Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 14 Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 juli 2002 till 30 juni 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 14 Org nr 757201-7254. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 juli 2002 till 30 juni 2003"

Transkript

1 Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 14 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2002 till 30 juni 2003

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ansvarsförbindelser 8 Ställda panter 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av

3 BRF GÖTEBORGSHUS 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Vid ordinarie föreningsstämma den 19 november 2002 vid vilken 104 (40) röstsedlar utdelades omvaldes Thord Edqvist och nyvaldes Henrik Brodén till ordinarie ledamöter, båda på 2 år. Till styrelsesuppleant nyvaldes Christina Brattwall, på 2 år och Niklas Svensson, fyllnadsval 1 år. Samtidigt valdes Stefan Litzén till ordinarie revisor och Caisa Björkander till revisorssuppleant. Som auktoriserad revisor beslutades utse revisionsbyrån KPMG. Styrelse och revisorer till och med nästa ordinarie föreningsstämma: Styrelseledamöter Jörgen Bergman, ordförande Peter Skarestad, vice ordförande Thord Edqvist, övrig ledamot Ingela Palmertz, övrig ledamot Henrik Brodén, övrig ledamot Nicholas Stålfors, övrig ledamot, utsedd av Riksbyggen Revisor Stefan Litzén Styrelsesuppleanter Christina Brattwall Niklas Svensson Eva Ekström, utsedd av Riksbyggen Revisorssuppleanter Caisa Björkander KPMG har som huvudansvarig anmält auktoriserad revisor Lars Widell. Granskning av föreningens räkenskaper har utförts av revisionsbyrån KPMG. 6 Avgående styrelseledamöter Avgående styrelsesuppleanter 7 Jörgen Bergman Niklas Svensson 8 Peter Skarestad 8 Ingela Palmertz Valberedning 9 Till ledamöter i valberedningen utsågs Tobias Bende och Sara Erichsen. Det står dem fritt att adjungera Tina Johansson Sida 2 av 17

4 BRF GÖTEBORGSHUS 14 Firmateckning Förenings firma tecknas av ordinarie styrelseledamöter, två i förening. Fastigheter och lägenhetsuppgifter Föreningen innehar tomrätterna till fastigheterna Guldheden 40:1, 42:1 och 43:1 med adresserna Dr Bex gata 3-15 och Dr Hjorts gata 1, På tomterna uppfördes 1952 byggnader som idag innehåller 278 lägenheter med en lägenhetsyta av m 2. Dessutom har föreningen 26 st lokaler med en yta av 1 557,5 m 2, 14 st garage, 100 st parkeringsplatser samt 7 st besöksplatser. Av lokalerna är 6 st belägna i det fristående affärshuset på Dr Bex gata 4. Föreningens fastigheter fördelar sig enligt följande: 38 st 1 rum och kök 143 st 2 rum och kök 73 st 3 rum och kök 24 st 4 rum och kök Under verksamhetsåret har 36 (24) lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom föreningen, vilket motsvarar 12,9 % (8,6 %) av lägenhetsbeståndet. Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Fastigheterna är försäkrade i Länsförsäkringar med fullvärdesgaranti. Försäkringen har utökad omfattning för bostadsrättsföreningar. Taxeringsvärdet 2003 (2002) är kr ( kr), varav byggnadsvärde kr ( kr) och markvärde kr ( kr). Fastighetens värdeår är Förvaltning/organisationsanslutning Riksbyggen i Göteborg har biträtt styrelsen med förvaltning enligt avtal. Händelser under verksamhetsåret Samtliga fönster har ommålats. Affärshusets tak har ommålats. Fortsatt renovering av entréportarna. Ny ståldörr har satts in som skydd för källarinbrott på Dr Hjorts gata 6. Nytt cykelställ på Dr Hjorts gata 12. Föreningens anställa lokalvårdare har bildat ett bolag och föreningen fortsätter att anlita deras tjänster. Besparingen för föreningen beräknas till kr. Föreningen har tecknat ett nytt treårigt hyresavtal med Coop. Det nya avtalet ger 30 % högre hyra. Sida 3 av 17

5 BRF GÖTEBORGSHUS 14 Tre skadade balkonger har renoverats. Föreningen lämnade Kabelvisionen och köper kabel-tv av Comhem i stället. Alla lägenheter fick tillgång till bredband genom Net At Once. Beslut togs på årsstämman att genomföra stambyte och badrumsrenovering. Projekteringen genomfördes av konsultföretaget Sweco Thorells. Utfört underhåll och framtida underhållsbehov Föreningen har under utfört underhåll och reparationer för kr, varav kr avser reparationer och kr underhåll. Planerade underhåll enligt föreningens underhållsplan ser för de närmaste verksamhetsåren ut enligt följande: 2004 Målning, parkettlackning av styrelserum och förvaltarrum. Byte av tvättställ och WC-stolar Fasadarbete. Entréparti trä, 2 gånger strykning in- och utsida samt väggar invändigt kr kr 2006 Målning torkrum samt källargolv. Justering undertak ljudplattor. Byte tvättmaskiner och torktumlare. Luftbehandling Styr- och regleröversyn. Fasadarbete. OVK Hårdgjorda ytor. Fasadarbete. Yttertak. Trapphus målning samt byte belysning. Värmeanläggning, byte termostatventiler Dörrar, entréer och portar kr kr kr kr Sida 4 av 17

6 BRF GÖTEBORGSHUS Fasader, fönster och yttertak Dörrar, entréer och portar. Underhåll invändigt. El, tvättstugor 2012 Fasader målning träpanel samt målning räcken. Byte belysning styrelserum kr kr kr Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Styrelsen har hållit 12 (13) protokollförda sammanträden. Boendeavgifter För verksamhetsåret höjdes årsavgiften med ca 1,5 % och bränsleavgiften med ca 20 %. Hyror för garage och parkeringsplatser har varit oförändrade. Utgående avgift, inkl bränsle, utgör i genomsnitt vid verksamhetsårets slut 474 kr per m 2 och år. För verksamhetsåret har årsavgiften varit oförändrad medan bränsleavgiften höjdes med ca 7 %. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen föreslår att årets överskott, kr, jämte tidigare års balanserade resultat, kr, tillsammans ett resultat på kr, balanseras i ny räkning. Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Sida 5 av 17

7 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga avgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella anl. tillg Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Sida 6 av 17

8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner, inventarier Pågående ombyggnad Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen Värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 17

9 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens underhållsfond Långfristiga skulder Fastighetslån, långa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder, korta Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Fastigo Ställda panter Fastighetsinteckningar Sida 8 av 17

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar sker enligt rak plan baserad på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar, ombyggnader Maskiner, inventarier 110 år 3-40 år 5-10 år Avsättningar Avsättning till föreningens underhållsfond sker med belopp enligt budget. Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, p-platser och garage Not 2 Övriga avgifter Bränsleavgifter Elavgifter, p-platser Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Installation bredband Övrigt Sida 9 av 17

11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Not 4 Underhåll Avsättning till underhållsfonden Nedlagda underhållskostnader Avgår: uttag ur underhållsfonden Not 5 Fastighetsskatt Fastighetsskatt 99/ Fastighetsskatt 00/ Fastighetsskatt 01/ Fastighetsskatt 02/ Not 6 Driftskostnader Tomträttsavgäld (löptid tom år ) Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor RB styrelseledamot Trädgårdsskötsel Sotning Bevakningskostnader/ SOS Alarm Förbrukningsmateriel Reparationer maskiner och inventarier Fordon och transporter Vatten El Uppvärmning Sophantering Not 7 Övriga kostnader Hyra p-platser Hyra lokal Representation Kontorsmateriel Telefon och porto Serviceavgifter Konsultarvoden Övriga externa kostnader Sida 10 av 17

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Not 8 Personalkostnader Medelantalet anställda 1 1 Varav män 0% 0% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Ersättning förlorad arbetsförtjänst Övriga ersättningar Föreningsvald revisor Lön till städpersonal Uttagsskatt Löneskatt FORA Summa Arbetsgivaravgifter Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader, enligt plan Fastigh.förbättringar, ombyggnader, enligt plan Fastigh.förbättringar, ombyggnader, extra Maskiner och inventarier, enligt plan Maskiner och inventarier, extra Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med FSB Ränteintäkter spec. utlån till RB Ränteintäkter värdepapper Övrigt FSB = Föreningssparbanken RB = Riksbyggen Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övrigt Sida 11 av 17

13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Not 12 Byggnader Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Ombyggnader, fastighetsförbättringar Årets anskaffningar Ombyggnader, fastighetsförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Ombyggnader, fastighetsförbättringar Årets avskrivning enligt plan, byggnader Årets avskrivning enligt plan, ombyggnader Extraavskrivning, ombyggnader Summa ack. avskr. enligt plan Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Summa ack. upp- och nedskrivningar Planenligt restvärde byggnader vid årets slut Planenligt restvärde ombyggnader vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Omräknat Basvärde värde Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Sida 12 av 17

14 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Not 13 Maskiner, inventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier Årets anskaffningar Maskiner Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Maskiner och inventarier Årets avskrivningar Maskiner, enligt plan Maskiner, extraavskrivning Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav Lån till Bostadsrättsföreningarnas Representantskap för 13 andelar i Riksbyggen Not 15 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Ränteintäkter Fastighetsförsäkring Kabel-TV Städ Not 16 Kassa och bank Handkassa Avräkning med FSB Bohusbanken Skattekonto Sida 13 av 17

15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Not 17 Föreningens underhållsfond Behållning vid årets början Avsättning enligt plan Uttag ur fond Behållning vid årets slut Not 18 Fastighetslån, långa Långivare Skuldbelopp Ränta Bundet t.o.m. Stadshypotek ,07% Not 19 Övriga skulder, korta Depositionsavgifter Moms Personalens källskatt Avräkning LÅN Not 20 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Upplupna löner och sociala avgifter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna rep./ underhållskostnader Upplupen el Upplupen VA Upplupen värme Upplupen sophantering Övrigt Not 21 Fastighetsinteckningar På balansdagen fanns uttagna inteckningar i föreningens fastigheter till ett totalt värde om kronor. Samtliga uttagna pantbrev är datapantbrev. Sida 14 av 17

16 Kostnadsfördelning 2002/ /02 Reparationer Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Inkomstskatt Finansiella poster Summa kostnader Kostnadsfördelning Övrigt 9% Fastighetsskatt 6% Finansiella poster 9% Inkomstskatt 8% Avskrivningar av anläggningstillgångar 11% Driftskostnader 50% Personalkostnader 7% Sida 15 av 17

17 Driftkostnadsfördelning 2002/ /02 Tomträttsavgäld (löptid tom år ) Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor RB styrelseledamot Trädgårdsskötsel Sotning Bevakningskostnader/ SOS Alarm Förbrukningsmateriel Reparationer maskiner och inventarier Fordon och transporter Vatten El Uppvärmning Sophantering Summa driftkostnader Driftkostnadsfördelning Sophantering 5% Övrigt 4% Arvode förvaltning 27% Uppvärmning 47% Vatten 7% Kabel-TV 5% El 5% Sida 16 av 17

18 Nyckeltalsanalys för driftkostnader BOA (kvm): Kr / kvm Kr / kvm Tomträttsavgäld (löptid tom år ) 2 2 Fastighetsförsäkring 3 2 Arvode förvaltning Kabel-TV 15 9 Juridiska kostnader 0 1 Arvode auktoriserad revisor 1 1 Trädgårdsskötsel 0 0 Sotning 7 0 Bevakningskostnader/ SOS Alarm 0 0 Övriga förvaltningskostnader 0 0 Förbrukningsmateriel 2 4 Reparationer maskiner och inventarier 0 1 Vatten El Uppvärmning Sophantering Summa driftkostnader Sida 17 av 17

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Utsedd av Styrelsesuppleanter Cattarina Higgins (1 år) Föreningen Aimo Vaara (1 år) Tottie Samuelson (2 år)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar Org nr Årsredovisning 1/1 2009-31/12 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader eller innehar fastigheten

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning

Riksbyggens Bostadsrättsförening. RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584. Årsredovisning Riksbyggens Bostadsrättsförening RÖBÄCKSHUS NR 2 Org nr 716415-2584 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tisdag 13 maj 2008, kl. 19.00

Läs mer

Brf Mårtensberg i Vendelsö Lärarinnevägen 1 136 69 Vendelsö Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse

Brf Mårtensberg i Vendelsö Lärarinnevägen 1 136 69 Vendelsö Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse Brf Mårtensberg Årsredovisning och revisionsberättelse 2009-07-01 2010-06-30 Brf Mårtensberg i Vendelsö Lärarinnevägen 1 136 69 Vendelsö Org nr 716419-4693 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 rg ilr Arsredovisning 1/9 2008 e 31/8 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 ORGANISATIONSNUMMER 716415-8961

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 ORGANISATIONSNUMMER 716415-8961 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 ORGANISATIONSNUMMER 716415-8961 2 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen bildades och registrerades år 1988 och överlämnades

Läs mer

Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm

Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 STYRELSE...4 Ledamöter...4 Utbildning av styrelsen...4 REVISORER...4 VALBEREDNING...5 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA...5 Ombud...5

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vendelsömalm i Vendelsö får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning verksamhetsåret 2013-01-01--2013-12-31. Styrelse 2013-01-01--2013-04-22

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse

Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693. Förvaltningsberättelse Mårtensberg Årsredovisning och revisionsberättelse 2006-07-01 2007-06-30 Brf Mårtensberg Lärarinnevägen 1 136 69 Haninge Org nr 716419-4693 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens 22:a verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer