Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Simatek Filterstyrning GFC 32"

Transkript

1 Manual Översättning av originalinstruktioner _SE Ver

2 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar 5 6. Inställningar 6 7. Fjärrkontroll 8 8. Avstängningsrengöring 8 9. Lågt tryck Kortslutningslarm vid utgångarna Larm om fel på mikroprocessor Problemsökning Säkringar Fabriksintställningar/Programmeny Förklaringar Översikt av Simatek GFC 32: Kopplingsschema för Simatek GFC 32: 20 ventiler Överensstemmelseförklaring 15 OBS! Siffror inom hakparentesers [ ] hänvisar till lägen på sidan 13. OBSERVERA! Läs noga igenom vägledningen före användning för att få tillräcklig kunskap om produkten. För egen bekvämlighet, bevara vägledningen till senare behov. I händelse av tvekan om riktigheten av den svenska översättningen hänvisas till den engelska versionen. Rätt till ändringar förbehålles. Enhet GFC 32 får installeras endast av utbildad personal! _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 2

3 1. Huvuddrag Simatek GFC 32 är utformad för att säkra styrningen av membranventiler som är monterade på filtren för damavskiljning med jetpuls och som innehåller filterpåsar eller filterpatroner. De främsta egenskaperna hos Simatek GFC 32 är: Manuellt val av puls- och paustid. Kan manövreras med tryckomkopplare på en fjärrkontroll eller ett programmerbart styrsystem (PLC). Automatisk detektering av anslutna ventiler, medan utgångar som inte är anslutna utlämnas. Avstängningsrengöring med valbart antal cykler. 2. Tekniska egenskaper Kåpa Grått ABS transparent hölje Skyddsgrad IP65 Mått Simatek GFC 32: 20/32 utgångar: yttermått 296 x 256 x 118. Vikt Simatek GFC 32: 20/32 utgångar: ung. 3.5 kg. Anslutningar Insticksplintar max. kabeltvärsnitt 2,5 mm². Temperatur Förvaring: -20 C/+80 C. Drift: -10 C/+50 C, med belastningsgrad 30 % Spänning Ingång: 230 V (±10%) 50/60 Hz / Utgång: 115/230/24V AC, 24 V DC. Ingång: 115 V (±10%) 50/60 Hz / Utgång: 115/24V AC, 24 V DC. Se sida 5, 6.1 Specialversion 24V DC/24V DC Effektförbrukning Utan utgång 2.5 VA. Utgång: max 25 VA / AC or 20 W / DC. Pulstid 0,01 9,99 sekunder Paustid sekunder Max. belastningsgrad 30 % Fjärrkontroll Aktiveras via extern kontakt (normalt öppen) potentialfri. Avstängningsrengöring Hanteras från en normalt stängd kontakt till brytaren på en fjärrkontroll till en fläkt. Larmrelä Kortslutning eller vakthund (elektronisk övervakning av mikroprocessorn) Relä max 2 A 250 V AC, fri kontakt Huvudsäkring 1 En trög V; 2 En trög V AC och 24 V DC strömförsörjning Apparaten ska bortskaffas i enlighet med gällande europeiska bestämmelser Strömkällans nolledning ska anslutas till jord. Om detta inte är fallet ska en isoleringstransformator installeras och utgångens nolledning jordas. Annars kommer filterstyrningen att ta skada. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 3

4 3. Installationsvägledning För att förhindra överhettning av kretskortet får styrenheten inte utsättas för direkt solljus Anslut kontrollenheten till en ledning med kontinuerlig strömförsörjning för att möjliggöra avstängningsrengöring (SHUT DOWN CLEANING) när fläkten stoppar Skydda styrenheten mot regn, vatteninfiltration och fukt. Om höljet inte är fullständigt stängt kan inläckage ske som kan orsaka allvarlig skada på kretskortet Låt inte sladdar gå in genom enhetens övre del. Installera inte några elektroniska apparater på vibrerande underlag. Använd endast kabelskor med skyddsgrad IP65 och med korrekt storlek (som motsvarar den använda kabeln) En strömbrytare måste installeras på strömförsörjningen före styrenheten Försök inte reparera styrenheten kontakta Simatek! För att undvika alla risker för brand och elchocker måste allt kablage utföras av en behörig elektriker Styrenhetens kablage måste utföras på sådant sätt att de olika typerna av kablar (ström, reläkontakt, ventilutgång, 4-20 ma utgång) hålls åtskilda och inte leder nära kretskortet Innan man öppnar enheten ska man se till att styrenheten är avstängd (strömbrytaren [1] på 0 och ledningarna på klämmorna [4] är frånkopplade, inklusive anslutningen till larm- och signalreläer. Styrenhetens alla elektriska anslutningar, inklusive solenoidventiler måste använda separata vägar in respektive till de andra belastningarna Byglarna till spänningsväljare får placeras endast av kompetent personal och i enlighet med vägledningen. En felaktig inställning av bygel för spänningsväljare kan framkalla fara för personalens säkerhet _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 4

5 4. Kontrollera före användning 1. Kontrollera att Simatek GFC 32 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna[4] är frånkopplade. 2. Kontrollera att matningsspänningen, som anges med IN på den gula dekalen [22], motsvarar den tillgängliga strömmatningen (spänning och frekvens). 3. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, som anges med OUT på den gula dekalen [22], motsvarar den spänning och frekvens som anges på spolarna. 5. Elektriska anslutningar 1. Lossa och ta av terminalhöljet [20]. 2. Kontrollera att Simatek GFC 16 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna [4] är frånkopplade. 3. Ta ut de löstagbara kopplingsplintarna [2] 4. Se till att matningsspänningen till ventilerna som på den gula dekalen [22] anges som OUT motsvarar den spänning och frekvens som är angiven på spolarna. 5. Anslut ventilerna till anslutningsplinten [2] mellan terminal C och de numrerade utgångarna. 6. Jordanslutning [3] av ventilerna är nödvändig när utgångsspänningen är 48V. 7. Anslut ALDRIG nollanslutningen eller ventilutgången till jord [3]. 8. Noll-ledningarna är sammankopplade till kretskortet. 9. Utgångarna är av typen statisk med nollgenomgångsaktivering för att förhindra elektriska störningar. 10. Kontrollera att ventilanslutningarna är riktiga och isolerade i förhållande till jordning genom att mäta isoleringen mellan jord [3] och nollan med utgångsterminalen. 11. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 5

6 6. Inställningar 6.1 Spänningsval KONTROLLERA: 1. Att Simatek GFC 32 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna [4] är frånkopplade. 2. Att matningsspänningen, som på den gula dekalen [22] anges som IN, motsvarar den tillgängliga matningsspänningen. 3. Att matningsspänningen till ventilerna, som på den gula dekalen [22] anges som OUT, motsvarar den spänning och frekvens som anges på spolarna. Om dessa tre villkor är uppfyllda, gå till avsnitt 6.2. Följ annars noga det tillvägagångssätt som följer! A. Spänningsval 1. Lossa de två skruvarna [21] (tillval) och öppna det transparent höljet till Simatek GFC Ta bort de fyra skruvarna från den främre panelen. Lyft den främre panelen (ta inte av den, eftersom den är fäst till höljets underdel.) 3. Kontrollera att matningsspänningen som kan väljas med bygeln [5] motsvarar den som är tillgänglig från matningsspänningen (t.ex. att båda är inställda på 230 V). 4. Skulle de båda spänningarna vara olika, flytta bygeln [5] för att välja samma spänning. 5. Gå till punkt 6.1.B. B. Val av strömförsörjning till ventilerna 1. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, som kan ställas in med byglarna [6] och [6A], motsvarar den matningsspänning som anges på ventilernas spolar (t.ex. att båda är inställda på 24 V). 2. Skulle de båda spänningarna vara olika, flytta byglarna [6] och [6A] för att valja samma matningspänning som anges på spolarna. 3. Varning: båda byglarna [6] och [6A] måste motsvara samma spänning! 4. Gå till punkt 6.1.C. C. Val av strömförsörjningsfrekvens till ventilerna (AC/DC) 1. Se till att utgångsfrekvensen till ventilerna som är valbar med bygel [8] motsvarar det värde som anges på spolarna (t.ex. att båda är inställda på AC). 2. Skulle de båda frekvenserna vara olika, flytta byglarna [8] för att valja samma frekvens som anges på spolarna. 3. Sätt tillbaka den främre panelen och fäst de fyra skruvarna. 4. Stäng det transparent höljet med hjälp av de två skruvarna [21] (tillval). Välj aldrig 115 eller 230 V DC till utgång! _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 6

7 6.2 Val av parametrar Se till att alla elektriska anslutningar har utförts så som beskrivs i avsnitt 5. Strömbrytaren [1] på 1. LED WD [18] och LED Remote [16] är på. I teckenfönstret [7] visas under några sekunder identifikationskoden för Simatek GFC 32. Så snart koden försvinner visas i teckenfönstret bokstaven E (kör) och numret på den ventil som ska aktiveras. 1) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 1 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], pulstid (0,01-9,99 sekunder). 2) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 2 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], paustid(1-999 sekunder). 3) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 3 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], paustid för avstängningsrengöringen (1-999 sekunder). 4) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 4 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], antalet cykler i avstängningsrengöringen (0-99). Välj 0 om man inte vill ha avstängningsrengöring. 5) Tryck på SELECT MENU [9]: I teckenfönstret [7] visas bokstaven E (kör) och det antal ventiler som ska bli aktiverade rengöringscykeln börjar. LED PULSE [11] anger att en ventil är aktiverad. LED PAUSE [12] anger att Simatek GFC 32 väntar på att aktivera nästa ventil. OBSERVERA! Ventilerna aktiveras från utgång 1 och framåt. Simatek GFC 32 utelämnar automatiskt alla frånkopplade utgångar och visar motsvarande utgångars nummer I teckenfönstret [7] i snabb följd. Om inga ventiler är anslutna kommer teckenfönstret att visa numren på utgångarna i följd. Kontrollera att varje ventil blir aktiverad under den första rengöringscykeln. Vi föreslår att man ställer in driftsparametrarna för Simatek GFC 32 på att rengöra filtret vid den lägsta möjliga frekvensen för att därigenom minska det lilla dammutsläpp som uppkommer under strålpulseringen, filterpåsarna/patronerna uppnår en längre livstid och förbrukningen av tryckluft minskar. Paustiden bör medge en effektiv filterrengöring under värsta förhållanden, men den bör aldrig vara kortare än den tid som behövs för att återställa trycket i tryckluftsbehållaren! Medan man väljer parametrar (Select menu) återgår Simatek GFC 32 till normal drift om inga knappar trycks in inom fem minuter Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 7

8 7. Fjärrkontroll OBSERVERA Simatek utrustar enheten Simatek GFC 32 med en anslutning på terminalerna Remote [26] och Common [37]. Om man vill använda Simatek GDC 32 med en fjärrströmbrytare, läs nedanstående instruktioner. Om man inte vill utnyttja denna möjlighet, ta inte bort anslutningen. Förr att aktivera fjärrkontrollen: 1. Lossa och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Ta bort anslutningen från terminalerna Remote [26] och Common [37]. 3. Anslut en yttre potentialfri och normalt öppen (NO) kontakt till terminalerna Remote [25] och Common [37] från en extern apparat (t.ex. kontakt från en DP monitor). 4. Sätt tillbaka och skruva fast terminalhöljet [20] ordentligt. 5. Stäng kontakterna på terminalerna Remote [26] och Common [37] för att koppla in fjärrfunktionen. 6. Om man öppnar kontakten på terminalerna Remote [26] och Common [26] upphör Simatek GFC 32 att fungera; LED Remote [35] och LED Pause [12] stängs av. Stäng av kontakten för att starta om rengöringscykeln från det läge där den stannade. 8. Avstängningsrengöring Vi föreslår att man kör en eller flera cykler av avstängningsrengöring vid slutet av varje arbetspass för att avlägsna damrester från filtret. Avstängningsrengöringen startar varje gång fläkten stängs av. För att aktivera avstängningsrengöring: 1. Välj paustid och antalet cykler för avstängningsrengöring (se avsnitt 6). 2. Lossa och ta bort terminalhöljet [20]. 3. Led en extern potentialfri och normalt stängd (NC) kontakt till terminalerna Fan (fläkt) [36] och Common från fläktomkopplaren. 4. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. 5. Avstängningsrengöringen börjar så snart fläkten stängts av, kontakterna på terminalerna Fan (fläkt) och Common stängts samt LED Shut down blinkar. OBSERVERA: Om man har valt 0 i steg 4 av avsnitt 6.2 avbryter Simatek GFC 32 så snart kontakten på terminalerna Fan (fläkt)[36] och Common har stängts (LED Shut down [33] är tänd). 6. När avstängningsrengöringen är fullbordad kommer LED avstängning [33] att förbli tänd. Sätt igång fläkten för att starta om rengöringscykeln. Rengöringscykeln börjar från den första ventilen. 9. Lågt tryck Man kan ansluta en tryckmätarkontakt till terminalerna Low Pressure [29]. När kontakten är stängd stängs enheten av. För att aktivera lågtryck (Low Pressure): 1. Skruva av och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Anslut en extern tryckmätarkontakt till Low Pressure [29]. 3. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. 4. Ställ in lågtrycksmätaren på den lägsta önskade trycknivån; när trycket är lägre stängs kontakten och enheten stängs av _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 8

9 10. Kortslutningslarm vid utgångarna Kortslutningslarmet aktiveras av Simatek GFC 32 (LED Alarm [17] igång) för att signalera fel på någon solenoid. Simatek GFC 32 aktiverar inte utgångarna vid larm och utelämnar därför de ventiler som det är fel på från rengöringscykeln. För att identifierar de ventiler som det är fel på: 1. Tryck på knappen + [10]: I teckenfönstret [7] visas bokstaven A följd av numret på den utgång som larmet avser. 2. Fortsätt att trycka på knappen + [10] för att identifiera alla utgångar som larmet avser. 3. Tryck på knappen - [10] för att återvända till E (kör). 4. Utför det underhåll som krävs. 5. Tryck på återställning av larm [Alarm reset] [19]: Larmet tas bort då felet har blivit åtgärdat. För att få fjärralarmsignal, anslut reläterminalerna på kontakterna All common [38] och Nr [39] eller Nc [40]. 11. Larm om fel på mikroprocessor LED WD [18] slår ifrån varje gång fel uppstår på mikroprocessorn. Kunden kan inte lösa problemet. Kontakta Simatek. Detta aktiverar även larmkontakten. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 9

10 12. Problemsökning Problem Trolig orsak Lösning Teckenfönstret ät tomt och alla LED är släckta. Teckenfönstret visar numren på alla utgångar i snabb följd. Vissa ventiler utelämnas av Simatek GFC 32 Teckenfönstret visar pulssekvensen men ventilerna fungerar inte. Ström saknas. Inga utgångar är anslutna. Fel på de elektriska anslutningarna mellan Simatek GFC 32 och spolarna. Spolarna är avbrutna. Transformatorns sekundärlindning är avbruten. Strömkretsen är skadad. Kontrollera anslutningarna till strömmatningsterminalerna [4] och inställningen av matarspänning. Kontrollera anslutningar till ventilerna [2]. Kontrollera anslutningarna [2]. Kontrollera spolarnas kontinuitet. Kontakta Simatek Kontakta Simatek Matarspänningen till ventilerna skiljer sig från den som anges på spolarna. Flytta byglarna [6] och [6A] för att välja samma strömmatning som anges på spolarna. LED WD [18] är släckt. Fel på mikroprocessorn Kontakta Simatek. LED REMOTE [35] är släckt och Simatek GFC 32 är i blockläge. LED ALARM [17] är igång. Bryggan på terminalerna Remote [26] har blivit flyttad. Kontakt på terminalerna Remote [26] har blivit öppnade. Kortslutning på någon eller flera av utgångarna. Sätt tillbaka bryggan på terminalerna [26]. Stäng kontakterna på terminalern [26] Se avsnitt 10. VIKTIGT: Skulle strömförsörjningen till Simatek GFC 32 vara 24 V DC, se till att ingångens matarspänning är lägre än 24 V och att spänningen är anpassad till de anslutna belastningarna. 13. Säkringar Storlek Värde Typ Nr. På ritning Beskrivning 5 x 20 1A T [23] Huvudsäkring med 115/230 V matning 5 x 20 2A T [23] Huvudsäkring 24/48 V matning 5 x ma T [31] Försörjning via extern kontakt External contacts supply 5 x ma T [32] Internal +5 V supply (micro, display) I händelse av byte måste ovanstående värden respekteras _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 10

11 14. Fabriksintställningar/Programmeny 14.1 Pulstid Simatek rekommenderar en pulstid på 0,2 sekunder. Rekommenderade paustider för SimPact 4T/4T- R filter 14.2 Paustid Vid kontinuerlig rengöring beräknas paustiden utifrån en total rengöringstid för filtret på 180 sekunder. Se den rekommenderade paustiden vid kontinuerlig rengöring för den aktuella filtertypen Paustid Avstängningsrengöring Paustiden under avstängningsrengöring kan ställas in som önskas i förhållande till det aktuella dammets egenskaper. Emellertid måste paustiden motsvara kompressorns kapacitet 14.4 Avstängningscykler Påsrengöring fortsätter under det inställda antalet cykler (från den första ventilen till den sista), efter anslutning mellan Fan [36] och Common [37], (fläkt avstängd). All utrustning för bortskaffande av det avskilda dammet bör köra under avstängningsrengöringen. Simatek rekommenderar 2 3 cykler, eftersom den aktuella cykeln betraktas som den första avstängningscykeln. Därför blir den första cykeln inte säkert en hel cykel. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 11

12 15. Förklaringar [1] Brytare på/av [2] Ventilterminaler av instickstyp (Push in) [3] Ventiljordning [4] Strömförsörjningsterminaler [5] Bygel för inställning av matningsspänning till intag [6] Bygel för inställning av spänning till ventiler [6A] Bygel för inställning av spänning till ventiler [7] Teckenfönster [8] Bygel för inställning av frekvens till ventiler [9] Tryckknapp Select Menu [10] Tryckknappar +/- [11] LED Puls [12] LED Paus [15] LED Low pressure [17] LED Alarm [18] LED WD (vakthund) [19] Tryckknapp Reset (återställning) [20] Terminalhölje [21] Fästskruvar för transparent hölje (tillval) [22] Gul dekal som anger spänningsfrekvens IN/OUT [23] Säkring [24] Reläterminaler [25] Produktkod och serienummer [26] Fjärrterminaler Remote [29] Terminal lågtryck [31] Säkring för matning externa kontakter [32] Säkring intern matning +5 V (mikro, teckenfönster) [33] LED Avstängning [35] LED fjärrkontroll Remote [36] Terminaler fläkt [37] Noll terminal [38] Alarm common terminal (noll terminal) [39] Alarm No terminal [40] Alarm No terminal _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 12

13 16. Översikt av Simatek GFC 32:20 Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 13

14 17. Kopplingsschema för Simatek GFC 32: 20 ventiler Tryckskala Tryckdatum Strömförsörjning Ventiler 1 till 10 Filterstyrning Terminaldiagram Simatek filterstyrning GFC 32 Akt: A Anslutningslåda med terminaler för 10 ventiler En larmsignal om delta P eller utgångskortslutning kan tas från ALL: kontakterna CO och NO eller NC. Diagram för 20 ventiler Ritning: PLL Ventiler 11 till 20 Anslutningslåda med terminaler för 10 ventiler Levereras med anslutning mellan REM och. Filterstyrningen startar rengöringen när strömmen är tillkopplad. Med konstant ström kan rengöringen styras med anslutning mellan REM och. En anslutning FAN och startar avstängningsrengöringen. En anslutningmellan LPR (lågtryck) och avbryter rengöringen. Skala 1:1 Datum/tid: :53 Sid 1 av _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 14

15 18. Överensstemmelseförklaring Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 15

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFCD 32

Manual Simatek Filterstyrning GFCD 32 Manual Översättning av originalbruksanvisning 1400001_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning

Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning Mikroprocessor Economist modell MCS Economist serien är de av Mecair utvecklade elektroniska sekvensatorer med integrerad delta-p sensor.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C Del C Interfacekort för spolningstimer Användarhandledning P/N 213490A Swedish Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C NORDSON CORPORATION

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3 Allmänt: Handbok för installation och användning av mottagaren Funktionsprincip Mottagaren möjliggör kontroll av två tillträden till parkeringsplats: "INGÅNG" och "UTGÅNG", och fungerar med Intratones

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator.

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator. Teknisk beskrivning ELEKTRISKA KOPPLINGAR: Spänning: Spänning på styrning (fläkt typ FK) Skyddsklass: Typ av skydd: För användning i våtutrymmen 230 V AC 50 Hz 12 V DC II IP X5 Fotnot: 1) Silvento typ

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer