PROFIBUS diagnos och felsökning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROFIBUS diagnos och felsökning 1"

Transkript

1

2

3 Innehåll INNEHÅLL PROFIBUS DIAGNOS PA exempel PROFIBUS STANDARD Obligatorisk slavdiagnostik Utökad slavdiagnostik Diagnostik och larm med DPV DIAGNOSTIK ENLIGT BECKHOFF AUTOMATION Konfiguration av BK Slavdiagnos från BK Utökad diagnostik från Beckhoff slav SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT MITSUBISHI ELECTRIC Slavdiagnostik från Mitsubishis MT-serie Diagnosexempel från en MT-nod SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT FESTO CPX standarddiagnostik CPX modul- och kanaldiagnostik Diagnosutvärdering i PLC Onlinediagnostik DPV1 diagnostik från CPX SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT BOSCH-REXROTH SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT SIEMENS Färdiga diagnosfunktioner KABELDIAGNOSTIK Diagnosrepeater FELSÖKNING Oscilloskop Busstestare BT200 från Siemens PROFIBUS Busstest II från HMS PROFIBUS Tester från Softing PROFIBUS Analysatorer... Fel! Bokmärket är inte definierat Siemens PROFIBUS-analysator: Amprolyser PROFIBUS Analyzer från Softing Test av fiberoptiska kablar Fiberoptisk mätning i en OLM Fiberoptisk effektmätare OTDR 28 PROFIBUS diagnos och felsökning 1

4 2 PROFIBUS diagnos och felsökning

5 Inledning Ett fungerande PROFIBUS-system där felsökning och diagnostik inte behövs är naturligtvis det bästa. Det kommer man mycket nära med rätt installation. Yttre störningar, mekanisk åverkan och anläggningsdelar som slits ger dock så småningom fel. Då bör man kunna felsöka med rätt verktyg och utnyttja den information som finns. Ett länge eftersatt område för PROFIBUS är den omfattande diagnostik som finns men inte utnyttjas. Rätt tillvaratagen dignostik ger: kortare felsökning förebyggande underhåll planerade stopp bättre kvalitet högre produktivitet större tillgänglighet Allt tillsammans leder till bättre totalekonomi och en bättre arbetssituation för service- och underhållspersonal Diagnostik Felsökning PROFIBUS diagnos och felsökning 3

6 1. PROFIBUS diagnos Den allra bästa informationen får man från PROFIBUS PA produkter. De ger underlag för statistik, uträkning av förslitning, kvalitetsberäkningar, processoptimering, förebyggande underhåll, planerade stopp mm Mätvärden och status Diagnos och underhåll Diagnostiken utnyttjar DPV1, vilket ger ett utrymme på 63 kb för information och parametrar hos slaven. Möjligheter som endast i mycket liten omfattning har börjat utnyttjas i dagens processystem, men som kommer att få en mycket större betydelse i framtiden. Tack vare det stora minnesutrymmet och inbyggda funktioner kan diagnostiken bearbetas och larmen begränsas till de allvarliga situationerna. Övrigt kan i stället läggas upp i form av till exempel trendkurvor och statistik, underhållsinformation och annan information som kan hämtas när den behövs. Vid optimering, felsökning, kvalitetsuppföljning, produktionsdokumentation eller planering av förebyggande underhåll kan man hämta informationen till en central engineeringstation för att då bearbetas. Ingångs och utgångsparametrar och linjarisering Bild 1.1 Diagnostik i PROFIBUS PA Ventilkropp: En digital ingång i kombination med en yttre givare kan meddela om det finns otätheter i ventilhuset. Tätningsbox: En gångfunktion i regulatorn jämför hur ställdonet går med en erfarenhetsmässigt framtagen kurva och kan då utvärdera avvikelser som kan bero på problem med tätningsboxen. Reglersvar och trendkurvor och mer Positionerare: Fel i hårdvaran (till exempel mätinsamlingen) och mjukvaran upptäcks och meddelas, sålänge positioneraren principiellt fungerar och kommunikationen är i drift. Klaff/säte: Uppstår avvikelser i den automatiska nollpunktsinställningen så kan det åtgärdas. Många extra övervakningsfunktioner kan byggas in. 1.1 PA exempel Fel % I en undersökning som Infraserv gjorde 1998 kontrollerade man och beskrev felen i 212 ventiler. Bilden visar fördelningen av felen. Med denna undersökning som grund kan man se vad PROFIBUS kan ge: Bälgtätning: En tryckgivare i höljet till ventilen kan via en digital ingång larma om otätheter. Pn. ställdon: En mjukvarufunktion i ställdonsregulatorn övervakar regleringen och meddelar avvikelser Bälg tätning Pneumatiskt ställdon Bild 1.2 Reglerventil med DPV1 Ventilkropp Tätningsbox Positionerare Klaff/ säte Studie på 212 ventiler (Infraserv HOECHST) 4 PROFIBUS diagnos och felsökning

7 2. PROFIBUS standard I PROFIBUS normen beskrivs hur systemet begär diagnostik. Styrsystemet begär diagnostik från DP-mastern med funktionen DDLM_Get_Master_Diag. DDLM_Get_Master_Diag Masterstatus Stop Clear Operate Slavdiagnos Slav 0 till 125 Först frågar man efter masterns status och om svaret blir operate kan man gå vidare. Statuslistan ger svar på vilka slavar som fungerar som de skall. Systemdiagnos Statuslista Vilka slavar har skickat diagnosbegäran Vilka slavar har fungerande datatrafik Systemdiagnosen visar vilka slavar som har något fel och därför meddelat att de har diagnostik att lämna. Slavdiagnosbegäran skickas till respektive slav och ger då slavspecifik diagnostik. 2.1 Obligatorisk slavdiagnostik Grundläggande diagnostik skickas i 6 byte. I dessa har varje bit sin bestämda betydelse fastlagd i standarden. Diagnostiken är en tvåvägskommunikation där slav och master var för sig kan sätta eller återställa bitar. Denna dialog kan pågå under flera Bild Information från DP-master kan lämna normala I/O-data utan vill lämna diagnostik, få korrekt konfiguration eller bli parametrerad. Notera till exempel: Bit 1.2 konfigureringsfel respektive bit 1.6 parametreringsfel vid uppstart. Bit 2.1 diagnosbegäran och bit 1.3 utökad diagnostik (mer än 6 byte diagnostik). 2.2 Utökad slavdiagnostik Diagnostiken från slaven är uppdelad i tre delar: Stationsdiagnostik Moduldiagnostik Kanaldiagnostik I byte 7 till 32 finns den utökade slavdiagnostiken. Om inget fel finns kan detta utrymme användas för statusinformation (tillverkarspecifikt). Diagnosbyte 1 Diagnosbyte 2 Diagnosbyte 3 Diagnosbyte 4 Diagnosbyte 5 och 6 Bit 0: Slaven kan inte nås. (sätts av mastern, återställs av slaven vid kontakt) Bit 1: Slaven inte redo för datakommunikation. (uppstart) Bit 2: Konfigureringsfel. (sätts av slaven om börkonfiguration ej lika ärkonfiguration) Bit 3: Utökad diagnostik finns. (från byte 7 och framåt) Bit 4: Begärd diagnostiktjänst supportas inte. (sätts av slaven) Bit 5: Icke plausibelt slavsvar. (sätts av mastern, återställs av slaven) Bit 6: Parameterfel. (sätts av slaven) Bit 7: Slaven har parametrerats av annan master (sätts av mastern om värdet i Byte 4 ej är masterns adress. Återställs av slaven) Bit 0: Parameterbegäran. (sätts av slaven) Bit 1: Statisk diagnostikbegäran. (sätts av slaven, mastern hämtar diagnostik) Bit 2: Sätts alltid av slaven till 1. Bit 3: Watchdog är aktiverad. (sätts av slaven) Bit 4: Freezebegäran mottagen. (sätts av slaven) Bit 5: Syncbegäran mottagen. (sätts av slaven) Bit 6: Reserverad Bit 7: Slaven inaktiv. (sätts av mastern om slaven tagits ur listan) Bit 0-6: Reserverade Bit 7: Overflow. (sätts av slaven om den har mer diagnostik än vad som rymms i diagnostiktelegrammet, sätts av mastern om den får mer diagnostik än vad som ryms i diagnostikbufferten) Masteradress = parametrerande master. Om slaven saknar master sätts den till 255. Slavens identnummer Bild 2.1.2: Obligatorisk slavdiagnos enligt PROFIBUS standard busscykler om slaven fortfarande ej PROFIBUS diagnostik och fesökning 5

8 För modulära slavar och mera intelligenta slavar kan diagnostiken utökas till maximalt 244 byte med DPV0 (och mera med DPV1). Här kan då diagnostik för upp till 64 moduler med vardera upp till 64 kanaler överföras. I ett telegram ryms dock bara diagnostik från maximalt 66 kanaler uppdelade på upp till 64 moduler. Om fler kanaler är felaktiga samtidigt meddelas diagnostik-overflow. Vid diagnostik enligt DPV0 är informationen konfigurerad enligt bilden. Vid diagnostik enligt DPV1 finns information i GSD-filen om hur diagnostikdata är konfigurerade. 2.3 Diagnostik och larm med DPV1 Med DPV1 kan man förutom den normala diagnostiken från en slav även få larm och utökad information. Begäran om larmrapport (alarm receipt) och annan extra information skickas då som acykliska telegram. Från en DPV1-slav behöver inte diagnossvaret följa normen för utökad diagnostik beskriven på föregående sida. I GSD-filen anges om diagnostiken följer DPV0 eller är en DPV1-diagnostik. För DPV1 kan klartext knytas till diagnosmeddelandena och därmed underlätta felsökningen. Diagnostelegrammet från en DPV1- slav är uppbyggt enligt en diagnostikmodell i profilen för DPV1. I larmkön är varje larm kvar och aktivt till dess mastern har kvitterat larmet. Diagnos från slav nummer Diagnos från modul nummer 0 63 Diagnos från kanal nummer Diagnostik från moduler och kanaler samlas i en buffert och överförs till mastern utan kvittering. Diagnostelegram från slaven. Innehåller upp till 32 byte information, varav den utökade diagnosdelen är upp till 26 byte. Med extra utökad diagnostik kan telegrammet vara upp till 244 byte och klarar då diagnostik från upp till 64 moduler med upp till 64 kanaler (dock ej samtidigt). 0 = reserverad 1 = kortslutning 2 = för låg spänning Modulnummer 3 = för hög spänning 4 = överbelastad Kanalnummer 5 = för hög temperatur 6 = trådavbrott Felkod 7 = överskridet mätområde 8 = underskridet mätområde 9 = annat fel = reserverade = tillverkarspecifikt Bild Utökad slavdiagnostik enligt PROFIBUS standard Master Anrop och bearbetning av program-block för larmhantering Cyclic input data Slave diagnostic Cyclic output data Diagnostic request Diagnostic announce Alarm type and alarm data Cyclic output data Cyclic input data Request alarm receipt Response alarm receipt Cyclic output data Cyclic input data Bild Diagnostik och larm med DPV1 Slav Bufferten kan vara mycket större än de 244 byte som var begränsningen för en DPV0-slav. Diagnostikbuffer Moduldiagnostik Kanaldiagnostik Revisionsnummer Diagnostikmodell Statusbuffert Statusmeddelanden Larmkö Larm n+x Larm n+1 Larm n Standarddiagnostik (Byte 1-6) Statusdata Larmdata Modulrelaterad diagnostik Kanalrelaterad diagnostik Revisionsnummer Bild Diagnostikmodell för DPV1 slavar 6 PROFIBUS diagnos och felsökning

9 3. Diagnostik enligt Beckhoff Automation Diagnostiktelegram har fördelen att de kan påverka styrsystemet automatiskt och direkt åstadkomma en reaktion på felet. Men redan ute på DP-slaven sker en indikering av felen och en diagnos kan starta redan här. Bilden ovan visar hur man med två små lysdioder kan förmedla mycket information. Både felorsak och numret på den modul där felet uppkommit. Bild Konfiguration av Beckhoff slav BK Konfiguration av BK3100 I bilden ser vi att mängden diagnosdata som slaven skall lämna är konfigurerbart. I den aktuella konfigurationen har vi valt maximal diagnostik: 64 byte. Utökad dignosdata följer standard och är uppdelad i stationsdiagnos och modul-/kanaldiagnos. Varje fel upptar 8 byte från byte nummer 8 och därmed kan upp till 7 feldiagnoser översändas med ett telegram. Om det finns fler än 7 fel hos en slav meddelas diagnosoverflow. 3.2 Slavdiagnos från BK3100 Bilden är ett skolexempel på implementering av diagnos enligt Bild Slavdiagnos från en Beckhoff slav PROFIBUS standard. Från byte 6 ligger den Beckhoffspecifika diagnostiken. Först en information om hur långt diagnostelegrammet är. Vid ett fel är det 16 byte långt och vid 7 samtidiga fel hos en och samma slav är diagnosdatapaketet 64 byte långt. Bild Diagnostik börjar redan på modulen PROFIBUS diagnostik och fesökning 7

10 3.3 Utökad diagnostik från Beckhoff slav Bilden visar två olika uppsättningar stationsdiagnosdata. I det övre paketet är byte 0 och 1 båda 0 vilket indikerar antingen initialiseringsfel eller bussfel. Vid initialiseringsfel är byte 2 skild ifrån 0 och visar en felkod. Vid bussfel är byte 3 skild från 0 och visar en felkod. Om stationsdiagnosen visar fel i parameterdata eller konfigurationsdata har byte 0 värdet 0 och byte 1 värdet 255. Bild Stationsdiagnos från en Beckhoff slav Beckhoff har slagit ihop moduldiagnostiken med kanaldiagnostiken och visar med 8 byte felet i en bestämd kanal. För analoga kanaler visas en statusbyte med information om gränsvärden mm. För digitala kanaler visas vilken kanal på modulen som har kortslutning. (Endast digitala ingångsmoduler med 2 kanaler har diagnostik, 4-kanaliga moduler saknar diagnostik) Bild Modul/kanaldiagnostik från en Beckhoff slav Beckhoffs plintbuss kan DPV1. Om även mastern kan DPV1 kan man vid konfigurationen ange att diagnostik skall ske med acyklisk DPV1-kommunikation. Det ger större frihet att lägga upp diagnostikdata. Bilden visar hur de tillverkarspecifika diagnosdatan är upplagda. För att läsa DPV1 diagnostik måste mastern aktivera DPV1-READ vilket t ex i ett SIMATIC S7 system sker med en speciell systemfunktion SFB52 (RDREC). Bild DPV1 diagnostik från en Beckhoff slav 8 PROFIBUS diagnos och felsökning

11 4. Slavdiagnostik enligt Mitsubishi Electric I detta exempel skall vi se på hur Mitsubishi Electric hanterar diagnostik. I styrsystemet använder man sig av buffertminnen, BFM, för lagring av information från/till periferin. Både rena ingångs- och utgångsdata till I/O, adressinformation och kommunikationsdata från/till PROFIBUS DP-mastern finns på olika ställen i dessa buffertminnen. BFM 2040 till 2079 innehåller upp till 80 byte standarddiagnostik från upp till 8 slavar samtidigt. Felarea 1 visar alltid det senast uppkomna felet. Felarea 2 till 8 visar antingen de senaste 2:a till 8:e felet eller de första 7 felen beroende hur det parametrerats. Diagnostiken tolkas i DP-mastern och skickas till styrsystemet i form av en felkod som hamnar i fjärde buffertminnet för respektive felarea. Här kan det t ex stå att tillverkarspecifika diagnosdata finns. Då får man gå till BFM 2096 till 2110 och där läsa denna diagnostik. 4.1 Slavdiagnostik från Mitsubishis MT-serie I Mitsubishis PROFIBUS manual kan vi läsa: Utseendet på den tillverkarspecifika felkodsarean beror på vilken diagnostik tillverkaren använt i sin slavnod. Det finns tre olika sorters diagnostik. Device related trouble information, identifier related trouble information och channel related trouble information. För att vara säker på hur data lagras i olika tillverkares noder bör tillhörande manualer konsulteras. BFM 2096=Detta BFM innehåller antalet bytes tillverkarspecifika fel som börjar från BFM 2098 och framåt. Felarea 1..8 Bild 4.1.1: Buffertminne (BFM) i styrsystemet där information från PROFIBUS-mastern lagras BFM 2098: Tar vi Mitsubishis egna PROFIBUS DP-slavar som exempel så delar man upp all diagnostik i kanaler. Upp till 80 kanaler kan redovisas i BFM 2096 till Varje digital modul med 4, 8 eller 16 I/O tar en kanal och de analoga modulerna tar en kanal per analogt I/O, alltså 4 kanaler för en 4AImodul. En slavnod kan skicka information eller felkoder till en DP-master. Mängden information eller fel som skickas beror på tillverkaren av noden. Exempelvis kan information om kortslutning på noder, problem med låg spänning, ej anslutna givare osv rapporteras till PLCsystemet. Tillverkarspecifika fel finns tillgängliga då den generella felkoden är H200 och i felkoden skall bit 11 vara ettställd. Tillverkarspecifika fel lagras i buffertminnet på A(1S)J71- PB92D i arean BFM BFM 2099: BFM 2100 till 2110: Kanal 8 till 80 på samma sätt Bild PROFIBUS diagnostik och fesökning 9

12 4.2 Diagnosexempel från en MT-nod Modellbeteckning Antal I/O Antal kanaler Kanalnummer BFM MT-X16 16 ingångar BIT 8 MT-X16 16 ingångar BIT 9 MT-X16 16 ingångar BIT 10 MT-Y16T 16 transistorutgångar BIT 11 MT-4AD 4 analoga kanaler in BIT MT-4AD 4 analoga kanaler in BIT 0-3 MT-4DA 4 analoga kanaler ut BIT 4-7 MT-4DA 4 analoga kanaler ut BIT 8-11 MT-Y4R 4 reläutgångar BIT 12 Tabellen här bredvid visar ett exempel på en konfiguration med MT-moduler. MT-modulerna är insatta i tabellen i samma ordning som de är installerade till höger om bussnoden MT-DP12. Denna MT-nod använder kanal P g a att MT-noderna kan bestyckas med valfria moduler och i valfri ordning kan antalet kanaler vara olika för varje MT-nod. Även betydelsen av kanalerna kommer att variera beroende på bestyckningen av MT-noden. Tabell Konfigureringen bestämmer diagnoskanalerna Tabellen här bredvid visar nätkonfigurationen för två MT-slavar. I tabellen därunder visas registren med diagnosinformationen. Notera att BFM 2097 visar om diagnostelegrammet har mer än 26 byte diagnosdata. Från PROFIBUS standarden kommer vi ihåg att standard-diagnostik består av upp till 32 byte varav 6 byte är statusinformation och upp till 26 byte är diagnosdata. Tabell 4.2.2: Nätverkskonfiguration för en Mitsubishi master med två MT slavar Tabell Innehåll i diagnosregistren 10 PROFIBUS diagnos och felsökning

13 5. Slavdiagnostik enligt FESTO FESTO s PROFIBUS-modul CPX för decentrala I/O och ventiler har fleradiagnosmöjligheter. [1] BF: Bus Fault (röd) [2] PS: Power Supply (grön) [3] PL: Power Load (grön) [4] SF: System Failure (röd) [5] M: Modify (gul) På plats kan man via lysdioder se hur terminalen mår: PS och PL visar kvalitén på spänningsmatningen till logik respektive utgångar och ventiler. SF indikerar systemfel och M visar om parametrar är ändrade eller tvångsstyrning är aktiv Systemdiagnos Moduldiagnos Kanaldiagnos BF visar bussfel. Bussfelen meddelas också DP-mastern om den systemspecifika diagnosen är aktiverad. Om PS lyser grönt och BF är släckt fungerar bussen och datautbyte sker. Om BF blinkar rött finns ett bussfel. Det kan antingen bero på felaktig adress eller dubbeladressering, skadad eller felaktig anslutning, avbruten, kortsluten eller störd bussförbindelse eller något fel i konfigurationen. 5.1 CPX standarddiagnostik Om bussförbindelsen fungerar kan diagnos ske via bussen på flera sätt: Statusbitar i form av 8 ingångar som överförs med cykliska data I/O-diagnosgränssnitt som möjliggör åtkomst till CPX-terminalens interna data (16 ingångar och 16 utgångar) DP-norm diagnos. Dels de första 6 byten och dels utökad diagnostik med system-, modul- och kanaldiagnostik. Diagnos via DPV1 som ger åtkomst till alla systemdata för CPX-terminalen. Bild Slavdiagnostik med FESTO:s CPX modul Byte Stationsdiagnosinformation Innehåll 0 Stationsstatus 1 1 Stationsstatus 2 2 Stationsstatus 3 3 Masteradress 4 Ident High Byte 5 Ident Low Byte Tabell Normdiagnos från en CPX Standard (6 byte) och utökad ( upp till 56 byte) diagnostik från en CPXterminal. Standarddiagnostiken följer helt standard. Systemdiagnostiken ger en översikt över de upp till 10 moduler som kan vara anslutna till CPX-terminalen. Den utökade diagnostiken är uppdelad i Systemspecifik, Modulspecifik och Kanalspecifik diagnostik. Systemspecifik diagnostik (16 byte) Byte Innehåll Beskrivning 6 Rubrik C H för CPX-terminal 7 Typ 82 H för CPX-terminal 8 Slot 0 H för CPX-terminal 9 Slot 0 H för CPX-terminal 10 Modul 0 (bit 0 och 1) Modul 3 (bit 6 och 7) 2 bitar per modul 00= inget fel (giltiga nyttodata) 01= modulfel (ogiltiga nyttodata) 10= felaktig modul (ogiltiga data) 11= modulavbrott/modul finns ej (ogiltiga nyttodata) 11 Modul 4 till 7 Som ovan 12 Modul 8 till 10 Som ovan Reserverade - Tabell Systemspecifik diagnostik från en CPX PROFIBUS diagnostik och fesökning 11

14 5.2 CPX modul- och kanaldiagnostik För händelser i diagnosbyte i kanalspecifik diagnos gäller: Händelser anges enligt modulnummer i obruten stigande ordningsföljd: Händelserna följer alltid modulnumrens ordningsföljd, oberoende av diagnosmeddelandenas tidsförlopp Vid modul- och kanalspecifika fel på en modul avges endast det modulspecifika diagnosmeddellandet. Vid flera kanalspecifika fel på en modul, avges endast kanalens diagnosmeddelande med lägst kanalnummer. Max 11 diagnosmeddelanden kan bearbetas. I kanaldiagnostikens första byte anges kanalnummer (bit 0-5) och typ (bit 6-7: 00=reserverad; 01=ingång; 10=utgång; 11=in-/utgång). I den andra byten anges felkod (bit 0-4) och kanallängd (bit 5-7: 000=reserverad; 001=1 bit; 010=2 bitar; 011=4 bitar; 100=1 byte; 101=1 ord; 110=2 ord; 111=reserverad.). Modulspecifik diagnostik (7 byte) Byte Innehåll Beskrivning 22 Rubrik 47 h för CPX-terminal 23 Modulspec. diag. modul Motsvarande modul har ett diagnosmeddelande 24 Modulspec. diag. modul Motsvarande modul har ett diagnosmeddelande Reserverad - Tabell Moduldiagnostik från en FESTO CPX-terminal Kanalspecifik diagnostik (variabel längd) Byte Innehåll Beskrivning 29 Kanalspec. diag. modul x byte 1 Innehåller modulnummer 30 Kanalspec. diag. modul x byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 31 Kanalspec. diag. modul x byte 3 Fel och kanaltyp 32 Kanalspec. diag. modul y byte 1 Innehåller modulnummer 33 Kanalspec. diag. modul y byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 34 Kanalspec. diag. modul y byte 3 Fel och kanaltyp 59 Kanalspec. diag. modul z byte 1 Innehåller modulnummer 60 Kanalspec. diag. modul z byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 61 Kanalspec. diag. modul z byte 3 Fel och kanaltyp Tabell Kanaldiagnostik från en Festo CPX-terminal kan diagnostiken som DP-mastern samlat in läsas över till register i PLC:n och sedan utvärderas. Det finns färdiga funktioner för detta i form av FB 192 eller FB 230 i S5, systemfunktionen SFC13 eller FB125 i S7. FB125 beskrivs närmre i kapitlet Diagnos enligt Siemens. Felkoden anger typ av fel. 0 till 15 följer standard. För kod gäller: 16: Felaktikt ventilläge 17: Overflow cykelräknare 18,19, 26, 27, 28, 29: Reserverade 20: Parametreringsfel (konfig. bart) 21: Parametreringsfel (dataformat) 22: Parametreringsfel (linjär skala) 23: Parametreringsfel (övre skala) 24: Parametreringsfel (undre gräns) 30: Ingen bussförbindelse 31: Kanalavbrott Tabell Diagnosutvärdering av CPX i Siemens PLC 5.3 Diagnosutvärdering i PLC I DP-mastern samlas diagnostiken från den decentrala periferin, sedan skall den användas och bearbetas i styrsystemet. I tabell visas exempel på hur styrsystemen kan ta tillvara diagnostiken. Exemplen är hämtade från Siemens styrsystem SIMATIC S5 och S7. Med program i OB23, 24, 35 (S5) respektive OB 82 och OB 86 (S7) Tabell Funktionsblock och systemfunktioner för SIMATIC 12 PROFIBUS diagnos och felsökning

15 5.4 Onlinediagnostik Med Siemens konfigureringsverktyg (HW-CONFIG för S7) kan man kommunicera online med de DPslavar som har implementerat S7- funktioner. Till exempel CPXterminaler. Funktionerna är ekvivalenta med DPV1 men används av konfigureringsverktyget direkt utan extra programmering och ger en grafisk bild av status med direkt åtkomst till diagnosdata 5.5 DPV1 diagnostik från CPX För de DP-mastrar som klarar DPV1 finns mycket mer information att hämta. I slaven är informationen organiserad i minnesareor som adresseras med slotnummer (0 för den fysiska enheten, för data) och indexnummer (0 till 254). Varje index innehåller 1 till 64 byte data (normen tillåter upp till 240 byte per index). Bild Onlinediagnostik av CPX med Siemens SIMATIC-Manager Slot 1 till exempel innehåller systemdata och parametrar, slot 2 kanalspecifika modulparametrar, slot 3 en kommandobox för indirekt adressering av övriga data. Slot 100 till 147 innehåller moduldata för modul 0 till 47. Här finns till exempel moduldiagnos i index 18 (länd 4 byte) och kanaldiagnos i index 23 (alla ingångar, längd 64 byte) och index 24 (alla utgångar, längd 64 byte). I PLC:n läser/skriver man data med funktionerna RD_REC/WR_REC (S7-mod) respektive RDREC/WR- REC (enligt IEC ). Exempel: Läsning av Slot 1, Index 20, Parametrar för diagnosminne: CALL SFC 59 RD_REC REQ:=TRUE //Order att läsa IOID:=B#16#54 //ID för adress LADDR:=W#16#6 //Slavadress RECNUM:=B#16#14 //Datanr 20 RET_VAL:=MW100 //Ev. felkod RECORD:=P#M110.0 BYTE 8 //Minne och längd för data BUSY:=M10.0 //Läsning pågår. Bild DPV1-strukturen av data för CPX-terminalen Index Namn Längd (byte) Åtkomst Datapost- nummer *) Funktionsnr 16 Systemdata 16 R (reserverad) 17 Systemparam. 8 R/W (reserverad) Reserv 64 R/W Systemdiagnosdata 8 R Parameter för 8 diagnosminne R/W Diagnosminne Inmatning 0 10 R Diagnosminne Inmatning 1 10 R Diagnosminne Inmatning R Diagnosminne Inmatning R Radera 1 diagnosminnet W (reserverad) Bild DPV1 diagnostik från CPX-terminal PROFIBUS diagnostik och fesökning 13

16 6. Slavdiagnostik enligt Bosch-Rexroth Drive & Diagnostic Link (DDL) från Bosch Rexroth är ett system för att ansluta on/off-ventiler, reglerventiler, digitala och analoga I/Omoduler till olika bussystem. Bilden visar bussmodulen för PROFIBUS. Alla anslutna moduler övervakas liksom matningsspänningen. För ventilspolar övervakas både kortslutning och trådavbrott. Diagnostiken börjar redan på bussmodulen med två lysdioder: RUN som lyser grönt när bussen fungerar, konfigurationen stämmer och datatrafiken löper. STOP som lyser rött om kommunikationen inte fungerar. Diagnostiken för de anslutna modulerna följer DP-norm med 6 byte standarddiagnostik och 10 byte utökad diagnostikddl:s olika moduler har alla lysdioder för diagnos på plats. Via PROFIBUS meddelas sedan diagnostik enligt bilden. Bild DDL, Drive and Diagnostic Link, Busmodule Först standarddiagnostik 6 byte enligt DP-norm. (Se sidan 5). Därefter en header-byte med information om diagnosdatans längd och 4 byte med översiktsdiagnos för bussmodulen. Sedan följer individuell diagnostik för varje ansluten modul. Tabellen nedan visar ett exempel för en bussmodul och DDL med en ventilenhet med 32 utgångar. Bild DDL-modul 14 PROFIBUS diagnos och felsökning

17 7. Slavdiagnostik enligt Siemens Siemens har integrerat PROFIBUS i sina styrsystem. Inte endast som kommunikationsbuss för att ansluta decentral periferi utan även som systembuss och som en integrerad del av systemens operativsystem. Funktioner som nyligen gjorts tillgängliga med DPV1 har Siemens redan använt i flera år som en del av systemets dignostik. I engineeringstationer och operatörspaneler/system kan funktionen CPU Messages aktiveras, vilken då öppnar ett diagnosfönster så snart något fel uppstår centralt eller decentralt. 7.1 Färdiga diagnosfunktioner För diagnostiken från DP-slavar finns färdiga programpaket som tar hand om och utvärderar diagnostiken. FB 125 och FC 125 håller reda på alla diagnostelegram och lägger upp informationen i minnesareor, DB, där sedan operatörspaneler och operatörsstationer kan hämta datan och visa den i likaledes färdiga bilder. Standarddiagnostik enligt PROFI- BUS-normen ger t ex med statuslistan alla slavar som fungerar. Bild Diagnos i engineeringstation i form av CPU-meddelanden Dessutom visas vilka slavar som meddelar att de har diagnostikdata. I tillverkarspecifika diagnostikdata får man sedan in stations-, moduloch kanaldiagnostik. Funktionerna finns inlagda i operativsystemet för PLC:n. En diagnosbegäran från en slav skapar ett interrupt, vilket orsakar CPU:n att anropa ett OB (OB82, OB86). Där utvärderas sedan diagnostiken och görs tillgänglig för operatörssystemet. Bild FB125 för diagnos Bild Färdig bild till olika HMI-enheter för statusvisning från alla slavar PROFIBUS diagnostik och fesökning 15

18 Kopplingen mellan styrprogram i PLC:n och HMI-enheten sker via de datablock som hör till anropet av FB 125 och FC 125. För operatörspaneler och touchpaneler är bilderna något enklare men med samma funktionalitet. Från en översiktsbild kan man begära upp specifik diagnostik för en enskild slav. Felen presenteras i klartext: kortslutning, trådavbrott, överskridet/underskridet mätområde, underspänning, överspänning, överbelastning, för hög temperatur, parametreringsfel, givarspänning saknas mm. Bild Koppling mellan styrprogram och operatörspanel Mer än 500 olika felorsaker kan redovisas. Bild Detaljerad diagnosbild på kanalnivå 16 PROFIBUS diagnos och felsökning

19 8. Kabeldiagnostik Diagnostik behövs ju inte bara i PROFIBUS - slavarna. Felet kan lika gärna uppstå mellan stationerna. PROFIBUS - kabeln är i många lägen en utsatt del av anläggningen. Det är viktigt att kunna hålla koll på kabeln. Både under installation, drifttagning och sedan under löpande drift. För detta finns flera olika verktyg: busstestare, bussanalysatorer och diagnosrepeater. Därigenom kan den kommunicera med både master av klass 1 (PLC) och med master av klass 2 (konfigureringsverktyget). Vid uppstart kan antingen konfigureringsverktyget eller PLC:n begära att topologin fastställs. När det är gjort är diagnosrepeatern redo att övervaka bussen och meddela när ett fel uppstår. Tack vare att topologin då är känd kan både felets avstånd och placering i förhållande till slavarna meddelas. Bild Diagnosrepeater Busstestare och analysatorer behandlas i kaptitlen om felsökning även om gränserna mellan felsökning och diagnos är flytande. 8.1 Diagnosrepeater Diagnosrepeatern ansluts där man ändå skulle haft en repeater och ger då information om de båda segmentdelar som utgår från andra sidan av repeatern. Vid uppstart gör den en uppmätning av nätverket genom att mäta ekon från alla deltagare. Diagnosrepeatern ansluts som PROFIBUS-slav med egen nodadress. Konfigurering Konfigurering Snabbanslutning Snabbanslutning av av busskabel busskabel (Fast (Fast Connect) Connect) Passar Passar både både S7-300 S7-300 montageskena montageskena och och DIN-skena DIN-skena IP20 IP20 PG PG interface interface Lysdioder Lysdioder visar visar segmentaktivitet segmentaktivitet och och segment segment med med kabelfel kabelfel Följande Följande fel fel identifieras identifieras Trådavbrott Trådavbrott på på datalinjerna datalinjerna A, A, B Kortslutning Kortslutning mot mot skärm skärm på på linjerna linjerna A,B A,B Termineringsmotstånd Termineringsmotstånd som som saknas saknas Felmeddelande Felmeddelande ger: ger: Namnet Namnet på på PROFIBUS-segmentet PROFIBUS-segmentet Felposition Felposition (t (t ex ex mellan mellan station station x x och och y) y) Information Information om om avståndet avståndet mellan mellan stationerna stationerna Specifikation Specifikation av av typen typen av av fel fel (t (t ex ex trådavbrott) trådavbrott) Bild Onlinediagnos av PROFIBUS-kabel Diagnosrepeatern Diagnosrepeatern fastställer fastställer busstopologin busstopologin Start Start från från STEP7 STEP7 (V51. (V51. SP2) SP2) eller eller COM COM PROFIBUS PROFIBUS (V5.1 (V5.1 SP2) SP2) Start Start från från PLC PLC användarprogram användarprogram (V5.1 (V5.1 SP2) SP2) SFC103 (starttopologi) SFC103 (starttopologi) REQ := E0.0 REQ := E0.0 DP_ID := 1 DP_ID := 1 RETVAL := MW 100 RETVAL := MW 100 BUSY := M 2.0 BUSY := M 2.0 Slavavstånd S7-CPU 2 Segment 1 3 STEP7 COM PROFIBUS 0 Start Topologi-undersökning Segment 2 Segment 3 Ett Ett fel fel uppstår uppstår i i ett ett bussegment bussegment Genom Genom att att mäta mäta reflektionerna reflektionerna på på kabeln kabeln bestämmer bestämmer diagnostikrepeatern diagnostikrepeatern avståndet avståndet till till felet felet och och typen typen av av fel fel och och rapporterar rapporterar det det till till mastern mastern med med vanlig vanlig slavdiagnostik slavdiagnostik Bild Initiering av Diagnosrepeater PROFIBUS diagnostik och fesökning 17

20 Möjligheten att direkt i PLCprogrammet ta hand om informationen från diagnostikrepeatern är ny hösten Det innebär att programmet kan reagera mera exakt på fel på bussen. Även korta sporadiska fel som DP-mastern hanterar genom att repetera DP-telegrammet, kan nu detekteras och utvärderas i programmet. PROFIBUS DP är en mycket kapabel buss. Den kan fortsätta att fungera även om flera hundra telegram i sekunden blir förstörda av störningar. Detta tack vare avancerad feldetektion (HD 4) och en inbyggd repetitionsfunktion. Därför upptäcker man sällan sporadiska störningar annat än med PROFIBUS-analysator eller oscilloskop. Nu finns möjligheten till kontinuerlig övervakning och utvärdering. Både i engineeringstationen, operatörsstationen och i PLC-programmet. Sparar sporadiska fel fel i i en en buffert! Detailanzeige zum selektierten Ereignis (Ereignis kommend): Export Export av av diagnostikbufferten till till fil fil Bufferten Bufferten kan kan läsas läsas med med STEP7 STEP7 eller eller PLC PLC programmet Diagnosbufferten Diagnosbufferten sparar sparar de de senaste senaste felen felen per per segment segment med med tidmärkning tidmärkning (dag (dag och och klockslag) klockslag) kommande/gående kommande/gående kort kort översiktsinformation översiktsinformation Välj händelse Grafisk Grafisk representation representation av av händelsen händelsen var var varför varför vad vad göra göra Startzeitpunkt der Statistikdaten (Baugruppenzeit): Fehlerrate [%] :31:17 Statistikinformation i i STEP7 STEP7 eller eller PLC PLC programmet För För många många störningar. störningar. Det Det är är inte inte längre längre möjligt möjligt att att kommunicera. kommunicera. 50 Störningar Störningar finns. finns. Det Det är är fortfarnade fortfarnade möjligt möjligt att att kommunicera. kommunicera. 08:26:17 26: :3 7 26:4 7 26:5 7 27:0 7 27:17 Inga Inga störningar störningar på på bussen. bussen. Optimal Optimal kommunikation kommunikation på på segmentet. Zeit [m:s] Skalan är linjär. x har alltid tidbasen 60 sekunder, y I skala 0-100% Statistiken kan kan exporteras till till fil fil Bild Kvalitetsutvärdering av bussen 18 PROFIBUS diagnos och felsökning

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

Mobil operatörspanel Mobile operator panel. Mikaela Thorin Maria Kangasoja. Examensarbete inom högskoleprogrammet Mekatronik, 2013

Mobil operatörspanel Mobile operator panel. Mikaela Thorin Maria Kangasoja. Examensarbete inom högskoleprogrammet Mekatronik, 2013 Mobil operatörspanel Mobile operator panel Examensarbete inom högskoleprogrammet Mekatronik, 2013 Mikaela Thorin Maria Kangasoja Institutionen för Signaler och System Avdelning för reglerteknik, automation

Läs mer

Handbok CC-familjen Version 2.82

Handbok CC-familjen Version 2.82 Handbok CC-familjen Version.8 Innehåll Allmänt...5. Uppbyggnad...7. Funktioner...7 Hårdvara...9. Cpu-Kort...9. I/O-Kort...9. I/O-Expansion...0.4 Status Kort...0.5 Kraftaggregat...0 Installation/Idrifttagning....

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Datorbaserat stöd för driftövervakning

Datorbaserat stöd för driftövervakning Examensarbete 20 poäng D-nivå Datorbaserat stöd för driftövervakning Reg.kod: Oru-Te-AUT067-Mag106/04 Per Jonhed Automatiseringsmagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Dag Stranneby

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... DN Beskrivning 553 535 sv 0705NH [717 230] Adobe och Reader DeviceNet Allen Bradley är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232

TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232 Examensarbete 10 poäng C-nivå TRÅDLÖS GATEWAY, ZIGBEE TM RS232 Reg.kod: Oru-Te-EXE084-EL106/05 Markus Hultgren Elektronikingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Sune Bergelin WIRELESS

Läs mer

APPLIKATIONS- EXEMPEL

APPLIKATIONS- EXEMPEL APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv

Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv Manual dasa4 AU1 Värdeaptering Version: 1.8 sv 1. dasa4 / Innehåll 1 dasa4 1:3 1.A Manualens utformning 1:3 1.A.1 Inställningar 1:4 1.B Beskrivning 1:5 1.B.1 Systembeskrivning 1:5 1.B.2 dasa4, systemuppbyggnad

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer