och MorsrANo MusEr,T som MAKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och MorsrANo MusEr,T som MAKT"

Transkript

1 N()RI)lsK M(rsr()l()(;l t996.1, s. I l MusEr,T som MAKT och MorsrANo Makt. Som ram ftir sitt brollop 1810 med Marie Louise av Osterrike valde Napoleon Louvren, vid den tiden Musde Napoldon. Paret poserade i Grande Galerie, dlr de under krigen riivade konstskatterna exponerade kejsarens makt. Motstind. Nationalmuseerna i Prag och Budapest etablerades i ennu ofria linder som protest mot den habsburgska hegemonin. Nir poeten Sindor Petiifi 1848 utropade den ungerska sjilvstindigheten, skedde det pi nationalmuseets trappa i Budapest' Tvi betydelseladdade illustrationer ur museihistorien. Makt? Med museet tilllgnar sig maktens inne havare eller prete ndenter det fiirflutna och bekrdftar sin legitimitet. Maktens kulturarv definieras och dess fiirvaltning organiseras; professionaliseras med intendenter och antikvarier; fir sitt facksprik som stravar mot att bli ett kraftsprik. Om denna sprikarts vansklighet skriver Ragnheidur Pdrarinsdrjttir. Och varie plats och dess invinare alstrar sjr kulturarv; insikten om kulturarvens mingfald problematiserar makten och legitimiteten- Motstind? En bdrande tanke i ekomuseirtirelsen ir kampen i ett lokalsamh?ille fiir <tverlevnad och ett aktivt motstend mot civerhetens maktsprik. Hugues de Varine ar en erfaren ftiresprikare f<ir museet som instrument ftir ett samhelles kulturella sjilvbevarelsedrift. Han framhiller hur en meningsfull samhlllsforandring ovillkorligen miste vara knuten till ett samhalles kulturella och psykologiska riitter - den miste rcira sig underifrin och inifrin, inte uppifrin och utifrin' Museigrundande blir spelplatsen f<ir en kamp om rdtten till historisk existens - kanske inte langre for politisk makt, men Stminstone ftir en berittigad plats i offentligheten. En kamp som kan bli desperat nlr - i tidens fl'tide av fiirrndringar - den framtida existensen stir pi spel. Nationella museiprojekt, men ocksi mindre anspriksfulla lokalmuseer, arbetsplatsmuseer eller hembygdsgirdar, fcids i ftirindringssituationer - derom skriver Marie Nisser, Annette Vastijm, Randi Bdrtuedt, Maria Biiirhroth. Den spontana reaktionen pi plats m6ter den offentliga kulturarvsftirvaltninsens funktionirer i konfrontation eller samverkan - om detta

2 NoRr)rsK MLtsti()l ()(it handlar ocl<si Giiran Rosandzrs och Sten Rentzhogs iterblickar, som speglar hur den monumentaliserande, uppfostrande och forvaltande myndighetshillningen furbyts i en deltagande och intervenerande. Vilket vtrde har livsverk som tillhiir det firrflutna - exempelvis de som finns i personmuseerna som Mihael Pan behandlar - annat en som sjiilvbekriiftelse, identitetsgrund nlr det musealiserats? Det traditionella svaret - att museernas fdremil och berlttelser 1r niidvindiga ftjr nuets sjilvfdrstielse och fdr verklighetsfiirankrade framtidsbilder! Lika svirt som niidvindigt att giira kulturarvets institutioner till levande centra ftir att vaksamt iaktta nuets skeende och knyta det samman med platsens historiska villkor si som Olof Erihsson och Bo Nihson klokt pladerar ffir. Hugues d.e Varine pekar pi generationsskiftenas problem; hur lett en r<irelse stelnar till en institution; klamrar sig fast vid illusionen om oftirdnderliga evighetsvtrden. Omirkligt formas det maktsprik som Bengt L*ndbergbeskriver. Men liksom mingtydigheten i museernas ting utmanar entydligheten i utstdllningars arrangemang och texter finns motkrafter, personifierade w Kenneth Hudson, Eua Persson och Clara Ahluih, som kan tillfiira nyseende och blottlegger den kulturens livsnerv som i ftirinderligheten skenker hillbar kontinuitet et ett manskligt samhelle. Under arbetet med detta numm r av tidskriften nir oss meddelandet om att Giiran Rosander avlidit. Den mingkunnige, standigt hjalpsamme och uppmuntrande medlemmen av virt redaktionsrid hmnar ett stort tomrum efter sig bide i den etnologiska dmneskrets der han hade sin hemmah,iirighet och i de museisammanhang, diir han gjort si minnesvdrda insatser. Beundransvirt ir att han under sin sista sjukdomstid indi ville och fdrmidde sivdl avsluta som korrekturgranska den text vi nu kan publicera. Vi g,iir det med stor sorg och saknad! Samtidigt rncd cletta rrurnmer av cidskriften ucko:rrmer en festskrift cillignad Erik Hofr6n med ciceln MLISEET SOM MAKT OCH MOTSTAND. I)en utges av foreningen Atbetcts Museums V/inner Norrkliping, i samarbete med Nodish Mrseologi. Sidorna I-120 iir desamma i fescskrifcen och cletta nunmer av tidskrifren. Festskrifren innehiller dessutom ett poftret! av museimannen Erik Hofrin, tecknat av Maths Isacson och Orjan Hamrin samt en rexr ev D.rniils Sven Olsson om Eriks insatser som landsantikvarie i I)alarna. Vidare iterges svenska versioner av Kenneth Hudsons och Peter Lewis' texter samr ingir bidrag av Magnus Bohlin, Michael Dower, Orian Hamrin, Al<e Hyenstrand och BertilJansson. Volymen avslutas med en bibliografi iiver Erik Hofrdns skrifrer sammanstilld av Olle Wingborg.

3 NoRr)rsK MusEor.o(;r 1996.t, s. J,l2 MUSEERNA och KUNSKAPSSAMHALLET Olof Erihsson jag:ir etr steg mot slumpen och farderver jag iir ett spring i friheren och sjiilver jag ir en ingingsskyit cill nya paradis Edith Sbdergran Vi stdr infir en utixande hunshapsmassa oclt en dramatiskt iihad hapacitet att hantera den. Om detta ochsd innebiir en hualhatiu f)randring till en n1 samhiilkform, ett hunskapssamhtille, iir inte liha giuet. Oliha tolhningar med shilda implihationer f)r m seerna kan tiinhas. Om vi i det sena 1900-talet ir pi vdg in i en ny samhallsordning ir svirt att veta. Vi vacklar me llan begreppen informarionsoch kunskapssamhalle utan am vera om ftirindringarna dr reella eller om begreppen dr skapade som redskap for gruppintressen och maktkamp. Fijr museerna uppstir frigan om de skall fitrhella sig som utanfiirstiende och vinta tills vi i historiens ljus vet besked och di beritta. Eller om de dr si infldtade i de krafter som skapar det nya samhaller (om det nu alls blir av) att de inte kan sti vid sidan om vad som mdjligen ir en av histonens stora vindpunkter. JORDBRUKSSAMHALLE, INDUSTRTSAMHALLE, KUNSKAPSSAMHALLE Ordens rad manar fram f<iresrillningar om samhdllsformer som fiiljer varandra som plirlor pi ett sndre. I verkligheren ir grdn- serna oklara. Framvixten av det nya pigir i decennier, kanske irhundraden utanfiir samhiillsdebattens ljuskrets. Nigra egentliga slut kan knappast ski;njas. Vad det handlar om ar snarare atr de olika samhillena Iagras pi varandra. Statistiken ger besked om sektorernas bidrag till BNP, till export och handelsbalans osv. och till sysselsettning. OECD definierar industrisamhalle som ert ddr mer dn 20olo av de yrkesverksamma arbetar i industrin. Nu vill minga se belegg for ett informations- eller kunskapssamhille i att de som arbetar med information eller hanterar kunskap dr fler dn de som arbetar i industrin. Grinserna ir emellertid flytande. Andra faktorer soelar in. Den jordegande adiln och biinderna dominerade jordbrukssamh:iller. Srar n fick sina inkomster genom att iga och beskatta jord. Krigsmakten underhcills i fredstid med at knektar ialla erader tilldelades jord osv Mycket av detta er borta,

4 C)t()f FlRlKss()N men det er dndi inte givet att jordbrukssamhillet girr i graven. Ndringarna har eget departement i regeringskansliet och eget utskott i riksdagen, ett eget forskningsrid och ett eget universitet med en orofessorstithet som andra bara kan drijmma om och d.irrill etr eget museum i Julita. De kramar ur Sverige och EU 7-8 miljarder kr i rena driftsbidrag till nigra tiotal tusen brukningsenheter. Si ser inte etr diidsbo ut. Industrisamhallet bdrjade inte ndr Sverige nigon ging i seklets bi;rjan passerade den officiella OECD-grinsen. Det biirjade lingt tidigare, i ett protoindustriellt skede som sakta vivdes samman med framvixande vetenskao under och talen till en industriell tankevirld och oroduktionsapparar. Och der tog knappast slut ndr vi nyligen passerade 20-procentsgrdnsen pi viig nedit. Tvirtom kan man hdvda. att industrialiseringen fortsitrer i den meningen att ett industriellt och ekonomistiskt tiinkande genomsyrar alltfler samhellsomriden i den vistvirld vi tillhor. I resten av virlden dr industrisamhallet oi rask frammarsch, stddd av en ekonomiik och kulturell kolonialism som arbetar via virldsbank och andra organ. Att de sysselsatta i industrin har minskat sedan mitten av 1960-talet heneer bl.a. samman med kunskapsverksamheler b.utits ut ur industrifdreiagen och blivit egna enheter med annan statistisk hemmah<irighet. En stor del av tjinstesektorn arbetar ocksi direkt it industrin. En likasi stor del av statlig forskning och hogre utbildning ftjrstjrier industrin med kunskap och kompetenr personal osv, Iden meningen bestir industrisamhellet. Men man kan ocksi fokusera pi att omkring en tredjedel av arbetskraften redan arbetar i informations- och kunskapsyrken. Om det inte ensamt rdcker som beligg, inneber det dock, att det finns en bred folklig erfarenhet av det nya som i sig ir en viktig fiirutsittning f<ir allt tal om ett epokskifte. En annan indikation dr att ett eventuellt kunskapssamhille redan har haft en ling mognadstid. Det ir i viss mening samtida med industrisarnhiillet. Blda har sina riitter i upplysningstidens rationalism och vetenskapens framvdxt som kiilla for en ny sorts kunskap, skild bide i tillkomst och art frin erfarenheten och visdomen. Vagen till nuet kantas inte av ingmaskiner och elkraft utan av allmin folkskola, universitet, museer och hembygdsgirdar, si sminingom 190O-talets vetenskapliga explosion och framvixten av lt. Men det behiivs mer in si fijr ett mentalt epokskifte. MISSLYCKANDEN MOT FRAMTTDSLOFTEN Vad detta <mer dn si> Ir kan vi fi ett hum om genom att iterigen se pi dvergingen frin jordbrulc- till industrisamhille men frin en annan vinkel. Den fiirbereddes och forsiggick pi Stminstone tvi skilda plan. Pi det ena handlade det om samhellets fiirmiga att fungera. Pi det andra om tolkningsfiiretrlden och metaforer. Mot slutet av 1800-talet blev det uooenbart, arr jordbru kssa mhdllet inte formidde ldsa tidens stora problem. Varken arbetstillging eller matproduktion vdxte i takt med befolkningen. Tiots utvandring och inre kolonisation i norr steg antalet verkligt fattiga. Folkhalsan hotades av epidemier och underndring. De svira nijdiren gjorde misslyckandet grymt iivertydligt. I det laget framstod det nya och vdxan-

5 ML.rrnr\ ilr lt hl \. \ q t \ \ \ v rl a de, som man innu inte visste skulle bli ett indusrrisamhalle och vars ootential man bara kunde ana, som ett lockande framtidslijfte. Det erbjdd inte bara hopp om jobb it det stora Iandsbygdsproletariatet och nya bidrag till BNP. Nya investeringar blev miijliga. Exporten vixte. Det var ocksi inom detta nya samhelles rationalistiska tankevdrld som lnan skapade motitgirder mot den tidens miljdproblem, frimst den katastrofala hygienen i de vdxande stiderna. Jordbruket fick nya rnedel till forfosande som dkade skcirdarna och lindrade ivilten osv. Raden av stora vdrldsutstillningar gjorde visionerna tydliga. Man biir kunna betrakta den nu Dostulerade dvergingen rill ett informitionseller kunskapssamhdlle pi samma sdtt. Efter ett irhundrade av framging pi det materiella olanet tvcks industrisamhallet vara pi vig att misslyckas i visentliga avseenden, itminstone i vir del av virlden. Visserligen fijrmir det att alltjimt bira upp en hog konsumtionsstandard i vdstvdrlden. Men arbetsliisheten iikar trots vixande industriproduktion. Alltfler stells utanfiir medverkin och tillhiirighet- Missbruk och vild tilltar. Miljiiproblemen hopas och resursbasen dr lingt ifrnn si uthillie som man velat tro. Hela vtstvlrldens."-hallsbygge tycks vackla. Om misslyckandet som den ena komponenten i err epokskifte tornar upp sig som en hotfull rndjlighet, iterstir d.ndi frigan om framtidsliiftena. Pi sidana rider ingen brist. Vi serveras dagligen rosiga ftirhoppningar om en bdttre framtid i kunskapssamhellet och med IT till hjelp. De flesta av dessa framtider ligger dock i industrisamhillers raka fdrldngning. Kunskapsmassan er sttirre och tekniken mer raffinerad. Men hoten mot samh;illets fortbe- stand tycks iindock fijrbli ungefjr desamma. Det kan derfor inte uteslutas att det mer dr friga om verklighetsflykt dn om reella fdrdndringar. Cullheden (1995) menar att ndriimmen om att fiirvandlasu hilr till vir kulturs livsnerv. nvir kultur fdrgas av langtan att bli en annan, av hoppet om att fddas pi nytt'. Det finns derfdr anledning nalkas fijrestlllningarna om en ny samhellsform med itskillig och nykter skepsis. Frigor om makr och vanmakt. om vinnare och fdrlorare kommer di i intressets centrum, TOLKNINGSFORETRADEN OCH METAFORER Pi maktplanet skedde iivergingen frin jordbruks- till industrisamhdlle stegvis. Via franska revolutionen och dess efterfiiliare briit en ny borgarklass den jorddgande feodaladelns dominans. I folkdjupet skedde en motsvarande maktfcirskjutning senare, ndr industriarbetarna, som ftiljd av fabrikssystem och urbanisering, kunde organisera sig fiir att gcira sina intressen gdllande. Men det var ftirst nlr den nya Sorgerliga eliten, industrialisterna och kapitahgarna, tillsammans med industriarbeurna ertjvrade ett kulturellt tolkningsforetride som hela utvecklingen mer allmdnr kom arr uppfarras som en dverging frin en samhtllsform till en annan Metaforen industrisamhallet blev vedertagen. Det hindrade inte att de materiella anledningarna rill konflikter fanns kvar. Marx'analyser av det kapitalistiska indusrrisamhellet spelade stor roll. Kamp mellan socialister och kapitalister kom lange att dominera den politiska dagordningen. Men ur den gemensamma synen pi sam-

6 OLoF ERtK\5()N hdllets nya karaktdr vdxte si sminingom ocksi ett samf?irstind mellan samhdllsovramidens topp och bas, som inre bara lade en grund frir ekonomisk framging utan ocksi kom att innesluta i stort sett hela nationen. Velfiirdssamh:illet blev der moderna industrisamhellets ljusa framsida. Vem och vilka har di inrresse i arr dn en ging vdxla metafor. Tengstrtim (1987) viljer titeln, umyten om informationssamhil- Iet> nir han ger sig in pi temat. Begreppet mlt betyder hdr varken djupliggande insikt, som i kulturhistoria eller en smula lognaktig beskrivning, som i vardagsspriket. I den ekonomiska teori- och begreppsvdrld han lurar sig mor er myren en fdrestillning, en framddsbild som nigon viss grupp odlar och torgfdr som grund fiir en srraregi arr frimja egna lntressen. Darmed ger titeln f<irvdntningarna pi en djupgieende diskussion i ett maktperspektiv. Tengstrdm nemner ocksi den omhttande litteraturen i dmnet och exemplifierar med Gouldner (1977). Han tvivlar heller inte pn att informationsteknologin kommer att vlxa in i samhellet. Men pi det hela taget tonar han ner maktfrigan och klasskampsperspektivet pi em satt som kanske var motiverat i 8O-talets annu sanska sammanhillna Sverige. I virt 90-tal, med en arbetslijshet pi 30- talsnivi, med pigdebatt och snabbt stigande liiner ftir en kunskaoshanterande elit och der folkhemmets ddd ras ltir etr sivet faktum ter sig saken dramariskr "nnoiiunda. Lanserandet av informations- och/eller kunskapssamhellet som vigledande metafor ftir framtiden!r ocksi si mycket tydligare. IT marknadsftirs bide kommersiellt och av statliga organ med en kraft som saknar motsvariehet ivir erfarenhet. Vetenskapens verkstider hyllas, som aldrig forr, som kalla till all viktig kunskap osv. Minsa menar att det som sker bestlms o-ierld"n och den tekniska uwecklingen "u och derfdr er objektivt nddvdndigt. Men det ir ocksi uppenbart, att om kunskapshanterarna ir ute efter att etablera sig som d n nya oklassen, genom att silja in en framtidsbild i vilken de sjilva har huvudrollen, si utgdr.just hevdandet att skeendet ir ob.jektivt n<idvindigt en sjilvklar del i strategin. Vad diskussionen giller dr dirfiir inte att mer information och vdxande kunskap ir viktiga komponenter i det framtida samhaller. Om der ir vi noe alla ense. Den gdller om detta ft;rhallandi skall tas till intikt ocksi fiir att lesa in en djupgiende fiirendring av samhillets hela art i det som sker och lita den, i sin tur, motivera att makt och fiirmi.ner fiirdelas om i hela samhellet. OVERBLICK ELLER FMGMENTENNG Kunskapssamhellet lovar, pi propaganda- Dlanet, inte bara ekonomisk tillv?ixt i 90- ialets ekonomistiska perspektiv och effektivare ltisningar pi vardagens problem utan even att iika ver kunskao och dermed vir fiirmiea att hantera de itora hoten - krigen, ii!oforstiiringen, fattigdomen. Vad vi fir ur vetenskapens verkstider dr emellertid en alltmer soecialiserad och fragmenterad kunskap. Ait vi ur IT-verkstdderna samtidigt flr en formidabel kapacitet att lagra och plocka fram dessa kunskaosbitar nir vi behdver dem. ldser inte de problem derra iiverfliid frir med sig. Den stora risken ir att minsden kommer att helt dverflygla miijligf,eterna till tiverblick och meningsf'lld anvindning.

7 M usririrn,{ o(ih K r., N s r; A r s s A M H A L L f- l Folk i gemen kan komma att drunkna i eller itminstone simma helt vilse i informationsfl oden. IT-teknologins miijligheter ricker inte fiir navigerandet. Meningsfull anviindning av kunskaper fijrutsdtter ocksi modeller och strukturer som binder samman urval av kunskapsfragment till helhetliga och begripliga bilder. Der blir tillgingen till denna senare fiirmiga som avgtir vem som kommer att vara umodellstark eller modellsvagn, vara nplanldggare eller planlagd,, ha nmakt civer metaforerna, eller hur man nu vill uttrycka saken. Hiir ligger en sror frestels. [dr en ny kunskapselit att utdva makt. Fiir det behijver den inte de primitiva redskap som politiska fiirtryckarregimer anvint- f)et ricker med an monopolisera modellerna och strukturerna. Det gir att gtira diskret med den sprikliga sofistikering, som er ett av vetenskapandets vardagsverktyg. Bakom en mur av obegriplighet kan hela systemvirlden bli otillganglig fijr andra dn eliten. Fiir en forskarviirld, som ju redan innehiller si mycket av tendenser att i sin egen umdrkvdrdisering, bli tiversitlig, kan inte dessa frestelser vara frdmmande, Som samhalleliea institutioner b6r det vara museernas uppgift att bidra till att g<ira helheterna tillgiingliga och fattbara fair folk i gemen. Det dr en uppgifr som hittills har klarats med den humanistiska utbildning museifolk i allminhet har. Det ir llngt ifrln givet att den kommer att riicka till att hantera stiirtfloden av ny kunskap och till att frirsti de nya sysremsamband som nu btirjar iakttas och konstrueras vid vetenskapernas frontlinjer. Nya komdetenser kan derfiir komma att bihou"r. Molligheren att det i st:illet blir rradirionen av specialisering och autentici- tet i detaljerna som tar ijverhanden kan inte uteslutas. KONKRET MOT ABSTMKT I cyberspace finns inga frsiska realiteter. Allt ir modeller och abstraktioner av verkligheten eller av frarntida iinskade eller oijnskade tillstind. I vetenskapens virld hiller modellerandet i datorerna pi att ersdtta de miidosamma laboratorieproven ger oss ett aktuellt exempel. Frankrike motiverar sina kdrnvapenprov med att det fattas nigra empiriska kunskapsbitar fiir att man skall kunna arbeta med modellering i stlllet fur faktiska fdrsijk. Sedan man vd.l har bitarna, ir man beredd att skriva pi ett avral om provstopp. Innebiirden ar emellertid, att man di kan utveckla sina kernvapen vidare i cyberspace. Ddrmed blir provstoppet meningsliist, itminstone som sitt att begrltrsa utveck- Iandet av kdrnvapnen. Fijr en bred allninhet blir utvecklingsverksamheten osynlig. Om nigra hackers kan bryta sig in ftir att se vad som pigir i de nya abstrakta vapensmedjorna, kommer det dndi inte att kunna tinda opinioner si som [,siska springningar i en siiderhavsidyll kunnat giira det hdsten Detta dramatiska exempel har en mingfald av bide mer vardagliga och mycket avancerade motsvarigheter. Modellering i nigot htirn av cyberspace i stiillet fiir priivande i verkligheten blir normal metod pi allt fler omriden. Enligt Lasch (1995) finns idetta en risk att kreativt arbete alltmer kommer att betraktas som nigot som fiirsiggir i datoriserade modeller av verkligheten, i nhyperverkligheten' och avskiljt frin den fosiska varld dnr vanligt folk vis-

8 / Or.oF ERrKssoN tas och urftir lagre sorters arbere, Han gir till och med si lingt an han menar att den hoeutbildade eliten helt enkelt fcirsiiker bygga sig sin egen vdrld, dar de inte langre bryr sig om arr fijrsiika piverka majorireten med rationella arsument. De vill hellre, siger han, skapa- sig nparallella eller alternativa institutioner dar de inte lengre behtjver konfrontera de oupplysta tiverhuvuotaget.' Mot denna dystra bild miste stillas de mdjligheter modellerandet i cyberspace skapar att visualisera och konkretisera framtider. I arkitektur och samhellsplanering anvdnds mtijligheterna redan nu. Fijr museivdrlden miste tekniken cippna spdnnande miijligheter atr utveckla sig, bide som minne och som berittare. Men dven dir tekniken som sidan ger si positiva miijligheter finns sjilvfallet den maktaspckt Lasch pekar pi stdndigr ndrvarande. Utvecklinsen mot abstraktion kan ocksi fl andra konsekvenser. Vetenskaplig kunskap ir vad som ibland kallas npistiendekunskapu, till sin art skild frin "fiirdighetskunskapu och ufiirtrogenhetskunskap, (tyst kunskap, erfarenhet). I arbetets vdrld liksom i vardagen ir det normalt de senare sorternas kunskap som iir berydelsefull. Kompetens ir ett biittre och mer heltdckande begrepp. I kompetensen ir kunskap av olika sorter en, men bara en faktor. Social kompetens, kulrurell kompetens, sinnenas kompetens osv. dr andra viktiga bestindsdelar i denna verklighetsnira blandning Kunskapssamhellet tonar ofra fram som ett samhelle av formellt utbildade. De breda kompetenser, som bara kan byggas upp med konkrer livs- och yrkeserfarenhet, kan dirfiir komma att undervirderas till fi;rmin fiir den smala, djupa och abstrakta vetenskapliga pistiendekunskapen. Bide nir det gdller att balansera abstraktion rna i cvbersoace och riskerna att kompetenser Llir underverderade biir museerna, med sin linga vana att belysa och beritta med flsiska ltiremil. an arbeta med livsberittelser. att tala till sinnena likvil som till intellektet, ha goda mdjligheter att giira konstruktiva insatser, NATURENS AND LIG H ET, KUNS KAP OCH FUNDAMENTALISM Under medeltiden betraktades den $'siska vdrlden och rnlngden resurser till manniskors ftirfogande som given. Pi samma sitt var samhdllets hierarkiska ordning, i vilken alla hade sin rimmdtiga plats, given av Gud. Sambandet var uppenbart. Pi samma \err blev 1700-ralers nya rro arr virlden kunde videas och resurserna fiirmeras med kunska! och uppfinningsrikedom en fiirutsittning fiir att ocksi de av Gud givna hierarkierna slutligen kunde ifrigasitras. Ur detta vdxte der moderna samhlllet med tro pi en oandlig tillvdxt och ett ndstan lika obegrinsat utrymme ftir sociala uppfinningar och social rdrlighet. (Liedman 1993). I det sena 1900-talet har vi blivit varse att den frsiska vdrlden hir pi jorden iir iindlig och att de materiella resurserna I nigon mening iir givna. Hur mycxet mer vilstind vi med ny kunskap, uppfinningsrikedom och kretslooo kan krama ur qem vet vi inte, Men ati -srinserna finns och att den resursbas pi vilken vi byggt industrisamhdllet inte :ir uthillig, ir indi en fijr hela vir samhdllsftirstielse omvdlvande insikt. Om vi nu iir pi vig in i ett kunskaps-

9 Must:nR)iA och KuNsKAIssAN{HA! t t, I samhdlle blir dess f<jrsta uppgift dlrftir inte att syssla med abstraktioner. Den blir hiigst konkret att skapa en ny och uthillig resursbas fdr sin framtida existens och ta i bruk en teknik som ir anpassad till de nya ramvillkoren. Det ir en enorm och exalterande utmaning. Den miijliga levnadsstandarden fcir en vdxande varldsbefolkning ir direkt beroende av hur vdrldssamfundet lyckas ldsa den. I detta ligger ocksi m<ijligheten att det framtida samhiillet kommer an fdrsres och sammanfattas i nigot helt annat begrepp in kunskapssamhille. Arr vi behijuer mer kunskap fdr att hantera urmaningen ir visserligen sant. Men den huvudsakliga effekten kan bli att det konkreta och biologiska upplever en tenessans. Mengden flsiskt arbete kan tinkas oka i stillet Fiir minska. Lokala kompetenser kring naturgivna m<ijligheter kan visa sig lika viktiga som abstrakt och generell kunskap. Vart det ber dr svirt att f<irutsdga. Konsekvenserna kan ocksi komma arr ni djupare skikt iin de som berijrs av de direkta ftirstirjningsfrigorna. Parallellt med att insikten om vdrldens indlighet bryter igenom, har religi6s fiindamentalism blivit en makt ivirlden, inte minst i USA. Fii'rbud att undervisa om Darwins utvecklingslira diskuteras pi fullt allvar. Fblje slis med den m<irkaste konscrvatism och dess tro pe att samhlllsordningen i stort sett ir given och oforanderlig. Guds ordning hiller pa att pi nytt uppramas. Det reser den oroande frigan om man skall se ett kausalsamband i denna parallellitet. Ar vi, f<ir att stilla frigan annorlunda. pi vig mot en modern variant av medeltiden, i vilken varldens ekologiska iindlighet flr motivera en ny av Gud given hierarkisk ordning, uppritthillen med den moderna ITns alla raffinerade hjalpmedel. Risken fiir att en sidan dystopi kan bli verklighet ijkar sannolikt, om vi inte kan klara av fiirsiirjningsproblemen ien allt folkrikare virld. Dirmed ar vi tillbaka till den stora utmaningen. I stillet fiir att fly in i datormodellernas uhyperverklighet, kan forskarna och den intellektuella eliten i <ivrigt komma att behiiva sli.ss hcigst konkret fcir den frihet de behiiver fiir att alls kunna ta sig an utmaningen. Vad rrusc(rna kan giira 5r saken behijver civervigas. Kanske ir det just dndlighetens och gudsordningens hisroria de skall igna sig it ftjr att hjilpa oss andra att tlnka nya tankar kring vir egen tid. INTERNAT-IONALISM OCH TERRITOMUM lndustrisamhdllets relativa sociala samhiirighet och solidaritet mdnniskor emellan har, som tidigare nimnts, hiingt samman med banden mellan den ekonomiska oligarkin och industriarbetarna. Bofastheten har varit en viktig faktor i sammanhanget. I samlivet inom det egna territoriet har bryggor mellan skikten kunnat byggas och klasskillnaderna utiimnas. Nu rnilar kunskapssamhallets fdresprikare stindigt upp framtider med en ijkad rorlighet i virlden. IT ger mcijligheter till samarbete i vdrldsvida netverk och de frsiska kommunikationerna giir personliga miiten ldtt tillgengliga. Varje studie visar ett tikat samarbete mellan svenska forskare och utldndska kollegor. Kunskapseliten hiller pi att bli internationell. Det <jkar forskningens effektivitet hiigst avsevdrt, i synnerher f<ir ett liter land som Sverige. Men liirdelarna har ocksi sirt pris. Kunskapseliten dr inte bara pi vdg att ltis-

10 l)r(,r IRlK\\o\ l0 giira sig frin det konkreta via cyberspace och datoriserade modeller utan ocksi socialt och relationsmissigt genom att bygga nya gemenskaper internationellt. Klyfran till.de andra, vixer pi det sdttet. Kdnslan av utvaldhet i det lokala, att tillhdra en annan grupp med andra privillegier kan antas vdxa av sidant. Det skulle kanske inte vara si oroande om det enbart giillde kunskapshanteratna. Men samma fenomen kan iakttas f<ir politiska och ekonomiska eliter. En kunskapselit kan knaooast utmana de andra. Den uppenbara iisken ar en helt annan. Allianser mellan de tre eliterna kan komma att bli det maktens ndwerk som med ITs hiilp beharskar ett framtida kunskapssamhllle. Fdr de politiska elirerna, som nu sett sig utmanade och i viktiga avseenden dverflyglade av de ekonomiska, miste det te sig frestande, dven om demokratins kdrna skulle ta skada. Dermed skulle vi glida in i en utveckling som fiir tanken till den f<irindustriella tiden di adeln utgjorde ett internationellt hirskarskikt, Banden tvdrs tiver narionsgrenserna mellan stindsbrijder och -systrar var starkare in mellan adelsslekten och folket. Man fiirde visserligen krig iiver nationsgrdnserna pi err sirt som fiirutsarte tillfiilliga allianser med folket. Men mrnsta avbrott iippnade pi nytt fi;rbindelser och grlnsiiverskridanden. Och nlr den stora revolutionsepoken inleddes 1789 blev det tydligt, att sammanhillningen i det internationella toppskiktet alltjlmt var starkare dn den mellan nationell oligarki och folk. Var finns di de mdjliga motkrafterna? En inte ovanlie tanke ir att de skulle kunna viixa lokalt -och regionalt om kunskapsarbetarna kommer att med stiid av IT bosdtta sig utanfdr storstadsregioner och stora universitetsstider och ta arbete och fiiretagande med sig. I mindre stider och titorter skulle nigot av det gamla industrisamhillets samverkan mellan grupper och skikt di kunna iteruppsti. Internationella ndtverk skulle bli socialt tillglngliga dver hela landet. Lokala och regionala samhallen skulle fiirsterkas i stillet fiir att fi;rsvagas. Och den vdgen skulle demokratin kanske kunna vitaliseras och basorganisationerna lira sig, hur man hlller toppskiktets elittendenser pi mattan. Vigvalet rr inte givet. Som alltid fiirutsdtter valen att alternativen ar kanda. Det ftirefaller som om historiska paralleller just i de har berorda avseendena skulle vara vdl ignade att belysa valmo.jlighete rna. Och vad kunde isi fall ligga bettre till for museer som vill bidra till framtidsdebatt n. VAL]A SIDA, NAGRA SAMMAN- FATTANDE REFLEXIONER Museernas uppgifrer som kollektiva minnen och berdttare om det fi;rflutna piverkas rimligen av de samhallsf<irindringar som tentativt summeras i begreppet kunskapssamhalle. Att minneskapaciteter och resurser fdr fiirsiirjning med information vixer dramatiskt i det omgivande samhillet eller att hela ryberspace-tekniken ger museerna fascinerande nya arbetsinstrument kan inte limna de inre arbetsmetoderna opiverkade. Det er en tdmligen trivial observation. Viktieare er att museerna ocksn deltar i kampei o^ samhdllstolkningar och problemformuleringsprivilegier, ibland kanske omedvetet, inte sillan bakom en fasad av akademisk vetenskaplighet. Nigon ging sker det mycket medvetet. Hem-

11 MtJsf l RNA och K ( i N S K A p S J A M H A L I IT bygdsgirdarna skapades en gi.ng som kampmedel i bondesamhillets motstend mot det framtrinsande och hotande industrisamhdllet. Nordiska musee t och Skansen kom delvis att anvindas ien liknande, om ock icke avsedd roll. Arbetets Museum ir ett sentida exempel pi medvetet stallningstagande med andra fiirtecken. Om man ser fdrestillningen om kunskapssamhellet som en myr (i den i det ftiregiende angivna meningen) blir frigan om hur museerna skall fiirhilla sig viktig pe ett nytt sitt. Som institutioner dr de ju delar i systemet fdr informarionsfdrsorjning och kunskapshantering. Personalen ingir i den stora grupp av kunskapshanterare som i ett kunskaossamhille kommer atr ha elitpositionen inom rdckhill. Egeninrresset av att befordra fiirestellninsen om err ku n.kapssa m hdlle med priuilegiernas ms.ngfald tillfallande just kunskapsinstitutioner och professionella kunskapseliter kommer att vara betydande. Det krdver en ny sorts vaksamhet, en iikad sjdlvinsikt, mer av ijppen diskussion om den egna rollen och de egna forhillningssitten. Mot frestelsen att starka mvte n i kunskaoshanterarnas intresse miste stdllas de samhalleliea behoven av att tillsammans med folk i!emen problematisera myten, att debattera och ifrigasdtta den. Museerna miste vdlja sida. Utgingspunkter, frin vilka museernas speciella resurser kan ge visentliga bidrag, saknas ftirvisso inte. Hur museerna viljer atr anvinda dem, kommer att avgdra om de skall bli spinnande och kimpande institutioner eller kulturella virmcsrugor f<ir elirernas myter om samhtllsutueckliigens ndsta fas. I,I7'7'I:RATIJR CLrllhed Anders, Morgondagen viinrar som err osklivet blacl. I)N 1995 l0-l2. Eriksson Olof, Mu'errn.r u,h frrmtij.vi,ionerna. Inglr i Museiperspzhtir, upport lidn kuhurrndet 1986:2. (louldner Alvin, The Future o.f the Intcllcctud: and the Rir of the Neu Class. )977. Lasch Christopher, Elncmas uppror och suehet not demo htatin. Svensk ovcrsiirrning. SNS Stockholm r995. I isjnrrn Sven Lri,, fri't I'lnou nll Lonunn4i,ryen, ftil Srockholm 'T engstr6m Emin, Mlten on infitrmntionssnmhiillct - ett hxmanlstisht inl,igg i stmhlilkd&atte n. Stockholm SUMMARY Museums and the 'knouhlgc nciety' Iiveryone is aware that the,rmolrrrt of knowledge is increasing rapidly and ir seems encllessly. Modern informacion cechnology, I'l', provides the capacity fbr handling this knowledge and rhe means for world communication. More and more people are working with knowledge and information and so 'I he question thar I raise is whecher this developnrcrrr.rl'o gire' u. r(r\un iu crlk.rbour r maior rr.rlirion ironr rr irr.lrnrrirl n'.r) i,rlurmjrion or knowledge socierv. An addirional, and more p.rlp.rble time lor posi ting a transition coul<j 1,. Lhar the indusrrial society of the late 20rh century is flcing serious troubles - unenrployment, social instability, violence and more and more collisions with the limits of rhe global ei"l"gi.al 'pa.e. t hc kno*lejge "o. ietv rr it r. usr.rally described of_f'ers us new panerns fbr work rnd everyd,ry life. But rhat docs not mean that it llso guarantees an auromaric solution to rhe problcrls mentioned above. u

Lennart Sjiiberg. )tucllemtresse och. i'\ l. )tudremouvailon. En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a. ixdioidan?assad r,{re.

Lennart Sjiiberg. )tucllemtresse och. i'\ l. )tudremouvailon. En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a. ixdioidan?assad r,{re. Lennart Sjiiberg i'\ l. )tucllemtresse och t. )tudremouvailon En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a Irttituwf* ixdioidan?assad r,{re. @D @ Sv.nsk AJb.cgivrcfijreningcn och In$itutet fitr lndivida.pasad

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

Alkohol och. narkotika politik, vhrd bch dilemman. En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999

Alkohol och. narkotika politik, vhrd bch dilemman. En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999 Alkohol och narkotika politik, vhrd bch dilemman En konferens i Goteb org 12-1,3 aprtl 1999 Centralforbundet for socialt arbete Svenska Kommunforbundet Socialstyrelsen Socialvetenskapliga forskningsridet

Läs mer

Forstiielsens villkor

Forstiielsens villkor TORE NORDENSTAM Forstiielsens villkor Lattlasthet och forstielse Nar ar texter lattlasta och nar ar texter svirlasta? Det har bedrivits en he1 del sprikvetenskaplig forskning om detta, och det ar naturligt

Läs mer

En pseudomedicin. fyller ltmnt

En pseudomedicin. fyller ltmnt En pseudomedicin fyller ltmnt I_-1 Ledare sid 3 Homeopatin - en pseudovetenskap fyller jiimnt sid 4 Citatteknik enligt Jehovas vittnen sid 11 Vdrderingar i vetenskapen sid 12 Vad hdnder med folkbildningen

Läs mer

NYHETSBREV 4:2010 (Publicerat 2010-12-15)

NYHETSBREV 4:2010 (Publicerat 2010-12-15) NYHETSBREV 4:2010 (Publicerat 2010-12-15) I relativt nära anslutning till valet fick jag propåer från flera av mina trogna nyhetsbrevsläsare om att mina analyser av valresultatet var efterfrågade. Jag

Läs mer

Om socialdemokratins problem och möjligheter i ett individualiserat samhälle

Om socialdemokratins problem och möjligheter i ett individualiserat samhälle Kandidatuppsats, avancerad nivå Våren/Hösten 2012 Lärarutbildningen Om socialdemokratins problem och möjligheter i ett individualiserat samhälle Författare Jessi Norén Handledare Peter Gustavsson www.hkr.se

Läs mer

UR TEMAT TEMAKONSTNAR. Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling

UR TEMAT TEMAKONSTNAR. Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling UR TEMAT Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling och ordtilldgnande. (Ragnhild Soderbergh sid 12) Vi lar oss tala som de

Läs mer

Den sextonde april 1999 disputerade

Den sextonde april 1999 disputerade TORE NORDENSTAM: Till lokalkunskapens lov Den sextonde april 1999 disputerade Maria HammarCn pa avhandlingen Ledtrcd i@rvandling. Om att skapa en rej7ekterandepraxis.avhandlingen ing3r sorn nummer tvi

Läs mer

Otr,t UTsTAILNINGSoRD

Otr,t UTsTAILNINGSoRD NoRr)rsK Mrisror.oc! 1997.1, s. r 2 Otr,t UTsTAILNINGSoRD Ett nytt ordpar hiller pi att vinna insteg pi utstiillningsomridet. Det engelska curator och det derur avledda verbet curate tpptader numera som

Läs mer

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna.

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Den 75('-(9b*(160,//(11,80 17 November 1999 Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se Kan fritt kopieras. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Historiskt, har otaliga filosofer

Läs mer

Svensk Form om den svenska formen

Svensk Form om den svenska formen Linköpings universitet Institutionen för tematisk utbildning och forskning Kultur, samhälle, mediegestaltning D-uppsats Svensk Form om den svenska formen Title: Svensk Form About the Swedish Form Juni

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Två räta och en avig

Två räta och en avig Två räta och en avig Samhällsentreprenörskap och lokal utveckling Bengt Dahlgren, Gunilla Lönnbring och Sara Westlindh Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Kulturgeografi Cerut, Centrum för forskning

Läs mer

Vardagsliv och risk. - en livsformsanalys. Liselotte Jakobsen, Jan Ch Karlsson Högskolan i Karlstad

Vardagsliv och risk. - en livsformsanalys. Liselotte Jakobsen, Jan Ch Karlsson Högskolan i Karlstad Vardagsliv och risk - en livsformsanalys Liselotte Jakobsen, Jan Ch Karlsson Högskolan i Karlstad Räddningsverkets kontaktperson: Barbro Wilhelmsson, Risk- och miljöavdelningen, 054 10 41 16 1 2 Förord

Läs mer

Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning i frågan om svenska folkbibliotek bör filtrera Internet eller ej

Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning i frågan om svenska folkbibliotek bör filtrera Internet eller ej MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:77 Ja eller nej till filter? En kvalitativ undersökning i frågan om svenska folkbibliotek

Läs mer

Vem vill leva i Nätverkssamhället?

Vem vill leva i Nätverkssamhället? Vem vill leva i Nätverkssamhället? Ylva Hasselberg I Vad är nätverkssamhället? "Samtidigt som vi bygger upp det globala fysiska nätverket Internet förändras också den geografiska och vertikala uppbyggnaden

Läs mer

Rum för förändring i skolan ett svenskt skolprojekt för ökat elevinflytande 1

Rum för förändring i skolan ett svenskt skolprojekt för ökat elevinflytande 1 Margareta Aspán, Stockolms universitet margareta@ped.su.se Rum för förändring i skolan ett svenskt skolprojekt för ökat elevinflytande 1 Om du skulle definiera mobbning och diskriminering med tre ord,

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jobbgaranti för alla? Guarantees of work for all? Aleksandra Dzudovic Studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp Examinator: Frida

Läs mer

Betydelsen av betydelse

Betydelsen av betydelse Malmö högskola Lärarutbildningen Individ Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Betydelsen av betydelse Om identitet, mening och betydelse i det postmoderna samhället The importance of being important

Läs mer

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:16 ISSN 1654-0247 Den goda läsningen En problematisering av begreppet

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Morgondagens värderingar i världen och Sörmland Jonas Örtquist Peter Eklund Sörmlandsbilder 10 Sörmlandsbilder 10 Något håller på att hända Projektledare: Jonas Örtquist Författare:

Läs mer

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

Konservatismens plats. i svensk borgerlighet.

Konservatismens plats. i svensk borgerlighet. 3 Konservatismens plats Urvalet 3 i svensk borgerlighet. Artiklar ur Captus Tidning Innehåll I skuggan av Reinfelteriet växer en ny borgerlighet fram Adam Nelvin En urgammal strid Carl Henrik Borg Vågar

Läs mer

METODOLOGI FÖR FÖRETAGSEKONOMER Ett försök till positionsbestämning

METODOLOGI FÖR FÖRETAGSEKONOMER Ett försök till positionsbestämning 1 METODOLOGI FÖR FÖRETAGSEKONOMER Ett försök till positionsbestämning SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration, No 2002:7 Maj 2002 [September 2002; en del ändringar och tillägg] (232 sidor)

Läs mer

Värre är det med pengarna

Värre är det med pengarna Lunds universitet Historiska institutionen HISK01 Seminarieledare: Yvonne Maria Werner Handledare: Pål Brunnström 2012-12-06 13.15 Värre är det med pengarna En undersökning av brev skrivna av två kapitalister

Läs mer

Biblioteket i civilsamhället Ett komplement till kommunens uppgift för en hållbar utveckling?

Biblioteket i civilsamhället Ett komplement till kommunens uppgift för en hållbar utveckling? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:56 ISSN 1404-0891 Biblioteket i civilsamhället Ett komplement till kommunens uppgift

Läs mer

Rapport från konferensen DET HÅLLBARA ARBETET. Arbetets museum 8 9 november 2012

Rapport från konferensen DET HÅLLBARA ARBETET. Arbetets museum 8 9 november 2012 Rapport från konferensen DET HÅLLBARA ARBETET Arbetets museum 8 9 november 2012 Det goda arbetet och ansvarskedjan globala utblickar... 4 Många bollar i luften och några på golvet hållbart och ohållbart

Läs mer

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Julia Boguslaw Anders Ekström Lars Geschwind Niklas Stenlås Sverker Sörlin Miriam Terrell Eskil Wadensjö Humanisterna och framtidssamhället Humanisterna

Läs mer

Hur mycket är tillräckligt?

Hur mycket är tillräckligt? Hur mycket är tillräckligt? - Om tanken på tillväxt som vår tids största ekologiska och sociala problem dennis pamlin Innehållsförteckning inledning 1. Tillväxt, en introduktion 2. Historien bakom tanken

Läs mer