Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket 2012-02-15"

Transkript

1 Antagande Detaljplan för Korstaverket omfattande fastigheterna Korsta 8:10 m.fl. Skön, Sundsvalls kommun Bilagor framtagna till planhandlingen 1. PM Trafik och transporter Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket Särskild arkeologisk utredning PM Skyddsvegetation Korstaverket januari Plankarta A Illustrationsplan A Bilagor framtagna i samband med tillståndsansökningar för verksamheter vid Korstaverket och Sundsvall Logistikpark OBS! Avvikelser förekommer i förhållande till gällande planhandlingar. 7. Lokaliseringsutredning Biogas i Mellannorrland MKB för tillståndsansökan -Bioprojekt Korstaverket och Biogas i Mellannorrland Luftkvalitetsaspekter för biobränsleeldning vid Korstaverket Bullerutredning Korstaverket Sammanställning bullersituationen, Sundsvall Logistikpark Övergripande riskbedömning inför ändrad verksamhet (biobränsle) Riskbedömning Biogas i Mellannorrland, Korstaverket

2 BILAGA 1

3 PM - Trafik och Transporter Bilaga till detaljplanehandling Korstaverket, biobränslepanna och biogaskombinat vid Sundsvall Energi AB I Korsta Rev Upprättad av: Bo Eskebaek Reviderad av: Rickard Holst

4 Bilaga till detaljplanehandling Korstaverket, biobränslepanna och biogaskombinat vid Sundsvall Energi AB I Korsta Rev Kund Sundsvall Energi AB Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Sundsvall Besök: Landsvägsallén 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Kontaktpersoner Projektledare: Mats Bäck, Sundsvall Energi AB Projektsamordnare Uppdragsansvarig delutredningar: Teknikansvarig trafikutredning: Upplysningar lämnas i första hand av (29)

5 Innehåll L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Sammanfattning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Avgränsningar... 5 Underlagsmaterial Områdesbeskrivning... 6 Områdets karaktär... 6 Verksamheter i Korstaverkets närhet... 8 Infrastruktur i Korstaverkets närhet Befintliga transportsystem i Korstaverkets närområde.. 9 Allmänna vägnätet... 9 Järnväg Sjöfart Framkomlighet/kapacitet och trafiksäkerhet nuläge Korsningar Vägar/gator Järnväg Industrivägar Hamnverksamhet Trafikolyckor Trafikflöden tung trafik till och från Korstaverket Nollalternativ/2014 innan drifttagning Transporter till och från Korstaverket Korstaverkets interna transporter Farligt gods Trafik och transporter 2025 vid konvertering av oljekraftvärmeverk till eldning med biobränsle och ny anläggning för framställning av biogas Trafikökningar allmänna vägnätet Transporter till och från Korstaverket vid planerad utbyggnad Korstaverkets interna transporter vid planerad utbyggnad Farligt gods Tung trafik med anknytning till SCA, kombiterminal och containerhamn Prognos Prognos år Samlad bild av godstransporter i området Slutsats (29)

6 Sammanfattning Sundsvall Energi AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan för Korstaverket. Planen syftar till att möjliggöra el- och fjärrvärmeproduktion grundad på förnyelsebara bränslen genom en ombyggnation av befintligt kraftvärmeverk samt att omhänderta och behandla organiskt material för produktion av biogas. Det är ett tydligt krav från Sundsvall Energis kunder, både nuvarande och potentiella, att fjärrvärmeproduktionen blir mer miljöanpassad och att den baseras på förnyelsebara bränslen. Sundsvall Energi har därför för avsikt att bygga om nuvarande oljeeldade kraftvärmeverk till ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att minska oljeanvändningen till ett minimum. Parallellt med detaljplaneprocessen pågår en tillståndsansökan för den planerade utbyggnaden av verksamheten. Det ansökta alternativet innebär ett kraftvärmeverk med maximalt 125 MW tillförd bränsleeffekt. Utöver konverteringen planerar Sundsvall Energi att bygga en biogasanläggning som skall producera biogas med olika biologiskt nedbrytbara substrat som energikälla. Den komposterbara delen av hushållsavfall, slam från kommunala reningsverk samt restprodukter från till exempel mejerier och slakterier kan också ingå i det användbara substratet. Detta pm beskriver den nuvarande trafik- och transportsituationen i Korstaverkets närområde samt de interna transporterna inom verksamhetsområdet och nollalternativet. Vidare utreds konsekvenserna av de förändrade transportvolymer och nya trafikflöden som uppstår till följd av det ansökta alternativet. Detta pm är en bilaga till detaljplanehandlingarna för Korstaverket. Den planerade utbyggnaden innebär i det närmaste en fördubbling av antalet transporter till och från Korstaverket jämfört med nollalternativet, från ca 70 inkommande transporter till ca 140 inkommande per vardagsdygn. Det innebär en ökning av den tunga trafiken med ca 140 tunga fordon räknat i båda riktningar det vill säga till och från området. Detta ger en ökning av tunga fordon i storleksordningen 10 % på huvudvägar i Korstaverkets närområde (Johannedalsvägen och Timmervägen). På de viktigaste vägtransportlänkarna i området, väg E4 och väg E14, innebär transportökningen endast ett marginellt tillskott till den tunga trafiken. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

7 1. Inledning Bakgrund Sundsvall Energi AB planerar att konvertera nuvarande oljekraftverk till ett bioeldat kraftvärmeverk för att minska sin oljeanvändning till ett minimum. Utöver konverteringen planerar Sundsvall Energi att bygga en biogasanläggning som skall producera biogas med olika biologiskt nedbrytbara substrat som energikälla. Avgränsningar Detta PM utreder och redovisar konsekvenserna av förändrade transporter till följd av den tillkommande verksamheten. Syftet med trafik- och transportutredningen är att identifiera, utreda och beskriva direkta och indirekta effekter på transportsystemet i området som den planerade verksamheten kan medföra. Den planerade tillkommande verksamheten jämförs med ett referensalternativ, ett nollalternativ med dimensioneringsår Detta pm är en bilaga till detaljplanehandlingarna för Korstaverket. Underlagsmaterial Underlagsmaterial till utredningen har i första hand tillhanda hållits av Sundsvall Energi AB, Sundsvalls kommun, samt Trafikverket. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

8 2. Områdesbeskrivning Områdets karaktär Korstaverket är beläget bredvid Tundalshamnen som ligger i Alnösundet i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Översiktskarta, Korstaverket med omnejd. Korstaverket är en av flera industrier som ligger längs en lång kuststräcka från Ortvikens pappersbruk i söder till Alnöbron i norr. I närheten finns flera bostadsområden och naturmarker där både kulturvärden och friluftsvärden ingår. Strandområdet som i huvudsak utgörs av industrier är väl synligt från den stora ön Alnön som sträcker sig utmed hela den östliga kuststräckan och har en omfattande bostadsbebyggelse. Åt söder ligger Sundsvallsfjärden och i sydvästlig riktning är centrala Sundsvall beläget. Naturmarkerna består i huvudsak av skogsklädd, bergig terräng. Endast vid Granli/Petersvik når naturen ner till vattnet, där det finns naturliga stenstränder i form av några små vikar inklämda mellan industrins expanderande utfyllnader. Ett traditionellt jordbrukslandskap finns i Korsta by. Villaområden med småhus finns i Granbacken norr om Ortviken samt i Tunadal väster om Johannedalsvägen. Industrin består av sågverk, pappersbruk, hamnverksamheter m.m. och är klart dominerande i området (29)

9 Vy åt sydväst. I förgrunden syns SCA:s magasin i Tunadalshamnen och bakom Korstaverket breder Sundsvallsfjärden ut sig med Ortvikens pappersbruk i väster. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Vy åt norr. I förgrunden skymtar Korstaverkets skorstenar och panna F5. Längre bort syns delar av Tundalshamnen, Tunadals sågverk och i bakgrunden Alnöbron (29)

10 Verksamheter i Korstaverkets närhet I området finns ett antal storskaliga produktionsanläggningar: Två stora skogsindustrier - Tunadals sågverk och Ortvikens pappersbruk, ägda av SCA. En transportinfrastrukturanläggning Tunadalshamnen. Ägare är SCA och Sundsvalls kommun. Ägare av marken i Tunadalshamnen är Sundsvalls kommun. I själva hamnområdet inryms även två specialanläggningar: Neste Gas och Imerys Mineral. Även andra verksamhetsutövare finns i Korstaverkets närhet. Verksamhetsutövare som finns inom området idag är i huvudsak följande: SCA Transforest AB SCA Ortvikens pappersbruk SCA Tunadals sågverk Neste LPG AB Imerys Mineral AB MittSverige Vatten AB (avloppsreningsverk) Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå (övningsanläggning) Ortvikens biluthyrning Expressbyrån LK Transport (flyttfirma/åkeri) Sundsvalls Bildemontering L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Jordbruksverksamhet finns inom Korsta by. Lite drygt en kilometer väster om Korstaverket nära Tunabäcksvägen ligger Korsta skola, som är en kommunal F-6-skola med ca 160 elever. Infrastruktur i Korstaverkets närhet Den största vägen i området är Johannedalsvägen som bland annat förbinder Alnön med centrala Sundsvall via väg E4. Väg E4 ligger ett par kilometer väster om Korstaverket men är den i särklass viktigaste vägtransportlänken genom Norrland och således mycket viktig för både godstransporter och annan trafik från området. Till Johannedalsvägen ansluter ett antal vägar som knyter samman industrierna med det övergripande vägnätet. Tunabäcksvägen leder ner mot Granbacken och Ortviken samt vidare in mot staden och har en relativt hög trafikering. De allmänna vägarna i området är kommunala. Inom verksamhetsområdena finns också enskilda vägar med omfattande trafikering. En icke elektrifierad järnväg leder från Ostkustbanan söderut längs kuststräckans industriverksamheter ner till Tunadalshamnen. Fraktfartyg lägger till vid Tunadalshamnen samt vid Ortvikens pappersbruk. Det finns idag ingen hamn med kapacitet att ta emot alla sorters fraktfartyg. Detaljplanearbete pågår dock för en ny containerhamn och kombiterminal i Petersvik inom projektet Sundsvall Logistikpark (29)

11 3. Befintliga transportsystem i Korstaverkets närområde Allmänna vägnätet Johannedalsvägen är i dag ungefär 9 meter bred med en trafikmängd mellan ca och fordon per årsmedeldygn och andelen tung trafik är ca 14 %. Alla transporter in till Korstaverket, såväl som till övrig industri i området och till hamnen, passerar Johannedalsvägen på någon sträcka, oavsett om trafiken kommer från E4 i söder eller från Timmervägen i norr. Johannedalsvägen är förutom matningsled för gods den viktigaste pendlingsleden mellan centrala Sundsvall och Alnön. En nybyggd gång- och cykelväg finns utmed Johannedalsvägen från Tunabäcksvägen och Fillanvägen. Tunabäcksvägen leder från Johannedalsvägen till Ortviken och trafikmängden är ca 4200 fordon per årsmedeldygn varav tung trafik utgör 25%. Villaområdet Granbacken med ca 50 villor ansluter till Tunabäcksvägen. Ljustavägen har en trafikmängd på ca 7500 fordon per årsmedeldygn varav tung trafik utgör ca 7 %. Vägen leder från väg E4 vid Birsta handelsområde och ansluter till Johannedalsvägen vid trafikplatsen i höjd med Alnöbron. Sjöfartsvägen utgör anslutningsväg för Tunadalshamnen, Korstaverket och andra verksamheter i Tunadalshamnen belägna söder om Tunadalssågen. Trafikflödet på Sjöfartsvägen innan korsningen med vägen ner till hamnen är ca 2200 fordon per årsmedeldygn, varav ungefär 30 % utgörs av tung trafik. Vid Korstaverket är trafikmängden ca 800 fordon per årsmedeldygn och andelen tung trafik uppgår till ungefär 15 %. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

12 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Trafikflöden nuläge. Totala antalet fordon per årsmedeldygn (ÅDT) och antal tunga fordon. Järnväg Industrispåret Malandsbanan som ansluter till Ådalsbanan (Befintlig järnväg mellan Sundsvall och Långsele, via Härnösand) i Skönvik söder om Östrand ansluter till terminalområdet vid Tunadalshamnen. Banan är inte elektrifierad. Trafikmängden på banan är i dag normalt ca 4-6 tåg per dygn (3 inkommande och 3 avgående) (29)

13 Sjöfart Tunadalshamnen är en kommunal hamn med möjlighet att ta emot fartyg med djupgående max meter. Kaj för torrbulk ca 600 meter, Ro-Ro ramp samt en mindre kaj för lossning av propan. Årligen lastas och lossas ca 1,6 miljoner ton gods i Tunadalshamnen. Under 2008 anlöpte ca 500 fartyg Tunadalshamnen. Sågade trävaror och pappersprodukter står för merparten av de hanterade godsvolymerna föreslogs Sundsvalls hamn som strategisk hamn av hamnstrategiutredningen. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

14 4. Framkomlighet/kapacitet och trafiksäkerhet nuläge Korsningar Framkomligheten är god i de större korsningspunkterna i området. Ett flertal cirkulationsplatser har byggts under de senaste åren vilket har höjt kapaciteten i vägnätet. Korsningen Johannedalsvägen/Sjöfartsvägen var tidigare utformad som trevägskorsning och led av dålig framkomlighet under rusningstrafiken. Korsningen har byggds om till cirkulationsplats för att råda bot på kapacitetsbristen. Efter ombyggnaden har korsningen fått god framkomlighet och trafiksäkerheten som tidigare var dålig har förbättrats avsevärt. Anslutning till Tunadals sågverk på Johannedalsvägen sker i en trevägskorsning. Framkomligheten är tidvis dålig, främst för vänstersvängande trafik norrifrån. Vägar/gator Framkomligheten på gatusträckor är tillfredsställande. Inga trafikflöden inom planområdet är så stora att sträckor mellan korsningarna är begränsande. En ny gång- och cykelväg har byggts utmed Johannedalsvägen från Tunabäcksvägen fram till Fillanvägen vilket bidrar till att höja både framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan. Vägars bärighet och bredd. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Järnväg Malandsbanan är inte elektrifierad vilket medför att endast diesellok kan användas på bansträckningen. Så länge aktiviteten på kombiterminalen i Tunadal är liten och järnvägstrafiken är begränsad är inte detta begränsande. Med utökat nyttjande av terminalområdet i hamnen kommer dock en ökad kapacitet att krävas. Planering pågår för upprustning av banan. Detta beskrivs närmare i avsnittet om framtida transporter. Industrivägar Inom Tunadals sågverk och i Tunadalshamnen används interna vägar för timmertransporter från områdets norra del in till sågens upplagsområde och för sågade trävaror till hamnen. Hamnverksamhet Hamnens kapacitet är med dagens verksamhet tillfredsställande (29)

15 Trafikolyckor Olycksstatistik Under femårsperioden till inträffade 79 trafikolyckor i Korstaverkets närområde (se karta nedan). Olyckorna fördelas på L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver Dödsolycka 14 Svåra olyckor 58 Lindriga olyckor 0 Olyckor med okänd svårhetsgrad 6 Olyckor utan personskada Singelolyckor och upphinnandeolyckor står för ungefär 50 % av alla olyckor. 43 olyckor inträffade på gatu-/vägsträckor, 18 i gatu-/vägkorsningar medan 8 olyckor inträffade i cirkulationsplatser. Lastbil var inblandad i 8 olyckor och buss i 1 olycka (29)

16 5. Trafikflöden tung trafik till och från Korstaverket 5.1 Nollalternativ/prognos 2014 innan drifttagning Nollalternativet beskriver vad som händer om inte den föreslagna investeringen realiseras. Nollalternativet används som referens vid bedömningen av konsekvenserna av det aktuella projektet. I detta fall innebär nollalternativet den tillståndsgivna verksamheten. Det innebär en fortsatt användning av ca ton eldningsolja per år, vilket motsvarar 2010 års nivå och en ökad förbränning av avfallsbränsle från dagens ton per år till ton per år, vilket motsvarar ungefär 10 ytterliggare transporter per vardagsdygn till Korstaverket. Dimensioneringsår för nollalternativet är satt till 2014 med sträckning till 2025, alltså innan drifttagning av en ny anläggning. Transporter till och från Korstaverket Nollalternativet innebär ca 70 tunga transporter till Korstaverket varje vardagsdygn. Det är en ökning med ca 10 transporter per dag från dagens transportsituation. Alla transporter går tomma vid returresan vilket innebär att antalet fordonsrörelser i området med direkt anknytning till Korstaverket måste dubbleras, det vill säga att verkets ca 70 dagliga transporter ger upphov till ungefär 140 stycken fordonsrörelser i området per vardagsdygn. Huvudparten av transporterna utgörs av inkommande avfallsbränsle, de anländer antingen med sopbil från närområdet (6 ton per last) eller med lastbil (25 30 ton per last) från mer avlägsna områden. Vidare anländer ca 1 lastbil med kemikalier (6 ton) samt ca 4 övriga transporter (ca 6 ton per last) Korstaverket varje vardagsdygn. Ut från Korstaverket transporteras varje vardagsdygn i nollalternativet ca 7-10 lastbilar med aska och slagg (25 30 ton per last). Transporterna som genereras av Korstaverket fördelar sig ganska jämnt på det allmänna vägnätet. Avfallsbränsle från centrala och södra Sundsvall, långväga avfallstransporter på E4 söderifrån samt kemikalietransporter anländer via Johannedalsvägen västerifrån. Transporter av avfallsbränsle från norra delarna av Sundsvall, mer långväga avfallstransporter norrifrån samt uttransporter av aska och slagg sker via Johannedalsvägen norrut. På Johannedalsvägen utgör Korstaverkets transporter ungefär 0,7 % av den totala trafikmängden och ca 8 % av den tunga trafiken. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver (29)

17 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Trafikflöde 2014/nollalternativ, tunga transporter Korstaverket innan drifttagning av ny verksamhet Korstaverkets interna transporter Transporterna in till Korstaverket består till stor del av avfall för förbränning i panna F5 och F1 och sker i nollalternativet såväl som i nuläget både med sopbilar och lastbilar med släp, totalt ca 64 st/vardagsdygn. Infart till området sker via Sjöfartsvägen som har Korstaverket som slutpunkt. I anslutning till verksamhetsområdets infart finns en fordonsvåg för att väga bränsleleveranserna. Efter vägning kan avfallsbränslet antingen levereras via ett antal lastportar på pannhusets norrsida eller direkt in i pannhuset via en genomkörbar port till vänster om lastportarna. De vanliga sopbilarna backar fram till lastportarna, lämnar avfallsbränslet och kör ut via Sjöfartsvägen. De större lastbilarna med släp kräver ytor för rangering. Det sker i dagsläget på den öppna ytan till väster om parkeringen. Där kopplas släpet av och föraren kör vidare och tömmer bilens last via en av lastportarna, därefter kopplas släpet på och proceduren upprepas. Denna verksamhet kräver väl tilltagna rangeringsytor för att lossningen ska (29)

18 kunna ske på ett effektivt sätt. I dagsläget måste interna vägar som trafikeras av annan trafik korsas i samband med rangeringen. Ett både effektivare och säkrare förfarande vore att ha en rangeringsyta som är fri från annan trafik i direkt anslutning till lastportarna. Den andra leveransmetoden är att avfallsbränsle lämnas direkt inne i själva pannhuset via en genomkörbar port. Efter lossning fortsätter lastbilarna ut på andra sidan byggnaden och rundar pannhuset innan området lämnas via Sjöfartsvägen. Aska och andra förbränningsrester forslas i nollalternativet bort från området i en takt av ca 10 bilar per vardagsdygn. Dels hämtas aska via en genomkörbar port i pannhuset strax söder om själva pannan och dels via en lastport i södra änden av pannhuset. I den här delen av området är det trångt och manöverutrymmet begränsat. Speciellt uppstår problem för fordon som ska vända och backa in till lastporten i det södra hörnet. Ett antal bränsletransporter per dag sker till fastbränslepannan F1 belägen sydöst om F5 (7-12 st. per vardagsdygn). Vidare sker ett fåtal andra transporter per dag till verksamhetsområdets sydöstra hörn. Det gemensamma för dessa transporter är att de måste passera ett flertal trånga passager innan de kan lämna området via sjöfartsvägen. Bl.a. kan konflikt uppstå med asktransporter från panna F5. En annan passage med framkomlighetsproblem är mellan berget och Hetvattencentralen (HC3). Farligt gods En liten del av Korstaverkets transporter klassas som farligt gods. Det är främst ammoniak, saltsyra, natriumhydroxid, diesel, eldningsolja samt hydraul- och smörjoljor. Transporterna av farligt gods sker på vägar rekommenderade för ändamålet. Farligt gods utgör en mycket liten del av Korstaverkets totala transportmängd. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Övrig verksamhet i närområdet I dag tas ca ton propan in via Nestes gasterminal i Tunadalshamnen. Detta fraktas därefter ut till kunder per lastbil och järnväg. I dag avgår ca 3 lastbilar och ca 1 järnvägsvagn per dygn från gasterminalen. Den rimligaste bedömningen är att volymerna ligger kvar på samma nivåer vid dimensioneringsåret. I och med ökad terminalverksamhet ökar antalet frakter med farligt gods på järnväg till området. Inte minst i och med att godshanteringen successivt kan komma att flyttas över från kombiterminalen i centrala Sundsvall till Tunadal. I hamnen hanteras ca ton olja per år. Dessa transporter når sällan eller aldrig utanför hamnområdet då det handlar om transithandel i samband med utnyttjande av lagringsmöjligheter i bergrum i området. Endast omlastning till båt sker. Bergrummen ägs av Sundsvall Energi AB och utnyttjades tidigare i huvudsak som bränsledepå till det oljeeldade värmeverket. I takt med att Korstaverkets oljebehov har minskat har också behovet av oljelagring för den egna verksamheten i bergrummen minskat (29)

19 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Transportvolymer i Korstaverkets närområde, nuläge (29)

20 5.2 Trafik och transporter, prognos 2025, vid konvertering av oljekraftvärmeverk till eldning med biobränsle och ny anläggning för framställning av biogas Trafikökningar allmänna vägnätet Det råder olika meningar om vilken trafikökningstakt som man kan förvänta sig under kommande år. Trafikverket anser att trafikökningstalen inom Västernorrlands län ligger nära 0 % för tiden fram till år 2025 som är dimensioneringsåret för ansökt alternativ. Detta kan nog ses som ett medeltal för vägar inom hela regionen. Vägar i Korstaverkets närhet som berörs bör däremot ha en trafikökning med tanke på närhet till Sundsvall som kan anses som en expansiv del av regionen. För beräkning av trafikflödet på allmänna vägar i området kan man anta att ökningstakten ligger på nivåer mellan 0,5 % till 1,5 % per år. Det innebär en trafikökning på drygt 9 % från dagens trafikmängder fram till dimensioneringsåret L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Transporter till och från Korstaverket vid planerad utbyggnad Planförslaget omfattar ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med 125 MW tillförd bränsleeffekt i samma läge som befintligt oljeeldat kraftvärmeverk dvs sydost om befintliga anläggningar i området och en anläggning för framställning av biogas från rötbart/komposterbart avfall. Huvudbränslet i den nya pannan kommer att bestå av GROT (grenar och toppar) eller annan fraktion av träflis. Bränsleåtgången kommer att uppgå till 60 ton per timme. Den totala förbrukningen beräknas till ton GROT eller motsvarande mängd flis eller spån per år. Transporter av bränslet kommer att ske med lastbil (ca 30 ton/ekipage) från skogsavverkningar i närregionen 1. Merparten (ca 2/3) av bränslet kommer från inlandet via väg E14 Timmervägen E4 Johannedalsvägen Korstaverket. En fjärdedel anländer norrifrån via väg E4 Johannedalsvägen Korstaverket och en liten mängd kommer söderifrån via väg E4 Johannedalsvägen Korstaverket. Vid förbränningen bildas aska som måste transporteras ut från verket ton aska per år ska transporteras till Blåbergets avfallsanläggning. Det kommer att ske via fyra lastbilstransporter per vardagsdygn längs rutten Korstaverket Johannedalsvägen E4 Timmervägen väg E14 Blåberget. Den största transportökningen jämfört med nollalternativet sker på Sjöfartsvägen (+150 fordon/vardagsdygn), Johannedalsvägen västerut (+140 fordon) och E4 norrut (+190 fordon) och Timmervägen (+93 fordon). På Sjöfartsvägen innebär det en ökning av den tunga trafiken med ca 30 %, från nollalternativets 492 tunga fordon/dygn(inklusive trafiken till hamnen). Konsekvenserna på det allmänna vägnätet av ovan nämnda trafikökningar bedöms bli små. Vägnätet är väl utbyggt i området och anpassat både för både dagens och framtidens trafikmängder. Den nya cirkulationsplatsen vid Johannedalsvägen/Sjöfartsvägen har förbättrat framkomligheten för trafik till hamnen och Korstaverket samtidigt som säkerheten har förstärkts betydligt jämfört med den gamla korsningen. I framtiden kan en del av bränsletransporterna till Korstaverket komma att flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. För att det ska bli möjligt krävs en utbyggnad av både hamnen och järnvägen, vilket utreds i det pågående detaljplanearbetet för Sundsvall Logistikpark. 1 Grotleveranser till Korstaverket antas ske från ett område som geografiskt avgränsas av Gävle, Östersund och Örnsköldsvik där liknande kraftvärmeverk finns som i viss mån konkurrerar med Korstaverket om biobränsle. Det är därför rimligt att anta att de allra flesta transporterna kommer att vara under 15 mil långa (29)

21 L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Totalt transportflöde i antal fördonsrörelser till och från Korstaverket under ett vardagsdygn vid ansökt alternativ 125 MW, dimensioneringsår Transporter till och från den nya biogasanläggningen ger endast en liten ökning av antalet tunga transporter till och från området. Rötbara avfallsfraktioner från hushåll kommer fort (29)

22 sättningsvis att transporteras med så kallade tvåfacksbilar, detta innebär att hushållsavfallet samlas i två separata fack/behållare i de bilar som sköter transporterna. Den rötbara fraktionen lämnas i biogasanläggningens intag och det brännbara avfallet tippas i befintlig fastbränslepanna F5. Detta system med tvåfacksbilar innebär att transporterna på det allmänna vägnätet inte ökar på grund av uppdelningen av avfallet i två fraktioner. Leveranser av rötbart substrat från mejerier, slakterier och angränsande kommuner ger tillsammans med restprodukter och producerad biogas ca 7-8 tillkommande transporter in till området det vill säga 14 till 16 tillkommande tunga fordonsrörelser totalt per vardagsdygn på vägen in och ut i anläggningen. Trafikverket planerar att inom ca år göra det möjligt att låta tunga transporter ta en kortare väg mellan E14 och Korstaverket/Tunadalsområdet. I denna plan ingår att använda Granloholmsleden och Johannedalsvägen förbi Gärde. Förändringen påverkar en stor del av transporterna till och från Korstaverket och innebär en vägförkortning på ca 5 km. L:\5525\ Bioprojekt Korsta\3_Dokument\36_PM\PM-trafik\PM - Trafik och transporter.docx Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0 Korstaverkets interna transporter vid planerad utbyggnad Det planerade utbyggnaden om 125 MW tillförd bränsleeffekt innebär leveranser av ca 67 fullastade lastbilar per dygn om transporter endast körs vardagar mellan och Det motsvarar drygt ton GROT eller annat biobränsle per dag, om helgtransporter väljs minskar antalet transporter per dygn. Lagring av bränslet sker i lagringsficka, så kallad bunker. Det finns två huvudskäl till lagringen, dels ska bränslet räcka över en långhelg då inga transporter sker och dels måste bränslet kvalitetssäkras vad gäller innehåll av skrot och skräp som inte kan accepteras i bränslet samt fukthalt innan det förbränns. Föreslagen lokalisering av bränslebunkerna är i området intill pannhuset på södra sidan. Lastbilar som anländer Korstaverket kör direkt till tippfickan via en ny väg som leder från infarten direkt till området söder om befintliga byggnader. Innan lasten lossas vägs ekipaget och GROT:ens fukthalt kontrolleras eventuellt med sticksondering. Därefter lossas lasten i tippfickan. Ingen hantering med traktorer krävs då all tippning sker direkt i bränslefickan. Upplagsytan och den anslutande nya vägen kommer att dimensioneras på sådant sätt att lastbilar med grot ska kunna lossa lasten och sedan lämna området utan att behöva belasta det interna vägnätet intill pannhusen där framkomligheten kan vara begränsad. Bränsletransporterna utgör 67 av de ca 75 tillkommande transporterna (150 fordonsrörelser)i ansökt pannalternativ. De övriga är uttransporter av aska, rötrest och biogasprodukt. Även befintlig interntrafik påverkas vid en utbyggnad av verksamheten. I och med de omfattande byggprojekten med det nya pannhuset, silos och upplagsytan kommer den interna trafiksituationen ses över. Transportvägar inom verksamhetsområdet ska bli väldefinierade och gångstråk måste tydligt separeras från fordonstrafiken. Vidare kommer ytan framför (norr om) pannhus F5 att utvidgas så att både lossning av avfallsbränsle och rangering får plats inom en från övrig trafik avgränsad yta. Trots att ytor för personalparkering kommer att prioriteras lägre än ytor som är viktiga för verksamheten bör dessa planeras noga så att säkra gångstråk kan skapas mellan parkering och arbetsplatser. Till exempel bör en väl definierad gångväg leda ner till sydöstra hörnet av verksamhetsområdet där förhållandevis många har sin arbetsplats 2. I och med bygget av det nya biogaskombinatet som planeras i ett läge norr om F5 bör dagens framkomlighetsproblem i området kunna åtgärdas. 2 I sydöstra hörnet av området är HC3, panna F1 och det oljeeldade kraftvärmeverket (K1) belägna (29)

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Bilagor framtagna till planhandlingen

Bilagor framtagna till planhandlingen Utställning Detaljplan för Sundsvall Logistikpark Skön, Sundsvalls kommun Bilagor framtagna till planhandlingen 1. Containerhamn till Sundsvallsregionen, Fördjupad lokaliseringsstudie, WSP, februari 2012

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Bilagor framtagna till planhandlingen

Bilagor framtagna till planhandlingen Antagande Detaljplan för Sundsvall Logistikpark Skön, Sundsvalls kommun Bilagor framtagna till planhandlingen 1. Containerhamn till Sundsvallsregionen, Fördjupad lokaliseringsstudie, WSP, februari 2012

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD] SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER 3314511000 BERÄKNING AV TRAFIKBULLER 2016-11-08 SARA BERGVIN Akustik - Rikard Sjöholm Sammanfattning En ny detaljplan tas fram

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Bullerutredning Kolpenäs Södra UPPDRAGSNUMMER 1151086000 BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ INFRASTRUKTUR JOHANNA THORÉN

Läs mer

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING RAPPORT TR 112.1 Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING 211-5-5 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Ulf Olsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 112 Daterad:

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet, Jönköpings stad och kommun,

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Stensträng i Fresta. Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland

Stensträng i Fresta. Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland Stensträng i Fresta Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland Rapport PM 2008:14 Tina Mathiesen Sammanfattning Niclas de Jounge Byggkonsult

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl HALMSTAD KOMMUN 10-20 Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl UPPDRAGSNR 23377006001 1 (9) -14 Sweco Stortorget 8 SE-702 11 Örebro, Sverige Telefon Fax +46 (0)19 161045 www.sweco.se Sweco Civil

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Uppdragsnr: 102290 1 (4) PM BULLERUTREDNING 2016-10-24 SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Buller vägtrafik WSP Akustik har fått i uppdrag av planavdelningen, att beräkna vägtrafikbuller vid Sannakajen i Kristinehamn

Läs mer

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun 2017-03-28 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker ! Rapport Arendus 2015:22 Björke, Norrlanda Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker Norrlanda socken, Björke 1:13 Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Stenvallen

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2010:15 Ola George 2 Murberget Länsmuseet Västernorrland Box

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun Handläggare Paul Appelqvist Tel +4610-505 00 00 Fax +4610-505 11 83 ingemansson@afconsult.com RAPPORT 1 (15) Datum Uppdragsnr 562354 Rev 1 2011-04-08: Ny layout för Etapp 2 Beställare Gävle Containerterminal

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 Mall: Error! Unknown document ver Error! Unknown document Uppdragsnr: 10194157 1 (7) PM Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 I samband med en planerad tillbyggnad av Gyllensvaans Möbler

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68 Rapport 2011:68 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning Gäverstad 1:4 RAÄ 263 och 264 Gäverstad 1:4 Västra Husby socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T

Läs mer

PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun.

PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun. Datum: 2012-12-12 1 (9) PM Bullerutredning på Söder för kv. Borgen och kv. Bagaren, Halmstad kommun. Sammanfattning Arbetet med en ny detaljplan för kv. Borgen och kv. Bagaren i Halmstad Kommun pågår.

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC

BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC RAPPORT R01 20 BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC 2016-12-16 UPPDRAG 20, Kretsloppsparken Brillinge ÅVC Titel på rapport: Bullerutredning kretsloppsparken Brillinge ÅVC Status: Granskad handling

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer