Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG"

Transkript

1 Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG Kommunal insatsgrupp för medverkan vid sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss Fastställd augusti

2 Instruktionen revideras vid behov efter beslut i samordningsgruppen. Utgåva nr Fastställd Ändringar införda på sidor nr Instruktion till avtal avseende MIRG

3 1. Instruktion för MIRG Maritime Incident Response Group Enligt det avtal som tecknats av Kustbevakningen för miljöräddningstjänst till sjöss och Sjöfartsverket för sjöräddningstjänst, med räddningstjänstförbunden Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Östra Blekinge ska finnas en gemensam samordningsgrupp. Instruktionen fastställs av samordningsgruppen. Samordningsgruppen för miljöräddningstjänst till sjöss (MIRG) respektive för sjöräddningstjänst (MIRG) består av representanter för de avtalstecknande parterna Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Östra Blekinge. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska ha en observatörsplats i samordningsgruppen. Samordningsgruppen möts en gång per år. Vid behov utses särskilda arbetsgrupper. För att ytterligare skapa möjlighet till ökad uppföljning och transparens i systemet för MIRG bör ett årligt möte mellan avtalstecknande beslutsfattare genomföras. Syftet är att följa upp utvecklingen som initierats av samordningsgruppen. Instruktionen ersätter tidigare instruktion för RITS, utgåva 2, daterad 14 februari, Justeras; För räddningstjänsten : Storstockholms brandförsvar Göran Gunnarsson 2014 Räddningstjänsten Storgöteborg Lars Klevensparr 2014 Räddningstjänsten Östra Blekinge Anders Engblom 2014 För svenska staten: Sjöfartsverket Lars Widell 2014 Kustbevakningen Dan Thorell

4 Innehållsförteckning 2. Innehåll 1. Instruktion för MIRG Maritime Incident Response Group Inledning Internationell samverkan Uppgifter Sjöräddningstjänst Miljöräddningstjänst Målbild för räddningsinsats Larm, beslut, ansvar och ledning Larm Beslut om insats Ansvar Ledning vid sjöräddningstjänst Ledning vid miljöräddningstjänst till sjöss Avlösning Samverkansbefäl Riskbedömning MIRG-enhets utrustning, samband och transport Utrustning Samband Transport Utbildning Grundutbildning Befälsutbildning Övningsplan för MIRG insats Syfte Mål för samverkansövningar Mål för momentövningar Förteckning över momentövningar MIRG-specifikt

5 Bilagor 1. Miljöräddningstjänst, Kustbevakningens ledningsorganisation Sjöräddningstjänst, Sjöfartsverkets ledningsorganisation Larminformation MIRG KBV Larminformation MIRG SjöV Modul och Packlista Lastplan för helikopter Sambandsplan Ex på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid livräddning 7.2 Ex på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid livräddning 7.3 Ex på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid livräddning 7.4 Ex på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid miljöräddning 7.5 Ex på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid miljöräddning 7.6 Ex på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid miljöräddning 8. Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan Förkortningar och definitoner Ordlista

6 3. Inledning Följande instruktion gäller för Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge som har tecknat gällande MIRGavtal. Då MIRG-enhet blir larmad är olyckan normalt av den karaktären att fartygets säkerhetsorganisation behöver förstärkas för att lösa uppgiften. Räddningstjänstförbund som medverkar i Kustbevakningens miljöräddningstjänst till sjöss och Sjöfartsverkets uppgifter inom sjöräddningstjänsten, har åtagit sig att tillhandahålla MIRG-enhet vars storlek reglerats i nämnda avtal. Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge ansvarar för att öva utbildad personal enligt denna instruktion. 4. Internationell samverkan MIRG-funktionen är inte internationellt reglerad. Sjöräddningstjänst regleras genom FNs sjöfartsorgan IMO i internationella konventioner, t.ex. SAR (Search and Rescue) - och SOLAS (Safety of Life at Sea). Flera länder i vår närhet Finland, Norge och Danmark har etablerat ett system för MIRG. Det finns dock inga internationella krav eller föreskrifter avseende funktionen. Inte heller benämningen MIRG (Maritime Incident Response Group) är internationellt fastställd. Sverige har för närvarande tecknat samverkan om gemensamma planer med Finland och Estland för händelse typ Mass Rescue Operation (MRO) i angränsande delar av våra ansvarsområden. MIRG anses kunna vara en av resurskomponenterna. Vid miljöräddningstjänst till sjöss finns internationella överenskommelser HELCOM, Bonn-avtalet och Köpenhamnsavtalet som avser olja och andra skadliga ämnen. Sverige har inte åtagit sig att delta med någon MIRG-organisation utanför Kustbevakningens organisation I det fall en internationell insats sker kommer MIRG-enheten att agera som en egen enhet under operationens räddningsledare. Vid miljöräddningstjänst sker kommunikation via svensk NOSC (National On-Scene Commander) om sådan är utsedd. Förkortningar och definitioner i bilaga 10. 6

7 5. Uppgifter 4.1 Sjöräddningstjänst MIRG utgör vid sjöräddningstjänst förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation i livräddande syfte; samt kunna bistå med utrymning vid händelse med många människor inblandade [Mass Rescue Operation (MRO)]. Styrkan är behovsanpassad och består av upp till 6 personer. Uppdraget är värderingstyrt (riskvärdering) och bestäms av läget ombord, insatsbedömningar samt de faktiska transportförutsättningarna. 4.2 Miljöräddningstjänst MIRG utgör vid miljöräddningstjänst förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation och Kustbevakningens räddningsdykarorganisation. Syftet är att förhindra eller minimera utsläpp. Följande uppgifter kan komma i fråga vid en MIRG-insats Brand ombord (för att förhindra utsläpp, ej livräddning eller egendomsräddning) Invallning av kemikalier vid läckage. Läcktätning ombord på haverist (läckande tankcontainer eller annan läckande förpackning) Neutralisering av kemikalier Arbete vid saneringsplats under och efter kem-operation Omhändertagande av förpackningar, containrar eller tankar som bärgats efter olycka 6. Målbild för räddningsinsats Med kort varsel i avtalet avses att SjöV och KBV inte ställer högre krav än vad räddningstjänstförbunden har internt avseende förberedelser inför avfärd. Vid larm ska MIRG-enheten omgående göra sig klara för avfärd till anvisad plats, oavsett om enheten befinner på stationen eller övningsplats etc. Sjöräddningstjänst Sjöfartsverkets målbild är en utvecklad samverkan med våra bilaterala avtalsländer avseende att vid behov kunna foga samman respektive nationella MIRG-förmågor. Miljöräddningstjänst till sjöss MIRG-styrka ska normalt kunna påbörja en insats ombord på ett fartyg inom 4 timmar efter larm. 7. Larm, beslut, ansvar och ledning 6.1 Larm Vid MIRG-insats ska alla MIRG-enheter larmas av räddningsledare från Kustbevakningen eller Sjöfartsverket. 7

8 Larm ska kvitteras till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral JRCC, respektive Kustbevakningens ledningscentral. Besked ska lämnas av respektive enhet när denna är klar för avfärd. Initialt tillgänglig information lämnas muntligt. Kompletterande upplysningar lämnas vid sjöräddningsinsats snarast av JRCC skriftligt via mail/fax enligt fastställt formulär (bilaga 5). Motsvarande rutin gäller för miljöräddningsinsats, där Kustbevakningens ledningscentral lämnar kompletterande upplysningar via mail/fax (bilaga 4). 6.2 Beslut om insats Räddningsledaren hos Sjöfartsverket eller Kustbevakningen beslutar om insats. Samråd kan ske med samverkansbefälet enligt nedan om insatsens omfattning. Vid sjöräddningstjänst ska samverkansbefäl från Räddningstjänsten Storgöteborg bege sig till JRCC. Vid miljöräddningstjänst till sjöss ska ett samverkansbefäl bege sig till KBVs ledningscentral i berörd region. Vid larm om MIRG när räddningstjänstförbund, av beredskapsskäl, ej anser sig kunna medverka vid insats till sjöss, ska räddningsledaren snarast informeras om detta. 6.3 Ansvar Räddningsinsatsen leds vid sjöräddning av räddningsledare vid JRCC och miljöräddning av räddningsledare vid KBV. Respektive befäl inom MIRG har arbetsmiljöansvar för egen personal. Enhetens befäl avgör om tilldelad uppgift kan utföras eller inte. MIRG-enhetens befäl ska vid larm om: sjöräddningstjänst ta kontakt med Sjöfartsverkets räddningsledare vid JRCC, miljöräddningstjänst till sjöss med Kustbevakningens räddningsledare. Några exempel på organisationsstrukturer ges i bilagorna Ledning vid sjöräddningstjänst Larmad MIRG-enhet fungerar på uppdrag, och under ledning av Sjöfartsverkets räddningsledare vid JRCC - för att tillsammans med insatta sjögående och/eller flygande resurser, delta som en del i det totala resursbeståndet. Räddningsledaren vid JRCC utser, då så anses lämpligt en On Scene Co-ordinator (OSC) att enligt direktiv av räddningsledaren, leda verksamheten i insatsområdet. OSC samverkar då med MIRG-insatsledare som svarar för arbetsledning av en eller flera deltagande MIRGenheter. Under pågående insats förväntas medlemmar ur fartygets besättning stödja MIRGenheterna med vägvisning m.m. Fartygets befälhavare är ytterst ansvarig för allt som sker ombord. Se vidare organisationsstruktur i bilaga Ledning vid miljöräddningstjänst till sjöss Larmad MIRG-enhet arbetar vid miljöräddningstjänst till sjöss under ledning av Kustbevakningens räddningsledare. Räddningsledaren hos Kustbevakningen utser OSC/ER, som leder MIRG-insatsen på olycksplatsen. OSC/ER bistås av MIRG-insatsledare för samråd. Se vidare instruktionsstruktur i bilaga 1 8

9 6.6 Avlösning Samverkansbefälet planerar för avlösningar av MIRG-enheter. För att få en god kontinuitet i samband med avlösning av MIRG-enheter bör befäl från avlöst MIRG-enhet stanna kvar ombord för avlämning/överlämning. 7 Samverkansbefäl Personal vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral resp. Kustbevakningens ledningscentral, ska i de fall MIRG larmas för medverkan i en räddningsinsats, kompletteras med ett samverkansbefäl från räddningstjänsten för att i första hand bistå med bedömning av resursbehov, förstärkning, avlösning samt kontakter med deltagande MIRG-enheter från andra räddningstjänstförbund eller länder. Eventuellt kan, efter bedömning av räddningsledaren, ytterligare kompetens behöva tillföras beroende på olyckans omfattning. Se bilaga 8 Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan. Vid sjöräddningsinsats där MIRG deltar, kan då insatsen leds av JRCC i Sverige, bistånd av MIRG-enhet från ett eller flera grannländer bli aktuell. På motsvarande sätt kan efter begäran av annat lands MRCC/JRCC, svensk MIRG-enhet delta utanför svensk sjöräddningsregion. På samma sätt som för svensk MIRG-enhet inom svenskt ansvarsområde och under ledning av JRCC i Sverige, bedömer enhetens befäl om och i vilken omfattning insats kan göras. Vid internationell insats gäller samma rutiner avseende samverkansbefäl som vid nationell insats. JRCC skall vid MIRG-insats upprätta en kommunikationsplan, för att i möjligaste mån tillse att förbindelsen med MIRG-styrka upprätthålls vid insatser som leds av MRCC i ett grannland. Kommunikationen kan ske direkt från JRCC, eller då det inte är möjligt, via fartyget där MIRG-befinner sig, alternativt via samordnande lands MRCC 8. Riskbedömning Innan en MIRG-insats påbörjas ska ansvarigt befäl genomföra en riskbedömning för enhetens personal,så att risker de utsätts för är rimliga i förhållande till vad som kan uppnås med insatsen. Räddningsledaren ska innan insatsen påbörjas säkerställa att minst en planerad reträttväg finns t.ex. till helikopter eller oskadat fartyg. Befäl för MIRG-enhet ska innan insats påbörjas förvissa sig om att minst en reträttväg finns. 9. MIRG-enhets utrustning, samband och transport 9.1 Utrustning Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge ska enligt MIRG-avtalet vid insats medföra utrustning enligt Modul och Packlista, se bilaga Samband Förutom intern sambandsutrustning ska sambandsutrustning med möjlighet till radiokommunikation med sjöfart, sjöräddningsenheter och kustbevakningsenheter 9

10 medföras. Planering av samband sker från fall till fall av räddningsledaren, OSC eller OSC/ER. Se bilaga 7 Sambandsplan. 9.3 Transport Transport till haverist kan ske med fartyg eller helikopter. Transport till upphämtningsplats kan ske med bil eller flyg. För transport med helikopter finns en Lastplan. Se bilaga 6 Lastplan för helikopter MIRG. 10. Utbildning MIRG samordningsgrupp fastställer kursplanerna i samråd med MSB. MSB ansvarar för revidering av kursplaner i samråd med MIRG samordningsgrupp. MSB administrerar, planerar och koordinerar all MIRG-utbildning MSB tillhandahåller teoretiskt utbildningsmaterial Grundutbildning Grundutbildning sker i Stockholm alternativt i Göteborg (utbildande räddningstjänstförbund). Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig (i samråd med MSBs utbildningskoordinator) att : genomföra grundkurs i räddningsinsatser till sjöss. med instruktörer genomföra utbildningen enligt gällande kursplaner. MSB tillhandahåller kursmateriel för kurserna. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig att tillhandahålla lokaler och utrustning för de praktiska momenten. Sjöfartsverket och Kustbevakningen svarar för att fartyg finns för bordningsutbildning för praktiska övningar och vid behov vid teoriavsnitt. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig också att kontakta Kustbevakningen, Sjöfartsverket för medverkan vid utbildningen. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig att dokumentera och redovisa vilka elever som genomfört samtliga utbildningsmoment enligt fastställd kursplan med godkänt resultat MSB åtar sig att utfärda kursintyg till godkända elever. Grundutbildningen genomförs under 40 timmar enligt utbildningsplan 10.2 Befälsutbildning Befälsutbildningen genomförs vid MSB Revinge. MSB åtar sig att genomföra befälsutbildningen och utfärda kursintyg till godkända elever. Befälsutbildningen genomförs under 40 timmar enligt utbildningsplan. 10

11 11. Övningsplan för MIRG insats 11.1 Syfte Syftet med övningsplanen för MIRG är att upprätthålla personalkompetens, underlätta planering och uppföljning, förenkla samverkan mellan räddningstjänstförbund och myndigheter, beskriva och nivåsätta samverkans- och momentövningar, testa system, testa samverkan mellan flera MIRG-enheter, pröva samverkan med grannländer samt testa målsättningarna. Övningar kan vara av praktisk karaktär eller table-top -övningar Mål för samverkansövningar Definition samverkansövning - en övning med deltagande av (JRCC/KBV och minst två MIRG-enheter alt. KBV insats-styrka samt fartygets befälhavare (sjöräddning). Sjöfartsverket Målsättningen är att genomföra en samverkansövning per år och räddningstjänstförbund med hänsyn till valt övningsobjekt, transportresurs (-er) och planerad regional övningsverksamhet. Övningsinnehåll ska baseras på att utgöra förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation i livräddande syfte, samt kunna bistå med utrymning vid händelse med många människor inblandade [Mass Rescue Operation (MRO)]. Kustbevakningen Målsättningen är att genomföra en samverkansövning per år och räddningstjänstförbund Utöver detta erbjuder KBV: möjligheten till halvdagsövningar (frivilligt) på större miljöskyddsfartyg. T.ex. bordningsövningar, fartygskännedom, sanering m.m. återkommande teoretiska genomgångar såsom fartygskännedom och table-top övningar företrädesvis vintertid. personal vid räddningstjänsterna att delta vid lastsäkrings och farligt gods-kontroller i hamnar. All övningsverksamhet redovisas vid samordningsgruppens möte. 11

12 11.3 Mål för momentövningar Samtliga momentövningar bör genomföras varje år och ska genomföras vartannat år per individ Förteckning över momentövningar MIRG-specifikt Under respektive momentövning listas aktiviteter som ska ingå Helikopter - Lastning enligt lastplan - Vinschning och säkerhetsgenomgång Fartyg - Bordning (ex. lotslejdare via lotsport, hantering av utrustning vid bordning, bordningskorg) - Säkerhetsgenomgång Fartygskännedom - Orientering - Safety plan Skyddsutrustning - Överlevnadsdräkt - Flytväst - Flotte ombordstigning Kommunikation - Repeater (i förekommande fall) - Sambandsplan Övrigt - Packning och packplan - Genomgång av MIRG-instruktion 12

13 Miljöräddningstjänst Kustbevakningens ledningsorganisation Bilaga 1 Regionledning Räddningstjänster Samverkansbefäl (SamBef) från räddningstjänsten Räddningsledare (RL) Ledningscentral med stab i berörd region Ledningsplats på Miljöskyddsfartyg Vid MIRG-insats OSC/ER (On-Scene Commander/ Emergency Responder) Vid oljebekämpning OSC (On-Scene Commander) Räddningstjänsten IL (Insatsledare) MIRG KBV Sektor comander MIRG-enhet 1 IL (Insatsledare) MIRG* SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 4 Bm (Brandmän) MIRG-enhet 2 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (Brandmän) KBV Räddningsdykare Rök/kemdykledare 2 Rök/kemdykare 2 Reservdykare MIRG-enhet 3 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (Brandmän) * Insatsledare MIRG lämnar sin MIRG-enhet och ansluter till OSC/ER 13

14 Sjöräddningstjänst Sjöfartsverkets ledningsorganisation Bilaga 2 JRCC Räddningstjänster Samverkansbefäl (SamBef) från räddningstjänsten Räddningsledare (RL) Sjöräddningscentral med stab Ledningsplats på annat fartyg Vid MIRG-insats OSC (On-Scene Co-ordinator) Haverist Räddningstjänsten IL (Insatsledare) MIRG Fartygsbefälet Sjöfartsverket SRU fartyg (t ex SSRS) MIRG-enhet 1 Sjöfartsverket IL (Insatsledare) MIRG* SL (Styrkeledare) MIRG SRU flyg (t ex räddningshelikoptrar) Upp till 4 Bm (brandmän) MIRG-enhet 2 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (brandmän) Övrig sjöfart MIRG-enhet 3 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (brandmän) * Insatsledare MIRG Lämnar sin MIRG-enhet och ansluter till fartygsbefälet 14

15 KUSTBEVAKNINGEN LARMINFORMATION MIRG KBV Bilaga 3 Initialt via telefon därefter skickas ifylld blankett. Vid telefonkontakt anges insatsledare för respektive räddningstjänstförbund FRÅN KBV LEDNINGSCENTRAL TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN I STOCKHOLM GÖTEBORG Storstockholm Östra Blekinge Storgöteborg tel: tel: fax: fax: fax: VEM VAR Räddnings- Namn Tel ledare Stab upp- Plats Tel rättad Samverkansbefäl Plats Tel OSC/ER Namn/Plats Tel IL MIRG Namn/Plats Tel Haverist/ Position olycka NÄR Olycksstart Klockslag VAD Fartyg Namn Callsign Typ Last/passagerare Besättning Skadade Övergivet Typ av insats Brand Kem Annat HUR Transport ut Hkp Hämtas var? ÖVRIGT BIS/MMI Båt Annat 15

16 Bilaga 4 SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN Tel direkt: Fax: LARMINFORMATION MIRG SjöV Kompletterande uppgifter efter telefonutlarmning av MIRG-styrka. Larm till MIRG-styrka sker via SOS alt. Räddningstjänstens ledningscentral. LARM VEM VAR NÄR VAD HUR BIS/ MMI MIRG-enheter Storgöteborg Blanketten distribueras (genom Räddningsledare Namn Samverkansbefäl Namn OSC Insatsledare MIRG Position Olycksstart Fartyg Typ av insats Transport av MIRG Östra Blekinge Storstockholm Sjöräddningscentral Telefon nummer Telefon nummer Namn Uppehållsplats Telefon nummer Namn Telefon nummer Läge Väder Klockslag Namn Typ Ombordvarande Nationalitet Typ av brand Skadade Last ombord Transportsätt Hämtningsplats gruppsändning) alltid till samtliga MIRGräddningstjänstförbund/förbund, oavsett vilken/vilka enheter som faktiskt har larmats. JRCC Göteborg 16

17 Modul och Packlista Bilaga 5 17

18 Modul 1 Brand Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 790 kg 18

19 Modul 2 Brand Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 793 kg 19

20 Modul 3 Kem Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 785 kg 20

21 Transportbeklädnad Befäl MIRG Beräknad vikt: 8 kg, inkl. person: 95 kg 1 st Överlevnadsdräkt (med huva och handskar) 1 st Flytväst 1 par Larmstövlar (egna) 1 st Hjälm (egen röd eller gul) 1 par Skyddsglasögon 21

22 Transportbeklädnad Brandman Beräknad vikt: 8 kg, inkl. person: 95 kg 1 st Överlevnadsdräkt (med huva och handskar) 1 st Flytväst 1 par Larmstövlar (egna) 1 st Hjälm (egen) 1 par Skyddsglasögon 22

23 Väska 1 Befäl MIRG Personlig väska: Vikt: 24,5 kg 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 1 st Väst märkt Insatsledare MIRG 1 st Väst märkt Styrkeledare MIRG 1 st Rd-lampa 1 st Mobiltelefon 1 st VHF 1 st Rökdykarradio + 1 extra batteri 1 st Rakelradio 1 st Dryck 1 Sats whiteboardpennor (Svart, röd, blå och grön) Lyftslinga på väskan. 23

24 Väska 2 Rdl Personlig väska: 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 2 st Rökdykarradio + 2 extra batteri 1 st Rd-lampa 1 st Dryck Vikt: 23,8 kg 24

25 Väska 3-6 Brandman Personlig väska: (En uppsättning per väska enl.nedan) 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 1 st Rökdykarradio + 1 extra batteri 1 st Rd-lampa 1 st Dryck Vikt: 21,5 kg 25

26 Väska 7 Sjukvård/mtrl Vikt: 25,5 kg Sjukvård/material väska (Gröna handtag): 1 st Oxybox 1 st Rdl väska 1 st Verktygsväska 1 st Repeater + 2 extra batt. (gäller endast då analog radio används som rökdykarradio) 1 st Avspärrningsband 1 st IR-kamera + extra batt. 1 st Sats kilar 1 st Rulle silvertejp Oxybox: 1 st Syrgastub (komposit) 1 st Ventilator + mask 1 st Syrgasmask 1 st Brännskadeförband 1 st NaCl ögonskölj 2 st Kompresser 1 st Sax 1 st Plåstersats 1 st Sjukvårdstejp Verktygsväska: 4 st Skruvmejslar ( 2 + 2) 1 st Kniv 1 st Avbitare 1 st Pollygrip 2 st Nackremmar till andningsmask 1 st Sats packningar till andningsmask 2 st Patroner till flytväst Rök- och kemdykarledar väska: 1 st Räddningsslang + revitox 1 st Antecknings block + pennor 1 st Klocka 1 st Sats whiteboardpennor (Svart, röd, blå, grön) 26

27 Väska 8 Luft Gemensam luft väska (Blå handtag): 3 st Luftflaskor Spirolite 1 st Avspärrningsband Vikt: 30 kg 27

28 Väska 9 Luft Gemensam luft väska (Blå handtag): 3 st Luftflaskor Spirolite 1 st Avspärrningsband Vikt: 30 kg Väska 9 tas endast med i modul 1 Brand 28

29 Väska 10 Brand Gemensam Brand väska (Röda handtag): Vikt: 33,3 kg 4 st Längder 42 mm slang 1 st Grenrör med övergång 2 st Strålrör 1 st MIRG-koppling med slangklammer + nyckel Väska 10 packas och tas med till angiven upphämtningsplats. Den tas med ut endast med om fartyget saknar utrustning och Modul 2 Brand är larmad. Vid behov kontrollera detta med Samverkansbefälet/Räddningsledaren på JRCC. 29

30 Väska Kem Gemensamma Kem väskor (Gula handtag): (En uppsättning per väska enl.nedan) 2 st komplett kemdräkt + köldskydd Vikt: 25 kg Väska tas endast med om insatsen så kräver och Modul 3 Kem är larmad. Vid behov kontrollera detta med Samverkansbefälet/Räddningsledaren på KBV ledningscentral. 30

31 Lastplan för helikopter MIRG Bilaga 6 En MIRG-enhet består av upp till 6 personer med behovsanpassad kapacitet, sk moduler, där medföljande utrustning är packad i ryggsäcksväskor för sjöräddningsinsats. För en sjöräddningsinsats kan modul nr 1 Brand, 2 Brand eller 3 Kem väljas beroende på behov och operativa omständigheter i övrigt. Modul 1 Brand består av upp till 6 personer med 9 väskor. Vid ombordsättning svarar varje person för egen väska (vinschning) enligt väsknumrering och vinschas tillsammans med den. Väska personer och personlig skyddsutrustning Vikt 705 kg Väska 7 Sjukvård /materiel Vikt 25 kg Väska 8 Luftflaskor Vikt 30 kg Väska 9 Luftflaskor Vikt 30 kg Väska 10 Slangutrustning Vikt 33 kg Väska Kemdräkter/utrustning Vikt 25 kg Modul 1 Brand 6 personer och väska 1-9 Vikt 790 kg Modul 2 Brand 6 personer och väska Vikt 793 kg Modul 3 Kem 6 personer och väskor Vikt 785 kg 31

32 Placering i helikopter enligt nedan bild där vinschning av personer med respektive väska sker i nummerordning. Väska 9, 10, och packas på lämplig plats Väska 7 6 Bm 3 Bm 5 Bm Väska 4 Väska 5 2 Rdl Ytb 4 Bm Väska 6 Väska 8 1 Bef Vinch op Väska 1 Väska 2 Väska 3 Ryggsäcksväskan kopplas först. Därefter greppar MIRG person tag i väskans handtag. Väskan kontrolleras då av MIRG person under vinschning. 32

33 33

34 Placering av MIRG-styrkan i helikoptern. Uttag från lastrum av MIRG nr

35 Sambandsplan Bilaga 7 Räddningstjänstförbunden använder inte samma radiosystem för rökdykning och varje MIRG-enhet kommunicerar internt med sin egna rökdykaradio oavsett om detta är analog rökdykarradio eller om det är Rakel. Mellan olika MIRG-enheter kan inte kommunikation ske om den ena enheten använder analog radio och den andra enheten använder Rakel. För samverkan mellan MIRG-befäl ska Rakel användas. Beroende på om det finns Rakel-täckning där insatsen sker, används Rakel antingen i s.k. TMO-läge (i nätet) med talgrupperna RITS-1, RITS-2 osv. eller i s.k. DMO-läge (utan nättäckning) med talgrupperna Rtj DMO-1, Rtj DMO-2 osv. Varje man i MIRG-enhet är utrustad med en rökdykarradio (oavsett om detta är analog radio eller Rakel-radio). MIRG-befäl är utrustad med en rökdykarradio (oavsett om detta är analog radio eller Rakel-radio) samt en Rakel-radio för samverkan. MIRG-befäl medför dessutom en VHF-radio samt en mobiltelefon. Den MIRG-enhet som använder analog rökdykarradio ska dessutom medföra Repeaterväska. Kanaltabell analog rökdykarradio: Bärbar radio Kanalnr. Alternativ Tx (MHz) PL, Tx (Hz) RX (MHz) PL, Rx (Hz) benämning Rökd Simplex Rökd Simplex Rökd Simplex Rökd Simplex Rep Repeater Kont Omvänd för kontroll Repeaterväska Kanalnr. Alternativ Tx (MHz) PL, Tx RX (MHz) PL, Rx (Hz) benämning (Hz) Repeaterväska Benämning Tx (MHz) PL, Tx (Hz) RX (MHz) PL, Rx (Hz)

36 Exempel på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid livräddning Bilaga

37 Bilaga 7.2 Exempel på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid livräddning 37

38 Bilaga 7.3 Exempel på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid livräddning 38

39 Bilaga 7.4 Exempel på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid miljöräddning 39

40 Bilaga 7.5 Exempel på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid miljöräddning 40

41 Bilaga 7.6 Exempel på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid miljöräddning 41

42 Bilaga 8 Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan I syfte att efterlikna den befälsorganisation som finns inom den kommunala räddningstjänsten införs benämningarna styrkeledare och insatsledare vid MIRG-insatser. De befäl som förstärker JRCC resp. Kustbevakningens ledningscentraler som stabsstöd/expertstöd benämns samverkansbefäl. Kompetens För att leda en MIRG-enhet ska befälet vara: - lägst Räddningsledare A-utbildad - MIRG-befäls utbildad Detta befäl benämns MIRG Styrkeledare. För att leda två eller fler MIRG-enheter ska befälet vara: - lägst Räddningsledning B-utbildad - MIRG-befäls utbildad Detta befäl benämns MIRG Insatsledare. Samverkansbefäl vid KBV LC: - ska lägst vara Räddningsledning B-utbildad - bör vara brandingenjör - bör vara MIRG-befäls utbildad Samverkansbefäl JRCC ska lägst vara: - Räddningsledning B-utbildad - MIRG-befäls utbildad. 42

43 Fördelning av befälsfunktioner Storstockholms Brandförsvar Vid sjöräddning bemannas MIRG-enhet med: MIRG Insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän Vid miljöräddning när KBV LCSV leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG Insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän Vid miljöräddning när KBV LCNO leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän. Samverkansbefäl beger sig till KBV LCNO Räddningstjänsten Östra Blekinge MIRG-enhet bemannas med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän. Räddningstjänsten Storgöteborg Vid sjöräddning bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän Samverkansbefäl beger sig till JRCC Vid miljöräddning när KBV LCSV leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän Samverkansbefäl beger sig till KBV LCSV Vid miljöräddning när KBV LCNO leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän. 43

44 Förkortningar och definitioner Ansvariga myndigheter Kustbevakningen - Miljöräddningstjänst till sjöss Sjöfartsverket - Sjöräddningstjänst Bilaga 9 BIS Insatsledare JRCC KBV ledningscentral KBV stab MIRG MIRG-befäl MIRG-insats MIRG avtalsparter MIRG-enhet MIRG-styrka Miljöräddningstjänst MRO OSC OSC/ER MIRG SAR Beslut I Stort. Formuleras av räddningsledaren. Befäl över hela MIRG-styrkan som består av en eller flera MIRGenheter. Internationell förkortning för sjöräddningscentral (Maritime Rescue Co-ordination Centre). Den svenska sjöräddningscentralen finns i Göteborg. Namnanrop på radio är Sweden Rescue. Finns i Göteborg, Karlskrona, Stockholm och Härnösand. Bildas av räddningsledare vid miljöräddningsinsats Maritime Incident Response Group (Internationell benämning för MIRG) Det brandbefäl med MIRG-befälsutbildning. Leder och ansvarar för den sammanhållna funktionella enhet som den kommunala insatsstyrkan, utgör vid en räddningsinsats till sjöss. Insats med en eller flera MIRG-enheter. Räddningstjänster som tecknat MIRG-avtal med staten (Storgöteborg, Storstockholm, Östra Blekinge). upp till 6 personer inkl. ett eller två befäl Består av en eller flera MIRG-enheter. Omhändertagande av löskommen olja eller andra skadliga ämnen som kommit ut i vattnet och när risk för att detta sker föreligger. Mass Rescue Operation, On Scene Co-ordinator. Person som utsetts av räddningsledaren i JRCC att på plats leda räddningsarbetet. On Scene Commander Emergency Responder. Person som under räddningsledaren leder det direkta räddningsarbetet vid insats med kustbevakningens räddningsdykare. (Miljöräddningstjänst). Räddningsinsatser till sjöss i enlighet med avtal mellan staten och vissa räddningstjänstförbund/ räddningstjänstförbund. Search and Rescue. Förkortning för sjöräddningstjänsten. 44

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 7 JUNI 2004 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSÄRENDE 3666 2004-05-11 SSRS RS FJÄLLBACKA/SCANPIX Av Christer Waldegren

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

ON SCENE CO-ORDINATOR

ON SCENE CO-ORDINATOR ON SCENE CO-ORDINATOR OSC RÄDDNINGSLEDARENS FÖRLÄNGDA ARM 2005-05-23 ON SCENE CO-ORDINATOR OSC RÄDDNINGSLEDARENS FÖRLÄNGDA ARM Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten Christer Waldegren

Läs mer

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: räddningstjänst, helikopter, Sjöfartsverket, SAR, räddning, drunkning, livräddning Markus Planmo

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Nöd & Karantänshamn 2016 Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Statligt vatten I statens ansvar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss omfattas även, enligt

Läs mer

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Datum: 2011-09-26 10-07 (v 39 och 40) Plats: Swedish Rescue Training Centre i Skövde (Hasslum) Kursen vänder sig till personal inom kommunernas organisation

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Search and rescue Co-ordinator Meripelastustoimen johtaja SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Gränsbevakningsväsendet Gräns- och sjöbevakningsskolan PB 5 02151 Esbo

Läs mer

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksundersökning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Händelse Plats Drunkningstillbud Dekarsön 2 (10) Dokumentinformation Diarienummer SOS ärendeummer: 11-273744-2 Insatsrapportnummer 2012A00488

Läs mer

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 2014-06-02 1 (6) CIRKULÄR 14:13 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Markus Planmo markus.planmo@skl.se 08-452 79 65 Kommunala räddningstjänster Kommunala räddningsnämnder SOS Alarm Samverkan mellan

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS

ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS 04-06-30 ST. IBB GRUNDSTÖTNING VID SÖNDRE FLINT 28 MAJ 1999 ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS En intern analys av sjöräddningsinsats

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-11-08/SO 2008-00-00/xx 2008-00-00/xx Sida 1(9) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Gävle Hamn Gävle Hamn AB Norrköpings Depå AB OK-Q8 AB AB Svenska Shell

Läs mer

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunal plan för räddningsinsats Kommunal plan för räddningsinsats Statoil Fuel & Retail AB:s depåverksamhet vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2014-11-21 Dnr: 308-1529/2014 IKAROS nr: 2014-012715 2014-10-31

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid FÖRORD 5 DEL 1; LAGSTIFTNING, ANSVARSOMRÅDEN, SAMVERKAN 7 KAPITEL 1 REGELVERK 9 ALLMÄNT 9 SJÖFARTEN 9 AKTÖRER INOM SJÖFARTEN 10 DE INTERNATIONELLA REGELVERKEN 11 LAGEN OM ÅTGÄRDER

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007

UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR. 4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 2008-03-26 UTREDNING AV SAR-INSATS (SAR- LOGG NR.4188) UTANFÖR SKOKLOSTER DEN 3 JUNI 2007 Datum: 2008-03-26 601 78 Norrköping

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR. 8254 2001-07-01 EN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED SJÖFARTSVERKET KVALITETSPROCESS. 2004-06-30 PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ

Läs mer

MSB oljeskadeskydd. Oljeskyddsplanering Mälaren Västerås den 31 maj 2012

MSB oljeskadeskydd. Oljeskyddsplanering Mälaren Västerås den 31 maj 2012 MSB oljeskadeskydd Oljeskyddsplanering Mälaren Västerås den 31 maj 2012 Ansvar vid en oljeolycka Kustbevakningen: Till havs, samt Vänern, Vättern o Mälaren Kommunal räddningstjänst Innanför strandlinjen,

Läs mer

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 1 4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL 4.4 SVERIGE...1 4.4.0 INNEHÅLL...1 4.4.1 ORGANISATION...2 1. Generellt...2 2. Ansvar- och uppgiftsfördelning...2

Läs mer

Utredning/Utvärdering och erfarenheter av SAR-fall 529, branden ombord passagerarfartyget Prinsesse Ragnhild den 8 juli 1999. Slutversion.

Utredning/Utvärdering och erfarenheter av SAR-fall 529, branden ombord passagerarfartyget Prinsesse Ragnhild den 8 juli 1999. Slutversion. Utredning/Utvärdering och erfarenheter av SAR-fall 529, branden ombord passagerarfartyget Prinsesse Ragnhild den 8 juli 1999. Slutversion. Inledning Utredningen har till syfte att beskriva, utvärdera och

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning Sjöräddning Insatser Sjö- och flygräddning Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga enheter varit

Läs mer

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Version: 2.2 Datum: 2014-06-36 och övergripande mål Utbildningen vänder sig i första hand till personer som tänker söka sig en framtid inom bl.a. kustsjöfart, fiske,

Läs mer

Plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats REMISSUTGÅVA Plan för räddningsinsats för Sevesoverksamheterna o OK-Q8 AB o Preem o Circle K samt o AB Djurgårdsberg vid oljehamnen Loudden i Stockholm Vi skapar trygghet! Datum: 2017-11-08 Dnr: 308-1348/2017

Läs mer

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: SJÖFARTSSÄKERHET Ämnet sjöfartssäkerhet behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord. Ämnet behandlar även arbetsmiljö och skydd av den

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

Rapport från isövning Greger den 13 mars 2011

Rapport från isövning Greger den 13 mars 2011 Rapport från isövning Greger den 13 mars 2011 Sammanställd av Mikael Lager(text, layout, foto), Sjöfartsverket Helge Skärlén(text), SSRS Carl-Gunnar Franzén(foto), Friluftsfrämjandet Stockholm den 16 oktober

Läs mer

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Huvudr Insatsutvärdering Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Lagstöd... 1 Bakgrund... 1 Syfte och mål... 1 Metod... 2 Avgränsningar...

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2015

Sjöräddningstjänst Insatser 2015 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

The Independent Fact Group

The Independent Fact Group The Independent Fact Group Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN Tel: +46 8 661 4280 e-mail: factgroup@hotmail.com Stockholm den 16 juli 1999 Sjöfartsinspektionen Att: Sjöfartsdirektören 60178 NORRKÖPING

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Sjöräddning Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Brand och ambulansman Malmö Brandkår 1972-1976

Brand och ambulansman Malmö Brandkår 1972-1976 Bakgrund Brand och ambulansman Malmö Brandkår 1972-1976 Säkerhet vid Kryssningsfart vi måste klara oss själva Kan olyckor hända? JA! Risk RISK= Sannolikhet * Konsekvens Utgångspunkt TITANIC Sannolikhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2014

Sjöräddningstjänst Insatser 2014 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: räddningstjänst, helikopter, Sjöfartsverket, SAR, räddning,

Läs mer

SJÖRÄDDNING INSATSER

SJÖRÄDDNING INSATSER SJÖRÄDDNING INSATSER www.sjofartsverket.se STATISTIKEN ÅR ÄR FRÅN SJÖFARTSVERKETS SAR-LOGGAR, FRAMTAGEN AV SJÖRÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH SJÖSÄKERHETSRÅDET YTTERLIGARE INFORMATION PER TELEFON -9 Sammanfattning

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U /2.$/$25'1,1*62&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5)g5c+86+$01,.5,67,$167$'6.20081 )g5(6.5,)7(59,'/2661,1*2&+/$671,1*$92/-$,c+86+$01.5,67,$167$'6.20081

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

VIGTIG INFORMATION FÖR BESÄTNINGER

VIGTIG INFORMATION FÖR BESÄTNINGER VIGTIG INFORMATION FÖR BESÄTNINGER Övningsdeltagare... Välkommen till årets övning BALTIC SAREX. Den här foldern innehåller viktig information till dig, som deltager i övningen, oavsett vilken befattning

Läs mer

Räddningstjänsten Olycksutredning. Datum Dnr. 2010-03-25 420.2010.00198 Handläggare Jan Klauser.

Räddningstjänsten Olycksutredning. Datum Dnr. 2010-03-25 420.2010.00198 Handläggare Jan Klauser. Olycksutredning. Datum Dnr. 2010-03-25 420.2010.00198 Handläggare Jan Klauser. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag. 2 Syftet. 3 Avgränsning. 4 Metod. 5 Upplysningar. 6 Sammanfattning. 7 Bakgrundsbeskrivning.

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Gasolexplosion med efterföljande brand. 2011-10-06

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Gasolexplosion med efterföljande brand. 2011-10-06 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UTREDNINGSRAPPORT OLYCKSUTREDNING - BRAND Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2012-01-27 Handläggare TT Dnr 2012/25-MBR-197

Läs mer

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg 1 (32) Utfärdad: 27.2.2014 Träder i kraft: 1.3.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 1 mom. och 83 Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggare. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-47862 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 113 Tid 20 16-02-17 Plats Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-12, 5 Gäller från och med 2009-03-01 Oskarshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Säkerhetsarbete. Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar

Säkerhetsarbete. Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar Säkerhetsarbete Säkerhetsarbete Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar SSF Säkerhetskodex Svensk segling har hög medvetenhet och kunskap om säkerhet på vattnet. Var och

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)

Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) 1 (10) Handläggare direkttelefon Planering och Normering Ulf Hallström, 011-19 11 11 Ert datum Försvarsdepartementet Maria Diamant 103 33 Stockholm Er beteckning Betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning

Läs mer

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 62 Denne side er nr. 42 3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING 3.5.1 Samordnad flygövervakning inom ramen för Köpenhamnsavtalet Allmänt Inom ramen för Köpenhamnsavtalet

Läs mer

Utbildningsutskottet 2015-10-16

Utbildningsutskottet 2015-10-16 Utbildningsutskottet 2015-10-16 Övergripande I stort sett alla har kommit in med svar Svaren är olika formulerade och utformande Vissa ger uttryck för konkreta utbildningsbehov, andra pekar snarare på

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel version 2.0 Vilka har tagit fram riktlinjerna? Projekt Samverkan i Rakel Styrgrupp MSB (ordförande Per-Åke Mårtensson, Håkan Axelsson, Kurt Andersson) Socialstyrelsen

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

En del av våra SVK-fartyg. 2012-11-21 (JF) Försvarsutbildarna Krissem. Höllviken 1

En del av våra SVK-fartyg. 2012-11-21 (JF) Försvarsutbildarna Krissem. Höllviken 1 En del av våra SVK-fartyg 2012-11-21 (JF) Försvarsutbildarna Krissem. Höllviken 1 GENOMFÖRD VERKSAMHET Vid 2008 års ordförandekonferens genomfördes en utbildning för att få igång intresset och öka kunskaperna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter

Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter handböcker för handläggning. Förord Denna vägledning om sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter har tagits fram av Socialstyrelsen och

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Räddningstjänstplan Länsstyrelsen i Uppsala läns räddningstjänstplan

Räddningstjänstplan Länsstyrelsen i Uppsala läns räddningstjänstplan Räddningstjänstplan Länsstyrelsen i Uppsala läns räddningstjänstplan 2011-01-11 Diarenummer: 452-49-11 2 (12) Innehåll RÄDDNINGSTJÄNSTPLAN... 1 1. PLANENS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 2. LÄNSSTYRELSENS UPPGIFTER...

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Lina Petersson Sakkunnig miljö Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Lantmännen Foder, Kimstad, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning

Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning Samverkan mellan myndigheter Avseende PoR MAS Utgående från svenska förhållanden

Läs mer

Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar

Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Bilaga 4 - Organisation räddningstjänst Varning och alarmering Hamnar Handlingsprogram MR12-2015 Upprättad av: Tomas Öhrn. Denna bilaga syftar till att beskriva hur Medelpads Räddningstjänstförbund

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN TILL TJÄNST VID MARINA FARTYGSOLYCKOR

RÄDDNINGSTJÄNSTEN TILL TJÄNST VID MARINA FARTYGSOLYCKOR Version av den 19 november 2012 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN TILL TJÄNST VID MARINA FARTYGSOLYCKOR OBS: För upprätthållandet och uppdateringen av detta avsnitt (inkl. bilagor) ansvarar den nationella MIRG-gruppen.

Läs mer

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DÄCKSTJÄNST Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF 1 Civilförsvarsförbundet i Flen har uppdrag av Flens kommun att vara samordnare av frivilligresurserna (de frivilliga resursgrupperna, FRG) inom kommunen då dessa utnyttjas vid fredstida kriser inom Flens

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter STRÖMSTADS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN Hamnordning och säkerhetsföreskrifter Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14. Reviderad 2002-02-14 3, 2002-12-13 22 och 2006-06-19 68 STROMSTADS KOMMUN I I I l HAMNORDNING

Läs mer

Olycksförloppsundersökning brand i ytbehandlingsindustri Gnosjö kommun

Olycksförloppsundersökning brand i ytbehandlingsindustri Gnosjö kommun Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist, Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) Datum 2015-09-15 Beteckning Olycksförloppsundersökning brand i ytbehandlingsindustri Gnosjö kommun

Läs mer