Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok"

Transkript

1 Tillägg till Instruktions, underhålls och garantihandbok DENNA HANDBOK AVHANDLAR MERCURY SC1000 SYSTEM TACH, SC1000 SYSTEM SPEED OCH SC1000 SYSTEM MONITOR DRIFT /VARNINGSSYSTEM, OCH MÅSTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED MOTORNS INSTRUKTIONS, UNDERHÅLLS OCH GARANTIHANDBOK. OBS! System Tach och System Speed är kompatibla med: Välj Mercury Outboards tillverkade efter Maj 2001 Välj MerCruiser motorer tillverkade efter Maj 2001 System Monitor är kompatibelt med: Utombordare 2001 och efter MerCruiser 8.1/496 och efter 2001, Mercury Marine K20 401

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING System Monitor V2.0 och senare 1 Basfunktioner 1 Bildskärmar med standardinformation 1 Inställningsfel 2 Visning av information med omfång och djup 3 Varningssystem 5 Varningsskärmar 5 Att uppspåra installationsfel 5 System Monitor ; kalibrering Cal1 10 System Monitor kalibrering Cal2 13 Master reset (Huvudnollställning) 22 System tach & speed 23 Mercury SmartCraft mätare 23 Basfunktioner 23 Hastighetsmätarens bildskärmar 24 Varvräknarens bildskärmar 26 Auto Detection (Auto avkänning); motorfunktion 27 Lågfartsreglering 29 Varningssystem 31 Larmmeddelanden 32 Master reset (Huvudnollställning) 39 Varvräknarens kalibrering 40 Hastighetsmätarens kalibrering 48 Ordlista 51 Teckenförklaring för System Monitor 52 Monteringsdiagram 53 Installationstips 55 1

4 0

5 SYSTEM MONITOR V2.0 BASFUNKTIONER System Monitor är en fler funktions LCD mätare. Många olika skärmar kan aktiveras med hjälp av tangenten. Följande skärmar visas då tangenten trycks in: åtgånget bränsle, varvtal, bränsleflöde, Power trim läge, motorns temp., vattentryck, batterispänning, körsträcka (om kalibrerad), och vattendjup (om försedd med sådan givare). System Monitor startar då tändningslåset slås TILL. Skärmen inkluderar bakgrundsbelysning som möjliggör avläsning i mörker. Styrkan på bakgrundsbelysningen ställs in med knappen. Om ett larm utlöses, kommer varningsikonen ( erna) att visas. System Monitor kan kalibreras för Engelskt eller Metriskt system. Konsultera avsnittet, Cal1 kalibrering. System Monitor kan kalibreras så att trimläget visas varje gång som motorn trimmas. Konsultera avsnittet, Cal1 kalibrering. FÖRSTA IGÅNGSÄTTNING (ELLER EFTER MASTER RESET (HUVUDNOLLSTÄLLNING) Enheten visar först programvarans nivå, och därefter blinkar ordet SEt tillsammans med motorns ikon. Tryck in knappen. 1

6 SYSTEM MONITOR V2.0 Enheten börjar proceduren med Auto detection (Auto avkänning) av motortyp. I denna procedur kontrollerar System Monitor motorns kontrollmodul (ECM) för att se vilken slags motor du har, och förinställer dataövervakningens skärmar i enlighet därmed, (t ex, om System Monitor upptäcker att en inombordsmotor är ansluten till datans nätverk, stänger den av motorns/drevets samtliga TRIM funktioner, eftersom dessa inte används med en sådan motor). Avsikten är att underlätta första inställning. OBS! Om du ser det blinkande meddelandet, (A) none efter det att Auto avkänning inträffat, kan mätaren inte hitta någon motor. Kontrollera då att kablarna är rätt anslutna. Om du får ett av de följande, andra blinkande meddelanden: (B) Stbd eller, (C) nost, skall du konsultera, Felinställningsavsnittet. A) B) C) OBS! Om 2001 dyker upp under Auto avkänning, har mätaren upptäckt att din motor är äldre än årsmodell Du måste därför manuellt välja din motortyp. Använd knappen och bläddra genom valen. Stnd = Stern Drive, Inbd = Inboard, JEtd = Jet Drive, Out2 = Utombordare 2 taktare, Out4 = Utombordare 4 taktare. Tryck in för att fortsätta. Bildskärmar med standardinformation Startskärm: Vid igångsättningen visar en tillfällig skärm programvaraversion för det nuvarande System Monitor under 1 sekund, följt av en 4 sekunders visning av motorns körtid. 2

7 SYSTEM MONITOR V2.0 ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR OBS! Skärmar kan slås på/av i Cal1. Konsultera sidan 13. Varvtalsskärm: Varvräknare Visar motorns varvtal (RPM). Åtgånget bränsle skärm: System Monitor visar ungefärligen hur mycket bränsle som åtgått sedan senaste nollställning. Nollställning av åtgånget bränsle nollställer skärmen. Du kan utföra en Nollställning av åtgånget bränsle när som helst, genom att samtidigt trycka på och knapparna ett ögonblick. Bränsleflödesskärm: System Monitor visar nuvarande, beräknad åtgång av bränsle i Gallons per timme (Gal/hr) eller Liter per timme (Ltr/hr). Trimlägesskärm: Visar motorns trimläge upp till maximalt läge, och därefter visar den trailerläge. 0 = ned, 10 = maximalt trim, och 25 = fullt trailerläge. System Monitor kan kalibreras så att trimläget visas var gång trimkontakten används. Konsultera kalibreringsavsnittet Cal1 för detaljer. 3

8 SYSTEM MONITOR V2.0 Motorns temperaturskärm: Visar motortemperaturen i Fahrenheit ( F) eller Celsius ( C). OBS! Du kan ändra till Celsius inom Cal1. Konsultera kalibreringsavsnittet. Sidorna Skärm med kylsystemets vattentryck: Visar motorns vattentryck i Psi eller Bar. Skärm med oljetemperatur: Visar motorns oljetemperatur i Fahrenheit ( F) eller Celsius ( C). Skärm med motorns oljetryck: Visar oljetrycket i Psi eller Bar. 4

9 SYSTEM MONITOR V2.0 Skärm med batterispänning: Visar batteriets spänningsnivå (tillstånd). Visning av information med omfång och djup Omfångsskärm: Visar beräknad körsträcka baserat på aktuell bränsleförbrukning och hur mycket bränsle som finns i den tank som är ansluten till systemet. Det visade talet är en beräkning av den sträcka du kan köra på återstående bränsle i nuvarande hastighet. OBS! För att aktivera denna skärm måste du utföra Kalibrering av bränsletank i Cal2. Konsultera kalibreringsavsnittet Cal2. OBS! Du måste ha ett paddelhjul eller en pitottrycksgivare anslutet till systemet. 5

10 SYSTEM MONITOR V2.0 Vattendjupsskärm: Visar vattendjupet under givaren (om ansluten). Larmfunktion för grunt vatten Du kan ställa in ett larm som utlöses då båten når ett vattendjup som understiger det inställda. Inställning av grundvattenslarm. 1. Skärmen med vattendjup måste visas. Säkerställ att detta djup är aktiverat i Cal2. Konsultera kalibreringsavsnittet, Cal2. 2. Tryck in och knapparna samtidigt i 3 sekunder. 3. Larmets på eller av meny visas. 4. Tryck in knappen för att växla till PÅ. 5. Tryck på knappen för att spara. button to save. 6. Vattendjupets nummer blinkar. Tryck in knappen för att ställa in det blinkande numret till önskat larmdjup. Största djup är 30 m och minsta djup är 60 cm. 7. Tryck in knappen för att spara. 6

11 SYSTEM MONITOR V2.0 VARNINGSSYSTEM OBS! Larmvarningarna kan variera beroende på din motortyp. Vissa angivna varningar kanske inte rör din motor. Konsultera motorhandboken för en komplett lista över motorvarningar. OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Varningssystemet i System Monitor omfattar bildskärm, varningshorn och Motorns övervakningssystem. Varningshornet sitter placerat i fjärreglaget eller är en del av tändningslåsets kabelstam. Larmvarningar Då ett problem upptäckts ljuder varningshornet, och problemorsakens ikon dyker upp på skärmen. Om problemet kan förorsaka omedelbar motorskada Hornet ljuder oavbrutet, och Motorns övervakningssystem angriper problemet genom att begränsa motorns effekt. Sänk omedelbart hastigheten till tomgång, och läs varningsmeddelandena på följande sidor, som ger råd om vad som behöver göras. Om detta problem inte kommer att orsaka omedelbar skada ljuder hornet, men inte oavbrutet. Läs varningsmeddelandena på följande sidor, som ger råd om vad som behöver göras. Om [Mode] knappen trycks till en annan skärm, kommer den blinkande larmsignalen att fortsätta blinka och indikera att problemet kvarstår. Motorns övervakningssystem Övervakar motorns kritiska sensorer för tidiga problemindikationer. Systemet reagerar på ett problem genom att sänka motorns effekt och därmed bibehålla säkra körförhållanden. VARNINGSSKÄRMAR Engine Guardian System (Motorns övervakningssystem). ECM:n övervakar kritiska sensorer för tidiga problemindikationer. Systemet reagerar på ett problem genom att sänka motorns effekt och därmed bibehålla säkra körförhållanden. System Monitor visar larmet. Varningssystemet påkallar förarens uppmärksamhet på det potentiella problemet. Konsultera följande sidor, där problemet förklaras och hur man korrigerar det. 7

12 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm överhettning: Klock och temperaturikonerna visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren om att kylsystemets vattentryck är otillräckligt. Motorns övervakningssystem börjar begränsa motoreffekten. Minska omedelbart hastigheten till tomgång om motorn överhettas. Växla till Neutral. För utombordare: kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. OBS! Gasreglaget måste ställas tillbaka till tomgångsläget för att systemet skall återställas. UTOMBORDARE: Om inget vatten kommer ut ur skvallerstrålen, eller om flödet är ojämnt, skall du stänga av motorn och kontrollera om kylvattenintagets hål är tilltäppta. Om ingen tilltäppning påträffas, kan det tyda på blockering i kylsystemet eller ett problem i vattenpumpen. Låt din återförsäljare inspektera motorn. Om motorn körs överhettad, leder det till motorskada. Se följande OBS!. UTOMBORDARE: Om skvallerstrålens flöde är stadigt, men varningshornet fortsätter att ljuda, kan kylvattnet fortfarande vara otillräckligt eller ett motorproblem. Stäng av motorn och låt din återförsäljare kontrollera problemet. Om motorn körs överhettad, leder det till motorskada. Se följande OBS!. OBS! Om du strandat, skall du stänga av motorn och låta den kylas av. Normalt ger det sedan lite ytterligare körning på lågt varvtal innan motorn börjar överhettas igen. Överhettningsproblemet måste korrigeras innan normal körning återupptas. 8

13 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm lågt vattentryck: Dessa Klock och temperaturikoner visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren om att kylsystemets vattentryck är otillräckligt. Motorns säkerhetssystem börjar begränsa motoreffekten. Några av orsakerna bakom otillräckligt vattentryck är (1) strypta vattenintagshål, (2) blockering i kylsystemet eller problem med vattenpumpen. Att köra motorn med kylvattenintagets hål ovanför vattenytan. OBS! Gasreglaget måste ställas tillbaka till tomgångsläget för att systemet skall återställas. Om varningssystemet utlöses, måste hastigheten omedelbart sänkas till tomgång. Växla till Neutral. För utombordare: kontrollera att flödet från vattenpumpens skvallerstråle är stadigt. UTOMBORDARE: Om inget vatten kommer ut ur skvallerstrålen, eller om flödet är ojämnt, skall du stänga av motorn och kontrollera om kylvattenintagets hål är tilltäppta. Om ingen tilltäppning påträffas, kan det tyda på blockering i kylsystemet eller ett problem i vattenpumpen. Låt din återförsäljare inspektera motorn. Fortsatt körning med motor utan tillräckligt vattentryck kommer att överhetta motorn. UTOMBORDARE: Om varningssignalerna upphör, och skvallerstrålens flöde är stadigt, skall du låta motorn återgå till normal körning. Om däremot varningssystemet utlöses gång på gång, bör du låta din återförsäljare inspektera utombordaren. 9

14 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm låg oljereserv Utombordare 2 taktare: Klock och oljeikonerna visas, och varningshornet börjar ljuda i fyra stötar varannan minut, och därmed varna föraren om att oljenivån i reservoljans motormonterade tank är MYCKET låg. Då oljan börjar ta slut, ljuder hornet oavbrutet, och Motorns säkerhetssystem börjar begränsa motorns effekt. Den motormonterade oljetanken OCH den separata oljebehållaren måste fyllas (Konsultera avsnittet; Bränsle och olja). Larm oljepumpsproblem: Klock, Motor och Oljeikoner visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren att oljepumpen har upphört att fungera elektriskt. Ingen smörjolja pumpas till motorn. Stäng av motorn så snart som möjligt. Motorns säkerhetssystem börjar begränsa motorns effekt. Konsultera återförsäljaren om hjälp. 10

15 VARNINGSSYSTEM SYSTEM MONITOR V2.0 OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Larm överhettning i motor: Klock ikonen visas, och varningshornet börjar ljuda oavbrutet för att informera föraren om att motorns varvtal överstiger det högst tillåtna. Systemet kommer automatiskt att sänka varvtalet till inom tillåten gräns. OBS! Varvtalet i din motor skall aldrig nå högsta gränsen för att aktivera systemet, utom om propellern suger luft, en felaktig propeller används, eller om propellern är defekt. Om motorn fortsätter att rusa, skall du låta din återförsäljare inspektera den. Larm vatten i bränslet: Klock och Bränsle ikonen dyker upp, och varningshornet börjar ljuda en serie om 4 stötar varannan minut då det vattenavskiljande bränslefiltret är fullt. Vattnet kan avlägsnas från filtret på vissa motorer. Konsultera Underhållsavsnittet, vad gäller anvisningar för avlägsnande av filter. Larm låg bränslenivå: Klock och Bränsle ikonen visas, och varningshornet ljuder i en serie om 4 stötar. Detta larm inträffar då bränsletanken har mindre än 1/8 av sin volym kvar. Då de 4 stötarna har ljudit, hörs inte detta larm igen, utom om samma tillstånd föreligger vid nästa start. 11

16 SYSTEM MONITOR V2.0 VARNINGSSYSTEM OBS! Konsultera motorhandboken för en diagnos om du ser ett varningslarm. Alarm Engine Malfunction (Larm motorproblem): Klock och Motor ikonen visas för att informera föraren att ett motorproblem inträffat. Om varningssystemet avkänner kan orsaka permanent motorskada, börjar Motorns övervakningssystem att begränsa motorns effekt. Konsultera återförsäljaren om hjälp. Att uppspåra installationsfel A) System Monitor blinkar ett none meddelande då ingen kommunikation förekommer mellan System Monitor och en ECM. Kontrollera att kablarna inte är lösa. Utför Master reset (Huvudnollställning), och försök Auto detecting (Auto avkänning) igen. (Konsultera sidan 22 för Master Reset (Huvudnollställning).) B) System Monitor blinkar ett Stbd meddelande då fler än en Stbd ECM finns ansluten på SmartCraft nätverket. ECM:erna behöver konfigureras till korrekt motorplacering med hjälp av DDT eller Quicksilver Diagnosinstrument. C) System Monitor blinkar ett nost meddelande då inga Stbd ECM:er finns anslutna på SmartCraft nätverket. ECM:erna behöver konfigureras till korrekt motorplacering med hjälp av DDT eller Quicksilver Diagnosinstrument. A) C) B) 12

17 CAL1 Kalibrering SYSTEM MONITOR V2.0 Cal1 Display Calibrations: (Kalibreringar Cal1) (På eller Av) Trim menyskärm Trimkalibrering Val av Engelska eller Metriska enheter Val av omfångsenheter (På eller Av) Djup, Trim, Motortemperatur, Oljetryck, Oljetemperatur, Vattentryck, Volt, Motortimmar, och Datasimulatorsidor. ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR. 1. Vrid tändningsnyckeln till ON. 2. Tryck in och håll och i 3 sekunder för att se kalibreringsskärmen Cal1. Gå in i Cal1 genom att släppa knapparna. 3. Tryck in knappen för att gå vidare genom kalibreringsfunktionerna Cal1. 4. Tryck in och håll och i 3 sekunder för att spara ändringar och gå ur kalibreringsskärmen Cal1. Huvudskärm CAL1 Tryck in knappen för att gå vidare till nästa kalibreringsskärm. OBS! Om knappen trycks in i denna huvudskärm, överförs du direkt in i Cal2. Trim menyskärm (På eller Av) : Om du vill se bildskärmen för Power trim under tiden som du trimmar motorn, skall du kalibrera så här: Då menyskärmen visas, och numret blinkar, skall du trycka in knappen och välja 1= PÅ eller 0= AV. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. 13

18 SYSTEM MONITOR V2.0 Kalibrering CAL 1 Inställning av trimgivare: Ställ in trimgivaren så här: Kalibrering 0.0 Ordet Trim, och NED pilen skall blinka. Använd trimkontakten och trimma NED/IN enheten fullt. Tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till inställningen Kalibrering Kalibrering 10.0 Ordet Trim, och NED och UPP pilarna skall blinka. Trimma UT enheten helt (ej trailerläge). Tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till inställningen Kalibrering Kalibrering 25.0 Ordet Trim, och UPP pilen skall blinka. Använd trimkontakten och trimma UT enheten till fullt trailerläge. Tryck in knappen för att spara. Tryck in till nästa funktion. knappen för att gå vidare 14

19 Kalibrering CAL 1 SYSTEM MONITOR V2.0 Val av Engelska eller Metriska avläsningar: System Monitor låter dig visa avläsningarna i standard SAE, (det engelska systemet), eller det Metriska systemet. Tryck in knappen för att växla mellan enheterna SAE (engelska systemet) Metriska systemet Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Val av omfångsavläsningar: System Monitor låter dig visa avläsningarna i Miles, Nautiska mil eller Kilometer. Tryck in knappen för att växla mellan enheterna. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Val av datasida: Välj om du vill visa sidor med Djup, Trim, Motortemperatur, Oljetryck, Oljetemperatur, Vattentryck, Volt, Motortimmar och Datasimulator eller inte. OBS! Den anslutna motorn stöder nödvändigtvis inte alla skärmfunktioner. Tryck in Tryck in knappen för att växla mellan enheterna. knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. 15

20 Kalibrering, CAL2 Kalibreringar CAL2: SYSTEM MONITOR V2.0 Frekvensinställning av paddelhjulets hastighetsgivare Inmatningsinställning för pitotgivarens vattentryck Multiplikator för vattentrycket i pitotens hastighetsgivare Kalibrering av bränsletank 1. Vrid tändningsnyckeln till ON. 2. Tryck in och håll och, System Monitor visar först Cal1,och sedan, efter 6 sekunder Cal2. Släpp knapparna för att gå in i kalibreringsskärmen Cal2. 3. Tryck in knappen för att gå vidare genom kalibreringsfunktionerna Cal2. 4. Tryck in och håll och i 3 sekunder för att lämna kalibreringsskärmen Cal2. Huvudskärm CAL2 Inmatningsinställning för pitotgivarens vattentryck (SPd1 eller SPd2): Välj PSI på Pitotens vattentrycksgivare på motorn. Tryck in knappen för att välja 1= 100 PSI eller 2= 200 PSI. Standard PSI inmatning på vanliga Mercury produkter är 100 PSI. Vissa High Performance applikationer kan kräva 200 Psi. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. 16

21 SYSTEM MONITOR V2.0 System Monitor ; kalibrering CAL2 Multiplikator för vattentrycket i pitotens hastighetsgivare (1.XX): Denna multiplikator kan användas vid justering av pitotgivarens hastighet så att den matchar den hastighet som uppnåtts på GPS eller ett radarinstrument. Tryck in knappen för att välja ändring. Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Frekvensinställning av paddelhjulets hastighetsgivare: Frekvensen kan ändras så att den överensstämmer med kraven i olika givare. Frekvensen i Mercury Marines tillhandahållna givare för paddelhjul är 4.9 (hz/mile). Tryck in knappen för att spara och gå vidare till nästa funktion. Funktionen för System Monitor av bränsletankens nivå kan ställas in med tre olika metoder: Första metoden: Gör ingenting. Längsgående avläsning, baserad på obearbetade givarvärden. I detta funktionstillstånd tas inga från standard avvikande tankar i beaktande. Andra metoden: Genom att följa proceduren för tankkalibrering (se beskrivning på sidorna 18 21), men utan att fylla på bränsle. System Monitor tillhandahåller ett beräknat omfångsvärde baserat på en linjär interpolation av givarens omfångsvärden. I detta funktionstillstånd beaktas inga tankar som avviker från standard. Tredje metoden: Genom att följa proceduren för tankkalibrering (se beskrivning på sidorna 18 21) visar hela System Monitor ett beräknat omfångsvärde som beaktar bränsletankens utseende. 17

22 SYSTEM MONITOR V2.0 System Monitor ; kalibrering CAL2 Kalibrering av bränsletank: 1. Bläddra med hjälp av tangenten tills du ser t1. t1 innebär att du har påbörjat Kalibrering av bränsletank Tryck in en gång till. 3. Du ser ordet no och gastankens ikon. Skriv volymen i tank 1 i liter med tangenten. OBS! Ordet no försvinner inte förrän mätaren upptäcker en tank som är ansluten till systemet. Utan en ansluten tank kan du inte skriva in någon volym. 4. Tryck in en gång till. 5. Du ser t2. t2 innebär att du har påbörjat Kalibrering av bränsletank Tryck in en gång till. 7. Du ser ordet no och gastankens ikon. Skriv in volymen i tank 2 i liter med tangenten. OBS! Ordet no försvinner inte förrän mätaren upptäcker en tank som är ansluten till systemet. Utan en ansluten tank kan du inte skriva in någon volym. OBS! Tank 2 behöver inte vara en bränsletank. Det kan vara en oljetank, t ex. Gå till sidan 21 för val av tank 2. 18

23 SYSTEM MONITOR V2.0 Då volymerna har matats in, måste du: Vill du kalibrera bränsletanken t1? (Mätaren tillåter ingen kalibrering av bränsletanken förrän volymen har matats in). Tryck in knappen för att välja 0= off eller 1= on. Tryck på 1 för följande kalibreringsskärmar. Kalibrering 0 % Visningen 0 % alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till kalibreringens 25 % inställning. Kalibrering 25 % Den 25 % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in till kalibreringens 50 % inställning. knappen för att gå vidare 19

24 SYSTEM MONITOR V2.0 System Monitor ; kalibrering CAL2 Kalibrering 50 % Den 50 % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in till kalibreringens 75% inställning. knappen för att gå vidare Kalibrering 75 % Den 75 % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslets volym till den visade, och tryck in knappen för att spara. Tryck in till kalibreringens FULL inställning. knappen för att gå vidare Kalibrering FULL FULL % visningen alternerar mellan tankens % volym och det antal liter bränsle som skall läggas till den totala volym som skrivits in i Cal1. Öka bränslemängden för att fylla tanken, och tryck in knappen för att spara. Tryck in knappen för att gå vidare till nästa funktion. OBS! Under installationen av bränsletankens kablar får ingen jordkabel kopplas mellan Mercurys kabelstam och bränsletanken om bränsletanken är jordad till batteriet. 20

25 SYSTEM MONITOR V2.0 Du har nu avslutat kalibreringen av tank 1, och du ser t2. Ändra t20 till en 1:a (på). Tryck in knappen, och en blinkande tankikon dyker upp. Tryck in knappen, och välj ändamål för tank nr. 2 (olja, bränsle eller vatten/avfall). Tryck in knappen för att fortsätta. OBS! Om du väljer olja eller vatten/avfall, behövs ingen ytterligare kalibrering. Upprepa proceduren för tankkalibrering se sidorna 19 och 20 om du vill kalibrera den andra tanken. Master reset (Huvudnollställning): Du kan nollställa den fabriksinställda förinställningen genom kommando i Master Reset (Huvudnollställning). 1. Håll och intryckta i cirka 12 sekunder. Du ser ordet dflt försvinna från knapparna. 2. Håll omedelbart och intryckta igen, tills enheten räknat ned till noll Meddelandet SEt blinkar på skärmen, vilket indikerar att enheten har nollställts till förinställda fabriksvärden. 21

26 SYSTEM MONITOR V2.0 WARNING: Då en Master reset (Huvudnollställning) utförs, nollställs enheten till alla förinställda fabriksvärden, vilket eliminerar behovet av kalibreringar under produktens installation. 22

27 SYSTEM TACH & SPEED Varvräknare Hastighetsmätare BASFUNKTIONER Igångsättning: Varje mätare startar då tändningslåset slås TILL. Mätarna förblir aktiva så länge som tändningslåset är TILL slaget. Vid första igångsättning av en mätare, eller efter en Master reset (Huvudnollställning), visar mätarna Auto detect (Auto avkänning). Då [Mode] knappen trycks in, fastställer mätaren automatiskt motorns typ. Dataövervakningens skärmar nollställs i enlighet därmed. Avsikten är att underlätta första igångsättning. Om mätaren visar varningen No Starboard Engine eller Multiple Engines, måste korrekt motor väljas (babord och styrbord) med hjälp av en DDT från Mercury. Utför Master Reset (Huvudnollställning) och Auto Detect (Auto avkänning) igen. (Konsultera sidan 39 för Master reset [Huvudnollställning]). Belysning: Ljusstyrka och kontrast kan justeras. Knappar: Använd MODE knappen vid val av informationsskärmar. Använd + och knapparna för inställning av varvtal under lågfartsreglering och mätarkalibreringar. Lågfartsreglering: Tillåter föraren att ställa in och reglera motorns tomgångsvarvtal vid trolling utan användande av gasreglage. Motorns säkerhetssystem: Övervakar motorns kritiska sensorer för tidiga problemindikationer. Systemet reagerar på ett problem genom att sänka motorns effekt och därmed bibehålla säkra körförhållanden. Varningssystem: Systemet utlöser varningshornet, och visar ett varningsmeddelande. 23

28 SYSTEM TACH & SPEED BASFUNKTIONER (forts.) Digital bildskärm: Visar följande motorinformation. Varvräknarens bildskärm: BEROENDE PÅ TYP AV MOTOR Motorns inkörning Motorns temperatur Oljans Psi Trim och R/MIN Trim och Vattentryck Vattentryck Batterispänning och Motortimmar Bränsleflöde och Åtgånget bränsle Varvtal Hastighetsmätarens bildskärm: BEROENDE PÅ TYP AV MOTOR Hastighet Åtgånget bränsle COG/SOG Om GPS inmatning Distans och bränsle till körmål om sådant finns inprogrammerat i GPS (extrautr.) Klocka Luft /vattentemp. Omedelbar och Genomsnittlig bränsleekonomi Mätare för körd sträcka Bränsletanksnivåer Oljetanksnivåer Färskvattentank2 eller Nivå ( er) Avfallsvattennivå ( er) eller Dubbelmontage Trim och R/MIN synkroniseringsinstrument Bränsleomfång Bränsleekonomi Mätare för körd sträcka 24

29 SYSTEM TACH & SPEED 1 Hastighetsmätare Forts. på nästa sida HASTIGHETSMÄTARENS BILDSKÄRMAR ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR. Då tändningen är TILL slagen visar hastighetsmätaren den skärm som visades precis innan tändningen slogs FRÅN. Tryck på MODE för att växla bildskärmar. Du kan återgå till föregående skärm genom att hålla ned MODE i 2 sekunder. Därmed kastas visningens ordningsföljd om. OBS! Avläsningar kan visas i engelska (amerikanska) eller metriska enheter. Konsultera; Kalibreringar. OBS! Beskrivningarna visas nödvändigtvis i ordningsföljd på mätaren. Denna ordningsföljd ändras beroende på typ av motor. 1. Klocka Temp Klocka, lufttemperatur och vattentemperatur. Luft och vattentemperaturens sensorer måste anslutas innan avläsningar kan göras. 2. Bränslenivå Visar hur mycket bränsle som återstår. 3. Oljenivå Visar hur mycket motorolja som återstår, eller vatten /avloppstankens nivå (om installerad). 4. R/MIN synkroniseringsinstrument Endast dubbelmontage Övervakar varvtalen i båda motorerna. 5. Trimsynkroniseringsinstrument Endast dubbelmontage Visar båda motorernas trimläge. Gör det lättare att hålla lika trimnivåer. 25

30 SMART TACH & SPEED Hastighetsmätare HASTIGHETSMÄTARENS BILDSKÄRMAR (forts.) 6. Körsträcka Den beräknade körsträckan är baserad på hastighet, bränsleåtgång och hur mycket bränsle som återstår i tanken. De visade talen indikerar en beräkning av den sträcka du kan köra med återstående bränsle. Hastighetsinmatning krävs (Paddelhjul, Pitottryck eller GPS). 7. Bränsleekonomi Skärmen visar genomsnittlig AVG bränsleåtgång, samt Omedelbar INST bränsleekonomi. De visade talen indikerar miles per gallon MPG eller kilometer per liter KM/L. Nollställning bränsle Välj bildskärm och tryck in MODE och TROLL knapparna. 8. Mätare för körd sträcka Visar hur långt du kört sedan senaste nollställning av mätaren. Nollställning av mätare för körd sträcka Välj bildskärm och tryck in MODE och TROLL knapparna. 9. Digital hastighetsmätare Kan visa båtens hastighet i miles/tim, kilometer/tim, eller nautiska mil/tim. Den digitala hastighetsmätaren (LCD) fortsätter att öka även om StEt är vid maximalt läge. Hastighetsmätaren kommer att använda paddelhjulet för de lägre fartavläsningarna, men ändrar till GPS (om ansluten) för högfartsmätningar. (Överföringspunktens inställning finns beskriven i Cal2, sidan 45.) 26

31 SYSTEM TACH & SPEED 1 2 ENG F Varvräknare PSI WATER PSI Forts. på nästa sida VARVRÄKNARENS BILDSKÄRMAR ALLA SKÄRMAR BERÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS DIN TYP AV MOTOR. Då tändningen är TILL slagen visar varvräknaren den skärm som visades innan tändningen stängdes AV. Tryck på MODE för att växla bildskärmar. Du kan återgå till föregående skärm genom att hålla ned MODE i 2 sekunder. Därmed kastas visningens ordningsföljd om. OBS! Avläsningar kan visas i engelska (amerikanska) eller metriska enheter. Konsultera; Kalibrering. 1. Motorns inkörning Visar den tid som återstår av inkörningsperioden för en ny motor. Denna skärm försvinner automatiskt då inkörningsperioden är avslutad. 2. Temperature Visar motorns kylvätsketemperatur, från Kall till Varm. 3. Power trim vinkel: Visar utombordarens eller sterndrevet trimvinkel upp till maximal vinkel, och sedan visar den trailervinkeln. 0 = ned, 10 = maximal trim, och 25 = full trailervinkel. 4. Power trim vinkel Vattentryck Visar motorns trimvinkel och kylsystemets vattentryck. 5. Vattentryck: Visar kylsystemets vattentryck vid motorn. 6. Oljetryck (ej visat ovan) Visar motorns oljetryck i Psi eller Bar. 27

32 SYSTEM TACH & SPEED Varvräknare 7 VOLT 13.6 HRS FUEL USED VARVRÄKNARENS BILDSKÄRMAR (forts.) 7. Batterispänning Visar batteriets spänning. Registrerar också motorns körtid. 8. Bränsleflöde Visar hur mycket bränsle som används per/tim. (i gallons eller liter). 9. Digital varvräknare: Visar motorns hastighet i varv per minut (R/MIN). 28

2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411. swe i

2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411. swe i swe i 2012 Mercury Marine Systemets varvräknare/hastighetsmätare 90-8M0061639 411 ii swe Produktöversikt Produktidentifiering av systemets varvräknare och hastighetsmätare... 1 Systemvarvräknare/hastighetsmätare

Läs mer

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109 i 2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053689K 1109 ii INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän information Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna...1 Beskrivning av acceptansen för MercMonitor

Läs mer

2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411. swe i

2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411. swe i swe i 2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411 ii swe Allmän information Grundläggande drift och funktioner... 1 Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna... 2 Beskrivning av acceptansen

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Allmänna varningar. Läs igenom dessa.

Allmänna varningar. Läs igenom dessa. NUINN Trådlös Temperatur Vakt User Guide Gratulerar till investeringen av NUINN Temperaturvakt för din eldstad. Vi är säkra på att du kommer ha mycket nytta av att få den kontroll den ger över eldning.

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG Snabbreferens VT30 TPM-SERVICEVERKTYG VT30 Kundtjänst 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-SE2 QRG3814d INNEHÅLL Avsnitt A ALLMÄN BESKRIVNING A1 Framsida sidan 3/10 A2 Strömförsörjning sidan

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Manual 021. Kättingräknare Nautilux

Manual 021. Kättingräknare Nautilux Manual 021 Kättingräknare Nautilux Kättingräknaren NAUTILUX visar längden på kätting som hissas upp eller ner, uttryckt i meter eller fot och hastigheten av densamma. Teknisk info: Spänning 10-30V DC Strömförsörjning

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer