PROFIBUS diagnos och felsökning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROFIBUS diagnos och felsökning 1"

Transkript

1

2

3 Innehåll INNEHÅLL PROFIBUS DIAGNOS PA exempel PROFIBUS STANDARD Obligatorisk slavdiagnostik Utökad slavdiagnostik Diagnostik och larm med DPV DIAGNOSTIK ENLIGT BECKHOFF AUTOMATION Konfiguration av BK Slavdiagnos från BK Utökad diagnostik från Beckhoff slav SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT MITSUBISHI ELECTRIC Slavdiagnostik från Mitsubishis MT-serie Diagnosexempel från en MT-nod SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT FESTO CPX standarddiagnostik CPX modul- och kanaldiagnostik Diagnosutvärdering i PLC Onlinediagnostik DPV1 diagnostik från CPX SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT BOSCH-REXROTH SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT SIEMENS Färdiga diagnosfunktioner KABELDIAGNOSTIK Diagnosrepeater FELSÖKNING Oscilloskop Busstestare BT200 från Siemens PROFIBUS Busstest II från HMS PROFIBUS Tester från Softing PROFIBUS Analysatorer... Fel! Bokmärket är inte definierat Siemens PROFIBUS-analysator: Amprolyser PROFIBUS Analyzer från Softing Test av fiberoptiska kablar Fiberoptisk mätning i en OLM Fiberoptisk effektmätare OTDR 28 PROFIBUS diagnos och felsökning 1

4 2 PROFIBUS diagnos och felsökning

5 Inledning Ett fungerande PROFIBUS-system där felsökning och diagnostik inte behövs är naturligtvis det bästa. Det kommer man mycket nära med rätt installation. Yttre störningar, mekanisk åverkan och anläggningsdelar som slits ger dock så småningom fel. Då bör man kunna felsöka med rätt verktyg och utnyttja den information som finns. Ett länge eftersatt område för PROFIBUS är den omfattande diagnostik som finns men inte utnyttjas. Rätt tillvaratagen dignostik ger: kortare felsökning förebyggande underhåll planerade stopp bättre kvalitet högre produktivitet större tillgänglighet Allt tillsammans leder till bättre totalekonomi och en bättre arbetssituation för service- och underhållspersonal Diagnostik Felsökning PROFIBUS diagnos och felsökning 3

6 1. PROFIBUS diagnos Den allra bästa informationen får man från PROFIBUS PA produkter. De ger underlag för statistik, uträkning av förslitning, kvalitetsberäkningar, processoptimering, förebyggande underhåll, planerade stopp mm Mätvärden och status Diagnos och underhåll Diagnostiken utnyttjar DPV1, vilket ger ett utrymme på 63 kb för information och parametrar hos slaven. Möjligheter som endast i mycket liten omfattning har börjat utnyttjas i dagens processystem, men som kommer att få en mycket större betydelse i framtiden. Tack vare det stora minnesutrymmet och inbyggda funktioner kan diagnostiken bearbetas och larmen begränsas till de allvarliga situationerna. Övrigt kan i stället läggas upp i form av till exempel trendkurvor och statistik, underhållsinformation och annan information som kan hämtas när den behövs. Vid optimering, felsökning, kvalitetsuppföljning, produktionsdokumentation eller planering av förebyggande underhåll kan man hämta informationen till en central engineeringstation för att då bearbetas. Ingångs och utgångsparametrar och linjarisering Bild 1.1 Diagnostik i PROFIBUS PA Ventilkropp: En digital ingång i kombination med en yttre givare kan meddela om det finns otätheter i ventilhuset. Tätningsbox: En gångfunktion i regulatorn jämför hur ställdonet går med en erfarenhetsmässigt framtagen kurva och kan då utvärdera avvikelser som kan bero på problem med tätningsboxen. Reglersvar och trendkurvor och mer Positionerare: Fel i hårdvaran (till exempel mätinsamlingen) och mjukvaran upptäcks och meddelas, sålänge positioneraren principiellt fungerar och kommunikationen är i drift. Klaff/säte: Uppstår avvikelser i den automatiska nollpunktsinställningen så kan det åtgärdas. Många extra övervakningsfunktioner kan byggas in. 1.1 PA exempel Fel % I en undersökning som Infraserv gjorde 1998 kontrollerade man och beskrev felen i 212 ventiler. Bilden visar fördelningen av felen. Med denna undersökning som grund kan man se vad PROFIBUS kan ge: Bälgtätning: En tryckgivare i höljet till ventilen kan via en digital ingång larma om otätheter. Pn. ställdon: En mjukvarufunktion i ställdonsregulatorn övervakar regleringen och meddelar avvikelser Bälg tätning Pneumatiskt ställdon Bild 1.2 Reglerventil med DPV1 Ventilkropp Tätningsbox Positionerare Klaff/ säte Studie på 212 ventiler (Infraserv HOECHST) 4 PROFIBUS diagnos och felsökning

7 2. PROFIBUS standard I PROFIBUS normen beskrivs hur systemet begär diagnostik. Styrsystemet begär diagnostik från DP-mastern med funktionen DDLM_Get_Master_Diag. DDLM_Get_Master_Diag Masterstatus Stop Clear Operate Slavdiagnos Slav 0 till 125 Först frågar man efter masterns status och om svaret blir operate kan man gå vidare. Statuslistan ger svar på vilka slavar som fungerar som de skall. Systemdiagnos Statuslista Vilka slavar har skickat diagnosbegäran Vilka slavar har fungerande datatrafik Systemdiagnosen visar vilka slavar som har något fel och därför meddelat att de har diagnostik att lämna. Slavdiagnosbegäran skickas till respektive slav och ger då slavspecifik diagnostik. 2.1 Obligatorisk slavdiagnostik Grundläggande diagnostik skickas i 6 byte. I dessa har varje bit sin bestämda betydelse fastlagd i standarden. Diagnostiken är en tvåvägskommunikation där slav och master var för sig kan sätta eller återställa bitar. Denna dialog kan pågå under flera Bild Information från DP-master kan lämna normala I/O-data utan vill lämna diagnostik, få korrekt konfiguration eller bli parametrerad. Notera till exempel: Bit 1.2 konfigureringsfel respektive bit 1.6 parametreringsfel vid uppstart. Bit 2.1 diagnosbegäran och bit 1.3 utökad diagnostik (mer än 6 byte diagnostik). 2.2 Utökad slavdiagnostik Diagnostiken från slaven är uppdelad i tre delar: Stationsdiagnostik Moduldiagnostik Kanaldiagnostik I byte 7 till 32 finns den utökade slavdiagnostiken. Om inget fel finns kan detta utrymme användas för statusinformation (tillverkarspecifikt). Diagnosbyte 1 Diagnosbyte 2 Diagnosbyte 3 Diagnosbyte 4 Diagnosbyte 5 och 6 Bit 0: Slaven kan inte nås. (sätts av mastern, återställs av slaven vid kontakt) Bit 1: Slaven inte redo för datakommunikation. (uppstart) Bit 2: Konfigureringsfel. (sätts av slaven om börkonfiguration ej lika ärkonfiguration) Bit 3: Utökad diagnostik finns. (från byte 7 och framåt) Bit 4: Begärd diagnostiktjänst supportas inte. (sätts av slaven) Bit 5: Icke plausibelt slavsvar. (sätts av mastern, återställs av slaven) Bit 6: Parameterfel. (sätts av slaven) Bit 7: Slaven har parametrerats av annan master (sätts av mastern om värdet i Byte 4 ej är masterns adress. Återställs av slaven) Bit 0: Parameterbegäran. (sätts av slaven) Bit 1: Statisk diagnostikbegäran. (sätts av slaven, mastern hämtar diagnostik) Bit 2: Sätts alltid av slaven till 1. Bit 3: Watchdog är aktiverad. (sätts av slaven) Bit 4: Freezebegäran mottagen. (sätts av slaven) Bit 5: Syncbegäran mottagen. (sätts av slaven) Bit 6: Reserverad Bit 7: Slaven inaktiv. (sätts av mastern om slaven tagits ur listan) Bit 0-6: Reserverade Bit 7: Overflow. (sätts av slaven om den har mer diagnostik än vad som rymms i diagnostiktelegrammet, sätts av mastern om den får mer diagnostik än vad som ryms i diagnostikbufferten) Masteradress = parametrerande master. Om slaven saknar master sätts den till 255. Slavens identnummer Bild 2.1.2: Obligatorisk slavdiagnos enligt PROFIBUS standard busscykler om slaven fortfarande ej PROFIBUS diagnostik och fesökning 5

8 För modulära slavar och mera intelligenta slavar kan diagnostiken utökas till maximalt 244 byte med DPV0 (och mera med DPV1). Här kan då diagnostik för upp till 64 moduler med vardera upp till 64 kanaler överföras. I ett telegram ryms dock bara diagnostik från maximalt 66 kanaler uppdelade på upp till 64 moduler. Om fler kanaler är felaktiga samtidigt meddelas diagnostik-overflow. Vid diagnostik enligt DPV0 är informationen konfigurerad enligt bilden. Vid diagnostik enligt DPV1 finns information i GSD-filen om hur diagnostikdata är konfigurerade. 2.3 Diagnostik och larm med DPV1 Med DPV1 kan man förutom den normala diagnostiken från en slav även få larm och utökad information. Begäran om larmrapport (alarm receipt) och annan extra information skickas då som acykliska telegram. Från en DPV1-slav behöver inte diagnossvaret följa normen för utökad diagnostik beskriven på föregående sida. I GSD-filen anges om diagnostiken följer DPV0 eller är en DPV1-diagnostik. För DPV1 kan klartext knytas till diagnosmeddelandena och därmed underlätta felsökningen. Diagnostelegrammet från en DPV1- slav är uppbyggt enligt en diagnostikmodell i profilen för DPV1. I larmkön är varje larm kvar och aktivt till dess mastern har kvitterat larmet. Diagnos från slav nummer Diagnos från modul nummer 0 63 Diagnos från kanal nummer Diagnostik från moduler och kanaler samlas i en buffert och överförs till mastern utan kvittering. Diagnostelegram från slaven. Innehåller upp till 32 byte information, varav den utökade diagnosdelen är upp till 26 byte. Med extra utökad diagnostik kan telegrammet vara upp till 244 byte och klarar då diagnostik från upp till 64 moduler med upp till 64 kanaler (dock ej samtidigt). 0 = reserverad 1 = kortslutning 2 = för låg spänning Modulnummer 3 = för hög spänning 4 = överbelastad Kanalnummer 5 = för hög temperatur 6 = trådavbrott Felkod 7 = överskridet mätområde 8 = underskridet mätområde 9 = annat fel = reserverade = tillverkarspecifikt Bild Utökad slavdiagnostik enligt PROFIBUS standard Master Anrop och bearbetning av program-block för larmhantering Cyclic input data Slave diagnostic Cyclic output data Diagnostic request Diagnostic announce Alarm type and alarm data Cyclic output data Cyclic input data Request alarm receipt Response alarm receipt Cyclic output data Cyclic input data Bild Diagnostik och larm med DPV1 Slav Bufferten kan vara mycket större än de 244 byte som var begränsningen för en DPV0-slav. Diagnostikbuffer Moduldiagnostik Kanaldiagnostik Revisionsnummer Diagnostikmodell Statusbuffert Statusmeddelanden Larmkö Larm n+x Larm n+1 Larm n Standarddiagnostik (Byte 1-6) Statusdata Larmdata Modulrelaterad diagnostik Kanalrelaterad diagnostik Revisionsnummer Bild Diagnostikmodell för DPV1 slavar 6 PROFIBUS diagnos och felsökning

9 3. Diagnostik enligt Beckhoff Automation Diagnostiktelegram har fördelen att de kan påverka styrsystemet automatiskt och direkt åstadkomma en reaktion på felet. Men redan ute på DP-slaven sker en indikering av felen och en diagnos kan starta redan här. Bilden ovan visar hur man med två små lysdioder kan förmedla mycket information. Både felorsak och numret på den modul där felet uppkommit. Bild Konfiguration av Beckhoff slav BK Konfiguration av BK3100 I bilden ser vi att mängden diagnosdata som slaven skall lämna är konfigurerbart. I den aktuella konfigurationen har vi valt maximal diagnostik: 64 byte. Utökad dignosdata följer standard och är uppdelad i stationsdiagnos och modul-/kanaldiagnos. Varje fel upptar 8 byte från byte nummer 8 och därmed kan upp till 7 feldiagnoser översändas med ett telegram. Om det finns fler än 7 fel hos en slav meddelas diagnosoverflow. 3.2 Slavdiagnos från BK3100 Bilden är ett skolexempel på implementering av diagnos enligt Bild Slavdiagnos från en Beckhoff slav PROFIBUS standard. Från byte 6 ligger den Beckhoffspecifika diagnostiken. Först en information om hur långt diagnostelegrammet är. Vid ett fel är det 16 byte långt och vid 7 samtidiga fel hos en och samma slav är diagnosdatapaketet 64 byte långt. Bild Diagnostik börjar redan på modulen PROFIBUS diagnostik och fesökning 7

10 3.3 Utökad diagnostik från Beckhoff slav Bilden visar två olika uppsättningar stationsdiagnosdata. I det övre paketet är byte 0 och 1 båda 0 vilket indikerar antingen initialiseringsfel eller bussfel. Vid initialiseringsfel är byte 2 skild ifrån 0 och visar en felkod. Vid bussfel är byte 3 skild från 0 och visar en felkod. Om stationsdiagnosen visar fel i parameterdata eller konfigurationsdata har byte 0 värdet 0 och byte 1 värdet 255. Bild Stationsdiagnos från en Beckhoff slav Beckhoff har slagit ihop moduldiagnostiken med kanaldiagnostiken och visar med 8 byte felet i en bestämd kanal. För analoga kanaler visas en statusbyte med information om gränsvärden mm. För digitala kanaler visas vilken kanal på modulen som har kortslutning. (Endast digitala ingångsmoduler med 2 kanaler har diagnostik, 4-kanaliga moduler saknar diagnostik) Bild Modul/kanaldiagnostik från en Beckhoff slav Beckhoffs plintbuss kan DPV1. Om även mastern kan DPV1 kan man vid konfigurationen ange att diagnostik skall ske med acyklisk DPV1-kommunikation. Det ger större frihet att lägga upp diagnostikdata. Bilden visar hur de tillverkarspecifika diagnosdatan är upplagda. För att läsa DPV1 diagnostik måste mastern aktivera DPV1-READ vilket t ex i ett SIMATIC S7 system sker med en speciell systemfunktion SFB52 (RDREC). Bild DPV1 diagnostik från en Beckhoff slav 8 PROFIBUS diagnos och felsökning

11 4. Slavdiagnostik enligt Mitsubishi Electric I detta exempel skall vi se på hur Mitsubishi Electric hanterar diagnostik. I styrsystemet använder man sig av buffertminnen, BFM, för lagring av information från/till periferin. Både rena ingångs- och utgångsdata till I/O, adressinformation och kommunikationsdata från/till PROFIBUS DP-mastern finns på olika ställen i dessa buffertminnen. BFM 2040 till 2079 innehåller upp till 80 byte standarddiagnostik från upp till 8 slavar samtidigt. Felarea 1 visar alltid det senast uppkomna felet. Felarea 2 till 8 visar antingen de senaste 2:a till 8:e felet eller de första 7 felen beroende hur det parametrerats. Diagnostiken tolkas i DP-mastern och skickas till styrsystemet i form av en felkod som hamnar i fjärde buffertminnet för respektive felarea. Här kan det t ex stå att tillverkarspecifika diagnosdata finns. Då får man gå till BFM 2096 till 2110 och där läsa denna diagnostik. 4.1 Slavdiagnostik från Mitsubishis MT-serie I Mitsubishis PROFIBUS manual kan vi läsa: Utseendet på den tillverkarspecifika felkodsarean beror på vilken diagnostik tillverkaren använt i sin slavnod. Det finns tre olika sorters diagnostik. Device related trouble information, identifier related trouble information och channel related trouble information. För att vara säker på hur data lagras i olika tillverkares noder bör tillhörande manualer konsulteras. BFM 2096=Detta BFM innehåller antalet bytes tillverkarspecifika fel som börjar från BFM 2098 och framåt. Felarea 1..8 Bild 4.1.1: Buffertminne (BFM) i styrsystemet där information från PROFIBUS-mastern lagras BFM 2098: Tar vi Mitsubishis egna PROFIBUS DP-slavar som exempel så delar man upp all diagnostik i kanaler. Upp till 80 kanaler kan redovisas i BFM 2096 till Varje digital modul med 4, 8 eller 16 I/O tar en kanal och de analoga modulerna tar en kanal per analogt I/O, alltså 4 kanaler för en 4AImodul. En slavnod kan skicka information eller felkoder till en DP-master. Mängden information eller fel som skickas beror på tillverkaren av noden. Exempelvis kan information om kortslutning på noder, problem med låg spänning, ej anslutna givare osv rapporteras till PLCsystemet. Tillverkarspecifika fel finns tillgängliga då den generella felkoden är H200 och i felkoden skall bit 11 vara ettställd. Tillverkarspecifika fel lagras i buffertminnet på A(1S)J71- PB92D i arean BFM BFM 2099: BFM 2100 till 2110: Kanal 8 till 80 på samma sätt Bild PROFIBUS diagnostik och fesökning 9

12 4.2 Diagnosexempel från en MT-nod Modellbeteckning Antal I/O Antal kanaler Kanalnummer BFM MT-X16 16 ingångar BIT 8 MT-X16 16 ingångar BIT 9 MT-X16 16 ingångar BIT 10 MT-Y16T 16 transistorutgångar BIT 11 MT-4AD 4 analoga kanaler in BIT MT-4AD 4 analoga kanaler in BIT 0-3 MT-4DA 4 analoga kanaler ut BIT 4-7 MT-4DA 4 analoga kanaler ut BIT 8-11 MT-Y4R 4 reläutgångar BIT 12 Tabellen här bredvid visar ett exempel på en konfiguration med MT-moduler. MT-modulerna är insatta i tabellen i samma ordning som de är installerade till höger om bussnoden MT-DP12. Denna MT-nod använder kanal P g a att MT-noderna kan bestyckas med valfria moduler och i valfri ordning kan antalet kanaler vara olika för varje MT-nod. Även betydelsen av kanalerna kommer att variera beroende på bestyckningen av MT-noden. Tabell Konfigureringen bestämmer diagnoskanalerna Tabellen här bredvid visar nätkonfigurationen för två MT-slavar. I tabellen därunder visas registren med diagnosinformationen. Notera att BFM 2097 visar om diagnostelegrammet har mer än 26 byte diagnosdata. Från PROFIBUS standarden kommer vi ihåg att standard-diagnostik består av upp till 32 byte varav 6 byte är statusinformation och upp till 26 byte är diagnosdata. Tabell 4.2.2: Nätverkskonfiguration för en Mitsubishi master med två MT slavar Tabell Innehåll i diagnosregistren 10 PROFIBUS diagnos och felsökning

13 5. Slavdiagnostik enligt FESTO FESTO s PROFIBUS-modul CPX för decentrala I/O och ventiler har fleradiagnosmöjligheter. [1] BF: Bus Fault (röd) [2] PS: Power Supply (grön) [3] PL: Power Load (grön) [4] SF: System Failure (röd) [5] M: Modify (gul) På plats kan man via lysdioder se hur terminalen mår: PS och PL visar kvalitén på spänningsmatningen till logik respektive utgångar och ventiler. SF indikerar systemfel och M visar om parametrar är ändrade eller tvångsstyrning är aktiv Systemdiagnos Moduldiagnos Kanaldiagnos BF visar bussfel. Bussfelen meddelas också DP-mastern om den systemspecifika diagnosen är aktiverad. Om PS lyser grönt och BF är släckt fungerar bussen och datautbyte sker. Om BF blinkar rött finns ett bussfel. Det kan antingen bero på felaktig adress eller dubbeladressering, skadad eller felaktig anslutning, avbruten, kortsluten eller störd bussförbindelse eller något fel i konfigurationen. 5.1 CPX standarddiagnostik Om bussförbindelsen fungerar kan diagnos ske via bussen på flera sätt: Statusbitar i form av 8 ingångar som överförs med cykliska data I/O-diagnosgränssnitt som möjliggör åtkomst till CPX-terminalens interna data (16 ingångar och 16 utgångar) DP-norm diagnos. Dels de första 6 byten och dels utökad diagnostik med system-, modul- och kanaldiagnostik. Diagnos via DPV1 som ger åtkomst till alla systemdata för CPX-terminalen. Bild Slavdiagnostik med FESTO:s CPX modul Byte Stationsdiagnosinformation Innehåll 0 Stationsstatus 1 1 Stationsstatus 2 2 Stationsstatus 3 3 Masteradress 4 Ident High Byte 5 Ident Low Byte Tabell Normdiagnos från en CPX Standard (6 byte) och utökad ( upp till 56 byte) diagnostik från en CPXterminal. Standarddiagnostiken följer helt standard. Systemdiagnostiken ger en översikt över de upp till 10 moduler som kan vara anslutna till CPX-terminalen. Den utökade diagnostiken är uppdelad i Systemspecifik, Modulspecifik och Kanalspecifik diagnostik. Systemspecifik diagnostik (16 byte) Byte Innehåll Beskrivning 6 Rubrik C H för CPX-terminal 7 Typ 82 H för CPX-terminal 8 Slot 0 H för CPX-terminal 9 Slot 0 H för CPX-terminal 10 Modul 0 (bit 0 och 1) Modul 3 (bit 6 och 7) 2 bitar per modul 00= inget fel (giltiga nyttodata) 01= modulfel (ogiltiga nyttodata) 10= felaktig modul (ogiltiga data) 11= modulavbrott/modul finns ej (ogiltiga nyttodata) 11 Modul 4 till 7 Som ovan 12 Modul 8 till 10 Som ovan Reserverade - Tabell Systemspecifik diagnostik från en CPX PROFIBUS diagnostik och fesökning 11

14 5.2 CPX modul- och kanaldiagnostik För händelser i diagnosbyte i kanalspecifik diagnos gäller: Händelser anges enligt modulnummer i obruten stigande ordningsföljd: Händelserna följer alltid modulnumrens ordningsföljd, oberoende av diagnosmeddelandenas tidsförlopp Vid modul- och kanalspecifika fel på en modul avges endast det modulspecifika diagnosmeddellandet. Vid flera kanalspecifika fel på en modul, avges endast kanalens diagnosmeddelande med lägst kanalnummer. Max 11 diagnosmeddelanden kan bearbetas. I kanaldiagnostikens första byte anges kanalnummer (bit 0-5) och typ (bit 6-7: 00=reserverad; 01=ingång; 10=utgång; 11=in-/utgång). I den andra byten anges felkod (bit 0-4) och kanallängd (bit 5-7: 000=reserverad; 001=1 bit; 010=2 bitar; 011=4 bitar; 100=1 byte; 101=1 ord; 110=2 ord; 111=reserverad.). Modulspecifik diagnostik (7 byte) Byte Innehåll Beskrivning 22 Rubrik 47 h för CPX-terminal 23 Modulspec. diag. modul Motsvarande modul har ett diagnosmeddelande 24 Modulspec. diag. modul Motsvarande modul har ett diagnosmeddelande Reserverad - Tabell Moduldiagnostik från en FESTO CPX-terminal Kanalspecifik diagnostik (variabel längd) Byte Innehåll Beskrivning 29 Kanalspec. diag. modul x byte 1 Innehåller modulnummer 30 Kanalspec. diag. modul x byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 31 Kanalspec. diag. modul x byte 3 Fel och kanaltyp 32 Kanalspec. diag. modul y byte 1 Innehåller modulnummer 33 Kanalspec. diag. modul y byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 34 Kanalspec. diag. modul y byte 3 Fel och kanaltyp 59 Kanalspec. diag. modul z byte 1 Innehåller modulnummer 60 Kanalspec. diag. modul z byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 61 Kanalspec. diag. modul z byte 3 Fel och kanaltyp Tabell Kanaldiagnostik från en Festo CPX-terminal kan diagnostiken som DP-mastern samlat in läsas över till register i PLC:n och sedan utvärderas. Det finns färdiga funktioner för detta i form av FB 192 eller FB 230 i S5, systemfunktionen SFC13 eller FB125 i S7. FB125 beskrivs närmre i kapitlet Diagnos enligt Siemens. Felkoden anger typ av fel. 0 till 15 följer standard. För kod gäller: 16: Felaktikt ventilläge 17: Overflow cykelräknare 18,19, 26, 27, 28, 29: Reserverade 20: Parametreringsfel (konfig. bart) 21: Parametreringsfel (dataformat) 22: Parametreringsfel (linjär skala) 23: Parametreringsfel (övre skala) 24: Parametreringsfel (undre gräns) 30: Ingen bussförbindelse 31: Kanalavbrott Tabell Diagnosutvärdering av CPX i Siemens PLC 5.3 Diagnosutvärdering i PLC I DP-mastern samlas diagnostiken från den decentrala periferin, sedan skall den användas och bearbetas i styrsystemet. I tabell visas exempel på hur styrsystemen kan ta tillvara diagnostiken. Exemplen är hämtade från Siemens styrsystem SIMATIC S5 och S7. Med program i OB23, 24, 35 (S5) respektive OB 82 och OB 86 (S7) Tabell Funktionsblock och systemfunktioner för SIMATIC 12 PROFIBUS diagnos och felsökning

15 5.4 Onlinediagnostik Med Siemens konfigureringsverktyg (HW-CONFIG för S7) kan man kommunicera online med de DPslavar som har implementerat S7- funktioner. Till exempel CPXterminaler. Funktionerna är ekvivalenta med DPV1 men används av konfigureringsverktyget direkt utan extra programmering och ger en grafisk bild av status med direkt åtkomst till diagnosdata 5.5 DPV1 diagnostik från CPX För de DP-mastrar som klarar DPV1 finns mycket mer information att hämta. I slaven är informationen organiserad i minnesareor som adresseras med slotnummer (0 för den fysiska enheten, för data) och indexnummer (0 till 254). Varje index innehåller 1 till 64 byte data (normen tillåter upp till 240 byte per index). Bild Onlinediagnostik av CPX med Siemens SIMATIC-Manager Slot 1 till exempel innehåller systemdata och parametrar, slot 2 kanalspecifika modulparametrar, slot 3 en kommandobox för indirekt adressering av övriga data. Slot 100 till 147 innehåller moduldata för modul 0 till 47. Här finns till exempel moduldiagnos i index 18 (länd 4 byte) och kanaldiagnos i index 23 (alla ingångar, längd 64 byte) och index 24 (alla utgångar, längd 64 byte). I PLC:n läser/skriver man data med funktionerna RD_REC/WR_REC (S7-mod) respektive RDREC/WR- REC (enligt IEC ). Exempel: Läsning av Slot 1, Index 20, Parametrar för diagnosminne: CALL SFC 59 RD_REC REQ:=TRUE //Order att läsa IOID:=B#16#54 //ID för adress LADDR:=W#16#6 //Slavadress RECNUM:=B#16#14 //Datanr 20 RET_VAL:=MW100 //Ev. felkod RECORD:=P#M110.0 BYTE 8 //Minne och längd för data BUSY:=M10.0 //Läsning pågår. Bild DPV1-strukturen av data för CPX-terminalen Index Namn Längd (byte) Åtkomst Datapost- nummer *) Funktionsnr 16 Systemdata 16 R (reserverad) 17 Systemparam. 8 R/W (reserverad) Reserv 64 R/W Systemdiagnosdata 8 R Parameter för 8 diagnosminne R/W Diagnosminne Inmatning 0 10 R Diagnosminne Inmatning 1 10 R Diagnosminne Inmatning R Diagnosminne Inmatning R Radera 1 diagnosminnet W (reserverad) Bild DPV1 diagnostik från CPX-terminal PROFIBUS diagnostik och fesökning 13

16 6. Slavdiagnostik enligt Bosch-Rexroth Drive & Diagnostic Link (DDL) från Bosch Rexroth är ett system för att ansluta on/off-ventiler, reglerventiler, digitala och analoga I/Omoduler till olika bussystem. Bilden visar bussmodulen för PROFIBUS. Alla anslutna moduler övervakas liksom matningsspänningen. För ventilspolar övervakas både kortslutning och trådavbrott. Diagnostiken börjar redan på bussmodulen med två lysdioder: RUN som lyser grönt när bussen fungerar, konfigurationen stämmer och datatrafiken löper. STOP som lyser rött om kommunikationen inte fungerar. Diagnostiken för de anslutna modulerna följer DP-norm med 6 byte standarddiagnostik och 10 byte utökad diagnostikddl:s olika moduler har alla lysdioder för diagnos på plats. Via PROFIBUS meddelas sedan diagnostik enligt bilden. Bild DDL, Drive and Diagnostic Link, Busmodule Först standarddiagnostik 6 byte enligt DP-norm. (Se sidan 5). Därefter en header-byte med information om diagnosdatans längd och 4 byte med översiktsdiagnos för bussmodulen. Sedan följer individuell diagnostik för varje ansluten modul. Tabellen nedan visar ett exempel för en bussmodul och DDL med en ventilenhet med 32 utgångar. Bild DDL-modul 14 PROFIBUS diagnos och felsökning

17 7. Slavdiagnostik enligt Siemens Siemens har integrerat PROFIBUS i sina styrsystem. Inte endast som kommunikationsbuss för att ansluta decentral periferi utan även som systembuss och som en integrerad del av systemens operativsystem. Funktioner som nyligen gjorts tillgängliga med DPV1 har Siemens redan använt i flera år som en del av systemets dignostik. I engineeringstationer och operatörspaneler/system kan funktionen CPU Messages aktiveras, vilken då öppnar ett diagnosfönster så snart något fel uppstår centralt eller decentralt. 7.1 Färdiga diagnosfunktioner För diagnostiken från DP-slavar finns färdiga programpaket som tar hand om och utvärderar diagnostiken. FB 125 och FC 125 håller reda på alla diagnostelegram och lägger upp informationen i minnesareor, DB, där sedan operatörspaneler och operatörsstationer kan hämta datan och visa den i likaledes färdiga bilder. Standarddiagnostik enligt PROFI- BUS-normen ger t ex med statuslistan alla slavar som fungerar. Bild Diagnos i engineeringstation i form av CPU-meddelanden Dessutom visas vilka slavar som meddelar att de har diagnostikdata. I tillverkarspecifika diagnostikdata får man sedan in stations-, moduloch kanaldiagnostik. Funktionerna finns inlagda i operativsystemet för PLC:n. En diagnosbegäran från en slav skapar ett interrupt, vilket orsakar CPU:n att anropa ett OB (OB82, OB86). Där utvärderas sedan diagnostiken och görs tillgänglig för operatörssystemet. Bild FB125 för diagnos Bild Färdig bild till olika HMI-enheter för statusvisning från alla slavar PROFIBUS diagnostik och fesökning 15

18 Kopplingen mellan styrprogram i PLC:n och HMI-enheten sker via de datablock som hör till anropet av FB 125 och FC 125. För operatörspaneler och touchpaneler är bilderna något enklare men med samma funktionalitet. Från en översiktsbild kan man begära upp specifik diagnostik för en enskild slav. Felen presenteras i klartext: kortslutning, trådavbrott, överskridet/underskridet mätområde, underspänning, överspänning, överbelastning, för hög temperatur, parametreringsfel, givarspänning saknas mm. Bild Koppling mellan styrprogram och operatörspanel Mer än 500 olika felorsaker kan redovisas. Bild Detaljerad diagnosbild på kanalnivå 16 PROFIBUS diagnos och felsökning

19 8. Kabeldiagnostik Diagnostik behövs ju inte bara i PROFIBUS - slavarna. Felet kan lika gärna uppstå mellan stationerna. PROFIBUS - kabeln är i många lägen en utsatt del av anläggningen. Det är viktigt att kunna hålla koll på kabeln. Både under installation, drifttagning och sedan under löpande drift. För detta finns flera olika verktyg: busstestare, bussanalysatorer och diagnosrepeater. Därigenom kan den kommunicera med både master av klass 1 (PLC) och med master av klass 2 (konfigureringsverktyget). Vid uppstart kan antingen konfigureringsverktyget eller PLC:n begära att topologin fastställs. När det är gjort är diagnosrepeatern redo att övervaka bussen och meddela när ett fel uppstår. Tack vare att topologin då är känd kan både felets avstånd och placering i förhållande till slavarna meddelas. Bild Diagnosrepeater Busstestare och analysatorer behandlas i kaptitlen om felsökning även om gränserna mellan felsökning och diagnos är flytande. 8.1 Diagnosrepeater Diagnosrepeatern ansluts där man ändå skulle haft en repeater och ger då information om de båda segmentdelar som utgår från andra sidan av repeatern. Vid uppstart gör den en uppmätning av nätverket genom att mäta ekon från alla deltagare. Diagnosrepeatern ansluts som PROFIBUS-slav med egen nodadress. Konfigurering Konfigurering Snabbanslutning Snabbanslutning av av busskabel busskabel (Fast (Fast Connect) Connect) Passar Passar både både S7-300 S7-300 montageskena montageskena och och DIN-skena DIN-skena IP20 IP20 PG PG interface interface Lysdioder Lysdioder visar visar segmentaktivitet segmentaktivitet och och segment segment med med kabelfel kabelfel Följande Följande fel fel identifieras identifieras Trådavbrott Trådavbrott på på datalinjerna datalinjerna A, A, B Kortslutning Kortslutning mot mot skärm skärm på på linjerna linjerna A,B A,B Termineringsmotstånd Termineringsmotstånd som som saknas saknas Felmeddelande Felmeddelande ger: ger: Namnet Namnet på på PROFIBUS-segmentet PROFIBUS-segmentet Felposition Felposition (t (t ex ex mellan mellan station station x x och och y) y) Information Information om om avståndet avståndet mellan mellan stationerna stationerna Specifikation Specifikation av av typen typen av av fel fel (t (t ex ex trådavbrott) trådavbrott) Bild Onlinediagnos av PROFIBUS-kabel Diagnosrepeatern Diagnosrepeatern fastställer fastställer busstopologin busstopologin Start Start från från STEP7 STEP7 (V51. (V51. SP2) SP2) eller eller COM COM PROFIBUS PROFIBUS (V5.1 (V5.1 SP2) SP2) Start Start från från PLC PLC användarprogram användarprogram (V5.1 (V5.1 SP2) SP2) SFC103 (starttopologi) SFC103 (starttopologi) REQ := E0.0 REQ := E0.0 DP_ID := 1 DP_ID := 1 RETVAL := MW 100 RETVAL := MW 100 BUSY := M 2.0 BUSY := M 2.0 Slavavstånd S7-CPU 2 Segment 1 3 STEP7 COM PROFIBUS 0 Start Topologi-undersökning Segment 2 Segment 3 Ett Ett fel fel uppstår uppstår i i ett ett bussegment bussegment Genom Genom att att mäta mäta reflektionerna reflektionerna på på kabeln kabeln bestämmer bestämmer diagnostikrepeatern diagnostikrepeatern avståndet avståndet till till felet felet och och typen typen av av fel fel och och rapporterar rapporterar det det till till mastern mastern med med vanlig vanlig slavdiagnostik slavdiagnostik Bild Initiering av Diagnosrepeater PROFIBUS diagnostik och fesökning 17

20 Möjligheten att direkt i PLCprogrammet ta hand om informationen från diagnostikrepeatern är ny hösten Det innebär att programmet kan reagera mera exakt på fel på bussen. Även korta sporadiska fel som DP-mastern hanterar genom att repetera DP-telegrammet, kan nu detekteras och utvärderas i programmet. PROFIBUS DP är en mycket kapabel buss. Den kan fortsätta att fungera även om flera hundra telegram i sekunden blir förstörda av störningar. Detta tack vare avancerad feldetektion (HD 4) och en inbyggd repetitionsfunktion. Därför upptäcker man sällan sporadiska störningar annat än med PROFIBUS-analysator eller oscilloskop. Nu finns möjligheten till kontinuerlig övervakning och utvärdering. Både i engineeringstationen, operatörsstationen och i PLC-programmet. Sparar sporadiska fel fel i i en en buffert! Detailanzeige zum selektierten Ereignis (Ereignis kommend): Export Export av av diagnostikbufferten till till fil fil Bufferten Bufferten kan kan läsas läsas med med STEP7 STEP7 eller eller PLC PLC programmet Diagnosbufferten Diagnosbufferten sparar sparar de de senaste senaste felen felen per per segment segment med med tidmärkning tidmärkning (dag (dag och och klockslag) klockslag) kommande/gående kommande/gående kort kort översiktsinformation översiktsinformation Välj händelse Grafisk Grafisk representation representation av av händelsen händelsen var var varför varför vad vad göra göra Startzeitpunkt der Statistikdaten (Baugruppenzeit): Fehlerrate [%] :31:17 Statistikinformation i i STEP7 STEP7 eller eller PLC PLC programmet För För många många störningar. störningar. Det Det är är inte inte längre längre möjligt möjligt att att kommunicera. kommunicera. 50 Störningar Störningar finns. finns. Det Det är är fortfarnade fortfarnade möjligt möjligt att att kommunicera. kommunicera. 08:26:17 26: :3 7 26:4 7 26:5 7 27:0 7 27:17 Inga Inga störningar störningar på på bussen. bussen. Optimal Optimal kommunikation kommunikation på på segmentet. Zeit [m:s] Skalan är linjär. x har alltid tidbasen 60 sekunder, y I skala 0-100% Statistiken kan kan exporteras till till fil fil Bild Kvalitetsutvärdering av bussen 18 PROFIBUS diagnos och felsökning

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc 1 0501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling av matning... 3 2. Matning... 3 2.1 Krav på extern likströmsmatning

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com.doc 1 GSM- / PSTN-Com Gällande från mjukvaruversion GSM Com 835504 PSTN Com 839000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning Beskrivning En del av BuildingPortalSuite 1 Översikt Aktivt larm Namn, klass och meddelande väljs av användaren i Inställningar Bläddring mellan aktiva alarm Klicka på pilarna för att bläddra Kvittera

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Sida 1 av 19 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(19) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 IsoBase menyer och optioner...

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer