Eva Matsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-27 Eva Matsson"

Transkript

1 Årets viktiga händelser Stadsbiblioteket Besöken på stadsbiblioteket har under flera år haft en vikande tendens. Detta året har besöken ökat och beräknas nå den nivå var 2009, närmare besök. Glädjande är att många söker sig till biblioteken för att göra så mycket mer än att låna. Planering för nya Skiljebo bibliotek som öppnar 2015 har pågått under hela En vision har utarbetades av en grupp medarbetare, med måttot samverkan, delaktighet, närhet. Vid visionsarbetet fanns en stor delaktighet från boende i området. En samverkansprocess med personal från biblioteket och Hjärtpunkt Skiljebo har nu påbörjats. Utredning pågår för att Skiljebo bibliotek ska bli det första s k meröppna biblioteket i Västerås. Inredningsarkitekt ska nu påbörja gestaltningen av lokalen. Bokbussens bas har flyttats till Bäckby bibliotek. Personal och medier har flyttat och en upphandling av tjänst för bokbusschaufförer gjordes under året. Chaufförer från Axelssons turisttrafik kör bussen sedan 1 oktober. Under kommande år planeras en förändring av bokbussverksamheten med bl a mer flexibilitet för att finnas på fler platser och på andra dagar/tidpunkter. Biblioteket har påbörjat omflyttningen till stadens IT-nät. Det innebär en ny IT-miljö för både personal och besökare. Omläggningen är delvis genomförd och förberedelser för det resterande arbetet pågår. Personalen har ny utrustning samt når Insidan och moderna program. Det trådlösa nätverket Arosnet är installerat i biblioteken för allmänheten och personal. Några medarbetare och chef från stadsbiblioteket har tillsammans med IDA-enheten och BUF deltagit i ELLA, ett EU-projekt med deltagare från 5 länder. Under 2014 har resor gjorts till England och Ungern med mycket givande studiebesök och erfarenhetsutbyte. I projektet utarbetades tillsammans med de andra deltagarna exempel på best-practice i arbetet med mångkultur och personer med särskilt stöd. Bibliotekssamverkan nationellt och regionalt blir allt viktigare. Kungliga biblioteket har av regeringen fått ett samordningsansvar för alla offentliga bibliotek i landet. Vi deltar i den inflytandestruktur som Kungliga biblioteket ansvarar för. Planering pågår för att ingå i den nationella bibliotekskatalogen Libris och från januari 2015 registreras Västerås stadsbiblioteks inköp i Libriskatalogen. Medarbetare deltar också i olika kollegiala nätverk, med fokus på t ex webb, stiftsbibliotek, tidskrifter, ledarskap. Upphandling av böcker och andra medier tillsammans med andra kommuners bibliotek har gett bra villkor för inköp. Under året har vi verkat för att en utvecklad samverkan ska ske mellan biblioteken i Västmanland. Detta förslag togs med i den Regionala kulturplanen för Fler exempel på åtgärder för utveckling 2015: Prioritera läsfrämjande arbete i olika projekt och ordinarie verksamhet Arbeta med olika aktiviteter för ökad digital delaktighet Fortsatt fokus på programverksamhet i nya former för både vuxna och barn Ny teknisk plattform och modell för e-boksutlåning Bäckby bibliotek byggs om med möjlighet till större samverkan i Bäckbyhuset, eventuellt som meröppet bibliotek. Åtgärder som bygger på Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås. Göra det digitala biblioteket mer synligt i de fysiska lokalerna Förnya biblioteksmiljöerna med attraktiv och ändamålsenlig inredning Eva Matsson

2 Årets viktiga händelser Kulturskolan Under året har flera internationella projekt genomförts. Under sommaren åkte Västerås youth marching band och tillsammans med Västerås ungdomsstorband till en blåsorkesterfestival i Lido di Jesolo, Italien. Elever från teaterlinjen deltog under sommaren i ett internationellt teaterprojekt i Skottland. Eleverna som var från sju olika länder skapade tillsammans en teaterföreställning som spelades i samband med en stor ungdomsteaterfestival i Edinburgh. Piano och dragspelselever besökte under våren kulturskolor i St Petersburg. Eleverna fick bl.a. delta i masterclass, spela gemensamma konserter med ryska elever. För tredje året i rad inbjöds internationella gästlärare/koreografer att undervisa våra danselever Eleverna fick lära sig en specialkoreografi som de senare kunde visa upp på vår årliga dansföreställning. Våra danslärare fick även som kompetensutveckling exklusiva workshops. Rockkören som drivs som ett samarbete mellan Kulturskolan, Kulturcentrum och Landstinget Västmanland har blivit en stor succé. Ca 200 seniorer träffas varje måndag för att sjunga rockklassiker under ledning av lärare från Kulturskolan. Kören har under året gjort fler bejublade framträdanden, speciellt kan nämnas körens egen konsert som fyllde hela Carlforsska aula med publik. Körens kompband består av elever från Kulturskolan. Teaterlinjen spelade under våren två uppsättningar förlagda till länsteatern. Vi deltog framgångsrikt med dessa två uppsättning i Riksteaterns nationella projekt LÄNK. Projektet har till syfte att vara en länk mellan mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden. Men också att skapa nya pjäser för unga teatergrupper. Kulturskolan har även under året arbetat med ett stort internt utvecklingsarbete, En ny värdgrund för verksamheten har arbetats fram i ett antal gemensamma workshops. En kommunikationsplan för hur vi ska kommunicera vår verksamhete till olika identifierade målgrupper skapats och kommer att sjösättas under Vi arbetar sedan höstterminen med ett utvecklingsprojekt som vi kallar tvärlär som går ut på att genom diskssionsgrupper föra över kompetens mellan lärare i syfte att öka kompetensen inom olika specifika verksamhetsnära områden. Möjlighet finns även inom tvärlär att genomföra kollegial spegling dvs. följa varandras lektioner för att sedan föra utvecklande samtal om varandras undervisning. Kulturskolan har även ansökt om medel från sociala resursfonden för en musikvägledare. Syftet med den tjänsten är att vägledaren ska knyta personliga kontakter med elever på för kulturskolan underrepresenterade områden/skolor och på så sätt erbjuda intresserade elever en möjlighet att få hjälp i sin musikaliska utveckling. Musik- och kulturskolorna i Västmanland har under flera år utvecklat ett fördjupat samarbete. Detta har resulterat i bl.a. gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, studieresor och nätverksbyggande mellan de olika skolorna samt ett antal olika kulturprojekt där barn och ungdomar från länet träffas och musicerar tillsammans. Samarbetet går under samlingsnamnet regional kulturskola i Västmanland och är ett av de prioriterade utvecklingsområdena i Västmanlands regionala kulturplan. Målen för projektet är att: Öka samverkan för att bättre möta elevernas krav och förväntningar. Gemensamt stärka musik- och kulturskolornas ämnen bl.a. film, bild, dans, teater och musik som uttrycksformer för barn och unga. Verka för att musik- och kulturskolorna i regionen behåller och stärker kompetensen hos lärare och övrig personal. Lyfta musik- och kulturskolan roll som samhälls- och demokratibyggare. Mats Widelund

3 Årets viktiga händelser Västerås konstmuseum Mötesplatsen Karlsgatan 2 Samarbetet med Västmanlands läns museum utvecklas. Under året har ett Artist in residence med musiker Torbjörn Grass avslutats. Besökssiffrorna för båda museerna är fortfarande mycket bra, när verksamheterna går in på sitt femte år på Karlsgatan. Samverkan med lokala konstlivet, bl a konstnärsgrupper som KRO-mitt och föreningen YTAN har påbörjats. Samarbete med kulturstiftelsen Arty pågår. Samverkan med landstingets kulturutveckling i genomförande av en konferens samt speeddating för regionens konstarrangörer och konstnärer har genomförts med närmare hundra deltagare. Utställningsverksamhet Under året har Konstmuseet erbjudit ett varierat utbud av utställningar. Måleri, skulptur, teckning, grafik och video ur samlingen har visats med olika teman. Kulturstipendiater samt konstnärer med sina rötter i Västerås har visats under året.tre viktiga större utställningsprojekt: The Beginning is Always Today - samtida skandinavisk feminism i samarbete med Sörlandets kunstmuseum Kristiansand, Norge. Utställningen fick lokal och nationell press, radio och TV. Ett tu tre kom och se BARNBOK. En interaktiv utställning med plats för lek, skapande och film för barn och familjer. Med utställning av den australiensiske konstnären Shaun Tan. Under hösten visades Monika Goras lekvänliga skulpturer Jimmys i anslutning till barn- och familjetemat. Hela projektet med lördagsöppna konstlabb lockade många nya barnfamiljer. Martin Adler Ögonblick. En egen produktion med över 70 fotografier, bildspel och filmer från hela världen, av fotografen och journalisten Martin Adler. Det är första gången Martin Adlers dokumentärfotografi visas i en större utställning. Utställningen har rönt stort intresse från både besökare och nationell press, radio och TV. Konstpedagogik program visningar Konstpedagogiken har fortsatt under året tagit emot många grupper från förskola och skola. Flera skapande skola projekt har genomförts. Öppen verksamhet med Barnens konstfredagar har varit välbesökta likaså öppna konstlabb under lördagar. Under året har Konstlabbet UNG utställningar visats i Konstlabbet. Museets konstpedagoger har genomfört fortbildningar för personal inom förskolan och har medverkat i arbetet med pedagogiskt resurscentrum på Knytpunkten i Råby. Museet har tagit emot många grupper från föreningar och andra organisationer för visningar och studiecirklar. Varje vecka har introduktioner till utställningarna erbjudits. En omfattande programverksamhet har genomförts i samverkan med olika föreningar samt andra samarbetspartners. Konstsamlingen Arbetet med depositionskonsten och samlingen har utvecklats under året. Flera stora omhängningar har gjorts i kommunala lokaler som nytt demensboende på Gryta, ombyggnation av Stadsbyggnadskontoret och Rudbeckianska gymnasiet. Arbetet kräver stora insatser för att öka tillgängligheten av samlingen. Under året har en projektanställd intendent påbörjat detta arbete. Offentlig konst Arbetet med den antagna handlingsplanen för offentlig konst har påbörjats. Två nya konstprojekt har genomförts under året: Ply av Eva Hild invigdes på Vasaplan på Kulturnatten med stort publikt och medialt intresse. Jimmys av Monika Gora premiärvisades på Konstmuseet och flyttas vid årsskiftet ut i den nya Östrahamnparken. Flera konstverk har renoverats respektive flyttats för ny placering. En broschyr med konstpromenader och QR-kod för mer information har producerats. Åtgärder för utveckling Mötesplats -Karlsgatan 2: En gemensam proram/kommunikations-grupp har bildats för kommande utveckling av den gemensamma arenan. Det interaktiva konstmuseet med fokus på barn och familjer kommer att vara ett framtida utvecklingsområde i dialog med konstnärer och konstverk med ett vidgat konstbegrepp.

4 Arbetet med konstsamlingen/depositionskonst: Behoven är stora och arbetet har tidigare varit eftersatt, varför arbetet med samlingen är ett framtida stort utvecklingsområde. Arbetet med den offentliga konsten är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete med bl a kommunikationsinsatser, vård och hantering av den nya och gamla konsten i staden. Karin Levander Årets viktiga händelser Kulturverksamheterna Kulturplanen Arbetet med kulturplanen för Västerås stad är av strategisk betydelse. Den syftar till att ta fram ett långsiktigt program som anger inriktning och mål för stadens insastser inom kulturområdet. Kulturplanen har ett tidsperspektiv på de kommande åtta åren och är ett dokument som spänner över flera nämnders verksamhet. Arbetet med kulturplanen är processinriktat och det har tagit lång tid att förankra arbetet internt inom staden liksom externt inom samhället hos olika aktörer. Ett förslag förväntas presenteras för nämnden under första kvartalet Knytpunkten Invigningen och etableringen av Knytpunkten i stadsdelen Fredriksberg är en ny verksamhet som tagits i drift under Det är ett samverkansprojekt mellan kommunala verksamheter och aktörer från civilsamhället. Avsikten är att skapa en mötesplats i Fredriksberg och Råby men med verksamhet som även vänder sig till Bäckby och Pettersberg i de västra stadsdelarna. Kultur-, idrots- och fritidsnämndens uppdrag är att bedriva badverksamhet sommartid under tio veckor, arrangera kulturprogram i berörda stadsdelar i samverkan med lokala krafter samt att lotsa barn in i föreningsverksamhet. Målet är att inaktiva barn ska bli mer aktiva och delaktiga genom förvaltninges förebyggande arbete som både inkluderar idrott och kulturverksamheter. Viktiga samarbetsparter i Knytpunkten är ABF, IK Franke, teknik- och idrottsförvaltningen samt förskoleförvaltningen. Verksamheten startade i maj 2014 efter en renovering av före detta Svalan och invigdes i september. Förvaltningen har två kultursekreterare och en samordnare tillika barnlots som arbeter i Knytpunkten. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har antagit nya reviderade riktlinjer för föreningsstödet. Förvaltningen har rekryterat nya medarbetare och skapat en ny gemensam organisation för stadens stöd till föreningslivet inklusive de sociala föreningarna som tillhör äldrenämnden, nämnden för funktionshindrade samt individ- och familjenämnden. Förvaltningen är delaktig i stadens arbete med LÖK, en generell överenskommelse mellan stade och civilsamhället. Staffan Rune Årets viktiga händelser Kulturmiljövård I augusti invigdes de nya tillgängliga stigarna vid Anundshög. De innebär att det finns ett tillgängligt stigsystem från Anundshög och ned till E18 och tillbaka som kan användas utan att besökaren behöver använda samma stig/väg 2 gånger. NKM-planen revideras för att bättre anpassas till den utveckling som skett inom kommunen. Jan Melander

5 Årets viktiga händelser Idrott och Fritid Under året avancerade Västerås från 23:e plats (2013) till 10:e plats i Sport & Affärers ranking av Sveriges främsta idrottskommuner Under året har ett stort antal nationella tävlingar genomförts i Västerås, nämligen; SM i skytte SM i konståkning SM i discodans SM i motocross SM i fallskärmshoppning SM i crosskart SM i Triathlon Sweden Hockey Trophy Fotbollslandskamp för flickor samt arrangerades en boxningsgala i ABB Nord en där Micaela Laurell från Sverige vann VM titeln och Benjamin Kalinovic från BK Rapid vann en EM titel. Staden tecknade marknadsavtal med 6 st elitidrottsföreningar samt delades ut 3 st elitidrottsstipendium. Handlingsplan för idrotten i Västerås blev klar och beslutad i kommunfullmäktige. Arbetet med planen påbörjades. En lokalresursplan för idrotten togs fram. Samarbetet med Västmanlands Idrottsförbund utvecklades ytterligare. Bland annat initierades ett nätverk för kvinnliga föreningsledare samt startades en utbildning för talangfulla unga tränare. En spontanyta med konstgräs skapades vid Skallbergsskolan. Idrottsgalan genomfördes för 6:e gången. Renovering av den nordvästra piren samt byggnation av ett nytt färjeläge i avslutades till sommaren. Arbetet utfördes i samarbete med Tekniska kontoret. Tekniska kontoret har i samband med muddring av färjeränna till Öster Mälarstrand, anlagt den första av 4 vågholmar, vilka skall bilda inramning till en framtida hamnbassäng. Under våren gjordes en inventering av livräddningsutrustning på friluftsbad och i båthamnar. Denna inventering resulterade i en omfattande komplettering med ny utrustning. Förvaltningen fick i december drifttillstånd från Transportstyrelsen, för ca 50 sjösäkerhetsanordningar (SSA). Tillstånd innebär att staden nu formellt äger och driftar prickar, fyrar, ensljus i anslutning till farleder som leder inte till våra småbåtshamnar. Justeringar, kompletteringar och utbyte av prickar har gjorts under sommaren och hösten. En nya betongponton med hopptorn har placerats utanför Lögastrand och blev en väl använd ny attraktion. En omfattande renovering har genomförts på en brygga vid Lövuddens friluftsbad. Johannisbergs friluftsbad har under hösten kompletterats med ca 500 kbm ny sand.

6 Renovering eller utbyte av utrustning till utegym har startats. Tre platser färdigställdes under hösten. Ambitionen är att alla motionsspår skall ha bra utrustning senast Äntligen startade bygget av det nya stallet på Rocklunda. Taket var på plats lagom till jul. Anläggningen beräknas stå klar till september ABB Arena Nord fick lagom till seriestart en ny mediakub med LED-skärmar och reklamsnurror. Bombardier Arena fick nya mediaskärmar och Västerås Irsta Handboll byggde, med hjälp av fastighetsägaren och sponsorer, om konferensrummen till lounger. Kraftverkshamnen utrustades med en latrintömningsstation. Nytt konstgräs har installerats i fotbollshallen. Mimerhallen renoverades invändigt under sommaren. Actionbadet Kokpunkten invigdes i slutet av augusti. PEAB äger badet och har investerat ca 350 mkr. Staden lämnar ett årligt driftbidrag till anläggningen. I Rocklundaskogen byggdes ett komplett 2,5 km långt konstsnöspår, vilket driftsattes i slutet av december. Spåret är utrustat med belysning och 19 fast utplacerade lansar för snötillverkning. Spåret färdigställs under våren Idrottslyftet bidrar med kr till spår och skipark. En omfattande inventering av besöksvärda frilufts- och utflyktsmål har genomförts under året. Åtgärder för utveckling Fortsatt arbete med en arena för innebandy. Ta fram en strategi för idrottsevent och idrottsarrangemang. Arrangera en elitidrottskonferens som en del i arbetet med elitföreningarnas marknadsavtal. Fortsatt arbete med implementering av handlingsplanen för idrotten i Västerås. Arbete med energibesparingar i nämndens anläggningar. Arbete med tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar. Lars Ljung

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DEN OFFENTLIGA KONSTEN I VÄSTMANLANDS KOMMUNER

KARTLÄGGNING AV DEN OFFENTLIGA KONSTEN I VÄSTMANLANDS KOMMUNER KARTLÄGGNING AV DEN OFFENTLIGA KONSTEN I VÄSTMANLANDS KOMMUNER 2011 OCH 2014 INLEDNING Sedan Kartläggning av den offentliga konsten i Västmanlands kommuner publicerades våren 2011 har mycket förändrats

Läs mer

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren

Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg, Malin Lagergren I II ~ Landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 005 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 5 Årsredovisning och bokslut för kulturnämnden 2010 Dnr LD 10/03259 Handläggare: Anna Skogberg,

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål 2009. Under respektive målområde

Läs mer

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer 838201-3038 Stiftelsen Regionmuseet

Läs mer

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01

Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås Inger Eide-Jensen 2014-03-01 Nätverkstan Kultur AB Lagerhuset Box 31120, 40032 Göteborg, www.natverkstan.net Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer