Bruksanvisning Infinity CentralStation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Infinity CentralStation"

Transkript

1 Bruksanvisning Infinity CentralStation VARNING För korrekt användning av denna medicintekniska produkt, läs och följ denna bruksanvisning. Infinity CentralStation Programvara VG1 och Infinity M300

2 Typografiska konventioner 1 Nummer i ordningsföljd betecknar åtgärder. Numreringen börjar om på 1 för varje ny följd av åtgärder. Punkter betecknar enskilda åtgärder eller olika åtgärdsalternativ. Data, alternativ och föremål listas med tankstreck. (A) Bokstäver inom parentes hänvisar till element i den aktuella bilden. A Bokstäver i illustrationer betecknar element som finns i texten. Texten som visas på skärmen och märkningen på enheten skrivs i kursiv fetstil, t.ex. Skrivarinställning. Symbolen större än > betecknar navigeringsvägen i ett dialogfönster. I exemplet representerar Systeminställningar > Generella inställningar, Systeminställningar namnet på dialogrutan (som ofta öppnas genom att välja en knapp) och Generella inställningar representerar en horisontell flik inom det valda fönstret. Skärmbilder Skärmbilderna återges schematiskt, vilket kan innebära att deras utseende och konfiguration kan skilja sig från de verkliga skämbilderna. Varumärken Infinity Pick and Go TruST ACE (Arrymetriklassificeringsexpert) DrägerService är registrerade varumärken som tillhör Dräger. Masimo Masimo SET är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. Nellcor TM OxiMax TM är varumärken som tillhör Covidien. 2 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

3 Säkerhetsinformation, definitioner VARNING En VARNING ger viktig information om en potentiellt riskfylld situation som om den inte undviks kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. VAR FÖRSIKTIG En uppmaning om FÖRSIKTIGHET innehåller viktig information om en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till att användaren eller patienten skadas lindrigt eller måttligt eller göra att utrustningen eller annan egendom skadas. OBS! OBS! innehåller extrainformation som är avsedd att underlätta användningen. Förkortningar och symboler Förklaringar finner du i avsnitt Apparatsymboler på sidan 32 och i Förkortningar på sidan 34. Information om produktens kompatibilitet Kontakta DrägerService angående information om produktens kompatibilitet. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 3

4 Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 4 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

5 För din och dina patienters säkerhet För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Sterila tillbehör Installera tillbehör Elektrisk säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning Anslutna enheter Nätverk och anslutning till andra enheter Anslutning till sjukhusnätverk Begränsning av distribution Patientsäkerhet Allmän säkerhetsinformation Information om elektromagnetisk kompatibilitet Driftplats Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer Virusskydd Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 5

6 För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning VARNING Alla som använder den medicintekniska produkten måste fullständigt förstå och noga följa alla delar av denna bruksanvisning. Den medicintekniska produkten får bara användas för det syfte som anges i avsnittet Avsedd användning och tillsammans med lämplig patientövervakning. Följ noga alla meddelanden som är märkta med VARNING och FÖRSIKTIGHET i denna bruksanvisning och alla meddelanden på den medicintekniska produktens märkning. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsmeddelanden utgör en användning av den medicinska produkten som är oförenlig med den avsedda användningen. Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll VARNING Den medicinska produkten måste inspekteras och underhållas regelbundet av yrkesmän som i kraft av sin utbildning och erfarenhet har erforderlig kompetens. Reparationer av den medicinska produkten måste utföras av utbildad personal med särskild produktspecifik DrägerService -utbildning. Dräger rekommenderar att ett serviceavtal upprättas med DrägerService och att alla reparationer utförs av DrägerService. Dräger rekommenderar vidare att endast original Dräger reservdelar används för underhåll. Om ovanstående inte följs, kan det medföra att den medicintekniska produkten inte fungerar korrekt. Se kapitel Underhåll. VARNING Eventuella ändringar av enhetens hårdvara eller programvara får endast utföras av servicetekniker som godkänts av Dräger. Varje icke godkänd ändring kan minska patientsäkerheten, göra att användarens behörighet att använda utrustningen upphävs och göra garantin ogiltig. 6 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

7 För din och dina patienters säkerhet Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Observera följande försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvaran. VARNING Infinity CentralStations hårdvara och dess skärm(ar) måste alltid vara påslagen och de externa högtalarna måste alltid vara anslutna så att inga ljudlarm förloras. Tryck aldrig på någon av på/av-knapparna för att stänga av hårdvaran eller den eller de skärmar som är på. Kontakta teknisk personal för hjälp med att stänga av ICS ordentligt. Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Observera följande försiktighetsåtgärder för tangentbords-/video-/musförlängare. VARNING I händelse att sjukhuset beslutar att installera eller flytta Infinity CentralStations hårdvara från en Dräger-godkänd lokal placering till en extern måste användaren utföra en riskbedömning enligt DIN EN I en sådan konfiguration kan fel på de externa högtalarna resultera i förlusten av ljudlarm för användaren. För att minska denna risk, var noga med att utföra regelbundna funktionskontroller på systemet och all kringutrustning, inklusive KVMA-förlängare. Installera tillbehör VAR FÖRSIKTIG Installera tillbehör till huvudprodukten i enlighet med bruksanvisningen. Se till att det finns en säker anslutning till basenhetens system. Följ noga monteringsinstruktionerna och bruksanvisningen. Elektrisk säkerhet VARNING På grund av risken för elektrisk stöt får höljet aldrig tas bort från någon enhet medan den används och är ansluten till en strömkälla. VAR FÖRSIKTIG Anslut endast strömkabeln till sjukhusklassade elkontakter för att säkerställa att de är korrekt jordade. VAR FÖRSIKTIG Undvik att skada patienten genom att inte vidröra någon kontakt eller monteringsskruv på apparaten när du vidrör patienten. Låt heller inte ledande delar på elektroder eller kablar komma i kontakt med andra ledande delar eller jord. Sterila tillbehör VAR FÖRSIKTIG Använd inte tillbehör i steril förpackning om förpackningen har öppnats eller är skadad samt vid andra tecken på att tillbehören inte är sterila. Engångsartiklar får inte återanvändas, rengöras eller omsteriliseras. Återanvändning, upparbetning eller omsterilisering kan göra att de medicintekniska produkterna inte fungerar, samt orsaka skador på patienten. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 7

8 För din och dina patienters säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning VARNING Kringutrustning får endast anslutas till en monitor i samma rum för att skydda patienten mot eventuella skador orsakade av elektriska stötar. Installatören eller tjänsteleverantören ska kontrollera att läckströmmen i det anslutna systemet uppfyller kraven på elektrisk säkerhet i enlighet med IEC och IEC Läckströmmen ökar när flera medicintekniska produkter är anslutna till en patient. Kontrollera att den elektriska isoleringen är lämplig för den enhetsanvändning den är avsedd för. Endast utrustning som har installerats och testats enligt IEC-standarder bör anslutas till de analoga och digitala signalingångarna och -utgångarna. Anslutna enheter VARNING Risk för elektriska stötar och fel på utrustningen Anslutna enheter eller kombinationer av enheter som inte följer de krav som beskrivits i denna bruksanvisning kan medföra att den medicinska produkten inte fungerar korrekt. Innan du använder en kombination av enheter, läs och följ noggrant bruksanvisningen för alla anslutna enheter och kombinationer av enheter. Nätverk och anslutning till andra enheter När utrustning från Dräger kombineras med annan elektrisk utrustning, måste ägaren försäkra sig om att det kombinerade systemet uppfyller kraven i följande standarder: IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1: Allmänna krav IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-1: Allmänna krav Kollateral standard: Krav på elektriska system för medicinskt bruk IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-2: Allmänna krav Kollateral standard: Elektromagnetisk kompatibilitet: krav och test IEC (EN ) Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-4: Allmänna krav Kollateral standard: Programmerbara elektriska system för medicinskt bruk VAR FÖRSIKTIG Kombinationer av Dräger-enheter och tredjepartsenheter som inte är godkända av Dräger kan ha negativ inverkan på användningen av dessa enheter och kan utsätta patienten för större skaderisk. VAR FÖRSIKTIG Den medicinska produkten får bara användas med programvara som testats och godkänts av Dräger. Otillåtna ändringar av operativsystemets inställningar kan försämra driftsäkerheten. Ansvaret för sådana ändringar ligger på ägaren. Följ noggrant monteringsanvisningarna och bruksanvisningarna till varje ansluten enhet. 8 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

9 För din och dina patienters säkerhet Anslutning till sjukhusnätverk Många medicinska enheter som tillverkas av Dräger använder nätverk för att sända patientdata i realtid och för att meddela användare om larmtillstånd. Sjukhusen bör ta del av EN IEC innan anslutning av sådana medicinska enheter till IT-nätverk. Den tekniska dokumentationen som EN IEC kräver av tillverkare som Dräger, som stöd för sådana nätverksanslutningar kan beställas. Kontakta din Dräger-representant för att få den informationen eller för att diskutera ett EN IEC serviceavtal för att få ytterligare stöd av Dräger. Begränsning av distribution Försäljningen av denna enhet begränsas i amerikansk lag till läkare eller på läkares anmodan. Patientsäkerhet Utformningen av den medicintekniska produkten, den medföljande dokumentationen och märkningen på den medicintekniska produkten baseras på att den medicintekniska produkten köps och används endast av utbildad vårdpersonal och att vissa inneboende egenskaper hos den medicintekniska produkten är kända för en utbildad användare. Anvisningar, VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET är därför i hög grad begränsade till de specifika funktionerna i den medicinska produkten från Dräger. Denna bruksanvisning innehåller inga hänvisningar om faror som är självklara för medicinsk personal som använder denna medicinska produkt och inte heller hänvisningar om konsekvenser av felaktig användning av medicinsk utrustning och potentiellt negativa följder för patienter med olika sjukdomar. Det kan vara farligt att utföra ändringar på den medicintekniska produkten eller använda den på otilllåtet sätt. VAR FÖRSIKTIG Risk för patientskador Ta inte terapeutiska beslut enbart baserade på individuella uppmätta värden och övervakningsparametrar. Allmän säkerhetsinformation Följande VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET gäller vid allmän drift av den medicinska produkten. VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET som gäller undersystem eller speciella funktioner hos den medicintekniska utrustningen finns i motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning eller i bruksanvisningen till produkterna som används tillsammans. VARNING Följ lokala regler för säkert avyttrande av batterier. Förhindra brand och/eller explosion genom att aldrig avyttra batterier i öppen låga. VARNING Inspektera alla kablar före användning för att undvika elektrisk stöt. Använd aldrig kablar som verkar spruckna, utslitna eller skadade på något sätt (att göra det kan försämra prestandan eller utgöra risk för patienten). VAR FÖRSIKTIG Undvik att skada patienten under transport genom att koppla bort alla sensorer som inte ska användas under transporten innan patienten flyttas. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 9

10 För din och dina patienters säkerhet VAR FÖRSIKTIG Läs alla rengöringsanvisningar (till exempel från tillverkaren av desinficeringsmedel eller sjukhusets egna) noga innan utrustningen rengörs. Enhetsspecifika rengöringsanvisningar finns i kapitlet Rengöring och desinficering. Fukt kan skada kretsarna, försämra viktig funktion och innebära säkerhetsrisker. Information om elektromagnetisk kompatibilitet Allmän information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt den internationella EMC-standarden IEC Elektronisk utrustning i medicinska tillämpningar måste uppfylla särskilda krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras och driftsättas enligt den EMC-information som finns på sidan 312. Bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning kan påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk. VARNING Anslut inte kontakter som har en ESD-varningssymbol och vidrör inte stiften i dessa kontakter utan att vidta ESD-skyddsåtgärder. Sådana skyddsåtgärder kan innebära antistatiska kläder och skor, att vidröra en jordad bult före och under anslutning av stiften eller att använda elektriskt isolerande och antistatiska handskar. All berörd personal måste instrueras om dessa ESD-skyddsåtgärder. Driftplats Enheter (monitorer, MPods, MCables och tillbehör) får endast användas i områden som uppfyller miljökraven som beskrivs i kapitlet Tekniska data. VARNING Utrustningen får inte användas i följande miljöer: MR-miljöer (magnetisk resonanstomografi), flygplan, ambulans, hemma eller i tryckkammare. VARNING I syfte att undvika driftsstörningar, använd inte apparater (monitorer, MPod, MCables och tillbehör) inom 10 m (33 fot) från utrustning som avger mikrovågsemissioner eller andra högfrekvensemissioner. VARNING Kontrollera att utrustningen har monterats ordentligt och säkrats för att undvika skador. Mer information finns i dokumentationen från tillverkaren av monteringsanordningar. VARNING Minimera risken för att patienten ska trassla in sig eller strypas genom att noggrant placera och säkra sensorkablarna. Placera även sensorkablarna så att induktiva loopar minimeras. VARNING Det ska finnas lämpligt luftflöde där M300 placeras. Utrustningen får inte övertäckas med filtar. VAR FÖRSIKTIG Förhindra överhettning genom att inte placera utrustningen i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. VAR FÖRSIKTIG Efter längre vistelse i en kall miljö måste utrustningen acklimatiseras försiktigt för att förhindra kondens på de elektroniska delarna och skada på enheten. VAR FÖRSIKTIG Undvik skada på skärmens känsliga yta genom att inte vidröra enheternas frontpanel med vassa instrument. 10 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

11 För din och dina patienters säkerhet VAR FÖRSIKTIG För att undvika kortslutning och annan skada på utrustningen rekommenderar Dräger att inte låta vätskor komma i kontakt med ICS-enheterna när de är anslutna till ett eluttag. Om det av misstag kommer vätska på utrustningen, tar du den berörda enheten ur bruk så snart som möjligt så att teknisk personal kan kontrollera att den är säker att använda för patienten. Virusskydd VAR FÖRSIKTIG Infinity CentralStation (ICS) har inget antivirusprogram och förlitar sig därför helt på sjukhusets brandvägg för att förhindra åtkomst till osäkra filer. När IT-tillämpningar ställs in för tillgång till webbplatser ska varje webbplats utvärderas med avseende på möjliga virus. Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger VARNING Den medicintekniska produkten får inte användas i utrymmen där det är sannolikt att lättantändliga eller explosiva gasblandningar kan uppstå. Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer M300 och bäddladdaren är skyddade mot högfrekvensstörningar från defibrillatorer och mot störningar från 50 Hz- och 60 Hz-nätfrekvens. VAR FÖRSIKTIG Förhindra brännskador och elektrisk stöt på grund av omdirigering av elektrisk ström genom elektroder, genom att inte placera defibrillatordynorna nära elektroder eller sensorer. VAR FÖRSIKTIG Defibrillera endast över bröstet. VAR FÖRSIKTIG Genom att använda EKG-elektroder och andra kablar som angetts av Dräger, skyddas utrustningen mot skada under defibrillering, och dessutom minskas brus och andra störningar på EKG-kurvor. Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 11

12 Den här sidan har avsiktligt lämnats tom. 12 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

13 Innehåll Innehåll Varumärken Säkerhetsinformation, definitioner Förkortningar och symboler Information om produktens kompatibilitet För din och dina patienters säkerhet Följ noggrant denna bruksanvisning Ej godkända ändringar av hårdvara eller programvara Underhåll Försiktighetsåtgärder för ICS-hårdvara Försiktighetsåtgärder för KVMA tangentbords-/video-/ljudförlängare Sterila tillbehör Installera tillbehör Elektrisk säkerhet Säker anslutning till annan elektrisk utrustning Anslutna enheter Nätverk och anslutning till andra enheter Anslutning till sjukhusnätverk Begränsning av distribution Patientsäkerhet Allmän säkerhetsinformation Information om elektromagnetisk kompatibilitet Driftplats Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger Försiktighetsåtgärder gällande defibrillatorer Virusskydd Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M Kontraindikation Systemöversikt Översikt över ICS-systemet Översikt över ICS ICS-skärmens panel Skärmkontakter Hårdvarans främre och bakre hölje på ICS Översikt över M Frontpanelen på M Lysdiod för batteristatus på M Baksidespanelen på M Översikt över bäddladdaren Undvika skada på laddare och adapter Översikt över centralladdaren Apparatsymboler Förkortningar Driftskoncept Översikt över ICS:s driftskoncept ICS M Infinity patientmonitorer ICS-komponenter Översikt över M300:s driftskoncept M300:s ström Fjärrskärm Kommunikation mellan en M300 och ICS Kommunicera med Infinity-nätverket Lokal ICS Fjärr-ICS M Kommunikationshantering ICS:s användargränssnitt översikt ICS:s användargränssnitt huvudskärm ICS:s menyfält Konfigurering av ICS-parameterruta Kurvor på ICS ICS:s användargränssnitt indelning av huvudskärm ICS:s användargränssnitt Bäddvy ICS:s underrättelserad i läget delad skärm Bäddvyparameterrutor Innehåll i bäddvyparameterruta Konfigurera ICS:s huvudskärm vyer Visningsläge Underrättelser som stöds Stödda symboler Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 13

14 Innehåll Överföring av elektroniska patientdata Överföra patientdata Fjärrvy och fjärrstyrning Lokala övervakningsenheter Fjärrövervakningsenheter FjärrExport av data av realtidskurvor och händelser ICS online-hjälp Fönstret hjälp Standbyläge Sidan Standby/Utskrivning Aktivera standbyläge Patientsekretess M300:s användargränssnitt M300:s underrättelserad M300:s knappsats Kurvor på M Ladda batteriet till M Översikt Lysdiod för batteristatus Använda bäddladdaren Komma i gång Översikt över övervakning av en patient Slå på och stänga av ICS och dess skärm Dialogfönstret Telemetri/Parametrar (bäddvy) Dialogfönstret Layout/ Parametrar Sidan med patientdata Skriva in en patient Inskrivning under särskilda omständigheter Skriva ut en patient Skriva ut en M300-patient Patientkategorier Välja en annan patientkategori Larm Översikt över larm Larmprioriteter Larmtillstånd med hög prioritet Larmtillstånd med medelhög prioritet Larmtillstånd med låg prioritet Larmbearbetning ICS larmbearbetning Låsande och ej låsande larmrespons Aktivera eller inaktivera larmvalidering Larmvalideringtsider för M Larmsignaler M300 visuella larmsignaler Färger för visuella larmsignaler på M Visuella larmindikatorer på M Visuella larmindikatorer på ICS Knapparna ljudpaus och larmpaus ICS och M300 ljudlarmsignaler Justera ICS volym för ljudlarmsignaler Justera M300 volym för ljudlarmsignaler Pausa ljudlarm på ICS huvudskärm Pausa ljudlarm för bäddmonitorer Pausa ljudlarm för M Pausa ljudlarm för M300 från en fjärr-ics Pausa larm för M Pausa larm för M300 från en fjärr-ics Konfigurera larminställningarna för patienten Larminställningar för bäddmonitorer Aktivera/inaktivera larm Övre och nedre larmgränser Arkivfunktion Larminställning för flera parametrar Konfigurera larminställningarna för flera parametrar Larminställning för arytmiparametrar Autoinställning för alla larmgränser Speciella villkor för remsutskrifter av larmhändelser Speciella villkor för lagring av larmhändelser Larmgrupper Bevakningsfunktionen Visuella larmsignaler Ljudlarmsignaler för övervakning Larmintervall och standardinställningar för M Parameterintervall och standardinställningar Arytmiparameterintervall och standardinställningar Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

15 Innehåll Dialogfönster för trender/data Översikt Öppna dialogfönstret Trender/data Välja en patient Trender Trendegenskaper Återgivning av speciella tillstånd Trendgraf Vyn Trendgraf Navigatorns tidslinje Öppna sidan Trendgraf Trendgrafvyns funktioner Konfigurera vyn Trendgraf Sidan för inställningar av Trendgraf Trendskalor Autoskala Trendtabell Sidan Trendtabell Händelsehantering Öppna sidan Trendtabell Trendtabellsidans funktioner Konfigurera sidan Trendtabell Navigera genom trendtabellen Inställning av trendrapport Realtidskurvor Sidan Realtidsdata Öppna sidan Realtidsdata Funktioner på sidan Realtidsdata Visa realtidshistorik Låsa en realtidsdatapost Granska realtidsdata Exportera kurvor Specialvillkor för realtidsdata och händelser Inställningssida för realtidsdata Välja kurvvisningsordning Aktivera eller inaktivera pacemakermarkering Skriv ut realtidsdatarapporter EKG-mätverktyg Sidan Mätverktyg Öppna sidan Mätverktyg Intervallmätningsberäkning Mätningar Mätverktyg > granskningssida Mätverktygssidans funktioner (Mätning) Göra intervallmätningar Skriva ut en EKG-mätrapport Spara referenser Mätverktygssidans funktioner (Ställ in/granska) Granska intervallmätningar Ta bort intervallmätningar Händelser Sidan Händelser Öppna sidan Händelser Funktioner för sidan Händelser Granska händelser Visa parametervärden Kommentera händelser Klassificera händelser på nytt Händelseklasser Radera en händelse eller en händelseklass Speciella omständigheter för händelser Generera händelserapporter Exportera händelser från sidan Händelser EKG-, arytmi- och ST-segmentövervakning med M Översikt över EKG-övervakning EKG-signalbearbetning och -visning Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för EKG Starta EKG-övervakning på en patient Ansluta kablar för 3, 5 och 6 elektroder till M Patientförberedelse för EKG-övervakning EKG-visning EKG-parameterruta i en patientvy på ICS-huvudskärmen EKG-parameterrutan på ICS-bäddvyn EKG-parameterruta på M EKG-elektrodfärger Elektrodplacering Öppna EKG-inställningssidan Inställningsfunktioner för EKG-parametrar Övervaka patienter med pacemaker Försiktighetsåtgärder för pacemaker Pacemakerfusionsläge Enhetsinterferens med pacemakerövervakning Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 15

16 Innehåll Översikt över arytmiövervakning Välja arytmiavledningar Arytmilägen Arytmivisning Parameterrutan för arytmi på en ICS-bäddvy Öppna Arytmi-inställningssidan Inställningar för arytmiparametrar Översikt över ST-övervakning Ansluta kablar för ST-övervakning ST-övervakning av standardtyp TruST-övervakning med 12 avledningar ST-visning Parameterrutan för ST på en ICS-bäddvy ST-komplexsidor Visa alla ST-komplex Zooma in ett ST-komplex ST-mätpunkter och ISO-punkter Anpassa ST-mätpunkter och ISO-punkter ST-referens Spara ST-referens Öppna ST-inställningssidan Inställningar för ST-parametrar Lära/Lära om QRS-mönster SpO2- och pulsfrekvensövervakning med Masimo och M Översikt över SpO2-övervakning med Masimo Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för SpO Starta SpO2-övervakning för en patient Ansluta SpO2-kabeln till M Patientförberedelse för SpO2-övervakning Applicera sensorn Aktivera SpO2-övervakning SpO2-visning SpO2-parameterrutan på en ICS-bäddvyn SpO2-parameterrutan på en M Öppna SpO2-inställningssidan Inställningar för SpO2-parametrar SpO2- och pulsfrekvensövervakning med Nellcor och M Översikt över SpO2-övervakning med Nellcor Parametrar som stöds Försiktighetsåtgärder för SpO Starta SpO2-övervakning för en patient Ansluta SpO2-kabeln till M Patientförberedelse för SpO2-övervakning Applicera sensorn Aktivera SpO2-övervakning SpO2-visning SpO2-parameterrutan på en ICS-bäddvy SpO2-parameterrutan på en M Öppna SpO2-inställningssidan Inställningar för SpO2-parametrar Utskrifter/rapporter Översikt R50N-skrivare Skrivarinställningar Initiera manuella utskrifter Bearbetning av remsutskrifter Begära en fjärremsutskrift Inställningar för remsutskrift Manuella (tidsbestämda) utskrifter Avbryta utskrift Åtgärder som påverkar utskrifter Laserskrivare Skriv ut skärm Rapporter Ickediagnostisk EKG-rapport Remsrapport med realtidsdata Realtidsrapport ( 1-tim) Realtidsrapport ( 24-tim) Rapport för händelser Arbetsskiftsrapport Inställning av trendrapport Rapport med vald remsa Rapport med valda händelser EKG-mätrapport Begära utskrifter och rapporter Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

17 Innehåll Systemkonfiguration Översikt Systeminställning Sidan Generella inställningar Sidan Systeminställning > Generella inställningar Sidan Larm Sidan Systeminställning > Larm Sidan Remsskrivare/ Rapporter Sidan Systeminställning Remsskrivare/ Rapporter Sidan Vyer Sidan Systeminställningar > Vyer Sidan Biomed Sidan Systeminställningar > Biomed Grundinställning telemetri Grundinställning telemetri (systeminställning) Telemetriinställning (för varje M300-apparat) Sidan Allmänna inställningar Inställningssidan för allmänna inställningar Sidan Larm (telemetri) Sidan Larm >gränser Ändra inställningar för larmgränser Sidan Larm > Arytmi Sidan Parametrar Sidan Sök apparat Sidan Inställning av apparat Problemlösning Översikt över problemlösning ICS larmmeddelanden för parametrar ICS underrättelsemeddelanden ICS statusmeddelanden ICS dataöverföringsmeddelanden ICS statusmeddelanden för skrivare ICS statusmeddelanden för remsskrivare M300 arytmilarmmeddelanden M300 EKG-larmmeddelanden M300 ST-larmmeddelanden M300 SpO2-larmmeddelanden M300-meddelanden Meddelanden för externa enheter Underhåll Översikt Rekommenderade rengöringsintervall Säkerhetsinspektioner Omfattning av säkerhetsinspektion för ICS och M Rengöra ICS hårdvarufiltersatsen Rengöring och desinficering Översikt över rengöring och desinficering av ICS-systemet och tillbehör Försiktighetsåtgärder vid rengöring och desinficering Godkända rengöringsmedel Rengöring av ICS-displayen och CPU Rengöra och desinficera M Försiktighetsåtgärder för M Rengöra M300:s kontakter Rengöra påsen för flerpatientgångsbruk Rengöra centralladdaren och bäddladdaren Rengöring och desinficering av patientkablar Försiktighetsanvisningar för patientkabel Återanvändbar SpO2-sensor Rengöring och desinficering av återanvändbara EKG-kablar Kassering Kassering av den medicintekniska produkten ICS-skärm och -hårdvara, M300, bäddladdare, centralladdare och nätaggregat Tekniska specifikationer Infinity CentralStation Pekskärm Aggregat för avbrottsfri strömförsörjning Infinity R50N Infinity M Infinity M300 bäddladdare (MS18620) Infinity M300 bäddladdare (MS29558) Infinity M300 centralladdare (MS25699) Elektromagnetisk kompatibilitet Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 17

18 Innehåll Lista över tillbehör Översikt över tillbehör till Infinity CentralStation Displayer Hårdvaruhållarpaket Tillbehörsöversikt för M Sterila tillbehör Allmänna M300-tillbehör Systemkomponenter EKG-övervakning återanvändbara kablar EKG-övervakning kablar för enpatientsbruk EKG-övervakning MonoLead EKG-övervakning telemetri EKG-kabel Telemetrikablar för 3 elektroder Telemetrikablar för 5 elektroder Telemetrikablar för 6 elektroder Pulsoximetriövervakning (SpO2) med Masimo Masimo SpO2-kablar Masimo LNCS engångssensorer Masimo LNCS återanvändbara sensorer Masimo LNOP engångssensorer Masimo LNOP återanvändbara sensorer Pulsoximetriövervakning (SpO2) med Nellcor Nellcor SpO2-kablar Nellcor engångssensorer Nellcor återanvändbara sensorer Dräger engångssensorer Dräger återanvändbara sensorer Register Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

19 Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M Kontraindikation Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300 19

20 Indikationer/avsedd användning Indikationer/avsedd användning för Infinity CentralStation med Infinity M300 Infinity CentralStation (ICS) är avsedd för användning av utbildad sjukvårdspersonal i syfte att få en centraliserad övervakning av data för vuxna, pediatriska och nyfödda patienter inom sjukhuset eller den kliniska miljön. Centraliserad övervakning involverar visningen och hanteringen av data från nätverksanslutna patientmonitorer inklusive avgivandet av visuella larm och ljudlarm för fysiologiska parametrar på en central övervakningsarbetsstation.infinity CentralStation med vilo-ekg är avsedd för generering och tolkning av diagnostiska elektrokardiogram för vuxna och pediatriska patienter när de ansluts till en monitor med option för diagnostisk EKG-övervakning med 12 avledningar aktiverad. Infinity M300 är avsett för användning tillsammans med ICS för att övervaka EKG och pulsoximetri för ambulerande och icke ambulerande vuxna och pediatriska patienter med hjälp av trådlös kommunikation via Infinitys patientövervakningsnätverk. Infinity M300 med TruST är avsedd för EKG-övervakning med 12 avledningar med en reducerad uppsättning elektroder. Beräknade avledningar är avsedda för realtidsutvärdering av ändringar i ST-segment. Kontraindikation Infinity M300 är inte kompatibel för användning i ett magnetiskt MR-fält. 20 Bruksanvisning Infinity CentralStation SW VG1 och M300

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor BeneView T1 Snabbguide för patientmonitor Tack för att du har köpt en patientmonitor från Mindray. Vi bifogar den här praktiska snabbguiden för att hjälpa dig med de grundläggande funktionerna. Mer information

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk TM Nellcor Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N Manual för hemmabruk 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidiens logotyp och Nellcor är varumärken som tillhör Covidien, Ilc

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Nellcor. Sängkantssystem för övervakning av patients SpO 2 PM100N. Manual för hemmabruk

Nellcor. Sängkantssystem för övervakning av patients SpO 2 PM100N. Manual för hemmabruk TM Nellcor Sängkantssystem för övervakning av patients SpO 2 PM100N Manual för hemmabruk COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidien-logotypen och positive results for life är registrerade varumärken i USA

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya TV-adapter håller högsta kvalitet och är enkel att använda

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 SV Användarhandbok a c b d e f g SV 1 Viktigt! Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF) 1.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer