Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Simatek Filterstyrning GFC 32"

Transkript

1 Manual Översättning av originalinstruktioner _SE Ver

2 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar 5 6. Inställningar 6 7. Fjärrkontroll 8 8. Avstängningsrengöring 8 9. Lågt tryck Kortslutningslarm vid utgångarna Larm om fel på mikroprocessor Problemsökning Säkringar Fabriksintställningar/Programmeny Förklaringar Översikt av Simatek GFC 32: Kopplingsschema för Simatek GFC 32: 20 ventiler Överensstemmelseförklaring 15 OBS! Siffror inom hakparentesers [ ] hänvisar till lägen på sidan 13. OBSERVERA! Läs noga igenom vägledningen före användning för att få tillräcklig kunskap om produkten. För egen bekvämlighet, bevara vägledningen till senare behov. I händelse av tvekan om riktigheten av den svenska översättningen hänvisas till den engelska versionen. Rätt till ändringar förbehålles. Enhet GFC 32 får installeras endast av utbildad personal! _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 2

3 1. Huvuddrag Simatek GFC 32 är utformad för att säkra styrningen av membranventiler som är monterade på filtren för damavskiljning med jetpuls och som innehåller filterpåsar eller filterpatroner. De främsta egenskaperna hos Simatek GFC 32 är: Manuellt val av puls- och paustid. Kan manövreras med tryckomkopplare på en fjärrkontroll eller ett programmerbart styrsystem (PLC). Automatisk detektering av anslutna ventiler, medan utgångar som inte är anslutna utlämnas. Avstängningsrengöring med valbart antal cykler. 2. Tekniska egenskaper Kåpa Grått ABS transparent hölje Skyddsgrad IP65 Mått Simatek GFC 32: 20/32 utgångar: yttermått 296 x 256 x 118. Vikt Simatek GFC 32: 20/32 utgångar: ung. 3.5 kg. Anslutningar Insticksplintar max. kabeltvärsnitt 2,5 mm². Temperatur Förvaring: -20 C/+80 C. Drift: -10 C/+50 C, med belastningsgrad 30 % Spänning Ingång: 230 V (±10%) 50/60 Hz / Utgång: 115/230/24V AC, 24 V DC. Ingång: 115 V (±10%) 50/60 Hz / Utgång: 115/24V AC, 24 V DC. Se sida 5, 6.1 Specialversion 24V DC/24V DC Effektförbrukning Utan utgång 2.5 VA. Utgång: max 25 VA / AC or 20 W / DC. Pulstid 0,01 9,99 sekunder Paustid sekunder Max. belastningsgrad 30 % Fjärrkontroll Aktiveras via extern kontakt (normalt öppen) potentialfri. Avstängningsrengöring Hanteras från en normalt stängd kontakt till brytaren på en fjärrkontroll till en fläkt. Larmrelä Kortslutning eller vakthund (elektronisk övervakning av mikroprocessorn) Relä max 2 A 250 V AC, fri kontakt Huvudsäkring 1 En trög V; 2 En trög V AC och 24 V DC strömförsörjning Apparaten ska bortskaffas i enlighet med gällande europeiska bestämmelser Strömkällans nolledning ska anslutas till jord. Om detta inte är fallet ska en isoleringstransformator installeras och utgångens nolledning jordas. Annars kommer filterstyrningen att ta skada. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 3

4 3. Installationsvägledning För att förhindra överhettning av kretskortet får styrenheten inte utsättas för direkt solljus Anslut kontrollenheten till en ledning med kontinuerlig strömförsörjning för att möjliggöra avstängningsrengöring (SHUT DOWN CLEANING) när fläkten stoppar Skydda styrenheten mot regn, vatteninfiltration och fukt. Om höljet inte är fullständigt stängt kan inläckage ske som kan orsaka allvarlig skada på kretskortet Låt inte sladdar gå in genom enhetens övre del. Installera inte några elektroniska apparater på vibrerande underlag. Använd endast kabelskor med skyddsgrad IP65 och med korrekt storlek (som motsvarar den använda kabeln) En strömbrytare måste installeras på strömförsörjningen före styrenheten Försök inte reparera styrenheten kontakta Simatek! För att undvika alla risker för brand och elchocker måste allt kablage utföras av en behörig elektriker Styrenhetens kablage måste utföras på sådant sätt att de olika typerna av kablar (ström, reläkontakt, ventilutgång, 4-20 ma utgång) hålls åtskilda och inte leder nära kretskortet Innan man öppnar enheten ska man se till att styrenheten är avstängd (strömbrytaren [1] på 0 och ledningarna på klämmorna [4] är frånkopplade, inklusive anslutningen till larm- och signalreläer. Styrenhetens alla elektriska anslutningar, inklusive solenoidventiler måste använda separata vägar in respektive till de andra belastningarna Byglarna till spänningsväljare får placeras endast av kompetent personal och i enlighet med vägledningen. En felaktig inställning av bygel för spänningsväljare kan framkalla fara för personalens säkerhet _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 4

5 4. Kontrollera före användning 1. Kontrollera att Simatek GFC 32 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna[4] är frånkopplade. 2. Kontrollera att matningsspänningen, som anges med IN på den gula dekalen [22], motsvarar den tillgängliga strömmatningen (spänning och frekvens). 3. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, som anges med OUT på den gula dekalen [22], motsvarar den spänning och frekvens som anges på spolarna. 5. Elektriska anslutningar 1. Lossa och ta av terminalhöljet [20]. 2. Kontrollera att Simatek GFC 16 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna [4] är frånkopplade. 3. Ta ut de löstagbara kopplingsplintarna [2] 4. Se till att matningsspänningen till ventilerna som på den gula dekalen [22] anges som OUT motsvarar den spänning och frekvens som är angiven på spolarna. 5. Anslut ventilerna till anslutningsplinten [2] mellan terminal C och de numrerade utgångarna. 6. Jordanslutning [3] av ventilerna är nödvändig när utgångsspänningen är 48V. 7. Anslut ALDRIG nollanslutningen eller ventilutgången till jord [3]. 8. Noll-ledningarna är sammankopplade till kretskortet. 9. Utgångarna är av typen statisk med nollgenomgångsaktivering för att förhindra elektriska störningar. 10. Kontrollera att ventilanslutningarna är riktiga och isolerade i förhållande till jordning genom att mäta isoleringen mellan jord [3] och nollan med utgångsterminalen. 11. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 5

6 6. Inställningar 6.1 Spänningsval KONTROLLERA: 1. Att Simatek GFC 32 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna [4] är frånkopplade. 2. Att matningsspänningen, som på den gula dekalen [22] anges som IN, motsvarar den tillgängliga matningsspänningen. 3. Att matningsspänningen till ventilerna, som på den gula dekalen [22] anges som OUT, motsvarar den spänning och frekvens som anges på spolarna. Om dessa tre villkor är uppfyllda, gå till avsnitt 6.2. Följ annars noga det tillvägagångssätt som följer! A. Spänningsval 1. Lossa de två skruvarna [21] (tillval) och öppna det transparent höljet till Simatek GFC Ta bort de fyra skruvarna från den främre panelen. Lyft den främre panelen (ta inte av den, eftersom den är fäst till höljets underdel.) 3. Kontrollera att matningsspänningen som kan väljas med bygeln [5] motsvarar den som är tillgänglig från matningsspänningen (t.ex. att båda är inställda på 230 V). 4. Skulle de båda spänningarna vara olika, flytta bygeln [5] för att välja samma spänning. 5. Gå till punkt 6.1.B. B. Val av strömförsörjning till ventilerna 1. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, som kan ställas in med byglarna [6] och [6A], motsvarar den matningsspänning som anges på ventilernas spolar (t.ex. att båda är inställda på 24 V). 2. Skulle de båda spänningarna vara olika, flytta byglarna [6] och [6A] för att valja samma matningspänning som anges på spolarna. 3. Varning: båda byglarna [6] och [6A] måste motsvara samma spänning! 4. Gå till punkt 6.1.C. C. Val av strömförsörjningsfrekvens till ventilerna (AC/DC) 1. Se till att utgångsfrekvensen till ventilerna som är valbar med bygel [8] motsvarar det värde som anges på spolarna (t.ex. att båda är inställda på AC). 2. Skulle de båda frekvenserna vara olika, flytta byglarna [8] för att valja samma frekvens som anges på spolarna. 3. Sätt tillbaka den främre panelen och fäst de fyra skruvarna. 4. Stäng det transparent höljet med hjälp av de två skruvarna [21] (tillval). Välj aldrig 115 eller 230 V DC till utgång! _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 6

7 6.2 Val av parametrar Se till att alla elektriska anslutningar har utförts så som beskrivs i avsnitt 5. Strömbrytaren [1] på 1. LED WD [18] och LED Remote [16] är på. I teckenfönstret [7] visas under några sekunder identifikationskoden för Simatek GFC 32. Så snart koden försvinner visas i teckenfönstret bokstaven E (kör) och numret på den ventil som ska aktiveras. 1) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 1 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], pulstid (0,01-9,99 sekunder). 2) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 2 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], paustid(1-999 sekunder). 3) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 3 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], paustid för avstängningsrengöringen (1-999 sekunder). 4) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 4 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], antalet cykler i avstängningsrengöringen (0-99). Välj 0 om man inte vill ha avstängningsrengöring. 5) Tryck på SELECT MENU [9]: I teckenfönstret [7] visas bokstaven E (kör) och det antal ventiler som ska bli aktiverade rengöringscykeln börjar. LED PULSE [11] anger att en ventil är aktiverad. LED PAUSE [12] anger att Simatek GFC 32 väntar på att aktivera nästa ventil. OBSERVERA! Ventilerna aktiveras från utgång 1 och framåt. Simatek GFC 32 utelämnar automatiskt alla frånkopplade utgångar och visar motsvarande utgångars nummer I teckenfönstret [7] i snabb följd. Om inga ventiler är anslutna kommer teckenfönstret att visa numren på utgångarna i följd. Kontrollera att varje ventil blir aktiverad under den första rengöringscykeln. Vi föreslår att man ställer in driftsparametrarna för Simatek GFC 32 på att rengöra filtret vid den lägsta möjliga frekvensen för att därigenom minska det lilla dammutsläpp som uppkommer under strålpulseringen, filterpåsarna/patronerna uppnår en längre livstid och förbrukningen av tryckluft minskar. Paustiden bör medge en effektiv filterrengöring under värsta förhållanden, men den bör aldrig vara kortare än den tid som behövs för att återställa trycket i tryckluftsbehållaren! Medan man väljer parametrar (Select menu) återgår Simatek GFC 32 till normal drift om inga knappar trycks in inom fem minuter Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 7

8 7. Fjärrkontroll OBSERVERA Simatek utrustar enheten Simatek GFC 32 med en anslutning på terminalerna Remote [26] och Common [37]. Om man vill använda Simatek GDC 32 med en fjärrströmbrytare, läs nedanstående instruktioner. Om man inte vill utnyttja denna möjlighet, ta inte bort anslutningen. Förr att aktivera fjärrkontrollen: 1. Lossa och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Ta bort anslutningen från terminalerna Remote [26] och Common [37]. 3. Anslut en yttre potentialfri och normalt öppen (NO) kontakt till terminalerna Remote [25] och Common [37] från en extern apparat (t.ex. kontakt från en DP monitor). 4. Sätt tillbaka och skruva fast terminalhöljet [20] ordentligt. 5. Stäng kontakterna på terminalerna Remote [26] och Common [37] för att koppla in fjärrfunktionen. 6. Om man öppnar kontakten på terminalerna Remote [26] och Common [26] upphör Simatek GFC 32 att fungera; LED Remote [35] och LED Pause [12] stängs av. Stäng av kontakten för att starta om rengöringscykeln från det läge där den stannade. 8. Avstängningsrengöring Vi föreslår att man kör en eller flera cykler av avstängningsrengöring vid slutet av varje arbetspass för att avlägsna damrester från filtret. Avstängningsrengöringen startar varje gång fläkten stängs av. För att aktivera avstängningsrengöring: 1. Välj paustid och antalet cykler för avstängningsrengöring (se avsnitt 6). 2. Lossa och ta bort terminalhöljet [20]. 3. Led en extern potentialfri och normalt stängd (NC) kontakt till terminalerna Fan (fläkt) [36] och Common från fläktomkopplaren. 4. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. 5. Avstängningsrengöringen börjar så snart fläkten stängts av, kontakterna på terminalerna Fan (fläkt) och Common stängts samt LED Shut down blinkar. OBSERVERA: Om man har valt 0 i steg 4 av avsnitt 6.2 avbryter Simatek GFC 32 så snart kontakten på terminalerna Fan (fläkt)[36] och Common har stängts (LED Shut down [33] är tänd). 6. När avstängningsrengöringen är fullbordad kommer LED avstängning [33] att förbli tänd. Sätt igång fläkten för att starta om rengöringscykeln. Rengöringscykeln börjar från den första ventilen. 9. Lågt tryck Man kan ansluta en tryckmätarkontakt till terminalerna Low Pressure [29]. När kontakten är stängd stängs enheten av. För att aktivera lågtryck (Low Pressure): 1. Skruva av och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Anslut en extern tryckmätarkontakt till Low Pressure [29]. 3. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. 4. Ställ in lågtrycksmätaren på den lägsta önskade trycknivån; när trycket är lägre stängs kontakten och enheten stängs av _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 8

9 10. Kortslutningslarm vid utgångarna Kortslutningslarmet aktiveras av Simatek GFC 32 (LED Alarm [17] igång) för att signalera fel på någon solenoid. Simatek GFC 32 aktiverar inte utgångarna vid larm och utelämnar därför de ventiler som det är fel på från rengöringscykeln. För att identifierar de ventiler som det är fel på: 1. Tryck på knappen + [10]: I teckenfönstret [7] visas bokstaven A följd av numret på den utgång som larmet avser. 2. Fortsätt att trycka på knappen + [10] för att identifiera alla utgångar som larmet avser. 3. Tryck på knappen - [10] för att återvända till E (kör). 4. Utför det underhåll som krävs. 5. Tryck på återställning av larm [Alarm reset] [19]: Larmet tas bort då felet har blivit åtgärdat. För att få fjärralarmsignal, anslut reläterminalerna på kontakterna All common [38] och Nr [39] eller Nc [40]. 11. Larm om fel på mikroprocessor LED WD [18] slår ifrån varje gång fel uppstår på mikroprocessorn. Kunden kan inte lösa problemet. Kontakta Simatek. Detta aktiverar även larmkontakten. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 9

10 12. Problemsökning Problem Trolig orsak Lösning Teckenfönstret ät tomt och alla LED är släckta. Teckenfönstret visar numren på alla utgångar i snabb följd. Vissa ventiler utelämnas av Simatek GFC 32 Teckenfönstret visar pulssekvensen men ventilerna fungerar inte. Ström saknas. Inga utgångar är anslutna. Fel på de elektriska anslutningarna mellan Simatek GFC 32 och spolarna. Spolarna är avbrutna. Transformatorns sekundärlindning är avbruten. Strömkretsen är skadad. Kontrollera anslutningarna till strömmatningsterminalerna [4] och inställningen av matarspänning. Kontrollera anslutningar till ventilerna [2]. Kontrollera anslutningarna [2]. Kontrollera spolarnas kontinuitet. Kontakta Simatek Kontakta Simatek Matarspänningen till ventilerna skiljer sig från den som anges på spolarna. Flytta byglarna [6] och [6A] för att välja samma strömmatning som anges på spolarna. LED WD [18] är släckt. Fel på mikroprocessorn Kontakta Simatek. LED REMOTE [35] är släckt och Simatek GFC 32 är i blockläge. LED ALARM [17] är igång. Bryggan på terminalerna Remote [26] har blivit flyttad. Kontakt på terminalerna Remote [26] har blivit öppnade. Kortslutning på någon eller flera av utgångarna. Sätt tillbaka bryggan på terminalerna [26]. Stäng kontakterna på terminalern [26] Se avsnitt 10. VIKTIGT: Skulle strömförsörjningen till Simatek GFC 32 vara 24 V DC, se till att ingångens matarspänning är lägre än 24 V och att spänningen är anpassad till de anslutna belastningarna. 13. Säkringar Storlek Värde Typ Nr. På ritning Beskrivning 5 x 20 1A T [23] Huvudsäkring med 115/230 V matning 5 x 20 2A T [23] Huvudsäkring 24/48 V matning 5 x ma T [31] Försörjning via extern kontakt External contacts supply 5 x ma T [32] Internal +5 V supply (micro, display) I händelse av byte måste ovanstående värden respekteras _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 10

11 14. Fabriksintställningar/Programmeny 14.1 Pulstid Simatek rekommenderar en pulstid på 0,2 sekunder. Rekommenderade paustider för SimPact 4T/4T- R filter 14.2 Paustid Vid kontinuerlig rengöring beräknas paustiden utifrån en total rengöringstid för filtret på 180 sekunder. Se den rekommenderade paustiden vid kontinuerlig rengöring för den aktuella filtertypen Paustid Avstängningsrengöring Paustiden under avstängningsrengöring kan ställas in som önskas i förhållande till det aktuella dammets egenskaper. Emellertid måste paustiden motsvara kompressorns kapacitet 14.4 Avstängningscykler Påsrengöring fortsätter under det inställda antalet cykler (från den första ventilen till den sista), efter anslutning mellan Fan [36] och Common [37], (fläkt avstängd). All utrustning för bortskaffande av det avskilda dammet bör köra under avstängningsrengöringen. Simatek rekommenderar 2 3 cykler, eftersom den aktuella cykeln betraktas som den första avstängningscykeln. Därför blir den första cykeln inte säkert en hel cykel. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 11

12 15. Förklaringar [1] Brytare på/av [2] Ventilterminaler av instickstyp (Push in) [3] Ventiljordning [4] Strömförsörjningsterminaler [5] Bygel för inställning av matningsspänning till intag [6] Bygel för inställning av spänning till ventiler [6A] Bygel för inställning av spänning till ventiler [7] Teckenfönster [8] Bygel för inställning av frekvens till ventiler [9] Tryckknapp Select Menu [10] Tryckknappar +/- [11] LED Puls [12] LED Paus [15] LED Low pressure [17] LED Alarm [18] LED WD (vakthund) [19] Tryckknapp Reset (återställning) [20] Terminalhölje [21] Fästskruvar för transparent hölje (tillval) [22] Gul dekal som anger spänningsfrekvens IN/OUT [23] Säkring [24] Reläterminaler [25] Produktkod och serienummer [26] Fjärrterminaler Remote [29] Terminal lågtryck [31] Säkring för matning externa kontakter [32] Säkring intern matning +5 V (mikro, teckenfönster) [33] LED Avstängning [35] LED fjärrkontroll Remote [36] Terminaler fläkt [37] Noll terminal [38] Alarm common terminal (noll terminal) [39] Alarm No terminal [40] Alarm No terminal _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 12

13 16. Översikt av Simatek GFC 32:20 Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 13

14 17. Kopplingsschema för Simatek GFC 32: 20 ventiler Tryckskala Tryckdatum Strömförsörjning Ventiler 1 till 10 Filterstyrning Terminaldiagram Simatek filterstyrning GFC 32 Akt: A Anslutningslåda med terminaler för 10 ventiler En larmsignal om delta P eller utgångskortslutning kan tas från ALL: kontakterna CO och NO eller NC. Diagram för 20 ventiler Ritning: PLL Ventiler 11 till 20 Anslutningslåda med terminaler för 10 ventiler Levereras med anslutning mellan REM och. Filterstyrningen startar rengöringen när strömmen är tillkopplad. Med konstant ström kan rengöringen styras med anslutning mellan REM och. En anslutning FAN och startar avstängningsrengöringen. En anslutningmellan LPR (lågtryck) och avbryter rengöringen. Skala 1:1 Datum/tid: :53 Sid 1 av _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 14

15 18. Överensstemmelseförklaring Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 15

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare Leica AutoStainerXL Automatisk preparatbestänkare Bruksanvisning Leica AutoStainer XL, V2.3 Svenska 10/2012 Beställningsnr 14 0456 80114 RevC Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs

Läs mer

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL) Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, 141 05 Huddinge Tel: 08-464 90 30 Fax: 08-464 91 30 Hemsida: http://www.vodak.se (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Panda 4500

Användarhandbok Panda 4500 Manual 001 Användarhandbok Panda 4500 Slätthultsvägen 12 474 31 Ellös Tel 0304-36030 Fax 0304-36039 www.italnordic.se info@italnordic.se Viktigt information till ägaren Det är viktigt att läsa igenom installation-

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer