Fullmäktige Sida 1 / 86

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 86"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 86 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller Ärenden På grund av tekniska problem är innehållsförteckningen på finska Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja 4 täydennysvaali Vuoden 2012 arviointikertomuksen hyväksyminen Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 8 hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely 10 7 Lausunnon antaminen metropolialueen esiselvityksestä Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen 29 Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle annetun kaupungin 39 takauksen tarkistaminen ja yhteisväestösuojan rakentaminen 10 Tapiolan urheilupuistoon toteutettavan harjoitusjäähallin 47 lainan sopimusehtojen muutos Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Asemakaavan hyväksyminen, metrotunneli välillä Matinkylä - 53 Kivenlahti, alue Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä 66 kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella 14 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen 71 saatavuuden ja laadun parantamisesta 15 Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalvelujen selvittämisestä 79 Esbo Timo Soini ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 86 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Redogörelse Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 86 2 Val av protokolljusterare Förslag Till protokolljusterare väljs representanter för Saml och Gröna

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i revisionsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Susanna Rahkonen (Gröna) i stället för Marjo Matikka (Gröna). Redogörelse Marjo Matikka (Gröna), personlig ersättare för ledamoten i revisionsnämnden Susanna Rahkonen (Gröna), anhåller per brev av om avsked från uppdraget på grund av jäv som grundar sig på arbetsuppgift. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer (Gröna) till personlig ersättare för Susanna Rahkonen (Gröna) i stället för Marjo Matikka (Gröna). Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 137. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / 86 - Den valda - Marjo Matikka - Nämndens sekreterare

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / /2013 Revisionsnämnden Godkännande av utvärderingsberättelsen för år 2012 Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn Anneli Tiainen, tfn Jukka Värre, tfn Pertti Korhonen, tfn Riitta Björklund, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2012 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapport I 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Bilaga Redogörelse 1 PKS Tietojärjestelmien yhteentoimivuus Utvärderingsberättelsen för år 2012 Beslutshistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för år 2012 och ger enheten för extern revision rätt att göra stilistiska ändringar i den. Fullmäktige

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 86 1 antecknar utvärderingsberättelsen för år 2012 för kännedom 2 ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de olägenheter som påtalats i utvärderingsberättelsen. Beskrivningen lämnas till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av uppföljningsrapport I 3 uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen. Behandling Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för år Beslut Revisionsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / / /2013 Revisionsnämnden Revisionsberättelsen för 2012, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Beredning och upplysningar: Virpi Ala-aho, tfn E-post enligt modellen Förslag Revisionsnämnden Fullmäktige 1 antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden godkänner bokslutet för år beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemännen ansvarsfrihet för redovisningsperioden Bilaga Redogörelse 3 Revisionsberättelse 2012 Enligt kommunallagen ska kommunens bokslut upprättas före utgången av mars månad. Revisorn ska före utgången av maj månad granska föregående räkenskapsperiods förvaltning, bokföring och bokslut. Enligt kommunallagen ska bokslutet föreläggas fullmäktige före utgången av juni. I sammanhanget behandlas också revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beredningen av bokslutet åligger stadsstyrelsen och beredningen av revisionsberättelsen och ärendet om ansvarsfrihet åligger revisionsnämnden. Enligt 75 i kommunallagen ska revisorn för varje redovisningsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. I berättelsen ska också föreslås om bokslutet ska godkännas och om ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i respektive organ och den ledande tjänsteinnehavaren (den redovisningsskyldiga) inom organets uppgiftsområde. Enligt 75 3 mom. i kommunallagen ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av den som saken gäller samt kommunstyrelsens utlåtande om

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 9 / 86. en anmärkning i revisionsberättelsen. Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningar i den föranleder. Beslutshistoria Revisionsnämnden Förslag Stadsrevisorn Virpi Ala-aho Revisionsnämnden antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden och 1 delger fullmäktige revisionsberättelsen för kännedom samt föreslår för fullmäktige att års bokslut godkänns och 3 fullmäktige beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemännen ansvarsfrihet för redovisningsperioden , Behandling OFR-revisorn, CGR Pasi Leppänen presenterade resultaten för 2012 års revision samt en revisionsberättelse för fullmäktige och ett revisionsprotokoll för stadsstyrelsen. Ordföranden föreslog att revisionsnämnden antecknar för kännedom revisionsprotokollet som presenterats för stadsstyrelsen. Beslut Revisionsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt och dessutom beslutade revisionsnämnden att anteckna som kännedom revisionsprotokollet som presenterats för stadsstyrelsen.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / / /2013 Stadsstyrelsen Bokslutet för 2012 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Vesa Kananen,tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2012: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med ,58 euro - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,89 euro - fondens för utveckling av näringar och sysselsättning överskott ,37 euro läggs till fondens kapital. - fondens för utveckling av basservicen överskott ,27 euro läggs till fondens kapital, - fondens för social kreditgivning underskott ,43 dras av från fondens kapital, - skadefondens underskott ,78 euro dras av från fondens kapital. - investeringsfondens för bastjänster och markanskaffning överskott ,16 euro bokförs i fondens överskott, - från överskottet i balansräkningen överförs ,00 euro till stadens grundkapital, - till investeringsfondens kapital läggs ,47 euro. - Räkenskapsperiodens överskott ,43 euro läggs till överskottet för eget kapital i de föregående räkenskapsperiodernas överskott, 3 antecknar för kännedom slutrapporten över stadens produktivitetsprogram Bilaga 4 Tilinpäätös Tuottavuusohjelman loppuraportti 6

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 11 / 86 Redogörelse Enligt kommunallagen ska stadsstyrelsen uppgöra ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars året efter räkenskapsperioden samt lämna det för granskning till revisorerna och därefter förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni året efter räkenskapsperioden. Bokslutet omfattar resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Till bokslutet hör dessutom koncernbokslutet. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsdirektören. Ekonomins utfall Esbo stads resultat för år 2012 var skäligt. Årsbidraget var 145,5 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat 26 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 22 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten. Att årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat blev mer gynnsamma påverkades i hög grad av att finansieringsintäkterna blev större än förväntat. Däremot försvarades resultatet av de ovanligt stora nedskrivningarna på 14 miljoner euro samt av att skatteinkomsterna ökade mindre än förväntat och underskred den ändrade budgeten. Årsbidraget per invånare var 567 euro, vilket är litet mera än fjolåret. Trots ett måttligt gott resultat har stadens verksamhetsbidrag, det vill säga täckningen före finansieringsintäkter, sjunkit med 25 miljoner euro jämfört med Kostnaderna har ökat mera än de externa intäkterna och skatteintäkterna och täckningen är därför sämre Med avseende på investeringsbehovet är nivån på årsbidraget på sin höjd skälig. Verksamhetsintäkterna uppgick till sammanlagt 252,7 miljoner euro och ökade med 7 miljoner euro från fjolåret, dvs. med 2,8 procent. Avgiftsintäkterna uppgick till 107,1 miljoner euro, ökningen från fjolåret var 15,7 procent. Försäljningsintäkterna uppgick till 51,1 miljoner euro, minskningen från fjolåret var 2,6 procent. De externa kostnaderna uppgick till sammanlagt miljoner euro. Kostnaderna ökade med 74 miljoner euro, dvs. 5,1 procent. Den totala utvecklingen av kostnaderna 2012 var relativt måttlig, eftersom den täckte ökningen av servicebehovet för nästan invånare, avtalsförhöjningarna samt inflationsrelaterade prisstegringar. De mest betydande kostnadsposterna var personalutgifterna som uppgick till 592 miljoner euro, dvs. 2,2 procent mer än fjolåret, och kostnaderna för köp av tjänster som uppgick till 660 miljoner euro, dvs. 7,3 procent mer än

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 12 / 86 fjolåret. Mest enskilda tjänster köpte den specialiserade sjukvården, som gick på 210 miljoner euro. Kostnaderna för understöd var 131,2 miljoner euro, en ökning från fjolåret med 9,0 procent. Den största stödformen var utkomststödet, som utbetalades 46 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna täckte 16,7 procent av verksamhetskostnaderna, litet mindre än fjolåret. Skattefinansieringen utvecklades svagare än förväntat. skatteintäkterna var miljoner euro. Det är endast 1,5 procent mer än fjolåret. Skatteintäkterna underskred budgeten med 8,3 miljoner euro. Intäkterna av kommunalskatten var 1 067,5 miljoner euro och av samfundsskatten 116,1 miljoner euro. Intäkterna av samfundsskatten var skrala, 20 procent mindre än fjolåret. Utjämningen av skatteintäkterna var 172,1 miljoner euro, vilket motsvarar intäkterna av 3 kommunalskatteören. Staden hade anställda i slutet av Antalet ökade under året med 250 personer. Personalen ökade i regel i social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorns grundläggande tjänster. Staden investerade 218 miljoner euro. Dessutom investerades 70 miljoner euro via dotterbolagen i västmetron och i ombyggnad av skolor. Finansieringsläget förblev stabilt och de långfristiga lånen minskade med 1,3 miljoner euro. Nämnderna och direktionerna har behandlat bokslutet. Efter behandlingen rättades bokföringen av grupplivförsäkringen så att stadens resultat förbättrades med 2,5 miljoner euro. Rättelsen påverkade utfallet av personalkostnaderna i samtliga sektorer. Till ärendet om bokslutet bifogas slutrapporten över stadens produktivitetsprogram för kännedom. Utfallet av resultatmålen i Esbostrategin I Esbostrategi ingick 53 olika resultatmål. Vissa var gemensamma för alla sektorer eller förekom på flera än ett styrkort. Det fanns sammanlagt 99 resultatmål på styrkorten för samtliga sektorer. Alla var bindande. Dessutom hade sektorerna egna mål som inte var bindande gentemot fullmäktige. Av resultatmålen nåddes 28 inte eller nåddes försenat. Flera av resultatmålen ingick i samtliga sektorers styrkort och en eventuell avvikelse beaktas således i flera kort. Fullmäktige godkände avvikelserna vid behandlingen av månadsrapporten för oktober Avvikelser var mål som inte nåddes eller som

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / 86 Beslutshistoria Stadsstyrelsen endast nåddes delvis. Efter behandlingen av resultatmålen i fullmäktige har det visat sig ändringar i utfallet av tre resultatmål. De nåddes trots allt, avvikande från vad oktoberrapporten uppgav. Dessa resultatmål gällde verksamhetsbidragets utveckling i koncernstaben, bildningssektorn och teknik- och miljösektorn. Behandlingen av resultatet I beslutsförslaget föreslås att ,47 euro läggs till investeringsfondens kapital. Investeringsfondens kapital har minskats för att finansiera statsandelen av ombyggnaden av Ring I. Den minskningen läggs nu till fondens kapital. Vägförvaltningen har gett staden sin andel av kostnaderna utan ränta: ,00 euro i januari 2012 och ,32 euro i mars Förfarandet följer instruktionen för fonden och det ursprungliga beslutet och det har kontrollerats med revisorn. Förslagen till behandlingen av fonderna följer fondernas instruktioner. Stadens grundkapital höjs med euro. Förslaget bygger på Kommunförbundets budgetrekommendation och på revisorns ställningstagande, enligt vilket det är befogat att öka kommunens grundkapital om detta är väsentligt mindre än bestående aktiva. Ökningen av grundkapitalet är en balansteknisk lösning. Eventuella justeringar Koncernstaben föreslås få fullmakt att utföra eventuella tekniska justeringar som kommer fram vid revisionen i bokslutet. De eventuella justeringarna kan inte ändra på redovisningsperiodens resultat eller på behandlingen av resultatet som ingår i beslutsförslaget. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 undertecknar bokslutet för 2012 och överlämnar det till revisorerna för granskning, 2 lämnar bokslutet till revisionsnämnden och vidare till fullmäktige för behandling, 3

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / 86 befullmäktigar koncernstaben att göra eventuella tekniska justeringar i bokslutet. Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 godkänner bokslutet för år beslutar följande om behandlingen av resultatet för år 2012: - Lokalcentralen minskar avskrivningsdifferensen med ,58 euro - Esbo logistik minskar avskrivningsdifferensen med ,89 euro - fondens för utveckling av näringar och sysselsättning överskott ,37 euro läggs till fondens kapital. - fondens för utveckling av basservicen överskott ,27 euro läggs till fondens kapital, - fondens för social kreditgivning underskott ,43 dras av från fondens kapital, - skadefondens underskott ,78 euro dras av från fondens kapital. - investeringsfondens för bastjänster och markanskaffning överskott ,16 euro bokförs i fondens överskott, - från överskottet i balansräkningen överförs ,00 euro till stadens grundkapital, - till investeringsfondens kapital läggs ,47 euro. - Räkenskapsperiodens överskott ,43 euro läggs till överskottet för eget kapital i de föregående räkenskapsperiodernas överskott, 3 antecknar för kännedom slutrapporten över stadens produktivitetsprogram Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 15 / / /2012 Stadsstyrelsen Utlåtande om metropolområdets förutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn Markku Takala, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen: Fullmäktige ger finansministeriet följande utlåtande om förutredningen om metropolområdet: Bakgrund Esbo fullmäktige konstaterade i sina utlåtanden om kommunreformen och att Esbo varken godtar en tvångssammanslagning av städerna i huvudstadsregionen eller en utredning om kommunindelning med sikte på kommunsammanslagning. Fullmäktige föreslog i sitt utlåtande om utredningen av arbetsgruppen för kommunförvaltningens struktur en metropollösning för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Fullmäktige föreslog att det tillsätts en grupp för att utreda metropollösningen med representanter för staten, kommunerna och universiteten. Fullmäktige ansåg att det är positivt i utkastet till kommunstrukturlagen att man inte infört mer allmänna bestämmelser om s.k. tvångssammanslagningar utan att tvångssammanslagningar är möjliga endast i kommuner som är i en svår ekonomisk situation. Målen med kommunreformen och metropollösningen i Helsingforsregionen ska vara kvaliteten på tjänsterna och kostnadseffektiviteten, regionens konkurrenskraft och livskraft, ekologisk hållbarhet, välfärd och gemenskap. Förslagen ska basera sig på de bästa argumenten för dessa mål. Bakom förslagen till ändring av kommunstrukturen ska alltid finnas omsorgsfullt övervägda alternativ, av vilka det ska vara möjligt att välja den modell som bäst tjänar målsättningarna i regionen. Helsingforsregionens 14 kommuner kommer i framtiden att bilda en allt mera homogen samhällstruktur. Området behöver en egen metropollösning för planeringen av markanvändning, boende och trafik, liksom för att öka den sociala sammanhållningen och bekämpa segregation, samt för regional beredningen och regionala beslut om dessa frågor. Utveckling av verksamheten i metropolområdet är centralt för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Internationell konkurrenskraft förutsätter en

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 16 / 86 nätverksmetropol. Metropolområdet behöver en demokratisk och smidig förvaltning som förbättrar medborgarnas livskvalitet och skapar förutsättningar för Finland och finländarna att klara sig i den globala utvecklingen och den allt hårdare konkurrensen. Metropollösningen ska stärka deltagandet bland invånarna i regionen. Sammanfattning Kommunreformens viktigaste fråga i metropolområdet är en markanvändningsplan för metropolen som styr utvecklingen av markanvändning, boende och trafik så att tillväxten är ekonomiskt, ekologiskt och socialt sett hållbar. Metropolområdets internationella konkurrenskraft ska stärkas. En metropollösning behövs för de 14 kommunerna i Helsingforsregionen. Esbo stad tycker att det är motiverat att avgränsa metropolområdet till att omfatta de 14 kommunerna i Helsingforsregionen Avgränsningen utgör en fortsättning på genomförandet av avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik samt på det nuvarande samarbetet i Helsingforsregionen. Helsingforsregionen kommer i framtiden att bilda en allt mera homogen samhällstruktur. Regionens folkmängd är 1,3 miljoner och den ökar till 2 miljoner fram till Under de senaste 60 åren har Helsingforsregionens invånarantal fördubblats och Esbos tiodubblats. I metropollösningen ska metropolförvaltningens styrka och antalet kommuner inte bindas tätt samman. Främjandet av metropolområdets välfärd och konkurrenskraft förutsätter även i fortsättningen samarbete mellan alla kommuner i regionen och övriga aktörer. Det finns inget ekonomiskt eller förvaltningsmässigt behov av en mycket stark metropolförvaltning. En mycket stark metropolförvaltning ger inte ett så stort mervärde att den vore motiverad ekonomiskt sett. Kommunstrukturlagen lär förutsätta att alla kommuner utarbetar en kommunindelningsutredning. Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Kommunindelningsutredningen ska vara frivillig och Esbo motsätter sig tvångssammanslagningar. Esbo stads kommentarer till utredningens alternativ Alternativ 1 (två storkommuner och avtalsbaserat samarbete) Esbo som en del av ett stort Helsingfors Esbo tycker inte att två storkommuner och därtill hörande avtalsbaserade samarbete i metropolområdet är en förnuftig modell. Esbo stad tycker inte det behövs en kommunindelningsutredning tillsammans med Helsingfors. Ett stort Helsingfors vore en otillräcklig och felaktig region för styrning av utvecklingen i metropolområdet och för lösning av regionens problem.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 17 / 86 Kostnaderna för närtjänster skulle öka. Fusionsprocessen vore tung och kostnaderna för förnyelse av olika system och för harmonisering av tjänsterna vore höga. Avtalssamarbete Att bilda två storkommuner kan vara en så besvärlig och lång process att man under denna tid inte tillsammans förmådde koncentrera sig på att konsolidera metropolområdets samhällstruktur, utveckla kollektivtrafiken och utveckla den sociala bostadsproduktionen. Storkommunerna vore så olika stora att de inte kunde skapa en gemensam agenda, synergi eller mervärde kring internationell konkurrenskraft, som har ansetts vara den centrala utmaningen. Esbo stad är av samma åsikt som utredningen i följande frågor: Vid samarbete är den en risk att makten och ansvaret för konkurrenskraften fördelar sig ojämnt. En stark huvudstad kunde ha alltför mycket att säga till om i förhållande till mellersta Nyland. Å andra sidan kunde ansvaret för konkurrenskraften också falla på en stark huvudstad och den andra kommunen skulle koncentrera sig på sin egen verksamhet. Ifall resultatet och nyttan av samarbete skulle fördela sig ojämnt, skulle kommunerna konkurrera sinsemellan om invånare och företag. Problemen vore alltså främst samma som idag, men antalet konkurrenter vore mindre och kommunerna starkare. En stor organisation kan till exempel förbättra sin kompetens och förmågan att analysera marknaden, men faran är att den förlorar den smidighet som en liten organisation har. Alternativ 2 (starka kommuner och metropolförvaltning) Esbo, Grankulla och Kyrkslätt Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Utredningen ska vara frivillig. Esbo har invånare och är en stark kommun. Esbo kan ordna social- och hälsovård själv. Esbo är beredd att ordna social- och hälsovård i samarbete med Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis samt HNS. Metropolförvaltning Metropolområdet behöver en demokratisk och smidig förvaltning som förbättrar medborgarnas livskvalitet och skapar förutsättningar för Finland och finländarna att klara sig i den globala utvecklingen och den allt hårdare konkurrensen. Metropollösningen och dess förvaltning ska stärka välfärd och deltagande bland invånarna i regionen.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 18 / 86 Beredning och beslut om en markanvändningsplan för metropolområdet som styr markanvändning, boende och trafik är centralt för en helhetsförvaltning av regionen. Det behövs en metropolplan med vilken tillväxten kan styras förnuftigt. Esbo stad tycker att det behövs en metropolplan som ersätter landskapsplanen, generalplaner som täcker kommunerna och en generalplan över hela huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens generalplan ska inte ha mera rättsverkningar än den nuvarande generalplanen. Kommunerna beslutar om detaljplanerna och delgeneralplanerna. Planläggningsfrågor och regionala trafikfrågor ska flyttas från närings-, trafik- och miljöcentralen till metropolförvaltningen. Kommunerna, Nylands förbund och närings-, trafik- och miljöcentralen ska förena sina planeringsresurser. Statens beslutanderätt över viktiga regionala trafikprojekt (tidtabell och finansiering) ska flyttas till regionförvaltningen. Utveckling av verksamheten i metropolområdet är centralt för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Den internationella konkurrenskraften kräver att man samarbetar i nätverk i hela södra Finlands pendlingsregion. Metropolförvaltningens uppgifter och behörighet påverkar centralt beslutsfattande och organisation. Beredning av en lag för metropolen och metropolplanen bör inledas omedelbart, eftersom planerna för metropolen borde vara färdiga innan sammanslagning bedöms. Esbo stad lägger fram några preciseringar om metropolförvaltningen: Trafiksystemplaneringen vid Helsingforsregionens trafik och regioninformationen vid Helsingforsregionens miljötjänster ska flyttas till metropolförvaltningen, men inte dessa samkommuners tjänsteproduktion. Social- och hälsovårdsområdets och HNS:s verksamhet och strukturer ska ändras utan att väl fungerande strukturer ändras. I synnerhet måste äldreomsorg och rehabilitering av äldre förbättras. kommunindelningen av Esbo bostäder Ab med de andra kommunernas bostadsproduktionsbolag behövs inte. Metropolens kranskommuner utreder frågan. Vid sidan om de övriga bostadsproduktionsbolagen kan det grundas ett regionalt affärsverk för social bostadsproduktion. Finansieringen av metropolförvaltningen måste utredas. Kommunerna och metropolförvaltningen måste få de anslag som behövs för den verksamhet de tilldelas. Vid förnyelsen av statsandelssystemet bör metropolområdets och tillväxtkommunernas särskilda behov beaktas. En utjämning av skateintäkterna ska ordnas nationellt via statsandelssystemet. Hur en fond för trafikleder fungerar och vem som beslutar förblir oklart. Det behövs en nationell verksamhetsmodell för IKT. Samarbetet mellan Helsingforsregionens kommuner är inte tillräckligt. Det behövs samarbete mellan de viktiga kommunaktörerna, de stora städerna och hela den offentliga förvaltningen.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 19 / 86 Det förblir oklar vad målet är med en flyttning av svenska tjänster till metropolförvaltningen. Det är den som har ansvar för tjänsteförsörjningen, den självständiga kommunen, som ska se till att tjänsterna finns jämlikt tillgängliga på båda nationalspråken. De lokala tjänsterna på svenska ordnas av kommunerna. Kommunerna samarbetar när det behövs mera samarbete på grund av stordriftsfördelar eller för att betjäna små specialgrupper. Vid alla beslut på alla nivåer ska språkverkningarna bedömas enligt nationalspråksstrategin. Esbo stad stöder inte en flyttning av sysselsättnings- och integrationsfrågor till regionförvaltningen. I utredningen ses integrationen fristående från de kommunala tjänsterna och från arbetsförvaltningen och som en fråga som kan skötas på en enda plats. I metropolområdet är det viktigt att alla offentliga tjänster allt bättre svarar mot nyfinländarnas behov, i synnerhet som andelen fördubblas och kommer att vara en femtedel av regionens befolkning Utredningens integrationspolitiska avsnitt behandlade nästan enbart integreringen av personer som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Dessa utgör emellertid endast tio procent av invandrarna i Finland. En röd tråd i regeringsprogrammet är det fasta sambandet mellan sysselsättning och integrationspolitik (till exempel flyttningen av koordineringsansvaret från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet) Den låga sysselsättningen är integrationspolitikens viktigaste enskilda problem, som knappast försvinner om ansvaret för språkundervisningen och sysselsättningen av vuxna nyfinländare flyttas från arbets- och näringsförvaltningen till metropolförvaltningen. I lagen har till exempel arbets- och näringsförvaltningen huvudsakligen ansvaret för integrationsutbildning. Utredningens förslag skulle skapa oreda. Koordineringen av yrkesutbildning ska förbättras, men det är inte troligt att en överföring av yrkesutbildningsfrågorna till metropolförvaltningen skulle ge något mervärde. Verkstäder, uppsökande ungdomsarbete, arbetsbanker (sociala företag som anställer arbetslösa) och orienterande utbildning kopplar yrkesutbildningen till resten av utbildningen på andra stadiet och till förebyggande av utslagning bland unga. Det är inte ändamålsenligt att riva den nuvarande modellen och byta ut den mot en modell som fungerar enligt helt andra principer. Eftersom de kommunernas kostnader skiljer sig med 10 procent, vore lösningen också mycket dyr. Alternativ 3 (en stark metropolförvaltning och alternativa nya kommuner) Esbo och Grankulla eller Esbo, Grankulla och Vichtis Esbo stad tycker att det som utredningen rekommenderar är befogat att tillsammans med Grankulla och Kyrkslätt utreda kommunindelningen, men att också Vichtis ska vara med. Esbo har ett samarbetsavtal med Kyrkslätt och Vichtis, men i det definieras kommunernas samarbete inom markanvändning, boende, trafik och tjänsteförsörjning inte tillräckligt väl. Utredningen ska vara frivillig.

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32 Innehåll FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25 Översiktstabeller 32 DRIFTSEKONOMIDELEN 37 1 Allmän förvaltning 39 2 Social- och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer