DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 Diarienummer UTSTÄLLNINGSHANDLING UTSTÄLLNING T O M DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN Dolkvägen Skålgropsvägen Kelliehousevägen Drakenvägen Valhall Park Stjernsvärds allé VALHALL 4:8 S:1 6:45 S 6:19 6:46 ÖP PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING

2 PLANBESKRIVNING FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Valhall Park är beläget ca 4,5 km från Ängelholms centrum och ca 1 km från Skäldervikens strand. Sedan 1940-talet har området haft militär verksamhet genom flygflottiljen F10, som lades ner i årsskiftet 2002/2003. Valhall Park överläts då åt Vasallen AB, innan Peab Park AB övertog hela området den 1 april Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till om- och tillbyggnad av befintliga byggnader, att medge ett utnyttjande för icke militära ändamål samt för nyexploatering. Inom planområdet planeras för hotellverksamhet och därmed samhöriga komplementverksamheter, kontorsverksamhet samt verksamhet knuten till hälsa och friskvård. Parallellt med detaljplanearbetet pågår arbetet med Valhall Park som helhet, med utredningar och rapporter kring trafik och parkering, kulturvärden, landskapsoch naturvärden samt med v/a-frågan. Kommunen arbetar dessutom med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området kring Skälderviken, Valhall Park och flygplatsen; Barkåkra. HANDLINGAR Planhandlingarna består under utställningstiden av följande: denna planhandling illustrationsplan detaljplanekarta med planbestämmelse, skala 1:1000 genomförandebeskrivning samrådsredogörelse kulturhistorisk rapport (ej bilagd) fastighetsförteckning (ej bilagd) PLANFÖRFARANDE Detaljplanen för del av Barkåkra 50:3 (Slottet Valhall Park) handläggs med normalt planförfarande. ÖP PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING 2

3 TIDPLAN Planprogram samråd 4 kvartalet 2005 Detaljplan samråd 2 kvartalet 2009 Detaljplan utställning 4 kvartalet 2009 Antagande 2 kvartalet 2010 Laga kraft 2 kvartalet 2010 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Avvägningen mot 3, 4 och 5 kap Miljöbalken är gjord i ÖP 2004, där området pekas ut för Planerade särskilda områden för service och verksamhetskvarter. Konsekvenserna av planen förväntas ej ge upphov till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. PLANDATA Planområdet är beläget i sydöstra delen av Valhall Park, ca 4,5 km norr om Ängelholms centrum, utmed väg Området ägs i sin helhet av Peab Park AB och omfattar ca 12 ha. Översiktsplan TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är området utpekat som Planerade särskilda områden för service och verksamhetskvarter. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för området kring Valhall Park och flygplatsområdet. Ett samrådsförslag förväntas vara klart under hösten Detaljplaner Området är inte tidigare detaljplanelagt på grund av sin tidigare militära funktion. För att påskynda etableringen av civil verksamhet inom området har en del befintliga byggnader redan tagits i anspråk och även nybyggnad, som komplettering av befintliga verksamheter, har förekommit. I dessa fall har tillstånd hanterats direkt som bygglov, med detaljplaneprogrammet och översiktsplanen som grund. Planområdet gränsar i nordost till en detaljplan för Del av Barkåkra 50:3 (Hotell och konferens) Valhall Park, antagen av byggnadsnämnden i Ängelholm i mars Planen är överklagad. I nordväst gränsar planområdet till en detaljplan för Del av Barkåkra 50:3 (Campus Valhall Park), som antogs av Ängelholms kommunfullmäktige den 25 maj Detaljplaneprogram Detaljplaneprogrammet för Valhall Park var föremål för samråd under hösten Programmet omfattar hela Valhall Park, det tidigare F10-området. Sedan dess har Peab Park AB övertagit området. Sammanfattningsvis visar programmet 3

4 på kultur- och naturvärden i området, som har historiska kopplingar till såväl bronsåldern, 1700-talets farmlandskap som till modernt militärflyg. Parken har ett vägnät och teknisk försörjning som i huvudsak fungerar väl. Programmet pekar också på en balans mellan utveckling och bevarande. Föreliggande plan omfattar ett område i den sydöstra delen av parken. I planprogrammet beskrivs området som dominerat av den centrala, öppna parken och den kraftiga bokskogen. Där finns också bland annat den tidigare officersmässen Valhall, i fonden av ett gräsfält ned mot Skellarhögen, samt sjukstugan, hotell och de tidigare officersbostäderna. Denna detaljplan kommer att slå vakt om de kulturhistoriska värden som finns i området och samtidigt möjliggöra nyexploatering. Riksintressen Området berörs av riksintresse för kommunikationer flyg (flygbuller max 70 db(a)). Kommunens inställning är att riksintresset inte får påverkas negativt av planen, vilket föreliggande plan inte heller bedöms göra. Det hinderfria område som berörs av start och landning påverkas inte. Förordnanden Området ingår i samrådsområde för försvarsmakten. Det ingår också i ett område utpekat som regionalt kulturmiljöintresse av Länsstyrelsen. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i 5 kap 18 PBL eller 6 kap 11 MB, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till MKBförordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. Konsekvenserna av planförslaget redovisas i planbeskrivningen. De väsentligaste frågorna för denna plan rör flygbuller, samt trafik- och kulturfrågor. Sammanfattning av konsekvenser Planområdet ligger 1 kilometer från landningsbanan på Ängelholm Helsingborgs Airport. De planerade byggnaderna kommer inte att påverka den hinderfria zon som ska finnas kring flygplatsen och landningsbanorna. Planområdet är utsatt av buller från flygplatsen. Den dimensionerande flygplanstypen för Valhall Park är MD 80, vilket innebär att området för föreliggande plan ligger inom ca db(a). Planen medger kontorslokaler, centrumverksamhet, vård (i anslutning till den gamla sjukstugan) och tillfälligt boende (i anslutning till den pågående hotellverksamheten), se vidare under rubriken Föreslagen bebyggelse på sidan 9. Naturvårdsverkets nya riktvärden (NFS 2008:6) anger inget riktvärde för maximal ljudnivå för kontorsslokaler, men ett riktvärde på 30 db(a) i ekvivalent ljudnivå (FBN). Socialstyrelsen anger i sina allmäna råd (SOFS 2005:6) att buller inomhus, även i sovrum i tillfälligt boende, inte får överstiga 45 db. Riktvärden för ljudnivåer utomhus när det gäller undervisning eller tillfälligt boende redovisas inte av Naturvårdsverket eller Socialstyrelsen. För att skapa goda inomhusmiljöer regleras hela planområdet av 4

5 planbestämmelse som anger att den maximala ljudnivån inomhus skall vara 45 db(a) och att fasaderna ska ljudisoleras enligt Ljudklass B svensk Standard. Se vidare under Störningar på sidan 15. Planen kommer i första hand innebära att fler människor rör sig till, från och i området. Bedömningen är att på kort sikt kan den befintliga utfarten hantera den ökade trafikmängden som planen bedöms medföra. På lång sikt, dvs ett fullt utnyttjande av byggrätterna i de befintliga detaljplanerna för Valhall Park (bollhall, PGS-fabrik och hotell- och konferensanläggning), krävs dock nya tillfarter till parken, förslagsvis en på vardera sida. Ängelholms kommun och Vägverket är i dagsläget överens om den principiella utformningen av trafiken i området. Denna översiktliga planering sker parallellt med detaljplanearbetet inom ramen för planprogrammet/den fördjupade översiktsplanen. Se vidare under Gator och trafik på sidan 13. Parken representerar både natur- och kulturvärden i form av växtlighet, bebyggelse och fornlämningar. Allén och träddungarna inom planområdet har ett stort värde både för området i sig och för parken i stort. Se vidare under Mark och vegetation på sidan 8 samt Friytor (rekreation/naturmiljö) på sidan 12. Valhall Park ligger inom ett område som är rikt på olika typer av fornlämningar. Inom det aktuella planområdet finns två kända fornlämningar, gravhögar. Den ena ligger ostörd inom ett naturområde, ett hundratal meter nordväst om gamla officersmässen, medan den andra omgärdas av Stjernsvärds alle på två sidor och är starkt påverkad av denna närhet. Se vidare under Fornlämningar på sidan 7. Flera av byggnaderna inom planområdet har ett stort kulturhistoriskt värde. Totalt kommer två byggnader att få beteckningen Q, användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Se vidare under Befintlig bebyggelse på sidan 9. För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527) för halterna av kvävedioxid och kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly, ozon och kolmonoxid. Miljökvalitetsnormer Det finns ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna i det aktuella området idag. Planförslaget bedöms inte heller medföra risk för sådana överskridanden. Slutsats Detaljplanen bedöms inte medföra sådan betydande påverkan på hälsa eller miljö, eller med hushållningen av mark, vatten och andra resurser, att en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes 1993 av SGU på uppdrag av Fortifikationsförvaltningen. Planområdet är beläget på en flack höjdrygg som 5

6 utgör en av de större isälvsavlagringarna i Ängelholms kommun. Den består förutom av sand och morän, också av moräninlagringar och är delvis täckt av morän. Berggrunden är meter mäktig, och består av okonsoliderade leror, lerstenar och lerskiffrar i växellagring med sand- och mostenar. Markradon Med bakgrund av tillgängligt material har miljökontoret, Ängelholms kommun, gjort bedömningen att planområdet är ett lågriskområde för markradon. Förorenad mark I samband med flottiljens nedläggning genomförde försvarsmakten en inventering av verksamheter som misstänktes kunna ha förorsakat farliga lämningar. Därefter anlitades Johan Helldén AB för genomgång av objekten, varefter en sammanställning av åtgärdsbehov för specifika objekt gjordes. Ett av de objekt som bedömdes kräva åtgärder är beläget inom planområdet, objekt 135, Fd tandläkarmottagning. Kvicksilverrester har där konstaterats i avloppsrör. Rören är inte i drift och arbetet med att avlägsna dem och omhänderta det farliga avfallet pågår. Natur FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER Landskapsbild Valhall Park ligger på en ädellövskogsbevuxen höjdrygg på den flacka Ängelholmsslätten. Höjdskillnader i detta platta landskap blir mycket tydliga, vilket framförallt märks i områdets norra del. Öster om åsen och skogen ligger flygfältet med tillhörande byggnader. Planområdet ligger i parkens sydvästra del och omgärdas av allén innanför vakten och den vegetationsridå som omger parken. De senaste årens stormar har inneburit stora skador på skogen och på sikt behöver arbetet med att röja skadade träd och återplantera med sikte på att bevara den karaktäristiska parkmiljön, som sätter en tydlig prägel på Valhall Park och som är så tydlig mot det omgivande landskapet. Vegetationen är karaktärsskapande för Valhall Park och målet är att denna karaktär ska bestå. Inom planområdet finns delar av parkens största skogsbestånd. Beståndet består till största delen av ek och bok. Träden är relativt gamla och har vuxit tätt varför kronorna sitter högt. Flera träd har under senare år fallit i stormar. Det finns ett behov av att föryngra skogen. Det bör ske successivt så att inte allt fälls på en gång. Flera bokar och ekar kan stå kvar och ge en skog med stor variation i ålder vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden. 6

7 Området runt Valhall Park är av regionalt intresse för kulturmiljön med sina kulturvärden från olika epoker. Från bronsåldern finns gravhögar och fornminnen. Det skotska farmsystemet under talen kännetecknas av ett antal större gårdar sammanbundna av rätvinkliga vägar kantade av alléer. Det var också då som skogen planterades. Den senaste tydliga historiska epoken är flyggflottiljen, som tillkom under 1940-talet med sina tidstypiska byggnader i park. Det förhistoriska landskapet består av ett stort antal fornlämningar på den långsträckta åsen från Ängelholms vattentorn i öster till Barkåkra-Magnarp i väster. Detta är en del av ett större stråk med gravhögar som i stort sett följer hela Bjärehalvöns kust. Landskapet kännetecknas av bronsålderns gravhögar, och under markytan finns också ett mycket stort antal boplatser från olika förhistoriska tidsperioder. Enstaka stensättningar och rösen representerar järnåldern. Bronsålderns landskap var relativt öppet men med en del skogsridåer och skogsdungar. Gravhögarna är monumentala skapelser, uppförda för att manifestera makt och kontroll över landskapet. Man har ursprungligen kunnat se från gravhög till gravhög och säkert också kunnat se flera gravar från samma hög. Däremot har man inte haft någon samlad överblick över hela det lokala stråket. Istället har gravstråket skapat en mental bild av samhörighet. Fornlämningar Valhall Park ligger inom ett område som är rikt på olika typer av fornlämningar. Inom det aktuella planområdet finns två kända fornlämningar, gravhögar. 7

8 Den ena, RAÄ 138, utgörs av ett förhistoriskt gravröse, beläget knappt 100 meter nordväst om gamla officersmässen. I planförslaget omges graven av naturmark och skyddas av planbestämmelse. Den andra, RAÄ 19, ligger i områdets nordöstra del och omgärdas på två sidor av Stjernsvärds allé. Även här omges gravhögen, på de andra två sidorna, av naturmark och skyddas av planbestämmelse. Båda gravhögarna har sedan Peab Park ABs övertagande rensats från träd och sly, vilket gör att de på ett helt annat sätt visas upp i området. De kommer att slås årligen för att en ängsflora ska kunna utvecklas. Mark och vegetation Valhall Parks skilda ägare och historia speglas i grönskans och byggnadernas skilda karaktär och kvaliteter. De stora träden binder samman rummet, och vegetationen,som skiftar mellan öppet och slutet, bildar en varierad miljö. Vegetationen och dess samspel med bebyggelsen har stor betydelse för områdets karaktär och utseende, och är viktigt att ta tillvara på i utvecklingen av parken. Av särskild vikt är alléträden längs Stjernsvärds allé, som skyddas i detaljplanen. Även på andra platser inom området har skydd införts för bevarande av karaktärsskapande vegetation. Trädridån ut mot landskapet i sydost skall finnas kvar och förstärkas. Den yttre ramen på parken regleras på plankartan som natur på kvartersmark. Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning ifall fastigheten senare bryts upp i flera fastigheter. Avsiktsförklaringen från 2006 fastställer att området skall vara öppet för allmänheten. Den ståtliga blodboken invid slottet, den gamla officersmässen ges även den en skyddsbestämmelse. Boken sägs vara den kvarvarande av två blodbokar, som härstammar från danska bokollon, vilka planterades och sedan följde familjen Langenheims väg, från Lund, via villa Svenbo i Ängelholm, till den bostad de 1896 lät uppföra på gården Valhall. Planförslaget innebär att skogen bevaras och att en gång med högst sex små byggnader ska anläggas mellan slottet och hotellet. Det är viktigt att detta bygge planeras så att ytan där gången ska anläggas används för transporter och ledningsschakter och att vegetationen omkring skyddas. Intrycket av den färdiga anläggningen ska vara att byggnaderna ställts ut i skogen längs gången. Det finns individer, av främst bok, som tål att man öppnar upp kring dem. Dessa bör styra var gången läggs. 8

9 Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Centralt inom planområdet ligger den tidigare officersmässen, slottet, som planeras utgöra ett centralt nav för framtidens Valhall Park. Befintlig bebyggelse inom planområdet finns annars huvudsakligen inom den nordöstra delen, hotellområdet. Hotellverksamheten här pågår och utvecklas. Militärtidens sjukstuga avses bevaras och användas för funktioner, som anknyter till byggnadens förflutna. Tänkbar användning är vårdcentral, eventuellt tillsammans med olika typer av rehabilitering och annan hälsofrämjande verksamhet. Föreslagen bebyggelse Ovan nämnda bostad, här kallad slottet, är den centrala punkten i föreliggande planförslag. Byggnaden ges beteckningen Q, användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, och kommer att ha en central funktion för de verksamheter som föreslås kring den. Efter att ha fungerat som officersmäss under militärtiden, finns i dag en verksamhet som anknyter till den tidigare, som servering festmatsal mm. Denna verksamhet föreslås utvecklas, varför möjlighet att uppföra en tillbyggnad ges. Tillbyggnaden föreslås placeras så undanskymt som möjligt, på byggnadens baksida, i öster. Härigenom löses behovet av ett funktionellt restaurangkök, fungerande logistik, leveranser, hantering av avfall och tillgängligheten till byggnadens andra våning, utan att större ingrepp i den befintliga strukturen krävs. Här medges också att verksamheen kompletteras med en samlingssal/auditorium för större arrangemang. Tillbyggnaden skall utföras i en stram, modern stil, utan utsmyckningar, i huvudsak enligt de intentioner som visas i illustrationen nedan. 9

10 Även garaget, som är samtida med slottet, föreslås få beteckningen Q. Härigenom bevaras byggnadens exteriör, som bedöms ha stort värde för miljön på platsen. Samtidigt ger det möjlighet till olika alternativ, vad gäller användningen, vilket gör det enklare att hitta en användning som ger byggnaden förlängt liv. Den stora blodboken framför slottet och en hängbok vid det gamla garaget är i stort sett vad som återstår av slottets trädgård. Med en central och publik funktion i slottet bör en ny slottsträdgård anläggas med blodboken som ett karaktärsfullt inslag. På ömse sidor om uppfarten till slottet föreslås kontorsbyggnader med en våning söder om uppfarten, två våningar i norr. Byggnaderna kommer på så vis att framhäva slottet, sett från Stjernsvärds allé. Den föreslagna utformningen innebär att de inte konkurrerar med slottet, utan att de i stället förstärker upplevelsen av det, när man närmar sig via den uppfart, som förtydligats för att mera entydigt markera vilken som är huvudinfart till planområdets hjärta. 10

11 Mellan slottet och Stjernsvärds allé i norr, föreslås också kontorsbyggnader i två plan, med en utformning, som volymmässigt anknyter till angränsande byggnader, men som tydligt markerar att de utgör ett senare inslag i miljön. Skogen fortsätter som ett bokbestånd mellan slottet och kasernerna. Bakom slottet planeras en parkering, som anpassas så att grupper av träd kan sparas. Det innebär att gröna ytor sparas i parkeringen och att vissa parkeringsplatser kan anläggas på grus med begränsad schakt för att skydda träden. Cykeluppställning och handikapparkering kan ske i omedelbar anslutning till respektive byggnad. Militärtidens sjukstuga skall bevaras och användas för funktioner, som anknyter till byggnadens förflutna. Förslaget innebär att byggnaden bevaras, skyddas mot förvanskning och att en lägre tillbyggnad tillåts på baksidan, åt nordväst. Även här gäller att en eventuell tillbyggnad tydligt skall underordna sig och ges en utformning, som markerar att det rör sig om ett sentida tillägg. Avsikten är att en vårdcentral skall kunna inrymmas här eller ett alternativt utnyttjande för andra verksamheter med koppling till vård friskvård. Även kontorsverksamhet tillåts. 11

12 Hotellverksamheten inom den nordöstra delen av planområdet får möjlighet till en fortsatt utveckling. In mot parken finns hotellbyggnader i tre våningar och utifrån definieras parkområdet här av trädridån mot det omgivande landskapet. Öster om hotellet är ridån tunn men viktig för att hålla samman parken. Den skyddas i plan och bör förstärkas. Söder om gravhögen står en ekdunge som ska bevaras liksom de två ekar som står i siktlinjen på Stjernsvärds allé vid infarten till hotellet. Vid en bedömning av områdets karaktär har slutsatsen dragits, att denna del av Valhall Park tål förhållandevis stora förändringar. Därför föreslås kompletteringar med ytterligare byggnation för hotell och kontorsändamål med högst tre våningar ut mot landskapet och högst två våningar i närheten av gravhögen vid Stjernsvärds allé. Inom området finns en transformatorstation, som kommer att ligga kvar. Den befintliga tillfarten till området behålls och parkering anordnas dels i anslutning till infarten dels längre västerut. Hotellverksamheten fungerar redan i dag tillsammans med slottet och planförslaget innebär att en genväg för gående skall anordnas genom skogen. Planförslaget innebär att skogen bevaras och att högst sex små byggnader med anknytning till de angränsande verksamheterna får anläggas mellan slottet och hotellet. Det är viktigt att detta bygge planeras så att ytan där gången ska anläggas används för transporter och ledningsschakter och att vegetationen omkring skyddas. Intrycket av den färdiga anläggningen ska vara att byggnaderna ställts ut i skogen längs gången. Det finns individer, av främst bok, som tål att man öppnar upp kring dem. Dessa bör styra var gången läggs. 12

13 Den slutliga dragningen blir beroende av kvalitet och värde hos vegetationen längs gångvägen. Var och en av byggnaderna längs gången får uppta en yta av högst 80 kvm. Byggnaderna skall utföras upphöjda och i huvudsak utformas enligt någon av illustrationerna nedan. Skyddsrum Skyddsrumsområde finns ej inom Ängelholms kommun. Barn och ungdomar De föreslagna verksamheterna inom planområdet riktar sig inte specifikt till barn och/eller ungdomar. Dessa kan ändå utnyttja och delta i verksamheterna på samma villkor som alla andra. Friytor (rekreation/naturmiljö) Stora delar av parken som ingår i planområdet kommer att i huvudsak bevaras som naturmark. Viss skötsel erfordras efter stormarnas framfart, skadade träd bör tas bort och viss föryngring och återplantering måste ske. Stora delar av skogen består av jämnåriga träd och kommer följaktligen att gå ut ungefär samtidigt. Den gångförbindelse, som kommer att anordnas mellan Slottet och hotellområdet, kan ges en extra kvalitet, genom att det ges möjlighet att längs stigen uppföra högst sex små lätta byggnader, lyfta från marken, och med en möjlig användning i samband men verksamheter på Slottet eller i hotellområdet. Gator och trafik Trafiken till Valhall Park har idag sin entré genom vakten vid väg Under F10s verksamhetstid fanns ca 600 anställda och ca 800 värnpliktiga, som alla använde vakten som infart. För att slippa de köer som bildades när många började eller slutade arbetet på samma gång, byggdes den slinga som finns kvar idag. Väg 1710 har också särskilda körfält för vänstersvängande bilar in till och ut från parken. Tunga transporter, bland annat för flygbränsle, gick dels genom vakten och dels på Valhalls Byaväg på den sydöstra kanten av parken. Idag finns också en cykelväg längs väg 1710 som leder mellan Skepparkroken, Valhall Park och Skälderviken med ett kort avbrott in till Ängelholms centrum. Omställningen till civil verksamhet innebär en stor förändring i hur området används. Fler kategorier besökare med fler sorters ärenden kommer att röra sig här i takt med att verksamhet för undervisning, friskvård, kontor och tillverkning byggs ut. De många verksamheterna kopplade till utbildning och unga ställer dessutom extra stora krav på att man kan röra sig säkert till fots och på cykel. Flera trafikutredningar med olika fokus har tagits fram för Valhall Park. De har behandlat trafiken inom och till parken, ett större omland kring parken och även parkeringsfrågorna har utretts. Parallellt med arbetet inom Valhall Park pågår också arbetet med planprogram och fördjupning av översiktsplanen. I samråd med Vägverket arbetar man med en långsiktig lösning som täcker in området från E6an till havet, och från Skälderviken till Björkhagen. En ny väg norr om parken är tänkt som ny huvudkoppling som till viss del kan komma att ersätta väg Två parallella vägar på var sida om parken mellan 1710 och den nya 13

14 vägen norr om parken är planerade, även om det inte i dagsläget går att bestämma exakt var dessa ska gå. Utgångspunkten för trafiken inne i parken utgår från det militära vägsystemet, med anpassningar efter dagens behov. Det är viktigt att trafikytorna på ett naturligt sätt smälter in i parken, och miljön ska inte inbjuda till högre hastigheter än 30 km/h. Arbetsskiss på det övergripande trafiksystemet kring Valhall Park, med två nya entréer. Bild: Traviken AB. Föreliggande plan innebär att trafiken till och från parken ökar ytterligare. Som konstaterades i för hotell- och konferensplanen, når vakten med full utbyggnad enligt de fyra detaljplanerna för bollhall, PGS-fabrik, hotell- och konferensanläggning sin fulla kapacitet. Det innebär att tillskottet av trafik från campusplanen tillsammans med slottet och hotellområdet vid full utbyggnad - gör att vakten inte längre har kapacitet för trafiken. Vad som måste betonas är att projektet för bollhallen är vilande och att PGS-fabriken byggs ut i långsammare takt än vad som från början var tänkt. Dessutom är trafikberäkningarna för skolområdet gjorda efter den maximala utbyggnad som detaljplanen medger, vilket ligger flera år framåt i tiden. Det innebär att det i realiteten i dagsläget inte finns några kapacitetsbekymmer för vakten. Föreliggande plan måste trots det lösa kapaciteten i vakten, och för att inte låsa markanvändningen på någon sida om parken innan planeringen i samband fördjupad översiktsplan för Barkåkra kommit längre, är det lämpligt att Valhalls byaväg sydöst om parken återigen används för viss trafik, främst mot de nedre delarna av parken. Det skulle innebära en enkel lösning i väntan på att de mer långsiktiga planerna faller på plats. 14

15 En trafikutredning gjord i november 2008 tar sin utgångspunkt i beräkningar, dels manuella och dels maskinella, som visar att i mitten av september uppgår kapaciteten i vakten i den mest belastade körriktiningen under maxtimmen till 31%. Det finns således goda marginaler kvar. Gatorna inom området planläggs som kvartersmark, men med planbestämmelser säkras att marken skall vara tillgänglig för allmän trafik. Avsiktsförklaringen från 2006 fastställer att området skall vara öppet för allmänheten. Kollektivtrafik Busslinjerna 2 (stadsbuss Ängelholm - Skälderviken) och 513 (regionbuss Ängelholm Båstad) trafikerar Valhall Park, var och en av linjerna i halvtimmestrafik. Valhall Park är således väl försörjt med kollektiv trafik. Planförslaget utformas så att bussar får möjlighet att vända inne i parken, ungefär vid korsningen mellan Stjernsvärds allé och Kelliehousevägen. Här ges också möjlighet att uppföra en enkel byggnad för väntande resenärer. Parkering, utfarter, varumottagning Parkering för de tillkommande verksamheterna förläggs i nära anslutning till respektive byggrätt, men omges av grönska för att intrycket av hus i park skall bevaras. Slottet får en ny tillfart på baksidan för leveranser, medan infarten från Stjernsvärds allé rätas upp, så att man anländer direkt till huvudentrén. Störningar Planområdet störs av buller från flygplatsen, som är av riksintresse för kommunikationer flyg (flygbuller max 70 db(a)). Teknisk försörjning Som ett tidigare militärt område har Valhall Park speciella förutsättningar för sitt ledningsnät, då även ledningarna var i militär ägo. Ledningarna är också många gånger dragna på sedvanligt militärt vis kortaste och rakaste vägen. Anslutningspunkter finns för fjärrvärme, v/a och el, liksom för telekommunikationer. Resten av ledningsnätet ägs tills vidare av Peab Park AB. Principen för u-områden för ledningar är att u-områden läggs där ledningarna tillhör någon annan än Peab Park AB. I övriga fall är det Peab Parks ansvar att ledningar förblir intakta. Ledningarna i huvudnätet för parken och som ligger inom byggrätter på plankartan är markerade på denna. När byggrätterna tas i anspråk innebär det också en flytt av de befintliga ledningarna. Vatten och avlopp En VA-utredning för Valhall Park är utförd av Markplan I Eriksson AB på uppdrag av Peab Park AB september Den visar i stora drag på att befintligt ledningssystem täcker dagens behov men att man i samband med nyexploatering successivt kompletterar och renoverar detta. Samförläggning av nya ledningsstråk bör lokaliseras till planerad köryta eller grönyta med beaktande av befintliga ledningssystem. 15

16 Vattenförsörjningen sker idag via en provisorisk överkoppling till F10s gamla vattenverk, genom avtal. En ny servisledning med anslutning till den planerade vattenledningen vid väg 1710 bör utföras. Ledningsnätet inom Valhall Park är från mitten av 1940-talet och bedöms av Peab Park AB vara i gott skick. Spillvattenledningarna har ungefär samma utbyggnad som vattenledningsnätet, och ansluter till kommunens VA-nät i öster i höjd med Kägleån. I samband med nyexploatering bör nya ledningsstråk lokaliseras till planerade körytor med de befintliga ledningssystemen i beaktande. Samtida mätningar av vatten och spillvatten visar på ett spillvattenflöde betydligt högre än vattenförbrukningen. Detta antas bero på att ledningarna på det lägre belägna flygplatsområdet ligger under grundvattenytan så att inläckage har skett. Dagvatten Befintligt dagvattensystem i Valhall Park är till största del ett självfallssytem med endast en mindre mängd dagvatten som pumpas via pumpstation vid byggnad 116. Dagvattnet leds dels till Kägle å i öster via en nybyggd ledning, och dels via en äldre ledning till Rösjöholmsån längs väg Idag fungerar dagvattnet tillfredsställande, men tillkommande exploatering innebär att dagvattnet måste omhändertas lokalt, förslagsvis genom infiltration och med erforderliga fördröjningsmagasin i befintligt ledningsnät. Fördröjningsmagasinen kan utformas både som underjordiska magasin eller som öppna dammar, vilket det planeras för i ett framtida grönstråk i områdets mitt. Dagvattensystemet bör dimensioneras för 10-års regn. I samma sträckning som såväl vatten- som spillvattenledningar går finns också huvudledning för dagvattnet Dagvattenlösningen för föreliggande plan är att dagvattnet omhändertas och utjämnas lokalt inom området, enligt principerna i tidigare dagvattenutredningar. Värme Planområdet är anslutet till fjärrvärme inom Valhall Parks interna system. El Transformatorstationen i anslutning till hotellområdet förutsätts ligga kvar. Avfall Inom Valhall Park finns flera återvinningsstationer och miljöhus samt även omhändertagande av restavfall. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Huvudmannaskap Föreliggande detaljplan reglerar ingen allmän plats. 16

17

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Diarienummer Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING SAMRÅD 2013-09-19 T.O.M. 2013-10-10 Enkelt planförfarande Planområde ÖP SAMRÅD

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun.

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun. Detaljplan för Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun Antagen av SBN 2011-09-14 Laga kraft 2011-10-12 Planbeskrivning Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Katrineholms kommun, Södermanlands län Upprättad på Stadsarkitektkontoret

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling Detaljplan för tre villatomter, del av Jörlanda-Berg 1:66 Stenungsunds kommun Antagandehandling PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB.

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB. Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län Planbeskrivning Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB SAMRÅDSHANDLING Dnr: - 2 - SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR De handlingar

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

m.fl, Ringarums samhälle

m.fl, Ringarums samhälle Granskningshandling Tillägg till detaljplan för PRÄSTGÅRDEN 1:28 m.fl, Ringarums samhälle Tillägget gäller enbart för fastigheten RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69, det fd stationshuset. Gällande detaljplan: Detaljplan

Läs mer

DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ

DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ Datum 2011-12-23 Dnr KS 0024/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen Plan och bygg SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

Läs mer

Rev INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning

Rev INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning Handläggare Anna Pettersson Tel 021-39 15 55 2007-12-20 Rev. 2008-03-11 DP 1670 Dnr 06:10240-BN 540 Detaljplan för Kärsta 1:36, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta

Läs mer