Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok"

Transkript

1 Brandlarmsystem Salwico CS4000 Servicehandbok & Underhållshandbok

2 Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning. Innehållet utgör inget bindande åtagande från Consilium Fire & Gas AB Utgåva E S CN, Jan Dokumentnummer S Artikelnr: , Consilium Fire & Gas AB Göteborg, Sverige CN System AB Södra Långebergsgatan 34 SE Västra Frölunda Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

3 Servicehandbok Salwico CS4000 Innehåll Innehåll KAPITEL 1: BLOCKDIAGRAM CS4000 CENTRAL... 1 KAPITEL 2: PROVNING... 2 KAPITEL 3: UNDERHÅLL... 3 RENGÖRNING AV DETEKTORER... 3 BATTERIBYTE... 4 KAPITEL 4: MJUKVARA... 5 NERLADDNING AV DEFINITIONSPROGRAM... 5 UPPGRADERING AV PROGRAMVERSION I BASKORTET... 6 BILAGA A: FELKODER & SÄKRINGAR... 8 FELKODER... 8 SÄKRINGAR BILAGA B: ANSLUTNING AV ADRESSERBARA DETEKTORER BILAGA C: CS4000 SYSTEMKORT... 14

4 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 1: Blockdiagram CS4000 central 1 Kapitel 1: Blockdiagram CS4000 central Eftersom alla system är kundanpassade finns det ingen standard över hur de olika korten är installerade i systemet. I blockdiagrannet nedan visas ett exempel på hur de olika standardkorten i CS4000 systemet kan kopplas samman. FÖR- VARNING FEL BRAND Drift Test Larmöverföring Larmdon Larmlagring Sektion/Detektor System Fel Störning Frånställning LARMSÄNDARE AKTIVERAD FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Meny ESC ' ' ABC GHI JKL PQRS TUV OK Från ställn. DEF MNO WXYZ OK

5 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 2: Provning 2 Kapitel 2: Provning Efter att systemet installerats skall funktionen på de olika delarna testas för att säkerställa rätt funktionalitet. CS4000 har ett speciellt testläge för att underlätta testproceduren av slingor och sektioner. När en sektion sätts i testläge så kommer brandlarm ifrån den ej att påverka larmdon eller styrningar. Slingenheter som testas på en sektion i larmläge kommer att indikera aktivering via en röd LED och sedan automatiskt återställas av centralen när rök/värmenivån understiger larmgränsen igen eller när larmtryckknappar manuellt återställts. Brandlarm från sektioner som ej befinner sig i testläge kommer att fungera som vanligt. Slingenheter på sektioner i testläge blinkar för att indikera att de befinner sig i testläge. Viktigt: Sektion i testläge kommer automatiskt att återgå till normalläge efter två timmar. Test av brandlarmsektion Sätt sektionen i testläge under: meny/3 Frånställningar/1 Ny frånställning/5 Testläge Ange sektionsnummer och bekräfta med OK knappen. Indikeringarna för Frånställning, Test och Sektion/Detektor tänds för att bekräfta att sektionen är i testläge. Det är nu säkert att testa varje detektor, larmtryckknapp etc i denna sektion under två timmar. Använd lämplig testutrustning. Alla brandlarm kommer att listas under: meny/7 Historik/1 Brandhistorik Återställning av testläge Efter att testen är slutförd är det viktigt att återställa sektionerna till normalläge. Försäkra er om att inga slingenheter fortfarande befinner sig i larmläge innan ni lämnar testläget. Alla sektioner i testläge listas i frånställningslistan som finns under: meny/3 Frånställningar /2 Lista frånställningar. Välj de zoner som skall återställas och tryck sen ÅTERSTÄLLNING. Test av display i manövertablå Det finns möjlighet att testa den alfanumeriska displayen, indikeringarna och den lokala summern i CS4000 manövertablå med funktionen Lamptest, under: meny/5 Inställningar/4 Lamptest.

6 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 3: Underhåll 3 Kapitel 3: Underhåll Rengörning av detektorer CS4000 systemet övervakar kontinuerligt alla detektorer och varnar om de blir nedsmutsade eller defekta. Rengöringsmetoderna för de olika detektortyperna visas nedan. Om det har inkommit ett nedsmutsningslarm så skall detta återställas efter att rengörningen utförts. Går inte felet att återställa så byt ut den rengjorda enheten. Rökdetektorer Värmedetektorer Flamdetektorer Rengör detektorn genom att dammsuga den eller genom att blåsa tryckluft på den. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Värmedetektorer behöver normalt inte rengöras. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Rengör linsen med ett avfettningsmedel typ tvål eller sprit. Detektorhuset rengörs med en fuktad mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel.

7 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 3: Underhåll 4 Batteribyte Instruktion för batteribyte. Vid byte av batterier, försäkra er om att de nya batterierna har samma specifikation som originalbatterierna. 1. Lossa bägge batterisäkringarna på likriktarkortet. Se bilaga A för säkringsplacering. 2. Lossa batterikablarna från batteriet. 3. Byt ut batteriet. 4. Kontrollera polaritet och anslut sedan batterikablarna på batteriet. 5. Mät spänningen och kontrollera polaritet vid anslutningsplinten till batterikablarna. Spänningen skall ligga runt 24V. 6. Sätt tillbaka batterisäkringarna på likriktarkortet. 7. Återställ batterifelet på CS4000 manöverpanel.

8 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 5 Kapitel 4: Mjukvara Nerladdning av definitionsprogram CS4000 levereras med en standard definitionsfil. Se separat CS4000 Definition program manual för detaljerad information hur man skapar och uppdaterar definitionsfiler för CS4000 systemet. Ladda definitionsfil Följ nedan instruktion för att ladda ner en uppdaterad definitionsfil till CS4000 systemet. Filnamnet för definitionsfilen är valfritt, men filändelsen skall vara.c4d. I exemplet nedan heter definitionsfilen current.c4d. 1. Anslut din PC till CS4000 baskort via USB kabel. Baskortet kommer att presentera sig som en extra USB drive i filhanteraren i Windows. 2. Öppna USB driven i filhanteraren. Döp om befintlig definitionsfil current.c4d till current.old. Spara denna fil som back-up på PCn. OBS: Är definitionsfilerna mycket stora får 2 ej plats samtidigt i centralen. 3. Kopiera den nya definitionsfilen current.c4d från PCn till USB drivern* 4. Använd CS4000 manöverpanel till att uppdatera systemet via Meny/ 6 Servicemenyn/ 6 Ladda konfigurationen 5. Baskortet kommer nu att starta om och läsa in den nya definitionsfilen. *Om definitionsfilen är mycket stor så kan nedladdningen störas genom att systemet oavsiktligt startar om under nedladdningen utan att bli uppdaterat. I dessa fall får man först ta bort watchdog-bygel JP5 på baskortet BB (se detaljer på databladet BB), sen ladda ner filen igen och till sist återmontera bygeln. Vg notera bygelns position innan den tas bort, så att den återmonteras i samma position.

9 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 6 Uppgradering av programversion i baskortet I baskortet finns två flashminnen. I flash1 ligger bootloader + programvara för baskortet (flash1.img). I flash2 ligger definitionsfilen (xxxxxxxx.c4d) Uppgradering av programversion i baskort Uppgradering av programversionen i baskortet kan ske via USB kabel enligt nedan beskrivning: 1. Skriv ner vilken adress som är inställd på baskortets DIP omkopplare. Sätt sedan baskortet i Bootloaderläge genom att sätta DIP omkopplaren på adress 0 (alla omkopplare på OFF). 2. Starta om baskortet med resetknappen. Led1 (se figur nedan) kommer att indikera att baskortet befinner sig Bootloaderläge genom att blinka. 3. Anslut USB kabeln mellan PC och baskort. Baskortet kommer att presentera sig som en extra USB drive i filhanteraren i Windows. 4. Kopiera filen med den nya programvaran (filnamn FLASH1.IMG) till USB driven (drag&drop). 5. Avsluta den extra USB drivern i Windows. Baskortet kommer nu att börja skriva ner den nya programvaran i flashminne1. Led2 indikerar detta genom att blinka. Avvakta tills Led2 övergår till fast sken, då flashminne1 är uppdaterat. 6. Återställ central och kortadress på DIP omkopplaren. 7. Starta om baskortet med resetknappen. CS4000 skall nu starta upp med den nya programvaran. Beskrivning av LEDs under nedladdning av programvara: Blinkar Fast sken Släckt Led1, gul Bootloaderläge Led2, gul Skriver till flash Skrivit klart till flash Ej påbörjat skrivning till flash Led3, röd Checksumma fel Checksumma OK Led1 Led2 Led3 CPU DIP omkopplare Resetknapp Illustration komponentplacering baskort

10 Servicehandbok Salwico CS4000 Kapitel 4: Mjukvara 7 Återställa flash2 i baskortet till fabriksinställning Samma procedur som ovan kan användas för att återställa flash2 till fabriksinställning. Man laddar då ner filen flash2.img. Denna manöver raderar befintlig definitionsfil (xxxxxxx.c4d) och återställer flash2 till fabriksinställning.

11 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar 8 Bilaga A: Felkoder & Säkringar Felkoder Nedan finner ni en lista över samtliga felmeddelanden som kan visas i CS4000, och hur en användare med viss kunskap om systemet kan lösa dem. Felkod Orsak Åtgärd Slingenhet är av fel typ Byt slingenhet till rätt typ 128 SVARAR EJ Två slingenheter har samma Kontrollera slingenheter TAPPAD KONTAKT MED SLINGENHET. SYSTEMET HAR FÖRLORAT KONTAKT MED SLINGENHET SOM DET TIDIGARE HAFT KONTAKT MED. adress Fel på slingenhet En säkring har gått (ytterligare fel visas då) Kabelavbrott i slingenhet eller på systemslinga (ytterligare fel visas då) 129 SENSORFEL Detektorn har en defekt givare. Detektorn är utsatt för luftdrag. 130 SENSOR NEDSMUTSAD Detektorn är nedsmutsad 131 FÖR FÅ HITTADE Färre slingenheter än konfigurerat hittade. Slingenheter ej korrekt installerade. Slingenhet svarar ej. 132 FÖR MÅNGA HITTADE Hittat fler slingenheter än vad som är konfigurerat Byt slingenhet Byt säkring Laga kabel Byt enheten 133 IN1 KABELBROTT Kabelavbrott ingång 1 Laga kabeln 134 IN2 KABELBROTT Kabelavbrott ingång 1 Laga kabeln Skärma av luftdraget alt. flytta detektorn. Försök att rengöra optisk rökdetektor genom att dammsuga eller blåsa tryckluft på den. Hjälper inte detta så byt detektorn. Joniserande rökdetektor bytes ut. Kontrollera hur många slingenheter som skall finnas enl. ritning och omkonfigurera systemet med korrekt antal slingenheter vid behov. Anslut slingenheter korrekt. Kontrollera adresser (möjligt att två slingenheter är givna samma adress). Annars byt ut slingenhet. Kontrollera hur många slingenheter som skall finnas enl. ritning och omkonfigurera systemet med korrekt antal slingenheter vid behov. 135 EXT 24V FEL Extern 24V matning saknas Felsök den lokala 24V matningen 136 ÖVERVAKNINGSFEL Extern last saknas. Kontrollera kabel och extern last 137 POSITIONSFEL En övervakad enhet (Tex. en dörr) befinner sig i fel läge. 138 KORTSLUTNING SLINGA Kortslutning på detektorslingans kabel. 139 KORTSLUTNING A-SIDA Kortslutning på detektorslingans A-sida. 140 KORTSLUTNING B-SIDA Kortslutning på detektorslingans B-sida. 141 KABELBROTT PLUSSIDA Kabelavbrott på detektorslingans plusledare. Kontrollera om enhet fastnat. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. Lokalisera kabelavbrottet och åtgärda det.

12 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar KABELBROTT MINUSSIDA Kabelavbrott på detektorslingans minusledare. 143 KOMMUNIKATIONSFEL Två slingenheter har samma Kommunikationen med en adress. enhet har upphört. Slingenhet defekt. Störningar 144 FEL ENHETSTYP Slingenhet har blivit utbytt under drift och skiljer sig från den typ som blivit definierad vid uppstart. 145 OKÄND ENHETSTYP Enheten känns inte igen av systemet. Enhet defekt. Fel typ av slingenhet har installerats. Lokalisera kabelavbrottet och åtgärda det. Kontrollera adresserna på slingenheterna. Byt slingenhet. Lokalisera och åtgärda störkällan. Kontrollera vilken typ det skall vara och justera konfigurationen eller byt enhet. Byt ut enheten. Installera korrekt slingenhet och starta om slingan. 146 TIDUR FASTNAT Max tid för tidur har Kontrollera om tidur fastnat. överskridits. 148 DUBBELADRESSERING Två eller fler slingenheter har samma adress. Kontrollera slingenheter så att alla har unika adresser. 149 KORTSLUTNING Kortslutning på kabel. Lokalisera kortslutningen och åtgärda den. 150 VENTIL STÄNGD Ventilen är stängd. Öppna ventilen. 151 KONFIGURERAD EJ HITTAD Slingenhet är konfigurerad men ej funnen. Lägg till slingenhet eller ändra systemkonfigurationen. 152 HITTAD EJ KONFIGURERAD Slingenhet är funnen men ej konfigurerad. Ta bort slingenhet eller ändra systemkonfigurationen. 153 HÖG STRÖMFÖRBRUKNING SLINGA För hög strömförbrukning på detektorslingan. Kontrollera om för många slingenheter installerats. Jämför med slingbegränsningar i separat CS4000 installationsmanual. 154 SPÄNNINGSBORTFALL Slingspänning saknas. Byt slingkortet. SLINGA 155 JORDFEL PLUS För liten impedans på Lokalisera jordfelet och åtgärda det. plusledaren. 156 JORDFEL MINUS För liten impedans på den Lokalisera jordfelet och åtgärda det. minusledaren. 157 SÄKRINGSFEL En säkring är defekt. Byt ut säkring. 158 BATTERISÄKRINGSFEL En batterisäkring är defekt Byt ut säkring eller laga batterikabel. alt. kabelavbrott på batterikabel. 159 KABELBROTT Ett kabelbrott är upptäckt Laga kabeln. 160 KABEL ÖVERBELASTAD För hög ström på en utgång. Kontrollera externa förbrukare. 161 SPÄNNINGSFEL Nätspänning saknas Kontrollera spänningskälla. 162 NÖDSPÄNNING Nödspänning saknas Kontrollera spänningskälla. 163 BATTERI Batterispänning låg. Ladda batteriet. Om felet kvarstår, byt ut batteriet. 164 LADDNINGSBORTFALL Batteriladdaren klarar ej av Byt ut batteriladdaren/likriktare. att ladda batteriet. 165 EXTERNT FEL Felindikering från extern Kontrollera den externa utrustningen. utrustning. 166 FEL JORDFELSÖVERVAKNING Jordfelsövervakningen defekt. Byt ut jordfelskretsen.

13 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar CHECKSUMMA EEPROM Felaktig EPROM Kontakta service. checksumma. 168 OMSTARTAD En enhet har startat om. Kontakta service om det händer upprepade gånger. 169 FÖR LÅNG UPPSTART Maximala uppstartstiden överskriden. Kontakta service om det händer upprepade gånger. 170 EXTERN BELASTNING SLINGA För hög ström på en konventionell Lokalisera vad det är som drar för mycket ström och åtgärda. detektorslinga. 171 EXTERN SPÄNNING Extern spänning funnen på Lokalisera och avlägsna extern SLINGA konventionell slinga. 172 SPÄNNING LÅG IN1 För låg spänning på primärsidans 24V matning till de interna kretskorten. 173 SPÄNNING LÅG IN2 För låg spänning på primärsidans 24V matning till de interna kretskorten. 174 LOKAL SPÄNNING LÅG För låg spänning till 3.3V/5V matningen av de interna kretskorten. 175 LÅG DRIFTSPÄNNING För låg 24V spänningsmatning till de interna kretskorten. 176 KONFIGURERINGSFEL SYSTEM Definitionsfilen är defekt Ett fel har uppstått vid nerladdning av definitionsfil till centralen. 177 LÅGT TRYCK Extern utrustning indikerar lågt tryck. 178 UTENHET 1 Ingen kontakt med utenhet 1/initiator. 179 UTENHET 2 Ingen kontakt med utenhet 2/initiator. 209 FEL ENHETSTYP Funnen typ av slingenhet DEFINIERAD vid uppstart skiljer sig från spänningskälla. Kontrollera spänningsmatning. Kontrollera spänningsmatning. Kontakta service. Kontrollera spänningsmatning. Kontrollera definitionsfil och ladda ner den igen. Pröva att ladda ner definitionsfil igen. Om fel kvarstår, kontakta service. Kontrollera trycket på den externa utrustningen. Kontrollera kablar till utenhet 1. Om dom är felfria, byt utenhet 1. Kontrollera kablar till utenhet 2. Om dom är felfria, byt utenhet 2. Kontrollera vilken typ det skall vara och justera konfigurationen eller byt enhet. definierad typ. 210 FEL I STYRPROGRAM Fel i definitionsfil. Kontrollera definitionsfil. 255 OGILTIG Internt systemfel Kontakta service.

14 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga A: Felkoder & Säkringar 11 Säkringar Om en säkring är defekt visas ett felmeddelande på manöverpanelen. Lokalisera och byt ut säkringen med hjälp av informationen nedan. Säkringsförteckning Plats Säkring Värde Typ Baskort F1: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F2: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F3: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Baskort F4: Larmdonsutgång 1 AT 5x20 mm Likriktarkort F3: Till transformator 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F4: Till transformator 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F5: Till extern 230VAC 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F6: Till extern 230VAC 3.15 AF 5x20 mm Likriktarkort F8: Batteri 4 AF 5x20 mm Likriktarkort F9: Batteri 4 AF 5x20 mm Likriktarkort F10: Från transformator 6.3 AF 5x20 mm Likriktarkort F11: Från transformator 6.3 AF 5x20 mm Säkringar på baskortet, BB. Säkringar på likriktarkortet, RB.

15 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer 12 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer

16 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga B: Anslutning av adresserbara detektorer 13 Anslutning av Salwico adresserbara branddetektorer

17 Servicehandbok Salwico CS4000 Bilaga C: CS4000 Systemkort 14 Bilaga C: CS4000 Systemkort CS4000 systemet består av en rad olika standardiserade kretskort. Detta gör CS4000 till ett helt flexibelt system som kan anpassas till varje kunds specifika krav. Systemet består av följande kretskort: Panelkort, PB Baskort, BB Slingkort, LB3 Sektionskort, ZB Likriktarkort, RB Reläkort, OB Kommunikationskort, CB Nedan följer detaljerad information om varje kort.

18 Drift Störning Frånställning FÖR- VARNING LARMSÄNDARE AKTIVERAD FLERA LARM LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Meny 1 ' ' 4 GHI 7 PQRS ESC 2 ABC 5 JKL 8 TUV 0 OK Från ställn. 3 DEF 6 MNO 9 WXYZ OK CS4000 Systemkort PB, Panelkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Panelkort PB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Panelkort PB bildar tillsammans med knappsats, textdisplay och terminalkort en komplett manöverpanel i CS4000 systemet. Panelkortet är utrustat med standard in- och utgångar och har även en RS232 kommunikationsport. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström ma (exkl. summerutgång) Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt panelkort ~150 gram Vikt display ~200 gram Vikt terminalkort ~60 gram Storlek panelkort 180x120x27 Storlek display 145x104x15 Storlek terminalkort 127x45x30 Art.nr. terminalkort Art.nr. knappsats Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta panelkortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram PB, Panelkort Knappsats FEL BRAND Test Larmöverföring Larmdon Larmlagring Sektion/Detektor System Fel Textdisplay Terminalkort Extern systemslinga A in: Från Baskort BB Extern systemslinga B in: Från Baskort Extern systemslinga B ut : Till nästa Panelkort Extern systemslinga A ut: Till nästa Panelkort Datablad nr: PB.05.3.S Sida 1 av 3

19 CS4000 Systemkort PB, Panelkort Komponentplacering Byglar JP1 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP4 under programmering av PB. JP2-3 RS485 terminering port 1, normalt öppen. (monteras på sista kortet på den externa systemslingan) JP4 Prog. Byglas under programmering. Flyttas tillbaka till JP1 efter avslutad programmering av PB. JP5-6 RS485 terminering port 2, normalt öppen. (monteras på sista kortet på den externa systemslingan) Indikeringar D1 Spänning RS232 D9 Lokal spänningsmatning D20 RS485 Kanal 1 RX D21 RS485 Kanal 1 TX D22 RS485 Kanal 2 RX D25 RS485 Kanal 2 TX D26 RS232 TX D27 RS232 RX Anslutningar J1 Till knappsats J2 Till terminalkort J3 Summer J4 Till textdisplay J5 Till terminalkort J7 Bakgrundsbelysning display J8 Till knappsats J9 Dörrkontakt J10 RS232 J11 Extern systemslinga A J12 Extern systemslinga B J13 Kontakt för nedladdning av programvara till PB Potentiometer R139 Justerar kontrast på textdisplay Datablad nr: PB.05.3.S Sida 2 av 3

20 CS4000 Systemkort PB, Panelkort Terminaler Terminal data BESKRIVNING TERMINAL FUNKTION DATA 1 Spänning + 24VDC, 65-85mA totalt på kanal Extern systemslinga 2 Spänning - A+B, (exkl. summerutgång) kanal A, IN 3 Kommunikation, a 4 Kommunikation, b RS485 5 Spänning + 24VDC, 65-85mA totalt på kanal Extern systemslinga 6 Spänning - A+B, (exkl. summerutgång) kanal B, IN 7 Kommunikation, a 8 Kommunikation, b RS Spänning + 24VDC, 50mA totalt på kanal Extern systemslinga 12 Spänning - A+B kanal A, UT Till nästa panelkort 13 Kommunikation, a RS Kommunikation, b 15 Spänning + 24VDC, 50mA totalt på kanal Extern systemslinga 16 Spänning - A+B kanal B, UT Till nästa panelkort 17 Kommunikation, a RS Kommunikation, b Extern summer ut VDC, max 100mA 21 TX ut 22 RX in Seriell utgång, RS RTS ut RS232, isolerad 24 CTS in 25 GND Intern FA signal 26 Ingång Aktiv låg Utgång Utgång VDC, max 80mA Utgång Ingång IN Aktiveras vid kortslutning. Ingång Oisolerad. 40 IN Datablad nr: PB.05.3.S Sida 3 av 3

21 CS4000 Systemkort BB, Baskort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Baskort BB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Baskort BB är huvudkortet i CS4000 centralen och innehåller standard in- och utgångar, kontroll av systemkommunikationen etc. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 110 ma Skruvplintar 2,5 mm 2 Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~380 gram Storlek 248x127x37 Adressomkopplare Blockdiagram Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta baskortets central- och kortadress i systemet. Exempel: Manöverpaneler Sling/Sektionskort Ethernet Baskort, BB USB 24 VDC från RB Reläkort Standard ingångar Standard utgångar Datablad nr: BB.05.3.S Sida 1 av 4

22 CS4000 Systemkort BB, Baskort Komponentplacering Byglar JP1-4 Om bygeln är monterad så följer relä 4-7 ingången på terminal JP5 Intern funktion. Monteras alltid mot reset-knappen. JP6-7 RS485 terminering port 1, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP8-9 RS485 terminering port 2, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP RS485 terminering port 3, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP12-13 RS485 terminering port 4, normalt öppen (monterad mot terminal P7) JP14 0 eller 24VDC på terminal För mer info, se Terminaler. Anslutningar P1 Intern systemslinga och likriktarkort, RB P5 Background debug monitor, BDM P6 Expansionskontakt för Ethernet. P7 Expansionskontakt för USB. P9 USB port P10 Extern summer P13 Till reläkort, OB P14 Till panelkort, kanal A P15 Till panelkort, kanal B P16 Spänningsmatning, reserv. Indikeringar D4 Relä 4 D5 Relä 1 D9 Relä 5 D10 Relä 2 D14 Relä 6 D15 Relä 3 D17 Relä 7 D21 Brandindikering D19 Ingång 4 aktiverad D22 Ingång 3 aktiverad D23 Ingång 2 aktiverad D24 Felindikering D25 Ingång 1 aktiverad D27 Felindikering baskort D31 Relä 10, Klockutgång 1 D36 Relä 11, Klockutgång 2 D44 TX port 1 D45 RX port 1 D48 TX port 2 D49 RX port 2 D52 Power OK port 2 D53 RX port 3 D54 TX port 3 D57 TX port 4 D58 RX port 4 D72 Strömförsörjning till baskort Säkringar F1 Klockutgång F2 Klockutgång F3 Klockutgång F4 Klockutgång Säkringstyp: 5x20mm, 1AT. Datablad nr: BB.05.3.S Sida 2 av 4

23 CS4000 Systemkort BB, Baskort Terminaler Terminal data BESKRIVNING TERMINAL FUNKTION DATA 1 Spänning + Extern systemslinga 2 Spänning - 24VDC, max 350mA kanal A 3 Kommunikation, a 4 Kommunikation, b RS485 5 Spänning + Extern systemslinga 6 Spänning - 24VDC, max 350mA kanal B 7 Kommunikation, a 8 Kommunikation, b RS485 9 TX 10 RX 11 RTS RS232, isolerad. 12 CTS 13 GND Seriell utgång RS232 eller RS485 (kundanpassat protokoll, minirepeater etc) Ingång 1 Ingång 2 Ingång 3 Ingång 4 14 A 15 B 16 A 17 B 18 GND RS485, isolerad (minirepeater) Oisolerad. Aktiveras när ingångar kortsluts. Datablad nr: BB.05.3.S Sida 3 av 4

24 CS4000 Systemkort BB, Baskort Programmerbar DC ut VDC, max 500mA. JP14 monterad ifrån terminaler= inaktiv 0V, aktiv 24VDC. JP14 monterad mot terminaler = inaktiv 24VDC, aktiv 0V VDC ut 27VDC, max 500mA 30 - V 31 + min =18.5VDC 24VDC ut V max =27.5VDC 32 - Larmsändarutgång Måste termineras med slutmotstånd 10kΩ 35 NC Programmerbar utgång 1 36 C 37 NO 38 NC Programmerbar utgång 2 39 C 40 NO 41 NC Programmerbar utgång 3 42 C 43 NO Programmerbar utgång 4 44 NC 27VDC, max 1A (följer GA om bygel JP1 är 45 C monterad) 46 NO Programmerbar utgång 5 47 NC (följer GA om bygel JP2 är 48 C monterad) 49 NO Programmerbar utgång 6 50 NC (följer GA om bygel JP3 är 51 C monterad) 52 NO Klockutgång VDC, max 800mA utgång V min =19.5VDC Klockutgång V max =27.5VDC utgång Slutmotstånd 30kΩ Ingång GA yttre 57 + Oisolerad. intermittens 58 Aktiveras vid kortslutning PA mute 59 + Oisolerad 60 Aktiveras vid kortslutning Intern FA signalutgång 61 Öppen kollektor Aktiv låg Programmerbar utgång 7 62 NC (följer GA om bygel JP4 är 63 C 27VDC, max 1A monterad) 64 NO Datablad nr: BB.05.3.S Sida 4 av 4

25 CS4000 Systemkort LB3, Slingkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Slingkort LB3 ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. LB3 är anslutningskortet för 3 analoga adresserbara detektorslingor. Varje detektorslinga kan innehålla upp till 254 adresserbara slingenheter. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 340 ma Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~300 gram Storlek 247x127x25 Terminaler 2,5mm 2 Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta slingkortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: LB S Sida 1 av 2

26 CS4000 Systemkort LB3, Slingkort Komponentplacering Byglar JP1 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP2 under programmering. JP2 Prog. Byglas under programmering. Flyttas tillbaka till JP1 efter avslutad programmering. JP3 Reserv Anslutningar P1 Intern systemslinga, kanal A. Inkl. strömförsörjning från RB likriktarkort. P2 Kontakt för uppdatering av mjukvara i LB3. P3 Anslutning slinga 1. P4 Anslutning slinga 2. P5 Anslutning slinga 3. P6 Intern systemslinga, kanal B. Används endast när redundans av systemslinga krävs. Indikeringar D1 Driftindikering processor. Grön. D2 Systemfel. Gul. D16 Brandlarm, slinga 1. Röd. D17 Felindikering, slinga 1. Gul. D18 Kommunikation, slinga 1. Grön. D27 Brandlarm slinga 2. Röd. D28 Felindikering, slinga 2. Gul. D29 Kommunikation, slinga 2. Grön. D38 Brandlarm slinga 3. Röd. D39 Felindikering, slinga 3. Gul. D40 Kommunikation, slinga 3. Grön. Terminaler BESKRIVNING ANSLUTNING PLINTNUMMER FUNKTION DATA Slinga 1 A sida P VDC, P max 300mA/slinga Slinga 1 B sida P P Slinga 2 A sida P P Slinga 2 B sida P P Slinga 3 A sida P P Slinga 3 B sida P P Datablad nr: LB S Sida 2 av 2

27 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Zonkort ZB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. ZB är anslutningskortet för 16 konventionella detektorsektioner. Varje detektorsektion kan innehålla upp till cirka 50 detektorer, beroende på den sammanlagda strömförbrukningen på sektionen. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Nominell spänning 27 VDC Driftspänning VDC Arbetsström 140 ma Max ström/sektion 100 ma Max total ström/zb 1A Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt ~220 gram Storlek 247x139x18 Terminaler 2,5mm 2 Slutmotstånd sektioner 10kΩ Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta kortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 1 av 3

28 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Komponent- och terminalplacering Byglar JP1 Prog. Byglas under programmering av ZB. Flyttas tillbaka till JP4 efter avslutad programmering. JP2-3 Reserv JP4 Run. Normalt byglad. Flyttas till JP1 under programmering av ZB. Anslutningar P1 Intern systemslinga, kanal A. P2+P6+P10-P15 Anslutningsdon för detektorsektioner P3 Intern systemslinga, kanal B. Används endast när redundans av systemslinga krävs. P4 Ingångar. Se terminalbeskrivningar på nästa sida för mer information. P5 DID expansion. P7-P8 Reserv P9 Anslutningsdon för nerladdning av mjukvara i ZB. Indikeringar D3 Driftindikering processor. Grön. D4 Brandlarm. Röd. D5 Internt fel ZB. Gul. D6 Systemfel. Gul. D7 TX data port 1. Grön. D8 RX data port 1. Grön. D11 TX data port 2. Grön. D12 RX data port 2. Grön. D17 Spänning till ZB. Grön. Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 2 av 3

29 CS4000 Systemkort ZB, Zonkort Terminaler BESKRIVNING TERMINALNR. ANSLUTNING DATA Sektion Sektion P2 Sektion Sektion P6 Sektion Sektion P10 7+ Sektion 7 7- P11 8+ Sektion 8 28VDC, 8- max 100mA/sektion 9+ Sektion 9 Slutmotstånd 10kΩ 9- P Sektion Sektion Sektion P13 Sektion Sektion P14 Sektion Sektion P15 21 Ingång 1 22 Oisolerad. Aktiveras P4 23 vid kortslutning. Ingång 2 24 Datablad nr: ZB zonkort.05.2.s Sida 3 av 3

30 CS4000 Systemkort RB, Likriktarkort Art. Nr: System: Salwico brandlarm CS4000 Beskrivning Likriktarkort RB ingår som en systemkomponent i Salwico CS4000 brandlarmsystem. Likriktarkort RB bildar tillsammans med transformatorn strömförsörjningsenheten för CS4000. Likriktarkortet fungerar även som laddare till de anslutna batterierna. Transformatorn är omkopplingsbar för både 115VAC och 230VAC primärspänning. Se även CS4000 Servicehandbok för mer information om hur man kopplar ihop de olika systemkorten i CS4000. Data Matning 115VAC eller 230VAC Nominell spänning 27VDC Arbetsström 70mA Kapacitet 27,5 VDC, Max 4A Terminaler P1-P2 4mm 2 Terminaler P5-P7 2,5mm 2 Omgivningstemperatur +5 C till +55 C Vikt RB kort ~475 gram Vikt transformator ~1850 gram Storlek RB kort 175x100x72 Storlek transformator Ø110, höjd 43 mm Art.nr. transformator Laddningskapacitet 1,6A (batteristorlek 2,3-18Ah) Adressomkopplare Den 8-poliga adressomkopplaren används för att sätta kortets adress i systemet. Varje systemkort i ett CS4000 system har en unik adress mellan Exempel: O N Kortadress =69 Blockdiagram Datablad nr: RB.05.2.S Sida 1 av 3

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01 Servicemanual Testfunktioner Hissprogram Ver 9.07 Rev: 2.3 2015-06-01 Inledning Denna dokumentation är avsedd för felsökare eller annan servicepersonal som har behov att felsöka i hissar med detta styrsystem.

Läs mer

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM-0 IP+ AXNET Ver. 1. Ver. 1. DM-0 IP INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM-0 IP INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-0 IP... ANSLUTNINGAR PÅ

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

ARD2 352002.031 Installationsvägledning

ARD2 352002.031 Installationsvägledning Art. 251530 ARD2 352002.031 Installationsvägledning Aspirationsdetektor ~ två sektioner Brandlarmssystem 1 Installation Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB har några förpliktelser

Läs mer

AMAX 2100 / 3000 / 4000. sv Snabbstartsguide

AMAX 2100 / 3000 / 4000. sv Snabbstartsguide AMAX 2100 / 3000 / 4000 sv Snabbstartsguide AMAX 2100 / 3000 / 4000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Säkerhet 6 3 Kort information 8 4 Ansluta moduler och enheter 9 5 Programmering

Läs mer

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda Calectro är det kundnära företaget med de många möjligheterna genom ett brett produktutbud blandat med en mångårig erfarenhet att specialdesigna produkter utifrån kundens specifika önskemål. Vi säljer

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06

Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Copyright 2014 FOAB Elektronik AB. Med ensamrätt. Larmsändare sip86 Generation 2 - Manualversion R5 2014-05-06 Innehållet i denna handbok och den medföljande hårdvaran sip86 tillhör FOAB Elektronik AB.

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer