Bruksanvisning Infinity CentralStation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Infinity CentralStation"

Transkript

1 Bruksanvisning Infinity CentralStation VARNING För korrekt användning av denna medicintekniska produkt, läs och följ denna bruksanvisning. Infinity CentralStation Programvara VG1 och Infinity M300

2 Typografiska konventioner 1 Nummer i ordningsföljd betecknar åtgärder. Numreringen börjar om på 1 för varje ny följd av åtgärder. Punkter betecknar enskilda åtgärder eller olika åtgärdsalternativ. Data, alternativ och föremål listas med tankstreck. (A) Bokstäver inom parentes hänvisar till element i den aktuella bilden. A Bokstäver i illustrationer betecknar element som finns i texten. Texten som visas på skärmen och märkningen på enheten skrivs i kursiv fetstil, t.ex. Skrivarinställning. Symbolen större än > betecknar navigeringsvägen i ett dialogfönster. I exemplet representerar Systeminställningar > Generella inställningar, Systeminställningar namnet på dialogrutan (som ofta öppnas genom att välja en knapp) och Generella inställningar representerar en horisontell flik inom det valda fönstret. Skärmbilder Skärmbilderna återges schematiskt, vilket kan innebära att deras utseende och konfiguration kan skilja sig från de verkliga skämbilderna. Varumärken Infinity Pick and Go TruST ACE (Arrymetriklassificeringsexpert) DrägerService är registrerade varumärken som tillhör Dräger. Masimo Masimo SET är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. Nellcor TM OxiMax TM är varumärken som tillhör Covidien. 2 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

3 Säkerhetsinformation, definitioner VARNING En VARNING ger viktig information om en potentiellt riskfylld situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. VAR FÖRSIKTIG En uppmaning om FÖRSIKTIGHET innehåller viktig information om en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till att användaren eller patienten skadas lindrigt eller måttligt eller göra att utrustningen eller annan egendom skadas. OBS! OBS! innehåller extrainformation som är avsedd att underlätta användningen. Förkortningar och symboler Förklaringar finner du i avsnitt Apparatsymboler på sidan 32 och i Förkortningar på sidan 34. Information om produktens kompatibilitet Kontakta DrägerService angående information om produktens kompatibilitet. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 3

4 Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 4 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

5 För din och dina patienters säkerhet För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Sterila tillbehör Installera tillbehör Elektrisk säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning Anslutna enheter Nätverk och anslutning till andra enheter Anslutning till sjukhusnätverk Begränsning av distribution Patientsäkerhet Allmän säkerhetsinformation Information om elektromagnetisk kompatibilitet Driftplats Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer Virusskydd Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 5

6 För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning VARNING Alla som använder den medicintekniska produkten måste fullständigt förstå och noga följa alla delar av denna bruksanvisning. Den medicintekniska produkten får bara användas för det syfte som anges i avsnittet Avsedd användning och tillsammans med lämplig patientövervakning. Följ noga alla meddelanden som är märkta med VARNING och FÖRSIKTIGHET i denna bruksanvisning och alla meddelanden på den medicintekniska produktens märkning. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsmeddelanden utgör en användning av den medicinska produkten som är oförenlig med den avsedda användningen. Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll VARNING Den medicinska produkten måste inspekteras och underhållas regelbundet av yrkesmän som i kraft av sin utbildning och erfarenhet har erforderlig kompetens. Reparationer av den medicinska produkten måste utföras av utbildad personal med särskild produktspecifik DrägerService -utbildning. Dräger rekommenderar att ett serviceavtal upprättas med DrägerService och att alla reparationer utförs av DrägerService. Dräger rekommenderar vidare att endast original Dräger reservdelar används för underhåll. Om ovanstående inte följs, kan det medföra att den medicintekniska produkten inte fungerar korrekt. Se kapitel Underhåll. VARNING Eventuella ändringar av enhetens hårdvara eller programvara får endast utföras av servicetekniker som godkänts av Dräger. Varje icke godkänd ändring kan minska patientsäkerheten, göra att användarens behörighet att använda utrustningen upphävs och göra garantin ogiltig. 6 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

7 För din och dina patienters säkerhet Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Observera följande försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvaran. VARNING Infinity CentralStations hårdvara och dess skärm(ar) måste alltid vara påslagen och de externa högtalarna måste alltid vara anslutna så att inga ljudlarm förloras. Tryck aldrig på någon av på/av-knapparna för att stänga av hårdvaran eller den eller de skärmar som är på. Kontakta teknisk personal för hjälp med att stänga av ICS ordentligt. Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Observera följande försiktighetsåtgärder för tangentbords-/video-/musförlängare. VARNING I händelse att sjukhuset beslutar att installera eller flytta Infinity CentralStations hårdvara från en Dräger-godkänd lokal placering till en extern måste användaren utföra en riskbedömning enligt DIN EN I en sådan konfiguration kan fel på de externa högtalarna resultera i förlusten av ljudlarm för användaren. För att minska denna risk, var noga med att utföra regelbundna funktionskontroller på systemet och all kringutrustning, inklusive KVMA-förlängare. Installera tillbehör VAR FÖRSIKTIG Installera tillbehör till huvudprodukten i enlighet med bruksanvisningen. Se till att det finns en säker anslutning till basenhetens system. Följ noga monteringsinstruktionerna och bruksanvisningen. Elektrisk säkerhet VARNING På grund av risken för elektrisk stöt får höljet aldrig tas bort från någon enhet medan den används och är ansluten till en strömkälla. VAR FÖRSIKTIG Anslut endast strömkabeln till sjukhusklassade elkontakter för att säkerställa att de är korrekt jordade. VAR FÖRSIKTIG Undvik att skada patienten genom att inte vidröra någon kontakt eller monteringsskruv på apparaten när du vidrör patienten. Låt heller inte ledande delar på elektroder eller kablar komma i kontakt med andra ledande delar eller jord. Sterila tillbehör VAR FÖRSIKTIG Använd inte tillbehör i steril förpackning om förpackningen har öppnats eller är skadad samt vid andra tecken på att tillbehören inte är sterila. Engångsartiklar får inte återanvändas, rengöras eller omsteriliseras. Återanvändning, upparbetning eller omsterilisering kan göra att de medicintekniska produkterna inte fungerar, samt orsaka skador på patienten. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 7

8 För din och dina patienters säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning VARNING Kringutrustning får endast anslutas till en monitor i samma rum för att skydda patienten mot eventuella skador orsakade av elektriska stötar. Installatören eller tjänsteleverantören ska kontrollera att läckströmmen i det anslutna systemet uppfyller kraven på elektrisk säkerhet i enlighet med IEC och IEC Läckströmmen ökar när flera medicintekniska produkter är anslutna till en patient. Kontrollera att den elektriska isoleringen är lämplig för den enhetsanvändning den är avsedd för. Endast utrustning som har installerats och testats enligt IEC-standarder bör anslutas till de analoga och digitala signalingångarna och -utgångarna. Anslutna enheter VARNING Risk för elektriska stötar och fel på utrustningen Anslutna enheter eller kombinationer av enheter som inte följer de krav som beskrivits i denna bruksanvisning kan medföra att den medicinska produkten inte fungerar korrekt. Innan du använder en kombination av enheter, läs och följ noggrant bruksanvisningen för alla anslutna enheter och kombinationer av enheter. Nätverk och anslutning till andra enheter När utrustning från Dräger kombineras med annan elektrisk utrustning, måste ägaren försäkra sig om att det kombinerade systemet uppfyller kraven i följande standarder: IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1: Allmänna krav IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-1: Allmänna krav Kollateral standard: Krav på elektriska system för medicinskt bruk IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-2: Allmänna krav Kollateral standard: Elektromagnetisk kompatibilitet: krav och test IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-4: Allmänna krav Kollateral standard: Programmerbara elektriska system för medicinskt bruk VAR FÖRSIKTIG Kombinationer av Dräger-enheter och tredjepartsenheter som inte är godkända av Dräger kan ha negativ inverkan på användningen av dessa enheter och kan utsätta patienten för större skaderisk. VAR FÖRSIKTIG Den medicinska produkten får bara användas med programvara som testats och godkänts av Dräger. Otillåtna ändringar av operativsystemets inställningar kan försämra driftsäkerheten. Ansvaret för sådana ändringar ligger på ägaren. Följ noggrant monteringsanvisningarna och bruksanvisningarna till varje ansluten enhet. 8 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

9 För din och dina patienters säkerhet Anslutning till sjukhusnätverk Många medicinska enheter som tillverkas av Dräger använder nätverk för att sända patientdata i realtid och för att meddela användare om larmtillstånd. Sjukhusen bör ta del av EN IEC innan anslutning av sådana medicinska enheter till IT-nätverk. Den tekniska dokumentationen som EN IEC kräver av tillverkare som Dräger, som stöd för sådana nätverksanslutningar kan beställas. Kontakta din Dräger-representant för att få den informationen eller för att diskutera ett EN IEC serviceavtal för att få ytterligare stöd av Dräger. Begränsning av distribution Försäljningen av denna enhet begränsas i amerikansk lag till läkare eller på läkares anmodan. Patientsäkerhet Utformningen av den medicintekniska produkten, den medföljande dokumentationen och märkningen på den medicintekniska produkten baseras på att den medicintekniska produkten köps och används endast av utbildad vårdpersonal och att vissa inneboende egenskaper hos den medicintekniska produkten är kända för en utbildad användare. Anvisningar, VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET är därför i hög grad begränsade till de specifika funktionerna i den medicinska produkten från Dräger. Denna bruksanvisning innehåller inga hänvisningar om faror som är självklara för medicinsk personal som använder denna medicinska produkt och inte heller hänvisningar om konsekvenser av felaktig användning av medicinsk utrustning och potentiellt negativa följder för patienter med olika sjukdomar. Det kan vara farligt att utföra ändringar på den medicintekniska produkten eller använda den på otilllåtet sätt. VAR FÖRSIKTIG Risk för patientskador Ta inte terapeutiska beslut enbart baserade på individuella uppmätta värden och övervakningsparametrar. Allmän säkerhetsinformation Följande VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET gäller vid allmän drift av den medicinska produkten. VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET som gäller undersystem eller speciella funktioner hos den medicintekniska utrustningen finns i motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning eller i bruksanvisningen till produkterna som används tillsammans. VARNING Följ lokala regler för säkert avyttrande av batterier. Förhindra brand och/eller explosion genom att aldrig avyttra batterier i öppen låga. VARNING Inspektera alla kablar före användning för att undvika elektrisk stöt. Använd aldrig kablar som verkar spruckna, utslitna eller skadade på något sätt (att göra det kan försämra prestandan eller utgöra risk för patienten). VAR FÖRSIKTIG Undvik att skada patienten under transport genom att koppla bort alla sensorer som inte ska användas under transporten innan patienten flyttas. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 9

10 För din och dina patienters säkerhet VAR FÖRSIKTIG Läs alla rengöringsanvisningar (till exempel från tillverkaren av desinficeringsmedel eller sjukhusets egna) noga innan utrustningen rengörs. Enhetsspecifika rengöringsanvisningar finns i kapitlet Rengöring och desinficering. Fukt kan skada kretsarna, försämra viktig funktion och innebära säkerhetsrisker. Information om elektromagnetisk kompatibilitet Allmän information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt den internationella EMC-standarden IEC Elektronisk utrustning i medicinska tillämpningar måste uppfylla särskilda krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras och driftsättas enligt den EMC-information som finns på sidan 312. Bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning kan påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk. VARNING Anslut inte kontakter som har en ESD-varningssymbol och vidrör inte stiften i dessa kontakter utan att vidta ESD-skyddsåtgärder. Sådana skyddsåtgärder kan innebära antistatiska kläder och skor, att vidröra en jordad bult före och under anslutning av stiften eller att använda elektriskt isolerande och antistatiska handskar. All berörd personal måste instrueras om dessa ESD-skyddsåtgärder. Driftplats Enheter (monitorer, MPods, MCables och tillbehör) får endast användas i områden som uppfyller miljökraven som beskrivs i kapitlet Tekniska data. VARNING Utrustningen får inte användas i följande miljöer: MR-miljöer (magnetisk resonanstomografi), flygplan, ambulans, hemma eller i tryckkammare. VARNING I syfte att undvika driftsstörningar, använd inte apparater (monitorer, MPod, MCables och tillbehör) inom 10 m (33 fot) från utrustning som avger mikrovågsemissioner eller andra högfrekvensemissioner. VARNING Kontrollera att utrustningen har monterats ordentligt och säkrats för att undvika skador. Mer information finns i dokumentationen från tillverkaren av monteringsanordningar. VARNING Minimera risken för att patienten ska trassla in sig eller strypas genom att noggrant placera och säkra sensorkablarna. Placera även sensorkablarna så att induktiva loopar minimeras. VARNING Det ska finnas lämpligt luftflöde där M300 placeras. Utrustningen får inte övertäckas med filtar. VAR FÖRSIKTIG Förhindra överhettning genom att inte placera utrustningen i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. VAR FÖRSIKTIG Efter längre vistelse i en kall miljö måste utrustningen acklimatiseras försiktigt för att förhindra kondens på de elektroniska delarna och skada på enheten. VAR FÖRSIKTIG Undvik skada på skärmens känsliga yta genom att inte vidröra enheternas frontpanel med vassa instrument. 10 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

11 För din och dina patienters säkerhet VAR FÖRSIKTIG För att undvika kortslutning och annan skada på utrustningen rekommenderar Dräger att inte låta vätskor komma i kontakt med ICS-enheterna när de är anslutna till ett eluttag. Om det av misstag kommer vätska på utrustningen, tar du den berörda enheten ur bruk så snart som möjligt så att teknisk personal kan kontrollera att den är säker att använda för patienten. Virusskydd VAR FÖRSIKTIG Infinity CentralStation (ICS) har inget antivirusprogram och förlitar sig därför helt på sjukhusets brandvägg för att förhindra åtkomst till osäkra filer. När IT-tillämpningar ställs in för tillgång till webbplatser ska varje webbplats utvärderas med avseende på möjliga virus. Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger VARNING Den medicintekniska produkten får inte användas i utrymmen där det är sannolikt att lättantändliga eller explosiva gasblandningar kan uppstå. Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer M300 och bäddladdaren är skyddade mot högfrekvensstörningar från defibrillatorer och mot störningar från 50 Hz- och 60 Hz-nätfrekvens. VAR FÖRSIKTIG Förhindra brännskador och elektrisk stöt på grund av omdirigering av elektrisk ström genom elektroder, genom att inte placera defibrillatordynorna nära elektroder eller sensorer. VAR FÖRSIKTIG Defibrillera endast över bröstet. VAR FÖRSIKTIG Genom att använda EKG-elektroder och andra kablar som angetts av Dräger, skyddas utrustningen mot skada under defibrillering, och dessutom minskas brus och andra störningar på EKG-kurvor. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 11

12 Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 12 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

13 Innehåll Innehåll Varumärken Säkerhetsinformation, definitioner Förkortningar och symboler Information om produktens kompatibilitet För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Sterila tillbehör Installera tillbehör Elektrisk säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning Anslutna enheter Nätverk och anslutning till andra enheter Anslutning till sjukhusnätverk Begränsning av distribution Patientsäkerhet Allmän säkerhetsinformation Information om elektromagnetisk kompatibilitet Driftplats Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer Virusskydd Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M Kontraindikation Systemöversikt Översikt över ICS-systemet Översikt över ICS ICS-skärmens panel Skärmkontakter Hårdvarans främre och bakre hölje på ICS Översikt över M Frontpanelen på M Lysdiod för batteristatus på M Baksidespanelen på M Översikt över bäddladdaren Undvika skada på laddare och adapter Översikt över centralladdaren Apparatsymboler Förkortningar Driftskoncept Översikt över ICS:s driftskoncept ICS M Infinity patientmonitorer ICS-komponenter Översikt över M300:s driftskoncept M300:s ström Fjärrskärm Kommunikation mellan en M300 och ICS Kommunicera med Infinity-nätverket Lokal ICS Fjärr-ICS M Kommunikationshantering ICS:s användargränssnitt översikt ICS:s användargränssnitt huvudskärm ICS:s menyfält Konfigurering av ICS-parameterruta Kurvor på ICS ICS:s användargränssnitt indelning av huvudskärm ICS:s användargränssnitt Bäddvy ICS:s underrättelserad i läget delad skärm Bäddvyparameterrutor Innehåll i bäddvyparameterruta Konfigurera ICS:s huvudskärm vyer Visningsläge Underrättelser som stöds Stödda symboler Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 13

14 Innehåll Överföring av elektroniska patientdata Överföra patientdata Fjärrvy och fjärrstyrning Lokala övervakningsenheter Fjärrövervakningsenheter FjärrExport av data av realtidskurvor och händelser ICS online-hjälp Fönstret hjälp Standbyläge Sidan Standby/Utskrivning Aktivera standbyläge Patientsekretess M300:s användargränssnitt M300:s underrättelserad M300:s knappsats Kurvor på M Ladda batteriet till M Översikt Lysdiod för batteristatus Använda bäddladdaren Komma i gång Översikt över övervakning av en patient Slå på och stänga av ICS och dess skärm Dialogfönstret Telemetri/Parametrar (bäddvy) Dialogfönstret Layout/ Parametrar Sidan med patientdata Skriva in en patient Inskrivning under särskilda omständigheter Skriva ut en patient Skriva ut en M300-patient Patientkategorier Välja en annan patientkategori Larm Översikt över larm Larmprioriteter Larmtillstånd med hög prioritet Larmtillstånd med medelhög prioritet Larmtillstånd med låg prioritet Larmbearbetning ICS larmbearbetning Låsande och ej låsande larmrespons Aktivera eller inaktivera larmvalidering Larmvalideringtsider för M Larmsignaler M300 visuella larmsignaler Färger för visuella larmsignaler på M Visuella larmindikatorer på M Visuella larmindikatorer på ICS Knapparna ljudpaus och larmpaus ICS och M300 ljudlarmsignaler Justera ICS volym för ljudlarmsignaler Justera M300 volym för ljudlarmsignaler Pausa ljudlarm på ICS huvudskärm Pausa ljudlarm för bäddmonitorer Pausa ljudlarm för M Pausa ljudlarm för M300 från en fjärr-ics Pausa larm för M Pausa larm för M300 från en fjärr-ics Konfigurera larminställningarna för patienten Larminställningar för bäddmonitorer Aktivera/inaktivera larm Övre och nedre larmgränser Arkivfunktion Larminställning för flera parametrar Konfigurera larminställningarna för flera parametrar Larminställning för arytmiparametrar Autoinställning för alla larmgränser Speciella villkor för remsutskrifter av larmhändelser Speciella villkor för lagring av larmhändelser Larmgrupper Bevakningsfunktionen Visuella larmsignaler Ljudlarmsignaler för övervakning Larmintervall och standardinställningar för M Parameterintervall och standardinställningar Arytmiparameterintervall och standardinställningar Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

15 Innehåll Dialogfönster för trender/data Översikt Öppna dialogfönstret Trender/data Välja en patient Trender Trendegenskaper Återgivning av speciella tillstånd Trendgraf Vyn Trendgraf Navigatorns tidslinje Öppna sidan Trendgraf Trendgrafvyns funktioner Konfigurera vyn Trendgraf Sidan för inställningar av Trendgraf Trendskalor Autoskala Trendtabell Sidan Trendtabell Händelsehantering Öppna sidan Trendtabell Trendtabellsidans funktioner Konfigurera sidan Trendtabell Navigera genom trendtabellen Inställning av trendrapport Realtidskurvor Sidan Realtidsdata Öppna sidan Realtidsdata Funktioner på sidan Realtidsdata Visa realtidshistorik Låsa en realtidsdatapost Granska realtidsdata Exportera kurvor Specialvillkor för realtidsdata och händelser Inställningssida för realtidsdata Välja kurvvisningsordning Aktivera eller inaktivera pacemakermarkering Skriv ut realtidsdatarapporter EKG-mätverktyg Sidan Mätverktyg Öppna sidan Mätverktyg Intervallmätningsberäkning Mätningar Mätverktyg > granskningssida Mätverktygssidans funktioner (Mätning) Göra intervallmätningar Skriva ut en EKG-mätrapport Spara referenser Mätverktygssidans funktioner (Ställ in/granska) Granska intervallmätningar Ta bort intervallmätningar Händelser Sidan Händelser Öppna sidan Händelser Funktioner för sidan Händelser Granska händelser Visa parametervärden Kommentera händelser Klassificera händelser på nytt Händelseklasser Radera en händelse eller en händelseklass Speciella omständigheter för händelser Generera händelserapporter Exportera händelser från sidan Händelser EKG-, arytmi- och ST-segmentövervakning med M Översikt över EKG-övervakning EKG-signalbearbetning och -visning Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för EKG Starta EKG-övervakning på en patient Ansluta kablar för 3, 5 och 6 elektroder till M Patientförberedelse för EKG-övervakning EKG-visning EKG-parameterruta i en patientvy på ICS-huvudskärmen EKG-parameterrutan på ICS-bäddvyn EKG-parameterruta på M EKG-elektrodfärger Elektrodplacering Öppna EKG-inställningssidan Inställningsfunktioner för EKG-parametrar Övervaka patienter med pacemaker Försiktighetsåtgärder för pacemaker Pacemakerfusionsläge Enhetsinterferens med pacemakerövervakning Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 15

16 Innehåll Översikt över arytmiövervakning Välja arytmiavledningar Arytmilägen Arytmivisning Parameterrutan för arytmi på en ICS-bäddvy Öppna Arytmi-inställningssidan Inställningar för arytmiparametrar Översikt över ST-övervakning Ansluta kablar för ST-övervakning ST-övervakning av standardtyp TruST-övervakning med 12 avledningar ST-visning Parameterrutan för ST på en ICS-bäddvy ST-komplexsidor Visa alla ST-komplex Zooma in ett ST-komplex ST-mätpunkter och ISO-punkter Anpassa ST-mätpunkter och ISO-punkter ST-referens Spara ST-referens Öppna ST-inställningssidan Inställningar för ST-parametrar Lära/Lära om QRS-mönster SpO2- och pulsfrekvensövervakning med Masimo och M Översikt över SpO2-övervakning med Masimo Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för SpO Starta SpO2-övervakning för en patient Ansluta SpO2-kabeln till M Patientförberedelse för SpO2-övervakning Applicera sensorn Aktivera SpO2-övervakning SpO2-visning SpO2-parameterrutan på en ICS-bäddvyn SpO2-parameterrutan på en M Öppna SpO2-inställningssidan Inställningar för SpO2-parametrar SpO2- och pulsfrekvensövervakning med Nellcor och M Översikt över SpO2-övervakning med Nellcor Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för SpO Starta SpO2-övervakning för en patient Ansluta SpO2-kabeln till M Patientförberedelse för SpO2-övervakning Applicera sensorn Aktivera SpO2-övervakning SpO2-visning SpO2-parameterrutan på en ICS-bäddvy SpO2-parameterrutan på en M Öppna SpO2-inställningssidan Inställningar för SpO2-parametrar Utskrifter/rapporter Översikt R50N-skrivare Skrivarinställningar Initiera manuella utskrifter Bearbetning av remsutskrifter Begära en fjärremsutskrift Inställningar för remsutskrift Manuella (tidsbestämda) utskrifter Avbryta utskrift Åtgärder som påverkar utskrifter Laserskrivare Skriv ut skärm Rapporter Ickediagnostisk EKG-rapport Remsrapport med realtidsdata Realtidsrapport ( 1-tim) Realtidsrapport ( 24-tim) Rapport för händelser Arbetsskiftsrapport Inställning av trendrapport Rapport med vald remsa Rapport med valda händelser EKG-mätrapport Begära utskrifter och rapporter Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

17 Innehåll Systemkonfiguration Översikt Systeminställning Sidan Generella inställningar Sidan Systeminställning > Generella inställningar Sidan Larm Sidan Systeminställning > Larm Sidan Remsskrivare/ Rapporter Sidan Systeminställning Remsskrivare/ Rapporter Sidan Vyer Sidan Systeminställningar > Vyer Sidan Biomed Sidan Systeminställningar > Biomed Grundinställning telemetri Grundinställning telemetri (systeminställning) Telemetriinställning (för varje M300-apparat) Sidan Allmänna inställningar Inställningssidan för allmänna inställningar Sidan Larm (telemetri) Sidan Larm >gränser Ändra inställningar för larmgränser Sidan Larm > Arytmi Sidan Parametrar Sidan Sök apparat Sidan Inställning av apparat Problemlösning Översikt över problemlösning ICS larmmeddelanden för parametrar ICS underrättelsemeddelanden ICS statusmeddelanden ICS dataöverföringsmeddelanden ICS statusmeddelanden för skrivare ICS statusmeddelanden för remsskrivare M300 arytmilarmmeddelanden M300 EKG-larmmeddelanden M300 ST-larmmeddelanden M300 SpO2-larmmeddelanden M300-meddelanden Meddelanden för externa enheter Underhåll Översikt Rekommenderade rengöringsintervall Säkerhetsinspektioner Omfattning av säkerhetsinspektion för ICS och M Rengöra ICS hårdvarufiltersatsen Rengöring och desinficering Översikt över rengöring och desinficering av ICS-systemet och tillbehör Försiktighetsåtgärder vid rengöring och desinficering Godkända rengöringsmedel Rengöring av ICS-displayen och CPU Rengöra och desinficera M Försiktighetsåtgärder för M Rengöra M300:s kontakter Rengöra påsen för flerpatientgångsbruk Rengöra centralladdaren och bäddladdaren Rengöring och desinficering av patientkablar Försiktighetsanvisningar för patientkabel Återanvändbar SpO2-sensor Rengöring och desinficering av återanvändbara EKG-kablar Kassering Kassering av den medicintekniska produkten ICS-skärm och -hårdvara, M300, bäddladdare, centralladdare och nätaggregat Tekniska specifikationer Infinity CentralStation Pekskärm Aggregat för avbrottsfri strömförsörjning Infinity R50N Infinity M Infinity M300 bäddladdare (MS18620) Infinity M300 bäddladdare (MS29558) Infinity M300 centralladdare (MS25699) Elektromagnetisk kompatibilitet Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 17

18 Innehåll Lista över tillbehör Översikt över tillbehör till Infinity CentralStation Displayer Hårdvaruhållarpaket Tillbehörsöversikt för M Sterila tillbehör Allmänna M300-tillbehör Systemkomponenter EKG-övervakning återanvändbara kablar EKG-övervakning kablar för enpatientsbruk EKG-övervakning MonoLead EKG-övervakning telemetri EKG-kabel Telemetrikablar för 3 elektroder Telemetrikablar för 5 elektroder Telemetrikablar för 6 elektroder Pulsoximetriövervakning (SpO2) med Masimo Masimo SpO2-kablar Masimo LNCS engångssensorer Masimo LNCS återanvändbara sensorer Masimo LNOP engångssensorer Masimo LNOP återanvändbara sensorer Pulsoximetriövervakning (SpO2) med Nellcor Nellcor SpO2-kablar Nellcor engångssensorer Nellcor återanvändbara sensorer Dräger engångssensorer Dräger återanvändbara sensorer Register Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

19 Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M Kontraindikation Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 19

20 Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M300 Infinity CentralStation (ICS) är avsedd för användning av utbildad sjukvårdspersonal i syfte att få en centraliserad övervakning av data för vuxna, pediatriska och nyfödda patienter inom sjukhuset eller den kliniska miljön. Centraliserad övervakning involverar visningen och hanteringen av data från nätverksanslutna patientmonitorer inklusive avgivandet av visuella larm och ljudlarm för fysiologiska parametrar på en central övervakningsarbetsstation.infinity CentralStation med vilo-ekg är avsedd för generering och tolkning av diagnostiska elektrokardiogram för vuxna och pediatriska patienter när de ansluts till en monitor med option för diagnostisk EKG-övervakning med 12 avledningar aktiverad. Infinity M300 är avsett för användning tillsammans med ICS för att övervaka EKG och pulsoximetri för ambulerande och icke ambulerande vuxna och pediatriska patienter med hjälp av trådlös kommunikation via Infinitys patientövervakningsnätverk. Infinity M300 med TruST är avsedd för EKG-övervakning med 12 avledningar med en reducerad uppsättning elektroder. Beräknade avledningar är avsedda för realtidsutvärdering av ändringar i ST-segment. Kontraindikation Infinity M300 är inte kompatibel för användning i ett magnetiskt MR-fält. 20 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL USA Tyskland REF 1054171 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish BEHANDLINGSMANUAL BEHANDLINGSMANUAL ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV KLINIKER Öppna skärmarna för ordinationsinställningar VARNING! Informationen på

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer