Allmänna bestämmelser sid. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser sid. 2"

Transkript

1 1 Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser sid. 2 1 Tillämplighet 2 Ansvar och försäkringar 3 Arvode och reseersättning för domare 4:1 Villkor för deltagande 4:2 Villkor för meritering 5 Hinder för deltagande 6 Oacceptabelt beteende 7 Doping 8 Kungörande av tävling, anmälningstid, avgifter 9 Maximering av antalet deltagare 10 Regler, startlista, banskiss 11 Resultat och redovisning 12 Klassindelning 13 Poänggränser Tävlingsbestämmelser sid Kvalificering till tävlingar 2 Förarens skyldigheter 3 Tidtagning 4 Diskvalificering eller påföljd 5 Protester Banregler sid. 12 Regler sid. 13 Idealet sid. 13 Tävlingsformat sid. 16 Banskisser.. sid. 18

2 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SVaK:s tävlingar och prov syftar till att främja god djurhantering och god djuromsorg i det dagliga arbetet med nötkreatur och får. 1 Tillämplighet Rätt att anordna officiella prov/tävlingar tillkommer av SVaK godkänd lokalklubb. 2 Ansvar och försäkringar SVaK:s ansvar: Att auktorisera och utse domare till officiella tävlingar. Att tillse att de djur som används vid tävlingar och prov är försäkrade, även de skador som innefattar tredje man, (hundförare står dock även under tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn av hundar). Arrangerande klubbs ansvar: Att banan iordningsställs enligt gällande bestämmelser. Att utse tävlingsledare som skall finnas tillgänglig under hela tävlingen. Att utse övriga funktionärer. Att till länsveterinär anmäla samtliga årets tävlingar och prov. Domarens ansvar: Domaren har rätt att ställa in en tävling på grund av otillfredställande arrangemang.

3 3 3 Arvode och reseersättning för domare a) LP, ÖK- och SK-tävlingar: Arrangörsklubben utbetalar arvode direkt till domaren. b) För domarens reseersättning betalar arrangörsklubben gällande resebidrag till SVaK. c) Om prov eller tävling anordnas två dagar i sträck, skall ett domararvode per dag utbetalas, men endast en reseersättning. d) Gällande domararvode och resebidrag meddelas i SVaK:s medlemstidning. 4:1 Villkor för deltagande a) Deltagaren skall vara medlem i SvaK eller i annan av SKK erkänd utländsk organisation. (Medlemskap skall kunna styrkas). b) Hunden skall vara ID-märkt med tatuering i örat, eller med microchip (egen läsare måste i så fall medtas). c) Hunden skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt SKK:s rekommendationer. d) Hund som deltar i SK eller SM skall vara höftledsröntgad. e) Oregistrerad hund får deltaga endast på LP. f) Tävlingsledaren kontrollerar att villkoren för deltagande är uppfyllda. 4:2 Villkor för meritering Om ägaren bor i Sverige a) Hunden skall vara svenskregistrerad. Meriter tidigare tagna i Sverige som t.ex. ISDSregistrerad, tillgodoräknas vid en svenskregistrering. (Norska hundar införda före behöver ej svenskregistreras). b) Meriter följer hunden. Om ägaren inte bor i Sverige a) Hunden skall vara registerad i en av SKK erkänd organisation. b) För registrering av resultat hos SKK skall en kopia av hundens registreringsbevis medfölja resultatet till SKK. c) Kopia av stamtavlan sänds till SVaK-lokalklubb vid anmälan.

4 4 5 Hinder för deltagande a) Hund som ej inom föreskriven tid har vaccinerats mot valpsjuka. b) Tävlingsledaren äger rätt att avvisa hund som är behäftad med smittsam sjukdom (gäller även kennelhosta), hakmask, skabb eller annan ohyra, som är blind eller döv, eller som pga. sjukdom eller skada ej utan fara för sin hälsa kan deltaga. Hundföraren är ansvarig för att deltagande hund, under de senaste tre månaderna icke lidit av, eller varit misstänkt för att lida av smittsam sjukdom, såsom valpsjuka eller parvovirusinfektion och att den de senaste fyra veckorna icke vistats tillsammans med sjukdomsangripen hund. c) Tik får ej deltaga i tävling eller prov senare än 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen eller tidigare än 75 dagar efter valpning. d) Domare får ej deltaga i tävling där han/hon tjänstgör. Domaraspirant får deltaga i tävling men han/hon tjänstgör först efter sitt eget tävlande. e) Hund som är folkilsken har inte rätt att deltaga vid tävlingar och prov. Detta gäller också hund som vid tre tidigare provtillfällen visat sig vara otillgänglig, f) I övrigt gäller SKK:s utställnings och tävlingsbestämmelser. 6 Oacceptabelt beteende Hundar som under prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa agressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från tävlingsområdet. Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer. Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett skriftligen till SKK rapportera, då hund under prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangör att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionärer är domare och tävlingsledare.

5 5 7 Doping och andra otillbörliga förhållanden Se SKKs särskilda bestämmelser, Nationellt dopingreglemente för hund. 8 Kungörande av tävling, anmälningstid, avgifter a) Officiella tävlingar samt SM-nöt och SM-får utlyses i SVaK:s medlemstidning. b) Anmälningstid, meritering till SM samt anmälningsavgifter publiceras varje år vid tävlingskalendern i medlemstidningen. c) Anmälan skall göras på fastställd blankett eller på annat sätt som SVaK bestämmer och tillsammans med startavgiften vara arrangören tillhanda senast vid anmälningstidens utgång. Ofullständigt ifylld blankett berättigar ej till start. d) Om tävlingen är fulltecknad skall domare vilken tjänstgör innevarande år, lämnas företräde vid erforderlig anmälan. Se medlemstidningens tävlingskalender. e) Efteranmälan godtages i mån av plats. f) Tävlande som ej beretts plats skall meddelas i god tid och avgiften betalas tillbaka. g) Vid återbud avgör arrangören om den tävlande är berättigad till återbetald startavgift. h) Tävlingsklass som pågår i två dagar, på samma djur och samma plats för samma domare, kan räknas som en tävling. i) Startordning lottas av arrangörsklubben. Startlista skall vara den tävlande tillhanda i god tid. Om goda skäl föreligger kan den tävlande begära platsbyte. Detta måste godkännas av tävlingsledaren.

6 6 9 Maximering av antalet deltagare a) Arrangören har rätt att maximera antalet deltagare vid tävling. b) Arrangören har rätt att ställa in tävling pga. för få anmälda. Detta skall meddelas SvaK:s TK snarast efter anmälningstidens utgång. 10 Regler startlista och banskiss a) Regler skall vara tillgängliga på prov och tävlingar. b) Startlista och banskiss med maxtid skall anslås på väl synlig plats före första start. 11 Resultat, redovisning a) Arrangören skall sända in ett ex av resultatlista till SvaK:s TK samt mata in Resultaten i Vallreg 2000 senast 14 dagar efter tävling. Original av prov- och tävlingsprotokoll skall arkiveras i lokalklubben. b) SvaK är ansvarig för att startlista och resultatlista insändes till SKK snarast efter tävlingen. c) Arrangerande klubb ansvarar för att resultatlistan är korrekt ifylld. d) Den tävlade skall erhålla en kopia av protokollet. e) Resultatlistorna publiceras i Vallreg f) På tävlingar skall startlista och resultat redovisas tydligt.

7 7 12 Klassindelning Lokalprov (LP) Öppen Klass (ÖK) Segrarklass (SK) 13 Poänggränser a) LP För godkänd vallhund krävs minst 50% av maxpoängen samt minst halva hämtningspoängen. Hunden skall också vara tillgänglig. Avvikelse från normal testikelstatus skall redovisas i resultatlistan. b) ÖK 3:e pris poäng 2:a pris poäng 1:a pris poäng (får) poäng (nöt) Minst 50% av hämtningspoängen måste uppnås för att pris skall utdelas i Ök-klasser. c) SK certifikat poäng (får) poäng (nöt) Certifikat tilldelas den hund som uppnått poänggränsen. d) Hund som har erhållit pris i ÖK med minst halva hämtningspoängen och som är tillgänglig, är Godkänd Vallhund. Avvikelse från normal testikelstatus skall noteras i resultatlistan. e) Tre certifikat på nöt ger titeln Nötvallhundschampion. Tre certifikat på får ger titeln Fårvallhundschampion.Endast ett certifikat får tas per år och djurslag. Championtiteln kan endast tas av hund som har friröntgade höftleder samt godkänd testikelstatus. Max tre certifikat och ett championat per djurslag kan tilldelas en hund. Certifikat erövrade före skall vara championatsgrundande. Hundar som fått championat före kan ej tilldelas ytterligare championtitel.

8 8 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 1 Kvalificering till tävlingar Deltagaren skall vara medlem i SvaK, eller i annan av SKK erkänd utländsk organisation. Lp är öppet för alla hundar, med undantag för dem som startat I ÖK eller högre klass. ÖK är öppen för alla hundar, med undantag dem som startat i SK. Kvalificerad att delta i SK är hund som uppnått 1:a pris på ÖK-tävling med samma djurslag. Kvalificerad att starta i SM är hund som vid SK-tävling meriterat sig enligt de kvalificeringsregler som årligen publiceras i SvaK:s medlemstidning 1:a pris på hemmaplan kvalificerar ej till start i SK. SK på hemmaplan kvalificerar ej till start i SM, ej heller till certifikat. Med hemmaplan menas: Egna djur på egen mark Egna djur på annans mark Andras djur på egen mark. Detta gäller även familjemedlemmar och anställda. Hemmaplan anges i resultatlistan. 2 Förarens skyldigheter a) Före start skall tävlande göra startanmälan och uppvisa giltigt vaccinationsintyg, ID-handling, tillhandahålla hunden för IDkontroll och ev. testikelkontroll samt kunna styrka sitt medlemskap i SvaK. b) Tävlande får ej beträda banan innan det föregående ekipaget har avslutat. c) Föraren och hunden skall gå direkt till startstolpen på banan. Hunden skall okopplad följa föraren. d) Löptik startar på lottad plats men skall hållas från tävlingsområdet före och efter egen start. 3 Förarens rättigheter a) Innan domaren ger klartecken för start har föraren rätt att begära en ny flock, om hon/han anser att djuren blivit stressade. Domaren avgör. b) Föraren har rätt att när som helst själv avbryta sitt tävlande och får då ej tillgodoräkna sig några poäng. c) Sen ankomst med laga förfall berättigar till start om så är möjligt. Tävlingsledningen avgör.

9 9 4 Tidtagning a) Tidtagningen påbörjas när hunden lämnar föraren, efter domarens klartecken och avslutas när sista momentet är genomfört. b) Maxtiden är 15 min (ingen maxtid på LP) 5 Diskvalificering eller påföljd a) Domaren har rätt att diskvalificera ekipaget: Om hunden tappar kontroll över flocken och/eller flocken går utanför banans gränser. Om enstaka djur tappas domaren måste dock ta hänsyn till situationer som kan uppstå på grund av djur med onormalt beteende. Om moment hoppas över eller tas i fel ordning. b) Domaren har rätt att utdela varning eller diskvalificera ekipaget: Om han/hon bedömer att djurhanteringen är dålig (djuren stressas). Om hunden biter omotiverat. Om föraren gjort sig skyldig till olämplig bestraffning av hunden, eller i övrigt uppträtt olämpligt på banan och/eller tävlingsområdet. Om föraren ej uppfyller sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser c) Varning medför poängavdrag d) Det är förbjudet att aga hund. e) Domaren skall diskvalificera ekipaget om hunden är sjuk, skadad eller av annan orsak ej utan fara för sin hälsa kan deltaga. f) Hjälp utifrån kan medföra diskvalificering. g) Domaren skall diskvalificera hund som visar oacceptabelt beteende se punkt 6 Allmäna bestämmelser. 6 Protester a) Vid prov och tävlingar är domaren suverän, men eventuella besvär kan inlämnas skriftligen till SvaK:s tävlingskommitté. b) Klagomål angående arrangemang överlämnas till tävlingsledaren, eller skriftligt till SvaK:s TK, inom 14 dagar från tävlingsdatum. c) Protest får inte gälla poäng utan endast tekniska fel.

10 10 BANREGLER Inledning Vallhundstävlingar består av ett antal olika moment som testar hundens förmåga att, i samarbete med föraren, hantera djur effektivt, kontrollerat och med ett minimum av stress. Detta skall ske på en föreskriven tid. Varje moment ska ses som en uppgift, som ekipaget är satt att lösa. Klarar man uppgiften skall en bedömning ske. Om ekipaget inte löser den föreskrivna uppgiften, dras alla poäng från maxpoängen för detta moment. Bedömningen går ut på att se hur nära idealet (högra spalten i regelförklaringen) djuren tas runt banan. Poäng dras för avvikelser från detta ideal. Det är resultatet av arbetet som bedöms, snarare än hundens (och förarens) sätt att arbeta. Reglerna (vänstra spalten), definierar uppgiften (momentet) samt föreskriver förarens agerande. Reglerna skall ovillkorligen följas, annars dras alla poäng från maxpoängen i momentet. Eller också kan ekipaget diskvalificeras.

11 11 Regler Den tävlande får gå vidare utan att ha löst en uppgift endast om domaren gett klartecken att den tävlande får gå vidare. Moment som hoppas över eller tas i fel ordning medför diskvalificering. Tidtagningen startar när hunden lämnar föraren efter domarens klartecken och avslutas när sista momentet är genomfört. Hämtning (alla klasser) Djuren skall hämtas från utställningsplatsen till föraren, som står vid startstolpen under hela momentet. Ideal Djuren skall på ett effektivt sätt förflyttas den kortaste vägen, i ett lugnt och jämnt tempo runt banan. Stor vikt läggs vid god djurhantering. Kommandon medför inga poängavdrag, undantaget under hundens utgång i hämtningsmomentet, där stödkommando ger avdrag. Föraren skall ej uppsåtligen vidröra djuren. Hämtning Hämtningsmomentet består av tre delar (utgång, upptag och framdrivning) som bedöms var för sig. a) Utgång Hunden skall, efter domarens klartecken, på förarens kommando, genom ett effektivt vägval, snabbt och målmedvetet förflytta sig till bortsidan av flocken, utan att vare sig störa eller tappa kontakten med djuren. b) Upptag Hunden skall lugnt och bestämt ta kontroll över flocken och ge djuren tid att vända upp i drivningsriktningen. Med ett avvägt tryck skall drivningen påbörjas i riktning mot föraren eller eventuell framdrivningsgrind. c) Framdrivning Flocken drivs väl samlad i ett lugnt och jämnt tempo, utan att avvika från den ideala linjen mot föraren via eventuell framdrivningsgrind. Flocken drivs slutligen runt föraren och riktas mot följande hinder.

12 12 Fösning (LP får, ÖK får och ÖK nöt) Djuren drivs framför föraren, från startstolpen mot och sedan igenom/ förbi ett hinder bestående av två grindar (LP får och ÖK nöt). I ÖK får vänds djuren efter dessa grindar och drivs genom/förbi ytterligare ett grindpar. Förarens inverkan på djuren skall ske via hunden. Fråndrivning (SK får och SK nöt) Djuren skall från föraren drivas runt en triangelbana markerad med två grindpar. Efter passerandet av sista grinden tas flocken till delningsringen. Under momentet står föraren vid startstolpen tills flocken är inne i delningsringen. Delning (SK får och SK nöt) På anvisad plats skall ett antal markerade djur skiljas från flocken och hållas under kontroll. Fösning Hunden föser djuren väl samlade och i ett lugnt och jämnt tempo, den kortaste vägen mot och igenom grindöppningen (LP får och ÖK nöt). I ÖK får vänds flocken och drivs sedan mot och igenom nästa grindpar. Fråndrivning Hunden dirigeras så att den förflyttar djuren, väl samlade, effektivt och i ett lugnt och jämnt tempo, den kortaste vägen, mot och igenom grindöppningarna i triangeln och in i delningsringen. Delning Flocken delas på första försöket och hunden håller de frånskilda djuren under kontroll tills domaren ger sitt klartecken. Drivning (LP får och nöt, ÖK får och nöt samt SK nöt) Djuren drivs runt den anvisade banan. Förarens placering (framför, bakom, eller vid sidan om djuren) är valfri. Drivning Flocken skall röra sig lugnt och utan tecken på stress under hela drivningsmomentet. Vägvalet skall vara effektivt, tempot vägvinnande och jämnt. Hunden skall balansera och hålla flocken väl samlad. Alla djur skall gå genom grindhålen. Hunden behöver ej gå genom.

13 13 Fålla in (alla klasser) Föraren öppnar grinden. Djuren drivs in i fållan. När alla djur är inne stänger föraren grinden. Fålla in Föraren öppnar grinden och stannar vid dess ytterände. Ev. rep får användas i hela sin längd. Djuren skall lugnt och effektivt, på första försöket drivas in i fållan. Fålla ut (LP får ÖK får) Föraren öppnar grinden och hunden går in i fållan och driver ut flocken. När alla djur är ute stänger föraren grinden och hunden tar kontroll över flocken. Fålla ut får Föraren öppnar grinden minst 90 0 och stannar vid dess ytterände. Hunden går in bakom flocken och driver ut den, utan att provocera enstaka djur. När djuren passerat grindöppningen går hunden ut och tar kontroll över flocken. Föraren stänger grinden. Fålla ut (LP nöt, ÖK nöt) Föraren öppnar grinden och hunden driver ut flocken. När alla djur är ute stänger föraren grinden och hunden tar kontroll över flocken. Fålla ut nöt Föraren öppnar grinden minst 90 0 och stannar vid dess ytterände Hunden går upp bakom djuren, valfritt utanför eller inne i fållan och driver lugnt och bestämt ut dem. När alla djur passerat grindöppningen stänger föraren grinden och hunden tar kontroll över flocken.

14 14 TÄVLINGSFORMAT Här anges momenten, maxpoängen samt måtten i de olika klasserna. Observera att momenten måste tas i föreskriven ordning. 60 P tredje pris 70 P andra pris 85 P första pris 90 P cert Minst 50% av hämtningspoängen måste uppnås för att pris skall utdelas i ÖKklasser, se vidare sidan 5, punkt 11 Poänggränser. LP FÅR HÄMTNING UTGÅNG UPPTAG FRAMDRIVNING 20 P 20 P 100 m FÖSNING 100 m genom grind, öppning 7 m sidor 2m DRIVNING 20 P 200 m inkl. 2 grindgenomgångar, öppning 2 m, sidor 2 m FÅLLA IN 6-kantig, byggd av tvåmetersgrindar FÅLLA UT Summa 100 P ÖK FÅR HÄMTNING UTGÅNG UPPTAG FRAMDRIVNING 20 P 20 P ca 150 m FÖSNING 20 P m i vinkel genom 2 grindar, öppning 7 m, sidor 2 m DRIVNING ca 100 m genom en grind, öppning 2 m, sidor 2 m FÅLLA IN 6-kantig, byggd av tvåmetersgrindar FÅLLA UT Summa 100 P SK FÅR HÄMTNING m UTGÅNG 20 P UPPTAG FRAMDRIVNING 20 P Rak eller sned, med grind, öppning 7 m, sidor 2 m. FRÅNDRIVNING 30 P m genom 2 grindar, öppning ca 7 m sidor 2 m DELNING märkta djur, delningsring 35 m i diameter FÅLLA IN 3 m djup 2m bred med ett 2 m rep i grinden Summa 100 P

15 15 LP NÖT HÄMTNING UTGÅNG UPPTAG FRAMDRIVNING 20 P 20 P 100 m DRIVNING 40 P 300 m genom 2 grindar, öppning 3 m, sidor 4 m FÅLLA in 4 m bred i bakkant, 6 m djup, 3 m öppning med stängningsanordning FÅLLA ut Summa 1 ÖK NÖT HÄMTNING UTGÅNG UPPTAG FRAMDRIVNING 20 P 20 P Ca 150 m FÖSNING 100 m genom 1 grind, öppning 10 m sidor2m DRIVNING 30 P 300 m genom 2 grindar 3m öppning 4 m sidor FÅLLA FÅLLA UT Summa 1 SK NÖT HÄMTNING m UTGÅNG 20 P UPPTAG FRAMDRIVNING 20 P Rak eller sned, med grind, öppning m sidor 2 m. FRÅNDRIVNING 30 P m genom 2 grindar, öppning 10 m sidor 2 m DELNING märkta djur, delningsring 35 m diameter DRIVNING 100 m genom 1 grind, 3m öppning 4 m sidor FÅLLA 4 m bred i bakkant, 6 m djup, 3 m öppning, med stängningsanordning Summa 1 Alla mått är cirkamått och kan anpassas något efter naturliga förutsättningar. Maxtid 15 min. Då flera tävlande får samma slutpoäng, avgör sammanlagda hämtningspoängen rangordningen. Är även denna summa lika, avgör i tur och ordning poängen för utgång, upptag eller framdrivning rangordningen.

16 16 LP FÅR 2 m 7 m 2 m drivning ca 200 m 2 m 2 m 2 m fösning ca 100 m utställning startstolpe hämtning 100 m 2 m 2 m 2 m fålla 6 st 2m grindar LP NÖT 4 m 3 m 4 m drivning ca 300 m utställning startstolpe hämtning 100 m fålla öppning 3 m sida 6 m bak 4 m 4 m 3 m 4 m

17 17 ÖK FÅR 2 m 7 m 2 m utställning + ca 100 m drivning ca 100 m hämtning ca 150 m 2 m 7 m 2 m startstolpe fösning ca 100 m + fålla 6 st 2m grindar 2 m 2 m 2 m ÖK NÖT 4 m 3 m 4 m utställning drivning ca 300 m hämtning ca 150 m 2 m 10 m 2 m startstolpe fösning ca 100 m fålla öppning 3 m sida 6 m bak 4 m 4 m 3 m 4 m

18 18 SK FÅR 2 m 7 m 2 m utställning 2 m 7 m 2 m fråndrivning ca 100 m + hämtning m rak eller sned + ca 100 m 2 m 7 m 2 m startstolpe delningsring 35 m + ca 100 m fålla 2 m bred 3 m djup rep 2 m SK NÖT 2 m 10 m 2 m 2 m 10 m 2 m utställning fråndrivning ca 100 m + startstolpe delningsring 35 m hämtning m rak eller sned 4 m 3 m 4 m + ca 100 m + ca 100 m 2 m 10 m 2 m fålla öppning 3 m sida 6 m bak 4 m drivning ca 100 m

19 Anteckningar

20

Working Kelpie. Mästerskaps regler Denna regelbok kommer att utvärderas efter 2017 års mästerskap. (Uppdaterad )

Working Kelpie. Mästerskaps regler Denna regelbok kommer att utvärderas efter 2017 års mästerskap. (Uppdaterad ) Working Kelpie Mästerskaps regler 2017 Denna regelbok kommer att utvärderas efter 2017 års mästerskap (Uppdaterad 2017-07-26) Allmänna bestämmelser... 1 Vaccinationer... 1 ID-märkning... 1 Ansvar... 2

Läs mer

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap Working Kelpie Mästerskaps regler 2015 Denna regelbok kommer att utvärderas efter 2015 års mästerskap Allmänna bestämmelser... 1 Vaccinationer... 1 ID-märkning... 2 Ansvar... 2 Oacceptabelt beteende...

Läs mer

Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben

Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben SWKK:s tävlingsregler och anvisningar år 2010 SWKK:s tävlingar syftar till att främja god djurhantering och god djuromsorg i det dagliga

Läs mer

REGELBOK Upplaga för Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - REGELBOK

REGELBOK Upplaga för Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - REGELBOK SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - REGELBOK 2007-2011 REGELBOK 2007 2011 Upplaga 2008 för Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov 1 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska

Läs mer

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012 2016 Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012-2016 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska Kennelklubben. Klubbens ändamål är att vidareutveckla

Läs mer

REGelbok Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov

REGelbok Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGelbok 2017-2021 Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2017-2021 INNEHÅLL Allmänna regler...3 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska Kennelklubben. Klubbens

Läs mer

KENNELKLUBBENS ALLMÄNNA REGLER FÖR VALLHUNDSPROV Godkända i Kennelklubbens fullmäktigesammanträde 30.11.2008. Träder i kraft 1.5.2009.

KENNELKLUBBENS ALLMÄNNA REGLER FÖR VALLHUNDSPROV Godkända i Kennelklubbens fullmäktigesammanträde 30.11.2008. Träder i kraft 1.5.2009. 1 KENNELKLUBBENS ALLMÄNNA REGLER FÖR VALLHUNDSPROV Godkända i Kennelklubbens fullmäktigesammanträde 30.11.2008. Träder i kraft 1.5.2009. 1. ALLMÄNT I denna del definieras alla vallprov angående Kennelklubbens

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. 1. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande

Läs mer

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser 1. Reglernas tillämplighet Dessa

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

Syfte, mål och utförande

Syfte, mål och utförande Domarrådet informerar gällande tävlingar och prov på får. (uppdaterad 2015-01-01) Domarrådet har tillsammans med domare och aspiranter beslutat att anta ett internationellt synsätt på våra fårtävlingar.

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

INNEHÅLL. Rallylydnad

INNEHÅLL. Rallylydnad INNEHÅLL Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och

Läs mer

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Reviderad 2012-01-01 Bestämmelser för korning Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - ANVISNINGAR 2012

SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - ANVISNINGAR 2012 SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - ANVISNINGAR 2012 Allmänt * Samtliga tävlingar som planeras skall läggas in i Vallregs tävlingskalender senast 4 veckor före tävlingsdag. Lokalklubben ansvarar själv för anskaffande

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Gäller från 2007-01-01 2006-12-19 1 2 Innehåll Regler för viltspårprov... 4 Allmänna bestämmelser... 5 1 Ändamål... 5 2 Organisation... 5 3 Vaccination... 5 4 ID-märkning... 6 5

Läs mer

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WORKING TEST RETRIEVER GÄLLANDE FR.O.M OCH TILLS VIDARE

RIKTLINJER FÖR WORKING TEST RETRIEVER GÄLLANDE FR.O.M OCH TILLS VIDARE RIKTLINJER FÖR WORKING TEST RETRIEVER GÄLLANDE FR.O.M. 2012-02-15 OCH TILLS VIDARE Fastställda av SSRK att gälla för samtliga retrieverraser samt irländsk vattenspaniel. 1 Ändamål Ett working test är en

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Flik 6 2.1 Svenska Brukshundklubben Regler och Anvisningar Uthållighetsprov UHP Fastställt för en provperiod 2012-01-01 2014-12-31 Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken

Läs mer

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

Regler för Årets Aussie 2018

Regler för Årets Aussie 2018 Regler för Årets Aussie 2018 Den 1 januari öppnas formuläret här på hemsidan för att du ska kunna delta i Årets Aussie. Sista dag för inlämning är den 3 februari. Resultaten följer hunden dvs. resultat

Läs mer

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-6 4 Ansvar sid 6-7

Läs mer

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 Lydnadsprovsbestämmelser Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 1 VARGEN.COM Ömhetsbevis Relationen mellan människa och hund är unik och svårförklarlig. En djup känsla av vänskap,

Läs mer

Svenska Sennenhundklubben SShK:

Svenska Sennenhundklubben SShK: Svenska Sennenhundklubben SShK: Rekommenderade hälsokrav för träning och deltagande i arbetsprov Arbetsprovet för Sennenhundar kräver att hunden är vältränad och inte har grav utvecklingsskada i höftleder

Läs mer

Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012

Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012 Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012 Fastställda av SKK/PtK nr 2/2011, 51, nr 3/2011, 78, nr 2/2012, 43 och PtK/VU juli 2012. Innehållsförteckning 1. Syfte med SPHK:s meriteringsregler...

Läs mer

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Välkommen till mentalbeskrivning på Falkenbergs Brukshundsklubb

Välkommen till mentalbeskrivning på Falkenbergs Brukshundsklubb Välkommen till mentalbeskrivning på Falkenbergs Brukshundsklubb Datum: 2016-10-23 Beskrivare: Roger Nordlinder Testledare: Camilla Sjöberg Figuranter: Veronica Axelsson, Eva Oijennus Samling funktionärer

Läs mer

Regler för ställande hundar på vildsvin.

Regler för ställande hundar på vildsvin. Regler för ställande hundar på vildsvin. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet

Läs mer

REGLER FÖR RALLY-LYDNAD

REGLER FÖR RALLY-LYDNAD REGLER FÖR RALLY-LYDNAD Godkända av Kennelklubbens fullmäktige 23.11.2013 Gäller från 1.1.2014 1 A. RALLY-LYDNADSTÄVLINGS REGLER... 3 1. SYFTET MED RALLY-LYDNADSTÄVLINGAR... 3 2. RALLY-LYDNADSTÄVLING...

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2017-01-01 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Anvisningar för utställningar som inte stambokförs...3 För genomförandet av utställning

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Regler för lydnadstävling i startklass

Regler för lydnadstävling i startklass Regler för lydnadstävling i startklass Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar Dessa bestämmelser

Läs mer

ARRANGÖRSMANUAL. Prov och tävling NOSE WORK

ARRANGÖRSMANUAL. Prov och tävling NOSE WORK ARRANGÖRSMANUAL Prov och tävling NOSE WORK Antagna 2015-11-26 Svenska Nose Work Klubben, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN ARRANGÖR... 2 Samarrangemang... 2 FÖRE TÄVLING... 3 Avtal med funktionärer...

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

Svenska Mästerskap för Räddningshundar

Svenska Mästerskap för Räddningshundar Svenska Mästerskap för Räddningshundar Regler och anvisningar för genomförande och bedömning Gäller fr o m 2012-01-01 ~ 1 ~ Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser A-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 3 ändrad 2013-07-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmäna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11-12

Läs mer

Tävlingssekreterarens uppgifter

Tävlingssekreterarens uppgifter Tävlingssekreterarens uppgifter En diskussion har pågått under större delen av 2016 om det är en framkomlig väg att ha en mer gemensam för tävlingssekreterare (TS) inom Svenska Brukshundklubben. Fram till

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 2012-01-01 Bestämmelser MH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31 Bestämmelser för freestyletävlingar Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31 vargen.com Det är viktigt att skilja på sak och person. Och djur. Är din kompis rätt försäkrad? Vi har hundförsäkringar både

Läs mer

SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - TÄVLINGSANVISNINGAR 2015 Uppdaterad 2015-04

SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - TÄVLINGSANVISNINGAR 2015 Uppdaterad 2015-04 SVENSKA VALLHUNDSKLUBBEN - TÄVLINGSANVISNINGAR 2015 Uppdaterad 2015-04 Allmänt * Samtliga tävlingar som planeras skall läggas in i Vallregs tävlingskalender senast 4 veckor före tävlingsdag. Lokalklubben

Läs mer

Årets Kategori Gos syfte, regler & poäng

Årets Kategori Gos syfte, regler & poäng Årets Kategori Gos syfte, regler & poäng Denna tävling är till för att sporra & uppmuntra våra medlemmar att aktivera sina Gos på olika sätt. Endast svenska resultat räknas. Endast de fem bästa resultaten/gren

Läs mer

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31 Regler för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar,

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2014-04-12 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål... 3 2 Organisation och godkännande... 3 3 Rätt att delta... 3

Läs mer

Innehåll. Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 1 BESTÄMMELSER FÖR BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND /BPH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015 RJK skickade i slutet av 2013 ut en skrivelse till avdelningar, rasklubbar och JDF för att inhämta synpunkter på gällande Jaktprovsbestämmelser Retriever A- prov och B- prov inför den kommande regelrevideringen

Läs mer

FREESTYLE fr.o.m t.o.m

FREESTYLE fr.o.m t.o.m Riktlinjer och tävlingsanvisningar för Sveriges Hundungdoms inofficiella tävlingar i FREESTYLE fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-12-31 1 Innehållsförteckning 1. Förord sid 3 2. Allmänna bestämmelser sid 3

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Gällande fr o m och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Gällande fr o m och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Gällande fr o m 2018-01-01 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål...3 2 Organisation och godkännande...3 3 Rätt att delta...3 Lottning...3 I provet får inte delta...4

Läs mer

DALS MOTORKLUBB. Lördag den 27 oktober 2018

DALS MOTORKLUBB. Lördag den 27 oktober 2018 DALS MOTORKLUBB inbjuder till Rally Dalbo Kvartsit Lördag den 27 oktober 2018 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER Dals MK:s rallytävling på grus, lördagen den 27 oktober. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse

Läs mer

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö 2007-01-20 och funktionärkonferens Eksjö 2007-01-21. Sammandrag från minnesanteckningar från konferens domare samt tävlingsledare vid lydnadsprov,

Läs mer

Arrangörskompendium för Rallylydnadstävlingar

Arrangörskompendium för Rallylydnadstävlingar Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben SBKs utskott för Prov och tävling PROVUTGÅVA Rallylydnadsgruppen 22 juni 2011 Sida 1 (11) Start Arrangörskompendium för Rallylydnadstävlingar Mål Tänkt

Läs mer

Bestämmelser för freestyle Gäller från 2011-01-01 t o m 2013-12-31

Bestämmelser för freestyle Gäller från 2011-01-01 t o m 2013-12-31 Bestämmelser för freestyle Gäller från 2011-01-01 t o m 2013-12-31 1. Inledning Freestyle är en hundsport som ger föraren möjlighet att visa fritt utformade lydnadsprogram till musik. Sporten ger tillfälle

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Domarreglemente 2010-09-05 Innehåll Artikel 1 Syfte... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Ledning av domarverksamheten i Sverige... 2 Artikel 4 Internationell

Läs mer

Tävlingsplats: Datum: Jag/vi protesterar mot: Förslag på åtgärd: Underskrift: Adress: Protestavgift återbetald. Protesten godkännes ej

Tävlingsplats: Datum: Jag/vi protesterar mot: Förslag på åtgärd: Underskrift: Adress: Protestavgift återbetald. Protesten godkännes ej PROTESTBLANKETT Freestyle www.hundfreestyle.se Tävlingsplats: Datum: Jag/vi protesterar mot: Förslag på åtgärd: Underskrift: : Telefon: : Avsikten med en protest är få ett resultat ogiltigförklarat. Protest

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov)

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever, nova scotia duck

Läs mer

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017 FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK Hej alla medlemmar, KLUBBMÄSTERSKAP-2017 Förra året gjorde vi ett försök till att kora KM-vinnare i olika tävlingsgrenar. Alla som officiellt tävlade med sina hundar hade

Läs mer

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass Särskilda bestämmelser för utställning _När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid

Läs mer

SM Får. SVaK:s mest prestigefyllda vallhundstävling på får. Planering:

SM Får. SVaK:s mest prestigefyllda vallhundstävling på får. Planering: SM Får SVaK:s mest prestigefyllda vallhundstävling på får. Planering: För att underlätta och på ett rättvist sätt fördela arrangörskapet av SM får i framtiden har landet delats in i nio regioner. Dessa

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Ambitionen vid all avelsverksamhet måste vara att producera friska, mentalt och exteriört fullgoda

Läs mer

REGLER RALLYLYDNADSTÄVLINGAR

REGLER RALLYLYDNADSTÄVLINGAR REGLER RALLYLYDNADSTÄVLINGAR Gäller från 2017-01-01 tom 2021-12-31 Tävlat i år? Vet du värdet på din brukshund? Vi vet! Ring oss så får du veta mer: 0775-88 88 88 eller kontakta ditt lokala Agriaombud

Läs mer

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid Att anordna en rallylydnadstävling Planera i god tid Tänk på att vara ute i god tid med planeringen av tävlingen. Är det en officiell rallylydnadstävling som klubben ska arrangera, så ska ansökan göras

Läs mer

Bestämmelser för jaktprov med älghundar

Bestämmelser för jaktprov med älghundar Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna

Läs mer

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2011-01-01 t o m 2013-12-31

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2011-01-01 t o m 2013-12-31 Bestämmelser för freestyletävlingar Gäller från 2011-01-01 t o m 2013-12-31 Rätt försäkrad? Hos oss hittar du rätt försäkringar för dina behov. Vi kan djurförsäkringar. Ring Länsförsäkringar där du bor

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

Rallylydnad på Helsingborg Brukshundsklubb.

Rallylydnad på Helsingborg Brukshundsklubb. Rallylydnad på Helsingborg Brukshundsklubb. Rallylydnad. I rallylydnad står samarbete, kontakt och glädje i fokus. Det är en allmän hundsport där alla hundar kan delta. Om Rallylydnad. Genom glädje, kommunikation

Läs mer

Gäller från Regler för handling SVERIGES HUNDUNGDOM SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från Regler för handling SVERIGES HUNDUNGDOM SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2014-01-01 Regler för handling SVERIGES HUNDUNGDOM SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Vad är junior handling?...3 Syfte...3 Regler för tävlan i handling...4 Allmänt...4 Rätt att anordna

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2017

Tävlingsmanual. Västtouren 2017 Tävlingsmanual Västtouren 2017 Borås GK - 4 juni Dynekilens GK - 15 juli Gullbringa GCC - 20 augusti Tävlingsmanual Ver 1.2 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2017... 1 Borås GK - 4

Läs mer

Regelverk för Rallylydnad (Rally)

Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally)... 1 Rallyintroduktion... 2 Kapitel 1. Generella riktlinjer för tävlingar i Rally Lydnad... 3 a. Ansökan om att arrangera tävling i Rally

Läs mer

ALLSVENSKABESTÄMMELSER FÖR GÄVLEBORG PONNY

ALLSVENSKABESTÄMMELSER FÖR GÄVLEBORG PONNY ALLSVENSKABESTÄMMELSER FÖR GÄVLEBORG PONNY Lagsammansättning Lag skall bestå av minst 3 och max 4 ekipage, de 3 bästa resultaten räknas. (Gäller inte div 4 hoppning ponny, se nedan) Ryttare får starta

Läs mer

Tävlingsmanual Västtouren 2019 Gullbringa GCC - 25 maj Kinds GK - 20 juli Tjörns GK- 24 augusti

Tävlingsmanual Västtouren 2019 Gullbringa GCC - 25 maj Kinds GK - 20 juli Tjörns GK- 24 augusti Tävlingsmanual Västtouren 2019 Gullbringa GCC - 25 maj Kinds GK - 20 juli Tjörns GK- 24 augusti Tävlingsmanual Ver 3.0 - Feb 3 2019 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual Västtouren 2019... 1 Gullbringa

Läs mer

Svenska Mästerskap på roddmaskin 2019

Svenska Mästerskap på roddmaskin 2019 Svenska Mästerskap på roddmaskin 2019 SM på roddmaskin avgörs i form av en serie. Det är inte tvingande att delta på alla deltävlingar men det uppmuntras. Följande gäller avseende poängberäkning samt förtydligande

Läs mer

Exc. 2:a Good. Suff.

Exc. 2:a Good. Suff. Ck Gamla systemet 1:a Nya systemet Exc. Ck VG 2:a Good 3:a Suff. Från den 10 januari 2011 gäller nya utställningsbestämmelser, som i stort är gemensamma för samtliga nordiska länder. Här är alla förändringar.

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2019

Tävlingsmanual. Västtouren 2019 Tävlingsmanual Västtouren 2019 Gullbringa GCC 8 juni Brevikens GK - 27 juli Tjörn - 24 augusti Tävlingsmanual Ver 3.1-7 maj 2019 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2019... 1 Gullbringa

Läs mer

Bestämmelser för mentalbeskrivning Bestämmelser för Mentalbeskrivning.

Bestämmelser för mentalbeskrivning Bestämmelser för Mentalbeskrivning. Bestämmelser för mentalbeskrivning 2007-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning. 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Mentalbeskrivning (MH) som anordnas av Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 VAD ÄR NOSE WORK?... 2 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)... 2 ARRANGERA TÄVLING

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Autoexperten Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar, den

Läs mer

ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den

ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den Svedala Motorklubb inbjuder till ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den 24 maj 2014 Tävlingen sker enligt ERCups reglemente och är öppen för team som är anmälda till ERCup-serien. Tävlingsplats:

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Gäller från Regler för handling SVERIGES HUNDUNGDOM SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från Regler för handling SVERIGES HUNDUNGDOM SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2017-01-01 Regler för handling SVERIGES HUNDUNGDOM SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Vad är handling?...3 Syfte...3 Regler för tävlan i handling...4 Allmänt...4 Rätt att anordna handlingtävling...4

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål...3 2 Organisation och godkännande...3 3 Rätt att delta...3 Lottning...3

Läs mer

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Regler: Vara medlem i klubben Priset är knutet till endast officiella utställningar Endast de 5 bästa

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Man får således inga poäng om man inte rapporterar in resultat på ovanstående sätt. Gäller från och med

Man får således inga poäng om man inte rapporterar in resultat på ovanstående sätt. Gäller från och med Årets Kategori Gos Syfte, regler och poäng Denna tävling är till för att sporra våra medlemmar att aktivera sina Gos, eftersom detta är en arbetande ras läggs vikten på aktiviteter som innebär att Gosen

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar... 2 1.1 Vaccinationer... 3 1.2

Läs mer

Regler och rekommendationer för 3D touren 2005 Sidan 1

Regler och rekommendationer för 3D touren 2005 Sidan 1 Regler och rekommendationer för 3D touren 2005 Sidan 1 Här följer en sammanställning av de regler som gäller för arrangörer och deltagare i 3D touren. Grunden för 3D touren är SBF:s regler för bågskytte

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer