FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande Mätaren Teckenfönstret 3 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2."

Transkript

1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Funktioner och handhavande Mätaren Teckenfönstret Knappsatsen 3 3 Anslutningar Dataport Larmkontakt Sensor 2- och sensor 3-kontakter AC-anslutning 6 4 Sensorer 7 5 Att använda Questtempº Batteribyte 8 7 Kalibrering 8 8 Fjärrstyrd mätning 8 9 Användande av flera sensoruppsättningar Oberoende mätning på flera platser Värmeindexmätning med hänsyn till temperaturfluktuationer 9 10 Quest ISO 3-Sensoruppsättning Larm Datalagring 11

2 2(11) Introduktion Instruktioner för att styra Questtemp º15 från pc och för att skriva ut mätresultat på skrivare, se instrumentets originalmanual. 1. Inledning Questemp 15 är en kompakt, portabel värmestressmätare som beräknar värmeindex (WBGT). Värmeindex (WBGT) är en accepterad metod för att fastställa den värmebelastning en människa utsätts för. Questemp 15 mäter 3 parametrar: Lufttemperatur (T L ), naturlig våttemperatur (T V )och globtemperatur (T G ). Värmeindex (WBGT) för arbete utan direkt solljusbestrålning (inomhus): WBGT=0,7 T V + 0,3 T G Värmeindex (WBGT) för arbete i direkt solljusbestrålning (utomhus): WBGT=0,7 T V + 0,2 T G + 0,1 T L Questemp 15 visar både värmeindex för båda fallen samt även varje enskild sensoruppsättnings individuella temperatur. Det är även möjligt att, via PC, ändra konstanterna för att på så vis skapa ett eget värmeindex. Temperaturer kan visas i Celsius eller Fahrenheit. Sensoruppsättningen kan enkelt monteras loss från huvudenheten för fjärrmätning. Upp till 36 timmars registrering av temperaturdata kan lagras i det interna batterisäkrade minnet i Questemp 15. En dataport finns för koppling till en seriell eller parallell skrivare eller till dator. Temperaturlarm kan ställas in för på-plats övervakning. Larmet påverkar ett relä som kan användas för att styra externa enheter. Questemp 15 kan hårdvarumässigt uppgraderas till att klara 3 sensoruppsättningar för samtidig registrering av temperatur och värmeindex på 3 olika platser. Dessa 3 sensoruppsättningar kan också användas för att utföra mätning/vägning av värmeindex enligt ISO 7243.

3 3(11) 2. Funktioner och handhavande 2.1 Mätaren 2.2 Teckenfönstret LCD-teckenfönstret visar vald temperatur i antingen Celsius eller Fahrenheit. Indikatorer på teckenfönstrets vänstra del visar vilken avläsning som visas. Indikatorerna 1, 2, och 3 visar vilken sensoruppsättning som visas i de fall 3 sensoruppsättningar används. Indikatorn Avg visar att ett vägt medelvärde för 3 sensoruppsättningar (enligt ISO 7243) presenteras i teckenfönstret. Indikatorn Run visar att en datainsamling pågår. Lobat-indikatorn visas då batterispänningen är för låg för ett tillförlitligt mätresultat. 2.3 Knappsatsen Display Genom att trycka ner denna knapp kommer olika temperaturer visas i en cyklisk ordning: WGBT Out (värmeindex utomhus), WBGT In (värmeindex inomhus), Globe (globtemperatur), Drybulb (lufttemperatur), Wetbulb (naturliga våttemperaturen). WBGT Cust är avsett för användarspecifika vägningar. Ett värmeindexvärde visas om dessa parametrar har programmerats via PC.

4 4(11) Sensor Set Denna knapp är endast aktiverad för Questemp 15 med 3 sensoruppsättningar. Genom att trycka på denna knapp växlas mellan sensoruppsättningarna. När tre sensoruppsättningar nyttjas visas aktuell uppsättning genom indikatorn i fönstrets övre del. Avg visas också i detta läge. Detta är det vägda värdet enligt ISO 7243 enligt: WBGT VÄGT = ((2 WBGT1) + WBGT2 + WBGT3) / 4 Se vidare avsnitt 9 Användande av flera sensoruppsättningar i denna instruktion. Run/stop Med denna knapp startas/stoppas datalagringar. Run i teckenfönstret indikerar att Questemp 15 lagrar mätdata. Alla mätvärden lagras i ett intervall på 30 sekunder. När mätaren står i Runläge kan följande funktioner inte ändras: Clock, Alarm, Print Rate och Print. Clock Questemp 15 har en intern klocka. Datum och tid sparas tillsammans med lagrade mätvärden under en mätinsamling. Genom att trycka Clock en gång visas aktuell tid i 24-timmars format. För att justera klockan trycks Clock ytterligare en gång. Minutsektionen blinkar då. Genom att trycka på piltangenten ökas värdet för minuterna. Tryck Enter för att bekräfta valet. Piltangent och Enter används för att justera övriga positioner. Efter att tiden justerats visas aktuellt datum. Datum justeras på samma sätt som tiden. När justeringen bekräftas med Enter återgår mätaren till att visa temperatur. För att snabbt kontrollera tid och datum, utan att ändra inställningarna, trycks Clock följt av Enter tre gånger. Print/Rate Knappen bestämmer tidsintervallet mellan mätpunkterna vid utskrift. Questemp 15 lagrar alltid ett mätvärde var 30:e sekund oavsett inställningen med denna knapp. Det kan dock vara önskvärt att minska datamängden vid utskrift. Genom att trycka på knappen en gång visas inställt tidsintervall. Genom att trycka knappen ytterligare en gång så börjar siffrorna att blinka. Tryck Pil-knappen för att skifta mellan möjliga tidsintervall. Dessa är 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 30 samt 60 minuter. Tryck på Enter för att bekräfta valt tidsintervall. Mätaren återgår därefter till att visa temperatur. Alarm Larmknappen används för att ställa larmnivån för ett specifikt värmeindex. Genom att trycka Alarm visas -Al- i teckenfönstret samt aktuell sensoruppsättning samt värmeindex. För att ändra dessa trycks Alarm en ytterligare gång. Genom att trycka Sensor Set väljs aktuell sensorupp-sättning (1, 2, 3 eller Avg) samt genom att trycka Display väljs aktuellt värmeindex (WBGT Out, WBGT In eller WBGT Cust). Tryck Enter för att bekräfta val av värmeindex samt sensoruppsättning. För att välja mellan Celsius och Fahrenheit tryck på C/ F-knappen. Om larmgränstemperaturen är korrekt; acceptera valet med Enter. Om larmgränstemperaturen ska ändras tryck Pil-knappen. Siffran för tiondels grader börjar blinka. Ändra värdet genom tryck på Pil-knappen. Bekräfta valet med Enter. Upprepa proceduren för de övriga siffrorna. När ändring av larmgränstemperaturen har påbörjats kan inte val mellan C eller F längre göras.

5 5(11) Efter att hundratalsvärdet har valts kommer teckenfönstret visa antingen No eller Nc vilket hänvisar till önskad relästatus. No står för normalt öppen reläkontakt och innebär att reläkontakten är öppen tills larmgränsvärdet nås eller överskrids då reläkontakten sluts. Nc står för normalt sluten reläkontakt och innebär att reläkontakten är sluten tills larmgränsvärdet nås eller överskrids då reläkontakten öppnas. Detta erbjuder mycket flexibla möjligheter för anslutning till externa enheter. Välj mellan Nc och No med Pil-knappen. Bekräfta valet med Enter. För mer information om reläkontakten se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen. ºC/ºF Denna knapp bestämmer om enheten ska visas i Celsius eller Fahrenheit. Detta val styr även viken enhet som lagras och skrivs ut. Print Skrivare saknas till Questempº15. -> Pil-knappen används för att ändra menyval i programmeringsläge på Questemp 15. Enter Denna knapp bekräftar menyval som lagras i mätarens minne. Menyvalen sparas även om mätaren stängs av. Reset Tryck Reset och håll nertryckt i 3 sekunder för att rensa datalagringsminnet. Teckenfönstret räknar ner från 3 till 0 och visar tillfälligt bindestreck. On/Off Tryck On/Off för att slå på/av mätaren. Genom att hålla knappen nedtryckt i tre sekunder stängs mätaren av. Teckenfönstret räknar ner från 3 visande antingen eller Ale om automatiserad start är vald. Se avsnitt Automatiserad start i originalmanualen för mer information. Avstängning av mätaren raderar inga data från minnet.

6 6(11) 3. Anslutningar 3.1 Dataport Dataporten är en 25 pinnars D-sub kontakt som kan användas antingen till skrivare eller RS-232C. En parallell skrivare kan anslutas genom en standard IBM PC till centronics kabel (Quest modell ). Dataporten kan anslutas med en RS232C seriell skrivare via specialkabel (Quest modell ). Ytterligare så kan dataporten användas för datorkommunikation med PC via specialkabel (Quest modell ). Programmet fungerar i Windows 95 och 98 men inte i Windows XP och NT. Kopiera in programmet under a:\setup. Programmet finns på fyra disketter. Att använda Questempº15 med en dator För att ansluta Questempº15 till pc används kabel Innan programmet startas ska hårdarunyckeln anslutas bak på datorns skrivarport. Dubbelklicka på ikonen Qsuite Varningstexten: Datakällan ej funnen och ingen standarddrivrutin är angiven kommer upp två gånger. Klicka Ok. För överföring av mätdata Gå in i File och markera Load from Unit Heat stress monitor Questempº15 Under File Summery klickar man på Sessions där mätningen finns lagrad som Sessions 1. Dubbelklicka på Sessions 1. Här finns fler olika funktioner, t.ex. WGGT Sum, högst och lägst, WBGT in och WBGT out samt medelvärde av WBGT för mätperioden. Spara: Max 8 tecken +.. TxT 3.2 Larmkontakt Larmkontakten kan anslutas till externa enheter och aktiveras vid överskridande av programmerade larmgränser. Dessa kontakter kan nyttjas till extern varningsutrustning som upplyser om överskridna värden. Kontakten kan programmeras till att öppnas eller slutas vid larm. Se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen för mer information. Kontakten är 3,5 mm phonokontakt. Reläkontakterna är klassade för 1A, 30VDC och är isolerade från mätarens kretsar. *Larmkontakten får aldrig anslutas till 220 V. För kontroll av 220 V matning används ett isolerat växlingsrelä. 3.3 Sensor 2- och sensor 3-kontakter Dessa kontakter möjliggör anslutning av upp till tre sensoruppsättningar. Mätdata från dessa sensoruppsättningar kan analyseras var för sig eller kombineras till ett vägt värmeindex enligt ISO AC-anslutning Används för att ansluta en batterieliminator. Kontakten är en standard 3.5 mm phonokontakt och kräver 9-12 VDC. Polaritet + i mitten.

7 7(11) 4. Sensorer Naturliga våttemperaturen är ett mått på effekten av lufthastighet och fuktighet genom att den mäter den evaporativa avkylningen medelst en termometer med en fuktad strumpa. Questtemp 15 använder en bomullsstrumpa vilken är nedsänkt i en behållare med destillerat vatten. Vanligt kranvatten bör inte användas då detta innehåller föroreningar som kan fastna på givaren vid avdunstning och därmed ge för höga mätvärden. Om strumpan blir missfärgad bör den bytas. Vid byte av strumpa, trä av strumpan och den gamla skivformade svampen från sensorn. Trä över den nya strumpan, och se till att den når ner i behållaren. Trä sedan över den skivformade svampen över sensorn och ner i behållaren. Globtemperaturen ger ett mått på strålningsvärmen en människa utsätts för antingen genom direkt ljusbestrålning eller från heta föremål. Detta mäts med en globtermometer som består av en sensor placerad i en 150 mm svartlackerad kopparsfär. Det finns även en 50 mm glob som tillbehör. Lufttemperaturen mäter den omgivande luftens temperatur. Denna används för värmeindexmätningar utomhus i direkt solbelysning. 5. Att använda Questemp 15 När en värmeindexmätning ska göras bör Questemp 15 placeras på en höjd av 1,1 meter för stående personer och 0,6 meter för sittande. Montage på stativ är rekommendabelt för att minska blockering av lufthastighet och strålning. På undersidan av mätaren finns en standard- 1/4"x20 gänga för kamerastativ. Stå inte nära mätaren under mätning. Tillse att behållaren för naturliga våta termometern är fylld med destillerat vatten. Efter att vatten tillsatts, eller då mätaren flyttas till ett nytt mätställe, tillåt mätaren stabilisera sig i minst 10 minuter innan mätdata registreras. Starta mätaren genom att trycka On/Off-knappen. Alla segment i teckenfönstret lyses upp och därefter visas kortvarigt aktuell mjukvaruversion. Kontrollera att Lobatindikatorn inte är tänd. Om Lobat-indikatorn visas byts batterierna. Välj önskad temperaturvisning och eventuellt aktuell sensoruppsättning. Välj vilken temperaturenhet som skall visas/registreras med knappen C/ F. Om dataloggning önskas, tryck Reset varvid gamla mätdata rensas från minnet och tryck sedan Run. Om minnet ej rensas före en lagring med Run-knappen kommer nya data lagras efter de gamla tills dess att minnet blir fullt.

8 8(11) 6. Batteribyte När indikatorn Lobat lyser bör batteriet bytas. Från det att indikatorn tänds räcker batterierna till ca 8 ytterligare timmar drift med alkaliska batterier. Batteriluckan återfinns på baksidan av mätaren. Använd endast standard alkaliska 9-volts batterier. För att klockan i mätaren ska hållas uppdaterad är det rekommendabelt att behålla batterier i mätaren även när denna är avstängd. Det finns även ett litiumbatteri som klarar att hålla klockan uppdaterad under kortare tidsperioder t ex för ett batteribyte. När batterieliminator nyttjas kopplas automatiskt batteridriften från. 7. Kalibrering Med Questtemp 15 följer en kalibreringssensor med för att verifiera noggrannheten på temperatursensorerna. För att kontrollera kalibreringen, ta bort sensoruppsättningen från mätaren och plugga in kalibreringsmodulen i Questemp 15. Ställ visningsläget till C, tryck på Display-knappen och kontrollera att avläsningen på mätaren överensstämmer med vad som är tryckt på kalibreringsmodulen inom 0,5 C. Om avläsningen inte ligger inom 0,5 C skicka in mätaren för omkalibrering/service. 8. Fjärrstyrd mätning I vissa applikationer är det önskvärt att ha sensormodul och mätare åtskilda. I vissa fall kan temperatur- och/eller fuktförhållanden göra att mätaren ej kan placeras i den miljön. Sensorerna kan kopplas loss från mätaren och anslutas med upp till 30 meter kabel för så kallad fjärrstyrning. Kablar finns i olika längder. Kontakta återförsäljaren för ytterligare information. Upp till 30 meters kabel kan användas utan påverkan på mätnoggrannheten. Observera dock att miljöer med stora elektriska fält kan påverka. För att ta loss sensoruppsättningen skruvas skruvratten av och sensoruppsättning lyftes rakt upp från mätaren för att lossa kontakten mellan de båda. Förlängningskabeln med 9 pinnars kontakter kan nu kopplas in mellan sensoruppsättningen och mätaren. Ett uttag för standard 1/4"x20 gänga finns på sensoruppsättningen för stativmontage.

9 9(11) 9. Användande av flera sensoruppsättningar 9.1 Oberoende mätning av flera platser Questemp 15 med flera sensoruppsättningar kan nyttjas för att övervaka upp till 3 separata mätplatser samtidigt. Koppla in ytterligare sensoruppsättningar med förlängningskablar till kontakterna Sensor 2 och Sensor 3. Genom att trycka på Sensor Set-knappen kan valfri avläsning av temperatur/värmeindex göras på valfri sensoruppsättning. Om en sensoruppsättning ej är ansluten visas i teckenfönstret Värmeindexmätning med hänsyn till temperaturfluktuationer (ISO 7243:1989) När temperaturen som omger en person inte har ett konstant värde är det nödvändigt att bestämma värmeindex (WBGT) på tre höjder motsvarande personens anklar, bål och huvud och genomföra en vägning av dessa värden. Detta värde beräknas enligt formeln: WBGT = (WBGT HUVUD + (2 WBGT BÅL ) + WBGT ANKLAR ) / 4 Questemp 15 nyttjar alltid sensor nr 1 till den dubbla vägningen (WBGT BÅL ). Questemp 15 kommer enbart göra denna vägning i läge Avg och med samtliga tre sensoruppsättningar inkopplade. Om så inte är fallet kommer teckenfönstret visa ---. För ytterligare informations hänvisas till AFS 1997:2 Arbete i stark värme samt ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index.

10 10(11) 10. Quest ISO 3-Sensoruppsättning Questemp 15 med 3 sensoruppsättningar levereras stativ och nödvändig hårdvara för montage enligt nämnda standarder. Se figur 3 för anvisning om montering. Mätaren (med sensoruppsättning nr 1) måste monteras i centerpositionen (bål) för en korrekt vägning. Figur 2 visar en färdigt monterad uppsättning. 11. Larm Questemp 15 har en larmfunktion som signalerar användaren när ett förinställt gränsvärde för värmeindex överskrids. Denna larmgräns kan sättas till vilket WBGTindex som helst för sensor nr 1, 2, 3 eller vägt. När larmgränsen nås eller överskrids kommer tre saker signalera användaren om tillståndet: 1. Teckenfönstret kommer att blinka visandes vald temperatur och symbolen -AL-. 2. Larmreläkontakten kommer att skifta läge (Exempel: om reläläget var valt normalt öppen kommer reläkontakten slutas). 3. Följande meddelande kommer skickas via dataporten A :22:04 **** Temp. Alarm TRIGGERED ****

11 11(11) När larmgränsen efter ett larm underskrids kommer följande signaleras: 1. Teckenfönstret slutar att blinka 2. Larmreläkontakten återgår till normaltillstånd (öppet eller slutet, beroende på vad som programmerats via Alarm-knappen) 3. A :26:04 **** Temp. Alarm RESET **** Varje överskridande av larmgräns kommer att indikeras vid en utskrift. Den indikerade larmnivån är den som programmerats vid utskriftstillfället. OBS! Detta medför att larmnivåerna kan ändras före utskrift. Se avsnitt Larmreläkontroll i originalmanualen för mer information. 12. Datalagring Genom att trycka på On/Off-knappen startas alternativt stoppas datalagring. Datalagring indikeras medelst Run-indiaktorn i teckenfönstret. Data lagras sekvensiellt. Start av datalagring utan att ha rensat minnet adderar nya data efter de gamla. All data behandlas som vore det ett "block" oavsett om det blivit avbrott i tiden. Om minnet blir fullt kommer datalagringen att stoppas och indikatorn Full synas i teckenfönstret. Runindikatorn kommer också att släckas för att indikera att datalagring inte längre sker. Tryck valfri tangent för att återgå till normalläge. För att rensa all data tryck Resetknappen och håll den nedtryckt tills teckenfönstret räknat ner till 0. Om knappen släpps innan räknaren hunnit till 0 kommer inga data att raderas. En datapunkt består av tid, globtemperatur, våt temperatur och lufttemperatur. Data lagras varje 30:e sekund när mätaren är i läge Run. Questemp 15 har kapacitet att lagra 36 timmars data med en sensoruppsättning. Vid användande av flera sensoruppsättningar kommer även dess temperaturer att registreras. Användande av fler än en sensoruppsättning minskar maximala lagringstiden till 18 timmar för två sensoruppsättningar och 12 timmar för 3 sensoruppsättningar. När mätaren står i läge Run kan inställningarna i lägena Clock, Print Rate, Alarm och Print visas men ej ändras. Questemp 15 med möjlighet till tre sensoruppsättningar kommer endast att lagra data för de sensoruppsättningar som är inkopplade vid tidpunkten när Run trycks ned. Om en ytterligare sensoruppsättning installeras under en datalagring kommer dess data ej registreras. Genom att trycka Run två gånger för att stoppa och sedan starta mätning igen kommer detta att aktivera datalagring av ytterligare sensorer.

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 C8313A(DCF MSF) Size: 148 x 105(mm) Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 USER MANUAL Trådlös inomhus- och utomhustermometer med alarmklocka och isvarning Modell:

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal.

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. Svensk Quickstart-manual v. 1.01 Att tänka på: Var noga med att inte skada den vita givarsladden (logger med extern givare) genom klämning. Kontrollera alltid

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Allmänna varningar. Läs igenom dessa.

Allmänna varningar. Läs igenom dessa. NUINN Trådlös Temperatur Vakt User Guide Gratulerar till investeringen av NUINN Temperaturvakt för din eldstad. Vi är säkra på att du kommer ha mycket nytta av att få den kontroll den ger över eldning.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Insite IG 3100 Portabel syremätare

Insite IG 3100 Portabel syremätare Insite IG 3100 Portabel syremätare Insite IG 3100 Portabel syremätare Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se

Läs mer

Bruksanvisning Pyrometer ST620B

Bruksanvisning Pyrometer ST620B KONTAkTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 Stockholm Hammarby Fabriksväg 43 S-120 33 STOCKHOLM Tel +46 8-658 50 04 Fax

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

MANUAL FLERKANALS TRÅDLÖS TERMO / HYGROMETER EMR812HG

MANUAL FLERKANALS TRÅDLÖS TERMO / HYGROMETER EMR812HG MANUAL FLERKANALS TRÅDLÖS TERMO / HYGROMETER EMR812HG OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING Förpackningen innehåller 1 st huvudenhet och 1 st

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Användning av tangenterna (utanför menyn)

Användning av tangenterna (utanför menyn) Användning av tangenterna (utanför menyn) När man arbetar i BANKS mode, hantering av data minnes banker under mätande. Byte av kalibrations tabellen är inte möjlig. Grafiken av senaste signal som en kurva

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6210. Ex-utförande enligt ATEX. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6210 Ex-utförande

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument BRUKSANVISNING HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument HP23 är ett multifunktions handhållet intrument med datalagrings möjligheter. HP23 kan användas i många olika tillämpningar som stickprovskontroll

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser www.moon.se WS 2308 Innehåll Sid. 1. Introduktion 2 Funktioner 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser 5 Installera med batterieliminator. Använd kabel eller 433MHz överföring 6 Display

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor:

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor: 1(16) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Förberedelser - komma igång 4 1.2 Översikt Display Knappfunktioner Funktionsknappar Viktiga meddelande 4 2 I nledning 5 2.1 Starta/stänga av instrumentet 5 2.2

Läs mer

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Kapnometer Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Världens första underhållsfria kapnometer som andetag för andetag verifierar trakealtubläge vid intubation och lämpar

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga Trådlösa Termo-Hygrostation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid,

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer