Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 1(73) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Erik Hedberg Justerare

2 2(73) Bilaga: Dagordning Formalia... 3 Intern organisation Rapport: Möte om Medlemskapsutredningen Rapport: Sverokakademin... 9 Administration Beslut: Drift och kansliet Beslut: Midas Diskussion: Kansliet vs. Förbundsstyrelsen Diskussion: Utbildningsanslag inför nästa år Diskussion: Öppenhet mot Förbundet Beslut: Ekonomihanteringsstöd till föreningar Diskussion: Ekonomisk redovisning på Riksmöte 2008: Rapport: Ekonomiteamet Rapport: Statsbidragsansökan Profil Spel Beslut: Arrangörskurser Beslut: Delegater och styrelsenomineringar till General Assembly Föreningarna Beslut: Ändringar i Föreningsdirektivet Diskussion: Skrivelse från Gyllene Hjorten Beslut: Nätkrafts framtid Diskussion: Intromöten Beslut: Kommunprojekt Övriga ärenden Beslut: Utvärdering av försäkringarna Beslut: Uppmuntran till riksmötesvalet Beslut: Medlemsantal till ombudsvalet Beslut: Tillfällig personalförstärkning på förbundskansliet Beslut: Bidrag Diskussion: Verksamhetsplan

3 3(73) Mötet beslutade att Formalia 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna (gjordes löpande). Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 4(73) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Christoffer Fogelström, ledamot Erik Hedberg, ledamot Åsa Roos, ledamot Karolina Staël, ledamot (förbundssekreterare) Andreas Granander, ledamot (vice ordförande) Andreas Ekeroot, ledamot Frånvarande Aimée Kreuger, förbundsordförande Jesper Berglund, ledamot Karoline Jonasson, ledamot

5 5(73) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Andreas Granander Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Erik Hedberg

6 6(73) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, sakkunnig Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 7(73) Intern organisation

8 8(73) 1. Rapport: Möte om Medlemskapsutredningen Av: Niklas Dahl, Nina Högberg, Karoline Jonasson, Distriktsmedlemskapsutredningsgruppen Utredning Under möteshelgen har vi undersökt de olika landstingens regler för bidrag till distriktsorganisationer och sett hur de skulle kunna anpassas till olika sätt att räkna medlemmar. Då flera landsting anser att man måste vara medlem i en lokal förening för att kunna fungera som en bidragsberättigad medlem i ett distrikt fallerade tanken på att medlemmar bör räknas i det geografiska distriktet de bor i, istället för det deras förening har sitt säte i. Vi har även diskuterat möjligheter att gå runt detta, men inte funnit någon praktiskt gångbar lösning. Däremot visade det sig att stora delar av problematiken runtom medlemskap löser sig med bildandet av ett nytt distrikt som binder de Internetbaserade föreningarna i Sverok till sig. Det kan även vara ett bra förstasteg för att se hur pass många medlemmar som ändå skulle vara skrivna i distrikt de inte bor i, och därmed visa på eventuellt fortsatt behov att se över systemet. Sverok Online Den lösning vi därför föreslår är Sverok Online. Ett distrikt som man kan välja att gå med i istället för det där ens sätesort ligger i. Det gör att alla Internetbaserade föreningar får ett distrikt där de hör hemma och kan enklare få stöd ifrån. Ett sådant distrikt skulle också ge Sverok Riks en utmärkt plattform att köra Internetprojekt ifrån. Nackdelen med ett sådant här distrikt är dock att det skulle, i alla fall till en början, bli en utgift för förbundet i sig då det inte har tillgång till några landstingsbidrag utan skulle vara beroende av grundgarantin. Det finns stor sannolikhet att det finns andra bidrag som skulle kunna sökas till det, men vi har inte slutfört letandet än. Arbete Det arbete som har genomförts inför Sverok Online är att skriva förslag till stadgar till det samt att kontakta distriktare och föreningar för att undersöka om intresset finns för ett sådant distrikt. Förslagen till stadgar läggs även ut på både det öppna forumet samt på Förbundsstyrelsens interna forum för att få in andras åsikter. När det gäller kontakten till föreningar skickas det ut ett mail till ett antal av de största Internetföreningarna där de får möjlighet att anmäla intresse om att delta i arbetet för distriktet.

9 9(73) 2. Rapport: Sverokakademin Av: Andreas Ekeroot Statusrapport :04 Förberedelserna inför första kurstillfället för Sverokakademin rullar på. Ett anmälningsformulär och information om akademin är upplagt på Sveroks hemsida. Adress: Utöver det har en uppmaning att anmäla sig till Sverokakademin postats på forumet och som nyhet på Sveroks hemsida. Vi är i full gång med inbokning av föreläsare för förstakurstillfället och det känns som att det kommer att bli en fullspäckad och givande helg för deltagarna. Vi kommer att ha ett möte i mitten av september för att stämma av om vi är redo att gå in i nästa fas av projektet eller om vi ska avblåsa Sverokakademin och utvärdera, det som det i den här fasen står och faller på är om vi får tillräckligt många deltagare. Vi har bett Jenny att undersöka möjligheterna för extern finansiering. I övrigt är allt väl.

10 10(73) Administration

11 11(73) 3. Beslut: Drift och kansliet Mötet beslutade att 1...Kansliet får fria händer att sätta samman ett förslag på vad som krävs för en hållbar IT-struktur på förbundskansliet. 2...FS-ledamot kontaktar Drift och ber dem komma med input på det förslag kansliet tagit fram. 3...Om Drift inte har möjlighet att hjälpa kansliet att kansliet då har mandat att köpa in eller låna in konsulttjänst. 4...Kansliet på FS-möte lägger fram förslag och budget som krävs för att sköta IT-strukturen för förbundskansliet. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Drift och kansliet Expedieras Ingen

12 12(73) Beslutsunderlag: Drift och kansliet Av: Andreas Ekeroot, Åsa Roos Bakgrund Kansliet har uttryckt att de gärna får ansvara för och på ett eller annat sätt ta hand om driften av kansliets nät, detta bland annat för att svarstiden blir för lång om en ideell person med heltidsjobb ska kallas in om till exempel en skrivare inte vill fungera. Samtidigt så avslutar den personen i Drift som har ansvarat för att kansliets IT-system (förutom Midas), datorer och skrivare o. dyl. ska snurra sitt ideella engagemang. Därför yrkar vi att: 1...Kansliet får fria händer att sätta samman ett förslag på vad som krävs för en hållbar IT-struktur på förbundskansliet. 2...FS-ledamot kontaktar Drift och ber dem komma med input på det förslag kansliet tagit fram. 3...Om Drift inte har möjlighet att hjälpa kansliet att kansliet då har mandat att köpa in eller låna in konsulttjänst. 4...Kansliet på FS-möte lägger fram förslag och budget som krävs för att sköta IT-strukturen för förbundskansliet.

13 13(73) 4. Beslut: Midas Mötet beslutade att 1...Midas skall modifieras för att kunna behållas under en övergångsperiod på upp till tre år. 2...En ny databas skall tas fram som klarar av att hantera de grundläggande behoven hos kansli, distrikt och föreningar. 3...Den nya databas som tas fram skall bygga på de erfarenheter kanslipersonalen gjort under arbetet med Midas. 4...Den nya databasen kan vara en existerande applikation eller något som byggs för Sveroks räkning. Offerter och förslag bör tas in från olika aktörer som arbetar med liknande lösningar. 5...Projektet skall vara hårt prioriterat - återkoppling bör ske till kansliet på varannan vecka basis eller åtminstone en gång i månaden. Projektets framsteg skall också redovisas på varje Förbundsstyrelsemöte. En projektledare med rätt kompetens skall finnas projektet tillhanda och vara arvoderad eller anställd för att sköta projektet. 6...En agilemetodik skall användas för att driva projektet för att få direkt återkoppling på behoven som finns på kansliet, i distrikten och i föreningarna. 7...Databasen skall byggas modulärt, så att det finns möjlighet att plocka på funktionalitet efterhand. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Midas Expedieras Ingen

14 14(73) Beslutsunderlag: Midas Av: Åsa Roos På Förbundsstyrelsemötet i uppdrogs jag att ge en översiktlig bild av hur Midas ser ut och fungerar i dagsläget, och ta fram ett förslag på lämplig åtgärd för projektet. Mitt underlag bygger dels på samtal med personal på kansliet, dels på en granskning av Midas databasstruktur och de buggar som uppstått och åtgärdats sedan systemet togs i bruk. Jag har även tagit del av den dokumentation som finns angående Midas, och inspekterat både FileMakergränssnitt och webgränssnitt. Hur fungerar Midas i dagsläget? Midas fungerar med nöd och näppe, och det finns en rad problemområden som är allvarliga och inverkar på funktionaliteten. Poster försvinner från en databas till en annan. Det här betyder att uppgifter som matas in eller tidigare funnits i databasen försvinner från en dag till en annan. Den här problematiken går inte att spåra, det vill säga ingen vet varför det händer. Poster kopieras fram och tillbaka i databasen. Det här betyder att det ligger mycket data som inte behöver finnas i databasen. De här kopiorna sker automatiskt och försvårar sökarbetet för kanslipersonalen.det här problemet är avhängigt problemet i punkten ovan. Det uppstår ca två s.k. showstoppers per vecka. En showstopper är ett problem som är så allvarligt att arbetet med applikationen måste ligga nere medan problemet åtgärdas. Omfattningen på problemen varierar i storlek och kan lösas olika fort, så det finns ingen exakt tidsuppskattning för hur lång tid något tar att lösa. Det finns inte tid att ta tag i testning och utveckling av Midas. All tid går i dagsläget åt att reda ut de problem som konstant uppstår i hanterandet av databasen. Det finns ingen eller bristfällig dokumentation om Midas och Midas uppbyggnad. Kanslipersonalen har inte haft tid och kommer inte att ha tid att dokumentera det som bör dokumenteras och den dokumentation man fått ifrån företagen som anlitats för att bygga och reda ut Midas är bristfällig och inte heller uppdaterad efter Midas nuvarande uppbyggnad. Midas är i dagsläget ett ostyrt projekt. Det finns ingen som är anvisad att ta hand om vidare utveckling och prioritering av funktionalitet. Midas i framtiden Två personer finns just nu på Sveroks kansli som är fullt insatta i hanteringen av Midas. Den här kompetensen kommer att försvinna inom kort, och efter det finns det enbart begränsad kompetens att hantera Midas. Det här innebär att om något går fel, så kan vi inte åtgärda det utan stor tids- eller resursinvestering. Midas påverkan på kanslipersonalen Det är inte bara föreningar som blir lidande av Midas brister, utan även kanslipersonalen. Under mina samtal med personalen framgick det med all önskvärd tydlighet att problemen med Midas varit på gränsen att bränna ut ett flertal individer som arbetat med databasen. Det här har berott på deadlines som inte är realistiska, stora problem med kommunikation till företagen som byggt på Midas och en vilja att "Midas skall bli bra". I dagsläget spenderar kanslisterna minst 50% av den tid som de arbetar med Midas på att lösa problem. En heltidstjänst arbetar enbart med problemlösning. Det här betyder att mycket tid går åt till att lösa problem med Midas, vilket gör att arbetstiden också blir ineffektiv och att det förekommer mycket frustration i arbetet. Det här är det problem jag ser som allvarligast. Vi som förbund har inte råd att bränna ut vår personal, och vi har heller inte råd att få rykte om oss som en dålig arbetsgivare. Därför yrkar jag att: 1...Midas skall modifieras för att kunna behållas under en övergångsperiod på upp till tre år. 2...En ny databas skall tas fram som klarar av att hantera de grundläggande behoven hos kansli, distrikt och föreningar. 3...Den nya databas som tas fram skall bygga på de erfarenheter kanslipersonalen gjort under arbetet med Midas. 4...Den nya databasen kan vara en existerande applikation eller något som byggs för Sveroks räkning. Offerter och förslag bör tas in från olika aktörer som arbetar med liknande lösningar.

15 15(73) 5...Projektet skall vara hårt prioriterat - återkoppling bör ske till kansliet på varannan vecka basis eller åtminstone en gång i månaden. Projektets framsteg skall också redovisas på varje Förbundsstyrelsemöte. En projektledare med rätt kompetens skall finnas projektet tillhanda och vara arvoderad eller anställd för att sköta projektet. 6...En agilemetodik skall användas för att driva projektet för att få direkt återkoppling på behoven som finns på kansliet, i distrikten och i föreningarna. 7...Databasen skall byggas modulärt, så att det finns möjlighet att plocka på funktionalitet efterhand.

16 16(73) 5. Diskussion: Kansliet vs. Förbundsstyrelsen Av: Åsa Roos Det har kommit till min kännedom efter samtal med kanslipersonalen att kanslipersonalen inte alls känner att de får gehör för sina önskemål eller sina idéer i Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen sitter i den situationen att vi dels är ideella som engagerar sig i styret av ett förbund, dels är arbetsgivare. Som arbetsgivare MÅSTE vi prioritera beslut om kansliarbetet högt, eftersom det handlar om en professionell relation med arbetstagare som står i beroendeställning till de beslut vi tar. Det här innebär att vi inte kan skjuta på beslut som exempelvis rör lönesamtal eller de verktyg som kanslipersonalen är i behov av att arbeta med. Jag anser att det skall vara roligt att gå till jobbet och att man skall trivas med de arbetsuppgifter man har. I dagsläget är kansliet inte en rolig arbetsplats. Kommunikation med kansliet Kanslipersonalen känner sig inte delaktig i arbetet som pågår inom Förbundsstyrelsen, vilket jag personligen tycker är både tråkigt och ett slöseri med resurser. Därför anser jag att Förbundsstyrelsen bör införa en kick-off med hela kansliet där vi träffas, pratar och får ett ansikte på dem vi skall arbeta med under ett helt år. Jag anser också att i de frågor som direkt rör kanslipersonalen skall en eller flera sakkunniga representanter för kansliet få sitta med på möten som behandlar frågorna. Beslut som rör kansliets personal När det kommer till beslut som rör kanslipersonalen direkt, så som lönesamtal och liknande skall vi följa de regler och förutsättningar som finns i de avtal vi har för kanslipersonalen. Det är viktigt att vi sköter den typen av beslut professionellt. Beslut som rör verktyg kansliet måste arbeta med De beslut vi tar som rör verktyg kansliet arbetar med måste vara informerade av att kanslipersonalen känner sig bekväm med att arbeta med dem och att verktygen fungerar enligt kanslipersonalens önskemål. Eftersom det handlar om deras arbetssituation är det oerhört viktigt att vi faktiskt tänker ett steg längre än att vi lagt ner tid och pengar på ett projekt och ser till deras välmående i första hand. I och med att kanslipersonalen jobbar med Sverok - något de flesta av dem även brinner för privat - är det extra viktigt att vi som bestämmer över deras arbete kan ta informerade och vettiga beslut i samarbete med kanslichefen.

17 17(73) 6. Diskussion: Utbildningsanslag inför nästa år Av: Åsa Roos För att kansliet skall kunna hålla sig a jour med den utveckling som sker på arbetsmarknaden och för att kanslipersonalen skall få dels en morot att stanna kvar och dels utveckla sin kompetens vill jag införa ett högre budgetanslag för utbildningar inför nästa års verksamhet. Utbildningar som både kanslister och Sverok FS skulle ha nytta av är exempelvis utökade kunskaper i projektstyrning, hur man bemöter föreningar som ringer in och så vidare.

18 18(73) 7. Diskussion: Öppenhet mot Förbundet Av: Åsa Roos Jag har nu varit ledamot i Sveroks Förbundsstyrelse i snart fem månader och under den här perioden har jag märkt av ett par, som jag upplever det, problemområden inom styrelsens arbetssätt gentemot resten av förbundet. Den första delen handlar om förbundsstyrelsens interna kommunikation. Den andra handlar om förbundsstyrelsens externa kommunikation. Intern kommunikation Ett stort problem, som jag ser det, är att all information som behöver gå ut till hela styrelsen inte kommer ut till hela styrelsen. Det här betyder att jag, som ny ledamot inom Sverok FS, inte är medveten om exempelvis arbetsgång och hur vi jobbar när vi jobbar. Enligt mig är det inte okej att vissa delar av informationen som behövs för att arbeta inte finns tillgänglig för hela styrelsen. Om ett beslut tas som påverkar styrelsens arbete på något sätt tas av enbart ett fåtal ledamoter bör det meddelas till hela styrelsen via en aktiv kommunikationskanal, som exempelvis mail. Ett annat problemområde jag har uppmärksammat är tendensen att informationen sprids på en "need to know"- basis, vilket innebär att de som är ansvariga för ett visst område håller på information för just det området. Det här är problematiskt av två skäl - det första är att alla inom styrelsen bör vara medvetna om vad som händer inom styrelsen och vad det arbetas på, det andra är att OM någon skulle falla ifrån, så är det näst intill omöjligt att ta över och läsa in sig på ett område man själv inte arbetat med, eftersom informationen inte funnits tillgänglig. (Ett tredje skäl är att resten av oss kan hjälpa till ifall det skulle vara så att arbetet inte blir gjort, av olika anledningar.) Det tredje problemområdet är det hemlighetsmakeri som råder mellan kansliet och Förbundsstyrelsen. Kanslisterna sitter på en enorm kunskap om hur kansliet fungerar från dag till dag, hur Sverok fungerar och hur Sverok skulle kunna fungera. Att undanhålla dem möjlighet att diskutera med oss och att faktiskt få lov att bisitta vid möten anser jag vara kontraproduktivt. Dels känner sig kanslisterna utestängda från arbetet och förlorar möjligheten att kontrollera sin egen arbetssituation, dels uppstår en "vi och dom" situation, där Förbundsstyrelsen inte längre är en medarbetare utan en dirigent. Likaså anser jag att det istället för att ses som undantag skall ses som en regel att de personer som kommer med besluts- och diskussionsunderlag skall bli inbjudna till de möten där deras underlag diskuteras, för att undvika situationer där beslut bordläggs på grund av att expertkunskap inom ett visst område saknas. Extern kommunikation I dagsläget kommunicerar Förbundsstyrelsen väldigt sällan med medlemmarna i idé- och visionsstadiet av de projekt som senare startas upp inom Förbundet. För att få en så bred förankring i medlemsleden som möjligt skulle jag gärna se att alla diskussioner vi har sker i ett öppet forum. Nu har vi till och med ett "hemligt" forum som ligger fristående från det "vanliga" forumet. Varför? Är vårt arbete så hemligt och känsligt att vi inte ens kan diskutera det med våra medlemmar, så att de kan bidra med sin kompetens och sina åsikter till sitt eget Förbund? Nu menar jag inte att känslig information som exempelvis arvoden och persondiskussioner skall delges, men jag anser att vi behöver bli mer transparenta med vad som händer i styrelsen. Jag ifrågasätter även starkt att ha en separat sida för "insatta", dvs "Insidan" och en hemsida för Förbundet, där inget arbete sker, men som är det officiella ansiktet utåt, samt ett forum där diskussion sker, men där Förbundsstyrelsen inte deltar i diskussionerna. Varför kan vi inte samla all information på en hemsida och ha ett forum där även besökare kan delta i diskussionerna?

19 19(73) 8. Beslut: Ekonomihanteringsstöd till föreningar Mötet beslutade att 1...uppdra åt ekonomiansvarig att formulera ett beslutsunderlag till nästa förbundsstyrelsemöte med diskussionsunderlaget som utgångspunkt. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Ekonomihanteringsstöd till föreningar

20 20(73) Diskussionsunderlag: Ekonomihanteringsstöd till föreningar Av Karolina Staël Bakgrund I dagsläget sköter Sverok, genom vår ekonom på förbundskansliet, bokföring åt tre distrikt; Väst, Övre Norrland och Stockholm. Behovet av stödet varierar mellan de olika distrikten och beror inte endast på olika kunskapsnivåer utan även på storleken på ekonomin. Den senaste tiden har Jenny, Sveroks ekonom, genom samtal med flera större föreningar märkt av att de har samma eller kanske till och med större behov av stöd än distrikten. En del av de största föreningarna har större omsättning och mer verksamhet än vad en del distrikt har. Att erbjuda de största föreningarna samma stöd som vi erbjuder distrikten skulle därför kunna vara lämpligt. Ekonomihanteringsstödet skulle inte endast kunna innebära erbjudande om att sköta bokföringen utan också erbjudande om utbildning och stöd i det ekonomiska arbetet. Ytterligare en fördel med att ha bättre kontakt med de största föreningarna är att man skulle kunna hjälpa dem med att söka andra externa bidrag, exempelvis kommunbidrag. Syfte Syftet med att erbjuda föreningarna ekonomihanteringsstöd skulle kunna vara att ytterligare öka den service som vi idag erbjuder våra föreningar. Dessutom skulle vi på detta sätt bidra till att våra föreningar i större utsträckning skulle kunna se kopplingen mellan verksamhet och ekonomi på ett enkelt och informativt sätt. Servicen skulle även kunna bli ett led i vår granskning av de stora föreningarnas ekonomi. Metod Inledningsvis behöver vi samla in information och uppgifter om hur olika föreningars ekonomi ser ut. Utöver hur de sköter bokföring och hur stor omsättning de har skulle vi även titta på hur rutinerna för ekonomiarbetet ser ut samt fråga dem om de anser att de har behov av stöd på något sätt. När vi har pratat med ett antal föreningar görs en behovsanalys som sedan kan ligga till grund för att ta fram ett utbildningsmaterial. Utbildningen skulle kunna innehålla information om syftet med bokföring, varför det är viktigt att ha någon slags bokföring och att spara sina kvitton, men även mer praktiska exempel från händelser i föreningarna, hur gör man när man köper in datorer eller tar in medlemsavgift från sina medlemmar? Vidare skulle utbildningen kunna behandla hur budget och uppföljning kan användas vid beslutsfattande. Genom att titta på vad det finns för gratis bokföringsprogram att tillgå kan det i sin tur leda till att ta fram en mer anpassad kontomall. Tanken är att vår ekonom från förbundskansliet ska utföra arbetet med ekonomistöd. Det finns i nuläget ett behov av att låta henne arbeta mer med ekonomhantering, till skillnad från de allmänna kansligöromål som hon till viss del arbetar med. Denna uppfattning delas av kanslichefen. Framtid Om det visar sig att behovet av ekonomihanteringsstödet är stort hos många föreningar kommer det att behöva sållas bland föreningar som blir erbjudna redovisning, medan man kan erbjuda utbildning till alla som vill ha det. Om vi ser det i ett längre perspektiv skulle vi kunna fundera på att ta någon slags avgift för tjänsten. Det behöver även utredas vad det i så fall skulle få för konsekvenser om det sker en förändring av momsreglerna för ideella föreningar. Diskussionspunkter Är dessa tjänster något som är aktuellt för Sverok att lägga resurser på? Vilka föreningar ska inledningsvis erbjudas ekonomistöd? Vad gör vi om fler föreningar vill ta del av stödet än vad vi har resurser för? Är stödet något bara för Sveroks stora föreningar och vad är en stor förening i detta sammanhang?

21 21(73) 9. Diskussion: Ekonomisk redovisning på Riksmöte 2008:2 Av Karolina Staël I våra stadgar står att följande ska behandlas av ordinarie Riksmöte: Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse Preliminär verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår De punkter jag vill belysa i denna diskussion är: Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår Om vi ska ha en ekonomisk rapport behöver vi ha en period som denna löper över. Ekonomiska rapporter brukar i regel antingen redovisas halvårsvis eller kvartalsvis. Vi behöver även definiera vad en ekonomisk rapport innebär. Hur detaljerad ska den vara? Något jag skulle vilja undvika är att den ekonomiska redovisningen måste göras lika detaljerad både när det gäller det nuvarande verksamhetsåret som det föregående. Den ekonomiska rapporten för nuvarande verksamhetsår kommer aldrig att kunna vara slutlig och kommer att kunna ändra på sig. Om båda redovisningarna ska vara lika detaljerade kommer det att innebära dubbelt så mycket ekonomiskt arbete inför varje Riksmöte eftersom till exempel alla budgetposter kommer att behöva kommenteras. Men kanske behöver vi ha det så?

22 22(73) 10. Rapport: Ekonomiteamet Balansrapport

23 23(73) Beskrivning Balansrapporten ger en ögonblicksbild av hur förbundets tillgångar och skulder ser ut vid ett specifikt datum. Denna balansrapport visar hur det såg ut Balansrapporten består av tre kolumner; ingående balans, period samt utgående balans. Ingående balans visar hur det såg ut i början av året, medan period visar vad som har hänt från årsskiftet fram tills Utgående balans visar hur det ser ut på olika konton Det är inte alltid så lätt att veta vad en del poster/konton består av, därför ges en kort beskrivning nedan Här samlas alla inköp av inventarier vid årets slut. Kontot är en sammanställnig över värdet på alla inventarier Här samlas alla inköp av inventarier som vi gör under året. I slutet av året görs överföringen till Sammanlagda avskrivningar som gjorts fram t.o.m (Årets avskrivningar görs vid bokslutet) 1380 Här ser vi fordringar som inte är nya för i år. Jag jobbar på att få in dessa Här ser vi fordringar som är nedskrivna, vilket betyder att det har gått för lång tid innan vi får tillbaka dessa pengar. KPMG (vår redovisningskonsult) ansåg att vi skulle bokföra på detta sätt även om vi långsiktigt arbetar med att få in dessa fordringar är ett konto som hör ihop med nästa konto 1382 som är alla långsiktiga fordringar Dessa fordringar består till stor del av lånen till distrikten. Om vi lyckas med att få in dessa fordringar kommer det ha en positiv inverkan på resultatet Består av en deposition till Telia från 1998 eller tidigare som kommer utredas under september Kundfordringarna har som synes minskat till en följd av arbetet med att samla in dessa Vad vi har kvar att få inbetalt från statsbidraget. Detta kommer ske under året Fordringar som vi har på anställda och förtroendevalda. Kommer förmodligen att åtgärdas till nästa möte 1620 Sådant som vi har betalat exempelvis för distriktens räkning, men som ska vidarefaktureras Räntefordran på Skatteverket från tidigare år Fordringar på Arbetsförmedlingen, uppstår vid lönebidrag 1682 Fordringar som kommer utredas under hösten. Krävs lite arbete för att reda ut vad det är Hyror som var förutbetalda som nu har bokförts som en kostnad 1790 Interimsfordringar som ska bokföras om till kostnader 2008, kommer göras till nästa möte Detta är vårt sparande i fonder och aktieindexobligationer. Aktieindexobligationerna (SPAXar) byts ut med jämna mellanrum och har en löptid på 2-3 år. Investeringarna sker vanligtvis med kr kr per obligation Kontantkassan 1920 Plusgirot. Härifrån sker inga utbetalningar, men det är fortfarande en del inbetalningar som sker till detta konto Bankkontot 2091 Summa av föregående års samlade vinster/förluster, här kommer även 2099 att hamna när omföring sker 2099 Resultat från föregående år Skulder till leverantörer och andra. Era begäran om ersättning är typiska leverantörsskulder som förbundet har. Dessa är leverantörsskulder ända tills de har betalats ut, då de istället blir kostnader för olika saker Skuld till Skatteverket (Personalskatt)som uppkommer varje månad i samband med lönekörning. Denna skuld åtgärdas varje månad innan den 12:e 2790 Avdrag för förmånsbeskattning av lånedatorer till personalen 2900 Interimsskulder som ska omföras 2920 Varefter personalen tjänar in semester och vanlig lön ändras denna post. Redigeras vid årsskiftet Varefter personalen tjänar in semester och vanlig lön ändras denna post. Redigeras vid årsskiftet Varefter personalen tjänar in semester och vanlig lön ändras denna post. Redigeras vid årsskiftet Statsbidrag 2008 som vi fick Utgående balans är 2007-bidrag som är kvar att betalas ut

24 24(73) Resultatrapport

25 25(73)

26 26(73) Beskrivning I den här Resultatrapporten kan ni se vilka kostnader och intäkter som vi hittills har haft under året. Man kan dessvärre inte se vilken resultatenhet som har belastats.

27 27(73) Resultat per resultatenhet Resultatrapport Resultatenhet Budget 2008 Resultat Intäkter 11 Ungdomsstyrelsen Svenska Spel Räntor & Utdelningar Övriga Intäkter Summa Styrelsen 21 Arvoderingar FS Styrelsearbete Styrelsemöten Delas med RE Summa Förvaltning 31 Personal Personal Visstid Delas med RE Administration Förbundsdatabas Kansli Ekonomi & Juridik Midasprojektet IT-Drift Summa Medlemmarna 41 Föreningsbidrag Arrangemangsbidrag Särskilt bidrag Lokalbidrag Föreningsutveckling Internetbaserad Org. Delas med RE Föreningshandbok Delas med RE Föreningar.se Delas med RE Introduktionsmöten Förbundstidning Föreningsförsäkringar Folkbildning Summa Organisationen 51 Org.utveckling allm Internationellt arbete Internat. Arbetsgrupp Delas med RE Lajv Aid Delas med RE 52 0

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer