DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK"

Transkript

1 DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION OM VETENSKAP OCH KUNSKAP Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola 1

2 DVA223 INFORMATION KUNSKAP VETENSKAP ETIK KURSENS HEMSIDA 2

3 VAD ÄR KUNSKAP? En bok av Bernt Gustavsson! Kunskap kännetecknar människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv både individuellt och kollektivt.! Kunskap har funnits genom hela människans historia.! Platon och hans lärjunge Aristoteles har stor betydelse för vår uppfattning om kunskap. INFORMATION KUNSKAP VETENSKAP ETIK 3

4 VAD ÄR KUNSKAP?! Aristoteles indelning som används än idag: 1) teoretisk kunskap (episteme) 2) kunskap knuten till hantverk och skapande verksamhet (techne) 3) kunskap knuten till det etiska och politiska livet (phronesis)! Vi kan se dess inflytande i 1992 års läroplan, med indelningen: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet.! Gustavsson identifierar datoriseringen och kunskapens ökande ekonomiska betydelse, som gav upphov till uppfattningen om en övergång från industri- till kunskapssamhälle. INFORMATION KUNSKAP VETENSKAP ETIK 4

5 VY FRÅN TOPPEN AV KUNSKAPSPYRAMIDEN : KUNSKAP - INFORMATION - DATA VETENSKAP KUNSKAP INFORMATION DATA LÄRANDEPROCESSEN effektiviserar interaktioner Alla levande organismer är läraktiga agenter. Människan som interaktiv varelse och informationsvarelse (inforg) 5 INFORMATION KUNSKAP VETENSKAP ETIK

6 VY FRÅN TOPPEN AV KUNSKAPSPYRAMIDEN : KUNSKAP - INFORMATION - DATA LÄRANDEPROCESSEN effektiviserar interaktioner Alla levande organismer är läraktiga agenter. Slime mold - slemsvamp Bacteria quorum sensing Animal thinking 31:30 Plant communication Plant intelligence 6 INFORMATION KUNSKAP VETENSKAP ETIK

7 VARFÖR LÄSER VI OM RELATIONER MELLAN KUNSKAP, VETENSKAP OCH INFORMATION?! Vi vill visa hur kunskaper skapas från information och studera vilka egenskaper kunskap måste ha för att kvalificera som vetenskaplig kunskap. 7

8 VARFÖR LÄSER VI OM VETENSKAP? (1) Högskolelag (1992:1434) 2 Staten skall som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. 8

9 VARFÖR LÄSER VI OM VETENSKAP? (2) 3 Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. 3 a I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Lag (2000:1370). 9

10 FRÅGOR VI STÄLLER! Vad är kunskap?! Vad är vetenskap?! Vad är information?! Vad är data?! Hur skapas data, information, kunskap, vetenskap?!... 10

11 VETENSKAP OCH FORSKNING! FORSKNINGEN är processen! VETENSKAPEN är resultatet 11

12 Logik & Matematik 1 Naturvetenskaper (Fysik, Kemi, Biologi, ) 2 KLASSISKA VETENSKAPER I SIN KONTEXT Samhälsvetenskaper (Ekonomi, Sociologi, Antropologi, ) 3 Kunskap 5 Kultur 6 Humaniora (Filosofi, Historia, Linguistik ) 4 12

13 HUR VET VI VILKA VETENSKAPER SOM FINNS? Det går att göra empiriska undersökningar på olika sätt, som exempelvis:! Vilka är de vetenskapliga ämnen som undervisas på universiteten?! Vilka är de olika klassifikationer på bibliotek där vetenskaplig litteratur förvaras?! Vilka är de ämnen som det pågår forskning i, som i SCB s förteckning.! Osv. 13

14 VILKA VETENSKAPER FINNS DET I SVERIGE? NATIONELL FÖRTECKNING ÖVER FORSKNINGSÄMNEN SCB har haft ett regeringsuppdrag att utveckla forskningsstatistiken så att en ämnesuppdelad redovisning av statistiken över forskning och utveckling blir möjlig. 14

15 NATIONELL FÖRTECKNING ÖVER FORSKNINGSÄMNEN (1) 11 Humaniora och Religionsvetenskap 12 Rättsvetenskap/Juridik samt Landskapsplanering 13 Samhällsvetenskap 14 Matematik 15 Naturvetenskap 16 Teknikvetenskap 15

16 NATIONELL FÖRTECKNING ÖVER FORSKNINGSÄMNEN (2) 17 Skogs- och jordbruksvetenskap 18 Medicin 19 Odontologi 21 Farmaci 22 Veterinärmedicin 23 Övriga forskningsområden 16

17 NATIONELL FÖRTECKNING ÖVER FORSKNINGSÄMNEN (3) ÖVRIGA FORSKNINGSOMRÅDEN! 231 Barn! 232 Hushålls- och kostvetenskap! 233 Hälso- och sjukvård i samhället! 2341 Kommunikation mellan människor! 2351 Teknik och social förändring! 2361 Vatten i natur och samhälle 17

18 NATIONELL FÖRTECKNING ÖVER FORSKNINGSÄMNEN (4) ÖVRIGA FORSKNINGSOMRÅDEN! 237 Vårdvetenskap! 2371 Arbetsterapi! 2372 Medicinsk laboratorievetenskap! 2373 Omvårdnad! 2374 Sjukgymnastik/fysioterapi! 2375 Social omsorg/socialpedagogik! 2376 Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet.! 238 Etnicitet! 239 Genus! 241 Kulturarv och kulturproduktion! 242 Idrott 18

19 RELIGIONSVETENSKAP 19

20 KONSTVETENSKAP 20

21 DANSVETENSKAP 21

22 KULTUR (1) Den uppsättning uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis som utgör det konventionella (mest allmänna) beteendet i ett samhälle. Notera skillnaden mellan Aristoteles teknikerkunskap (techne) och värderingskunskap (phronesis) och kultur. Kulturen är resultatet av både kunskap och okunskap, den yttras som det totala beteende. 22

23 KULTUR (2)! Värderingar! Kulturen materialiseras (form, mönster, ritualer, samtalsformer)! Mångfald! Subkulturer! Forskare bildar ett eget forskarsamhälle (scientific community)! 23

24 EN ANTROPOLOGISK STUDIE AV ETT FORSKARSAMHÄLLE Hugh Gusterson, Nuclear Rites A Weapons Laboratory at the End of the Cold War (En antropologisk studie utförd på Lawrence Livermore National Laboratory i slutet av 80-talet) 24

25 HUR FÖRÄNDRAS KULTURER?! Genom evolution (som pågår kontinuerligt).! Genom en kraftigt mönsterbrott revolution (kräver mycket stora mängder energi!) Detta gäller generellt, och så även forskarsamhällen! (Mer om detta när vi pratar om Kuhn och de vetenskapliga paradigmer.) 25

26 VAD ÄR KUNSKAP? Platons syn! Enligt en traditionell uppfattning (Platon) är kunskap "sann, rättfärdigad tro."! Att en utsaga är "rättfärdigad" innebär att forskaren kan ge rimliga argument.! Vad menas med "tro"? Forskaren "tror", (håller för sant) att någonting är "sant".! Vad menas med "sant"? 26

27 VAD ÄR SANNING? Korrespondensteori: en utsaga är sann om den motsvaras av (korresponderar mot) något som finns i verkligheten. Koherensteori om sanning en utsaga är sann om den är förenlig med (kohererar med) andra utsagor som vi håller för sanna. Pragmatisk teori om sanning en utsaga är sann om den fungerar i praktiken, är till nytta, leder till mänsklig lycka, etc. 27

28 VAD ÄR VETENSKAPLIG KUNSKAP? (1) Vetenskaplig kunskap innebär:! Bestämda regler för hur kunskap kommer till.! Resultaten kommunicerbara och prövbara. Först när den accepteras av forskarsamhället blir den till vetenskaplig kunskap. 28

29 VAD ÄR VETENSKAPLIG KUNSKAP? (2) Praktikerkunskap innebär:! Kunskap för konkreta situationer inriktad på att handla effektivt.! Traditions-, rutin- och erfarenhetsbunden, tyst kunskap (tacit knowledge). 29

30 EN EXPERT ÄR EN PERSON SOM HAR GJORT ALLA MISSTAG SOM ÄR MÖJLIGA PÅ ETT BEGRÄNSAT OMRÅDE. Niels Bohr 30

31 DEN VETENSKAPLIGA UTVECKLINGSPARADOXEN! Vi vet hela tiden mer, eller annorlunda än tidigare.! Sanningarna är provisoriska. (Popper)! Vi kan aldrig hålla någon vetenskaplig teori för definitivt säker kunskap.! Vetenskapen utvecklas kontinuerligt. 31

32 FORSKNINGSMETOD Forskning Undersökning av problemområde i generella drag. Litteraturstudie - Inventering av den befintliga vetandets nivå Specificering och utförande av forskningsuppgiften. Generera hypoteser och härled testbara implikationer. Försök att falsifiera hypotes/ ge stöd till den. Publicering. (Läsaren bör kunna förstå). Forskningsrapport Definierar/diskuterar syfte (Etablerar relevansen). Redovisar vad man redan vet. Presenterar den konkreta undersökningen. Analysera resultat med hänsyn till syfte 32

33 UNIVERSUM 1 Ange problemområde, syfte Intressanta problem 2 Fastställ den befintliga vetandets nivå Modell (hypotes) 3 Specifikt fenomen 1. Undersök problemområde i generella drag. Syfte. 2. Inventera vetandets nivå gör litteraturstudie, 3. Specificera och utför konkreta forskningsuppgiften. 4. Publicera. 4 Forskningsresultat 33

34 FORSKNING ÄR EN ITERATIV PROCESS! UNIVERSUM Forskningsresultat VETENSKAPLIGA SANNINGAR ÄR TEMPORÄRA! 34

35 VAD ÄR DEN VETENSKAPLIGA METODEN? BEFINTLIGA TEORIER OCH OBSERVATIONER Den offentliga, forskarsamhälleliga cykeln 1 URVAL MELLAN KONKURRERANDE TEORIER 6 Induktion - deduktion, analogi, intuition... Hypotesen måste omarbetas radikalt BEFINTLIG TEORI BEKRÄFTAD (i en ny kontext) eller HYPOTES NY TEORI PUBLICERAD 5 2 Överensstämmelse uppnådd Deduktion Hypotesen Hypotesen måste justeras måste justeras TESTER OCH NYA OBSERVATIONER 4 FÖRUTSÄGELSER 3 Den hypotetisktdeduktiva cykeln 35

36 VAD ÄR FORSKNING (1) (Syfte)! Förståelse (tolkning utifrån en referensram kritisk reflektion utveckling av modeller).! Beskrivning (tillstånd, förlopp, händelse genom att observera, registrera, systematisera, klassificera).! Förklaring (orsaker och samband ev. jämfört med tidigare eller med idealmodeller)! Förutsägelse /Prognosticering (Prediction/Forecasting)! Påverkan/Tillämpning 36

37 VAD ÄR FORSKNING (2) (Medel)! Rationell och logiskt tillvägagångssätt! Intersubjektivitet! Väldefinierade begrepp! Testbarhet/ Empirisk testning! Extern kontroll 37

38 FORSKNINGSPROCESSEN! Problematisering i stället för att ta universum /fenomen/ företeelse för givet.! Undersöka regelbundenheter. När förekommer de? Var? Hur? Varför?! Under vilka omständigheter kan man förvänta sig avvikelser? Hur ofta? På vilket sätt? 38

39 FORSKNINGSRESULTAT Forskningsresultat är en mer eller mindre formaliserad förklaring, ofta i form av! Hypotes = en preliminär teori! Modell = en förenklad ändamålsenlig beskrivning av verkligheten.! Teori = ett system av koncept/begrepp med väldefinierade inbördes relationer och regler för härledning av sanna påståenden som kan användas för att ta fram modeller. 39

40 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR VETENSKAP/ FORSKNING! Relevans! Generalitet! Validitet! Klarhet! Nyhet! Vetenskaplig trovärdighet! Estetik 40

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Erfarenhet och meningsskapande

Erfarenhet och meningsskapande Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 25 46 Tema: Didaktiska undersökningar Erfarenhet och meningsskapande Johan Öhman Experience and meaning making. The purpose of this article is to contribute to

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation?

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? I Högman, A-K. & Stolare, M. (red.) I lärandets gränsland. Gidlunds förlag. THOMAS BLOM Inledning Vad är kunskap

Läs mer

Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll?

Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Master i Gestaltpsykoterapi Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Av Christina Källberg Mastersuppsats December 2000 Handledare: Sari Scheinberg

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik 8 reviderad 2014 Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Fyra nyanser av kunskap

Fyra nyanser av kunskap Fyra nyanser av kunskap Thomas Blom Docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet och Örebro universitet Inledning Kunskap - ett begrepp som såväl innefattar utveckling, makt som personlig självkänsla.

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg Denna rapport ges ut av Stockholms universitetsförlag & Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

Den kreativa och kritiska litteraturstudien

Den kreativa och kritiska litteraturstudien KTHB Den kreativa och kritiska litteraturstudien En miniatyrhandbok Bengt Haraldsson ECE 2011 INTRODUKTION Denna text är tänkt som kursmaterial i kursen Informationssökning (LI1101) given vid Kungliga

Läs mer