Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok"

Transkript

1 Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok DENNA HANDBOK AVHANDLAR MERCURY SC1000 SYSTEM TACH, SC1000 SYSTEM SPEED OCH SC1000 SYSTEM MONITOR DRIFT /VARNINGSSYSTEM, OCH MÅSTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED MOTORNS INSTRUKTIONS, UNDERHÅLLS OCH GARANTIHANDBOK. OBS! System Tach och System Speed är kompatibla med: Välj Mercury Outboards tillverkade efter Maj 2001 Välj MerCruiser motorer tillverkade efter Maj 2001 System Monitor är kompatibelt med: Utombordare 2001 och efter MerCruiser 8.1/496 och efter 2001, Mercury Marine K20 401

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING System Monitor V2.0 och senare 1 Basfunktioner 1 Bildskärmar med standardinformation 1 Inställningsfel 2 Visning av information med omfång och djup 3 Varningssystem 5 Varningsskärmar 5 Att uppspåra installationsfel 5 System Monitor ; kalibrering Cal1 10 System Monitor kalibrering Cal2 13 Master reset (Huvudnollställning) 22 System tach & speed 23 Mercury SmartCraft mätare 23 Basfunktioner 23 Hastighetsmätarens bildskärmar 24 Varvräknarens bildskärmar 26 Auto Detection (Auto avkänning); motorfunktion 27 Lågfartsreglering 29 Varningssystem 31 Larmmeddelanden 32 Master reset (Huvudnollställning) 39 Varvräknarens kalibrering 40 Hastighetsmätarens kalibrering 48 Ordlista 51 Teckenförklaring för System Monitor 52 Monteringsdiagram 53 Installationstips 55 1

4 0

5 SYSTEM MONITOR V2.0 BASFUNKTIONER System Monitor är en fler funktions LCD mätare. Många olika skärmar kan aktiveras med hjälp av tangenten. Följande skärmar visas då tangenten trycks in: åtgånget bränsle, varvtal, bränsleflöde, Power trim läge, motorns temp., vattentryck, batterispänning, körsträcka (om kalibrerad), och vattendjup (om försedd med sådan givare). System Monitor startar då tändningslåset slås TILL. Skärmen inkluderar bakgrundsbelysning som möjliggör avläsning i mörker. Styrkan på bakgrundsbelysningen ställs in med knappen. Om ett larm utlöses, kommer varningsikonen ( erna) att visas. System Monitor kan kalibreras för Engelskt eller Metriskt system. Konsultera avsnittet, Cal1 kalibrering. System Monitor kan kalibreras så att trimläget visas varje gång som motorn trimmas. Konsultera avsnittet, Cal1 kalibrering. FÖRSTA IGÅNGSÄTTNING (ELLER EFTER MASTER RESET (HUVUDNOLLSTÄLLNING) Enheten visar först programvarans nivå, och därefter blinkar ordet SEt tillsammans med motorns ikon. Tryck in knappen. 1

6 SYSTEM MONITOR V2.0 Enheten börjar proceduren med Auto detection (Auto avkänning) av motortyp. I denna procedur kontrollerar System Monitor motorns kontrollmodul (ECM) för att se vilken slags motor du har, och förinställer dataövervakningens skärmar i enlighet därmed, (t ex, om System Monitor upptäcker att en inombordsmotor är ansluten till datans nätverk, stänger den av motorns/drevets samtliga TRIM funktioner, eftersom dessa inte används med en sådan motor). Avsikten är att underlätta första inställning. OBS! Om du ser det blinkande meddelandet, (A) none efter det att Auto avkänning inträffat, kan mätaren inte hitta någon motor. Kontrollera då att kablarna är rätt anslutna. Om du får ett av de följande, andra blinkande meddelanden: (B) Stbd eller, (C) nost, skall du konsultera, Felinställningsavsnittet. A) B) C) OBS! Om 2001 dyker upp under Auto avkänning, har mätaren upptäckt att din motor är äldre än årsmodell Du måste därför manuellt välja din motortyp. Använd knappen och bläddra genom valen. Stnd = Stern Drive, Inbd = Inboard, JEtd = Jet Drive, Out2 = Utombordare 2 taktare, Out4 = Utombordare 4 taktare. Tryck in för att fortsätta. Bildskärmar med standardinformation Startskärm: Vid igångsättningen visar en tillfällig skärm programvaraversion för det nuvarande System Monitor under 1 sekund, följt av en 4 sekunders visning av motorns körtid. 2

7 SYSTEM MONITOR V2.0 ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR OBS! Skärmar kan slås på/av i Cal1. Konsultera sidan 13. Varvtalsskärm: Varvräknare Visar motorns varvtal (RPM). Åtgånget bränsle skärm: System Monitor visar ungefärligen hur mycket bränsle som åtgått sedan senaste nollställning. Nollställning av åtgånget bränsle nollställer skärmen. Du kan utföra en Nollställning av åtgånget bränsle när som helst, genom att samtidigt trycka på och knapparna ett ögonblick. Bränsleflödesskärm: System Monitor visar nuvarande, beräknad åtgång av bränsle i Gallons per timme (Gal/hr) eller Liter per timme (Ltr/hr). Trimlägesskärm: Visar motorns trimläge upp till maximalt läge, och därefter visar den trailerläge. 0 = ned, 10 = maximalt trim, och 25 = fullt trailerläge. System Monitor kan kalibreras så att trimläget visas var gång trimkontakten används. Konsultera kalibreringsavsnittet Cal1 för detaljer. 3

8 SYSTEM MONITOR V2.0 Motorns temperaturskärm: Visar motortemperaturen i Fahrenheit ( F) eller Celsius ( C). OBS! Du kan ändra till Celsius inom Cal1. Konsultera kalibreringsavsnittet. Sidorna Skärm med kylsystemets vattentryck: Visar motorns vattentryck i Psi eller Bar. Skärm med oljetemperatur: Visar motorns oljetemperatur i Fahrenheit ( F) eller Celsius ( C). Skärm med motorns oljetryck: Visar oljetrycket i Psi eller Bar. 4

9 SYSTEM MONITOR V2.0 Skärm med batterispänning: Visar batteriets spänningsnivå (tillstånd). Visning av information med omfång och djup Omfångsskärm: Visar beräknad körsträcka baserat på aktuell bränsleförbrukning och hur mycket bränsle som finns i den tank som är ansluten till systemet. Det visade talet är en beräkning av den sträcka du kan köra på återstående bränsle i nuvarande hastighet. OBS! För att aktivera denna skärm måste du utföra Kalibrering av bränsletank i Cal2. Konsultera kalibreringsavsnittet Cal2. OBS! Du måste ha ett paddelhjul eller en pitottrycksgivare anslutet till systemet. 5

10 SYSTEM MONITOR V2.0 Vattendjupsskärm: Visar vattendjupet under givaren (om ansluten). Larmfunktion för grunt vatten Du kan ställa in ett larm som utlöses då båten når ett vattendjup som understiger det inställda. Inställning av grundvattenslarm. 1. Skärmen med vattendjup måste visas. Säkerställ att detta djup är aktiverat i Cal2. Konsultera kalibreringsavsnittet, Cal2. 2. Tryck in och knapparna samtidigt i 3 sekunder. 3. Larmets på eller av meny visas. 4. Tryck in knappen för att växla till PÅ. 5. Tryck på knappen för att spara. button to save. 6. Vattendjupets nummer blinkar. Tryck in knappen för att ställa in det blinkande numret till önskat larmdjup. Största djup är 30 m och minsta djup är 60 cm. 7. Tryck in knappen för att spara. 6

11 SYSTEM MONITOR V2.0 VARNINGSSYSTEM OBS! Larmvarningarna kan variera beroende på din motortyp. Vissa angivna varningar kanske inte rör din motor. Konsultera motorhandboken för en komplett lista över motorvarningar. OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Varningssystemet i System Monitor omfattar bildskärm, varningshorn och Motorns övervakningssystem. Varningshornet sitter placerat i fjärreglaget eller är en del av tändningslåsets kabelstam. Larmvarningar Då ett problem upptäckts ljuder varningshornet, och problemorsakens ikon dyker upp på skärmen. Om problemet kan förorsaka omedelbar motorskada Hornet ljuder oavbrutet, och Motorns övervakningssystem angriper problemet genom att begränsa motorns effekt. Sänk omedelbart hastigheten till tomgång, och läs varningsmeddelandena på följande sidor, som ger råd om vad som behöver göras. Om detta problem inte kommer att orsaka omedelbar skada ljuder hornet, men inte oavbrutet. Läs varningsmeddelandena på följande sidor, som ger råd om vad som behöver göras. Om [Mode] knappen trycks till en annan skärm, kommer den blinkande larmsignalen att fortsätta blinka och indikera att problemet kvarstår. Motorns övervakningssystem Övervakar motorns kritiska sensorer för tidiga problemindikationer. Systemet reagerar på ett problem genom att sänka motorns effekt och därmed bibehålla säkra körförhållanden. VARNINGSSKÄRMAR Engine Guardian System (Motorns övervakningssystem). ECM:n övervakar kritiska sensorer för tidiga problemindikationer. Systemet reagerar på ett problem genom att sänka motorns effekt och därmed bibehålla säkra körförhållanden. System Monitor visar larmet. Varningssystemet påkallar förarens uppmärksamhet på det potentiella problemet. Konsultera följande sidor, där problemet förklaras och hur man korrigerar det. 7

12 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm överhettning: Klock och temperaturikonerna visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren om att kylsystemets vattentryck är otillräckligt. Motorns övervakningssystem börjar begränsa motoreffekten. Minska omedelbart hastigheten till tomgång om motorn överhettas. Växla till Neutral. För utombordare: kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. OBS! Gasreglaget måste ställas tillbaka till tomgångsläget för att systemet skall återställas. UTOMBORDARE: Om inget vatten kommer ut ur skvallerstrålen, eller om flödet är ojämnt, skall du stänga av motorn och kontrollera om kylvattenintagets hål är tilltäppta. Om ingen tilltäppning påträffas, kan det tyda på blockering i kylsystemet eller ett problem i vattenpumpen. Låt din återförsäljare inspektera motorn. Om motorn körs överhettad, leder det till motorskada. Se följande OBS!. UTOMBORDARE: Om skvallerstrålens flöde är stadigt, men varningshornet fortsätter att ljuda, kan kylvattnet fortfarande vara otillräckligt eller ett motorproblem. Stäng av motorn och låt din återförsäljare kontrollera problemet. Om motorn körs överhettad, leder det till motorskada. Se följande OBS!. OBS! Om du strandat, skall du stänga av motorn och låta den kylas av. Normalt ger det sedan lite ytterligare körning på lågt varvtal innan motorn börjar överhettas igen. Överhettningsproblemet måste korrigeras innan normal körning återupptas. 8

13 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm lågt vattentryck: Dessa Klock och temperaturikoner visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren om att kylsystemets vattentryck är otillräckligt. Motorns säkerhetssystem börjar begränsa motoreffekten. Några av orsakerna bakom otillräckligt vattentryck är (1) strypta vattenintagshål, (2) blockering i kylsystemet eller problem med vattenpumpen. Att köra motorn med kylvattenintagets hål ovanför vattenytan. OBS! Gasreglaget måste ställas tillbaka till tomgångsläget för att systemet skall återställas. Om varningssystemet utlöses, måste hastigheten omedelbart sänkas till tomgång. Växla till Neutral. För utombordare: kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. UTOMBORDARE: Om inget vatten kommer ut ur skvallerstrålen, eller om flödet är ojämnt, skall du stänga av motorn och kontrollera om kylvattenintagets hål är tilltäppta. Om ingen tilltäppning påträffas, kan det tyda på blockering i kylsystemet eller ett problem i vattenpumpen. Låt din återförsäljare inspektera motorn. Fortsatt körning med motor utan tillräckligt vattentryck kommer att överhetta motorn. UTOMBORDARE: Om varningssignalerna upphör, och skvallerstrålens flöde är stadigt, skall du låta motorn återgå till normal körning. Om däremot varningssystemet utlöses gång på gång, bör du låta din återförsäljare inspektera utombordaren. 9

14 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm låg oljereserv Utombordare 2 taktare: Klock och oljeikonerna visas, och varningshornet börjar ljuda i fyra stötar varannan minut, och därmed varna föraren om att oljenivån i reservoljans motormonterade tank är MYCKET låg. Då oljan börjar ta slut, ljuder hornet oavbrutet, och Motorns säkerhetssystem börjar begränsa motorns effekt. Den motormonterade oljetanken OCH den separata oljebehållaren måste fyllas (Konsultera avsnittet; Bränsle och olja). Larm oljepumpsproblem: Klock, Motor och Oljeikoner visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren att oljepumpen har upphört att fungera elektriskt. Ingen smörjolja pumpas till motorn. Stäng av motorn så snart som möjligt. Motorns säkerhetssystem börjar begränsa motorns effekt. Konsultera återförsäljaren om hjälp. 10

15 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm överhettning i motor: Klock ikonen visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren om att motorns varvtal överstiger det högst tillåtna. Systemet kommer automatiskt att sänka varvtalet till inom tillåten gräns. OBS! Varvtalet i din motor skall aldrig nå högsta gränsen för att aktivera systemet, utom om propellern suger luft, en felaktig propeller används, eller om propellern är defekt. Om motorn fortsätter att rusa, skall du låta din återförsäljare inspektera den. Larm vatten i bränslet: Klock och Bränsle ikonen dyker upp, och varningshornet börjar ljuda en serie om 4 stötar varannan minut då det vattenavskiljande bränslefiltret är fullt. Vattnet kan avlägsnas från filtret på vissa motorer. Konsultera Underhållsavsnittet, vad gäller anvisningar för avlägsnande av filter. Larm låg bränslenivå: Klock och Bränsle ikonen visas, och varningshornet ljuder i en serie om 4 stötar. Detta larm inträffar då bränsletanken har mindre än 1/8 av sin volym kvar. Då de 4 stötarna har ljudit, hörs inte detta larm igen, utom om samma tillstånd föreligger vid nästa start. 11

16 SYSTEM MONITOR V2.0 VARNINGSSYSTEM OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Alarm Engine Malfunction (Larm motorproblem): Klock och Motor ikonen visas för att informera föraren att ett motorproblem inträffat. Om varningssystemet avkänner kan orsaka permanent motorskada, börjar Motorns övervakningssystem att begränsa motorns effekt. Konsultera återförsäljaren om hjälp. Att uppspåra installationsfel A) System Monitor blinkar ett none meddelande då ingen kommunikation förekommer mellan System Monitor och en ECM. Kontrollera att kablarna inte är lösa. Utför Master reset (Huvudnollställning), och försök Auto detecting (Auto avkänning) igen. (Konsultera sidan 22 för Master Reset (Huvudnollställning).) B) System Monitor blinkar ett Stbd meddelande då fler än en Stbd ECM finns ansluten på SmartCraft nätverket. ECM:erna behöver konfigureras till korrekt motorplacering med hjälp av DDT eller Quicksilver Diagnosinstrument. C) System Monitor blinkar ett nost meddelande då inga Stbd ECM:er finns anslutna på SmartCraft nätverket. ECM:erna behöver konfigureras till korrekt motorplacering med hjälp av DDT eller Quicksilver Diagnosinstrument. A) C) B) 12

17 CAL1 Kalibrering SYSTEM MONITOR V2.0 Cal1 Display Calibrations: (Kalibreringar Cal1) (På eller Av) Trim menyskärm Trimkalibrering Val av Engelska eller Metriska enheter Val av omfångsenheter (På eller Av) Djup, Trim, Motortemperatur, Oljetryck, Oljetemperatur, Vattentryck, Volt, Motortimmar, och Datasimulatorsidor. ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR. 1. Vrid tändningsnyckeln till ON. 2. Tryck in och håll och i 3 sekunder för att se kalibreringsskärmen Cal1. Gå in i Cal1 genom att släppa knapparna. 3. Tryck in knappen för att gå vidare genom kalibreringsfunktionerna Cal1. 4. Tryck in och håll och i 3 sekunder för att spara ändringar och gå ur kalibreringsskärmen Cal1. Huvudskärm CAL1 Tryck in knappen för att gå vidare till nästa kalibreringsskärm. OBS! Om knappen trycks in i denna huvudskärm, överförs du direkt in i Cal2. Trim menyskärm (På eller Av) : Om du vill se bildskärmen för Power trim under tiden som du trimmar motorn, skall du kalibrera så här: Då menyskärmen visas, och numret blinkar, skall du trycka in knappen och välja 1= PÅ eller 0= AV. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. 13

18 SYSTEM MONITOR V2.0 Kalibrering CAL 1 Inställning av trimgivare: Ställ in trimgivaren så här: Kalibrering 0.0 Ordet Trim, och NED pilen skall blinka. Använd trimkontakten och trimma NED/IN enheten fullt. Tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till inställningen Kalibrering Kalibrering 10.0 Ordet Trim, och NED och UPP pilarna skall blinka. Trimma UT enheten helt (ej trailerläge). Tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till inställningen Kalibrering Kalibrering 25.0 Ordet Trim, och UPP pilen skall blinka. Använd trimkontakten och trimma UT enheten till fullt trailerläge. Tryck in knappen för att spara. Tryck in till nästa funktion. knappen för att gå vidare 14

19 Kalibrering CAL 1 SYSTEM MONITOR V2.0 Val av Engelska eller Metriska avläsningar: System Monitor låter dig visa avläsningarna i standard SAE, (det engelska systemet), eller det Metriska systemet. Tryck in knappen för att växla mellan enheterna SAE (engelska systemet) Metriska systemet Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Val av omfångsavläsningar: System Monitor låter dig visa avläsningarna i Miles, Nautiska mil eller Kilometer. Tryck in knappen för att växla mellan enheterna. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Val av datasida: Välj om du vill visa sidor med Djup, Trim, Motortemperatur, Oljetryck, Oljetemperatur, Vattentryck, Volt, Motortimmar och Datasimulator eller inte. OBS! Den anslutna motorn stöder nödvändigtvis inte alla skärmfunktioner. Tryck in Tryck in knappen för att växla mellan enheterna. knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. 15

20 Kalibrering, CAL2 Kalibreringar CAL2: SYSTEM MONITOR V2.0 Frekvensinställning av paddelhjulets hastighetsgivare Inmatningsinställning för pitotgivarens vattentryck Multiplikator för vattentrycket i pitotens hastighetsgivare Kalibrering av bränsletank 1. Vrid tändningsnyckeln till ON. 2. Tryck in och håll och, System Monitor visar först Cal1,och sedan, efter 6 sekunder Cal2. Släpp knapparna för att gå in i kalibreringsskärmen Cal2. 3. Tryck in knappen för att gå vidare genom kalibreringsfunktionerna Cal2. 4. Tryck in och håll och i 3 sekunder för att lämna kalibreringsskärmen Cal2. Huvudskärm CAL2 Inmatningsinställning för pitotgivarens vattentryck (SPd1 eller SPd2): Välj PSI på Pitotens vattentrycksgivare på motorn. Tryck in knappen för att välja 1= 100 PSI eller 2= 200 PSI. Standard PSI inmatning på vanliga Mercury produkter är 100 PSI. Vissa High Performance applikationer kan kräva 200 Psi. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. 16

21 SYSTEM MONITOR V2.0 System Monitor ; kalibrering CAL2 Multiplikator för vattentrycket i pitotens hastighetsgivare (1.XX): Denna multiplikator kan användas vid justering av pitotgivarens hastighet så att den matchar den hastighet som uppnåtts på GPS eller ett radarinstrument. Tryck in knappen för att välja ändring. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Frekvensinställning av paddelhjulets hastighetsgivare: Frekvensen kan ändras så att den överensstämmer med kraven i olika givare. Frekvensen i Mercury Marines tillhandahållna givare för paddelhjul är 4.9 (hz/mile). Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Funktionen för System Monitor av bränsletankens nivå kan ställas in med tre olika metoder: Första metoden: Gör ingenting. Längsgående avläsning, baserad på obearbetade givarvärden. I detta funktionstillstånd tas inga från standard avvikande tankar i beaktande. Andra metoden: Genom att följa proceduren för tankkalibrering (se beskrivning på sidorna 18 21), men utan att fylla på bränsle. System Monitor tillhandahåller ett beräknat omfångsvärde baserat på en linjär interpolation av givarens omfångsvärden. I detta funktionstillstånd beaktas inga tankar som avviker från standard. Tredje metoden: Genom att följa proceduren för tankkalibrering (se beskrivning på sidorna 18 21) visar hela System Monitor ett beräknat omfångsvärde som beaktar bränsletankens utseende. 17

22 SYSTEM MONITOR V2.0 System Monitor ; kalibrering CAL2 Kalibrering av bränsletank: 1. Bläddra med hjälp av tangenten tills du ser t1. t1 innebär att du har påbörjat Kalibrering av bränsletank Tryck in en gång till. 3. Du ser ordet no och gastankens ikon. Skriv volymen i tank 1 i liter med tangenten. OBS! Ordet no försvinner inte förrän mätaren upptäcker en tank som är ansluten till systemet. Utan en ansluten tank kan du inte skriva in någon volym. 4. Tryck in en gång till. 5. Du ser t2. t2 innebär att du har påbörjat Kalibrering av bränsletank Tryck in en gång till. 7. Du ser ordet no och gastankens ikon. Skriv in volymen i tank 2 i liter med tangenten. OBS! Ordet no försvinner inte förrän mätaren upptäcker en tank som är ansluten till systemet. Utan en ansluten tank kan du inte skriva in någon volym. OBS! Tank 2 behöver inte vara en bränsletank. Det kan vara en oljetank, t ex. Gå till sidan 21 för val av tank 2. 18

23 SYSTEM MONITOR V2.0 Då volymerna har matats in, måste du: Vill du kalibrera bränsletanken t1? (Mätaren tillåter ingen kalibrering av bränsletanken förrän volymen har matats in). Tryck in knappen för att välja 0= off eller 1= on. Tryck på 1 för följande kalibreringsskärmar. Kalibrering 0 % Visningen 0 % alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till kalibreringens 25 % inställning. Kalibrering 25 % Den 25 % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in till kalibreringens 50 % inställning. knappen för att gå vidare 19

24 SYSTEM MONITOR V2.0 System Monitor ; kalibrering CAL2 Kalibrering 50 % Den 50 % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in till kalibreringens 75% inställning. knappen för att gå vidare Kalibrering 75 % Den 75 % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in till kalibreringens FULL inställning. knappen för att gå vidare Kalibrering FULL FULL % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslemängden för att fylla tanken, och tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till nästa funktion. OBS! Under installationen av bränsletankens kablar får ingen jordkabel kopplas mellan Mercurys kabelstam och bränsletanken om bränsletanken är jordad till batteriet. 20

25 SYSTEM MONITOR V2.0 Du har nu avslutat kalibreringen av tank 1, och du ser t2. Ändra t20 till en 1:a (på). Tryck in knappen, och en blinkande tankikon dyker upp. Tryck in knappen, och välj ändamål för tank nr. 2 (olja, bränsle eller vatten/avfall). Tryck in knappen för att fortsätta. OBS! Om du väljer olja eller vatten/avfall, behövs ingen ytterligare kalibrering. Upprepa proceduren för tankkalibrering se sidorna 19 och 20 om du vill kalibrera den andra tanken. Master reset (Huvudnollställning): Du kan nollställa den fabriksinställda förinställningen genom kommando i Master Reset (Huvudnollställning). 1. Håll och intryckta i cirka 12 sekunder. Du ser ordet dflt försvinna från knapparna. 2. Håll omedelbart och intryckta igen, tills enheten räknat ned till noll Meddelandet SEt blinkar på skärmen, vilket indikerar att enheten har nollställts till förinställda fabriksvärden. 21

26 SYSTEM MONITOR V2.0 WARNING: Då en Master reset (Huvudnollställning) utförs, nollställs enheten till alla förinställda fabriksvärden, vilket eliminerar behovet av kalibreringar under produktens installation. 22

27 SYSTEM TACH & SPEED Varvräknare Hastighetsmätare BASFUNKTIONER Igångsättning: Varje mätare startar då tändningslåset slås TILL. Mätarna förblir aktiva så länge som tändningslåset är TILL slaget. Vid första igångsättning av en mätare, eller efter en Master reset (Huvudnollställning), visar mätarna Auto detect (Auto avkänning). Då [Mode] knappen trycks in, fastställer mätaren automatiskt motorns typ. Dataövervakningens skärmar nollställs i enlighet därmed. Avsikten är att underlätta första igångsättning. Om mätaren visar varningen No Starboard Engine eller Multiple Engines, måste korrekt motor väljas (babord och styrbord) med hjälp av en DDT från Mercury. Utför Master Reset (Huvudnollställning) och Auto Detect (Auto avkänning) igen. (Konsultera sidan 39 för Master reset [Huvudnollställning]). Belysning: Ljusstyrka och kontrast kan justeras. Knappar: Använd MODE knappen vid val av informationsskärmar. Använd + och knapparna för inställning av varvtal under lågfartsreglering och mätarkalibreringar. Lågfartsreglering: Tillåter föraren att ställa in och reglera motorns tomgångsvarvtal vid trolling utan användande av gasreglage. Motorns säkerhetssystem: Övervakar motorns kritiska sensorer för tidiga problemindikationer. Systemet reagerar på ett problem genom att sänka motorns effekt och därmed bibehålla säkra körförhållanden. Varningssystem: Systemet utlöser varningshornet, och visar ett varningsmeddelande. 23

28 SYSTEM TACH & SPEED BASFUNKTIONER (forts.) Digital bildskärm: Visar följande motorinformation. Varvräknarens bildskärm: BEROENDE PÅ TYP AV MOTOR Motorns inkörning Motorns temperatur Oljans Psi Trim och R/MIN Trim och Vattentryck Vattentryck Batterispänning och Motortimmar Bränsleflöde och Åtgånget bränsle Varvtal Hastighetsmätarens bildskärm: BEROENDE PÅ TYP AV MOTOR Hastighet Åtgånget bränsle COG/SOG Om GPS inmatning Distans och bränsle till körmål om sådant finns inprogrammerat i GPS (extrautr.) Klocka Luft /vattentemp. Omedelbar och Genomsnittlig bränsleekonomi Mätare för körd sträcka Bränsletanksnivåer Oljetanksnivåer Färskvattentank2 eller Nivå ( er) Avfallsvattennivå ( er) eller Dubbelmontage Trim och R/MIN synkroniseringsinstrument Bränsleomfång Bränsleekonomi Mätare för körd sträcka 24

29 SYSTEM TACH & SPEED 1 Hastighetsmätare Forts. på nästa sida HASTIGHETSMÄTARENS BILDSKÄRMAR ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR. Då tändningen är TILL slagen visar hastighetsmätaren den skärm som visades precis innan tändningen slogs FRÅN. Tryck på MODE för att växla bildskärmar. Du kan återgå till föregående skärm genom att hålla ned MODE i 2 sekunder. Därmed kastas visningens ordningsföljd om. OBS! Avläsningar kan visas i engelska (amerikanska) eller metriska enheter. Konsultera; Kalibreringar. OBS! Beskrivningarna visas nödvändigtvis i ordningsföljd på mätaren. Denna ordningsföljd ändras beroende på typ av motor. 1. Klocka Temp Klocka, lufttemperatur och vattentemperatur. Luft och vattentemperaturens sensorer måste anslutas innan avläsningar kan göras. 2. Bränslenivå Visar hur mycket bränsle som återstår. 3. Oljenivå Visar hur mycket motorolja som återstår, eller vatten /avloppstankens nivå (om installerad). 4. R/MIN synkroniseringsinstrument Endast dubbelmontage Övervakar varvtalen i båda motorerna. 5. Trimsynkroniseringsinstrument Endast dubbelmontage Visar båda motorernas trimläge. Gör det lättare att hålla lika trimnivåer. 25

30 SMART TACH & SPEED Hastighetsmätare HASTIGHETSMÄTARENS BILDSKÄRMAR (forts.) 6. Körsträcka Den beräknade körsträckan är baserad på hastighet, bränsleåtgång och hur mycket bränsle som återstår i tanken. De visade talen indikerar en beräkning av den sträcka du kan köra med återstående bränsle. Hastighetsinmatning krävs (Paddelhjul, Pitottryck eller GPS). 7. Bränsleekonomi Skärmen visar genomsnittlig AVG bränsleåtgång, samt Omedelbar INST bränsleekonomi. De visade talen indikerar miles per gallon MPG eller kilometer per liter KM/L. Nollställning bränsle Välj bildskärm och tryck in MODE och TROLL knapparna. 8. Mätare för körd sträcka Visar hur långt du kört sedan senaste nollställning av mätaren. Nollställning av mätare för körd sträcka Välj bildskärm och tryck in MODE och TROLL knapparna. 9. Digital hastighetsmätare Kan visa båtens hastighet i miles/tim, kilometer/tim, eller nautiska mil/tim. Den digitala hastighetsmätaren (LCD) fortsätter att öka även om StEt är vid maximalt läge. Hastighetsmätaren kommer att använda paddelhjulet för de lägre fartavläsningarna, men ändrar till GPS (om ansluten) för högfartsmätningar. (Överföringspunktens inställning finns beskriven i Cal2, sidan 45.) 26

31 SYSTEM TACH & SPEED 1 2 ENG F Varvräknare PSI WATER PSI Forts. på nästa sida VARVRÄKNARENS BILDSKÄRMAR ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR. Då tändningen är TILL slagen visar varvräknaren den skärm som visades innan tändningen stängdes AV. Tryck på MODE för att växla bildskärmar. Du kan återgå till föregående skärm genom att hålla ned MODE i 2 sekunder. Därmed kastas visningens ordningsföljd om. OBS! Avläsningar kan visas i engelska (amerikanska) eller metriska enheter. Konsultera; Kalibrering. 1. Motorns inkörning Visar den tid som återstår av inkörningsperioden för en ny motor. Denna skärm försvinner automatiskt då inkörningsperioden är avslutad. 2. Temperature Visar motorns kylvätsketemperatur, från Kall till Varm. 3. Power trim vinkel: Visar utombordarens eller sterndrevet trimvinkel upp till maximal vinkel, och sedan visar den trailervinkeln. 0 = ned, 10 = maximal trim, och 25 = full trailervinkel. 4. Power trim vinkel Vattentryck Visar motorns trimvinkel och kylsystemets vattentryck. 5. Vattentryck: Visar kylsystemets vattentryck vid motorn. 6. Oljetryck (ej visat ovan) Visar motorns oljetryck i Psi eller Bar. 27

32 SYSTEM TACH & SPEED Varvräknare 7 VOLT 13.6 HRS FUEL USED VARVRÄKNARENS BILDSKÄRMAR (forts.) 7. Batterispänning Visar batteriets spänning. Registrerar också motorns körtid. 8. Bränsleflöde Visar hur mycket bränsle som används per/tim. (i gallons eller liter). 9. Digital varvräknare: Visar motorns hastighet i varv per minut (R/MIN). 28

4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR

4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR STEYR MOTORS MARINMOTORER 4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR HANDBOK FÖR ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH GARANTI Produktnr Z001140-6 1. utgåva Januari 2013 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Bruksanvisning F 800 R

Bruksanvisning F 800 R Bruksanvisning F 800 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Instruktions manual. SD Logo is a trademark of SD-3C, LLC

Instruktions manual. SD Logo is a trademark of SD-3C, LLC Instruktions manual SD Logo is a trademark of SD-3C, LLC NOTIS Alla instruktioner, garantier och andra liknande dokument kan ändras efter beslut av Horizon Hobby, Inc. För aktuell produktlitteratur, besök

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer

Användarhandbok Panda 4500

Användarhandbok Panda 4500 Manual 001 Användarhandbok Panda 4500 Slätthultsvägen 12 474 31 Ellös Tel 0304-36030 Fax 0304-36039 www.italnordic.se info@italnordic.se Viktigt information till ägaren Det är viktigt att läsa igenom installation-

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT användarhandbok November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Den här användarhandboken skyddas av upphovsrättslagen och får inte

Läs mer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Ikoner och delar på skärmen... 8 3 Använda knapparna... 9 3.1 Använda bakgrundsbelysning och knapplås... 11 4 Komma igång... 12 5 Anpassa din Suunto

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.5 ANVÄNDARGUIDE 2 1 SÄKERHET... 6 2 Komma igång... 8 2.1 Knappar och menyer... 8 2.2 Konfigurera... 9 2.3 Justera inställningarna... 12 3 Egenskaper... 14 3.1 Aktivitetsövervakning...

Läs mer

Instruktionsbok R 1200 GS Adventure

Instruktionsbok R 1200 GS Adventure BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok R 1200 GS Adventure Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

LPS 3000 Dynamometer

LPS 3000 Dynamometer LPS 3000 Dynamometer Bruksanvisning 1 / 99 UTGÅVA Utgåva 4 av bruksanvisning daterad 2004-05-24 D1 0523BA1-GB04 Version mjukvara V1.07.000. Bruksanvisningen har framställts av MAHA, Haldenwang och är översatt

Läs mer