Organiska miljögifter, ett globalt problem. En presentation på overhead.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organiska miljögifter, ett globalt problem. En presentation på overhead."

Transkript

1 Organiska miljögifter PB DDT DIOXIN TDD PV TPM FURANER ALKYL-DF PENTAKLORFENOL ur sprids de i miljön? ur påverkas miljön och människors hälsa? ur kan riskerna begränsas? NONYLFENOLER AOX NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 1 Organiska miljögifter, ett globalt problem. En presentation på overhead. 1

2 Organiska miljögifter, ett globalt problem Trots att utsläppen av långlivade organiska miljögifter som DDT, PB och dioxiner minskat kraftigt, finns dessa ämnen fortfarande kvar i miljön och i oss människor. Dessutom har nya ämnen med egenskaper som påminner om dessa klassiska miljögifter upptäckts i miljön under senare tid. Vilka egenskaper gör ett ämne till Maj-Lis Svärd har fungerat som projektledare. Peter önig står för formgivning och Niklas Johansson har faktagranskat utbildningspaketets overheadbilder och faktahäfte. För faktainnehållet i boken Organiska miljögifter står laes Bernes, författare, och den projektgrupp vars medlemmar anges i bokens förord. Innehåll Inledning bild 1-6 Omsättning i miljön bild 7-9 Effekter bild Risker bild ett miljögift? ur sprids ämnena i miljön? Vad har de för effekter på levande organismer? Naturvårdsverket inledde 1992 ett forskningsprogram för att bättre kunna bedöma vilka risker organiska miljögifter innebär för miljö och människors hälsa. Forskarnas resultat sammanfattas i boken Organiska miljögifter (Naturvårdsverket, Monitor 16). För att göra resultaten mer lättillgängliga och sprida kunskaperna om organiska miljögifter har boken kompletterats med ett utbildningspaket. Paketet innehåller, med eller utan boken, 21 stycken overheadbilder samt detta faktahäfte. äftet innehåller dels overheadbilderna i tryck, dels förklarande texter till bilderna. Tanken är att läraren/föreläsaren ska ha texthäftet som stöd när bilderna presenteras. Efter rubriken till varje bildtext följer ett par punkter som ska fungera som nyckelord när bilden presenteras. Faktahäftet kan även beställas separat, som klassuppsättning, eller så att deltagarna kan få med sig ett faktahäfte hem som dokumentation. Faktahäftet kan förstås också användas separat, utan overheadbilder och bok. Det tar drygt en timme att gå igenom och presentera hela paketet och för att lämna utrymme för frågor och för efterföljande diskussion krävs minst två lektionstimmar. Om tiden inte räcker för detta, kan Inledningen (bild 1-6) användas för att ge en kort översikt över ämnet. Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst, Stockholm Tel: , fax E-post: ISBN Foton: Omslag och bild 1: Människan, Ulrika Åling. ellen, Bengt Ekberg. Bild 10 och 16: Sälflock, Stefan Rosengren/ Naturbild. Bild 14: Mus, Naturbild/BB. Bild 15: Bo med ägg, Björn elander. avsörnsungar, Roine Karlsson. Bild 18: Klorakne, Marcello Monti. Illustration/grafik: Ulf Frödin, laes Bernes, Peter önig. Grafisk form: Peter önig. Text: Tore Wizelius/Naturvårdsverket. Tryck: Berlings Skogs, Trelleborg

3 Miljögifter ALDRIN Klorhaltigt insektsbekämpningsmedel som använts under efterkrigstiden. Det har stark toxisk verkan på såväl insekter som högre djur. Förbjudet i Sverige sedan Man har dock forsatt att tillverka ämnet i andra länder till för några år sedan. Aldrin omvandlas tämligen snabbt till dieldrin som är mer långlivat och finns fortfarande i den svenska faunan, liksom i modersmjölk, men i sjunkande halter. ALKYL-DF Dibensofuraner där vissa väteatomer ersatts med klor och andra med alkylgrupper som metyl ( 3 ) eller etyl ( 2 5 ). Bildas som biprodukt vid klorgasblekning och förekommer i sedimenten utanför massaindustrier. ALKYLFENOLER Industrikemikalie som fått spridning i naturmiljön. Se nonylfenoler. ALKYLKVIKSILVER se kvicksilver. AOX Adsorberbara organiskt bundna halogener. Ett mått som används vid analys av föroreningar i vatten. ARENOXID Bildas vid metabolisering av PB och omvandlas tämligen snabbt till andra ämnen. AROMATISKA KOLVÄTEN Dessa molekyler består av en eller flera bensenringar; sex kolatomer med varsin väteatom. Aromatiska kolväten är stabila, men deras stabilitet kan ökas ytterligare om en eller flera av väteatomerna byts ut mot halogener (fluor, klor, brom, jod). Många kända miljögifter, bland annat PB och DDT, är just halogenerade aromatiska kolväten. Se även kreosot. BPS En förkortning av Bis(4-klorfenyl)- sulfon, som är ett relativt nyupptäckt miljögift. Det används bland annat som komponent i vissa färger och värmetålig plast och kan bildas som förorening vid tillverkning av bekämpningsmedel. BPS har påträffats i abborre, gråsäl och havsörnsägg från Östersjöområdet i halter som är jämförbara med PBhalterna. BENS(A)PYREN Ett polyaromatiskt kolväte som bildas vid ofullständig förbränning och som bland annat förekommer i bilavgaser. Kan orsaka cancer och genetiska skador. BIS(4-KLORFENYL)SULFON Se BPS. BROMERADE FLAMSKYDDS- MEDEL Bromerade flamskyddsmedel tillverkas genom bromering av bifenyl (PBB) eller difenyletrar (PBDE). Används bland annat i kretskort och höljen till datorer och annan elektronisk eller elektrisk utrustning. Den omfattande datoriseringen har lett till att användningen ökat snabbt och har under de senaste åren uppgått till ca 2000 ton per år. Dessa ämnen kan så småningom läcka ut i miljön, där de uppträder på ungefär samma sätt som PB. Bromerade flamskyddsmedel har påvisats i Östersjöfaunan, liksom i modersjölk. Se även flamskyddsmedel. B. Se toxafen. P. Se klorparaffiner. DDA, DDD, DDE. Se DDT. DDT DDT är en förkortning av diklorfenyltrikloretan, men betecknas numera med 1,1,1-triklor-2,2-bis(4- klorfenyl)etan. Det är ett klassiskt insektsbekämpningsmedel och miljögift som började tillverkas på 1940-talet och sedan dess har producerats i över en miljon ton. I organismer omvandlas DDT efterhand till metaboliterna DDD och DDE. DDD omvandlas i sin tur till DDA som utsöndras ur kroppen. DDE är däremot svårnedbrytbart och kan lagras i fettrika vävnader i åratal. Den sammanlagda halten av DDT och dess metaboliter brukar betecknas med sddt (summa-ddt). Idag är det DDE som står för merparten av sddt-förekomsten hos svensk fauna och befolkning. DDT och DDE har stark giftverkan. DIELDRIN Klorhaltigt insektsbekämpningsmedel som använts under efterkrigstiden. Förbjudet i Sverige sedan Se aldrin. DIOXINER Med dioxiner menas här klorerade dibensodioxiner och dibensofuraner. En dioxin kallad TDD är det giftigaste ämne som människan framställt. Flera andra dioxiner har också en ytterst kraftfull toxisk verkan. De kan bildas som biprodukt (förorening) vid klorgasblekning av massa, vid förbränningsprocesser och vid tillverkning av vissa kemikalier som PB och bekämpningsmedel. Ämnen och tillverkningsprocesser som misstänks ge upphov till dioxiner är idag i stor utsträckning reglerade och utsläppen har minskat kraftigt. Dioxiner finns dock fortfarande i stort sett överallt i miljön, men i mycket små kvantiteter. Se även fenoxisyror. EOL Extraherbar organiskt bunden klor. EOX Extraherbara organiskt bundna halogener. FENOL Molekyl som består av en bensenring där en väteatom bytts ut mot en hydroxygrupp (O). FENOXISYROR Aktiv ingrediens i en rad kemiska bekämpningsmedel (bland annat hormoslyr) som användes för bekämpning av ogräs i jordbruket, 3

4 lövsly i skogsbruket och som avlövningsmedel under Vietnamkriget. Medlen visade sig vara förorenade med dioxiner och användningen stoppades i de flesta länder. Se dioxiner. FLAMSKYDDSMEDEL Klorparaffiner, PT, PN, PB och bromerade bifenyler (PBB), difenyletrar (PBDE), hexabromcyklododekan (BD) och tetrabrombisfenol (TBBP-A) är effektiva flamskyddsmedel som förhindrar att material börjar brinna. De egenskaper som gör dem användbara i detta sammanhang gör dem emellertid också till långlivade organiska miljögifter. Se även bromerade flamskyddsmedel och respektive ämnen. FTALATER En grupp icke halogenerade organiska ämnen (innehåller varken klor eller andra halogener) som idag återfinns i miljön världen över. De används bl a som mjukgörare i PVplast. Ftalater är toxiska för alger och orsakar i höga doser hormonstörningar hos försöksdjur. os ryggradsdjur bryts de emellertid ner snabbt så att de inte ackumuleras i nämnvärd omfattning. FURANER Furaner är snarlika dioxiner och har liknande egenskaper, de kan ha kraftig giftverkan i mycket små mängder. De kan uppkomma som förorening vid olika kemiska processer eller vid förbränning. BD exabromcyklododekan. Ett flamskyddsmedel som påträffats i luftburna partiklar långt från föroreningskällor. Ämnet är toxiskt för vissa alger. Se flamskyddsmedel. B exaklorbensen. Användes i liten skala för behandling av utsäde mot svampsjukdomar fram till 1980 i Sverige. Ämnet utnyttjas i vissa länder som råvara inom den kemiska industrin, men merparten av B uppkommer som en oavsiktligt producerad förorening. Bioackumuleras bland annat i vattenlevande djur. exaklorcyklohexan. Ett insektsbekämpningsmedel som på grund av sin höga flyktighet är vida spritt i miljön. Ämnet finns i ett stort antal kemiska varianter med olika egenskaper. Användning av oraffinerad är numera stoppad i de flesta industriländer. Ämnet saluförs under namnet lindan som fortfarande används i ganska stor omfattning i många länder. är stabilt och toxiskt för vattenorganismer och högre djur och innebär risk för oönskade hälso- och miljöeffekter. I Sverige är lindan förbjudet sedan slutet av 1980-talet, men i Danmark och Norge får ämnet fortfarande användas i vissa sammanhang. Frankrike är idag en av världens största lindananvändare. EPTAKLOR Ingrediens i insektsbekämpningsmedlet klordan. ar också tillverkats separat som bekämpningsmedel. Se klordan. EPTAKLOR-EXO-EPOXID Uppstår vid nedbrytning av klordan och heptaklor. Ämnet är mer persistent än ursprungsämnet och mer toxiskt. EXABROMYKLODODEKAN Se BD. EXAKLORBENSEN. Se B. EXAKLORYKLOEXAN Se. ORMOSLYR. Se fenoxisyror. KLORDAN Insektsmedel som består av en blandning av över 140 olika komponenter som kemiskt är besläktade med aldrin och dieldrin. I Sverige har ämnet aldrig använts i större utsträckning och förbjöds helt I slutet av 1970-talet påträffades fortfarande klordan i fisk, fågel och säl i Östersjön. KLORFENOLER Ingrediens i utsläpp från massafabriker med klorblekning. Många av klorfenolerna och deras kemiska anförvanter är toxiska och de metaboliseras ofta i sedimenten av bakterier till andra ämnen som också har giftverkan och som är bioackumulerbara. Idag har samtliga svenska blekerier övergått till andra blekmedel klordioxid, väteperoxid och ozon och utsläppen har därmed i stort sett upphört. Men de klorföreningar som släpptes ut tidigare är ofta svårnedbrytbara och finns ännu kvar i sediment och bottenlevande djur utanför massafabrikerna. KLORPARAFFINER En grupp klorhaltiga ämnen som används som mjukgörare i golvmattor av PV, våtrumstapeter och elkablar, som skärvätskor eller flamskyddsmedel. Förkortas P eller PA. Sverige siktar på att avveckla användningen av klorparaffiner på frivillig väg senast under år KREOSOT Tillverkas av stenkolstjära och består till stor del av PA. Kreosot har länge utnyttjats som träskyddsmedel, och marken vid äldre träimpregneringsanläggningar och sågverk kan vara kraftigt förorenad med PA. Under senare år har användningen av kreosot minskat kraftigt i Sverige. KVIKSILVER Organiska kvicksilverföreningar, främst alkylkvicksilver, användes tidigare som bekämpningsmedel för att förhindra svampangrepp på utsäde. Många fåglar blev förgiftade och arter vanliga i jordbrukslandskapet minskade kraftigt, liksom vissa rovfåglar. Kvicksilverbetat utsäde är förbjudet i Sverige sedan LINDAN. Se. NONYLFENOLER Den vanligaste typen av alkylfenoler som spritts i miljön. Dessa ämnen innehåller varken klor, brom eller andra halogener. Nonylfenoler 4

5 används för att tillverka nonylfenoletoxylater som används i rengöringsoch avfettningsmedel för industriellt bruk. Giftverkan och bioackumulering av nonylfenoler har påvisats hos fisk och musslor. Nonylfenoler liknar könshormoner och kan störa könsfunktionerna. I Sverige har användningen minskat kraftigt men stora mängder tillverkas för export. PA Polyaromatiska kolväten. Se aromatiska kolväten. PBB Polybromerade bifenyler. Se bromerade flamskyddsmedel. PBDE Polybromerade difenyletrar. Se bromerade flamskyddsmedel. PA. Se klorparaffiner. PB Polyklorerade bifenyler. PB har sedan länge en särställning bland de industrikemikalier som blivit miljögifter. Det användes slutet i elektrisk utrustning, men spreds trots det i miljön. Eftersom ämnet är mycket stabilt ökade halterna successivt och ledde bland annat till att sälar, fåglar och fisk i Östersjön skadades. Användningen begränsades kraftigt 1978 och totalförbjöds i Sverige P. Se toxafen. PDD. Se dioxiner. PDF. Se dioxiner och furaner. PN Polyklorerade naftalener. Användes precis som PB som mjukgörare, isolervätska i elektrisk apparatur och i begränsad omfattning även som träskyddsmedel. Vissa varianter kan vara mycket långlivade och återfinns i levande organismer. PN har ofta förekommit som förorening i PB. Tillverkningen har upphört i vart fall i Europa men några förbud har inte införts. PP. Se pentaklorfenol. PT Polyklorerade terfenyler. ar använts som mjukgörare eller hydraulvätska. De anrikas på samma sätt som PB i levande vävnader och misstänks orsaka likartade skador. De har dock aldrig tillverkats i samma volym som PB. Inom EU gäller samma restriktioner för PT som för PB. PENTAKLORFENOL Bekämpningsmedel som har använts för impregnering av virke mot rötangrepp och för att förhindra svamptillväxt vid tillverkning av pappersmassa. Det är inte så långlivat men har kraftig giftverkan. I Sverige förbjöds användningen av PP som bekämpningsmedel 1978 men det tillverkas fortfarande i andra länder, dock i betydligt mindre mängder än tidigare. PP är allmänt spritt i miljön. POLYBROMERADE BIFENYLER Se bromerade flamskyddsmedel. POLYBROMERADE DIFENYL- ETRAR Se bromerade flamskyddsmedel. POLYYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN (PA). Se aromatiska kolväten. POLYKLORERADE BIFENYLER Se PB. POLYKLORERADE NAFTA- LENER. Se PN. POLYKLORERADE TER- FENYLER. Se PT. PV. POLYVINYLKLORID En typ av plast som vid förbränning kan ge upphov till dioxiner. Se även ftalater. TBBP-A Tetrabrombisfenol-A är det idag mest använda bromerade flamskyddsmedlet. Det ingår bland annat i epoxiplast. Se bromerade flamskyddsmedel. TBT. Se tributyltenn. TDD En variant av dioxin, som brukar betecknas som det giftigaste ämne människan någonsin har frambringat. Se dioxin. TPM Ett ganska nyupptäckt miljögift som påvisats bland annat hos sälar i Östersjön. Ämnet har producerats kommersiellt men tycks främst ha uppkommit som en biprodukt vid tillverkning av DDT. TETRABROMBISFENOL Se TBBP-A. TOXAFEN Ett insektsbekämpningsmedel som består av en blandning av många hundra olika ämnen, främst klorerade bornaner (B). Ämnet betecknas ibland med P. I Sverige har toxafen inte använts sedan 1956, men i många andra länder fick det ersätta DDT och var mellan 1972 och 1984 världens i särklass mest använda insektsbekämpningsmedel. Via atmosfären har ämnet spritts hundratals mil från de områden där det har använts. Det har påvisats bland annat i Östersjöns fauna. TRIBUTYLTENN Metallorganisk förening som utnyttjas i båtbottenfärger för att förhindra algpåväxt. TBT är skadligt för vissa havssnäckor redan vid mycket låga koncentrationer och i såväl Sverige som många andra länder har användning av TBT-färger på mindre båtar förbjudits. TRIS(4-KLORFENYL)METANOL Se TPM. 5

6 Ordförklaringar AKUMULATIONSBOTTEN Sjö- eller havsbotten där sedimenten successivt lagras över varandra så att de ämnen som sjunker till botten stannar kvar där. ANRIKNING Process som ökar halten av ett ämne, exempelvis anrikning av ett miljögift i en näringskedja. AVDUNSTNING Att ett ämne övergår till gasform så att det sprids till atmosfären. AVGIFTNINGSENZYM Enzym som omvandlar giftiga ämnen som bildats eller kommit in i organismen. BENSEN (RING) Organisk kemisk förening som består av en ring av sex kolatomer med var sin väteatom. BIOAKUMULERING Upplagring av ett stabilt ämne i levande vävnad så att halten blir högre än i omgivningen. BIOMAGNIFIKATION Anrikning av ett ämne längs näringskedjorna, halterna ökar från bytesdjur till rovdjur. BIOTILLGÄNGLIGET Förmåga hos ett ämne att tas upp av organismer. ENDOKRINA ORGAN Organ som producerar hormoner. GENOTOXISK Påverkan på arvsanlag, så att t.ex. mutationer uppstår. ALOGEN En grupp grundämnen (fluor, klor, brom, jod) med vissa gemensamma egenskaper. ALOGENERING Kemisk process där halogener binds till organiska föreningar. ORMONER Signalsubstanser som produceras av endokrina organ. Överför budskap mellan olika organ i kroppen på kemisk väg. YDROXYMETABOLIT Organisk förening där en väteatom ersatts med en O-grupp (vilket gör ämnet mer vattenlösligt). INITIERING Förändring av arvsmassan i en cell, som på sikt (genom promotion och progression) kan utvecklas till cancer. KLORAKNE udutslag som kan orsakas av exponering för dioxiner. KONDENSATION När ett ämne omvandlas från gasform till vätska eller fast form (motsatsen till avdunstning). KONGENER Olika varianter av en organisk förening som tillhör samma grupp. Kongenerna skiljer sig åt genom placeringen av grundämnen i molekylen, eller antalet atomer av olika slag. PB kan exempelvis förekomma i 209 olika varianter, där antalet kloratomer och deras inbördes positioner varierar. METABOLISM Ämnesomsättning, omvandling av ämnen i en organism. METABOLIT Ämne som bildas under ämnesomsättningen. MUTATION Förändring av arvsanlag, gener. Mutationer kan uppstå spontant, eller genom påverkan från radioaktiv strålning eller kemiska ämnen som kommer in i cellkärnan. NÄRINGSKEDJA Näringens väg genom ett ekosystem, från växter, via växtätare till rovdjur. Ett ekosystem består av ett otal näringskedjor som är sammanflätade till en näringsväv. ORGANISK FÖRENING Kemisk förening där kol ingår. ORGANISKA MILJÖGIFTER Organiska föreningar som kan skada levande organismer. PERSISTENT Stabil och därmed långlivad kemisk förening. PESTIID Bekämpningsmedel. PROGRESSION Utveckling av en godartad till en elakartad tumör. PROMOTION Kemisk påverkan under lång tid, av initierade celler. REEPTOR Ämne i cellväggen eller i cellen som kan fånga upp speciella ämnen (exempelvis hormoner) och förmedla deras kemiska budskap. SEDIMENT Avlagringar av organiskt och oorganiskt material, partiklar med mera på sjö- och havsbottnar. TOXISK Giftig. 6

7 Organiska miljögifter Inledning Bild 1 PB DDT DIOXIN TDD PV TPM FURANER ALKYL-DF PENTAKLORFENOL ur sprids de i miljön? ur påverkas miljön och människors hälsa? ur kan riskerna begränsas? NONYLFENOLER AOX NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 1 Organiska miljögifter Kända miljögifter toppen av ett isberg DDT, PB, dioxin kända miljögifter Nya organiska föreningar tillverkas och sprids Forskning ökar kunskaperna DDT, PB, dioxin. Dessa tre ord känner väl de flesta människor igen från tidningsrubriker och larmrapporter i media. Det är organiska föreningar som har egenskaper som gör dem till farliga miljögifter. DDT och PB förekommer inte naturligt i miljön. Dessa ämnen har tillverkats av den kemiska industrin. Dioxiner kan bildas vid förbränningsprocesser, men kan också uppkomma som förorening när vissa kemikalier tillverkas. Varje år kommer tusentals nya organiska föreningar ut på marknaden. De flesta är harmlösa, men några skapar problem när de sprids i miljön, där de kan stanna kvar i årtionden eller till och med sekler. Innan nya organiska ämnen får börja tillverkas och säljas kommersiellt, måste de testas för att utröna om de innebär några risker för hälsa och miljö. Idag finns alltså ett kontrollsystem. Det är bland de ämnen som har kommit ut på marknaden innan detta skyddsnät infördes som vi torde finna de mest riskabla ämnena idag. Att långlivade organiska föreningar vållar problem har varit känt sedan länge. Samhället har också infört begränsningar, förbud och avvecklingsplaner för att minska dessa ämnens påverkan på miljön. Kunskaperna om vilka ämnen som är farliga, hur de sprids i miljön och hur de påverkar djur och människor är dock fortfarande mycket begränsade. Vi känner inte till alla organiska miljögifter som förekommer i miljön. De ämnen vi känner till idag beskrivs ofta som toppen av ett isberg. Naturvårdsverket inledde 1992 ett forskningsprogram för att öka kunskaperna om organiska miljögifter och bättre kunna bedöma vilka risker de innebär för hälsa och miljö. Programmet avslutades En del av forskarnas resultat redovisas i boken Organiska miljögifter. Detta studiepaket beskriver enkelt och översiktligt vad organiska miljögifter är, hur de sprids, hur de påverkar miljön och människors hälsa, samt hur riskerna kan bedömas. Riksdagen har antagit 15 miljökvalitetsmål. Mål nr 12 handlar om Giftfri miljö och lyder: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Vi har en generation på oss att arbeta för att uppnå detta mål. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: 7

8 Vad är ett organiskt miljögift? l l l Bifenyl l l l l l PB - Polyklorerade bifenyler Miljögifter Bild 2 Många organiska miljögifter är långlivade l l är bioackumulerande ger kroniska skador l l l l exaklorbifenyl en av 209 varianter av PB NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 2 Vad är ett organiskt miljögift? Stabila långlivade ämnen kan ge kroniska skador Akut och kronisk toxicitet Stabila och långlivade organiska ämnen Ämnen som skadar levande organismer kallas toxiska (giftiga). När de förekommer i naturmiljön kallas de miljögifter. Ämnen som snabbt ger skador kallas akuttoxiska. Sådana ämnen är ofta kortlivade, skadorna i miljön blir därför ofta lokalt begränsade och upphör i regel när utsläppen stoppas. Stabila och långlivade organiska föreningar vållar däremot sällan akuta skador. Levande organismer utsätts i regel för relativt låga doser men under lång tid. Dessa ämnen ger störningar som ger tydliga effekter först efter en längre tid. Sådana ämnen kallas kroniskt toxiska. Det tar till exempel ofta många år från exponering för ett cancerframkallande ämne till att en cancertumör har utvecklats. Förutom giftigheten är den mest problematiska egenskapen hos dessa miljögifter deras stabilitet; de är svåra att bryta ner. De är långlivade, persistenta. De kan finnas kvar i miljön mycket lång tid, cirkulera i näringskedjorna utan att brytas ner och kan därför vålla skada under en lång tidsperiod. De hinner också transporteras långa sträckor med luft och vatten, så att de sprids och får effekter över mycket stora områden, till och med över hela jorden. Organiska ämnen utgör byggstenarna i alla levande organismer. De flesta organiska ämnen bryts lätt ner. Livsprocesserna består ju just av att komplicerade organiska föreningar, som har olika funktioner för organismerna, byggs upp och att andra föreningar sönderdelas under ämnesomsättningen för att frigöra energi. Men det går att tillverka organiska föreningar som är stabila. De kan vara mycket svårantändliga eller ha andra värdefulla egenskaper. Men sådana stabila organiska föreningar kan levande organismer inte bryta ner genom ämnesomsättningen. Vissa ämnen kan utsöndras från kroppen, andra lagras upp i fettvävnaderna. Fakta STABILA ORGANISKA FÖRENINGAR Stabila organiska föreningar består ofta (men inte alltid) av en eller flera bensenringar (se figur), där några av väteatomerna har bytts ut mot halogener, en grupp grundämnen där bland annat fluor, klor, brom och jod ingår. PB är en förkortning av polyklorerade bifenyler; en eller flera väteatomer i en bifenylmolekyl har ersatts av kloratomer. Det finns 209 olika varianter av PB där antalet kloratomer och deras inbördes positioner varierar. Egenskaperna hos olika PB-varianter (kongener) kan skilja sig avsevärt. 8

9 Biologiska egenskaper A Biotillgängligt: Ämnet kan tas upp av levande organismer. Miljögifter Bild 3 B Bioackumulering: alten i organismen (t ex fisk) är högre än i dess omgivning (vattnet). Biomagnifikation: alten ökar längs näringskedjan: strömming gädda havsörn. NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 3 Biologiska egenskaper Ämnen koncentreras i levande organismer Biotillgänglighet Bioackumulering Biomagnifikation Vissa miljögifter har sådana kemiska egenskaper att de tas upp och lagras i levande organismer. Ämnets fettlöslighet har stor betydelse för i vilken utsträckning det sker. Fettlösliga ämnen är svårlösliga i vatten, och söker sig därför till det fett som finns i vattnet, det vill säga till levande organismer, partiklar eller sediment av organiskt ursprung. alogenering av organiska ämnen minskar deras vattenlöslighet och ökar fettlösligheten. alterna av klorerade kolväten som PB kan vara tiotusentals högre i fisk än i vattnet som fisken lever i. Förmågan hos ett ämne att tas upp av levande vävnader kallas biotillgänglighet. Upplagringen av ett ämne i levande vävnad, där halten blir långt högre än i omgivningen, kallas bioackumulering. De byten som ett rovdjur äter under sin levnad uppgår till hundratals gånger den egna vikten. Bytesdjurens vävnader består till största delen av ämnen som rovdjuret kan bryta ner, men svårnedbrytbara organiska föreningar lagras i rovdjuret. Där kan dessa ämnen efterhand nå halter som är flera miljoner gånger så höga som i vattnet. alterna ökar alltså längs näringskedjan, från plankton och smådjur vidare till abborre, gädda för att bli mycket påtagliga hos rovdjuren i näringskedjans topp som havsörn, säl och utter. Denna anrikning längs näringskedjorna kallas biomagnifikation. Fakta BIOTILLGÄNGLIGET: Förmåga hos ett ämne att tas upp av organismer. BIOAKUMULERING: Upplagring av ett stabilt ämne så att halten blir högre än i omgivningen (förutsätter biotillgänglighet). BIOMAGNIFIKATION: Anrikning av ett ämne längs näringskedjorna, dvs. haltökning från bytesdjur till rovdjur (förutsätter bioackumulering). 9

10 DDT en historik Inledning Bild 4 A DDT upptäcks B Industriell tillverkning produktion och spridning skador i miljön orsaken till skadorna klarnar åtgärder mot spridning återhämtning A B D E F G Lokal fågeldöd D avsörnen minskar E Förbud i jordbruket F Förbud i skogsbruket G Bevis att DDT skadar havsörn avsörnen repar sig NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 4 DDT en historik DDT från mirakelmedel till miljöhot DDT Nobelprisbelönat insektsgift Samband misstänktes mellan DDT och skador Plötsligt fanns DDT överallt Skador förbud återhämtning Den schweiziske kemisten Paul Müller upptäckte i slutet på talet att en organisk kemisk förening som han hade tillverkat i sitt laboratorium kunde döda insekter mycket effektivt. Eftersom insekter kunde orsaka stora skador på grödor och minska skördarna, och malariamyggor spred sjukdom i tropikerna, var det en mycket användbar upptäckt. När andra världskriget tog slut började DDT därför att tillverkas industriellt och lanserades som ett effektivt insektsbekämpningsmedel och ett mirakelmedel för att utrota malaria. DDT var också mycket effektivt och Paul Müller tilldelades Nobelpriset i kemi Efter att DDT hade använts i ett antal år minskade dess effektivitet. Det visade sig att skadeinsekter hade blivit motståndskraftiga mot DDT. Doserna som spreds måste därför successivt öka. Efter ungefär tio år uppmärksammades skador i naturmiljön, framför allt att fåglar dog efter att insektsbekämpningsmedel hade spridits i ett område. Misstankarna riktades mot DDT. Efter ytterligare några år, omkring 1960, började orsakerna till skadorna klarna. Forskare visade också att DDT transporterades i miljön och vidare till djur och människor. DDT kunde påvisas i stort sett överallt, till och med i kvinnors modersmjölk. Eftersom det fanns starka skäl att misstänka att DDT orsakade skador förbjöds användning av DDT i Sverige inom jordbruket 1970, och några år senare även i skogsbruket. När DDT slutade spridas i Sverige minskade så småningom halterna i miljön. Sambandet mellan DDT och skador på havsörn blev vetenskapligt bevisat 1980, men först på 1990-talet har havsörnspopulationen i Sverige återhämtat sig. DDT är ett effektivt insektsbekämpningsmedel, bland annat för att ämnet är stabilt. Det var ett ämne som inte förekom naturligt i miljön, som var giftigt för vissa levande organismer, det var ju dess egenskap som insektsgift som var själva anledningen till att DDT tillverkades och spreds. Men det är ämnets stabilitet som gör det miljöfarligt. Det fortsätter att cirkulera i de naturliga systemen och anrikas i näringskedjorna tills halterna blir så höga att vissa arter skadas. Det dröjde flera år efter att DDT började användas i stor skala innan de skadliga effekterna upptäcktes. Det dröjde två decennier innan spridningen stoppades, tre decennier innan sambanden mellan DDT och dess skadeverkningar blev vetenskapligt bevisade och fyra decennier innan den skadade populationen - i detta fall havsörn - repade sig. Men DDT finns fortfarande spritt över hela jorden och förekommer i så gott som alla levande organismer, från pingvinerna i Antarktis till isbjörnarna i Arktis. DDT fungerade som en varningssignal. När långlivade organiska föreningar väl har spritts i miljön är det för sent att hejda deras effekter. 10

11 Aktuella miljögifter Bekämpningsmedel Industrikemikalier Polyaromatiska kolväten exaklorbensen Dioxiner Miljögifter Bild 5 DDT Dieldrin Klordan Toxafen Lindan PB Pentaklorfenol Klorparaffiner Flamskyddsmedel Alkylfenoler Förbränningsprodukter NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 5 Aktuella miljögifter Klassiska miljögifter och nya tillkommer Kemiska bekämpningsmedel Industrikemikalier Biprodukter vid tillverkning och förbränning DDT och andra klassiska miljögifter finns ännu idag kvar i levande organismer. Sedan 1940-talet har över en miljon ton DDT tillverkats och spridits i miljön, fast användningen i Sverige har varit begränsad. I vissa länder i Asien tillverkas och används DDT fortfarande, bland annat för att bekämpa malariamyggan, liksom andra kemiska bekämpningsmedel (aldrin, dieldrin, klordan, toxafen, lindan,, etc) som länge varit förbjudna i många i-länder. De sprids hit via luft och havsströmmar. PB och många andra ämnen som använts inom industrin har visat sig fungera som miljögifter. Minst 1,5 miljoner ton PB har tillverkats i världen. Det har använts som isolering i transformatorer och annan elektrisk utrustning, smörjmedel, hydraulolja, och som ingrediens i fogmassa och PV-plast. Långlivade organiska föreningar kan också bildas som biprodukter vid olika tillverkningsprocesser eller förbränning. Polyaromatiska kolväten (PA) finns bland annat i avgaser från motorfordon och bildas även vid vedeldning. Det är en stor grupp av ämnen. Vissa av dem, bland annat bens(a)pyren, är cancerframkallande och kan ge genetiska skador. Massaindustrin var länge den helt dominerande källan till utsläpp av klorhaltiga organiska föreningar. Nu har dock samtliga svenska massafabriker slutat använda klorgas som blekmedel och utsläppen har minskat starkt. Det finns dock kvar stora mängder klorföreningar i sediment i närheten av fabrikerna. En grupp ämnen som bildades som förorening vid klorgasblekning var dioxiner, som också förekom som förorening i bekämpningsmedlet hormoslyr. Dioxiner kan även bildas vid förbränning av klorhaltigt material, exempelvis PV-plast. Genom förbättrad förbränningsteknik har dioxinutsläppen från sopförbränningsanläggningar i Sverige idag minskat till en bråkdel av den nivå som rådde på 1980-talet. Alla stabila organiska föreningar som förekommer i miljön kan idag påvisas i levande organismer och i modersmjölk. De inlemmas i näringskedjorna och hamnar så småningom i livsmedel. Fortfarande upptäcks nya organiska föreningar som fått spridning i naturen och lagrats upp i levande organismer. Sannolikt återstår många att upptäcka. 11

12 Perspektiv på framtiden Långlivade organiska föreningar sprids över hela jorden. Det krävs därför internationella avtal. Det är även viktigt att övervaka vilka ämnen som förekommer i miljön. Inledning Bild 6 Stora mängder organiska miljögifter är inbyggda i samhället. Produkterna måste tas om hand så att gifterna inte hamnar i miljön. NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 6 Perspektiv på framtiden Vaksamhet och riskbedömning Långlivade miljöproblem Faror med nya ämnen upptäcks Lagar och internationella avtal Miljöövervakning och forskning De mest kända miljögifterna, som DDT och PB, finns ännu kvar i miljön. Stora mängder PB finns idag inbyggda i samhället, i fogmassa i byggnader, elektrisk utrustning och annat. Förr eller senare läcker detta PB ut i miljön om det inte tas om hand och förstörs på ett miljöriktigt sätt. Samtidigt uppdagas fortfarande nya ämnen som kan fungera som miljögifter. Ofta ingår de som beståndsdelar i olika produkter. Bromerade flamskyddsmedel, som bland annat finns i tyger och datorer, har uppmärksammats de senaste åren. Dessa ämnen har viktiga egenskaper och är svåra att ersätta. Biprodukter och föroreningar som uppstår under tillverkningsprocessen kan också utgöra problem. Samhället har under åren byggt upp ett allt finmaskigare nät för att sålla bort de kemikalier som kan innebära risker för människa och miljö. Idag kontrolleras nya ämnen noga innan de släpps ut på marknaden. Men många ämnen som tillkommit innan kontrollprogrammen infördes kan visa sig ha okända och farliga egenskaper upptäcktes skador på fisk i sjön Molnbyggen i Dalarna, som misstänks bero på att något miljögift sipprat ut från en avfallsdeponi i närheten av sjön. Men för att klargöra vilket ämne det rör sig om krävs ett avancerat kemiskt och biologiskt detektivarbete, som fortfarande pågår. Långlivade organiska föreningar sprids med tiden över hela jorden utan hänsyn till nationsgränser. Vilka ämnen som tillverkas och sprids i andra länder är det svårt för Sverige att påverka och kontrollera. Det dröjer också länge innan effekter visar sig och ännu längre tid innan sambanden mellan ett visst ämne och påvisade skador kan bevisas. För att förebygga skador och minska riskerna med långlivade organiska föreningar krävs internationella avtal om att begränsa användningen eller avveckla farliga ämnen. Skärpta regler för förvaring av avfall och effektiv övervakning av vilka ämnen som förekommer i miljön, så att motågärder kan sättas in på ett tidigt stadium, är andra viktiga åtgärder. Det behövs även ytterligare forskning för att klargöra effekter och utveckla nya analysmetoder som gör det möjligt att upptäcka ännu okända ämnen. 12

13 Spridningsvägar Omsättning i miljön Bild 7 Sprids via atmosfären avsbottnarna är slutstationen NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 7 Spridningsvägar Miljögifter sprids via atmosfären Sprids från rökgaser Avdunstar och sprids med vindarna Transporteras i näringskedjorna Djupa havs- och sjöbottnar är en slutstation Långlivade organiska föreningar kan påvisas i mark, vatten och levande organismer och finns överallt; i polartrakterna såväl som i våra tätorter. ur har de hamnat hundratals mil från de platser där de har tillverkats och använts? Det finns bara en förklaring: de sprids via atmosfären. Vissa ämnen bildas under förbränningsprocessen och sprids med rökgaser. Bland annat dioxiner kan bildas vid olika typer av förbränning och spridas vidare ut i miljön. De flesta miljögifter är flytande eller fasta, men de kan förångas även vid normal temperatur. Enstaka molekyler avdunstar ständigt till luften och sprids med vindarna. Eftersom de kan stanna kvar i luften länge sprids de över stora avstånd. Förr eller senare återvänder dessa ämnen ner till mark eller vatten, exempelvis med nederbörden. I miljön kan långlivade organiska föreningar bindas till partiklar och läggas fast i marken. Men de kan också tas upp av levande organismer och spridas i näringskedjorna eller avdunsta på nytt och transporteras vidare i lufthavet. Förr eller senare hamnar dock de flesta organiska föreningar via avrinning eller nederbörd i sjöar och hav. Eftersom de är svårlösliga i vatten binds dessa ämnen ofta till små partiklar, växtplankton eller annat fast material som så småningom sjunker till botten. På grunda bottnar där vattnet rör sig, i floder, vid stränder och grunda havsområden rörs partiklar upp och förs vidare i vattnet. Via plankton och bottenlevande smådjur kan föroreningarna åter komma in i näringskedjan. Först när de långlivade organiska föreningarna hamnar på större djup, på så kallade ackumulationsbottnar, når de sin slutstation. Där begravs de med tiden under tjocka sedimentlager. 13

14 alter i fisk Insjöfisk avsfisk PB 1 skalenhet på staplarna = 0,1 µg/g fett PB 1 skalenhet på staplarna = 0,1 µg/g fett Bolmen Storvindeln Omsättning i miljön Bild 8 B 1 skalenhet på staplarna = 0,01 µg/g fett B 1 skalenhet på staplarna = 0,01 µg/g fett Bolmen Storvindeln Abiskojaure Abiskojaure NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 8 alter i fisk alterna ofta högre i söder än i norr Ett ämnes flyktighet påverkar dess spridning PB-halter högre i söder B-halter lika i hela landet Östersjön en uppsamlingsplats för miljögifter De flesta utsläppskällorna till organiska miljögifter finns söder om Sverige, i länder med hög befolkningstäthet, intensiv trafik och där det finns många industrier och avfallsdeponier. alterna i miljön borde därför vara högre i söder än i norr. Ett ämnes flyktighet, hur lätt det avdunstar, spelar stor roll för hur det sprids. Ju flyktigare ett ämne är desto längre kan det spridas. Flyktigheten är i sin tur beroende av temperaturen. När luften blir för kall kondenseras ämnena från gas till fast form och faller till marken. Det talar för att halterna av långlivade organiska föreningar på sikt borde bli högre ju längre norrut man kommer. Undersökningar som har gjorts bekräftar dock inte detta till alla delar. Diagrammen visar halterna av PB och B* i insjöfisk respektive havsfisk. alten av PB i fisk är betydligt högre i Bolmen i Småland än i sjöarna Storvindeln och Abiskojaure i norra Sverige. alten av B är däremot närmast densamma i insjöar över hela landet. Sjöarna påverkas främst av nedfall från atmosfären, det finns få lokala utsläppskällor. Skillnaden mellan haltmönstren för PB och B beror bland annat på att PB inte är lika lättflyktigt som B. För havsfisk är mönstret i stort sett detsamma. alterna av PB är betydligt högre i söder än i norr, medan halterna av B är jämnare fördelade. * B hexaklorbensen. Se sid 4. 14

15 alterna sjunker PB-halter i bröstmjölk PB i gädda från Bolmen µg/g fettvikt PB i strömming från Landsort 10 Omsättning i miljön Bild 9 1 µg/g fettvikt %/år µg/g fettvikt -4 %/år NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 9 alterna sjunker Stopp för utsläpp får halterna att sjunka Miljögifter i naturen finns också hos människan Spädbarn mest utsatta alterna av klassiska miljögifter sjunker alterna av nya miljögifter kan fortfarande öka Intressanta frågor är förstås om halterna av miljögifter i naturen ökar eller minskar, liksom hur mycket miljögifter vi människor får i oss via födan. Miljögifter som påvisas i naturmiljön finns nästan alltid upplagrade även i människokroppen. En stor del av vårt intag av organiska miljögifter kommer från konsumtion av fet fisk. alterna hos människor är dock betydligt lägre än hos sälar och andra rovdjur i Östersjön. När det gäller människan har man bland annat mätt halterna av miljögifter i bröstmjölk. Spädbarn genomgår flera känsliga utvecklingsstadier, och modersmjölken är deras dominerande föda. Mjölken har hög fetthalt och kan innehålla betydande mängder miljögifter, som har lagrats i moderns kropp i decennier. Räknat per kilo kroppsvikt utsätts de flesta människor för större mängder miljögifter under spädbarnstiden än någon gång senare i livet. Lyckligtvis minskar halterna av PB och många andra välkända miljögifter i modersmjölk (diagrammet till vänster). I början av talet uppgick halterna till knappt 40 procent av de värden som uppmättes tjugo år tidigare. Det är ett resultat av de allt hårdare begränsningar som har införts för tillverkning och utsläpp av långlivade organiska föreningar. Från 1970 fram till 1995 har PB-halten hos gäddor i Bolmen sjunkit med i genomsnitt 5 procent per år och halten hos strömming vid Landsort i Östersjön sjunker med ca 4 procent per år. alterna av andra miljögifter som DDT och B uppvisar också en stadig minskning. Tyvärr finns det undantag från denna trend. Det gäller bland annat det bromerade flamskyddsmedlet PBDE, som kom i allmänt bruk först på 1970-talet. Sillgrissleägg från Stora Karlsö innehöll tjugo gånger så mycket PBDE i mitten på 1980-talet som i början på 1970-talet. Först på 1990-talet har halterna börjat sjunka. I modersmjölk stiger PBDE-halten. Bara ett fåtal ämnen har mätts och analyserats på ett systematiskt sätt under längre tidsperioder. Därför vet vi inte hur halterna av andra långlivade organiska föreningar i naturmiljön förändras. 15

16 Effekter Miljögift Molekyler eller Vävnader & organ Individer Effekter Bild 10 Skador upptäcks Artbestånd Forskning Individer Sälhonor sterila Vävnader & organ Skador på livmodern eller Skador på cellfunktioner Molekyler Strukturförändring NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 10 Skadeeffekter på olika nivåer Sambanden är svåra att klarlägga Effekter upptäcks hos artbestånd Primära effekter sker på molekylär nivå Sekundära effekter på vävnader, individer och bestånd Miljögifter utlöser en lång kedja av störningar i olika organismer. Men att ett ämne är ett miljögift upptäcks i regel först när dess effekter redan visat sig. Under 1960-talet minskade exempelvis bestånden av både gråsäl och havsörn i Sverige. När forskarna började leta efter orsakerna, visade det sig att sälarna hade sjukliga förändringar bland annat i livmodern, vilket försämrade deras fortplantningsförmåga. Örnarna häckade som de skulle, men äggens skal var så tunna att de gick sönder innan ungarna kläcktes. alterna av DDT, PB och andra miljögifter hos sälar och örnar kartlades. Efter ett intensivt forskningsarbete blev det möjligt att steg för steg klarlägga hur dessa ämnen påverkade olika organ. Att klarlägga de grundläggande orsakerna till skadorna är emellertid mycket svårt. PB och andra miljögifter består i praktiken av hela grupper av ämnen som är snarlika men som kan ha olika giftverkan. Olika organ påverkas på olika sätt. Skadeffekterna skiljer sig också hos olika arter och dessutom hos individer av olika ålder och kön inom samma art. Det förekommer en lång rad olika miljögifter i naturmiljön, vilket gör det svårt att särskilja vilka effekter som orsakas av respektive ämne. Slutligen kan miljögifter omvandlas av levande organismer, i bästa fall till ofarliga ämnen, men ibland till nya ämnen som har större giftverkan än de som ursprungligen togs upp från miljön. 16

17 Omvandling av PB A ytokrom 450 O l l l O I O I N O O l I I Effekter Bild 11 PB-molekyl (tetraklorbifenyl) Tyroxin (sköldkörtelhormon) B O ydroxygrupp l l l l ydroxymetabolit (stabil, mer vattenlöslig) NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 11 Omvandling av PB Miljögifter omvandlas av kroppens försvarssystem Människor och djur har flera försvarssystem Avgiftningsenzymer omvandlar främmande ämnen Enzymer är trubbiga vapen, som kan göra ont värre Växter och djur har under miljontals år fört en kamp för att överleva. Växter har under evolutionens gång utvecklat giftiga ämnen som är skadliga för växtätande djur, och djuren har i sin tur utvecklat metoder för att oskadliggöra dessa gifter. Djur och människor kan bilda en rad olika så kallade avgiftningsenzymer, som kan omvandla, metabolisera, främmande kemiska ämnen som kommer in i kroppen. Enzymerna i kroppens avgiftningssystem är sällan skräddarsydda för specifika främmande molekyler. Miljögifter förekommer heller inte naturligt i miljön. Inga arter har därför haft någon möjlighet att utveckla avgiftningsenzymer speciellt för dem. Enzymerna fungerar i regel ändå effektivt på många främmande ämnen, som till exempel kan göras mer vattenlösliga så att de snabbt utsöndras från kroppen. Men enzymerna är tveeggade vapen, i vissa fall kan de göra saken värre. Enzymerna kan göra vissa ämnen ännu giftigare, så att de kan orsaka mutationer. Då sätts cellens normala beteende ur spel och risken för cancer ökar. Vissa ämnen som bildas när kroppen omvandlar PB (Se Obildens A och B) liknar hormonet tyroxin () och passar som nyckeln i ett lås på det protein som transporterar tyroxin i blodet från sköldkörteln till andra organ. I stället för tyroxin transporteras då ett miljögift runt med blodet till olika organ. Det kan också leda till tyroxinbrist vilket kan ge ämnesomsättningsstörningar. Vissa miljögifter kan alltså störa kroppens hormonsystem. Andra miljögifter kan genom liknande mekanismer lagras i kroppen i stället för att utsöndras. De kan lagras i kroppsfett, lever, njure eller andra organ där de med tiden kan ge upphov till olika typer av skadeverkningar. Fakta En PB-molekyl består av två bensenringar där en eller flera väteatomer ersatts med kloratomer (A). När den kommer i kontakt med ett visst enzym i kroppen omvandlas PB-molekylen till en så kallad hydroxymetabolit (B). ydroxygruppen (O) ökar molekylens vattenlöslighet, så att den lättare kan utsöndras ur kroppen. Tyvärr liknar strukturen hos denna hydroxymetabolit (B) sköldkörtelhormonet tyroxin (), vilket leder till att PB-metaboliten stannar kvar i kroppen. 17

18 ypofys ormoner produceras av endokrina organ Sköldkörtel Vissa miljögifter kan agera som kroppens egna hormoner. ormoner Ett naturligt östrogen Bräss (thymus) Effekter Bild 12 Binjurar Bukspottkörtel Fenolgrupp Nonylfenol Njurar Äggstockar Testiklar Nonylfenol, som bl a används i rengöringsmedel, liknar naturligt östrogen. NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 12 ormoner Miljögifter kan härma hormoner Livsprocesserna består av kemiska reaktioner Reaktionerna samordnas av hormoner Miljögifter kan härma hormoner ormonbalansen kan rubbas Livsprocesserna består av ett närmast oöverskådligt nätverk av kemiska reaktioner, som styrs av olika signalsubstanser som överför budskap mellan olika celler och organ. De grundläggande skadorna av miljögifter inträffar i de ytterst invecklade processerna på molekylär nivå som pågår i och mellan enskilda celler. ormonerna produceras av endokrina organ; hypofysen, sköldkörteln, äggstockar, testiklar med flera. ormoner fångas upp av receptorer, som finns i cellernas membran (väggar) eller inuti cellerna. Varje receptor kan bara fånga upp ämnen som är byggda på ett speciellt sätt. När ett hormon binds till en receptor startar en kedjereaktion som påverkar cellens funktion. Flera miljögifter stör produktionen, transporten eller mottagningen av hormoner och andra signalsubstanser. Om främmande ämnen rubbar de kemiska processerna inne i cellerna får det naturligtvis allvarliga konsekvenser. En PB-metabolit kan inta samma plats som hormonet tyroxin i kroppens signalsystem (se föregående sida). Många andra miljögifter kan också agera på samma sätt som kroppens egna hormoner. Flera olika ämnen har likheter med det kvinnliga könshormonet östrogen. Bilden visar en östrogenmolekyl, som har en fenolgrupp i ena änden. Nonylfenol, ett ämne som används vid tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel, har en exakt likadan fenolgrupp, vilket gör att det fungerar som östrogen när ämnet hamnar i kroppen. Ämnen som fångas upp av cellernas östrogenreceptorer, som tar emot hormonets kemiska budskap och vidarebefordrar det till cellen, kallas östrogena. Andra ämnen, som är tillräckligt lika östrogen för att kopplas till cellernas receptorer, men inte aktiverar dem, kallas antiöstrogena, eftersom de hindrar det naturliga östrogenet att nå receptorn. Sådana ämnen rubbar hormonbalansen. os vuxna styr könshormoner könsdrift, spermieproduktion, menstruationscykel och graviditet. Könshormonerna spelar också en viktig roll under fosterutvecklingen. 18

19 ancer Initiering Promotion Progression godartad tumör Effekter Bild 13 elakartad tumör med dottersvulst Strålning eller kemikalier. Fortsatt påverkan av något kemiskt ämne. En godartad tumör kan sedan snabbt utvecklas till en elakartad tumör utan fortsatt kemisk påverkan. NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 13 ancer ancer resultat av en lång process Initiering promotion progression Miljögifter kan framkalla cancer En del långlivade organiska föreningar är cancerframkallande, vissa kan initiera cancer, andra fungerar som promotorer. Dioxiner, som är mycket kraftfulla promotorer, ger hudtumörer hos möss och levercancer hos råttor. Även PB och andra miljögifter har visat sig kunna bidra till utvecklingen av cancer. Också i detta sammanhang är det deras stabilitet som är farlig. De lagras i kroppen och kan då fungera som promotorer under tillräckligt lång tid för att orsaka cancer. ancerutvecklingen kan delas in i tre olika stadier; initiering, promotion och progression. Utveckling av en tumör initieras genom att arvsmassan i en cellkärna förändras. Det kan ske genom att cellen utsätts för strålning eller genom att ett främmande kemiskt ämne kommer in i cellkärnan och skadar en gen. En tumör bildas genom att en cell med skadad arvsmassa börjar dela sig onormalt ofta. Den bildar kopior av sig själv. Det räcker dock inte att en enskild cell har initierats. Initieringen måste följas av promotion, som något annat kemiskt ämne kan stå för. Promotionen kan till exempel innebära att kanalerna i cellväggarna försvinner så att omgivande celler inte kan hindra att den skadade cellen börjar dela sig okontrollerat. Om promotionen pågår under lång tid bildas en anhopning av celler med förändrade egenskaper; ett förstadium till cancer. Om promotionen upphör kan tumörutvecklingen stanna upp. För att utveckla cancer hos människa krävs i regel lång tid, tio till tjugo år. Godartade tumörer kan emellertid utvecklas till elakartade tumörer, som växer och sprider sig okontrollerat. Det kallas för progression. Denna tycks kunna äga rum utan fortsatt kemisk påverkan på cellerna. ancerns utveckling kan då inte längre stoppas ens om de ämnen som fungerar som promotorer försvinner ur kroppen. 19

20 Nervsystem Effekter av DDT på möss vid olika tillfällen i späd ålder Effekter Bild Antal rörelser under första timmen i ny miljö (i vuxen ålder) DDT tillförd vid 3 dygns ålder DDT tillförd vid 10 dygns ålder DDT tillförd vid 19 dygns ålder Möss som tillförts DDT vid tio dagars ålder har svårare att anpassa sig till en ny miljö. Det kan bero på att hjärnans utveckling påverkats av DDT obehandlade djur behandlade djur minuter Beteende som signifikant avviker från det normala NATURVÅRDSVERKET 1999, ORGANISKA MILJÖGIFTER, BILD 14 Nervsystem Nervsystemets utveckling kan påverkas Miljögifter påverkar nervsystemets utveckling Foster och spädbarn känsligast Beteenderubbningar påvisade hos försöksdjur Miljögifter kan skada nervsystemet. Kemiska insektsbekämpningsmedel som exempelvis DDT utövar sin giftverkan just på nervsystemet. Såväl hos insekter som hos däggdjur leder akut DDT-förgiftning till darrningar, kramper och försämrad koordinationsförmåga. Om foster eller unga individer utsätts för miljögifter som påverkar nervsystemets utveckling, kan det leda till beteenderubbningar och försämra den mentala kapaciteten senare i livet. Nervsystemet har små möjligheter att reparera skador, och dessa blir därför ofta bestående. Djurförsök har visat att känsligheten för miljögifter är särskilt hög under en period då hjärnan växer snabbt. Under denna kritiska fas kan även låga doser av DDT, PB och andra miljögifter ge bestående skador på motoriken, inlärningsförmågan och minnet. Dessa djur blir dessutom extra känsliga för miljögifter under resten av livet. När möss flyttas till en ny miljö är de till en början mycket aktiva och nyfikna, men deras aktivitet minskar raskt när de bekantat sig med den främmande omgivningen. Möss som inte utsatts för DDT vid späd ålder (de ljusa staplarna) beter sig på det viset; efter minuter har de stillat sin nyfikenhet. Möss som tillförts DDT vid tre dygns ålder (vänstra diagrammet) eller vid 19 dygns ålder (högra diagrammet) beter sig också i stort sett normalt. Möss som tillförts DDT vid tio dygns ålder, då deras hjärnor växer som mest, beter sig emellertid helt annorlunda som vuxna. De fortsätter att vara mycket aktiva och deras nyfikenhet blir inte stillad. Denna ökade aktivitet (hyperaktivitet) kan bero på en oförmåga att tolka intrycken i den nya omgivningen, vilket i sin tur kan bero på att deras hjärna har skadats av DDT. os människan inleds motsvarande snabba och störningskänsliga utveckling av det centrala nervsystemet redan under senare delen av fosterstadiet och fortsätter några månader efter födseln. För ett antal år sedan blev diande spädbarn utsatta för jämförbara kvantiteter DDT (per kilo kroppsvikt) som musungarna i ovan nämnda försök. Riskerna för att långlivade organiska föreningar ska ge effekter på människor är därför uppenbara. 20

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Rapport Rädda mannen - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Innehåll Förord 1 1. Människan i en kemisk cocktail 2 Kemikalieproblem även i Syd 2 Kemikalierna sprids globalt 4 2. Bedömningar av

Läs mer

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier September 2001 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier Stina Thörnelöf Agneta Bergström Kerstin Cervin Miljöförvaltningen Stockholm

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Hur stora är effekterna av DDT (diklordifenyltrikloretan) och är användning av bekämpningsmedlet befogad?

Hur stora är effekterna av DDT (diklordifenyltrikloretan) och är användning av bekämpningsmedlet befogad? Hur stora är effekterna av DDT (diklordifenyltrikloretan) och är användning av bekämpningsmedlet befogad? Ingrid Asker Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen

Läs mer

KEMISK MILJÖVETENSKAP. 6.e upplagan 2006 EKOTOXIKOLOGI

KEMISK MILJÖVETENSKAP. 6.e upplagan 2006 EKOTOXIKOLOGI KEMISK MILJÖVETENSKAP 6.e upplagan 2006 EKOTOXIKOLOGI Miljögifter, Spridning, Omvandling, Effekter Reproduktion, Populationer, Biocider Synergism, Homeostas, Miljöfarlighet Giftfri Miljö Antalet kemiska

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Bakgrund.

1. Inledning. 1.1 Bakgrund. 1. Inledning. Östersjön är ett mycket speciellt hav i flera avseenden. Det är ett innanhav med tämligen begränsat vattenutbyte med Västerhavet och Atlanten och sötvattentillflödet är stort från ett stort

Läs mer

HavsUtsikt 1/2006. Ålakråkans. återkomst...

HavsUtsikt 1/2006. Ålakråkans. återkomst... OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER Ålakråkans HavsUtsikt ges ut av Sveriges tre marina forskningscentra i Umeå, Stockholm och Göteborg återkomst... Öar utan broar. Algodling i tropikerna. Fosforproblem

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Genteknik i forskning

Genteknik i forskning Del V Genteknik i forskning Gentekniken har varit mycket viktig för forskningen om hur människokroppen fungerar och vad som sker vid olika sjukdomar, till exempel cancer och AIDS. Men gentekniken har också

Läs mer

KEMIKALIER I KLÄDER. Den mörka sanningen om det du bär på PROJEKTARBETESRAPPORT. Läsåret 2011/2012

KEMIKALIER I KLÄDER. Den mörka sanningen om det du bär på PROJEKTARBETESRAPPORT. Läsåret 2011/2012 BERZELIUSSKOLAN PROJEKTARBETESRAPPORT 1 PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 KEMIKALIER I KLÄDER Den mörka sanningen om det du bär på Projektgrupp: Nv3A Nv3A Nv3A Handledare: Martin Wickman Medbedömare:

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA. Kungsholmens Gymnasium Victor Bao N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström

18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA. Kungsholmens Gymnasium Victor Bao N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström 18/4/2013 PROJEKTARBETE 2012/2013 KOPPARINDUSTRIN I ZAMBIA Kungsholmens Gymnasium N3B Handledare: Kerstin Heimer Sundström 2 1 Inledning sid 4 1.1 Bakgrund sid 4 1.2 Frågeställning sid 4 1.3 Syfte sid

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

Genetik- läran om det biologiska arvet

Genetik- läran om det biologiska arvet Genetik- läran om det biologiska arvet Om vi tittar på ett släktfotografi ser vi att vissa ansiktsdrag hos föräldrarna kommer igen hos barnen, från generation till generation. Det kan vara formen på ansiktet,

Läs mer

risker i n n e h å l l e r e n S a m m a n F at t n i n g a v i F - å r e t 2 0 1 0

risker i n n e h å l l e r e n S a m m a n F at t n i n g a v i F - å r e t 2 0 1 0 Framtidens risker Ingen vet vilka risker vi kommer att möta i framtiden. Redan nu utgör internet en risk, liksom de tiotusentals kemikalier som vi kommer i kontakt med varje dag. Den hyllade nanotekniken

Läs mer

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Innehållsförteckning 1. Förord 1 2. Sammanfattning 2 3. Vindruvor en av matens värstingar 4 4. Vindruvor 5 5. Bekämpningsmedel 11 6. Kemiska bekämpningsmedel i vindruvsodling

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hjärnan i tanke & rörelse

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hjärnan i tanke & rörelse Aktuellt om Vetenskap & hälsa November 2008 Hjärnan i tanke & rörelse Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1-

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1- Kapitel 3 Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont Det finns en barnramsa som lyder, Äta bör man annars dör man, men äta gör man och ändå dör man. Det är egentligen precis vad det handlar om. Det som

Läs mer

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar HavsUtsikt 3/2009 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar Unik natur i Bottniska

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR. Water Purification AB

OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR. Water Purification AB OM VATTEN ARTIKLAR OCH NOTISER HVR arbetar med dricksvattenrening. Vi utvecklar vattenrenare med hjälp av en metod som effektivt avskiljer alla typer av föroreningar från vatten. Därför samlar vi också

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer