp. En del av dessa studier tog upp vikten av att ha god tid för en bra introduktion för att främja att hjälpmedlen används. Vikten av att förskrivaren träffar individen med demensdiagnos i ett så tidigt skede som möjligt poängteras, liksom att uppföljning av hjälpmedlen är viktig eftersom situationen för många individer med demensdiagnos kan försämras snabbt. Dessa resultat och synpunkter stämmer väl överens med den erfarenhet som arbetsterapeuterna i nätverksgruppen i Malmö har och som också tas upp i de nationella riktlinjerna för individer med 18

20 demensdiagnos. Ett par artiklar är spännande då de belyser svårigheter vid användningen av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik. Den ena artikeln är en intervjustudie som belyser vilka hjälpmedel som är de viktigaste i vardagen och vilka som är svårast att använda i vardagen. Den andra artikeln är en kartläggning av hur kognitiv svikt kan utgöra ett hinder för individer med demensdiagnos i att använda tekniska hjälpmedel och vardagsteknik i vardagslivet. I studier där nya hemmaautomatiseringstekniker testats, verkar resultaten peka på att både individer med demenssjukdom, anhöriga och vårdpersonal får nytta av att de blir installerade. Sensorer eller annan elektronik som installeras i bostaden och på särskilt boende och som kopplas till datateknik och signalerar förändringar i beteendet eller omgivningen, kommer troligen att kräva en annan form för närvaro av vårdpersonal och anhörig. Dessa kan ge trygghet, och upplevelsen av oberoende hos individen med demensdiagnos utan att vara frihetsberövande. Det är bra mot bakgrund av att individer med demenssjukdom ofta har stor integritet. De kan känna sig kränkta om personal måste kontrollera om allting är i ordning, vilket ofta kan vara nödvändigt att göra ett par gånger om dagen eller dygnet. Forskningsresultat som presenteras i litteraturstudien har valts utifrån att i så stor utsträckning som möjligt ge svar på mina frågeställningar och problem som arbetsterapeuter möter i arbetet med att matcha hjälpmedel till individens behov och förmåga vilket kan upplevas som svårt ibland. Resultaten visar att ju tidigare man kan möta individer med demenssjukdomar och kognitiv svikt desto större chans att som arbetsterapeut kunna stödja och hjälpa individer med demenssjukdomar till ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar och önskemål. Ett annat sätt att bidra till det är kanske att flera yrkesgrupper träffas och diskuterar vilka möjligheter det finns till samverkan och samspel, samt ett enhetligt bemötande och erbjudande till individer med demenssjukdom och deras anhöriga. En idé som verkar tilltalande är att placera olika professioner under samma tak och därmed verka för en obruten vårdkedja. Det har en del vårdtagare och deras anhöriga fört fram som önskemål. I Överenskommelsen som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne (Kommunförbundet Skåne & Region Skåne 2009) poängteras i bakgrunden vikten av etablerad samverkan Ambitionen är att rutinerna och samverkan ska vara så etablerade och smidiga att patienten inte märker om ansvaret övergår från en huvudman till en annan. (Kommunförbundet Skåne & Region Skåne 2009 s. 3) Introduktion och träning av ett hjälpmedel kan vara problematiskt i de fall det behövs intensivträning över lång tid. Frågan är om arbetsterapeuten som ansvarar för träningen kan överlämna den till 19

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: Lena Rosenberg och Louise Nygård Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Ansvarig handläggare: Ingela

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion språkgranskad Det jag saknar är tid och resurser Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Maria Hemgren FoU-rapport 67:2011 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna

Läs mer

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl Rapport 1:2014 1 2 Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl 3 Kvalitetskriterier

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Ny teknik, något för oss? En intervjustudie om de allra äldstas syn på vardagsteknologi

Ny teknik, något för oss? En intervjustudie om de allra äldstas syn på vardagsteknologi En intervjustudie om de allra äldstas syn på vardagsteknologi Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Kristina Nilsson, Ulla Sonn, Synneve Dahlin Ivanoff Ansvarig handläggare: Raymond Dahlberg, Bengt

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

Sammanfattning. Smartphone i vardagen

Sammanfattning. Smartphone i vardagen Smartphone i vardagen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Margaretha Roos Ansvarig informatör: Johanna Grönkvist, HI URN:NBN:se:hi-2011-11373 (pdf) URN:NBN:se:hi-2011-11373 (html) Artikelnummer:

Läs mer

IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER

IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER PETRA HANSSON LINA SMITH Examensarbete i Socialt arbete Malmö högskola 91-120 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet 205 06 Malmö Mars 2013 IMPLEMENTATIONEVALUATION

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS RAPPORT 2013:4 UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS I FAS Individuella, förebyggande aktiviteter i samverkan. Författare: Elin Berglund, Karola Lindmark Utvärdering av ett förändrat arbetssätt

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Författare: Carolina Falk Emily Olsson Handledare: Lena Hedlund

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården Förord Socialdepartementet har gett Svenskt demenscentrum i uppdrag att belysa frågor om tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården. Arbetet har genomförts

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer