mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning"

Transkript

1 mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello Nova Milanese - Milano - Italien Tel , fax

2 ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Instruktioner för användning INDEX 1. FUNKTIONER sida 2 2. TEKNISKA EGENSKAPER sida 2 3. INSTALLATION sida 3 4. PRELIMINÄRA KONTROLLER sida 3 5. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR sida 3 6. UPPSTART sida UPPSTART: VAL AV STRÖMTILLFÖRSEL sida UPPSTART: PARAMETERVAL sida 5 7. FJÄRRKONTROLL sida 6 8. SLUTRENGÖRING sida 6 9. LARM FÖR KORTSLUTEN UTGÅNG sida MIKROPROCESSORLARM sida FELSÖKNING sida SÄKRINGSTABELL sida FÖRINSTÄLLNINGAR FRÅN FABRIKEN sida NUMMERFÖRKLARING sida MT 4-12 ÖVERSIKT AV ENHETEN sida MT FRONTPANEL sida MT ÖVERSIKT AV ENHETEN sida FUNKTIONER Modellen "MT" har utformats för att garantera kontrollen av membranventiler monterade på dammavskiljande filter med pulsstråle och filterpåsar eller patroner. Till MT:s huvudfunktioner hör: - Manuellt val av pulstid och paustid. - Kan köras med fjärrtryckbrytare eller PLC. - Automatisk laddningssökning för anslutna ventiler, med ignorering av utgångar som inte anslutits. Slutrengöring med valbart antal cykler. 2. TEKNISKA EGENSKAPER KÅPA SKYDDSKLASSNING MÅTT VIKT Grå ABS-plast genomskinligt skydd IP65 MT 4/8/12 utgångar: kåpa 213 x 185 x 113 mm MT 16/20/24/28/32 utgångar: kåpa 296 x 256 x 118 mm MT 4/8/12 utgångar: ca 2 kg. MT 16/20/24/28/32 utgångar: ca 3,5 kg ANSLUTNINGAR Kopplingsplintar med stickproppar - maxstorlek 2,5 mm 2 TEMPERATUR Förvaring: -20 C/+80 C. Körning: -10 C/+50 C, med pulskvot 30%. STRÖMTILLFÖRSEL - INGÅNG V (± 10 %) - 50/60 Hz (2 värden kan väljas med bygel). På begäran: V (±10 %) - 50/60 Hz, eller 24 VDC (+5 %, -0 %) STRÖMTILLFÖRSEL - UTGÅNG V (3 värden kan väljas med bygel), AC eller DC (2 alternativ kan väljas med bygel). Särskilt utförande: 48 V AC eller DC. För ingång på 24 V DC är endast utgången på 24 V DC tillgänglig. EFFEKT Utan utgång: 2,5 VA. Utgång: max 25 VA AC eller 20 W DC. PULSTID 0,01-9,99 s PAUSTID s FJÄRRKONTROLL Aktiveras via extern kontakt (normalt öppen) utan ström SLUTRENGÖRING Körs via den normalt slutna kontakten till fjärrkontrollen för fläkten. LARMRELÄ SÄKRING Watch Dog (elektronisk övervakning av mikroprocessorn) och larm vid kortslutning. Relä max 2 A V AC, fri kontakt. 1 A fördröjd på V; 2 A fördröjd på V AC och strömtillförsel på

3 3. SPECIFIKATIONER FÖR INSTALLATION Utsätt inte MT för direkt solljus, för att undvika att kretskortet blir överhettat. Skydda MT från regn, infiltrerat vatten och fukt. Se till att alla skruvar till skyddet är ordentligt åtspända, för att undvika infiltrering som allvarligt kan skada kretskortet. Låt inga kablar gå in från överdelen av MT:s kåpa. Det är också ett gott råd att forma den första delen av MT-kabeln till ett upprätt "U", så att vatten eller kondens inte kommer in i boxen. Undvik att installera elektronisk utrustning på vibrerande konstruktioner. Om du väljer slutrengöring, SHUT DOWN CLEANING, ska MT anslutas till en ledning med kontinuerlig ström. En trasig MT-enhet ska ses som industriellt avfall och behandlas som sådant. Får inte förbrännas, då giftiga gaser kan avges och kondensorerna explodera! Försök inte reparera MT om fel uppstår, utan ring kundservice. All kabeldragning måste utföras av en professionell elektriker, för att garantera att enheten fungerar korrekt och undvika funktionsstörning. Se alltid till att strömmen inte är ansluten till MT innan du utför något underhåll (på/av-knappen [19] ska stå på 0 och kopplingarna [4] vara frånkopplade). Alla elektriska kablar till och från MT-enheten bör vara isolerade från andra kablar. Anm.: siffror som står inom hakparenteser [...] syftar på placeringar på ritningssidan PRELIMINÄRA KONTROLLER 1) Kontrollera att MT inte har någon ström (sätt av/på-knappen [1] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). 2) Se till att strömtillförseln som anges på den gula etiketten [22] som "IN" motsvarar den strömtillförsel som finns (spänning och frekvens). 3) Se till att den strömtillförsel till ventilerna som anges på den gula etiketten [22] som "OUT" motsvarar den spänning/frekvens som anges på spolarna. Om villkoren 2) och 3) är uppfyllda, gå till stycke ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 1) Kontrollera att MT-enheten inte har någon ström (sätt av/på-knappen [1] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). 2) Skruva loss och öppna skyddet för kopplingsplintarna [20]. 3) Dra ut de löstagbara kopplingarna [2]. 4) Kontrollera att kopplingarna till ventilerna är korrekta och jordisolerade. Testa isoleringen mellan jord [3] och gemensam nolla (C) med utgångskontakten frånkopplad. 5) Koppla ventilerna till kopplingsplintarna [2], mellan koppling C och de numrerade utgångarna. Jordning [3] av ventilerna är nödvändigt när utgångsspänningen är 48 V. Anslut aldrig gemensamma nollor eller ventilutgångar till jord [3]. De gemensamma nollorna är sammankopplade på det tryckta kretskortet. Utgångarna är av "statisk" typ, med kommandot "zero-crossing" för att förhindra elektriska störningar. 6) Sätt tillbaka de löstagbara kopplingarna [2]. 7) Anslut ström till a) 230 V (L = fas, N = nolla) MT [4]: b) Även 115 V från hjälptransformatorn (spolar, fjärreglage etc.). c) Särskilt utförande för 24/48 V: Det är obligatoriskt att jorda en av de två sekundära transformatorkopplingarna, som också måste kopplas till N [4].. - Särskilt utförande för 24 V DC: kopplingarna [4] enligt skissen: 8) Stäng kopplingarna och sätt tillbaka skruvarna [20].

4 6. UPPSTART 6.1 UPPSTART: VAL AV SPÄNNING Kontrollera att MT-enheten inte har någon ström (sätt av/på-knappen [19] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). Kontrollera: 1) att strömtillförseln som anges på den gula etiketten [16] som "INGRESSO-IN" motsvarar den strömtillförsel som finns (spänning och frekvens). 2) att den strömtillförsel till ventilerna som anges på den gula etiketten [16] som "USCITA-OUT" motsvarar den spänning/frekvens som anges på spolarna. Om de två villkoren är uppfyllda, gå till stycke 6.2. Följ annars rutinen nedan! A) Val av strömtillförsel: 1) Skruva loss de två skruvarna [21] och öppna det genomskinliga skyddet till MT. 2) Ta bort de fyra skruvarna på den gröna panelen. Lyft den gröna panelen (utan att ta bort den!). 3) Kontrollera att den strömtillförsel som valts med bygeln [5] motsvarar den som finns från elnätet (t.ex. båda 230 V). 4) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om bygeln [5] så att du får den strömtillförsel som krävs. B) Val av strömtillförsel till ventilerna: 1) Kontrollera att strömtillförseln till ventilerna, som går att välja med byglarna [6], motsvarar den strömtillförsel som står angiven på ventilernas spolar (t.ex. båda 24 V). 2) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om byglarna [6] så att du får den strömtillförsel som anges på spolarna. (OBS! Båda byglarna [6] måste ha samma spänning!) C) Val av typ av ström till ventilerna (AC/DC): 1) Se till att typen av utgångsström till ventilerna, som väljs med byglarna [8], motsvarar den som anges på spolarna (t.ex. båda AC). 2) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om byglarna [8] så att du får den strömtillförsel som anges på spolarna. 3) Sätt tillbaka den gröna panelen med dess fyra skruvar. 4) Stäng det genomskinliga skyddet med de två skruvarna [21]. A OBS! Välj aldrig 230 V DC till utgång! A

5 6.2 UPPSTART: VAL AV PARAMETRAR Se till att de elektriska anslutningarna har utförs efter beskrivningen i stycke 5. Sätt på/av-knappen [1] på 1. Dioderna OK [18] och REMOTE [16] tänds. Displayen [7] visar MTenhetens versionsnummer i 3 sekunder. När koden försvinner visar displayen bokstaven E (körning) och numret på ventilen som är klar att strömsättas. 1) Tryck på SELECT MENU [9]: 1 blinkar på displayen [7]. Välj pulstid, PULSE TIME (0,01-9,99 s), med knapparna +/- [10]. 2) Tryck på SELECT MENU [9]: 2 blinkar på displayen [7]. Välj paustid, PAUSE TIME (1-999 s), med knapparna +/- [10]. 3) Tryck på SELECT MENU [9]: 3 blinkar på displayen [7]. Välj paustid vid slutrengöring, PAUSE TIME in SHUT DOWN CLEANING (1-999 s), med knapparna +/- [10]. 4) Tryck på SELECT MENU [9]: 4 blinkar på displayen [7]. Välj antal cykler vid slutrengöring, N of CYCLES of SHUT DOWN CLEANING (0-99). (Välj 0 om du inte vill ha någon slutrengöring.) 5) Tryck på SELECT MENU [9]: Displayen [7] visar bokstaven E (körning) och numret på ventilen som är klar att strömsättas. Rengöringscykeln startar. Dioden PULSE [11] visar att en ventil håller på att pulseras. Dioden PAUSE [12] visar när MT väntar på att pulsera nästa ventil. Anm.: - Ventilerna pulseras från utgång nr 1 och framåt. - MT hoppar automatiskt över de utgångar som inte är anslutna, samtidigt som motsvarande utgångsnummer visas i snabb följd på displayen [7]. Om ingen av utgångarna har anslutits, visar displayen numren för alla utgångarna i tur och ordning. - Kontrollera att alla ventiler pulseras under den första rengöringscykeln. - Varje MT-enhet lämnar fabriken med förinställda värden för pulstid, paustid, paustid vid slutrengöring och antal cykler vid slutrengöring (se avsnitt 12). - Vi föreslår att MT:s parametrar ställs in för att rengöra filtret med kortast möjliga mellanrum, för att minska dammutsläpp p.g.a. påfrestad påse, uppnå högre livslängd för påsarna och minska förbrukningen av tryckluft. - Paustiden PAUSE TIME bör möjliggöra en effektiv filterrengöring under de värsta förhållanden, men bör aldrig vara kortare än den tid som behövs för att återställa trycket i samlingstanken. - Vid parametervalet (i valmenyn SELECT MENU), återgår MT till körning om ingen knapp har tryckts in på 5 minuter.

6 7. FJÄRRKONTROLL OBS! MECAIR har utrustat MT-enheten med en brygga på kopplingarna REMOTE [15]. Läs anvisningarna nedan om du vill köra MT med ett fjärreglage. Ta inte bort bryggan även om du inte vill utnyttja den möjligheten, för att hindra att MT sätts i blockerat läge. Aktivering av fjärrkontroll, REMOTE: 1) Skruva upp och öppna den undre panelen [20]. 2) Ta bort bryggan från kopplingarna REMOTE [15]. 3) Koppla en extern oladdad och normalt öppen (NO) kontakt till kopplingarna REMOTE [15] från en extern enhet (t.ex. kontakt från DP-monitor). 4) Sätt tillbaka den undre panelen och fäst med skruvarna. 5) Stäng kontakten på kopplingarna REMOTE [15] för att aktivera fjärrfunktionen. 6) Om du bryter kontakten på kopplingarna REMOTE [15], slutar MT att arbeta. Slut kontakten för att starta rengöringscykeln igen från det läge där den slutade. 8. SLUTRENGÖRING Vi föreslår att man kör en eller flera slutrengöringscykler, SHUT DOWN CLEANING, i slutet av varje arbetspass för att få bort kvarvarande damm i filterpåsarna. Slutrengöringen börjar varje gång fläkten stängs av. Aktivering av slutrengöring: 1) Välj paustid och antal slutrengöringscykler, PAUSE TIME och N of CYCLES of SHUT DOWN CLEANING (avsnitt 5). 2) Skruva upp och öppna den undre kopplingsplinten [20]. 3) Anslut en extern oladdad och normalt stängd (NC) kontakt till kopplingarna FAN [13] från fläktkontakten. 4) Stäng och skruva igen kopplingsplinten [20]. 5) Slutrengöringen startar så fort fläkten stängs av, kontakten till kopplingarna FAN [13] är sluten och dioden FAN [14] blinkar. OBS! Om du har valt 0 i steg 4) i stycke 6.2, slutar MT att arbeta så fort kontakten på terminalerna FAN [13] sluts (dioden FAN [14] lyser). 6) När slutrengöringen är slutförd förblir dioden FAN [14] tänd. Sätt på fläkten för att starta rengöringscykeln igen. Rengöringscykeln startar från den första ventilen. 9. LARM FÖR KORTSLUTEN UTGÅNG Kortslutningslarmet aktiveras automatiskt av MT (dioden ALARM [17] tänds) för att signalera fel på en solenoid. MT-enheten strömsätter inte utgångar som larmats och utesluter därför felaktiga ventiler från rengöringscykeln. Identifiera felaktiga ventiler så här: 1) Tryck på knappen "+" [10]. Displayen [7] visar bokstaven A, följt av numret på den utgång som larmet gäller. Fortsätt trycka på "+" [10] för att identifiera alla utgångar som larmas. 2) Tryck på "-" [10] för att återgå till E (körning). 3) Utför det underhåll som krävs. 4) Tryck på RESET [19]. Larmet försvinner när felet har rättats till. För MT 4-12, se kopplingarna ALARM [24] (s. 9). För MT 16-32, se kopplingarna ALL [24] (s. 10). När MT inte har någon ström, sluts reläkontakten på N.C. När MT har ström, strömsätts reläet och kontakten sluts på N.O. I händelse av larm avbryts strömmen till reläet och kontakten sluts på N.C (dioden ALARM [17] tänds). 10. MIKROPROCESSORLARM Dioden OK [18] stängs av varje gång det blir fel på mikroprocessorn. Kunden kan inte lösa detta problem: kontakta MECAIR. För MT 4-12, se kopplingarna ALARM [24] (se också s. 9). För MT 16-32, se kopplingarna WD [24] (se också s. 10). Om MT-enheten är avstängd, är reläkontakten på N.C. När MT-enheten har ström, strömsätts reläet och kontakten slås om till N.O. Om reläkontakten är på N.C medan MT är igång, är dioden OK [18] avstängd.

7 11. FELSÖKNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING Displayen är tom och alla dioder är avstängda. Strömtillförseln är OK, men displayen är tom och alla dioder Externa kontakter för standby och auto/manuellt läge Displayen visar alla nummer på utgångar i snabb följd. Vissa ventiler ignoreras av MT. Ingen strömtillförsel. Säkring [27] är trasig. Säkring [26] är trasig. Kontrollera att strömtillförselkopplingarna [4] sitter fast och att rätt spänning har valts för Byt ut säkringen (se säkringstabellen). Byt ut säkringen (se säkringstabellen). Ingen utgång är ansluten. Kontrollera anslutningen till ventilerna [2]. Felaktiga elektriska kopplingar mellan MT och Spolarna har kopplats bort. Kontrollera anslutningarna [2]. Kontrollera spolarnas kontinuitet. Displayen visar pulseringssekvensen men ventilerna fungerar inte. Den sekundära transformatorkopplingen har Strömkretsen är skadad. Strömtillförseln till ventilerna har en annan spänning än vad som Kontakta MECAIR. Kontakta MECAIR. Ställ om byglarna [6] för att välja samma strömtillförsel som anges på spolarna. Dioden OK [20] är Fel på mikroprocessorn. Kontakta MECAIR. Dioden REMOTE [16] Bryggan till kopplingarna Sätt tillbaka bryggan på kopplingarna [16]. är avstängd och MT är REMOTE [16] har tagits bort. blockerad. Kontakten till kopplingarna Slut kontakten till kopplingarna [16]. REMOTE [16] har brutits. Dioden ALARM [18] är på. Kortslutning på en eller flera utgångar. Gå till stycke 9. VIKTIGT: om MT-enheten drivs med 24V DC, se då till att den ingående strömtillförseln inte är lägre än 24 V och att spänningen står i proportion till anslutna laddningar. 12. SÄKRINGAR Mått Värde Typ Nr på ritning Beskrivning 5 x 20 1 A T [23] Huvudsäkring för tillförsel på V 5 x 20 2 A T [23] Huvudsäkring för tillförsel på V 5 x ma T [26] Tillförsel med extern kontakt 5 x ma T [27] Intern tillförsel på +5 V (mikro, display) Anm: vid byte måste ovanstående värden respekteras. 13. FÖRINSTÄLLNINGAR FRÅN FABRIKEN MECAIR har förinställt följande värden för alla MT (se stycke 6.2 för att ändra inställningarna). PULSTID: 0,25 s (för alla modeller) PAUSTID: PAUSTID UNDER STOPPRENGÖRING: ANTAL CYKLER VID STOPPRENGÖRING: MT4: 75 s MT16: 15 s MT28: 10 s MT8: 30 s MT20: 15 s MT32: 10 s MT12: 30 s MT24: 10 s MT36: 10 s 15 s (för alla modeller) 3 cykler (för alla modeller)

8 14. NUMMERFÖRKLARING 1. Av/på-knapp 2. Ventilkopplingar med stickkontakter 3. Jordkopplingar till utloppsventiler 4. Strömtillförselkopplingar 5. Bygel för val av ingående strömtillförsel 6. Bygel för val av spänning till ventiler 7. Display 8. Bygel för val av typ av ström till ventiler 9. Menyvalsknappen SELECT MENU 10. Knappar +/- 11. Dioden PULSE 12. Dioden PAUSE 13. Kopplingarna FAN 14. Dioden FAN 15. Kopplingarna REMOTE 16. Dioden REMOTE 17. Dioden ALARM 18. Dioden OK 19. Knappen RESET 20. Kopplingsplintar 21. Fästskruvar till genomskinligt skydd 22. Gul etikett som visar spänning/typ av ström IN/UT 23. Huvudsäkring 24. Reläkopplingar 25. Produktkod och serienummer 26. Säkring för tillförsel med extern kontakt 27. Säkring för intern tillförsel på +5 V (mikro, display) A OBS! Innan du öppnar MT och arbetar med kopplingarna, se till att på/av-knappen [1] är på 0 och kopplingarna [4] frånkopplade. A

9 15. ÖVERSIKT AV ENHETEN

10

11 17. ÖVERSIKT AV ENHETEN MT

12 mecair

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32 Manual Översättning av originalinstruktioner 1400004_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer