VårFUM II. Bilagehäfte nr Studentkåren vid Högskolan Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VårFUM II. Bilagehäfte nr.1. 2008-04-30 Studentkåren vid Högskolan Väst"

Transkript

1 VårFUM II Bilagehäfte nr Studentkåren vid Högskolan Väst

2 Innehållsförteckning Alkohol och Drogpolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst... 3 Informationspolicy, informationsregler för Studentkåren vid Högskolan Väst... 6 Reklam- och sponsringspolicy för Studentkåren vid Högskolan Väst Studentrepresentantspolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst Webbpolicy och webbregler för Studentkåren vid Högskolan Väst Underorganisationers syfte och uppgift Arbetsbeskrivningar för FUM-arvoderade Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2007/ Periodrapport - VårFUM I - VårFUM II Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2008/ Periodplan - VårFUM II -HöstFUM I 2008/ Budgetförslag Verksamhetsåret 2008/ sida 2

3 Alkohol och Drogpolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst Syfte: Alkohol- och drogpolicyn hos Studentkåren vid Högskolan Väst skall vara ett dokument att referera till i frågor som rör alkohol och droger. Ytterst gäller svensk lagstiftning på området, men policyn skall besvara frågor som inte direkt förbinds med lagstiftningen utan istället handlar om Studentkåren vid Högskolan Väst ståndpunkt och synsätt i alkohol och drogrelaterade frågor. Alkohol och drogpolicyn vid Studentkåren vid Högskolan Väst skall tydligt klargöra studentkårens avståndstagande från narkotikapreparat och verka för en sund relation till alkohol. Detta uppnås genom klara regler för hur alkohol skall hanteras på fester inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Mål: Grundförutsättningen för ett bra umgänge med alkohol är frihet under ansvar. Denna filosofi i kombination med innehållet i policyn skapar goda förutsättningar för ett väl fungerande och trevligt studentliv vid Studentkåren vid Högskolan Väst. Sammanfattningsvis skall policyn hjälpa till att förhindra de negativa effekter som dock kan uppstå samt bidra till att skapa en mycket god studiemiljö. Tillämpningar: Samtliga utskott inom Studentkåren vid Högskolan Väst som arrangerar fester skall känna till och använda alkohol-/drogpolicyn. Det ligger på respektive utskotts ordförandes ansvar att delge alkohol- och drogpolicyn till utskottets övriga medlemmar. I phadderutbildningen är alkohol- och drogpolicyn ett särskilt viktigt inslag. Detta p.g.a. att phaddrarna under nollningen har ett stort ansvar att introducera nya studenter på ett bra sätt. I detta ingår således att informera om Studentkårens inställning till alkohol och droger. Droger Studentkåren vid Högskolan Väst tar helt och hållet avstånd från bruk av narkotika i annat syfte än för eventuell medicinering. Som narkotika räknas: Alla preparat klassade som detta av svensk lagstiftning. Preparat som ännu inte klassats, men som med stor sannolikhet förväntas bli klassade som narkotika inom en snar framtid. sida 3

4 Vid skälig misstanke eller vetskap om missbruk, äger Studentkåren vid Högskolan Väst rätt att varaktigt neka personen ifråga tillträde till Studentkåren vid Högskolan Västs lokaler. Total avstängning skall användas sparsamt och måste grundas på säkra uppgifter. Person som blir vittne till bruk av narkotika är enligt svensk lagstiftning skyldig att anmäla detta. Alkohol När man läser vid en högskola förekommer ofta fester som ett naturligt inslag i studentlivet. Studenterna vid Högskolan Väst har i allmänhet en balanserad och mogen inställning till alkohol. Alkohol säljs därför av personal från festarrangerande utskott i kårhusens barer. Festarrangörens/Barpersonalens ansvar: Inte dricka alkohol vid tjänstgöring. Alkohol får inte ingå i biljettpriset för en tillställning, på så sätt att man som gäst missgynnas Ekonomiskt genom att avstå från alkohol. Detta i enlighet med Alkohollagen (SFS 1994:1738) 6kap 6 Priser på alkoholdrycker får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan Jämte skäligt tillägg. Priserna skall avvägas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas. Erbjuda alkoholfria alternativ samt även marknadsföra dessa i lika stor omfattning som övriga drycker. Barpersonal får aldrig uppmana en kund att köpa en dryck med alkohol istället för en alkoholfri dryck. Detta i enlighet med Alkohollagen (SFS 1994:1738) 6kap 7 På ett serveringsställe får åtgärder inte vidtas i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Lekar och liknande får inte leda till att någon mot sin vilja tvingas/hetsas att dricka alkohol. Varje individs integritet skall respekteras. Det ska i möjligaste mån finnas ett alkoholfritt alternativ för den som avstår av olika anledningar att dricka alkohol, men vill delta i arrangemanget. Barpersonalen är skyldig att neka en alltför alkoholpåverkad person ytterligare alkohol. Detta styrks av Alkohollagen (SFS 1994:1738). Det är tillståndsansvarigs ansvar att försäkra sig om att barpersonalen har vetskap om detta. Om serveringsförbud är befogat avgörs av barpersonalen vid respektive tillfälle. Festarrangören är skyldig att om så behövs, hjälpa personer som inte kan ta hand om sig själva. Vid omhändertagandet måste hänsyn tas till personens tillstånd och till situationen i övrigt. Okontrollerat alkoholintag som ofta upprepas av en och samma person skall iakttas. I extrema fall, t.ex. uttalad ovilja att försöka komma tillrätta med problemen, bör total avstängning övervägas i väntan på förändring. sida 4

5 Vid problem: Om en person har sådana problem med alkohol eller droger att stöd och hjälp från vänner inte är tillräckligt för att komma tillrätta, krävs kanske professionell hjälp. Detta erbjuds av studenthälsan i form av psykolog och allmän rådgivning om alkohol och droger. Kåraktiva som arbetar med fester skall rapportera problem till Kårstyrelsens Vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor. sida 5

6 Informationspolicy, informationsregler för Studentkåren vid Högskolan Väst Grundsyn och allmänna riktlinjer Information är ett viktigt styr- och ledningsinstrument, och en förutsättning för att vi ska kunna nå de mål och uppgifter som är fastställda i Studentkåren vid Högskolan Västs Stadga och styrdokument. En väl fungerade informationsverksamhet bidrar till att öka kunskapen om och förtroendet för Studentkåren vid Högskolan Väst. Information är också ett medel för att skapa en inre kultur med gemensamma värderingar och en enhetlig profil mot omvärlden. Studentkåren vid Högskolan Väst strävar efter att stärka rollen som gemensam företrädare för studenterna vid Högskolan Väst och arbetar för ökad gemenskap. Detta kräver aktiva informationsinsatser, som ska utmärkas av en helhetssyn och syfta till att skapa en tydlig, trovärdig och realistisk bild av Studentkåren vid Högskolan Väst. Information inför och efter viktiga beslut i fullmäktige och styrelser är mycket viktigt att förmedla, en stor vikt ska läggas vid att enhetliga budskap efter beslut kommuniceras mellan olika styrelser. Studentkåren ska arbeta med information efter gemensamma riktlinjer. Informationen ska bidra till att såväl medlemmar som omvärlden uppfattar oss som en homogen helhet när det gäller uppgifter, service, kvalitet och effektivitet - oavsett vilken enskild Styrelse/verksamhet som berörs. Mål Varje medlem, kåraktiv eller ej, ska ha god kunskap om Studentkåren vid Högskolan Västs mål och inriktning, samt ha tillgång till information som behövs för att han/hon skall kunna nyttja Studentkåren vid Högskolan Västs verksamhet. Förtroendevalda företrädare ska fortlöpande hållas väl informerade om verksamheten och dess utveckling. Dessa företrädare ska i sin tur löpande informera om det arbete de utför till samma styrelse som valde dem. Medlemmarna ska alltid få tidig och komplett information. Studentkåren ska erbjuda medlemmarna allsidig och bred information om organisationens uppgifter, planer och beslut, så att de kan utnyttja serviceutbudet och delta i den demokratiska processen. Det ska också lägga särskild vikt vid att informera om enskildas rättigheter och skyldigheter när det gäller Studentkåren vid Högskolan Västs verksamhet. Studentkåren vid Högskolan Västs information ska också riktas till myndigheter, organisationer, enskilda politiker, opinionsbildare, massmedia och andra betydelsefulla målgrupper inom och utanför länet. Organisation sida 6

7 Studentkåren vid Högskolan Väst innehar en informationsansvarig i kårstyrelsen alternativt anställd informatör. Informationsansvarig/informatör rapporterar direkt till Kårstyrelsen där denne har yttrande och förslagsrätt. Informationsansvarig/informatör svarar för övergripande information, intern som extern samt samordnar kontakter med Högskolan Väst och massmedia. Informationsansvarig/informatör har samordningsansvar för studentkårens webbplats och subdomäner samt ansvarar för webbredaktionen tillsammans med eventuell webbmaster. Informationsansvarig/informatör samverkar med i kommunikationsfrågor med alla delar av Studentkåren vid Högskolan Västs organisation samt Högskolan Västs informationsavdelning. Organisationens olika delar bör eftersträva att ha en person med informationsansvar i varje styrelse. Om ej sådan finns ligger allt informations och kommunikationsansvar på ordförande. Informationsansvariges/informatörens ansvar Informationsansvarige/informatören har huvudansvar för vissa övergripande frågor, kommunikationsprocesser och kanaler: Implementering av informationspolicy, övriga policys samt riktlinjer. Gemensamt med webbmaster ansvar för webbplats och domän. Löpande bevakning och kommunikation intern som extern kring aktualiteter och händelser inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Pressbevakning av nyheter (från intressenterna som Högskolan Väst, SFS, CSN, Mecenat men även inom Studentkåren vid Högskolan Väst) och aktuell debatt rörande studentfrågor. Förmedling av information och kontaktinformation till Högskolan Väst och massmedia samt inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Bistå med stöd och rådgivning vid marknadsföring och kommunikation. Uppföljning och utvärdering av sin egen styrelses informationsinsatser samt rapportering till Kårstyrelsen av detta. Detta gäller alla underorganisationer och föreningar inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Om informationsansvarig ej finnes i underorganisationer och föreningar ligger ansvaret på ordförande i respektive styrelse. Övergripande riktlinjer Varje styrelse och förening i Studentkåren vid Högskolan Västs organisation förmedlar efter varje styrelsemöte sina verksamhetsrapporter till närmast organisatoriskt överliggande styrelse. Detta sker av respektive informationsansvarig (om ej sådan finns ligger ansvaret på ordförande) via de kanaler och kommunikationsmöjligheter som finns att tillgå men i första hand elektroniskt för att minska kostnader samt arbeta miljöanpassat. sida 7

8 Alla underorganisationer samt projekt vid Studentkåren vid Högskolan Väst är skyldiga att följa Studentkåren vid Högskolan Västs gemensamma publiceringsregler för trycksaker, annonser och webbinformation, liksom grafiska riktlinjer om sådant finns. All informationsmaterial och marknadsföring som publiceras på Studentkåren vid Högskolan Väst och Högskolan Väst skall synliggöras på ett öppet, sakligt och korrekt sätt i enlighet med informationspolicyn. Med detta menas även att t.ex. marknadsföring av arrangemang skall finnas på alla campus. Information till kåraktiva Intern information till kåraktiva skall i första hand förmedlas via studentkårens webbsida och/eller mail beroende på informationens känslighet. Endast i nödfall är telefon att föredra. Detta för att minska telefonkostnader. Varje styrelse i organisationen har skyldighet att hålla sin egen informationsansvarige samt styrelsen man ansvarar under, uppdaterad med en adresslista som innefattar både telefonnummer samt giltig e-post. Intern information Intern information som berör medlemmarna förmedlas i första hand via studentkårens hemsida. Endast i nödfall bör massutskick via mail ske. Protokoll, policy, styrdokument och andra handlingar är viktiga resurser och information i Studentkåren vid Högskolan Västs organisation och skall vara tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. Detta gäller alla styrelser i Studentkåren vid Högskolan Västs organisation. Styrelsen har skyldighet att lägga ut alla dokument på sin egen hemsida om en sådan finns. Extern information Studentkåren vid Högskolan Väst skall kontinuerligt sprida kännedom om sin utveckling och händelser mot omvärlden genom kommunikation via de kanaler Studentkåren vid Högskolan Väst har att tillgå. I känsliga ärenden och/eller i policyfrågor sker informationskommunikationen av studentkårens ordförande eller en kårstyrelsemedlem (ledamot), eller någon annan på kårstyrelsens uppdrag. I övrigt avgör var och en själv för när och hur man kommunicerar mot intressenterna. Elektronisk information Webbinformation är den viktigaste och skall vara den största kommunikationskanalen för Studentkåren vid Högskolan Väst gentemot alla grupper såväl internt som externt. Kårstyrelsen har rätt att skicka ut eventuella elektroniska nyhetsbrev till alla sina medlemmar via de e-postadresser som finns att tillgå, dvs. kåraktivas e-postgrupper, e-postadress tillhandahållen via skolan samt självmant av studenten inskickad e-postadress. sida 8

9 Kommunikation inom en styrelse Varje styrelse inkl medlemmar i styrelsen har rätt till ett privat forum för sin egen styrelse på studentkårens centrala hemsida. Kommunikation inom styrelsen och medlemmarna bör i första hand ske via ett privat forum och i andra hand via mail, detta för att undvika överflöd av mail i mailboxen samt för att främja en öppen diskussion inom gruppen. Gruppmail för varje styrelse finns att tillgå. För mer information angående gruppmail samt ett privat forum kontakta webbansvarige i Kårstyrelsen. Kommunikation via mobil Ledamöter med speciella poster inom studentkåren innehar kårmobiler för underlättande av kårarbete. De skall användas med sunt förnuft då samtal inom ramen för kårarbete betalas med Studentkåren vid Högskolan Västs medel. Ringer en medlem i Studentkåren vid Högskolan Väst från sin privata telefon till en kårmobil rörande kårarbete bör man ringa upp så att inte individen själv står för kostnaden. Om möjlighet finns, skall man ringa tillbaka från en fast telefon om det antas minska kostnaden för samtalet. Påföljder Utlämning av skyddad information (som t.ex. personuppgifter) till intressenter och i vissa fall till medlemmar i Studentkåren vid Högskolan Väst som strider mot Studentkåren vid Högskolan Västs stadgar, policys och riktlinjer, lagar och förordningar kan leda till avstängning från studentkårens verksamheter samt till en polisanmälan. sida 9

10 Reklam- och sponsringspolicy för Studentkåren vid Högskolan Väst Detta dokument ska redogöra för studentkårens syn på sponsring ( 1 ). Det ska kunna användas praktiskt som ledstjärna för den/de förtroendevalda och/eller arvoderade som arbetar med företagskontakter och reklamintäkter. För att hantera sponsring rätt, och få ut så många goda effekter som möjligt, är det viktigt att Studentkåren vid Högskolan Västs organisation har en gemensam policy att utgå ifrån. Det måste finnas ett avtal om sponsring mellan parterna, där vars och ens åtaganden tydligt framgår. I avtalet ska regleras hur eventuella tvister eller oenigheter mellan parterna ska lösas. Tidsbegränsning av avtalet ska framgå. Sponsring får inte komma i konflikt med, ersätta eller skapa jäv i framtida anbudsupphandlingar. Sponsring får inte leda till tveksamhet kring Studentkåren vid Högskolan Västs huvudmål för verksamheten. Åtaganden i samband med sponsring får inte inverka menligt (skadligt) på övrig verksamhet, eller förhindra normalt samarbete med andra parter. Sponsorer vars varor eller tjänster strider mot Studentkåren vid Högskolan Västs ideal, lag, löfte eller målsättning ska inte förekomma. Uppgift som namn, adresser mm till medlemmar lämnas ej ut till sponsorer utan särskilt medgivande från studenten i fråga i enlighet med PUL. Sponsorgivarens namn eller produktnamn får ej ingå i något arrangemangsnamn. Principer för sponsring Att låta ett företag synas är ett ställningstagande. Oavsett om vi vill eller inte, kommer vi att bli sammankopplade med ett visst varumärke/verksamhet/företagsledning. Den goda eller dåliga publicitet som gynnar eller drabbar företaget drabbar även studentkåren och Högskolan Väst. Studentkåren måste vara beredd på att kunna ställas till svars och motivera varför vi valt att exponera vissa företag i vår verksamhet. 1 Med begreppet sponsring menas här av företag externt finansierad verksamhet. Med begreppet reklam menas här företags bidragande med ekonomiska medel i utbyte mot utrymme på Studentkåren vid Högskolan Västs ytor och forum. Reklam saknar koppling till Studentkåren vid Högskolan Västs verksamhet. I begreppet företag kan samarbetspartners som Högskolan Väst och Trollhättan-, Uddevalla,- Vänersborg kommun inte räknas in. I framtiden kan det finnas orsak att anta en policy med en mer tydlig åtskillnad mellan sponsring och reklam. sida 10

11 Riktlinjer Där det finns oexploaterade ytor och forum skulle sponsring kunna förekomma ifall det inte undergräver legitimiteten, är kontroversiellt eller stör studentkårens grafiska profil och budskap. I de forum och ytor där det inte är självklart att framhäva studentkårens logotyp och profil, d.v.s. utanför studentkårens kärnverksamhet, behöver vi inte begränsa oss till endast studentrelaterade verksamheter och företag. Sponsring bör inte förekomma i samband med debatter och seminarier där sponsringen direkt kan påverka innehållet. Sponsring ska inte förekomma i tryckta utredningar, åsiktsprogram samt kårval. Syftet med sponsringen ska vara att öka nettointäkterna, inte att ta intäkter från en intern inkomstpost till en annan för att täcka kostnader. Sponsring som konkurrerar med utbildningsbaserade studentföreningar vid Högskolan Väst ska undvikas. Det är viktigt att inte förlora medlemsperspektivet. studentkårens verksamhet får inte bedömas eller prioriteras annorlunda beroende på om det enskilda verksamhetsområdet finansieras med medlemsavgifter eller med sponsring det är fortfarande medlemmarnas väl som är vårt rättesnöre. Ingen direkt försäljning av produkt får ske t ex vid ett företagsbesök på Campus. Företag och organisationer ska väljas med hänsyn till organisationens grundläggande demokratiska värderingar. De företag, organisationer och områden som ska undvikas är pornografi, vapenindustri, tobak, alkohol, företag som använder sig av barnarbete, samt företag som stödjer icke-demokratiska regimer. Dessutom bör företag med stor negativ miljöpåverkan undvikas. Vad som i övrigt kan tänkas vara oförenligt med Studentkåren vid Högskolan Väst som organisation måste beslutas från fall till fall. Det är upp till sittande styrelse att en gång om året se över organisationens sponsorer och samarbetspartners med denna paragraf som utgångspunkt. sida 11

12 Studentrepresentantspolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst Utbildningsbevakning Studentkårens studentrepresentanter är en viktig del i studentkårens utbildningsbevakning. Studentrepresentanterna fungerar som en aktiv länk mellan studentkåren och högskolan. Genom att vara representerade i högskolans råd, nämnder, styrelser med mera ges studentkåren en god inblick i högskolans verksamhet samt en möjlighet att påverka denna. Genom att finnas med och bevaka högskolans arbete kan studentkåren komma med förslag till förändring och utveckling som stärker kvaliteten på studenternas utbildning. En högskola med god kvalitet är en viktig grund i studenternas utbildning. Högskolan har många olika arbetsområden och det är kanske svårt att se allt som direkt utbildningsbevakning. Indirekt leder dock alla positiva förändringar till en stärkt utbildning och därför faller studentrepresentationen helt inom ramen för utbildningsbevakning. Fastställande av studentrepresentanter En studentrepresentant har en mandatperiod på ett år, som följer skolåret, med undantag för Högskolestyrelsen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som är på två år. Samtliga studentrepresentantplatser ska utlysas årligen under aprilmånad. Senast i augustimånad ska listan över studentrepresentanterna vara fastställd. Fyllnadstillsättning kan ske när som helst under året och personal från högskolan får rekommendera studenter till platser i råd och nämnder. Studentrepresentanter till Högskolestyrelsen, GruF och LUN fastställs av Kårstyrelsen. Övriga representanter kan fastställas av vice ordförande med utbildningsbevakning som arbetsområde. Den samme för en aktuell lista över studentrepresentanter på Högskolan Väst och rapporterar till högskolans berörda instanser. Samtliga studentrepresentanter ska vara fastställada av studentkåren och är endast giltiga om så är gjort. Studentkåren ska försöka undvika att tillsätta en och samma person på flera stolar i samma beslutandeled. Det är dock bättre att någon sitter på en plats än att ingen gör det. Den som söker till att vara studentrepresentant måste ha betalat sin kåravgift samt vara registrerad student vid program/kurs vid Högskolan Väst. Utlysningen skall göras genom affischering, på webbsidan, samt i övriga informationskanaler som studentkåren använder. I informationen skall det tydligt framgå vem som har rätt att söka som studentrepresentant och sista datum att söka. Information skall också skickas till befintliga studentrepresentanter så att de får möjlighet att söka sina platser igen och är väl underrättade om att ett nytt fastställande kommer att ske. sida 12

13 När studentrepresentanter fastställs skall mångfald eftersträvas för att på ett bra sätt kunna representera studentkollektivet. Det skall också vara meriterande att tidigare ha suttit som studentrepresentant för studentkåren. Särskilda bestämmelser för högskolestyrelsens studentrepresentanter Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ och ansvarar för högskolans övergripande frågor. Studentkåren har tre studentrepresentanter i högskolestyrelsen. För att studentkåren skall ha största påverkansmöjlighet är det av största vikt att de tre studentrepresentanterna inte byts ut samtidigt, utan istället en åt gången. Övriga representanter i högskolestyrelsen är utsedda på tre år, vilket gör det viktigt att det även finns kontinuitet bland studentkårens representanter. Att byta ut en studentrepresentant i taget skapar möjlighet för studentrepresentanterna i högskolestyrelsen att lära upp varandra, vilket måste göras för att studentkåren skall ha en reell möjlighet att påverka. En representant från studentkårens presidium skall dessutom alltid finnas med i högskolestyrelsen. Vartannat år finns således möjligheten att välja in någon som inte är presidial och på så vis öka mångfalden i studentkårens representation i högskolestyrelsen. Studentrepresentant i högskolestyrelsen väljs på två år enligt följande: År 1 person A och B väljs på två år År 2 person C väljs på två år År 3 person A: s och B:s mandat t går ut, nyval År 4 Person C: s mandat går ut, nyval Vid nyval har givetvis den som redan suttit en mandatperiod möjlighet att söka igen. Studentrepresentanterna i högskolestyrelsen utses i december efter HöstFUM II. Återkoppling En aktiv återkoppling mellan studentkåren och dess studentrepresentanter är mycket viktig för att få ökad insyn i högskolan samt att kunna påverka. Ansvaret för att återkoppling sker ligger både på den enskilde studentrepresentanten och på studentkåren. Det ligger dock på kårstyrelsens ansvar att skapa förutsättningar för återkoppling. Studentrepresentanterna ska lämna in en kort redogörelse från varje möte på studentkårens forum. Rapporter skall sedan dokumenteras för att studentkåren skall få en god överblick i den utbildningsbevakning som sker från år till år. Kårstyrelsen skall också ansvara för att ett månadsbrev skickas ut till samtliga studentrepresentanter varje månad. I månadsbrevet finns också goda möjligheter att både utbilda och informera. Det är också ett sätt för studentrepresentanterna att få överblick i vad som sker på andra ställen i högskolan. sida 13

14 Efter avslutat uppdrag skall studentrepresentanten få ett intyg från studentkåren som beskriver det uppdrag och arbete som studentrepresentanten haft. Om en aktiv återkoppling samt närvaro inte sker kommer intyg inte att lämnas ut. Utbildning Studentrepresentanterna skall en gång per termin erbjudas utbildning om högskolans organisation, hur det är att vara studentrepresentant samt ges ett nationellt och internationellt perspektiv på högre utbildning. Varje studentrepresentant skall också få en Handbok för studentrepresentanter som skall innehålla matnyttig information som kan fungera som ett stöd för studentrepresentanten i dess arbete. Utvärdering Studentkårens arbete med studentrepresentanter skall årligen utvärderas. Detta skall göras i samråd med högskolan och bör göras innan varje ny utlysning av studentrepresentantsplatserna sker. sida 14

15 Webbpolicy och webbregler för Studentkåren vid Högskolan Väst Syfte med webbplatsen Studentkåren vid Högskolan Väst betraktar Internet som en av de viktigaste kanalerna till sina medlemmar, intressenter, anställda, samarbetspartners och allmänheten. Studentkåren vid Högskolan Väst arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Immateriella rättigheter Alla namn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Studentkåren vid Högskolan Väst, licenshållare eller samarbetspartners. Studentkåren vid Högskolan Västs immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom policyn för webbplatsen eller efter skriftligt tillstånd från Studentkåren vid Högskolan Väst. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Du har rätt att bläddra igenom webbplatsen och ladda ner kopior av innehållet för privat, ickekommersiellt bruk förutsatt att du inte tar bort copyright uppgifter eller annat meddelande som finns på informationen du laddar ner. Du har inte rätt att ändra, använda eller sända vidare informationen för kommersiella ändamål. Högskolan Väst har rätt att kostnadsfritt använda material från bildarkivet eller webbsidan för redaktionella ändamål utan vidare godkännande. Besökarintegritet Studentkåren vid Högskolan Väst respekterar varje besökares integritet. I forumet har besökaren rätt att vara anonym men endast den som är inloggad har rätt att kunna skriva inlägg på forumet. Dock så finns möjligheter att spåra personer som på ett uppenbart sätt och/eller i enlighet med Webbpolicy missköter sig på diskussionsforum och/eller webbplats. Detta är dock förbehållet person/personer av kårstyrelsen utsedda. Etiskt förhållningssätt Alla webbsidor med anknytning till Studentkåren vid Högskolan Väst ska ha sin rättsliga grund i Tryckfrihetsförordningens bestämmelser samt Upphovsrättslagen. Publiceringen av webbsidor vid Studentkåren vid Högskolan Väst ska följa "Datalagen", "Personuppgiftslagen", "Sunets etiska regler" (Sveriges universitetsnät). SUNET fördömer som oetiskt när någon: Försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det. Försöker dölja sin användaridentitet. Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken. Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara). Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen. sida 15

16 Gör intrång i andras privatliv. Försöker förolämpa eller förnedra andra. Publicering som är kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada verksamhet vid eller anseendet för Studentkåren vid Högskolan Väst får inte ske. Fotografier på webben Studentkåren fotograferar vid aktiviteter och arrangemang. Fotografierna läggs oftast sedan ut på webbsidan, används i artiklar, kataloger och i samband med marknadsföring som studentkåren framproducerar. Det händer att Högskolan Väst får ta del av fotografierna som studentkåren tagit och tvärt om. Källa används alltid. Utbytet bör ske kostnadsfritt. Vid fotografering skall så långt det är möjligt, personen tillfrågas om fotografering får ske. Vid fotografering av enskilda individer skall personen tillfrågas om fotografering får ske. Om studenten ej vill ha sin bild uppe på webben, har den rätt att kräva att den tas ner. Studenten bör i förstahand vända sig till den ansvarige för webbsidan. Obligatoriskt underhåll Webbpublicering i Studentkåren vid Högskolan Väst skall vara aktuell och giltig. Respektive webbmästare, informationsansvarig och ordförande ansvarar för att material och information som är felaktigt eller missvisande på grund av brist på underhåll uppdateras eller tas bort. Nödvändiga uppdateringar bör ske kontinuerligt. Publicering av en webbsida innebär normalt ett fortlöpande ansvar och är ingen engångsinsats. Datum för senaste uppdatering samt e- postadress till ansvarig ska anges tydligt på förstasidan. Relevans Material och information som publiceras på webben skall ha relevans för och ha ett direkt samband med verksamheten i Studentkåren vid Högskolan Väst. Detta gäller även sådant material och sådan information som görs tillgängligt genom länkning till andra informationskällor. Länkning till material och information som publiceras av företag, organisationer eller andra som bedriver kommersiell verksamhet med vinstintresse är tillåten, men skall vara motiverad med hänsyn till kravet på relevans. Kontakta alltid ansvarig i kårstyrelsen för Studentkåren vid Högskolan Väst vid osäkerhet i dessa frågor. Tydlig avsändare "Ingångssidan/startsidan" (index) för respektive sektion/utskott/förening vid Studentkåren vid Högskolan Väst ska innehålla Studentkåren vid Högskolan Västs logotyp, sektionens/utskottets/föreningarnas namn och vem som är utsedd till "webbansvarig" vid sektionen/utskottet/föreningen. Alla webbsidor på sektionernas/utskottens/föreningarnas ska innehålla uppgifter om när informationen senast uppdaterades samt information om vem som är ansvarig för innehållet på sidan. Namn och e-postadress ska tydligt framgå på lämplig plats. sida 16

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/15... 2 Proposition Verksamhetsplan 14/15... 3 Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I 2014... 6 Proposition Budget 14/15... 7 Bilaga till budget

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05 Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten Etikboken Uppdaterad 2012-12-05 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Genomförande och metoder. 3 Om Etikboken. 4 Etiska dilemman Abonnemang via kioskdator

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-XX-XX Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4 Övergripande mål... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 4 Policy för

Läs mer

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1 (14) Datum 2014-03-03 Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjerna ersätter Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010. Riktlinjerna

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer