Det opraktiska är det enda praktiska i längden *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det opraktiska är det enda praktiska i längden *"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Uppsats 20 poäng Det opraktiska är det enda praktiska i längden * Om lärande lärare The impractical is the only practical in the long run * On teachers as learners Maria Gunnarsson Contassot * Gunnar Ekelöf Magisterutbildning i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik, 40 poäng Höstterminen 2005 Handledare: Sven Persson Examinator: Boel Westerberg

2 Sammanfattning Det opraktiska är det enda praktiska i längden syftar till att ge en bild av vad och hur lärare tänker kring lärande i allmänhet och sitt eget lärande i synnerhet. Utgångspunkten för undersökningen var en uppdragsutbildning i form av en 10-poängskurs, i vilken 134 lärare deltagit. Med hjälp av en enkät, som besvarades av 123 av dessa och sju samtal i lika många pargrupper, skapades ett material, som här presenteras som en tematisk berättelse. Lärarna utgår från sin vardag och sin undervisning och exemplifierar sina tankar om lärande och sina pedagogiska credon med utförliga exempel eller berättelser. De ser att de finns i en lärande organisation, i vilket arbetslaget utgör både möjligheter och hinder. De ser också att de själva kan välja att vara förändringsagenter eller bromsklossar och hittar ofta förklaringar till det förra i en över tid förvärvad erfarenhet och därmed säkerhet och till det senare i sina tidiga skolerfarenheter och i sin utbildning. De betonar det individuella ansvaret för att förkovra sig men förkastar storskaliga satsningar och efterlyser i stället tid och möjligheter till pedagogiska samtal och fortbildning som går över tid. I den ovannämnda genomgångna kursen är det framför allt skrivandet kopplat till samtal och litteraturstudier, som satt djupa spår. Nyckelord: lärande, pedagogiskt credo, lärares lärande, fortbildning/kompetensutveckling, skrivande 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1. Inledning och bakgrund, syfte, frågeställningar och disposition 5 Inledning och bakgrund 5 Kurspresentation 7 Syfte och frågeställningar 8 Uppsatsens disposition 8 2. Några perspektiv på lärande och lärares lärande 9 Två lärandemetaforer 9 Mot en tredje dimension 10 Tre lärandemetaforer 12 De flerstämmiga läranderummen en demokratisk rättighet 14 Flerstämmighet och det utvidgade språk- och textbegreppet 15 Lärares lärande 16 Den tekniska/pedagogiska rationaliteten 17 Från teknisk till reflexiv rationalitet? 18 En principstyrd professionalism 20 Avslutande kommentar Metod och tillvägagångssätt 22 Metod 22 Tillvägagångssätt Resultat 26 Lärarnas motiv att välja kursen 26 Presentation av deltagarna i samtalen 28 Samordnade samtal 34 Lärarnas pedagogiska credo 35 Lärarnas uppfattningar om lärande 38 Lärarnas röster om sin egen förkovran och utveckling som pedagoger 40 Kursens betydelse för lärarnas utveckling som pedagoger 43 3

4 Att ingå i en lärande organisation 44 Äggkartong eller rörlig mosaik 45 Att arbeta i skolan med rak rygg 47 En bro mellan action och reflection 49 Skrivandet i kursen 50 Skrivandets kraft att förändra 51 Forskningsbaserad exemplaritet Diskussion 59 Metoddiskussion 60 I begynnelsen var ordet? 63 Reducerat och vidgat undervisningsbegrepp 65 Tänkbara didaktiska implikationer 67 Det opraktiska är det enda praktiska i längden 69 Litteratur 70 Bilaga 1 4 4

5 1. Inledning och bakgrund, syfte, frågeställningar och disposition Inledning och bakgrund Denna uppsats handlar om lärare som jag som fortbildningsledare mött genom en speciell kurs, som jag presenterar nedan, och dessa lärares tankar om sitt eget och sina elevers lärande. Några exempel ur min egen erfarenhet som lärande lärare känns särskilt relevanta att lyfta fram. I början av 80-talet gick jag en fortbildningskurs för svensklärare på högstadiet och gymnasiet. Det var en 5-poängskurs som löpte över två terminer, Svenska i teori och praktik, och som leddes av representanter för Pedagogiska gruppen i Lund. Kursen kan ses som ett tidigt exempel på ett nytänkande om lärares lärande, eftersom den samtidigt var ämnesteoretiskt, didaktiskt och praktiskt inriktad. Genom att vi själva förväntades iscensätta något av det vi mötte i litteraturen och föreläsningarna i vår egen undervisning och dokumentera det, tvingades vi till en reflekterande hållning, som för min egen del förstärkte och bekräftade en utveckling som redan var påbörjad men som mycket väl hade kunnat avstanna utan denna kurs. Jag kunde jämföra denna fortbildning med erfarenheter av enstaka studiedagar. Utan uppföljning som ger utrymme för bearbetning är studiedagens effekt mycket osäker, även om den har underhållningsvärde (Linnell 1994:117). Många gånger var underhållningsvärdet högt eller känslan av en vitamininjektion påtaglig och det bör kanske inte underskattas eller avfärdas men oftare kändes studiedagarna mera välmenta än relevanta och som isolerade avbrott i den löpande verksamheten (Madsén 1994:24). Med andra ord kunde jag tydligt erfara skillnaden mellan one-shot workshops aimed at teacher mastery of prescribed skills and knowledge (Clarke & Hollingsworth 2002:948, min kursivering) och den lärprocess som denna kurs erbjöd. Några få av mina kollegor inom svenska och språk var intresserade av det jag hade mött i kursen men det var också dem jag sedan länge samarbetat med i gemensamma försök att förändra och utveckla framför allt svenskämnet mot ett erfarenhetspedagogiskt och demokratiskt sådant (Malmgren 1996). I övrigt visades inget intresse, ej heller från skolledningens sida. Några år senare när jag hade börjat arbeta som gymnasielärare gick jag en kurs i processorienterat skrivande. Det faktum att den skola jag nu arbetade på var ny och att ingenting hade hunnit sätta sig i väggarna kan troligen förklara det stora intresse som mina svensk- och språklärarkollegor visade för denna kurserfarenhet. Med rektors stöd fick jag 5

6 chansen att skräddarsy en kurs utifrån efterfrågad kunskap och positiva förväntningar. Denna uppföljning var dock inte planerad på förhand. I båda fallen var det som Madsén beskriver det: Lärarna kommer till kurser utan att ha ett problem eller ett uppdrag från skolan med sig; Bearbetningen på och återföringen till den egna skolan saknas eller är slumpmässig (1994:25, med referens till Emsheimer i a.a.:191). Efter många års lärarerfarenhet, framför allt som svensk- och engelsklärare på högstadiet och gymnasiet, vikarierade jag några år i mitten av 90-talet som adjunkt i svenska i lärarutbildningen. Sedan 1998 arbetar jag på samma lärosäte som fortbildningsledare och har erfarenheter av uppdragsutbildning, såväl i form av poängkurser och kompetensutvecklingsprogram över tid som enstaka insatser i form av föreläsningar. Innehållet snurrar runt navet språk- och lärandeutveckling och målgruppen är bred, från dagbarnvårdare till gymnasielärare. Oftast arbetar jag i så kallade F 9-grupper. En av poängkurserna, Skriv- och läsutveckling i ett helhetsperspektiv (år 1 16) Möjligheter och hinder för barns och ungdomars språkutveckling och lärande (1 20) 10 p, skiljer sig från andra uppdrag jag haft under åren. Mitt arbete genererar många frågor om hur lärare ser på sig själva, sitt eget lärande, sitt uppdrag och de sammanhang de befinner sig i. I synnerhet har ovannämnda kurs gjort det. Den har rent kvantitativt upptagit mycket av min tid, under läsåret så mycket som 40 %. Det har haft den kvalitativa konsekvensen att jag under lång sammanhängande tid lärt känna kursdeltagare på ett sätt som inget annat uppdrag gett möjlighet till. När jag tittar på deltagarlistorna från fem kursomgångar träder det fram en människa bakom varje namn. Det kändes naturligt att fortsätta samtalet med dessa kursdeltagare utifrån mina frågor, så att flerstämmigheten i kursen återspeglas. Min ambition som fortbildningsledare är just att försöka organisera ett flerstämmigt läranderum eller en flerstämmig läranderymd (Dysthe 1996; Liberg 2003a; Liberg 2003c). Det numera välkända och av Dysthe myntade uttrycket det flerstämmiga klassrummet, har sina rötter i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. När Dysthe (2003b) skriver att sociokulturell teori för henne blev ett sätt att klä i ord de insikter hon hade genom praktiken, känner jag igen mig. Två citat summerar kärnan i den undervisningsverksamhet som blir konsekvensen: kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext (a.a.:41) och Det är genom att lyssna, läsa, skriva och tala som det mesta lärande sker (Dysthe 2003a:10). Det är också inom ramen för ett sociokulturellt perspektiv på lärande som jag gjort min undersökning och skrivit föreliggande uppsats. Kress (1989:2 i Liberg 1996:138) deklarerar sin preferens vad gäller redovisning, en 6

7 preferens som jag delar, på följande sätt: I prefer an account which places the social at the centre and attempts to account for the individual within that context. Kurspresentation I pedagogisk verksamhet är det alltid: någon (vem?) som någon gång (när?) någonstans (var?) av någon anledning (varför?) och på något sätt undervisar (hur?) någon (vem?) i något (vad?) mot något mål (vilket?) som överenskommits (av vem?) för att denne (den lärande, studerande, eleven) genom någon typ av verksamhet (vilken?) skulle nå någon form av kompetens (vilken?) för att bättre kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden. (Uljens 1997:168, inspirerad av Heiman 1962). Ovanstående citat sammanfattar komplexiteten i all pedagogisk verksamhet och ringar in de didaktiska frågorna som söker sitt svar i planering och genomförande av all undervisning. Den ovannämnda kursen blev resultatet av en beställning från en kommun. Uppdraget var från början formulerat med en slagsida mot specialpedagogik. Det gamla fältropet Alla lärare är svensklärare hade ersatts med Alla lärare är speciallärare och därför ville kommunens fortbildningsansvarige erbjuda fortbildning. I täta förhandlingar med denne och i samråd med kollegor växte kursen fram under våren Jag drev tanken att fokusera skriv- och läsutveckling, i den ordningen, eftersom barn så påfallande ofta tar sig in i skriftspråket genom att just skriva (Söderbergh 1988; Söderbergh 1997; Hagtvet 1997). Vidare skulle möjlighetsperspektivet fokuseras. Utöver detta ville jag att det kreativa och det akademiska skulle gå hand i hand medvetet använda gruppen som resurs iscensätta en systematiskt dialogisk språk- och lärandemiljö, med ett starkt fokus på skrivande. Jag genomförde kursen första gången Fram till sommaren 2003 hade jag genomfört kursen i sammanlagt fem grupper. Ramarna för de fem kursomgångarna har inte 7

8 varit identiska. Erfarenheterna från den första kursen påverkade utformandet av den andra, som i sin tur påverkade den tredje och så vidare. Litteraturlistan reviderades kontinuerligt. Andra förändringar över tid berodde dels på nya bestämmelser om graderade betyg, som skulle gälla även uppdragsutbildningar, dels på det faktum att deltagarna i en kurs representerade F 12 och att de läsåret innan hade gått en kurs i specialpedagogik för en av mina kollegor. Syfte och frågeställningar Mitt syfte är att utifrån kursdeltagarnas skriftliga och muntliga utsagor försöka teckna en bild av vad de säger, dels om lärande och undervisning, dels om förkovran och växande i yrket. Jag söker främst svar på följande frågor: Vad och hur tänker lärarna om lärande? Vad och hur tänker lärarna om sin yrkesmässiga utveckling? Vad har man med sig som format en som individ och lärare? Vad är det som får en att lära, förkovra sig och växa i yrket? Vilken betydelse har kursen haft för lärarna? Uppsatsens disposition Uppsatsen är indelad i fem huvudkapitel och fortsätter nu med ett andra som belyser några perspektiv på lärande och lärares lärande. I det tredje kapitlet redovisar jag hur jag gått tillväga för att få svar på ovanstående frågor. I kapitel fyra presenterar jag resultatet. I det sista kapitlet för jag dels en metoddiskussion, dels en diskussion kring de bilder jag tycker mig se och därmed de svar jag menar att jag fått på mina frågor och diskuterar slutligen tänkbara didaktiska implikationer. 8

9 2. Några perspektiv på lärande och lärares lärande Med detta kapitel avser jag att ge en kartbild av den litteraturorientering jag gjort, angående dels olika perspektiv på lärande, dels lärares lärande, i the landscape of professional development (Munby, Russel & Martin 2001). Jag har både strövat fritt och orienterat mig målmedvetet inom dessa forskningsfält. Det förstnämnda är inte så slumpartat som det låter. Liedman (2001:232f) menar att det som kallas serendipity, det vill säga fynd som förefaller landa i ens händer av en lycklig slump, i själva verket föregås och underbyggs av den förförståelse man har utifrån ens erfarenheter, såväl lästa som levda. Det finns ingen principiell skillnad mellan de stora genombrott som sker i vetenskap och konst och de små genombrott som var och en av oss gör när vi inser och förstår något som visserligen många andra insett och förstått men som är nytt just för oss (a.a.:258). Man kan säga att konturerna av denna kartbild fanns med från början och styrde mitt arbete. Jag har redan deklarerat en referensram: det sociokulturella perspektivet på lärande. Det behöver dock, som allt annat, problematiseras. Med de närmast följande avsnitten om lärande, uttryckt i olika metaforer, vill jag visa att jag snarare rör mig inom en vidare ram än så, det vill säga inom en öppen arena för en ständigt pågående och nödvändig lärandediskussion. Säljö (2004) beskriver de praktiskt/pedagogiska konsekvenserna av Piagets teori om utveckling/lärande på följande sätt och formulerar därmed en viktig tankeställare: en vetenskaplig och analytisk teori om utveckling/lärande gjordes av entusiastiska anhängare och läroboksförfattare om till en normativ pedagogik om hur lärande borde gå till (a.a.:81, min kursivering). I avsnitten om lärares lärande är utgångspunkten bilden av läraren som den som lär, bokstavligt talat, individuellt och kollektivt, informellt och formellt. Två lärandemetaforer We live by the metaphors we use, skriver Sfard (1998:5). Den metafor vi alla har i ryggmärgen, eftersom den funnits sedan tidernas begynnelse, kallar hon the acquisition metaphor (tillägnande, i Malmbergs översättning, 2003). Det är en tankefigur som kan leda till idén om kunskap i en container (Bereiter 2002). Denna metafor utmanas av tankefiguren the participation metaphor (deltagande, i Malmbergs översättning 2003). Sfard ger med 9

10 nedanstående figur, som hon kallar The Metaphorical Mappings en översiktlig bild av the competing trends in our present conceptualizations of learning (a.a.:7). Acquisition metaphor Participation metaphor Individual enrichment Goal of learning Community building Acquisition of something Learning Becoming a participant Recipient (consumer), (re-)constructor Student Peripheral participant, apprentice Provider, facilitator, mediator Teacher Expert participant, preserver of practise/discourse Having, possessing Knowing Belonging, participating Figur 1. The Metaphorical Mappings (Sfard 1998). Skillnaden mellan de två metaforerna är av ontologisk natur, menar Sfard, eftersom de ger så olika svar på frågan om vad lärande är. Hon tillskriver deltagandemetaforen a potential to lead to a new, more democratic practice of learning and teaching (a.a.:9, min kursivering), men tvivlar på att det är möjligt att rensa diskursen om lärandet från begrepp inom tillägnandemetaforen och finner det inte heller önskvärt. Sfard varnar istället för faran att ensidigt välja en metafor som utgångspunkt för undervisningspraktik. Metaforerna som sådana kan inte hållas ansvariga för otillfredsställande praktik, däremot tolkningarna av dem, och här talar Sfard samman med Säljö (2004, se ovan): didactic single-mindedness can be trusted to make even the best of educational ideas fail (a.a.:9f). Sfard vill istället se båda metaforerna som olika verktyg med vilkas hjälp vi kan betrakta lärandeprocesser från olika perspektiv (Malmberg 2003:101). Med referens till Greeno (1997) använder Malmberg (2003:111f) Rodins skulptur Tänkaren som sinnebild för tillägnandemetaforen, en solitär försjunken i tankar, och kontrar med Rafaels målning Skolan i Aten som gestaltar aktörer, inbegripna i dialog, i ett samtänkande, som sinnebild för deltagandemetaforen. Mot en tredje dimension Bereiter talar i Education and Mind in the Knowledge Age (2002) om den ovannämnda containermetaforen. Den förvandling, transformation, som varit syftet med det 20:e århundradets reformer inom utbildningen, låter fortfarande vänta på sig, menar Bereiter, på grund av detta alltför starkt internaliserade sätt att tänka om lärande. 10

11 Bereiter är liksom Sfard och Säljö kritisk mot ideologiska fastlåsningar i olika utgångspunkter för undervisningsverksamhet. Det finns ingen best practise, säger Bereiter. Begreppet utgör i sig ett hinder för förbättring och/eller förändring. Han granskar till exempel följande aforism av Erik Hoffer (1973, aphorism 32, i 2002:228): In a time of drastic change, it is the learners who inherit the future. The learned usually find themselves equipped to live in a world that no longer exists och problematiserar denna, enligt honom, eleganta men falska dikotomi. Det vi vet både främjar och hindrar det som ytterst måste vara lärandets inneboende mening, nämligen förståelse: understanding one thing increases your capacity to understand other things (a.a.:446, författarens kursivering) och i förlängningen: Understanding is to be judged according to its ability to produce further understanding (a.a.: 444, författarens kursivering). Med stöd av Popper och Wittgenstein hävdar Bereiter att förståelse kan kopplas till känslolivet han kopplar det till självförtroende: I would say it is a feeling of confidence. It is confidence that we know how to proceed, how to deal as appropriate with the object of understanding (a.a:113). Det handlar med andra ord inte bara om epistemologi, det vill säga vad det är att lära, utan också om ontologi, det vill säga vad det innebär att vara eller vad det innebär att bli. I ett paper framlagt 2004 reder Dysthe ut olika antaganden om lärande och dess konsekvenser vad gäller bedömning. Med referens till Packer och Goicochea (2000) lyfter hon fram det ontologiska perspektivet: Theories of learning do not only deal with epistemology, but include ontology, i.e. what it means for somebody to be. Learning involves not only becoming a member of a community, not only constructing knowledge at various levels of expertise as a participant,. Learning entails both personal and social transformation (Packer & Goicoechea 2000, p.228). There is greater awareness today of how historical and cultural factors constitute or form identities, images of possible selves, and how important this is in learning. (Dysthe 2004:9). Transformation i ett individperspektiv å ena sidan och transformation i ett kollektivt/samhälleligt perspektiv å andra sidan Bereiter (2002:434f) sammanfattar i 10 punkter det som främst utgör hinder för den förvandling han efterlyser. Jag återger ett par av dem, i min översättning: Kunskap uppfattas snävt som innehållet i en mental datafil. Detta leder å ena sidan till att förminska kunskap till ett undervisningsobjekt och å andra sidan till planlösa ansträngningar att kategorisera den och testa den. Det finns inget tänkande runt kvantitet, däremot en outtalad tro att om något är gott, är mer bättre, något som gäller såväl undervisningsinnehåll som arbetssätt. Kvantitet är ett begrepp som endera avvisas föraktfullt eller ersätts med långa listor på sådant som skall läras eller testas. 11

12 Reducerade praktiker känns inte igen för vad de är och upphöjs ibland till pedagogiska principer: Reducerade aktiviteter blir projektbaserat lärande, reducerat egenuttryck blir elevcentrerad undervisning och reducerat ämne blir kärnämne eller baskurs. Tillägnandemetaforen som Sfard (1998) beskriver den, kan tydligt ses i dessa punkter som ett hinder. Men Bereiter (2002) problematiserar även deltagandemetaforen, som kan sägas sortera under ett sociokulturellt perspektiv på lärande, på följande sätt: Sociocultural researchers are learning a great deal about how knowledge is constituted and communicated in working groups, but when it passes through the inner circle it comes back out as learning by doing, apprenticeship, and informal talk in other words, what everyone already knows ( a.a.: 437). Det är dock inte så att Bereiter avvisar learning by doing : We do learn by doing. The trouble with folk theory of mind is that it does not allow educators to recognize that working with ideas is also learning by doing (a.a.:302, min kursivering). Problemet är alltså, vilket också Sfard påpekar, att kunskap inte objektifieras, något som Bereiter hävdar är nödvändigt. Han nöjer sig alltså inte med Sfards både-och utan rör sig mot en tredje dimension, en där man arbetar med teorier och begrepp som artefakter, en dimension som Bereiter sammanfattar med begreppet knowledge creation (a.a.:462). Tre lärandemetaforer I ett paper presenterat 2003 diskuterar Paavola, Ilomäki, Lakkala och Hakkarainen Sfards tillägnande- och deltagandemetaforer (1998) och lanserar, med referens till Bereiter (2002), en tredje metafor: knowledge-creation metaphor of learning (2003:1). Lärande ses som ett undersökande genom innovativa processer, i vilka new ideas, tools and practices are created collaboratively, and the initial knowledge is either substantially enriched, or significantly transformed during the process (a.a.:2). Om individen är i fokus i tillägnandemetaforen och gruppen i deltagandemetaforen, gäller här varken det ena eller det andra. I stället är uppmärksamheten riktad mot those mediating artefacts, objects, and practices that are collaboratively developed during the process of learning (a.a.:2f). Författarna hävdar till exempel att om deltagandemetaforen och kunskapandemetaforen ( knowledge-creation metaphor of learning ) tas på allvar i skolorna, kan skolorna närma sig the expert cultures (a.a.:3). 12

13 Med några nyckelord sammanfattas de två första metaforerna. I tillägnandemetaforen betonas knowing that, i deltagandemetaforen betonas doing things framför having knowledge. Detta kan jämföras med Libergs (1999) resonemang om lärarkunskap, som begränsas till att kunna säga, det vill säga ha en etiketteringsförståelse, och till att kunna göra, det vill säga reproducerad ytförståelse. Det första innebär en risk för att man som lärare bidrar till ett statiskt utbildningssamhälle, det andra innebär en risk för att lärarna reducerar sig till tekniska verkställare. Den tredje metaforen, kunskapandemetaforen, däremot, innebär enligt Paavola, Ilomäki, Lakkala och Hakkarainen (2003) samarbetslärande, i syfte att develop some joint objects of activity, and also to develop knowledge and tools for subsequent use (for the learner him- or herself, or for others); i.e. to develop mediating artefacts (a.a.:4). Viktiga inslag är problems, questions, disturbances, contradictions, and intellectual puzzles (ibid). När Liberg (1999) går vidare i sin diskussion om lärarkunskap närmar hon sig kunskapandemetaforen, i det att hon talar om meningsskapande, just utifrån motsägelser eller skillnader. Hon menar också, liksom Paavola, Ilomäki, Lakkala och Hakkarainen, att det finns ett samband mellan förnyelse och förståelse, som skiljer sig från etikettförståelse och reproducerad ytförståelse: En förutsättning för ett sådant meningsskapande är att det finns en skillnad med avseende på fakta, föreställningar/teorier, modeller etc) och förhållningssätt (attityder, åsikter etc) i det som diskuteras/---/det gäller att få spänning och laddning i det som diskuteras, att få en meningsrörelse (Liberg 1999:67), min kursivering). I Utvärderingen av lärarutbildningen i Malmö några synpunkter refererar Thavenius (2004:30) till en artikel av Baumont om utbildning. Tre typer av lärande lyfts fram. Det första är det primära lärandet, som är ett synligt lärande, ofta ett föreskrivet och som kan kontrolleras. Det andra är det sekundära lärandet som är ett mera dolt lärande och som kan sammanfattas med uttrycket lära att lära. Dessa kompletterar varandra och är båda sedan upplysningstiden förknippade med den moderna utbildningen (a.a.:31). Men vi lever i postmoderniteten och Baumont tror att i en tid som präglas av förändring och uppbrott ter sig en tredje typ av lärande alltmer nödvändigt: det tertiära lärandet, det vill säga att lära sig att förhålla sig till ett samhälle och en kultur som på avgörande punkter skiljer sig från modernitetens relativa stabilitet (a.a.:32). Eller med Baumonts ord: att man odlar förmågan att leva dagligen och i fred med ovissheten och ambivalensen, med en mängd olika ståndpunkter och frånvaron av osvikliga och tillförlitliga auktoriteter (a.a.:33). 13

14 Thavenius mer eller mindre uttalade fråga till lärarutbildningen, utifrån det perspektiv Baumont inspirerar honom att inta, är om den inte enbart bedrivs inom ramen för principerna för det primära och det sekundära lärandet. Det är också en fråga man kan ställa till den fortbildning som lärare deltar i. De flerstämmiga läranderummen en demokratisk rättighet Moll (2001) lyfter fram, med stöd av andra forskare, hur Vygotskij ser på undervisningsprocessen. Den måste vara aktiv på tre nivåer: eleven/studenten är aktiv, läraren likaså och det rum som skapas mellan dessa aktörer är också ett aktivt rum för det för kunskapsutveckling så viktiga samspelet. Man kan tala om ett mellanrum. Det gör Tornberg (2000) i sin avhandling med titeln Språkundervisning i mellanrummet. Mellanrummet är ett rum med djupt demokratisk innebörd: det delas av alla och ägs av ingen. Sanningen är inte född och den finns inte heller i huvudet på en enskild person, den skapas mellan människor som kollektivt söker sanningen, i den dialogiska samspelsprocess som de går in i (Bakhtin 1984:110, i Dysthe 1996:69). Vygotskij och Bakhtin ger Tornberg och Dysthe en teoretisk grund för den lärandepotential som ligger i mellanrummet. Dysthe kontrasterar det monologiska klassrummet med det dialogiska, det hon kallar det flerstämmiga klassrummet, bland annat med hjälp av Nystrands uppdelning (1986:10, i 1996:50) av undervisningspraktik som presenterande eller interaktionistisk. Det är inte heller ur Dysthes perspektiv en fråga om ett antingen-eller (jämför Sfard 1998; Bereiter 2002). Ett starkt perspektiv på det dialogiska klassrummet är att det är en modell för hur människor fungerar i ett demokratiskt samhälle (Dysthe 1996:249). I samma anda laborerar Hartsmar (2003) med tre grekiska begrepp som hon lånar av Touraine (2002) för att komma till rätta med det diffusa begreppet reflektion, som studenter, här blivande lärare, förväntas fördjupa innan de vet vad reflektion innebär. De befinner sig i oikos, det välkända, och konfronteras med ecclesion the distant sphere (2003:213). Hartsmar vill se utbildning som agora, varken privat eller offentlig men som lånar av båda sfärerna, en demokratisk mötesplats där översättning mellan oikos och ecclesion kan äga rum. Hartsmar hävdar att man kan se denna översättning som en hermenutisk cirkel. Om översättningen upphör, upphör också demokratin. Man kan jämföra med Dysthes resonemang om rätten att få förhålla sig till det auktoritativa ordet, ett begrepp hon lånar av Bakhtin. Bara om det gives utrymme för reflektion och diskussion kan översättning till det inre 14

15 övertygande ordet ske. Annars är det bara fråga om villkorslös anslutning (Bakhtin 1981:343, i Dysthe 1996:70). Flerstämmighet och det vidgade språk- och textbegreppet Liberg (2003) går tillbaka till Skolverkets granskningsrapport Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen från 1998 och definierar sin artikel som en replik till denna rapport i det pågående samtalet om skolans samhällsuppdrag vad gäller barns och ungdomars språk- och lärandeutveckling. Liberg deltog själv i granskningsarbetet för att undersöka i vilken mån språkande och lärande ges uttryck i det dagliga arbetet tvärs över ämnesgränserna med särskilt fokus på läsandet och skrivandet, utifrån ett grundantagande, formulerat av Kent Larsson (1995:105), ett citat som också finns med i rapporten: Det är i språkandet kunskapen blir till. Resultatet redovisas med en tankefigur, bestående av tre miljöer: A-, B- och C-miljöer, där A-miljön kan karakteriseras som ett flerstämmigt läranderum. I backspegeln ser emellertid Liberg, att det förutom samtalet, inte ges utrymme för den form av utvidgad dialog i rapporten, som stämmer med Dysons karakteristik (1997) av ett läranderum, där man hör stämmor från upplevelser av och i musik, bilder, filmer, dramatiseringar, skönlitteratur och samtal (Liberg 2003:17). Risken att tankefiguren låses vid verbalspråklighet, med referens till Street (1995), finns därför att låsningen dessvärre finns inskriven i rapporten. I gällande läroplaner däremot legitimeras olika uttrycksformer som bärande inslag och likställda med verbalspråklighet: Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö98:10). Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få utveckla olika uttrycksformer/---/drama, rytmik, dans, musicerande och skapande, i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utvecklings- och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Lpo94:8). Låsningen vid verbalspråkligheten och frikoppling från den demokratiska innebörden kan leda till att tankefigurerna töms på innehåll, varnar Liberg, och frågar: Hur kan tankefigurerna fungera som ett intellektuellt verktyg i den didaktiska reflektionen? I vilken mån får barnen utnyttja sin kapacitet i att vara multimodala i sitt lärande? Meningsskapandet sker inom ramar eller medier, menar Liberg: som samvaro, litteratur (skön- och faktalitteratur), bild, musik, dans, teater/drama och rörelse (a.a.:22, min kursivering). Utveckling i ett sociokulturellt 15

Det sade bara klick En studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning utifrån ett källkritiskt perspektiv

Det sade bara klick En studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning utifrån ett källkritiskt perspektiv MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:127 ISSN 1404-0891 Det sade bara klick En studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning

Läs mer

Film, språk och hur man sår ett intressefrö

Film, språk och hur man sår ett intressefrö LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Film, språk och hur man sår ett intressefrö - En intervjustudie om film som ett didaktiskt verktyg i spanskundervisningen

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola Björn Rosdahl Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Tromsø

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 338 Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev Annika Lilja Abstract Title: Trustful relationships between teacher and student Language: Swedish, summary

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Att lära av förändringar

Att lära av förändringar Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Att lära av förändringar - en studie av yrkesverksammas upplevelser av lärande i och med förändringar på arbetsplatsen To learn from changes a study of employees

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Entreprenörskap i skolan En fallstudie Entrepreneurship in School A Casestudy Marija Linser Lärarexamen

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Skola på vetenskaplig grund -

Skola på vetenskaplig grund - Skola på vetenskaplig grund - hur uppfattar lärare och skolledare att de kan realisera skollagens skrivning om vetenskaplig grund i skola och förskola School based on scientific research - how do teachers

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

I början fick vi använda vår fantasi

I början fick vi använda vår fantasi Linköpings Universitet Institutionen för utbildningsvetenskap I början fick vi använda vår fantasi. Utvärdering av elevers och lärares lärande och utveckling inom NTA projektet Jan Schoultz, Glenn Hultman,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag?

Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag? Estetisk-filosofiska fakulteten Hans-Åke Höber Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag? In what way do teachers in folk high schools understand their mission? Examensarbete 15 hp Magisterutbildning

Läs mer

Medvetande och kultur

Medvetande och kultur HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Institutionen för Beteendevetenskap Magisteruppsats i Pedagogik (61-80) 20 poäng Medvetande och kultur en studie av hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet

Läs mer

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess Lärarutbildningen Uppsats 20 poäng Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess How do I cope with this? ** A

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. Karlstad University Studies. AnnBritt Enochsson

Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. Karlstad University Studies. AnnBritt Enochsson Institutionen för utbildningsvetenskap Pedagogik AnnBritt Enochsson Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass Karlstad University Studies 2001:7 AnnBritt Enochsson

Läs mer

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära Estetisk-filosofiska fakulteten Avdelningen för språk Maria Schwartz Från att lära sig läsa till att läsa för att lära From learning to read to reading to learn Svenska som andraspråk C-uppsats 15 högskolepoäng

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer