mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning"

Transkript

1 mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello Nova Milanese - Milano - Italien Tel , fax

2 ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Instruktioner för användning INDEX 1. FUNKTIONER sida 2 2. TEKNISKA EGENSKAPER sida 2 3. INSTALLATION sida 3 4. PRELIMINÄRA KONTROLLER sida 3 5. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR sida 3 6. UPPSTART sida UPPSTART: VAL AV STRÖMTILLFÖRSEL sida UPPSTART: PARAMETERVAL sida 5 7. FJÄRRKONTROLL sida 6 8. SLUTRENGÖRING sida 6 9. LARM FÖR KORTSLUTEN UTGÅNG sida MIKROPROCESSORLARM sida FELSÖKNING sida SÄKRINGSTABELL sida FÖRINSTÄLLNINGAR FRÅN FABRIKEN sida NUMMERFÖRKLARING sida MT 4-12 ÖVERSIKT AV ENHETEN sida MT FRONTPANEL sida MT ÖVERSIKT AV ENHETEN sida FUNKTIONER Modellen "MT" har utformats för att garantera kontrollen av membranventiler monterade på dammavskiljande filter med pulsstråle och filterpåsar eller patroner. Till MT:s huvudfunktioner hör: - Manuellt val av pulstid och paustid. - Kan köras med fjärrtryckbrytare eller PLC. - Automatisk laddningssökning för anslutna ventiler, med ignorering av utgångar som inte anslutits. Slutrengöring med valbart antal cykler. 2. TEKNISKA EGENSKAPER KÅPA SKYDDSKLASSNING MÅTT VIKT Grå ABS-plast genomskinligt skydd IP65 MT 4/8/12 utgångar: kåpa 213 x 185 x 113 mm MT 16/20/24/28/32 utgångar: kåpa 296 x 256 x 118 mm MT 4/8/12 utgångar: ca 2 kg. MT 16/20/24/28/32 utgångar: ca 3,5 kg ANSLUTNINGAR Kopplingsplintar med stickproppar - maxstorlek 2,5 mm 2 TEMPERATUR Förvaring: -20 C/+80 C. Körning: -10 C/+50 C, med pulskvot 30%. STRÖMTILLFÖRSEL - INGÅNG V (± 10 %) - 50/60 Hz (2 värden kan väljas med bygel). På begäran: V (±10 %) - 50/60 Hz, eller 24 VDC (+5 %, -0 %) STRÖMTILLFÖRSEL - UTGÅNG V (3 värden kan väljas med bygel), AC eller DC (2 alternativ kan väljas med bygel). Särskilt utförande: 48 V AC eller DC. För ingång på 24 V DC är endast utgången på 24 V DC tillgänglig. EFFEKT Utan utgång: 2,5 VA. Utgång: max 25 VA AC eller 20 W DC. PULSTID 0,01-9,99 s PAUSTID s FJÄRRKONTROLL Aktiveras via extern kontakt (normalt öppen) utan ström SLUTRENGÖRING Körs via den normalt slutna kontakten till fjärrkontrollen för fläkten. LARMRELÄ SÄKRING Watch Dog (elektronisk övervakning av mikroprocessorn) och larm vid kortslutning. Relä max 2 A V AC, fri kontakt. 1 A fördröjd på V; 2 A fördröjd på V AC och strömtillförsel på

3 3. SPECIFIKATIONER FÖR INSTALLATION Utsätt inte MT för direkt solljus, för att undvika att kretskortet blir överhettat. Skydda MT från regn, infiltrerat vatten och fukt. Se till att alla skruvar till skyddet är ordentligt åtspända, för att undvika infiltrering som allvarligt kan skada kretskortet. Låt inga kablar gå in från överdelen av MT:s kåpa. Det är också ett gott råd att forma den första delen av MT-kabeln till ett upprätt "U", så att vatten eller kondens inte kommer in i boxen. Undvik att installera elektronisk utrustning på vibrerande konstruktioner. Om du väljer slutrengöring, SHUT DOWN CLEANING, ska MT anslutas till en ledning med kontinuerlig ström. En trasig MT-enhet ska ses som industriellt avfall och behandlas som sådant. Får inte förbrännas, då giftiga gaser kan avges och kondensorerna explodera! Försök inte reparera MT om fel uppstår, utan ring kundservice. All kabeldragning måste utföras av en professionell elektriker, för att garantera att enheten fungerar korrekt och undvika funktionsstörning. Se alltid till att strömmen inte är ansluten till MT innan du utför något underhåll (på/av-knappen [19] ska stå på 0 och kopplingarna [4] vara frånkopplade). Alla elektriska kablar till och från MT-enheten bör vara isolerade från andra kablar. Anm.: siffror som står inom hakparenteser [...] syftar på placeringar på ritningssidan PRELIMINÄRA KONTROLLER 1) Kontrollera att MT inte har någon ström (sätt av/på-knappen [1] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). 2) Se till att strömtillförseln som anges på den gula etiketten [22] som "IN" motsvarar den strömtillförsel som finns (spänning och frekvens). 3) Se till att den strömtillförsel till ventilerna som anges på den gula etiketten [22] som "OUT" motsvarar den spänning/frekvens som anges på spolarna. Om villkoren 2) och 3) är uppfyllda, gå till stycke ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 1) Kontrollera att MT-enheten inte har någon ström (sätt av/på-knappen [1] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). 2) Skruva loss och öppna skyddet för kopplingsplintarna [20]. 3) Dra ut de löstagbara kopplingarna [2]. 4) Kontrollera att kopplingarna till ventilerna är korrekta och jordisolerade. Testa isoleringen mellan jord [3] och gemensam nolla (C) med utgångskontakten frånkopplad. 5) Koppla ventilerna till kopplingsplintarna [2], mellan koppling C och de numrerade utgångarna. Jordning [3] av ventilerna är nödvändigt när utgångsspänningen är 48 V. Anslut aldrig gemensamma nollor eller ventilutgångar till jord [3]. De gemensamma nollorna är sammankopplade på det tryckta kretskortet. Utgångarna är av "statisk" typ, med kommandot "zero-crossing" för att förhindra elektriska störningar. 6) Sätt tillbaka de löstagbara kopplingarna [2]. 7) Anslut ström till a) 230 V (L = fas, N = nolla) MT [4]: b) Även 115 V från hjälptransformatorn (spolar, fjärreglage etc.). c) Särskilt utförande för 24/48 V: Det är obligatoriskt att jorda en av de två sekundära transformatorkopplingarna, som också måste kopplas till N [4].. - Särskilt utförande för 24 V DC: kopplingarna [4] enligt skissen: 8) Stäng kopplingarna och sätt tillbaka skruvarna [20].

4 6. UPPSTART 6.1 UPPSTART: VAL AV SPÄNNING Kontrollera att MT-enheten inte har någon ström (sätt av/på-knappen [19] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). Kontrollera: 1) att strömtillförseln som anges på den gula etiketten [16] som "INGRESSO-IN" motsvarar den strömtillförsel som finns (spänning och frekvens). 2) att den strömtillförsel till ventilerna som anges på den gula etiketten [16] som "USCITA-OUT" motsvarar den spänning/frekvens som anges på spolarna. Om de två villkoren är uppfyllda, gå till stycke 6.2. Följ annars rutinen nedan! A) Val av strömtillförsel: 1) Skruva loss de två skruvarna [21] och öppna det genomskinliga skyddet till MT. 2) Ta bort de fyra skruvarna på den gröna panelen. Lyft den gröna panelen (utan att ta bort den!). 3) Kontrollera att den strömtillförsel som valts med bygeln [5] motsvarar den som finns från elnätet (t.ex. båda 230 V). 4) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om bygeln [5] så att du får den strömtillförsel som krävs. B) Val av strömtillförsel till ventilerna: 1) Kontrollera att strömtillförseln till ventilerna, som går att välja med byglarna [6], motsvarar den strömtillförsel som står angiven på ventilernas spolar (t.ex. båda 24 V). 2) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om byglarna [6] så att du får den strömtillförsel som anges på spolarna. (OBS! Båda byglarna [6] måste ha samma spänning!) C) Val av typ av ström till ventilerna (AC/DC): 1) Se till att typen av utgångsström till ventilerna, som väljs med byglarna [8], motsvarar den som anges på spolarna (t.ex. båda AC). 2) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om byglarna [8] så att du får den strömtillförsel som anges på spolarna. 3) Sätt tillbaka den gröna panelen med dess fyra skruvar. 4) Stäng det genomskinliga skyddet med de två skruvarna [21]. A OBS! Välj aldrig 230 V DC till utgång! A

5 6.2 UPPSTART: VAL AV PARAMETRAR Se till att de elektriska anslutningarna har utförs efter beskrivningen i stycke 5. Sätt på/av-knappen [1] på 1. Dioderna OK [18] och REMOTE [16] tänds. Displayen [7] visar MTenhetens versionsnummer i 3 sekunder. När koden försvinner visar displayen bokstaven E (körning) och numret på ventilen som är klar att strömsättas. 1) Tryck på SELECT MENU [9]: 1 blinkar på displayen [7]. Välj pulstid, PULSE TIME (0,01-9,99 s), med knapparna +/- [10]. 2) Tryck på SELECT MENU [9]: 2 blinkar på displayen [7]. Välj paustid, PAUSE TIME (1-999 s), med knapparna +/- [10]. 3) Tryck på SELECT MENU [9]: 3 blinkar på displayen [7]. Välj paustid vid slutrengöring, PAUSE TIME in SHUT DOWN CLEANING (1-999 s), med knapparna +/- [10]. 4) Tryck på SELECT MENU [9]: 4 blinkar på displayen [7]. Välj antal cykler vid slutrengöring, N of CYCLES of SHUT DOWN CLEANING (0-99). (Välj 0 om du inte vill ha någon slutrengöring.) 5) Tryck på SELECT MENU [9]: Displayen [7] visar bokstaven E (körning) och numret på ventilen som är klar att strömsättas. Rengöringscykeln startar. Dioden PULSE [11] visar att en ventil håller på att pulseras. Dioden PAUSE [12] visar när MT väntar på att pulsera nästa ventil. Anm.: - Ventilerna pulseras från utgång nr 1 och framåt. - MT hoppar automatiskt över de utgångar som inte är anslutna, samtidigt som motsvarande utgångsnummer visas i snabb följd på displayen [7]. Om ingen av utgångarna har anslutits, visar displayen numren för alla utgångarna i tur och ordning. - Kontrollera att alla ventiler pulseras under den första rengöringscykeln. - Varje MT-enhet lämnar fabriken med förinställda värden för pulstid, paustid, paustid vid slutrengöring och antal cykler vid slutrengöring (se avsnitt 12). - Vi föreslår att MT:s parametrar ställs in för att rengöra filtret med kortast möjliga mellanrum, för att minska dammutsläpp p.g.a. påfrestad påse, uppnå högre livslängd för påsarna och minska förbrukningen av tryckluft. - Paustiden PAUSE TIME bör möjliggöra en effektiv filterrengöring under de värsta förhållanden, men bör aldrig vara kortare än den tid som behövs för att återställa trycket i samlingstanken. - Vid parametervalet (i valmenyn SELECT MENU), återgår MT till körning om ingen knapp har tryckts in på 5 minuter.

6 7. FJÄRRKONTROLL OBS! MECAIR har utrustat MT-enheten med en brygga på kopplingarna REMOTE [15]. Läs anvisningarna nedan om du vill köra MT med ett fjärreglage. Ta inte bort bryggan även om du inte vill utnyttja den möjligheten, för att hindra att MT sätts i blockerat läge. Aktivering av fjärrkontroll, REMOTE: 1) Skruva upp och öppna den undre panelen [20]. 2) Ta bort bryggan från kopplingarna REMOTE [15]. 3) Koppla en extern oladdad och normalt öppen (NO) kontakt till kopplingarna REMOTE [15] från en extern enhet (t.ex. kontakt från DP-monitor). 4) Sätt tillbaka den undre panelen och fäst med skruvarna. 5) Stäng kontakten på kopplingarna REMOTE [15] för att aktivera fjärrfunktionen. 6) Om du bryter kontakten på kopplingarna REMOTE [15], slutar MT att arbeta. Slut kontakten för att starta rengöringscykeln igen från det läge där den slutade. 8. SLUTRENGÖRING Vi föreslår att man kör en eller flera slutrengöringscykler, SHUT DOWN CLEANING, i slutet av varje arbetspass för att få bort kvarvarande damm i filterpåsarna. Slutrengöringen börjar varje gång fläkten stängs av. Aktivering av slutrengöring: 1) Välj paustid och antal slutrengöringscykler, PAUSE TIME och N of CYCLES of SHUT DOWN CLEANING (avsnitt 5). 2) Skruva upp och öppna den undre kopplingsplinten [20]. 3) Anslut en extern oladdad och normalt stängd (NC) kontakt till kopplingarna FAN [13] från fläktkontakten. 4) Stäng och skruva igen kopplingsplinten [20]. 5) Slutrengöringen startar så fort fläkten stängs av, kontakten till kopplingarna FAN [13] är sluten och dioden FAN [14] blinkar. OBS! Om du har valt 0 i steg 4) i stycke 6.2, slutar MT att arbeta så fort kontakten på terminalerna FAN [13] sluts (dioden FAN [14] lyser). 6) När slutrengöringen är slutförd förblir dioden FAN [14] tänd. Sätt på fläkten för att starta rengöringscykeln igen. Rengöringscykeln startar från den första ventilen. 9. LARM FÖR KORTSLUTEN UTGÅNG Kortslutningslarmet aktiveras automatiskt av MT (dioden ALARM [17] tänds) för att signalera fel på en solenoid. MT-enheten strömsätter inte utgångar som larmats och utesluter därför felaktiga ventiler från rengöringscykeln. Identifiera felaktiga ventiler så här: 1) Tryck på knappen "+" [10]. Displayen [7] visar bokstaven A, följt av numret på den utgång som larmet gäller. Fortsätt trycka på "+" [10] för att identifiera alla utgångar som larmas. 2) Tryck på "-" [10] för att återgå till E (körning). 3) Utför det underhåll som krävs. 4) Tryck på RESET [19]. Larmet försvinner när felet har rättats till. För MT 4-12, se kopplingarna ALARM [24] (s. 9). För MT 16-32, se kopplingarna ALL [24] (s. 10). När MT inte har någon ström, sluts reläkontakten på N.C. När MT har ström, strömsätts reläet och kontakten sluts på N.O. I händelse av larm avbryts strömmen till reläet och kontakten sluts på N.C (dioden ALARM [17] tänds). 10. MIKROPROCESSORLARM Dioden OK [18] stängs av varje gång det blir fel på mikroprocessorn. Kunden kan inte lösa detta problem: kontakta MECAIR. För MT 4-12, se kopplingarna ALARM [24] (se också s. 9). För MT 16-32, se kopplingarna WD [24] (se också s. 10). Om MT-enheten är avstängd, är reläkontakten på N.C. När MT-enheten har ström, strömsätts reläet och kontakten slås om till N.O. Om reläkontakten är på N.C medan MT är igång, är dioden OK [18] avstängd.

7 11. FELSÖKNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING Displayen är tom och alla dioder är avstängda. Strömtillförseln är OK, men displayen är tom och alla dioder Externa kontakter för standby och auto/manuellt läge Displayen visar alla nummer på utgångar i snabb följd. Vissa ventiler ignoreras av MT. Ingen strömtillförsel. Säkring [27] är trasig. Säkring [26] är trasig. Kontrollera att strömtillförselkopplingarna [4] sitter fast och att rätt spänning har valts för Byt ut säkringen (se säkringstabellen). Byt ut säkringen (se säkringstabellen). Ingen utgång är ansluten. Kontrollera anslutningen till ventilerna [2]. Felaktiga elektriska kopplingar mellan MT och Spolarna har kopplats bort. Kontrollera anslutningarna [2]. Kontrollera spolarnas kontinuitet. Displayen visar pulseringssekvensen men ventilerna fungerar inte. Den sekundära transformatorkopplingen har Strömkretsen är skadad. Strömtillförseln till ventilerna har en annan spänning än vad som Kontakta MECAIR. Kontakta MECAIR. Ställ om byglarna [6] för att välja samma strömtillförsel som anges på spolarna. Dioden OK [20] är Fel på mikroprocessorn. Kontakta MECAIR. Dioden REMOTE [16] Bryggan till kopplingarna Sätt tillbaka bryggan på kopplingarna [16]. är avstängd och MT är REMOTE [16] har tagits bort. blockerad. Kontakten till kopplingarna Slut kontakten till kopplingarna [16]. REMOTE [16] har brutits. Dioden ALARM [18] är på. Kortslutning på en eller flera utgångar. Gå till stycke 9. VIKTIGT: om MT-enheten drivs med 24V DC, se då till att den ingående strömtillförseln inte är lägre än 24 V och att spänningen står i proportion till anslutna laddningar. 12. SÄKRINGAR Mått Värde Typ Nr på ritning Beskrivning 5 x 20 1 A T [23] Huvudsäkring för tillförsel på V 5 x 20 2 A T [23] Huvudsäkring för tillförsel på V 5 x ma T [26] Tillförsel med extern kontakt 5 x ma T [27] Intern tillförsel på +5 V (mikro, display) Anm: vid byte måste ovanstående värden respekteras. 13. FÖRINSTÄLLNINGAR FRÅN FABRIKEN MECAIR har förinställt följande värden för alla MT (se stycke 6.2 för att ändra inställningarna). PULSTID: 0,25 s (för alla modeller) PAUSTID: PAUSTID UNDER STOPPRENGÖRING: ANTAL CYKLER VID STOPPRENGÖRING: MT4: 75 s MT16: 15 s MT28: 10 s MT8: 30 s MT20: 15 s MT32: 10 s MT12: 30 s MT24: 10 s MT36: 10 s 15 s (för alla modeller) 3 cykler (för alla modeller)

8 14. NUMMERFÖRKLARING 1. Av/på-knapp 2. Ventilkopplingar med stickkontakter 3. Jordkopplingar till utloppsventiler 4. Strömtillförselkopplingar 5. Bygel för val av ingående strömtillförsel 6. Bygel för val av spänning till ventiler 7. Display 8. Bygel för val av typ av ström till ventiler 9. Menyvalsknappen SELECT MENU 10. Knappar +/- 11. Dioden PULSE 12. Dioden PAUSE 13. Kopplingarna FAN 14. Dioden FAN 15. Kopplingarna REMOTE 16. Dioden REMOTE 17. Dioden ALARM 18. Dioden OK 19. Knappen RESET 20. Kopplingsplintar 21. Fästskruvar till genomskinligt skydd 22. Gul etikett som visar spänning/typ av ström IN/UT 23. Huvudsäkring 24. Reläkopplingar 25. Produktkod och serienummer 26. Säkring för tillförsel med extern kontakt 27. Säkring för intern tillförsel på +5 V (mikro, display) A OBS! Innan du öppnar MT och arbetar med kopplingarna, se till att på/av-knappen [1] är på 0 och kopplingarna [4] frånkopplade. A

9 15. ÖVERSIKT AV ENHETEN

10

11 17. ÖVERSIKT AV ENHETEN MT

12 mecair

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL) Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, 141 05 Huddinge Tel: 08-464 90 30 Fax: 08-464 91 30 Hemsida: http://www.vodak.se (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den. Om du har någon fråga om din poolvärmepump kontakta säljaren. Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer