European Employee Index Sverige Årgång 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13"

Transkript

1 European Employee Index 2013 Sverige Årgång 13

2 INNEHÅLL Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige är obalanserat, Pink Globalt perspektiv Fler kvinnliga chefer sökes Otydliga förväntningar på ledarskapet Feedback till ingen nytta Alla vill göra skillnad Visste du att 23 Om undersökningen 24 Nordic Excellence Worldwide Utgivare Ansvarig för EEI Layout/Design Tryck 1:a upplagan Ennova AB Kirstine Rechendorff Thomas Rugdal Ecco Print as Ennova AB Alla rättigheter till resultat, metoder och den samlade publikationen förbehålles. Det är tillåtet att citera ur publikationen under förutsättning att Ennova AB tydligt anges som källa.

3 Förord Den fjortonde årliga European Employee Index ger en tydlig och tankeväckande bild av svenskarnas arbetsglädje i ett internationellt perspektiv. Det är nu snart fem år sedan den ekonomiska krisen drabbade världen. Mycket har förändrats sedan dess. Vissa verksamheter är återigen på väg tillbaka. En del företag upplever tillväxt och framgång, ofta med hjälp av en genomtänkt strategi och en global närvaro. Men många andra verksamheter och organisationer lider fortfarande av de förändringar som krisen har medfört i form av sjunkande efterfrågan och lägre omsättning. European Employee Index 2013 ger en detaljerad bild av hur svenska medarbetare ser på sin arbetsplats. Bilden tydliggörs av att EEI-undersökningen i år har genomförts i 28 länder. Aldrig tidigare har vi kunnat hjälpa så många verksamheter med en internationell benchmark, som kan fungera som riktmärke för utveckling av företag och organisationer runt om i världen. När vi jämför de svenska resultaten med det globala genomsnittet, får vi en tydligare bild av oss själva. Uppenbara skillnader och överraskande likheter ger oss insikt och inspiration att förändra och förbättra våra verksamheter. Aktuella teman I årets undersökning har vi valt att lyfta fram ett antal teman som berör många verksamheter och organisationer idag. Vi tittar bland annat på den prestationskultur som råder i svenska verksamheter och jämför resultatet med andra länder. Dessutom ser vi närmare på medarbetarnas upplevelse av den feedback de får från sin närmaste chef och ger cheferna råd om vad de framför allt bör fokusera på för att förbättra sina ledaregenskaper. Som ett tredje tema undersöker vi hur svenska medarbetare ser på de faktorer den amerikanska bästsäljande författaren Daniel H. Pink har definierat, nämligen självstyrning, mästerskap och mening. Faktorerna bidrar i stor utsträckning till att skapa arbetsglädje. I det fjärde temat fokuserar vi på chefernas perspektiv och hur kvinnliga ledare presterar i förhållande till manliga. Slutligen undersöker vi om medarbetarna kan se ett syfte med sitt arbete. Vissa förstår hur de bidrar till den övergripande verksamheten medan andra pekar på åtgärder som måste vidtas. Trevlig läsning! Calle Vestman Sverigechef Agneta Saxeby Sverigeansvarig EEI Om du vill få löpande uppdateringar om EEI och annat material som Ennova ger ut kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev på

4 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Årets EEI-undersökning visar att medarbetare i Sverige återigen ser goda chanser till nytt jobb. Efter flera år av kraftig nedgång verkar det som om botten är nådd och en förändring är i sikte. 4 Resultaten från den årliga European Employee Index-undersökningen visar att svenskarna under de senaste fem åren upplevt en kraftigt försämrad arbetsmarknad. Efter finanskrisen i slutet av 2008 tappade medarbetarna tilltron till jobbmöjligheter. Förtroendet sjönk med 10 poäng fram till Nedgången speglar den arbetsmarknad som följde i finanskrisens spår och som tog arbetslösheten upp till historiskt höga nivåer under 2009 och Redan 2012 kunde en något mer positiv bild skönjas i EEIundersökningen, men det är först i årets undersökning som den positiva bilden verkligen slår igenom. En stabil arbetsglädje Om vi lägger till begreppet arbetsglädje till analysen kan vi se att den har förändrat sig väldigt lite de senaste fem åren. Sverige placerar sig fortfarande på topp 10 i en global ranking. Detta kanske kan verka underligt i nedskärningarnas Sverige, men utifrån ett medarbetarperspektiv är det dagliga arbetet den viktigaste drivfaktorn till arbetsglädje. Vi stimuleras primärt av vårt dagliga arbete, dvs. våra arbetsuppgifter och förmågan att genomföra dessa. Det har inte förändrats under krisåren, vilket resulterar i en bibehållen arbetsglädje. Vi kan också se att en hög grad självständighet, en förmåga att utföra sitt jobb, och ett tydligt syfte i verksamheten starkt bidrar till en hög arbetsglädje i Sverige (läs mer om hur denna skandinaviska modell bidrar till hög arbetsglädje i artikeln Sverige är obalanserat, Pink ). Skillnader i Norden Svenskar och norrmän känner sig, trots en minskad tilltro till arbetsmarknaden under krisen, lika trygga i sin anställning år efter år. I Danmark har finanskrisen däremot gjort danska medarbetare mycket mer otrygga på sitt arbete. Sveriges och Danmarks arbetsmarknadspolitik skiljer sig mycket åt, vilket är den största orsaken till att vi i Sverige inte kan se någon förändring i medarbetarnas uppfattning om sin anställningstrygghet, inte ens när varslen kom slag i slag. Svenska medarbetare visar ett enormt förtroende för den svenska modellen utifrån ett trygghetsperspektiv - endast norska medarbetare är mer trygga i sin anställning. Detta tyder också på att svenska företag har skött sina personalnedskärningar på ett ordnat och tryggt sätt. Blandat förtroende för ledningen Nu när krisen inte är lika akut, kan vi se att medarbetarna har en blandad bild av ledningsgruppernas förmåga att leda i kris. Företagsledningens kompetens att fatta riktiga beslut och agera är på lika hög nivå som före krisen, men dess trovärdighet har minskat. Svenska ledningsgrupper har inte informerat och involverat medarbetarna i tillräckligt stor utsträckning, vilket leder till en minskad trovärdighet även om besluten uppfattas som handlingskraftiga och korrekta. Denna trovärdighet behöver nu byggas upp igen, och i den processen är fokus på medarbetarna viktigt. Minskad utveckling negativt för Sverige Även om arbetsglädjen är stabil, och den huvudsakliga drivfaktorn är det dagliga arbetet, stimuleras vi också i stor utsträckning av att regelbundet utvecklas, både personligt och professionellt. Här är dock efterdyningarna av krisen tydliga. Möjligheterna till utveckling på arbetet har minskat och vi utvecklas även mindre i vårt dagliga arbete. För Sveriges HR-personer kommer nog inte detta

5 JOBBMÖJLIGHETER Svenska medarbetare upplever att det finns alternativa jobbmöjligheter om de skulle förlora jobbet. Hösten 2008 så slog finanskrisen till, vilket påbörjade den resa vi har gått igenom fram till idag. Resan resulterade i ett fall med totalt 10 poäng fram till Därefter har vi dock sett en positiv förändring på 8 poäng. Svenska medarbetare har med andra ord näst intill samma tro på möjligheter till nya jobb idag som innan krisen. Upplevelse av jobbmöjligheter från år till år som en överraskning - i kristider blir det per automatik en ökad kostnadsmedvetenhet och effektivisering. Många företag lever idag också med en mindre personalstyrka som måste lösa arbetet. Detta kortsiktiga perspektiv handlar om att klara krisen, inte att fokusera på långsiktig utveckling av medarbetare. I alla fall inte just nu. Många företag och offentliga organisationer har sparat pengar genom att dra ner på utvecklingen under krisåren. Men för att kunna säkerställa innovation, produktivitet och konkurrenskraft, är beskedet från medarbetarna att det satsas för lite på utveckling väldigt negativ både för företagen och för Sverige. Detta kostnads- och krisfokus, har också resulterat i att medarbetare idag funderar på vilken arbetsplats som är rätt för dem i framtiden. Vi ser också en kraftig nedgång i medarbetares rekommendationer, till vänner och bekanta, att söka jobb i just deras företag. Nya perspektiv när krisen vänder Baserat på indikationer om att krisen har bottnat och att det är på väg att vända, är det intressant att titta på hur medarbetarnas perspektiv har förändrats under dessa år. Vilka blir effekterna när krisen verkligen vänder? Analysen visar på att fler medarbetare söker nya jobb och att något färre vill vara kvar i sin verksamhet om två år, vilket tyder på ett visst uppdämt behov av att söka sig vidare. Analysen är särskilt tydlig när vi tittar på generation Y, där medarbetarnas syn på framtidsutsikterna till nytt jobb närmar sig de höga nivåerna som fanns före krisen. Generation Y är samtidigt den generation som anser att de får minst chans att utvecklas. Detta bör utgöra en varningsklocka för HR och svenska ledningsgrupper. Där anställda idag är glada att ens ha ett jobb, blir det imorgon naturligt att byta, om så bara för att se om gräset är grönare någon annanstans. Utveckling i fokus Om företagen ska kunna behålla sin kompetens och sina talanger när det vänder, måste utvecklingen av våra företag och medarbetare återigen sättas i fokus. Svenska chefer behöver bli bättre på att utveckla medarbetarna i vardagen via feedback och målstyrning. Det är dock tveksamt om detta räcker. Många företag och HR-avdelningar behöver fokusera mer på att attrahera och utveckla sina talanger, både yngre och äldre. På så vis kommer arbetsgivarnas varumärke gentemot medarbetarna, employer branding, och utvecklingen av talangerna återigen hamna i fokus.

6 Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädjen är hög i Sverige. Vid en internationell jämförelse hänger inte prestationskulturen med. Det finns därför stor potential för svenska företag att skapa en prestationskultur som matchar den höga arbetsglädjen. Ett tips är att hämta inspiration från väst. 6 Arbetsglädjen är relativt hög på de svenska arbetsplatserna. Vi är däremot sämre på att skapa en prestationskultur. I årets EEI-undersökning har Ennova för första gången undersökt prestationskulturen i samtliga 28 länder där undersökningen genomförs. Därför kan vi jämföra de svenska resultaten med resultat från resten av världen. Totalt sett värderas prestationskulturen i Sverige till 64 poäng, i nivå med det globala prestationsgenomsnittet. Vi mäter prestationskultur i sex dimensioner (se figur på nästa sida) och i fyra av de sex dimensionerna ligger Sverige över genomsnittet. I likhet med Danmark och Norge kännetecknas Sverige av en hög arbetsglädje och här hänger inte prestationskulturen med. I en global jämförelse är gapet mellan arbetsglädje och prestationskultur stort i Skandinavien, vilket innebär att det finns en stor utvecklingspotential. Inspiration finns att hämta från väst. Dåliga prestationer åtgärdas inte I två av dimensionerna i en prestationskultur får de svenska medarbetarna markant högre poäng än det globala genomsnittet. När det handlar om värderingar på arbetsplatsen som riktmärken för hur arbetet utförs och medarbetarnas möjlighet att påverka sin vardag genom inflytande och befogenheter, ligger vi sju poäng över det globala genomsnittet. I båda fallen handlar det om klassisk skandinavisk ledarstil. När det gäller mål & förväntningar och fokus på prestation hamnar de svenska resultaten däremot bara lite över den globala nivån medan uppföljning på prestation ligger under den globala nivån. Vi ligger sämst till vad gäller erkännande & konsekvens. Här hamnar vi väsentligt under den globala nivån, vilket framför allt beror på brister i uppföljningen av dåliga prestationer. Sverige placerar sig på 25:e plats av 28 länder - sex av tio medarbetare säger att en dålig prestation inte åtgärdas. Forskare ger USA guld i ledarskap Under rubriken World Management Survey har forskare från USA och England dokumenterat vilka ekonomiska fördelar ett bra ledarskap ger. Forskarna har kopplat kvalitativa intervjuer med chefer i tusentals företag i 20 länder, till nyckeltal om företagens prestationer. Resultaten publicerades bland annat i Harvard Business Review ( Does Management Really Work? ) i november Forskarna har kommit fram till att kompetent ledarskap är mycket lönsamt för verksamheten. Det gäller både företagens tillväxt, produktivitet och marknadsvärde. Utifrån sin definition av ledarskap utser forskarna USA till det land som har det bästa ledarskapet. Hög arbetsglädje och stark prestationskultur en utmaning Resultaten från EEI-undersökningen visar att ledarskapskvaliteten i Sverige, mätt utifrån närmsta chefs förmåga att säkerställa att avdelningens mål uppnås, utveckling av avdelningen samt ledaregenskaper, är sex poäng lägre än i USA. Samma slutsats får vi när vi använder definitionen från World Management Survey och frågar medarbetarna i Sverige och USA. Undersökningen visar för övrigt att Sverige ligger fyra poäng efter USA när det gäller prestationskultur. Orsaken

7 Prestationskultur En prestationskultur är en kultur där medarbetare på alla nivåer i företaget delar värderingar i en ömsesidig gemenskap som präglas av en stark vilja att uppnå fastställda mål. Sverige Globalt USA Sverige Globalt USA Värderingar Mål & förväntningar Möjlighet att påverka Fokus på prestation Uppföljning av prestation Erkännande & belöning till att eftersläpningen inte blir större är att svenska medarbetare ger högre poäng än amerikanska medarbetare när det gäller värderingarna på arbetsplatsen som riktmärke för hur arbetet utförs och medarbetarnas möjlighet att påverka sin vardag genom inflytande och befogenheter. Om vi går längre ned i resultaten kan vi se att Sverige framför allt halkar efter USA när det gäller hur bra vi är på att mäta och synliggöra effektivitet på den enskilda avdelningen, att följa upp mål, fastställa personliga mål och att ta tag i en dålig prestation. Men kan svenska chefer ha nytta av att stärka några av de kompetenser där vi i Sverige är relativt svagare? Kan vi skapa en kultur där vi både har en hög arbetsglädje och en stark prestationskultur? Årets EEI-undersökning visar att det är svårt, men att det kan gå att genomföra om det enskilda företaget klarar av att utveckla en prestationskultur som passar den svenska företagskulturen. Ett viktigt verktyg är det rekordhöga förtroende som de skandinaviska länderna kännetecknas av. Detta förtroende ska bevaras också under införandet av en prestationskultur. En stark konkurrens-cocktail Om vi i Sverige kan öka prestationskulturen till internationell bästa praxis-nivå samtidigt som vi bevarar vår höga arbetsglädje, skapar vi en unik mix som konkurrensmässigt kommer att vara mycket stark. Många länder avundas vår höga arbetsglädje på grund av de många positiva effekter den medför. Om vi också kan slå konkurrenterna när det gäller förmågan att skapa en prestationskultur ser det bra ut för konkurrenskraften och förmågan att skapa tillväxt och välstånd.

8 Arbetsglädje & prestationskultur Det finns ingen anledning att frukta att en prestationskultur går ut över arbetsglädjen i Sverige. Tvärtom. Medarbetarna trivs i en kultur med fokus på prestationer. 8 Efter fem år med ekonomisk kris har många företag det fortsatt svårt. Den högsta ledningen inom både den privata och offentliga sektorn tittar mycket på de ekonomiska resultaten och försöker ta nya initiativ som kan öka produktiviteten. En av de åtgärder företag gärna vill vidta är att skapa en bättre prestationskultur. Men hur skapar man en prestationskultur? Det är en av de frågor som årets EEI-undersökning ger svar på. Kompetenta chefer skapar prestationskultur I EEI-undersökningen mäter vi medarbetarnas uppfattning om den prestationskultur som finns på deras arbetsplats utifrån sex dimensioner (se Svenska prestationer håller inte måttet ). Med en sammanlagd poäng på 64 av 100 på svenska arbetsplatser, kunde prestationskulturen vara bättre. Medarbetarnas uppfattning om prestationskulturen beror till stor del på hur de ser på kompetensen hos närmaste chef. Ennovas definition av en kompetent chef är en chef som säkerställer att avdelningen når sina mål, utvecklar avdelningen till att bli mer framgångsrik och har bra ledaregenskaper. Definitionen innehåller alltså både en prestations- och en relationsorienterad sida. Årets EEI-undersökning bekräftar ett uppseendeväckande resultat från förra årets undersökning. Vi kan än en gång konstatera att fyra av tio svenska medarbetare ser mycket kritiskt på ledarkompetensen hos sin närmaste chef. Och dessa medarbetare är på motsvarande sätt kritiska till chefernas förmåga att skapa en prestationskultur. De kritiska medarbetarna ger sammantaget prestationskulturen 46 poäng medan prestationskulturen bland medarbetare med kompetenta chefer uppnår hela 83 poäng. Medarbetarna anser med andra ord att förmågan att skapa en prestationskultur är en central ledarkompetens. Resultaten pekar också på att företagens högsta ledning och HR-avdelningen har en uppgift att ta sig an, som ansvariga för att införa en prestationskultur i hela företaget. Den närmaste chefen är bara ansvarig för att omsätta prestationskulturen i praktiken på den egna avdelningen. Upplevd framgång i prestationskulturer Ett annat utmärkande resultat i årets EEI-undersökning är att medarbetarna upplever ett tydligt samband mellan prestationskultur och framgångsrika företag. Medarbetare som ger uttryck för att deras företag är bland de mest framgångsrika i sin bransch ger prestationskulturen 71 poäng, medan medarbetare på mindre framgångsrika företag ger 43 poäng. Detta samband är detsamma oavsett företagens storlek. Medarbetare trivs med prestationer Sett ur ett chefsperspektiv är en stark prestationskultur per definition bra. Det gäller oavsett om man är chef inom den privata eller offentliga sektorn. Men hur ser medarbetarnas perspektiv ut? Kan man bygga upp en stark prestationskultur utan att det går ut över arbetsglädjen? Årets EEI-undersökning visar att man kan det. En närmare analys visar att fyra av de sex dimensionerna i Ennovas definition av en prestationskultur positivt bidrar till att skapa en högre arbetsglädje. Det är allmänt känt att det skapar arbetsglädje om medarbetarna kan

9 Prestationskultur Arbetsglädje Tjänstemän Yrkesarbetare Generation Y Generation X Baby boomers En prestationskultur är en kultur där medarbetarna i hela företaget och på alla nivåer delar värderingar i en ömsesidig gemenskap som präglas av en stark vilja att uppnå fastställda mål. I EEI-undersökningen ingår sex dimensioner i den totala poängen för prestationskultur. 9 påverka sitt arbete, det vill säga har inflytande över sina egna arbetsuppgifter och befogenheter att fatta beslut. Det ser vi också när vi undersöker betydelsen av självstyrning, mästerskap och mening (se Sverige är obalanserat, Pink ). Årets EEI-undersökning visar dessutom att man utan problem kan bygga upp en prestationskultur genom att arbeta med värderingar, mål & förväntningar samt fokusera på prestation. De två sista dimensionerna (uppföljning av prestation samt erkännande & belöning), ger dock i sig själv inte ökad arbetsglädje. Resultaten visar att bara om återkoppling av en prestation sker så kan det gå ut över arbetsglädjen. Betydelsen av chefers förmåga att kunna ge saklig och konstruktiv feedback är med andra ord stor. Utmaningar bland yrkesarbetare och yngre medarbetare Om vi undersöker resultaten bland olika medarbetargrupper utifrån de dimensioner som främst bidrar till en högre arbetsglädje, kan vi konstatera att det finns stora skillnader när det gäller medarbetarnas uppfattning om värderingar, mål & förväntningar samt fokus på prestation. De yngre medarbetarna i generation Y upplever inte i lika hög grad som sina äldre medarbetare att ovanstående tre dimensioner fungerar på arbetsplatsen. Det skiljer nästan 10 poäng mellan yngre och äldre medarbetare. Det är i synnerhet chefens förmåga att kommunicera personliga mål och ge feedback på det egna arbetet som får lägre betyg av generation Y. Vi ser samma bild mellan olika medarbetargrupper, där yrkesarbetare värderar de tre dimensionerna cirka 10 poäng lägre än tjänstemän. Resultaten kan kopplas tillbaka till chefernas ledarkompetens, och yrkesarbetarna är i första hand mer kritiska till chefens prestationsorienterade egenskaper. Det är bara medarbetarnas möjlighet att påverka sitt eget arbete som ligger på en hög nivå bland alla typer av medarbetare. Sammantaget kan vi konstatera att svenska företag och organisationer mycket väl kan arbeta med att bygga upp en stark prestationskultur utan att frukta att det dränerar medarbetarnas arbetsglädje. Tvärtom. Medarbetarna trivs i en kultur där fokus ligger på prestationer. Däremot har svenska företag en utmaning i att stötta och utveckla ledarkompetensen hos sina chefer för att lyckas införa en fungerande prestationskultur på alla nivåer och hos alla medarbetare på företaget.

10 Sverige är obalanserat, Pink Gång på gång har EEI-undersökningen visat att det är innehållet i det dagliga arbetet som skapar arbetsglädje. I årets undersökning kan vi också slå fast att de motivationsteorier som författaren Daniel H. Pink lyfter fram i boken Drive bidrar till att skapa arbetsglädje. 10 Vad är det som påverkar hur motiverade vi är i vårt dagliga arbete? Det undersöker vi i årets EEI-undersökning med utgångspunkt i de begrepp som den amerikanska bestseller-författaren Daniel H. Pink har sammanfattat i sin bok, Drive. Efter årtionden av motivationsforskning är tre faktorer centrala: självstyrning, mästerskap och mening. Självstyrning, mästerskap och mening ger arbetsglädje Enligt Pink säkerställer självstyre, mästerskap och mening inre motivation, det vill säga den drivkraft som bottnar i ett intresse och att man tycker om att göra en specifik uppgift (se definition överst till höger). Med data från 28 länder kan vi slå fast att medarbetare anser att de tre faktorer som Pink lyfter fram i stor utsträckning bidrar till att skapa arbetsglädje, så även i Sverige. Intressant att notera är att olika länder och kulturer skiljer sig åt, utifrån vilken faktor som påverkar arbetsglädjen mest. För oss svenskar är mästerskap den viktigaste faktorn för upplevd arbetsglädje. Samtidigt är vi bäst på självstyrning och sämst på just mästerskap, vilket ger en obalans bland svenska medarbetare i stimulansen för motivation. Få utmanas och utvecklas i det dagliga Daniel Pinks begrepp om en inre drivkraft mot att bli bättre, att sträva efter att bli bäst, passar den amerikanska kulturen väldigt bra. Här i Skandinavien har vi en kollektivistisk snarare än en individualistisk kultur. Båda kulturerna vill utvecklas, precis som Pink beskriver, men det är svårt att utgå ifrån begrepp som bäst i Sverige. I årets EEI-undersökning undersöker vi medarbetarnas utveckling och lärande på jobbet, vilket speglar svenska och skandinaviska medarbetares perspektiv bättre. Svenska företag kan bli mycket bättre inom mästerskap dvs. på att utmana och utveckla medarbetarna eftersom få svenska medarbetare upplever en känsla av att de löpande utvecklas. För den uppmärksammade generation Y är utveckling en nyckel för att stanna kvar på jobbet, samtidigt som det är den ålderskategori som anser att de får minst möjligheter och uppmärksamhet för sin utveckling. Samtidigt är utveckling viktigt för alla medarbetare och är i Sverige även en av nycklarna till ökad arbetsglädje. Svenska företag och HR-avdelningar behöver återigen stimulera utvecklingen på jobbet, både vad gäller det dagliga lärandet och den långsiktiga utvecklingen. Cheferna är i detta sammanhang en nyckelresurs, att utmanas och utvecklas sker inte av sig självt och för att få kontinuitet behöver cheferna vara aktiva i utmaning, stöd, feedback och utveckling. Organisationers syfte ofta otydligt I Sverige talar företagsledare sällan på ett inspirerande sätt om företagets övergripande syfte. Vi är bra på att kommunicera de funktionella bitarna av våra företag, så som ekonomi och planering, till skillnad från exempelvis USA, där företagsledningarna är bättre på att inspirera. Resultaten visar att svenska chefer upplever att de har otydliga förväntningar från sina chefer, vilket troligtvis bidrar till att de blir otydliga i sin tur. Därmed överlåts uppgiften av att skapa en mening till den enskilde medarbetaren, som själv måste koppla sin arbetsinsats till företagets övergripande syfte. Detta återspeglas i att mening får ett relativt lågt resultat i undersökningen. Vi kan även se att mindre företag är sämre på att tydliggöra syftet, medan det fungerar bättre på större företag. En förklaring kan vara att stora företag är mer professionella i sitt kommunikativa ledarskap och mer systematiskt förmedlar syftet med verksamheten. Att verksamheten har ett tydligt syfte är, inte så överraskande, tydligare för medarbetare inom den offentliga sektorn, medan den privata sektorn har svårare att förmedla detsamma. Svenska medarbetare är vana vid att bestämma själva När vi undersöker frågor om självstyrning kan vi se att detta är en styrka i svenska företag. I Sverige är vi bra på att delegera beslut och ansvar, vilket gör att den enskilde

11 SJÄLVSTYRNING 73 poäng av 100 Självstyrning definieras som att medarbetarna, inom företagets ramar, själva kan bestämma när en uppgift ska utföras, har befogenhet att fatta de beslut som är nödvändiga för att lösa uppgiften samt har möjlighet att använda en del av arbetstiden till arbetsuppgifter som de själva väljer och brinner för. MÄSTERSKAP 65 poäng av 100 Mästerskap innebär att hela tiden arbeta för och känna sig motiverad av att bli bättre, som konsertpianisten eller den professionella fotbollspelaren. Även om de är professionella och därmed bland de bästa i världen på sitt arbete tränar de dagligen för att bli ännu bättre. MENING 66 poäng av 100 Mening är ett uttryck för att medarbetare kan se det värdefulla med sitt arbete. Inte bara meningen med de egna arbetsuppgifterna utan också betydelsen av hela organisationens verksamhet. arbetsglädje medarbetaren upplever en hög grad av autonomi i sitt arbete. Undersökningen visar dock på stora skillnader mellan olika generationer på arbetsplatsen, där de yngre i generation Y, har markant mindre självstyrning i sin vardag medan de äldre generationerna X och Baby boomers, har mer självstyrning. En hypotes kan vara att det beror på kortare erfarenhet, vilket leder till mindre frihetsgrader. Detta är något som Sveriges HR-personer och chefer måste förändra med tanke på framtida pensionsavgångar och drivfaktorerna i generation Y, där möjlighet till utveckling är avgörande för arbetsglädje. Jobbfunktioner med stor självstyrning är chefer, administratörer, tekniker, konsulter och säljare, medan produktionsmedarbetaren upplever en lägre grad självstyrning. En bra chef gör skillnad Trots att det finns skillnader mellan branscher, jobbfunktioner och företagsstorlek när det gäller resultat inom de olika parametrarna, finns det en annan faktor som är särskilt viktig. Den mest avgörande faktorn för hur vi upplever självstyrning, mästerskap och mening i arbetet, är nämligen medarbetarens närmaste chef. En bra chef som har förmåga att nå de mål som avdelningen har satt upp, som utvecklar sin avdelning och som samtidigt utvecklar sin egen ledarkompetens, är en chef som säkerställer att medarbetarna upplever självstyrning, mästerskap i sitt arbete och ser en mening med sina arbetsuppgifter. Att våra närmsta chefer påverkar vårt dagliga arbete, vår självständighet och utveckling samt stöttar i att förklara meningen med arbetet är inget nytt i sig, men varför är vi då inte bättre på att utveckla och utmana våra chefer till att göra just detta? Stora variationer runt om i världen Om vi tittar på de 28 länder som mäts i årets EEI-undersökning är det stora skillnader i nivåerna mellan de tre faktorerna. Här i Skandinavien får vi genomgående höga resultat för självstyrning, men vi har inte ett kulturellt patent på det. I EEI-undersökningen kan vi se att medarbetare i alla länder, utom Ungern, har högre resultat gällande självstyrning jämfört med både mästerskap och mening, men också att de olika faktorerna har olika påverkansgrad i olika länder. Vilka blir effekterna av att företag inte skapar möjligheter till mästerskap? Som vi beskrev i artikeln, Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna, visar våra analyser att fler medarbetare idag är mer villiga att söka nya jobb, samtidigt som utvecklingen i det dagliga arbetet avstannat. Risken är även att de lämnar företaget med negativa känslor snarare än som ambassadörer. Hur kan ni på ert företag arbeta för att detta inte sker?

12 Arbetsglädje Mycket hög > 70 Hög Mellan Låg Mycket låg < 55 Arbetsglädjeranking 1. Mexiko 8. Chile 15. Frankrike 22. Sydafrika 2. Danmark 9. Finland 16. Tyskland 23. Storbritannien 3. Indien 10. USA 17. Italien 24. Irland 4. Norge 11. Peru 18. Australien 25. Tjeckien 5. Holland 12. Spanien 19. Estland 26. Ryssland 6. Brasilien 13. Kina 20. Singapore 27. Japan 7. Sverige 14. UAE 21. Polen 28. Ungern Globalt perspektiv Arbetsglädjen runt om i världen varierar mycket, beroende på skillnader i levnadsvillkor, samhällsstrukturer och förväntningar på framtiden. Resultaten tydliggör behovet av ett globalt benchmarkunderlag när internationella företag ska utvärdera sina resultat. Nothing is good or bad, but by comparison skrev den engelska läkaren och författaren Thomas Fuller 1732 i en av sina många träffande fraser och ordspråk. Det gäller också när vi analyserar och jämför arbetsglädje runt om i världen. Den fjortonde årliga EEI-undersökningen tar temperaturen på arbetsglädjen i 28 länder, varav 16 från Europa och 12 från andra världsdelar. I år har listan utökats med Australien, Förenade Arabemiraten (UAE) och Sydafrika. Därför kan vi nu i ännu högre grad än tidigare hjälpa våra kunder med ett bra benchmarkunderlag som ger svar på hur väl de klarar sig i den internationella konkurrensen. Sverige på topp 10 Sverige ligger fortfarande högt på rankinglistan tillsammans med Norge och Danmark. De skandinaviska länderna vet uppenbarligen något om arbetsglädje. Det verkar finnas ett samband med att vi är ekonomiskt välmående, att våra samhällen präglas av en mycket hög grad av tillit och välmående, att vi har en låg grad av korruption och att inkomstfördelningen är jämnare än någon annanstans

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Sverige 2010 - Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Vad gör man med en lågpresterande chef?

Vad gör man med en lågpresterande chef? GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Vad gör man med en lågpresterande chef? Anders Henricsson Magisteruppsats 10 poäng Fördjupningskurs i Sociologi VT 2007 Handledare: Bo G Eriksson Innehåll

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

En guide till ditt ledarskap. Är det ett hinder att vara kvinna? Ledarskapets. makt. Hur hanterar du bäst internationella uppdrag?

En guide till ditt ledarskap. Är det ett hinder att vara kvinna? Ledarskapets. makt. Hur hanterar du bäst internationella uppdrag? Sky s the limit #1 TIDNINGEN SOM INSPIRERAR TILL UNGT LEDARSKAP OCH HJÄLPER DIG I KARRIÄREN Måste ledarskap vara vad det alltid varit? Är du en framtida ledare? Hur funkar ledarskap i brasilien? Ledarskapets

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer