Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG"

Transkript

1 Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG Kommunal insatsgrupp för medverkan vid sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss Fastställd augusti

2 Instruktionen revideras vid behov efter beslut i samordningsgruppen. Utgåva nr Fastställd Ändringar införda på sidor nr Instruktion till avtal avseende MIRG

3 1. Instruktion för MIRG Maritime Incident Response Group Enligt det avtal som tecknats av Kustbevakningen för miljöräddningstjänst till sjöss och Sjöfartsverket för sjöräddningstjänst, med räddningstjänstförbunden Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Östra Blekinge ska finnas en gemensam samordningsgrupp. Instruktionen fastställs av samordningsgruppen. Samordningsgruppen för miljöräddningstjänst till sjöss (MIRG) respektive för sjöräddningstjänst (MIRG) består av representanter för de avtalstecknande parterna Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Östra Blekinge. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska ha en observatörsplats i samordningsgruppen. Samordningsgruppen möts en gång per år. Vid behov utses särskilda arbetsgrupper. För att ytterligare skapa möjlighet till ökad uppföljning och transparens i systemet för MIRG bör ett årligt möte mellan avtalstecknande beslutsfattare genomföras. Syftet är att följa upp utvecklingen som initierats av samordningsgruppen. Instruktionen ersätter tidigare instruktion för RITS, utgåva 2, daterad 14 februari, Justeras; För räddningstjänsten : Storstockholms brandförsvar Göran Gunnarsson 2014 Räddningstjänsten Storgöteborg Lars Klevensparr 2014 Räddningstjänsten Östra Blekinge Anders Engblom 2014 För svenska staten: Sjöfartsverket Lars Widell 2014 Kustbevakningen Dan Thorell

4 Innehållsförteckning 2. Innehåll 1. Instruktion för MIRG Maritime Incident Response Group Inledning Internationell samverkan Uppgifter Sjöräddningstjänst Miljöräddningstjänst Målbild för räddningsinsats Larm, beslut, ansvar och ledning Larm Beslut om insats Ansvar Ledning vid sjöräddningstjänst Ledning vid miljöräddningstjänst till sjöss Avlösning Samverkansbefäl Riskbedömning MIRG-enhets utrustning, samband och transport Utrustning Samband Transport Utbildning Grundutbildning Befälsutbildning Övningsplan för MIRG insats Syfte Mål för samverkansövningar Mål för momentövningar Förteckning över momentövningar MIRG-specifikt

5 Bilagor 1. Miljöräddningstjänst, Kustbevakningens ledningsorganisation Sjöräddningstjänst, Sjöfartsverkets ledningsorganisation Larminformation MIRG KBV Larminformation MIRG SjöV Modul och Packlista Lastplan för helikopter Sambandsplan Ex på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid livräddning 7.2 Ex på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid livräddning 7.3 Ex på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid livräddning 7.4 Ex på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid miljöräddning 7.5 Ex på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid miljöräddning 7.6 Ex på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid miljöräddning 8. Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan Förkortningar och definitoner Ordlista

6 3. Inledning Följande instruktion gäller för Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge som har tecknat gällande MIRGavtal. Då MIRG-enhet blir larmad är olyckan normalt av den karaktären att fartygets säkerhetsorganisation behöver förstärkas för att lösa uppgiften. Räddningstjänstförbund som medverkar i Kustbevakningens miljöräddningstjänst till sjöss och Sjöfartsverkets uppgifter inom sjöräddningstjänsten, har åtagit sig att tillhandahålla MIRG-enhet vars storlek reglerats i nämnda avtal. Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge ansvarar för att öva utbildad personal enligt denna instruktion. 4. Internationell samverkan MIRG-funktionen är inte internationellt reglerad. Sjöräddningstjänst regleras genom FNs sjöfartsorgan IMO i internationella konventioner, t.ex. SAR (Search and Rescue) - och SOLAS (Safety of Life at Sea). Flera länder i vår närhet Finland, Norge och Danmark har etablerat ett system för MIRG. Det finns dock inga internationella krav eller föreskrifter avseende funktionen. Inte heller benämningen MIRG (Maritime Incident Response Group) är internationellt fastställd. Sverige har för närvarande tecknat samverkan om gemensamma planer med Finland och Estland för händelse typ Mass Rescue Operation (MRO) i angränsande delar av våra ansvarsområden. MIRG anses kunna vara en av resurskomponenterna. Vid miljöräddningstjänst till sjöss finns internationella överenskommelser HELCOM, Bonn-avtalet och Köpenhamnsavtalet som avser olja och andra skadliga ämnen. Sverige har inte åtagit sig att delta med någon MIRG-organisation utanför Kustbevakningens organisation I det fall en internationell insats sker kommer MIRG-enheten att agera som en egen enhet under operationens räddningsledare. Vid miljöräddningstjänst sker kommunikation via svensk NOSC (National On-Scene Commander) om sådan är utsedd. Förkortningar och definitioner i bilaga 10. 6

7 5. Uppgifter 4.1 Sjöräddningstjänst MIRG utgör vid sjöräddningstjänst förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation i livräddande syfte; samt kunna bistå med utrymning vid händelse med många människor inblandade [Mass Rescue Operation (MRO)]. Styrkan är behovsanpassad och består av upp till 6 personer. Uppdraget är värderingstyrt (riskvärdering) och bestäms av läget ombord, insatsbedömningar samt de faktiska transportförutsättningarna. 4.2 Miljöräddningstjänst MIRG utgör vid miljöräddningstjänst förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation och Kustbevakningens räddningsdykarorganisation. Syftet är att förhindra eller minimera utsläpp. Följande uppgifter kan komma i fråga vid en MIRG-insats Brand ombord (för att förhindra utsläpp, ej livräddning eller egendomsräddning) Invallning av kemikalier vid läckage. Läcktätning ombord på haverist (läckande tankcontainer eller annan läckande förpackning) Neutralisering av kemikalier Arbete vid saneringsplats under och efter kem-operation Omhändertagande av förpackningar, containrar eller tankar som bärgats efter olycka 6. Målbild för räddningsinsats Med kort varsel i avtalet avses att SjöV och KBV inte ställer högre krav än vad räddningstjänstförbunden har internt avseende förberedelser inför avfärd. Vid larm ska MIRG-enheten omgående göra sig klara för avfärd till anvisad plats, oavsett om enheten befinner på stationen eller övningsplats etc. Sjöräddningstjänst Sjöfartsverkets målbild är en utvecklad samverkan med våra bilaterala avtalsländer avseende att vid behov kunna foga samman respektive nationella MIRG-förmågor. Miljöräddningstjänst till sjöss MIRG-styrka ska normalt kunna påbörja en insats ombord på ett fartyg inom 4 timmar efter larm. 7. Larm, beslut, ansvar och ledning 6.1 Larm Vid MIRG-insats ska alla MIRG-enheter larmas av räddningsledare från Kustbevakningen eller Sjöfartsverket. 7

8 Larm ska kvitteras till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral JRCC, respektive Kustbevakningens ledningscentral. Besked ska lämnas av respektive enhet när denna är klar för avfärd. Initialt tillgänglig information lämnas muntligt. Kompletterande upplysningar lämnas vid sjöräddningsinsats snarast av JRCC skriftligt via mail/fax enligt fastställt formulär (bilaga 5). Motsvarande rutin gäller för miljöräddningsinsats, där Kustbevakningens ledningscentral lämnar kompletterande upplysningar via mail/fax (bilaga 4). 6.2 Beslut om insats Räddningsledaren hos Sjöfartsverket eller Kustbevakningen beslutar om insats. Samråd kan ske med samverkansbefälet enligt nedan om insatsens omfattning. Vid sjöräddningstjänst ska samverkansbefäl från Räddningstjänsten Storgöteborg bege sig till JRCC. Vid miljöräddningstjänst till sjöss ska ett samverkansbefäl bege sig till KBVs ledningscentral i berörd region. Vid larm om MIRG när räddningstjänstförbund, av beredskapsskäl, ej anser sig kunna medverka vid insats till sjöss, ska räddningsledaren snarast informeras om detta. 6.3 Ansvar Räddningsinsatsen leds vid sjöräddning av räddningsledare vid JRCC och miljöräddning av räddningsledare vid KBV. Respektive befäl inom MIRG har arbetsmiljöansvar för egen personal. Enhetens befäl avgör om tilldelad uppgift kan utföras eller inte. MIRG-enhetens befäl ska vid larm om: sjöräddningstjänst ta kontakt med Sjöfartsverkets räddningsledare vid JRCC, miljöräddningstjänst till sjöss med Kustbevakningens räddningsledare. Några exempel på organisationsstrukturer ges i bilagorna Ledning vid sjöräddningstjänst Larmad MIRG-enhet fungerar på uppdrag, och under ledning av Sjöfartsverkets räddningsledare vid JRCC - för att tillsammans med insatta sjögående och/eller flygande resurser, delta som en del i det totala resursbeståndet. Räddningsledaren vid JRCC utser, då så anses lämpligt en On Scene Co-ordinator (OSC) att enligt direktiv av räddningsledaren, leda verksamheten i insatsområdet. OSC samverkar då med MIRG-insatsledare som svarar för arbetsledning av en eller flera deltagande MIRGenheter. Under pågående insats förväntas medlemmar ur fartygets besättning stödja MIRGenheterna med vägvisning m.m. Fartygets befälhavare är ytterst ansvarig för allt som sker ombord. Se vidare organisationsstruktur i bilaga Ledning vid miljöräddningstjänst till sjöss Larmad MIRG-enhet arbetar vid miljöräddningstjänst till sjöss under ledning av Kustbevakningens räddningsledare. Räddningsledaren hos Kustbevakningen utser OSC/ER, som leder MIRG-insatsen på olycksplatsen. OSC/ER bistås av MIRG-insatsledare för samråd. Se vidare instruktionsstruktur i bilaga 1 8

9 6.6 Avlösning Samverkansbefälet planerar för avlösningar av MIRG-enheter. För att få en god kontinuitet i samband med avlösning av MIRG-enheter bör befäl från avlöst MIRG-enhet stanna kvar ombord för avlämning/överlämning. 7 Samverkansbefäl Personal vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral resp. Kustbevakningens ledningscentral, ska i de fall MIRG larmas för medverkan i en räddningsinsats, kompletteras med ett samverkansbefäl från räddningstjänsten för att i första hand bistå med bedömning av resursbehov, förstärkning, avlösning samt kontakter med deltagande MIRG-enheter från andra räddningstjänstförbund eller länder. Eventuellt kan, efter bedömning av räddningsledaren, ytterligare kompetens behöva tillföras beroende på olyckans omfattning. Se bilaga 8 Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan. Vid sjöräddningsinsats där MIRG deltar, kan då insatsen leds av JRCC i Sverige, bistånd av MIRG-enhet från ett eller flera grannländer bli aktuell. På motsvarande sätt kan efter begäran av annat lands MRCC/JRCC, svensk MIRG-enhet delta utanför svensk sjöräddningsregion. På samma sätt som för svensk MIRG-enhet inom svenskt ansvarsområde och under ledning av JRCC i Sverige, bedömer enhetens befäl om och i vilken omfattning insats kan göras. Vid internationell insats gäller samma rutiner avseende samverkansbefäl som vid nationell insats. JRCC skall vid MIRG-insats upprätta en kommunikationsplan, för att i möjligaste mån tillse att förbindelsen med MIRG-styrka upprätthålls vid insatser som leds av MRCC i ett grannland. Kommunikationen kan ske direkt från JRCC, eller då det inte är möjligt, via fartyget där MIRG-befinner sig, alternativt via samordnande lands MRCC 8. Riskbedömning Innan en MIRG-insats påbörjas ska ansvarigt befäl genomföra en riskbedömning för enhetens personal,så att risker de utsätts för är rimliga i förhållande till vad som kan uppnås med insatsen. Räddningsledaren ska innan insatsen påbörjas säkerställa att minst en planerad reträttväg finns t.ex. till helikopter eller oskadat fartyg. Befäl för MIRG-enhet ska innan insats påbörjas förvissa sig om att minst en reträttväg finns. 9. MIRG-enhets utrustning, samband och transport 9.1 Utrustning Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge ska enligt MIRG-avtalet vid insats medföra utrustning enligt Modul och Packlista, se bilaga Samband Förutom intern sambandsutrustning ska sambandsutrustning med möjlighet till radiokommunikation med sjöfart, sjöräddningsenheter och kustbevakningsenheter 9

10 medföras. Planering av samband sker från fall till fall av räddningsledaren, OSC eller OSC/ER. Se bilaga 7 Sambandsplan. 9.3 Transport Transport till haverist kan ske med fartyg eller helikopter. Transport till upphämtningsplats kan ske med bil eller flyg. För transport med helikopter finns en Lastplan. Se bilaga 6 Lastplan för helikopter MIRG. 10. Utbildning MIRG samordningsgrupp fastställer kursplanerna i samråd med MSB. MSB ansvarar för revidering av kursplaner i samråd med MIRG samordningsgrupp. MSB administrerar, planerar och koordinerar all MIRG-utbildning MSB tillhandahåller teoretiskt utbildningsmaterial Grundutbildning Grundutbildning sker i Stockholm alternativt i Göteborg (utbildande räddningstjänstförbund). Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig (i samråd med MSBs utbildningskoordinator) att : genomföra grundkurs i räddningsinsatser till sjöss. med instruktörer genomföra utbildningen enligt gällande kursplaner. MSB tillhandahåller kursmateriel för kurserna. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig att tillhandahålla lokaler och utrustning för de praktiska momenten. Sjöfartsverket och Kustbevakningen svarar för att fartyg finns för bordningsutbildning för praktiska övningar och vid behov vid teoriavsnitt. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig också att kontakta Kustbevakningen, Sjöfartsverket för medverkan vid utbildningen. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig att dokumentera och redovisa vilka elever som genomfört samtliga utbildningsmoment enligt fastställd kursplan med godkänt resultat MSB åtar sig att utfärda kursintyg till godkända elever. Grundutbildningen genomförs under 40 timmar enligt utbildningsplan 10.2 Befälsutbildning Befälsutbildningen genomförs vid MSB Revinge. MSB åtar sig att genomföra befälsutbildningen och utfärda kursintyg till godkända elever. Befälsutbildningen genomförs under 40 timmar enligt utbildningsplan. 10

11 11. Övningsplan för MIRG insats 11.1 Syfte Syftet med övningsplanen för MIRG är att upprätthålla personalkompetens, underlätta planering och uppföljning, förenkla samverkan mellan räddningstjänstförbund och myndigheter, beskriva och nivåsätta samverkans- och momentövningar, testa system, testa samverkan mellan flera MIRG-enheter, pröva samverkan med grannländer samt testa målsättningarna. Övningar kan vara av praktisk karaktär eller table-top -övningar Mål för samverkansövningar Definition samverkansövning - en övning med deltagande av (JRCC/KBV och minst två MIRG-enheter alt. KBV insats-styrka samt fartygets befälhavare (sjöräddning). Sjöfartsverket Målsättningen är att genomföra en samverkansövning per år och räddningstjänstförbund med hänsyn till valt övningsobjekt, transportresurs (-er) och planerad regional övningsverksamhet. Övningsinnehåll ska baseras på att utgöra förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation i livräddande syfte, samt kunna bistå med utrymning vid händelse med många människor inblandade [Mass Rescue Operation (MRO)]. Kustbevakningen Målsättningen är att genomföra en samverkansövning per år och räddningstjänstförbund Utöver detta erbjuder KBV: möjligheten till halvdagsövningar (frivilligt) på större miljöskyddsfartyg. T.ex. bordningsövningar, fartygskännedom, sanering m.m. återkommande teoretiska genomgångar såsom fartygskännedom och table-top övningar företrädesvis vintertid. personal vid räddningstjänsterna att delta vid lastsäkrings och farligt gods-kontroller i hamnar. All övningsverksamhet redovisas vid samordningsgruppens möte. 11

12 11.3 Mål för momentövningar Samtliga momentövningar bör genomföras varje år och ska genomföras vartannat år per individ Förteckning över momentövningar MIRG-specifikt Under respektive momentövning listas aktiviteter som ska ingå Helikopter - Lastning enligt lastplan - Vinschning och säkerhetsgenomgång Fartyg - Bordning (ex. lotslejdare via lotsport, hantering av utrustning vid bordning, bordningskorg) - Säkerhetsgenomgång Fartygskännedom - Orientering - Safety plan Skyddsutrustning - Överlevnadsdräkt - Flytväst - Flotte ombordstigning Kommunikation - Repeater (i förekommande fall) - Sambandsplan Övrigt - Packning och packplan - Genomgång av MIRG-instruktion 12

13 Miljöräddningstjänst Kustbevakningens ledningsorganisation Bilaga 1 Regionledning Räddningstjänster Samverkansbefäl (SamBef) från räddningstjänsten Räddningsledare (RL) Ledningscentral med stab i berörd region Ledningsplats på Miljöskyddsfartyg Vid MIRG-insats OSC/ER (On-Scene Commander/ Emergency Responder) Vid oljebekämpning OSC (On-Scene Commander) Räddningstjänsten IL (Insatsledare) MIRG KBV Sektor comander MIRG-enhet 1 IL (Insatsledare) MIRG* SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 4 Bm (Brandmän) MIRG-enhet 2 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (Brandmän) KBV Räddningsdykare Rök/kemdykledare 2 Rök/kemdykare 2 Reservdykare MIRG-enhet 3 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (Brandmän) * Insatsledare MIRG lämnar sin MIRG-enhet och ansluter till OSC/ER 13

14 Sjöräddningstjänst Sjöfartsverkets ledningsorganisation Bilaga 2 JRCC Räddningstjänster Samverkansbefäl (SamBef) från räddningstjänsten Räddningsledare (RL) Sjöräddningscentral med stab Ledningsplats på annat fartyg Vid MIRG-insats OSC (On-Scene Co-ordinator) Haverist Räddningstjänsten IL (Insatsledare) MIRG Fartygsbefälet Sjöfartsverket SRU fartyg (t ex SSRS) MIRG-enhet 1 Sjöfartsverket IL (Insatsledare) MIRG* SL (Styrkeledare) MIRG SRU flyg (t ex räddningshelikoptrar) Upp till 4 Bm (brandmän) MIRG-enhet 2 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (brandmän) Övrig sjöfart MIRG-enhet 3 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (brandmän) * Insatsledare MIRG Lämnar sin MIRG-enhet och ansluter till fartygsbefälet 14

15 KUSTBEVAKNINGEN LARMINFORMATION MIRG KBV Bilaga 3 Initialt via telefon därefter skickas ifylld blankett. Vid telefonkontakt anges insatsledare för respektive räddningstjänstförbund FRÅN KBV LEDNINGSCENTRAL TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN I STOCKHOLM GÖTEBORG Storstockholm Östra Blekinge Storgöteborg tel: tel: fax: fax: fax: VEM VAR Räddnings- Namn Tel ledare Stab upp- Plats Tel rättad Samverkansbefäl Plats Tel OSC/ER Namn/Plats Tel IL MIRG Namn/Plats Tel Haverist/ Position olycka NÄR Olycksstart Klockslag VAD Fartyg Namn Callsign Typ Last/passagerare Besättning Skadade Övergivet Typ av insats Brand Kem Annat HUR Transport ut Hkp Hämtas var? ÖVRIGT BIS/MMI Båt Annat 15

16 Bilaga 4 SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN Tel direkt: Fax: LARMINFORMATION MIRG SjöV Kompletterande uppgifter efter telefonutlarmning av MIRG-styrka. Larm till MIRG-styrka sker via SOS alt. Räddningstjänstens ledningscentral. LARM VEM VAR NÄR VAD HUR BIS/ MMI MIRG-enheter Storgöteborg Blanketten distribueras (genom Räddningsledare Namn Samverkansbefäl Namn OSC Insatsledare MIRG Position Olycksstart Fartyg Typ av insats Transport av MIRG Östra Blekinge Storstockholm Sjöräddningscentral Telefon nummer Telefon nummer Namn Uppehållsplats Telefon nummer Namn Telefon nummer Läge Väder Klockslag Namn Typ Ombordvarande Nationalitet Typ av brand Skadade Last ombord Transportsätt Hämtningsplats gruppsändning) alltid till samtliga MIRGräddningstjänstförbund/förbund, oavsett vilken/vilka enheter som faktiskt har larmats. JRCC Göteborg 16

17 Modul och Packlista Bilaga 5 17

18 Modul 1 Brand Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 790 kg 18

19 Modul 2 Brand Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 793 kg 19

20 Modul 3 Kem Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 785 kg 20

21 Transportbeklädnad Befäl MIRG Beräknad vikt: 8 kg, inkl. person: 95 kg 1 st Överlevnadsdräkt (med huva och handskar) 1 st Flytväst 1 par Larmstövlar (egna) 1 st Hjälm (egen röd eller gul) 1 par Skyddsglasögon 21

22 Transportbeklädnad Brandman Beräknad vikt: 8 kg, inkl. person: 95 kg 1 st Överlevnadsdräkt (med huva och handskar) 1 st Flytväst 1 par Larmstövlar (egna) 1 st Hjälm (egen) 1 par Skyddsglasögon 22

23 Väska 1 Befäl MIRG Personlig väska: Vikt: 24,5 kg 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 1 st Väst märkt Insatsledare MIRG 1 st Väst märkt Styrkeledare MIRG 1 st Rd-lampa 1 st Mobiltelefon 1 st VHF 1 st Rökdykarradio + 1 extra batteri 1 st Rakelradio 1 st Dryck 1 Sats whiteboardpennor (Svart, röd, blå och grön) Lyftslinga på väskan. 23

24 Väska 2 Rdl Personlig väska: 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 2 st Rökdykarradio + 2 extra batteri 1 st Rd-lampa 1 st Dryck Vikt: 23,8 kg 24

25 Väska 3-6 Brandman Personlig väska: (En uppsättning per väska enl.nedan) 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 1 st Rökdykarradio + 1 extra batteri 1 st Rd-lampa 1 st Dryck Vikt: 21,5 kg 25

26 Väska 7 Sjukvård/mtrl Vikt: 25,5 kg Sjukvård/material väska (Gröna handtag): 1 st Oxybox 1 st Rdl väska 1 st Verktygsväska 1 st Repeater + 2 extra batt. (gäller endast då analog radio används som rökdykarradio) 1 st Avspärrningsband 1 st IR-kamera + extra batt. 1 st Sats kilar 1 st Rulle silvertejp Oxybox: 1 st Syrgastub (komposit) 1 st Ventilator + mask 1 st Syrgasmask 1 st Brännskadeförband 1 st NaCl ögonskölj 2 st Kompresser 1 st Sax 1 st Plåstersats 1 st Sjukvårdstejp Verktygsväska: 4 st Skruvmejslar ( 2 + 2) 1 st Kniv 1 st Avbitare 1 st Pollygrip 2 st Nackremmar till andningsmask 1 st Sats packningar till andningsmask 2 st Patroner till flytväst Rök- och kemdykarledar väska: 1 st Räddningsslang + revitox 1 st Antecknings block + pennor 1 st Klocka 1 st Sats whiteboardpennor (Svart, röd, blå, grön) 26

27 Väska 8 Luft Gemensam luft väska (Blå handtag): 3 st Luftflaskor Spirolite 1 st Avspärrningsband Vikt: 30 kg 27

28 Väska 9 Luft Gemensam luft väska (Blå handtag): 3 st Luftflaskor Spirolite 1 st Avspärrningsband Vikt: 30 kg Väska 9 tas endast med i modul 1 Brand 28

29 Väska 10 Brand Gemensam Brand väska (Röda handtag): Vikt: 33,3 kg 4 st Längder 42 mm slang 1 st Grenrör med övergång 2 st Strålrör 1 st MIRG-koppling med slangklammer + nyckel Väska 10 packas och tas med till angiven upphämtningsplats. Den tas med ut endast med om fartyget saknar utrustning och Modul 2 Brand är larmad. Vid behov kontrollera detta med Samverkansbefälet/Räddningsledaren på JRCC. 29

30 Väska Kem Gemensamma Kem väskor (Gula handtag): (En uppsättning per väska enl.nedan) 2 st komplett kemdräkt + köldskydd Vikt: 25 kg Väska tas endast med om insatsen så kräver och Modul 3 Kem är larmad. Vid behov kontrollera detta med Samverkansbefälet/Räddningsledaren på KBV ledningscentral. 30

31 Lastplan för helikopter MIRG Bilaga 6 En MIRG-enhet består av upp till 6 personer med behovsanpassad kapacitet, sk moduler, där medföljande utrustning är packad i ryggsäcksväskor för sjöräddningsinsats. För en sjöräddningsinsats kan modul nr 1 Brand, 2 Brand eller 3 Kem väljas beroende på behov och operativa omständigheter i övrigt. Modul 1 Brand består av upp till 6 personer med 9 väskor. Vid ombordsättning svarar varje person för egen väska (vinschning) enligt väsknumrering och vinschas tillsammans med den. Väska personer och personlig skyddsutrustning Vikt 705 kg Väska 7 Sjukvård /materiel Vikt 25 kg Väska 8 Luftflaskor Vikt 30 kg Väska 9 Luftflaskor Vikt 30 kg Väska 10 Slangutrustning Vikt 33 kg Väska Kemdräkter/utrustning Vikt 25 kg Modul 1 Brand 6 personer och väska 1-9 Vikt 790 kg Modul 2 Brand 6 personer och väska Vikt 793 kg Modul 3 Kem 6 personer och väskor Vikt 785 kg 31

32 Placering i helikopter enligt nedan bild där vinschning av personer med respektive väska sker i nummerordning. Väska 9, 10, och packas på lämplig plats Väska 7 6 Bm 3 Bm 5 Bm Väska 4 Väska 5 2 Rdl Ytb 4 Bm Väska 6 Väska 8 1 Bef Vinch op Väska 1 Väska 2 Väska 3 Ryggsäcksväskan kopplas först. Därefter greppar MIRG person tag i väskans handtag. Väskan kontrolleras då av MIRG person under vinschning. 32

33 33

34 Placering av MIRG-styrkan i helikoptern. Uttag från lastrum av MIRG nr

35 Sambandsplan Bilaga 7 Räddningstjänstförbunden använder inte samma radiosystem för rökdykning och varje MIRG-enhet kommunicerar internt med sin egna rökdykaradio oavsett om detta är analog rökdykarradio eller om det är Rakel. Mellan olika MIRG-enheter kan inte kommunikation ske om den ena enheten använder analog radio och den andra enheten använder Rakel. För samverkan mellan MIRG-befäl ska Rakel användas. Beroende på om det finns Rakel-täckning där insatsen sker, används Rakel antingen i s.k. TMO-läge (i nätet) med talgrupperna RITS-1, RITS-2 osv. eller i s.k. DMO-läge (utan nättäckning) med talgrupperna Rtj DMO-1, Rtj DMO-2 osv. Varje man i MIRG-enhet är utrustad med en rökdykarradio (oavsett om detta är analog radio eller Rakel-radio). MIRG-befäl är utrustad med en rökdykarradio (oavsett om detta är analog radio eller Rakel-radio) samt en Rakel-radio för samverkan. MIRG-befäl medför dessutom en VHF-radio samt en mobiltelefon. Den MIRG-enhet som använder analog rökdykarradio ska dessutom medföra Repeaterväska. Kanaltabell analog rökdykarradio: Bärbar radio Kanalnr. Alternativ Tx (MHz) PL, Tx (Hz) RX (MHz) PL, Rx (Hz) benämning Rökd Simplex Rökd Simplex Rökd Simplex Rökd Simplex Rep Repeater Kont Omvänd för kontroll Repeaterväska Kanalnr. Alternativ Tx (MHz) PL, Tx RX (MHz) PL, Rx (Hz) benämning (Hz) Repeaterväska Benämning Tx (MHz) PL, Tx (Hz) RX (MHz) PL, Rx (Hz)

36 Exempel på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid livräddning Bilaga

37 Bilaga 7.2 Exempel på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid livräddning 37

38 Bilaga 7.3 Exempel på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid livräddning 38

39 Bilaga 7.4 Exempel på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid miljöräddning 39

40 Bilaga 7.5 Exempel på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid miljöräddning 40

41 Bilaga 7.6 Exempel på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid miljöräddning 41

42 Bilaga 8 Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan I syfte att efterlikna den befälsorganisation som finns inom den kommunala räddningstjänsten införs benämningarna styrkeledare och insatsledare vid MIRG-insatser. De befäl som förstärker JRCC resp. Kustbevakningens ledningscentraler som stabsstöd/expertstöd benämns samverkansbefäl. Kompetens För att leda en MIRG-enhet ska befälet vara: - lägst Räddningsledare A-utbildad - MIRG-befäls utbildad Detta befäl benämns MIRG Styrkeledare. För att leda två eller fler MIRG-enheter ska befälet vara: - lägst Räddningsledning B-utbildad - MIRG-befäls utbildad Detta befäl benämns MIRG Insatsledare. Samverkansbefäl vid KBV LC: - ska lägst vara Räddningsledning B-utbildad - bör vara brandingenjör - bör vara MIRG-befäls utbildad Samverkansbefäl JRCC ska lägst vara: - Räddningsledning B-utbildad - MIRG-befäls utbildad. 42

43 Fördelning av befälsfunktioner Storstockholms Brandförsvar Vid sjöräddning bemannas MIRG-enhet med: MIRG Insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän Vid miljöräddning när KBV LCSV leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG Insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän Vid miljöräddning när KBV LCNO leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän. Samverkansbefäl beger sig till KBV LCNO Räddningstjänsten Östra Blekinge MIRG-enhet bemannas med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän. Räddningstjänsten Storgöteborg Vid sjöräddning bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän Samverkansbefäl beger sig till JRCC Vid miljöräddning när KBV LCSV leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän Samverkansbefäl beger sig till KBV LCSV Vid miljöräddning när KBV LCNO leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän. 43

44 Förkortningar och definitioner Ansvariga myndigheter Kustbevakningen - Miljöräddningstjänst till sjöss Sjöfartsverket - Sjöräddningstjänst Bilaga 9 BIS Insatsledare JRCC KBV ledningscentral KBV stab MIRG MIRG-befäl MIRG-insats MIRG avtalsparter MIRG-enhet MIRG-styrka Miljöräddningstjänst MRO OSC OSC/ER MIRG SAR Beslut I Stort. Formuleras av räddningsledaren. Befäl över hela MIRG-styrkan som består av en eller flera MIRGenheter. Internationell förkortning för sjöräddningscentral (Maritime Rescue Co-ordination Centre). Den svenska sjöräddningscentralen finns i Göteborg. Namnanrop på radio är Sweden Rescue. Finns i Göteborg, Karlskrona, Stockholm och Härnösand. Bildas av räddningsledare vid miljöräddningsinsats Maritime Incident Response Group (Internationell benämning för MIRG) Det brandbefäl med MIRG-befälsutbildning. Leder och ansvarar för den sammanhållna funktionella enhet som den kommunala insatsstyrkan, utgör vid en räddningsinsats till sjöss. Insats med en eller flera MIRG-enheter. Räddningstjänster som tecknat MIRG-avtal med staten (Storgöteborg, Storstockholm, Östra Blekinge). upp till 6 personer inkl. ett eller två befäl Består av en eller flera MIRG-enheter. Omhändertagande av löskommen olja eller andra skadliga ämnen som kommit ut i vattnet och när risk för att detta sker föreligger. Mass Rescue Operation, On Scene Co-ordinator. Person som utsetts av räddningsledaren i JRCC att på plats leda räddningsarbetet. On Scene Commander Emergency Responder. Person som under räddningsledaren leder det direkta räddningsarbetet vid insats med kustbevakningens räddningsdykare. (Miljöräddningstjänst). Räddningsinsatser till sjöss i enlighet med avtal mellan staten och vissa räddningstjänstförbund/ räddningstjänstförbund. Search and Rescue. Förkortning för sjöräddningstjänsten. 44

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN

PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ - BRAND I MASKIN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR. 8254 2001-07-01 EN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED SJÖFARTSVERKET KVALITETSPROCESS. 2004-06-30 PASSAGERARFARTYGET SASSNITZ

Läs mer

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Datum: 2011-09-26 10-07 (v 39 och 40) Plats: Swedish Rescue Training Centre i Skövde (Hasslum) Kursen vänder sig till personal inom kommunernas organisation

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 1 4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL 4.4 SVERIGE...1 4.4.0 INNEHÅLL...1 4.4.1 ORGANISATION...2 1. Generellt...2 2. Ansvar- och uppgiftsfördelning...2

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253

Huvudr. Insatsutvärdering. Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Huvudr Insatsutvärdering Flyghändelse Varningslarm, december 2014 Dnr:450.2015.00253 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Lagstöd... 1 Bakgrund... 1 Syfte och mål... 1 Metod... 2 Avgränsningar...

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg

Planering av Räddningssystem. TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige. Tobias Andersson Granberg Planering av Räddningssystem TNSL13 Fö2: Räddning och respons i Sverige Respons- och räddningsaktörer Ambulanssjukvård Räddningstjänst Kommunal Statlig Polis SOS Alarm Frivilligorganisationer Enskilda

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Johan Kallum Ärendenr 1 (5) Handlingstyp Handlingsplan Datum 15 november 2011 Bilaga till Krisledningsplan Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Bakgrund Denna handlingsplansplan är ett resultat

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

SJÖFARISVERKET Styrning och Planering

SJÖFARISVERKET Styrning och Planering SJÖFARISVERKET Styrning och Planering Handläggare, direkitelefon 2012 09 25 : Lena Gunnarsson, 010-47862 19 Deltagarförteckiiing sist CSSF nr 109 Tid 2012-09-14 Plats Arlanda Airport Conference 1. Mötets

Läs mer

Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR

Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR Version av den 1 juni 2012 1 (11) CENTRALA NORMER MED ANKNYTNING TILL MARINA STOROLYCKOR OCH FLERTYPSOLYCKOR 1. Allmänt Sjöräddningstjänstens internationella förpliktelser fastställs utifrån internationella

Läs mer

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim Prislista år 2015 Sida 1 (8) PRISLISTA 2015 1. PERSONAL 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00 Övrig tid Pris (exkl moms) 573 kr / tim 861 kr / tim 1.2 Timersättning övriga tjänster 555

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Antaget vid räddningschefsmöte 2007-09-17 Reviderad 2015-02-19

Antaget vid räddningschefsmöte 2007-09-17 Reviderad 2015-02-19 Antaget vid räddningschefsmöte 2007-09-17 Reviderad 2015-02-19 Arbetsgrupp Jerker Sturedahl Jönköpings Räddningstjänst Martin Arvidsson Värnamo Räddningstjänst Henrik Nilsson Tranås Räddningstjänst Rasmus

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

Bergslagens Räddningstjänst. Rökdykarinstruktion. Johan Eriksson/ Gunnar Svensson/ Joakim Svärd/ Roger Liderfors Rev. 2008-02-20

Bergslagens Räddningstjänst. Rökdykarinstruktion. Johan Eriksson/ Gunnar Svensson/ Joakim Svärd/ Roger Liderfors Rev. 2008-02-20 Bergslagens Räddningstjänst Rökdykarinstruktion Johan Eriksson/ Gunnar Svensson/ Joakim Svärd/ Roger Liderfors Rev. 2008-02-20 1 Förord Denna instruktion syftar till att uppnå största möjliga säkerhet

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

FSHex13. Gränsöverskridande Ledningsövning

FSHex13. Gränsöverskridande Ledningsövning FSHex13 Gränsöverskridande Ledningsövning Presentation (övningsledningen) och inledning Gränsöverskridande övningsledning 5 gemensamma arbetsmöten Repetitivt och enkelt övningsupplägg Låga kostnader 27

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

I undervisningen på sjöräddningstjänstens kurser utnyttjar Gränsbevakningsväsendet också utomstående utbildningsmöjligheter.

I undervisningen på sjöräddningstjänstens kurser utnyttjar Gränsbevakningsväsendet också utomstående utbildningsmöjligheter. Version av den 19 november 2012 1 (8) NATIONELLA UTBILDNINGSSYSTEM I ANSLUTNING TILL MARINA UPPGIFTER 1. Sjöräddningsutbildning 1.1 Gränsbevakningsväsendet I sjöräddningslagen åläggs Gränsbevakningsväsendet

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Outokumpu Avesta Enlig Lag (1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2010-08-13 reviderad

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27

SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27 SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27 Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård genomförde den 26-27 oktober en studieresa till Helsingfors. Syftet var att informera sig om hur man arbetar

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Operativ ledning och samverkan

Operativ ledning och samverkan Operativ ledning och samverkan Handbok Version 1.0 Antagen av Funktionschef för RoM och RI Datum 2015-05-29 Reviderad datum: Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte... 4 Mål... 5 Avgränsning... 5 Juridik...

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University

Öva med FIA. Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer. Rebecca Stenberg. Emergency Response, Linköping University Öva med FIA Utveckling av övningsverksamhet med förstainsatsaktörer Rebecca Stenberg CARER - Center for Advanced Research in Emergency Response, Linköping University CARER, www.liu.se/forskning/carer 1

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs

Redovisning av uppdrag om hur sjöräddningen bedrivs 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Jan-Olof Selén, 011-19 13 40 Datum Vår beteckning 2003-11-03 1101-03-02435 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl.

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Ansvarig för Ringhalsberedskapens indikeringsverksamhet inom Rväst. lars-goran.bengtsson@rvast.se Räddningstjänsten Väst Ett

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD

SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD UTANFÖR YSTAD SJÖRÄDDNINGSFALL 340 1998 MAN ÖVERBORD FRÅN SEGELBÅT EN INTERN ANALYS AV SJÖRÄDDNINGSINSATS I ENLIGHET MED Ö Sjötrafikavdelningen Produktområde Sjöräddning

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Maritima riskanalyser för LNG

Maritima riskanalyser för LNG Maritima riskanalyser för LNG Stora Marindagen 2010 27 april 2010 Edvard Molitor, SSPA Sweden AB Innehåll Maritima riskanalyser - FSA - Riskanalysmetodik - Riskidentifiering - Beräkningsverktyg - Acceptanskriterier

Läs mer

Hantering av miljöskador i Sverige

Hantering av miljöskador i Sverige Hantering av miljöskador i Sverige Morgan Palmquist Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB +46(0)705-56 42 32 1. 2014-05-23 2. 2014-05-23 Disposition Inledning attityder, erfarenhet och bakgrund;

Läs mer

ANTECKNINGAR PLENUM 25-26 OKT 2006 STOCKHOLM, SVERIGE

ANTECKNINGAR PLENUM 25-26 OKT 2006 STOCKHOLM, SVERIGE ANTECKNINGAR PLENUM 25-26 OKT 2006 STOCKHOLM, SVERIGE 1. Mötets öppnande Arbetsgruppens ordförande hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till FöD Sofia Karlsson och därefter följde en presentation

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015

TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015 TJÄNSTER OCH SERVICE AVGIFTER 2015 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Uddevalla Lysekil - Munkedal 1 AVGIFTER FÖR TJÄNSTER OCH SERVICE Avgifterna är fastställda av förbundsdirektionen i MittBohuslän

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser. ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser. ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2012

KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2012 KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2012 1 2 Omslagsbild: Fartyget Phantom som fått slagsida söder om Ölands norra udde nödbogseras in till hamn av KBV 003. 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648 Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011 Ref insatsrapport 2011006648 Diarienummer 0270/12 Göteborg 2012-09-04 Postadress Besöksadress

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte i Horten 2-3 mars 2004

Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte i Horten 2-3 mars 2004 2-3 mars 2004 Deltagare: Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte i Horten 2-3 mars 2004 Danmark: Carsten Rasmussen (ordförande) Finland: Tuula Kuusela Island: Eyjolfur Magnusson Norge: Björn Bratfoss

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19

Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Stadsbyggnadsnämnden 2012-04-19 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03

Operativa insatser. Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014. Räddningstjänsten 2012-08-03 Operativa insatser DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Operativa insatser är framtaget av räddningstjänsten

Läs mer

Räddningstjänst fartyg Grundkurs

Räddningstjänst fartyg Grundkurs Räddningstjänst fartyg Grundkurs Räddningstjänst - fartyg Grundkurs 2000 Räddningsverket Projektgrupp: Sakgranskning: Lisbeth Wennberg, Räddningsverket (projektledare) Peter Lundgren, Räddningsverket Lars

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Erfarenheter från rollen som biträdande operativ chef vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

Erfarenheter från rollen som biträdande operativ chef vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 Erfarenheter från rollen som biträdande operativ chef vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 En sammanställning av de sju biträdande operativa chefernas personliga erfarenheter i samarbete med Kunskapsplattform

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Olycksundersökning och Insatsutvärdering

Olycksundersökning och Insatsutvärdering Kalmar Brandkår Olycksundersökning och Insatsutvärdering Händelse: Brand i affärscenter Datum: 20111012 Larmtid 22:20 Adress: Berga centrum Utförd av: Lennart Ericson, Karl-Johan Daleen Kalmar brandkår

Läs mer

Prislista. Skåne Blekinge Brandbefälsförening

Prislista. Skåne Blekinge Brandbefälsförening Prislista Skåne Blekinge Brandbefälsförening 2015 Rekommenderad prislista för år 2015 Prislistan har utarbetats av styrelsen för Skåne-Blekinge Brandbefälsförening Prislistan har reviderats med konsumentprisindex

Läs mer