sammankallas till valmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sammankallas till valmöte"

Transkript

1 Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 2 december 2014 kl i Tekniskas Salar, Eriksgatan Nr 2, Helsingfors. 5 Ärenden: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Fastställande av föredragningslistan för mötet och val av två protokolljusterare 3. Konstaterande av mötets laglighet 4. Meddelanden från styrelsen, bl.a. utdelning av stipendier 5. Val av ordförande eller vice ordförande och styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå Sid Val av revisor och verksamhetsgranskare samt två suppleanter till verksamhetsgranskaren för år 2015 Sid Val av ordförande och fyra medlemmar i valkommittén för år 2015 Sid Fastställande av utbetalning av arvode åt TFiF:s styrelseordförande Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2015 Styrelsens förslag finns på sid Övriga ärenden Styrelsen Efter mötet leder Reidar Wasenius Hjärnträning för att orka bättre på jobbet Därefter mingel tillsammans med DIFF i Tekniskas Salar.

2 Val av I och II vice ordförande och styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå Avgående medlemmar: - I viceordförande, DI Lotta von Schantz - II viceordförande, DI Henrik Diesen - TkD Gustav Gripenberg - DI Magnus Hindström - TkD Carl-Erik Wilén Till styrelseledarmöter föreslås val av: - DI Henrik Diesen, f. 1946, pensionerad (2015) - DI Maria Lohman, f. 1965, Awecore Oy ( ) - TkD Gustav Gripenberg, f. 1952, Aalto-universitetet ( ) - DI Magnus Hindsberg, f. 1983, Midport Scandinavia Oy ( ) - DI Anders Stenbäck, f 1974, Sanoma News Oy ( ) - Teknolog, Elisabeth Nyberg, f Studerar Bioinformationsteknologi vid Aalto-universitetet (2015) - Teknolog, Pinja Lillrank, f Studerar kemiteknik vid Åbo Akademi (2015) Förslag till styrelsesammansättning: - till I viceordförande för perioden 2015 föreslås val av DI Henrik Diesen, f II viceordförande för perioden val av DI Maria Lohman, f Styrelsens övriga medlemmar DI Pär Mickos, ordförande DI Marcus Bäck DI Emil Karlsson DI Annica Lindfors

3 Val av revisor, verksamhetsgranskare och suppleanter för år 2015 Till revisor för föreningen föreslås: Ekonom Rabbe Nevalainen och revisionsbyrån AltumAudit Oy Ab samt till verksamhetsgranskare: DI Ralf Wahlsten, partner, Open Ocean Capital Oy Till suppleanter för verksamhetsgranskaren föreslås: DI Karl-Johan Ström, DI, pensionerad DI Thomas Branders, Services Account Manager, Oracle Finland Oy Valkommitténs förslag till medlemmar i valkommittén för år 2015 DI Martti Jalava, ordf. DI Uffe Cederqvist DI Marina Sundelin-Järvi DI Benjamin Nilsson 3

4 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för TFiF Inledning TFiF:s mål är att erbjuda sina medlemmar mångsidigt program samt god medlemsservice så att de kan vara stolta över och nöjda med sin förening och känner väl till de möjligheter medlemskapet medför. Verksamhetens grundsten är aktiva medlemmar som trots arbetslivets ökande krav genom sina frivilliga insatser möjliggör en omfattande verksamhet. Under det kommande verksamhetsåret fortgår verksamheten i stort med bekanta och bevingade programinslag men styrelsen lyfter därtill fram fem strategiska fokusområden: medlemsrekrytering kompetensutveckling profilering arbetsformer medlemsaktivering Inom dessa väljs nyckelaktiviteter med distinkta mätpunkter. Sålunda eftersträvas en samordning av resurserna och ett smidigt samspel mellan kanslipersonalen och de frivilliga aktörerna i olika utskott, avdelningar och intressegrupper. 2. Medlemsrekrytering Det grundläggande målet för medlemsrekrytering är att öka föreningens medlemsantal men betyder implicit att vi även bör identifiera olika medlemslogiker (behovs- och intresseprofiler) och olika rekryteringskällor (medlemsunderlag) som uppstår då samhället förändras. Medlemsrekryteringens tyngdpunkt ligger inom det nyligen startade utskottet De Yngres Råd med arbetsfält bland studerande och nyligen utdimitterade. Ett infotillfälle för phuxar/gulnäbbar ordnas med besök till TFiF-huset och efterföljande sits. Samarbetet via Teknolog- kontaktpersonerna med de studerande utvecklas fortgående. TFiF:s synlighet under hela studietiden kommer att ökas. Gratis marknadsföring via Summatjänsten kommer att utnyttjas. De lyckade träffarna för studerande i slutskedet av studierna genomförs även Betydelsen av medlemsavgiftens storlek vid övergången från juniormedlem till ordinarie medlem bör utredas och avvägas tillsammans med andra former av medlemskampanjer så att instegströskeln hålls rimlig. Under året skall föreningen utreda möjligheten att attrahera fler utländska gästmedlemmar och sålunda bredda basen för internationellt präglade verksamhetsinslag och befrämja personliga nätverk utanför Finlands gränser. En växande skara medlemmar verkar i entreprenörsliknande roller. Behovet av stöd, nätverk och medlemsservice för denna grupp skall utredas och bemötas så att TFiF kan vara ett naturligt val även för dessa. 3. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en av de väsentliga delarna i att tackla den ökade osäkerheten inför framtida utmaningar medlemmarna står inför. Tekniskt kunnande föråldras allt snabbare och de globala trenderna ställer krav på helt nya färdigheter även för högskoleutbildade personer. Styrelsen tar en aktiv roll för att utreda medlemmarnas behov och önskemål gällande kompetensutveckling inom föreningen och strävar till att få in dessa önskemål i programverksamheten under året. Föreningens stora kunskapsresurser och ett omfattande kontaktnät inom närings-

5 livet utgör en primär källa för relevanta och aktuella programpunkter med kompetenshöjande karaktär. TFIF:s kompetensutskott samt avdelningar och intressegrupper är centrala vid planering av kompetenshöjande verksamhet som sedan genomförs med bistånd av kansliet. Möjliga nya ämnesområden kunde vara: Vett & etikett i Sociala Medier Hur hantera virtuella team och möten? Innovationer, IPR och nyskapande Offentlig upphandling Nya energikällor/bioenergi/lng/ Cleantech/energiåtervinning/CO2- avtryck Ledarskap/personligt ledarskap/ självutveckling Mentorprogrammet TFiX fortsätter. 4. Profilering TFiF vill med ökad profilering värna om sin medlemskårs ställning i samhället men även därmed öka föreningens attraktionskraft bland olika kategorier av potentiella medlemmar. TFiF vill arbeta för en kontinuerligt hög klass på den tekniska utbildningen på svenska i Finland. Föreningen anslår varje år betydande penningsummor att delas ut i form av stipendier, bl.a. för att teknologerna skall kunna utvidga sina kontaktnät och bredda sin utbildning exempelvis genom studier eller praktik utomlands. Även stipendier för examensarbete skrivna på god svenska delas ut. Föreningen är en av huvudarrangörerna av tävlingen TekNatur som är en finlandssvensk tävling i teknik och naturvetenskap för årskurserna 7-9 och gymnasier. TekNaturs syfte är att väcka elevernas intresse för studier i naturvetenskap. De praktiska arrangemangen hanteras av Högskolan Arcada och den ekonomiska delen sköts av TFiF. Projektet leds av en styrgrupp som består av representanter för TFiF, DIFF och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, STV. 135-års jubileumsåret I och med att föreningen fyller 135 år år 2015 kommer detta att uppmärksammas i form av olika aktiviteter som dels strävar till att stärka profilen men även samvaron och gemenskapen. Vision Styrelsen önskar under jubileumsåret ordna program och aktiviteter som höjer TFiF:s profil både utåt och inåt. Skapa vibbar och snackisar som i positiv bemärkelse lyfter fram betydelsen av föreningens medlemmar för samhället i allmänhet samt för industri och näringsliv i synnerhet. Målsättningar 1. Ordna program som aktiverar våra medlemmar mer än under åren och som involverar föreningens avdelningar och utskott. 2. Ordna aktiviteter som överskider nyhetströskeln i exempelvis Forum, KSF-Media, Sanoma och Talentum 3. Särskilt nå ut till och lyfta fram föreningens relevans för unga (nyss färdigblivna) DI:n och arkitekter samt för dem som väljer eller är inriktade mot en entreprenörs bana (Vid behov initiera nya verksamhetsformer) 4. Definiera och kommunicera ett budskap som sammanbinder TFiF och de nationella utmaningarna. 5

6 Resurser En arbetsgrupp bestående av både styrelsemedlemmar och andra personer planerar, initierar, koordinerar och genomför självständigt s.k. jubileumsprogram för att nå ovan nämnda målsättningar. 5. Arbetsformer Målsättningen är att aktivt se över de interna arbetsformerna för att optimera resursanvändningen och förbättra den interna funktionaliteten. Genom att webbsystemet har utvecklats fortgående har vissa arbetsmoment på kansliet förenklats och möjliggjort mer resurser bl.a. för bättre medlemsservice. Ett fortsatt gott samarbete med andra organisationer är av stor vikt för TFiF. Främst av allt gäller detta det svenskspråkiga Driftingenjörsförbundet i Finland, DIFF, det tvåspråkiga Teknikens akademikerförbund TEK samt de svenskspråkiga teknologföreningarna men även Svenska Vetenskapsakademin, Ekonomiföreningen Niord och andra svenskspråkiga organisationer med snarlika syften. Samarbetsformerna utvecklas kontinuerligt med målet att hitta nya former för resurseffektiva program och satsningar. Styrelsen ser över sin arbetsordning för att uppdatera och tydliggöra ansvarsfördelningen. Den strategiska målsättningsprocess som inleddes 2014 utvärderas och följs upp under 2015 för att ytterligare förtydliga bilden av TFiF:s målsättningar och strategiska tyngdpunktsområden. De steg mot en tajtare samverkan mellan kanslipersonal och styrelse som inletts under 2014 fortgår och följs upp. Programverksamheten baserar sig på initiativ och aktivitet från de enskilda medlemmarna som antingen är verksamma inom föreningens olika aktivitetsgrupper eller initiativ på spontan basis. Programverksamheten koordineras med tanke på resursallokering och gemensamma målsättningar arbetas fram på programkoordineringsmöten för avdelningarnas representanter. 6. Medlemsaktivering Målet med medlemsaktivering är att bredda basen av medlemmar som deltar i programpunkterna och sträva efter att nuvarande medlemmar i större grad kan dra nytta av medlemsförmåner och programutbud. Vidare avses att öka möjligheten för intresserade medlemmar att aktivera sig i de olika TFiF-organen. Det förverkligas med: riktad kommunikation om evenemang evenemangsutvärderingar styrelsens kvantitativa och kvalitativa uppföljning av aktiviter och deltagande ökad transparens om olika roller inom TFiF, t.ex. styrelseposter som blir lediga. medlemsenkäter enligt behov Ett relevant och kvalitativt högstående programutbud utgör en grundsten för aktiva medlemmar. Utöver att stöda planerandet och genomförandet av programpunkter enligt dessa krav skall styrelsen alltså även följa upp och mäta relevansen för olika medlemsgrupper samt tillsammans med arrangörerna utvärdera resultaten. Den regionalt fördelade medlemskåren ställer krav på verksamhet även utanför huvudstadsregionen och då är programmet i de regionala avdelningarna i Åbo och Tammerfors viktigt och skall liksom verksamhet i Österbotten stimuleras och följas upp. Gula Bladet planeras utkomma som inlaga i Forum fyra gånger under 2015 i nytt format, nämligen samma som tidningens. Utöver dessa får alla medlemmar med 6

7 en aktiv e-postadress det elektroniska medlemsbrevet samt ett antal puffar om bl.a. evenemang. Medlemsbrevet möjliggör ett snabbare nyhetsflöde och information om evenemang kan ges mera flexibelt och mera designerat Utvecklingsarbetet av det webbaserade kommunikations- och styrsystemet fortsätter. Målet är att göra systemet användarvänligare och bl.a. underlätta programplaneringen, informationsflödet samt kansliets arbete. Ett elektroniskt medlemsbrev riktat speciellt till teknologer skickas ut några gånger per år. 7. Övrig programverksamhet Program TFiF genomför i vanlig ordning barnfest, 1:a majlunch, jullunch etc. samt olika möten, exkursioner och resor som arrangeras av respektive utskott, intressegrupp eller avdelning inom TFiF. Arbetsmarknadsfrågor Diplomingenjörernas och arkitekternas arbetsmarknadsverksamhet sker via medlemskap i TEK via TFiF. TFiF/TEK medlemmarnas intressen bevakas i TEK av en styrelserepresentant, av utskottsmedlemmar samt av en fullmäktigegrupp vars storlek fastställs på basen av antalet TFiF-medlemmar i TEK (nu 4 av 70). Medlemsförmåner TFiF prenumererar fortsättningsvis på Forum för ekonomi och teknik för samtliga medlemmar. Avtalet gällande medlemsförmåner med Talentum Media Oy gäller för tiden Enligt förnyat samarbetsavtal mellan TFiF/DIFF och Folksam får medlem rabatt på försäkringar. Kansli, administration, personal Kanslisamarbetet med DIFF fortsätter. TFiF:s personal består av tre heltidsanställda personer på kansliet: verksamhetsledare Britta Sunde, projektkoordinator Annika Nylander samt organisationsassistent Ira Vaskola. Salomon Schubak fortsätter som anställd värd på Klubb Orfeus. TFIF-huset TFIF-huset förvaltas av Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse. Den största hyresgästen i huset. Omena Hotels Oy, genomgår företagssanering men TFiF:s mål är att kunna fortsätta hyreskontraktet då förutsättningarna för hotellverksamhet i huset visat sig vara goda. Ny hyresgäst är restaurang Sinne som ersätter restaurang Merelle. Samarbetet med övriga hyresgäster fortgår som förut. 8. Ekonomi, medlemsavgifter Vid fastställandet av medlemsavgifterna är strävan att avgiften för TFiF/ TEK medlemmar hålls ungefär på motsvarande nivå som direkta medlemmar i TEK betalar. Styrelsen föreslår för föreningsmötet att medlemsavgiften 2015 för ordinarie medlemmar i TFiF är 130 per år dvs. bibehålls oförändrad. Budgeten balanseras med understöd från Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse i samma nivå som året innan. Helsingfors den 2 december 2014 TFIF:s styrelse 7

8 TFiF budget 2015 Resultat 2013 Budget 2014 Budget 2015 Medlemsavgiftskostnader Medlemsförmånstidskrifter Övriga medlemsavgiftskostnader Verksamhet Gula Bladet Medlemsbrev Orfeus Webbsystemet, vidareutveckling Webbdrift Styrelse Avdelningar och utskott Evenemang Helsingfors Åbo, Tammerfors, Vasa Samarbete och rekrytering Nationellt Internationellt Teknolog- och alumnisamarbete Rekrytering och PR

9 Projekt TekNatur Övriga projekt Administration Lönekostnader Övriga personalkostnader Kanslikostnader Övriga administrativa kostnader Kostnader totalt Medelanskaffning Erhållna medlemsavgifter Stiftelseunderstöd Stiftelsens fondavkastning Agenturprovisioner Dividend- och ränteintäkter Intäkter totalt Resultat

10 Förslag till medlemsavgifter Ordinarie TFiF-medlemsavgift i Norden 130 euro 130 euro Nedsatt avgift - Nyutexaminerad, pensionär samt ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan) - Seniormedlemmar Äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem Medlem utanför Norden * ) Yngre medlem - - Företagsmedlem TEK-avgift (inkluderar IAET) TEK avgift (för företagare och utlandsmedlemmar som inte kan tillhöra IAET-kassan) *) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. Om man utöver detta vill ha Gula Bladet samt de övriga medlemsförmånstidningarna i tryckt format tillkommer en tidningsavgift som inkluderar postningsavgiften per luftpost. Medlemsförmånstidningarna i digitalt format kan beställas till medlemspris. Också medlemskap i TEK och a-kassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista. 10

11 Anteckningar 11

12 Tekniska Föreningen i Finland valmöte tisdagen den 2 december 2014 kl i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. 12

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för TFiF 2015

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för TFiF 2015 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för TFiF 2015 1. Inledning TFiF:s mål är att erbjuda sina medlemmar mångsidigt program samt god medlemsservice så att de kan vara stolta över och nöjda med sin förening

Läs mer

Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte Nr 5

Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte Nr 5 2.9.2010 Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte Nr 5 tisdagen den 3 december 2013 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Ärenden: 1. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

TFiF Verksamhetsplan 2016

TFiF Verksamhetsplan 2016 TFiF Verksamhetsplan 2016 Valmöte tisdagen den 1 decem ber 2015 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors 2 Tekniska Föreningen i Finland r.f. Valmöte tisdagen den 01.12.2015 - agenda Ärenden:

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

TFiF Verksamhetsberättelse 2014. Årsmöte torsdagen den 16 april 2015 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors

TFiF Verksamhetsberättelse 2014. Årsmöte torsdagen den 16 april 2015 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors TFiF Verksamhetsberättelse 2014 Årsmöte torsdagen den 16 april 2015 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors 2 Tekniska Föreningen i Finland r.f. Årsmöte torsdagen den 16.4.2015 klockan 17.30

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till årsmöte torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors Tekniska Föreningen i Finland

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F.

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. INNEHÅLL ALLMÄNT... 1 STUDENTFÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 FÖRENINGSMÖTE... 3 STYRELSEN... 6 EKONOMIFÖRVALTNING... 7 STUDENTFÖRENINGENS

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag 1 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att vara ett för svenska säkerhetsföretag gemensamt branschorgan bestående av branschorganisationer

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning)

VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR (Översättning) VÄSTÅBOLANDS FÖRETAGARE - LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT RY STADGAR 15.09.2008 (Översättning) Namn och hemort 1 Föreningens namn är Väståbolands Företagare Länsi-Turunmaan Yrittäjät r.y. och den fungerar som

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Proposition 1 om ändring av Svenska Seniorers status till specialförening

Proposition 1 om ändring av Svenska Seniorers status till specialförening Proposition 1 om ändring av Svenska Seniorers status till specialförening Svenska Seniorer i Finland r.f. har i november 2009 inlämnat till partistyrelsen för Svenska folkpartiet i Finland r.p. en ansökan

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI FORSKNING FÖR LIVET FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI 2016 2020 Forskarförbundet erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar övervakar medlemmarnas

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003 Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003 Verksamhetsplan för år 2004 Föredragningslista för Scoutkåren Munksnäs Spejarna rf.s årsmöte den 01.3.2003 1. Mötets öppnande 2. Konstaterande

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer