FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 1143/ FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd) RP 112/2013 rdrp 193/2013 rdfiub 34/2013 rdrsk 33/2013 rd Utgiven i Helsingfors den 30 december /2013 Statsbudgeten för 2014 Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2014: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Skatter på grund av inkomst och förmögenhet Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster Samfundsskatt Källskatt på ränteinkomster Skatt på arv och gåva Bankskatt Kraftverksskatt Skatter och avgifter på grund av omsättning Mervärdesskatt Skatt på vissa försäkringspremier Apoteksavgifter Punktskatter Punktskatt på tobak Punktskatt på alkoholdrycker Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Energiskatter Punktskatt på vissa dryckesförpackningar RP 112/2013 RP 193/2013 FiUB 34/2013 RSk 33/2013

2 2 1143/ Övriga skatter Bilskatt Överlåtelseskatt Lotteriskatt Fordonsskatt Avfallsskatt Övriga inkomster av skattenatur Lästavgifter Banskatt Vissa avgifter på kommunikationsområdet Tillsynsavgift för flygtrafiken Farledsavgifter Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet Oljeavfallsavgift Övriga skatteinkomster Energimyndighetens tillsynsavgift Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Utrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Domstolarnas inkomster Utsökningsavgifter Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Försvarsförvaltningens byggverks inkomster Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Tullens inkomster Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

3 1143/ Vissa inkomster för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten Inkomster av metallmynt Överföring från statens pensionsfond Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar Försäkringsavgifter Premie för främjande av arbetarskydd Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Inkomster från studiestödsverksamheten Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket Inkomster från EU för landsbygdsutveckling Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen Andra inkomster från EU Statens andel av inkomsten av totospel Växtförädlingsavgifter Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv Avgifter för jakt på hjortdjur Spöfiskeavgifter Fiskevårdsavgifter Jaktvårdsavgifter Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Trafikverkets inkomster Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

4 4 1143/ Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet Återbäringar av statsunderstöd Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador Överföring från statens bostadsfond Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde Övriga inkomster av blandad natur Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen Återtagande av överförda anslag Övriga inkomster av blandad natur Avdelning RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST Ränteinkomster Räntor på statens lån till affärsverken Räntor på övriga lån Räntor på depositioner Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier Andel i statens penninginstituts vinst Andel i Finlands Banks vinst Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

5 1143/ Avdelning LÅN Lån som återbetalas till staten Återbetalningar av statens lån till affärsverk Amorteringar på övriga lån Statens nettoupplåning och skuldhantering Nettoupplåning och skuldhantering Inkomstposternas totalbelopp:

6 6 1143/2013 ANSLAG Huvudtitel 21 euro 21. RIKSDAGEN Riksdagsledamöterna Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) Riksdagens kansli Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) Riksdagens justitieombudsman Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) Utrikespolitiska institutet Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Statens revisionsverk Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Riksdagens övriga utgifter Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT Republikens president Arvodet till Republikens president (fast anslag) Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)

7 1143/ Republikens presidents kansli Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) Huvudtitel STATSRÅDETS KANSLI Förvaltning Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Ägarstyrningen Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) Understödjande av politisk verksamhet Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) Justitiekanslersämbetet Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Övriga utgifter Ordnar (förslagsanslag) Finland 100 (reservationsanslag 3 år) Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Utrikesförvaltningen Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

8 8 1143/ Krishantering Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) Internationellt utvecklingssamarbete Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde Vissa statsunderstöd (fast anslag) Understöd till nödställda (förslagsanslag) Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) Kursfluktuationer (förslagsanslag) Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Ministeriet och förvaltningen Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) Särskilda utgifter (förslagsanslag) Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Understöd (fast anslag) Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) Domstolar och rättshjälp Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

9 1143/ Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Åklagarna Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Verkställighet av straff Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) Valutgifter Valutgifter (förslagsanslag) Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Förvaltning Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) Polisväsendet Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

10 / Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år) Gränsbevakningsväsendet Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) Räddningsväsendet och nödcentralerna Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Särskilda utgifter (förslagsanslag) Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) Invandring Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Försvarspolitik och förvaltning Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Militärt försvar Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) Militär krishantering Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) Kursfluktuationer (förslagsanslag)

11 1143/ Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Förvaltning Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år) Beskattningen och tullväsendet Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Återbetalda skatter (förslagsanslag) Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) Tjänster för statssamfundet Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år) Investeringsutgifter för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år) Senatfastigheter... 11

12 / Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens regional- och lokalförvaltning Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) Pensioner och ersättningar Pensioner (förslagsanslag) Extra pensioner (förslagsanslag) Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) Skadestånd (förslagsanslag) Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) Utvecklande av statsförvaltningen Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år) Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) Överföringar till landskapet Åland Avräkning till Åland (förslagsanslag) Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

13 1143/ Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) Stöd till kommunerna Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) Stöd för sysselsättningen och näringslivet Energiskattestöd (förslagsanslag) EU och internationella organisationer Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år) Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) Huvudtitel UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

14 / Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa understöd (fast anslag) Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) Allmänbildande utbildning Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år) Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) Yrkesutbildning Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) Vuxenutbildning Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag) Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

15 1143/ Högskoleundervisning och forskning Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) Studiestöd Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) Konst och kultur Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

16 / Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) Statsandelar för museer (förslagsanslag) Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd till anläggingskostnader för ett projekt för 100-års-jubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) Idrottsverksamhet Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) Ungdomsarbete Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE Förvaltning Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

17 1143/ Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Utveckling av landsbygden Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) Jordbruk Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) Överföring till interventionsfonden (fast anslag) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Veterinärvård (förslagsanslag) Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)

18 / Fiskeri-, vilt- och renhushållning Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag) Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) Vattenhushållning Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) Skogsbruk Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) Vissa ersättningar (förslagsanslag) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) Forststyrelsen Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) Infrastruktur för fastigheter och geografisk information Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

19 1143/ Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) Huvudtitel KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ- DE Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa statsunderstöd (fast anslag) Trafiknätet Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) Myndighetstjänster för trafiken Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd till trafiken och köp av tjänster Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

20 / Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Understödjande av tidningspressen (fast anslag) Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) Forskning Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Huvudtitel ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE Förvaltning Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Civiltjänst (förslagsanslag) Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) Närings- och innovationspolitik Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)

III tilläggsbudgeten för 2010

III tilläggsbudgeten för 2010 III tilläggsbudgeten för 2010 INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 712 950 000 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 712 000 000 02. Samfundsskatt, tillägg 712

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Statsrådets förvaltningsenhet / Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila Helsingfors 2016 Till finansministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014 Statskontorets förslag statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Statsrådets förvaltningsenhet /Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila Till finansministeriet Enligt förordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009 Statskontorets förslag till statsbokslut för finans STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2010 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 november 2012 645/2012 III tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 1 december 2014 969/2014 R P 2 0 7 / 2 0 1 4 R P 2 3 3 / 2 0 1 4 F i U B 2 9 / 2 0 1 4 R S k 4 0 / 2 0 1 4 2 969/2014 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

Läs mer

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014 Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014 STATSRÅDETS KANSLI SNELLMANSGATAN

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10 /2012 rd Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna Finansministeriets publikationer 17b/2012

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet K 11/2010 vp Statens bokslutsberättelse för Dell III skalkylerna Finansministeriets publikationer 24b/2010

Läs mer

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/ 2013 Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/ 2013 SNELLMANSGATAN 1, HELSINGFORS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 december 2008 Nr 745 747 INNEHÅLL Nr Sidan 745 III tilläggsbudgeten för 2008.... 2317 746 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

INKOMSTPOSTER 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

INKOMSTPOSTER 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Statsbudgeten 216 euro INKOMSTPOSTER 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 4 781 752 1. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 895 1. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 9 217 2. Samfundsskatt

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2015 224/2015 R P 3 6 2 / 2 0 1 4 R P 3 6 7 / 2 0 1 4 F i U B 4 8 / 2 0 1 4 R S k 5 5 / 2 0 1 4 2 224/2015 Avdelning 15 15. LÅN 445 469 000

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 7 december 2010 Nr 1032 1033 I N N E H Å L L Nr Sidan 1032 IV tilläggsbudgeten för 2010................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2008 Nr 983 INNEHÅLL Nr Sidan 983 Statsbudgetenför2009... 3013 Nr983 Statsbudgeten för 2009 Riksdagen har godkänt följande statsbudget

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2004 Nr 577 INNEHÅLL Nr Sidan 577 Tilläggsbudgeten för 2004... 1589 N:o 577 Tilläggsbudget för 2004 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter 31.12.2010 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 40-5 -10 35-15

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter 31.7.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 24 juni 2008 Nr 414 415 INNEHÅLL Nr Sidan 414 415 II tilläggsbudgeten för 2008.... Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot.................

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 643 000

Läs mer

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 3 Nr 3 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2007 Utfärdad i Mariehamn den 18 januari 2008 På framställning av landskapsregeringen 1) har

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2014 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 60 55 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0-5 -10

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) RP 367/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till

Läs mer

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2007 Nr 715 I N N E H Å L L Nr Sidan 715 II tilläggsbudgeten för 2007.................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2007 Nr 1432 INNEHÅLL Nr Sidan 1432 Statsbudgeten för 2008... 5395 Nr 1432 Statsbudgeten för 2008 Riksdagen har godkänt följande

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter 30.6.2015 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 60 55 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0-5 40-10

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2006 Nr 1193 INNEHÅLL Nr Sidan 1193 Statsbudgeten för 2007... 3373 Nr 1193 Statsbudgeten för 2007 Riksdagen har godkänt följande

Läs mer

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) RP 233/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

RIKSDAGENS SKRIVELSE 45/2006 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2007

RIKSDAGENS SKRIVELSE 45/2006 rd. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2007 RIKSDAGENS SKRIVELSE 45/2006 rd Regeringens proposition om statsbudgeten för 2007 Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd) BEHANDLING Regeringen har till

Läs mer

RP 165/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 165/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 165/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

RP 48/2012 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012

RP 48/2012 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012 RP 48/2012 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003 Skatteinkomstposter Övriga inkomstposter Anslag Utrikesministeriet Justitieministeriet ALLMÄN MOTIVERING Till riksdagen avlåts regeringens proposition till en andra tilläggsbudget för. I tilläggsbudgetpropositionen

Läs mer

RP 207/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

RP 207/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 RP 207/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

RP 142/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 142/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 142/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall 92. EU och internationella organisationer Fullmakt Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

RP 101/2015 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 101/2015 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 101/2015 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

RP 221/2016 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016

RP 221/2016 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016 RP 221/2016 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Begäran om utlåtande 1 (6) FM/69/ /

Begäran om utlåtande 1 (6) FM/69/ / Begäran om utlåtande 1 (6) FM/69/00.01.00.01/2017 18.1.2018 Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT) Enligt sändlista Begäran om utlåtande om utkastet

Läs mer

Statsbudgeten för 2003

Statsbudgeten för 2003 Statsbudgeten för 2003 INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 30 398 205 000 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 327 000 000 01. Skatt på inkomst och förmögenhet

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås, att Riksdagen

Läs mer