FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande Mätaren Teckenfönstret 3 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2."

Transkript

1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Funktioner och handhavande Mätaren Teckenfönstret Knappsatsen 3 3 Anslutningar Dataport Larmkontakt Sensor 2- och sensor 3-kontakter AC-anslutning 6 4 Sensorer 7 5 Att använda Questtempº Batteribyte 8 7 Kalibrering 8 8 Fjärrstyrd mätning 8 9 Användande av flera sensoruppsättningar Oberoende mätning på flera platser Värmeindexmätning med hänsyn till temperaturfluktuationer 9 10 Quest ISO 3-Sensoruppsättning Larm Datalagring 11

2 2(11) Introduktion Instruktioner för att styra Questtemp º15 från pc och för att skriva ut mätresultat på skrivare, se instrumentets originalmanual. 1. Inledning Questemp 15 är en kompakt, portabel värmestressmätare som beräknar värmeindex (WBGT). Värmeindex (WBGT) är en accepterad metod för att fastställa den värmebelastning en människa utsätts för. Questemp 15 mäter 3 parametrar: Lufttemperatur (T L ), naturlig våttemperatur (T V )och globtemperatur (T G ). Värmeindex (WBGT) för arbete utan direkt solljusbestrålning (inomhus): WBGT=0,7 T V + 0,3 T G Värmeindex (WBGT) för arbete i direkt solljusbestrålning (utomhus): WBGT=0,7 T V + 0,2 T G + 0,1 T L Questemp 15 visar både värmeindex för båda fallen samt även varje enskild sensoruppsättnings individuella temperatur. Det är även möjligt att, via PC, ändra konstanterna för att på så vis skapa ett eget värmeindex. Temperaturer kan visas i Celsius eller Fahrenheit. Sensoruppsättningen kan enkelt monteras loss från huvudenheten för fjärrmätning. Upp till 36 timmars registrering av temperaturdata kan lagras i det interna batterisäkrade minnet i Questemp 15. En dataport finns för koppling till en seriell eller parallell skrivare eller till dator. Temperaturlarm kan ställas in för på-plats övervakning. Larmet påverkar ett relä som kan användas för att styra externa enheter. Questemp 15 kan hårdvarumässigt uppgraderas till att klara 3 sensoruppsättningar för samtidig registrering av temperatur och värmeindex på 3 olika platser. Dessa 3 sensoruppsättningar kan också användas för att utföra mätning/vägning av värmeindex enligt ISO 7243.

3 3(11) 2. Funktioner och handhavande 2.1 Mätaren 2.2 Teckenfönstret LCD-teckenfönstret visar vald temperatur i antingen Celsius eller Fahrenheit. Indikatorer på teckenfönstrets vänstra del visar vilken avläsning som visas. Indikatorerna 1, 2, och 3 visar vilken sensoruppsättning som visas i de fall 3 sensoruppsättningar används. Indikatorn Avg visar att ett vägt medelvärde för 3 sensoruppsättningar (enligt ISO 7243) presenteras i teckenfönstret. Indikatorn Run visar att en datainsamling pågår. Lobat-indikatorn visas då batterispänningen är för låg för ett tillförlitligt mätresultat. 2.3 Knappsatsen Display Genom att trycka ner denna knapp kommer olika temperaturer visas i en cyklisk ordning: WGBT Out (värmeindex utomhus), WBGT In (värmeindex inomhus), Globe (globtemperatur), Drybulb (lufttemperatur), Wetbulb (naturliga våttemperaturen). WBGT Cust är avsett för användarspecifika vägningar. Ett värmeindexvärde visas om dessa parametrar har programmerats via PC.

4 4(11) Sensor Set Denna knapp är endast aktiverad för Questemp 15 med 3 sensoruppsättningar. Genom att trycka på denna knapp växlas mellan sensoruppsättningarna. När tre sensoruppsättningar nyttjas visas aktuell uppsättning genom indikatorn i fönstrets övre del. Avg visas också i detta läge. Detta är det vägda värdet enligt ISO 7243 enligt: WBGT VÄGT = ((2 WBGT1) + WBGT2 + WBGT3) / 4 Se vidare avsnitt 9 Användande av flera sensoruppsättningar i denna instruktion. Run/stop Med denna knapp startas/stoppas datalagringar. Run i teckenfönstret indikerar att Questemp 15 lagrar mätdata. Alla mätvärden lagras i ett intervall på 30 sekunder. När mätaren står i Runläge kan följande funktioner inte ändras: Clock, Alarm, Print Rate och Print. Clock Questemp 15 har en intern klocka. Datum och tid sparas tillsammans med lagrade mätvärden under en mätinsamling. Genom att trycka Clock en gång visas aktuell tid i 24-timmars format. För att justera klockan trycks Clock ytterligare en gång. Minutsektionen blinkar då. Genom att trycka på piltangenten ökas värdet för minuterna. Tryck Enter för att bekräfta valet. Piltangent och Enter används för att justera övriga positioner. Efter att tiden justerats visas aktuellt datum. Datum justeras på samma sätt som tiden. När justeringen bekräftas med Enter återgår mätaren till att visa temperatur. För att snabbt kontrollera tid och datum, utan att ändra inställningarna, trycks Clock följt av Enter tre gånger. Print/Rate Knappen bestämmer tidsintervallet mellan mätpunkterna vid utskrift. Questemp 15 lagrar alltid ett mätvärde var 30:e sekund oavsett inställningen med denna knapp. Det kan dock vara önskvärt att minska datamängden vid utskrift. Genom att trycka på knappen en gång visas inställt tidsintervall. Genom att trycka knappen ytterligare en gång så börjar siffrorna att blinka. Tryck Pil-knappen för att skifta mellan möjliga tidsintervall. Dessa är 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 30 samt 60 minuter. Tryck på Enter för att bekräfta valt tidsintervall. Mätaren återgår därefter till att visa temperatur. Alarm Larmknappen används för att ställa larmnivån för ett specifikt värmeindex. Genom att trycka Alarm visas -Al- i teckenfönstret samt aktuell sensoruppsättning samt värmeindex. För att ändra dessa trycks Alarm en ytterligare gång. Genom att trycka Sensor Set väljs aktuell sensorupp-sättning (1, 2, 3 eller Avg) samt genom att trycka Display väljs aktuellt värmeindex (WBGT Out, WBGT In eller WBGT Cust). Tryck Enter för att bekräfta val av värmeindex samt sensoruppsättning. För att välja mellan Celsius och Fahrenheit tryck på C/ F-knappen. Om larmgränstemperaturen är korrekt; acceptera valet med Enter. Om larmgränstemperaturen ska ändras tryck Pil-knappen. Siffran för tiondels grader börjar blinka. Ändra värdet genom tryck på Pil-knappen. Bekräfta valet med Enter. Upprepa proceduren för de övriga siffrorna. När ändring av larmgränstemperaturen har påbörjats kan inte val mellan C eller F längre göras.

5 5(11) Efter att hundratalsvärdet har valts kommer teckenfönstret visa antingen No eller Nc vilket hänvisar till önskad relästatus. No står för normalt öppen reläkontakt och innebär att reläkontakten är öppen tills larmgränsvärdet nås eller överskrids då reläkontakten sluts. Nc står för normalt sluten reläkontakt och innebär att reläkontakten är sluten tills larmgränsvärdet nås eller överskrids då reläkontakten öppnas. Detta erbjuder mycket flexibla möjligheter för anslutning till externa enheter. Välj mellan Nc och No med Pil-knappen. Bekräfta valet med Enter. För mer information om reläkontakten se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen. ºC/ºF Denna knapp bestämmer om enheten ska visas i Celsius eller Fahrenheit. Detta val styr även viken enhet som lagras och skrivs ut. Print Skrivare saknas till Questempº15. -> Pil-knappen används för att ändra menyval i programmeringsläge på Questemp 15. Enter Denna knapp bekräftar menyval som lagras i mätarens minne. Menyvalen sparas även om mätaren stängs av. Reset Tryck Reset och håll nertryckt i 3 sekunder för att rensa datalagringsminnet. Teckenfönstret räknar ner från 3 till 0 och visar tillfälligt bindestreck. On/Off Tryck On/Off för att slå på/av mätaren. Genom att hålla knappen nedtryckt i tre sekunder stängs mätaren av. Teckenfönstret räknar ner från 3 visande antingen eller Ale om automatiserad start är vald. Se avsnitt Automatiserad start i originalmanualen för mer information. Avstängning av mätaren raderar inga data från minnet.

6 6(11) 3. Anslutningar 3.1 Dataport Dataporten är en 25 pinnars D-sub kontakt som kan användas antingen till skrivare eller RS-232C. En parallell skrivare kan anslutas genom en standard IBM PC till centronics kabel (Quest modell ). Dataporten kan anslutas med en RS232C seriell skrivare via specialkabel (Quest modell ). Ytterligare så kan dataporten användas för datorkommunikation med PC via specialkabel (Quest modell ). Programmet fungerar i Windows 95 och 98 men inte i Windows XP och NT. Kopiera in programmet under a:\setup. Programmet finns på fyra disketter. Att använda Questempº15 med en dator För att ansluta Questempº15 till pc används kabel Innan programmet startas ska hårdarunyckeln anslutas bak på datorns skrivarport. Dubbelklicka på ikonen Qsuite Varningstexten: Datakällan ej funnen och ingen standarddrivrutin är angiven kommer upp två gånger. Klicka Ok. För överföring av mätdata Gå in i File och markera Load from Unit Heat stress monitor Questempº15 Under File Summery klickar man på Sessions där mätningen finns lagrad som Sessions 1. Dubbelklicka på Sessions 1. Här finns fler olika funktioner, t.ex. WGGT Sum, högst och lägst, WBGT in och WBGT out samt medelvärde av WBGT för mätperioden. Spara: Max 8 tecken +.. TxT 3.2 Larmkontakt Larmkontakten kan anslutas till externa enheter och aktiveras vid överskridande av programmerade larmgränser. Dessa kontakter kan nyttjas till extern varningsutrustning som upplyser om överskridna värden. Kontakten kan programmeras till att öppnas eller slutas vid larm. Se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen för mer information. Kontakten är 3,5 mm phonokontakt. Reläkontakterna är klassade för 1A, 30VDC och är isolerade från mätarens kretsar. *Larmkontakten får aldrig anslutas till 220 V. För kontroll av 220 V matning används ett isolerat växlingsrelä. 3.3 Sensor 2- och sensor 3-kontakter Dessa kontakter möjliggör anslutning av upp till tre sensoruppsättningar. Mätdata från dessa sensoruppsättningar kan analyseras var för sig eller kombineras till ett vägt värmeindex enligt ISO AC-anslutning Används för att ansluta en batterieliminator. Kontakten är en standard 3.5 mm phonokontakt och kräver 9-12 VDC. Polaritet + i mitten.

7 7(11) 4. Sensorer Naturliga våttemperaturen är ett mått på effekten av lufthastighet och fuktighet genom att den mäter den evaporativa avkylningen medelst en termometer med en fuktad strumpa. Questtemp 15 använder en bomullsstrumpa vilken är nedsänkt i en behållare med destillerat vatten. Vanligt kranvatten bör inte användas då detta innehåller föroreningar som kan fastna på givaren vid avdunstning och därmed ge för höga mätvärden. Om strumpan blir missfärgad bör den bytas. Vid byte av strumpa, trä av strumpan och den gamla skivformade svampen från sensorn. Trä över den nya strumpan, och se till att den når ner i behållaren. Trä sedan över den skivformade svampen över sensorn och ner i behållaren. Globtemperaturen ger ett mått på strålningsvärmen en människa utsätts för antingen genom direkt ljusbestrålning eller från heta föremål. Detta mäts med en globtermometer som består av en sensor placerad i en 150 mm svartlackerad kopparsfär. Det finns även en 50 mm glob som tillbehör. Lufttemperaturen mäter den omgivande luftens temperatur. Denna används för värmeindexmätningar utomhus i direkt solbelysning. 5. Att använda Questemp 15 När en värmeindexmätning ska göras bör Questemp 15 placeras på en höjd av 1,1 meter för stående personer och 0,6 meter för sittande. Montage på stativ är rekommendabelt för att minska blockering av lufthastighet och strålning. På undersidan av mätaren finns en standard- 1/4"x20 gänga för kamerastativ. Stå inte nära mätaren under mätning. Tillse att behållaren för naturliga våta termometern är fylld med destillerat vatten. Efter att vatten tillsatts, eller då mätaren flyttas till ett nytt mätställe, tillåt mätaren stabilisera sig i minst 10 minuter innan mätdata registreras. Starta mätaren genom att trycka On/Off-knappen. Alla segment i teckenfönstret lyses upp och därefter visas kortvarigt aktuell mjukvaruversion. Kontrollera att Lobatindikatorn inte är tänd. Om Lobat-indikatorn visas byts batterierna. Välj önskad temperaturvisning och eventuellt aktuell sensoruppsättning. Välj vilken temperaturenhet som skall visas/registreras med knappen C/ F. Om dataloggning önskas, tryck Reset varvid gamla mätdata rensas från minnet och tryck sedan Run. Om minnet ej rensas före en lagring med Run-knappen kommer nya data lagras efter de gamla tills dess att minnet blir fullt.

8 8(11) 6. Batteribyte När indikatorn Lobat lyser bör batteriet bytas. Från det att indikatorn tänds räcker batterierna till ca 8 ytterligare timmar drift med alkaliska batterier. Batteriluckan återfinns på baksidan av mätaren. Använd endast standard alkaliska 9-volts batterier. För att klockan i mätaren ska hållas uppdaterad är det rekommendabelt att behålla batterier i mätaren även när denna är avstängd. Det finns även ett litiumbatteri som klarar att hålla klockan uppdaterad under kortare tidsperioder t ex för ett batteribyte. När batterieliminator nyttjas kopplas automatiskt batteridriften från. 7. Kalibrering Med Questtemp 15 följer en kalibreringssensor med för att verifiera noggrannheten på temperatursensorerna. För att kontrollera kalibreringen, ta bort sensoruppsättningen från mätaren och plugga in kalibreringsmodulen i Questemp 15. Ställ visningsläget till C, tryck på Display-knappen och kontrollera att avläsningen på mätaren överensstämmer med vad som är tryckt på kalibreringsmodulen inom 0,5 C. Om avläsningen inte ligger inom 0,5 C skicka in mätaren för omkalibrering/service. 8. Fjärrstyrd mätning I vissa applikationer är det önskvärt att ha sensormodul och mätare åtskilda. I vissa fall kan temperatur- och/eller fuktförhållanden göra att mätaren ej kan placeras i den miljön. Sensorerna kan kopplas loss från mätaren och anslutas med upp till 30 meter kabel för så kallad fjärrstyrning. Kablar finns i olika längder. Kontakta återförsäljaren för ytterligare information. Upp till 30 meters kabel kan användas utan påverkan på mätnoggrannheten. Observera dock att miljöer med stora elektriska fält kan påverka. För att ta loss sensoruppsättningen skruvas skruvratten av och sensoruppsättning lyftes rakt upp från mätaren för att lossa kontakten mellan de båda. Förlängningskabeln med 9 pinnars kontakter kan nu kopplas in mellan sensoruppsättningen och mätaren. Ett uttag för standard 1/4"x20 gänga finns på sensoruppsättningen för stativmontage.

9 9(11) 9. Användande av flera sensoruppsättningar 9.1 Oberoende mätning av flera platser Questemp 15 med flera sensoruppsättningar kan nyttjas för att övervaka upp till 3 separata mätplatser samtidigt. Koppla in ytterligare sensoruppsättningar med förlängningskablar till kontakterna Sensor 2 och Sensor 3. Genom att trycka på Sensor Set-knappen kan valfri avläsning av temperatur/värmeindex göras på valfri sensoruppsättning. Om en sensoruppsättning ej är ansluten visas i teckenfönstret Värmeindexmätning med hänsyn till temperaturfluktuationer (ISO 7243:1989) När temperaturen som omger en person inte har ett konstant värde är det nödvändigt att bestämma värmeindex (WBGT) på tre höjder motsvarande personens anklar, bål och huvud och genomföra en vägning av dessa värden. Detta värde beräknas enligt formeln: WBGT = (WBGT HUVUD + (2 WBGT BÅL ) + WBGT ANKLAR ) / 4 Questemp 15 nyttjar alltid sensor nr 1 till den dubbla vägningen (WBGT BÅL ). Questemp 15 kommer enbart göra denna vägning i läge Avg och med samtliga tre sensoruppsättningar inkopplade. Om så inte är fallet kommer teckenfönstret visa ---. För ytterligare informations hänvisas till AFS 1997:2 Arbete i stark värme samt ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index.

10 10(11) 10. Quest ISO 3-Sensoruppsättning Questemp 15 med 3 sensoruppsättningar levereras stativ och nödvändig hårdvara för montage enligt nämnda standarder. Se figur 3 för anvisning om montering. Mätaren (med sensoruppsättning nr 1) måste monteras i centerpositionen (bål) för en korrekt vägning. Figur 2 visar en färdigt monterad uppsättning. 11. Larm Questemp 15 har en larmfunktion som signalerar användaren när ett förinställt gränsvärde för värmeindex överskrids. Denna larmgräns kan sättas till vilket WBGTindex som helst för sensor nr 1, 2, 3 eller vägt. När larmgränsen nås eller överskrids kommer tre saker signalera användaren om tillståndet: 1. Teckenfönstret kommer att blinka visandes vald temperatur och symbolen -AL-. 2. Larmreläkontakten kommer att skifta läge (Exempel: om reläläget var valt normalt öppen kommer reläkontakten slutas). 3. Följande meddelande kommer skickas via dataporten A :22:04 **** Temp. Alarm TRIGGERED ****

11 11(11) När larmgränsen efter ett larm underskrids kommer följande signaleras: 1. Teckenfönstret slutar att blinka 2. Larmreläkontakten återgår till normaltillstånd (öppet eller slutet, beroende på vad som programmerats via Alarm-knappen) 3. A :26:04 **** Temp. Alarm RESET **** Varje överskridande av larmgräns kommer att indikeras vid en utskrift. Den indikerade larmnivån är den som programmerats vid utskriftstillfället. OBS! Detta medför att larmnivåerna kan ändras före utskrift. Se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen för mer information. 12. Datalagring Genom att trycka på On/Off-knappen startas alternativt stoppas datalagring. Datalagring indikeras medelst Run-indiaktorn i teckenfönstret. Data lagras sekvensiellt. Start av datalagring utan att ha rensat minnet adderar nya data efter de gamla. All data behandlas som vore det ett "block" oavsett om det blivit avbrott i tiden. Om minnet blir fullt kommer datalagringen att stoppas och indikatorn Full synas i teckenfönstret. Runindikatorn kommer också att släckas för att indikera att datalagring inte längre sker. Tryck valfri tangent för att återgå till normalläge. För att rensa all data tryck Resetknappen och håll den nedtryckt tills teckenfönstret räknat ner till 0. Om knappen släpps innan räknaren hunnit till 0 kommer inga data att raderas. En datapunkt består av tid, globtemperatur, våt temperatur och lufttemperatur. Data lagras varje 30:e sekund när mätaren är i läge Run. Questemp 15 har kapacitet att lagra 36 timmars data med en sensoruppsättning. Vid användande av flera sensoruppsättningar kommer även dess temperaturer att registreras. Användande av fler än en sensoruppsättning minskar maximala lagringstiden till 18 timmar för två sensoruppsättningar och 12 timmar för 3 sensoruppsättningar. När mätaren står i läge Run kan inställningarna i lägena Clock, Print Rate, Alarm och Print visas men ej ändras. Questemp 15 med möjlighet till tre sensoruppsättningar kommer endast att lagra data för de sensoruppsättningar som är inkopplade vid tidpunkten när Run trycks ned. Om en ytterligare sensoruppsättning installeras under en datalagring kommer dess data ej registreras. Genom att trycka Run två gånger för att stoppa och sedan starta mätning igen kommer detta att aktivera datalagring av ytterligare sensorer.

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

GASMÄTARE DRÄGER PacIII

GASMÄTARE DRÄGER PacIII ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(6) 1. Introduktion Dräger PacIII är ett liten bärbart gasmätningsinstrument för att kontinuerligt mäta en gas i omgivande luft. Pac III använder de intelligenta

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning 990147 Bruksanvisning Eutech 35 ph/lt fickmätare Före användning Bli inte orolig om det finns vita kristaller runt elektroden, det är helt normalt. Ta av skyddskåpan och doppa elektroderna i kranvatten

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF

MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF MANUAL TRÅDLÖS VÄDERSTATION med RADIOSTYRD KLOCKA och FJÄRRTERMOMETER JMR818WF OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING JMR818WF är en flerfunktioners

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF

MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF 1 MANUAL BAROMETER KLOCKA TERMOMETER MODELL JMR838WF INLEDNING Gratulerar till Er nya BAROMETER KLOCKA TERMOMETER. JMR838WF är en flerfunktioners radiostyrd klocka. När den kommer inom räckhåll för radiosignalen

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Avancerad ph-mätare 8601

Avancerad ph-mätare 8601 Avancerad ph-mätare 8601 Med extern givare och möjlighet till PC-uppkoppling via RS-232 interface. (ver. 1.0. injektor solutions 2005) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. FUNKTIONSBESKRIVNING...

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925 Lufthastighet Tryck Inspektion Temperatur Fukt MANUAL ʦo Användarmanual för Digital Ljudmätare GSH8925 맰 猲䎜log猲 Introduktion Gratulerar till ditt köp av ljudmätare! GSH8925 är en noggrann digital ljudmätare

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

WWW.LIDEN-WEIGHING.SE

WWW.LIDEN-WEIGHING.SE DIGITAL RÄKNEVÅG Modell : LEC6 ANVÄNDARMANUAL LEC WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2007-11-30 Detalj Beskrivning Rostfri våg plattform Vikt display Vatten pass Strömkontakt Enhets - vikt - display Antals - display

Läs mer

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11 Language Contents Language page English...2-6 Svenska... 7-11 Norsk...12-16 Dansk...17-21 Suomi...22-26 Deutsch...27-32 Nederlands...33-38 Français...39-44 Italiano...45-50 Español...51-56 Português...57-62

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Termometer.se Quick-Start Manual TempKnappen

Termometer.se Quick-Start Manual TempKnappen Quick-Start Manual TempKnappen TempKnappen är ett välbeprövat system för att ta in temperaturmätdata och möjliggöra senare analys av dessa. IP-68 klassning gör TempKnappen okänslig mot fukt och väta. (ver.

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC 1(10) Introduktion VelociCal-mätarna är utrustade med ett antal olika funktioner för mätning av lufthastighet, temperatur, tryck, luftfuktighet, daggpunkt och flöde. Fältmätinstruktionen följer Mätforums

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Manual. Räknevåg 2240

Manual. Räknevåg 2240 Manual Räknevåg 2240 Innehåll Sidnr. Yttre våg. 2 Skrivarutgång Inställningar... 3 Nollsökning Nollområde Viktenhet Yttre våg Automatiskt vågbyte.. 4 Minne för sista styckevikt Automatisk summering Signal

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Handhavande. Våginstrument 204 rev. 20/3-06

Handhavande. Våginstrument 204 rev. 20/3-06 Handhavande Våginstrument 204 rev. 20/3-06 204 har 7 knappar som ger kommandon till instrumentet. Följande sidor beskriver alla knappar och deras normala funktion. Det underlättar om man har tillgång till

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100

Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100 Montage, drift och skötsel för duschenhet 300-I 24281.300.100 Ingående delar: Med i paketet skall följande finnas - Magnetventil - Elektronikmodul - Sensor med montageplatta - 2 st skruvar - 2,5 meters

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 C8313A(DCF MSF) Size: 148 x 105(mm) Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 USER MANUAL Trådlös inomhus- och utomhustermometer med alarmklocka och isvarning Modell:

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer