CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1"

Transkript

1 AI3 Frnlufttemperatur! AI4 Avlufttemperatur AI5 Utetemperatur AI6 Tillufttemperatur AI7 Rumstemperatur AI8 Frysvaktsgivare CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 Corrigo C20-LON är en regulator för styrning av i första hand luftbehandlingsaggregat. Den kan enkelt Givare AI3...AI8 ställas om för att passa olika typer av aggregat. Använd PT1000 givare. (Se datablad 4-150). Corrigo C20-LON har ingång för anslutning till LONnät. Se separat LON-instruktion. Vilka givare som skall anslutas bestäms av de önskade reglerfunktionerna. Vidstående tabell (fig 2) kan användas för att enkelt Corrigo C20-LON har fem V DC styrutgångar. Tre bestämma vilka givare som behövs. i sekvens för styrning av t. ex. värme / återvinning / kyla, Anslut valda givare enligt plintlistan. samt två för varvtalsstyrning av till- och frånluftsfläktar. OBS Alla AI-ingångar skall referera mot signalnollplintarna för AI-ingångarna (plintar 24, 27, 30, 33). Fläktstyrningen gör den lämpad för system med varierande flödesbehov. VIKTIGT: Läs denna instruktion Den har många funktioner och möjligheter såsom AI4 används, beroende på inställning, antingen för innan produkten monteras och D-kyla i ett eller två steg, utetemperaturkompensering, 1. Verkningsgradsmätning - avluftsgivare. ansluts. brandspjällsmotionering, styrning och övervakning av 2. Vätskekopplad VV - minbegränsningsgivare i VV cirkulationspump, sommarnattkyla, verkningsgradsmätning etc. kretsen. Normalt flöde 3. Externt börvärde - ingång för börvärdessignal. Reducerat flöde Corrigo C20-LON kan dessutom ta emot och hantera ett Dessa funktioner är alltså ömsesidigt uteslutande. 0 flertal larm såsom fläkt- och filtervakter, röklarm, Bara en av dem kan väljas. Auto kylmaskinlarm, VV-rotationsvakt etc och har en AI8 används, beroende på inställning, antingen för: DI7 potentialfri utgång för summalarm. 1. Frysvaktsgivare i applikationer med vattenbatteri. Corrigo har inbyggd realtidsklocka med gångreserv, 2. Överhettningsskydd i applikationer med elvärmare. veckotidur med årsbas, helgdagskalender, semesterperioder Då den används som ingång för överhettningsskydd DI8 och automatisk sommar-/vintertidomställning. skall den kopplas till en potentialfri slutande kontakt. Installation Digitala ingångar DI1...DI8 Montera regulatorn på DIN-skena i elskåp eller separat De digitala ingångarna DI1...DI8 skall referera till plint 22. kapsling. OBS. Plint 22 får ej kopplas samman med signal- och För montering i skåpsfront, använd montagesats FMC. mätnollor i Corrigo utan skall endast användas som Skyddsklass IP20. referens för enheter kopplade till DI1...DI8. Omgivningstemperatur 0-50 C. Ingångarna får endast kopplas till potentialfria kontakter. Sluten kontakt aktiverar larm eller funktion. Ej använda ingångar lämnas öppna. Tilluftreglering Fig 1 Tilluftreglering med utekompensering Rumsreglering med kaskadfunktion Rumsreglering med min/max-begrnsning Rumsreglering Tilluftreglering/rumsreglering, utetemp.beroende Frnluftreglering med min/max-begrnsning Verkningsgradsmtning Vtskekopplad VV Externt brvrde Sommarnattkyla Kyltervinning Pumpstopp Varmhllning Fig 2 Frysvakt Utekompensering av flktkurva Box KÅLLERED, SWEDEN Tel:+46 (0) Fax:+46 (0) Inkoppling Matningsspänning Plint 42 och 43: 24 V AC, ±15%, 50/60 Hz. Fläktstyrning, tilluftsfläkt, frånluftsfläkt AI1, AI2 AI1 respektive AI2 skall kopplas till tryckgivare med V DC utsignal.tryckområdet är inställbart. Givarna skall mäta trycket över respektive fläkt. OBS Dessa signaler styr vitala funktioner i regleringen. De måste anslutas för att Corrigo skall fungera DMD Corrigo V resp DTL Corrigo V resp 25 DI1 Ingång för filtervakter. DI2 Ingång för indikering från cirkulationspump. OBS Måste anslutas vid system med vattenbatteri. DI3 Ingång för summalarm från kylmaskin. DI4 Ingång för rotationsvakt eller påfrostningsvakt för VV DI5 Ingång för brandlarm DI6 Ingång för brandspjällsindikering, externt larm eller larm för externa omkopplare ej i Autoläge. (Se ruta DO6/DI6) DI7 Ingång för start av förlängd drift, normalt flöde. DI8 Ingång för start av förlängd drift, reducerat flöde. DI7 och DI8 kopplas, beroende på inställning, antingen till momentant slutande tryckknapp eller till t. ex timer. Om DI7 och DI8 sluts samtidigt kommer Corrigo att stänga ner aggregatet. Vid installation med extern handomkopplare för styrning av driftläge, koppla enligt figur 1.

2 INSTRUKTION INSTRUKTION 2 Analoga V DC styrutgångar, AO1...AO5 Utsignal V DC, 5 ma. Kortslutningssäkra. AO1 Styrutgång Y1 AO2 Styrutgång Y2 AO3 Styrutgång Y3 Utgångarnas funktion beror på inställningen i konfigureringen, men sekvensordningen är alltid Y3 Y2 Y1 vid ökande värmebehov. AO4 AO5 Utsignal till ställdon eller frekvensomriktare för tryckreglering av tilluftsfläkt. Utsignal till ställdon eller frekvensomriktare för tryckreglering av frånluftsfläkt. Dessa utgångar skall referera till plint 41, Mätnoll. Eftersom mätnoll i Corrigo är galvaniskt skild från systemnoll måste mätnoll från ställdon anslutas till plint 41 även om ställdonet och Corrigo är anslutna till samma transformator. Övriga manöverutgångar, DO1...DO7 De digitala utgångarna DO1..DO6 är triacstyrda, 0,5 A, 24 V AC. Kortvarig belastning 1A. Utgångarna matas parvis med 24 V AC (se plintlista). För högre spänningar och strömmar, använd relämodul RM6-24/D eller RM6H-24/D som är avpassade för detta ändamål. Vissa av utgångarna får alternativa funktioner beroende på applikationen. DO1 Manöver tilluftsfläkt. DO2 Manöver frånluftsfläkt. DO3 Manöver cirkulationspump i anläggningar där sådan finns. DO4 Manöver kylmaskin 1 D-kyla i de anläggningar där sådan finns. DO5 Manöver kylmaskin 2 D-kyla i de anläggningar där sådan finns. DO6 Manöver extern frysvaktsförregling eller brandspjällsmotionering. (Se ruta DO6/DI6) DO7 Potentialfri reläkontakt som används som summalarmutgång. 1 A, 24 V AC/DC. Sluter vid larm. Manövertangenter och display Språkval Corrigo har möjligheten att visa displaytexten i olika språk. Val av språk aktiveras genom att tangenten hålls intryckt samtidigt som Corrigo spänningssätts. För att ändra språk, tryck återigen på. Då visas markör vid aktuellt språk. detta ändras med eller. När önskat språk ställts in, tryck på OK. Tryck på OK igen för att återgå till det normala menysystemet. All information som kan visas på displayen är organiserad i menybilder i ett menyträd. Med hjälp av tangenterna på fronten kan man flytta sig mellan de olika menybilderna i trädet, titta på parametrar, ändra inställningsvärden, avläsa och återställa larm. Olika inloggningsnivåer ger olika åtkomst och befogenheter. Menyträdets stam består av följande menybilder: Inloggning Konfigurering Visas endast i nivå 3 Reglering temp Startruta i trädet Reglering tryck Driftläge AI Analoga in DI Digitala in AO Analoga ut DO Digitala ut Tidur Larminställningar Visas inte i nivå 0 Inställningar Visas endast i nivå 2 och 3 Under normal drift då tangenterna inte används visas en rullande serie med information. *CORRIGO C20* Börvärde/Ärvärde Y1 / Y2 / Y3 Må : ºC / 20.0ºC 0% / 45% / 0% TF/Börv/Arv/Uts 275Pa/275Pa/70% FF/Börv/Arv/Uts 275Pa/275Pa/70% Visningen växlar mellan startruta med produktbeteckning och klocka, börvärde/ärvärde för temperaturregleringen, utstyrningen för utgångarna Y1, Y2, Y3 och börvärde, ärvärde och utstyrning för TF och FF. För att komma in till menyträdet, tryck på OK varvid menybilden växlar till Reglering temp. Manövertangenter... >Reglering Temp AI Analoga in Med och flyttar man sig uppåt och nedåt utefter stammen. Pilarna till höger i displayen visar om det finns menybilder över eller under den visas. För att flytta sig ut på någon av grenarna trycker man på OK. Ute på grenen kan man sedan på samma sätt flytta sig med piltangenterna. Med Esc kan man hoppa tillbaka in mot stammen. I menybilder med omställbara parametrar skiftar man till Ändra-läge genom att trycka på. En blinkande markör syns då i det första ändringsbara fältet. Med piltangenterna kan värdet ändras. När rätt värde ställts in bekräftar man detta med tryck på OK varvid markören hoppar till nästa fält. Efter OK på sista fältet lagras det ändrade värdet och menysystemet lämnar Ändra-läge. För att avbryta en ändring utan åtgärd, tryck på Esc varvid markören backar ett fält. Ändra-läge avbryts automatiskt efter någon minuts inaktivitet. REGLERFUNKT. 0 Tilluftsregl Öppnar larmkö. Visar aktiva och okvitterade larm i displayen. Lysdioden för summalarm,ovanför tangenten, lyser då det finns larm i kön. Finns det flera larm används för att bläddra mellan dem. Larm kvitteras med OK. För att avbryta utan åtgärd, tryck på Esc. Inloggning Corrigo har 4 olika användarnivåer för att inte användaren skall riskera att ändra inställningsvärden av misstag. 0 Utan inloggning kan man se alla de viktigaste värdena, hantera larm men inte ställa om något. 1 Huvudbörvärde samt tid och datum kan ändras. Utgångar kan handställas och driftläget kan ställas i manuellt till- eller frånläge. 2 Ger tillgång till övriga börvärden och drifttidsinställningar 3 För inställning av alla parametrar. Används av systemansvarig vid systemkonfigurering. Ger möjlighet att ändra inloggningskoder.

3 INSTRUKTION INSTRUKTION 3 För att ställa inloggningsnivå då displayen visar den rullande informationsserien, tryck först på OK varvid displayen växlar till Reglering temp. Tryck på tills menyrubriken Inloggning visas. Välj denna genom att trycka på OK. Meny inloggning visas Ange din kod 0000 Nivå:0 För att logga in, tryck på varvid en markör visas vid första siffran. Tryck på för att öka eller minska värdet. Inloggning... Tryck på OK för att bekräfta och gå vidare till nästa siffra. Gör du fel kan du backa till föregående fält genom att trycka på Esc. Efter OK på sista siffran utvärderas koden. Felaktig kod ger ett felmeddelande. Vid rätt kod visas klarmeddelande med inloggad nivå. Efter c:a 2 sek återgår systemet till huvudmenyn. Fabrikskoder Vid leverans är följande koder inställda Nivå Nivå Nivå Dessa koder kan ändras då man loggat in med behörighetsnivå 3. Gå åter in i inloggningsmenyn. Tryck på tills menybild med den nivå vars kod skall ändras visas. Byt till Ändra-läge genom att trycka på varvid en markör visas vid första siffran. Tryck på för att öka eller minska värdet. Tryck på OK för att bekräfta och gå vidare till nästa siffra. Gör du fel kan du backa till föregående fält genom att trycka på Esc. Efter OK på sista siffran erhålles en bekräftelse på den nya koden. Spara koderna på säkert ställe. Gäller speciellt kod 3. Skulle koden för nivå 3 förkomma kan en tidsbegränsad nödkod erhållas från Regin. Konfigurering Konfigurering innebär inställning av alla driftparametrar i Corrigo i samband med uppstart. Konfigureringsmenyn är endast åtkomlig i nivå 3. Välj menyn Konfigurering i huvudmenyn. Då visas REGLERFUNKT. 0 Tilluftsregl Normal metod (Snabbmetod beskrivs sist i konfigureringsavsnittet). Konfigureringsdelen omfattar ett antal menybilder (A...R). Stega igenom bilderna i tur och ordning. I varje bild väljer du det alternativ som gäller för den aktuella applikationen. Varje menybild beskrivs här med kortfattad text om de valalternativ som finns. För utförligare text, se Manual för Corrigo C20. A. Reglerfunktion 0 Tilluftsreglering 1 Tilluftsreglering med utekompensering 2 Rumsreglering med kaskadfunktion på tilluftstemperaturen. 3 Rumsreglering med min/max-begränsning av tilluftstemperaturen 4 Rumsreglering utan tilluftsgivare 5 Utetemperaturberoende omkoppling mellan tilluftsreglering med utekompensering och rumsreglering. 6 Frånluftsreglering med min/maxbegränsning av tilluftstemperaturen. B. Batterityp 0 Vattenvärme (AI8 Frysvakt) 1 Elvärme (AI8 Överhettningsskydd) C. Utgång sekvens Y1 0 - Utgången ej aktiv 1 AO1 Värme 2 AO1 Spjäll 3 AO1 Kyla D. Utgång sekvens Y2 0 - Utgången ej aktiv 1 AO2 Platt-VV (DI4 Påfrostningsvakt) 2 AO2 Roterande VV (DI4 Rotationsvaktslarm) 3 AO2 Vätskekopplad VV (AI4 Begränsningsgivare i VV kretsen) 4 AO2 Spjäll 5 AO2 Värme 6 AO2 Kyla E. Utgång sekvens Y3 0 - Utgången ej aktiv 1 AO3 Kyla 2 AO3 Värme F. Frysvakt Endast om batterityp vattenvärme valts 0 Ej aktiverad 1 Y1 Y1 tvångskörs vid frysrisk 2 Y2 Y2 tvångskörs vid frysrisk 3 Y1 Aut Reset Y1 tvångskörs, automatisk återställning. 4 Y2 Aut Reset Y2 tvångskörs, automatisk återställning. G. Varmhållning Endast om batterityp vattenvärme valts 0 Nej 1 Ja. Varmhållning innebär att då aggregatet stängs ner kommer Corrigo att styra ut ventilställdonet för att hålla en viss förinställd temperatur vid frysvaktsgivaren. Aktiveras endast vid utetemperatur lägre än +14 C Kräver frysvaktsgivare på AI8 och utegivare på AI5. H. Pumpstopp Endast om batterityp vattenvärme valts 0 Nej 1 Ja Cirkulationspumpen stoppas då inget värmebehov föreligger och utetemperaturen överstiger förinställt värde. Frånslagsfördröjt 15 min. Motioneringsdrift 5 min/dygn vid 12:00. Kräver utegivare på AI5. I. Verkningsgradsmätning 0 Nej 1 Ja Verkningsgrad för VV beräknas med hjälp av frånluftstemperatur, avluftstemperatur och utetemperatur. Vid verkningsgrad <50% och full utstyrning av Y2 (VV) ges larm Låg verkningsgrad. Kan ej kombineras med vätskekopplad VV. Kräver frånluftsgivare på AI3, avluftsgivare på AI4 och utegivare på AI5. Avluftstemp Utetemp Frånluftstemp

4 Konfigurering... J. D-kyla 0 Nej 1 1 steg 2 2 steg 3 3 steg binärt Utgångarna DO4 och DO5 används för att styra kylmaskiner i steg. K. Kylåtervinning 0 Nej 1 Ja Om temperaturen i frånluften är inställt antal grader lägre än utetemperaturen används VV eller spjäll för att återvinna kylan. VV arbetar med 100% kapacitet medan spjäll går till läge för min uteluftmängd. Kräver frånluftgivare på AI3 och utegivare på AI5. L. Nattkylningsdrift 0 Nej 1 Ja Om rumstemperaturen överstiger ett inställt värde och utetemperaturen är ett inställt värde lägre än rumstemperaturen startas till- och frånluftsfläktarna för att ge fri kylning. Utgångarna Y1, Y2 och Y3 är blockerade. Funktionen blockeras om utetemperaturen är lägre än ett förinställt värde för att förhindra kondens. M. Funktion ingång DI6 och utgång DO6 0 Externt larm + frys. 1 Auto + frys 2 Brandspjällsmotionering Se även textruta om funktion DO6/DI6. N. Brandlarm 0 Endast larm. Fläktar fortsätter att gå vid larm. 1 Larm, tilluftsfläkt och frånluftsfläkt stoppas. 2 Larm, tilluftsfläkt stoppas. 3 Larm, frånluftsfläkt stoppas. O. Funktion DI7/DI8 0 - Funktionen används ej 1 Tryckknapp. Momentan slutning ger förlängd drift i förinställd tid. 2 Timer. Förlängd drift så länge ingången är sluten. P. Funktionen är inte tillgänglig för Corrigo C20 OBS: Konfigureringskoden (se nedan) för denna funktion måste alltid vara 0. Q. Externt börvärde 0 Nej 1 Ja INSTRUKTION Kan inte kombineras med verkningsgradsmätning eller vätskekopplad VV. Börvärdesdon TG-R4/PT1000 kopplas till AI4. R. Sommartidomställning 0 Nej 1 Ja Omställning till sommartid sker 02:00 sista söndag i mars. Återgår 03:00 sista söndag i oktober. P. Funktionen är inte tillgänglig för Corrigo C20 OBS: Konfigureringskoden (se nedan) för denna funktion måste alltid vara 0. T. Grundinställning Nej/Ja. Ja-svar återställer alla parametrar till fabriksinställning. Iakttag försiktighet. Bör endast användas av systemansvarig. Då konfigureringen avslutas i och med att man lämnar konfigureringsgrenen med Esc sker en automatisk återstart med de nya inställningarna. Behörighetsnivån återställs till 0. Konfigurering, snabbmetod Överst i konfigureringsgrenen finns två menybilder, Konfigureringskod 1 och Konfigureringskod 2. KONFIG.KOD KONFIG.KOD Varje position i koden motsvarar i tur och ordning menybilderna A...Q som beskrivits här ovanför. Menybild R Grundinställning ingår inte i konfigureringskoden Koderna kan ställas direkt i dessa två menybilder. Kodmatris Med hjälp av den bifogade kodmatrisen är det lätt att fastställa koden för varje reglerapplikation. Vi rekommenderar att man fyller i denna och sparar den i användarmanualen. Övriga menygrenar Reglering temp I denna menygren kan man titta på och ställa om de flesta parametrarna för temperaturregleringen. Se även menygren Inställningar. Vilka av nedanstående menyer som visas och vilka parametrar som är omställbara är beroende på vilken reglerfunktion som valts och vilken nivå man är inloggad på. Tabellen visar samtliga menyer och de reglerfunktioner då de visas. INSTRUKTION 4 Reglering temp Börvärde/Ärvärde. Reglerfunktion 0, 2, 3, Beräknat börvärde/ärvärde. Reglerfunktion 1, 5, Visar aktuell utstyrning Y1 / Y2 / Y3. Ej använd utgång visas med ---. Reglerfunktion 0, 1, 2, 3, 4, 5, Börvärde Till/Kompensering. Reglerfunktion 1, Börvärde Rum/Utetemp. reglerfunktion Börvärde/Ärvärde tilluft. Reglerfunktion Min/Maxbegränsning. Reglerfunktion 2, 3, 5, P-band/I.tid/ Dödzon. Reglerfunktion 0, 1, 2, 3, 4, 5, Rum P/ I faktor. Reglerfunktion Kaskadfaktor/I-tid rum. Reglerfunktion Utekompensering, brytpunkt 1. Reglerfunktion 1, Utekompensering, brytpunkt 2. Reglerfunktion 1, Utekompensering, brytpunkt 3. Reglerfunktion 1, Utekompensering, brytpunkt 4. Reglerfunktion 1, 5. Utekompenseringens brytpunkter skall läggas med 1 högst och 4 lägst. För varje punkt anges temperatur och kompensering i grader i den punkten. För temperaturer över punkt 1 och under punkt 4 är kompenseringen konstant och lika med det inställda värdet i respektive punkt. Börvärde Utetemperatur Reglering Tryck I denna menygren kan man titta på och ställa om de parametrar som styr tryckregleringenav fläktarna. 1,2 TF/FF Börvärde, Ärvärde, Utstyrning. Enbart visning. 3 TF/FF Börvärde. Inställning börvärde. 4 TF/FF Reduc. börvärde. Inställning börvärde reducerat flöde. 5,6 TF/FF P-Band, I-Tid, D-faktor TF/FF Utekompensering av flöde. Kräver utegivare. 1

5 INSTRUKTION INSTRUKTION 5 Driftläge I denna meny kan anläggningens driftläge kontrolleras och även ställas i handläge. Till vänster i displayen visas Auto/Handläge och till höger det driftläge som gäller. Driftlägena AUTO/NORM/REDUC/FRÅN kan ställas. I normalläget AUTO styrs driftläget av tidur eller signaler på DI7/DI8. Menyn är tillgänglig från och med nivå 1. AI Analoga in Visar aktuella driftvärden för AI1...AI8 Visad givartemperatur kan justeras ±2K. Kräver nivå 3. Kan även visa min- och maxvärden sedan senaste återställning. Aktivering sker under Inställningar. DI Digitala in Visar aktuella driftvärden för DI1...DI8. AO Analoga ut Visar aktuella driftvärden för AO1...AO5. Utgångarna kan handställas. Kräver nivå 1. Om inte utgång ställs tillbaka till AUTO inom 15 sekunder utgår larm. DO Digitala ut Visar aktuella driftvärden för DO1...DO7. Utgångarna kan handställas. Kräver nivå 1. Om inte utgång ställs tillbaka till AUTO inom 15 sekunder utgår larm. Tidur Corrigo innehåller tidur med årsbas. Detta innebär att såväl veckoprogram som datum för helger, semester eller motsvarande kan ställas in. Tiduret klarar minst 24 timmar spänningsbortfall. 1.Klocka. Här ställs veckodag, datum och tid. Kräver nivå 1. 2.Period 1, 2, 3 Inställning av veckoprogram. Kräver minst nivå 2. Corrigo har 3 periodinställningar för veckoprogram. I varje period markeras de veckodagar och tider som systemet skall vara i normal drift. Använd piltangenterna för att välja till/välja bort dagar. Bekräfta varje dag med OK. Dag H används för att ange drifttid för helgdagar och helgperioder. Se nedan. 3.Reducerad 1, 2, 3 3 perioder för drift med reducerat flöde. Bör inte överlappa med ovanstående perioder. Vid överlappning prioriterar Corrigo normaldrift. 4. Datum för helgdagar. Kräver minst nivå 2. Totalt 10 helgdagar kan anges. Drifttid för helg anges i någon av de tre driftperioderna med hjälp av dagen H. Skall systemet vara nerstängt under helgdagar behöver inte någon drifttid anges. 5. Helgperiod. Kräver minst nivå 2. 2 perioder omfattande fritt antal dagar kan anges. Drifttid för helgperiod anges i någonav de tre driftperioderna med hjälp av dagen H. Skall systemet vara nerstängt under helgperiod behöver inte någon drifttid anges. Larminställningar Under denna menyrubrik har de inställningar som påverkar larmer samlats. 1. Reglerlarm. Avvikelse mellan börvärde och ärvärde större än det inställda värdet ger larm efter inställda tiden. 2. Utetemperaturområde då reglerlarm kan aktiveras. För att undvika larm då utetemperaturen ger driftbetingelser utanför systemets reglermöjlighet. (T. ex. temperatur under DOT eller utetemperatur högre än börvärdet i system utan kyla). 3. Larmfördröjning tilluftsfläkt. Uppstartsfördröjning för tilluftsfläkten. 4. Larmfördröjning frånluftsfläkt. Uppstartsfördröjning för frånluftsfläkten. 5. Blockering Summalarmutgång. Summalarmutgången kan blockeras så att aktiverade larm endast utlöser summalarm under inställd tid. Övrig tid blockeras summalarmutgången för alla larm utom frysvakt, överhettningsskydd och brandlarm som alltid leder till aktiverat summalarm. Även om larmet blockeras så registreras det och indikeras med rött sken på fronten. Klartexter i larmkön fungerar normalt. 6. Stopp vid larm från roterande värmeväxlare Aggregatet stoppas vid driftfelslarm på DI4 från roterande VV. Detta för att unvika ökade energikostnader eller drift med för låg temperatur. Visas bara om roterande växlare konfigurerats. Inställningar Visas endast vid nivå 2 och 3 Här ställs ett antal driftparametrar som normalt bara ställs vid konfigurering av systemet. 1. Börvärde frysvaktsfunktion 2. Börvärde varmhållning 3. Pumpstop. Min utetemperatur och fördröjning 4. Efterkylningstid för elvärme 5. TF fördröjning och VV 100% vid start 6. Förlängd drift. Drifttid då tryckknapp används 7. P-band Y2,Y3. Taget i förhållande till P-band Y1 8. Min uteluft vid blandningsspjäll på Y2 9. Nattkyla. Lägsta utetemp och differens ute/inne 10. Nattkyla. Börvärde för rumstemperatur. 11. Kylåtervinning. Diff ute/retur 12. D-kyla. Min till- och fråntid 13. Sänkt minbegränsning vid D-kyla 14. D-kyla. Lägsta utetemperatur 15. Tid för brandspjällsmotionering 16. Mintemp och P-band för vätskekopplad VV 17. Lågfart på fläktar vid låg utetemperatur 18. Tryckområde, trycktransmittrar för TF och FF 19. Dämpfaktor för trycksignal TF och FF 20. Visa Min/Max-värden för AI3...AI8 Lysdioder Lysdioderna är kopplade till funktionerna hos vissa av in- och utgångarna. Normal driftindikering är gul. Röd diod indikerar driftfel. Textremsan kan lätt bytas ut för att anpassa texten till olika driftfall. Diod Text Funktion gul Funktion röd 1 TF Driftindikering TF Driftfel TF 2 FF Driftindikering FF Driftfel FF 3 Pump Driftindikering pump Driftfel pump 4 Y1 Utsignal Y1 Överhettning Värme eller frysvakt 5 Y2 Utsignal Y2 Larm VV VV Blinkar vid avfrostn 6 Y3 Kyla Utsignal Y3 Larm kylmaskin 7 Filter --- Summalarm filter Larm Summalarm

6 INSTRUKTION INSTRUKTION 6 Hög DO6 DI6 BSP.. BSP 3 BSP 2 BSP 1 Låg Hög Låg DO6/DI max 3 minuter max 3 minuter DI6 Plint 22 Utgångs-/ingångsparet DO6/DI6 kan i konfigurering ställas in för olika funktioner. Då Corrigo C20 används tillsammans med reläenhet RM6H-24/D eller om externa manöveromkopplare för handdrift av fläktarna finns kan brandspjällsmotionering inte skötas av Corrigo. DO6/DI6 behövs då för andra funktioner. 0. Frysvakt / Externt larm DO6 används för att stoppa fläktarna vid fryslarm. DO6 är normalt sluten, men bryts vid fryslarm från AI8. DI6 används för inkoppling av externa larm. 1. Frysvakt / Autoläge DO6 används för att stoppa fläktarna vid fryslarm. DO6 är normalt sluten, men bryts vid fryslarm från AI8. DI6 används för att ge larm om någon av handomkopplarna står i annat läge än Auto under längre tid än 15 sekunder. 2. Brandspjällsmotionering Ändlägeskontakterna i samtliga brandspjäll kopplas till DI6 i enlighet med figur ovan. Kontakterna skall sluta när spjällen är i ändläge så att signalen till DI6 är aktiv när alla spjällen befinner sig i ettdera ändläget. DO6 ger vid inställd tid driftsignal till brandspjällen. DI6 skall då deaktiveras inom 3 minuter annars ges larm. När DI6 deaktiverats skall den aktiveras igen inom 3 minuter då spjällen når andra ändläget. Sker inte detta ges larm. När DI6 aktiverats bryts signalen på DO6 varvid spjällen skall vända för att återgå till normalläge. DI6 skall då deaktiveras inom 3 minuter annars ges larm. När DI6 deaktiverats skall den aktiveras igen inom 3 minuter då spjällen åter når normalläget. Sker inte detta ges larm. 24 V AC V V Net A LON-anslutning Net B LON-anslutning DO7 Summalarm DO7 Summalarm 24 V AC/DC DO6 Frysvakt / Brandspjllsmotionering 24 V AC in DO5/DO6 DO5 Manver D 2 DO4 Manver D 1 24 V AC in DO3/DO4 DO3 Manver Cirk.pump DO2 Manver FF 24 V AC in DO1/DO2 DO1 Manver TF DI8 Frlngd drift Reducerat flde DI7 Frlngd drift Normalflde DI6 Brandspjllsindikering DI5 Brandlarm DI4 Rotationsvakt DI3 Summalarm kylmaskin DI2 Cirkulationspump larm DI1 Filtervakter Gemensam DI1-DI8 AI1 Trycksignal frn givare Tilluftsflkt Signalnoll AI2 Trycksignal frn givare Frnluftsflkt AI3 Frnlufttemperatur Signalnoll AI4 Avlufttemperatur AI5 Utetemperatur Signalnoll AI6 Tillufttemperatur AI7 Rumstemperatur Signalnoll AI8 Frysvakttemperatur AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 Inte ansluten Mtnoll fr AO1-AO5 Y V DC Y V DC Y V DC Styrsignal Tilluftsflkt V DC Styrsignal Frnluftsflkt V DC Matning 24 V AC Matning 24 V AC Jord EMC emission och immunitet standard: Produkten uppfyller kraven för gällande Europeiska EMC standard CENELEC EN och EN och är CE-märkt. 1A Grundinställning Konfigurering Grundinställning Konfig.kod Konfig.kod A. REGLERFUNKT. 0 Tilluftsregl B. BATTERITYP 0 Vattenvärme C. SEKVENS Y1 1 Värme D. SEKVENS Y2 1 Platt-VV E. SEKVENS Y3 1 Kyla F. FRYSVAKT 1 Y1 G. VARMHÅLLNING 1 Ja H. PUMPSTOPP 0 Nej I. VERKN.GRADSM. 0 Nej J. D-KYLA 0 Nej K. KYLÅTERVINN. 0 Nej L. NATTKYLA 0 Nej M. FUNKT. DI6/DO6 0 Ext.larm+frys N. BRANDLARM 1 TF+FF Stopp O. FUNKTION DI7/ P. EJ TILLGÄNGLIG FUNKTION 0 Q. ETERNT BÖRVÄRDE 0 Nej R. SOMMARTID 1 Ja S. EJ TILLGÄNGLIG FUNKTION 0 GRUNDINSTÄLLN. Nej Reglering Temp Börvärde 20.0 PBand / Itid / Dödz 20K / 60s / 2K Reglering Tryck TF/FF Börvärde 300Pa PBand / Itid / Dfakt 200Pa/ 60s / 0 Lagring av inprogrammerade värden Alla inställningar och parametrar som ställs in lagras i icke-flyktigt minne. Detta innebär att enheten inte behöver programmeras om även efter mycket långa strömavbrott. Klockan i Corrigo har en gångreserv på c:a 24 timmar. Vid längre strömavbrott måste klockan ställas på nytt, däremot inte de inprogrammerade drifttiderna i tiduret. Eventuella larm i larmkön kommer att försvinna vid strömavbrott.

7 KONFIGURERING- Corrigo C20-LON A B C D. E F G H. I J K L Konfigureringskod 1.. A Reglerfunktion 0. Tilluftsreglering 0 1. Tilluftsreglering med utetemperaturkompensering 1 2. Kaskadkopplad rumsreglering 2 3. Rumsreglering med min/maxbegränsning av tilluftstemperatur 3 4. Rumsreglering, engivarreglering 4 5. Tilluftsreglering/Rrumsreglering. Utetemperaturberoende 5 6. Frånluftsreglering med min/maxbegränsning av tilluftstemp. 6 B Värmebatteri 0. Vattenvärmare 0 1. Elektrisk värmare 1 C Utgång Y1 0. Inte aktiverad 0 1. Värme 1 2. Spjäll 2 3. Kyla 3 D Utgång Y2 0. Inte aktiverad 0 1. Plattvärmeväxlare 1 2. Roterande värmeväxlare 2 3. Vätskekopplad värmeväxlare 3 4. Spjäll 4 5. Värme 5 6. Kyla 6 E Output Y3 0. Inte aktiverad 0 1. Kyla 1 2. Värme 2 F Frysskydd (Endast om vattenbatteri konfigurerats) 0. Inte aktiverat 0 1. Tvångsstyr Y Tvångsstyr Y Tvångsstyr Y1 med automatisk larmåterställning 3 4. Tvångsstyr Y2 med automatisk larmåterställning 4 G Varmhållning (Endast om vattenbatteri konfigurerats. Kräver utegivare) 0. Nej 0 1. Ja 1 H Pumpstopp (Endast om vattenbatteri konfigurerats. Kräver utegivare) 0. Nej 0 1. Ja 1 I Verkningsgradsmätning 0. Nej 0 1. Ja 1 J D-kyla 0. Nej steg steg steg binärt 3 K Kylåtervinning 0. Nej 0 1. Ja 1 L Nattkyla 0. Nej 0 1. Ja 1

8 KONFIGURERING- Corrigo C20-LON M N O P. Q R S Konfigureringskod M Funktion DI6/DO6 0. Externt larm & frysvakt 0 1. Autoläge & frysvakt 1 2. Brandspjällsmotionering 2 N Brandlarm 0. Endast larm 0 1. Larm + stopp av tilluftfläkt och frånluftfläkt 1 2. Larm + stopp av tilluftfläkt 2 3. Larm + stopp av frånluftfläkt 3 O Funktion DI7/DI8 0. Inte aktiverad 0 1. Tryckknapp 1 2. Tidur 2 P Denna funktion är inte tillgänglig för Corrigo C20 Denna kod måste alltid vara 0 0 Q Externt börvärde 0. Nej 0 1. Ja 1 R Sommartidomställning 0. Nej 0 1. Ja 1 S Denna funktion är inte tillgänglig för Corrigo C20 Denna kod måste alltid vara 0 0

9 INSTRUCTION INSTRUCTION 1! AI3 Exhaust air temp AI4 Extract air temp AI5 Outdoor temp AI6 Supply air temp AI7 Room temp AI8 Frost prot. sensor IMPORTANT: Read these instructions before installation and wiring of the product. Normal Reduced 0 Auto DI7 DI8 Fig 1 Supply air control Outdoor compensated supply air control Cascaded room control Room control with min/max-limiting Room control Supply air control/room control, outdoor temp dep. Exhaust air control with min/max limiting Efficiency monitoring Liquid connected exchanger External setpoint Free cooling Cooling recovery Pump stop Shut-down mode Fig 2 Frost protection Outdoor temp compensation of pressure Box KÅLLERED, SWEDEN Tel:+46 (0) Fax:+46 (0) Corrigo C20-LON is a controller primarily intended for controlling air handling units. It can easily be adapted to suit different types of units. Corrigo C20-LON has built-in capability for LON communication. See separate LON interface manual. Corrigo C20-LON has five V DC control outputs, three in sequence for controlling for example heating / heat exchanger / cooling and two for speed control of supply air fan and exhaust air fan. It has a number of functions and possibilities, such as D-cooling in one or two steps, outdoor temperature compensation, fire damper exercise, control and monitoring of fans and circulation pump, free cooling, heat-exhanger efficiency calculation etc. Corrigo C20-LON can also receive and handle a number of alarms such as fan and filter alarm, smoke alarm, chiller alarm, heat-exchanger alarm and has a free relay output for total alarm. Corrigo C20-LON has a year-base real-time clock, week-scheduler, holiday calendar, holiday periods and automatic normal time/daylight saving time change-over. Installation Mount the unit on a DIN rail in a cabinet or separate enclosure. For mounting in the cabinet front, use mounting kit FMC. Degree of protection IP20 Ambient temperature C Wiring Supply voltage Terminals 42 and 43: 24 V AC, ±15%, 50/60 Hz. Fan speed control, supply/exhaust air fans AI1, AI2 Connect AI1 and AI2 to pressure transmitters measuring the pressure over each fan. Use transmitters with a V DC output signal. The pressure range is adjustable. N.B. Since these signals control vital functions they must be connected for the unit to work as intended. Corrigo Corrigo DMD V resp DTL V resp 25 Sensors AI3...AI8 Use PT1000 sensors. (See data sheet 4-150). The choice of which sensors to connect is determined by the choice of functions. The table, fig 2 can be used as an aid in determining which sensors to install. N.B. All AI-inputs must refer to the signal neutral terminals for AI-inputs (terminals 24, 27, 30, 33). AI4 has different functions depending on settings. 1. Efficiency calculation - exhaust air sensor. 2. Liquid-connected heat exchanger - limiting sensor in the exchanger circulation system. 3. External setpoint. Input for setpoint signal. These functions are mutually exclusive, choose one. AI8 is, depending on setting, used for: 1. Frost protection sensor for applications with water heated heater. 2. High temperature limiting switch for applications with electrical heater. When used for high temperature limiting switch it must be connected to a free contact closing on alarm. Digital inputs DI1...DI8 The digital inputs DI1...DI8 must refer to terminal 22. N.B. Terminal 22 must not be connected to any other terminals but should only be used as reference for units connected to DI1...DI8. The inputs may only be connected to potential free contacts. Closed contact activates alarm or function. Unused inputs are to be left open. DI1 Input for filter guards DI2 Input for circulation pump indication. Must be connected for systems with water heating. DI3 Input for chiller alarm DI4 Input for rotation sentinel or ice build-up sentinel for heat exchanger. DI5 Input for smoke alarm. DI6 Input for fire damper end-position indication, external alarm or external switches not in Auto position. (See textblock on DO6/DI6 on page 6). DI7 Input for start of extended running time, normal flow. DI8 Input for start of extended running time, reduced flow. DI7 and DI8 should, depending on settings, either be wired to a momentarily closing pushbutton or to, for example, a timer. If DI7 and DI8 are both closed at the same time the unit is shut down. If a separate handswitch for setting the running mode is installed it should be wired according to figure 1.

10 INSTRUCTION Buttons and display INSTRUCTION 2 Analogue V DC control outputs, AO1...AO5 Output signal V DC, 5 ma. Short circuit proof. AO1 Control output Y1 AO2 Control output Y2 AO3 Control output Y3 The function of the different outputs depends on the configuration settings but the sequence order will always be Y3 Y2 Y1 on increasing heat demand. AO4 Control output, supply air fan AO5 Control output, exhaust air fan These outputs must refer to terminal 41, Signal neutral. Since signal neutral in the Corrigo is electrically separated from system neutral the signal neutral from the actuator must be connected to terminal 41 even if the actuator and the Corrigo share a common transformer. Other control outputs, DO1...DO7 The digital outputs DO1...DO6 are triac controlled. 0,5A, 24 V AC. Short term peak load 1A. Output DO7 is a potential free relay contact. The outputs are paired to 24 V AC supply inputs. (See terminal schematics, page 6). For higher voltages and currents use relay modules RM6-24/D or RM6H-24/D that are specially designed for use with Corrigo. Some of the outputs have alternative functions depending on the system configuration. DO1 Activate supply air fan. DO2 Activate exhaust air fan. DO3 Control circulation pump. DO4 Control D-chiller 1 DO5 Control D-chiller 2 DO6 Ecternal frost protection or fire damper exercising. (See text section DO6/DI6 page 6). DO7 Potential free relay contact for alarm output. 1 A, 24 V AC/DC. Closes on alarm. Language The menu text language can be changed. Hold the button depressed during power up to enter the setup mode. Then press again and a blinking marker will appear next to the current language. Select the desired language by using the arrow buttons. When the marker is next to the desired language, press OK. Press OK again to return to the normal menu system. All information that can be shown on the display is organised in menues in a menu-tree. Using the buttons on the front you can move between the different menues in the tree, look at parameters, change settings, display and reset alarms. What you can see and do is governed by your log-on level. The Trunk of the menu-tree contains the following menues: Logon Configuration Only shown in level 3 Control temp Starting point Control pressure Running mode AI Analogue in DI Digital in AO Analogue out DO Digital out Scheduler Alarm settings Not shown in level 0 Settings Only shown in level 2 and 3 During normal running when the buttons are not in use a series of menu pages is shown. The display alternates between, a general display with product description and clock, setpoint/actual temperature, and output status for the control outputs Y1, Y2, Y3. *CORRIGO C20* Setpoint/Actual Y1 / Y2 / Y3 Mo : ºC / 20.0ºC 0% / 45% / 0% To gain access to the menu-tree press OK and the display will change to Control temp. >Control Temp AI Analogue in By pressing and you can move up and down the tree. The arrows to the right in the display indicate whether there are menu pages above or below the one shown. To move out onto any of the branches press OK. Out on the branch you can then move about in the same way using the arrowbuttons. By pressing Esc you can jump back towards the trunk. In menu pages with settable parameters you shift to Setting mode by pressing. Control Funct. >0 Suppl Air cnt A dark blinking marker will then appear in the first settable position. By using the arrow buttons the value can be changed. When the correct value is shown press OK and the marker will move to the next position. After OK on the last position the new value is stored and the Setting mode is ended. To abort without change press Esc and the marker will move back to the previous position. Setting mode is aborted automatically after a few minutes button-inactivity. Shows the alarm queue. Displays active and nonacknowleged alarms. The alarm-led above the button is lit when there are alarms in the queue.if there are multiple alarms use the arrow buttons to move between pages. Alarms are acknowleged by pressing OK. To abort press Esc. Login Corrigo has 4 different login levels to prevent the user from inadvertently changing any settings. 0 Without logging in most of the important parameters can be viewed, alarms can be acknowleged but no parameters can be changed. 1 Main setpoint, time and date can be set. Outputs can be manually set and the running mode can be set to manually on or off. 2 Gives access to most setpoints and running parameters. 3 Gives total access. Used by the commissioning engineer for system configuration. Enables changing of login codes. To login when the display shows the normal series of information menues, first press OK and the display will show Control temp.

11 Press until the cursor arrow points at Login. Press OK. The login menu will be displayed. Set your cod 0000 Level:0 To log in press and a marker will be shown at the first digit. Press to change the value. Press OK to acknowlege the correct value and the marker will move to the next digit. If you make an error you can return to the previous digit by pressing Esc. After OK on the last digit the code is evaluated. An incorrect code is rejected and an errormessage is displayed.a correct code will display an acknowledging message showing the login level. After 2 seconds the system returns to the main menu. Factory codes On delivery the following codes are installed Level Level 0 is default without having to log on Level Level Level These codes can be changed when logged in at level 3. Enter the login menu again. Press the until the menu for the level you wish to change is shown. Press to enter Setting mode. A marker will be shown at the first digit. Press to change the value. Press OK to acknowlege the correct value and the marker will move to the next digit. If you make an error you can return to the previous digit by pressing Esc. After OK on the last digit the new code is acknowleged. Save the codes in a safe place. Especially the code for level 3. Should the code for level 3 be lost, a one-day code can be obtained from Regin. INSTRUCTION Configuration Configuration implies the commissioning setting of all the parameters in Corrigo. The configuration menues are only accessible at level 3. Choose the menu Configuration in the main menu. Control Funct. >0 Suppl Air cnt Normal method (A quick method is described at the end of the configuration section). The configuration section comprises a number of menu pages (A...S). Go through the pages one at a time. In each page, choose the alternative valid for the application on hand. Each menu page is here described in short, showing the available alternatives. For detailed information, see the manual for Corrigo C20. A. Control function 0. Constant supply air temperature 1. Constant supply air temperature with outdoor temperature compensation 2. Room temperature control with cascade control of the supply air temperature. 3. Room temperature control with minimum/maximum limiting of the supply air temperature. 4. Room temperature control without supply air temperature sensor. 5. Outdoor temperature controlled change-over between constant supply air temperature control with outdoor temperature compensation or room temperarature control. 6. Exhaust air temperature control with minimum/ maximum limiting of the supply air temperature. B. Heater type 0. Water heated. (AI8 Frost protection sensor) 1 Electric heater. (AI8 High temperature limit) C. Output sequence Y1 0 - Output not active 1 AO1 Heater 2 AO1 Damper 3 AO1 Cooler D. Output sequence Y2 0 - Output not active 1 AO2 Plate exchanger (DI4 ice-up sensor) 2 AO2 Rotating exchanger (DI4 rotation sentinel) 3 AO2 Liquid connected exch. (AI4 Limit sensor in the exchanger circuit) INSTRUCTION 3 4 AO2 Damper 5 AO2 Heater 6 AO2 Cooler E. Output sequence Y3 0 - Output not active 1 AO3 Cooler 2 AO3 Heater F. Frost protection (Only if water heating is chosen). 0 Not active. Y1 Y1 forced open on frost risk. 2 Y2 Y2 forced open on frost risk. 3 Y1 Aut Reset. Y1 forcedopen, automatic reset. 4 Y2 Aut Reset. Y2 forced open, automatic reset. G. Shutdown mode (Only if water heating is chosen). 0 No 1 Yes When the system is shut down Corrigo will contol the valve actuator to maintain a preset temperature at the frost protection sensor. Only activated at outdoor temperatures lower than +14 C. Needs frost protection sensor on AI8 and outdoor temperature sensor on AI5. H. Pump stop (Only if water heating is chosen). 0 No 1 Yes The water circulation pump is stopped when there is no heating demand and the outdoor temperature is above a preset temperature. Activation delayed 15 minutes Stopped pump is exercised 5 minutes/day at 12:00. Needs outdoor temperature sensor on AI5. I. Efficiency calculation 0 No 1 Yes Heat exchanger efficiency is calculated usin exhaust air temperature, extract air temperature and outdoor temperature. At efficiency values <50% and full output on Y2 the alarm Low efficiency is activated. Cannot be combined with liquid connected exchanger. Needs exhaust air sensor on AI3, extract air Extract air temp sensor on AI4 and outdoor Outdoor temp sensor on AI5. Exhaust temp

12 J. D cooling 0 No 1 1 stage 2 2 stages 3 3 stages binary The outputs DO4 and DO5 are used to control D chillers in stages. K. Cooling recovery 0 No 1 Yes If the exhaust air is a preset number of degrees colder than the outdoor temperature the heat exchanger or mixing dampers will be set for maximum recovery. A heat exchanger will be set tu full capacity and dampers to maximum recirculation. Needs exhaust sensor on AI3 and outdoor sensor on AI5. L. Free cooling, (Night cooling) 0 No 1 Yes The function is only active during off-periods If the room temperature exceeds a preset temperature and the outdoor temperature is a preset value lower than the room temperature the supply and exhaust air fans are started to give free cooling. The outputs Y1, Y2, Y3 are all blocked. The function is blocked at outdoor temperatures lower than a preset value to prevent condensation problems. Needs room sensor on AI7 and outdoor sensor on AI5. M. Function input DI6 and output DO6 0 External alarm + Frost protection 1 Auto + Frost protection 2 Fire damper exercise. See text block about the function DO6/DI6, page 6. N. Fire alarm 0 Alarm only. Both fans continue to run. 1 Alarm and both fans are stopped. 2 Alarm and only the supply air fan is stopped. 2 Alarm and only the exhaust air fan is stopped O. Function DI7/DI8 0 Function not used 1 Pushbutton. Instantanious closure gives extended running for preset time. 2 Timer. Extended running as long as the contact is closed. P. Function not available to Corrigo C10 Configuration code (see below) must be set to 0 INSTRUCTION Q. External setpoint 0 No 1 Yes Cannot be combined with efficiency calculation or liquid connected exchanger. Setpoint device TG-R4/PT1000 is connected to AI4. R. Daylight saving time 0 No 1 Yes Automatic change to DST at 02:00 the last Sunday in March. Back to normal time at 03:00 the last Sunday in October. S. Function not available to Corrigo C10 Configuration code (see below) must be set to 0 T. Factory settings No / Yes. On yes all parameters will be reset to factory values. Mustbe used with utmost care.should only be used by the commissioning engineer. When the configuration is terminated by leaving the configuration branch by pressin Esc an automatic restart with the new parameters will take place. The login level will be reset to 0. Configuration, quick method The top two menu pages on the configuration branch show two configuration codes 1 and 2. Each position in the code represents, in order, the values set in the menues A...R described above. The menu S Factory settings is not included in the code. The codes can be set directly in these two pages. CONFIG.CODE CONFIG.CODE Code schematics By using the supplied code schematics it is easy to determin the code for any control application. We recommend that you fill in the values in the line provided and keep it in the system manual. Other menu branches Control temp In this menu branch you can look at and set most control values for the temperature control. See also menu branch Settings Which of the following menues that are shown and which values that are settable depends on the chosen control function and which login levl that has been used. The table shows all menues and the control functions with which they are shown. 1 Setpoint/Actual temp. Control function 0, 2, 3, 4. 2 Calculated setpoint Actual temp. Control function 1, 5, 6. 3 Output % for Y1, Y2, Y3. Unused output shows. Control function 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Setpoint/Compensation. Control function 1, 5. 5 Setpoint Room/Supply air Control function 5. 6 Setpoint/Actual value. Supply air. Control function 2. 7 Min-/Maximum limits. Control function 2, 3, 5, 6. 8 Setpoint D/Actual value. Room. Control function 5. 9 P-band/I-time/Neutral zone. Control function 0, 1, 2, 3, 4, 5, Cascade factor/i-time room. Control function Outdoor temp. compensation. Breakpoint 1. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 2. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 3. Control function 1, Outdoor temp. compensation. Breakpoint 4. Control function 1, 5. The breakpoints must be placed with 1 highest and 4 lowest. State the temperature and compensation for each point. For temperatures higher than point 1 and lower than point 4 the compensation is constant and equal to the value set for respective point. Setpoint 4 INSTRUCTION Outdoor temp. Control pressure Parameters for pressure control of fans 1, 2 Supply Air Fan/Exhaust Air Fan. Setpoint, Actual value and output-%. Display only. 3 SAF/EAF Setpoint normal flow 4 SAF/EAF Setpoint reduced flow 5, 6 SAF/EAF P-Band, I-Time, D-factor 7-10 SAF/EAF Outdoor temp compensation of flow. Requires an outdoor sensor on AI5 1

13 Running mode In this menu the running mode for the system can be checked and also set to manual control. To the left the display shows Auto/Manual and to the right the present running mode. The modes AUTO/NORM/REDUC/OFF can be set. In AUTO the running mode is set by the scheduler program or by signals on DI7/DI8. The menu is available from level 1 and up. AI Analogue inputs Displays current values for AI1...AI8. The displayed sensor temperature can be adjusted by ±2K. Available for level 3. Maximum and minimum temperatures since last reset can be shown. Activated in menu Settings. DI Digital inputs Displays current values for inputs DI1...DI8. AO Analogue outputs Shows current values for AO1...AO5. The outputs can be manually set. From level 1 and up. If an output is not reset to AUTO within 15 seconds an alarm is activated. DO Digital outputs Shows current values for DO1...DO7. The outputs can be manually set. From level 1 and up. If an output is not reset to AUTO within 15 seconds an alarm is activated. Scheduler The Corrigo has a year-base clock. This means that a week-schedule, individual holidays and holiday periods for a full year can be set. The clock has at least 24 hours running reserve. 1. Clock Here weekday, date and time are set. Level 1 and up. 2. Scheduler period 1, 2, 3. Setting of running periods. Level 2 and up. Corrigo has 3 scheduler periods so that separate running times can be set for, for example, weekdays, Saturdays and Sundays/holidays. In each period, mark the days and time interval in which the system should be in normal running mode. Use the arrow keys to select/deselect days in the period. End each selection with OK. The day H is used if the system is to have running time during holidays or holiday periods. INSTRUCTION 3. Reduced 1, 2, 3. 3 periods for running with reduced airflow. Should not overlap periods set for normal running. Should periods overlap Corrigo will choose normal running before reduced. 4. Dates for holidays. Level 2 and up. A total of 10 individual holidays can be set. Running time during a holiday is set by programming the day H into one of the three scheduler periods. If none of the periods contains the day H the system will be shut down on holidays. 5. Holiday periods. Level 2 and up. 2 periods comprising any number of days may be programmed. Running time during a holiday is set by programming the day H into one of the three scheduler periods. If none of the periods contains the day H the system will be shut down on holidays. Alarm settings Here all settings for the alarm system are set. 1. Sensor alarm Should the actual temperature differ from the setpoint by more than the set value an alarm will be activated after a set time. 2 Outdoor temperature range within which sensor alarm is permitted. To prevent alarms when the outdoor temperature leads to conditions beyond the system capacity. (For example at temperatures higher than the setpoint in systems without cooling). 3 Alarm delay for the supply air fan. Startup alarm supression time. 4 Alarm delay for the exhaust air fan. Startup alarm supression time. 5 Blocking of the alarm output relay. The alarm output relay can be blocked so that alarms only will be forwarded during the set time. Outside the set period only frost alarm, high temperature limit alarm and fire alarm will activate the alarm relay. Other alarms will be blocked. All alarms will however, at all times be registered in the internal alarm list and indicated by the red flashing alarm diod. The alarm list menues function as normal. 6. Stop unit on alarm from rotating exchanger A rotating heat exchanger alarm on input DI4 will stop the whole unit. INSTRUCTION 5 This in order to prevent uneconomic running and running att too low a temperature. Is only displayed if rotating exchanger has been configured. Settings Only shown to levels 2 and 3 A number of settings that generally only are set at commissioning. 1 Setpoint frost protection system 2 Setpoint Shutdown control 3 Pump stop. Minimum outdoor temp and delay time 4 Supply fan run on time for cooling electric heater 5 100% on startup 6 Extension of running time when using pushbutton 7 P-band for Y2, Y3. Factor of P-band for Y1 8 Min fresh air when using mixing damper on Y2 9 Free cooling. Min outdoor temp and min temperature difference indoor/outdoor 10 Free cooling. Room temperature setpoint. 11 Cooling recovery. Differential outdoor/return temp 12 D cooling. Minimum on and off times 13 Lowered minimum limit by D cooling 14 D cooling. Lowest outdoor temp 15 Time for fire damper exercise 16 Min. limit and P-band for liquid connected exchanger. 17 Force low speed on fans at low outdoor temperature 18 Pressurerange for transmitters for SF and EF 19 Damping factor for pressure signals SF and EF 20 Show Min/Max values for AI3...AI8 LED s The LEDs are connected to the functions of certain inand outputs. Normal running indication is yellow. A red LED signifies an error. The text strip can easily be changed to reflect various configurations Diode Text Function yellow Function red 1 SF Supply fan on SF error 2 EF Exhaust fan on EF error 3 Pump Pump on Pump error 4 Y1 Output Y1 Over temp limit Heating or frost protection 5 Y2 Output Y2 Alarm Exch Blinks on defrost Heat exchanger 6 Y3 Cool Output Y3 Alarm chiller 7 Filter --- Filter alarm Alarm Alarm active

14 INSTRUCTION INSTRUCTION 6 Damper.. Damper 3 Damper 2 Damper 1 DO6 DI6 High Low High Low 0 90 max 3 minutes DO6/DI6 max 3 minutes DI6 Terminal 22 The output/input pair DO6/DI6 can be configured for different functions. When Corrigo is used with relay unit RM6H-24/D or if external switches for manual fan control are used, fire damper exercising cannot be done through the Corrigo. DO6/DI6 are then used for other purposes 0. Frost alarm / External alarm DO6 is used to stop the fans in the event of frost risk. DO6 is normally closed but will open on a frost alarm on AI8. DI6 is used as input for external alarm signals. 1. Frost alarm / Auto position DO6 is used to stop the fans in the event of frost risk. DO6 is normally closed but will open on a frost alarm on AI8. DI6 is used to activate an alarm if any of the manual switches on RM6H-24/D is left in other position than Auto for longer than 15 seconds. 2. Fire damper exercising Wire all the damper end-position switches to DI6 according to the figure above. The contacts must close when the actuator is at either end position. At a preset time DO6 will activate all the dampers. DI6 must then be deactivated within 3 minutes, indicating thet the dampers have left their normal end position, or an alarm will be activated. When DI6 has been deactivated it must be activated again within 3 minutes indicating that the dampers have reached the other end point. When DI6 is activated the output DO6 is deactivated and the dampers begin to return to the start position. To avoid an alarm output DI6 must once again be deactivated within 3 minutes and then activated again within 3 minutes indicating that the dampers are back in their original position. 24 V AC V V Net A LON-connector Net B LON-connector DO7 Alarm output DO7 Alarm output 24 V AC/DC DO6 Frost protection / Fire damper exercising C5/6 24 V AC in DO5/DO6 DO5 Control D 2 DO4 Control D 1 C3/4 24 V AC in DO3/DO4 DO3 Control Circulation pump DO2 Activation Exhaust air fan C1/2 24 V AC in DO1/DO2 DO1 Activation Supply air fan DI8 Ext. running Reduced speed DI7 Ext. running Normal speed DI6 Fire damper indication DI5 Fire alarm DI4 Rotation sentinel DI3 Alarm from chillers DI2 Circulation pump alarm DI1 Filter guards DI+ Common supply DI1-DI8 AI1 M AI2 AI3 M AI4 AI5 M AI6 AI7 M AI8 Fan monitor Supply air fan Signal neutral Fan monitor Exhaust air fan Exhaust air temperature sensor Signal neutral Extract air temperature sensor Outdoor temperature sensor Signal neutral Supply air temperature sensor Room temperature sensor Signal neutral Frost protection sensor AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 Not connected M Neutral for AO1-AO5 Y V DC Y V DC Y V DC Supply air fan control V DC Exhaust air fan control V DC Supply 24 V AC Supply 24 V AC Ground EMC emissions & immunity standards: This product conforms with the requirements of European EMC standards CENELEC EN and EN and carries the CE mark. 1A Factory settings Configuration Factory settings Config.code Config.code A. CONTROL FUNCTION 0 Supply air temp control B. HEATER TYPE 0 Water heater C. SEQUENCE Y1 1 Heating D. SEQUENCE Y2 1 Plate exchanger E. SEQUENCE Y3 1 Cooling F. FROST PROTECTION 1 Y1 G. SHUTDOWN CONTROL 1 Yes H. PUMP STOP 0 No I. EFFICIENCY MONITORING. 0 No J. D-COOLING 0 No K. COOLING RECOVERY 0 No L. FREE COOLING 0 No M. FUNCT. DI6/DO6 0 Ext. alarm+frost prot. N. FIRE ALARM 1 SAF + EAF Stop O. FUNCTION DI7/ P.FUNCTION NOT AVAILABLE 0 Q. ETERNAL SETPOINT 0 No R. DAYLIGHT SAVING TIME 1 Yes S. FUNCTION NOT AVAILABLE 0 T. FACTORY SETTING No Control Temp Setpoint 20.0 C P-Band / I-time / Neutral zone 20K / 60s / 2K Control Pressure Setpoint 300Pa P-Band / I-time / D-factor 200Pa / 60s /0 Storage of programmed parameters All settings are stored in non-volatile memory so the unit does not need reprogramming after a long power failiure. The clock has a power reserve of at least 24 hours. After longer power failiures the clock will need resetting but not the programmed scheduler parameters. The alarm list will be erased at a power failiure.

15 CONFIGURATION- Corrigo C20-LON A B C D. E F G H. I J K L Configuration code 1.. A Control function 0. Supply air control 0 1. Supply air control with outdoor temperature compensation 1 2. Room control with cascaded supply air temperature control 2 3. Room control with min/max limiting of supply air temp Room control, single sensor 4 5. Supply air control/room control. Outdoor temp dependent 5 6. Exhaust air control with min/max limit of supply air temp 6 B Heater type 0. Water heater 0 1. Electric heater 1 C Output Y1 0. Not active 0 1. Heating 1 2. Damper 2 3. Cooling 3 D Output Y2 0. Not active 0 1. Plate heat exchanger 1 2. Rotating heat exchanger 2 3. Liquid connected heat exchanger 3 4. Damper 4 5. Heating 5 6. Cooling 6 E Output Y3 0. Not active 0 1. Cooling 1 2. Heating 2 F Frost protection (Water heating only) 0. Not active 0 1. Active on Y Active on Y Active on Y1 with automatic alarm reset 3 4. Active on Y2 with automatic alarm reset 4 G Shutdown mode (Water heating only. Requires outdoor sensor) 0. No 0 1. Yes 1 H Pump stop (Water heating only. Requires outdoor sensor) 0. No 0 1. Yes 1 I Efficiency monitoring 0. No 0 1. Yes 1 J D-cooling 0. No step step step binary 3 K Cooling recovery 0. No 0 1. Yes 1 L Free cooling 0. No 0 1. Yes 1

16 CONFIGURATION- Corrigo C20-LON M N O P. Q R S Configuration code M Function DI6/DO6 0. External alarm & frost protection 0 1. Auto position & frost protection 1 2. Fire damper exercising N Fire alarm 0. Alarm only 0 1. Alarm + supply air and exhaust air fans stop 1 2. Alarm + supply air fan stops 2 3. Alarm + exhaust air fan stops 3 O Function DI7/DI8 0. Not active 0 1. Pushbutton 1 2. Timer 2 P Function not available for Corrigo C20 This code must always be set to 0 0 Q External setpoint 0. No 0 1. Yes 1 R Daylight saving time 0. No 0 1. Yes 1 S This function is not available for Corrigo C20 The code must always be set to 0 0

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works.

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works. L10 Användarmanual Inledning CORRIGO L10 är en ny regulator som utvecklats med enkelt handhavande som ledstjärna. Den har bakgrundsbelyst LCD-display, larmindikeringsdiod inbyggd på fronten och manövreras

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

menu enter history on/off

menu enter history on/off %.',)3( 7EATHER 3TATION 36%.3+! 6¼DERSTATION menu enter history on/off!rt NO 9 Ver. 200908 9 You can choose to use the adaptor or batteries for receiver. Receiver/Indoor unit 2 Setting up using the AC

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10. Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK

Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10. Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK Rape-Therm4-3-2.JPG Price list Rape Conversion for diesel engine 2003-12-10 Rape-Therm4 with 6/2 valve or 3/2 valve and looks like this it Price 3990:-SEK Exampel of controller. 1 Controller "Fuel Converter

Läs mer

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Kontrollenhet pco 3 FLBB0MP20A, version 2.5 20120704 Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 Manualens syfte...3 1.2

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat SE Corrigo ver. no. 2.1-1-02 Fig. 1 Vänster aggregat Höger aggregat Beskrivning 1. Tilluft 9. Värmeväxlare, Rotor 2. Frånluft 10. Rotor motor 3. Avluft 11. Filter, Frånluft 4. Uteluft

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Styrteknik: E-Designer och E-1000

Styrteknik: E-Designer och E-1000 PLC8B:1 E-Designer 7.40, Introduktion Grunderna Blockhantering Olika Objekt Trender-Dataloggning Alarmhantering Recept Bilder 2008-05-02 PLC8B:2 Nedanstående program skall sparas och exekveras i PLC:n.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion

MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion Montage- & driftinstruktion catrone Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång MF-HTT Version 3 mi-201se / 2009-09-18 OBS! Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installation

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 AMA 8, UBB.22 PRODUKTINFORMATION EGENSKAPER Kompatibel med Excel 10 systemet. Låg strömförbrukning. Teckenfönstret (LCD) visar kontinuerligt aktuell rumstemperatur,

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer