mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning"

Transkript

1 mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello Nova Milanese - Milano - Italien Tel , fax

2 ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Instruktioner för användning INDEX 1. FUNKTIONER sida 2 2. TEKNISKA EGENSKAPER sida 2 3. INSTALLATION sida 3 4. PRELIMINÄRA KONTROLLER sida 3 5. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR sida 3 6. UPPSTART sida UPPSTART: VAL AV STRÖMTILLFÖRSEL sida UPPSTART: PARAMETERVAL sida 5 7. FJÄRRKONTROLL sida 6 8. SLUTRENGÖRING sida 6 9. LARM FÖR KORTSLUTEN UTGÅNG sida MIKROPROCESSORLARM sida FELSÖKNING sida SÄKRINGSTABELL sida FÖRINSTÄLLNINGAR FRÅN FABRIKEN sida NUMMERFÖRKLARING sida MT 4-12 ÖVERSIKT AV ENHETEN sida MT FRONTPANEL sida MT ÖVERSIKT AV ENHETEN sida FUNKTIONER Modellen "MT" har utformats för att garantera kontrollen av membranventiler monterade på dammavskiljande filter med pulsstråle och filterpåsar eller patroner. Till MT:s huvudfunktioner hör: - Manuellt val av pulstid och paustid. - Kan köras med fjärrtryckbrytare eller PLC. - Automatisk laddningssökning för anslutna ventiler, med ignorering av utgångar som inte anslutits. Slutrengöring med valbart antal cykler. 2. TEKNISKA EGENSKAPER KÅPA SKYDDSKLASSNING MÅTT VIKT Grå ABS-plast genomskinligt skydd IP65 MT 4/8/12 utgångar: kåpa 213 x 185 x 113 mm MT 16/20/24/28/32 utgångar: kåpa 296 x 256 x 118 mm MT 4/8/12 utgångar: ca 2 kg. MT 16/20/24/28/32 utgångar: ca 3,5 kg ANSLUTNINGAR Kopplingsplintar med stickproppar - maxstorlek 2,5 mm 2 TEMPERATUR Förvaring: -20 C/+80 C. Körning: -10 C/+50 C, med pulskvot 30%. STRÖMTILLFÖRSEL - INGÅNG V (± 10 %) - 50/60 Hz (2 värden kan väljas med bygel). På begäran: V (±10 %) - 50/60 Hz, eller 24 VDC (+5 %, -0 %) STRÖMTILLFÖRSEL - UTGÅNG V (3 värden kan väljas med bygel), AC eller DC (2 alternativ kan väljas med bygel). Särskilt utförande: 48 V AC eller DC. För ingång på 24 V DC är endast utgången på 24 V DC tillgänglig. EFFEKT Utan utgång: 2,5 VA. Utgång: max 25 VA AC eller 20 W DC. PULSTID 0,01-9,99 s PAUSTID s FJÄRRKONTROLL Aktiveras via extern kontakt (normalt öppen) utan ström SLUTRENGÖRING Körs via den normalt slutna kontakten till fjärrkontrollen för fläkten. LARMRELÄ SÄKRING Watch Dog (elektronisk övervakning av mikroprocessorn) och larm vid kortslutning. Relä max 2 A V AC, fri kontakt. 1 A fördröjd på V; 2 A fördröjd på V AC och strömtillförsel på

3 3. SPECIFIKATIONER FÖR INSTALLATION Utsätt inte MT för direkt solljus, för att undvika att kretskortet blir överhettat. Skydda MT från regn, infiltrerat vatten och fukt. Se till att alla skruvar till skyddet är ordentligt åtspända, för att undvika infiltrering som allvarligt kan skada kretskortet. Låt inga kablar gå in från överdelen av MT:s kåpa. Det är också ett gott råd att forma den första delen av MT-kabeln till ett upprätt "U", så att vatten eller kondens inte kommer in i boxen. Undvik att installera elektronisk utrustning på vibrerande konstruktioner. Om du väljer slutrengöring, SHUT DOWN CLEANING, ska MT anslutas till en ledning med kontinuerlig ström. En trasig MT-enhet ska ses som industriellt avfall och behandlas som sådant. Får inte förbrännas, då giftiga gaser kan avges och kondensorerna explodera! Försök inte reparera MT om fel uppstår, utan ring kundservice. All kabeldragning måste utföras av en professionell elektriker, för att garantera att enheten fungerar korrekt och undvika funktionsstörning. Se alltid till att strömmen inte är ansluten till MT innan du utför något underhåll (på/av-knappen [19] ska stå på 0 och kopplingarna [4] vara frånkopplade). Alla elektriska kablar till och från MT-enheten bör vara isolerade från andra kablar. Anm.: siffror som står inom hakparenteser [...] syftar på placeringar på ritningssidan PRELIMINÄRA KONTROLLER 1) Kontrollera att MT inte har någon ström (sätt av/på-knappen [1] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). 2) Se till att strömtillförseln som anges på den gula etiketten [22] som "IN" motsvarar den strömtillförsel som finns (spänning och frekvens). 3) Se till att den strömtillförsel till ventilerna som anges på den gula etiketten [22] som "OUT" motsvarar den spänning/frekvens som anges på spolarna. Om villkoren 2) och 3) är uppfyllda, gå till stycke ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 1) Kontrollera att MT-enheten inte har någon ström (sätt av/på-knappen [1] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). 2) Skruva loss och öppna skyddet för kopplingsplintarna [20]. 3) Dra ut de löstagbara kopplingarna [2]. 4) Kontrollera att kopplingarna till ventilerna är korrekta och jordisolerade. Testa isoleringen mellan jord [3] och gemensam nolla (C) med utgångskontakten frånkopplad. 5) Koppla ventilerna till kopplingsplintarna [2], mellan koppling C och de numrerade utgångarna. Jordning [3] av ventilerna är nödvändigt när utgångsspänningen är 48 V. Anslut aldrig gemensamma nollor eller ventilutgångar till jord [3]. De gemensamma nollorna är sammankopplade på det tryckta kretskortet. Utgångarna är av "statisk" typ, med kommandot "zero-crossing" för att förhindra elektriska störningar. 6) Sätt tillbaka de löstagbara kopplingarna [2]. 7) Anslut ström till a) 230 V (L = fas, N = nolla) MT [4]: b) Även 115 V från hjälptransformatorn (spolar, fjärreglage etc.). c) Särskilt utförande för 24/48 V: Det är obligatoriskt att jorda en av de två sekundära transformatorkopplingarna, som också måste kopplas till N [4].. - Särskilt utförande för 24 V DC: kopplingarna [4] enligt skissen: 8) Stäng kopplingarna och sätt tillbaka skruvarna [20].

4 6. UPPSTART 6.1 UPPSTART: VAL AV SPÄNNING Kontrollera att MT-enheten inte har någon ström (sätt av/på-knappen [19] på 0 och koppla från anslutningarna [4]). Kontrollera: 1) att strömtillförseln som anges på den gula etiketten [16] som "INGRESSO-IN" motsvarar den strömtillförsel som finns (spänning och frekvens). 2) att den strömtillförsel till ventilerna som anges på den gula etiketten [16] som "USCITA-OUT" motsvarar den spänning/frekvens som anges på spolarna. Om de två villkoren är uppfyllda, gå till stycke 6.2. Följ annars rutinen nedan! A) Val av strömtillförsel: 1) Skruva loss de två skruvarna [21] och öppna det genomskinliga skyddet till MT. 2) Ta bort de fyra skruvarna på den gröna panelen. Lyft den gröna panelen (utan att ta bort den!). 3) Kontrollera att den strömtillförsel som valts med bygeln [5] motsvarar den som finns från elnätet (t.ex. båda 230 V). 4) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om bygeln [5] så att du får den strömtillförsel som krävs. B) Val av strömtillförsel till ventilerna: 1) Kontrollera att strömtillförseln till ventilerna, som går att välja med byglarna [6], motsvarar den strömtillförsel som står angiven på ventilernas spolar (t.ex. båda 24 V). 2) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om byglarna [6] så att du får den strömtillförsel som anges på spolarna. (OBS! Båda byglarna [6] måste ha samma spänning!) C) Val av typ av ström till ventilerna (AC/DC): 1) Se till att typen av utgångsström till ventilerna, som väljs med byglarna [8], motsvarar den som anges på spolarna (t.ex. båda AC). 2) Om de två spänningarna skiljer sig åt, ställer du om byglarna [8] så att du får den strömtillförsel som anges på spolarna. 3) Sätt tillbaka den gröna panelen med dess fyra skruvar. 4) Stäng det genomskinliga skyddet med de två skruvarna [21]. A OBS! Välj aldrig 230 V DC till utgång! A

5 6.2 UPPSTART: VAL AV PARAMETRAR Se till att de elektriska anslutningarna har utförs efter beskrivningen i stycke 5. Sätt på/av-knappen [1] på 1. Dioderna OK [18] och REMOTE [16] tänds. Displayen [7] visar MTenhetens versionsnummer i 3 sekunder. När koden försvinner visar displayen bokstaven E (körning) och numret på ventilen som är klar att strömsättas. 1) Tryck på SELECT MENU [9]: 1 blinkar på displayen [7]. Välj pulstid, PULSE TIME (0,01-9,99 s), med knapparna +/- [10]. 2) Tryck på SELECT MENU [9]: 2 blinkar på displayen [7]. Välj paustid, PAUSE TIME (1-999 s), med knapparna +/- [10]. 3) Tryck på SELECT MENU [9]: 3 blinkar på displayen [7]. Välj paustid vid slutrengöring, PAUSE TIME in SHUT DOWN CLEANING (1-999 s), med knapparna +/- [10]. 4) Tryck på SELECT MENU [9]: 4 blinkar på displayen [7]. Välj antal cykler vid slutrengöring, N of CYCLES of SHUT DOWN CLEANING (0-99). (Välj 0 om du inte vill ha någon slutrengöring.) 5) Tryck på SELECT MENU [9]: Displayen [7] visar bokstaven E (körning) och numret på ventilen som är klar att strömsättas. Rengöringscykeln startar. Dioden PULSE [11] visar att en ventil håller på att pulseras. Dioden PAUSE [12] visar när MT väntar på att pulsera nästa ventil. Anm.: - Ventilerna pulseras från utgång nr 1 och framåt. - MT hoppar automatiskt över de utgångar som inte är anslutna, samtidigt som motsvarande utgångsnummer visas i snabb följd på displayen [7]. Om ingen av utgångarna har anslutits, visar displayen numren för alla utgångarna i tur och ordning. - Kontrollera att alla ventiler pulseras under den första rengöringscykeln. - Varje MT-enhet lämnar fabriken med förinställda värden för pulstid, paustid, paustid vid slutrengöring och antal cykler vid slutrengöring (se avsnitt 12). - Vi föreslår att MT:s parametrar ställs in för att rengöra filtret med kortast möjliga mellanrum, för att minska dammutsläpp p.g.a. påfrestad påse, uppnå högre livslängd för påsarna och minska förbrukningen av tryckluft. - Paustiden PAUSE TIME bör möjliggöra en effektiv filterrengöring under de värsta förhållanden, men bör aldrig vara kortare än den tid som behövs för att återställa trycket i samlingstanken. - Vid parametervalet (i valmenyn SELECT MENU), återgår MT till körning om ingen knapp har tryckts in på 5 minuter.

6 7. FJÄRRKONTROLL OBS! MECAIR har utrustat MT-enheten med en brygga på kopplingarna REMOTE [15]. Läs anvisningarna nedan om du vill köra MT med ett fjärreglage. Ta inte bort bryggan även om du inte vill utnyttja den möjligheten, för att hindra att MT sätts i blockerat läge. Aktivering av fjärrkontroll, REMOTE: 1) Skruva upp och öppna den undre panelen [20]. 2) Ta bort bryggan från kopplingarna REMOTE [15]. 3) Koppla en extern oladdad och normalt öppen (NO) kontakt till kopplingarna REMOTE [15] från en extern enhet (t.ex. kontakt från DP-monitor). 4) Sätt tillbaka den undre panelen och fäst med skruvarna. 5) Stäng kontakten på kopplingarna REMOTE [15] för att aktivera fjärrfunktionen. 6) Om du bryter kontakten på kopplingarna REMOTE [15], slutar MT att arbeta. Slut kontakten för att starta rengöringscykeln igen från det läge där den slutade. 8. SLUTRENGÖRING Vi föreslår att man kör en eller flera slutrengöringscykler, SHUT DOWN CLEANING, i slutet av varje arbetspass för att få bort kvarvarande damm i filterpåsarna. Slutrengöringen börjar varje gång fläkten stängs av. Aktivering av slutrengöring: 1) Välj paustid och antal slutrengöringscykler, PAUSE TIME och N of CYCLES of SHUT DOWN CLEANING (avsnitt 5). 2) Skruva upp och öppna den undre kopplingsplinten [20]. 3) Anslut en extern oladdad och normalt stängd (NC) kontakt till kopplingarna FAN [13] från fläktkontakten. 4) Stäng och skruva igen kopplingsplinten [20]. 5) Slutrengöringen startar så fort fläkten stängs av, kontakten till kopplingarna FAN [13] är sluten och dioden FAN [14] blinkar. OBS! Om du har valt 0 i steg 4) i stycke 6.2, slutar MT att arbeta så fort kontakten på terminalerna FAN [13] sluts (dioden FAN [14] lyser). 6) När slutrengöringen är slutförd förblir dioden FAN [14] tänd. Sätt på fläkten för att starta rengöringscykeln igen. Rengöringscykeln startar från den första ventilen. 9. LARM FÖR KORTSLUTEN UTGÅNG Kortslutningslarmet aktiveras automatiskt av MT (dioden ALARM [17] tänds) för att signalera fel på en solenoid. MT-enheten strömsätter inte utgångar som larmats och utesluter därför felaktiga ventiler från rengöringscykeln. Identifiera felaktiga ventiler så här: 1) Tryck på knappen "+" [10]. Displayen [7] visar bokstaven A, följt av numret på den utgång som larmet gäller. Fortsätt trycka på "+" [10] för att identifiera alla utgångar som larmas. 2) Tryck på "-" [10] för att återgå till E (körning). 3) Utför det underhåll som krävs. 4) Tryck på RESET [19]. Larmet försvinner när felet har rättats till. För MT 4-12, se kopplingarna ALARM [24] (s. 9). För MT 16-32, se kopplingarna ALL [24] (s. 10). När MT inte har någon ström, sluts reläkontakten på N.C. När MT har ström, strömsätts reläet och kontakten sluts på N.O. I händelse av larm avbryts strömmen till reläet och kontakten sluts på N.C (dioden ALARM [17] tänds). 10. MIKROPROCESSORLARM Dioden OK [18] stängs av varje gång det blir fel på mikroprocessorn. Kunden kan inte lösa detta problem: kontakta MECAIR. För MT 4-12, se kopplingarna ALARM [24] (se också s. 9). För MT 16-32, se kopplingarna WD [24] (se också s. 10). Om MT-enheten är avstängd, är reläkontakten på N.C. När MT-enheten har ström, strömsätts reläet och kontakten slås om till N.O. Om reläkontakten är på N.C medan MT är igång, är dioden OK [18] avstängd.

7 11. FELSÖKNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING Displayen är tom och alla dioder är avstängda. Strömtillförseln är OK, men displayen är tom och alla dioder Externa kontakter för standby och auto/manuellt läge Displayen visar alla nummer på utgångar i snabb följd. Vissa ventiler ignoreras av MT. Ingen strömtillförsel. Säkring [27] är trasig. Säkring [26] är trasig. Kontrollera att strömtillförselkopplingarna [4] sitter fast och att rätt spänning har valts för Byt ut säkringen (se säkringstabellen). Byt ut säkringen (se säkringstabellen). Ingen utgång är ansluten. Kontrollera anslutningen till ventilerna [2]. Felaktiga elektriska kopplingar mellan MT och Spolarna har kopplats bort. Kontrollera anslutningarna [2]. Kontrollera spolarnas kontinuitet. Displayen visar pulseringssekvensen men ventilerna fungerar inte. Den sekundära transformatorkopplingen har Strömkretsen är skadad. Strömtillförseln till ventilerna har en annan spänning än vad som Kontakta MECAIR. Kontakta MECAIR. Ställ om byglarna [6] för att välja samma strömtillförsel som anges på spolarna. Dioden OK [20] är Fel på mikroprocessorn. Kontakta MECAIR. Dioden REMOTE [16] Bryggan till kopplingarna Sätt tillbaka bryggan på kopplingarna [16]. är avstängd och MT är REMOTE [16] har tagits bort. blockerad. Kontakten till kopplingarna Slut kontakten till kopplingarna [16]. REMOTE [16] har brutits. Dioden ALARM [18] är på. Kortslutning på en eller flera utgångar. Gå till stycke 9. VIKTIGT: om MT-enheten drivs med 24V DC, se då till att den ingående strömtillförseln inte är lägre än 24 V och att spänningen står i proportion till anslutna laddningar. 12. SÄKRINGAR Mått Värde Typ Nr på ritning Beskrivning 5 x 20 1 A T [23] Huvudsäkring för tillförsel på V 5 x 20 2 A T [23] Huvudsäkring för tillförsel på V 5 x ma T [26] Tillförsel med extern kontakt 5 x ma T [27] Intern tillförsel på +5 V (mikro, display) Anm: vid byte måste ovanstående värden respekteras. 13. FÖRINSTÄLLNINGAR FRÅN FABRIKEN MECAIR har förinställt följande värden för alla MT (se stycke 6.2 för att ändra inställningarna). PULSTID: 0,25 s (för alla modeller) PAUSTID: PAUSTID UNDER STOPPRENGÖRING: ANTAL CYKLER VID STOPPRENGÖRING: MT4: 75 s MT16: 15 s MT28: 10 s MT8: 30 s MT20: 15 s MT32: 10 s MT12: 30 s MT24: 10 s MT36: 10 s 15 s (för alla modeller) 3 cykler (för alla modeller)

8 14. NUMMERFÖRKLARING 1. Av/på-knapp 2. Ventilkopplingar med stickkontakter 3. Jordkopplingar till utloppsventiler 4. Strömtillförselkopplingar 5. Bygel för val av ingående strömtillförsel 6. Bygel för val av spänning till ventiler 7. Display 8. Bygel för val av typ av ström till ventiler 9. Menyvalsknappen SELECT MENU 10. Knappar +/- 11. Dioden PULSE 12. Dioden PAUSE 13. Kopplingarna FAN 14. Dioden FAN 15. Kopplingarna REMOTE 16. Dioden REMOTE 17. Dioden ALARM 18. Dioden OK 19. Knappen RESET 20. Kopplingsplintar 21. Fästskruvar till genomskinligt skydd 22. Gul etikett som visar spänning/typ av ström IN/UT 23. Huvudsäkring 24. Reläkopplingar 25. Produktkod och serienummer 26. Säkring för tillförsel med extern kontakt 27. Säkring för intern tillförsel på +5 V (mikro, display) A OBS! Innan du öppnar MT och arbetar med kopplingarna, se till att på/av-knappen [1] är på 0 och kopplingarna [4] frånkopplade. A

9 15. ÖVERSIKT AV ENHETEN

10

11 17. ÖVERSIKT AV ENHETEN MT

12 mecair

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32 Manual Översättning av originalinstruktioner 1400004_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning

Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning Mikroprocessor Economist modell MCS Economist serien är de av Mecair utvecklade elektroniska sekvensatorer med integrerad delta-p sensor.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Användarmanual Net Dialog UPS

Användarmanual Net Dialog UPS ANVÄNDARMANUAL Användarmanual Net Dialog UPS SID BESKRIVNING UPS 2 KOMMUNIKATIONSINTERFACE 4 INKOPPLING OCH INSTALLATION 4 TEKNISKA DATA 5 Eurotech AB Nytorpsvägen 24 183 53 TÄBY TEL: + 46 (0) 8-473 08

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud.

För att jaga bort mårdar och andra vilddjur från fordonets motorutrymme med hjälp av elektriska chocker och aggressivt pulserande ultraljud. M115N / Mårdskydd för motorfordon 12V jagar bort mårdar med hjälp av små högspänningsplattor laddade med ca. 200 300 V genom elektriska chocker i fordonets motorutrymme (endast svaga strömpulser som skrämmer

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer