Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket 2012-02-15"

Transkript

1 Antagande Detaljplan för Korstaverket omfattande fastigheterna Korsta 8:10 m.fl. Skön, Sundsvalls kommun Bilagor framtagna till planhandlingen 1. PM Trafik och transporter Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket Särskild arkeologisk utredning PM Skyddsvegetation Korstaverket januari Plankarta A Illustrationsplan A Bilagor framtagna i samband med tillståndsansökningar för verksamheter vid Korstaverket och Sundsvall Logistikpark OBS! Avvikelser förekommer i förhållande till gällande planhandlingar. 7. Lokaliseringsutredning Biogas i Mellannorrland MKB för tillståndsansökan -Bioprojekt Korstaverket och Biogas i Mellannorrland Luftkvalitetsaspekter för biobränsleeldning vid Korstaverket Bullerutredning Korstaverket Sammanställning bullersituationen, Sundsvall Logistikpark Övergripande riskbedömning inför ändrad verksamhet (biobränsle) Riskbedömning Biogas i Mellannorrland, Korstaverket

2 BILAGA 1

3 PM - Trafik och Transporter Bilaga till detaljplanehandling Korstaverket, biobränslepanna och biogaskombinat vid Sundsvall Energi AB I Korsta Rev Upprättad av: Bo Eskebaek Reviderad av: Rickard Holst

4 Bilaga till detaljplanehandling Korstaverket, biobränslepanna och biogaskombinat vid Sundsvall Energi AB I Korsta Rev Kund Sundsvall Energi AB Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Sundsvall Besök: Landsvägsallén 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Kontaktpersoner Projektledare: Mats Bäck, Sundsvall Energi AB Projektsamordnare Uppdragsansvarig delutredningar: Teknikansvarig trafikutredning: Upplysningar lämnas i första hand av (29)

5 Innehåll L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Sammanfattning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Avgränsningar... 5 Underlagsmaterial Områdesbeskrivning... 6 Områdets karaktär... 6 Verksamheter i Korstaverkets närhet... 8 Infrastruktur i Korstaverkets närhet Befintliga transportsystem i Korstaverkets närområde.. 9 Allmänna vägnätet... 9 Järnväg Sjöfart Framkomlighet/kapacitet och trafiksäkerhet nuläge Korsningar Vägar/gator Järnväg Industrivägar Hamnverksamhet Trafikolyckor Trafikflöden tung trafik till och från Korstaverket Nollalternativ/2014 innan drifttagning Transporter till och från Korstaverket Korstaverkets interna transporter Farligt gods Trafik och transporter 2025 vid konvertering av oljekraftvärmeverk till eldning med biobränsle och ny anläggning för framställning av biogas Trafikökningar allmänna vägnätet Transporter till och från Korstaverket vid planerad utbyggnad Korstaverkets interna transporter vid planerad utbyggnad Farligt gods Tung trafik med anknytning till SCA, kombiterminal och containerhamn Prognos Prognos år Samlad bild av godstransporter i området Slutsats (29)

6 Sammanfattning Sundsvall Energi AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan för Korstaverket. Planen syftar till att möjliggöra el- och fjärrvärmeproduktion grundad på förnyelsebara bränslen genom en ombyggnation av befintligt kraftvärmeverk samt att omhänderta och behandla organiskt material för produktion av biogas. Det är ett tydligt krav från Sundsvall Energis kunder, både nuvarande och potentiella, att fjärrvärmeproduktionen blir mer miljöanpassad och att den baseras på förnyelsebara bränslen. Sundsvall Energi har därför för avsikt att bygga om nuvarande oljeeldade kraftvärmeverk till ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att minska oljeanvändningen till ett minimum. Parallellt med detaljplaneprocessen pågår en tillståndsansökan för den planerade utbyggnaden av verksamheten. Det ansökta alternativet innebär ett kraftvärmeverk med maximalt 125 MW tillförd bränsleeffekt. Utöver konverteringen planerar Sundsvall Energi att bygga en biogasanläggning som skall producera biogas med olika biologiskt nedbrytbara substrat som energikälla. Den komposterbara delen av hushållsavfall, slam från kommunala reningsverk samt restprodukter från till exempel mejerier och slakterier kan också ingå i det användbara substratet. Detta pm beskriver den nuvarande trafik- och transportsituationen i Korstaverkets närområde samt de interna transporterna inom verksamhetsområdet och nollalternativet. Vidare utreds konsekvenserna av de förändrade transportvolymer och nya trafikflöden som uppstår till följd av det ansökta alternativet. Detta pm är en bilaga till detaljplanehandlingarna för Korstaverket. Den planerade utbyggnaden innebär i det närmaste en fördubbling av antalet transporter till och från Korstaverket jämfört med nollalternativet, från ca 70 inkommande transporter till ca 140 inkommande per vardagsdygn. Det innebär en ökning av den tunga trafiken med ca 140 tunga fordon räknat i båda riktningar det vill säga till och från området. Detta ger en ökning av tunga fordon i storleksordningen 10 % på huvudvägar i Korstaverkets närområde (Johannedalsvägen och Timmervägen). På de viktigaste vägtransportlänkarna i området, väg E4 och väg E14, innebär transportökningen endast ett marginellt tillskott till den tunga trafiken. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

7 1. Inledning Bakgrund Sundsvall Energi AB planerar att konvertera nuvarande oljekraftverk till ett bioeldat kraftvärmeverk för att minska sin oljeanvändning till ett minimum. Utöver konverteringen planerar Sundsvall Energi att bygga en biogasanläggning som skall producera biogas med olika biologiskt nedbrytbara substrat som energikälla. Avgränsningar Detta PM utreder och redovisar konsekvenserna av förändrade transporter till följd av den tillkommande verksamheten. Syftet med trafik- och transportutredningen är att identifiera, utreda och beskriva direkta och indirekta effekter på transportsystemet i området som den planerade verksamheten kan medföra. Den planerade tillkommande verksamheten jämförs med ett referensalternativ, ett nollalternativ med dimensioneringsår Detta pm är en bilaga till detaljplanehandlingarna för Korstaverket. Underlagsmaterial Underlagsmaterial till utredningen har i första hand tillhanda hållits av Sundsvall Energi AB, Sundsvalls kommun, samt Trafikverket. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

8 2. Områdesbeskrivning Områdets karaktär Korstaverket är beläget bredvid Tundalshamnen som ligger i Alnösundet i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Översiktskarta, Korstaverket med omnejd. Korstaverket är en av flera industrier som ligger längs en lång kuststräcka från Ortvikens pappersbruk i söder till Alnöbron i norr. I närheten finns flera bostadsområden och naturmarker där både kulturvärden och friluftsvärden ingår. Strandområdet som i huvudsak utgörs av industrier är väl synligt från den stora ön Alnön som sträcker sig utmed hela den östliga kuststräckan och har en omfattande bostadsbebyggelse. Åt söder ligger Sundsvallsfjärden och i sydvästlig riktning är centrala Sundsvall beläget. Naturmarkerna består i huvudsak av skogsklädd, bergig terräng. Endast vid Granli/Petersvik når naturen ner till vattnet, där det finns naturliga stenstränder i form av några små vikar inklämda mellan industrins expanderande utfyllnader. Ett traditionellt jordbrukslandskap finns i Korsta by. Villaområden med småhus finns i Granbacken norr om Ortviken samt i Tunadal väster om Johannedalsvägen. Industrin består av sågverk, pappersbruk, hamnverksamheter m.m. och är klart dominerande i området (29)

9 Vy åt sydväst. I förgrunden syns SCA:s magasin i Tunadalshamnen och bakom Korstaverket breder Sundsvallsfjärden ut sig med Ortvikens pappersbruk i väster. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Vy åt norr. I förgrunden skymtar Korstaverkets skorstenar och panna F5. Längre bort syns delar av Tundalshamnen, Tunadals sågverk och i bakgrunden Alnöbron (29)

10 Verksamheter i Korstaverkets närhet I området finns ett antal storskaliga produktionsanläggningar: Två stora skogsindustrier - Tunadals sågverk och Ortvikens pappersbruk, ägda av SCA. En transportinfrastrukturanläggning Tunadalshamnen. Ägare är SCA och Sundsvalls kommun. Ägare av marken i Tunadalshamnen är Sundsvalls kommun. I själva hamnområdet inryms även två specialanläggningar: Neste Gas och Imerys Mineral. Även andra verksamhetsutövare finns i Korstaverkets närhet. Verksamhetsutövare som finns inom området idag är i huvudsak följande: SCA Transforest AB SCA Ortvikens pappersbruk SCA Tunadals sågverk Neste LPG AB Imerys Mineral AB MittSverige Vatten AB (avloppsreningsverk) Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå (övningsanläggning) Ortvikens biluthyrning Expressbyrån LK Transport (flyttfirma/åkeri) Sundsvalls Bildemontering L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Jordbruksverksamhet finns inom Korsta by. Lite drygt en kilometer väster om Korstaverket nära Tunabäcksvägen ligger Korsta skola, som är en kommunal F-6-skola med ca 160 elever. Infrastruktur i Korstaverkets närhet Den största vägen i området är Johannedalsvägen som bland annat förbinder Alnön med centrala Sundsvall via väg E4. Väg E4 ligger ett par kilometer väster om Korstaverket men är den i särklass viktigaste vägtransportlänken genom Norrland och således mycket viktig för både godstransporter och annan trafik från området. Till Johannedalsvägen ansluter ett antal vägar som knyter samman industrierna med det övergripande vägnätet. Tunabäcksvägen leder ner mot Granbacken och Ortviken samt vidare in mot staden och har en relativt hög trafikering. De allmänna vägarna i området är kommunala. Inom verksamhetsområdena finns också enskilda vägar med omfattande trafikering. En icke elektrifierad järnväg leder från Ostkustbanan söderut längs kuststräckans industriverksamheter ner till Tunadalshamnen. Fraktfartyg lägger till vid Tunadalshamnen samt vid Ortvikens pappersbruk. Det finns idag ingen hamn med kapacitet att ta emot alla sorters fraktfartyg. Detaljplanearbete pågår dock för en ny containerhamn och kombiterminal i Petersvik inom projektet Sundsvall Logistikpark (29)

11 3. Befintliga transportsystem i Korstaverkets närområde Allmänna vägnätet Johannedalsvägen är i dag ungefär 9 meter bred med en trafikmängd mellan ca och fordon per årsmedeldygn och andelen tung trafik är ca 14 %. Alla transporter in till Korstaverket, såväl som till övrig industri i området och till hamnen, passerar Johannedalsvägen på någon sträcka, oavsett om trafiken kommer från E4 i söder eller från Timmervägen i norr. Johannedalsvägen är förutom matningsled för gods den viktigaste pendlingsleden mellan centrala Sundsvall och Alnön. En nybyggd gång- och cykelväg finns utmed Johannedalsvägen från Tunabäcksvägen och Fillanvägen. Tunabäcksvägen leder från Johannedalsvägen till Ortviken och trafikmängden är ca 4200 fordon per årsmedeldygn varav tung trafik utgör 25%. Villaområdet Granbacken med ca 50 villor ansluter till Tunabäcksvägen. Ljustavägen har en trafikmängd på ca 7500 fordon per årsmedeldygn varav tung trafik utgör ca 7 %. Vägen leder från väg E4 vid Birsta handelsområde och ansluter till Johannedalsvägen vid trafikplatsen i höjd med Alnöbron. Sjöfartsvägen utgör anslutningsväg för Tunadalshamnen, Korstaverket och andra verksamheter i Tunadalshamnen belägna söder om Tunadalssågen. Trafikflödet på Sjöfartsvägen innan korsningen med vägen ner till hamnen är ca 2200 fordon per årsmedeldygn, varav ungefär 30 % utgörs av tung trafik. Vid Korstaverket är trafikmängden ca 800 fordon per årsmedeldygn och andelen tung trafik uppgår till ungefär 15 %. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

12 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Trafikflöden nuläge. Totala antalet fordon per årsmedeldygn (ÅDT) och antal tunga fordon. Järnväg Industrispåret Malandsbanan som ansluter till Ådalsbanan (Befintlig järnväg mellan Sundsvall och Långsele, via Härnösand) i Skönvik söder om Östrand ansluter till terminalområdet vid Tunadalshamnen. Banan är inte elektrifierad. Trafikmängden på banan är i dag normalt ca 4-6 tåg per dygn (3 inkommande och 3 avgående) (29)

13 Sjöfart Tunadalshamnen är en kommunal hamn med möjlighet att ta emot fartyg med djupgående max meter. Kaj för torrbulk ca 600 meter, Ro-Ro ramp samt en mindre kaj för lossning av propan. Årligen lastas och lossas ca 1,6 miljoner ton gods i Tunadalshamnen. Under 2008 anlöpte ca 500 fartyg Tunadalshamnen. Sågade trävaror och pappersprodukter står för merparten av de hanterade godsvolymerna föreslogs Sundsvalls hamn som strategisk hamn av hamnstrategiutredningen. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

14 4. Framkomlighet/kapacitet och trafiksäkerhet nuläge Korsningar Framkomligheten är god i de större korsningspunkterna i området. Ett flertal cirkulationsplatser har byggts under de senaste åren vilket har höjt kapaciteten i vägnätet. Korsningen Johannedalsvägen/Sjöfartsvägen var tidigare utformad som trevägskorsning och led av dålig framkomlighet under rusningstrafiken. Korsningen har byggds om till cirkulationsplats för att råda bot på kapacitetsbristen. Efter ombyggnaden har korsningen fått god framkomlighet och trafiksäkerheten som tidigare var dålig har förbättrats avsevärt. Anslutning till Tunadals sågverk på Johannedalsvägen sker i en trevägskorsning. Framkomligheten är tidvis dålig, främst för vänstersvängande trafik norrifrån. Vägar/gator Framkomligheten på gatusträckor är tillfredsställande. Inga trafikflöden inom planområdet är så stora att sträckor mellan korsningarna är begränsande. En ny gång- och cykelväg har byggts utmed Johannedalsvägen från Tunabäcksvägen fram till Fillanvägen vilket bidrar till att höja både framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan. Vägars bärighet och bredd. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Järnväg Malandsbanan är inte elektrifierad vilket medför att endast diesellok kan användas på bansträckningen. Så länge aktiviteten på kombiterminalen i Tunadal är liten och järnvägstrafiken är begränsad är inte detta begränsande. Med utökat nyttjande av terminalområdet i hamnen kommer dock en ökad kapacitet att krävas. Planering pågår för upprustning av banan. Detta beskrivs närmare i avsnittet om framtida transporter. Industrivägar Inom Tunadals sågverk och i Tunadalshamnen används interna vägar för timmertransporter från områdets norra del in till sågens upplagsområde och för sågade trävaror till hamnen. Hamnverksamhet Hamnens kapacitet är med dagens verksamhet tillfredsställande (29)

15 Trafikolyckor Olycksstatistik Under femårsperioden till inträffade 79 trafikolyckor i Korstaverkets närområde (se karta nedan). Olyckorna fördelas på L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver Dödsolycka 14 Svåra olyckor 58 Lindriga olyckor 0 Olyckor med okänd svårhetsgrad 6 Olyckor utan personskada Singelolyckor och upphinnandeolyckor står för ungefär 50 % av alla olyckor. 43 olyckor inträffade på gatu-/vägsträckor, 18 i gatu-/vägkorsningar medan 8 olyckor inträffade i cirkulationsplatser. Lastbil var inblandad i 8 olyckor och buss i 1 olycka (29)

16 5. Trafikflöden tung trafik till och från Korstaverket 5.1 Nollalternativ/prognos 2014 innan drifttagning Nollalternativet beskriver vad som händer om inte den föreslagna investeringen realiseras. Nollalternativet används som referens vid bedömningen av konsekvenserna av det aktuella projektet. I detta fall innebär nollalternativet den tillståndsgivna verksamheten. Det innebär en fortsatt användning av ca ton eldningsolja per år, vilket motsvarar 2010 års nivå och en ökad förbränning av avfallsbränsle från dagens ton per år till ton per år, vilket motsvarar ungefär 10 ytterliggare transporter per vardagsdygn till Korstaverket. Dimensioneringsår för nollalternativet är satt till 2014 med sträckning till 2025, alltså innan drifttagning av en ny anläggning. Transporter till och från Korstaverket Nollalternativet innebär ca 70 tunga transporter till Korstaverket varje vardagsdygn. Det är en ökning med ca 10 transporter per dag från dagens transportsituation. Alla transporter går tomma vid returresan vilket innebär att antalet fordonsrörelser i området med direkt anknytning till Korstaverket måste dubbleras, det vill säga att verkets ca 70 dagliga transporter ger upphov till ungefär 140 stycken fordonsrörelser i området per vardagsdygn. Huvudparten av transporterna utgörs av inkommande avfallsbränsle, de anländer antingen med sopbil från närområdet (6 ton per last) eller med lastbil (25 30 ton per last) från mer avlägsna områden. Vidare anländer ca 1 lastbil med kemikalier (6 ton) samt ca 4 övriga transporter (ca 6 ton per last) Korstaverket varje vardagsdygn. Ut från Korstaverket transporteras varje vardagsdygn i nollalternativet ca 7-10 lastbilar med aska och slagg (25 30 ton per last). Transporterna som genereras av Korstaverket fördelar sig ganska jämnt på det allmänna vägnätet. Avfallsbränsle från centrala och södra Sundsvall, långväga avfallstransporter på E4 söderifrån samt kemikalietransporter anländer via Johannedalsvägen västerifrån. Transporter av avfallsbränsle från norra delarna av Sundsvall, mer långväga avfallstransporter norrifrån samt uttransporter av aska och slagg sker via Johannedalsvägen norrut. På Johannedalsvägen utgör Korstaverkets transporter ungefär 0,7 % av den totala trafikmängden och ca 8 % av den tunga trafiken. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

17 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Trafikflöde 2014/nollalternativ, tunga transporter Korstaverket innan drifttagning av ny verksamhet Korstaverkets interna transporter Transporterna in till Korstaverket består till stor del av avfall för förbränning i panna F5 och F1 och sker i nollalternativet såväl som i nuläget både med sopbilar och lastbilar med släp, totalt ca 64 st/vardagsdygn. Infart till området sker via Sjöfartsvägen som har Korstaverket som slutpunkt. I anslutning till verksamhetsområdets infart finns en fordonsvåg för att väga bränsleleveranserna. Efter vägning kan avfallsbränslet antingen levereras via ett antal lastportar på pannhusets norrsida eller direkt in i pannhuset via en genomkörbar port till vänster om lastportarna. De vanliga sopbilarna backar fram till lastportarna, lämnar avfallsbränslet och kör ut via Sjöfartsvägen. De större lastbilarna med släp kräver ytor för rangering. Det sker i dagsläget på den öppna ytan till väster om parkeringen. Där kopplas släpet av och föraren kör vidare och tömmer bilens last via en av lastportarna, därefter kopplas släpet på och proceduren upprepas. Denna verksamhet kräver väl tilltagna rangeringsytor för att lossningen ska (29)

18 kunna ske på ett effektivt sätt. I dagsläget måste interna vägar som trafikeras av annan trafik korsas i samband med rangeringen. Ett både effektivare och säkrare förfarande vore att ha en rangeringsyta som är fri från annan trafik i direkt anslutning till lastportarna. Den andra leveransmetoden är att avfallsbränsle lämnas direkt inne i själva pannhuset via en genomkörbar port. Efter lossning fortsätter lastbilarna ut på andra sidan byggnaden och rundar pannhuset innan området lämnas via Sjöfartsvägen. Aska och andra förbränningsrester forslas i nollalternativet bort från området i en takt av ca 10 bilar per vardagsdygn. Dels hämtas aska via en genomkörbar port i pannhuset strax söder om själva pannan och dels via en lastport i södra änden av pannhuset. I den här delen av området är det trångt och manöverutrymmet begränsat. Speciellt uppstår problem för fordon som ska vända och backa in till lastporten i det södra hörnet. Ett antal bränsletransporter per dag sker till fastbränslepannan F1 belägen sydöst om F5 (7-12 st. per vardagsdygn). Vidare sker ett fåtal andra transporter per dag till verksamhetsområdets sydöstra hörn. Det gemensamma för dessa transporter är att de måste passera ett flertal trånga passager innan de kan lämna området via sjöfartsvägen. Bl.a. kan konflikt uppstå med asktransporter från panna F5. En annan passage med framkomlighetsproblem är mellan berget och Hetvattencentralen (HC3). Farligt gods En liten del av Korstaverkets transporter klassas som farligt gods. Det är främst ammoniak, saltsyra, natriumhydroxid, diesel, eldningsolja samt hydraul- och smörjoljor. Transporterna av farligt gods sker på vägar rekommenderade för ändamålet. Farligt gods utgör en mycket liten del av Korstaverkets totala transportmängd. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Övrig verksamhet i närområdet I dag tas ca ton propan in via Nestes gasterminal i Tunadalshamnen. Detta fraktas därefter ut till kunder per lastbil och järnväg. I dag avgår ca 3 lastbilar och ca 1 järnvägsvagn per dygn från gasterminalen. Den rimligaste bedömningen är att volymerna ligger kvar på samma nivåer vid dimensioneringsåret. I och med ökad terminalverksamhet ökar antalet frakter med farligt gods på järnväg till området. Inte minst i och med att godshanteringen successivt kan komma att flyttas över från kombiterminalen i centrala Sundsvall till Tunadal. I hamnen hanteras ca ton olja per år. Dessa transporter når sällan eller aldrig utanför hamnområdet då det handlar om transithandel i samband med utnyttjande av lagringsmöjligheter i bergrum i området. Endast omlastning till båt sker. Bergrummen ägs av Sundsvall Energi AB och utnyttjades tidigare i huvudsak som bränsledepå till det oljeeldade värmeverket. I takt med att Korstaverkets oljebehov har minskat har också behovet av oljelagring för den egna verksamheten i bergrummen minskat (29)

19 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Transportvolymer i Korstaverkets närområde, nuläge (29)

20 5.2 Trafik och transporter, prognos 2025, vid konvertering av oljekraftvärmeverk till eldning med biobränsle och ny anläggning för framställning av biogas Trafikökningar allmänna vägnätet Det råder olika meningar om vilken trafikökningstakt som man kan förvänta sig under kommande år. Trafikverket anser att trafikökningstalen inom Västernorrlands län ligger nära 0 % för tiden fram till år 2025 som är dimensioneringsåret för ansökt alternativ. Detta kan nog ses som ett medeltal för vägar inom hela regionen. Vägar i Korstaverkets närhet som berörs bör däremot ha en trafikökning med tanke på närhet till Sundsvall som kan anses som en expansiv del av regionen. För beräkning av trafikflödet på allmänna vägar i området kan man anta att ökningstakten ligger på nivåer mellan 0,5 % till 1,5 % per år. Det innebär en trafikökning på drygt 9 % från dagens trafikmängder fram till dimensioneringsåret L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Transporter till och från Korstaverket vid planerad utbyggnad Planförslaget omfattar ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med 125 MW tillförd bränsleeffekt i samma läge som befintligt oljeeldat kraftvärmeverk dvs sydost om befintliga anläggningar i området och en anläggning för framställning av biogas från rötbart/komposterbart avfall. Huvudbränslet i den nya pannan kommer att bestå av GROT (grenar och toppar) eller annan fraktion av träflis. Bränsleåtgången kommer att uppgå till 60 ton per timme. Den totala förbrukningen beräknas till ton GROT eller motsvarande mängd flis eller spån per år. Transporter av bränslet kommer att ske med lastbil (ca 30 ton/ekipage) från skogsavverkningar i närregionen 1. Merparten (ca 2/3) av bränslet kommer från inlandet via väg E14 Timmervägen E4 Johannedalsvägen Korstaverket. En fjärdedel anländer norrifrån via väg E4 Johannedalsvägen Korstaverket och en liten mängd kommer söderifrån via väg E4 Johannedalsvägen Korstaverket. Vid förbränningen bildas aska som måste transporteras ut från verket ton aska per år ska transporteras till Blåbergets avfallsanläggning. Det kommer att ske via fyra lastbilstransporter per vardagsdygn längs rutten Korstaverket Johannedalsvägen E4 Timmervägen väg E14 Blåberget. Den största transportökningen jämfört med nollalternativet sker på Sjöfartsvägen (+150 fordon/vardagsdygn), Johannedalsvägen västerut (+140 fordon) och E4 norrut (+190 fordon) och Timmervägen (+93 fordon). På Sjöfartsvägen innebär det en ökning av den tunga trafiken med ca 30 %, från nollalternativets 492 tunga fordon/dygn(inklusive trafiken till hamnen). Konsekvenserna på det allmänna vägnätet av ovan nämnda trafikökningar bedöms bli små. Vägnätet är väl utbyggt i området och anpassat både för både dagens och framtidens trafikmängder. Den nya cirkulationsplatsen vid Johannedalsvägen/Sjöfartsvägen har förbättrat framkomligheten för trafik till hamnen och Korstaverket samtidigt som säkerheten har förstärkts betydligt jämfört med den gamla korsningen. I framtiden kan en del av bränsletransporterna till Korstaverket komma att flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. För att det ska bli möjligt krävs en utbyggnad av både hamnen och järnvägen, vilket utreds i det pågående detaljplanearbetet för Sundsvall Logistikpark. 1 Grotleveranser till Korstaverket antas ske från ett område som geografiskt avgränsas av Gävle, Östersund och Örnsköldsvik där liknande kraftvärmeverk finns som i viss mån konkurrerar med Korstaverket om biobränsle. Det är därför rimligt att anta att de allra flesta transporterna kommer att vara under 15 mil långa (29)

21 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Totalt transportflöde i antal fördonsrörelser till och från Korstaverket under ett vardagsdygn vid ansökt alternativ 125 MW, dimensioneringsår Transporter till och från den nya biogasanläggningen ger endast en liten ökning av antalet tunga transporter till och från området. Rötbara avfallsfraktioner från hushåll kommer fort (29)

22 sättningsvis att transporteras med så kallade tvåfacksbilar, detta innebär att hushållsavfallet samlas i två separata fack/behållare i de bilar som sköter transporterna. Den rötbara fraktionen lämnas i biogasanläggningens intag och det brännbara avfallet tippas i befintlig fastbränslepanna F5. Detta system med tvåfacksbilar innebär att transporterna på det allmänna vägnätet inte ökar på grund av uppdelningen av avfallet i två fraktioner. Leveranser av rötbart substrat från mejerier, slakterier och angränsande kommuner ger tillsammans med restprodukter och producerad biogas ca 7-8 tillkommande transporter in till området det vill säga 14 till 16 tillkommande tunga fordonsrörelser totalt per vardagsdygn på vägen in och ut i anläggningen. Trafikverket planerar att inom ca år göra det möjligt att låta tunga transporter ta en kortare väg mellan E14 och Korstaverket/Tunadalsområdet. I denna plan ingår att använda Granloholmsleden och Johannedalsvägen förbi Gärde. Förändringen påverkar en stor del av transporterna till och från Korstaverket och innebär en vägförkortning på ca 5 km. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Korstaverkets interna transporter vid planerad utbyggnad Det planerade utbyggnaden om 125 MW tillförd bränsleeffekt innebär leveranser av ca 67 fullastade lastbilar per dygn om transporter endast körs vardagar mellan och Det motsvarar drygt ton GROT eller annat biobränsle per dag, om helgtransporter väljs minskar antalet transporter per dygn. Lagring av bränslet sker i lagringsficka, så kallad bunker. Det finns två huvudskäl till lagringen, dels ska bränslet räcka över en långhelg då inga transporter sker och dels måste bränslet kvalitetssäkras vad gäller innehåll av skrot och skräp som inte kan accepteras i bränslet samt fukthalt innan det förbränns. Föreslagen lokalisering av bränslebunkerna är i området intill pannhuset på södra sidan. Lastbilar som anländer Korstaverket kör direkt till tippfickan via en ny väg som leder från infarten direkt till området söder om befintliga byggnader. Innan lasten lossas vägs ekipaget och GROT:ens fukthalt kontrolleras eventuellt med sticksondering. Därefter lossas lasten i tippfickan. Ingen hantering med traktorer krävs då all tippning sker direkt i bränslefickan. Upplagsytan och den anslutande nya vägen kommer att dimensioneras på sådant sätt att lastbilar med grot ska kunna lossa lasten och sedan lämna området utan att behöva belasta det interna vägnätet intill pannhusen där framkomligheten kan vara begränsad. Bränsletransporterna utgör 67 av de ca 75 tillkommande transporterna (150 fordonsrörelser)i ansökt pannalternativ. De övriga är uttransporter av aska, rötrest och biogasprodukt. Även befintlig interntrafik påverkas vid en utbyggnad av verksamheten. I och med de omfattande byggprojekten med det nya pannhuset, silos och upplagsytan kommer den interna trafiksituationen ses över. Transportvägar inom verksamhetsområdet ska bli väldefinierade och gångstråk måste tydligt separeras från fordonstrafiken. Vidare kommer ytan framför (norr om) pannhus F5 att utvidgas så att både lossning av avfallsbränsle och rangering får plats inom en från övrig trafik avgränsad yta. Trots att ytor för personalparkering kommer att prioriteras lägre än ytor som är viktiga för verksamheten bör dessa planeras noga så att säkra gångstråk kan skapas mellan parkering och arbetsplatser. Till exempel bör en väl definierad gångväg leda ner till sydöstra hörnet av verksamhetsområdet där förhållandevis många har sin arbetsplats 2. I och med bygget av det nya biogaskombinatet som planeras i ett läge norr om F5 bör dagens framkomlighetsproblem i området kunna åtgärdas. 2 I sydöstra hörnet av området är HC3, panna F1 och det oljeeldade kraftvärmeverket (K1) belägna (29)

Bilagor framtagna till planhandlingen

Bilagor framtagna till planhandlingen Antagande Detaljplan för Sundsvall Logistikpark Skön, Sundsvalls kommun Bilagor framtagna till planhandlingen 1. Containerhamn till Sundsvallsregionen, Fördjupad lokaliseringsstudie, WSP, februari 2012

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 12 PM En redovisning av transporterna 2009-02-26 3 (30) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 12... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Arbetstunnlar... 4 2.3 Primärkrossning

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

Granskningshandling 2013-09-13. MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38

Granskningshandling 2013-09-13. MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38 Granskningshandling 2013-09-13 MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad 1 av 38 MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad Datum 2013-09-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Vindparker Länsterhöjden och Storflötten Ånge kommun, Västernorrlands län Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 5 1. INLEDNING 10 1.1. Allmänt

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400 FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun Förslagshandling 2010-02-02 Objektnummer 83358400 Hur kan jag/vi delta i projektet? Om du har frågor som rör de planerade åtgärderna på väg 315

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för ny bussdepå vid Tomteboda samt tillägg till detaljplan för kv. Posten (P98/0826),

Läs mer