Fullmäktige Sida 1 / 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 86 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller Ärenden På grund av tekniska problem är innehållsförteckningen på finska Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja 4 täydennysvaali Vuoden 2012 arviointikertomuksen hyväksyminen Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 8 hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely 10 7 Lausunnon antaminen metropolialueen esiselvityksestä Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen 29 Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle annetun kaupungin 39 takauksen tarkistaminen ja yhteisväestösuojan rakentaminen 10 Tapiolan urheilupuistoon toteutettavan harjoitusjäähallin 47 lainan sopimusehtojen muutos Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Asemakaavan hyväksyminen, metrotunneli välillä Matinkylä - 53 Kivenlahti, alue Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä 66 kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella 14 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen 71 saatavuuden ja laadun parantamisesta 15 Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä 79 Esbo Timo Soini ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 86 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Redogörelse Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 86 2 Val av protokolljusterare Förslag Till protokolljusterare väljs representanter för Saml och Gröna

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i revisionsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Susanna Rahkonen (Gröna) i stället för Marjo Matikka (Gröna). Redogörelse Marjo Matikka (Gröna), personlig ersättare för ledamoten i revisionsnämnden Susanna Rahkonen (Gröna), anhåller per brev av om avsked från uppdraget på grund av jäv som grundar sig på arbetsuppgift. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Susanna Rahkonen (Gröna) i stället för Marjo Matikka (Gröna). Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 137. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / 86 - Den valda - Marjo Matikka - Nämndens sekreterare

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / /2013 Revisionsnämnden Godkännande av utvärderingsberättelsen för år 2012 Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn Anneli Tiainen, tfn Jukka Värre, tfn Pertti Korhonen, tfn Riitta Björklund, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2012 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapport I 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Bilaga Redogörelse 1 PKS Tietojärjestelmien yhteentoimivuus Utvärderingsberättelsen för år 2012 Beslutshistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för år 2012 och ger enheten för extern revision rätt att göra stilistiska ändringar i den. Fullmäktige

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 86 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2012 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapport I 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Behandling Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för år Beslut Revisionsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / / /2013 Revisionsnämnden Revisionsberättelsen för 2012, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden godkänner bokslutet för år beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemännen ansvarsfrihet för redovisningsperioden Bilaga Redogörelse 3 Revisionsberättelse 2012 Enligt kommunallagen ska kommunens bokslut upprättas före utgången av mars månad. Revisorn ska före utgången av maj månad granska föregående räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut. Enligt kommunallagen ska bokslutet föreläggas fullmäktige före utgången av juni. I sammanhanget behandlas också revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beredningen av bokslutet åligger stadsstyrelsen och beredningen av revisionsberättelsen och ärendet om ansvarsfrihet åligger revisionsnämnden. Enligt 75 i kommunallagen ska revisorn för varje redovisningsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. I berättelsen ska också föreslås om bokslutet ska godkännas och om ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i respektive organ och den ledande tjänsteinnehavaren (den redovisningsskyldiga) inom organets uppgiftsområde. Enligt 75 3 mom. i kommunallagen ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 86. en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. Beslutshistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Revisionsnämnden antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden och 1 delger fullmäktige revisionsberättelsen för kännedom samt föreslår för fullmäktige att års bokslut godkänns och 3 fullmäktige beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemännen ansvarsfrihet för redovisningsperioden , Behandling OFR-revisorn, CGR Pasi Leppänen presenterade resultaten för 2012 års revision samt en revisionsberättelse för fullmäktige och ett revisionsprotokoll för stadsstyrelsen. Ordföranden föreslog att revisionsnämnden antecknar för kännedom revisionsprotokollet som presenterats för stadsstyrelsen. Beslut Revisionsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt och dessutom beslutade revisionsnämnden att anteckna som kännedom revisionsprotokollet som presenterats för stadsstyrelsen.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / / /2013 Stadsstyrelsen Bokslutet för 2012 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Vesa Kananen,tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2012: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med ,58 euro - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,89 euro - fondens för utveckling av näringar och sysselsättning överskott ,37 euro läggs till fondens kapital. - fondens för utveckling av basservicen överskott ,27 euro läggs till fondens kapital, - fondens för social kreditgivning underskott ,43 dras av från fondens kapital, - skadefondens underskott ,78 euro dras av från fondens kapital. - investeringsfondens för bastjänster och markanskaffning överskott ,16 euro bokförs i fondens överskott, - från överskottet i balansräkningen överförs ,00 euro till stadens grundkapital, - till investeringsfondens kapital läggs ,47 euro. - Räkenskapsperiodens överskott ,43 euro läggs till överskottet för eget kapital i de föregående räkenskapsperiodernas överskott, 3 antecknar för kännedom slutrapporten över stadens produktivitetsprogram Bilaga 4 Tilinpäätös Tuottavuusohjelman loppuraportti 6

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 11 / 86 Redogörelse Enligt kommunallagen ska stadsstyrelsen uppgöra ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars året efter räkenskapsperioden samt lämna det för granskning till revisorerna och därefter förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Bokslutet omfattar resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Till bokslutet hör dessutom koncernbokslutet. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsdirektören. Ekonomins utfall Esbo stads resultat för år 2012 var skäligt. Årsbidraget var 145,5 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat 26 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 22 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten. Att årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat blev mer gynnsamma påverkades i hög grad av att finansieringsintäkterna blev större än förväntat. Däremot försvarades resultatet av de ovanligt stora nedskrivningarna på 14 miljoner euro samt av att skatteinkomsterna ökade mindre än förväntat och underskred den ändrade budgeten. Årsbidraget per invånare var 567 euro, vilket är litet mera än fjolåret. Trots ett måttligt gott resultat har stadens verksamhetsbidrag, det vill säga täckningen före finansieringsintäkter, sjunkit med 25 miljoner euro jämfört med Kostnaderna har ökat mera än de externa intäkterna och skatteintäkterna och täckningen är därför sämre Med avseende på investeringsbehovet är nivån på årsbidraget på sin höjd skälig. Verksamhetsintäkterna uppgick till sammanlagt 252,7 miljoner euro och ökade med 7 miljoner euro från fjolåret, dvs. med 2,8 procent. Avgiftsintäkterna uppgick till 107,1 miljoner euro, ökningen från fjolåret var 15,7 procent. Försäljningsintäkterna uppgick till 51,1 miljoner euro, minskningen från fjolåret var 2,6 procent. De externa kostnaderna uppgick till sammanlagt miljoner euro. Kostnaderna ökade med 74 miljoner euro, dvs. 5,1 procent. Den totala utvecklingen av kostnaderna 2012 var relativt måttlig, eftersom den täckte ökningen av servicebehovet för nästan invånare, avtalsförhöjningarna samt inflationsrelaterade prisstegringar. De mest betydande kostnadsposterna var personalutgifterna som uppgick till 592 miljoner euro, dvs. 2,2 procent mer än fjolåret, och kostnaderna för köp av tjänster som uppgick till 660 miljoner euro, dvs. 7,3 procent mer än

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 12 / 86 fjolåret. Mest enskilda tjänster köpte den specialiserade sjukvården, som gick på 210 miljoner euro. Kostnaderna för understöd var 131,2 miljoner euro, en ökning från fjolåret med 9,0 procent. Den största stödformen var utkomststödet, som utbetalades 46 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna täckte 16,7 procent av verksamhetskostnaderna, litet mindre än fjolåret. Skattefinansieringen utvecklades svagare än förväntat. skatteintäkterna var miljoner euro. Det är endast 1,5 procent mer än fjolåret. Skatteintäkterna underskred budgeten med 8,3 miljoner euro. Intäkterna av kommunalskatten var 1 067,5 miljoner euro och av samfundsskatten 116,1 miljoner euro. Intäkterna av samfundsskatten var skrala, 20 procent mindre än fjolåret. Utjämningen av skatteintäkterna var 172,1 miljoner euro, vilket motsvarar intäkterna av 3 kommunalskatteören. Staden hade anställda i slutet av Antalet ökade under året med 250 personer. Personalen ökade i regel i social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorns grundläggande tjänster. Staden investerade 218 miljoner euro. Dessutom investerades 70 miljoner euro via dotterbolagen i västmetron och i ombyggnad av skolor. Finansieringsläget förblev stabilt och de långfristiga lånen minskade med 1,3 miljoner euro. Nämnderna och direktionerna har behandlat bokslutet. Efter behandlingen rättades bokföringen av grupplivförsäkringen så att stadens resultat förbättrades med 2,5 miljoner euro. Rättelsen påverkade utfallet av personalkostnaderna i samtliga sektorer. Till ärendet om bokslutet bifogas slutrapporten över stadens produktivitetsprogram för kännedom. Utfallet av resultatmålen i Esbostrategin I Esbostrategi ingick 53 olika resultatmål. Vissa var gemensamma för alla sektorer eller förekom på flera än ett styrkort. Det fanns sammanlagt 99 resultatmål på styrkorten för samtliga sektorer. Alla var bindande. Dessutom hade sektorerna egna mål som inte var bindande gentemot fullmäktige. Av resultatmålen nåddes 28 inte eller nåddes försenat. Flera av resultatmålen ingick i samtliga sektorers styrkort och en eventuell avvikelse beaktas således i flera kort. Fullmäktige godkände avvikelserna vid behandlingen av månadsrapporten för oktober Avvikelser var mål som inte nåddes eller som

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / 86 Beslutshistoria Stadsstyrelsen endast nåddes delvis. Efter behandlingen av resultatmålen i fullmäktige har det visat sig ändringar i utfallet av tre resultatmål. De nåddes trots allt, avvikande från vad oktoberrapporten uppgav. Dessa resultatmål gällde verksamhetsbidragets utveckling i koncernstaben, bildningssektorn och teknik- och miljösektorn. Behandlingen av resultatet I beslutsförslaget föreslås att ,47 euro läggs till investeringsfondens kapital. Investeringsfondens kapital har minskats för att finansiera statsandelen av ombyggnaden av Ring I. Den minskningen läggs nu till fondens kapital. Vägförvaltningen har gett staden sin andel av kostnaderna utan ränta: ,00 euro i januari 2012 och ,32 euro i mars Förfarandet följer instruktionen för fonden och det ursprungliga beslutet och det har kontrollerats med revisorn. Förslagen till behandlingen av fonderna följer fondernas instruktioner. Stadens grundkapital höjs med euro. Förslaget bygger på Kommunförbundets budgetrekommendation och på revisorns ställningstagande, enligt vilket det är befogat att öka kommunens grundkapital om detta är väsentligt mindre än bestående aktiva. Ökningen av grundkapitalet är en balansteknisk lösning. Eventuella justeringar Koncernstaben föreslås få fullmakt att utföra eventuella tekniska justeringar som kommer fram vid revisionen i bokslutet. De eventuella justeringarna kan inte ändra på redovisningsperiodens resultat eller på behandlingen av resultatet som ingår i beslutsförslaget. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 undertecknar bokslutet för 2012 och överlämnar det till revisorerna för granskning, 2 lämnar bokslutet till revisionsnämnden och vidare till fullmäktige för behandling, 3

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / 86 befullmäktigar koncernstaben att göra eventuella tekniska justeringar i bokslutet. Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2012: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med ,58 euro - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,89 euro - fondens för utveckling av näringar och sysselsättning överskott ,37 euro läggs till fondens kapital. - fondens för utveckling av basservicen överskott ,27 euro läggs till fondens kapital, - fondens för social kreditgivning underskott ,43 dras av från fondens kapital, - skadefondens underskott ,78 euro dras av från fondens kapital. - investeringsfondens för bastjänster och markanskaffning överskott ,16 euro bokförs i fondens överskott, - från överskottet i balansräkningen överförs ,00 euro till stadens grundkapital, - till investeringsfondens kapital läggs ,47 euro. - Räkenskapsperiodens överskott ,43 euro läggs till överskottet för eget kapital i de föregående räkenskapsperiodernas överskott, 3 antecknar för kännedom slutrapporten över stadens produktivitetsprogram Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 15 / / /2012 Stadsstyrelsen Utlåtande om metropolområdets förutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn Markku Takala, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen: Fullmäktige ger finansministeriet följande utlåtande om förutredningen om metropolområdet: Bakgrund Esbo fullmäktige konstaterade i sina utlåtanden om kommunreformen och att Esbo varken godtar en tvångssammanslagning av städerna i huvudstadsregionen eller en utredning om kommunindelning med sikte på kommunsammanslagning. Fullmäktige föreslog i sitt utlåtande om utredningen av arbetsgruppen för kommunförvaltningens struktur en metropollösning för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Fullmäktige föreslog att det tillsätts en grupp för att utreda metropollösningen med representanter för staten, kommunerna och universiteten. Fullmäktige ansåg att det är positivt i utkastet till kommunstrukturlagen att man inte infört mer allmänna bestämmelser om s.k. tvångssammanslagningar utan att tvångssammanslagningar är möjliga endast i kommuner som är i en svår ekonomisk situation. Målen med kommunreformen och metropollösningen i Helsingforsregionen ska vara kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten, regionens konkurrenskraft och livskraft, ekologisk hållbarhet, välfärd och gemenskap. Förslagen ska basera sig på de bästa argumenten för dessa mål. Bakom förslagen till ändring av kommunstrukturen ska alltid finnas omsorgsfullt övervägda alternativ, av vilka det ska vara möjligt att välja den modell som bäst tjänar målsättningarna i regionen. Helsingforsregionens 14 kommuner kommer i framtiden att bilda en allt mera homogen samhällstruktur. Området behöver en egen metropollösning för planeringen av markanvändning, boende och trafik, liksom för att öka den sociala sammanhållningen och bekämpa segregation, samt för regional beredningen och regionala beslut om dessa frågor. Utveckling av verksamheten i metropolområdet är centralt för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Internationell konkurrenskraft förutsätter en

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 16 / 86 nätverksmetropol. Metropolområdet behöver en demokratisk och smidig förvaltning som förbättrar medborgarnas livskvalitet och skapar förutsättningar för Finland och finländarna att klara sig i den globala utvecklingen och den allt hårdare konkurrensen. Metropollösningen ska stärka deltagandet bland invånarna i regionen. Sammanfattning Kommunreformens viktigaste fråga i metropolområdet är en markanvändningsplan för metropolen som styr utvecklingen av markanvändning, boende och trafik så att tillväxten är ekonomiskt, ekologiskt och socialt sett hållbar. Metropolområdets internationella konkurrenskraft ska stärkas. En metropollösning behövs för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Esbo stad tycker att det är motiverat att avgränsa metropolområdet till att omfatta de 14 kommunerna i Helsingforsregionen Avgränsningen utgör en fortsättning på genomförandet av avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik samt på det nuvarande samarbetet i Helsingforsregionen. Helsingforsregionen kommer i framtiden att bilda en allt mera homogen samhällstruktur. Regionens folkmängd är 1,3 miljoner och den ökar till 2 miljoner fram till Under de senaste 60 åren har Helsingforsregionens invånarantal fördubblats och Esbos tiodubblats. I metropollösningen ska metropolförvaltningens styrka och antalet kommuner inte bindas tätt samman. Främjandet av metropolområdets välfärd och konkurrenskraft förutsätter även i fortsättningen samarbete mellan alla kommuner i regionen och övriga aktörer. Det finns inget ekonomiskt eller förvaltningsmässigt behov av en mycket stark metropolförvaltning. En mycket stark metropolförvaltning ger inte ett så stort mervärde att den vore motiverad ekonomiskt sett. Kommunstrukturlagen lär förutsätta att alla kommuner utarbetar en kommunindelningsutredning. Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Kommunindelningsutredningen ska vara frivillig och Esbo motsätter sig tvångssammanslagningar. Esbo stads kommentarer till utredningens alternativ Alternativ 1 (två storkommuner och avtalsbaserat samarbete) Esbo som en del av ett stort Helsingfors Esbo tycker inte att två storkommuner och därtill hörande avtalsbaserade samarbete i metropolområdet är en förnuftig modell. Esbo stad tycker inte det behövs en kommunindelningsutredning tillsammans med Helsingfors. Ett stort Helsingfors vore en otillräcklig och felaktig region för styrning av utvecklingen i metropolområdet och för lösning av regionens problem.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 17 / 86 Kostnaderna för närtjänster skulle öka. Fusionsprocessen vore tung och kostnaderna för förnyelse av olika system och för harmonisering av tjänsterna vore höga. Avtalssamarbete Att bilda två storkommuner kan vara en så besvärlig och lång process att man under denna tid inte tillsammans förmådde koncentrera sig på att konsolidera metropolområdets samhällstruktur, utveckla kollektivtrafiken och utveckla den sociala bostadsproduktionen. Storkommunerna vore så olika stora att de inte kunde skapa en gemensam agenda, synergi eller mervärde kring internationell konkurrenskraft, som har ansetts vara den centrala utmaningen. Esbo stad är av samma åsikt som utredningen i följande frågor: Vid samarbete är den en risk att makten och ansvaret för konkurrenskraften fördelar sig ojämnt. En stark huvudstad kunde ha alltför mycket att säga till om i förhållande till mellersta Nyland. Å andra sidan kunde ansvaret för konkurrenskraften också falla på en stark huvudstad och den andra kommunen skulle koncentrera sig på sin egen verksamhet. Ifall resultatet och nyttan av samarbete skulle fördela sig ojämnt, skulle kommunerna konkurrera sinsemellan om invånare och företag. Problemen vore alltså främst samma som idag, men antalet konkurrenter vore mindre och kommunerna starkare. En stor organisation kan till exempel förbättra sin kompetens och förmågan att analysera marknaden, men faran är att den förlorar den smidighet som en liten organisation har. Alternativ 2 (starka kommuner och metropolförvaltning) Esbo, Grankulla och Kyrkslätt Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Utredningen ska vara frivillig. Esbo har invånare och är en stark kommun. Esbo kan ordna social- och hälsovård själv. Esbo är beredd att ordna social- och hälsovård i samarbete med Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis samt HNS. Metropolförvaltning Metropolområdet behöver en demokratisk och smidig förvaltning som förbättrar medborgarnas livskvalitet och skapar förutsättningar för Finland och finländarna att klara sig i den globala utvecklingen och den allt hårdare konkurrensen. Metropollösningen och dess förvaltning ska stärka välfärd och deltagande bland invånarna i regionen.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 18 / 86 Beredning och beslut om en markanvändningsplan för metropolområdet som styr markanvändning, boende och trafik är centralt för en helhetsförvaltning av regionen. Det behövs en metropolplan med vilken tillväxten kan styras förnuftigt. Esbo stad tycker att det behövs en metropolplan som ersätter landskapsplanen, generalplaner som täcker kommunerna och en generalplan över hela huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens generalplan ska inte ha mera rättsverkningar än den nuvarande generalplanen. Kommunerna beslutar om detaljplanerna och delgeneralplanerna. Planläggningsfrågor och regionala trafikfrågor ska flyttas från närings-, trafik- och miljöcentralen till metropolförvaltningen. Kommunerna, Nylands förbund och närings-, trafik- och miljöcentralen ska förena sina planeringsresurser. Statens beslutanderätt över viktiga regionala trafikprojekt (tidtabell och finansiering) ska flyttas till regionförvaltningen. Utveckling av verksamheten i metropolområdet är centralt för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Den internationella konkurrenskraften kräver att man samarbetar i nätverk i hela södra Finlands pendlingsregion. Metropolförvaltningens uppgifter och behörighet påverkar centralt beslutsfattande och organisation. Beredning av en lag för metropolen och metropolplanen bör inledas omedelbart, eftersom planerna för metropolen borde vara färdiga innan sammanslagning bedöms. Esbo stad lägger fram några preciseringar om metropolförvaltningen: Trafiksystemplaneringen vid Helsingforsregionens trafik och regioninformationen vid Helsingforsregionens miljötjänster ska flyttas till metropolförvaltningen, men inte dessa samkommuners tjänsteproduktion. Social- och hälsovårdsområdets och HNS:s verksamhet och strukturer ska ändras utan att väl fungerande strukturer ändras. I synnerhet måste äldreomsorg och rehabilitering av äldre förbättras. kommunindelningen av Esbo bostäder Ab med de andra kommunernas bostadsproduktionsbolag behövs inte. Metropolens kranskommuner utreder frågan. Vid sidan om de övriga bostadsproduktionsbolagen kan det grundas ett regionalt affärsverk för social bostadsproduktion. Finansieringen av metropolförvaltningen måste utredas. Kommunerna och metropolförvaltningen måste få de anslag som behövs för den verksamhet de tilldelas. Vid förnyelsen av statsandelssystemet bör metropolområdets och tillväxtkommunernas särskilda behov beaktas. En utjämning av skateintäkterna ska ordnas nationellt via statsandelssystemet. Hur en fond för trafikleder fungerar och vem som beslutar förblir oklart. Det behövs en nationell verksamhetsmodell för IKT. Samarbetet mellan Helsingforsregionens kommuner är inte tillräckligt. Det behövs samarbete mellan de viktiga kommunaktörerna, de stora städerna och hela den offentliga förvaltningen.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 19 / 86 Det förblir oklar vad målet är med en flyttning av svenska tjänster till metropolförvaltningen. Det är den som har ansvar för tjänsteförsörjningen, den självständiga kommunen, som ska se till att tjänsterna finns jämlikt tillgängliga på båda nationalspråken. De lokala tjänsterna på svenska ordnas av kommunerna. Kommunerna samarbetar när det behövs mera samarbete på grund av stordriftsfördelar eller för att betjäna små specialgrupper. Vid alla beslut på alla nivåer ska språkverkningarna bedömas enligt nationalspråksstrategin. Esbo stad stöder inte en flyttning av sysselsättnings- och integrationsfrågor till regionförvaltningen. I utredningen ses integrationen fristående från de kommunala tjänsterna och från arbetsförvaltningen och som en fråga som kan skötas på en enda plats. I metropolområdet är det viktigt att alla offentliga tjänster allt bättre svarar mot nyfinländarnas behov, i synnerhet som andelen fördubblas och kommer att vara en femtedel av regionens befolkning Utredningens integrationspolitiska avsnitt behandlade nästan enbart integreringen av personer som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Dessa utgör emellertid endast tio procent av invandrarna i Finland. En röd tråd i regeringsprogrammet är det fasta sambandet mellan sysselsättning och integrationspolitik (till exempel flyttningen av koordineringsansvaret från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet) Den låga sysselsättningen är integrationspolitikens viktigaste enskilda problem, som knappast försvinner om ansvaret för språkundervisningen och sysselsättningen av vuxna nyfinländare flyttas från arbets- och näringsförvaltningen till metropolförvaltningen. I lagen har till exempel arbets- och näringsförvaltningen huvudsakligen ansvaret för integrationsutbildning. Utredningens förslag skulle skapa oreda. Koordineringen av yrkesutbildning ska förbättras, men det är inte troligt att en överföring av yrkesutbildningsfrågorna till metropolförvaltningen skulle ge något mervärde. Verkstäder, uppsökande ungdomsarbete, arbetsbanker (sociala företag som anställer arbetslösa) och orienterande utbildning kopplar yrkesutbildningen till resten av utbildningen på andra stadiet och till förebyggande av utslagning bland unga. Det är inte ändamålsenligt att riva den nuvarande modellen och byta ut den mot en modell som fungerar enligt helt andra principer. Eftersom de kommunernas kostnader skiljer sig med 10 procent, vore lösningen också mycket dyr. Alternativ 3 (en stark metropolförvaltning och alternativa nya kommuner) Esbo och Grankulla eller Esbo, Grankulla och Vichtis Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Utredningen ska vara frivillig.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 20 / 86 Esbo har invånare och är en stark kommun. Esbo kan ordna social- och hälsovård själv. Esbo är beredd att ordna social- och hälsovård i samarbete med Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis samt HNS. Beredning och beslut om en markanvändningsplan för metropolområdet som styr markanvändning, boende och trafik är centralt för en helhetsförvaltning av regionen. En stark metropolförvaltning Det finns inget ekonomiskt eller förvaltningsmässigt behov av en mycket stark metropolförvaltning. De uppgifter och därtill hörande förvaltningar som metropolförvaltningen enligt förslaget ska ta hand om är så omfattande att det inte är ändamålsenligt för styrningen av regionens utveckling och det ger inget mervärde. Talrika tjänster och förvaltningar skulle lyda under metropolförvaltningen. Kostnaderna och ineffektiviteten skulle öka. Beslut om utbildning på andra stadiet ska inte flyttas till metropolförvaltningen. Utbildningen på andra stadiet i metropolområdet är omfattande och skiljer sig också i övrigt från resten av landet. Utöver den kommunala sektorn finns det stora privata utbildningsinstitutioner. De privata gymnasierna och yrkesskolorna är i regel mycket specialiserade läroanstalter av hög kvalitet som berikar utbildningen på andra stadiet i metropolområdet. Elevernas rätt att fritt välja skola inom utbildningen på andra stadiet ger verklig valfrihet, eftersom avstånden är skäliga och de flesta skolorna kan nås med kollektiva trafikmedel. De flesta gymnasierna har utvecklats till och profilerat sig som skolor och kulturinstitutioner i en lokal kontext. De har starka band i det lokala skolutbudet och föräldrarnas är viktiga lokala påverkare. De lokala gymnasiernas kompletteras av specialgymnasier med elever från hela Finland. En flyttning av utbildning på andra stadiet ska inte flyttas till metropolförvaltningen. Det skulle varken ge eleverna mervärde eller förbättra undervisningens kvalitet. Läroanstalterna betydelse som lokala påverkare och utvecklare skulle försvagas. Den föreslagna modellen skulle inte ge ekonomiska fördelar, tvärtom skulle styckkostnaderna öka. En betydande del av läroanstalterna på andra stadiet är privata, men det är endast de kommunala skolorna som kan flyttas under metropolförvaltningen. I lösningen föreslås att metropolförvaltningen får uppgifter och behörighet som hör till den kommunala självstyrelsen och till staten. Uppgifterna är också svåra att genomföra. Utöver det ovan sagda godkänner Esbo stad inte en utjämning av skatteintäkterna mellan metropolområdets kommuner. Metropolförvaltningen ska inte ha behörighet att bedöma behoven av ny kommunindelning. 2

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 3456/00.04.01/2012 Stadsstyrelsen 154 6.5.2013 76 Utlåtande om metropolområdets förutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn 09 816 22252 Markku Takala,

Läs mer

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Sammanträde Tid 20.05.2013 måndag kl. 17:30-23:00 Paus: 19.55-20.20 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.5.2015 klo 15.30 Sivu 1 77 Sammanträdet öppnas och beslutsförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Begäran om utlåtande SHM

Begäran om utlåtande SHM Begäran om utlåtande SHM 1. Organisationens officiella namn Namn - Närpes stad 2. Namn på den som skrivit in svaren Namn - Hans-Erik Lindqvist 3. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Namn Ställning i

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Fullmäktige 19.5.2014 Sida 1 / 48

Fullmäktige 19.5.2014 Sida 1 / 48 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 19.5.2014 Sida 1 / 48 Sammanträde Tid 19.05.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FINLANDS RÖDA KORS AVDELNINGAR

INSTRUKTION FÖR FINLANDS RÖDA KORS AVDELNINGAR INSTRUKTION FÖR FINLANDS RÖDA KORS AVDELNINGAR Godkänd vid Finlands Röda Kors fullmäktigemöte 12.5.2006 Med stöd av 34 2 mom. i republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors (811/2005), nedan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer