Merlin Gerin Vigirex RMH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Merlin Gerin Vigirex RMH"

Transkript

1 ågspänningsapparater ow voltage switchgear Merlin Gerin Vigirex Centraliserad jordfelsövervakning Earth leakage monitor Driftkontinuitet är ett grundläggande krav i industriella såväl som kommersiella elinstallationer. Två typer av elektriska fel kan ge upphov till avbrott i strömförsörjningen: c en kortslutning, ofta orsakad av mänskligt misstag, tas om hand av traditionella skydd. Selektivitet mellan dessa skydd möjliggör en optimal driftkontinuitet. Med säkringsfri teknik kan den aktuella gruppen snabbt återinkopplas, efter att felet avhjälpts (utan omfattande underhåll). c en med tiden försämrad isolation i anläggningen (åldringsfenomen, utbyggnad av anläggningen...) genererar läckströmmar, som tas om hand av traditionella jordfelsskydd, eller snabbt utvecklas till en kortslutning. Att avhjälpa ett isolationsfel innebär ofta kabelbyte, uppdelning av laster för att sänka strömnivåer etc... Dessa operationer kräver en betydande arbetsinsats och ett längre driftstopp. En kontinuerlig mätning av läckströmmar medger: c övervakning av anläggningens isolationsnivå över tiden, med preventivt underhåll vid planerade driftstopp, c identifikation av de grupper som genererar läckströmmar till jord. Continuity of service is an essential requirement in industrial and commercial electrical installations. Two types of electrical faults can cause power outages: c solid short circuits, often caused by human error, are cleared by traditional protective devices. Implementation of discrimination between these devices is a means to enhance continuity of service. Once the fault has been cleared, the concerned circuit can rapidly be put back into service without any major maintenance operations. c a reduction in the insulation of the electrical installation with time (ageing of cables, system extensions, etc.) causes earth-fault currents that are cleared by the earth-fault protection devices or rapidly become shortcircuit currents. Elimination of earth faults often requires replacement of cables, circuit splitting to reduce currents, etc. Corrective action involves a great deal of work and results in long outage times. Continuous measurement of earth-leakage currents is the means to: c monitor the insulation of the electrical installation and plan preventive maintenance c identify the loads causing earth-leakage currents. Presentation Jordfelsövervakning Merlin Gerin Vigirex är ett frontmonterat instrument som ger ovärderlig hjälp vid drift och underhåll av en elektrisk anläggning Detta instrument: 1/ övervakar jordfelsströmmar, 2/ identifierar isolationsfel innan de blir farliga för liv och egendom. Vigirex används tillsammans med Multiplexer RMT, och övervakar då upp till individuella grupper. Funktion Via de anslutna toroiderna, summaströmtransformatorerna (typ A eller OA), kan Vigirex : c mäta jordfelströmmarna i upp till individuella grupper, c visa jordfelsströmmarna, c aktivera ett förlarm, när läckströmmen i någon grupp överstiger den för gruppen inställda förvarningsgränsen, c aktivera ett larm, när läckströmmen i någon grupp överstiger den för gruppen inställda larmgränsen, c kommunicera via Digipact internbuss för fjärrövervakning. Presentation The Vigirex Merlin Gerin earth leakage monitor, installed on the front of switchboards and panels, provides valuable assistance in the maintenance of electrical installations. This device: 1/ monitors earth-leakage currents 2/ identifies insulation faults before they become dangerous for life and property. The Vigirex is used with the Merlin Gerin RMT multiplexer to monitor up to independent circuits. Operation Used together with Merlin Gerin toroids (type A or OA), the Vigirex : c measures the earth-leakage currents detected by the toroids ( maximum) c displays the earth-leakage currents c activates a pre-alarm when the earth-leakage current on a circuit exceeds its pre-assigned pre-alarm threshold c activates an alarm when the earth-leakage current on a circuit exceeds its preassigned alarm threshold c communicates via the Digipact internal bus for remote management.

2 Index 1 nummer på vald toroid 2 typ av mätvärde i display 3 typ av inställning i display 4 lysdiod för förlarm 5 lysdiod för larm 6 display 7 strömenhet 8 knapp för ISTÄIG 9 knapp för BEKRÄFTA 10 knapp för ÅTERSTÄIG/ TEST 11 förflyttning HÖGER förflyttning EDÅT 13 plomberbar kåpa Identification 1 number of the selected toroid 2 type of measurement displayed 3 type of setting displayed 4 pre-alarm indicator 5 alarm indicator 6 display 7 current units 8 MODIFICATIO key 9 ETER key 10 RESET/TEST key 11 RIGHT arrow DOW arrow 13 lead-sealed cover E t l Vigirex I %(I al.) max I pre-al. t pre-al. (s) I alarm t alarm (s) Test Reset pre-al. alarm "on" = trip "off" = on trip ma A Modif Jordfelsövervakning för alla nivåer Vigirex är ett instrument anpassat för alla nivåer i en anläggning. Bland annat märks: c stora inställningsområden i ström såväl som tid, c olika installationsmöjligheter, c kontinuerlig övervakning och visning av jordfelsströmmarna, c mikroprocessorbaserad teknik för analys av strömmarna. Tillförlitlighet Mätnoggrannhet: c effektivvärdesmätning (rms) av jordfelsströmmar, c frekvensfilter. Anpassad inställningsnivå: Vigirex kan ställas in på vilken nivå som helst, i steg om 1 ma eller 100 ma: c förvarningsnivå I pre-al. : från 15 ma till 30 A c larmnivå I alarm. : från 30 ma till 30 A. Anpassad tidsfördröjning: c tidsfördröjning före aktivering av förvarning t pre-al. : från 0 till 5 s c tidsfördröjning före aktivering av larm t alarm. : från 0 till 5 s For all installation levels The Vigirex earth leakage monitor is designed for all installation levels. It offers: c a very wide range of time and current settings c a number of installation methods c continuous monitoring and display of the earthleakage current c microprocessor-based technology for current analysis. Reliability Measurement accuracy: c rms measurement of earth-leakage currents c frequency filtering Appropriate operating currents: The Vigirex may be set to any threshold value in 1 or 100 ma steps: c pre-alarm threshold "I pre-al.": 15 ma to 30 A c alarm threshold "I alarm": 30 ma to 30 A Appropriate time-delay settings: c pre-alarm delay "t pre-al.": 0 to 5 seconds c alarm delay "t alarm": 0 to 5 seconds. Maximal säkerhet Visning av mätvärden och larmer: c lordfelsströmmen i vald grupp visas kontinuerligt i instrumentets display (i ma eller % av I alarm). Den största felström som registrerats memoreras och kan visas i displayen. c överskridande av förvarningsnivån i någon grupp indikeras med blinkande gul lysdiod, tillsammans med en kontakt. c överskridande av larmnivån i någon grupp indikeras med röd lysdiod, tillsammans med en kontakt. c alla värden och indikeringar kan fjärravläsas i ett övervakningssystem. Kontinuerlig övervakning: c anslutningen mellan toroiderna och RMT samt mellan RMT och övervakas automatiskt. Testfunktion: Testfunktionen kan aktiveras från instrumentets front, eller via internbussen. Testet omfattar: c korrekt funktion hos display, lysdioder och mikroprocessor, c korrekt funktion hos larmkontakterna. Möjlighet finns att testa instrumentet utan att kontakterna aktiveras. Överskådlighet c enkelt val av grupp för felströmsvisning eller inställning c enkel inställning av larmgränser (för 1, eller alla grupper samtidigt) c plomberingsmöjlighet c tydlig display även i dåligt upplysta lokaler. Maximum safety Display of measurements and events: c the earth-leakage current of the selected circuit is continuously displayed on the front of the device (ma or % I al.), as well as the maximum earth-leakage current detected since the last reset c a pre-alarm threshold overrun is signalled by a flashing yellow ED and relayed by a contact c an alarm threshold overrun is signalled by a red ED c all these indications may be remoted to a supervisor screen. Continuous surveillance: c toroid-rmt and -RMT connections are tested automatically Test function: Whether initiated on the front of the device or remotely via the Digipact internal bus, the test checks: c operation of the display, EDs and microprocessor c alarm activation. The device can also be tested without activating the pre-alarm and alarm outputs. Well-designed front c immediate selection of circuits for parameter setting or display c easy and effective access to settings (for one or all circuits at a time) c lead sealing c excellent display of data, even under difficult conditions (dark room). 2

3 Övervakat nät / Monitored systems AC lågspänning / ow-voltage AC Typ av jordningssystem / System earthing arrangements 50/60/400 Hz TT, TS Elektriska data / Electrical characteristics Matningsspänning / Supply voltage V / -30 % (1) / +10 % Max. egenförbrukning / Max. consumption 2 VA Omgivningstemperatur i drift / Operating temperature -25 C / +55 C Omgivningstemperatur vid lagring / Storage temperature -55 C / +85 C Mätning av läckström / eakage-current measurement Mätområde / Measurement range från / from 15 ma till / to 60 A Mätnoggrannhet / Measurement accuracy ±10 % Mättid för en grupp / Measurement time for 1 circuit < 200 ms Mättid för grupper / Measurement time for circuits < 2,4 s Uppdateringsfrekvens för display / Display refresh time 2 s Förvarning / Pre-alarm Inställningsområde "I pre-al." ställbar från 15 ma till 30 A i steg om 1 ma eller 100 ma med 15 ma i I pre-al. i I alarm i 30 A Threshold "I pre-al." adjustable from 15 ma to 30 A, in 1 or 100 ma steps, where 15 ma i I pre-al. i I alarm i 30 A Tolerans / Accuracy +0 / -20% Tidsfördröjning "t pre-al." ställbar från 0 till 5 s i steg om 10 ms Time delay "t pre-al." adjustable from 0 to 5 seconds, in 10 ms steps Inställning / Settings tryckknappar eller via internbuss / keypad or internal bus Signalkontakt av slutande typ / /O type output contact arm / Alarm Inställningsområde "I alarm." ställbar från 30 ma till 30 A i steg om 1 ma eller 100 ma Threshold "I alarm" adjustable from 30 ma to 30 A, in 1 or 100 ma steps Tolerans / Accuracy +0 / -20% Tidsfördröjning "t alarm." ställbar från 0 till 5 s i steg om 10 ms Time delay "t alarm" adjustable from 0 to 5 seconds, in 10 ms steps Inställning / Settings tryckknappar eller via internbuss / keypad or internal bus Signalkontakt av växlande typ / Changeover type output contact Test / Test av istrumentet lokalt (med eller utan aktivering av signalkontakterna) Vigirex local (with or without alarm activation) av anslutning toroider / multiplexer RMT och RMT / Kontinuerlig Toroid-RMT multiplexer and RMT- connections Continuous Återställning / Reset lokalt / local Signalkontakternas data enligt IEC / Characteristics of output contacts as defined by IEC Termisk märkström (A) / Rated thermal current (A) 8 Minimum belastning / Minimum load 10 ma vid V / 10 ma at V Driftkategori / Utilization category AC / AC DC / DC AC AC13 AC14 AC15 DC DC13 Driftström (A) / Operational current (A) 24 V V V V V V V V (1) -15 % vid spänningssättning / -15 % during energisation Kommunikation / Communication Kommunikation över Digipact internbuss (via datakoncentrator DC150): Mätvärden för varje grupp, instrumentets status och aktuella inställningar. Fjärrinställning. Communication over the Digipact internal bus (to a DC150 data concentrator) remoting of measurements, Vigirex status and settings. Remote modification of settings. Mekaniska data / Mechanical characteristics Mått / Dimensions Vikt / Weight Skyddsform (E50102) / Degree of protection (E50102): Framifrån / Front face Andra riktningar / Other faces Tålighet mot mekanisk stöt framifrån (E50102) / Front face impact resistance (E50102) Vibrationer (IEC ) / Vibrations (IEC ) DI 72 x 72 mm 0.3 kg IP40 IP30 IK07 (2 joule) 3 till / to 13.2 Hz ± 1 mm g Omgivningsförhållanden / Environment Fuktig värme (IEC ) / Damp heat (IEC ) 28 cykler +25 C / +55 C / relativ fuktighet 95% / 28 cycles +25 C / +55 C / RH 95% Saltdimma (IEC ) / Salt mist (IEC ) Kb test nivå 2 / Kb test, severity 2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Electromagnetic compatibility: c elektrostatisk urladdning / electrostatic discharges (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c susceptibilité rayonnée / radiated susceptibility (IEC / IEC ) ivå 3 / evel 3 c susceptibilité conduite faible énergie / low-energy conducted susceptibility (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c susceptibilité conduite forte énergie / high-energy conducted susceptibility (IEC / IEC ) ivå 4 / evel 4 c perturbations radio-fréquence / radio-frequency interference (IEC / IEC ) ivå 3 / evel 3 c émissions conduite et rayonnée / conducted and radiated emissions (E / E ) Klass B / Class B 3

4 t l Mått / Dimensions Multiplexer RMT / RMT multiplexer E49720 E x65 18 Modif Test Reset Håltagning för Vigirex Front panel cut-out for Vigirex E50768 Fritt Espace utrymme libre runt autour instrumentet: du produit : 30 mm Clearance around product: 30 mm 68.3 ± ± 0.3 Installation och anslutning / Installation and connection Installation av Vigirex Montage av instrumentet kräver inga speciella verktyg. Sätt helt enkelt instrumentet på plats genom håltagningen. uckan/dörrens tjocklek: 1mm min. / 3mm max. Instrumentet snäpper fast med clips i dörren. OBS: instrumentet kan demonteras med stängd dörr. Mounting the Vigirex o special tools are required to mount the Vigirex. Simply insert the device straight through the cut-out. Thickness of front panel: 1 mm min. / 3 mm max. The device clips onto the panel. ote: the device may be removed with the door closed. E50769 Vigirex I %(I n) max I alarm t alarm (s) I n t (s) Test Reset pre-al. alarm "on" = trip "off" = no trip Modif ma A Installation av multiplexer RMT RMT monteras uteslutande på DI skena. Mounting the RMT multiplexer The multiplexer must be mounted on a DI rail. E Vigirex RM Toroider / Toroids Typ / Type A, OA (1) Anslutning toroid-rmt / Toroid-RMT connection tvinnad kabel / Twisted pair (1) Kompatibilitet med toroider typ E i befintliga installationer : c TE (Ø 30 mm) ; PE (Ø 50 mm) : total kompatibilitet, c IE (Ø 80 mm) ; ME (Ø 0 mm) ; SE (Ø 200 mm) : inställningar lägre än 300 ma kan ej aanvändas. (1) Compatibility with type E toroids in existing installations: c TE (dia. 30 mm) and PE (dia. 50 mm): total compatibility c IE (dia. 80 mm), ME (dia. 0 mm) and SE (dia. 200 mm): the thresholds must never be set to less than 300 ma. 4

5 Inkopplingsschema / Typical electrical diagrams Försiktighetsåtgärder c koppla aldrig i eller ur en anslutning med spänningssatt instrument. c kontrollera amtningsspänningen före inkoppling. Skydd av instrumentet c Vigirex och multiplexern RMT har matningsspänning V AC 50/60 Hz. c rekommenderat skydd av instrumentet: v skydd med dvärgbrytare C60 1P+ / 2P eller DP 1P+, C eller D kurva, märkström 1 A. v skydd med smältsäkring, märkström 1 A. Kabelareor: c α kabel: från 1.5 mm 2 till 2.5 mm 2 c β kabel: från 0.75 mm 2 till 2.5 mm 2 tvinnad (se artikelnummer på sidan 6) Färgkoder för Digipact internbuss: c 24 V Röd Plint B1 c 0 V Svart Plint B2 c SIGA - Vit Plint B4 c SIGA + Blå Plint B5 Maximala kabellängder: c fjärrtest och fjärråterställning: 10 m. c mellan toroider och multiplexer RMT och mellan multiplexer RMT och : 10 m. Typ av kontakt för fjärrtest och fjärråterställning: lågnivåkontakt: minimilast 1 ma vid 4 V. Anslutning av toroider: Toroiderna (maximalt ) ansluts till via en multiplexer RMT: inkoppling av ytterligare en toroid detekteras automatiskt av instrumentet. Special precautions c never connect or disconnect a connector while the device is energised c check voltages before connecting. Protection of the device c the Vigirex and the RMT multiplexer are supplied by V AC 50/60 Hz power c recommended protection for Vigirex wiring: v C60 phase + neutral or 2-pole circuit breaker or DP phase + neutral circuit breaker (1 A, curve C or D) v STI isolatable fuse carrier (with 1 A fuse). Cable cross-sectional areas c α cables: 1.5 mm 2 to 2.5 mm 2 c β cables: 0.75 mm 2 to 2.5 mm 2 twisted (see catalogue numbers page 6). Colour code for internal bus connections c 24 V Red Terminal B1 c 0 V Black Terminal B2 c SIGA - White Terminal B4 c SIGA + Blue Terminal B5 Maximum cable lengths c remote test and reset: 10 m c between toroids and RMT multiplexer and between RMT multiplexer and the Vigirex : 10 m. Type of contact to be used for remote test and reset: low level contact: minimum 1 ma at 4 V. Toroid connections The toroids (up to ) are connected to the Vigirex via the Merlin Gerin RMT multiplexer. Addition of a new toroid is automatically detected by the Vigirex. E50771 Bus Intern interne buss Internal Bus E50772 Câbles β kabel β β cables Va.c. Bus 24V 0V B Câbles β kabelβ β cables Câbles α kabelα α cables alarm pré-al A RMT not wired D A1 A2 C A1 A2 Tore Toroid de nr mesure 1 av 1 max. maxi. Measurement toroid 1 max. (1) (2) (3) 2 Câbles α kabelα α cables Multiplexeur RMT Multiplexer RMT Tores Toroider Toroids Tores Toroider Toroids Protection Skydd för instrumentet relais Relay protection Matning Alimentation Power supply Câbles α kabelα α cables Câbles β kabel β β cables -CA2 -CA1 -D24 -D23 -D22 -D21 (1) : larmkontakt, växlande / alarm contact (changeover type) (2) : förvarningskontakt, slutande / pre-alarm contact (/O type) (3) : kontakt matningsspänning närvarande, slutande / voltage presence contact (/O type) OBS: schema i spänningslöst tillstånd med reläer i viloläge. ote: diagram shown with circuit de-energised and relays in released position. 5

6 Artikelnummer / Catalogue numbers RMT Toroider och tillbehör / Accessories and toroids Kablar / Cables Anslutning mellan toroider och RMT och RMT- / Toroid-RMT and RMT- connections 1 ledare / 1 conductor 2 ledare / 2 conductors Rulle om 20 m Roll 100 m Kabel för internbuss / Internal bus Rulle om 20 m Roll 100 m Toroider / Toroids Slutna toroider, typ A typ Ø (mm) Closed toroids, type A TA PA IA MA SA GA Delbara toroider, typ OA typ Ø (mm) Split toroids, type OA POA GOA E50829 ABTED Schneider SA All right reserved E50828 Schneider Electric SA 5, rue adar Rueil-Malmaison Cedex France Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication. Ce document a été imprimé sur du papier écologique. This document has been printed on ecological paper. ART Conception : AMEG Impression : IPS BRO 01-99

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products EN SV SK6 Security Unit Installation manual Security Products ENGLISH SK6 Installation manual Description The security unit SK6 is used in high security areas. It prevents unauthorised persons from opening

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

besparingar investeringar

besparingar investeringar Sve 2011 Arlanda flygplats besparingar investeringar År De 1 000 belysningsarmaturerna i GLG-serien, som monterades i Terminal 5 på Arlanda flygplats i början av 2009, har redan lönat sig genom energibesparing

Läs mer

DC nät för datacentraler och gröna hus med solceller och energilager

DC nät för datacentraler och gröna hus med solceller och energilager DC nät för datacentraler och gröna hus med solceller och energilager John Åkerlund september 2013 Sol och smartgrid Netpower Rectifier - DC 1. Solel mycket dyrbart - Producera lokalt 2. Minimera förluster

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Avstämningsautomatik SN-NM-A1

Avstämningsautomatik SN-NM-A1 Avstämningsautomatik SN-NM-A1 Introduktion Resonansjordning med Petersen-spolar (Nollpunktsreaktorer) har använts I Skandinavien och andra Europeiska länder I drygt åttio år. Nollpunktsreaktorns utmärkta

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE SPECIFIKATIONER Typ JCE-3000 JCE-6000 JCE-15K JCE-30K Kapacitet 3000g 6000g 15kg 30kg Gradering 0.1g 0.2g 0.5g 1g Minsta räknevikt 0.02g 0.04g 0.1g 0.2g Vågplatta 334

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM-61 ST

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM-61 ST INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL MM- ST -KANALERS FIBEROPTISK MULTIPLEXOR -CHANNEL FIBRE OPTIC MULTIPLEXER SPECIFIKATIONER SPECIFICATIONS ANSLUTNINGAR CONNECTIONS BLOCKSCHEMA BLOCK DIAGRAM WESTERMO

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 3 4 6 5 Ref. 300 400, Ver 005- . PLUS pack IN90 x. PLUS pack IN90 x 3. PLUS pack

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden!

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! F200 Serien F400 Serien F600 Serien 11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! AC, DC och AC+DC TRMS multi funktionstänger F200 Serien F400 Serien 2000 A AC / 3000 A DC AC/DC 60

Läs mer

LubeMon. Applikationsexempel Application example

LubeMon. Applikationsexempel Application example 173 LubeMon är ett system för övervakning av fettsmorda smörjpunkter. Systemet är helt självständigt och kan övervaka all fettsmörjning - från alla typer av automatiska smörjsystem till manuell smörjning.

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! nergimätare onto D4 Pd 63 direkt 485 Manualen gäller för: 4D064 / onto D4 Pd 485 M_onto D4 Pd 485_1509 opyright älje Mätinstrument. ll rights reserved - No part of this document may be reproduced or transmitted

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer