Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG"

Transkript

1 Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG Kommunal insatsgrupp för medverkan vid sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss Fastställd augusti

2 Instruktionen revideras vid behov efter beslut i samordningsgruppen. Utgåva nr Fastställd Ändringar införda på sidor nr Instruktion till avtal avseende MIRG

3 1. Instruktion för MIRG Maritime Incident Response Group Enligt det avtal som tecknats av Kustbevakningen för miljöräddningstjänst till sjöss och Sjöfartsverket för sjöräddningstjänst, med räddningstjänstförbunden Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Östra Blekinge ska finnas en gemensam samordningsgrupp. Instruktionen fastställs av samordningsgruppen. Samordningsgruppen för miljöräddningstjänst till sjöss (MIRG) respektive för sjöräddningstjänst (MIRG) består av representanter för de avtalstecknande parterna Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Östra Blekinge. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska ha en observatörsplats i samordningsgruppen. Samordningsgruppen möts en gång per år. Vid behov utses särskilda arbetsgrupper. För att ytterligare skapa möjlighet till ökad uppföljning och transparens i systemet för MIRG bör ett årligt möte mellan avtalstecknande beslutsfattare genomföras. Syftet är att följa upp utvecklingen som initierats av samordningsgruppen. Instruktionen ersätter tidigare instruktion för RITS, utgåva 2, daterad 14 februari, Justeras; För räddningstjänsten : Storstockholms brandförsvar Göran Gunnarsson 2014 Räddningstjänsten Storgöteborg Lars Klevensparr 2014 Räddningstjänsten Östra Blekinge Anders Engblom 2014 För svenska staten: Sjöfartsverket Lars Widell 2014 Kustbevakningen Dan Thorell

4 Innehållsförteckning 2. Innehåll 1. Instruktion för MIRG Maritime Incident Response Group Inledning Internationell samverkan Uppgifter Sjöräddningstjänst Miljöräddningstjänst Målbild för räddningsinsats Larm, beslut, ansvar och ledning Larm Beslut om insats Ansvar Ledning vid sjöräddningstjänst Ledning vid miljöräddningstjänst till sjöss Avlösning Samverkansbefäl Riskbedömning MIRG-enhets utrustning, samband och transport Utrustning Samband Transport Utbildning Grundutbildning Befälsutbildning Övningsplan för MIRG insats Syfte Mål för samverkansövningar Mål för momentövningar Förteckning över momentövningar MIRG-specifikt

5 Bilagor 1. Miljöräddningstjänst, Kustbevakningens ledningsorganisation Sjöräddningstjänst, Sjöfartsverkets ledningsorganisation Larminformation MIRG KBV Larminformation MIRG SjöV Modul och Packlista Lastplan för helikopter Sambandsplan Ex på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid livräddning 7.2 Ex på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid livräddning 7.3 Ex på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid livräddning 7.4 Ex på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid miljöräddning 7.5 Ex på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid miljöräddning 7.6 Ex på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid miljöräddning 8. Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan Förkortningar och definitoner Ordlista

6 3. Inledning Följande instruktion gäller för Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge som har tecknat gällande MIRGavtal. Då MIRG-enhet blir larmad är olyckan normalt av den karaktären att fartygets säkerhetsorganisation behöver förstärkas för att lösa uppgiften. Räddningstjänstförbund som medverkar i Kustbevakningens miljöräddningstjänst till sjöss och Sjöfartsverkets uppgifter inom sjöräddningstjänsten, har åtagit sig att tillhandahålla MIRG-enhet vars storlek reglerats i nämnda avtal. Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge ansvarar för att öva utbildad personal enligt denna instruktion. 4. Internationell samverkan MIRG-funktionen är inte internationellt reglerad. Sjöräddningstjänst regleras genom FNs sjöfartsorgan IMO i internationella konventioner, t.ex. SAR (Search and Rescue) - och SOLAS (Safety of Life at Sea). Flera länder i vår närhet Finland, Norge och Danmark har etablerat ett system för MIRG. Det finns dock inga internationella krav eller föreskrifter avseende funktionen. Inte heller benämningen MIRG (Maritime Incident Response Group) är internationellt fastställd. Sverige har för närvarande tecknat samverkan om gemensamma planer med Finland och Estland för händelse typ Mass Rescue Operation (MRO) i angränsande delar av våra ansvarsområden. MIRG anses kunna vara en av resurskomponenterna. Vid miljöräddningstjänst till sjöss finns internationella överenskommelser HELCOM, Bonn-avtalet och Köpenhamnsavtalet som avser olja och andra skadliga ämnen. Sverige har inte åtagit sig att delta med någon MIRG-organisation utanför Kustbevakningens organisation I det fall en internationell insats sker kommer MIRG-enheten att agera som en egen enhet under operationens räddningsledare. Vid miljöräddningstjänst sker kommunikation via svensk NOSC (National On-Scene Commander) om sådan är utsedd. Förkortningar och definitioner i bilaga 10. 6

7 5. Uppgifter 4.1 Sjöräddningstjänst MIRG utgör vid sjöräddningstjänst förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation i livräddande syfte; samt kunna bistå med utrymning vid händelse med många människor inblandade [Mass Rescue Operation (MRO)]. Styrkan är behovsanpassad och består av upp till 6 personer. Uppdraget är värderingstyrt (riskvärdering) och bestäms av läget ombord, insatsbedömningar samt de faktiska transportförutsättningarna. 4.2 Miljöräddningstjänst MIRG utgör vid miljöräddningstjänst förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation och Kustbevakningens räddningsdykarorganisation. Syftet är att förhindra eller minimera utsläpp. Följande uppgifter kan komma i fråga vid en MIRG-insats Brand ombord (för att förhindra utsläpp, ej livräddning eller egendomsräddning) Invallning av kemikalier vid läckage. Läcktätning ombord på haverist (läckande tankcontainer eller annan läckande förpackning) Neutralisering av kemikalier Arbete vid saneringsplats under och efter kem-operation Omhändertagande av förpackningar, containrar eller tankar som bärgats efter olycka 6. Målbild för räddningsinsats Med kort varsel i avtalet avses att SjöV och KBV inte ställer högre krav än vad räddningstjänstförbunden har internt avseende förberedelser inför avfärd. Vid larm ska MIRG-enheten omgående göra sig klara för avfärd till anvisad plats, oavsett om enheten befinner på stationen eller övningsplats etc. Sjöräddningstjänst Sjöfartsverkets målbild är en utvecklad samverkan med våra bilaterala avtalsländer avseende att vid behov kunna foga samman respektive nationella MIRG-förmågor. Miljöräddningstjänst till sjöss MIRG-styrka ska normalt kunna påbörja en insats ombord på ett fartyg inom 4 timmar efter larm. 7. Larm, beslut, ansvar och ledning 6.1 Larm Vid MIRG-insats ska alla MIRG-enheter larmas av räddningsledare från Kustbevakningen eller Sjöfartsverket. 7

8 Larm ska kvitteras till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral JRCC, respektive Kustbevakningens ledningscentral. Besked ska lämnas av respektive enhet när denna är klar för avfärd. Initialt tillgänglig information lämnas muntligt. Kompletterande upplysningar lämnas vid sjöräddningsinsats snarast av JRCC skriftligt via mail/fax enligt fastställt formulär (bilaga 5). Motsvarande rutin gäller för miljöräddningsinsats, där Kustbevakningens ledningscentral lämnar kompletterande upplysningar via mail/fax (bilaga 4). 6.2 Beslut om insats Räddningsledaren hos Sjöfartsverket eller Kustbevakningen beslutar om insats. Samråd kan ske med samverkansbefälet enligt nedan om insatsens omfattning. Vid sjöräddningstjänst ska samverkansbefäl från Räddningstjänsten Storgöteborg bege sig till JRCC. Vid miljöräddningstjänst till sjöss ska ett samverkansbefäl bege sig till KBVs ledningscentral i berörd region. Vid larm om MIRG när räddningstjänstförbund, av beredskapsskäl, ej anser sig kunna medverka vid insats till sjöss, ska räddningsledaren snarast informeras om detta. 6.3 Ansvar Räddningsinsatsen leds vid sjöräddning av räddningsledare vid JRCC och miljöräddning av räddningsledare vid KBV. Respektive befäl inom MIRG har arbetsmiljöansvar för egen personal. Enhetens befäl avgör om tilldelad uppgift kan utföras eller inte. MIRG-enhetens befäl ska vid larm om: sjöräddningstjänst ta kontakt med Sjöfartsverkets räddningsledare vid JRCC, miljöräddningstjänst till sjöss med Kustbevakningens räddningsledare. Några exempel på organisationsstrukturer ges i bilagorna Ledning vid sjöräddningstjänst Larmad MIRG-enhet fungerar på uppdrag, och under ledning av Sjöfartsverkets räddningsledare vid JRCC - för att tillsammans med insatta sjögående och/eller flygande resurser, delta som en del i det totala resursbeståndet. Räddningsledaren vid JRCC utser, då så anses lämpligt en On Scene Co-ordinator (OSC) att enligt direktiv av räddningsledaren, leda verksamheten i insatsområdet. OSC samverkar då med MIRG-insatsledare som svarar för arbetsledning av en eller flera deltagande MIRGenheter. Under pågående insats förväntas medlemmar ur fartygets besättning stödja MIRGenheterna med vägvisning m.m. Fartygets befälhavare är ytterst ansvarig för allt som sker ombord. Se vidare organisationsstruktur i bilaga Ledning vid miljöräddningstjänst till sjöss Larmad MIRG-enhet arbetar vid miljöräddningstjänst till sjöss under ledning av Kustbevakningens räddningsledare. Räddningsledaren hos Kustbevakningen utser OSC/ER, som leder MIRG-insatsen på olycksplatsen. OSC/ER bistås av MIRG-insatsledare för samråd. Se vidare instruktionsstruktur i bilaga 1 8

9 6.6 Avlösning Samverkansbefälet planerar för avlösningar av MIRG-enheter. För att få en god kontinuitet i samband med avlösning av MIRG-enheter bör befäl från avlöst MIRG-enhet stanna kvar ombord för avlämning/överlämning. 7 Samverkansbefäl Personal vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral resp. Kustbevakningens ledningscentral, ska i de fall MIRG larmas för medverkan i en räddningsinsats, kompletteras med ett samverkansbefäl från räddningstjänsten för att i första hand bistå med bedömning av resursbehov, förstärkning, avlösning samt kontakter med deltagande MIRG-enheter från andra räddningstjänstförbund eller länder. Eventuellt kan, efter bedömning av räddningsledaren, ytterligare kompetens behöva tillföras beroende på olyckans omfattning. Se bilaga 8 Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan. Vid sjöräddningsinsats där MIRG deltar, kan då insatsen leds av JRCC i Sverige, bistånd av MIRG-enhet från ett eller flera grannländer bli aktuell. På motsvarande sätt kan efter begäran av annat lands MRCC/JRCC, svensk MIRG-enhet delta utanför svensk sjöräddningsregion. På samma sätt som för svensk MIRG-enhet inom svenskt ansvarsområde och under ledning av JRCC i Sverige, bedömer enhetens befäl om och i vilken omfattning insats kan göras. Vid internationell insats gäller samma rutiner avseende samverkansbefäl som vid nationell insats. JRCC skall vid MIRG-insats upprätta en kommunikationsplan, för att i möjligaste mån tillse att förbindelsen med MIRG-styrka upprätthålls vid insatser som leds av MRCC i ett grannland. Kommunikationen kan ske direkt från JRCC, eller då det inte är möjligt, via fartyget där MIRG-befinner sig, alternativt via samordnande lands MRCC 8. Riskbedömning Innan en MIRG-insats påbörjas ska ansvarigt befäl genomföra en riskbedömning för enhetens personal,så att risker de utsätts för är rimliga i förhållande till vad som kan uppnås med insatsen. Räddningsledaren ska innan insatsen påbörjas säkerställa att minst en planerad reträttväg finns t.ex. till helikopter eller oskadat fartyg. Befäl för MIRG-enhet ska innan insats påbörjas förvissa sig om att minst en reträttväg finns. 9. MIRG-enhets utrustning, samband och transport 9.1 Utrustning Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg resp. Räddningstjänsten Östra Blekinge ska enligt MIRG-avtalet vid insats medföra utrustning enligt Modul och Packlista, se bilaga Samband Förutom intern sambandsutrustning ska sambandsutrustning med möjlighet till radiokommunikation med sjöfart, sjöräddningsenheter och kustbevakningsenheter 9

10 medföras. Planering av samband sker från fall till fall av räddningsledaren, OSC eller OSC/ER. Se bilaga 7 Sambandsplan. 9.3 Transport Transport till haverist kan ske med fartyg eller helikopter. Transport till upphämtningsplats kan ske med bil eller flyg. För transport med helikopter finns en Lastplan. Se bilaga 6 Lastplan för helikopter MIRG. 10. Utbildning MIRG samordningsgrupp fastställer kursplanerna i samråd med MSB. MSB ansvarar för revidering av kursplaner i samråd med MIRG samordningsgrupp. MSB administrerar, planerar och koordinerar all MIRG-utbildning MSB tillhandahåller teoretiskt utbildningsmaterial Grundutbildning Grundutbildning sker i Stockholm alternativt i Göteborg (utbildande räddningstjänstförbund). Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig (i samråd med MSBs utbildningskoordinator) att : genomföra grundkurs i räddningsinsatser till sjöss. med instruktörer genomföra utbildningen enligt gällande kursplaner. MSB tillhandahåller kursmateriel för kurserna. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig att tillhandahålla lokaler och utrustning för de praktiska momenten. Sjöfartsverket och Kustbevakningen svarar för att fartyg finns för bordningsutbildning för praktiska övningar och vid behov vid teoriavsnitt. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig också att kontakta Kustbevakningen, Sjöfartsverket för medverkan vid utbildningen. Utbildande räddningstjänstförbund åtar sig att dokumentera och redovisa vilka elever som genomfört samtliga utbildningsmoment enligt fastställd kursplan med godkänt resultat MSB åtar sig att utfärda kursintyg till godkända elever. Grundutbildningen genomförs under 40 timmar enligt utbildningsplan 10.2 Befälsutbildning Befälsutbildningen genomförs vid MSB Revinge. MSB åtar sig att genomföra befälsutbildningen och utfärda kursintyg till godkända elever. Befälsutbildningen genomförs under 40 timmar enligt utbildningsplan. 10

11 11. Övningsplan för MIRG insats 11.1 Syfte Syftet med övningsplanen för MIRG är att upprätthålla personalkompetens, underlätta planering och uppföljning, förenkla samverkan mellan räddningstjänstförbund och myndigheter, beskriva och nivåsätta samverkans- och momentövningar, testa system, testa samverkan mellan flera MIRG-enheter, pröva samverkan med grannländer samt testa målsättningarna. Övningar kan vara av praktisk karaktär eller table-top -övningar Mål för samverkansövningar Definition samverkansövning - en övning med deltagande av (JRCC/KBV och minst två MIRG-enheter alt. KBV insats-styrka samt fartygets befälhavare (sjöräddning). Sjöfartsverket Målsättningen är att genomföra en samverkansövning per år och räddningstjänstförbund med hänsyn till valt övningsobjekt, transportresurs (-er) och planerad regional övningsverksamhet. Övningsinnehåll ska baseras på att utgöra förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation i livräddande syfte, samt kunna bistå med utrymning vid händelse med många människor inblandade [Mass Rescue Operation (MRO)]. Kustbevakningen Målsättningen är att genomföra en samverkansövning per år och räddningstjänstförbund Utöver detta erbjuder KBV: möjligheten till halvdagsövningar (frivilligt) på större miljöskyddsfartyg. T.ex. bordningsövningar, fartygskännedom, sanering m.m. återkommande teoretiska genomgångar såsom fartygskännedom och table-top övningar företrädesvis vintertid. personal vid räddningstjänsterna att delta vid lastsäkrings och farligt gods-kontroller i hamnar. All övningsverksamhet redovisas vid samordningsgruppens möte. 11

12 11.3 Mål för momentövningar Samtliga momentövningar bör genomföras varje år och ska genomföras vartannat år per individ Förteckning över momentövningar MIRG-specifikt Under respektive momentövning listas aktiviteter som ska ingå Helikopter - Lastning enligt lastplan - Vinschning och säkerhetsgenomgång Fartyg - Bordning (ex. lotslejdare via lotsport, hantering av utrustning vid bordning, bordningskorg) - Säkerhetsgenomgång Fartygskännedom - Orientering - Safety plan Skyddsutrustning - Överlevnadsdräkt - Flytväst - Flotte ombordstigning Kommunikation - Repeater (i förekommande fall) - Sambandsplan Övrigt - Packning och packplan - Genomgång av MIRG-instruktion 12

13 Miljöräddningstjänst Kustbevakningens ledningsorganisation Bilaga 1 Regionledning Räddningstjänster Samverkansbefäl (SamBef) från räddningstjänsten Räddningsledare (RL) Ledningscentral med stab i berörd region Ledningsplats på Miljöskyddsfartyg Vid MIRG-insats OSC/ER (On-Scene Commander/ Emergency Responder) Vid oljebekämpning OSC (On-Scene Commander) Räddningstjänsten IL (Insatsledare) MIRG KBV Sektor comander MIRG-enhet 1 IL (Insatsledare) MIRG* SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 4 Bm (Brandmän) MIRG-enhet 2 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (Brandmän) KBV Räddningsdykare Rök/kemdykledare 2 Rök/kemdykare 2 Reservdykare MIRG-enhet 3 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (Brandmän) * Insatsledare MIRG lämnar sin MIRG-enhet och ansluter till OSC/ER 13

14 Sjöräddningstjänst Sjöfartsverkets ledningsorganisation Bilaga 2 JRCC Räddningstjänster Samverkansbefäl (SamBef) från räddningstjänsten Räddningsledare (RL) Sjöräddningscentral med stab Ledningsplats på annat fartyg Vid MIRG-insats OSC (On-Scene Co-ordinator) Haverist Räddningstjänsten IL (Insatsledare) MIRG Fartygsbefälet Sjöfartsverket SRU fartyg (t ex SSRS) MIRG-enhet 1 Sjöfartsverket IL (Insatsledare) MIRG* SL (Styrkeledare) MIRG SRU flyg (t ex räddningshelikoptrar) Upp till 4 Bm (brandmän) MIRG-enhet 2 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (brandmän) Övrig sjöfart MIRG-enhet 3 SL (Styrkeledare) MIRG Upp till 5 Bm (brandmän) * Insatsledare MIRG Lämnar sin MIRG-enhet och ansluter till fartygsbefälet 14

15 KUSTBEVAKNINGEN LARMINFORMATION MIRG KBV Bilaga 3 Initialt via telefon därefter skickas ifylld blankett. Vid telefonkontakt anges insatsledare för respektive räddningstjänstförbund FRÅN KBV LEDNINGSCENTRAL TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN I STOCKHOLM GÖTEBORG Storstockholm Östra Blekinge Storgöteborg tel: tel: fax: fax: fax: VEM VAR Räddnings- Namn Tel ledare Stab upp- Plats Tel rättad Samverkansbefäl Plats Tel OSC/ER Namn/Plats Tel IL MIRG Namn/Plats Tel Haverist/ Position olycka NÄR Olycksstart Klockslag VAD Fartyg Namn Callsign Typ Last/passagerare Besättning Skadade Övergivet Typ av insats Brand Kem Annat HUR Transport ut Hkp Hämtas var? ÖVRIGT BIS/MMI Båt Annat 15

16 Bilaga 4 SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN Tel direkt: Fax: LARMINFORMATION MIRG SjöV Kompletterande uppgifter efter telefonutlarmning av MIRG-styrka. Larm till MIRG-styrka sker via SOS alt. Räddningstjänstens ledningscentral. LARM VEM VAR NÄR VAD HUR BIS/ MMI MIRG-enheter Storgöteborg Blanketten distribueras (genom Räddningsledare Namn Samverkansbefäl Namn OSC Insatsledare MIRG Position Olycksstart Fartyg Typ av insats Transport av MIRG Östra Blekinge Storstockholm Sjöräddningscentral Telefon nummer Telefon nummer Namn Uppehållsplats Telefon nummer Namn Telefon nummer Läge Väder Klockslag Namn Typ Ombordvarande Nationalitet Typ av brand Skadade Last ombord Transportsätt Hämtningsplats gruppsändning) alltid till samtliga MIRGräddningstjänstförbund/förbund, oavsett vilken/vilka enheter som faktiskt har larmats. JRCC Göteborg 16

17 Modul och Packlista Bilaga 5 17

18 Modul 1 Brand Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 790 kg 18

19 Modul 2 Brand Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 793 kg 19

20 Modul 3 Kem Väska Befäl MIRG Upp till 5 Brandmän Vikt: 785 kg 20

21 Transportbeklädnad Befäl MIRG Beräknad vikt: 8 kg, inkl. person: 95 kg 1 st Överlevnadsdräkt (med huva och handskar) 1 st Flytväst 1 par Larmstövlar (egna) 1 st Hjälm (egen röd eller gul) 1 par Skyddsglasögon 21

22 Transportbeklädnad Brandman Beräknad vikt: 8 kg, inkl. person: 95 kg 1 st Överlevnadsdräkt (med huva och handskar) 1 st Flytväst 1 par Larmstövlar (egna) 1 st Hjälm (egen) 1 par Skyddsglasögon 22

23 Väska 1 Befäl MIRG Personlig väska: Vikt: 24,5 kg 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 1 st Väst märkt Insatsledare MIRG 1 st Väst märkt Styrkeledare MIRG 1 st Rd-lampa 1 st Mobiltelefon 1 st VHF 1 st Rökdykarradio + 1 extra batteri 1 st Rakelradio 1 st Dryck 1 Sats whiteboardpennor (Svart, röd, blå och grön) Lyftslinga på väskan. 23

24 Väska 2 Rdl Personlig väska: 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 2 st Rökdykarradio + 2 extra batteri 1 st Rd-lampa 1 st Dryck Vikt: 23,8 kg 24

25 Väska 3-6 Brandman Personlig väska: (En uppsättning per väska enl.nedan) 1 st Komplett andningsskydd 1 st Komplett larmställ 1 st Extra underställ 1 st Rökdykarradio + 1 extra batteri 1 st Rd-lampa 1 st Dryck Vikt: 21,5 kg 25

26 Väska 7 Sjukvård/mtrl Vikt: 25,5 kg Sjukvård/material väska (Gröna handtag): 1 st Oxybox 1 st Rdl väska 1 st Verktygsväska 1 st Repeater + 2 extra batt. (gäller endast då analog radio används som rökdykarradio) 1 st Avspärrningsband 1 st IR-kamera + extra batt. 1 st Sats kilar 1 st Rulle silvertejp Oxybox: 1 st Syrgastub (komposit) 1 st Ventilator + mask 1 st Syrgasmask 1 st Brännskadeförband 1 st NaCl ögonskölj 2 st Kompresser 1 st Sax 1 st Plåstersats 1 st Sjukvårdstejp Verktygsväska: 4 st Skruvmejslar ( 2 + 2) 1 st Kniv 1 st Avbitare 1 st Pollygrip 2 st Nackremmar till andningsmask 1 st Sats packningar till andningsmask 2 st Patroner till flytväst Rök- och kemdykarledar väska: 1 st Räddningsslang + revitox 1 st Antecknings block + pennor 1 st Klocka 1 st Sats whiteboardpennor (Svart, röd, blå, grön) 26

27 Väska 8 Luft Gemensam luft väska (Blå handtag): 3 st Luftflaskor Spirolite 1 st Avspärrningsband Vikt: 30 kg 27

28 Väska 9 Luft Gemensam luft väska (Blå handtag): 3 st Luftflaskor Spirolite 1 st Avspärrningsband Vikt: 30 kg Väska 9 tas endast med i modul 1 Brand 28

29 Väska 10 Brand Gemensam Brand väska (Röda handtag): Vikt: 33,3 kg 4 st Längder 42 mm slang 1 st Grenrör med övergång 2 st Strålrör 1 st MIRG-koppling med slangklammer + nyckel Väska 10 packas och tas med till angiven upphämtningsplats. Den tas med ut endast med om fartyget saknar utrustning och Modul 2 Brand är larmad. Vid behov kontrollera detta med Samverkansbefälet/Räddningsledaren på JRCC. 29

30 Väska Kem Gemensamma Kem väskor (Gula handtag): (En uppsättning per väska enl.nedan) 2 st komplett kemdräkt + köldskydd Vikt: 25 kg Väska tas endast med om insatsen så kräver och Modul 3 Kem är larmad. Vid behov kontrollera detta med Samverkansbefälet/Räddningsledaren på KBV ledningscentral. 30

31 Lastplan för helikopter MIRG Bilaga 6 En MIRG-enhet består av upp till 6 personer med behovsanpassad kapacitet, sk moduler, där medföljande utrustning är packad i ryggsäcksväskor för sjöräddningsinsats. För en sjöräddningsinsats kan modul nr 1 Brand, 2 Brand eller 3 Kem väljas beroende på behov och operativa omständigheter i övrigt. Modul 1 Brand består av upp till 6 personer med 9 väskor. Vid ombordsättning svarar varje person för egen väska (vinschning) enligt väsknumrering och vinschas tillsammans med den. Väska personer och personlig skyddsutrustning Vikt 705 kg Väska 7 Sjukvård /materiel Vikt 25 kg Väska 8 Luftflaskor Vikt 30 kg Väska 9 Luftflaskor Vikt 30 kg Väska 10 Slangutrustning Vikt 33 kg Väska Kemdräkter/utrustning Vikt 25 kg Modul 1 Brand 6 personer och väska 1-9 Vikt 790 kg Modul 2 Brand 6 personer och väska Vikt 793 kg Modul 3 Kem 6 personer och väskor Vikt 785 kg 31

32 Placering i helikopter enligt nedan bild där vinschning av personer med respektive väska sker i nummerordning. Väska 9, 10, och packas på lämplig plats Väska 7 6 Bm 3 Bm 5 Bm Väska 4 Väska 5 2 Rdl Ytb 4 Bm Väska 6 Väska 8 1 Bef Vinch op Väska 1 Väska 2 Väska 3 Ryggsäcksväskan kopplas först. Därefter greppar MIRG person tag i väskans handtag. Väskan kontrolleras då av MIRG person under vinschning. 32

33 33

34 Placering av MIRG-styrkan i helikoptern. Uttag från lastrum av MIRG nr

35 Sambandsplan Bilaga 7 Räddningstjänstförbunden använder inte samma radiosystem för rökdykning och varje MIRG-enhet kommunicerar internt med sin egna rökdykaradio oavsett om detta är analog rökdykarradio eller om det är Rakel. Mellan olika MIRG-enheter kan inte kommunikation ske om den ena enheten använder analog radio och den andra enheten använder Rakel. För samverkan mellan MIRG-befäl ska Rakel användas. Beroende på om det finns Rakel-täckning där insatsen sker, används Rakel antingen i s.k. TMO-läge (i nätet) med talgrupperna RITS-1, RITS-2 osv. eller i s.k. DMO-läge (utan nättäckning) med talgrupperna Rtj DMO-1, Rtj DMO-2 osv. Varje man i MIRG-enhet är utrustad med en rökdykarradio (oavsett om detta är analog radio eller Rakel-radio). MIRG-befäl är utrustad med en rökdykarradio (oavsett om detta är analog radio eller Rakel-radio) samt en Rakel-radio för samverkan. MIRG-befäl medför dessutom en VHF-radio samt en mobiltelefon. Den MIRG-enhet som använder analog rökdykarradio ska dessutom medföra Repeaterväska. Kanaltabell analog rökdykarradio: Bärbar radio Kanalnr. Alternativ Tx (MHz) PL, Tx (Hz) RX (MHz) PL, Rx (Hz) benämning Rökd Simplex Rökd Simplex Rökd Simplex Rökd Simplex Rep Repeater Kont Omvänd för kontroll Repeaterväska Kanalnr. Alternativ Tx (MHz) PL, Tx RX (MHz) PL, Rx (Hz) benämning (Hz) Repeaterväska Benämning Tx (MHz) PL, Tx (Hz) RX (MHz) PL, Rx (Hz)

36 Exempel på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid livräddning Bilaga

37 Bilaga 7.2 Exempel på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid livräddning 37

38 Bilaga 7.3 Exempel på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid livräddning 38

39 Bilaga 7.4 Exempel på sambandsplan vid insats med en MIRG-enhet vid miljöräddning 39

40 Bilaga 7.5 Exempel på sambandsplan vid insats med två MIRG-enheter vid miljöräddning 40

41 Bilaga 7.6 Exempel på sambandsplan vid insats med tre MIRG-enheter vid miljöräddning 41

42 Bilaga 8 Befälsfunktioner och kompetenser inom MIRG-styrkan I syfte att efterlikna den befälsorganisation som finns inom den kommunala räddningstjänsten införs benämningarna styrkeledare och insatsledare vid MIRG-insatser. De befäl som förstärker JRCC resp. Kustbevakningens ledningscentraler som stabsstöd/expertstöd benämns samverkansbefäl. Kompetens För att leda en MIRG-enhet ska befälet vara: - lägst Räddningsledare A-utbildad - MIRG-befäls utbildad Detta befäl benämns MIRG Styrkeledare. För att leda två eller fler MIRG-enheter ska befälet vara: - lägst Räddningsledning B-utbildad - MIRG-befäls utbildad Detta befäl benämns MIRG Insatsledare. Samverkansbefäl vid KBV LC: - ska lägst vara Räddningsledning B-utbildad - bör vara brandingenjör - bör vara MIRG-befäls utbildad Samverkansbefäl JRCC ska lägst vara: - Räddningsledning B-utbildad - MIRG-befäls utbildad. 42

43 Fördelning av befälsfunktioner Storstockholms Brandförsvar Vid sjöräddning bemannas MIRG-enhet med: MIRG Insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän Vid miljöräddning när KBV LCSV leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG Insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän Vid miljöräddning när KBV LCNO leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän. Samverkansbefäl beger sig till KBV LCNO Räddningstjänsten Östra Blekinge MIRG-enhet bemannas med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän. Räddningstjänsten Storgöteborg Vid sjöräddning bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän Samverkansbefäl beger sig till JRCC Vid miljöräddning när KBV LCSV leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG styrkeledare + upp till 5 brandmän Samverkansbefäl beger sig till KBV LCSV Vid miljöräddning när KBV LCNO leder insatsen bemannas MIRG-enhet med: MIRG insatsledare + MIRG styrkeledare + upp till 4 brandmän. 43

44 Förkortningar och definitioner Ansvariga myndigheter Kustbevakningen - Miljöräddningstjänst till sjöss Sjöfartsverket - Sjöräddningstjänst Bilaga 9 BIS Insatsledare JRCC KBV ledningscentral KBV stab MIRG MIRG-befäl MIRG-insats MIRG avtalsparter MIRG-enhet MIRG-styrka Miljöräddningstjänst MRO OSC OSC/ER MIRG SAR Beslut I Stort. Formuleras av räddningsledaren. Befäl över hela MIRG-styrkan som består av en eller flera MIRGenheter. Internationell förkortning för sjöräddningscentral (Maritime Rescue Co-ordination Centre). Den svenska sjöräddningscentralen finns i Göteborg. Namnanrop på radio är Sweden Rescue. Finns i Göteborg, Karlskrona, Stockholm och Härnösand. Bildas av räddningsledare vid miljöräddningsinsats Maritime Incident Response Group (Internationell benämning för MIRG) Det brandbefäl med MIRG-befälsutbildning. Leder och ansvarar för den sammanhållna funktionella enhet som den kommunala insatsstyrkan, utgör vid en räddningsinsats till sjöss. Insats med en eller flera MIRG-enheter. Räddningstjänster som tecknat MIRG-avtal med staten (Storgöteborg, Storstockholm, Östra Blekinge). upp till 6 personer inkl. ett eller två befäl Består av en eller flera MIRG-enheter. Omhändertagande av löskommen olja eller andra skadliga ämnen som kommit ut i vattnet och när risk för att detta sker föreligger. Mass Rescue Operation, On Scene Co-ordinator. Person som utsetts av räddningsledaren i JRCC att på plats leda räddningsarbetet. On Scene Commander Emergency Responder. Person som under räddningsledaren leder det direkta räddningsarbetet vid insats med kustbevakningens räddningsdykare. (Miljöräddningstjänst). Räddningsinsatser till sjöss i enlighet med avtal mellan staten och vissa räddningstjänstförbund/ räddningstjänstförbund. Search and Rescue. Förkortning för sjöräddningstjänsten. 44

Räddningstjänst fartyg Grundkurs

Räddningstjänst fartyg Grundkurs Räddningstjänst fartyg Grundkurs Räddningstjänst - fartyg Grundkurs 2000 Räddningsverket Projektgrupp: Sakgranskning: Lisbeth Wennberg, Räddningsverket (projektledare) Peter Lundgren, Räddningsverket Lars

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING Sjöfartshögskolan Bilaga 3 EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING 1 INTRODUKTION En övning av den karaktär som beskrivs i de två scenarierna nedan måste noggrant diskuteras och planeras i detalj

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

Oljeskyddsplan Öland

Oljeskyddsplan Öland Oljeskyddsplan Öland Beslutsunderlag 130121 Nomenklatur IOPC KBV KFV LOU LSO MIC MSB RCB RL TiB The International Oil Pollution Compensation Funds Kustbevakningen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt Lagen och

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19 Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012 Årssekvensnummer 2012003282 Göteborg 2012-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Oljeskyddsplan. för Kristianstads kommun 2014-11-13

Oljeskyddsplan. för Kristianstads kommun 2014-11-13 Oljeskyddsplan för Kristianstads kommun 2014-11-13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän del... 4 Ansvar... 4 Aktörer... 6 Kommunal Räddningstjänst... 6 Sanering... 7 Aktörer utanför kommunen... 10

Läs mer

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning Statskontoret 2000:1 Effektivare kustbevakning MISSIV Datum Diarienr 2000-02-17 1999/0399-5 Ert datum Er beteckning 1999-09-09 Fö1999/1235/CIV Regeringen Försvarsdepartementet Uppdrag att genomföra en

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-06-12 i Innehåll 1 Allmänna föreskrifter... 1 1.1 Övergripande...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Målsättning... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3 Avgränsning... 2 1.4 Metodval... 2 1.5 Beskrivning på hur undersökningen genomförts... 3 2 Rederi och fartyg...

Läs mer

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

Rapport RS 2011:01. Brand ombord i fartyget SEA WIND på finskt farvatten söder om Mariehamn den 2 december 2008

Rapport RS 2011:01. Brand ombord i fartyget SEA WIND på finskt farvatten söder om Mariehamn den 2 december 2008 ISSN 1400-5735 Rapport RS 2011:01 Brand ombord i fartyget SEA WIND på finskt farvatten söder om Mariehamn den 2 december 2008 Dnr S-211/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Kallelse 2014-05-19 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 28 maj 2014 kl. 08.30 Plats Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande 1 Delregional

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

SoS-rapport 1993:3. Branden på passagerarfärjan Scandinavian Star den 7 april 1990

SoS-rapport 1993:3. Branden på passagerarfärjan Scandinavian Star den 7 april 1990 SoS-rapport 1993:3 Branden på passagerarfärjan Scandinavian Star den 7 april 1990 Medverkande författare Olle Almersjö beredskapsöverläkare, Beredskapsenheten, Bohuslandstinget och Göteborgs sjukvård Eréne

Läs mer

plankan Trafikolycka med fyra lastbilar Vattenlivräddning Brandutredning efter brand i Gisleparken Räddnings Nr 1 Juni 2012

plankan Trafikolycka med fyra lastbilar Vattenlivräddning Brandutredning efter brand i Gisleparken Räddnings Nr 1 Juni 2012 plankan Nr 1 Juni 2012 En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F Räddnings Trafikolycka med fyra lastbilar Vid räddningsarbetet efter en trafikolycka kom

Läs mer

6 Olycksberedskap i Göteborg

6 Olycksberedskap i Göteborg 6 Olycksberedskap i Göteborg 6.1 Räddningstjänsten 6.1.1 Lagstiftning Räddningstjänstlagen (1986:1102; omtryckt 1992:948) och räddningstjänstförordningen (1986:1107; omtryckt 1995:502) reglerar hur samhällets

Läs mer