FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 1143/ FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd) RP 112/2013 rdrp 193/2013 rdfiub 34/2013 rdrsk 33/2013 rd Utgiven i Helsingfors den 30 december /2013 Statsbudgeten för 2014 Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2014: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Skatter på grund av inkomst och förmögenhet Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster Samfundsskatt Källskatt på ränteinkomster Skatt på arv och gåva Bankskatt Kraftverksskatt Skatter och avgifter på grund av omsättning Mervärdesskatt Skatt på vissa försäkringspremier Apoteksavgifter Punktskatter Punktskatt på tobak Punktskatt på alkoholdrycker Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Energiskatter Punktskatt på vissa dryckesförpackningar RP 112/2013 RP 193/2013 FiUB 34/2013 RSk 33/2013

2 2 1143/ Övriga skatter Bilskatt Överlåtelseskatt Lotteriskatt Fordonsskatt Avfallsskatt Övriga inkomster av skattenatur Lästavgifter Banskatt Vissa avgifter på kommunikationsområdet Tillsynsavgift för flygtrafiken Farledsavgifter Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet Oljeavfallsavgift Övriga skatteinkomster Energimyndighetens tillsynsavgift Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Utrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Domstolarnas inkomster Utsökningsavgifter Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Försvarsförvaltningens byggverks inkomster Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Tullens inkomster Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

3 1143/ Vissa inkomster för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten Inkomster av metallmynt Överföring från statens pensionsfond Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar Försäkringsavgifter Premie för främjande av arbetarskydd Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Inkomster från studiestödsverksamheten Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket Inkomster från EU för landsbygdsutveckling Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen Andra inkomster från EU Statens andel av inkomsten av totospel Växtförädlingsavgifter Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv Avgifter för jakt på hjortdjur Spöfiskeavgifter Fiskevårdsavgifter Jaktvårdsavgifter Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Trafikverkets inkomster Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

4 4 1143/ Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet Återbäringar av statsunderstöd Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador Överföring från statens bostadsfond Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde Övriga inkomster av blandad natur Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen Återtagande av överförda anslag Övriga inkomster av blandad natur Avdelning RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST Ränteinkomster Räntor på statens lån till affärsverken Räntor på övriga lån Räntor på depositioner Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier Andel i statens penninginstituts vinst Andel i Finlands Banks vinst Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

5 1143/ Avdelning LÅN Lån som återbetalas till staten Återbetalningar av statens lån till affärsverk Amorteringar på övriga lån Statens nettoupplåning och skuldhantering Nettoupplåning och skuldhantering Inkomstposternas totalbelopp:

6 6 1143/2013 ANSLAG Huvudtitel 21 euro 21. RIKSDAGEN Riksdagsledamöterna Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) Riksdagens kansli Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) Riksdagens justitieombudsman Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) Utrikespolitiska institutet Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Statens revisionsverk Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Riksdagens övriga utgifter Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT Republikens president Arvodet till Republikens president (fast anslag) Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)

7 1143/ Republikens presidents kansli Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) Huvudtitel STATSRÅDETS KANSLI Förvaltning Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Ägarstyrningen Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) Understödjande av politisk verksamhet Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) Justitiekanslersämbetet Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Övriga utgifter Ordnar (förslagsanslag) Finland 100 (reservationsanslag 3 år) Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Utrikesförvaltningen Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

8 8 1143/ Krishantering Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) Internationellt utvecklingssamarbete Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde Vissa statsunderstöd (fast anslag) Understöd till nödställda (förslagsanslag) Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) Kursfluktuationer (förslagsanslag) Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Ministeriet och förvaltningen Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) Särskilda utgifter (förslagsanslag) Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Understöd (fast anslag) Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) Domstolar och rättshjälp Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

9 1143/ Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Åklagarna Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Verkställighet av straff Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) Valutgifter Valutgifter (förslagsanslag) Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Förvaltning Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) Polisväsendet Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

10 / Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år) Gränsbevakningsväsendet Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) Räddningsväsendet och nödcentralerna Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Särskilda utgifter (förslagsanslag) Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) Invandring Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Försvarspolitik och förvaltning Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Militärt försvar Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) Militär krishantering Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) Kursfluktuationer (förslagsanslag)

11 1143/ Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Förvaltning Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år) Beskattningen och tullväsendet Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Återbetalda skatter (förslagsanslag) Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) Tjänster för statssamfundet Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år) Investeringsutgifter för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år) Senatfastigheter... 11

12 / Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens regional- och lokalförvaltning Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) Pensioner och ersättningar Pensioner (förslagsanslag) Extra pensioner (förslagsanslag) Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) Skadestånd (förslagsanslag) Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) Utvecklande av statsförvaltningen Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år) Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) Överföringar till landskapet Åland Avräkning till Åland (förslagsanslag) Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

13 1143/ Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) Stöd till kommunerna Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) Stöd för sysselsättningen och näringslivet Energiskattestöd (förslagsanslag) EU och internationella organisationer Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år) Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) Huvudtitel UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

14 / Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa understöd (fast anslag) Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) Allmänbildande utbildning Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år) Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) Yrkesutbildning Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) Vuxenutbildning Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag) Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

15 1143/ Högskoleundervisning och forskning Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) Studiestöd Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) Konst och kultur Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

16 / Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) Statsandelar för museer (förslagsanslag) Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd till anläggingskostnader för ett projekt för 100-års-jubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) Idrottsverksamhet Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) Ungdomsarbete Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE Förvaltning Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

17 1143/ Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Utveckling av landsbygden Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) Jordbruk Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) Överföring till interventionsfonden (fast anslag) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Veterinärvård (förslagsanslag) Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)

18 / Fiskeri-, vilt- och renhushållning Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag) Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) Vattenhushållning Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) Skogsbruk Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) Vissa ersättningar (förslagsanslag) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) Forststyrelsen Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) Infrastruktur för fastigheter och geografisk information Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

19 1143/ Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) Huvudtitel KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ- DE Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa statsunderstöd (fast anslag) Trafiknätet Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) Myndighetstjänster för trafiken Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd till trafiken och köp av tjänster Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

20 / Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Understödjande av tidningspressen (fast anslag) Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) Forskning Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Huvudtitel ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE Förvaltning Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Civiltjänst (förslagsanslag) Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) Närings- och innovationspolitik Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 november 2012 645/2012 III tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2004 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 Datum 2004-01-09 Till Ålands lagting Förslag till tredje

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 176/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 i inkomstskattelagen och 8 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Exportfinansiering Exporten spelar en viktig roll för nationalekonomin och därmed även för statsfinanserna. Exportens värde har varit cirka 40 procent i förhållande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Förändringsbehov av avräkningsgrunden. Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland

Förändringsbehov av avräkningsgrunden. Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland Förändringsbehov av avräkningsgrunden Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland 1 Till finansministeriet Finansministeriet tillsatte 4 juni

Läs mer

RP 87/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

RP 87/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om aktiebolaget Finpro

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Egen förvaltning i 200 år

Egen förvaltning i 200 år Egen förvaltning i 200 år 2 En egen förvaltning - nationen växer fram Finlands förvaltning utvecklades till en början under fl era århundraden som en del av det svenska riket. Napoleonkrigen ledde under

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Den offentliga sektorns totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år År var den offentliga sektorns utgifter

Läs mer