PROFIBUS diagnos och felsökning 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROFIBUS diagnos och felsökning 1"

Transkript

1

2

3 Innehåll INNEHÅLL PROFIBUS DIAGNOS PA exempel PROFIBUS STANDARD Obligatorisk slavdiagnostik Utökad slavdiagnostik Diagnostik och larm med DPV DIAGNOSTIK ENLIGT BECKHOFF AUTOMATION Konfiguration av BK Slavdiagnos från BK Utökad diagnostik från Beckhoff slav SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT MITSUBISHI ELECTRIC Slavdiagnostik från Mitsubishis MT-serie Diagnosexempel från en MT-nod SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT FESTO CPX standarddiagnostik CPX modul- och kanaldiagnostik Diagnosutvärdering i PLC Onlinediagnostik DPV1 diagnostik från CPX SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT BOSCH-REXROTH SLAVDIAGNOSTIK ENLIGT SIEMENS Färdiga diagnosfunktioner KABELDIAGNOSTIK Diagnosrepeater FELSÖKNING Oscilloskop Busstestare BT200 från Siemens PROFIBUS Busstest II från HMS PROFIBUS Tester från Softing PROFIBUS Analysatorer... Fel! Bokmärket är inte definierat Siemens PROFIBUS-analysator: Amprolyser PROFIBUS Analyzer från Softing Test av fiberoptiska kablar Fiberoptisk mätning i en OLM Fiberoptisk effektmätare OTDR 28 PROFIBUS diagnos och felsökning 1

4 2 PROFIBUS diagnos och felsökning

5 Inledning Ett fungerande PROFIBUS-system där felsökning och diagnostik inte behövs är naturligtvis det bästa. Det kommer man mycket nära med rätt installation. Yttre störningar, mekanisk åverkan och anläggningsdelar som slits ger dock så småningom fel. Då bör man kunna felsöka med rätt verktyg och utnyttja den information som finns. Ett länge eftersatt område för PROFIBUS är den omfattande diagnostik som finns men inte utnyttjas. Rätt tillvaratagen dignostik ger: kortare felsökning förebyggande underhåll planerade stopp bättre kvalitet högre produktivitet större tillgänglighet Allt tillsammans leder till bättre totalekonomi och en bättre arbetssituation för service- och underhållspersonal Diagnostik Felsökning PROFIBUS diagnos och felsökning 3

6 1. PROFIBUS diagnos Den allra bästa informationen får man från PROFIBUS PA produkter. De ger underlag för statistik, uträkning av förslitning, kvalitetsberäkningar, processoptimering, förebyggande underhåll, planerade stopp mm Mätvärden och status Diagnos och underhåll Diagnostiken utnyttjar DPV1, vilket ger ett utrymme på 63 kb för information och parametrar hos slaven. Möjligheter som endast i mycket liten omfattning har börjat utnyttjas i dagens processystem, men som kommer att få en mycket större betydelse i framtiden. Tack vare det stora minnesutrymmet och inbyggda funktioner kan diagnostiken bearbetas och larmen begränsas till de allvarliga situationerna. Övrigt kan i stället läggas upp i form av till exempel trendkurvor och statistik, underhållsinformation och annan information som kan hämtas när den behövs. Vid optimering, felsökning, kvalitetsuppföljning, produktionsdokumentation eller planering av förebyggande underhåll kan man hämta informationen till en central engineeringstation för att då bearbetas. Ingångs och utgångsparametrar och linjarisering Bild 1.1 Diagnostik i PROFIBUS PA Ventilkropp: En digital ingång i kombination med en yttre givare kan meddela om det finns otätheter i ventilhuset. Tätningsbox: En gångfunktion i regulatorn jämför hur ställdonet går med en erfarenhetsmässigt framtagen kurva och kan då utvärdera avvikelser som kan bero på problem med tätningsboxen. Reglersvar och trendkurvor och mer Positionerare: Fel i hårdvaran (till exempel mätinsamlingen) och mjukvaran upptäcks och meddelas, sålänge positioneraren principiellt fungerar och kommunikationen är i drift. Klaff/säte: Uppstår avvikelser i den automatiska nollpunktsinställningen så kan det åtgärdas. Många extra övervakningsfunktioner kan byggas in. 1.1 PA exempel Fel % I en undersökning som Infraserv gjorde 1998 kontrollerade man och beskrev felen i 212 ventiler. Bilden visar fördelningen av felen. Med denna undersökning som grund kan man se vad PROFIBUS kan ge: Bälgtätning: En tryckgivare i höljet till ventilen kan via en digital ingång larma om otätheter. Pn. ställdon: En mjukvarufunktion i ställdonsregulatorn övervakar regleringen och meddelar avvikelser Bälg tätning Pneumatiskt ställdon Bild 1.2 Reglerventil med DPV1 Ventilkropp Tätningsbox Positionerare Klaff/ säte Studie på 212 ventiler (Infraserv HOECHST) 4 PROFIBUS diagnos och felsökning

7 2. PROFIBUS standard I PROFIBUS normen beskrivs hur systemet begär diagnostik. Styrsystemet begär diagnostik från DP-mastern med funktionen DDLM_Get_Master_Diag. DDLM_Get_Master_Diag Masterstatus Stop Clear Operate Slavdiagnos Slav 0 till 125 Först frågar man efter masterns status och om svaret blir operate kan man gå vidare. Statuslistan ger svar på vilka slavar som fungerar som de skall. Systemdiagnos Statuslista Vilka slavar har skickat diagnosbegäran Vilka slavar har fungerande datatrafik Systemdiagnosen visar vilka slavar som har något fel och därför meddelat att de har diagnostik att lämna. Slavdiagnosbegäran skickas till respektive slav och ger då slavspecifik diagnostik. 2.1 Obligatorisk slavdiagnostik Grundläggande diagnostik skickas i 6 byte. I dessa har varje bit sin bestämda betydelse fastlagd i standarden. Diagnostiken är en tvåvägskommunikation där slav och master var för sig kan sätta eller återställa bitar. Denna dialog kan pågå under flera Bild Information från DP-master kan lämna normala I/O-data utan vill lämna diagnostik, få korrekt konfiguration eller bli parametrerad. Notera till exempel: Bit 1.2 konfigureringsfel respektive bit 1.6 parametreringsfel vid uppstart. Bit 2.1 diagnosbegäran och bit 1.3 utökad diagnostik (mer än 6 byte diagnostik). 2.2 Utökad slavdiagnostik Diagnostiken från slaven är uppdelad i tre delar: Stationsdiagnostik Moduldiagnostik Kanaldiagnostik I byte 7 till 32 finns den utökade slavdiagnostiken. Om inget fel finns kan detta utrymme användas för statusinformation (tillverkarspecifikt). Diagnosbyte 1 Diagnosbyte 2 Diagnosbyte 3 Diagnosbyte 4 Diagnosbyte 5 och 6 Bit 0: Slaven kan inte nås. (sätts av mastern, återställs av slaven vid kontakt) Bit 1: Slaven inte redo för datakommunikation. (uppstart) Bit 2: Konfigureringsfel. (sätts av slaven om börkonfiguration ej lika ärkonfiguration) Bit 3: Utökad diagnostik finns. (från byte 7 och framåt) Bit 4: Begärd diagnostiktjänst supportas inte. (sätts av slaven) Bit 5: Icke plausibelt slavsvar. (sätts av mastern, återställs av slaven) Bit 6: Parameterfel. (sätts av slaven) Bit 7: Slaven har parametrerats av annan master (sätts av mastern om värdet i Byte 4 ej är masterns adress. Återställs av slaven) Bit 0: Parameterbegäran. (sätts av slaven) Bit 1: Statisk diagnostikbegäran. (sätts av slaven, mastern hämtar diagnostik) Bit 2: Sätts alltid av slaven till 1. Bit 3: Watchdog är aktiverad. (sätts av slaven) Bit 4: Freezebegäran mottagen. (sätts av slaven) Bit 5: Syncbegäran mottagen. (sätts av slaven) Bit 6: Reserverad Bit 7: Slaven inaktiv. (sätts av mastern om slaven tagits ur listan) Bit 0-6: Reserverade Bit 7: Overflow. (sätts av slaven om den har mer diagnostik än vad som rymms i diagnostiktelegrammet, sätts av mastern om den får mer diagnostik än vad som ryms i diagnostikbufferten) Masteradress = parametrerande master. Om slaven saknar master sätts den till 255. Slavens identnummer Bild 2.1.2: Obligatorisk slavdiagnos enligt PROFIBUS standard busscykler om slaven fortfarande ej PROFIBUS diagnostik och fesökning 5

8 För modulära slavar och mera intelligenta slavar kan diagnostiken utökas till maximalt 244 byte med DPV0 (och mera med DPV1). Här kan då diagnostik för upp till 64 moduler med vardera upp till 64 kanaler överföras. I ett telegram ryms dock bara diagnostik från maximalt 66 kanaler uppdelade på upp till 64 moduler. Om fler kanaler är felaktiga samtidigt meddelas diagnostik-overflow. Vid diagnostik enligt DPV0 är informationen konfigurerad enligt bilden. Vid diagnostik enligt DPV1 finns information i GSD-filen om hur diagnostikdata är konfigurerade. 2.3 Diagnostik och larm med DPV1 Med DPV1 kan man förutom den normala diagnostiken från en slav även få larm och utökad information. Begäran om larmrapport (alarm receipt) och annan extra information skickas då som acykliska telegram. Från en DPV1-slav behöver inte diagnossvaret följa normen för utökad diagnostik beskriven på föregående sida. I GSD-filen anges om diagnostiken följer DPV0 eller är en DPV1-diagnostik. För DPV1 kan klartext knytas till diagnosmeddelandena och därmed underlätta felsökningen. Diagnostelegrammet från en DPV1- slav är uppbyggt enligt en diagnostikmodell i profilen för DPV1. I larmkön är varje larm kvar och aktivt till dess mastern har kvitterat larmet. Diagnos från slav nummer Diagnos från modul nummer 0 63 Diagnos från kanal nummer Diagnostik från moduler och kanaler samlas i en buffert och överförs till mastern utan kvittering. Diagnostelegram från slaven. Innehåller upp till 32 byte information, varav den utökade diagnosdelen är upp till 26 byte. Med extra utökad diagnostik kan telegrammet vara upp till 244 byte och klarar då diagnostik från upp till 64 moduler med upp till 64 kanaler (dock ej samtidigt). 0 = reserverad 1 = kortslutning 2 = för låg spänning Modulnummer 3 = för hög spänning 4 = överbelastad Kanalnummer 5 = för hög temperatur 6 = trådavbrott Felkod 7 = överskridet mätområde 8 = underskridet mätområde 9 = annat fel = reserverade = tillverkarspecifikt Bild Utökad slavdiagnostik enligt PROFIBUS standard Master Anrop och bearbetning av program-block för larmhantering Cyclic input data Slave diagnostic Cyclic output data Diagnostic request Diagnostic announce Alarm type and alarm data Cyclic output data Cyclic input data Request alarm receipt Response alarm receipt Cyclic output data Cyclic input data Bild Diagnostik och larm med DPV1 Slav Bufferten kan vara mycket större än de 244 byte som var begränsningen för en DPV0-slav. Diagnostikbuffer Moduldiagnostik Kanaldiagnostik Revisionsnummer Diagnostikmodell Statusbuffert Statusmeddelanden Larmkö Larm n+x Larm n+1 Larm n Standarddiagnostik (Byte 1-6) Statusdata Larmdata Modulrelaterad diagnostik Kanalrelaterad diagnostik Revisionsnummer Bild Diagnostikmodell för DPV1 slavar 6 PROFIBUS diagnos och felsökning

9 3. Diagnostik enligt Beckhoff Automation Diagnostiktelegram har fördelen att de kan påverka styrsystemet automatiskt och direkt åstadkomma en reaktion på felet. Men redan ute på DP-slaven sker en indikering av felen och en diagnos kan starta redan här. Bilden ovan visar hur man med två små lysdioder kan förmedla mycket information. Både felorsak och numret på den modul där felet uppkommit. Bild Konfiguration av Beckhoff slav BK Konfiguration av BK3100 I bilden ser vi att mängden diagnosdata som slaven skall lämna är konfigurerbart. I den aktuella konfigurationen har vi valt maximal diagnostik: 64 byte. Utökad dignosdata följer standard och är uppdelad i stationsdiagnos och modul-/kanaldiagnos. Varje fel upptar 8 byte från byte nummer 8 och därmed kan upp till 7 feldiagnoser översändas med ett telegram. Om det finns fler än 7 fel hos en slav meddelas diagnosoverflow. 3.2 Slavdiagnos från BK3100 Bilden är ett skolexempel på implementering av diagnos enligt Bild Slavdiagnos från en Beckhoff slav PROFIBUS standard. Från byte 6 ligger den Beckhoffspecifika diagnostiken. Först en information om hur långt diagnostelegrammet är. Vid ett fel är det 16 byte långt och vid 7 samtidiga fel hos en och samma slav är diagnosdatapaketet 64 byte långt. Bild Diagnostik börjar redan på modulen PROFIBUS diagnostik och fesökning 7

10 3.3 Utökad diagnostik från Beckhoff slav Bilden visar två olika uppsättningar stationsdiagnosdata. I det övre paketet är byte 0 och 1 båda 0 vilket indikerar antingen initialiseringsfel eller bussfel. Vid initialiseringsfel är byte 2 skild ifrån 0 och visar en felkod. Vid bussfel är byte 3 skild från 0 och visar en felkod. Om stationsdiagnosen visar fel i parameterdata eller konfigurationsdata har byte 0 värdet 0 och byte 1 värdet 255. Bild Stationsdiagnos från en Beckhoff slav Beckhoff har slagit ihop moduldiagnostiken med kanaldiagnostiken och visar med 8 byte felet i en bestämd kanal. För analoga kanaler visas en statusbyte med information om gränsvärden mm. För digitala kanaler visas vilken kanal på modulen som har kortslutning. (Endast digitala ingångsmoduler med 2 kanaler har diagnostik, 4-kanaliga moduler saknar diagnostik) Bild Modul/kanaldiagnostik från en Beckhoff slav Beckhoffs plintbuss kan DPV1. Om även mastern kan DPV1 kan man vid konfigurationen ange att diagnostik skall ske med acyklisk DPV1-kommunikation. Det ger större frihet att lägga upp diagnostikdata. Bilden visar hur de tillverkarspecifika diagnosdatan är upplagda. För att läsa DPV1 diagnostik måste mastern aktivera DPV1-READ vilket t ex i ett SIMATIC S7 system sker med en speciell systemfunktion SFB52 (RDREC). Bild DPV1 diagnostik från en Beckhoff slav 8 PROFIBUS diagnos och felsökning

11 4. Slavdiagnostik enligt Mitsubishi Electric I detta exempel skall vi se på hur Mitsubishi Electric hanterar diagnostik. I styrsystemet använder man sig av buffertminnen, BFM, för lagring av information från/till periferin. Både rena ingångs- och utgångsdata till I/O, adressinformation och kommunikationsdata från/till PROFIBUS DP-mastern finns på olika ställen i dessa buffertminnen. BFM 2040 till 2079 innehåller upp till 80 byte standarddiagnostik från upp till 8 slavar samtidigt. Felarea 1 visar alltid det senast uppkomna felet. Felarea 2 till 8 visar antingen de senaste 2:a till 8:e felet eller de första 7 felen beroende hur det parametrerats. Diagnostiken tolkas i DP-mastern och skickas till styrsystemet i form av en felkod som hamnar i fjärde buffertminnet för respektive felarea. Här kan det t ex stå att tillverkarspecifika diagnosdata finns. Då får man gå till BFM 2096 till 2110 och där läsa denna diagnostik. 4.1 Slavdiagnostik från Mitsubishis MT-serie I Mitsubishis PROFIBUS manual kan vi läsa: Utseendet på den tillverkarspecifika felkodsarean beror på vilken diagnostik tillverkaren använt i sin slavnod. Det finns tre olika sorters diagnostik. Device related trouble information, identifier related trouble information och channel related trouble information. För att vara säker på hur data lagras i olika tillverkares noder bör tillhörande manualer konsulteras. BFM 2096=Detta BFM innehåller antalet bytes tillverkarspecifika fel som börjar från BFM 2098 och framåt. Felarea 1..8 Bild 4.1.1: Buffertminne (BFM) i styrsystemet där information från PROFIBUS-mastern lagras BFM 2098: Tar vi Mitsubishis egna PROFIBUS DP-slavar som exempel så delar man upp all diagnostik i kanaler. Upp till 80 kanaler kan redovisas i BFM 2096 till Varje digital modul med 4, 8 eller 16 I/O tar en kanal och de analoga modulerna tar en kanal per analogt I/O, alltså 4 kanaler för en 4AImodul. En slavnod kan skicka information eller felkoder till en DP-master. Mängden information eller fel som skickas beror på tillverkaren av noden. Exempelvis kan information om kortslutning på noder, problem med låg spänning, ej anslutna givare osv rapporteras till PLCsystemet. Tillverkarspecifika fel finns tillgängliga då den generella felkoden är H200 och i felkoden skall bit 11 vara ettställd. Tillverkarspecifika fel lagras i buffertminnet på A(1S)J71- PB92D i arean BFM BFM 2099: BFM 2100 till 2110: Kanal 8 till 80 på samma sätt Bild PROFIBUS diagnostik och fesökning 9

12 4.2 Diagnosexempel från en MT-nod Modellbeteckning Antal I/O Antal kanaler Kanalnummer BFM MT-X16 16 ingångar BIT 8 MT-X16 16 ingångar BIT 9 MT-X16 16 ingångar BIT 10 MT-Y16T 16 transistorutgångar BIT 11 MT-4AD 4 analoga kanaler in BIT MT-4AD 4 analoga kanaler in BIT 0-3 MT-4DA 4 analoga kanaler ut BIT 4-7 MT-4DA 4 analoga kanaler ut BIT 8-11 MT-Y4R 4 reläutgångar BIT 12 Tabellen här bredvid visar ett exempel på en konfiguration med MT-moduler. MT-modulerna är insatta i tabellen i samma ordning som de är installerade till höger om bussnoden MT-DP12. Denna MT-nod använder kanal P g a att MT-noderna kan bestyckas med valfria moduler och i valfri ordning kan antalet kanaler vara olika för varje MT-nod. Även betydelsen av kanalerna kommer att variera beroende på bestyckningen av MT-noden. Tabell Konfigureringen bestämmer diagnoskanalerna Tabellen här bredvid visar nätkonfigurationen för två MT-slavar. I tabellen därunder visas registren med diagnosinformationen. Notera att BFM 2097 visar om diagnostelegrammet har mer än 26 byte diagnosdata. Från PROFIBUS standarden kommer vi ihåg att standard-diagnostik består av upp till 32 byte varav 6 byte är statusinformation och upp till 26 byte är diagnosdata. Tabell 4.2.2: Nätverkskonfiguration för en Mitsubishi master med två MT slavar Tabell Innehåll i diagnosregistren 10 PROFIBUS diagnos och felsökning

13 5. Slavdiagnostik enligt FESTO FESTO s PROFIBUS-modul CPX för decentrala I/O och ventiler har fleradiagnosmöjligheter. [1] BF: Bus Fault (röd) [2] PS: Power Supply (grön) [3] PL: Power Load (grön) [4] SF: System Failure (röd) [5] M: Modify (gul) På plats kan man via lysdioder se hur terminalen mår: PS och PL visar kvalitén på spänningsmatningen till logik respektive utgångar och ventiler. SF indikerar systemfel och M visar om parametrar är ändrade eller tvångsstyrning är aktiv Systemdiagnos Moduldiagnos Kanaldiagnos BF visar bussfel. Bussfelen meddelas också DP-mastern om den systemspecifika diagnosen är aktiverad. Om PS lyser grönt och BF är släckt fungerar bussen och datautbyte sker. Om BF blinkar rött finns ett bussfel. Det kan antingen bero på felaktig adress eller dubbeladressering, skadad eller felaktig anslutning, avbruten, kortsluten eller störd bussförbindelse eller något fel i konfigurationen. 5.1 CPX standarddiagnostik Om bussförbindelsen fungerar kan diagnos ske via bussen på flera sätt: Statusbitar i form av 8 ingångar som överförs med cykliska data I/O-diagnosgränssnitt som möjliggör åtkomst till CPX-terminalens interna data (16 ingångar och 16 utgångar) DP-norm diagnos. Dels de första 6 byten och dels utökad diagnostik med system-, modul- och kanaldiagnostik. Diagnos via DPV1 som ger åtkomst till alla systemdata för CPX-terminalen. Bild Slavdiagnostik med FESTO:s CPX modul Byte Stationsdiagnosinformation Innehåll 0 Stationsstatus 1 1 Stationsstatus 2 2 Stationsstatus 3 3 Masteradress 4 Ident High Byte 5 Ident Low Byte Tabell Normdiagnos från en CPX Standard (6 byte) och utökad ( upp till 56 byte) diagnostik från en CPXterminal. Standarddiagnostiken följer helt standard. Systemdiagnostiken ger en översikt över de upp till 10 moduler som kan vara anslutna till CPX-terminalen. Den utökade diagnostiken är uppdelad i Systemspecifik, Modulspecifik och Kanalspecifik diagnostik. Systemspecifik diagnostik (16 byte) Byte Innehåll Beskrivning 6 Rubrik C H för CPX-terminal 7 Typ 82 H för CPX-terminal 8 Slot 0 H för CPX-terminal 9 Slot 0 H för CPX-terminal 10 Modul 0 (bit 0 och 1) Modul 3 (bit 6 och 7) 2 bitar per modul 00= inget fel (giltiga nyttodata) 01= modulfel (ogiltiga nyttodata) 10= felaktig modul (ogiltiga data) 11= modulavbrott/modul finns ej (ogiltiga nyttodata) 11 Modul 4 till 7 Som ovan 12 Modul 8 till 10 Som ovan Reserverade - Tabell Systemspecifik diagnostik från en CPX PROFIBUS diagnostik och fesökning 11

14 5.2 CPX modul- och kanaldiagnostik För händelser i diagnosbyte i kanalspecifik diagnos gäller: Händelser anges enligt modulnummer i obruten stigande ordningsföljd: Händelserna följer alltid modulnumrens ordningsföljd, oberoende av diagnosmeddelandenas tidsförlopp Vid modul- och kanalspecifika fel på en modul avges endast det modulspecifika diagnosmeddellandet. Vid flera kanalspecifika fel på en modul, avges endast kanalens diagnosmeddelande med lägst kanalnummer. Max 11 diagnosmeddelanden kan bearbetas. I kanaldiagnostikens första byte anges kanalnummer (bit 0-5) och typ (bit 6-7: 00=reserverad; 01=ingång; 10=utgång; 11=in-/utgång). I den andra byten anges felkod (bit 0-4) och kanallängd (bit 5-7: 000=reserverad; 001=1 bit; 010=2 bitar; 011=4 bitar; 100=1 byte; 101=1 ord; 110=2 ord; 111=reserverad.). Modulspecifik diagnostik (7 byte) Byte Innehåll Beskrivning 22 Rubrik 47 h för CPX-terminal 23 Modulspec. diag. modul Motsvarande modul har ett diagnosmeddelande 24 Modulspec. diag. modul Motsvarande modul har ett diagnosmeddelande Reserverad - Tabell Moduldiagnostik från en FESTO CPX-terminal Kanalspecifik diagnostik (variabel längd) Byte Innehåll Beskrivning 29 Kanalspec. diag. modul x byte 1 Innehåller modulnummer 30 Kanalspec. diag. modul x byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 31 Kanalspec. diag. modul x byte 3 Fel och kanaltyp 32 Kanalspec. diag. modul y byte 1 Innehåller modulnummer 33 Kanalspec. diag. modul y byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 34 Kanalspec. diag. modul y byte 3 Fel och kanaltyp 59 Kanalspec. diag. modul z byte 1 Innehåller modulnummer 60 Kanalspec. diag. modul z byte 2 Kanalnummer och in-/utgång 61 Kanalspec. diag. modul z byte 3 Fel och kanaltyp Tabell Kanaldiagnostik från en Festo CPX-terminal kan diagnostiken som DP-mastern samlat in läsas över till register i PLC:n och sedan utvärderas. Det finns färdiga funktioner för detta i form av FB 192 eller FB 230 i S5, systemfunktionen SFC13 eller FB125 i S7. FB125 beskrivs närmre i kapitlet Diagnos enligt Siemens. Felkoden anger typ av fel. 0 till 15 följer standard. För kod gäller: 16: Felaktikt ventilläge 17: Overflow cykelräknare 18,19, 26, 27, 28, 29: Reserverade 20: Parametreringsfel (konfig. bart) 21: Parametreringsfel (dataformat) 22: Parametreringsfel (linjär skala) 23: Parametreringsfel (övre skala) 24: Parametreringsfel (undre gräns) 30: Ingen bussförbindelse 31: Kanalavbrott Tabell Diagnosutvärdering av CPX i Siemens PLC 5.3 Diagnosutvärdering i PLC I DP-mastern samlas diagnostiken från den decentrala periferin, sedan skall den användas och bearbetas i styrsystemet. I tabell visas exempel på hur styrsystemen kan ta tillvara diagnostiken. Exemplen är hämtade från Siemens styrsystem SIMATIC S5 och S7. Med program i OB23, 24, 35 (S5) respektive OB 82 och OB 86 (S7) Tabell Funktionsblock och systemfunktioner för SIMATIC 12 PROFIBUS diagnos och felsökning

15 5.4 Onlinediagnostik Med Siemens konfigureringsverktyg (HW-CONFIG för S7) kan man kommunicera online med de DPslavar som har implementerat S7- funktioner. Till exempel CPXterminaler. Funktionerna är ekvivalenta med DPV1 men används av konfigureringsverktyget direkt utan extra programmering och ger en grafisk bild av status med direkt åtkomst till diagnosdata 5.5 DPV1 diagnostik från CPX För de DP-mastrar som klarar DPV1 finns mycket mer information att hämta. I slaven är informationen organiserad i minnesareor som adresseras med slotnummer (0 för den fysiska enheten, för data) och indexnummer (0 till 254). Varje index innehåller 1 till 64 byte data (normen tillåter upp till 240 byte per index). Bild Onlinediagnostik av CPX med Siemens SIMATIC-Manager Slot 1 till exempel innehåller systemdata och parametrar, slot 2 kanalspecifika modulparametrar, slot 3 en kommandobox för indirekt adressering av övriga data. Slot 100 till 147 innehåller moduldata för modul 0 till 47. Här finns till exempel moduldiagnos i index 18 (länd 4 byte) och kanaldiagnos i index 23 (alla ingångar, längd 64 byte) och index 24 (alla utgångar, längd 64 byte). I PLC:n läser/skriver man data med funktionerna RD_REC/WR_REC (S7-mod) respektive RDREC/WR- REC (enligt IEC ). Exempel: Läsning av Slot 1, Index 20, Parametrar för diagnosminne: CALL SFC 59 RD_REC REQ:=TRUE //Order att läsa IOID:=B#16#54 //ID för adress LADDR:=W#16#6 //Slavadress RECNUM:=B#16#14 //Datanr 20 RET_VAL:=MW100 //Ev. felkod RECORD:=P#M110.0 BYTE 8 //Minne och längd för data BUSY:=M10.0 //Läsning pågår. Bild DPV1-strukturen av data för CPX-terminalen Index Namn Längd (byte) Åtkomst Datapost- nummer *) Funktionsnr 16 Systemdata 16 R (reserverad) 17 Systemparam. 8 R/W (reserverad) Reserv 64 R/W Systemdiagnosdata 8 R Parameter för 8 diagnosminne R/W Diagnosminne Inmatning 0 10 R Diagnosminne Inmatning 1 10 R Diagnosminne Inmatning R Diagnosminne Inmatning R Radera 1 diagnosminnet W (reserverad) Bild DPV1 diagnostik från CPX-terminal PROFIBUS diagnostik och fesökning 13

16 6. Slavdiagnostik enligt Bosch-Rexroth Drive & Diagnostic Link (DDL) från Bosch Rexroth är ett system för att ansluta on/off-ventiler, reglerventiler, digitala och analoga I/Omoduler till olika bussystem. Bilden visar bussmodulen för PROFIBUS. Alla anslutna moduler övervakas liksom matningsspänningen. För ventilspolar övervakas både kortslutning och trådavbrott. Diagnostiken börjar redan på bussmodulen med två lysdioder: RUN som lyser grönt när bussen fungerar, konfigurationen stämmer och datatrafiken löper. STOP som lyser rött om kommunikationen inte fungerar. Diagnostiken för de anslutna modulerna följer DP-norm med 6 byte standarddiagnostik och 10 byte utökad diagnostikddl:s olika moduler har alla lysdioder för diagnos på plats. Via PROFIBUS meddelas sedan diagnostik enligt bilden. Bild DDL, Drive and Diagnostic Link, Busmodule Först standarddiagnostik 6 byte enligt DP-norm. (Se sidan 5). Därefter en header-byte med information om diagnosdatans längd och 4 byte med översiktsdiagnos för bussmodulen. Sedan följer individuell diagnostik för varje ansluten modul. Tabellen nedan visar ett exempel för en bussmodul och DDL med en ventilenhet med 32 utgångar. Bild DDL-modul 14 PROFIBUS diagnos och felsökning

17 7. Slavdiagnostik enligt Siemens Siemens har integrerat PROFIBUS i sina styrsystem. Inte endast som kommunikationsbuss för att ansluta decentral periferi utan även som systembuss och som en integrerad del av systemens operativsystem. Funktioner som nyligen gjorts tillgängliga med DPV1 har Siemens redan använt i flera år som en del av systemets dignostik. I engineeringstationer och operatörspaneler/system kan funktionen CPU Messages aktiveras, vilken då öppnar ett diagnosfönster så snart något fel uppstår centralt eller decentralt. 7.1 Färdiga diagnosfunktioner För diagnostiken från DP-slavar finns färdiga programpaket som tar hand om och utvärderar diagnostiken. FB 125 och FC 125 håller reda på alla diagnostelegram och lägger upp informationen i minnesareor, DB, där sedan operatörspaneler och operatörsstationer kan hämta datan och visa den i likaledes färdiga bilder. Standarddiagnostik enligt PROFI- BUS-normen ger t ex med statuslistan alla slavar som fungerar. Bild Diagnos i engineeringstation i form av CPU-meddelanden Dessutom visas vilka slavar som meddelar att de har diagnostikdata. I tillverkarspecifika diagnostikdata får man sedan in stations-, moduloch kanaldiagnostik. Funktionerna finns inlagda i operativsystemet för PLC:n. En diagnosbegäran från en slav skapar ett interrupt, vilket orsakar CPU:n att anropa ett OB (OB82, OB86). Där utvärderas sedan diagnostiken och görs tillgänglig för operatörssystemet. Bild FB125 för diagnos Bild Färdig bild till olika HMI-enheter för statusvisning från alla slavar PROFIBUS diagnostik och fesökning 15

18 Kopplingen mellan styrprogram i PLC:n och HMI-enheten sker via de datablock som hör till anropet av FB 125 och FC 125. För operatörspaneler och touchpaneler är bilderna något enklare men med samma funktionalitet. Från en översiktsbild kan man begära upp specifik diagnostik för en enskild slav. Felen presenteras i klartext: kortslutning, trådavbrott, överskridet/underskridet mätområde, underspänning, överspänning, överbelastning, för hög temperatur, parametreringsfel, givarspänning saknas mm. Bild Koppling mellan styrprogram och operatörspanel Mer än 500 olika felorsaker kan redovisas. Bild Detaljerad diagnosbild på kanalnivå 16 PROFIBUS diagnos och felsökning

19 8. Kabeldiagnostik Diagnostik behövs ju inte bara i PROFIBUS - slavarna. Felet kan lika gärna uppstå mellan stationerna. PROFIBUS - kabeln är i många lägen en utsatt del av anläggningen. Det är viktigt att kunna hålla koll på kabeln. Både under installation, drifttagning och sedan under löpande drift. För detta finns flera olika verktyg: busstestare, bussanalysatorer och diagnosrepeater. Därigenom kan den kommunicera med både master av klass 1 (PLC) och med master av klass 2 (konfigureringsverktyget). Vid uppstart kan antingen konfigureringsverktyget eller PLC:n begära att topologin fastställs. När det är gjort är diagnosrepeatern redo att övervaka bussen och meddela när ett fel uppstår. Tack vare att topologin då är känd kan både felets avstånd och placering i förhållande till slavarna meddelas. Bild Diagnosrepeater Busstestare och analysatorer behandlas i kaptitlen om felsökning även om gränserna mellan felsökning och diagnos är flytande. 8.1 Diagnosrepeater Diagnosrepeatern ansluts där man ändå skulle haft en repeater och ger då information om de båda segmentdelar som utgår från andra sidan av repeatern. Vid uppstart gör den en uppmätning av nätverket genom att mäta ekon från alla deltagare. Diagnosrepeatern ansluts som PROFIBUS-slav med egen nodadress. Konfigurering Konfigurering Snabbanslutning Snabbanslutning av av busskabel busskabel (Fast (Fast Connect) Connect) Passar Passar både både S7-300 S7-300 montageskena montageskena och och DIN-skena DIN-skena IP20 IP20 PG PG interface interface Lysdioder Lysdioder visar visar segmentaktivitet segmentaktivitet och och segment segment med med kabelfel kabelfel Följande Följande fel fel identifieras identifieras Trådavbrott Trådavbrott på på datalinjerna datalinjerna A, A, B Kortslutning Kortslutning mot mot skärm skärm på på linjerna linjerna A,B A,B Termineringsmotstånd Termineringsmotstånd som som saknas saknas Felmeddelande Felmeddelande ger: ger: Namnet Namnet på på PROFIBUS-segmentet PROFIBUS-segmentet Felposition Felposition (t (t ex ex mellan mellan station station x x och och y) y) Information Information om om avståndet avståndet mellan mellan stationerna stationerna Specifikation Specifikation av av typen typen av av fel fel (t (t ex ex trådavbrott) trådavbrott) Bild Onlinediagnos av PROFIBUS-kabel Diagnosrepeatern Diagnosrepeatern fastställer fastställer busstopologin busstopologin Start Start från från STEP7 STEP7 (V51. (V51. SP2) SP2) eller eller COM COM PROFIBUS PROFIBUS (V5.1 (V5.1 SP2) SP2) Start Start från från PLC PLC användarprogram användarprogram (V5.1 (V5.1 SP2) SP2) SFC103 (starttopologi) SFC103 (starttopologi) REQ := E0.0 REQ := E0.0 DP_ID := 1 DP_ID := 1 RETVAL := MW 100 RETVAL := MW 100 BUSY := M 2.0 BUSY := M 2.0 Slavavstånd S7-CPU 2 Segment 1 3 STEP7 COM PROFIBUS 0 Start Topologi-undersökning Segment 2 Segment 3 Ett Ett fel fel uppstår uppstår i i ett ett bussegment bussegment Genom Genom att att mäta mäta reflektionerna reflektionerna på på kabeln kabeln bestämmer bestämmer diagnostikrepeatern diagnostikrepeatern avståndet avståndet till till felet felet och och typen typen av av fel fel och och rapporterar rapporterar det det till till mastern mastern med med vanlig vanlig slavdiagnostik slavdiagnostik Bild Initiering av Diagnosrepeater PROFIBUS diagnostik och fesökning 17

20 Möjligheten att direkt i PLCprogrammet ta hand om informationen från diagnostikrepeatern är ny hösten Det innebär att programmet kan reagera mera exakt på fel på bussen. Även korta sporadiska fel som DP-mastern hanterar genom att repetera DP-telegrammet, kan nu detekteras och utvärderas i programmet. PROFIBUS DP är en mycket kapabel buss. Den kan fortsätta att fungera även om flera hundra telegram i sekunden blir förstörda av störningar. Detta tack vare avancerad feldetektion (HD 4) och en inbyggd repetitionsfunktion. Därför upptäcker man sällan sporadiska störningar annat än med PROFIBUS-analysator eller oscilloskop. Nu finns möjligheten till kontinuerlig övervakning och utvärdering. Både i engineeringstationen, operatörsstationen och i PLC-programmet. Sparar sporadiska fel fel i i en en buffert! Detailanzeige zum selektierten Ereignis (Ereignis kommend): Export Export av av diagnostikbufferten till till fil fil Bufferten Bufferten kan kan läsas läsas med med STEP7 STEP7 eller eller PLC PLC programmet Diagnosbufferten Diagnosbufferten sparar sparar de de senaste senaste felen felen per per segment segment med med tidmärkning tidmärkning (dag (dag och och klockslag) klockslag) kommande/gående kommande/gående kort kort översiktsinformation översiktsinformation Välj händelse Grafisk Grafisk representation representation av av händelsen händelsen var var varför varför vad vad göra göra Startzeitpunkt der Statistikdaten (Baugruppenzeit): Fehlerrate [%] :31:17 Statistikinformation i i STEP7 STEP7 eller eller PLC PLC programmet För För många många störningar. störningar. Det Det är är inte inte längre längre möjligt möjligt att att kommunicera. kommunicera. 50 Störningar Störningar finns. finns. Det Det är är fortfarnade fortfarnade möjligt möjligt att att kommunicera. kommunicera. 08:26:17 26: :3 7 26:4 7 26:5 7 27:0 7 27:17 Inga Inga störningar störningar på på bussen. bussen. Optimal Optimal kommunikation kommunikation på på segmentet. Zeit [m:s] Skalan är linjär. x har alltid tidbasen 60 sekunder, y I skala 0-100% Statistiken kan kan exporteras till till fil fil Bild Kvalitetsutvärdering av bussen 18 PROFIBUS diagnos och felsökning

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

Gateway Modbus-Profibus

Gateway Modbus-Profibus Gateway Modbus-Profibus Premium/Micro PLC Komigång med kommunikation från PLC till Profibus slav. 2004-04-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ANVÄNDA PRODUKTER...3 3 ELEKTRISK ANSLUTNING...3

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Denna manual beskriver installation, uppbyggnad, konfigurering och programmering av ett PROFIBUS DP nätverk. Beijer Electronics AB MA00390C 2001-06

Denna manual beskriver installation, uppbyggnad, konfigurering och programmering av ett PROFIBUS DP nätverk. Beijer Electronics AB MA00390C 2001-06 PROFIBUS DP-manual Förord Denna manual beskriver installation, uppbyggnad, konfigurering och programmering av ett PROFIBUS DP nätverk. Beijer Electronics AB MA00390C 2001-06 Alla exempel i denna manual

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR Modbus WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att modbus är relativt

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst El-skåp Micro-PLC Micro-PLC em4 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19 1 /

Läs mer

M-Bus-kommunikation PG5 2.1

M-Bus-kommunikation PG5 2.1 Supportdokument M-Bus-kommunikation PG5 2.1 Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_M-Bus-kommunikation P.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Övrigt...

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Snabbguide. Lägg till PLC i IndraWorks-projekt IndraLogic som Profibusmaster

Snabbguide. Lägg till PLC i IndraWorks-projekt IndraLogic som Profibusmaster Snabbguide Lägg till PLC i IndraWorks-projekt IndraLogic som Profibusmaster Inledning Snabbguiden är en mycket kortfattad hjälp för att lägga till ett PLC i ett IndraWorksprojekt och upprätta en Profibus-kommunikation

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

OMRON. PLC till PLC kommunikation (CP1L-E) Ethernet. 22 april 2014 OMRON Corporation

OMRON. PLC till PLC kommunikation (CP1L-E) Ethernet. 22 april 2014 OMRON Corporation Ethernet 22 april 2014 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare OMRON Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för Omrons produkter. Använd den som en hjälp

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. I/O-kortet har: 8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt. Öppen ingång = 0. 8 digitala utgångar. Utgångskrets typ

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION KURS ET1001 Styrteknik LAB NR PLC 5 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Laborationskortet i styrteknik 3. Laborationsuppgifter NAMN KOMMENTARER PROGRAM/KURS

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm 2001-04-26 PRODUKTINFORMATI Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande ELFA artikelnr 76-981-45 Slav display 4x77mm 76-981-60 Slav display 4x165mm Document

Läs mer

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway)

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) Profibus Altivar/Altistart Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) 2004-07-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KONFIGURERA PROFIBUS-NÄTVERK...4 3 INSTÄLLNING AV GATEWAY...8 3.1

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

TBLZ-3-1-1-41 och TBLZ-1-2-1-41

TBLZ-3-1-1-41 och TBLZ-1-2-1-41 Installation GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 och TBLZ12141 1. Allmänt Kommunikationsenhet GOLDen GATE Lonworks finns i ett antal satser för koppling till olika generationer av GOLD och COMPACT. I

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna i digitalteknik kommer kortet att användas

Läs mer

Komma igång med E-Line RIO

Komma igång med E-Line RIO Supportdokument Komma igång med E-Line RIO Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Systen setup...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Kommunikation. Startapparat Tesys U. Kom-igång med Profibus direkt till Tesys-U modul

Kommunikation. Startapparat Tesys U. Kom-igång med Profibus direkt till Tesys-U modul Kommunikation Startapparat Tesys U Kom-igång med Profibus direkt till Tesys-U modul 2008-07-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 ANDRA SÄTT ATT STYRA VIA PROFIBUS...3 1.1.1 I/O-systemet Advantys

Läs mer

I/O-HANTERING MED PROFIBUS I PROVIEW

I/O-HANTERING MED PROFIBUS I PROVIEW Kopia MEDDELANDE 1(18) Mottagare I/O-HANTERING MED PROFIBUS I PROVIEW Revision 2.0 2001-10-17 Revision 2.1 2003-06-06 1 Inledning Proview 3.0 under operativsystemet LynxOS stödjer Profibus DP. Profibuskommunikationen

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning Beskrivning En del av BuildingPortalSuite 1 Översikt Aktivt larm Namn, klass och meddelande väljs av användaren i Inställningar Bläddring mellan aktiva alarm Klicka på pilarna för att bläddra Kvittera

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012 Med kommentarer för kursen ht 2012 2012 CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning ergoflex Webserver: SAS0120 är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats i system. SAS0120

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer