FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 1143/ FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd) RP 112/2013 rdrp 193/2013 rdfiub 34/2013 rdrsk 33/2013 rd Utgiven i Helsingfors den 30 december /2013 Statsbudgeten för 2014 Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2014: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Skatter på grund av inkomst och förmögenhet Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster Samfundsskatt Källskatt på ränteinkomster Skatt på arv och gåva Bankskatt Kraftverksskatt Skatter och avgifter på grund av omsättning Mervärdesskatt Skatt på vissa försäkringspremier Apoteksavgifter Punktskatter Punktskatt på tobak Punktskatt på alkoholdrycker Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Energiskatter Punktskatt på vissa dryckesförpackningar RP 112/2013 RP 193/2013 FiUB 34/2013 RSk 33/2013

2 2 1143/ Övriga skatter Bilskatt Överlåtelseskatt Lotteriskatt Fordonsskatt Avfallsskatt Övriga inkomster av skattenatur Lästavgifter Banskatt Vissa avgifter på kommunikationsområdet Tillsynsavgift för flygtrafiken Farledsavgifter Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet Oljeavfallsavgift Övriga skatteinkomster Energimyndighetens tillsynsavgift Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Utrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Domstolarnas inkomster Utsökningsavgifter Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Försvarsförvaltningens byggverks inkomster Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Tullens inkomster Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

3 1143/ Vissa inkomster för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten Inkomster av metallmynt Överföring från statens pensionsfond Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar Försäkringsavgifter Premie för främjande av arbetarskydd Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Inkomster från studiestödsverksamheten Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket Inkomster från EU för landsbygdsutveckling Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen Andra inkomster från EU Statens andel av inkomsten av totospel Växtförädlingsavgifter Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv Avgifter för jakt på hjortdjur Spöfiskeavgifter Fiskevårdsavgifter Jaktvårdsavgifter Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Trafikverkets inkomster Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

4 4 1143/ Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet Återbäringar av statsunderstöd Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador Överföring från statens bostadsfond Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde Övriga inkomster av blandad natur Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen Återtagande av överförda anslag Övriga inkomster av blandad natur Avdelning RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST Ränteinkomster Räntor på statens lån till affärsverken Räntor på övriga lån Räntor på depositioner Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier Andel i statens penninginstituts vinst Andel i Finlands Banks vinst Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

5 1143/ Avdelning LÅN Lån som återbetalas till staten Återbetalningar av statens lån till affärsverk Amorteringar på övriga lån Statens nettoupplåning och skuldhantering Nettoupplåning och skuldhantering Inkomstposternas totalbelopp:

6 6 1143/2013 ANSLAG Huvudtitel 21 euro 21. RIKSDAGEN Riksdagsledamöterna Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) Riksdagens kansli Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) Riksdagens justitieombudsman Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) Utrikespolitiska institutet Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Statens revisionsverk Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Riksdagens övriga utgifter Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT Republikens president Arvodet till Republikens president (fast anslag) Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)

7 1143/ Republikens presidents kansli Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) Huvudtitel STATSRÅDETS KANSLI Förvaltning Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) Ägarstyrningen Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) Understödjande av politisk verksamhet Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) Justitiekanslersämbetet Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Övriga utgifter Ordnar (förslagsanslag) Finland 100 (reservationsanslag 3 år) Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Utrikesförvaltningen Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

8 8 1143/ Krishantering Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) Internationellt utvecklingssamarbete Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde Vissa statsunderstöd (fast anslag) Understöd till nödställda (förslagsanslag) Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) Kursfluktuationer (förslagsanslag) Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Ministeriet och förvaltningen Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) Särskilda utgifter (förslagsanslag) Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Understöd (fast anslag) Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) Domstolar och rättshjälp Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

9 1143/ Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Åklagarna Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Verkställighet av straff Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) Valutgifter Valutgifter (förslagsanslag) Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Förvaltning Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) Polisväsendet Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

10 / Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år) Gränsbevakningsväsendet Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) Räddningsväsendet och nödcentralerna Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Särskilda utgifter (förslagsanslag) Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) Invandring Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Försvarspolitik och förvaltning Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Militärt försvar Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) Militär krishantering Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) Kursfluktuationer (förslagsanslag)

11 1143/ Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Förvaltning Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år) Beskattningen och tullväsendet Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Återbetalda skatter (förslagsanslag) Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) Tjänster för statssamfundet Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år) Investeringsutgifter för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år) Senatfastigheter... 11

12 / Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Statens regional- och lokalförvaltning Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) Pensioner och ersättningar Pensioner (förslagsanslag) Extra pensioner (förslagsanslag) Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) Skadestånd (förslagsanslag) Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) Utvecklande av statsförvaltningen Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år) Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år) Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) Överföringar till landskapet Åland Avräkning till Åland (förslagsanslag) Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

13 1143/ Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) Stöd till kommunerna Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år) Stöd för sysselsättningen och näringslivet Energiskattestöd (förslagsanslag) EU och internationella organisationer Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år) Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) Huvudtitel UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

14 / Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa understöd (fast anslag) Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) Allmänbildande utbildning Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år) Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) Yrkesutbildning Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) Vuxenutbildning Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag) Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

15 1143/ Högskoleundervisning och forskning Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) Studiestöd Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) Konst och kultur Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

16 / Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) Statsandelar för museer (förslagsanslag) Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) Statsunderstöd till anläggingskostnader för ett projekt för 100-års-jubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) Idrottsverksamhet Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) Ungdomsarbete Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE Förvaltning Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Budgetöversikt 2013 Januari 2013

Budgetöversikt 2013 Januari 2013 Budgetöversikt 2013 Januari 2013 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 0295 16001 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi Informationen:

Läs mer

Budgetöversikt 2011 September 2010

Budgetöversikt 2011 September 2010 Budgetöversikt 2011 September 2010 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 09 160 01 eller 09 578 11 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1384 1598 INNEHÅLL Nr Sidan 1384 Lag om ändring av 12 i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

Förändringsbehov av avräkningsgrunden. Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland

Förändringsbehov av avräkningsgrunden. Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland Förändringsbehov av avräkningsgrunden Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland 1 Till finansministeriet Finansministeriet tillsatte 4 juni

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Finlands Kommunförbund Helsingfors 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4)

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) Datum Dnr 23.1.2004 F10/04/1/8 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2004

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 37 471 39 577 31 768 Avgjorda Inkomna Anhängiga 31.12. Helsingfors förvaltningsdomstol Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol Rovaniemi förvaltningsdomstol

Läs mer

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget

Läs mer

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler.

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 13 F10 1 (4) Datum Dnr 27.1.2005 F10/05/1/3 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2005 Landskapsregeringen har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1827 1832 INNEHÅLL Nr Sidan 1827 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet... 7555 1828 Statsrådets

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

FINANSMINISTERIET BUDGETEN 2004 3/2004 BUDGETEN

FINANSMINISTERIET BUDGETEN 2004 3/2004 BUDGETEN FINANSMINISTERIET 3/2004 BUDGETEN 19.12.2003 INNEHÅLL BUDGETEN FÖR ÅR 2004 DEN FINANSPOLITISKA LINJEN... 3 Tabell Den offentliga ekonomin... 3 Tabell Samhällsekonomins utveckling... 4 REGERINGSPROGRAMMETS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer