DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 Diarienummer UTSTÄLLNINGSHANDLING UTSTÄLLNING T O M DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN Dolkvägen Skålgropsvägen Kelliehousevägen Drakenvägen Valhall Park Stjernsvärds allé VALHALL 4:8 S:1 6:45 S 6:19 6:46 ÖP PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING

2 PLANBESKRIVNING FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Valhall Park är beläget ca 4,5 km från Ängelholms centrum och ca 1 km från Skäldervikens strand. Sedan 1940-talet har området haft militär verksamhet genom flygflottiljen F10, som lades ner i årsskiftet 2002/2003. Valhall Park överläts då åt Vasallen AB, innan Peab Park AB övertog hela området den 1 april Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till om- och tillbyggnad av befintliga byggnader, att medge ett utnyttjande för icke militära ändamål samt för nyexploatering. Inom planområdet planeras för hotellverksamhet och därmed samhöriga komplementverksamheter, kontorsverksamhet samt verksamhet knuten till hälsa och friskvård. Parallellt med detaljplanearbetet pågår arbetet med Valhall Park som helhet, med utredningar och rapporter kring trafik och parkering, kulturvärden, landskapsoch naturvärden samt med v/a-frågan. Kommunen arbetar dessutom med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området kring Skälderviken, Valhall Park och flygplatsen; Barkåkra. HANDLINGAR Planhandlingarna består under utställningstiden av följande: denna planhandling illustrationsplan detaljplanekarta med planbestämmelse, skala 1:1000 genomförandebeskrivning samrådsredogörelse kulturhistorisk rapport (ej bilagd) fastighetsförteckning (ej bilagd) PLANFÖRFARANDE Detaljplanen för del av Barkåkra 50:3 (Slottet Valhall Park) handläggs med normalt planförfarande. ÖP PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING 2

3 TIDPLAN Planprogram samråd 4 kvartalet 2005 Detaljplan samråd 2 kvartalet 2009 Detaljplan utställning 4 kvartalet 2009 Antagande 2 kvartalet 2010 Laga kraft 2 kvartalet 2010 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Avvägningen mot 3, 4 och 5 kap Miljöbalken är gjord i ÖP 2004, där området pekas ut för Planerade särskilda områden för service och verksamhetskvarter. Konsekvenserna av planen förväntas ej ge upphov till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. PLANDATA Planområdet är beläget i sydöstra delen av Valhall Park, ca 4,5 km norr om Ängelholms centrum, utmed väg Området ägs i sin helhet av Peab Park AB och omfattar ca 12 ha. Översiktsplan TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är området utpekat som Planerade särskilda områden för service och verksamhetskvarter. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för området kring Valhall Park och flygplatsområdet. Ett samrådsförslag förväntas vara klart under hösten Detaljplaner Området är inte tidigare detaljplanelagt på grund av sin tidigare militära funktion. För att påskynda etableringen av civil verksamhet inom området har en del befintliga byggnader redan tagits i anspråk och även nybyggnad, som komplettering av befintliga verksamheter, har förekommit. I dessa fall har tillstånd hanterats direkt som bygglov, med detaljplaneprogrammet och översiktsplanen som grund. Planområdet gränsar i nordost till en detaljplan för Del av Barkåkra 50:3 (Hotell och konferens) Valhall Park, antagen av byggnadsnämnden i Ängelholm i mars Planen är överklagad. I nordväst gränsar planområdet till en detaljplan för Del av Barkåkra 50:3 (Campus Valhall Park), som antogs av Ängelholms kommunfullmäktige den 25 maj Detaljplaneprogram Detaljplaneprogrammet för Valhall Park var föremål för samråd under hösten Programmet omfattar hela Valhall Park, det tidigare F10-området. Sedan dess har Peab Park AB övertagit området. Sammanfattningsvis visar programmet 3

4 på kultur- och naturvärden i området, som har historiska kopplingar till såväl bronsåldern, 1700-talets farmlandskap som till modernt militärflyg. Parken har ett vägnät och teknisk försörjning som i huvudsak fungerar väl. Programmet pekar också på en balans mellan utveckling och bevarande. Föreliggande plan omfattar ett område i den sydöstra delen av parken. I planprogrammet beskrivs området som dominerat av den centrala, öppna parken och den kraftiga bokskogen. Där finns också bland annat den tidigare officersmässen Valhall, i fonden av ett gräsfält ned mot Skellarhögen, samt sjukstugan, hotell och de tidigare officersbostäderna. Denna detaljplan kommer att slå vakt om de kulturhistoriska värden som finns i området och samtidigt möjliggöra nyexploatering. Riksintressen Området berörs av riksintresse för kommunikationer flyg (flygbuller max 70 db(a)). Kommunens inställning är att riksintresset inte får påverkas negativt av planen, vilket föreliggande plan inte heller bedöms göra. Det hinderfria område som berörs av start och landning påverkas inte. Förordnanden Området ingår i samrådsområde för försvarsmakten. Det ingår också i ett område utpekat som regionalt kulturmiljöintresse av Länsstyrelsen. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i 5 kap 18 PBL eller 6 kap 11 MB, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till MKBförordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. Konsekvenserna av planförslaget redovisas i planbeskrivningen. De väsentligaste frågorna för denna plan rör flygbuller, samt trafik- och kulturfrågor. Sammanfattning av konsekvenser Planområdet ligger 1 kilometer från landningsbanan på Ängelholm Helsingborgs Airport. De planerade byggnaderna kommer inte att påverka den hinderfria zon som ska finnas kring flygplatsen och landningsbanorna. Planområdet är utsatt av buller från flygplatsen. Den dimensionerande flygplanstypen för Valhall Park är MD 80, vilket innebär att området för föreliggande plan ligger inom ca db(a). Planen medger kontorslokaler, centrumverksamhet, vård (i anslutning till den gamla sjukstugan) och tillfälligt boende (i anslutning till den pågående hotellverksamheten), se vidare under rubriken Föreslagen bebyggelse på sidan 9. Naturvårdsverkets nya riktvärden (NFS 2008:6) anger inget riktvärde för maximal ljudnivå för kontorsslokaler, men ett riktvärde på 30 db(a) i ekvivalent ljudnivå (FBN). Socialstyrelsen anger i sina allmäna råd (SOFS 2005:6) att buller inomhus, även i sovrum i tillfälligt boende, inte får överstiga 45 db. Riktvärden för ljudnivåer utomhus när det gäller undervisning eller tillfälligt boende redovisas inte av Naturvårdsverket eller Socialstyrelsen. För att skapa goda inomhusmiljöer regleras hela planområdet av 4

5 planbestämmelse som anger att den maximala ljudnivån inomhus skall vara 45 db(a) och att fasaderna ska ljudisoleras enligt Ljudklass B svensk Standard. Se vidare under Störningar på sidan 15. Planen kommer i första hand innebära att fler människor rör sig till, från och i området. Bedömningen är att på kort sikt kan den befintliga utfarten hantera den ökade trafikmängden som planen bedöms medföra. På lång sikt, dvs ett fullt utnyttjande av byggrätterna i de befintliga detaljplanerna för Valhall Park (bollhall, PGS-fabrik och hotell- och konferensanläggning), krävs dock nya tillfarter till parken, förslagsvis en på vardera sida. Ängelholms kommun och Vägverket är i dagsläget överens om den principiella utformningen av trafiken i området. Denna översiktliga planering sker parallellt med detaljplanearbetet inom ramen för planprogrammet/den fördjupade översiktsplanen. Se vidare under Gator och trafik på sidan 13. Parken representerar både natur- och kulturvärden i form av växtlighet, bebyggelse och fornlämningar. Allén och träddungarna inom planområdet har ett stort värde både för området i sig och för parken i stort. Se vidare under Mark och vegetation på sidan 8 samt Friytor (rekreation/naturmiljö) på sidan 12. Valhall Park ligger inom ett område som är rikt på olika typer av fornlämningar. Inom det aktuella planområdet finns två kända fornlämningar, gravhögar. Den ena ligger ostörd inom ett naturområde, ett hundratal meter nordväst om gamla officersmässen, medan den andra omgärdas av Stjernsvärds alle på två sidor och är starkt påverkad av denna närhet. Se vidare under Fornlämningar på sidan 7. Flera av byggnaderna inom planområdet har ett stort kulturhistoriskt värde. Totalt kommer två byggnader att få beteckningen Q, användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Se vidare under Befintlig bebyggelse på sidan 9. För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527) för halterna av kvävedioxid och kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly, ozon och kolmonoxid. Miljökvalitetsnormer Det finns ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna i det aktuella området idag. Planförslaget bedöms inte heller medföra risk för sådana överskridanden. Slutsats Detaljplanen bedöms inte medföra sådan betydande påverkan på hälsa eller miljö, eller med hushållningen av mark, vatten och andra resurser, att en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes 1993 av SGU på uppdrag av Fortifikationsförvaltningen. Planområdet är beläget på en flack höjdrygg som 5

6 utgör en av de större isälvsavlagringarna i Ängelholms kommun. Den består förutom av sand och morän, också av moräninlagringar och är delvis täckt av morän. Berggrunden är meter mäktig, och består av okonsoliderade leror, lerstenar och lerskiffrar i växellagring med sand- och mostenar. Markradon Med bakgrund av tillgängligt material har miljökontoret, Ängelholms kommun, gjort bedömningen att planområdet är ett lågriskområde för markradon. Förorenad mark I samband med flottiljens nedläggning genomförde försvarsmakten en inventering av verksamheter som misstänktes kunna ha förorsakat farliga lämningar. Därefter anlitades Johan Helldén AB för genomgång av objekten, varefter en sammanställning av åtgärdsbehov för specifika objekt gjordes. Ett av de objekt som bedömdes kräva åtgärder är beläget inom planområdet, objekt 135, Fd tandläkarmottagning. Kvicksilverrester har där konstaterats i avloppsrör. Rören är inte i drift och arbetet med att avlägsna dem och omhänderta det farliga avfallet pågår. Natur FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER Landskapsbild Valhall Park ligger på en ädellövskogsbevuxen höjdrygg på den flacka Ängelholmsslätten. Höjdskillnader i detta platta landskap blir mycket tydliga, vilket framförallt märks i områdets norra del. Öster om åsen och skogen ligger flygfältet med tillhörande byggnader. Planområdet ligger i parkens sydvästra del och omgärdas av allén innanför vakten och den vegetationsridå som omger parken. De senaste årens stormar har inneburit stora skador på skogen och på sikt behöver arbetet med att röja skadade träd och återplantera med sikte på att bevara den karaktäristiska parkmiljön, som sätter en tydlig prägel på Valhall Park och som är så tydlig mot det omgivande landskapet. Vegetationen är karaktärsskapande för Valhall Park och målet är att denna karaktär ska bestå. Inom planområdet finns delar av parkens största skogsbestånd. Beståndet består till största delen av ek och bok. Träden är relativt gamla och har vuxit tätt varför kronorna sitter högt. Flera träd har under senare år fallit i stormar. Det finns ett behov av att föryngra skogen. Det bör ske successivt så att inte allt fälls på en gång. Flera bokar och ekar kan stå kvar och ge en skog med stor variation i ålder vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden. 6

7 Området runt Valhall Park är av regionalt intresse för kulturmiljön med sina kulturvärden från olika epoker. Från bronsåldern finns gravhögar och fornminnen. Det skotska farmsystemet under talen kännetecknas av ett antal större gårdar sammanbundna av rätvinkliga vägar kantade av alléer. Det var också då som skogen planterades. Den senaste tydliga historiska epoken är flyggflottiljen, som tillkom under 1940-talet med sina tidstypiska byggnader i park. Det förhistoriska landskapet består av ett stort antal fornlämningar på den långsträckta åsen från Ängelholms vattentorn i öster till Barkåkra-Magnarp i väster. Detta är en del av ett större stråk med gravhögar som i stort sett följer hela Bjärehalvöns kust. Landskapet kännetecknas av bronsålderns gravhögar, och under markytan finns också ett mycket stort antal boplatser från olika förhistoriska tidsperioder. Enstaka stensättningar och rösen representerar järnåldern. Bronsålderns landskap var relativt öppet men med en del skogsridåer och skogsdungar. Gravhögarna är monumentala skapelser, uppförda för att manifestera makt och kontroll över landskapet. Man har ursprungligen kunnat se från gravhög till gravhög och säkert också kunnat se flera gravar från samma hög. Däremot har man inte haft någon samlad överblick över hela det lokala stråket. Istället har gravstråket skapat en mental bild av samhörighet. Fornlämningar Valhall Park ligger inom ett område som är rikt på olika typer av fornlämningar. Inom det aktuella planområdet finns två kända fornlämningar, gravhögar. 7

8 Den ena, RAÄ 138, utgörs av ett förhistoriskt gravröse, beläget knappt 100 meter nordväst om gamla officersmässen. I planförslaget omges graven av naturmark och skyddas av planbestämmelse. Den andra, RAÄ 19, ligger i områdets nordöstra del och omgärdas på två sidor av Stjernsvärds allé. Även här omges gravhögen, på de andra två sidorna, av naturmark och skyddas av planbestämmelse. Båda gravhögarna har sedan Peab Park ABs övertagande rensats från träd och sly, vilket gör att de på ett helt annat sätt visas upp i området. De kommer att slås årligen för att en ängsflora ska kunna utvecklas. Mark och vegetation Valhall Parks skilda ägare och historia speglas i grönskans och byggnadernas skilda karaktär och kvaliteter. De stora träden binder samman rummet, och vegetationen,som skiftar mellan öppet och slutet, bildar en varierad miljö. Vegetationen och dess samspel med bebyggelsen har stor betydelse för områdets karaktär och utseende, och är viktigt att ta tillvara på i utvecklingen av parken. Av särskild vikt är alléträden längs Stjernsvärds allé, som skyddas i detaljplanen. Även på andra platser inom området har skydd införts för bevarande av karaktärsskapande vegetation. Trädridån ut mot landskapet i sydost skall finnas kvar och förstärkas. Den yttre ramen på parken regleras på plankartan som natur på kvartersmark. Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning ifall fastigheten senare bryts upp i flera fastigheter. Avsiktsförklaringen från 2006 fastställer att området skall vara öppet för allmänheten. Den ståtliga blodboken invid slottet, den gamla officersmässen ges även den en skyddsbestämmelse. Boken sägs vara den kvarvarande av två blodbokar, som härstammar från danska bokollon, vilka planterades och sedan följde familjen Langenheims väg, från Lund, via villa Svenbo i Ängelholm, till den bostad de 1896 lät uppföra på gården Valhall. Planförslaget innebär att skogen bevaras och att en gång med högst sex små byggnader ska anläggas mellan slottet och hotellet. Det är viktigt att detta bygge planeras så att ytan där gången ska anläggas används för transporter och ledningsschakter och att vegetationen omkring skyddas. Intrycket av den färdiga anläggningen ska vara att byggnaderna ställts ut i skogen längs gången. Det finns individer, av främst bok, som tål att man öppnar upp kring dem. Dessa bör styra var gången läggs. 8

9 Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Centralt inom planområdet ligger den tidigare officersmässen, slottet, som planeras utgöra ett centralt nav för framtidens Valhall Park. Befintlig bebyggelse inom planområdet finns annars huvudsakligen inom den nordöstra delen, hotellområdet. Hotellverksamheten här pågår och utvecklas. Militärtidens sjukstuga avses bevaras och användas för funktioner, som anknyter till byggnadens förflutna. Tänkbar användning är vårdcentral, eventuellt tillsammans med olika typer av rehabilitering och annan hälsofrämjande verksamhet. Föreslagen bebyggelse Ovan nämnda bostad, här kallad slottet, är den centrala punkten i föreliggande planförslag. Byggnaden ges beteckningen Q, användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, och kommer att ha en central funktion för de verksamheter som föreslås kring den. Efter att ha fungerat som officersmäss under militärtiden, finns i dag en verksamhet som anknyter till den tidigare, som servering festmatsal mm. Denna verksamhet föreslås utvecklas, varför möjlighet att uppföra en tillbyggnad ges. Tillbyggnaden föreslås placeras så undanskymt som möjligt, på byggnadens baksida, i öster. Härigenom löses behovet av ett funktionellt restaurangkök, fungerande logistik, leveranser, hantering av avfall och tillgängligheten till byggnadens andra våning, utan att större ingrepp i den befintliga strukturen krävs. Här medges också att verksamheen kompletteras med en samlingssal/auditorium för större arrangemang. Tillbyggnaden skall utföras i en stram, modern stil, utan utsmyckningar, i huvudsak enligt de intentioner som visas i illustrationen nedan. 9

10 Även garaget, som är samtida med slottet, föreslås få beteckningen Q. Härigenom bevaras byggnadens exteriör, som bedöms ha stort värde för miljön på platsen. Samtidigt ger det möjlighet till olika alternativ, vad gäller användningen, vilket gör det enklare att hitta en användning som ger byggnaden förlängt liv. Den stora blodboken framför slottet och en hängbok vid det gamla garaget är i stort sett vad som återstår av slottets trädgård. Med en central och publik funktion i slottet bör en ny slottsträdgård anläggas med blodboken som ett karaktärsfullt inslag. På ömse sidor om uppfarten till slottet föreslås kontorsbyggnader med en våning söder om uppfarten, två våningar i norr. Byggnaderna kommer på så vis att framhäva slottet, sett från Stjernsvärds allé. Den föreslagna utformningen innebär att de inte konkurrerar med slottet, utan att de i stället förstärker upplevelsen av det, när man närmar sig via den uppfart, som förtydligats för att mera entydigt markera vilken som är huvudinfart till planområdets hjärta. 10

11 Mellan slottet och Stjernsvärds allé i norr, föreslås också kontorsbyggnader i två plan, med en utformning, som volymmässigt anknyter till angränsande byggnader, men som tydligt markerar att de utgör ett senare inslag i miljön. Skogen fortsätter som ett bokbestånd mellan slottet och kasernerna. Bakom slottet planeras en parkering, som anpassas så att grupper av träd kan sparas. Det innebär att gröna ytor sparas i parkeringen och att vissa parkeringsplatser kan anläggas på grus med begränsad schakt för att skydda träden. Cykeluppställning och handikapparkering kan ske i omedelbar anslutning till respektive byggnad. Militärtidens sjukstuga skall bevaras och användas för funktioner, som anknyter till byggnadens förflutna. Förslaget innebär att byggnaden bevaras, skyddas mot förvanskning och att en lägre tillbyggnad tillåts på baksidan, åt nordväst. Även här gäller att en eventuell tillbyggnad tydligt skall underordna sig och ges en utformning, som markerar att det rör sig om ett sentida tillägg. Avsikten är att en vårdcentral skall kunna inrymmas här eller ett alternativt utnyttjande för andra verksamheter med koppling till vård friskvård. Även kontorsverksamhet tillåts. 11

12 Hotellverksamheten inom den nordöstra delen av planområdet får möjlighet till en fortsatt utveckling. In mot parken finns hotellbyggnader i tre våningar och utifrån definieras parkområdet här av trädridån mot det omgivande landskapet. Öster om hotellet är ridån tunn men viktig för att hålla samman parken. Den skyddas i plan och bör förstärkas. Söder om gravhögen står en ekdunge som ska bevaras liksom de två ekar som står i siktlinjen på Stjernsvärds allé vid infarten till hotellet. Vid en bedömning av områdets karaktär har slutsatsen dragits, att denna del av Valhall Park tål förhållandevis stora förändringar. Därför föreslås kompletteringar med ytterligare byggnation för hotell och kontorsändamål med högst tre våningar ut mot landskapet och högst två våningar i närheten av gravhögen vid Stjernsvärds allé. Inom området finns en transformatorstation, som kommer att ligga kvar. Den befintliga tillfarten till området behålls och parkering anordnas dels i anslutning till infarten dels längre västerut. Hotellverksamheten fungerar redan i dag tillsammans med slottet och planförslaget innebär att en genväg för gående skall anordnas genom skogen. Planförslaget innebär att skogen bevaras och att högst sex små byggnader med anknytning till de angränsande verksamheterna får anläggas mellan slottet och hotellet. Det är viktigt att detta bygge planeras så att ytan där gången ska anläggas används för transporter och ledningsschakter och att vegetationen omkring skyddas. Intrycket av den färdiga anläggningen ska vara att byggnaderna ställts ut i skogen längs gången. Det finns individer, av främst bok, som tål att man öppnar upp kring dem. Dessa bör styra var gången läggs. 12

13 Den slutliga dragningen blir beroende av kvalitet och värde hos vegetationen längs gångvägen. Var och en av byggnaderna längs gången får uppta en yta av högst 80 kvm. Byggnaderna skall utföras upphöjda och i huvudsak utformas enligt någon av illustrationerna nedan. Skyddsrum Skyddsrumsområde finns ej inom Ängelholms kommun. Barn och ungdomar De föreslagna verksamheterna inom planområdet riktar sig inte specifikt till barn och/eller ungdomar. Dessa kan ändå utnyttja och delta i verksamheterna på samma villkor som alla andra. Friytor (rekreation/naturmiljö) Stora delar av parken som ingår i planområdet kommer att i huvudsak bevaras som naturmark. Viss skötsel erfordras efter stormarnas framfart, skadade träd bör tas bort och viss föryngring och återplantering måste ske. Stora delar av skogen består av jämnåriga träd och kommer följaktligen att gå ut ungefär samtidigt. Den gångförbindelse, som kommer att anordnas mellan Slottet och hotellområdet, kan ges en extra kvalitet, genom att det ges möjlighet att längs stigen uppföra högst sex små lätta byggnader, lyfta från marken, och med en möjlig användning i samband men verksamheter på Slottet eller i hotellområdet. Gator och trafik Trafiken till Valhall Park har idag sin entré genom vakten vid väg Under F10s verksamhetstid fanns ca 600 anställda och ca 800 värnpliktiga, som alla använde vakten som infart. För att slippa de köer som bildades när många började eller slutade arbetet på samma gång, byggdes den slinga som finns kvar idag. Väg 1710 har också särskilda körfält för vänstersvängande bilar in till och ut från parken. Tunga transporter, bland annat för flygbränsle, gick dels genom vakten och dels på Valhalls Byaväg på den sydöstra kanten av parken. Idag finns också en cykelväg längs väg 1710 som leder mellan Skepparkroken, Valhall Park och Skälderviken med ett kort avbrott in till Ängelholms centrum. Omställningen till civil verksamhet innebär en stor förändring i hur området används. Fler kategorier besökare med fler sorters ärenden kommer att röra sig här i takt med att verksamhet för undervisning, friskvård, kontor och tillverkning byggs ut. De många verksamheterna kopplade till utbildning och unga ställer dessutom extra stora krav på att man kan röra sig säkert till fots och på cykel. Flera trafikutredningar med olika fokus har tagits fram för Valhall Park. De har behandlat trafiken inom och till parken, ett större omland kring parken och även parkeringsfrågorna har utretts. Parallellt med arbetet inom Valhall Park pågår också arbetet med planprogram och fördjupning av översiktsplanen. I samråd med Vägverket arbetar man med en långsiktig lösning som täcker in området från E6an till havet, och från Skälderviken till Björkhagen. En ny väg norr om parken är tänkt som ny huvudkoppling som till viss del kan komma att ersätta väg Två parallella vägar på var sida om parken mellan 1710 och den nya 13

14 vägen norr om parken är planerade, även om det inte i dagsläget går att bestämma exakt var dessa ska gå. Utgångspunkten för trafiken inne i parken utgår från det militära vägsystemet, med anpassningar efter dagens behov. Det är viktigt att trafikytorna på ett naturligt sätt smälter in i parken, och miljön ska inte inbjuda till högre hastigheter än 30 km/h. Arbetsskiss på det övergripande trafiksystemet kring Valhall Park, med två nya entréer. Bild: Traviken AB. Föreliggande plan innebär att trafiken till och från parken ökar ytterligare. Som konstaterades i för hotell- och konferensplanen, når vakten med full utbyggnad enligt de fyra detaljplanerna för bollhall, PGS-fabrik, hotell- och konferensanläggning sin fulla kapacitet. Det innebär att tillskottet av trafik från campusplanen tillsammans med slottet och hotellområdet vid full utbyggnad - gör att vakten inte längre har kapacitet för trafiken. Vad som måste betonas är att projektet för bollhallen är vilande och att PGS-fabriken byggs ut i långsammare takt än vad som från början var tänkt. Dessutom är trafikberäkningarna för skolområdet gjorda efter den maximala utbyggnad som detaljplanen medger, vilket ligger flera år framåt i tiden. Det innebär att det i realiteten i dagsläget inte finns några kapacitetsbekymmer för vakten. Föreliggande plan måste trots det lösa kapaciteten i vakten, och för att inte låsa markanvändningen på någon sida om parken innan planeringen i samband fördjupad översiktsplan för Barkåkra kommit längre, är det lämpligt att Valhalls byaväg sydöst om parken återigen används för viss trafik, främst mot de nedre delarna av parken. Det skulle innebära en enkel lösning i väntan på att de mer långsiktiga planerna faller på plats. 14

15 En trafikutredning gjord i november 2008 tar sin utgångspunkt i beräkningar, dels manuella och dels maskinella, som visar att i mitten av september uppgår kapaciteten i vakten i den mest belastade körriktiningen under maxtimmen till 31%. Det finns således goda marginaler kvar. Gatorna inom området planläggs som kvartersmark, men med planbestämmelser säkras att marken skall vara tillgänglig för allmän trafik. Avsiktsförklaringen från 2006 fastställer att området skall vara öppet för allmänheten. Kollektivtrafik Busslinjerna 2 (stadsbuss Ängelholm - Skälderviken) och 513 (regionbuss Ängelholm Båstad) trafikerar Valhall Park, var och en av linjerna i halvtimmestrafik. Valhall Park är således väl försörjt med kollektiv trafik. Planförslaget utformas så att bussar får möjlighet att vända inne i parken, ungefär vid korsningen mellan Stjernsvärds allé och Kelliehousevägen. Här ges också möjlighet att uppföra en enkel byggnad för väntande resenärer. Parkering, utfarter, varumottagning Parkering för de tillkommande verksamheterna förläggs i nära anslutning till respektive byggrätt, men omges av grönska för att intrycket av hus i park skall bevaras. Slottet får en ny tillfart på baksidan för leveranser, medan infarten från Stjernsvärds allé rätas upp, så att man anländer direkt till huvudentrén. Störningar Planområdet störs av buller från flygplatsen, som är av riksintresse för kommunikationer flyg (flygbuller max 70 db(a)). Teknisk försörjning Som ett tidigare militärt område har Valhall Park speciella förutsättningar för sitt ledningsnät, då även ledningarna var i militär ägo. Ledningarna är också många gånger dragna på sedvanligt militärt vis kortaste och rakaste vägen. Anslutningspunkter finns för fjärrvärme, v/a och el, liksom för telekommunikationer. Resten av ledningsnätet ägs tills vidare av Peab Park AB. Principen för u-områden för ledningar är att u-områden läggs där ledningarna tillhör någon annan än Peab Park AB. I övriga fall är det Peab Parks ansvar att ledningar förblir intakta. Ledningarna i huvudnätet för parken och som ligger inom byggrätter på plankartan är markerade på denna. När byggrätterna tas i anspråk innebär det också en flytt av de befintliga ledningarna. Vatten och avlopp En VA-utredning för Valhall Park är utförd av Markplan I Eriksson AB på uppdrag av Peab Park AB september Den visar i stora drag på att befintligt ledningssystem täcker dagens behov men att man i samband med nyexploatering successivt kompletterar och renoverar detta. Samförläggning av nya ledningsstråk bör lokaliseras till planerad köryta eller grönyta med beaktande av befintliga ledningssystem. 15

16 Vattenförsörjningen sker idag via en provisorisk överkoppling till F10s gamla vattenverk, genom avtal. En ny servisledning med anslutning till den planerade vattenledningen vid väg 1710 bör utföras. Ledningsnätet inom Valhall Park är från mitten av 1940-talet och bedöms av Peab Park AB vara i gott skick. Spillvattenledningarna har ungefär samma utbyggnad som vattenledningsnätet, och ansluter till kommunens VA-nät i öster i höjd med Kägleån. I samband med nyexploatering bör nya ledningsstråk lokaliseras till planerade körytor med de befintliga ledningssystemen i beaktande. Samtida mätningar av vatten och spillvatten visar på ett spillvattenflöde betydligt högre än vattenförbrukningen. Detta antas bero på att ledningarna på det lägre belägna flygplatsområdet ligger under grundvattenytan så att inläckage har skett. Dagvatten Befintligt dagvattensystem i Valhall Park är till största del ett självfallssytem med endast en mindre mängd dagvatten som pumpas via pumpstation vid byggnad 116. Dagvattnet leds dels till Kägle å i öster via en nybyggd ledning, och dels via en äldre ledning till Rösjöholmsån längs väg Idag fungerar dagvattnet tillfredsställande, men tillkommande exploatering innebär att dagvattnet måste omhändertas lokalt, förslagsvis genom infiltration och med erforderliga fördröjningsmagasin i befintligt ledningsnät. Fördröjningsmagasinen kan utformas både som underjordiska magasin eller som öppna dammar, vilket det planeras för i ett framtida grönstråk i områdets mitt. Dagvattensystemet bör dimensioneras för 10-års regn. I samma sträckning som såväl vatten- som spillvattenledningar går finns också huvudledning för dagvattnet Dagvattenlösningen för föreliggande plan är att dagvattnet omhändertas och utjämnas lokalt inom området, enligt principerna i tidigare dagvattenutredningar. Värme Planområdet är anslutet till fjärrvärme inom Valhall Parks interna system. El Transformatorstationen i anslutning till hotellområdet förutsätts ligga kvar. Avfall Inom Valhall Park finns flera återvinningsstationer och miljöhus samt även omhändertagande av restavfall. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Huvudmannaskap Föreliggande detaljplan reglerar ingen allmän plats. 16

17

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Samråd 2014-09-03 till 2014-10-01

Planbeskrivning Samråd 2014-09-03 till 2014-10-01 Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun Planbeskrivning Samråd 2014-09-03 till 2014-10-01 Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp MAGNARPS BYAVÄG

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT UTSTÄLLNINGSHANDLING 2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Upprättat

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planbeskrivning Samråd 2014-04-08 till 2014-05-06

Planbeskrivning Samråd 2014-04-08 till 2014-05-06 , Munka Ljungby Ängelholms kommun Planbeskrivning Samråd 2014-04-08 till 2014-05-06 Svenstorp Hjärnarp Vejbystrand Magnarp Barkåkra Munka Ljungby Ängelholm Höja Strövelstorp gen vä nga ellju n så rk la

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition Dnr 0212/05 Samrådshandling 2013-05-16 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition i Jörlanda Stenungsunds kommun Västra Götalands län DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Planbeskrivning Granskning 2014-09-29 till 2014-10-27

Planbeskrivning Granskning 2014-09-29 till 2014-10-27 , Munka Ljungby Ängelholms kommun Planbeskrivning Granskning 2014-09-29 till 2014-10-27 Diarienummer 13-0118 gen vä nga ellju n så rk la Ö Gam lm o öh sj s Rö Planområde Munka Ljungby kyrka 2 Ljunggårds

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer