Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Simatek Filterstyrning GFC 32"

Transkript

1 Manual Översättning av originalinstruktioner _SE Ver

2 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar 5 6. Inställningar 6 7. Fjärrkontroll 8 8. Avstängningsrengöring 8 9. Lågt tryck Kortslutningslarm vid utgångarna Larm om fel på mikroprocessor Problemsökning Säkringar Fabriksintställningar/Programmeny Förklaringar Översikt av Simatek GFC 32: Kopplingsschema för Simatek GFC 32: 20 ventiler Överensstemmelseförklaring 15 OBS! Siffror inom hakparentesers [ ] hänvisar till lägen på sidan 13. OBSERVERA! Läs noga igenom vägledningen före användning för att få tillräcklig kunskap om produkten. För egen bekvämlighet, bevara vägledningen till senare behov. I händelse av tvekan om riktigheten av den svenska översättningen hänvisas till den engelska versionen. Rätt till ändringar förbehålles. Enhet GFC 32 får installeras endast av utbildad personal! _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 2

3 1. Huvuddrag Simatek GFC 32 är utformad för att säkra styrningen av membranventiler som är monterade på filtren för damavskiljning med jetpuls och som innehåller filterpåsar eller filterpatroner. De främsta egenskaperna hos Simatek GFC 32 är: Manuellt val av puls- och paustid. Kan manövreras med tryckomkopplare på en fjärrkontroll eller ett programmerbart styrsystem (PLC). Automatisk detektering av anslutna ventiler, medan utgångar som inte är anslutna utlämnas. Avstängningsrengöring med valbart antal cykler. 2. Tekniska egenskaper Kåpa Grått ABS transparent hölje Skyddsgrad IP65 Mått Simatek GFC 32: 20/32 utgångar: yttermått 296 x 256 x 118. Vikt Simatek GFC 32: 20/32 utgångar: ung. 3.5 kg. Anslutningar Insticksplintar max. kabeltvärsnitt 2,5 mm². Temperatur Förvaring: -20 C/+80 C. Drift: -10 C/+50 C, med belastningsgrad 30 % Spänning Ingång: 230 V (±10%) 50/60 Hz / Utgång: 115/230/24V AC, 24 V DC. Ingång: 115 V (±10%) 50/60 Hz / Utgång: 115/24V AC, 24 V DC. Se sida 5, 6.1 Specialversion 24V DC/24V DC Effektförbrukning Utan utgång 2.5 VA. Utgång: max 25 VA / AC or 20 W / DC. Pulstid 0,01 9,99 sekunder Paustid sekunder Max. belastningsgrad 30 % Fjärrkontroll Aktiveras via extern kontakt (normalt öppen) potentialfri. Avstängningsrengöring Hanteras från en normalt stängd kontakt till brytaren på en fjärrkontroll till en fläkt. Larmrelä Kortslutning eller vakthund (elektronisk övervakning av mikroprocessorn) Relä max 2 A 250 V AC, fri kontakt Huvudsäkring 1 En trög V; 2 En trög V AC och 24 V DC strömförsörjning Apparaten ska bortskaffas i enlighet med gällande europeiska bestämmelser Strömkällans nolledning ska anslutas till jord. Om detta inte är fallet ska en isoleringstransformator installeras och utgångens nolledning jordas. Annars kommer filterstyrningen att ta skada. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 3

4 3. Installationsvägledning För att förhindra överhettning av kretskortet får styrenheten inte utsättas för direkt solljus Anslut kontrollenheten till en ledning med kontinuerlig strömförsörjning för att möjliggöra avstängningsrengöring (SHUT DOWN CLEANING) när fläkten stoppar Skydda styrenheten mot regn, vatteninfiltration och fukt. Om höljet inte är fullständigt stängt kan inläckage ske som kan orsaka allvarlig skada på kretskortet Låt inte sladdar gå in genom enhetens övre del. Installera inte några elektroniska apparater på vibrerande underlag. Använd endast kabelskor med skyddsgrad IP65 och med korrekt storlek (som motsvarar den använda kabeln) En strömbrytare måste installeras på strömförsörjningen före styrenheten Försök inte reparera styrenheten kontakta Simatek! För att undvika alla risker för brand och elchocker måste allt kablage utföras av en behörig elektriker Styrenhetens kablage måste utföras på sådant sätt att de olika typerna av kablar (ström, reläkontakt, ventilutgång, 4-20 ma utgång) hålls åtskilda och inte leder nära kretskortet Innan man öppnar enheten ska man se till att styrenheten är avstängd (strömbrytaren [1] på 0 och ledningarna på klämmorna [4] är frånkopplade, inklusive anslutningen till larm- och signalreläer. Styrenhetens alla elektriska anslutningar, inklusive solenoidventiler måste använda separata vägar in respektive till de andra belastningarna Byglarna till spänningsväljare får placeras endast av kompetent personal och i enlighet med vägledningen. En felaktig inställning av bygel för spänningsväljare kan framkalla fara för personalens säkerhet _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 4

5 4. Kontrollera före användning 1. Kontrollera att Simatek GFC 32 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna[4] är frånkopplade. 2. Kontrollera att matningsspänningen, som anges med IN på den gula dekalen [22], motsvarar den tillgängliga strömmatningen (spänning och frekvens). 3. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, som anges med OUT på den gula dekalen [22], motsvarar den spänning och frekvens som anges på spolarna. 5. Elektriska anslutningar 1. Lossa och ta av terminalhöljet [20]. 2. Kontrollera att Simatek GFC 16 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna [4] är frånkopplade. 3. Ta ut de löstagbara kopplingsplintarna [2] 4. Se till att matningsspänningen till ventilerna som på den gula dekalen [22] anges som OUT motsvarar den spänning och frekvens som är angiven på spolarna. 5. Anslut ventilerna till anslutningsplinten [2] mellan terminal C och de numrerade utgångarna. 6. Jordanslutning [3] av ventilerna är nödvändig när utgångsspänningen är 48V. 7. Anslut ALDRIG nollanslutningen eller ventilutgången till jord [3]. 8. Noll-ledningarna är sammankopplade till kretskortet. 9. Utgångarna är av typen statisk med nollgenomgångsaktivering för att förhindra elektriska störningar. 10. Kontrollera att ventilanslutningarna är riktiga och isolerade i förhållande till jordning genom att mäta isoleringen mellan jord [3] och nollan med utgångsterminalen. 11. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 5

6 6. Inställningar 6.1 Spänningsval KONTROLLERA: 1. Att Simatek GFC 32 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna [4] är frånkopplade. 2. Att matningsspänningen, som på den gula dekalen [22] anges som IN, motsvarar den tillgängliga matningsspänningen. 3. Att matningsspänningen till ventilerna, som på den gula dekalen [22] anges som OUT, motsvarar den spänning och frekvens som anges på spolarna. Om dessa tre villkor är uppfyllda, gå till avsnitt 6.2. Följ annars noga det tillvägagångssätt som följer! A. Spänningsval 1. Lossa de två skruvarna [21] (tillval) och öppna det transparent höljet till Simatek GFC Ta bort de fyra skruvarna från den främre panelen. Lyft den främre panelen (ta inte av den, eftersom den är fäst till höljets underdel.) 3. Kontrollera att matningsspänningen som kan väljas med bygeln [5] motsvarar den som är tillgänglig från matningsspänningen (t.ex. att båda är inställda på 230 V). 4. Skulle de båda spänningarna vara olika, flytta bygeln [5] för att välja samma spänning. 5. Gå till punkt 6.1.B. B. Val av strömförsörjning till ventilerna 1. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, som kan ställas in med byglarna [6] och [6A], motsvarar den matningsspänning som anges på ventilernas spolar (t.ex. att båda är inställda på 24 V). 2. Skulle de båda spänningarna vara olika, flytta byglarna [6] och [6A] för att valja samma matningspänning som anges på spolarna. 3. Varning: båda byglarna [6] och [6A] måste motsvara samma spänning! 4. Gå till punkt 6.1.C. C. Val av strömförsörjningsfrekvens till ventilerna (AC/DC) 1. Se till att utgångsfrekvensen till ventilerna som är valbar med bygel [8] motsvarar det värde som anges på spolarna (t.ex. att båda är inställda på AC). 2. Skulle de båda frekvenserna vara olika, flytta byglarna [8] för att valja samma frekvens som anges på spolarna. 3. Sätt tillbaka den främre panelen och fäst de fyra skruvarna. 4. Stäng det transparent höljet med hjälp av de två skruvarna [21] (tillval). Välj aldrig 115 eller 230 V DC till utgång! _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 6

7 6.2 Val av parametrar Se till att alla elektriska anslutningar har utförts så som beskrivs i avsnitt 5. Strömbrytaren [1] på 1. LED WD [18] och LED Remote [16] är på. I teckenfönstret [7] visas under några sekunder identifikationskoden för Simatek GFC 32. Så snart koden försvinner visas i teckenfönstret bokstaven E (kör) och numret på den ventil som ska aktiveras. 1) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 1 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], pulstid (0,01-9,99 sekunder). 2) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 2 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], paustid(1-999 sekunder). 3) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 3 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], paustid för avstängningsrengöringen (1-999 sekunder). 4) Tryck på SELECT MENU [9]: Siffran 4 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda knapparna +/ [10], antalet cykler i avstängningsrengöringen (0-99). Välj 0 om man inte vill ha avstängningsrengöring. 5) Tryck på SELECT MENU [9]: I teckenfönstret [7] visas bokstaven E (kör) och det antal ventiler som ska bli aktiverade rengöringscykeln börjar. LED PULSE [11] anger att en ventil är aktiverad. LED PAUSE [12] anger att Simatek GFC 32 väntar på att aktivera nästa ventil. OBSERVERA! Ventilerna aktiveras från utgång 1 och framåt. Simatek GFC 32 utelämnar automatiskt alla frånkopplade utgångar och visar motsvarande utgångars nummer I teckenfönstret [7] i snabb följd. Om inga ventiler är anslutna kommer teckenfönstret att visa numren på utgångarna i följd. Kontrollera att varje ventil blir aktiverad under den första rengöringscykeln. Vi föreslår att man ställer in driftsparametrarna för Simatek GFC 32 på att rengöra filtret vid den lägsta möjliga frekvensen för att därigenom minska det lilla dammutsläpp som uppkommer under strålpulseringen, filterpåsarna/patronerna uppnår en längre livstid och förbrukningen av tryckluft minskar. Paustiden bör medge en effektiv filterrengöring under värsta förhållanden, men den bör aldrig vara kortare än den tid som behövs för att återställa trycket i tryckluftsbehållaren! Medan man väljer parametrar (Select menu) återgår Simatek GFC 32 till normal drift om inga knappar trycks in inom fem minuter Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 7

8 7. Fjärrkontroll OBSERVERA Simatek utrustar enheten Simatek GFC 32 med en anslutning på terminalerna Remote [26] och Common [37]. Om man vill använda Simatek GDC 32 med en fjärrströmbrytare, läs nedanstående instruktioner. Om man inte vill utnyttja denna möjlighet, ta inte bort anslutningen. Förr att aktivera fjärrkontrollen: 1. Lossa och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Ta bort anslutningen från terminalerna Remote [26] och Common [37]. 3. Anslut en yttre potentialfri och normalt öppen (NO) kontakt till terminalerna Remote [25] och Common [37] från en extern apparat (t.ex. kontakt från en DP monitor). 4. Sätt tillbaka och skruva fast terminalhöljet [20] ordentligt. 5. Stäng kontakterna på terminalerna Remote [26] och Common [37] för att koppla in fjärrfunktionen. 6. Om man öppnar kontakten på terminalerna Remote [26] och Common [26] upphör Simatek GFC 32 att fungera; LED Remote [35] och LED Pause [12] stängs av. Stäng av kontakten för att starta om rengöringscykeln från det läge där den stannade. 8. Avstängningsrengöring Vi föreslår att man kör en eller flera cykler av avstängningsrengöring vid slutet av varje arbetspass för att avlägsna damrester från filtret. Avstängningsrengöringen startar varje gång fläkten stängs av. För att aktivera avstängningsrengöring: 1. Välj paustid och antalet cykler för avstängningsrengöring (se avsnitt 6). 2. Lossa och ta bort terminalhöljet [20]. 3. Led en extern potentialfri och normalt stängd (NC) kontakt till terminalerna Fan (fläkt) [36] och Common från fläktomkopplaren. 4. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. 5. Avstängningsrengöringen börjar så snart fläkten stängts av, kontakterna på terminalerna Fan (fläkt) och Common stängts samt LED Shut down blinkar. OBSERVERA: Om man har valt 0 i steg 4 av avsnitt 6.2 avbryter Simatek GFC 32 så snart kontakten på terminalerna Fan (fläkt)[36] och Common har stängts (LED Shut down [33] är tänd). 6. När avstängningsrengöringen är fullbordad kommer LED avstängning [33] att förbli tänd. Sätt igång fläkten för att starta om rengöringscykeln. Rengöringscykeln börjar från den första ventilen. 9. Lågt tryck Man kan ansluta en tryckmätarkontakt till terminalerna Low Pressure [29]. När kontakten är stängd stängs enheten av. För att aktivera lågtryck (Low Pressure): 1. Skruva av och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Anslut en extern tryckmätarkontakt till Low Pressure [29]. 3. Sätt tillbaka terminalhöljet [20] och dra åt skruvarna. 4. Ställ in lågtrycksmätaren på den lägsta önskade trycknivån; när trycket är lägre stängs kontakten och enheten stängs av _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 8

9 10. Kortslutningslarm vid utgångarna Kortslutningslarmet aktiveras av Simatek GFC 32 (LED Alarm [17] igång) för att signalera fel på någon solenoid. Simatek GFC 32 aktiverar inte utgångarna vid larm och utelämnar därför de ventiler som det är fel på från rengöringscykeln. För att identifierar de ventiler som det är fel på: 1. Tryck på knappen + [10]: I teckenfönstret [7] visas bokstaven A följd av numret på den utgång som larmet avser. 2. Fortsätt att trycka på knappen + [10] för att identifiera alla utgångar som larmet avser. 3. Tryck på knappen - [10] för att återvända till E (kör). 4. Utför det underhåll som krävs. 5. Tryck på återställning av larm [Alarm reset] [19]: Larmet tas bort då felet har blivit åtgärdat. För att få fjärralarmsignal, anslut reläterminalerna på kontakterna All common [38] och Nr [39] eller Nc [40]. 11. Larm om fel på mikroprocessor LED WD [18] slår ifrån varje gång fel uppstår på mikroprocessorn. Kunden kan inte lösa problemet. Kontakta Simatek. Detta aktiverar även larmkontakten. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 9

10 12. Problemsökning Problem Trolig orsak Lösning Teckenfönstret ät tomt och alla LED är släckta. Teckenfönstret visar numren på alla utgångar i snabb följd. Vissa ventiler utelämnas av Simatek GFC 32 Teckenfönstret visar pulssekvensen men ventilerna fungerar inte. Ström saknas. Inga utgångar är anslutna. Fel på de elektriska anslutningarna mellan Simatek GFC 32 och spolarna. Spolarna är avbrutna. Transformatorns sekundärlindning är avbruten. Strömkretsen är skadad. Kontrollera anslutningarna till strömmatningsterminalerna [4] och inställningen av matarspänning. Kontrollera anslutningar till ventilerna [2]. Kontrollera anslutningarna [2]. Kontrollera spolarnas kontinuitet. Kontakta Simatek Kontakta Simatek Matarspänningen till ventilerna skiljer sig från den som anges på spolarna. Flytta byglarna [6] och [6A] för att välja samma strömmatning som anges på spolarna. LED WD [18] är släckt. Fel på mikroprocessorn Kontakta Simatek. LED REMOTE [35] är släckt och Simatek GFC 32 är i blockläge. LED ALARM [17] är igång. Bryggan på terminalerna Remote [26] har blivit flyttad. Kontakt på terminalerna Remote [26] har blivit öppnade. Kortslutning på någon eller flera av utgångarna. Sätt tillbaka bryggan på terminalerna [26]. Stäng kontakterna på terminalern [26] Se avsnitt 10. VIKTIGT: Skulle strömförsörjningen till Simatek GFC 32 vara 24 V DC, se till att ingångens matarspänning är lägre än 24 V och att spänningen är anpassad till de anslutna belastningarna. 13. Säkringar Storlek Värde Typ Nr. På ritning Beskrivning 5 x 20 1A T [23] Huvudsäkring med 115/230 V matning 5 x 20 2A T [23] Huvudsäkring 24/48 V matning 5 x ma T [31] Försörjning via extern kontakt External contacts supply 5 x ma T [32] Internal +5 V supply (micro, display) I händelse av byte måste ovanstående värden respekteras _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 10

11 14. Fabriksintställningar/Programmeny 14.1 Pulstid Simatek rekommenderar en pulstid på 0,2 sekunder. Rekommenderade paustider för SimPact 4T/4T- R filter 14.2 Paustid Vid kontinuerlig rengöring beräknas paustiden utifrån en total rengöringstid för filtret på 180 sekunder. Se den rekommenderade paustiden vid kontinuerlig rengöring för den aktuella filtertypen Paustid Avstängningsrengöring Paustiden under avstängningsrengöring kan ställas in som önskas i förhållande till det aktuella dammets egenskaper. Emellertid måste paustiden motsvara kompressorns kapacitet 14.4 Avstängningscykler Påsrengöring fortsätter under det inställda antalet cykler (från den första ventilen till den sista), efter anslutning mellan Fan [36] och Common [37], (fläkt avstängd). All utrustning för bortskaffande av det avskilda dammet bör köra under avstängningsrengöringen. Simatek rekommenderar 2 3 cykler, eftersom den aktuella cykeln betraktas som den första avstängningscykeln. Därför blir den första cykeln inte säkert en hel cykel. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 11

12 15. Förklaringar [1] Brytare på/av [2] Ventilterminaler av instickstyp (Push in) [3] Ventiljordning [4] Strömförsörjningsterminaler [5] Bygel för inställning av matningsspänning till intag [6] Bygel för inställning av spänning till ventiler [6A] Bygel för inställning av spänning till ventiler [7] Teckenfönster [8] Bygel för inställning av frekvens till ventiler [9] Tryckknapp Select Menu [10] Tryckknappar +/- [11] LED Puls [12] LED Paus [15] LED Low pressure [17] LED Alarm [18] LED WD (vakthund) [19] Tryckknapp Reset (återställning) [20] Terminalhölje [21] Fästskruvar för transparent hölje (tillval) [22] Gul dekal som anger spänningsfrekvens IN/OUT [23] Säkring [24] Reläterminaler [25] Produktkod och serienummer [26] Fjärrterminaler Remote [29] Terminal lågtryck [31] Säkring för matning externa kontakter [32] Säkring intern matning +5 V (mikro, teckenfönster) [33] LED Avstängning [35] LED fjärrkontroll Remote [36] Terminaler fläkt [37] Noll terminal [38] Alarm common terminal (noll terminal) [39] Alarm No terminal [40] Alarm No terminal _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 12

13 16. Översikt av Simatek GFC 32:20 Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 13

14 17. Kopplingsschema för Simatek GFC 32: 20 ventiler Tryckskala Tryckdatum Strömförsörjning Ventiler 1 till 10 Filterstyrning Terminaldiagram Simatek filterstyrning GFC 32 Akt: A Anslutningslåda med terminaler för 10 ventiler En larmsignal om delta P eller utgångskortslutning kan tas från ALL: kontakterna CO och NO eller NC. Diagram för 20 ventiler Ritning: PLL Ventiler 11 till 20 Anslutningslåda med terminaler för 10 ventiler Levereras med anslutning mellan REM och. Filterstyrningen startar rengöringen när strömmen är tillkopplad. Med konstant ström kan rengöringen styras med anslutning mellan REM och. En anslutning FAN och startar avstängningsrengöringen. En anslutningmellan LPR (lågtryck) och avbryter rengöringen. Skala 1:1 Datum/tid: :53 Sid 1 av _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 14

15 18. Överensstemmelseförklaring Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 15

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

MSH - Styrsystem för brandspjäll MSH. Styrsystem för brandspjäll

MSH - Styrsystem för brandspjäll MSH. Styrsystem för brandspjäll MSH Styrsystem för brandspjäll Används till motoriserade brand- och rökgasspjäll FDR, FDC, FDE, FDS, SDE och SDS (driftspänning: 24 V) Styr brand- och brandgasspjällens avstängningsfunktion om en brand

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok CB1 TAC3 FULL Installationshandbok Försiktighet: CB får endast öppnas av behörig personal, eftersom spänningsförande komponenter (230 VAC) finns i enheten. 1 05/2006) CB1 TAC3 FULL Installationshandbok

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer