Fullmäktige Sida 1 / 86

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 86 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller Ärenden På grund av tekniska problem är innehållsförteckningen på finska Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja 4 täydennysvaali Vuoden 2012 arviointikertomuksen hyväksyminen Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 8 hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely 10 7 Lausunnon antaminen metropolialueen esiselvityksestä Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen 29 Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle annetun kaupungin 39 takauksen tarkistaminen ja yhteisväestösuojan rakentaminen 10 Tapiolan urheilupuistoon toteutettavan harjoitusjäähallin 47 lainan sopimusehtojen muutos Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Asemakaavan hyväksyminen, metrotunneli välillä Matinkylä - 53 Kivenlahti, alue Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä 66 kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella 14 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen 71 saatavuuden ja laadun parantamisesta 15 Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä 79 Esbo Timo Soini ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 86 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Redogörelse Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 86 2 Val av protokolljusterare Förslag Till protokolljusterare väljs representanter för Saml och Gröna

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i revisionsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Susanna Rahkonen (Gröna) i stället för Marjo Matikka (Gröna). Redogörelse Marjo Matikka (Gröna), personlig ersättare för ledamoten i revisionsnämnden Susanna Rahkonen (Gröna), anhåller per brev av om avsked från uppdraget på grund av jäv som grundar sig på arbetsuppgift. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Susanna Rahkonen (Gröna) i stället för Marjo Matikka (Gröna). Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 137. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / 86 - Den valda - Marjo Matikka - Nämndens sekreterare

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / /2013 Revisionsnämnden Godkännande av utvärderingsberättelsen för år 2012 Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn Anneli Tiainen, tfn Jukka Värre, tfn Pertti Korhonen, tfn Riitta Björklund, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2012 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapport I 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Bilaga Redogörelse 1 PKS Tietojärjestelmien yhteentoimivuus Utvärderingsberättelsen för år 2012 Beslutshistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för år 2012 och ger enheten för extern revision rätt att göra stilistiska ändringar i den. Fullmäktige

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 86 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2012 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapport I 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Behandling Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för år Beslut Revisionsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / / /2013 Revisionsnämnden Revisionsberättelsen för 2012, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden godkänner bokslutet för år beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemännen ansvarsfrihet för redovisningsperioden Bilaga Redogörelse 3 Revisionsberättelse 2012 Enligt kommunallagen ska kommunens bokslut upprättas före utgången av mars månad. Revisorn ska före utgången av maj månad granska föregående räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut. Enligt kommunallagen ska bokslutet föreläggas fullmäktige före utgången av juni. I sammanhanget behandlas också revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beredningen av bokslutet åligger stadsstyrelsen och beredningen av revisionsberättelsen och ärendet om ansvarsfrihet åligger revisionsnämnden. Enligt 75 i kommunallagen ska revisorn för varje redovisningsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. I berättelsen ska också föreslås om bokslutet ska godkännas och om ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i respektive organ och den ledande tjänsteinnehavaren (den redovisningsskyldiga) inom organets uppgiftsområde. Enligt 75 3 mom. i kommunallagen ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 86. en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. Beslutshistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Revisionsnämnden antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden och 1 delger fullmäktige revisionsberättelsen för kännedom samt föreslår för fullmäktige att års bokslut godkänns och 3 fullmäktige beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemännen ansvarsfrihet för redovisningsperioden , Behandling OFR-revisorn, CGR Pasi Leppänen presenterade resultaten för 2012 års revision samt en revisionsberättelse för fullmäktige och ett revisionsprotokoll för stadsstyrelsen. Ordföranden föreslog att revisionsnämnden antecknar för kännedom revisionsprotokollet som presenterats för stadsstyrelsen. Beslut Revisionsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt och dessutom beslutade revisionsnämnden att anteckna som kännedom revisionsprotokollet som presenterats för stadsstyrelsen.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / / /2013 Stadsstyrelsen Bokslutet för 2012 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Vesa Kananen,tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2012: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med ,58 euro - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,89 euro - fondens för utveckling av näringar och sysselsättning överskott ,37 euro läggs till fondens kapital. - fondens för utveckling av basservicen överskott ,27 euro läggs till fondens kapital, - fondens för social kreditgivning underskott ,43 dras av från fondens kapital, - skadefondens underskott ,78 euro dras av från fondens kapital. - investeringsfondens för bastjänster och markanskaffning överskott ,16 euro bokförs i fondens överskott, - från överskottet i balansräkningen överförs ,00 euro till stadens grundkapital, - till investeringsfondens kapital läggs ,47 euro. - Räkenskapsperiodens överskott ,43 euro läggs till överskottet för eget kapital i de föregående räkenskapsperiodernas överskott, 3 antecknar för kännedom slutrapporten över stadens produktivitetsprogram Bilaga 4 Tilinpäätös Tuottavuusohjelman loppuraportti 6

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 11 / 86 Redogörelse Enligt kommunallagen ska stadsstyrelsen uppgöra ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars året efter räkenskapsperioden samt lämna det för granskning till revisorerna och därefter förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Bokslutet omfattar resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Till bokslutet hör dessutom koncernbokslutet. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsdirektören. Ekonomins utfall Esbo stads resultat för år 2012 var skäligt. Årsbidraget var 145,5 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat 26 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 22 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten. Att årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat blev mer gynnsamma påverkades i hög grad av att finansieringsintäkterna blev större än förväntat. Däremot försvarades resultatet av de ovanligt stora nedskrivningarna på 14 miljoner euro samt av att skatteinkomsterna ökade mindre än förväntat och underskred den ändrade budgeten. Årsbidraget per invånare var 567 euro, vilket är litet mera än fjolåret. Trots ett måttligt gott resultat har stadens verksamhetsbidrag, det vill säga täckningen före finansieringsintäkter, sjunkit med 25 miljoner euro jämfört med Kostnaderna har ökat mera än de externa intäkterna och skatteintäkterna och täckningen är därför sämre Med avseende på investeringsbehovet är nivån på årsbidraget på sin höjd skälig. Verksamhetsintäkterna uppgick till sammanlagt 252,7 miljoner euro och ökade med 7 miljoner euro från fjolåret, dvs. med 2,8 procent. Avgiftsintäkterna uppgick till 107,1 miljoner euro, ökningen från fjolåret var 15,7 procent. Försäljningsintäkterna uppgick till 51,1 miljoner euro, minskningen från fjolåret var 2,6 procent. De externa kostnaderna uppgick till sammanlagt miljoner euro. Kostnaderna ökade med 74 miljoner euro, dvs. 5,1 procent. Den totala utvecklingen av kostnaderna 2012 var relativt måttlig, eftersom den täckte ökningen av servicebehovet för nästan invånare, avtalsförhöjningarna samt inflationsrelaterade prisstegringar. De mest betydande kostnadsposterna var personalutgifterna som uppgick till 592 miljoner euro, dvs. 2,2 procent mer än fjolåret, och kostnaderna för köp av tjänster som uppgick till 660 miljoner euro, dvs. 7,3 procent mer än

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 12 / 86 fjolåret. Mest enskilda tjänster köpte den specialiserade sjukvården, som gick på 210 miljoner euro. Kostnaderna för understöd var 131,2 miljoner euro, en ökning från fjolåret med 9,0 procent. Den största stödformen var utkomststödet, som utbetalades 46 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna täckte 16,7 procent av verksamhetskostnaderna, litet mindre än fjolåret. Skattefinansieringen utvecklades svagare än förväntat. skatteintäkterna var miljoner euro. Det är endast 1,5 procent mer än fjolåret. Skatteintäkterna underskred budgeten med 8,3 miljoner euro. Intäkterna av kommunalskatten var 1 067,5 miljoner euro och av samfundsskatten 116,1 miljoner euro. Intäkterna av samfundsskatten var skrala, 20 procent mindre än fjolåret. Utjämningen av skatteintäkterna var 172,1 miljoner euro, vilket motsvarar intäkterna av 3 kommunalskatteören. Staden hade anställda i slutet av Antalet ökade under året med 250 personer. Personalen ökade i regel i social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorns grundläggande tjänster. Staden investerade 218 miljoner euro. Dessutom investerades 70 miljoner euro via dotterbolagen i västmetron och i ombyggnad av skolor. Finansieringsläget förblev stabilt och de långfristiga lånen minskade med 1,3 miljoner euro. Nämnderna och direktionerna har behandlat bokslutet. Efter behandlingen rättades bokföringen av grupplivförsäkringen så att stadens resultat förbättrades med 2,5 miljoner euro. Rättelsen påverkade utfallet av personalkostnaderna i samtliga sektorer. Till ärendet om bokslutet bifogas slutrapporten över stadens produktivitetsprogram för kännedom. Utfallet av resultatmålen i Esbostrategin I Esbostrategi ingick 53 olika resultatmål. Vissa var gemensamma för alla sektorer eller förekom på flera än ett styrkort. Det fanns sammanlagt 99 resultatmål på styrkorten för samtliga sektorer. Alla var bindande. Dessutom hade sektorerna egna mål som inte var bindande gentemot fullmäktige. Av resultatmålen nåddes 28 inte eller nåddes försenat. Flera av resultatmålen ingick i samtliga sektorers styrkort och en eventuell avvikelse beaktas således i flera kort. Fullmäktige godkände avvikelserna vid behandlingen av månadsrapporten för oktober Avvikelser var mål som inte nåddes eller som

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / 86 Beslutshistoria Stadsstyrelsen endast nåddes delvis. Efter behandlingen av resultatmålen i fullmäktige har det visat sig ändringar i utfallet av tre resultatmål. De nåddes trots allt, avvikande från vad oktoberrapporten uppgav. Dessa resultatmål gällde verksamhetsbidragets utveckling i koncernstaben, bildningssektorn och teknik- och miljösektorn. Behandlingen av resultatet I beslutsförslaget föreslås att ,47 euro läggs till investeringsfondens kapital. Investeringsfondens kapital har minskats för att finansiera statsandelen av ombyggnaden av Ring I. Den minskningen läggs nu till fondens kapital. Vägförvaltningen har gett staden sin andel av kostnaderna utan ränta: ,00 euro i januari 2012 och ,32 euro i mars Förfarandet följer instruktionen för fonden och det ursprungliga beslutet och det har kontrollerats med revisorn. Förslagen till behandlingen av fonderna följer fondernas instruktioner. Stadens grundkapital höjs med euro. Förslaget bygger på Kommunförbundets budgetrekommendation och på revisorns ställningstagande, enligt vilket det är befogat att öka kommunens grundkapital om detta är väsentligt mindre än bestående aktiva. Ökningen av grundkapitalet är en balansteknisk lösning. Eventuella justeringar Koncernstaben föreslås få fullmakt att utföra eventuella tekniska justeringar som kommer fram vid revisionen i bokslutet. De eventuella justeringarna kan inte ändra på redovisningsperiodens resultat eller på behandlingen av resultatet som ingår i beslutsförslaget. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 undertecknar bokslutet för 2012 och överlämnar det till revisorerna för granskning, 2 lämnar bokslutet till revisionsnämnden och vidare till fullmäktige för behandling, 3

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / 86 befullmäktigar koncernstaben att göra eventuella tekniska justeringar i bokslutet. Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2012: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med ,58 euro - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,89 euro - fondens för utveckling av näringar och sysselsättning överskott ,37 euro läggs till fondens kapital. - fondens för utveckling av basservicen överskott ,27 euro läggs till fondens kapital, - fondens för social kreditgivning underskott ,43 dras av från fondens kapital, - skadefondens underskott ,78 euro dras av från fondens kapital. - investeringsfondens för bastjänster och markanskaffning överskott ,16 euro bokförs i fondens överskott, - från överskottet i balansräkningen överförs ,00 euro till stadens grundkapital, - till investeringsfondens kapital läggs ,47 euro. - Räkenskapsperiodens överskott ,43 euro läggs till överskottet för eget kapital i de föregående räkenskapsperiodernas överskott, 3 antecknar för kännedom slutrapporten över stadens produktivitetsprogram Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 15 / / /2012 Stadsstyrelsen Utlåtande om metropolområdets förutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn Markku Takala, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen: Fullmäktige ger finansministeriet följande utlåtande om förutredningen om metropolområdet: Bakgrund Esbo fullmäktige konstaterade i sina utlåtanden om kommunreformen och att Esbo varken godtar en tvångssammanslagning av städerna i huvudstadsregionen eller en utredning om kommunindelning med sikte på kommunsammanslagning. Fullmäktige föreslog i sitt utlåtande om utredningen av arbetsgruppen för kommunförvaltningens struktur en metropollösning för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Fullmäktige föreslog att det tillsätts en grupp för att utreda metropollösningen med representanter för staten, kommunerna och universiteten. Fullmäktige ansåg att det är positivt i utkastet till kommunstrukturlagen att man inte infört mer allmänna bestämmelser om s.k. tvångssammanslagningar utan att tvångssammanslagningar är möjliga endast i kommuner som är i en svår ekonomisk situation. Målen med kommunreformen och metropollösningen i Helsingforsregionen ska vara kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten, regionens konkurrenskraft och livskraft, ekologisk hållbarhet, välfärd och gemenskap. Förslagen ska basera sig på de bästa argumenten för dessa mål. Bakom förslagen till ändring av kommunstrukturen ska alltid finnas omsorgsfullt övervägda alternativ, av vilka det ska vara möjligt att välja den modell som bäst tjänar målsättningarna i regionen. Helsingforsregionens 14 kommuner kommer i framtiden att bilda en allt mera homogen samhällstruktur. Området behöver en egen metropollösning för planeringen av markanvändning, boende och trafik, liksom för att öka den sociala sammanhållningen och bekämpa segregation, samt för regional beredningen och regionala beslut om dessa frågor. Utveckling av verksamheten i metropolområdet är centralt för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Internationell konkurrenskraft förutsätter en

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 16 / 86 nätverksmetropol. Metropolområdet behöver en demokratisk och smidig förvaltning som förbättrar medborgarnas livskvalitet och skapar förutsättningar för Finland och finländarna att klara sig i den globala utvecklingen och den allt hårdare konkurrensen. Metropollösningen ska stärka deltagandet bland invånarna i regionen. Sammanfattning Kommunreformens viktigaste fråga i metropolområdet är en markanvändningsplan för metropolen som styr utvecklingen av markanvändning, boende och trafik så att tillväxten är ekonomiskt, ekologiskt och socialt sett hållbar. Metropolområdets internationella konkurrenskraft ska stärkas. En metropollösning behövs för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Esbo stad tycker att det är motiverat att avgränsa metropolområdet till att omfatta de 14 kommunerna i Helsingforsregionen Avgränsningen utgör en fortsättning på genomförandet av avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik samt på det nuvarande samarbetet i Helsingforsregionen. Helsingforsregionen kommer i framtiden att bilda en allt mera homogen samhällstruktur. Regionens folkmängd är 1,3 miljoner och den ökar till 2 miljoner fram till Under de senaste 60 åren har Helsingforsregionens invånarantal fördubblats och Esbos tiodubblats. I metropollösningen ska metropolförvaltningens styrka och antalet kommuner inte bindas tätt samman. Främjandet av metropolområdets välfärd och konkurrenskraft förutsätter även i fortsättningen samarbete mellan alla kommuner i regionen och övriga aktörer. Det finns inget ekonomiskt eller förvaltningsmässigt behov av en mycket stark metropolförvaltning. En mycket stark metropolförvaltning ger inte ett så stort mervärde att den vore motiverad ekonomiskt sett. Kommunstrukturlagen lär förutsätta att alla kommuner utarbetar en kommunindelningsutredning. Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Kommunindelningsutredningen ska vara frivillig och Esbo motsätter sig tvångssammanslagningar. Esbo stads kommentarer till utredningens alternativ Alternativ 1 (två storkommuner och avtalsbaserat samarbete) Esbo som en del av ett stort Helsingfors Esbo tycker inte att två storkommuner och därtill hörande avtalsbaserade samarbete i metropolområdet är en förnuftig modell. Esbo stad tycker inte det behövs en kommunindelningsutredning tillsammans med Helsingfors. Ett stort Helsingfors vore en otillräcklig och felaktig region för styrning av utvecklingen i metropolområdet och för lösning av regionens problem.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 17 / 86 Kostnaderna för närtjänster skulle öka. Fusionsprocessen vore tung och kostnaderna för förnyelse av olika system och för harmonisering av tjänsterna vore höga. Avtalssamarbete Att bilda två storkommuner kan vara en så besvärlig och lång process att man under denna tid inte tillsammans förmådde koncentrera sig på att konsolidera metropolområdets samhällstruktur, utveckla kollektivtrafiken och utveckla den sociala bostadsproduktionen. Storkommunerna vore så olika stora att de inte kunde skapa en gemensam agenda, synergi eller mervärde kring internationell konkurrenskraft, som har ansetts vara den centrala utmaningen. Esbo stad är av samma åsikt som utredningen i följande frågor: Vid samarbete är den en risk att makten och ansvaret för konkurrenskraften fördelar sig ojämnt. En stark huvudstad kunde ha alltför mycket att säga till om i förhållande till mellersta Nyland. Å andra sidan kunde ansvaret för konkurrenskraften också falla på en stark huvudstad och den andra kommunen skulle koncentrera sig på sin egen verksamhet. Ifall resultatet och nyttan av samarbete skulle fördela sig ojämnt, skulle kommunerna konkurrera sinsemellan om invånare och företag. Problemen vore alltså främst samma som idag, men antalet konkurrenter vore mindre och kommunerna starkare. En stor organisation kan till exempel förbättra sin kompetens och förmågan att analysera marknaden, men faran är att den förlorar den smidighet som en liten organisation har. Alternativ 2 (starka kommuner och metropolförvaltning) Esbo, Grankulla och Kyrkslätt Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Utredningen ska vara frivillig. Esbo har invånare och är en stark kommun. Esbo kan ordna social- och hälsovård själv. Esbo är beredd att ordna social- och hälsovård i samarbete med Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis samt HNS. Metropolförvaltning Metropolområdet behöver en demokratisk och smidig förvaltning som förbättrar medborgarnas livskvalitet och skapar förutsättningar för Finland och finländarna att klara sig i den globala utvecklingen och den allt hårdare konkurrensen. Metropollösningen och dess förvaltning ska stärka välfärd och deltagande bland invånarna i regionen.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 18 / 86 Beredning och beslut om en markanvändningsplan för metropolområdet som styr markanvändning, boende och trafik är centralt för en helhetsförvaltning av regionen. Det behövs en metropolplan med vilken tillväxten kan styras förnuftigt. Esbo stad tycker att det behövs en metropolplan som ersätter landskapsplanen, generalplaner som täcker kommunerna och en generalplan över hela huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens generalplan ska inte ha mera rättsverkningar än den nuvarande generalplanen. Kommunerna beslutar om detaljplanerna och delgeneralplanerna. Planläggningsfrågor och regionala trafikfrågor ska flyttas från närings-, trafik- och miljöcentralen till metropolförvaltningen. Kommunerna, Nylands förbund och närings-, trafik- och miljöcentralen ska förena sina planeringsresurser. Statens beslutanderätt över viktiga regionala trafikprojekt (tidtabell och finansiering) ska flyttas till regionförvaltningen. Utveckling av verksamheten i metropolområdet är centralt för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Den internationella konkurrenskraften kräver att man samarbetar i nätverk i hela södra Finlands pendlingsregion. Metropolförvaltningens uppgifter och behörighet påverkar centralt beslutsfattande och organisation. Beredning av en lag för metropolen och metropolplanen bör inledas omedelbart, eftersom planerna för metropolen borde vara färdiga innan sammanslagning bedöms. Esbo stad lägger fram några preciseringar om metropolförvaltningen: Trafiksystemplaneringen vid Helsingforsregionens trafik och regioninformationen vid Helsingforsregionens miljötjänster ska flyttas till metropolförvaltningen, men inte dessa samkommuners tjänsteproduktion. Social- och hälsovårdsområdets och HNS:s verksamhet och strukturer ska ändras utan att väl fungerande strukturer ändras. I synnerhet måste äldreomsorg och rehabilitering av äldre förbättras. kommunindelningen av Esbo bostäder Ab med de andra kommunernas bostadsproduktionsbolag behövs inte. Metropolens kranskommuner utreder frågan. Vid sidan om de övriga bostadsproduktionsbolagen kan det grundas ett regionalt affärsverk för social bostadsproduktion. Finansieringen av metropolförvaltningen måste utredas. Kommunerna och metropolförvaltningen måste få de anslag som behövs för den verksamhet de tilldelas. Vid förnyelsen av statsandelssystemet bör metropolområdets och tillväxtkommunernas särskilda behov beaktas. En utjämning av skateintäkterna ska ordnas nationellt via statsandelssystemet. Hur en fond för trafikleder fungerar och vem som beslutar förblir oklart. Det behövs en nationell verksamhetsmodell för IKT. Samarbetet mellan Helsingforsregionens kommuner är inte tillräckligt. Det behövs samarbete mellan de viktiga kommunaktörerna, de stora städerna och hela den offentliga förvaltningen.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 19 / 86 Det förblir oklar vad målet är med en flyttning av svenska tjänster till metropolförvaltningen. Det är den som har ansvar för tjänsteförsörjningen, den självständiga kommunen, som ska se till att tjänsterna finns jämlikt tillgängliga på båda nationalspråken. De lokala tjänsterna på svenska ordnas av kommunerna. Kommunerna samarbetar när det behövs mera samarbete på grund av stordriftsfördelar eller för att betjäna små specialgrupper. Vid alla beslut på alla nivåer ska språkverkningarna bedömas enligt nationalspråksstrategin. Esbo stad stöder inte en flyttning av sysselsättnings- och integrationsfrågor till regionförvaltningen. I utredningen ses integrationen fristående från de kommunala tjänsterna och från arbetsförvaltningen och som en fråga som kan skötas på en enda plats. I metropolområdet är det viktigt att alla offentliga tjänster allt bättre svarar mot nyfinländarnas behov, i synnerhet som andelen fördubblas och kommer att vara en femtedel av regionens befolkning Utredningens integrationspolitiska avsnitt behandlade nästan enbart integreringen av personer som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Dessa utgör emellertid endast tio procent av invandrarna i Finland. En röd tråd i regeringsprogrammet är det fasta sambandet mellan sysselsättning och integrationspolitik (till exempel flyttningen av koordineringsansvaret från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet) Den låga sysselsättningen är integrationspolitikens viktigaste enskilda problem, som knappast försvinner om ansvaret för språkundervisningen och sysselsättningen av vuxna nyfinländare flyttas från arbets- och näringsförvaltningen till metropolförvaltningen. I lagen har till exempel arbets- och näringsförvaltningen huvudsakligen ansvaret för integrationsutbildning. Utredningens förslag skulle skapa oreda. Koordineringen av yrkesutbildning ska förbättras, men det är inte troligt att en överföring av yrkesutbildningsfrågorna till metropolförvaltningen skulle ge något mervärde. Verkstäder, uppsökande ungdomsarbete, arbetsbanker (sociala företag som anställer arbetslösa) och orienterande utbildning kopplar yrkesutbildningen till resten av utbildningen på andra stadiet och till förebyggande av utslagning bland unga. Det är inte ändamålsenligt att riva den nuvarande modellen och byta ut den mot en modell som fungerar enligt helt andra principer. Eftersom de kommunernas kostnader skiljer sig med 10 procent, vore lösningen också mycket dyr. Alternativ 3 (en stark metropolförvaltning och alternativa nya kommuner) Esbo och Grankulla eller Esbo, Grankulla och Vichtis Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Utredningen ska vara frivillig.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 20 / 86 Esbo har invånare och är en stark kommun. Esbo kan ordna social- och hälsovård själv. Esbo är beredd att ordna social- och hälsovård i samarbete med Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis samt HNS. Beredning och beslut om en markanvändningsplan för metropolområdet som styr markanvändning, boende och trafik är centralt för en helhetsförvaltning av regionen. En stark metropolförvaltning Det finns inget ekonomiskt eller förvaltningsmässigt behov av en mycket stark metropolförvaltning. De uppgifter och därtill hörande förvaltningar som metropolförvaltningen enligt förslaget ska ta hand om är så omfattande att det inte är ändamålsenligt för styrningen av regionens utveckling och det ger inget mervärde. Talrika tjänster och förvaltningar skulle lyda under metropolförvaltningen. Kostnaderna och ineffektiviteten skulle öka. Beslut om utbildning på andra stadiet ska inte flyttas till metropolförvaltningen. Utbildningen på andra stadiet i metropolområdet är omfattande och skiljer sig också i övrigt från resten av landet. Utöver den kommunala sektorn finns det stora privata utbildningsinstitutioner. De privata gymnasierna och yrkesskolorna är i regel mycket specialiserade läroanstalter av hög kvalitet som berikar utbildningen på andra stadiet i metropolområdet. Elevernas rätt att fritt välja skola inom utbildningen på andra stadiet ger verklig valfrihet, eftersom avstånden är skäliga och de flesta skolorna kan nås med kollektiva trafikmedel. De flesta gymnasierna har utvecklats till och profilerat sig som skolor och kulturinstitutioner i en lokal kontext. De har starka band i det lokala skolutbudet och föräldrarnas är viktiga lokala påverkare. De lokala gymnasiernas kompletteras av specialgymnasier med elever från hela Finland. En flyttning av utbildning på andra stadiet ska inte flyttas till metropolförvaltningen. Det skulle varken ge eleverna mervärde eller förbättra undervisningens kvalitet. Läroanstalterna betydelse som lokala påverkare och utvecklare skulle försvagas. Den föreslagna modellen skulle inte ge ekonomiska fördelar, tvärtom skulle styckkostnaderna öka. En betydande del av läroanstalterna på andra stadiet är privata, men det är endast de kommunala skolorna som kan flyttas under metropolförvaltningen. I lösningen föreslås att metropolförvaltningen får uppgifter och behörighet som hör till den kommunala självstyrelsen och till staten. Uppgifterna är också svåra att genomföra. Utöver det ovan sagda godkänner Esbo stad inte en utjämning av skatteintäkterna mellan metropolområdets kommuner. Metropolförvaltningen ska inte ha behörighet att bedöma behoven av ny kommunindelning. 2

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109

Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 109 Sammanträde Tid 20.05.2013 måndag kl. 17:30-23:00 Paus: 19.55-20.20 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 60 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83

Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.11.2013 Sida 1 / 83 Sammanträde Tid 18.11.2013 måndag kl. 17.30 23.00 Paus 19.35 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Timo Soini, puheenjohtaja

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93

Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fulmäktige 21.05.2012 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 21.05.2012 måndag kl. 17:30-23:17 Tauko klo 19.39-20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt

Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt Kommunreform och vårdreform från 2005 2015 inte lätt År 2005 kommun- och servicereformen: stora kommuner eller samarbetsformer mellan kommunerna (reg. Vanhanen I och II Parasramlagen: 169/20017) År 2010:

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (häft.) 978-952-466-755-5

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Sammanträde Tid 09.12.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer