Merlin Gerin Vigirex RMH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Merlin Gerin Vigirex RMH"

Transkript

1 ågspänningsapparater ow voltage switchgear Merlin Gerin Vigirex Centraliserad jordfelsövervakning Earth leakage monitor Driftkontinuitet är ett grundläggande krav i industriella såväl som kommersiella elinstallationer. Två typer av elektriska fel kan ge upphov till avbrott i strömförsörjningen: c en kortslutning, ofta orsakad av mänskligt misstag, tas om hand av traditionella skydd. Selektivitet mellan dessa skydd möjliggör en optimal driftkontinuitet. Med säkringsfri teknik kan den aktuella gruppen snabbt återinkopplas, efter att felet avhjälpts (utan omfattande underhåll). c en med tiden försämrad isolation i anläggningen (åldringsfenomen, utbyggnad av anläggningen...) genererar läckströmmar, som tas om hand av traditionella jordfelsskydd, eller snabbt utvecklas till en kortslutning. Att avhjälpa ett isolationsfel innebär ofta kabelbyte, uppdelning av laster för att sänka strömnivåer etc... Dessa operationer kräver en betydande arbetsinsats och ett längre driftstopp. En kontinuerlig mätning av läckströmmar medger: c övervakning av anläggningens isolationsnivå över tiden, med preventivt underhåll vid planerade driftstopp, c identifikation av de grupper som genererar läckströmmar till jord. Continuity of service is an essential requirement in industrial and commercial electrical installations. Two types of electrical faults can cause power outages: c solid short circuits, often caused by human error, are cleared by traditional protective devices. Implementation of discrimination between these devices is a means to enhance continuity of service. Once the fault has been cleared, the concerned circuit can rapidly be put back into service without any major maintenance operations. c a reduction in the insulation of the electrical installation with time (ageing of cables, system extensions, etc.) causes earth-fault currents that are cleared by the earth-fault protection devices or rapidly become shortcircuit currents. Elimination of earth faults often requires replacement of cables, circuit splitting to reduce currents, etc. Corrective action involves a great deal of work and results in long outage times. Continuous measurement of earth-leakage currents is the means to: c monitor the insulation of the electrical installation and plan preventive maintenance c identify the loads causing earth-leakage currents. Presentation Jordfelsövervakning Merlin Gerin Vigirex är ett frontmonterat instrument som ger ovärderlig hjälp vid drift och underhåll av en elektrisk anläggning Detta instrument: 1/ övervakar jordfelsströmmar, 2/ identifierar isolationsfel innan de blir farliga för liv och egendom. Vigirex används tillsammans med Multiplexer RMT, och övervakar då upp till individuella grupper. Funktion Via de anslutna toroiderna, summaströmtransformatorerna (typ A eller OA), kan Vigirex : c mäta jordfelströmmarna i upp till individuella grupper, c visa jordfelsströmmarna, c aktivera ett förlarm, när läckströmmen i någon grupp överstiger den för gruppen inställda förvarningsgränsen, c aktivera ett larm, när läckströmmen i någon grupp överstiger den för gruppen inställda larmgränsen, c kommunicera via Digipact internbuss för fjärrövervakning. Presentation The Vigirex Merlin Gerin earth leakage monitor, installed on the front of switchboards and panels, provides valuable assistance in the maintenance of electrical installations. This device: 1/ monitors earth-leakage currents 2/ identifies insulation faults before they become dangerous for life and property. The Vigirex is used with the Merlin Gerin RMT multiplexer to monitor up to independent circuits. Operation Used together with Merlin Gerin toroids (type A or OA), the Vigirex : c measures the earth-leakage currents detected by the toroids ( maximum) c displays the earth-leakage currents c activates a pre-alarm when the earth-leakage current on a circuit exceeds its pre-assigned pre-alarm threshold c activates an alarm when the earth-leakage current on a circuit exceeds its preassigned alarm threshold c communicates via the Digipact internal bus for remote management.

2 Index 1 nummer på vald toroid 2 typ av mätvärde i display 3 typ av inställning i display 4 lysdiod för förlarm 5 lysdiod för larm 6 display 7 strömenhet 8 knapp för ISTÄIG 9 knapp för BEKRÄFTA 10 knapp för ÅTERSTÄIG/ TEST 11 förflyttning HÖGER förflyttning EDÅT 13 plomberbar kåpa Identification 1 number of the selected toroid 2 type of measurement displayed 3 type of setting displayed 4 pre-alarm indicator 5 alarm indicator 6 display 7 current units 8 MODIFICATIO key 9 ETER key 10 RESET/TEST key 11 RIGHT arrow DOW arrow 13 lead-sealed cover E t l Vigirex I %(I al.) max I pre-al. t pre-al. (s) I alarm t alarm (s) Test Reset pre-al. alarm "on" = trip "off" = on trip ma A Modif Jordfelsövervakning för alla nivåer Vigirex är ett instrument anpassat för alla nivåer i en anläggning. Bland annat märks: c stora inställningsområden i ström såväl som tid, c olika installationsmöjligheter, c kontinuerlig övervakning och visning av jordfelsströmmarna, c mikroprocessorbaserad teknik för analys av strömmarna. Tillförlitlighet Mätnoggrannhet: c effektivvärdesmätning (rms) av jordfelsströmmar, c frekvensfilter. Anpassad inställningsnivå: Vigirex kan ställas in på vilken nivå som helst, i steg om 1 ma eller 100 ma: c förvarningsnivå I pre-al. : från 15 ma till 30 A c larmnivå I alarm. : från 30 ma till 30 A. Anpassad tidsfördröjning: c tidsfördröjning före aktivering av förvarning t pre-al. : från 0 till 5 s c tidsfördröjning före aktivering av larm t alarm. : från 0 till 5 s For all installation levels The Vigirex earth leakage monitor is designed for all installation levels. It offers: c a very wide range of time and current settings c a number of installation methods c continuous monitoring and display of the earthleakage current c microprocessor-based technology for current analysis. Reliability Measurement accuracy: c rms measurement of earth-leakage currents c frequency filtering Appropriate operating currents: The Vigirex may be set to any threshold value in 1 or 100 ma steps: c pre-alarm threshold "I pre-al.": 15 ma to 30 A c alarm threshold "I alarm": 30 ma to 30 A Appropriate time-delay settings: c pre-alarm delay "t pre-al.": 0 to 5 seconds c alarm delay "t alarm": 0 to 5 seconds. Maximal säkerhet Visning av mätvärden och larmer: c lordfelsströmmen i vald grupp visas kontinuerligt i instrumentets display (i ma eller % av I alarm). Den största felström som registrerats memoreras och kan visas i displayen. c överskridande av förvarningsnivån i någon grupp indikeras med blinkande gul lysdiod, tillsammans med en kontakt. c överskridande av larmnivån i någon grupp indikeras med röd lysdiod, tillsammans med en kontakt. c alla värden och indikeringar kan fjärravläsas i ett övervakningssystem. Kontinuerlig övervakning: c anslutningen mellan toroiderna och RMT samt mellan RMT och övervakas automatiskt. Testfunktion: Testfunktionen kan aktiveras från instrumentets front, eller via internbussen. Testet omfattar: c korrekt funktion hos display, lysdioder och mikroprocessor, c korrekt funktion hos larmkontakterna. Möjlighet finns att testa instrumentet utan att kontakterna aktiveras. Överskådlighet c enkelt val av grupp för felströmsvisning eller inställning c enkel inställning av larmgränser (för 1, eller alla grupper samtidigt) c plomberingsmöjlighet c tydlig display även i dåligt upplysta lokaler. Maximum safety Display of measurements and events: c the earth-leakage current of the selected circuit is continuously displayed on the front of the device (ma or % I al.), as well as the maximum earth-leakage current detected since the last reset c a pre-alarm threshold overrun is signalled by a flashing yellow ED and relayed by a contact c an alarm threshold overrun is signalled by a red ED c all these indications may be remoted to a supervisor screen. Continuous surveillance: c toroid-rmt and -RMT connections are tested automatically Test function: Whether initiated on the front of the device or remotely via the Digipact internal bus, the test checks: c operation of the display, EDs and microprocessor c alarm activation. The device can also be tested without activating the pre-alarm and alarm outputs. Well-designed front c immediate selection of circuits for parameter setting or display c easy and effective access to settings (for one or all circuits at a time) c lead sealing c excellent display of data, even under difficult conditions (dark room). 2

3 Övervakat nät / Monitored systems AC lågspänning / ow-voltage AC Typ av jordningssystem / System earthing arrangements 50/60/400 Hz TT, TS Elektriska data / Electrical characteristics Matningsspänning / Supply voltage V / -30 % (1) / +10 % Max. egenförbrukning / Max. consumption 2 VA Omgivningstemperatur i drift / Operating temperature -25 C / +55 C Omgivningstemperatur vid lagring / Storage temperature -55 C / +85 C Mätning av läckström / eakage-current measurement Mätområde / Measurement range från / from 15 ma till / to 60 A Mätnoggrannhet / Measurement accuracy ±10 % Mättid för en grupp / Measurement time for 1 circuit < 200 ms Mättid för grupper / Measurement time for circuits < 2,4 s Uppdateringsfrekvens för display / Display refresh time 2 s Förvarning / Pre-alarm Inställningsområde "I pre-al." ställbar från 15 ma till 30 A i steg om 1 ma eller 100 ma med 15 ma i I pre-al. i I alarm i 30 A Threshold "I pre-al." adjustable from 15 ma to 30 A, in 1 or 100 ma steps, where 15 ma i I pre-al. i I alarm i 30 A Tolerans / Accuracy +0 / -20% Tidsfördröjning "t pre-al." ställbar från 0 till 5 s i steg om 10 ms Time delay "t pre-al." adjustable from 0 to 5 seconds, in 10 ms steps Inställning / Settings tryckknappar eller via internbuss / keypad or internal bus Signalkontakt av slutande typ / /O type output contact arm / Alarm Inställningsområde "I alarm." ställbar från 30 ma till 30 A i steg om 1 ma eller 100 ma Threshold "I alarm" adjustable from 30 ma to 30 A, in 1 or 100 ma steps Tolerans / Accuracy +0 / -20% Tidsfördröjning "t alarm." ställbar från 0 till 5 s i steg om 10 ms Time delay "t alarm" adjustable from 0 to 5 seconds, in 10 ms steps Inställning / Settings tryckknappar eller via internbuss / keypad or internal bus Signalkontakt av växlande typ / Changeover type output contact Test / Test av istrumentet lokalt (med eller utan aktivering av signalkontakterna) Vigirex local (with or without alarm activation) av anslutning toroider / multiplexer RMT och RMT / Kontinuerlig Toroid-RMT multiplexer and RMT- connections Continuous Återställning / Reset lokalt / local Signalkontakternas data enligt IEC / Characteristics of output contacts as defined by IEC Termisk märkström (A) / Rated thermal current (A) 8 Minimum belastning / Minimum load 10 ma vid V / 10 ma at V Driftkategori / Utilization category AC / AC DC / DC AC AC13 AC14 AC15 DC DC13 Driftström (A) / Operational current (A) 24 V V V V V V V V (1) -15 % vid spänningssättning / -15 % during energisation Kommunikation / Communication Kommunikation över Digipact internbuss (via datakoncentrator DC150): Mätvärden för varje grupp, instrumentets status och aktuella inställningar. Fjärrinställning. Communication over the Digipact internal bus (to a DC150 data concentrator) remoting of measurements, Vigirex status and settings. Remote modification of settings. Mekaniska data / Mechanical characteristics Mått / Dimensions Vikt / Weight Skyddsform (E50102) / Degree of protection (E50102): Framifrån / Front face Andra riktningar / Other faces Tålighet mot mekanisk stöt framifrån (E50102) / Front face impact resistance (E50102) Vibrationer (IEC ) / Vibrations (IEC ) DI 72 x 72 mm 0.3 kg IP40 IP30 IK07 (2 joule) 3 till / to 13.2 Hz ± 1 mm g Omgivningsförhållanden / Environment Fuktig värme (IEC ) / Damp heat (IEC ) 28 cykler +25 C / +55 C / relativ fuktighet 95% / 28 cycles +25 C / +55 C / RH 95% Saltdimma (IEC ) / Salt mist (IEC ) Kb test nivå 2 / Kb test, severity 2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Electromagnetic compatibility: c elektrostatisk urladdning / electrostatic discharges (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c susceptibilité rayonnée / radiated susceptibility (IEC / IEC ) ivå 3 / evel 3 c susceptibilité conduite faible énergie / low-energy conducted susceptibility (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c susceptibilité conduite forte énergie / high-energy conducted susceptibility (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c perturbations radio-fréquence / radio-frequency interference (IEC / IEC ) ivå 3 / evel 3 c émissions conduite et rayonnée / conducted and radiated emissions (E / E ) Klass B / Class B 3

4 t l Mått / Dimensions Multiplexer RMT / RMT multiplexer E49720 E x65 18 Modif Test Reset Håltagning för Vigirex Front panel cut-out for Vigirex E50768 Fritt Espace utrymme libre runt autour instrumentet: du produit : 30 mm Clearance around product: 30 mm 68.3 ± ± 0.3 Installation och anslutning / Installation and connection Installation av Vigirex Montage av instrumentet kräver inga speciella verktyg. Sätt helt enkelt instrumentet på plats genom håltagningen. uckan/dörrens tjocklek: 1mm min. / 3mm max. Instrumentet snäpper fast med clips i dörren. OBS: instrumentet kan demonteras med stängd dörr. Mounting the Vigirex o special tools are required to mount the Vigirex. Simply insert the device straight through the cut-out. Thickness of front panel: 1 mm min. / 3 mm max. The device clips onto the panel. ote: the device may be removed with the door closed. E50769 Vigirex I %(I n) max I alarm t alarm (s) I n t (s) Test Reset pre-al. alarm "on" = trip "off" = no trip Modif ma A Installation av multiplexer RMT RMT monteras uteslutande på DI skena. Mounting the RMT multiplexer The multiplexer must be mounted on a DI rail. E Vigirex RM Toroider / Toroids Typ / Type A, OA (1) Anslutning toroid-rmt / Toroid-RMT connection tvinnad kabel / Twisted pair (1) Kompatibilitet med toroider typ E i befintliga installationer : c TE (Ø 30 mm) ; PE (Ø 50 mm) : total kompatibilitet, c IE (Ø 80 mm) ; ME (Ø 0 mm) ; SE (Ø 200 mm) : inställningar lägre än 300 ma kan ej aanvändas. (1) Compatibility with type E toroids in existing installations: c TE (dia. 30 mm) and PE (dia. 50 mm): total compatibility c IE (dia. 80 mm), ME (dia. 0 mm) and SE (dia. 200 mm): the thresholds must never be set to less than 300 ma. 4

5 Inkopplingsschema / Typical electrical diagrams Försiktighetsåtgärder c koppla aldrig i eller ur en anslutning med spänningssatt instrument. c kontrollera amtningsspänningen före inkoppling. Skydd av instrumentet c Vigirex och multiplexern RMT har matningsspänning V AC 50/60 Hz. c rekommenderat skydd av instrumentet: v skydd med dvärgbrytare C60 1P+ / 2P eller DP 1P+, C eller D kurva, märkström 1 A. v skydd med smältsäkring, märkström 1 A. Kabelareor: c α kabel: från 1.5 mm 2 till 2.5 mm 2 c β kabel: från 0.75 mm 2 till 2.5 mm 2 tvinnad (se artikelnummer på sidan 6) Färgkoder för Digipact internbuss: c 24 V Röd Plint B1 c 0 V Svart Plint B2 c SIGA - Vit Plint B4 c SIGA + Blå Plint B5 Maximala kabellängder: c fjärrtest och fjärråterställning: 10 m. c mellan toroider och multiplexer RMT och mellan multiplexer RMT och : 10 m. Typ av kontakt för fjärrtest och fjärråterställning: lågnivåkontakt: minimilast 1 ma vid 4 V. Anslutning av toroider: Toroiderna (maximalt ) ansluts till via en multiplexer RMT: inkoppling av ytterligare en toroid detekteras automatiskt av instrumentet. Special precautions c never connect or disconnect a connector while the device is energised c check voltages before connecting. Protection of the device c the Vigirex and the RMT multiplexer are supplied by V AC 50/60 Hz power c recommended protection for Vigirex wiring: v C60 phase + neutral or 2-pole circuit breaker or DP phase + neutral circuit breaker (1 A, curve C or D) v STI isolatable fuse carrier (with 1 A fuse). Cable cross-sectional areas c α cables: 1.5 mm 2 to 2.5 mm 2 c β cables: 0.75 mm 2 to 2.5 mm 2 twisted (see catalogue numbers page 6). Colour code for internal bus connections c 24 V Red Terminal B1 c 0 V Black Terminal B2 c SIGA - White Terminal B4 c SIGA + Blue Terminal B5 Maximum cable lengths c remote test and reset: 10 m c between toroids and RMT multiplexer and between RMT multiplexer and the Vigirex : 10 m. Type of contact to be used for remote test and reset: low level contact: minimum 1 ma at 4 V. Toroid connections The toroids (up to ) are connected to the Vigirex via the Merlin Gerin RMT multiplexer. Addition of a new toroid is automatically detected by the Vigirex. E50771 Bus Intern interne buss Internal Bus E50772 Câbles β kabel β β cables Va.c. Bus 24V 0V B Câbles β kabelβ β cables Câbles α kabelα α cables alarm pré-al A RMT not wired D A1 A2 C A1 A2 Tore Toroid de nr mesure 1 av 1 max. maxi. Measurement toroid 1 max. (1) (2) (3) 2 Câbles α kabelα α cables Multiplexeur RMT Multiplexer RMT Tores Toroider Toroids Tores Toroider Toroids Protection Skydd för instrumentet relais Relay protection Matning Alimentation Power supply Câbles α kabelα α cables Câbles β kabel β β cables -CA2 -CA1 -D24 -D23 -D22 -D21 (1) : larmkontakt, växlande / alarm contact (changeover type) (2) : förvarningskontakt, slutande / pre-alarm contact (/O type) (3) : kontakt matningsspänning närvarande, slutande / voltage presence contact (/O type) OBS: schema i spänningslöst tillstånd med reläer i viloläge. ote: diagram shown with circuit de-energised and relays in released position. 5

6 Artikelnummer / Catalogue numbers RMT Toroider och tillbehör / Accessories and toroids Kablar / Cables Anslutning mellan toroider och RMT och RMT- / Toroid-RMT and RMT- connections 1 ledare / 1 conductor 2 ledare / 2 conductors Rulle om 20 m Roll 100 m Kabel för internbuss / Internal bus Rulle om 20 m Roll 100 m Toroider / Toroids Slutna toroider, typ A typ Ø (mm) Closed toroids, type A TA PA IA MA SA GA Delbara toroider, typ OA typ Ø (mm) Split toroids, type OA POA GOA E50829 ABTED Schneider SA All right reserved E50828 Schneider Electric SA 5, rue adar Rueil-Malmaison Cedex France Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication. Ce document a été imprimé sur du papier écologique. This document has been printed on ecological paper. ART Conception : AMEG Impression : IPS BRO 01-99

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Sida 1 av 8 2016 11 04 Användarmanual Iso 4 ISO 4 Användarmanual Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Megacon AB Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma Tel: 08 402 42 50 sales@megacon.se www.megacon.se

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Elektrisk provning Making and Breaking tests - Circuit Breakers (E1) Pressure Relief tests and internal arc tests - Surge Arresters and instrument transformers (E2) Breaking Capacity, Service-duty - Onload

Läs mer

STARTRELÄ PRODUKTINFORMATION

STARTRELÄ PRODUKTINFORMATION Startrelä ERA (Electronische AnlaufRelais) är en komponent som styr inkopplingen av elmotorns startkondensator med hjälp av en justerbar tidsomkopplare. Tidsfördröjningen motsvarar den tid det tar för

Läs mer

Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II

Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II Installation och användning Läckagedetektorer, /FLS/FLS/MiniCAS II INTRODUKTION Det finns flera givare för tillståndsövervakning som kan användas med pumpar från ITT FLYGT. för överhettad stator. för detektering

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series Strömtänger för AC DN serien Denna serie är högprestanda strömtänger för de riktigt höga AC strömmarna. Med utmärkt omsättningsförhållande och mycket låg fasvridning, kombinerat med ett brett frekvensband

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Exiway Easyled. Nödbelysning

Exiway Easyled. Nödbelysning Exiway Easyled So Nödbelysning P107078 So LED Design Essential Attractive Green Schneider Electric So Easy P107078 Exiway EasyLED är en stor nyhet i världen av nödbelysning. Idealisk för små installationer

Läs mer

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES BSV Excellence in Electric Drives and Power Generation SNÄCKVÄXLAR MED TILLBEHÖR / WORM GEARBOXES WITH OPTIONS Hålaxel Utgående axel / Output shaft Momentstag Utgående Fläns

Läs mer

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Elhah-listbelysning. Made in Finland. Vi förbehåller oss rätten till produktändringar.

Elhah-listbelysning. Made in Finland. Vi förbehåller oss rätten till produktändringar. Elhah-listbelysning 1 Listbelysning 25 mm 46,5 mm Elhah 46,5 mm 25 mm Struktur Stomme av grå aluminiumprofi l, prismaplex Strömförsörjning 24 VDC Användningstemperatur 0 C - + 60 C Livslängd över 50.000

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

DSAB Spettrobot Modell SPRAYROD

DSAB Spettrobot Modell SPRAYROD 2003-08-25 1 1 (11) DSAB Spettrobot Modell SPRAYROD 192 05 Innehållsförteckning 2003-08-25 1 2 (11) 1 TEKNISK BESKRIVNING... 3 1.1 DSAB SPRAYROD... 3 1.1.1 Huvuddetaljer... 3 1.1.2 Luftcylinder... 3 1.1.3

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska NX WSI-box Installation och användarmanual WSI-box 1 WSI-box Edition: April 2007 2 WSI-box 1 Part specification Items delivered with the Server Antal. Benämning Referens 1 Nexus NX WSI-box 1 1 Spänningskabel

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

Primärswitchad strömförsörjning MINI-PS AC/24DC/0.65

Primärswitchad strömförsörjning MINI-PS AC/24DC/0.65 Primärswitchad strömförsörjning MINI-PS-120-230 AC/24DC/0.65 1. Beskrivning MINI-PS-PS-120-230 AC/24DC/0.65 är en modern primärswitchad strömförsörjning designad enligt den modernaste teknologin. Strömförsörjningen

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~ Allmänt Minikontaktorer MO är ideala för omkoppling i industrin, konstruktion av växlar och installationer. De många varianterna samt det stora utbudet

Läs mer

350W ATX12V 2.2 Power Supply for HP and Compaq PC

350W ATX12V 2.2 Power Supply for HP and Compaq PC 350W ATX12V 2.2 Power Supply for HP and Compaq PC Product ID: ATXPW350HPCQ Designed to deliver more power than the original, this enhanced 350 Watt ATX12V Power Supply is an ideal replacement for many

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats.

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. living connect och Danfoss Link CC för total kontroll, komfort

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

S Installationsanvisning MCMP

S Installationsanvisning MCMP S Installationsanvisning MCMP MCMP är gjord för att passa i apparatdosa och ger ut en valbar styrsignal på 0/1-10Vdc. Själva MCMP kan styras via, eller återfjädrande tryckknapp, dock inte samtidigt. MCMP

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

GigaOhm 5kV MI 3202 User Manual Version 1.1, Code No. 20 751 271

GigaOhm 5kV MI 3202 User Manual Version 1.1, Code No. 20 751 271 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se GigaOhm 5kV MI 3202 User Manual Version 1.1, Code No. 20 751 271 Table of contents Standarder... 3 1 Instrumentbeskrivning... 4 1.1 Instrumenthölje...

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM

Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM Bruksanvisning för IR-mottagare GL-4M WM Instructions for Use: IR Receiver GL-4M WM SVENSK BRUKSANVISNING GL-4M WM...3 Beskrivning... 3 Anslutning... 3 Programmering... 5 Fastsättning av lock... 5 Rengöring...

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd Temperaturreglerenheten RAYSTAT-ECO-10 är avsedd för att reglera värmekablar i frostskyddsanläggningar.

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning 630b till NS1600 Lågspänningsutrustning Användarmanual E45151A Användarmanual för effektbrytare 630b till NS1600 Lär känna 2 Manuellt manövrerad Compact med vippa 4 Komponenter 4 Tillslag, frånslag, återställning

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Nivåvakt med vibrerande stämgaffel för nivåindikering av vätskor. Nivålarm valbart för hög eller låg nivå. Utgångar; Analog 2-tråd, relä, transistor,

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30. Övrig dokumentation finns tillgänglig på Teletecs hemsida -

Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30. Övrig dokumentation finns tillgänglig på Teletecs hemsida - 06/12/2012 Ins-30019-SE Installationsanvisning för Net2I/O Reläcentral Paxton Teknisk support 08 602 16 66 Teletec Connect AB Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30 Övrig dokumentation

Läs mer

Laboration i digitalteknik Datablad

Laboration i digitalteknik Datablad Linköpings universitet Institutionen för systemteknik Datablad Datorteknik 216 Laboration i digitalteknik Datablad TSEA22 Digitalteknik D TSEA51 Digitalteknik, i, I, Ii TDDC75 Diskreta strukturer IT Linköpings

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var. 1, 11 eff.var./cap.var. 1

GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var. 1, 11 eff.var./cap.var. 1 SE/G.ELPX408D.30225 GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var., eff.var./cap.var. GOLD PX 04-08 tilluft/ Temperature sensor, in supply air Vänster/ Left Fuktgivare/ Humidity sensor DIL-omkopplare/ DIP switches

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast

Läs mer

Jordfelsövervakning via internet

Jordfelsövervakning via internet 12 (2) S3 KM1 KM2 (7) A1 A2 T11 T12 B1 Y1 X1 13 2 D Jordfelsövervakning via internet (4) (4) (4) F1 PE T21 T22 14 24 34 (2) S3 Varför jordfelsövervakning? Jordfelsövervakning ger Hög brand- och elsäkerhet

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset

LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset LK ICS.2 Quick Guides - Installation & Reset Installation English Installation Svenska Reset English Reset Svenska Back to start Installation of ICS.2 Systems V Connecting actuators and wired thermostats

Läs mer

Jordfelsbrytare REDtest med automatisk återställning

Jordfelsbrytare REDtest med automatisk återställning PB101781-50 Jordfelsbrytare EDtest med automatisk återställning Beskrivning EDtest jordfelsbrytare med återställning består av en jordfelsdel, en återställningsenhet och är dessutom försedd med automatisk

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

EurotestXE MI 3102 Snabbinstruktioner Version 1.0 EU, Code No. 20 750 137 Rev 1 B moj 2006-06-14

EurotestXE MI 3102 Snabbinstruktioner Version 1.0 EU, Code No. 20 750 137 Rev 1 B moj 2006-06-14 BRUKSAVISIG EurotestXE MI 3102 Snabbinstruktioner Version 1.0 EU, Code o. 20 750 137 Rev 1 B moj 2006-06-14 Återförsäljare: www.elma-instruments.se vxl 08-447 57 70 Fax 08-447 57 79 Tillverkare: METREL

Läs mer