Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel"

Transkript

1 Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december Kommunernas avgifter för livsmedelskontroll baseras dels på en kommunal timtaxa, och dels på den tid som kontrollen bedöms ta. Kontrolltiden baseras på en riskbedömning av de verksamheter som kontrolleras samt på företagens tidigare hantering av påpekade i brister. Som stöd i detta används en riskklassificeringsmodell framtagen av Livsmedelsverket. Senaste revideringen av taxan gjordes 2011 och kommunens taxa för offentlig kontroll av livsmedel är anpassad till modellen, enligt beslut 280 KF Dnr 2011/ SKL, Sveriges kommuner och landsting, tog fram ett reviderat underlag för timtaxeberäkning inom livsmedelskontrollen, i juni För att Nybro kommun ska kunna beräkna en timtaxa för kontrollen, i enligt med det reviderade underlaget, som bör tillämpas från den 1 januari 2014, måste en ny livsmedelstaxa antas före årsskiftet. Nytt i underlaget är att debitering får ske av tiden för skrivande av sanktionsbeslut, rabatten tas bort för företagare med flera anläggningar i samma byggnad samt att för extra offentlig kontroll som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Generellt gäller utöver detta en ökning av de årliga kontrollavgifterna pga. av omräkning av taxeunderlaget. Föreliggande förslag till taxa för den offentliga livsmedelskontrollen har tagits fram av Myndighetsavdelningen och godkänts av myndighetsnämnden den 13 november 2013, 78. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslaget till ny taxa, att gälla från och med den 1 januari Ärendebeskrivning Ansvarsfördelning Den största delen av svensk livsmedelslagstiftning har EU-bakgrund, det vill säga reglerna är fastställda på EU-nivå och gäller för samtliga medlemsländer. Sedan den 1 januari 2006 finns ett antal EG-förordningar för livsmedels-, foder-, djurhälso-, djurskydds- och växtskyddsområdena. Dessa kompletteras av svensk livsmedelslag (2006:804) samt Livsmedelsförordning (2006:813). Detaljerna för uttaget av kontrollavgifter anges i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Grunden i svensk livsmedelslagstiftning är att den som vill släppa ut livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa är säkra och har rätt märkning. För att granska detta genomförs regelbundna kontroller. Ansvaret för dessa är delat mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna:

2 Livsmedelsverket kontrollerar större anläggningar, t ex slakterier och större mejerier. Länsstyrelsen kontrollerar primärproduktionen, t ex uppfödning av slaktdjur och odling av grönsaker och bär. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder kontrollerar alla övriga anläggningar, t ex butiker och restauranger. Utöver detta har Livsmedelsverket och länsstyrelserna även ledande och samordnande funktioner för verksamheten. Avgifter För att täcka myndigheternas kostnader för kontrollen medger EG-förordningen att medlemsstaterna antingen tar ut avgifter eller finansierar via skatten. Enligt regeringsbeslut ska den svenska kontrollen bekostas av avgifter. Dessa ska ge full täckning för kommunens kostnader, men får inte överstiga dessa. Myndigheterna har inte heller någon möjlighet att avstå från att ta ut avgifter. Målet är att avgifterna ska vara så lika som möjligt i hela landet. Avgiftens storlek beror dels på den enskilda kommunens fastställda timtaxa, som ska täcka bland annat kontrollpersonalens löner, förberedelser inför kontroll, lokaler, resor och utrustning. Den beror också på hur lång tid kontrollen av varje enskilt företag tar (kontrolltiden), alltså på hur många timmar som taxa ska tas ut för. Fastställande av kontrolltid Enligt lagstiftningen ska kontrolltiden utgå från en riskbedömning av den enskilda verksamheten. För att underlätta riskbedömningen har Livsmedelsverket en modell för riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Beroende på risken för hygienproblem, företagets storlek samt vilka typer av kunder företaget levererar till (högre risk för barn och äldre) delas företaget in i en särskild riskklass. Principen för kontrolltiden är att ju högre risk verksamheten utgör, desto större är kontrollbehovet och desto fler timmar är alltså nödvändiga. Kontroll görs även av redligheten, t ex att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av information kopplad till en produkt. För denna kontroll medges ett särskilt kontrolltidstillägg, som görs enligt informationsmodulen. Informationsmodulen tillkom vid revideringen av riskklassificeringen Ett företags kontrolltid kan antingen förkortas eller förlängas, beroende på dess tidigare resultat och på hur företaget hanterat påpekade brister i verksamheten. Ett företag som kan visa att man följer lagstiftningen kan alltså få lägre avgifter, medan ett företag med mycket allvarliga avvikelser som inte följer myndighetens beslut får betala extra för kontrollmyndighetens merarbete. Om tillämpningen av riskklassificeringsmodellen medför att kontrolltiden blir uppenbart felaktig kan denna justeras genom ett beslut av den myndighet som ansvarar för kontrollen. I Nybro kommun är detta Myndighetsnämnden.

3 Modell för riskklassning Övriga avgifter Grunden för livsmedelskontrollens avgifter är att företagen ska täcka de kostnader myndigheterna har för sitt arbete. Nystartade företag som registrerar sig hos en myndighet betalar därför antingen en registreringsavgift eller en avgift för ansökan om godkännande. Registreringsavgiften motsvarar en timmes kontrollavgift medan avgiften för ansökan om godkännande motsvarar en årlig kontrollavgift. Vid påvisade brister under den ordinarie kontrollen eller vid befogade klagomål som föranleder extra offentlig kontroll ska tiden för denna kontroll, eventuell provtagning samt tid för skrivande av sanktionsbeslut och restiden debiteras med avgift för extra offentlig kontroll. Avgiften för extra offentlig kontroll debiteras med timtaxa per nedlagd timme och debiteras efter separat beslut och fakturering för varje ärende och kontrolltillfälle. Ej avgiftsbelagd verksamhet Principen om livsmedelskontrollens självfinansiering begränsas av EG-förordningarna, där det slås fast att enbart offentlig kontroll kan avgiftsbeläggas. Detta innebär att kontrollmyndigheten inte kan ta ut avgifter för t ex handläggning av obefogade klagomål,

4 besvarande av enkla frågor och remisser, praktikanthandledning eller projekt som inte finansieras av myndigheten. Ytterligare ett undantag görs genom svenska myndigheters så kallade serviceskyldighet, alltså rådgivning och hjälp till enskilda. Denna grundar sig i förvaltningslagens fastslående att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Serviceskyldigheten är dock inte obegränsad, utan myndigheten avgör omfattningen av den hjälp som ska ges genom en lämplighetsbedömning. Konsekvenser Generellt har de senaste årens förändringar av riskklassificeringen av anläggningar inneburit att avgifterna för livsmedelskontrollen sänkts. Omräkningen av taxeunderlaget enligt SKL gör dock att alla företag kommer att få en högre årlig kontrollavgift från januari Typ av företag 2011 /B 2012/A 2012/B 2012/C 2014/A 2014/B 2014/C Pizzeria, , , , ,5 port./dag Centralkök, , ,5 6322, port. /dag Butik med förpackat, 30 anst Bageri / port./dag Vattenverk, > / Kbm/dygn Förskolekök med bered. av råa animal prod, port./dag 5 640/ , , , ,5 Exempel på konsekvenser av den nya timtaxan. Politiska beslut Livsmedelslagens avgiftsbemyndiganden pekar inte ut vilket organ i kommunen som ska besluta om taxor. Av allmänna kommunalrättsliga regler följer dock att beslut av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen ska fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan endast delegera beslutanderätten om att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen till kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd. Då måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på vilka villkor delegeringen sker. Ändringar i taxan, bortsett från indexuppräkning, måste alltså beslutas av kommunfullmäktige.

5 Timtaxan som fastställs av kommunfullmäktige ska baseras på kontrollmyndigheternas faktiska kostnader. Vid beräkningen av myndighetens självkostnader får utöver de externa kostnaderna även alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL Antagen av Kommunfullmäktige den 16 december Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Nybro kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 2. registrering av anläggning 3. årlig offentlig kontroll 4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i övrigt samt utfärdande av exportintyg. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EGbestämmelser som kompletteras av dessa lagar. 3. myndighetens service så som upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda enligt 4 förvaltningslagen (1986:223). 4 Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Beslut om att fastställa avgift enligt 6 andra stycket, 14 andra stycket och 18 tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Myndighetsnämnden.

6 Timavgift 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 843 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt förberedelser, efterarbete, föredragning och beslut. Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. För extra offentlig kontroll som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgift för prövning 7 Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B. Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan avser. Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 8 Om det i beslut om godkännande föreskrivs att en anläggning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i prövningsavgiften. Kan anläggningen då inte godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas en extra timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. Maximalt debiteras extra offentlig kontrollavgift i form av timavgift motsvarande en årlig kontrollavgift för anläggningen. 9 Avgift för prövning om godkännande ska betalas för ansökan som avser väsentlig ändring eller ägarbyte avseende anläggning för vilken godkännande tidigare lämnats. I den mån en ändring bara föranleder en begränsad prövning och den nedlagda kontrolltiden blir avsevärt mindre än vid en ny godkännandeprövning, ska avgift dock betalas med belopp som motsvarar en halv årsavgift enligt Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

7 Avgift för registrering 11 Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. Avgiften för anmälan får tas ut i förskott. Årlig kontrollavgift 12 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Myndighetsnämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för varje kategori. Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid tillämpas. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller. Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift sker via beslut i Myndighetsnämnden i varje enskilt fall. Denna klassning är överklagningsbar enligt förvaltningslagen. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 13 Om en tillämpning av 11 i avgiftsförordningen (2006:1166) skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 14 Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 avgiftsförordningen framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 eller i förekommande fall enligt 15. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Den som enligt 13 samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.

8 Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. Inbetalad årlig kontrollavgift ska inte betalas tillbaka om verksamhet upphör. 15 Av 4 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. Avgift för extra offentlig kontroll 16 Vid bristande efterlevnad som medför extra offentlig kontroll,dvs sådana kontroller som är nödvändiga för att undersöka problemets omfattning eller bekräfta bristande efterlevnad samt kontrollera om korrigerande åtgärder har vidtagits, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan (6 ) och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Extra offentlig kontrollavgift debiteras för nedlagd hanläggningstid, inklusive restid, vid befogande klagomål. Extra offentlig kontrollavgift debiteras likaså för handläggningstid för sanktionsbeslut, exempelvis föreläggande och förbud, till följd av konstaterad bristande efterlevnad eller befogande klagomål som kräver att åtgärder vidtas av allvarliga avvikelser på livsmedelsanläggningar. Detsamma gäller för kontrollåtgärder på begäran av livsmedelsföretagaren. Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. Nedsättning av avgift m.m. 17 Av 10 avgiftsförordningen får kontrollmyndigheten sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av Myndighetsnämnden, som fastställer avgiften

9 enligt 5 i denna taxa. Vid särskilda skäl får Myndighetsnämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande eller registrering. Sådana särskilda skäl skulle kunna vara de som anges i artikel 27.5 förordning (EG) nr 882/2004: a. Typ av företag och relevanta riskfaktorer b. Särskilda omständigheter för företag med liten produktion c. Traditionella metoder som används för produktion, bearbetning och distribution d. Behoven hos de företag som är lokaliserade i regioner med särskilda geografiska begränsningar Avgiftens erläggande m.m. 18 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nybro kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. Verkställighetsfrågor m.m. 19 Av 33 livsmedelslagen och 33 lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Myndighetsnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 20 Av 31 livsmedelslagen och 31 lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Myndighetsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. Denna taxa träder i kraft den 1 januari I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer