Smärtskolan Kunskap för livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärtskolan Kunskap för livet"

Transkript

1 L Smärtskolan Kunskap för livet Långvarig smärta eller fibromyalgi Detta utbildningsmaterial är framtaget av Kaisa Mannerkorpi, leg sjukgymnast, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Göteborg tillsammans med Elisabeth Enhörning, leg sjukgymnast, Närhälsan Rosenhälls Rehabmottagning, Uddevalla, Lena Thorselius, leg sjukgymnast, enhetschef Hälsoenheten Mittenälvsborg, Alingsås, Eva Andersson, leg arbetsterapeut, NärRehab Alingsås, Anna Löwheim, leg arbetsterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Lena Nordeman, leg sjukgymnast, FoU-enheten primärvård/folktandvård, Södra Älvsborg, Borås, Katarina Hallingberg, informatör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Materialet är granskat av Monica Nordh Halldén och Monica Heimdahl i Reumatikerdistriktet Älvsborg, Professor Stefan Bergman leg läkare och FoU-chef på Spenshult, Dr Med vet Lena-Karina Erlandsson, leg arbetsterapeut, Lunds universitet (lektion 3) Cattis Rybo och Ingrid Cederlund på Reumatikerförbundet. Uppdatering av materialet har skett under ledning av Carina Thorstensson, Copyright Reumatikerförbundet, 2011 Materialet får användas för att bedriva kursen Livsviktig kunskap till dig med långvarig smärta eller fibromyalgi. Samtliga bilder och texter är copyrightskyddade. De får bara användas i sitt sammanhang och i det utförande de har i kursmaterialet. Detta är version 2 av Ledarhäfte till kursledare, och fortfarande under utveckling, varför vissa förändringar kan komma att ske under det närmaste året. Vid citering av materialet gäller följande: Reumatikerförbundets Smärtskola Kunskap för livet, 2011.

2 Förord Detta är ledarhäftet till undervisningsprogrammet Smärtskolan Kunskap för livet. Materialet är framtaget inom projektet Patientskolor primärvård och föreningar i samverkan i Reumatikerförbundets regi. Projektet startade som ett 3-årigt projekt i januari 2008 i Västra Götaland och finansierades av Arvsfonden. Målet med projektet var att ta fram patientskolor i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar i syfte att erbjuda människor med de reumatiska sjukdomarna artros respektive långvarig smärta eller fibromyalgi behandling, stöd och kunskap för att kunna leva ett bra liv. Kärnan i modellen utgörs av en patientskola som drivs i samverkan mellan aktörer från vården, Reumatikerförbundet och lokala reumatikerföreningar. Reumatikerförbundet med sina drygt medlemmar driver reumatikernas frågor i samhället, informerar om reumatiska sjukdomar och dess konsekvenser och påverkar beslutsfattare på olika nivåer. Vi vill med detta projekt öppna upp möjligheter för samverkan mellan primärvård och patientförening, i detta fall reumatikerföreningarna, då vi tror att det finns mycket att vinna för bägge parter. Av tradition finns sällan ett utvecklat samarbete mellan sjukvårdens medicinska kompetens och expertis och patientföreningens praktiska erfarenheter i hur det är att leva med långvarig sjukdom. Materialet vänder sig främst till sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom primärvård men också till andra aktörer inom primärvården, landsting och kommun. Slutligen hoppas vi att detta undervisningsprogram kommer att spridas till de olika sjukvårdsenheterna i Sverige för att på så sätt kunna bidra till att människor med dessa besvär får ett enhetligt omhändertagande oavsett var i landet de bor. Ingrid Cederlund Reumatikerförbundet Kaisa Mannerkorpi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vi tackar samtliga som medverkat i framtagande av undervisningsprogrammet Elisabeth Enhörning, Lena Thorselius, Eva Andersson, Anna Löwheim, Lena Nordeman och Katarina Hallingberg i Sjukvården i Västra Götalandsregion. Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl i Reumatikerdistriktet Älvsborg och Stefan Bergman på Spenshult. 2

3 Introduktion Syfte Personer med långvarig smärta eller fibromyalgi har ofta en påtagligt försämrad hälsa och livskvalitet. Smärtan är ofta associerad med trötthet, stelhet, sömnsvårigheter och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Oro och bristande kunskap om orsaker till smärtan leder ofta till en generellt sänkt aktivitetsnivå eftersom man oftast undviker aktiviteter som riskerar att öka smärtan. Den minskade aktivitetsnivån medför försämrad kondition, muskelfunktion och allmän hälsa. Många känner sig nedstämda och frånvaro från arbete är vanligt förekommande. Långvarigt smärttillstånd kan således påverka många kroppsliga funktioner och många sociala dimensioner i livet. Eftersom smärtan ofta är orsaken till nedsatt aktivitetsgrad och deltagande i sociala aktiviteter, läggs vikt vid att finna lämplig form och nivå av träning för varje individ. Att hitta en bra balans mellan olika aktiviteter i vardagslivet är ett annat viktigt tema för att förbättra den allmäna hälsan. Programmet är handlingsorienterat, varför teori varvas med praktiska övningar och hemuppgifter. Syftet med undervisningsprogrammet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom kunskapsområdena smärta, vardagsbalans och fysisk aktivitet. Förhoppningen är att detta för med sig livslånga hållbara hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Utbildningens innehåll och avgränsning Undervisningsprogrammet Smärtskolan Kunskap för livet riktar sig till personer som lever med långvarig smärta eller fibromyalgi. Programmets innehåll illustreras av en pyramid (Figur 1) där basen omfattar de delar som vi anser att alla personer som lever med långvarig smärta eller fibromyalgi behöver ta del av för att utföra hälsofrämjande prioriteringar av livsstilen. Dessa består av interaktiva lektioner och erfarenhetsutbyte inom olika kunskapsområden, individuellt anpassad fysisk träning och avspänningsträning. Pyramidens övre del består av smalare sektorer som kan vara viktiga för några deltagare, men som inte erbjuds inom ramen för programmet, såsom individuell smärtbehandling, ökade kunskaper om kost och viktreduktion, farmakologisk behandling, kris- eller sorgebearbetning, utprovning av hjälpmedel, ergonomisk rådgivning och kroppsmedvetandeträning. Programmet Smärtskolan Kunskap för livet kan kompletteras med ovannämnda eller andra behandlingar och åtgärder efter enskilda deltagares behov och lokala sjukvårdsenheters resurser. Vi har tagit fram två tillägg som kan erbjudas under Fas 2: en valbar kurs i vardagsergonomi i sjukvårdens regi och närståendeträff i den lokala reumatikerföreningens regi. 3

4 Figur 1. Undervisningsprogrammets innehåll beskrivs i pyramidens bas. Behandlingar eller åtgärder i pyramidens övre sektorer omfattas inte av programmet, men kan vara viktiga för några deltagare. Undervisningsprogrammet delas i tre faser: Fas 1: Fyra interaktiva tillfällen en gång i veckan under 4 veckor inom olika kunskapsområden som syftar till att öka förståelsen av egna hälsoproblem och bättre prioritering av det som är viktigt vid långvarig smärta (Figur 1 och Figur 2). Fas 2: Fysisk aktivitet/träning under 10 veckor, 1 eller 2 gånger i veckan, då deltagarna skall omsätta teori i praktik utifrån individuella förutsättningar och behov. Aktiviteter/ träning kan ske inom vården, i regi av den lokala reumatikerföreningen eller andra lokala föreningar eller individuellt, beroende på individens prioriteringar och lokala förutsättningar. Vi rekommenderar träning enligt metoden utvecklad av FaR (Fysisk aktivitet på recept) och planering och uppföljning sker i grupp. Fas 3: Fortsatt process att utveckla en hälsofrämjande livsstil under 10 veckor utanför vården enligt FaR. 4 Reumatikerförbundet Smärtskolan Kunskap för livet

5 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3 Tillfälle 4 Introduktion Förklaringsmodeller för smärta Fysisk träning Vardagsbalans Planering av hälsofrämjande livsstil Ökad kunskap minskad oro Ökad motivation till fysisk aktivitet Ökad medvetenhet Ökad kontroll ökad tilltro Avspänning Avspänning Avspänning Avspänning Träning 1: matträning Träning 2: bassängträning Träning 3: handträning Träning 4: stavgång Figur 2. Schema för fyra utbildningstillfällen i Fas 1. Teoretisk bakgrund Undervisningsprogrammet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa. Hälsa anses vara beroende av ett sammansatt förhållande mellan kroppsfunktioner, aktivitet, delaktighet och kontextuella faktorer, såsom omgivningsfaktorer och personliga faktorer (se Figur 3). Eftersom en dynamisk interaktion pågår mellan de ingående enheterna kan en intervention inom en enhet även påverka andra enheter. Denna tanke har stöd av forskningen som visat att individer med långvarig smärta kan, genom regelbunden fysisk aktivitet, förbättra kroppsfunktioner, öka välbefinnandet och tilltron till den egna förmågan att hantera smärta. Svår smärta är ofta orsaken till sänkt aktivitetsgrad och kan inledningsvis medföra hinder för ökad fysisk aktivitet och träning, varför vi lägger vikt vid att finna lämplig form och nivå av träning för varje individ. Lika viktigt är att finna balans mellan aktiviteter i vardagen. Bedömning av symtomens svårighetsgrad, funktionsinskränkningar och aktivitetsnedsättningar sker genom en strukturerad undersökning vid remittering till utbildningen. 5 Reumatikerförbundet Smärtskolan Kunskap för livet

6 Sjukdom, skada Kropps- Funktioner Aktivitet Delaktighet Omgivningsfaktorer, t. ex. attityder, arbetssituation, vardagssituation, tillgång till rehabilitering Personliga faktorer, t. ex. kunskap, inställning, erfarenheter, träningsvanor ICF, WHO, 2002 Figur 3. Biopsykosocialt perspektiv på hälsa, WHO Pedagogik Undervisningsprogrammet bygger på ett kognitivt förhållningssätt som betonar att individen har huvudansvaret för de aktiviteter som kan förbättra hälsan och lindra symtomen. För att bättre bemästra sina symtom och klara svårigheter i vardagen behöver individen ökade kunskaper och nya färdigheter som sedan praktiseras i vardagen. Pedagogiken baseras på psykolog Albert Banduras teorier om self-efficacy, som av Kate Lorig har utvecklats till verktyg för patientutbildning. Tanken är att genom kunskaper, erfarenhetsutbyte och övningar öka tilltron till den egna förmågan att hantera hälsoproblem. Interaktioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagare är en viktig del av pedagogiken, och får stöd av forskning som visat att patientutbildning med interaktiva diskussioner i smågrupper ökar tilltron till den egna förmågan att hantera symtom och svårigheter i vardagen. Undervisningen bedrivs bäst i smågrupper om 6-8 personer. Under Fas 1 kan kursledaren finna svårigheter mellan det pedagogiska kravet på interaktion å ena sidan och förmedling av kunskaper å andra sidan. För att underlätta för ledaren har ett kärnbudskap definierats för varje tillfälle och som skall fungera som ledord för kursledaren. Kärnbudskapen för de fyra tillfällena är följande: 1) ökad kunskap, minskad oro, 2) ökad motivation till fysisk aktivitet, 3) ökad medvetenhet, 4) ökad kontroll, ökad tilltro. Kärnbudskapen kan ibland bättre belysas genom deltagarnas erfarenhetsutbyte än genom kursledarens förmedling av kunskaper. Samverkan mellan vården och patientföreningar Undervisningsprogrammet har utvecklats på initiativ av Reumatikerförbundet och i samverkan med vårdgivare i Västra Götalandsregion, Reumatikerförbundet och lokala reumatikerföreningar i Västra Götalandsregion. Personer med egna erfarenheter av att leva med långvarig smärta eller fibromyalgi, har medverkat vid framtagande av undervisningsprogrammet. En representant från den lokala reumatikerföreningen, här kallad informatör, 6

7 medverkar vid det fjärde tillfället i utbildningen och utgör då det goda exemplet genom att initiera och leda samtal samt betona möjligheter. De informerar även om sin reumatikerförening och vilka anpassade aktiviteter som där kan erbjudas i Fas 3. Remittering till kursen All legitimerad sjukvårdspersonal kan remittera patienter till undervisningsprogrammet. Personer vars muskuloskeletala smärta inte går över av sig själv kan söka sig till programmet för att med hälsofrämjande åtgärder försöka förebygga utveckling av svårt smärttillstånd och långvarigt lidande. Undersökning och utvärdering För att kunna anpassa undervisningsprogrammet till deltagarnas frågeställningar och svårigheter och guida dem till lämpliga träningsformer, behöver kursledaren uppgifter om deltagarnas förväntningar och hälsotillstånd. En strukturerad undersökningsmall har tagits fram. Den omfattar anamnestiska uppgifter om diagnos och rörelsehinder, fysiska test och självadministrerade skattningar av sin hälsa. Den strukturerade undersökningen utförs om igen efter avslutad Fas 2 för att följa upp effekter av interventionerna. I kallelsen bifogas frågor om förväntningar på kursen, som sedan tas upp vid första tillfället. Vad vill vi uppnå? På individnivå bör deltagare efter genomgånget undervisningsprogram (Fas 1) ha ökade kunskaper och färdigheter för att själva kunna utveckla hälsofrämjande livsstil, i vilken regelbunden fysisk aktivitet utgör en viktig del. På samhällsnivå bör samverkan med lokala reumatikerföreningar och träningsmöjligheter utanför sjukvården skapa bättre förutsättningar för kontinuitet i rehabiliterande och förebyggande arbete. Deltagare förväntas att efter avslutad Fas 2 (på kort sikt) ha ökade kunskaper och färdigheter för att själva kunna utveckla hälsofrämjande livsstil. De bör ha ökat mängden och/eller ansträngningsgraden av fysisk aktivitet, och kunna fortsätta på egen hand under Fas 3. Deltagare förväntas att efter avslutad Fas 3 (på lång sikt) ha utvecklat en hälsofrämjande livsstil, vilket förväntas förbättra allmän hälsa, fysisk funktion och symtomens svårighetsgrad. Förväntade effekter på samhällsnivå på kort och lång sikt är ökad kompetens hos vårdgivare och ökat samarbete mellan sjukvård, patientföreningar och friskvård. 7

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Utredning av förutsättningar för utveckling av ett nationellt kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer