Penningpolitisk rapport Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Penningpolitisk rapport Oktober 2013"

Transkript

1 Penningpolitisk rapport Oktober

2 Diagram.. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data % - 7% % Utfall Prognos Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. För BNP råder det osäkerhet även om utfallen eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering. Källor: SCB och Riksbanken

3 Diagram.. KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring 9% 7% % Utfall Prognos 7 9 Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

4 Diagram.. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring 9% 7% % Utfall Prognos Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. Källor: SCB och Riksbanken

5 Diagram.. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent 7 9% 7% % Utfall Prognos Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors prognosfel för perioden 999 till dess att Riksbanken började publicera prognoser för reporäntan under 7. Osäkerhetsintervallen tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan. Utfall är dagsdata och prognos avser kvartalsmedelvärden. Källa: Riksbanken

6 Diagram.. Real reporänta Procent Anm. Den reala reporäntan är beräknad som ett medelvärde av reporäntan för det kommande året minus inflationen (KPIF) för motsvarande period. För de kvartal det inte finns utfall används Riksbankens prognoser. Källor: SCB och Riksbanken

7 Diagram.. Statsobligationsräntor, års löptid Procent 8 8 Spanien Italien Storbritannien USA Tyskland Sverige Källa: Reuters EcoWin

8 Diagram.7. Kreditvillkor i USA och euroområdet Nettotal 8 USA, stora och medelstora företag USA, små företag Euroområdet, stora företag Euroområdet, små och medelstora företag Anm. Nettotal innebär den procentuella andel av de tillfrågade kreditinstituten som anger att de stramat åt minus den procentuella andel som anger att de lättat på kreditvillkoren. Källor: FED Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices och ECB Bank Lending Survey

9 Diagram.8. Arbetskostnad per producerad enhet Index, =, säsongsrensade data Spanien Portugal Italien Frankrike Irland Grekland Tyskland Anm. För Grekland finns det endast säsongsrensad data till och med första kvartalet. Källa: Eurostat

10 Anm. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken Diagram.9. BNP i olika regioner och länder Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data USA Euroområdet KIX -

11 Diagram.. Konsumentpriser i euroområdet och USA Årlig procentuell förändring USA Euroområdet Anm. För euroområdet avses HIKP och för USA KPI. Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och Riksbanken

12 Källor: Bureau of Economic Analysis och Federal Reserve Diagram.. Hushållens skuldkvot i USA Procent av disponibel inkomst

13 Diagram.. BNP i världen och KIXvägd BNP Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data KIX Världen Anm. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källor: IMF, nationella källor och Riksbanken

14 Diagram.. Konkurrensvägd nominell växelkurs, KIX Index, = September Oktober Anm. Utfall är dagskurser och prognoser avser kvartalsmedelvärden. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källa: Riksbanken

15 Diagram.. Konkurrensvägd real växelkurs, KIX Index, =, kvartalsmedelvärden September Oktober 98 Anm. Real växelkurs är deflaterad med KPIF för Sverige och KPI för omvärlden. KPIF är KPI med fast bostadsränta. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källor: Nationella källor, SCB och Riksbanken

16 Diagram.. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data September Oktober Källor: SCB och Riksbanken

17 Diagram.. Export och svensk exportmarknad Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Svensk exportmarknad Svensk export Anm. Exportmarknad avser att mäta importefterfrågan i de länder som Sverige exporterar till. Den beräknas genom en sammanvägning av länder och täcker cirka 8 procent av svensk exportmarknad. Källor: SCB och Riksbanken

18 Diagram.7. Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparkvot Årlig procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst 7 Konsumtion (vänster skala) Disponibel inkomst (vänster skala) Sparkvot (höger skala) Anm. Sparkvoten är inklusive kollektivt försäkringssparande. Källor: SCB och Riksbanken

19 Diagram.8. Hushållens förmögenhet Procent av disponibel inkomst 7 Total förmögenhet (exklusive kollektivt försäkringssparande) Real förmögenhet 7 Finansiell förmögenhet (exklusive bostadsrätter och kollektivt försäkringssparande) Anm. Det finns ingen regelbunden publicering av officiella data för hushållens totala förmögenhet. Serien avser Riksbankens uppskattning av hushållens finansiella tillgångar och tillgångar i bostäder. Källor: SCB och Riksbanken

20 Diagram.9. Hushållens skulder och nominell disponibel inkomst Årlig procentuell förändring Disponibel inkomst Hushållens skulder Anm. Hushållens totala skulder enligt finansräkenskaperna. Källor: SCB och Riksbanken

21 Diagram.. Hushållens skuldkvot Procent av disponibel inkomst 8 September Oktober Källor: SCB och Riksbanken

22 Diagram.. Fasta bruttoinvesteringar och kapacitetsutnyttjande Årlig procentuell förändring respektive procent, säsongsrensade data Fasta bruttoinvesteringar i hela ekonomin (vänster skala) - Kapacitetsutnyttjandet i tillverkningsindustrin (höger skala) Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

23 Diagram.. Bytesbalans och finansiellt sparande i olika sektorer Procent av BNP Hushållssektor Företagssektor Offentlig sektor -8 Bytesbalans Källor: SCB och Riksbanken

24 Diagram.. Arbetskraft och sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data 8 Sysselsatta, - år Sysselsatta, -7 år Arbetskraft, - år Arbetskraft, -7 år Källor: SCB och Riksbanken

25 Diagram.. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, -7 år, säsongsrensade data September Oktober Källor: SCB och Riksbanken

26 Diagram.. Sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande Sysselsättning och arbetskraft i procent av befolkningen, -7 år, säsongsrensade data Sysselsättningsgrad, september Sysselsättningsgrad, oktober Arbetskraftsdeltagande, september Arbetskraftsdeltagande, oktober 98 Källor: SCB och Riksbanken

27 Diagram.. BNP-gap, sysselsättningsgap och timgap Procent Sysselsättningsgap Timgap BNP-gap Anm. BNP-gap avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med en produktionsfunktion. Tim- respektive sysselsättningsgap avser arbetade timmars och antal sysselsattas avvikelse från Riksbankens bedömda trender. Källor: SCB och Riksbanken

28 Diagram.7. RU-indikatorn Standardavvikelse Anm. RU-indikatorn är normaliserad så att medelvärdet är och standardavvikelsen är. Källor: SCB och Riksbanken

29 Diagram.8. Kostnadstryck i hela ekonomin Årlig procentuell förändring - - Produktivitet Arbetskostnad per timme Arbetskostnad per producerad enhet Källor: SCB och Riksbanken

30 Diagram.9. KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Årlig procentuell förändring KPIF exklusive energi KPIF KPI Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

31 Diagram.. KPIF Årlig procentuell förändring September Oktober 7 9 Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

32 Diagram.. Reporänta Procent September Oktober 7 9 Anm. Utfall är dagsdata och prognoser avser kvartalsmedelvärden. Källa: Riksbanken

33 Diagram.. Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärden September Oktober Anm. Den reala reporäntan är beräknad som ett medelvärde av Riksbankens reporänteprognos för det kommande året minus inflationsprognos (KPIF) för motsvarande period. Källa: Riksbanken

34 Diagram.. Ränteförväntningar bland hushåll avseende rörlig boränta år framåt i tiden Procent 7 7 Rörlig boränta, förväntningar på års sikt Rörlig boränta, utfall Anm. De streckade linjerna visar ett intervall för den långsiktiga nivån på den rörliga boräntan. Intervallet baseras på dels ett intervall för den långsiktiga reporäntan på,-, procent, dels ett intervall för skillnaden mellan en tremånaders boränta och reporänta på,7- procentenheter. Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

35 Diagram.. BNP i omvärlden KIX-vägd, kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Starkare omvärld Ökad finansiell oro - Huvudscenario Anm. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källor: Nationella källor och Riksbanken

36 Diagram.. Inflation i omvärlden KIX-vägd, årlig procentuell förändring Starkare omvärld Ökad finansiell oro Huvudscenario 7 9 Anm. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källor: Nationella källor, OECD och Riksbanken

37 Anm. För sammanvägning av styrräntor i omvärlden används KIX-, där euroområdet, Norge, Storbritannien och USA ingår. Källor: Bank of England, ECB, Federal Reserve, Norges Bank och Riksbanken Diagram.. Styrränta i omvärlden KIX-vägd, procent, kvartalsmedelvärden Starkare omvärld Ökad finansiell oro Huvudscenario 7 9

38 Diagram.. Konkurrensvägd nominell växelkurs, KIX Index, =, kvartalsmedelvärden Ökad finansiell oro och mer expansiv penningpolitik Ökad finansiell oro Huvudscenario Anm. KIX är en sammanvägning av växelkurser som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källa: Riksbanken

39 Diagram.. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Ökad finansiell oro och mer expansiv penningpolitik Ökad finansiell oro Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

40 Diagram.. Timgap Procent Ökad finansiell oro och mer expansiv penningpolitik Ökad finansiell oro Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

41 Diagram.7. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, -7 år, säsongsrensade data Ökad finansiell oro och mer expansiv penningpolitik Ökad finansiell oro Huvudscenario 7 9 Källor: SCB och Riksbanken

42 Diagram.8. KPIF Årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Ökad finansiell oro och mer expansiv penningpolitik Ökad finansiell oro Huvudscenario 7 9 Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

43 Diagram.9. KPI Årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Ökad finansiell oro och mer expansiv penningpolitik Ökad finansiell oro Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

44 Diagram.. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Ökad finansiell oro och mer expansiv penningpolitik Ökad finansiell oro Huvudscenario 7 9 Källa: Riksbanken

45 Diagram.. Konkurrensvägd nominell växelkurs, KIX Index, =, kvartalsmedelvärden Starkare omvärld, penningpolitisk åtstramning Starkare omvärld Huvudscenario 7 9 Anm. KIX är en sammanvägning av växelkurser som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden. Källa: Riksbanken

46 Diagram.. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Starkare omvärld, penningpolitisk åtstramning Starkare omvärld Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

47 Diagram.. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, -7 år, säsongsrensade data Starkare omvärld, penningpolitisk åtstramning Starkare omvärld Huvudscenario 7 9 Källor: SCB och Riksbanken

48 Diagram.. KPIF Årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Starkare omvärld, penningpolitisk åtstramning Starkare omvärld Huvudscenario 7 9 Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

49 Diagram.. KPI Årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Starkare omvärld, penningpolitisk åtstramning Starkare omvärld Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

50 Diagram.. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Starkare omvärld, penningpolitisk åtstramning Starkare omvärld Huvudscenario 7 9 Källa: Riksbanken

51 Diagram.7. Alternativa reporäntebanor Procent, kvartalsmedelvärden Lägre ränta Högre ränta Huvudscenario 7 9 Källa: Riksbanken

52 Diagram.8. KPIF Årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Lägre ränta Högre ränta Huvudscenario 7 9 Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

53 Diagram.9. KPI Årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Lägre ränta Högre ränta Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

54 Diagram.. BNP-gap Procent Lägre ränta Högre ränta Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

55 Diagram.. Timgap Procent Lägre ränta Högre ränta Huvudscenario Källor: SCB och Riksbanken

56 Diagram.. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, -7 år, säsongsrensade data Lägre ränta Högre ränta Huvudscenario 7 9 Källor: SCB och Riksbanken

57 Diagram.. Statsobligationsräntor, års löptid Procent Storbritannien USA Tyskland Sverige Källa: Reuters EcoWin

58 Diagram.. Kreditriskpremier för företag i euroområdet Procentenheter BBB-rating AAA-rating Anm. Skillnaden mellan den genomsnittliga räntan för företag i euroområdet och räntan på tyska statsobligationer. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

59 Diagram.. Styrränteförväntningar mätta med terminsräntor Procent Storbritannien, -8-8 Storbritannien, --7 USA, -8-8 USA, --7 Euroområdet, -8-8 Euroområdet, Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier och beskriver då förväntad dagslåneränta, vilket inte alltid motsvarar den officiella styrräntan. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

60 Diagram.. Reporänteförväntningar i Sverige mätta med terminsräntor och enkät, penningmarknadens aktörer Procent 9% 7% % Reporänta Terminsräntekurva --7 Terminsräntekurva -8-8 Enkät, Prospera medel, Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier och beskriver då förväntad dagslåneränta. Eftersom varken enkäter eller terminsräntor är exakta mått på penningpolitiska förväntningar illustreras mätosäkerheten med ett intervall. Källor: Reuters EcoWin, TNS SIFO Prospera och Riksbanken

61 Diagram.. Den svenska kronans värde i termer av euro och dollar Kronor per euro respektive dollar SEK/USD SEK/EUR Källa: Reuters EcoWin

62 Diagram.. Svenska stats- och bostadsobligationsräntor samt genomsnitt av listade bolåneräntor. Fem års löptid Procent 7 Bostadsobligation 7 Statsobligation Listad bostadsränta Anm. Listade bostadsräntor är de räntor som Nordea, SBAB, SEB, Swedbank Hypotek och Stadshypotek publicerar bland annat i dagspressen. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

63 Diagram.7. Utlåning till hushåll och företag Årlig procentuell förändring Företag Hushåll Anm. Utlåning till hushåll och företag enligt finansmarknads-statistik. Källa: SCB

64 Diagram.8. Priser på småhus och bostadsrätter Index, januari =, säsongsrensade data Småhus 8 Bostadsrätter Sammanvägt index Källor: Valueguard och Riksbanken

65 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Office for National Statistics Diagram.9. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Storbritannien USA Euroområdet

66 Diagram.. Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin Index USA Euroområdet 8 Anm. Värden över indikerar tillväxt. Källor: Institute for Supply Management och Markit Economics

67 Diagram.. Industriproduktion Index, januari =, säsongsrensade data OECD USA Euroområdet Källor: Eurostat, Federal Reserve och OECD

68 Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och Office for National Statistics Diagram.. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Storbritannien USA Euroområdet 8 8 8

69 Källor: Danmarks statistik och Statistisk Sentralbyrå, Norge Diagram.. BNP i Danmark och Norge Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Norge, fastland Danmark

70 Diagram.. Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin Index Japan Kina Anm. Värden över indikerar tillväxt. Källa: Markit Economics

71 Diagram.. Konsumentpriser i euroområdet och USA Årlig procentuell förändring - USA - - Euroområdet 8 - Anm. För euroområdet avses HIKP och för USA KPI. Källor: Bureau of Labor Statistics och Eurostat

72 Källor: Danmarks statistik, Office for National Statistics och Statistisk sentralbyrå Norge Diagram.. Konsumentpriser i Danmark, Norge och Storbritannien Årlig procentuell förändring - Storbritannien Norge Danmark 8 -

73 Diagram.7. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data BNP (före revidering) BNP Källa: SCB

74 Diagram.8. Produktion i näringslivet Index, 7 = Tjänster Industri Näringslivet Källa: SCB

75 Diagram.9. Barometerindikatorn Index, medelvärde =, standardavvikelse = Barometerindikatorn Medelvärde +/- en standardavvikelse 8 7 Källa: Konjunkturinstitutet

76 Diagram.. Inköpschefsindex Index, säsongsrensade data 7 7 Tjänstesektorn Tillverkningsindustrin 8 Anm. Värden över indikerar tillväxt. Källa: Swedbank/Silf

77 Diagram.. Hushållens finansiella förmögenhet Andel av disponibel inkomst Finansiell förmögenhet (före revidering) Finansiell förmögenhet Anm. Exklusive bostadsrätter och kollektivt försäkringssparande. Källor: SCB och Riksbanken

78 Diagram.. Konfidensindikatorer för hushåll Index, medelvärde =, standardavvikelse = Mikroindex (egen ekonomi) Makroindex (Sveriges ekonomi) Hushållens konfidensindikator Källa: Konjunkturinstitutet

79 Diagram.. Exportorderingång inom tillverkningsindustrin Nettotal respektive index, säsongsrensade data Orderingång, KI (vänster skala) Orderingång, Inköpschefsindex (höger skala) Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank/Silf

80 Diagram.. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Procent av arbetskraften, -7 år, säsongsrensade data 7 Sysselsättningsgrad (vänster skala) 8 Arbetslöshet (höger skala) Anm. Tre månaders glidande medelvärde. Källa: SCB och Riksbanken

81 Diagram.. Anställda i näringslivet, förväntningar och utfall Nettotal, säsongsrensade data Utfall Förväntningar Källa: Konjunkturinstitutet

82 Diagram.. Nyanmälda och kvarstående lediga platser samt varsel Tusental, säsongsrensade data 8 Kvarstående lediga platser (vänster skala) Nyanmälda lediga platser (vänster skala) Varsel (höger skala) Källor: Arbetsförmedlingen och Riksbanken

83 Diagram.7. Löner Årlig procentuell förändring Offentlig sektor Industri Tjänstebranscher Byggindustri 8 Anm. Tre månaders glidande medelvärde. Avser löner enligt konjunkturlönestatistiken. Preliminära utfall de senaste månaderna som vanligtvis revideras upp. Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

84 Diagram.8. KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Årlig procentuell förändring KPIF exklusive energi KPIF KPI Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källa: SCB

85 Diagram.9. Varu- och tjänstepriser i KPI Årlig procentuell förändring Varor exklusive energi och livsmedel (,9 %) Tjänster (,7 %) Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPI. Källor: SCB och Riksbanken

86 Diagram.. Företagens prissättningsplaner Nettotal Anm. Nettotal definieras som skillnaden mellan andelen företag som uppgett en förväntad ökning av försäljningspriserna och andelen företag som uppgett en förväntad minskning. Streckad linje avser medelvärde. Källa: Konjunkturinstitutet

87 Diagram.. Inflationsförväntningar på ett års sikt Procent Penningmarknadsaktörer (Prospera) Företag (KI) Hushåll (KI) 8 Anm. Hushåll är på månadsfrekvens, övriga är på kvartalsfrekvens. Källor: Konjunkturinstitutet och TNS SIFO Prospera

88 Diagram.. Inflationsförväntningar på ett, två och fem års sikt, samtliga aktörer Procent år år år Källa: TNS SIFO Prospera

89 Diagram A. Centralbankernas balansräkningar Procent av BNP Bank of Japan Bank of England Federal Reserve ECB Riksbanken Källor: Respektive centralbank

90 Diagram A. Den amerikanska centralbankens tillgångsportfölj Miljarder USD Övriga obligationer Bostadsobligationer (MBS) Statsobligationer 8 Anm. Tillgångsportföljen inkluderar de värdepapper som ingår i Federal Reserves dollarportfölj för marknadsoperationer, System Open Market Account (SOMA). Källa: Federal Reserve Bank of New York

91 Diagram A. Löptidspremier i amerikansk och svensk -årsränta Procent USA Sverige Anm. Löptidspremierna är beräknade med en modell för avkastningskurvan som beskrivs i D. Kim och J. Wright, "An Arbitrage-Free Three- Factor Term Structure Model and the Recent Behavior of Long-Term Yields and Distant-Horizon Forward Rates", Finance and Economic Discussion Series, The Federal Reserve Board,. Källor: Federal Reserve Board och Riksbanken

92 Diagram A. Valutor för utvalda tillväxtländer Index, -- = Växelkursindex för utvecklingsekonomier (MSCI) Brasiliansk real Indonesisk rupiah Turkisk lira Indisk rupee 7 jan- jul- jan- jul- jan- jul- Källa: Bloomberg

93 Diagram A. Statsobligationsräntor, års löptid Procent Storbritannien USA Tyskland Sverige 8 Källa: Reuters EcoWin

94 Källor: Eurostat, Bureau of Labor Statistics, Office for National Statistics och SCB Diagram A. Arbetslöshet, internationell jämförelse Procent av arbetskraften, säsongsrensade data 8 8 Storbritannien USA Euroområdet Sverige 9

95 Diagram A7. Sysselsättningsgrad, internationell jämförelse Procent av befolkningen, år 8 7 Storbritannien USA Euroområdet Sverige Anm. För Sverige avses år. Källor: OECD och SCB

96 Diagram A8. Arbetslöshet och långsiktigt hållbar arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data 8 Riksbankens intervall för långsiktig arbetslöshet Medelvärde Medelvärde 99 Arbetslöshet år Riksbankens prognos Arbetslöshet, 7 år Källor: SCB och Riksbanken

97 Diagram A9. Arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet Procent av befolkningen respektive procent av arbetskraften, 7 år, säsongrensade data 7 7 Sysselsättningsgrad Arbetskraftsdeltagande 8 Arbetslöshet (höger skala) 8 8 Källa: SCB

98 Diagram A. Arbetskraften, utfall och prognos jämfört med demografisk framskrivning Tusentals personer Riksbankens prognos Demografisk framskrivning Utfall Anm. Demografiska framskrivningen konstanthåller detaljerade relationer i arbetsmarknadsläget och visar för åren därefter effekter på arbetsmarknaden av att befolkningen ändras till antal och sammansättning. Se även fotnot. Källor: SCB och Riksbanken

99 Diagram A. Befolkning i olika åldersgrupper Procent av den arbetsföra befolkningen, -7 år :kv :kv 8 8 år år år år år 7 år Källa: SCB

100 Diagram A. Arbetskraftsdeltagande, utfall och prognos jämfört med demografisk framskrivning Procent av befolkningen Riksbankens prognos Demografisk framskrivning Utfall Anm. Demografiska framskrivningen konstanthåller detaljerade relationer i arbetsmarknadsläget och visar för åren därefter effekter på arbetsmarknaden av att befolkningen ändras till antal och sammansättning. Se även fotnot. Källor: SCB och Riksbanken

101 Diagram A. Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper Procent av befolkningen, säsongsrensade data :kv :kv 8 8 år år år år år 7 år Totalt ( 7 år) Källa: SCB

102 Diagram A. Arbetslösa, utsatta grupper på arbetsmarknaden Antal arbetslösa, tusentals, säsongsrensade och trendade data Ej utsatta grupper Utsatta grupper 8 Anm. Arbetslösa inklusive personer i program med aktivitetsstöd. Utsatta grupper definierade enligt Arbetsförmedlingen. Se även fotnot. Källa: Arbetsförmedlingen

103 Diagram A. Arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet Årlig förändring, procentenheter 8 Kärnarbetskraften ( år) 8 Unga ( år) Total Anm. Arbetslöshet räknas som antal arbetslösa i procent av arbetskraften. Källa: SCB

104 Diagram A. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 7 år, säsongsrensade data 8 8 därav heltidsstuderande arbetslösa år därav heltidsstuderande arbetslösa Arbetslöshet Källa: SCB

105 Diagram A7. Genomsnittlig arbetslöshetstid, år Antal veckor, säsongsrensade data Källa: SCB

106 Diagram A8. Jobbchans - utfall och prognos Procent, säsongsrensade data Utfall Anpassade värden Prognos Anm. Det historiska sambandet mellan jobbchansen och arbets-marknadsläget är skattat för perioden Givet detta samband har sedan den faktiska utvecklingen för arbetsmark-nadsläget använts för att prognosticera hur jobbchanserna borde ha utvecklats (röd streckad linje). Den blå linjen visar att den faktiska jobbchansen blivit betydligt lägre, vilket pekar på mindre effektiv matchning. De svarta streckade linjerna avser 9 % prognosintervall. Källor: Arbetsförmedlingen och Riksbanken

107 Diagram A9. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet Tusental personer, säsongrensad data Latent arbetssökande Undersysselsatta Arbetslösa 8 Källa: SCB

Penningpolitisk rapport. April 2015

Penningpolitisk rapport. April 2015 Penningpolitisk rapport April 2015 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Oktober 2014

Penningpolitisk rapport. Oktober 2014 Penningpolitisk rapport Oktober 2014 Diagram 1.1. Tillväxt i olika länder och regioner Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt, säsongrensade data Anm. KIX är en sammanvägning av länder som

Läs mer

Penningpolitisk rapport Juli 2013

Penningpolitisk rapport Juli 2013 Penningpolitisk rapport Juli Diagram.. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data 9 9 - - 9% - 7% % Utfall Prognos -9 7 9 - -9 Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Redogörelse för penningpolitiken 2016 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Diagram 1.1. BNP utveckling i Sverige och i omvärlden Index, 2007 kv4 = 100, säsongsrensade och kalenderkorrigerade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat,

Läs mer

Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent

Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors prognosfel för perioden

Läs mer

Penningpolitisk rapport December 2016

Penningpolitisk rapport December 2016 Penningpolitisk rapport December 2016 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Penningpolitisk rapport Februari 2014

Penningpolitisk rapport Februari 2014 Penningpolitisk rapport Februari 214 Diagram 1.1. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel.

Läs mer

Penningpolitisk rapport Juli 2016

Penningpolitisk rapport Juli 2016 Penningpolitisk rapport Juli 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2013

Redogörelse för penningpolitiken 2013 Redogörelse för penningpolitiken Diagram.. Inflationsutvecklingen Årlig procentuell förändring 5 KPIF exklusive energi KPIF KPI 5 - - - 6 8 - Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källa: SCB Diagram..

Läs mer

Penningpolitisk rapport december Kapitel 1

Penningpolitisk rapport december Kapitel 1 Penningpolitisk rapport december 217 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2017

Penningpolitisk rapport september 2017 Penningpolitisk rapport september 2017 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Penningpolitisk rapport juli 2017

Penningpolitisk rapport juli 2017 Penningpolitisk rapport juli 2017 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Penningpolitisk rapport februari 2018

Penningpolitisk rapport februari 2018 Penningpolitisk rapport februari 2018 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall

Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors prognosfel för perioden

Läs mer

Penningpolitisk rapport Juli 2014

Penningpolitisk rapport Juli 2014 Penningpolitisk rapport Juli 214 Diagram 1.1. Inflation i olika länder och regioner Årlig procentuell förändring Anm. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden.

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Penningpolitisk rapport februari 2016

Penningpolitisk rapport februari 2016 Penningpolitisk rapport februari 2016 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

Penningpolitisk rapport april 2017

Penningpolitisk rapport april 2017 Penningpolitisk rapport april 2017 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Penningpolitisk rapport Februari 2015

Penningpolitisk rapport Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 215 Diagram 1.1. Oljepris och terminspriser USD per fat Anm. Brentolja, terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt. Utfallet avser månadsgenomsnitt och spotpris.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

Riksbankens roll i samhällsekonomin och det ekonomiska läget

Riksbankens roll i samhällsekonomin och det ekonomiska läget Riksbankens roll i samhällsekonomin och det ekonomiska läget Mittuniversitetet, Campus Östersund 4 november 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Om Riksbanken Penningpolitiken Finanskris och

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Sverige behöver sitt inflationsmål

Sverige behöver sitt inflationsmål Sverige behöver sitt inflationsmål Fores 13 oktober Vice riksbankschef Martin Flodén Varför inflationsmål? Riktmärke för förväntningarna i ekonomin Underlättar för hushåll och företag att fatta ekonomiska

Läs mer

Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den? Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den? SACO 1 maj 1 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Låg inflation Varför oroas? Vad kan Riksbanken göra? Låg inflation KPI och KPIF KPI

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Juli 2013

Penningpolitisk rapport. Juli 2013 Penningpolitisk rapport Juli S v e r i g e s R i k s b a n k Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Dags att skrota inflationsmålet? Swedbank 7 december 2016

Dags att skrota inflationsmålet? Swedbank 7 december 2016 Dags att skrota inflationsmålet? Swedbank 7 december 2016 Per Jansson Vice riksbankschef Två delar Del 1: Den svenska penningpolitiska debatten Negativ reporänta i synnerhet Del 2: Blick framåt penningpolitikens

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

Penningpolitisk rapport december 2015

Penningpolitisk rapport december 2015 Penningpolitisk rapport december 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning april 2009

Penningpolitisk uppföljning april 2009 Penningpolitisk uppföljning april 9 Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan till,5 procent med viss sannolikhet för ytterligare sänkning framöver. Räntan väntas ligga kvar på en låg nivå

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP TRÖG ÅTERHÄMTNING I OECD. Diagram 2 BNP i världen, OECD och tillväxtekonomierna

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP TRÖG ÅTERHÄMTNING I OECD. Diagram 2 BNP i världen, OECD och tillväxtekonomierna 7 Sammanfattning Sverige går in i en högkonjunktur i år som förstärks något nästa år. Återhämtningen i omvärlden går trögt och i Europa dämpas utvecklingen av brexit. Arbetsmarknaden utvecklas starkt med

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning Återhämtningen i den svenska ekonomin går trögt. Det beror till stor del på den svaga utvecklingen i euroområdet som är en mycket viktig exportmarknad för det svenska näringslivet. Ekonomisk-politiska

Läs mer

Reporäntebanan och penningpolitiska förväntningar enligt implicita terminsräntor

Reporäntebanan och penningpolitiska förväntningar enligt implicita terminsräntor Reporäntebanan och penningpolitiska förväntningar enligt implicita terminsräntor FÖRDJUPNING Sverige är en liten öppen ekonomi och påverkas därför i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden. En

Läs mer

Sammanfattning. BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet

Sammanfattning. BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet Konjunkturläget december 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet och det globala konjunkturläget fortsatte att försvagas. Förtroendeindikatorerna i Europa ligger

Läs mer

Centralbankens mål och medel genom historien perspektiv på dagens penningpolitik

Centralbankens mål och medel genom historien perspektiv på dagens penningpolitik Centralbankens mål och medel genom historien perspektiv på dagens penningpolitik Riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska föreningen 6 maj 215 Dagens presentation Historiskt perspektiv på dagens

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon

Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon Riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska föreningen, Stockholm 16 maj 217 Ovanliga tider medför nya utmaningar Lågt inflationstryck, låg styrränta

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7 6 5 4 3 2 1 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 28 och 29 Heldragen linje = historiskt genomsnitt 197-27 Procent 7 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 1972 1976

Läs mer

Penningpolitisk rapport oktober 2015

Penningpolitisk rapport oktober 2015 Penningpolitisk rapport oktober 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Juli 2014

Penningpolitisk rapport. Juli 2014 Penningpolitisk rapport Juli S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 20 december Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 20 december Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 20 december 2016 2 Sammanfattning Överskott i de offentliga finanserna även i år Svensk ekonomi går starkt Tillväxten stabiliseras på goda nivåer

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning september 2012

Penningpolitisk uppföljning september 2012 Penningpolitisk uppföljning september 1 Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och det kommer att ta tid att komma tillrätta med de underliggande strukturella problemen. Riksbanken

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning december 2007

Penningpolitisk uppföljning december 2007 Penningpolitisk uppföljning december 7 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 8 december att lämna reporäntan oförändrad på procent. Under första halvåret 8 väntas reporäntan behöva höjas

Läs mer

Riksbankens och penningpolitiken

Riksbankens och penningpolitiken Riksbankens och penningpolitiken HHS 19 februari 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Om Riksbanken Penningpolitiken Finanskris och lågkonjunktur Senaste penningpolitiska beslutet Om Riksbanken

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning december 2012

Penningpolitisk uppföljning december 2012 ISSN -9798 Penningpolitisk uppföljning december 1 Den svenska ekonomin växte relativt snabbt under de tre första kvartalen 1. Riksbanken har sedan en tid förutsett en inbromsning i svensk ekonomi och det

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3.1 Internationell

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 BNP i OECD-länderna

Sammanfattning. Diagram 1 BNP i OECD-länderna 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i världen är fortsatt svag och ser inte ut att öka särskilt fort de närmaste kvartalen. Sverige har hittills klarat sig oväntat bra, men nu mattas tillväxten även här. Arbetslösheten

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Konsumentförtroende i USA, euroområdet och Sverige

Sammanfattning. Diagram 1 Konsumentförtroende i USA, euroområdet och Sverige 7 Sammanfattning Det finns flera orosmoment i omvärlden, men svenska företag och hushåll är ändå optimistiska om utvecklingen i den svenska ekonomin. Högkonjunkturen förstärks de närmaste åren och bristen

Läs mer

Varför är inflationen låg?

Varför är inflationen låg? Varför är inflationen låg? PENNINGPOLITISK RAPPORT 5 Inflationen har varit låg i Sverige de senaste åren och föll ytterligare under senare delen av, då främst prisökningstakten för tjänster avtog. Denna

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning Efter en stark utveckling det andra kvartalet i år bromsar tillväxten in något. Men återhämtningen fortsätter ändå och arbetslösheten faller tillbaka, om än långsamt. Finanspolitiken stramas

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning Diagram Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden. Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna lågkonjunkturen

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning september 2008

Penningpolitisk uppföljning september 2008 Penningpolitisk uppföljning september 8 Riksbankens direktion har beslutat att höja repo räntan med, procentenheter till,7 procent. Under året bedöms reporäntan ligga kvar på denna nivå. Inflationen har

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Riksbankens roll i svensk ekonomi

Riksbankens roll i svensk ekonomi Riksbankens roll i svensk ekonomi Stockholms universitet 11-1- Lars E.O. Svensson 1 Världens äldsta centralbank 1668 Sveriges Rikes Ständers Bank 183-talet Affärsbanker bildas 19 Monopol på sedelutgivning

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP ökade inte alls fjärde kvartalet i fjol men de senaste månaderna har förtroendet bland hushåll och företag förbättrats. Återhämtningen tar dock tid både i Sverige och i omvärlden.

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning september 2011

Penningpolitisk uppföljning september 2011 Penningpolitisk uppföljning september 11 Under sommaren har oron för den statsfinansiella utvecklingen i USA och i euroområdet tilltagit och de globala tillväxtutsikterna har försämrats. De finanspolitiska

Läs mer

Svensk ekonomi var är vi och vart är vi på väg? Lars Calmfors Controllerdagarna Confex 20/11 2012

Svensk ekonomi var är vi och vart är vi på väg? Lars Calmfors Controllerdagarna Confex 20/11 2012 Svensk ekonomi var är vi och vart är vi på väg? Lars Calmfors Controllerdagarna Confex 20/11 2012 Innehåll Eurokrisen Eurokrisens påverkan på Sverige kronkursen Ekonomisk politik och arbetsmarknadsparternas

Läs mer

Penningpolitik med inflationsmål

Penningpolitik med inflationsmål Penningpolitik med inflationsmål Penningpolitiken i media Road map Vad är penningpolitik? Vad innebär ett inflationsmål? Hur påverkar penningpolitiken ekonomin? Vägen till ett penningpolitiskt beslut Penningpolitik

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning september 2013

Penningpolitisk uppföljning september 2013 ISSN 2-9798 Penningpolitisk uppföljning september 213 Den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och omvärlden har i stort sett varit i linje med Riksbankens prognos i juli. Det finns nu tecken på att

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6.1 Internationell

Läs mer

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Lars E.O. Svensson Översikt Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min

Läs mer

4 Den makroekonomiska utvecklingen

4 Den makroekonomiska utvecklingen 4 Den makroekonomiska utvecklingen 4 Den makroekonomiska utvecklingen Sammanfattning Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. BNP-tillväxten 215 bedöms bli högre än 214. Den offentliga

Läs mer

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5. Internationell

Läs mer

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder

Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skulder Lars E.O. Svensson Översikt Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer