Merlin Gerin Vigirex RMH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Merlin Gerin Vigirex RMH"

Transkript

1 ågspänningsapparater ow voltage switchgear Merlin Gerin Vigirex Centraliserad jordfelsövervakning Earth leakage monitor Driftkontinuitet är ett grundläggande krav i industriella såväl som kommersiella elinstallationer. Två typer av elektriska fel kan ge upphov till avbrott i strömförsörjningen: c en kortslutning, ofta orsakad av mänskligt misstag, tas om hand av traditionella skydd. Selektivitet mellan dessa skydd möjliggör en optimal driftkontinuitet. Med säkringsfri teknik kan den aktuella gruppen snabbt återinkopplas, efter att felet avhjälpts (utan omfattande underhåll). c en med tiden försämrad isolation i anläggningen (åldringsfenomen, utbyggnad av anläggningen...) genererar läckströmmar, som tas om hand av traditionella jordfelsskydd, eller snabbt utvecklas till en kortslutning. Att avhjälpa ett isolationsfel innebär ofta kabelbyte, uppdelning av laster för att sänka strömnivåer etc... Dessa operationer kräver en betydande arbetsinsats och ett längre driftstopp. En kontinuerlig mätning av läckströmmar medger: c övervakning av anläggningens isolationsnivå över tiden, med preventivt underhåll vid planerade driftstopp, c identifikation av de grupper som genererar läckströmmar till jord. Continuity of service is an essential requirement in industrial and commercial electrical installations. Two types of electrical faults can cause power outages: c solid short circuits, often caused by human error, are cleared by traditional protective devices. Implementation of discrimination between these devices is a means to enhance continuity of service. Once the fault has been cleared, the concerned circuit can rapidly be put back into service without any major maintenance operations. c a reduction in the insulation of the electrical installation with time (ageing of cables, system extensions, etc.) causes earth-fault currents that are cleared by the earth-fault protection devices or rapidly become shortcircuit currents. Elimination of earth faults often requires replacement of cables, circuit splitting to reduce currents, etc. Corrective action involves a great deal of work and results in long outage times. Continuous measurement of earth-leakage currents is the means to: c monitor the insulation of the electrical installation and plan preventive maintenance c identify the loads causing earth-leakage currents. Presentation Jordfelsövervakning Merlin Gerin Vigirex är ett frontmonterat instrument som ger ovärderlig hjälp vid drift och underhåll av en elektrisk anläggning Detta instrument: 1/ övervakar jordfelsströmmar, 2/ identifierar isolationsfel innan de blir farliga för liv och egendom. Vigirex används tillsammans med Multiplexer RMT, och övervakar då upp till individuella grupper. Funktion Via de anslutna toroiderna, summaströmtransformatorerna (typ A eller OA), kan Vigirex : c mäta jordfelströmmarna i upp till individuella grupper, c visa jordfelsströmmarna, c aktivera ett förlarm, när läckströmmen i någon grupp överstiger den för gruppen inställda förvarningsgränsen, c aktivera ett larm, när läckströmmen i någon grupp överstiger den för gruppen inställda larmgränsen, c kommunicera via Digipact internbuss för fjärrövervakning. Presentation The Vigirex Merlin Gerin earth leakage monitor, installed on the front of switchboards and panels, provides valuable assistance in the maintenance of electrical installations. This device: 1/ monitors earth-leakage currents 2/ identifies insulation faults before they become dangerous for life and property. The Vigirex is used with the Merlin Gerin RMT multiplexer to monitor up to independent circuits. Operation Used together with Merlin Gerin toroids (type A or OA), the Vigirex : c measures the earth-leakage currents detected by the toroids ( maximum) c displays the earth-leakage currents c activates a pre-alarm when the earth-leakage current on a circuit exceeds its pre-assigned pre-alarm threshold c activates an alarm when the earth-leakage current on a circuit exceeds its preassigned alarm threshold c communicates via the Digipact internal bus for remote management.

2 Index 1 nummer på vald toroid 2 typ av mätvärde i display 3 typ av inställning i display 4 lysdiod för förlarm 5 lysdiod för larm 6 display 7 strömenhet 8 knapp för ISTÄIG 9 knapp för BEKRÄFTA 10 knapp för ÅTERSTÄIG/ TEST 11 förflyttning HÖGER förflyttning EDÅT 13 plomberbar kåpa Identification 1 number of the selected toroid 2 type of measurement displayed 3 type of setting displayed 4 pre-alarm indicator 5 alarm indicator 6 display 7 current units 8 MODIFICATIO key 9 ETER key 10 RESET/TEST key 11 RIGHT arrow DOW arrow 13 lead-sealed cover E t l Vigirex I %(I al.) max I pre-al. t pre-al. (s) I alarm t alarm (s) Test Reset pre-al. alarm "on" = trip "off" = on trip ma A Modif Jordfelsövervakning för alla nivåer Vigirex är ett instrument anpassat för alla nivåer i en anläggning. Bland annat märks: c stora inställningsområden i ström såväl som tid, c olika installationsmöjligheter, c kontinuerlig övervakning och visning av jordfelsströmmarna, c mikroprocessorbaserad teknik för analys av strömmarna. Tillförlitlighet Mätnoggrannhet: c effektivvärdesmätning (rms) av jordfelsströmmar, c frekvensfilter. Anpassad inställningsnivå: Vigirex kan ställas in på vilken nivå som helst, i steg om 1 ma eller 100 ma: c förvarningsnivå I pre-al. : från 15 ma till 30 A c larmnivå I alarm. : från 30 ma till 30 A. Anpassad tidsfördröjning: c tidsfördröjning före aktivering av förvarning t pre-al. : från 0 till 5 s c tidsfördröjning före aktivering av larm t alarm. : från 0 till 5 s For all installation levels The Vigirex earth leakage monitor is designed for all installation levels. It offers: c a very wide range of time and current settings c a number of installation methods c continuous monitoring and display of the earthleakage current c microprocessor-based technology for current analysis. Reliability Measurement accuracy: c rms measurement of earth-leakage currents c frequency filtering Appropriate operating currents: The Vigirex may be set to any threshold value in 1 or 100 ma steps: c pre-alarm threshold "I pre-al.": 15 ma to 30 A c alarm threshold "I alarm": 30 ma to 30 A Appropriate time-delay settings: c pre-alarm delay "t pre-al.": 0 to 5 seconds c alarm delay "t alarm": 0 to 5 seconds. Maximal säkerhet Visning av mätvärden och larmer: c lordfelsströmmen i vald grupp visas kontinuerligt i instrumentets display (i ma eller % av I alarm). Den största felström som registrerats memoreras och kan visas i displayen. c överskridande av förvarningsnivån i någon grupp indikeras med blinkande gul lysdiod, tillsammans med en kontakt. c överskridande av larmnivån i någon grupp indikeras med röd lysdiod, tillsammans med en kontakt. c alla värden och indikeringar kan fjärravläsas i ett övervakningssystem. Kontinuerlig övervakning: c anslutningen mellan toroiderna och RMT samt mellan RMT och övervakas automatiskt. Testfunktion: Testfunktionen kan aktiveras från instrumentets front, eller via internbussen. Testet omfattar: c korrekt funktion hos display, lysdioder och mikroprocessor, c korrekt funktion hos larmkontakterna. Möjlighet finns att testa instrumentet utan att kontakterna aktiveras. Överskådlighet c enkelt val av grupp för felströmsvisning eller inställning c enkel inställning av larmgränser (för 1, eller alla grupper samtidigt) c plomberingsmöjlighet c tydlig display även i dåligt upplysta lokaler. Maximum safety Display of measurements and events: c the earth-leakage current of the selected circuit is continuously displayed on the front of the device (ma or % I al.), as well as the maximum earth-leakage current detected since the last reset c a pre-alarm threshold overrun is signalled by a flashing yellow ED and relayed by a contact c an alarm threshold overrun is signalled by a red ED c all these indications may be remoted to a supervisor screen. Continuous surveillance: c toroid-rmt and -RMT connections are tested automatically Test function: Whether initiated on the front of the device or remotely via the Digipact internal bus, the test checks: c operation of the display, EDs and microprocessor c alarm activation. The device can also be tested without activating the pre-alarm and alarm outputs. Well-designed front c immediate selection of circuits for parameter setting or display c easy and effective access to settings (for one or all circuits at a time) c lead sealing c excellent display of data, even under difficult conditions (dark room). 2

3 Övervakat nät / Monitored systems AC lågspänning / ow-voltage AC Typ av jordningssystem / System earthing arrangements 50/60/400 Hz TT, TS Elektriska data / Electrical characteristics Matningsspänning / Supply voltage V / -30 % (1) / +10 % Max. egenförbrukning / Max. consumption 2 VA Omgivningstemperatur i drift / Operating temperature -25 C / +55 C Omgivningstemperatur vid lagring / Storage temperature -55 C / +85 C Mätning av läckström / eakage-current measurement Mätområde / Measurement range från / from 15 ma till / to 60 A Mätnoggrannhet / Measurement accuracy ±10 % Mättid för en grupp / Measurement time for 1 circuit < 200 ms Mättid för grupper / Measurement time for circuits < 2,4 s Uppdateringsfrekvens för display / Display refresh time 2 s Förvarning / Pre-alarm Inställningsområde "I pre-al." ställbar från 15 ma till 30 A i steg om 1 ma eller 100 ma med 15 ma i I pre-al. i I alarm i 30 A Threshold "I pre-al." adjustable from 15 ma to 30 A, in 1 or 100 ma steps, where 15 ma i I pre-al. i I alarm i 30 A Tolerans / Accuracy +0 / -20% Tidsfördröjning "t pre-al." ställbar från 0 till 5 s i steg om 10 ms Time delay "t pre-al." adjustable from 0 to 5 seconds, in 10 ms steps Inställning / Settings tryckknappar eller via internbuss / keypad or internal bus Signalkontakt av slutande typ / /O type output contact arm / Alarm Inställningsområde "I alarm." ställbar från 30 ma till 30 A i steg om 1 ma eller 100 ma Threshold "I alarm" adjustable from 30 ma to 30 A, in 1 or 100 ma steps Tolerans / Accuracy +0 / -20% Tidsfördröjning "t alarm." ställbar från 0 till 5 s i steg om 10 ms Time delay "t alarm" adjustable from 0 to 5 seconds, in 10 ms steps Inställning / Settings tryckknappar eller via internbuss / keypad or internal bus Signalkontakt av växlande typ / Changeover type output contact Test / Test av istrumentet lokalt (med eller utan aktivering av signalkontakterna) Vigirex local (with or without alarm activation) av anslutning toroider / multiplexer RMT och RMT / Kontinuerlig Toroid-RMT multiplexer and RMT- connections Continuous Återställning / Reset lokalt / local Signalkontakternas data enligt IEC / Characteristics of output contacts as defined by IEC Termisk märkström (A) / Rated thermal current (A) 8 Minimum belastning / Minimum load 10 ma vid V / 10 ma at V Driftkategori / Utilization category AC / AC DC / DC AC AC13 AC14 AC15 DC DC13 Driftström (A) / Operational current (A) 24 V V V V V V V V (1) -15 % vid spänningssättning / -15 % during energisation Kommunikation / Communication Kommunikation över Digipact internbuss (via datakoncentrator DC150): Mätvärden för varje grupp, instrumentets status och aktuella inställningar. Fjärrinställning. Communication over the Digipact internal bus (to a DC150 data concentrator) remoting of measurements, Vigirex status and settings. Remote modification of settings. Mekaniska data / Mechanical characteristics Mått / Dimensions Vikt / Weight Skyddsform (E50102) / Degree of protection (E50102): Framifrån / Front face Andra riktningar / Other faces Tålighet mot mekanisk stöt framifrån (E50102) / Front face impact resistance (E50102) Vibrationer (IEC ) / Vibrations (IEC ) DI 72 x 72 mm 0.3 kg IP40 IP30 IK07 (2 joule) 3 till / to 13.2 Hz ± 1 mm g Omgivningsförhållanden / Environment Fuktig värme (IEC ) / Damp heat (IEC ) 28 cykler +25 C / +55 C / relativ fuktighet 95% / 28 cycles +25 C / +55 C / RH 95% Saltdimma (IEC ) / Salt mist (IEC ) Kb test nivå 2 / Kb test, severity 2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Electromagnetic compatibility: c elektrostatisk urladdning / electrostatic discharges (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c susceptibilité rayonnée / radiated susceptibility (IEC / IEC ) ivå 3 / evel 3 c susceptibilité conduite faible énergie / low-energy conducted susceptibility (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c susceptibilité conduite forte énergie / high-energy conducted susceptibility (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c perturbations radio-fréquence / radio-frequency interference (IEC / IEC ) ivå 3 / evel 3 c émissions conduite et rayonnée / conducted and radiated emissions (E / E ) Klass B / Class B 3

4 t l Mått / Dimensions Multiplexer RMT / RMT multiplexer E49720 E x65 18 Modif Test Reset Håltagning för Vigirex Front panel cut-out for Vigirex E50768 Fritt Espace utrymme libre runt autour instrumentet: du produit : 30 mm Clearance around product: 30 mm 68.3 ± ± 0.3 Installation och anslutning / Installation and connection Installation av Vigirex Montage av instrumentet kräver inga speciella verktyg. Sätt helt enkelt instrumentet på plats genom håltagningen. uckan/dörrens tjocklek: 1mm min. / 3mm max. Instrumentet snäpper fast med clips i dörren. OBS: instrumentet kan demonteras med stängd dörr. Mounting the Vigirex o special tools are required to mount the Vigirex. Simply insert the device straight through the cut-out. Thickness of front panel: 1 mm min. / 3 mm max. The device clips onto the panel. ote: the device may be removed with the door closed. E50769 Vigirex I %(I n) max I alarm t alarm (s) I n t (s) Test Reset pre-al. alarm "on" = trip "off" = no trip Modif ma A Installation av multiplexer RMT RMT monteras uteslutande på DI skena. Mounting the RMT multiplexer The multiplexer must be mounted on a DI rail. E Vigirex RM Toroider / Toroids Typ / Type A, OA (1) Anslutning toroid-rmt / Toroid-RMT connection tvinnad kabel / Twisted pair (1) Kompatibilitet med toroider typ E i befintliga installationer : c TE (Ø 30 mm) ; PE (Ø 50 mm) : total kompatibilitet, c IE (Ø 80 mm) ; ME (Ø 0 mm) ; SE (Ø 200 mm) : inställningar lägre än 300 ma kan ej aanvändas. (1) Compatibility with type E toroids in existing installations: c TE (dia. 30 mm) and PE (dia. 50 mm): total compatibility c IE (dia. 80 mm), ME (dia. 0 mm) and SE (dia. 200 mm): the thresholds must never be set to less than 300 ma. 4

5 Inkopplingsschema / Typical electrical diagrams Försiktighetsåtgärder c koppla aldrig i eller ur en anslutning med spänningssatt instrument. c kontrollera amtningsspänningen före inkoppling. Skydd av instrumentet c Vigirex och multiplexern RMT har matningsspänning V AC 50/60 Hz. c rekommenderat skydd av instrumentet: v skydd med dvärgbrytare C60 1P+ / 2P eller DP 1P+, C eller D kurva, märkström 1 A. v skydd med smältsäkring, märkström 1 A. Kabelareor: c α kabel: från 1.5 mm 2 till 2.5 mm 2 c β kabel: från 0.75 mm 2 till 2.5 mm 2 tvinnad (se artikelnummer på sidan 6) Färgkoder för Digipact internbuss: c 24 V Röd Plint B1 c 0 V Svart Plint B2 c SIGA - Vit Plint B4 c SIGA + Blå Plint B5 Maximala kabellängder: c fjärrtest och fjärråterställning: 10 m. c mellan toroider och multiplexer RMT och mellan multiplexer RMT och : 10 m. Typ av kontakt för fjärrtest och fjärråterställning: lågnivåkontakt: minimilast 1 ma vid 4 V. Anslutning av toroider: Toroiderna (maximalt ) ansluts till via en multiplexer RMT: inkoppling av ytterligare en toroid detekteras automatiskt av instrumentet. Special precautions c never connect or disconnect a connector while the device is energised c check voltages before connecting. Protection of the device c the Vigirex and the RMT multiplexer are supplied by V AC 50/60 Hz power c recommended protection for Vigirex wiring: v C60 phase + neutral or 2-pole circuit breaker or DP phase + neutral circuit breaker (1 A, curve C or D) v STI isolatable fuse carrier (with 1 A fuse). Cable cross-sectional areas c α cables: 1.5 mm 2 to 2.5 mm 2 c β cables: 0.75 mm 2 to 2.5 mm 2 twisted (see catalogue numbers page 6). Colour code for internal bus connections c 24 V Red Terminal B1 c 0 V Black Terminal B2 c SIGA - White Terminal B4 c SIGA + Blue Terminal B5 Maximum cable lengths c remote test and reset: 10 m c between toroids and RMT multiplexer and between RMT multiplexer and the Vigirex : 10 m. Type of contact to be used for remote test and reset: low level contact: minimum 1 ma at 4 V. Toroid connections The toroids (up to ) are connected to the Vigirex via the Merlin Gerin RMT multiplexer. Addition of a new toroid is automatically detected by the Vigirex. E50771 Bus Intern interne buss Internal Bus E50772 Câbles β kabel β β cables Va.c. Bus 24V 0V B Câbles β kabelβ β cables Câbles α kabelα α cables alarm pré-al A RMT not wired D A1 A2 C A1 A2 Tore Toroid de nr mesure 1 av 1 max. maxi. Measurement toroid 1 max. (1) (2) (3) 2 Câbles α kabelα α cables Multiplexeur RMT Multiplexer RMT Tores Toroider Toroids Tores Toroider Toroids Protection Skydd för instrumentet relais Relay protection Matning Alimentation Power supply Câbles α kabelα α cables Câbles β kabel β β cables -CA2 -CA1 -D24 -D23 -D22 -D21 (1) : larmkontakt, växlande / alarm contact (changeover type) (2) : förvarningskontakt, slutande / pre-alarm contact (/O type) (3) : kontakt matningsspänning närvarande, slutande / voltage presence contact (/O type) OBS: schema i spänningslöst tillstånd med reläer i viloläge. ote: diagram shown with circuit de-energised and relays in released position. 5

6 Artikelnummer / Catalogue numbers RMT Toroider och tillbehör / Accessories and toroids Kablar / Cables Anslutning mellan toroider och RMT och RMT- / Toroid-RMT and RMT- connections 1 ledare / 1 conductor 2 ledare / 2 conductors Rulle om 20 m Roll 100 m Kabel för internbuss / Internal bus Rulle om 20 m Roll 100 m Toroider / Toroids Slutna toroider, typ A typ Ø (mm) Closed toroids, type A TA PA IA MA SA GA Delbara toroider, typ OA typ Ø (mm) Split toroids, type OA POA GOA E50829 ABTED Schneider SA All right reserved E50828 Schneider Electric SA 5, rue adar Rueil-Malmaison Cedex France Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication. Ce document a été imprimé sur du papier écologique. This document has been printed on ecological paper. ART Conception : AMEG Impression : IPS BRO 01-99

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. Technology in action http://www.sagem.com Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING

Läs mer

Din manual PHILIPS 220CW9FB http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013161

Din manual PHILIPS 220CW9FB http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013161 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 220CW9FB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor

Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB. Vindkra park Långåsen. Bilagor Foto Tommy Schröder Andersén, Nordex Sverige AB Vindkra park Långåsen Bilagor Förteckning över bilagor Bilaga 1 Parklayout med koordinater Bilaga 2 Ritning av vindkraftverk N100 (med tillhörande faktablad)

Läs mer

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 200P7EB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hastighetsdisplayer. www.skyltar.se. www.sierzega.com

Hastighetsdisplayer. www.skyltar.se. www.sierzega.com 2010 Hastighetsdisplayer www.skyltar.se www.sierzega.com För en ökad trafiksäkerhet Med våra hastighetsdisplayer hoppas vi kunna bidra till att ge en ökad trafiksäkerhet. Att visa fordonets aktuella hastighet

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10 VR 20/25 AV20/25 SD20 JVF20/25 TRV20/25 BPV 230V ~ RTE/KRT C SE... 3 GB... 8 GB... xx FR... 12 RU... 13 DE... xx PL... xx DE... 14 FI... 15 PL... 16 VR 20/25 VR 20/25 For regulating the waterflow in water-heated

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer