Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005"

Transkript

1 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning och lärarutbildning under ungefär ett decennium. I kapitlet visar jag kopplingar mellan kunskapsmönster och ställer upp olika modeller för lärares professionalitet för att möjliggöra en närmare undersökning av dessa företeelser i de följande kapitlen. Jag granskar och beskriver hur viktigt kunskapsinnehållet är när det gäller uppfattningen av professionell status i västvärlden. Kapitel 2: Utbildning som praktisk syssla Detta kapitel undersöker den vitt spridda uppfattningen i England att praktisk hantverkskunskap är den mest väsentliga kunskapsformen för lärare. Denna uppsats skrevs vid mitten av 1990-talet, innan den nya labourregeringen tillträdde 1997, men regeringens policy har knappast ändrat kurs; snarare har den pågående undanträngningen av pedagogikforskningen accelererat. Själva retoriken har visserligen mildrats, men det syns mycket få tecken på att praktikens tolkningsföreträde framför teorin har lett till en ny balans där teori och praktik utgör två sidor av samma mynt. Av den anledningen beskriver jag ingående det praktiska perspektivet, varefter jag presenterar ett urval kritiska åsikter beträffande denna ståndpunkt. Kapitel 3: Att representera, beskriva och återupprätta lärarna Detta kapitel granskar den växande rörelse som handlar om att arbeta med lärares berättelser och narrativer i syfte att utveckla deras praktiska kunnande. Just vid den tidpunkt då lärarnas röst började efterfrågas och lyftas fram med stor iver, blev deras arbete teknifierat och inskränkt. Samtidigt som rörelsen i allt högre grad ger erkännande åt lärarnas kunskap blir den allt mindre lovande för forskning och reflektion. Lärarens arbete blir mer intensivt genom fler och fler påbud och krav uppifrån som gör intrång i lärarens värld och successivt krymper utrymmet för reflektion och forskning. Berättelser och narrativer kan därför råka bilda en koalition 1

2 med de krafter som syftar till att avskilja läraren från kunskap om politiska och mikropolitiska perspektiv, från teori och från större kännedom om mönstren för inflytande och makt. Således behöver de nya metoder som utnyttjar lärarnas berättelser som utgångspunkt omfatta större historiska och politiska diskurser. Kapitel 4: Så långt har berättelsen kommit: den personliga kunskapen och politiken I detta kapitel, som skrevs 1994, betraktas tillämpningen av olika berättargenrer i ett större socialt sammanhang. Att konstruera berättelser i normativt propagandistiskt syfte är numera en vanlig teknik i medierna. Rent allmänt handlar detta kapitel om att visa hur narrativa genrer både kan användas för att demokratisera och utvidga våra uppfattningar och för att inskränka och trivialisera dem. Exempel hämtas från studier av medierna för att visa hur berättandet kan ingå i en nedtystningsprocess. Jag hävdar sedan att vi måste vara uppmärksamma på denna fara när vi använder berättelser inom den pedagogiska forskningen. Det motgift som föreslås är att utvidga en berättelse om handling inom en kontextteori. Övergången från levnadsberättelse till livshistoria innebär ett sätt att sätta in berättelserna i ett större sammanhang för att därmed undvika risken för begränsning och trivialisering. Kapitel 5: Att utveckla lärares livs- och yrkeshistorier I detta kapitel presenteras i detalj poängen med att använda livshistorier för att studera lärarnas arbete. En rad logiska skäl definieras och motiveras. Dessutom framläggs en mängd kontextuella och tematiska data för att visa hur livshistorier kan bidra till utforskandet av vissa viktiga underliggande teman i lärarens arbete. Vi visar i synnerhet hur arbete med livshistorier kan omvandla vår syn på speciella frågor, så som utbrändhet och avhopp från yrket. De styrande har sin egen ensidiga tolkning av problemen, som när de skärskådas genom en livshistorieansats ger ett annorlunda perspektiv och skapar helt nya insikter. 2

3 Del 2 Vad är professionell kunskap? Kapitel 6: Introduktion: Pedagogisk förändring Detta kapitel introducerar begreppet pedagogisk förändring. Aktuella förändringsteorier skärskådas. Jag menar att dessa är historiskt inadekvata och torftiga när det gäller förståelsen av lärarnas övertygelser och ambitioner. Metoder som använder sig av livshistorier kan ge betydande nya insikter med avseende på lärarnas egna uppfattningar. Kapitel 7: Bejakande av förändring Detta kapitel utgår från Spencers longitudinella undersökning Förändring över tid i nordamerikanska skolor. Individuell förändring måste ges en mer betydande roll i utvecklandet av teorin om pedagogisk förändring. Här åskådliggör en fallstudie om förändringsbenägenheten betydelsen av lärarens personliga övertygelse och uppfattning av sitt uppdrag i undervisningspraktiken. Kapitel 8: Personliga uppdrag och professionell utveckling Detta kapitel utvidgar analysen av personlig övertygelse och uppdrag när det gäller den pedagogiska förändringsprocessen. Särskilda avsnitt ägnas åt minnet av hur organisationen fungerade tidigare, mentorskap och de nyckelfrågor som gäller hur man behåller arbetskraften och hur man rekryterar lärare. Här visar sig bristen på personliga perspektiv innebära ett oerhört felgrepp när det gäller förändring och initiativ till och teorier kring reformer. Kapitel 9: Pedagogisk förändring intern, extern och personlig Detta kapitel granskar förändringens teorier och metoder genom att lokalisera dem historiskt under andra hälften av 1900-talet. Nya förändringsmodeller utvecklas och utsikterna till förändring undersöks. 3

4 Kapitel 10: Pedagogikforskaren som offentlig intellektuell I detta kapitel utreds förhållandet mellan offentligt intellektuellt arbete och pedagogikforskningen. Kapitlet utgår från en föreläsning till minne av Lawrence Stenhouse inför British Educational Research Association Conference i York Statuskrisen när det gäller förändringsmönstren inom lärarutbildningen beskrivs genom en historisk fallstudie av vad som hände med forskningen kring lärarutbildningen under perioden från 1960-talet och framåt (en studie från Centre for Applied Research in Education utvecklas för att lägga fram välgrundade bevis på denna förändring). Den avslutande delen liksom nästa kapitel riktar blicken mot framtiden och mot en ny moralisk ordning inom skolundervisningen. Kapitel 11: Pedagogisk förändring och professionalitetens kris 1 I det avslutande kapitlet undersöks effekterna av yrkeskunskapens status beträffande uppfattningen av läraryrket som profession. Den koppling som görs är att om lärarna skall kunna fortsätta att betraktas som professionella måste de både ha en viss mängd professionell kunskap och samtidigt skickligt utveckla det konkreta undervisandets etiska och moraliska dimensioner. En stor del av de pågående förändringarna inom undervisningen hotar ställningen för lärarnas yrkeskunskap och undergräver därigenom lärarprofessionaliteten. Det här är ytterst betydelsefullt för framtidens undervisning och speciellt för den moraliska grund som undervisandets konst utgår från. Som synes följer bokens kapitel en bestämd linje i resonemanget kring professionell kunskap och pedagogisk forskning. De första kapitlen behandlar pedagogikens olika svårigheter när den tillämpas på praktiska sammanhang. De lyfter fram en del av dessa och analyserar bildningens brister men motsätter sig en fullständig flykt till den praktiska fundamentalismen. Det krävs visserligen nya typer av yrkeskunskap och forskning men absolut inte sådana som helt utesluter det teoretiska och kontextuella. 1 Med Andy Hargreaves 4

5 Därefter behandlas de nya genrerna med lärares narrativer och berättelser. Vi pekar dels på den potential som finns i framtiden för att skapa nya samband och dels på hur intresset för kontext och teori tycks ha abdikerat. Vad som krävs, vilket jag försöker illustrera i del två, är en professionell kunskap som välkomnar de nya formerna för nätverk men även utforskar skolpraktikens kontextuella parametrar och teoretiska implikationer. Här beträder vi ny mark, och ett antal exempel visar hur olika sätt att gå tillväga skulle kunna smälta samman och få till stånd nya och fruktbara metoder. * Om inget annat anges är citaten i boken översatta till svenska av Inger Lindelöf. 5

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid En kritisk studie av gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktikens sociala konsekvenser Special education services in a late modern period A critical

Läs mer

Ensam i sin profession i skolans värld

Ensam i sin profession i skolans värld Thesis for licentiate degree 2008 Ensam i sin profession i skolans värld skolsköterskans upplevelser av förutsättningar att utöva och utveckla yrket Siv Morberg Ensam i sin profession i skolans värld skolsköterskans

Läs mer

Reflektion gör sig icke självt

Reflektion gör sig icke självt Projektrapport från Institutionen för pedagogik NR 1:2007 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson ISSN 1651-6486 ISBN 978-91-85659-02-9 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson Projektrapport

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning

Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning Pedagogisk Forskning i Sverige 2010 årg 15 nr 2/3 s 119 141 issn 1401-6788 Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning ANN QUENNERSTEDT Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Mer än vad du kan tro

Mer än vad du kan tro Kvalitetsgranskning Rapport 2012:3 Mer än vad du kan tro Religionskunskap i gymnasieskolan Skolinspektionens rapport 2012:3 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm 2012 Foto sidan 4: Undervisning om judendom,

Läs mer

Ämnesdidaktiska lärdomar från Fjällbyns gymnasieskola

Ämnesdidaktiska lärdomar från Fjällbyns gymnasieskola Ämnesdidaktiska lärdomar från Fjällbyns gymnasieskola - Beprövade erfarenheter från en skola för elever med Aspergers syndrom Från projektet: Didaktik för elever med Aspergers syndrom rie 2010:1 Fjällbyns

Läs mer

Att slitas mellan olika världar -

Att slitas mellan olika världar - GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation Examensarbete i sociologi 15 hp, Författare: Thomas Westerberg Handledare:

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv 2 Hans-Åke Scherp. PBS - Problembaserad

Läs mer