Bruksanvisning Infinity CentralStation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Infinity CentralStation"

Transkript

1 Bruksanvisning Infinity CentralStation VARNING För korrekt användning av denna medicintekniska produkt, läs och följ denna bruksanvisning. Infinity CentralStation Programvara VG1 och Infinity M300

2 Typografiska konventioner 1 Nummer i ordningsföljd betecknar åtgärder. Numreringen börjar om på 1 för varje ny följd av åtgärder. Punkter betecknar enskilda åtgärder eller olika åtgärdsalternativ. Data, alternativ och föremål listas med tankstreck. (A) Bokstäver inom parentes hänvisar till element i den aktuella bilden. A Bokstäver i illustrationer betecknar element som finns i texten. Texten som visas på skärmen och märkningen på enheten skrivs i kursiv fetstil, t.ex. Skrivarinställning. Symbolen större än > betecknar navigeringsvägen i ett dialogfönster. I exemplet representerar Systeminställningar > Generella inställningar, Systeminställningar namnet på dialogrutan (som ofta öppnas genom att välja en knapp) och Generella inställningar representerar en horisontell flik inom det valda fönstret. Skärmbilder Skärmbilderna återges schematiskt, vilket kan innebära att deras utseende och konfiguration kan skilja sig från de verkliga skämbilderna. Varumärken Infinity Pick and Go TruST ACE (Arrymetriklassificeringsexpert) DrägerService är registrerade varumärken som tillhör Dräger. Masimo Masimo SET är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. Nellcor TM OxiMax TM är varumärken som tillhör Covidien. 2 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

3 Säkerhetsinformation, definitioner VARNING En VARNING ger viktig information om en potentiellt riskfylld situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. VAR FÖRSIKTIG En uppmaning om FÖRSIKTIGHET innehåller viktig information om en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till att användaren eller patienten skadas lindrigt eller måttligt eller göra att utrustningen eller annan egendom skadas. OBS! OBS! innehåller extrainformation som är avsedd att underlätta användningen. Förkortningar och symboler Förklaringar finner du i avsnitt Apparatsymboler på sidan 32 och i Förkortningar på sidan 34. Information om produktens kompatibilitet Kontakta DrägerService angående information om produktens kompatibilitet. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 3

4 Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 4 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

5 För din och dina patienters säkerhet För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Sterila tillbehör Installera tillbehör Elektrisk säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning Anslutna enheter Nätverk och anslutning till andra enheter Anslutning till sjukhusnätverk Begränsning av distribution Patientsäkerhet Allmän säkerhetsinformation Information om elektromagnetisk kompatibilitet Driftplats Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer Virusskydd Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 5

6 För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning VARNING Alla som använder den medicintekniska produkten måste fullständigt förstå och noga följa alla delar av denna bruksanvisning. Den medicintekniska produkten får bara användas för det syfte som anges i avsnittet Avsedd användning och tillsammans med lämplig patientövervakning. Följ noga alla meddelanden som är märkta med VARNING och FÖRSIKTIGHET i denna bruksanvisning och alla meddelanden på den medicintekniska produktens märkning. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsmeddelanden utgör en användning av den medicinska produkten som är oförenlig med den avsedda användningen. Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll VARNING Den medicinska produkten måste inspekteras och underhållas regelbundet av yrkesmän som i kraft av sin utbildning och erfarenhet har erforderlig kompetens. Reparationer av den medicinska produkten måste utföras av utbildad personal med särskild produktspecifik DrägerService -utbildning. Dräger rekommenderar att ett serviceavtal upprättas med DrägerService och att alla reparationer utförs av DrägerService. Dräger rekommenderar vidare att endast original Dräger reservdelar används för underhåll. Om ovanstående inte följs, kan det medföra att den medicintekniska produkten inte fungerar korrekt. Se kapitel Underhåll. VARNING Eventuella ändringar av enhetens hårdvara eller programvara får endast utföras av servicetekniker som godkänts av Dräger. Varje icke godkänd ändring kan minska patientsäkerheten, göra att användarens behörighet att använda utrustningen upphävs och göra garantin ogiltig. 6 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

7 För din och dina patienters säkerhet Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Observera följande försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvaran. VARNING Infinity CentralStations hårdvara och dess skärm(ar) måste alltid vara påslagen och de externa högtalarna måste alltid vara anslutna så att inga ljudlarm förloras. Tryck aldrig på någon av på/av-knapparna för att stänga av hårdvaran eller den eller de skärmar som är på. Kontakta teknisk personal för hjälp med att stänga av ICS ordentligt. Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Observera följande försiktighetsåtgärder för tangentbords-/video-/musförlängare. VARNING I händelse att sjukhuset beslutar att installera eller flytta Infinity CentralStations hårdvara från en Dräger-godkänd lokal placering till en extern måste användaren utföra en riskbedömning enligt DIN EN I en sådan konfiguration kan fel på de externa högtalarna resultera i förlusten av ljudlarm för användaren. För att minska denna risk, var noga med att utföra regelbundna funktionskontroller på systemet och all kringutrustning, inklusive KVMA-förlängare. Installera tillbehör VAR FÖRSIKTIG Installera tillbehör till huvudprodukten i enlighet med bruksanvisningen. Se till att det finns en säker anslutning till basenhetens system. Följ noga monteringsinstruktionerna och bruksanvisningen. Elektrisk säkerhet VARNING På grund av risken för elektrisk stöt får höljet aldrig tas bort från någon enhet medan den används och är ansluten till en strömkälla. VAR FÖRSIKTIG Anslut endast strömkabeln till sjukhusklassade elkontakter för att säkerställa att de är korrekt jordade. VAR FÖRSIKTIG Undvik att skada patienten genom att inte vidröra någon kontakt eller monteringsskruv på apparaten när du vidrör patienten. Låt heller inte ledande delar på elektroder eller kablar komma i kontakt med andra ledande delar eller jord. Sterila tillbehör VAR FÖRSIKTIG Använd inte tillbehör i steril förpackning om förpackningen har öppnats eller är skadad samt vid andra tecken på att tillbehören inte är sterila. Engångsartiklar får inte återanvändas, rengöras eller omsteriliseras. Återanvändning, upparbetning eller omsterilisering kan göra att de medicintekniska produkterna inte fungerar, samt orsaka skador på patienten. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 7

8 För din och dina patienters säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning VARNING Kringutrustning får endast anslutas till en monitor i samma rum för att skydda patienten mot eventuella skador orsakade av elektriska stötar. Installatören eller tjänsteleverantören ska kontrollera att läckströmmen i det anslutna systemet uppfyller kraven på elektrisk säkerhet i enlighet med IEC och IEC Läckströmmen ökar när flera medicintekniska produkter är anslutna till en patient. Kontrollera att den elektriska isoleringen är lämplig för den enhetsanvändning den är avsedd för. Endast utrustning som har installerats och testats enligt IEC-standarder bör anslutas till de analoga och digitala signalingångarna och -utgångarna. Anslutna enheter VARNING Risk för elektriska stötar och fel på utrustningen Anslutna enheter eller kombinationer av enheter som inte följer de krav som beskrivits i denna bruksanvisning kan medföra att den medicinska produkten inte fungerar korrekt. Innan du använder en kombination av enheter, läs och följ noggrant bruksanvisningen för alla anslutna enheter och kombinationer av enheter. Nätverk och anslutning till andra enheter När utrustning från Dräger kombineras med annan elektrisk utrustning, måste ägaren försäkra sig om att det kombinerade systemet uppfyller kraven i följande standarder: IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1: Allmänna krav IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-1: Allmänna krav Kollateral standard: Krav på elektriska system för medicinskt bruk IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-2: Allmänna krav Kollateral standard: Elektromagnetisk kompatibilitet: krav och test IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-4: Allmänna krav Kollateral standard: Programmerbara elektriska system för medicinskt bruk VAR FÖRSIKTIG Kombinationer av Dräger-enheter och tredjepartsenheter som inte är godkända av Dräger kan ha negativ inverkan på användningen av dessa enheter och kan utsätta patienten för större skaderisk. VAR FÖRSIKTIG Den medicinska produkten får bara användas med programvara som testats och godkänts av Dräger. Otillåtna ändringar av operativsystemets inställningar kan försämra driftsäkerheten. Ansvaret för sådana ändringar ligger på ägaren. Följ noggrant monteringsanvisningarna och bruksanvisningarna till varje ansluten enhet. 8 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

9 För din och dina patienters säkerhet Anslutning till sjukhusnätverk Många medicinska enheter som tillverkas av Dräger använder nätverk för att sända patientdata i realtid och för att meddela användare om larmtillstånd. Sjukhusen bör ta del av EN IEC innan anslutning av sådana medicinska enheter till IT-nätverk. Den tekniska dokumentationen som EN IEC kräver av tillverkare som Dräger, som stöd för sådana nätverksanslutningar kan beställas. Kontakta din Dräger-representant för att få den informationen eller för att diskutera ett EN IEC serviceavtal för att få ytterligare stöd av Dräger. Begränsning av distribution Försäljningen av denna enhet begränsas i amerikansk lag till läkare eller på läkares anmodan. Patientsäkerhet Utformningen av den medicintekniska produkten, den medföljande dokumentationen och märkningen på den medicintekniska produkten baseras på att den medicintekniska produkten köps och används endast av utbildad vårdpersonal och att vissa inneboende egenskaper hos den medicintekniska produkten är kända för en utbildad användare. Anvisningar, VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET är därför i hög grad begränsade till de specifika funktionerna i den medicinska produkten från Dräger. Denna bruksanvisning innehåller inga hänvisningar om faror som är självklara för medicinsk personal som använder denna medicinska produkt och inte heller hänvisningar om konsekvenser av felaktig användning av medicinsk utrustning och potentiellt negativa följder för patienter med olika sjukdomar. Det kan vara farligt att utföra ändringar på den medicintekniska produkten eller använda den på otilllåtet sätt. VAR FÖRSIKTIG Risk för patientskador Ta inte terapeutiska beslut enbart baserade på individuella uppmätta värden och övervakningsparametrar. Allmän säkerhetsinformation Följande VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET gäller vid allmän drift av den medicinska produkten. VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET som gäller undersystem eller speciella funktioner hos den medicintekniska utrustningen finns i motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning eller i bruksanvisningen till produkterna som används tillsammans. VARNING Följ lokala regler för säkert avyttrande av batterier. Förhindra brand och/eller explosion genom att aldrig avyttra batterier i öppen låga. VARNING Inspektera alla kablar före användning för att undvika elektrisk stöt. Använd aldrig kablar som verkar spruckna, utslitna eller skadade på något sätt (att göra det kan försämra prestandan eller utgöra risk för patienten). VAR FÖRSIKTIG Undvik att skada patienten under transport genom att koppla bort alla sensorer som inte ska användas under transporten innan patienten flyttas. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 9

10 För din och dina patienters säkerhet VAR FÖRSIKTIG Läs alla rengöringsanvisningar (till exempel från tillverkaren av desinficeringsmedel eller sjukhusets egna) noga innan utrustningen rengörs. Enhetsspecifika rengöringsanvisningar finns i kapitlet Rengöring och desinficering. Fukt kan skada kretsarna, försämra viktig funktion och innebära säkerhetsrisker. Information om elektromagnetisk kompatibilitet Allmän information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt den internationella EMC-standarden IEC Elektronisk utrustning i medicinska tillämpningar måste uppfylla särskilda krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras och driftsättas enligt den EMC-information som finns på sidan 312. Bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning kan påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk. VARNING Anslut inte kontakter som har en ESD-varningssymbol och vidrör inte stiften i dessa kontakter utan att vidta ESD-skyddsåtgärder. Sådana skyddsåtgärder kan innebära antistatiska kläder och skor, att vidröra en jordad bult före och under anslutning av stiften eller att använda elektriskt isolerande och antistatiska handskar. All berörd personal måste instrueras om dessa ESD-skyddsåtgärder. Driftplats Enheter (monitorer, MPods, MCables och tillbehör) får endast användas i områden som uppfyller miljökraven som beskrivs i kapitlet Tekniska data. VARNING Utrustningen får inte användas i följande miljöer: MR-miljöer (magnetisk resonanstomografi), flygplan, ambulans, hemma eller i tryckkammare. VARNING I syfte att undvika driftsstörningar, använd inte apparater (monitorer, MPod, MCables och tillbehör) inom 10 m (33 fot) från utrustning som avger mikrovågsemissioner eller andra högfrekvensemissioner. VARNING Kontrollera att utrustningen har monterats ordentligt och säkrats för att undvika skador. Mer information finns i dokumentationen från tillverkaren av monteringsanordningar. VARNING Minimera risken för att patienten ska trassla in sig eller strypas genom att noggrant placera och säkra sensorkablarna. Placera även sensorkablarna så att induktiva loopar minimeras. VARNING Det ska finnas lämpligt luftflöde där M300 placeras. Utrustningen får inte övertäckas med filtar. VAR FÖRSIKTIG Förhindra överhettning genom att inte placera utrustningen i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. VAR FÖRSIKTIG Efter längre vistelse i en kall miljö måste utrustningen acklimatiseras försiktigt för att förhindra kondens på de elektroniska delarna och skada på enheten. VAR FÖRSIKTIG Undvik skada på skärmens känsliga yta genom att inte vidröra enheternas frontpanel med vassa instrument. 10 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

11 För din och dina patienters säkerhet VAR FÖRSIKTIG För att undvika kortslutning och annan skada på utrustningen rekommenderar Dräger att inte låta vätskor komma i kontakt med ICS-enheterna när de är anslutna till ett eluttag. Om det av misstag kommer vätska på utrustningen, tar du den berörda enheten ur bruk så snart som möjligt så att teknisk personal kan kontrollera att den är säker att använda för patienten. Virusskydd VAR FÖRSIKTIG Infinity CentralStation (ICS) har inget antivirusprogram och förlitar sig därför helt på sjukhusets brandvägg för att förhindra åtkomst till osäkra filer. När IT-tillämpningar ställs in för tillgång till webbplatser ska varje webbplats utvärderas med avseende på möjliga virus. Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger VARNING Den medicintekniska produkten får inte användas i utrymmen där det är sannolikt att lättantändliga eller explosiva gasblandningar kan uppstå. Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer M300 och bäddladdaren är skyddade mot högfrekvensstörningar från defibrillatorer och mot störningar från 50 Hz- och 60 Hz-nätfrekvens. VAR FÖRSIKTIG Förhindra brännskador och elektrisk stöt på grund av omdirigering av elektrisk ström genom elektroder, genom att inte placera defibrillatordynorna nära elektroder eller sensorer. VAR FÖRSIKTIG Defibrillera endast över bröstet. VAR FÖRSIKTIG Genom att använda EKG-elektroder och andra kablar som angetts av Dräger, skyddas utrustningen mot skada under defibrillering, och dessutom minskas brus och andra störningar på EKG-kurvor. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 11

12 Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 12 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

13 Innehåll Innehåll Varumärken Säkerhetsinformation, definitioner Förkortningar och symboler Information om produktens kompatibilitet För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Sterila tillbehör Installera tillbehör Elektrisk säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning Anslutna enheter Nätverk och anslutning till andra enheter Anslutning till sjukhusnätverk Begränsning av distribution Patientsäkerhet Allmän säkerhetsinformation Information om elektromagnetisk kompatibilitet Driftplats Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer Virusskydd Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M Kontraindikation Systemöversikt Översikt över ICS-systemet Översikt över ICS ICS-skärmens panel Skärmkontakter Hårdvarans främre och bakre hölje på ICS Översikt över M Frontpanelen på M Lysdiod för batteristatus på M Baksidespanelen på M Översikt över bäddladdaren Undvika skada på laddare och adapter Översikt över centralladdaren Apparatsymboler Förkortningar Driftskoncept Översikt över ICS:s driftskoncept ICS M Infinity patientmonitorer ICS-komponenter Översikt över M300:s driftskoncept M300:s ström Fjärrskärm Kommunikation mellan en M300 och ICS Kommunicera med Infinity-nätverket Lokal ICS Fjärr-ICS M Kommunikationshantering ICS:s användargränssnitt översikt ICS:s användargränssnitt huvudskärm ICS:s menyfält Konfigurering av ICS-parameterruta Kurvor på ICS ICS:s användargränssnitt indelning av huvudskärm ICS:s användargränssnitt Bäddvy ICS:s underrättelserad i läget delad skärm Bäddvyparameterrutor Innehåll i bäddvyparameterruta Konfigurera ICS:s huvudskärm vyer Visningsläge Underrättelser som stöds Stödda symboler Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 13

14 Innehåll Överföring av elektroniska patientdata Överföra patientdata Fjärrvy och fjärrstyrning Lokala övervakningsenheter Fjärrövervakningsenheter FjärrExport av data av realtidskurvor och händelser ICS online-hjälp Fönstret hjälp Standbyläge Sidan Standby/Utskrivning Aktivera standbyläge Patientsekretess M300:s användargränssnitt M300:s underrättelserad M300:s knappsats Kurvor på M Ladda batteriet till M Översikt Lysdiod för batteristatus Använda bäddladdaren Komma i gång Översikt över övervakning av en patient Slå på och stänga av ICS och dess skärm Dialogfönstret Telemetri/Parametrar (bäddvy) Dialogfönstret Layout/ Parametrar Sidan med patientdata Skriva in en patient Inskrivning under särskilda omständigheter Skriva ut en patient Skriva ut en M300-patient Patientkategorier Välja en annan patientkategori Larm Översikt över larm Larmprioriteter Larmtillstånd med hög prioritet Larmtillstånd med medelhög prioritet Larmtillstånd med låg prioritet Larmbearbetning ICS larmbearbetning Låsande och ej låsande larmrespons Aktivera eller inaktivera larmvalidering Larmvalideringtsider för M Larmsignaler M300 visuella larmsignaler Färger för visuella larmsignaler på M Visuella larmindikatorer på M Visuella larmindikatorer på ICS Knapparna ljudpaus och larmpaus ICS och M300 ljudlarmsignaler Justera ICS volym för ljudlarmsignaler Justera M300 volym för ljudlarmsignaler Pausa ljudlarm på ICS huvudskärm Pausa ljudlarm för bäddmonitorer Pausa ljudlarm för M Pausa ljudlarm för M300 från en fjärr-ics Pausa larm för M Pausa larm för M300 från en fjärr-ics Konfigurera larminställningarna för patienten Larminställningar för bäddmonitorer Aktivera/inaktivera larm Övre och nedre larmgränser Arkivfunktion Larminställning för flera parametrar Konfigurera larminställningarna för flera parametrar Larminställning för arytmiparametrar Autoinställning för alla larmgränser Speciella villkor för remsutskrifter av larmhändelser Speciella villkor för lagring av larmhändelser Larmgrupper Bevakningsfunktionen Visuella larmsignaler Ljudlarmsignaler för övervakning Larmintervall och standardinställningar för M Parameterintervall och standardinställningar Arytmiparameterintervall och standardinställningar Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

15 Innehåll Dialogfönster för trender/data Översikt Öppna dialogfönstret Trender/data Välja en patient Trender Trendegenskaper Återgivning av speciella tillstånd Trendgraf Vyn Trendgraf Navigatorns tidslinje Öppna sidan Trendgraf Trendgrafvyns funktioner Konfigurera vyn Trendgraf Sidan för inställningar av Trendgraf Trendskalor Autoskala Trendtabell Sidan Trendtabell Händelsehantering Öppna sidan Trendtabell Trendtabellsidans funktioner Konfigurera sidan Trendtabell Navigera genom trendtabellen Inställning av trendrapport Realtidskurvor Sidan Realtidsdata Öppna sidan Realtidsdata Funktioner på sidan Realtidsdata Visa realtidshistorik Låsa en realtidsdatapost Granska realtidsdata Exportera kurvor Specialvillkor för realtidsdata och händelser Inställningssida för realtidsdata Välja kurvvisningsordning Aktivera eller inaktivera pacemakermarkering Skriv ut realtidsdatarapporter EKG-mätverktyg Sidan Mätverktyg Öppna sidan Mätverktyg Intervallmätningsberäkning Mätningar Mätverktyg > granskningssida Mätverktygssidans funktioner (Mätning) Göra intervallmätningar Skriva ut en EKG-mätrapport Spara referenser Mätverktygssidans funktioner (Ställ in/granska) Granska intervallmätningar Ta bort intervallmätningar Händelser Sidan Händelser Öppna sidan Händelser Funktioner för sidan Händelser Granska händelser Visa parametervärden Kommentera händelser Klassificera händelser på nytt Händelseklasser Radera en händelse eller en händelseklass Speciella omständigheter för händelser Generera händelserapporter Exportera händelser från sidan Händelser EKG-, arytmi- och ST-segmentövervakning med M Översikt över EKG-övervakning EKG-signalbearbetning och -visning Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för EKG Starta EKG-övervakning på en patient Ansluta kablar för 3, 5 och 6 elektroder till M Patientförberedelse för EKG-övervakning EKG-visning EKG-parameterruta i en patientvy på ICS-huvudskärmen EKG-parameterrutan på ICS-bäddvyn EKG-parameterruta på M EKG-elektrodfärger Elektrodplacering Öppna EKG-inställningssidan Inställningsfunktioner för EKG-parametrar Övervaka patienter med pacemaker Försiktighetsåtgärder för pacemaker Pacemakerfusionsläge Enhetsinterferens med pacemakerövervakning Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 15

16 Innehåll Översikt över arytmiövervakning Välja arytmiavledningar Arytmilägen Arytmivisning Parameterrutan för arytmi på en ICS-bäddvy Öppna Arytmi-inställningssidan Inställningar för arytmiparametrar Översikt över ST-övervakning Ansluta kablar för ST-övervakning ST-övervakning av standardtyp TruST-övervakning med 12 avledningar ST-visning Parameterrutan för ST på en ICS-bäddvy ST-komplexsidor Visa alla ST-komplex Zooma in ett ST-komplex ST-mätpunkter och ISO-punkter Anpassa ST-mätpunkter och ISO-punkter ST-referens Spara ST-referens Öppna ST-inställningssidan Inställningar för ST-parametrar Lära/Lära om QRS-mönster SpO2- och pulsfrekvensövervakning med Masimo och M Översikt över SpO2-övervakning med Masimo Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för SpO Starta SpO2-övervakning för en patient Ansluta SpO2-kabeln till M Patientförberedelse för SpO2-övervakning Applicera sensorn Aktivera SpO2-övervakning SpO2-visning SpO2-parameterrutan på en ICS-bäddvyn SpO2-parameterrutan på en M Öppna SpO2-inställningssidan Inställningar för SpO2-parametrar SpO2- och pulsfrekvensövervakning med Nellcor och M Översikt över SpO2-övervakning med Nellcor Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för SpO Starta SpO2-övervakning för en patient Ansluta SpO2-kabeln till M Patientförberedelse för SpO2-övervakning Applicera sensorn Aktivera SpO2-övervakning SpO2-visning SpO2-parameterrutan på en ICS-bäddvy SpO2-parameterrutan på en M Öppna SpO2-inställningssidan Inställningar för SpO2-parametrar Utskrifter/rapporter Översikt R50N-skrivare Skrivarinställningar Initiera manuella utskrifter Bearbetning av remsutskrifter Begära en fjärremsutskrift Inställningar för remsutskrift Manuella (tidsbestämda) utskrifter Avbryta utskrift Åtgärder som påverkar utskrifter Laserskrivare Skriv ut skärm Rapporter Ickediagnostisk EKG-rapport Remsrapport med realtidsdata Realtidsrapport ( 1-tim) Realtidsrapport ( 24-tim) Rapport för händelser Arbetsskiftsrapport Inställning av trendrapport Rapport med vald remsa Rapport med valda händelser EKG-mätrapport Begära utskrifter och rapporter Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

17 Innehåll Systemkonfiguration Översikt Systeminställning Sidan Generella inställningar Sidan Systeminställning > Generella inställningar Sidan Larm Sidan Systeminställning > Larm Sidan Remsskrivare/ Rapporter Sidan Systeminställning Remsskrivare/ Rapporter Sidan Vyer Sidan Systeminställningar > Vyer Sidan Biomed Sidan Systeminställningar > Biomed Grundinställning telemetri Grundinställning telemetri (systeminställning) Telemetriinställning (för varje M300-apparat) Sidan Allmänna inställningar Inställningssidan för allmänna inställningar Sidan Larm (telemetri) Sidan Larm >gränser Ändra inställningar för larmgränser Sidan Larm > Arytmi Sidan Parametrar Sidan Sök apparat Sidan Inställning av apparat Problemlösning Översikt över problemlösning ICS larmmeddelanden för parametrar ICS underrättelsemeddelanden ICS statusmeddelanden ICS dataöverföringsmeddelanden ICS statusmeddelanden för skrivare ICS statusmeddelanden för remsskrivare M300 arytmilarmmeddelanden M300 EKG-larmmeddelanden M300 ST-larmmeddelanden M300 SpO2-larmmeddelanden M300-meddelanden Meddelanden för externa enheter Underhåll Översikt Rekommenderade rengöringsintervall Säkerhetsinspektioner Omfattning av säkerhetsinspektion för ICS och M Rengöra ICS hårdvarufiltersatsen Rengöring och desinficering Översikt över rengöring och desinficering av ICS-systemet och tillbehör Försiktighetsåtgärder vid rengöring och desinficering Godkända rengöringsmedel Rengöring av ICS-displayen och CPU Rengöra och desinficera M Försiktighetsåtgärder för M Rengöra M300:s kontakter Rengöra påsen för flerpatientgångsbruk Rengöra centralladdaren och bäddladdaren Rengöring och desinficering av patientkablar Försiktighetsanvisningar för patientkabel Återanvändbar SpO2-sensor Rengöring och desinficering av återanvändbara EKG-kablar Kassering Kassering av den medicintekniska produkten ICS-skärm och -hårdvara, M300, bäddladdare, centralladdare och nätaggregat Tekniska specifikationer Infinity CentralStation Pekskärm Aggregat för avbrottsfri strömförsörjning Infinity R50N Infinity M Infinity M300 bäddladdare (MS18620) Infinity M300 bäddladdare (MS29558) Infinity M300 centralladdare (MS25699) Elektromagnetisk kompatibilitet Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 17

18 Innehåll Lista över tillbehör Översikt över tillbehör till Infinity CentralStation Displayer Hårdvaruhållarpaket Tillbehörsöversikt för M Sterila tillbehör Allmänna M300-tillbehör Systemkomponenter EKG-övervakning återanvändbara kablar EKG-övervakning kablar för enpatientsbruk EKG-övervakning MonoLead EKG-övervakning telemetri EKG-kabel Telemetrikablar för 3 elektroder Telemetrikablar för 5 elektroder Telemetrikablar för 6 elektroder Pulsoximetriövervakning (SpO2) med Masimo Masimo SpO2-kablar Masimo LNCS engångssensorer Masimo LNCS återanvändbara sensorer Masimo LNOP engångssensorer Masimo LNOP återanvändbara sensorer Pulsoximetriövervakning (SpO2) med Nellcor Nellcor SpO2-kablar Nellcor engångssensorer Nellcor återanvändbara sensorer Dräger engångssensorer Dräger återanvändbara sensorer Register Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

19 Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M Kontraindikation Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 19

20 Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M300 Infinity CentralStation (ICS) är avsedd för användning av utbildad sjukvårdspersonal i syfte att få en centraliserad övervakning av data för vuxna, pediatriska och nyfödda patienter inom sjukhuset eller den kliniska miljön. Centraliserad övervakning involverar visningen och hanteringen av data från nätverksanslutna patientmonitorer inklusive avgivandet av visuella larm och ljudlarm för fysiologiska parametrar på en central övervakningsarbetsstation.infinity CentralStation med vilo-ekg är avsedd för generering och tolkning av diagnostiska elektrokardiogram för vuxna och pediatriska patienter när de ansluts till en monitor med option för diagnostisk EKG-övervakning med 12 avledningar aktiverad. Infinity M300 är avsett för användning tillsammans med ICS för att övervaka EKG och pulsoximetri för ambulerande och icke ambulerande vuxna och pediatriska patienter med hjälp av trådlös kommunikation via Infinitys patientövervakningsnätverk. Infinity M300 med TruST är avsedd för EKG-övervakning med 12 avledningar med en reducerad uppsättning elektroder. Beräknade avledningar är avsedda för realtidsutvärdering av ändringar i ST-segment. Kontraindikation Infinity M300 är inte kompatibel för användning i ett magnetiskt MR-fält. 20 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvaruversion 1.4.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2013 Welch Allyn. Alla rättigheter förbehållna. För att underlätta användandet av produkten

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

CLEARVIEW+ SPEECH Version 130514

CLEARVIEW+ SPEECH Version 130514 CLEARVIEW+ SPEECH Version 130514 ClearView+ Användarmanual Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Introduktion... 4 1.1. OM DENNA MANUAL... 4 1.2. VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN... 4 2 Installation... 4 3 Lär känna

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Godkänd av: Datum: Sida: 195 LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Följande instruktion gäller främst för 2. Vid användning av gamla får pausas om patienten ej är intuberad vid ventilation, se riktlinje kap

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer