VårFUM II. Bilagehäfte nr Studentkåren vid Högskolan Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VårFUM II. Bilagehäfte nr.1. 2008-04-30 Studentkåren vid Högskolan Väst"

Transkript

1 VårFUM II Bilagehäfte nr Studentkåren vid Högskolan Väst

2 Innehållsförteckning Alkohol och Drogpolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst... 3 Informationspolicy, informationsregler för Studentkåren vid Högskolan Väst... 6 Reklam- och sponsringspolicy för Studentkåren vid Högskolan Väst Studentrepresentantspolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst Webbpolicy och webbregler för Studentkåren vid Högskolan Väst Underorganisationers syfte och uppgift Arbetsbeskrivningar för FUM-arvoderade Verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2007/ Periodrapport - VårFUM I - VårFUM II Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2008/ Periodplan - VårFUM II -HöstFUM I 2008/ Budgetförslag Verksamhetsåret 2008/ sida 2

3 Alkohol och Drogpolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst Syfte: Alkohol- och drogpolicyn hos Studentkåren vid Högskolan Väst skall vara ett dokument att referera till i frågor som rör alkohol och droger. Ytterst gäller svensk lagstiftning på området, men policyn skall besvara frågor som inte direkt förbinds med lagstiftningen utan istället handlar om Studentkåren vid Högskolan Väst ståndpunkt och synsätt i alkohol och drogrelaterade frågor. Alkohol och drogpolicyn vid Studentkåren vid Högskolan Väst skall tydligt klargöra studentkårens avståndstagande från narkotikapreparat och verka för en sund relation till alkohol. Detta uppnås genom klara regler för hur alkohol skall hanteras på fester inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Mål: Grundförutsättningen för ett bra umgänge med alkohol är frihet under ansvar. Denna filosofi i kombination med innehållet i policyn skapar goda förutsättningar för ett väl fungerande och trevligt studentliv vid Studentkåren vid Högskolan Väst. Sammanfattningsvis skall policyn hjälpa till att förhindra de negativa effekter som dock kan uppstå samt bidra till att skapa en mycket god studiemiljö. Tillämpningar: Samtliga utskott inom Studentkåren vid Högskolan Väst som arrangerar fester skall känna till och använda alkohol-/drogpolicyn. Det ligger på respektive utskotts ordförandes ansvar att delge alkohol- och drogpolicyn till utskottets övriga medlemmar. I phadderutbildningen är alkohol- och drogpolicyn ett särskilt viktigt inslag. Detta p.g.a. att phaddrarna under nollningen har ett stort ansvar att introducera nya studenter på ett bra sätt. I detta ingår således att informera om Studentkårens inställning till alkohol och droger. Droger Studentkåren vid Högskolan Väst tar helt och hållet avstånd från bruk av narkotika i annat syfte än för eventuell medicinering. Som narkotika räknas: Alla preparat klassade som detta av svensk lagstiftning. Preparat som ännu inte klassats, men som med stor sannolikhet förväntas bli klassade som narkotika inom en snar framtid. sida 3

4 Vid skälig misstanke eller vetskap om missbruk, äger Studentkåren vid Högskolan Väst rätt att varaktigt neka personen ifråga tillträde till Studentkåren vid Högskolan Västs lokaler. Total avstängning skall användas sparsamt och måste grundas på säkra uppgifter. Person som blir vittne till bruk av narkotika är enligt svensk lagstiftning skyldig att anmäla detta. Alkohol När man läser vid en högskola förekommer ofta fester som ett naturligt inslag i studentlivet. Studenterna vid Högskolan Väst har i allmänhet en balanserad och mogen inställning till alkohol. Alkohol säljs därför av personal från festarrangerande utskott i kårhusens barer. Festarrangörens/Barpersonalens ansvar: Inte dricka alkohol vid tjänstgöring. Alkohol får inte ingå i biljettpriset för en tillställning, på så sätt att man som gäst missgynnas Ekonomiskt genom att avstå från alkohol. Detta i enlighet med Alkohollagen (SFS 1994:1738) 6kap 6 Priser på alkoholdrycker får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan Jämte skäligt tillägg. Priserna skall avvägas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas. Erbjuda alkoholfria alternativ samt även marknadsföra dessa i lika stor omfattning som övriga drycker. Barpersonal får aldrig uppmana en kund att köpa en dryck med alkohol istället för en alkoholfri dryck. Detta i enlighet med Alkohollagen (SFS 1994:1738) 6kap 7 På ett serveringsställe får åtgärder inte vidtas i syfte att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker. Lekar och liknande får inte leda till att någon mot sin vilja tvingas/hetsas att dricka alkohol. Varje individs integritet skall respekteras. Det ska i möjligaste mån finnas ett alkoholfritt alternativ för den som avstår av olika anledningar att dricka alkohol, men vill delta i arrangemanget. Barpersonalen är skyldig att neka en alltför alkoholpåverkad person ytterligare alkohol. Detta styrks av Alkohollagen (SFS 1994:1738). Det är tillståndsansvarigs ansvar att försäkra sig om att barpersonalen har vetskap om detta. Om serveringsförbud är befogat avgörs av barpersonalen vid respektive tillfälle. Festarrangören är skyldig att om så behövs, hjälpa personer som inte kan ta hand om sig själva. Vid omhändertagandet måste hänsyn tas till personens tillstånd och till situationen i övrigt. Okontrollerat alkoholintag som ofta upprepas av en och samma person skall iakttas. I extrema fall, t.ex. uttalad ovilja att försöka komma tillrätta med problemen, bör total avstängning övervägas i väntan på förändring. sida 4

5 Vid problem: Om en person har sådana problem med alkohol eller droger att stöd och hjälp från vänner inte är tillräckligt för att komma tillrätta, krävs kanske professionell hjälp. Detta erbjuds av studenthälsan i form av psykolog och allmän rådgivning om alkohol och droger. Kåraktiva som arbetar med fester skall rapportera problem till Kårstyrelsens Vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor. sida 5

6 Informationspolicy, informationsregler för Studentkåren vid Högskolan Väst Grundsyn och allmänna riktlinjer Information är ett viktigt styr- och ledningsinstrument, och en förutsättning för att vi ska kunna nå de mål och uppgifter som är fastställda i Studentkåren vid Högskolan Västs Stadga och styrdokument. En väl fungerade informationsverksamhet bidrar till att öka kunskapen om och förtroendet för Studentkåren vid Högskolan Väst. Information är också ett medel för att skapa en inre kultur med gemensamma värderingar och en enhetlig profil mot omvärlden. Studentkåren vid Högskolan Väst strävar efter att stärka rollen som gemensam företrädare för studenterna vid Högskolan Väst och arbetar för ökad gemenskap. Detta kräver aktiva informationsinsatser, som ska utmärkas av en helhetssyn och syfta till att skapa en tydlig, trovärdig och realistisk bild av Studentkåren vid Högskolan Väst. Information inför och efter viktiga beslut i fullmäktige och styrelser är mycket viktigt att förmedla, en stor vikt ska läggas vid att enhetliga budskap efter beslut kommuniceras mellan olika styrelser. Studentkåren ska arbeta med information efter gemensamma riktlinjer. Informationen ska bidra till att såväl medlemmar som omvärlden uppfattar oss som en homogen helhet när det gäller uppgifter, service, kvalitet och effektivitet - oavsett vilken enskild Styrelse/verksamhet som berörs. Mål Varje medlem, kåraktiv eller ej, ska ha god kunskap om Studentkåren vid Högskolan Västs mål och inriktning, samt ha tillgång till information som behövs för att han/hon skall kunna nyttja Studentkåren vid Högskolan Västs verksamhet. Förtroendevalda företrädare ska fortlöpande hållas väl informerade om verksamheten och dess utveckling. Dessa företrädare ska i sin tur löpande informera om det arbete de utför till samma styrelse som valde dem. Medlemmarna ska alltid få tidig och komplett information. Studentkåren ska erbjuda medlemmarna allsidig och bred information om organisationens uppgifter, planer och beslut, så att de kan utnyttja serviceutbudet och delta i den demokratiska processen. Det ska också lägga särskild vikt vid att informera om enskildas rättigheter och skyldigheter när det gäller Studentkåren vid Högskolan Västs verksamhet. Studentkåren vid Högskolan Västs information ska också riktas till myndigheter, organisationer, enskilda politiker, opinionsbildare, massmedia och andra betydelsefulla målgrupper inom och utanför länet. Organisation sida 6

7 Studentkåren vid Högskolan Väst innehar en informationsansvarig i kårstyrelsen alternativt anställd informatör. Informationsansvarig/informatör rapporterar direkt till Kårstyrelsen där denne har yttrande och förslagsrätt. Informationsansvarig/informatör svarar för övergripande information, intern som extern samt samordnar kontakter med Högskolan Väst och massmedia. Informationsansvarig/informatör har samordningsansvar för studentkårens webbplats och subdomäner samt ansvarar för webbredaktionen tillsammans med eventuell webbmaster. Informationsansvarig/informatör samverkar med i kommunikationsfrågor med alla delar av Studentkåren vid Högskolan Västs organisation samt Högskolan Västs informationsavdelning. Organisationens olika delar bör eftersträva att ha en person med informationsansvar i varje styrelse. Om ej sådan finns ligger allt informations och kommunikationsansvar på ordförande. Informationsansvariges/informatörens ansvar Informationsansvarige/informatören har huvudansvar för vissa övergripande frågor, kommunikationsprocesser och kanaler: Implementering av informationspolicy, övriga policys samt riktlinjer. Gemensamt med webbmaster ansvar för webbplats och domän. Löpande bevakning och kommunikation intern som extern kring aktualiteter och händelser inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Pressbevakning av nyheter (från intressenterna som Högskolan Väst, SFS, CSN, Mecenat men även inom Studentkåren vid Högskolan Väst) och aktuell debatt rörande studentfrågor. Förmedling av information och kontaktinformation till Högskolan Väst och massmedia samt inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Bistå med stöd och rådgivning vid marknadsföring och kommunikation. Uppföljning och utvärdering av sin egen styrelses informationsinsatser samt rapportering till Kårstyrelsen av detta. Detta gäller alla underorganisationer och föreningar inom Studentkåren vid Högskolan Väst. Om informationsansvarig ej finnes i underorganisationer och föreningar ligger ansvaret på ordförande i respektive styrelse. Övergripande riktlinjer Varje styrelse och förening i Studentkåren vid Högskolan Västs organisation förmedlar efter varje styrelsemöte sina verksamhetsrapporter till närmast organisatoriskt överliggande styrelse. Detta sker av respektive informationsansvarig (om ej sådan finns ligger ansvaret på ordförande) via de kanaler och kommunikationsmöjligheter som finns att tillgå men i första hand elektroniskt för att minska kostnader samt arbeta miljöanpassat. sida 7

8 Alla underorganisationer samt projekt vid Studentkåren vid Högskolan Väst är skyldiga att följa Studentkåren vid Högskolan Västs gemensamma publiceringsregler för trycksaker, annonser och webbinformation, liksom grafiska riktlinjer om sådant finns. All informationsmaterial och marknadsföring som publiceras på Studentkåren vid Högskolan Väst och Högskolan Väst skall synliggöras på ett öppet, sakligt och korrekt sätt i enlighet med informationspolicyn. Med detta menas även att t.ex. marknadsföring av arrangemang skall finnas på alla campus. Information till kåraktiva Intern information till kåraktiva skall i första hand förmedlas via studentkårens webbsida och/eller mail beroende på informationens känslighet. Endast i nödfall är telefon att föredra. Detta för att minska telefonkostnader. Varje styrelse i organisationen har skyldighet att hålla sin egen informationsansvarige samt styrelsen man ansvarar under, uppdaterad med en adresslista som innefattar både telefonnummer samt giltig e-post. Intern information Intern information som berör medlemmarna förmedlas i första hand via studentkårens hemsida. Endast i nödfall bör massutskick via mail ske. Protokoll, policy, styrdokument och andra handlingar är viktiga resurser och information i Studentkåren vid Högskolan Västs organisation och skall vara tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. Detta gäller alla styrelser i Studentkåren vid Högskolan Västs organisation. Styrelsen har skyldighet att lägga ut alla dokument på sin egen hemsida om en sådan finns. Extern information Studentkåren vid Högskolan Väst skall kontinuerligt sprida kännedom om sin utveckling och händelser mot omvärlden genom kommunikation via de kanaler Studentkåren vid Högskolan Väst har att tillgå. I känsliga ärenden och/eller i policyfrågor sker informationskommunikationen av studentkårens ordförande eller en kårstyrelsemedlem (ledamot), eller någon annan på kårstyrelsens uppdrag. I övrigt avgör var och en själv för när och hur man kommunicerar mot intressenterna. Elektronisk information Webbinformation är den viktigaste och skall vara den största kommunikationskanalen för Studentkåren vid Högskolan Väst gentemot alla grupper såväl internt som externt. Kårstyrelsen har rätt att skicka ut eventuella elektroniska nyhetsbrev till alla sina medlemmar via de e-postadresser som finns att tillgå, dvs. kåraktivas e-postgrupper, e-postadress tillhandahållen via skolan samt självmant av studenten inskickad e-postadress. sida 8

9 Kommunikation inom en styrelse Varje styrelse inkl medlemmar i styrelsen har rätt till ett privat forum för sin egen styrelse på studentkårens centrala hemsida. Kommunikation inom styrelsen och medlemmarna bör i första hand ske via ett privat forum och i andra hand via mail, detta för att undvika överflöd av mail i mailboxen samt för att främja en öppen diskussion inom gruppen. Gruppmail för varje styrelse finns att tillgå. För mer information angående gruppmail samt ett privat forum kontakta webbansvarige i Kårstyrelsen. Kommunikation via mobil Ledamöter med speciella poster inom studentkåren innehar kårmobiler för underlättande av kårarbete. De skall användas med sunt förnuft då samtal inom ramen för kårarbete betalas med Studentkåren vid Högskolan Västs medel. Ringer en medlem i Studentkåren vid Högskolan Väst från sin privata telefon till en kårmobil rörande kårarbete bör man ringa upp så att inte individen själv står för kostnaden. Om möjlighet finns, skall man ringa tillbaka från en fast telefon om det antas minska kostnaden för samtalet. Påföljder Utlämning av skyddad information (som t.ex. personuppgifter) till intressenter och i vissa fall till medlemmar i Studentkåren vid Högskolan Väst som strider mot Studentkåren vid Högskolan Västs stadgar, policys och riktlinjer, lagar och förordningar kan leda till avstängning från studentkårens verksamheter samt till en polisanmälan. sida 9

10 Reklam- och sponsringspolicy för Studentkåren vid Högskolan Väst Detta dokument ska redogöra för studentkårens syn på sponsring ( 1 ). Det ska kunna användas praktiskt som ledstjärna för den/de förtroendevalda och/eller arvoderade som arbetar med företagskontakter och reklamintäkter. För att hantera sponsring rätt, och få ut så många goda effekter som möjligt, är det viktigt att Studentkåren vid Högskolan Västs organisation har en gemensam policy att utgå ifrån. Det måste finnas ett avtal om sponsring mellan parterna, där vars och ens åtaganden tydligt framgår. I avtalet ska regleras hur eventuella tvister eller oenigheter mellan parterna ska lösas. Tidsbegränsning av avtalet ska framgå. Sponsring får inte komma i konflikt med, ersätta eller skapa jäv i framtida anbudsupphandlingar. Sponsring får inte leda till tveksamhet kring Studentkåren vid Högskolan Västs huvudmål för verksamheten. Åtaganden i samband med sponsring får inte inverka menligt (skadligt) på övrig verksamhet, eller förhindra normalt samarbete med andra parter. Sponsorer vars varor eller tjänster strider mot Studentkåren vid Högskolan Västs ideal, lag, löfte eller målsättning ska inte förekomma. Uppgift som namn, adresser mm till medlemmar lämnas ej ut till sponsorer utan särskilt medgivande från studenten i fråga i enlighet med PUL. Sponsorgivarens namn eller produktnamn får ej ingå i något arrangemangsnamn. Principer för sponsring Att låta ett företag synas är ett ställningstagande. Oavsett om vi vill eller inte, kommer vi att bli sammankopplade med ett visst varumärke/verksamhet/företagsledning. Den goda eller dåliga publicitet som gynnar eller drabbar företaget drabbar även studentkåren och Högskolan Väst. Studentkåren måste vara beredd på att kunna ställas till svars och motivera varför vi valt att exponera vissa företag i vår verksamhet. 1 Med begreppet sponsring menas här av företag externt finansierad verksamhet. Med begreppet reklam menas här företags bidragande med ekonomiska medel i utbyte mot utrymme på Studentkåren vid Högskolan Västs ytor och forum. Reklam saknar koppling till Studentkåren vid Högskolan Västs verksamhet. I begreppet företag kan samarbetspartners som Högskolan Väst och Trollhättan-, Uddevalla,- Vänersborg kommun inte räknas in. I framtiden kan det finnas orsak att anta en policy med en mer tydlig åtskillnad mellan sponsring och reklam. sida 10

11 Riktlinjer Där det finns oexploaterade ytor och forum skulle sponsring kunna förekomma ifall det inte undergräver legitimiteten, är kontroversiellt eller stör studentkårens grafiska profil och budskap. I de forum och ytor där det inte är självklart att framhäva studentkårens logotyp och profil, d.v.s. utanför studentkårens kärnverksamhet, behöver vi inte begränsa oss till endast studentrelaterade verksamheter och företag. Sponsring bör inte förekomma i samband med debatter och seminarier där sponsringen direkt kan påverka innehållet. Sponsring ska inte förekomma i tryckta utredningar, åsiktsprogram samt kårval. Syftet med sponsringen ska vara att öka nettointäkterna, inte att ta intäkter från en intern inkomstpost till en annan för att täcka kostnader. Sponsring som konkurrerar med utbildningsbaserade studentföreningar vid Högskolan Väst ska undvikas. Det är viktigt att inte förlora medlemsperspektivet. studentkårens verksamhet får inte bedömas eller prioriteras annorlunda beroende på om det enskilda verksamhetsområdet finansieras med medlemsavgifter eller med sponsring det är fortfarande medlemmarnas väl som är vårt rättesnöre. Ingen direkt försäljning av produkt får ske t ex vid ett företagsbesök på Campus. Företag och organisationer ska väljas med hänsyn till organisationens grundläggande demokratiska värderingar. De företag, organisationer och områden som ska undvikas är pornografi, vapenindustri, tobak, alkohol, företag som använder sig av barnarbete, samt företag som stödjer icke-demokratiska regimer. Dessutom bör företag med stor negativ miljöpåverkan undvikas. Vad som i övrigt kan tänkas vara oförenligt med Studentkåren vid Högskolan Väst som organisation måste beslutas från fall till fall. Det är upp till sittande styrelse att en gång om året se över organisationens sponsorer och samarbetspartners med denna paragraf som utgångspunkt. sida 11

12 Studentrepresentantspolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst Utbildningsbevakning Studentkårens studentrepresentanter är en viktig del i studentkårens utbildningsbevakning. Studentrepresentanterna fungerar som en aktiv länk mellan studentkåren och högskolan. Genom att vara representerade i högskolans råd, nämnder, styrelser med mera ges studentkåren en god inblick i högskolans verksamhet samt en möjlighet att påverka denna. Genom att finnas med och bevaka högskolans arbete kan studentkåren komma med förslag till förändring och utveckling som stärker kvaliteten på studenternas utbildning. En högskola med god kvalitet är en viktig grund i studenternas utbildning. Högskolan har många olika arbetsområden och det är kanske svårt att se allt som direkt utbildningsbevakning. Indirekt leder dock alla positiva förändringar till en stärkt utbildning och därför faller studentrepresentationen helt inom ramen för utbildningsbevakning. Fastställande av studentrepresentanter En studentrepresentant har en mandatperiod på ett år, som följer skolåret, med undantag för Högskolestyrelsen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som är på två år. Samtliga studentrepresentantplatser ska utlysas årligen under aprilmånad. Senast i augustimånad ska listan över studentrepresentanterna vara fastställd. Fyllnadstillsättning kan ske när som helst under året och personal från högskolan får rekommendera studenter till platser i råd och nämnder. Studentrepresentanter till Högskolestyrelsen, GruF och LUN fastställs av Kårstyrelsen. Övriga representanter kan fastställas av vice ordförande med utbildningsbevakning som arbetsområde. Den samme för en aktuell lista över studentrepresentanter på Högskolan Väst och rapporterar till högskolans berörda instanser. Samtliga studentrepresentanter ska vara fastställada av studentkåren och är endast giltiga om så är gjort. Studentkåren ska försöka undvika att tillsätta en och samma person på flera stolar i samma beslutandeled. Det är dock bättre att någon sitter på en plats än att ingen gör det. Den som söker till att vara studentrepresentant måste ha betalat sin kåravgift samt vara registrerad student vid program/kurs vid Högskolan Väst. Utlysningen skall göras genom affischering, på webbsidan, samt i övriga informationskanaler som studentkåren använder. I informationen skall det tydligt framgå vem som har rätt att söka som studentrepresentant och sista datum att söka. Information skall också skickas till befintliga studentrepresentanter så att de får möjlighet att söka sina platser igen och är väl underrättade om att ett nytt fastställande kommer att ske. sida 12

13 När studentrepresentanter fastställs skall mångfald eftersträvas för att på ett bra sätt kunna representera studentkollektivet. Det skall också vara meriterande att tidigare ha suttit som studentrepresentant för studentkåren. Särskilda bestämmelser för högskolestyrelsens studentrepresentanter Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ och ansvarar för högskolans övergripande frågor. Studentkåren har tre studentrepresentanter i högskolestyrelsen. För att studentkåren skall ha största påverkansmöjlighet är det av största vikt att de tre studentrepresentanterna inte byts ut samtidigt, utan istället en åt gången. Övriga representanter i högskolestyrelsen är utsedda på tre år, vilket gör det viktigt att det även finns kontinuitet bland studentkårens representanter. Att byta ut en studentrepresentant i taget skapar möjlighet för studentrepresentanterna i högskolestyrelsen att lära upp varandra, vilket måste göras för att studentkåren skall ha en reell möjlighet att påverka. En representant från studentkårens presidium skall dessutom alltid finnas med i högskolestyrelsen. Vartannat år finns således möjligheten att välja in någon som inte är presidial och på så vis öka mångfalden i studentkårens representation i högskolestyrelsen. Studentrepresentant i högskolestyrelsen väljs på två år enligt följande: År 1 person A och B väljs på två år År 2 person C väljs på två år År 3 person A: s och B:s mandat t går ut, nyval År 4 Person C: s mandat går ut, nyval Vid nyval har givetvis den som redan suttit en mandatperiod möjlighet att söka igen. Studentrepresentanterna i högskolestyrelsen utses i december efter HöstFUM II. Återkoppling En aktiv återkoppling mellan studentkåren och dess studentrepresentanter är mycket viktig för att få ökad insyn i högskolan samt att kunna påverka. Ansvaret för att återkoppling sker ligger både på den enskilde studentrepresentanten och på studentkåren. Det ligger dock på kårstyrelsens ansvar att skapa förutsättningar för återkoppling. Studentrepresentanterna ska lämna in en kort redogörelse från varje möte på studentkårens forum. Rapporter skall sedan dokumenteras för att studentkåren skall få en god överblick i den utbildningsbevakning som sker från år till år. Kårstyrelsen skall också ansvara för att ett månadsbrev skickas ut till samtliga studentrepresentanter varje månad. I månadsbrevet finns också goda möjligheter att både utbilda och informera. Det är också ett sätt för studentrepresentanterna att få överblick i vad som sker på andra ställen i högskolan. sida 13

14 Efter avslutat uppdrag skall studentrepresentanten få ett intyg från studentkåren som beskriver det uppdrag och arbete som studentrepresentanten haft. Om en aktiv återkoppling samt närvaro inte sker kommer intyg inte att lämnas ut. Utbildning Studentrepresentanterna skall en gång per termin erbjudas utbildning om högskolans organisation, hur det är att vara studentrepresentant samt ges ett nationellt och internationellt perspektiv på högre utbildning. Varje studentrepresentant skall också få en Handbok för studentrepresentanter som skall innehålla matnyttig information som kan fungera som ett stöd för studentrepresentanten i dess arbete. Utvärdering Studentkårens arbete med studentrepresentanter skall årligen utvärderas. Detta skall göras i samråd med högskolan och bör göras innan varje ny utlysning av studentrepresentantsplatserna sker. sida 14

15 Webbpolicy och webbregler för Studentkåren vid Högskolan Väst Syfte med webbplatsen Studentkåren vid Högskolan Väst betraktar Internet som en av de viktigaste kanalerna till sina medlemmar, intressenter, anställda, samarbetspartners och allmänheten. Studentkåren vid Högskolan Väst arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Immateriella rättigheter Alla namn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Studentkåren vid Högskolan Väst, licenshållare eller samarbetspartners. Studentkåren vid Högskolan Västs immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom policyn för webbplatsen eller efter skriftligt tillstånd från Studentkåren vid Högskolan Väst. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Du har rätt att bläddra igenom webbplatsen och ladda ner kopior av innehållet för privat, ickekommersiellt bruk förutsatt att du inte tar bort copyright uppgifter eller annat meddelande som finns på informationen du laddar ner. Du har inte rätt att ändra, använda eller sända vidare informationen för kommersiella ändamål. Högskolan Väst har rätt att kostnadsfritt använda material från bildarkivet eller webbsidan för redaktionella ändamål utan vidare godkännande. Besökarintegritet Studentkåren vid Högskolan Väst respekterar varje besökares integritet. I forumet har besökaren rätt att vara anonym men endast den som är inloggad har rätt att kunna skriva inlägg på forumet. Dock så finns möjligheter att spåra personer som på ett uppenbart sätt och/eller i enlighet med Webbpolicy missköter sig på diskussionsforum och/eller webbplats. Detta är dock förbehållet person/personer av kårstyrelsen utsedda. Etiskt förhållningssätt Alla webbsidor med anknytning till Studentkåren vid Högskolan Väst ska ha sin rättsliga grund i Tryckfrihetsförordningens bestämmelser samt Upphovsrättslagen. Publiceringen av webbsidor vid Studentkåren vid Högskolan Väst ska följa "Datalagen", "Personuppgiftslagen", "Sunets etiska regler" (Sveriges universitetsnät). SUNET fördömer som oetiskt när någon: Försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det. Försöker dölja sin användaridentitet. Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken. Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara). Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen. sida 15

16 Gör intrång i andras privatliv. Försöker förolämpa eller förnedra andra. Publicering som är kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada verksamhet vid eller anseendet för Studentkåren vid Högskolan Väst får inte ske. Fotografier på webben Studentkåren fotograferar vid aktiviteter och arrangemang. Fotografierna läggs oftast sedan ut på webbsidan, används i artiklar, kataloger och i samband med marknadsföring som studentkåren framproducerar. Det händer att Högskolan Väst får ta del av fotografierna som studentkåren tagit och tvärt om. Källa används alltid. Utbytet bör ske kostnadsfritt. Vid fotografering skall så långt det är möjligt, personen tillfrågas om fotografering får ske. Vid fotografering av enskilda individer skall personen tillfrågas om fotografering får ske. Om studenten ej vill ha sin bild uppe på webben, har den rätt att kräva att den tas ner. Studenten bör i förstahand vända sig till den ansvarige för webbsidan. Obligatoriskt underhåll Webbpublicering i Studentkåren vid Högskolan Väst skall vara aktuell och giltig. Respektive webbmästare, informationsansvarig och ordförande ansvarar för att material och information som är felaktigt eller missvisande på grund av brist på underhåll uppdateras eller tas bort. Nödvändiga uppdateringar bör ske kontinuerligt. Publicering av en webbsida innebär normalt ett fortlöpande ansvar och är ingen engångsinsats. Datum för senaste uppdatering samt e- postadress till ansvarig ska anges tydligt på förstasidan. Relevans Material och information som publiceras på webben skall ha relevans för och ha ett direkt samband med verksamheten i Studentkåren vid Högskolan Väst. Detta gäller även sådant material och sådan information som görs tillgängligt genom länkning till andra informationskällor. Länkning till material och information som publiceras av företag, organisationer eller andra som bedriver kommersiell verksamhet med vinstintresse är tillåten, men skall vara motiverad med hänsyn till kravet på relevans. Kontakta alltid ansvarig i kårstyrelsen för Studentkåren vid Högskolan Väst vid osäkerhet i dessa frågor. Tydlig avsändare "Ingångssidan/startsidan" (index) för respektive sektion/utskott/förening vid Studentkåren vid Högskolan Väst ska innehålla Studentkåren vid Högskolan Västs logotyp, sektionens/utskottets/föreningarnas namn och vem som är utsedd till "webbansvarig" vid sektionen/utskottet/föreningen. Alla webbsidor på sektionernas/utskottens/föreningarnas ska innehålla uppgifter om när informationen senast uppdaterades samt information om vem som är ansvarig för innehållet på sidan. Namn och e-postadress ska tydligt framgå på lämplig plats. sida 16

17 Frågor (rådgivning) om vad som är lämpligt eller icke lämpligt att publicera på Internet ska i första hand riktas till informationsansvarige samt webbansvarige vid Studentkåren vid Högskolan Väst Logga på webben Sektionens/utskottets/föreningens webbsida ska innehålla Studentkåren vid Högskolan Västs logotyp och en länk till Studentkåren vid Högskolan Väst webbsida då det är viktigt att förmedla avsändare Ansvarsfrågor och organisation Ansvarig utgivare för den webbsidan är webb- och informationsansvarig vid Studentkåren vid Högskolan Väst, för lokala sidor är det ordförande för respektive sektion/utskott/förening. Påföljder Webbpublicering som står i strid mot ovanstående regler skall utan dröjsmål åtgärdas. Anställd med ansvar för information, samt Kårstyrelsen äger rätt och har i vissa fall skyldighet enligt lag att begära att otillåtet material och information som strider mot stadgan, Studentkåren vid Högskolan Västs policys, lagar och förordningar avlägsnas. Den eventuellt drabbade styrelsen eller föreningen äger rätt till att överklaga beslutet till Kårstyrelsen. Upplysning om viss lagstiftning Webbpubliceringen skall naturligtvis följa gällande lagstiftning. Särskilt skall beaktas personuppgiftslagen, upphovsrättslagen, lagen om elektroniska anslagstavlor samt Sekretesslagen. Observera att Den som publicerar personuppgifter i strid mot personuppgiftslagen (PuL) är personligt ansvarig. Endast material och information för vilka det står klart att spridning är tillåten får publiceras. Upphovsrättsligt skyddat material och information får endast spridas med tillåtelse från rättsinnehavaren. Vid osäkerhet i dessa frågor, kontakta ansvarig i studentkåren för informationsfrågor. sida 17

18 Underorganisationers syfte och uppgift Programutskott Syfte och Uppgift Syfte Ett programutskotts syfte är utbildningsbevakning och studiesocial bevakning för ett eller flera program på Högskolan Väst. Uppgift - Utbildningsbevakning Programutskottets styrelse, eller av styrelsen utsedda representanter, ska tillsammans med Studentkårens utsedda studentrepresentanter för utskottets tillhörande program på högskolan, arbeta med utbildningsbevakning genom att: tillsammans aktivt övervaka utbildningsplaner och kursplaner för utskottets program. hjälpa studenter som får problem med utbildningen genom stöd eller att hänvisa till Studentkårens arvoderade utbildningsbevakare eller personal på Högskolan Väst. Programutskottets andra uppgift inom utbildningsbevakning är att hitta studenter som ska sitta som representanter i Programråd samt andra råd, kommittéer eller nämnder som har anknytning till programutskottet. Uppgift Studiesocial bevakning Programutskottets styrelse ska arbeta för att studenter inom program tillhörande utskottet, samt Högskolan Västs övriga studenter, har en bra studiesocial miljö. Detta till exempel genom att: anordna samkväm för studenter som t.ex. räknestugor eller anordna träffar av andra former där studenter kan mötas socialt. medverka för att nya studenter på Högskolan Väst får en trevlig introduktion på högskolan. medverka i aktiviteter som främjar den studiesociala situationen som exempel temadagar och seminarier. Övriga utskott Syfte och Uppgift Syfte Ett utskott som inte är programinriktat utan har en studiesocial eller intresseinriktning har syftet att bevaka den studiesociala situationen för studenter på Högskolan Väst. Uppgift Studiesocial bevakning Utskottets styrelse ska arbeta för att studenter vid Högskolan Västs, har en bra studiesocial miljö. Detta till exempel genom att: sida 18

19 anordna samkväm för studenter som t.ex. sportevenemang eller anordna träffar av andra former där studenter kan mötas socialt. medverka för att nya studenter på Högskolan Väst får en trevlig introduktion på högskolan. medverka i aktiviteter som främjar den studiesociala situationen som exempel temadagar och seminarier. sida 19

20 Arbetsbeskrivningar för FUM-arvoderade Talman Talman är den person som leder fullmäktigemötet. Den som är talman ska ha goda kunskaper om kårarbete och denna typ av mötesform. Tidigare kåraktivitet är ett måste men engagemanget behöver inte ha skett vid Högskolan Väst. Talmannen är väldigt pedagogisk och metodisk. Innan möte Talman ska innan mötet bistå valberedningen med hjälp ifall en lottning måste genomföras mellan två likvärdiga kandidater. Under möte Som talman för fullmäktigemötet har man ansvar för att mötet flyter så smidigt som möjligt och att stadgar och regler för mötet följs, att talartider upprättas och följs. Talman ska hålla en talarlista och se till så att den följs. Det är talmans uppgift att se till att alla hänger med och förstår vad som händer hela tiden, det är viktigare att folk förstår vad de beslutar än att mötet drar ut på tiden. Efter möte Talman ska se till att protokoll från mötet ser riktigt ut och skriva under med sin signatur. Utbetalning av arvode sker först när protokollet är inlämnat och underskrivet till Studentkåren vid Högskolan Västs kansli. Sekreterare för fullmäktige Sekreteraren för fullmäktige är den som ser till att alla protokollet stämmer överens med vad som beslutas på mötet. Innan möte Sekreteraren har ansvaret för att röstkort, yrkandelappar, röstkort samt reservationslappar finns tillgängliga på FUM. Under möte Sekreteraren har ansvar för att alla yrkandelappar är korrekt skrivna och ser till att det förs in rätt i protokollet. Sekreteraren bestämmer enhälligt om denne kan tänka sig ta emot yrkanden i elektronisk form. Sekreteraren har rätt att närsomhelst ändra detta beslut. Efter möte Sekreteraren är skyldig att se till att mötesprotokollet är inlämnat till kansliet inom den i stadgan utsatta tiden med de underskrifter som behövs dvs. sekreteraren, talman och två justeringspersoner skrivit på protokollet. Utbetalning av arvode sker först när protokollet finns på kansliet och är underskrivet. Arvoden Arvoden bestäms årsvis på VårFUM II och utbetalas först när protokollet är inlämnat och påskrivet. sida 20

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer