FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande Mätaren Teckenfönstret 3 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2."

Transkript

1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Funktioner och handhavande Mätaren Teckenfönstret Knappsatsen 3 3 Anslutningar Dataport Larmkontakt Sensor 2- och sensor 3-kontakter AC-anslutning 6 4 Sensorer 7 5 Att använda Questtempº Batteribyte 8 7 Kalibrering 8 8 Fjärrstyrd mätning 8 9 Användande av flera sensoruppsättningar Oberoende mätning på flera platser Värmeindexmätning med hänsyn till temperaturfluktuationer 9 10 Quest ISO 3-Sensoruppsättning Larm Datalagring 11

2 2(11) Introduktion Instruktioner för att styra Questtemp º15 från pc och för att skriva ut mätresultat på skrivare, se instrumentets originalmanual. 1. Inledning Questemp 15 är en kompakt, portabel värmestressmätare som beräknar värmeindex (WBGT). Värmeindex (WBGT) är en accepterad metod för att fastställa den värmebelastning en människa utsätts för. Questemp 15 mäter 3 parametrar: Lufttemperatur (T L ), naturlig våttemperatur (T V )och globtemperatur (T G ). Värmeindex (WBGT) för arbete utan direkt solljusbestrålning (inomhus): WBGT=0,7 T V + 0,3 T G Värmeindex (WBGT) för arbete i direkt solljusbestrålning (utomhus): WBGT=0,7 T V + 0,2 T G + 0,1 T L Questemp 15 visar både värmeindex för båda fallen samt även varje enskild sensoruppsättnings individuella temperatur. Det är även möjligt att, via PC, ändra konstanterna för att på så vis skapa ett eget värmeindex. Temperaturer kan visas i Celsius eller Fahrenheit. Sensoruppsättningen kan enkelt monteras loss från huvudenheten för fjärrmätning. Upp till 36 timmars registrering av temperaturdata kan lagras i det interna batterisäkrade minnet i Questemp 15. En dataport finns för koppling till en seriell eller parallell skrivare eller till dator. Temperaturlarm kan ställas in för på-plats övervakning. Larmet påverkar ett relä som kan användas för att styra externa enheter. Questemp 15 kan hårdvarumässigt uppgraderas till att klara 3 sensoruppsättningar för samtidig registrering av temperatur och värmeindex på 3 olika platser. Dessa 3 sensoruppsättningar kan också användas för att utföra mätning/vägning av värmeindex enligt ISO 7243.

3 3(11) 2. Funktioner och handhavande 2.1 Mätaren 2.2 Teckenfönstret LCD-teckenfönstret visar vald temperatur i antingen Celsius eller Fahrenheit. Indikatorer på teckenfönstrets vänstra del visar vilken avläsning som visas. Indikatorerna 1, 2, och 3 visar vilken sensoruppsättning som visas i de fall 3 sensoruppsättningar används. Indikatorn Avg visar att ett vägt medelvärde för 3 sensoruppsättningar (enligt ISO 7243) presenteras i teckenfönstret. Indikatorn Run visar att en datainsamling pågår. Lobat-indikatorn visas då batterispänningen är för låg för ett tillförlitligt mätresultat. 2.3 Knappsatsen Display Genom att trycka ner denna knapp kommer olika temperaturer visas i en cyklisk ordning: WGBT Out (värmeindex utomhus), WBGT In (värmeindex inomhus), Globe (globtemperatur), Drybulb (lufttemperatur), Wetbulb (naturliga våttemperaturen). WBGT Cust är avsett för användarspecifika vägningar. Ett värmeindexvärde visas om dessa parametrar har programmerats via PC.

4 4(11) Sensor Set Denna knapp är endast aktiverad för Questemp 15 med 3 sensoruppsättningar. Genom att trycka på denna knapp växlas mellan sensoruppsättningarna. När tre sensoruppsättningar nyttjas visas aktuell uppsättning genom indikatorn i fönstrets övre del. Avg visas också i detta läge. Detta är det vägda värdet enligt ISO 7243 enligt: WBGT VÄGT = ((2 WBGT1) + WBGT2 + WBGT3) / 4 Se vidare avsnitt 9 Användande av flera sensoruppsättningar i denna instruktion. Run/stop Med denna knapp startas/stoppas datalagringar. Run i teckenfönstret indikerar att Questemp 15 lagrar mätdata. Alla mätvärden lagras i ett intervall på 30 sekunder. När mätaren står i Runläge kan följande funktioner inte ändras: Clock, Alarm, Print Rate och Print. Clock Questemp 15 har en intern klocka. Datum och tid sparas tillsammans med lagrade mätvärden under en mätinsamling. Genom att trycka Clock en gång visas aktuell tid i 24-timmars format. För att justera klockan trycks Clock ytterligare en gång. Minutsektionen blinkar då. Genom att trycka på piltangenten ökas värdet för minuterna. Tryck Enter för att bekräfta valet. Piltangent och Enter används för att justera övriga positioner. Efter att tiden justerats visas aktuellt datum. Datum justeras på samma sätt som tiden. När justeringen bekräftas med Enter återgår mätaren till att visa temperatur. För att snabbt kontrollera tid och datum, utan att ändra inställningarna, trycks Clock följt av Enter tre gånger. Print/Rate Knappen bestämmer tidsintervallet mellan mätpunkterna vid utskrift. Questemp 15 lagrar alltid ett mätvärde var 30:e sekund oavsett inställningen med denna knapp. Det kan dock vara önskvärt att minska datamängden vid utskrift. Genom att trycka på knappen en gång visas inställt tidsintervall. Genom att trycka knappen ytterligare en gång så börjar siffrorna att blinka. Tryck Pil-knappen för att skifta mellan möjliga tidsintervall. Dessa är 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 30 samt 60 minuter. Tryck på Enter för att bekräfta valt tidsintervall. Mätaren återgår därefter till att visa temperatur. Alarm Larmknappen används för att ställa larmnivån för ett specifikt värmeindex. Genom att trycka Alarm visas -Al- i teckenfönstret samt aktuell sensoruppsättning samt värmeindex. För att ändra dessa trycks Alarm en ytterligare gång. Genom att trycka Sensor Set väljs aktuell sensorupp-sättning (1, 2, 3 eller Avg) samt genom att trycka Display väljs aktuellt värmeindex (WBGT Out, WBGT In eller WBGT Cust). Tryck Enter för att bekräfta val av värmeindex samt sensoruppsättning. För att välja mellan Celsius och Fahrenheit tryck på C/ F-knappen. Om larmgränstemperaturen är korrekt; acceptera valet med Enter. Om larmgränstemperaturen ska ändras tryck Pil-knappen. Siffran för tiondels grader börjar blinka. Ändra värdet genom tryck på Pil-knappen. Bekräfta valet med Enter. Upprepa proceduren för de övriga siffrorna. När ändring av larmgränstemperaturen har påbörjats kan inte val mellan C eller F längre göras.

5 5(11) Efter att hundratalsvärdet har valts kommer teckenfönstret visa antingen No eller Nc vilket hänvisar till önskad relästatus. No står för normalt öppen reläkontakt och innebär att reläkontakten är öppen tills larmgränsvärdet nås eller överskrids då reläkontakten sluts. Nc står för normalt sluten reläkontakt och innebär att reläkontakten är sluten tills larmgränsvärdet nås eller överskrids då reläkontakten öppnas. Detta erbjuder mycket flexibla möjligheter för anslutning till externa enheter. Välj mellan Nc och No med Pil-knappen. Bekräfta valet med Enter. För mer information om reläkontakten se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen. ºC/ºF Denna knapp bestämmer om enheten ska visas i Celsius eller Fahrenheit. Detta val styr även viken enhet som lagras och skrivs ut. Print Skrivare saknas till Questempº15. -> Pil-knappen används för att ändra menyval i programmeringsläge på Questemp 15. Enter Denna knapp bekräftar menyval som lagras i mätarens minne. Menyvalen sparas även om mätaren stängs av. Reset Tryck Reset och håll nertryckt i 3 sekunder för att rensa datalagringsminnet. Teckenfönstret räknar ner från 3 till 0 och visar tillfälligt bindestreck. On/Off Tryck On/Off för att slå på/av mätaren. Genom att hålla knappen nedtryckt i tre sekunder stängs mätaren av. Teckenfönstret räknar ner från 3 visande antingen eller Ale om automatiserad start är vald. Se avsnitt Automatiserad start i originalmanualen för mer information. Avstängning av mätaren raderar inga data från minnet.

6 6(11) 3. Anslutningar 3.1 Dataport Dataporten är en 25 pinnars D-sub kontakt som kan användas antingen till skrivare eller RS-232C. En parallell skrivare kan anslutas genom en standard IBM PC till centronics kabel (Quest modell ). Dataporten kan anslutas med en RS232C seriell skrivare via specialkabel (Quest modell ). Ytterligare så kan dataporten användas för datorkommunikation med PC via specialkabel (Quest modell ). Programmet fungerar i Windows 95 och 98 men inte i Windows XP och NT. Kopiera in programmet under a:\setup. Programmet finns på fyra disketter. Att använda Questempº15 med en dator För att ansluta Questempº15 till pc används kabel Innan programmet startas ska hårdarunyckeln anslutas bak på datorns skrivarport. Dubbelklicka på ikonen Qsuite Varningstexten: Datakällan ej funnen och ingen standarddrivrutin är angiven kommer upp två gånger. Klicka Ok. För överföring av mätdata Gå in i File och markera Load from Unit Heat stress monitor Questempº15 Under File Summery klickar man på Sessions där mätningen finns lagrad som Sessions 1. Dubbelklicka på Sessions 1. Här finns fler olika funktioner, t.ex. WGGT Sum, högst och lägst, WBGT in och WBGT out samt medelvärde av WBGT för mätperioden. Spara: Max 8 tecken +.. TxT 3.2 Larmkontakt Larmkontakten kan anslutas till externa enheter och aktiveras vid överskridande av programmerade larmgränser. Dessa kontakter kan nyttjas till extern varningsutrustning som upplyser om överskridna värden. Kontakten kan programmeras till att öppnas eller slutas vid larm. Se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen för mer information. Kontakten är 3,5 mm phonokontakt. Reläkontakterna är klassade för 1A, 30VDC och är isolerade från mätarens kretsar. *Larmkontakten får aldrig anslutas till 220 V. För kontroll av 220 V matning används ett isolerat växlingsrelä. 3.3 Sensor 2- och sensor 3-kontakter Dessa kontakter möjliggör anslutning av upp till tre sensoruppsättningar. Mätdata från dessa sensoruppsättningar kan analyseras var för sig eller kombineras till ett vägt värmeindex enligt ISO AC-anslutning Används för att ansluta en batterieliminator. Kontakten är en standard 3.5 mm phonokontakt och kräver 9-12 VDC. Polaritet + i mitten.

7 7(11) 4. Sensorer Naturliga våttemperaturen är ett mått på effekten av lufthastighet och fuktighet genom att den mäter den evaporativa avkylningen medelst en termometer med en fuktad strumpa. Questtemp 15 använder en bomullsstrumpa vilken är nedsänkt i en behållare med destillerat vatten. Vanligt kranvatten bör inte användas då detta innehåller föroreningar som kan fastna på givaren vid avdunstning och därmed ge för höga mätvärden. Om strumpan blir missfärgad bör den bytas. Vid byte av strumpa, trä av strumpan och den gamla skivformade svampen från sensorn. Trä över den nya strumpan, och se till att den når ner i behållaren. Trä sedan över den skivformade svampen över sensorn och ner i behållaren. Globtemperaturen ger ett mått på strålningsvärmen en människa utsätts för antingen genom direkt ljusbestrålning eller från heta föremål. Detta mäts med en globtermometer som består av en sensor placerad i en 150 mm svartlackerad kopparsfär. Det finns även en 50 mm glob som tillbehör. Lufttemperaturen mäter den omgivande luftens temperatur. Denna används för värmeindexmätningar utomhus i direkt solbelysning. 5. Att använda Questemp 15 När en värmeindexmätning ska göras bör Questemp 15 placeras på en höjd av 1,1 meter för stående personer och 0,6 meter för sittande. Montage på stativ är rekommendabelt för att minska blockering av lufthastighet och strålning. På undersidan av mätaren finns en standard- 1/4"x20 gänga för kamerastativ. Stå inte nära mätaren under mätning. Tillse att behållaren för naturliga våta termometern är fylld med destillerat vatten. Efter att vatten tillsatts, eller då mätaren flyttas till ett nytt mätställe, tillåt mätaren stabilisera sig i minst 10 minuter innan mätdata registreras. Starta mätaren genom att trycka On/Off-knappen. Alla segment i teckenfönstret lyses upp och därefter visas kortvarigt aktuell mjukvaruversion. Kontrollera att Lobatindikatorn inte är tänd. Om Lobat-indikatorn visas byts batterierna. Välj önskad temperaturvisning och eventuellt aktuell sensoruppsättning. Välj vilken temperaturenhet som skall visas/registreras med knappen C/ F. Om dataloggning önskas, tryck Reset varvid gamla mätdata rensas från minnet och tryck sedan Run. Om minnet ej rensas före en lagring med Run-knappen kommer nya data lagras efter de gamla tills dess att minnet blir fullt.

8 8(11) 6. Batteribyte När indikatorn Lobat lyser bör batteriet bytas. Från det att indikatorn tänds räcker batterierna till ca 8 ytterligare timmar drift med alkaliska batterier. Batteriluckan återfinns på baksidan av mätaren. Använd endast standard alkaliska 9-volts batterier. För att klockan i mätaren ska hållas uppdaterad är det rekommendabelt att behålla batterier i mätaren även när denna är avstängd. Det finns även ett litiumbatteri som klarar att hålla klockan uppdaterad under kortare tidsperioder t ex för ett batteribyte. När batterieliminator nyttjas kopplas automatiskt batteridriften från. 7. Kalibrering Med Questtemp 15 följer en kalibreringssensor med för att verifiera noggrannheten på temperatursensorerna. För att kontrollera kalibreringen, ta bort sensoruppsättningen från mätaren och plugga in kalibreringsmodulen i Questemp 15. Ställ visningsläget till C, tryck på Display-knappen och kontrollera att avläsningen på mätaren överensstämmer med vad som är tryckt på kalibreringsmodulen inom 0,5 C. Om avläsningen inte ligger inom 0,5 C skicka in mätaren för omkalibrering/service. 8. Fjärrstyrd mätning I vissa applikationer är det önskvärt att ha sensormodul och mätare åtskilda. I vissa fall kan temperatur- och/eller fuktförhållanden göra att mätaren ej kan placeras i den miljön. Sensorerna kan kopplas loss från mätaren och anslutas med upp till 30 meter kabel för så kallad fjärrstyrning. Kablar finns i olika längder. Kontakta återförsäljaren för ytterligare information. Upp till 30 meters kabel kan användas utan påverkan på mätnoggrannheten. Observera dock att miljöer med stora elektriska fält kan påverka. För att ta loss sensoruppsättningen skruvas skruvratten av och sensoruppsättning lyftes rakt upp från mätaren för att lossa kontakten mellan de båda. Förlängningskabeln med 9 pinnars kontakter kan nu kopplas in mellan sensoruppsättningen och mätaren. Ett uttag för standard 1/4"x20 gänga finns på sensoruppsättningen för stativmontage.

9 9(11) 9. Användande av flera sensoruppsättningar 9.1 Oberoende mätning av flera platser Questemp 15 med flera sensoruppsättningar kan nyttjas för att övervaka upp till 3 separata mätplatser samtidigt. Koppla in ytterligare sensoruppsättningar med förlängningskablar till kontakterna Sensor 2 och Sensor 3. Genom att trycka på Sensor Set-knappen kan valfri avläsning av temperatur/värmeindex göras på valfri sensoruppsättning. Om en sensoruppsättning ej är ansluten visas i teckenfönstret Värmeindexmätning med hänsyn till temperaturfluktuationer (ISO 7243:1989) När temperaturen som omger en person inte har ett konstant värde är det nödvändigt att bestämma värmeindex (WBGT) på tre höjder motsvarande personens anklar, bål och huvud och genomföra en vägning av dessa värden. Detta värde beräknas enligt formeln: WBGT = (WBGT HUVUD + (2 WBGT BÅL ) + WBGT ANKLAR ) / 4 Questemp 15 nyttjar alltid sensor nr 1 till den dubbla vägningen (WBGT BÅL ). Questemp 15 kommer enbart göra denna vägning i läge Avg och med samtliga tre sensoruppsättningar inkopplade. Om så inte är fallet kommer teckenfönstret visa ---. För ytterligare informations hänvisas till AFS 1997:2 Arbete i stark värme samt ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index.

10 10(11) 10. Quest ISO 3-Sensoruppsättning Questemp 15 med 3 sensoruppsättningar levereras stativ och nödvändig hårdvara för montage enligt nämnda standarder. Se figur 3 för anvisning om montering. Mätaren (med sensoruppsättning nr 1) måste monteras i centerpositionen (bål) för en korrekt vägning. Figur 2 visar en färdigt monterad uppsättning. 11. Larm Questemp 15 har en larmfunktion som signalerar användaren när ett förinställt gränsvärde för värmeindex överskrids. Denna larmgräns kan sättas till vilket WBGTindex som helst för sensor nr 1, 2, 3 eller vägt. När larmgränsen nås eller överskrids kommer tre saker signalera användaren om tillståndet: 1. Teckenfönstret kommer att blinka visandes vald temperatur och symbolen -AL-. 2. Larmreläkontakten kommer att skifta läge (Exempel: om reläläget var valt normalt öppen kommer reläkontakten slutas). 3. Följande meddelande kommer skickas via dataporten A :22:04 **** Temp. Alarm TRIGGERED ****

11 11(11) När larmgränsen efter ett larm underskrids kommer följande signaleras: 1. Teckenfönstret slutar att blinka 2. Larmreläkontakten återgår till normaltillstånd (öppet eller slutet, beroende på vad som programmerats via Alarm-knappen) 3. A :26:04 **** Temp. Alarm RESET **** Varje överskridande av larmgräns kommer att indikeras vid en utskrift. Den indikerade larmnivån är den som programmerats vid utskriftstillfället. OBS! Detta medför att larmnivåerna kan ändras före utskrift. Se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen för mer information. 12. Datalagring Genom att trycka på On/Off-knappen startas alternativt stoppas datalagring. Datalagring indikeras medelst Run-indiaktorn i teckenfönstret. Data lagras sekvensiellt. Start av datalagring utan att ha rensat minnet adderar nya data efter de gamla. All data behandlas som vore det ett "block" oavsett om det blivit avbrott i tiden. Om minnet blir fullt kommer datalagringen att stoppas och indikatorn Full synas i teckenfönstret. Runindikatorn kommer också att släckas för att indikera att datalagring inte längre sker. Tryck valfri tangent för att återgå till normalläge. För att rensa all data tryck Resetknappen och håll den nedtryckt tills teckenfönstret räknat ner till 0. Om knappen släpps innan räknaren hunnit till 0 kommer inga data att raderas. En datapunkt består av tid, globtemperatur, våt temperatur och lufttemperatur. Data lagras varje 30:e sekund när mätaren är i läge Run. Questemp 15 har kapacitet att lagra 36 timmars data med en sensoruppsättning. Vid användande av flera sensoruppsättningar kommer även dess temperaturer att registreras. Användande av fler än en sensoruppsättning minskar maximala lagringstiden till 18 timmar för två sensoruppsättningar och 12 timmar för 3 sensoruppsättningar. När mätaren står i läge Run kan inställningarna i lägena Clock, Print Rate, Alarm och Print visas men ej ändras. Questemp 15 med möjlighet till tre sensoruppsättningar kommer endast att lagra data för de sensoruppsättningar som är inkopplade vid tidpunkten när Run trycks ned. Om en ytterligare sensoruppsättning installeras under en datalagring kommer dess data ej registreras. Genom att trycka Run två gånger för att stoppa och sedan starta mätning igen kommer detta att aktivera datalagring av ytterligare sensorer.

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. DustTrak TM DRX 8533

FÄLTMÄTINSTRUKTION. DustTrak TM DRX 8533 1(17) Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Identifiering av instrumentets olika delar 3 3. Förberedelser innan mätning 4 3.1 Nätspänning eller batteridrift 4 3.2 Anslut provtagningsslang 4 4. Installera

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare.

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare. Bruksanvisning METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare 3-349-207-09 8/12.11 3 4 5 6 1 Display (LCD) 2 ON OFF

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

FIELD DE TEC TOR. FD1 / FD2 Användarmanual

FIELD DE TEC TOR. FD1 / FD2 Användarmanual FIELD DE TEC TOR FD1 / FD2 Användarmanual Field Detector 1 och Field Detector 2 är professionella bärbara instrument för mätning av magnetiska och elektriska växelfält. För att få så stor nytta som möjligt

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer