PROTOKOLL FÖRT VID FA-MÖTE JANUARI, ROSERSBERGS SLOTT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRT VID FA-MÖTE 17-18 JANUARI, ROSERSBERGS SLOTT."

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID FA-MÖTE JANUARI, ROSERSBERGS SLOTT. Närvarande: Richard Brännström, sammankallande, SSK, Peter Hoyer, SGSK, Per Henriksson, SISK, Timmy Cox, SPK, Stellan Johansson, SSK, Åke Berglund, SGSK, Mayvor Jonsson, SISK, Eric Ringaby, SPK, Anna Karin Lundmark, skattmästare, Lena Larsson, sekreterare. 1. Mötets öppnande. Richard Brännström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordning. Föreslagen dagordning godkändes. 3. Föregående protokoll. Efter genomgång av protokoll , samt konstituerande mötesprotokoll lades dessa till handlingarna. Eric Ringaby betonade att det är viktigt att FA och specialklubbarna (som lyder direkt under SKK ) arbetar sida vid sida och arbetar för samordningsvinster. 4. In-och utgående skrivelser. SKK Ang. annullerade resultat vid utställning, Trollenäs samt begäran om yttrande av beslut. Övriga Benny Melin ang. FA:s provverksamhet. Arne Thorn ang. synpunkter på utställnings- och championatbestämmelser. 5. Rapporter. FA-DU Stellan Johansson informerade att en översyn av domarlistan pågår. Domare som inte varit aktiva under minst ett år tillfrågas om de fortfarande är intresserade att stå kvar. En lista på honnörsdomare kommer att skickas ut till samtliga specialklubbar. 4 domare är under utbildning och det planeras för utbildning av fem sex stycken under år Kompletteringsutbildning för domare pågår. Domarlistan presenteras för FA-VU när den är klar. Ang. Hubertusprov så kommer FA-DU att se över denna tävlingsform under 2009 med ev. utbildning under hösten. Detta är en inofficiell tävlingsform som måste anpassas till skog- fjäll och fält. FA-RK Stellan Johansson informerade att FA-RK arbetar med 8 starts regeln och har i sitt arbete kontaktat FKF för att få en samsyn. Vidare så arbetar man med CACIT-frågan, medlemskap hos domare, aspirantdomare som utses till vidareutbildningsdomare och flyttar domarauktorisationer mellan länder. FA-JK Åke Berglund informerade från Öster Malma mötet och SKK:s föreskrifter ang.

2 utsättande av fågel. Information finns på FA:s hemsida. FA-TK inget att rapportera. FA-RedK inget att rapportera. Lokalklubbarna inget att rapportera. 6. Ekonomi. Anna Karin Lundmark informerade att det skickas ut fakturor på medlemsavgiften med Avance 5/08 med möjlighet att läsa in datafilen direkt i medlemsprogrammet. Därmed förenklas kontroll av medlemskap vid tävlingar och prov. Per Henriksson ges teckningsrätt på Derbykontot. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. Hon arbetar vidare med attesträtt och skickar ut materiel till specialklubbarna för godkännande så snart det är klart. Hon undrar om budget för år 2009 behöver revideras. Mötet beslutade att ajournera frågan. Diskussion ang. fonderade medel till Anders Wassbergs Minne som inte delats ut pga små summor, ca 100 SEK. Beslutades att ge Anna Karin Lundmark i uppdrag att skriva ett brev till givaren Kent Svensson och vidta de åtgärder som krävs. På grund av ökade omkostnader bl.a med kommissarieprogram och redovisning så diskuterades förslaget att höja startavgiften. Mötet var eniga om att kostnader bör tas ut där verksamheten sker. Vidare diskussion inom varje specialklubb. Diskuterades även att minska på Lokalklubbsbidraget för att finansiera domarutbildning och andra til verksamheten tillhörande kostnader. Det är många lokalklubbar som har större kassor än vissa specialklubbar. Diskuterades även en höjning av medlemsavgiften från år 2010 eller år Denna fråga bör hållas levande för ett beslut på kommande budgetmöte och till dess diskuteras vidare i specialklubbarna. 7. Aktiviteter. Vinterfjällpokal/ Vinter SM inget nytt inrapporterat. Anordnas av SNFK. Derby/ Fält SM pga starkt försenad Avance 5/08 förlängs anmälningstiden till 28 feb. Annons kommer också att finnas på FA:s hemsida from mitten av januari. Diskussion fördes ang. delad anmälningsavg. Beslutades att hänskjuta frågan till FA-RK för ställningstagande. Fjällpokal/ Fjäll SM kommer att arrangeras av ÖNFK. Kommissarie: Lena Emmoth, Provledare: Peter Mattsson. Skogs SM arrangeras av NNFK. 8. FA:s arbetsordning. Diskussion ang. FA:s nya arbetsordning. SSK och SGSK har sedan tidigare godkänt FA:s nya arbetsordning. SISK:s styrelse anser att den nuvarande arbetsordningen fungerar bra och ev. uppdatering är av redaktionell art. FA-råd bör hållas vid behov. SPK återkommer med synpunkter i början på mars efter styrelsemöte. Men anser dock att det är ett stort dokument som kanske behöver tas i bruk stegvis. Vidare anser SPK att uppdraget

3 som FA:s sammankallande bör alternera mellan specialklubbarna. 9. Faktura Håvard Bakken. Håvard Bakkens uppdrag var att rädda resultatredovisningen i ett akut skede. Efter noggrann genomgång av Håvard Bakkens tidkort och faktura samt ett konstaterande att arbetet var beställt beslutade FA-VU att betala fakturan. I fakturan finns kostnad för programvara SEK. 10. Resultatredovisning. Nuläges status: Alla jaktprov från hösten är redovisade och rapporterade till SKK. Utställningsredovisningarna är inte riktigt klara pga de innehållit många fel som måste korrigeras. Tyvärr så finns inte möjlighet att redovisa provresultat i Avance pga rådande omständigheter. Efter förra mötet har Hans Anderson ställt flera förbehåll för att få använda applikationen men kan tänka sig att ställa sitt program till FA:s förfogande om detta sköts ideellt. Han har även låtit meddela att Kommissarieprogrammet ägs av honom och ej får brukas efter 1/ När det gäller redovisning av utställningar så anser mötet att det bästa alternativet är SKK:s Katalog för PC. Beslutades att ge Mayvor Jonsson i uppdrag att kontakta SKK och efterfråga utbildning, kostnad samt hur många användare/licens. Mötet är eniga om att den bästa lösningen är om SKK arbetar fram ett gemensamt program för jaktprov i likhet med Katalog för PC som flera klubbar har möjlighet att använda Vid Specialklubbskonferensen som äger rum i slutet av januari ger mötet Mayvor Jonsson i uppdrag att föra FA:s talan gällande ett gemensamt program för flera klubbar som SKK utvecklar och sköter driften av. Timmy Cox kommer också att närvara vid denna konferens. Vidare så behöver FA arbeta fram en kravspecifikation till SKK. Lämpligt är att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Vilka som ska ingå hänskjuts till nästa möte. Timmy Cox och Richard Brännström får i uppdrag att komma överens med Hans Anderson om en kortsiktlig lösning ang. resultatredovisning och kommissarieprogram. Ett förslag till avtal som reglerar copyright och framtida användning tas fram i denna lösning. De redovisar sitt resultat inom 14 dagar via mail då övriga specialklubbar får möjlighet yttra sig. De diskuterar också med Hans Anderson om FA får möjlighet att använda gammal data så att en stambok för år 2008 kan upprättas för årsboken. Timmy Cox och Richard Brännström får i uppdrag att presentera detta i Avance 1/ Övriga frågor. Timmy Cox vill att FA på ett tydligare sätt presenterar vad som händer om inte klubbarna följer regelverket. Beslutades att ge FA-RK i uppdrag att skriva i Avance och informera.

4 Timmy Cox vill att FA ser över upphandlingsrutiner, fullmakter och ställningsfullmakter. Beslutades att ge Anna Karin Lundmark i uppdrag att se över detta. Ang. annullerade resultat vid utställning, Trollenäs samt begäran om yttrande av beslut. Beslutades att FA accepterar SKK:s utlåtande. Detta beslut visar med all tydlighet behovet av kvalitetssäkring. FA överlåter till SKK att bedöma enligt sina regler och stödjer SKK i sitt beslut. Sekreteraren får i uppdrag att svara på skrivelsen. Benny Melin skrivelse ang. FA:s provverksamhet. Beslutades att skrivelsen skickas vidare till SSK som får i uppdrag att svara Benny Melin. Richard Brännström lyfte frågan om inte en del av startavgiften bör sättas in i en fond för exempelvis domarutbildning. Beslutades att vidare diskussioner tas inom varje specialklubb. Peter Hoyer informerade att det år 2010 borde vara dags för en konferens för utställningsdomare. Att tänka på inför kommande budget och planeringsarbete. Mötet var eniga om att årsboken medför en stor ekonomisk kostnad, därför väcktes frågan om att ge ut årsboken på CD skiva inom ramen för medlemsavgiften men att man som medlem även i framtiden kan erhålla boken i papper, som idag, mot en mindre kostnad. Vidare diskussion i resp. specialklubbsstyrelse. Kvarstår uppdraget till RedK att utforma förslag som minskar kostnaderna för tidskrift och årsbok Anna Karin Lundmark informerade att det i nuläget endast är SISK som har sin hemsida på FA:s domän. Mayvor Jonsson diskuterar i SISK styrelse hur man har tänkt sig i framtiden. Stellan Johansson informerade att uppgiften ang. kvalitetssäkringsarbetet nu sköts av FA-TK som erhållit allt materiel. Peter Hoyer tackar för sig på sitt sista ordinarie FA-möte. Han kommer att ersättas av SGSK:s suppleant Kjell-Åke Gerdin 12. Nästa möte. Ett uppföljningsmöte planeras inom närmsta tiden. Kallelse via mail. 13. Mötets avslutande. Richard Brännström tackade alla för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat. Protokoll Lena Larsson Lena Larsson, Sekreterare

5 Justeras Richard Brännström Richard Brännström, sammankallande, SSK Peter Hoyer _ Peter Hoyer, SGSK Per Henriksson Per Henriksson, SISK Timmy Cox _ Timmy Cox, SPK

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

1 av 5 2010-07-08 19:22

1 av 5 2010-07-08 19:22 1 av 5 2010-07-08 19:22 Protokoll 3 2009 Sammanträdesdatum och plats: 2009-09-04, 18.30, telefonmöte. Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Mats Henningsson, Owe Karlsson, Gunnar

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås Lördagen den 27 april 2013 kl.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Firmatecknare: William Sundelin, ordförande; Rebecka Sjölund, vice ordförande; Emilie Tilstam, kassör.

Firmatecknare: William Sundelin, ordförande; Rebecka Sjölund, vice ordförande; Emilie Tilstam, kassör. Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer