Undrar om barna nå nsin får det som vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undrar om barna nå nsin får det som vi?"

Transkript

1 Artikeln är ett bidrag till Riksdagens framtidsdagar Sverige Genom att sätta välfärden och människors vardagsvillkor i ett artonårsperspektiv med blicken i huvudsak riktad bakåt i tiden ges en uppfattning om hur mycket, eller lite, som faktiskt händer på ett par årtionden. Parallellt med huvudtexten löper en faktaruta med exempel på viktiga riksdagsbeslut, med anknytning till utskotten, som fattats de senaste arton åren. VÄLFÄRDEN 2023 Johan Fritzell och Olle Lundberg Undrar om barna nå nsin får det som vi? När man ser på hur barna växer opp och står i Kan man undra om barna nå nsin får det som vi, Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där dom bor. Finns det får och kor och vatten och luft? Får dom sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har dom fläsk och potatis? Kan dom ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, Men man hoppas att barna ändå får ett glas öl Hans Alfredsson Människor har i alla tider sökt kunskap om framtiden. Precis som i Hasseåtages visa från 1970 har nog de flesta föräldrar grubblat över hur livet kommer att te sig för barnen, men också hur den egna ålderdomen ska bli. Att fundera över framtida hot och möjligheter är inte bara uttryck för omsorg och oro, utan också en förutsättning för att kunna förbereda sig. Hur samhället och människors liv och villkor ser ut om arton år är omöjligt att förutse i vetenskaplig mening, eftersom människor omformar villkoren för sin egen existens. Detta gäller enskilda liv såväl som stora politiska beslut det finns val som kan göras och ju längre tidsperspektiv desto större är möjligheterna. Att göra prognoser genom att dra ut aktuella trender fem, tio eller tjugo år framåt ger därför sällan särskilt träffsäkra resultat. Plötsligt rasar en Berlinmur eller spricker en IT-bubbla. Samtidigt leds prognosmakaren fel av att stirra sig blind på stora omvälvningar. Samhällets grundläggande sociala strukturer ändras normalt inte på ett eller två decennier. Övergången till industrisamhället gick fortare i Sverige än i många andra länder, men tog ändå ett par hundra år. EN UTGÅNGSPUNKT FÖR vår diskussion om levnadsförhållanden och välfärden 9

2 TEMA Framtidens samhälle 2023 är just att många grundläggande förhållanden blir desamma som i dag. Det gäller i synnerhet människors önskningar och drivkrafter. När sociologen Erik Allardt på talet diskuterade välfärdens grundvalar lyfte han fram tre behov som människor söker tillfredsställa: att ha, att älska och att vara. Den svenska välfärdsforskningens förgrundsfigur Sten Johansson gjorde en annan definition, men också han relaterade till de krav och möjligheter som alla individer i alla samhällen ställs inför över livscykeln. Kort sagt, människor vill under överskådlig framtid skaffa sig en bra utbildning för att få ett jobb de trivs med som ger en utkomst som de kan leva drägligt på. Folk vill bo bra, äta bra, leva gott och kanske ta en öl emellanåt. De vill träffa någon att älska, sätta barn till världen, försöka fostra dem och se till att de i sin tur får en bra start. De vill hålla sig friska och åldras med värdighet och god hälsa. För att klara allt detta behöver de organisera system för barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg, och människor behöver system för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, sjukdom eller ålderdom. Hur vi ser på familjens, marknadens och statens relativa betydelse i det här sammanhanget är i grunden en politisk fråga och kommer att så förbli, även om forskningen kan ge viss vägledning. Också många yttre ramar för människors livsvillkor 2023 blir sannolikt desamma som i dag. Det förefaller föga troligt att vi i Sverige skulle ha utplånat skillnader i villkor och chanser mellan kvinnor och män, mellan arbetare och tjänstemän, mellan människor med olika etnisk bakgrund trots vår internationellt sett låga grad av ojämlikhet. Det är annars inte ovanligt att betraktare av samtiden förutspår snabba och dramatiska förändringar av just dessa sociala strukturer. Teknologiska eller arbetsorganisatoriska nyheter kan lätt blåsas upp, med dramatiska konsekvenser som följd. Det är lätt att tro att de gamla klassstrukturerna som formades av industrialismens produktionsteknik är helt överspelade i informationssamhället. I verkligheten kan dessa strukturer fortfarande användas för att beskriva hur skillnader i levnadsvillkor gestaltar sig, även om utvecklingen fram till i dag långsamt men säkert har lett till större andelar högutbildade tjänstemän och färre arbetare. Svårigheterna att bedöma livsvillkoren 2023 är att rätt förutse dels hur långsamt verkande underliggande trender påverkar samhället, dels vilka tendenser som blir viktiga i människors liv och vilka som försvinner lika snabbt som de kom. Om man går tillbaka till 1970, och jämför med i dag, kan konstateras att vi självfallet fortfarande har kor, potatis och öl. Men visst har Sverige förändrats i väsentliga avseenden. Somligt kan ha direkta effekter på människors levnadsvillkor, som EU-medlemskapet. Det har fått konsekvenser för priser och tillgängligheten på alkohol; marknader har avreglerats och därmed påverkat kvaliteten hos och tillgängligheten på varor och tjänster. Annat har varit omvälvande för vår världsbild, som Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning. DESSA STORA FÖRÄNDRINGAR kanske inte har inverkat direkt på människors dagliga liv, men de har påverkat vår syn på världen och framtiden. Vi ska i det följande hålla oss nära den enskilda människans nivå, och ge Viktiga riksdagsbeslut de senaste arton åren Här redovisas exempel på viktiga riksdagsbeslut i anslutning till de utskott som berett dem. Varje punkt i det följande avslutas med en parentes (datum för riksdagsbeslut i kammaren). När flera beslut fattades anges datum för det viktigaste beslutet. Konstitutionsutskottet Yttrandefrihetsgrundlagen införs den 1 januari Den innehåller ett grundlagsskydd för yttrandefriheten i radio och tv och bygger på samma principer som tryckfrihetsförordningen. (6/ ) Sverige blir medlem i EU den 1 januari Detta föregicks av grundlagsändringar och en folkomröstning året innan. Vägen till medlemskap inleddes formellt 1991 då statsminister Ingvar Carlsson lämnade in EG-ansökan. (14/ ) Svenska kyrkan skiljs från staten den 1 januari Samtidigt ersätts den tidigare kyrkoskatten med en särskild avgift för dem som tillhör kyrkan. Dessutom ersätts kyrkolagen av en lag om trossamfund och en lag om Svenska kyrkan. (4/6 1998) Riksbankens ställning stärks. Riksbanken ansvarar från den 1 januari 1999 självständigt för penningpolitiken. Det övergripande målet är att upprätthålla ett fast penningvärde. Inflationsmålet sätts till 2 procent, plus minus en procent. Regeringen får inte lägga sig i bankens beslut. (4/ och 25/ ) Finansutskottet Kredit- och valutaregleringen upphör den 30 juni Nu kan företag och privatpersoner föra ut pengar ur landet utan att be om tillstånd. Snart visar det sig svårt att kombinera fria kapitalrörelser med fast valutakurs. Hösten 1992 förs pengar ut ur landet och Riksbanken lyckas inte försvara kronan trots kraftiga räntehöjningar. Tre krispaket läggs fram men det hjälper inte. Den 19 november 1992 blir kronkursen rörlig. (25/5 1989) Löntagarfonderna avvecklas den 1 januari Beslutet sätter punkt för en tioårig strid om fondernas vara eller icke vara. Fondmedlen placeras i stiftelser och avkastningen ska till största delen användas för forskning. (18/ ) 10

3 FOTO: GÖRAN BILLESON/PRESSENS BILD. Den ljusnande framtid är vår? Trenden har dock gått mot allt större svårigheter för unga människor att etablera sig i vuxenlivet. Kan det förändras av de stora pensionsavgångarna i fyrtiotalisternas spår? Den socialdemokratiska budgetsaneringen inleds 1995, med kraftiga besparingar och skattehöjningar framtvingade av den ekonomiska krisen i början av talet. En ny budgetlag samt nya så kallade utgiftstak ska stärka budgetdisciplinen. (20/ ) Sverige avvaktar med EMU-inträdet och går inte, som de flesta andra EU-länder, vidare i det europeiska valutasamarbetet den 1 januari En folkomröstning genomförs 2003, där en majoritet säger nej till euron som valuta i Sverige. (4/5 1997) Skatteutskottet Den stora skattereformen genomförs i två steg, 1990 och Statlig skatt (20 procent) betalas nu bara av höginkomsttagare. De flesta inkomsttagare betalar enbart kommunalskatt. Kapitalinkomster beläggs med 30 procent skatt. Bolagskatten sänks till knappt 30 procent. Möjligheterna att göra skatteavdrag begränsas. Fler tjänster beläggs med moms. (15/ ) Matmomsen sänks 1996 från 21 till 12 procent. Åtgärden ingår i regeringens ambition att hålla nere inflationstakten och samtidigt stimulera köpkraften för bland annat barnfamiljer. En särskild värnskatt införs, som en tillfällig höjning av den statliga inkomstskatten från 20 till 25 procent. (14/6 1995) Momsen på böcker och tidskrifter sänks från 25 procent till 6 procent den 1 januari Syftet är att leda till lägre bok- och tidskriftspriser och ökat läsande. (12/ ) Justitieutskottet En ny kvinnofridslag införs Straffen för brott mot kvinnor skärps, och upprepad misshandel klassas som grovt brott. Samtidigt kriminaliseras köp av sexuella tjänster. Lagen har senare skärpts ytterligare. (29/5 1998) Sverige deltar fullt ut i Schengensamarbetet Personkontrollerna vid EU:s inre gränser slopas och flyttas till unionens yttre gränser. Storbritannien, Irland och de nya medlemsländerna deltar inte i Schengensamarbetet. (18/5 2000) EU:s nya terroristlag träder i kraft i Sverige den 1 juli Lagen är en del i kampen mot internationell terrorism och definierar vad som är ett terroristbrott. Det blir lättare att utvisa personer från tredje land som misstänks för terroristbrott. (16/4 1993) 11

4 TEMA Framtidens samhälle olika uppfattningar om vad som utgör detta goda, och att de väljer olika är inget problem. Det dåliga livet är enklare att enas om, och att hjälpa människor som hamnat i negativa omständigheter är en legitim syssla för politiken. Att det däremot är av ondo att diktera för medborgarna hur det goda livet ska se ut, har historien lärt oss. Det är odiskutabelt att ekonomi och hälsa är mycket centrala områden. När människor själva får bedöma vad som är allra viktigast brukar hälsa alltid komma överst. Pengar kan transformeras till andra nyttigheter, och empiriska studier visar att ekonomiska resurser samvarierar med de flesta andra välfärdsområden. Men även en annan faktor har stor betydelse: att kunna delta i, eller i vart fall inte vara utestängd från, samhället. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, och dess återverkningar, är det man först tänker på när man ska beskriva hur människors inkomster förändrats de senaste tjugo åren. Det är därför värt att påpeka att människors genomsnittliga disponibla inkomster, i fasta priser, ökade med ungefär 15 procent mellan 1985 och 1990 enligt SCB. Detta ändrades snabbt under 1990-taperspektiv på framtidens välfärd med utgångspunkt från de senaste tjugo årens förskjutningar. Särskilt i den politiska debatten blir välfärd liktydigt med pensioner, barnbidrag, vård, skola och andra offentliga transfereringar och tjänster. I andra sammanhang kan välfärd bli synonymt med individuell ekonomisk nytta. Båda avgränsningarna blir enligt vår mening för snäva. Välfärd måste gälla individers levnadsförhållanden och FOTO: ANDERS KALLERSAND/PRESSENS BILD. IT-teknologin är bara i sin barndom. Inte minst datorernas användarvänlighet kommer sannolikt att öka kraftigt de närmaste tjugo åren. Intensiv så kallad MDI-forskning pågår (människa-datorinteraktion). Bilden är från 1989, när datorerna började sitt intåg i de svenska hemmen. livschanser, men kan inte begränsas till ekonomiska förhållanden enbart. Visst har sådant stor betydelse, men människors välfärd har fler dimensioner. Vår utgångspunkt är det som kallats den svenska, eller skandinaviska, välfärdsforskningstraditionen. I praktiken har välfärdsforskningen oftast koncentrerat sig på ofärd. Tanken bakom är att medborgarna ska ha resurser att handla och utifrån egna önskemål forma det goda livet. Människor har Lagutskottet Sambolagen träder i kraft Värdet av bostad och bohag som sambor skaffat genensamt delas lika när samboendet upphör genom separation eller dödsfall. Samtidigt ersätts giftermålsbalken med en ny äktenskapsbalk. (8/4 1987) En ny konsumentköplag träder i kraft Konsumentskyddet stärks, och köparen får möjlighet att utkräva skadestånd av säljaren vid fel på varan eller för sen leverans. (30/6 1990) Riksdagen godkänner EES-avtalet Därmed inleds anpassningen av de svenska lagarna till EG:s regelverk. Senare antar riksdagen en särskild EES-lag, som gäller fram till det svenska EU-inträdet den 1 januari (18/ ) Utrikesutskottet Den 12 december 1990 godkänner riksdagen FN:s sanktioner mot Irak, antagna av FN:s säkerhetsråd i augusti Sanktionerna var ett svar på Iraks ockupation av Kuwait. (12/ ) Det svenska biståndet sänks 1997 till 0,7 procent av BNP. Beslutet drivs igenom av socialdemokraterna tillsammans med centern och moderaterna som en del i budgetsaneringen. Senare har biståndet successivt höjts och närmar sig åter 1 procent. (17/ ) EU får tio nya medlemmar den 1 maj 2004: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern. Europas tidigare uppdelning i öst och väst upphör nu. Sveriges riksdag godkände utvidgningen. (17/ ) Försvarsutskottet Försvaret får en ny organisation Flera regementen och förband läggs ner. Samtidigt görs stora satsningar på JAS-projektet. Reformen motiveras av det nya säkerhetsläget efter Sovjetunionens fall. (3/6 1992) Nya satsningar på JAS Fortsatt anpassning till det nya säkerhetsläget och nya förbandsnedläggningar. Försvarets budget i övrigt skärs ned. (13/ ) Fortsatt bantning av försvaret på 2000-talet, och ännu fler förbandsnedläggningar. Försvarsuppgörelsen 2004 leder till att försvaret tydligare inriktas på att delta i internationella insatser. Det militära samarbetet inom EU stärks. (15/ ) 12

5 År , , ,8 76,1 77, ,6 32,9 33, ,6 28,4 29, Män 0 år Män 50 år Kvinnor 0 år Kvinnor 50 år Figur 1. Återstående medellivslängd vid födelsen (0 år) och vid uppnådda 50 år, män och kvinnor Källa: Statistiska centralbyrån. lets krisår. På relativt kort tid minskade sysselsättningen med cirka en halv miljon människor under krisen, och det fick naturligtvis omedelbart genomslag i människors inkomstnivåer. I början orsakas nedgången av minskade arbetsinkomster, men i mitten av 1990-talet är det inte minst åtstramningarna i flertalet försörjningssystem som påverkar med andra ord politiskt skapade förändringar som i sin tur beror på den ekonomiska krisen. Återhämtningen tog lång tid. Först under 1900-talets allra sista år är genomsnittsinkomsten i landet tillbaka på samma nivå som Uppgången har fortsatt därefter, och mellan 1999 och 2002 ökade medianinkomsterna enligt SCB med mer än tio procent i fasta priser. Genomsnittstal säger förstås inte hela sanningen. För vissa grupper ser utvecklingen annorlunda ut, och dessutom finns en påtaglig variation inom alla grupper liksom inom befolkningen i stort. Under andra halvan av 1980-talet förändrades inkomstojämlikheten marginellt. Något förvånande är kanske att inkomstfördelningen förblev i stort sett oförändrad under 1990-talets första hälft. Det var i stället under årtiondets andra halva som spridningen av inkomster ökade påtagligt, främst genom att inkomsterna steg i fördelningens topp. Enligt Sveriges offentliga statistik var inkomstspridningen 2002 ungefär densamma som Sammantaget tycks inkomstojämlikheten nu ha stabiliserat sig på en högre nivå än tjugo år tidigare. Efter skattereformen 1991 har Gini-koefficienten ökat med unge- Socialförsäkringsutskottet Stopp för sociala reformer våren Planer på att förlänga föräldraförsäkringen till 18 månader med full ersättning stoppas med hänvisning till budgetläget. Löftet att införa en sjätte semestervecka läggs också på is. Den ekonomiska krisen leder senare till en rad försämringar i trygghetssystemen, som sänkta ersättningsnivåer och karensdagar. (31/5 1990) En pappamånad i föräldraförsäkringen införs den 1 januari Föräldrapenningen ska delas lika mellan föräldrarna, men det finns möjlighet att överlåta dagar sinsemellan. Dock införs en begränsning: 30 dagar kan inte överlåtas. (1/6 1994) Den stora pensionsreformen träder i kraft etappvis, med början den 1 januari Pensionens storlek grundas på hela livsinkomsten, inte på en fast procentandel av lönen som i ATP-systemet. Folkpensionen och det särskilda pensionstillskottet ersätts med en skattefinansierad garantipension för dem med låg eller ingen inkomstpension. Pensionen ska till större delen komma från ett avgiftsfinansierat fördelningssystem och till mindre del från individuella premiefonder. Människor bestämmer själva hur fondmedlen placeras. (8/6 1998) Socialutskottet Handikappreformen genomförs den 1 januari Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag: handikappade har rätt till hjälp från kommun/landsting. Rätten att själv anställa en personlig assistent, avlönad av kommunen, och rätten till bostad med särskilt stöd är viktiga inslag. (6/5 1993) Psykiatrireformen innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda vård och service till patienter som skrivs ut från en längre tids sluten psykiatrisk vård. Skyldigheten gäller också personer som återkommande fått psykiatrisk vård. Flera stora mentalsjukhus stängs vid denna tid. (2/6 1994) Ett husläkarsystem införs i hela landet den 1 januari Husläkaren kan vara landstingsanställd eller privatpraktiserande. Den enskilde kan själv välja husläkare. (27/5 1993) Skyldigheten för kommuner att tillhandahålla barnomsorg skärps Barn 1 12 år har lagstadgad rätt till omsorg, i såväl offentlig som privat regi. Fri etableringsrätt för privata daghem gäller, med rätt till så kallad barnomsorgspeng. ( 7/ ) 13

6 TEMA Framtidens samhälle Andel sysselsatta Figur 2. Sysselsatta som procentuell andel av Sveriges befolkning i åldrarna år (blå linje), samt arbetslösa som andel av arbetskraften (sysselsatta + arbetslösa) år. Siffrorna gäller åren Källa: Statistiska centralbyrån. fär 12 procent. Gini-koefficienten är det internationellt mest använda måttet för att mäta fördelningen av människors inkomster. I en del fall blir 1990-talet en fortsättning på trender som hade varit synliga redan tidigare. Ungdomarnas inkomster försämras medan gruppen ålderspensionärer klarar sig bäst. År 2002, det senaste året som vi har inkomststatistik från, har ensamboende ungdomar (20 29 år) Sysselsättning båda könen Arbetslöshet båda könen 2000 fortfarande lägre genomsnittsinkomst än För sammanboende 75 år eller äldre har inkomsterna ökat med en fjärdedel (från mycket låga nivåer). Ensamstående kvinnor med barn är en annan kategori med påtagligt sämre inkomstutveckling sedan början av 1990-talet jämfört med befolkningen i stort. De har också svårt att få inkomsterna att räcka till, visar intervjuundersökningar Andel arbetslösa Död används faktiskt ofta som ett mått på människors hälsa. Även om varje individ dör endast en gång kan antalet personer som dör vid en given ålder förändras. Sådana så kallade åldersspecifika dödsrisker kan också användas för att beräkna medellivslängden. Medellivslängden från födseln (0 år) är det genomsnittliga antal år en nyfödd person skulle leva om dödsriskerna i alla åldrar förblir oförändrade. Medellivslängden vid fyllda 50 är det antal år man genomsnittligt har kvar att leva om man väl uppnått 50 års ålder. Under de gångna arton åren har medellivslängden ökat stadigt i Sverige, för nyfödda flickor med knappt tre år och för pojkar med drygt fyra år. Historiskt sett har det främst varit ökad överlevnad bland barn som bidragit till den ökade medellivslängden, men numera är det i första hand sjunkande dödlighetsrisker bland medelålders och äldre som ligger bakom förbättringarna. Vid fyllda 50 år har medellivslängden ökat med två år för kvinnor och tre år för män. Folkhälsan mätt på detta sätt har alltså stadigt förbättrats i figur 1 syns inget av 1990-talets ekonomiska kris. En viktig faktor i sammanhanget är den Kulturutskottet Tevemonopolet avskaffas och den reklamfinansierade TV4 börjar sända i marknätet Omläggningen av tevepolitiken kom sedan reklamfinansierad satellit- och kabelteve i realiteten redan hade brutit upp monopolet och reklamförbudet. (5/ ) Privata lokalradiosändningar inleds i april Den privata lokalradion är reklamfinansierad och sändningstillstånden auktioneras ut. (24/2 1993) Ett digitalt tevenät ska vara fullt utbyggt Hushållen måste då skaffa sig moderna teveapparater, annars blir det svart i rutan. De digitala sändningarna gör att nästan alla hushåll (98 procent) får in ett stort antal reklamtevekanaler. (9/4 1997) Utbildningsutskottet Skolan kommunaliseras den 1 januari Lärare, rektorer och andra blir kommunalt anställda. Samarbetet med barnomsorgen underlättas och några år efter 1991 startar sexårsverksamhet i skolorna. (8/ ) En gymnasiereform genomförs hösten Gymnasiet lägger nu större vikt vid kärnämnena svenska, engelska och matematik. Skillnaden mellan teoretiska och praktiska program minskar. Några år senare reformeras betygssystemet. Sifferbetygen ersätts av mål- och kunskapsrelaterade betyg: godkänd, väl godkänd, etc. (5/6 1991) Friskolereformen genomförs den 1 juli Friskolor godkända av skolmyndigheterna har rätt till kommunala bidrag. Reformen genomförs först i grundskolan, senare i gymnasiet. Skolpeng införs. (9/6 1992) Löntagarfondspengarna placeras i forskningsstiftelser Nya högskolor startar de följande åren, några högskolor blir universitet och antalet studenter ökar kraftigt. Målet är att 50 procent av en årskull ska fortsätta till högskolan. (27/5 1992) Trafikutskottet SJ delas 1988 upp i två: Banverket och nya SJ. Banverket ansvarar för spåren medan SJ får fortsatt ansvar för tågtrafiken. Beslutet banar väg för att avskaffa SJ:s monopol på tågtrafiken. (6/5 1998) 14

7 minskade dödligheten i hjärtkärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt. Riskerna att insjukna och dö i hjärtinfarkt har minskat påtagligt sedan mitten av 1980-talet. Den minskade dödligheten i hjärtkärlsjukdomar har märkts mest hos män, vilket ger större utslag i medellivslängden. Samtidigt finns födelsekullar där många kvinnor har rökt, med allvarliga sjukdomar som följd. DESSUTOM VISAR SCB:S siffror att det fortfarande finns påtagliga skillnader i dödlighet mellan olika sociala grupper: arbetare och tjänstemän, låg- och högutbildade. Mellan 1986 och 2003 ökade skillnaden i medellivslängd vid fyllda 30 år mellan dem med grundutbildning och dem med eftergymnasial utbildning från 3,4 till 4,9 år bland män och från 2 till 4,3 år bland kvinnor. Folkhälsa innebär mer än chansen att hålla sig vid liv. Det finns många slags ohälsa som sällan eller aldrig leder till döden men som likväl utgör påtagliga folkhälsoproblem. Värk och psykisk ohälsa är några sådana. Framför allt när det gäller psykiska besvär, som ängslan, oro och ångest, har en klar försämring skett sedan 1980-talets slut. Trenden är mest påtaglig i yngre grupper, vilket innebär att åldersskillnaderna numera är mycket små. Analyser från Socialstyrelsen visar också påtagliga samband mellan rapporterade psykiska besvär och dödlighet, som dessutom är stabila över tid. Rimligen är det någon form av belastning som ökat, främst bland unga och medelålders. Goda ekonomiska resurser och god hälsa är som sagt inte tillräckliga villkor för ett gott liv. Människors möjligheter att delta i olika livssfärer är ett annat centralt värde. Genom att delta i skolan, på arbetsmarknaden och andra arenor grundläggs också skapandet av resurser. Samtidigt är basala resurser nödvändiga för att kunna agera som medborgare på olika samhällsarenor. DETTA MED ATT HA tillräckliga resurser för ett socialt aktivt deltagande har länge poängterats inom fattigdomsforskningen. Fattigdom handlar om att ha så mycket lägre resurser att man är utestängd från de livsmönster, vanor och aktiviteter som anses nödvändiga i samhället detta enligt en känd definition formulerad av den engelske sociologen Peter Townsend. Liknande tankegångar finns i nyare vetenskapliga diskussioner om social exkludering. Hur har då deltagandet förändrats i Sverige de senaste tjugo åren? Vi ska ta upp tre centrala sfärer: arbetsmarknaden, politiken och vad vi kan kalla den sociala arenan. Vi får nöja oss med att redovisa övergripande trender, men avslutningsvis diskuterar vi riskgrupper ur ett deltagandeperspektiv. Sysselsättningsnivån har drastiskt förändrats sedan andra halvan av talet. Sverige var länge att betrakta som världsledande när det gäller sysselsättning, inte minst bland kvinnor. Sysselsättningen fick sig dock en ordentlig törn i början på 1990-talet, och som framgår av figur 2 ligger den på talet på en väsentligt lägre nivå än före 1990-talskrisen. Såväl sysselsättningsnivåerna som arbetslöshetstalen ligger hela tiden något högre för män. Skillnaden mellan kvinnor och män har dock minskat något. Enligt ny statistik från Eurostat har svenska kvinnor fortfarande en hög sysselsättningsnivå medan andelen sysselsatta män endast är något högre än genomsnittet för femton EU-länder. Att nyttja sin medborgerliga rösträtt har ofta setts som den främsta indikatorn på en väl fungerande demokrati. Vid det senaste riksdagsvalet röstade 81 Televerket och Posten bolagiseras 1993 respektive Besluten öppnar för en avreglering av post- och telemarknaden, och en rad nya aktörer slår sig in på marknaderna. (8/6 1993) Öresundsbron invigs den 1 juli För första gången finns nu en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Beslutet föregicks av hårda politiska debatter, efter vilka centerpartiets Olof Johansson lämnade regeringen. Det första spadtaget togs (12/6 1991) Miljö- och jordbruksutskottet En ny livsmedelspolitik införs stegvis med början Prisregleringen på jordbruksprodukter slopas och priserna släpps fria i Sverige. Reformen vill bland annat minska överproduktionen. En femårig övergångsperiod krävs, med inkomststöd, mjölkpension med mera till bönder. Detta avbryts dock av EU-medlemskapet. (12/6 1990) Vid det svenska EU-inträdet 1995 inlemmas jordbrukspolitiken i EU:s regelverk. Jordbrukspolitiken slukar nästan hälften av EU:s gemensamma budget. EU-reglerna syftar bland annat till att reglera ländernas produktion av jordbruksprodukter. (14/ ) Kretsloppsprincipen förs in i lagstiftningen den 1 januari Resurssnål hushållning betonas, och producenterna får ansvar för återvinning av till exempel bilar, batterier och plastprodukter. (26/5 1993) Näringsutskottet Statlig bankgaranti införs Beslutet fattas mot bakgrund av den ekonomiska krisen och garanterar att banker och andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser gentemot kunder. (18/ ) Barsebäck 1 stängs den 30 november 1999 efter en uppgörelse mellan staten, Sydkraft och Vattenfall. Det avgörande beslutet tas av riksdagen 1997, som ett led i regeringens långsiktiga energipolitik. (10/6 1997) Telia AB börsintroduceras våren Aktierna säljs ut under beteckningen folkaktier. Regeringen har rätt att minska statens ägande i Telia ned till 51 procent. (17/5 2000) 15

8 TEMA Framtidens samhälle procent, medan andelen oftast översteg 90 procent på och 1980-talen. Bland förstagångsväljarna tyder valundersökningarna på en ännu kraftigare nedgång, framförallt bland män. Att umgås med släkt och vänner eller att vara med i organisationer är viktiga aspekter av socialt deltagande. Dessa indikatorer har tilldragit sig ökat intresse bland forskare på senare tid, och de ses som uttryck för socialt kapital. Det mesta tyder på att de informella sociala kontakterna (släkt och vänner) ökar samtidigt som de mer formella (medlemskap i frivilligorganisationer) minskar. Förändringarna är dock inte särskilt stora. Men det finns en grupp vars deltagande är väsentligen lägre. Personer som är födda utomlands har betydligt svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden, de har väsentligt lägre valdeltagande och deras sociala kapital tycks påfallande lägre än för Sveriges befolkning i stort. Bilden av välfärden sedan 1980-talets mitt är splittrad, och det beror till stor del på krisen på 1990-talet. Under de tjugo åren som helhet har både inkomsterna och inkomstskillnaderna ökat, liksom människors livslängd och psykiska hälsoproblem. Sysselsättningen har minskat och arbetslösheten ökat. Valdeltagandet och medlemskap i organisationer har minskat medan det sociala umgänget ökat. Vad säger då detta om framtidens välfärd? En första reflektion är att vi upplevt ett slags normalisering jämfört med andra europeiska länder. Sysselsättningsnivåer långt över 80 procent (för män var andelen över 85 procent 1989 och 1990), arbetslöshet klart under två procent och valdeltagande över 90 procent är nästan att betrakta som historiska anomalier. Sverige är numera betydligt mer likt andra länder i vår omgivning. Om denna konvergens fortsätter kommer sysselsättningen och arbetslösheten knappast att återgå till samma nivåer som i slutet av 1980-talet. Det verkar sannolikt att dödlighetsriskerna fortsätter att sjunka mest bland män vilket innebär minskad Alkoholkonsumtionen blir antagligen ett växande folkhälsoproblem i framtidens Sverige. Bilden illustrerar påståendet (2003) att den svenska medelklasskvinnan dricker i genomsnitt 402 glas vin årligen. FOTO: ROBBAN ANDERSSON/PRESSENS BILD. Arbetsmarknadsutskottet Regeringens förslag om lönestopp och strejkförbud förkastas av riksdagen våren Regeringen avgår i protest, men en dryg vecka senare är Ingvar Carlsson tillbaka som statsminister, stödd av vpk. Stoppaketet motiveras med rådande brist på arbetskraft och de snabba nominella löneökningarna. De följande åren avlöser krispaketen varandra.(15/2 1990) Arbetsrätten återställs den 1 januari De arbetsrättsliga reglerna i LAS och MBL återställs till samma innehåll som innan de ändrades av den borgerliga regeringen. Undantaget i turordningsreglerna tas bort, provanställningar görs kortare och fackliga veton återinförs. (20/ ) Dagpenningen i a-kassan sänks från 80 till 75 procent den 1 januari 1996, som ett led i saneringen av statsfinanserna. Några år tidigare hade nivån sänkts från 90 till 80 procent. Samtidigt är anslagen till Ams rekordstora. Mer än människor är arbetslösa (cirka 12 procent av arbetskraften) 7 procent är öppet arbetslösa och 5 procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. (26/ ) Arbetsförmedlingsmonopolet avskaffas En ny lag som tillåter privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft stiftas. (26/5 1993) Bostadsutskottet Plan- och bygglagen träder i kraft den 1 juli Efter nästan tjugo års utredande samlas lagar på plan- och byggområdet i en enda lag. Den kommunala planeringen blir självständigare. Fastighetsägare som vill bygga enligt fastställd plan har rätt att göra det; om bygglov inte beviljas kan ägaren få ersättning. Boende och hyresgästorganisationer kan överklaga planer och bygglov. (26/ ) Bostadsfinansieringen reformeras den 1 januari Räntebidragen avvecklas successivt. Bidragssystemet förenklas och bestäms helt efter schabloner. Därmed minskar subventionerna till bostadsbyggandet. De följande åren minskar bostadsbyggandet kraftigt. (1/6 1992) 16

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Socialförsäkringsboken 2006

Socialförsäkringsboken 2006 Socialförsäkringsboken 2006 Årets temadel: På vuxenlivets tröskel Försäkringskassan 2006 issn: 1403-9699 isbn: 91-7500-338-4 illustrationer: Ted Hesselbom, Hesselboms Universum original och diagram: Kristina

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

Framtider. Tema fattigdom

Framtider. Tema fattigdom Framtider TIDSKRIFT FRÅN Institutet för framtidsstudier 1/2010 Tema fattigdom Foton: Helena Mattsson. 1/2010 Tema fattigdom Fattigdomen ter sig väldigt olika beroende på var på jorden man befinner sig.

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

fattigdom i välfärdsstaten

fattigdom i välfärdsstaten fattigdom i välfärdsstaten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 fattigdom i välfärdsstaten En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 Konferensen

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken

Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken Partimotion Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken 2 1 Sammanfattning 3 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Innehållsförteckning...3 3 Förslag

Läs mer

Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser

Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser Kommunala framtider en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050 Svenska Kommunförbundet, Finanssektionen, 118 82 Stockholm November 2002 1:a upplagan ISBN: 91-7289-121-1 ILLUSTRATIONER: Jan

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Jämlik startpunkt? Knappast

Jämlik startpunkt? Knappast rapport nr 22/2010 Jämlik startpunkt? Knappast Om barnfattigdomen i Sverige Av Jesper Bengtsson Rapporten Jämlik startpunkt? Knappast utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i juli 2010 Författare: Jesper

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

Anna Hedborg Ordförande för ESO

Anna Hedborg Ordförande för ESO 3 Förord Debatten kring och analysen av offentliga stöd- och trygghetssystem handlar ofta om någon snävt avgränsad enstaka fråga. Diskussionen handlar om ett system i taget även om detta system samverkar

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Lägre skatter Färre personal Större behov

Lägre skatter Färre personal Större behov Juni 2014 Lägre skatter Färre personal Större behov Om skatterna, kommunernas resurser och medborgarnas behov Sandro Scocco Josef Taalbi Lägre skatter, färre personal, större behov om skatterna, kommunernas

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

DU SKALL BLI MILJONÄR!

DU SKALL BLI MILJONÄR! DU SKALL BLI MILJONÄR! DEN INKLUDERANDE MERITOKRATIN SOM BÄRANDE BORGERLIG IDÉ Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175668079&flik=4 FEBRUARI 2011 TIMBRO Johnny Munkhammar är riksdagsledamot

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

Några principiella aspekter på offentlig välfärd

Några principiella aspekter på offentlig välfärd 1 Några principiella aspekter på offentlig välfärd Underlagsrapport till SKL:s programberedning för välfärdens finansiering Stefan Ackerby 2 Inledning SKL:s politiska beredning, Programberedningen för

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer