sammankallas till valmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sammankallas till valmöte"

Transkript

1 Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 2 december 2014 kl i Tekniskas Salar, Eriksgatan Nr 2, Helsingfors. 5 Ärenden: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Fastställande av föredragningslistan för mötet och val av två protokolljusterare 3. Konstaterande av mötets laglighet 4. Meddelanden från styrelsen, bl.a. utdelning av stipendier 5. Val av ordförande eller vice ordförande och styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå Sid Val av revisor och verksamhetsgranskare samt två suppleanter till verksamhetsgranskaren för år 2015 Sid Val av ordförande och fyra medlemmar i valkommittén för år 2015 Sid Fastställande av utbetalning av arvode åt TFiF:s styrelseordförande Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2015 Styrelsens förslag finns på sid Övriga ärenden Styrelsen Efter mötet leder Reidar Wasenius Hjärnträning för att orka bättre på jobbet Därefter mingel tillsammans med DIFF i Tekniskas Salar.

2 Val av I och II vice ordförande och styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå Avgående medlemmar: - I viceordförande, DI Lotta von Schantz - II viceordförande, DI Henrik Diesen - TkD Gustav Gripenberg - DI Magnus Hindström - TkD Carl-Erik Wilén Till styrelseledarmöter föreslås val av: - DI Henrik Diesen, f. 1946, pensionerad (2015) - DI Maria Lohman, f. 1965, Awecore Oy ( ) - TkD Gustav Gripenberg, f. 1952, Aalto-universitetet ( ) - DI Magnus Hindsberg, f. 1983, Midport Scandinavia Oy ( ) - DI Anders Stenbäck, f 1974, Sanoma News Oy ( ) - Teknolog, Elisabeth Nyberg, f Studerar Bioinformationsteknologi vid Aalto-universitetet (2015) - Teknolog, Pinja Lillrank, f Studerar kemiteknik vid Åbo Akademi (2015) Förslag till styrelsesammansättning: - till I viceordförande för perioden 2015 föreslås val av DI Henrik Diesen, f II viceordförande för perioden val av DI Maria Lohman, f Styrelsens övriga medlemmar DI Pär Mickos, ordförande DI Marcus Bäck DI Emil Karlsson DI Annica Lindfors

3 Val av revisor, verksamhetsgranskare och suppleanter för år 2015 Till revisor för föreningen föreslås: Ekonom Rabbe Nevalainen och revisionsbyrån AltumAudit Oy Ab samt till verksamhetsgranskare: DI Ralf Wahlsten, partner, Open Ocean Capital Oy Till suppleanter för verksamhetsgranskaren föreslås: DI Karl-Johan Ström, DI, pensionerad DI Thomas Branders, Services Account Manager, Oracle Finland Oy Valkommitténs förslag till medlemmar i valkommittén för år 2015 DI Martti Jalava, ordf. DI Uffe Cederqvist DI Marina Sundelin-Järvi DI Benjamin Nilsson 3

4 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för TFiF Inledning TFiF:s mål är att erbjuda sina medlemmar mångsidigt program samt god medlemsservice så att de kan vara stolta över och nöjda med sin förening och känner väl till de möjligheter medlemskapet medför. Verksamhetens grundsten är aktiva medlemmar som trots arbetslivets ökande krav genom sina frivilliga insatser möjliggör en omfattande verksamhet. Under det kommande verksamhetsåret fortgår verksamheten i stort med bekanta och bevingade programinslag men styrelsen lyfter därtill fram fem strategiska fokusområden: medlemsrekrytering kompetensutveckling profilering arbetsformer medlemsaktivering Inom dessa väljs nyckelaktiviteter med distinkta mätpunkter. Sålunda eftersträvas en samordning av resurserna och ett smidigt samspel mellan kanslipersonalen och de frivilliga aktörerna i olika utskott, avdelningar och intressegrupper. 2. Medlemsrekrytering Det grundläggande målet för medlemsrekrytering är att öka föreningens medlemsantal men betyder implicit att vi även bör identifiera olika medlemslogiker (behovs- och intresseprofiler) och olika rekryteringskällor (medlemsunderlag) som uppstår då samhället förändras. Medlemsrekryteringens tyngdpunkt ligger inom det nyligen startade utskottet De Yngres Råd med arbetsfält bland studerande och nyligen utdimitterade. Ett infotillfälle för phuxar/gulnäbbar ordnas med besök till TFiF-huset och efterföljande sits. Samarbetet via Teknolog- kontaktpersonerna med de studerande utvecklas fortgående. TFiF:s synlighet under hela studietiden kommer att ökas. Gratis marknadsföring via Summatjänsten kommer att utnyttjas. De lyckade träffarna för studerande i slutskedet av studierna genomförs även Betydelsen av medlemsavgiftens storlek vid övergången från juniormedlem till ordinarie medlem bör utredas och avvägas tillsammans med andra former av medlemskampanjer så att instegströskeln hålls rimlig. Under året skall föreningen utreda möjligheten att attrahera fler utländska gästmedlemmar och sålunda bredda basen för internationellt präglade verksamhetsinslag och befrämja personliga nätverk utanför Finlands gränser. En växande skara medlemmar verkar i entreprenörsliknande roller. Behovet av stöd, nätverk och medlemsservice för denna grupp skall utredas och bemötas så att TFiF kan vara ett naturligt val även för dessa. 3. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en av de väsentliga delarna i att tackla den ökade osäkerheten inför framtida utmaningar medlemmarna står inför. Tekniskt kunnande föråldras allt snabbare och de globala trenderna ställer krav på helt nya färdigheter även för högskoleutbildade personer. Styrelsen tar en aktiv roll för att utreda medlemmarnas behov och önskemål gällande kompetensutveckling inom föreningen och strävar till att få in dessa önskemål i programverksamheten under året. Föreningens stora kunskapsresurser och ett omfattande kontaktnät inom närings-

5 livet utgör en primär källa för relevanta och aktuella programpunkter med kompetenshöjande karaktär. TFIF:s kompetensutskott samt avdelningar och intressegrupper är centrala vid planering av kompetenshöjande verksamhet som sedan genomförs med bistånd av kansliet. Möjliga nya ämnesområden kunde vara: Vett & etikett i Sociala Medier Hur hantera virtuella team och möten? Innovationer, IPR och nyskapande Offentlig upphandling Nya energikällor/bioenergi/lng/ Cleantech/energiåtervinning/CO2- avtryck Ledarskap/personligt ledarskap/ självutveckling Mentorprogrammet TFiX fortsätter. 4. Profilering TFiF vill med ökad profilering värna om sin medlemskårs ställning i samhället men även därmed öka föreningens attraktionskraft bland olika kategorier av potentiella medlemmar. TFiF vill arbeta för en kontinuerligt hög klass på den tekniska utbildningen på svenska i Finland. Föreningen anslår varje år betydande penningsummor att delas ut i form av stipendier, bl.a. för att teknologerna skall kunna utvidga sina kontaktnät och bredda sin utbildning exempelvis genom studier eller praktik utomlands. Även stipendier för examensarbete skrivna på god svenska delas ut. Föreningen är en av huvudarrangörerna av tävlingen TekNatur som är en finlandssvensk tävling i teknik och naturvetenskap för årskurserna 7-9 och gymnasier. TekNaturs syfte är att väcka elevernas intresse för studier i naturvetenskap. De praktiska arrangemangen hanteras av Högskolan Arcada och den ekonomiska delen sköts av TFiF. Projektet leds av en styrgrupp som består av representanter för TFiF, DIFF och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, STV. 135-års jubileumsåret I och med att föreningen fyller 135 år år 2015 kommer detta att uppmärksammas i form av olika aktiviteter som dels strävar till att stärka profilen men även samvaron och gemenskapen. Vision Styrelsen önskar under jubileumsåret ordna program och aktiviteter som höjer TFiF:s profil både utåt och inåt. Skapa vibbar och snackisar som i positiv bemärkelse lyfter fram betydelsen av föreningens medlemmar för samhället i allmänhet samt för industri och näringsliv i synnerhet. Målsättningar 1. Ordna program som aktiverar våra medlemmar mer än under åren och som involverar föreningens avdelningar och utskott. 2. Ordna aktiviteter som överskider nyhetströskeln i exempelvis Forum, KSF-Media, Sanoma och Talentum 3. Särskilt nå ut till och lyfta fram föreningens relevans för unga (nyss färdigblivna) DI:n och arkitekter samt för dem som väljer eller är inriktade mot en entreprenörs bana (Vid behov initiera nya verksamhetsformer) 4. Definiera och kommunicera ett budskap som sammanbinder TFiF och de nationella utmaningarna. 5

6 Resurser En arbetsgrupp bestående av både styrelsemedlemmar och andra personer planerar, initierar, koordinerar och genomför självständigt s.k. jubileumsprogram för att nå ovan nämnda målsättningar. 5. Arbetsformer Målsättningen är att aktivt se över de interna arbetsformerna för att optimera resursanvändningen och förbättra den interna funktionaliteten. Genom att webbsystemet har utvecklats fortgående har vissa arbetsmoment på kansliet förenklats och möjliggjort mer resurser bl.a. för bättre medlemsservice. Ett fortsatt gott samarbete med andra organisationer är av stor vikt för TFiF. Främst av allt gäller detta det svenskspråkiga Driftingenjörsförbundet i Finland, DIFF, det tvåspråkiga Teknikens akademikerförbund TEK samt de svenskspråkiga teknologföreningarna men även Svenska Vetenskapsakademin, Ekonomiföreningen Niord och andra svenskspråkiga organisationer med snarlika syften. Samarbetsformerna utvecklas kontinuerligt med målet att hitta nya former för resurseffektiva program och satsningar. Styrelsen ser över sin arbetsordning för att uppdatera och tydliggöra ansvarsfördelningen. Den strategiska målsättningsprocess som inleddes 2014 utvärderas och följs upp under 2015 för att ytterligare förtydliga bilden av TFiF:s målsättningar och strategiska tyngdpunktsområden. De steg mot en tajtare samverkan mellan kanslipersonal och styrelse som inletts under 2014 fortgår och följs upp. Programverksamheten baserar sig på initiativ och aktivitet från de enskilda medlemmarna som antingen är verksamma inom föreningens olika aktivitetsgrupper eller initiativ på spontan basis. Programverksamheten koordineras med tanke på resursallokering och gemensamma målsättningar arbetas fram på programkoordineringsmöten för avdelningarnas representanter. 6. Medlemsaktivering Målet med medlemsaktivering är att bredda basen av medlemmar som deltar i programpunkterna och sträva efter att nuvarande medlemmar i större grad kan dra nytta av medlemsförmåner och programutbud. Vidare avses att öka möjligheten för intresserade medlemmar att aktivera sig i de olika TFiF-organen. Det förverkligas med: riktad kommunikation om evenemang evenemangsutvärderingar styrelsens kvantitativa och kvalitativa uppföljning av aktiviter och deltagande ökad transparens om olika roller inom TFiF, t.ex. styrelseposter som blir lediga. medlemsenkäter enligt behov Ett relevant och kvalitativt högstående programutbud utgör en grundsten för aktiva medlemmar. Utöver att stöda planerandet och genomförandet av programpunkter enligt dessa krav skall styrelsen alltså även följa upp och mäta relevansen för olika medlemsgrupper samt tillsammans med arrangörerna utvärdera resultaten. Den regionalt fördelade medlemskåren ställer krav på verksamhet även utanför huvudstadsregionen och då är programmet i de regionala avdelningarna i Åbo och Tammerfors viktigt och skall liksom verksamhet i Österbotten stimuleras och följas upp. Gula Bladet planeras utkomma som inlaga i Forum fyra gånger under 2015 i nytt format, nämligen samma som tidningens. Utöver dessa får alla medlemmar med 6

7 en aktiv e-postadress det elektroniska medlemsbrevet samt ett antal puffar om bl.a. evenemang. Medlemsbrevet möjliggör ett snabbare nyhetsflöde och information om evenemang kan ges mera flexibelt och mera designerat Utvecklingsarbetet av det webbaserade kommunikations- och styrsystemet fortsätter. Målet är att göra systemet användarvänligare och bl.a. underlätta programplaneringen, informationsflödet samt kansliets arbete. Ett elektroniskt medlemsbrev riktat speciellt till teknologer skickas ut några gånger per år. 7. Övrig programverksamhet Program TFiF genomför i vanlig ordning barnfest, 1:a majlunch, jullunch etc. samt olika möten, exkursioner och resor som arrangeras av respektive utskott, intressegrupp eller avdelning inom TFiF. Arbetsmarknadsfrågor Diplomingenjörernas och arkitekternas arbetsmarknadsverksamhet sker via medlemskap i TEK via TFiF. TFiF/TEK medlemmarnas intressen bevakas i TEK av en styrelserepresentant, av utskottsmedlemmar samt av en fullmäktigegrupp vars storlek fastställs på basen av antalet TFiF-medlemmar i TEK (nu 4 av 70). Medlemsförmåner TFiF prenumererar fortsättningsvis på Forum för ekonomi och teknik för samtliga medlemmar. Avtalet gällande medlemsförmåner med Talentum Media Oy gäller för tiden Enligt förnyat samarbetsavtal mellan TFiF/DIFF och Folksam får medlem rabatt på försäkringar. Kansli, administration, personal Kanslisamarbetet med DIFF fortsätter. TFiF:s personal består av tre heltidsanställda personer på kansliet: verksamhetsledare Britta Sunde, projektkoordinator Annika Nylander samt organisationsassistent Ira Vaskola. Salomon Schubak fortsätter som anställd värd på Klubb Orfeus. TFIF-huset TFIF-huset förvaltas av Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse. Den största hyresgästen i huset. Omena Hotels Oy, genomgår företagssanering men TFiF:s mål är att kunna fortsätta hyreskontraktet då förutsättningarna för hotellverksamhet i huset visat sig vara goda. Ny hyresgäst är restaurang Sinne som ersätter restaurang Merelle. Samarbetet med övriga hyresgäster fortgår som förut. 8. Ekonomi, medlemsavgifter Vid fastställandet av medlemsavgifterna är strävan att avgiften för TFiF/ TEK medlemmar hålls ungefär på motsvarande nivå som direkta medlemmar i TEK betalar. Styrelsen föreslår för föreningsmötet att medlemsavgiften 2015 för ordinarie medlemmar i TFiF är 130 per år dvs. bibehålls oförändrad. Budgeten balanseras med understöd från Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse i samma nivå som året innan. Helsingfors den 2 december 2014 TFIF:s styrelse 7

8 TFiF budget 2015 Resultat 2013 Budget 2014 Budget 2015 Medlemsavgiftskostnader Medlemsförmånstidskrifter Övriga medlemsavgiftskostnader Verksamhet Gula Bladet Medlemsbrev Orfeus Webbsystemet, vidareutveckling Webbdrift Styrelse Avdelningar och utskott Evenemang Helsingfors Åbo, Tammerfors, Vasa Samarbete och rekrytering Nationellt Internationellt Teknolog- och alumnisamarbete Rekrytering och PR

9 Projekt TekNatur Övriga projekt Administration Lönekostnader Övriga personalkostnader Kanslikostnader Övriga administrativa kostnader Kostnader totalt Medelanskaffning Erhållna medlemsavgifter Stiftelseunderstöd Stiftelsens fondavkastning Agenturprovisioner Dividend- och ränteintäkter Intäkter totalt Resultat

10 Förslag till medlemsavgifter Ordinarie TFiF-medlemsavgift i Norden 130 euro 130 euro Nedsatt avgift - Nyutexaminerad, pensionär samt ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan) - Seniormedlemmar Äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem Medlem utanför Norden * ) Yngre medlem - - Företagsmedlem TEK-avgift (inkluderar IAET) TEK avgift (för företagare och utlandsmedlemmar som inte kan tillhöra IAET-kassan) *) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. Om man utöver detta vill ha Gula Bladet samt de övriga medlemsförmånstidningarna i tryckt format tillkommer en tidningsavgift som inkluderar postningsavgiften per luftpost. Medlemsförmånstidningarna i digitalt format kan beställas till medlemspris. Också medlemskap i TEK och a-kassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista. 10

11 Anteckningar 11

12 Tekniska Föreningen i Finland valmöte tisdagen den 2 december 2014 kl i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. 12

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 2 2 Uppdrag... 2 3 Vision av Natur och Miljö år 2017... 2 3.1 Flera medlemmar... 2 3.2 Starkare varumärke...

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation Sid.1(12) SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN I FRAMTIDEN Tankar kring SIK:s målsättning, arbetsformer och organisation INLEDNING SIK har uppdragit åt en arbetsgrupp att ta fram en ny och mera verklighetsanpassad

Läs mer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer karoline berg & siv sandberg åbo akademi Utredning på uppdrag av Svenska

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi Ragnar Lundqvist Erika Löfström AnneSophie Hokkanen Eric Lindesjöö Carl-Magnus Westermarck Arild Raaheim Kenneth Lundin Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi PUBLIKATIONER AV RÅDET FÖR

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer