Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok"

Transkript

1 Brandlarmsystem Salwico CS4000 Servicehandbok & Underhållshandbok

2 Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning. Innehållet utgör inget bindande åtagande från Consilium Fire & Gas AB Utgåva E S CN, Jan Dokumentnummer S Artikelnr: , Consilium Fire & Gas AB Göteborg, Sverige CN System AB Södra Långebergsgatan 34 SE Västra Frölunda Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

3 Servicehandbok Salwico CS4000 Innehåll Innehåll KAPITEL 1: BLOCKDIAGRAM CS4000 CENTRAL... 1 KAPITEL 2: PROVNING... 2 KAPITEL 3: UNDERHÅLL... 3 RENGÖRNING AV DETEKTORER... 3 BATTERIBYTE... 4 KAPITEL 4: MJUKVARA... 5 NERLADDNING AV DEFINITIONSPROGRAM... 5 UPPGRADERING AV PROGRAMVERSION I BASKORTET... 6 BILAGA A: FELKODER & SÄKRINGAR... 8 FELKODER... 8 SÄKRINGAR BILAGA B: ANSLUTNING AV ADRESSERBARA DETEKTORER BILAGA C: CS4000 SYSTEMKORT... 14

4 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 1: Blockdiagram CS4000 central 1 Kapitel 1: Blockdiagram CS4000 central Eftersom alla system är kundanpassade finns det ingen standard över hur de olika korten är installerade i systemet. I blockdiagrannet nedan visas ett exempel på hur de olika standardkorten i CS4000 systemet kan kopplas samman. FÖR- VARNING FEL BRAND Drift Test Larmöverföring Larmdon Larmlagring Sektion/Detektor System Fel Störning Frånställning LARMSÄNDARE AKTIVERAD FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Meny ESC ' ' ABC GHI JKL PQRS TUV OK Från ställn. DEF MNO WXYZ OK

5 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 2: Provning 2 Kapitel 2: Provning Efter att systemet installerats skall funktionen på de olika delarna testas för att säkerställa rätt funktionalitet. CS4000 har ett speciellt testläge för att underlätta testproceduren av slingor och sektioner. När en sektion sätts i testläge så kommer brandlarm ifrån den ej att påverka larmdon eller styrningar. Slingenheter som testas på en sektion i larmläge kommer att indikera aktivering via en röd LED och sedan automatiskt återställas av centralen när rök/värmenivån understiger larmgränsen igen eller när larmtryckknappar manuellt återställts. Brandlarm från sektioner som ej befinner sig i testläge kommer att fungera som vanligt. Slingenheter på sektioner i testläge blinkar för att indikera att de befinner sig i testläge. Viktigt: Sektion i testläge kommer automatiskt att återgå till normalläge efter två timmar. Test av brandlarmsektion Sätt sektionen i testläge under: meny/3 Frånställningar/1 Ny frånställning/5 Testläge Ange sektionsnummer och bekräfta med OK knappen. Indikeringarna för Frånställning, Test och Sektion/Detektor tänds för att bekräfta att sektionen är i testläge. Det är nu säkert att testa varje detektor, larmtryckknapp etc i denna sektion under två timmar. Använd lämplig testutrustning. Alla brandlarm kommer att listas under: meny/7 Historik/1 Brandhistorik Återställning av testläge Efter att testen är slutförd är det viktigt att återställa sektionerna till normalläge. Försäkra er om att inga slingenheter fortfarande befinner sig i larmläge innan ni lämnar testläget. Alla sektioner i testläge listas i frånställningslistan som finns under: meny/3 Frånställningar /2 Lista frånställningar. Välj de zoner som skall återställas och tryck sen ÅTERSTÄLLNING. Test av display i manövertablå Det finns möjlighet att testa den alfanumeriska displayen, indikeringarna och den lokala summern i CS4000 manövertablå med funktionen Lamptest, under: meny/5 Inställningar/4 Lamptest.

6 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 3: Underhåll 3 Kapitel 3: Underhåll Rengörning av detektorer CS4000 systemet övervakar kontinuerligt alla detektorer och varnar om de blir nedsmutsade eller defekta. Rengöringsmetoderna för de olika detektortyperna visas nedan. Om det har inkommit ett nedsmutsningslarm så skall detta återställas efter att rengörningen utförts. Går inte felet att återställa så byt ut den rengjorda enheten. Rökdetektorer Värmedetektorer Flamdetektorer Rengör detektorn genom att dammsuga den eller genom att blåsa tryckluft på den. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Värmedetektorer behöver normalt inte rengöras. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Rengör linsen med ett avfettningsmedel typ tvål eller sprit. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel.

7 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 3: Underhåll 4 Batteribyte Instruktion för batteribyte. Vid byte av batterier, försäkra er om att de nya batterierna har samma specifikation som originalbatterierna. 1. Lossa bägge batterisäkringarna på likriktarkortet. Se bilaga A för säkringsplacering. 2. Lossa batterikablarna från batteriet. 3. Byt ut batteriet. 4. Kontrollera polaritet och anslut sedan batterikablarna på batteriet. 5. Mät spänningen och kontrollera polaritet vid anslutningsplinten till batterikablarna. Spänningen skall ligga runt 24V. 6. Sätt tillbaka batterisäkringarna på likriktarkortet. 7. Återställ batterifelet på CS4000 manöverpanel.

8 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 5 Kapitel 4: Mjukvara Nerladdning av definitionsprogram CS4000 levereras med en standard definitionsfil. Se separat CS4000 Definition program manual för detaljerad information hur man skapar och uppdaterar definitionsfiler för CS4000 systemet. Ladda definitionsfil Följ nedan instruktion för att ladda ner en uppdaterad definitionsfil till CS4000 systemet. Filnamnet för definitionsfilen är valfritt, men filändelsen skall vara.c4d. I exemplet nedan heter definitionsfilen current.c4d. 1. Anslut din PC till CS4000 baskort via USB kabel. Baskortet kommer att presentera sig som en extra USB drive i filhanteraren i Windows. 2. Öppna USB driven i filhanteraren. Döp om befintlig definitionsfil current.c4d till current.old. Spara denna fil som back-up på PCn. OBS: Är definitionsfilerna mycket stora får 2 ej plats samtidigt i centralen. 3. Kopiera den nya definitionsfilen current.c4d från PCn till USB drivern* 4. Använd CS4000 manöverpanel till att uppdatera systemet via Meny/ 6 Servicemenyn/ 6 Ladda konfigurationen 5. Baskortet kommer nu att starta om och läsa in den nya definitionsfilen. *Om definitionsfilen är mycket stor så kan nedladdningen störas genom att systemet oavsiktligt startar om under nedladdningen utan att bli uppdaterat. I dessa fall får man först ta bort watchdog-bygel JP5 på baskortet BB (se detaljer på databladet BB), sen ladda ner filen igen och till sist återmontera bygeln. Vg notera bygelns position innan den tas bort, så att den återmonteras i samma position.

9 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 6 Uppgradering av programversion i baskortet I baskortet finns två flashminnen. I flash1 ligger bootloader + programvara för baskortet (flash1.img). I flash2 ligger definitionsfilen (xxxxxxxx.c4d) Uppgradering av programversion i baskort Uppgradering av programversionen i baskortet kan ske via USB kabel enligt nedan beskrivning: 1. Skriv ner vilken adress som är inställd på baskortets DIP omkopplare. Sätt sedan baskortet i Bootloaderläge genom att sätta DIP omkopplaren på adress 0 (alla omkopplare på OFF). 2. Starta om baskortet med resetknappen. Led1 (se figur nedan) kommer att indikera att baskortet befinner sig Bootloaderläge genom att blinka. 3. Anslut USB kabeln mellan PC och baskort. Baskortet kommer att presentera sig som en extra USB drive i filhanteraren i Windows. 4. Kopiera filen med den nya programvaran (filnamn FLASH1.IMG) till USB driven (drag&drop). 5. Avsluta den extra USB drivern i Windows. Baskortet kommer nu att börja skriva ner den nya programvaran i flashminne1. Led2 indikerar detta genom att blinka. Avvakta tills Led2 övergår till fast sken, då flashminne1 är uppdaterat. 6. Återställ central och kortadress på DIP omkopplaren. 7. Starta om baskortet med resetknappen. CS4000 skall nu starta upp med den nya programvaran. Beskrivning av LEDs under nedladdning av programvara: Blinkar Fast sken Släckt Led1, gul Bootloaderläge Led2, gul Skriver till flash Skrivit klart till flash Ej påbörjat skrivning till flash Led3, röd Checksumma fel Checksumma OK Led1 Led2 Led3 CPU DIP omkopplare Resetknapp Illustration komponentplacering baskort

10 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 7 Återställa flash2 i baskortet till fabriksinställning Samma procedur som ovan kan användas för att återställa flash2 till fabriksinställning. Man laddar då ner filen flash2.img. Denna manöver raderar befintlig definitionsfil (xxxxxxx.c4d) och återställer flash2 till fabriksinställning.

11 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar 8 Bilaga A: Felkoder & Säkringar Felkoder Nedan finner ni en lista över samtliga felmeddelanden som kan visas i CS4000, och hur en användare med viss kunskap om systemet kan lösa dem. Felkod Orsak Åtgärd Slingenhet är av fel typ Byt slingenhet till rätt typ 128 SVARAR EJ Två slingenheter har samma Kontrollera slingenheter TAPPAD KONTAKT MED SLINGENHET. SYSTEMET HAR FÖRLORAT KONTAKT MED SLINGENHET SOM DET TIDIGARE HAFT KONTAKT MED. adress Fel på slingenhet En säkring har gått (ytterligare fel visas då) Kabelavbrott i slingenhet eller på systemslinga (ytterligare fel visas då) 129 SENSORFEL Detektorn har en defekt givare. Detektorn är utsatt för luftdrag. 130 SENSOR NEDSMUTSAD Detektorn är nedsmutsad 131 FÖR FÅ HITTADE Färre slingenheter än konfigurerat hittade. Slingenheter ej korrekt installerade. Slingenhet svarar ej. 132 FÖR MÅNGA HITTADE Hittat fler slingenheter än vad som är konfigurerat Byt slingenhet Byt säkring Laga kabel Byt enheten 133 IN1 KABELBROTT Kabelavbrott ingång 1 Laga kabeln 134 IN2 KABELBROTT Kabelavbrott ingång 1 Laga kabeln Skärma av luftdraget alt. flytta detektorn. Försök att rengöra optisk rökdetektor genom att dammsuga eller blåsa tryckluft på den. Hjälper inte detta så byt detektorn. Joniserande rökdetektor bytes ut. Kontrollera hur många slingenheter som skall finnas enl. ritning och omkonfigurera systemet med korrekt antal slingenheter vid behov. Anslut slingenheter korrekt. Kontrollera adresser (möjligt att två slingenheter är givna samma adress). Annars byt ut slingenhet. Kontrollera hur många slingenheter som skall finnas enl. ritning och omkonfigurera systemet med korrekt antal slingenheter vid behov. 135 EXT 24V FEL Extern 24V matning saknas Felsök den lokala 24V matningen 136 ÖVERVAKNINGSFEL Extern last saknas. Kontrollera kabel och extern last 137 POSITIONSFEL En övervakad enhet (Tex. en dörr) befinner sig i fel läge. 138 KORTSLUTNING SLINGA Kortslutning på detektorslingans kabel. 139 KORTSLUTNING A-SIDA Kortslutning på detektorslingans A-sida. 140 KORTSLUTNING B-SIDA Kortslutning på detektorslingans B-sida. 141 KABELBROTT PLUSSIDA Kabelavbrott på detektorslingans plusledare. Kontrollera om enhet fastnat. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kabelavbrottet och åtgärda det.

12 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar KABELBROTT MINUSSIDA Kabelavbrott på detektorslingans minusledare. 143 KOMMUNIKATIONSFEL Två slingenheter har samma Kommunikationen med en adress. enhet har upphört. Slingenhet defekt. Störningar 144 FEL ENHETSTYP Slingenhet har blivit utbytt under drift och skiljer sig från den typ som blivit definierad vid uppstart. 145 OKÄND ENHETSTYP Enheten känns inte igen av systemet. Enhet defekt. Fel typ av slingenhet har installerats. Lokalisera kabelavbrottet och åtgärda det. Kontrollera adresserna på slingenheterna. Byt slingenhet. Lokalisera och åtgärda störkällan. Kontrollera vilken typ det skall vara och justera konfigurationen eller byt enhet. Byt ut enheten. Installera korrekt slingenhet och starta om slingan. 146 TIDUR FASTNAT Max tid för tidur har Kontrollera om tidur fastnat. överskridits. 148 DUBBELADRESSERING Två eller fler slingenheter har samma adress. Kontrollera slingenheter så att alla har unika adresser. 149 KORTSLUTNING Kortslutning på kabel. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. 150 VENTIL STÄNGD Ventilen är stängd. Öppna ventilen. 151 KONFIGURERAD EJ HITTAD Slingenhet är konfigurerad men ej funnen. Lägg till slingenhet eller ändra systemkonfigurationen. 152 HITTAD EJ KONFIGURERAD Slingenhet är funnen men ej konfigurerad. Ta bort slingenhet eller ändra systemkonfigurationen. 153 HÖG STRÖMFÖRBRUKNING SLINGA För hög strömförbrukning på detektorslingan. Kontrollera om för många slingenheter installerats. Jämför med slingbegränsningar i separat CS4000 installationsmanual. 154 SPÄNNINGSBORTFALL Slingspänning saknas. Byt slingkortet. SLINGA 155 JORDFEL PLUS För liten impedans på Lokalisera jordfelet och åtgärda det. plusledaren. 156 JORDFEL MINUS För liten impedans på den Lokalisera jordfelet och åtgärda det. minusledaren. 157 SÄKRINGSFEL En säkring är defekt. Byt ut säkring. 158 BATTERISÄKRINGSFEL En batterisäkring är defekt Byt ut säkring eller laga batterikabel. alt. kabelavbrott på batterikabel. 159 KABELBROTT Ett kabelbrott är upptäckt Laga kabeln. 160 KABEL ÖVERBELASTAD För hög ström på en utgång. Kontrollera externa förbrukare. 161 SPÄNNINGSFEL Nätspänning saknas Kontrollera spänningskälla. 162 NÖDSPÄNNING Nödspänning saknas Kontrollera spänningskälla. 163 BATTERI Batterispänning låg. Ladda batteriet. Om felet kvarstår, byt ut batteriet. 164 LADDNINGSBORTFALL Batteriladdaren klarar ej av Byt ut batteriladdaren/likriktare. att ladda batteriet. 165 EXTERNT FEL Felindikering från extern Kontrollera den externa utrustningen. utrustning. 166 FEL JORDFELSÖVERVAKNING Jordfelsövervakningen defekt. Byt ut jordfelskretsen.

13 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar CHECKSUMMA EEPROM Felaktig EPROM Kontakta service. checksumma. 168 OMSTARTAD En enhet har startat om. Kontakta service om det händer upprepade gånger. 169 FÖR LÅNG UPPSTART Maximala uppstartstiden överskriden. Kontakta service om det händer upprepade gånger. 170 EXTERN BELASTNING SLINGA För hög ström på en konventionell Lokalisera vad det är som drar för mycket ström och åtgärda. detektorslinga. 171 EXTERN SPÄNNING Extern spänning funnen på Lokalisera och avlägsna extern SLINGA konventionell slinga. 172 SPÄNNING LÅG IN1 För låg spänning på primärsidans 24V matning till de interna kretskorten. 173 SPÄNNING LÅG IN2 För låg spänning på primärsidans 24V matning till de interna kretskorten. 174 LOKAL SPÄNNING LÅG För låg spänning till 3.3V/5V matningen av de interna kretskorten. 175 LÅG DRIFTSPÄNNING För låg 24V spänningsmatning till de interna kretskorten. 176 KONFIGURERINGSFEL SYSTEM Definitionsfilen är defekt Ett fel har uppstått vid nerladdning av definitionsfil till centralen. 177 LÅGT TRYCK Extern utrustning indikerar lågt tryck. 178 UTENHET 1 Ingen kontakt med utenhet 1/initiator. 179 UTENHET 2 Ingen kontakt med utenhet 2/initiator. 209 FEL ENHETSTYP Funnen typ av slingenhet DEFINIERAD vid uppstart skiljer sig från spänningskälla. Kontrollera spänningsmatning. Kontrollera spänningsmatning. Kontakta service. Kontrollera spänningsmatning. Kontrollera definitionsfil och ladda ner den igen. Pröva att ladda ner definitionsfil igen. Om fel kvarstår, kontakta service. Kontrollera trycket på den externa utrustningen. Kontrollera kablar till utenhet 1. Om dom är felfria, byt utenhet 1. Kontrollera kablar till utenhet 2. Om dom är felfria, byt utenhet 2. Kontrollera vilken typ det skall vara och justera konfigurationen eller byt enhet. definierad typ. 210 FEL I STYRPROGRAM Fel i definitionsfil. Kontrollera definitionsfil. 255 OGILTIG Internt systemfel Kontakta service.

14 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar 11 Säkringar Om en säkring är defekt visas ett felmeddelande på manöverpanelen. Lokalisera och byt ut säkringen med hjälp av informationen nedan. Säkringsförteckning Plats Säkring Värde Typ Baskort F1: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F2: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F3: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F4: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Likriktarkort F3: Till transformator 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F4: Till transformator 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F5: Till extern 230VAC 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F6: Till extern 230VAC 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F8: Batteri 4 AF 5x20 mm Likriktarkort F9: Batteri 4 AF 5x20 mm Likriktarkort F10: Från transformator 6.3 AF 5x20 mm Likriktarkort F11: Från transformator 6.3 AF 5x20 mm Säkringar på baskortet, BB. Säkringar på likriktarkortet, RB.

15 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer 12 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer

16 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer 13 Anslutning av Salwico adresserbara branddetektorer

17 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga C: CS4000 Systemkort 14 Bilaga C: CS4000 Systemkort CS4000 systemet består av en rad olika standardiserade kretskort. Detta gör CS4000 till ett helt flexibelt system som kan anpassas till varje kunds specifika krav. Systemet består av följande kretskort: Panelkort, PB Baskort, BB Slingkort, LB3 Sektionskort, ZB Likriktarkort, RB Reläkort, OB Kommunikationskort, CB Nedan följer detaljerad information om varje kort.

18 Drift Störning Frånställning FÖR- VARNING LARMSÄNDARE AKTIVERAD FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Meny 1 ' ' 4 GHI 7 PQRS ESC 2 ABC 5 JKL 8 TUV 0 OK Från ställn. 3 DEF 6 MNO 9 WXYZ OK CS4000 Systemkort PB, Panelkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Panelkort PB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Panelkort PB bildar tillsammans med knappsats, textdisplay och terminalkort en komplett manöverpanel i CS4000 systemet. Panelkortet är utrustat med standard in- och utgångar och har även en RS232 kommunikationsport. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström ma (exkl. summerutgång) Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt panelkort ~150 gram Vikt display ~200 gram Vikt terminalkort ~60 gram Storlek panelkort 180x120x27 Storlek display 145x104x15 Storlek terminalkort 127x45x30 Art.nr. terminalkort Art.nr. knappsats Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta panelkortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram PB, Panelkort Knappsats FEL BRAND Test Larmöverföring Larmdon Larmlagring Sektion/Detektor System Fel Textdisplay Terminalkort Extern systemslinga A in: Från Baskort BB Extern systemslinga B in: Från Baskort Extern systemslinga B ut : Till nästa Panelkort Extern systemslinga A ut: Till nästa Panelkort Datablad nr: PB.05.3.S Sida 1 av 3

19 CS4000 Systemkort PB, Panelkort Komponentplacering Byglar JP1 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP4 under programmering av PB. JP2-3 RS485 terminering port 1, normalt öppen. (monteras på sista kortet på den externa systemslingan) JP4 Prog. Byglas under programmering. Flyttas tillbaka till JP1 efter avslutad programmering av PB. JP5-6 RS485 terminering port 2, normalt öppen. (monteras på sista kortet på den externa systemslingan) Indikeringar D1 Spänning RS232 D9 Lokal spänningsmatning D20 RS485 Kanal 1 RX D21 RS485 Kanal 1 TX D22 RS485 Kanal 2 RX D25 RS485 Kanal 2 TX D26 RS232 TX D27 RS232 RX Anslutningar J1 Till knappsats J2 Till terminalkort J3 Summer J4 Till textdisplay J5 Till terminalkort J7 Bakgrundsbelysning display J8 Till knappsats J9 Dörrkontakt J10 RS232 J11 Extern systemslinga A J12 Extern systemslinga B J13 Kontakt för nedladdning av programvara till PB Potentiometer R139 Justerar kontrast på textdisplay Datablad nr: PB.05.3.S Sida 2 av 3

20 CS4000 Systemkort PB, Panelkort Terminaler Terminal data BESKRIVNING TERMINAL FUNKTION DATA 1 Spänning + 24VDC, 65-85mA totalt på kanal Extern systemslinga 2 Spänning - A+B, (exkl. summerutgång) kanal A, IN 3 Kommunikation, a 4 Kommunikation, b RS485 5 Spänning + 24VDC, 65-85mA totalt på kanal Extern systemslinga 6 Spänning - A+B, (exkl. summerutgång) kanal B, IN 7 Kommunikation, a 8 Kommunikation, b RS Spänning + 24VDC, 50mA totalt på kanal Extern systemslinga 12 Spänning - A+B kanal A, UT Till nästa panelkort 13 Kommunikation, a RS Kommunikation, b 15 Spänning + 24VDC, 50mA totalt på kanal Extern systemslinga 16 Spänning - A+B kanal B, UT Till nästa panelkort 17 Kommunikation, a RS Kommunikation, b Extern summer ut VDC, max 100mA 21 TX ut 22 RX in Seriell utgång, RS RTS ut RS232, isolerad 24 CTS in 25 GND Intern FA signal 26 Ingång Aktiv låg Utgång Utgång VDC, max 80mA Utgång Ingång IN Aktiveras vid kortslutning. Ingång Oisolerad. 40 IN Datablad nr: PB.05.3.S Sida 3 av 3

21 CS4000 Systemkort BB, Baskort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Baskort BB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Baskort BB är huvudkortet i CS4000 centralen och innehåller standard in- och utgångar, kontroll av systemkommunikationen etc. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 110 ma Skruvplintar 2,5 mm 2 Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~380 gram Storlek 248x127x37 Adressomkopplare Blockdiagram Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta baskortets central- och kortadress i systemet. Exempel: Manöverpaneler Sling/Sektionskort Ethernet Baskort, BB USB 24 VDC från RB Reläkort Standard ingångar Standard utgångar Datablad nr: BB.05.3.S Sida 1 av 4

22 CS4000 Systemkort BB, Baskort Komponentplacering Byglar JP1-4 Om bygeln är monterad så följer relä 4-7 ingången på terminal JP5 Intern funktion. Monteras alltid mot reset-knappen. JP6-7 RS485 terminering port 1, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP8-9 RS485 terminering port 2, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP RS485 terminering port 3, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP12-13 RS485 terminering port 4, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP14 0 eller 24VDC på terminal För mer info, se Terminaler. Anslutningar P1 Intern systemslinga och likriktarkort, RB P5 Background debug monitor, BDM P6 Expansionskontakt för Ethernet. P7 Expansionskontakt för USB. P9 USB port P10 Extern summer P13 Till reläkort, OB P14 Till panelkort, kanal A P15 Till panelkort, kanal B P16 Spänningsmatning, reserv. Indikeringar D4 Relä 4 D5 Relä 1 D9 Relä 5 D10 Relä 2 D14 Relä 6 D15 Relä 3 D17 Relä 7 D21 Brandindikering D19 Ingång 4 aktiverad D22 Ingång 3 aktiverad D23 Ingång 2 aktiverad D24 Felindikering D25 Ingång 1 aktiverad D27 Felindikering baskort D31 Relä 10, Klockutgång 1 D36 Relä 11, Klockutgång 2 D44 TX port 1 D45 RX port 1 D48 TX port 2 D49 RX port 2 D52 Power OK port 2 D53 RX port 3 D54 TX port 3 D57 TX port 4 D58 RX port 4 D72 Strömförsörjning till baskort Säkringar F1 Klockutgång F2 Klockutgång F3 Klockutgång F4 Klockutgång Säkringstyp: 5x20mm, 1AT. Datablad nr: BB.05.3.S Sida 2 av 4

23 CS4000 Systemkort BB, Baskort Terminaler Terminal data BESKRIVNING TERMINAL FUNKTION DATA 1 Spänning + Extern systemslinga 2 Spänning - 24VDC, max 350mA kanal A 3 Kommunikation, a 4 Kommunikation, b RS485 5 Spänning + Extern systemslinga 6 Spänning - 24VDC, max 350mA kanal B 7 Kommunikation, a 8 Kommunikation, b RS485 9 TX 10 RX 11 RTS RS232, isolerad. 12 CTS 13 GND Seriell utgång RS232 eller RS485 (kundanpassat protokoll, minirepeater etc) Ingång 1 Ingång 2 Ingång 3 Ingång 4 14 A 15 B 16 A 17 B 18 GND RS485, isolerad (minirepeater) Oisolerad. Aktiveras när ingångar kortsluts. Datablad nr: BB.05.3.S Sida 3 av 4

24 CS4000 Systemkort BB, Baskort Programmerbar DC ut VDC, max 500mA. JP14 monterad ifrån terminaler= inaktiv 0V, aktiv 24VDC. JP14 monterad mot terminaler = inaktiv 24VDC, aktiv 0V VDC ut 27VDC, max 500mA 30 - V 31 + min =18.5VDC 24VDC ut V max =27.5VDC 32 - Larmsändarutgång Måste termineras med slutmotstånd 10kΩ 35 NC Programmerbar utgång 1 36 C 37 NO 38 NC Programmerbar utgång 2 39 C 40 NO 41 NC Programmerbar utgång 3 42 C 43 NO Programmerbar utgång 4 44 NC 27VDC, max 1A (följer GA om bygel JP1 är 45 C monterad) 46 NO Programmerbar utgång 5 47 NC (följer GA om bygel JP2 är 48 C monterad) 49 NO Programmerbar utgång 6 50 NC (följer GA om bygel JP3 är 51 C monterad) 52 NO Klockutgång VDC, max 800mA utgång V min =19.5VDC Klockutgång V max =27.5VDC utgång Slutmotstånd 30kΩ Ingång GA yttre 57 + Oisolerad. intermittens 58 Aktiveras vid kortslutning PA mute 59 + Oisolerad 60 Aktiveras vid kortslutning Intern FA signalutgång 61 Öppen kollektor Aktiv låg Programmerbar utgång 7 62 NC (följer GA om bygel JP4 är 63 C 27VDC, max 1A monterad) 64 NO Datablad nr: BB.05.3.S Sida 4 av 4

25 CS4000 Systemkort LB3, Slingkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Slingkort LB3 ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. LB3 är anslutningskortet för 3 analoga adresserbara detektorslingor. Varje detektorslinga kan innehålla upp till 254 adresserbara slingenheter. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 340 ma Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~300 gram Storlek 247x127x25 Terminaler 2,5mm 2 Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta slingkortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: LB S Sida 1 av 2

26 CS4000 Systemkort LB3, Slingkort Komponentplacering Byglar JP1 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP2 under programmering. JP2 Prog. Byglas under programmering. Flyttas tillbaka till JP1 efter avslutad programmering. JP3 Reserv Anslutningar P1 Intern systemslinga, kanal A. Inkl. strömförsörjning från RB likriktarkort. P2 Kontakt för uppdatering av mjukvara i LB3. P3 Anslutning slinga 1. P4 Anslutning slinga 2. P5 Anslutning slinga 3. P6 Intern systemslinga, kanal B. Används endast när redundans av systemslinga krävs. Indikeringar D1 Driftindikering processor. Grön. D2 Systemfel. Gul. D16 Brandlarm, slinga 1. Röd. D17 Felindikering, slinga 1. Gul. D18 Kommunikation, slinga 1. Grön. D27 Brandlarm slinga 2. Röd. D28 Felindikering, slinga 2. Gul. D29 Kommunikation, slinga 2. Grön. D38 Brandlarm slinga 3. Röd. D39 Felindikering, slinga 3. Gul. D40 Kommunikation, slinga 3. Grön. Terminaler BESKRIVNING ANSLUTNING PLINTNUMMER FUNKTION DATA Slinga 1 A sida P VDC, P max 300mA/slinga Slinga 1 B sida P P Slinga 2 A sida P P Slinga 2 B sida P P Slinga 3 A sida P P Slinga 3 B sida P P Datablad nr: LB S Sida 2 av 2

27 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Zonkort ZB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. ZB är anslutningskortet för 16 konventionella detektorsektioner. Varje detektorsektion kan innehålla upp till cirka 50 detektorer, beroende på den sammanlagda strömförbrukningen på sektionen. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 140 ma Max ström/sektion 100 ma Max total ström/zb 1A Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~220 gram Storlek 247x139x18 Terminaler 2,5mm 2 Slutmotstånd sektioner 10kΩ Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta kortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 1 av 3

28 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Komponent- och terminalplacering Byglar JP1 Prog. Byglas under programmering av ZB. Flyttas tillbaka till JP4 efter avslutad programmering. JP2-3 Reserv JP4 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP1 under programmering av ZB. Anslutningar P1 Intern systemslinga, kanal A. P2+P6+P10-P15 Anslutningsdon för detektorsektioner P3 Intern systemslinga, kanal B. Används endast när redundans av systemslinga krävs. P4 Ingångar. Se terminalbeskrivningar på nästa sida för mer information. P5 DID expansion. P7-P8 Reserv P9 Anslutningsdon för nerladdning av mjukvara i ZB. Indikeringar D3 Driftindikering processor. Grön. D4 Brandlarm. Röd. D5 Internt fel ZB. Gul. D6 Systemfel. Gul. D7 TX data port 1. Grön. D8 RX data port 1. Grön. D11 TX data port 2. Grön. D12 RX data port 2. Grön. D17 Spänning till ZB. Grön. Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 2 av 3

29 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Terminaler BESKRIVNING TERMINALNR. ANSLUTNING DATA Sektion Sektion P2 Sektion Sektion P6 Sektion Sektion P10 7+ Sektion 7 7- P11 8+ Sektion 8 28VDC, 8- max 100mA/sektion 9+ Sektion 9 Slutmotstånd 10kΩ 9- P Sektion Sektion Sektion P13 Sektion Sektion P14 Sektion Sektion P15 21 Ingång 1 22 Oisolerad. Aktiveras P4 23 vid kortslutning. Ingång 2 24 Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 3 av 3

30 CS4000 Systemkort RB, Likriktarkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Likriktarkort RB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Likriktarkort RB bildar tillsammans med transformatorn strömförsörjningsenheten för CS4000. Likriktarkortet fungerar även som laddare till de anslutna batterierna. Transformatorn är omkopplingsbar för både 115VAC och 230VAC primärspänning. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Matning 115VAC eller 230VAC Nominell spänning 27VDC Arbetsström 70mA Kapacitet 27,5 VDC, Max 4A Terminaler P1-P2 4mm 2 Terminaler P5-P7 2,5mm 2 Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt RB kort ~475 gram Vikt transformator ~1850 gram Storlek RB kort 175x100x72 Storlek transformator Ø110, höjd 43 mm Art.nr. transformator Laddningskapacitet 1,6A (batteristorlek 2,3-18Ah) Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta kortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: RB.05.2.S Sida 1 av 3

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium Brandlarmsystem CS4000 Användarhandbok çconsilium Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok FG5000 Brandlarmsystem Användarhandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet i det

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

CB 200 Utrymningslarm

CB 200 Utrymningslarm Installationsanvisning CB 200 Utrymningslarm för konventionella rökdetektorer Innehållsförteckning I Handhavande...3 Brandindikering...3 Felindikering...3 Frånkoppling av sektion...3 II Frontpanelens

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor E-Nummer katalog Batteribackup för brand och rökluckor EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.

Läs mer

Brandlarmsystem CS3004. Instruktionsbok

Brandlarmsystem CS3004. Instruktionsbok Brandlarmsystem Instruktionsbok Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning. Innehållet

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248 Installation och programmering DS700/6 & DS700/8 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 0 Hägersten Internet

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB Övervakningssystem RB Kontrollenhet BVKE- För att förhindra obehörig ändring av inställningar som kan göras på displayen, måste en kod anges för att få behörighet. BVKE- är en kapslad kontrollenhet för

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem.

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. DT-1000/1400/1470 Med handprogrammerare HP-01. Med programmet SatEdit V3 Programmering och

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer