ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN"

Transkript

1 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

2 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen utomlands, ansökningstiden utgår The Religious Roots of Europe (RRE), application period for the Programme in the University of Helsinki closed Separat antagning av sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen i Finland, ansökningstiden utgår Ansökningstiden för sökande som ansöker på basis av studier vid öppna universitetet utgår Urvalsprov (kl. 9 13) Resultaten offentliggörs Möjlighet att ta del av bedömningen av svaren...juli 2011 (exakt tidpunkt meddelas på fakultetens webbsidor) Anhållan om rättelse ska inlämnas till fakulteten senast Antagna sökande ska anmäla sig senast Anmälan om uppskov med studiestarten ska göras senast Rätten att köa för en studieplats utgår

3 3 Innehåll I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN II VÄLKOMMEN TILL TEOLOGISKA FAKULTETEN!... 4 III TEOLOGISKA FAKULTETEN... 5 Allmänt... 5 Teologie kandidatexamen... 5 Teologie magisterexamen... 6 Utbildningsprogrammet för kyrkliga och samhälleliga teologiska uppgifter (A)... 6 Utbildningsprogrammet för skolornas religionslärare (B)... 6 IV ANTAGNINGEN AV NYA STUDERANDE TILL TEOLOGISKA FAKULTETEN Antagningsprinciper... 7 Teologiska fakultetens huvudantagning Ansökningsguiden och den elektroniska ansökningsblanketten... 7 Ansökningstider och rätt att ansöka... 8 Ansökningsbehörighet... 8 Ansökningsblanketter... 9 Bilagor... 9 Ändringar i ansökningsuppgifterna Teologiska fakultetens urvalsprov Initialpoäng Urvalsprovet Urvalslitteraturen och bedömningen av urvalsprovet Sökande som behöver specialarrangemang Antagningsresultaten och mottagande av studieplats Resultat och rättelseförfarande Mottagande av studieplatsen och inskrivning Bestämmelsen om en studieplats Inskrivning vid fakulteten Uppskov med studiestarten Teologiska fakultetens separata antagningar år Antagning på basis av studier vid öppet universitet eller därmed jämförbara universitetsstudier Antagning av sökande med finländsk lägre eller högre högskoleexamen Beviljande av studierätt till personer som premierats i gymnasieelevernas vetenskapstävling Viksu Sökande som fullgjort sin skolgång utomlands Antagning av sökande med utländsk lägre eller högre högskoleexamen The Religious Roots of Europe (RRE) V SÖKANDE- OCH STUDIERÄTTSREGISTER VI ANTAGNINGEN ÅR

4 4 II VÄLKOMMEN TILL TEOLOGISKA FAKULTETEN! Dekanus hälsning Vill du bli teolog? All utbildning ska svara på samhällets behov, också universitetsutbildningen. Det teologiska utbildningsområdet utbildar experter med ett brett kunnande i religion. Behövs de? Jovisst behövs de. Det visar också färska kartläggningar av sysselsättningsläget. Det finns få teologie magistrar bland arbetslösa arbetssökande, och situationen har inte förvärrats dramatiskt ens på grund av den pågående ekonomiska recessionen. Kyrkorna behöver teologer, speciellt till prästämbetet. De stora åldersklasserna håller som bäst på att gå i pension, så det finns plats inom kyrkan för de unga! Teologer arbetar också som religionslärare i skolorna och med olika slags uppgifter i samhället, t.ex. inom vuxenutbildningen och mediebranschen eller som forskare. Andra arbetar inom förvaltning, i organisationer eller med terapi. Sysselsättningsläget är alltså gott enligt utredningarna. Det är också glädjande att teologie magistrarna allmänt upplever att deras arbete motsvarar deras utbildning. Så svarade fler än 90 procent. Inom det humanistiska området var procenten klart mindre. Är arbetsgivarna inom kyrkorna och i det övriga samhället lika nöjda med sina teologarbetstagare och deras utbildning? Det är skäl för fakulteten och studerandena att hålla koll på detta, för samhället och arbetslivet förändras snabbt. Till all lycka behöver allt man ska lära sig inte ingå i en magisterexamen. Principen om livslångt lärande tillämpas numera i all utbildning, och också en expert i religion förväntas uppdatera sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt livet ut. En teologie magisterexamen skapar en god grund för detta. Alla som har fått en akademisk utbildning omfattas också av följande önskan från arbetsmarknaden: att den som beger sig ut i arbetslivet förutom en stark kunskapsbas ska ha ett entusiastiskt sinne, en undersökande attityd till livet, professionella ambitioner, en god förmåga att tyda samhället och en bred kulturförståelse. Det passar en framtida expert i religion utmärkt! Du är alltså välkommen att studera teologi. Aila Lauha dekanus

5 5 III TEOLOGISKA FAKULTETEN ALLMÄNT Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet är en av världens största på sitt område. Hösten 2010 hade fakulteten grundexamensstuderande och 270 forskarstuderande. Fakulteten har fem avdelningar som meddelar undervisning (avdelningarna för exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi, religionsvetenskap och praktisk teologi), en forskningsenhet (enheten för ortodoxi och östeuropeisk kyrkoforskning) och ett bibliotek. Avdelningarna ger undervisning i ett eller flera ämnen. Man kan välja sitt huvudämne för kandidatexamen bland fem ämnen. För magisterexamen finns det tolv ämnen att välja mellan. Inom fakulteten finns två utbildningsprogram som båda har två linjer. Utbildningsprogrammet för kyrkliga och samhälleliga teologiska uppgifter erbjuder på A1-linjen de studier som krävs för tjänst som präst/lektor vid Finlands evangelisk-lutherska kyrka. A2- linjen är en s.k. allmän linje. Utbildningsprogrammet för skolornas religionslärare är indelat i en B1-linje för lärare i ett ämne och en B2-linje för lärare i två ämnen. En stor del av de inledande studierna är gemensamma för båda utbildningsprogrammen. Alla sökande som blivit antagna till fakulteten för att avlägga grundexamen börjar sina studier inom utbildningsprogram A. De som vill studera i utbildningsprogram B måste söka till programmet i en tvådelad antagning som ordnas årligen. Det är också möjligt att skaffa sig s.k. dubbel behörighet, varvid man kompletterar sin examen med nödvändiga studier i ett annat utbildningsprogram. Då genomför den studerande både de studier som krävs för behörighet som lärare och de studier som krävs för en tjänst inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Rätt att genomföra studier som ger dubbel behörighet kan sökas även efter utexaminering. Vid teologiska fakulteten är den lägre högskoleexamen teologie kandidatexamen (180 sp) och den högre är teologie magisterexamen (120 sp). Det är obligatoriskt att avlägga lägre högskoleexamen. Den årliga studieinsatsen för en studerande beräknas vara timmar och en studiepoäng (sp) motsvaras då av en studieinsats på i genomsnitt 26,7 timmar. TEOLOGIE KANDIDATEXAMEN Teologie kandidatexamen omfattar 180 sp och är avsedd att avläggas på tre år. I examen ingår allmänna studier, språk- och grundstudier, ämnesstudier, tillämpade studier och fritt valbara studier. I ämnesstudierna ingår en för alla obligatorisk kandidatavhandling. Till kandidatexamen inom utbildningsprogram B hör också en del av de pedagogiska studierna för lärare (25 sp) och eventuella studier i ett annat undervisningsämne (45 sp). Följaktligen har programmet då mindre teologiska ämnesstudier. Till kandidatexamen inom ut-

6 6 bildningsprogram A hör minst 5 sp tillämpade studier. Kandidatexamen ger inte behörighet för kyrkliga tjänster och inte heller för lärartjänster. TEOLOGIE MAGISTEREXAMEN Teologie magisterexamen omfattar 120 sp och är avsedd att avläggas på två år. Alla studerande som antas till fakulteten har rätt att avlägga högre högskoleexamen, teologie magisterexamen. I magisterstudierna ingår sp fördjupade studier i huvudämnet beroende på linje. I det ingår en pro gradu-avhandling på 40 sp. Dessutom ingår i magisterstudierna tillämpade studier och fritt valbara studier. De som studerar inom utbildningsprogram B har 35 sp pedagogiska studier för lärare och 15 sp studier i ett eventuellt andra undervisningsämne. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR KYRKLIGA OCH SAMHÄLLELIGA TEOLOGISKA UPPGIFTER (A) Utbildningsprogrammet har som mål att ge de studerande färdighet för uppgifter som kräver teologisk sakkunskap inom kyrkor, religiösa samfund och i samhället. Merparten av studerandena vid teologiska fakulteten studerar inom detta utbildningsprogram. Omkring hälften av dem som fått teologisk utbildning är verksamma inom den evangelisklutherska kyrkan. Magisterexamen enligt A1-linjen omfattar de studier som krävs för en tjänst som präst eller lektor inom den evangelisk-lutherska kyrkan. På A2-linjen kan examen innehålla sammanlagt högst 85 sp biämnesstudier, som är till nytta särskilt när den utexaminerade inte inriktar sig på uppgifter inom kyrkan eller skolan. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR SKOLORNAS RELIGIONSLÄRARE (B) I utbildningsprogrammet utbildar man sig till ämneslärare i religion eller i religion och ett annat undervisningsämne i grundskolan och gymnasiet. År 2011 antas 30 studerande till utbildningsprogram B. Studerande inom utbildningsprogram B kan ansöka om studierätt i ett annat undervisningsämne inom de kvoter som fastställs för teologiska fakulteten. Årligen har beviljats tio studierätter i psykologi och fem i historia. Genom nivåprov kan man även få något annat ämne som andra undervisningsämne. Av de fritt valbara ämnena är filosofi populärt som andra undervisningsämne. Lärare som undervisar i två ämnen har bättre sysselsättningsmöjligheter, eftersom det finns få tjänster i skolorna för lärare som undervisar enbart i religion. Tilläggsinformation om teologiska fakulteten och studierna finns på fakultetens webbsidor.

7 7 IV ANTAGNINGEN AV NYA STUDERANDE TILL TEOLOGISKA FAKULTETEN 2011 ANTAGNINGSPRINCIPER Till teologiska fakulteten antas läsåret studerande från följande sökandekategorier för att avlägga både teologie kandidat- och magisterexamen: 1) på basis av det svensk- eller finskspråkiga urvalsprovet antas högst 190 nya studerande 2) på basis av studier vid öppet universitet eller därmed jämförbara högskolestudier antas högst 15 nya studerande 3) i kategorin sökande som premierats i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu antas högst fem nya studerande. Läsåret antas för att avlägga enbart teologie magisterexamen nya studerande enligt följande: 4) på basis av lägre eller högre högskoleexamen avlagd i Finland antas högst 24 nya studerande 5) på basis av lägre eller högre högskoleexamen avlagd utomlands antas högst 10 nya studerande 6) för att avlägga teologie magisterexamen Master of Theology with specialisation in the Religious Roots of Europe antas på basis av lägre eller högskoleexamen som avlagts i Finland eller utomlands högst 6 nya studerande. De som söker till fakulteten i sökandekategori 1 måste delta i urvalsprovet. TEOLOGISKA FAKULTETENS HUVUDANTAGNING 2011 Ansökningsguiden och den elektroniska ansökningsblanketten Ansökningsblanketten kan fyllas i på Teologiska fakultetens elektroniska ansökningsguide kan läsas på och på Ansökningsservicen Tfn: (09) (kundtjänst) PB 3, Helsingfors universitet Besöksadress: Fabiansgatan 33, 2 vån.

8 8 Öppettider tisdag till fredag kl , stängt på måndagar tisdag till fredag kl , stängt på måndagar tisdag till fredag kl , stängt på måndagar tisdag till fredag kl , stängt på måndagar tisdag till fredag kl , stängt på måndagar Avvikande öppettider Ansökningsservicen är stängd: 9.12, , 6.1, 22.4, 2.6 och 24.6 må 31.1 och ti 12.4 är ansökningsservicen öppen kl må 11.4 och må 18.4 är ansökningsservicen öppen kl Ansökningstider och rätt att ansöka Ansökningstiden för huvudantagningen till teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet börjar och utgår kl (ansökningstiden för separata antagningar se s. 18). Det är möjligt att samtidigt söka till flera universitet, högskolor eller till fakulteter vid Helsingfors universitet, men i den gemensamma ansökan till universiteten kan man söka till högst nio (9) ansökningsobjekt. Därtill kan ansökningsobjekten också ha begränsats inom fakulteten eller mellan universiteten, t.ex. i de gemensamma antagningarna. Den elektroniska ansökningsblanketten begränsar automatiskt ansökningsobjekten allt efter den sökandes val. Ansökningsbehörighet Behörig att ansöka om rätt att avlägga lägre och högre högskoleexamen vid universitet är den som avlagt någon av följande examina: Finländsk studentexamen (de som inte blivit godkända i studentexamen våren 2011 kan inte delta i urvalsprovet) International Baccalaureate-examen (IB), europeisk studentexamen (European Baccalaureate, EB), Reifeprüfung-examen (RP) i Finland eller utomlands Minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Examen som ger högskolebehörighet i ett annat nordiskt land Sådana studier vid öppet universitet som fakulteten kräver för utbildningen i fråga Personer som av teologiska fakulteten beviljats dispens före år 2007 får delta i urvalsprovet.

9 9 Ansökningsblanketter Du kan söka till teologiska fakulteten med hjälp av universitetens gemensamma elektroniska ansökningssystem på adressen Där kan du bland annat söka information om utbildningsutbudet vid de finländska universiteten samt fylla i och skicka in din ansökan. Med samma ansökningsblankett söker du till alla universitetens ansökningsobjekt. Den elektroniska ansökningen förutsätter ingen registrering. Genom att registrera dig i det elektroniska ansökningssystemets ansökningstjänst kan du dock utnyttja även andra tjänster i systemet. I systemets ansökningstjänst kan du till exempel redigera din ansökan, kontrollera antagningsresultaten och ta emot studieplats. Systemet är öppet året runt och dygnet runt med undantag av ett dagligt driftavbrott kl Att ansöka är dock möjligt endast under ansökningstiden. På adressen finns det anvisningar för hur du ansöker elektroniskt och använder ansökningstjänsten. Det lönar sig att fylla i ansökningsblanketten i god tid innan ansökningstiden går ut. Systemet ger anvisningar för hur blanketten ska fyllas i och information om ansökningen. Efter att du har fyllt i och skickat ansökan meddelar systemet om du också ska skicka bilagor. Systemet meddelar dig per e-post om att blanketten har mottagits och sparats i systemet. Det lönar sig att ta en utskrift av detta e-postmeddelande och spara det. Märk, att om du inte får en kvittering per e-post, eller om ett meddelande där du upplyses om att ansökan har sparats/mottagits inte visas på skärmen, så har ansökan inte sparats i systemet. Om du inte kan fylla i ansökan elektroniskt kan du beställa en pappersansökan från Utbildningsstyrelsens rådgivningstjänst för universitetsansökan, tfn Ansökan ska lämnas in före kl sista ansökningsdagen. Adressen är Utbildningsstyrelsen, PB 380, Helsingfors. Det lönar sig att rekommendera brevet. Ansökningstiden går ut klockan Även ansökningar som skickats per post ska vara framme före ansökningstidens utgång. Det räcker inte att brevet är poststämplat sista ansökningsdagen. Ansökningar som kommer in efter ansökningstiden beaktas inte. Bilagor Om något av följande gäller dig ska du lämna in de bilagor som krävs till Helsingfors universitets ansökningsservice senast : - Om du har avlagt studentexamen före år 1990 ska du bifoga en kopia av ditt studentexamensbetyg samt av eventuella höjningar av vitsord - Om du har avlagt International Baccalaureate-examen, Reifeprüfung-examen eller European Baccalaureate-examen ska du skicka en kopia av ditt examensbetyg.

10 10 Om du kommer att avlägga nämnda examen våren 2011, kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice. - Om du har avlagt yrkeshögskoleexamen, examen inom yrkesutbildning på högre nivå, yrkesinriktad examen på institutnivå, eller minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier, ska du skicka en kopia av ditt examensbetyg till universitetets ansökningsservice. Om du kommer att avlägga nämnda examen våren 2011, kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice. - Sökande som avlagt sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning ska skicka en kopia på examensbetyget - Om du i ett annat land i Norden har fullgjort studier som motsvarar en finländsk studentexamen ska du skicka en kopia av ditt examensbetyg. - Om du av kansler eller fakulteten har beviljats dispens för att delta i urvalsprovet ska du skicka en kopia av dispensbeslutet. Om du på ansökningsblanketten har uppgett flera än en examen som ger högskolebehörighet räcker det om du skickar en kopia av endast ett examensbetyg. Om du har avlagt både studentexamen och någon annan examen, lönar det sig att skicka studentexamensbetyget eller motsvarande examensbetyg (IB-, EB-, RP-examina) som det betyg som visar ansökningsbehörigheten, för då är det möjligt att få initialpoäng. Om du inte tillhör någon av de ovan nämnda sökandekategorierna, behöver du inte lämna in några bilagor. Ändringar i ansökningsuppgifterna Eventuella ändringar i de uppgifter om ansökningsobjekten som angivits på ansökningsblanketten kan göras endast under ansökningstiden. För att kunna göra ändringar måste du registrera dig i den elektroniska ansökningstjänsten på adressen De ändringar som har gjorts sist på blanketten förblir gällande. Du kan ändra dina kontaktuppgifter året runt i den elektroniska ansökningstjänsten på Ändringarna i dina kontaktuppgifter meddelas till de universitet som du har sökt till. Ändringar i kontaktuppgifterna kan även meddelas till Helsingfors universitets ansökningsservice per telefon (09) TEOLOGISKA FAKULTETENS URVALSPROV Initialpoäng Av dem som antas väljs högst 100 sökande enligt den sammanlagda poängsumman av initialpoängen och urvalsprovpoängen. Rangordningen mellan sökande med samma po-

11 11 ängsumma avgörs på basis av poängen i urvalsprovet. Vidare avgörs valet mellan sökande med samma poängsumma i urvalsprovet på basis av poängtalet i det materialbaserade provet. Därefter antas resten på basis av poängen i urvalsprovet. I denna grupp ingår de som har avlagt studentexamen men inte har blivit antagna på basis av den sammanlagda poängsumman och sökande som är berättigade att söka studieplats utan att ha avlagt studentexamen samt de som fullgjort sin skolutbildning utomlands och som deltagit i det svensk-/finskspråkiga urvalsprovet. Den som avlagt finländsk studentexamen eller avlagt IB-, Reifeprüfung- eller EB-examen i Finland eller utomlands får initialpoäng för dessa examina. Högsta möjliga antalet initialpoäng är 30. Obs! Om den sökande har avlagt både finländsk studentexamen och IB- eller Reifeprüfung- eller EB-examen i Finland eller utomlands, får han eller hon välja enligt vilken examen poängen ska räknas. Preliminära vitsord för studentexamen våren 2011 ska inte antecknas på ansökningsblanketten. De fastställda vitsorden överförs från studentexamensnämndens register till antagningssystemet. De som blivit underkända i studentskrivningarna våren 2011 får inte delta i urvalsprovet samma år. Den som blir klar med sin studentexamen först på hösten får inte heller delta i årets urvalsprov. Studenter ska inte skicka några betyg eller betygskopior utöver den elektroniska ansökningsblanketten, om inte systemet särskilt begär sådana. För de antagnas del granskas uppgifterna senare. Om den sökande uppgett felaktiga uppgifter på ansökningsblanketten och dessa varit avgörande för studierätten, beviljas sökanden inte studierätt. För initialpoängen har det inte någon betydelse om sökanden har skrivit ett eller flera realprov (ämnesreal). Om sökanden har skrivit flera realprov, beaktas det bästa av dem när initialpoäng ges enligt antagningsprinciperna. För finländsk studentexamen ges poäng för vitsorden i modersmålet, i ett främmande språk eller det andra inhemska språket (det bättre vitsordet av dessa två beaktas), samt i matematik eller realprovet (det bättre vitsordet av dessa två beaktas). I fråga om vitsordet i realprovet har det inte någon betydelse om den sökande har avlagt det gamla eller det nya realprovet. Eventuella höjningar i vitsorden beaktas enligt tidpunkten för höjningen. Initialpoäng för finländsk studentexamen som avlagts år 1996 eller senare: Studentexamen initialpoäng MODERSMÅLET OCH REALPROVET laudatur 10 eximia cum laude approbatur 8 magna cum laude approbatur 6 cum laude approbatur 4

12 12 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET/ETT FRÄMMANDE SPRÅK OCH MATEMATIKPROVET Prov i lång lärokurs laudatur 10 eximia cum laude approbatur 8 magna cum laude approbatur 6 cum laude approbatur 4 Prov i medellång och kort lärokurs laudatur 7 eximia cum laude approbatur 5 magna cum laude approbatur 3 cum laude approbatur 1 Initialpoäng för finländsk studentexamen som avlagts år : Studentexamen initialpoäng MODERSMÅLET OCH REALPROVET laudatur 9 magna cum laude approbatur 6 cum laude approbatur 4 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET/ETT FRÄMMANDE SPRÅK OCH MATEMATIKPROVET Prov i lång lärokurs laudatur 9 magna cum laude approbatur 6 cum laude approbatur 4 Prov i medellång och kort lärokurs laudatur 6 magna cum laude approbatur 3 cum laude approbatur 1 Initialpoäng för finländsk studentexamen som avlagts före år 1970: Studentexamen initialpoäng MODERSMÅLET OCH REALPROVET laudatur 8 cum laude approbatur 4

13 13 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET/ETT FRÄMMANDE SPRÅK OCH MATEMATIKPROVET Prov i lång lärokurs laudatur 8 cum laude approbatur 4 Prov i medellång och kort lärokurs laudatur 5 cum laude approbatur 1 Högsta möjliga antalet initialpoäng för vitsorden i en finländsk studentexamen är 30. De som avlagt International Baccalaureate-examen (IB) i finländsk eller utländsk skola får högst 30 poäng för tre fördjupade (higher level) lärokurser i examen enligt följande: IB-examen initialpoäng Initialpoängen kan beaktas om sökanden inlämnar sitt examensbetyg över IB-examen till fakulteten senast De som avlagt Reifeprüfung-examen i finländsk eller utländsk skola får högst 30 poäng för tre skriftliga ämnen i examen enligt följande: Reifeprüfung-examen initialpoäng Initialpoängen kan beaktas om sökanden inlämnar sitt examensbetyg över Reifeprüfungexamen till fakulteten senast Antagningskommittén kan på anhållan av den sökande ge poäng för europeisk studentexamen (EB). Initialpoängen kan beaktas om sökanden inlämnar sitt examensbetyg över EB-examen till fakulteten senast Urvalsprovet Teologiska fakultetens svensk-/finskspråkiga urvalsprov anordnas onsdag Provet hålls kl utan paus i Helsingfors universitets lokaler. Provdeltagarna för-

14 14 delas på olika salar enligt efternamnets begynnelsebokstav. Fördelningen meddelas på provdagen i huvudbyggnadens entréhall (Fabiansgatan 33) och på fakultetens webbsidor. Sökandena ska vara på plats senast kl Någon särskild kallelse till provet sänds inte, utan alla ansökningsbehöriga sökande som inom utsatt tid lämnat in sin ansökan får delta i provet. Provdeltagarna ska ha med sig ett officiellt identitetsbevis försett med fotografi samt skrivdon (penna, gummi, pennvässare). Väskorna lämnas invid väggen. Mobiltelefoner får inte användas, utan lämnas avstängda i väskorna eller till övervakaren. Mellanmål får tas med till provet. Den sökande ska på varje svarspapper i urvalsprovet anteckna sin fullständiga personbeteckning (födelsedatum och signumdel). Urvalslitteraturen och bedömningen av urvalsprovet Till det finsk-/svenskspråkiga urvalsprovet läses nedanstående två verk: 1. Teologia. Johdatus tutkimukseen. (red. Raunio & Luomanen), Edita 2010 (4:e upplagan,). äldre upplagor duger inte! 2. Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa (red. M. Turunen), s och Edita Urvalsprovet består av tre delar som var och en bedöms med 0 10 poäng. Två delar består av frågor med anknytning till urvalslitteraturen och den tredje delen består av ett materialbaserat prov. Frågorna och texten för materialprovet delas ut när provet börjar. Svarsutrymmet är begränsat. I de enskilda frågorna i litteraturdelen kan det förutsättas att skribenten i sina svar kombinerar information ur flera verk från listan över urvalslitteratur som nämns ovan. Även i materialprovets frågor kan det till en del förutsättas att skribenten behärskar urvalslitteraturen. För att bli antagen till fakulteten måste den sökande få minst 12 poäng i urvalsprovet. Till fakulteten antas på basis av urvalsprovet högst 190 nya studerande. Först antas högst 100 studerande på basis av den sammanlagda poängsumman för urvalsprovet och initialpoängen (se s ), sedan antas resten på basis av enbart poängtalet för urvalsprovet. Den inbördes rangordningen mellan sökande med samma poängsumma i urvalsprovet avgörs på basis av poängtalet i det materialbaserade provet. Efter antagningen upprättas en reservkö, där den sökandes placering avgörs på basis av poängtalet för urvalsprovet, och vid behov på basis av poängtalet i materialprovet, oberoende av om den sökande har initialpoäng eller inte. Ifall den sökandes poängtal genom rättelseansökan stiger till minst lika många poäng som den sist antagna, blir den sökande antagen till fakulteten. Ifall poängtalet är precis samma som hos den sista antagna, ska även poängtalet i materialprovet vara minst lika högt.

15 15 Sökande som behöver specialarrangemang Om den sökande behöver specialarrangemang i urvalsprovet ska han eller hon ansöka om det hos fakultetens studiebyrå senast före kl med en blankett för det ändamålet. Blanketten kan hämtas från fakultetens studiebyrå och den finns också på fakultetens webbsidor. Av ansökan ska framgå hurdana specialarrangemang den sökande behöver i provsituationen. Till ansökan bifogas ett läkarintyg eller annat jämförbart specialistutlåtande av vilket framgår sjukdomens eller funktionshindrets art och behovet av specialarrangemang. Om den sökande skrivit studentexamen för mindre än fem år sedan, kan han eller hon till sin ansökan bifoga studentexamensnämndens motsvarande beslut om specialarrangemang. Sökande med läs- och skrivsvårigheter ska bifoga utlåtanden av två specialister: en specialläkare och en annan specialist. Specialarrangemang kan beviljas om läs- och skrivsvårigheterna är svåra eller medelsvåra. I bedömningen av urvalsprovet tillämpas samma principer på alla sökande, såväl sökande som ansökt om specialarrangemang som övriga sökande. Till provsvaren fogas inga läkarutlåtanden och provets bedömare ges ingen information om funktionshindret. ANTAGNINGSRESULTATEN OCH MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS Resultat och rättelseförfarande Resultaten av urvalsprovet offentliggörs tisdag på fakultetens anslagstavla, Alexandersgatan 7, 3 vån. Alla som deltagit i urvalsprovet får ett skriftligt besked om provresultatet. Deltagarna i urvalsprovet har möjlighet att bekanta sig med bedömningen av de egna svaren i slutet av juli 2011 (exakt tidpunkt meddelas på fakultetens webbsidor). Den sökande kan mot avgift få kopior på provsvaren. Sökande som är missnöjda med resultatet av antagningsförfarandet kan söka ändring hos fakultetens antagningskommitté senast Rättelseyrkan ska göras skriftligen. I rättelseyrkan ska detaljerat anges på vilka punkter och på vilka grunder sökanden önskar rättelse. Den ska innehålla fullständiga uppgifter om ändringssökanden, vilken provuppgift och punkt i uppgiften yrkan gäller samt grunderna för rättelseyrkan. Till följd av begäran om rättelse kan antagningsresultatet inte ändras till nackdel för ändringssökanden eller någon som redan antagits. Mottagande av studieplatsen och inskrivning Anmälan om mottagande av studieplats görs på en blankett som följer med antagningsbrevet. Blanketten ska lämnas in till teologiska fakultetens studiebyrå senast före kl (se även bestämmelsen om en enda studieplats). Det går också att anmäla

16 16 om mottagande av studieplatsen elektroniskt via ansökningstjänsten på men man ska ändå lämna in de andra inskrivningshandlingarna till fakulteten senast Noggrannare anvisningar följer med antagningsbrevet. Med anmälan om mottagande av studieplatsen bekräftar du att a) du tar emot den studieplats som erbjudits, eller b) du tar emot den studieplats som erbjudits men samtidigt även ställer dig i kö för en annan attraktivare studieplats (endast ansökningsobjekt med reservplatser), vilket också ska antecknas på blanketten, eller c) du inte tar emot den studieplats som erbjudits. Kom ihåg tidsfristen! Anmälan om mottagande av studieplatsen ska lämnas in till högskolan inom utsatt tid. Om du inte lämnar in din anmälan inom utsatt tid förlorar du din studieplats. Om du har sökt till flera utbildningar kan du vänta på antagningsresultaten så länge tidsfristen tillåter och skicka din anmälan om mottagande av studieplatsen först efter att du har fått veta resultaten. Vid behov kan du utnyttja möjligheten att köa för en annan studieplats (se alternativ b ovan). Anmälan om mottagande av studieplatsen är bindande och kan inte ändras i efterhand. Rätt att köa I antagningarna för läsåret antas studerande till studier som inleds på hösten 2011, och sådana sökande som blir antagna senast har rätt att köa. Om den studieplats du köar för blir ledig senast , blir den automatiskt din slutliga studieplats. Om den studieplats som du köar för inte blir ledig inom utsatt tid, blir den villkorligt mottagna platsen din slutliga studieplats. Du avstår från att köa genom att anmäla skriftligt om det till universitetet eller yrkeshögskolan i fråga. Bestämmelsen om en studieplats Inom högskolesektorn tillämpas bestämmelsen om en studieplats, vilket betyder att en studerande får ta emot endast en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen bland de utbildningar som börjar under samma termin ( ). Högskoleexamina är lägre och högre högskoleexamina som avläggs vid universitet (universitet samt vetenskaps- och konsthögskolor) samt yrkeshögskoleexamina som avläggs vid yrkeshögskolor. Bestämmelsen gäller inte Försvarshögskolan, Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland. Bestämmelsen gäller inte heller studier som genomförs vid utländska högskolor. Anvisningar om och exempel på bestämmelsen om en studieplats finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING URVALSGUIDE 2015 DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING # 14 # 17 # 25 # 23 EFTERFRÅGAN PÅ KVINNLIGA CHEFER Det behövs även kvinnliga diplomingenjörer till mansdominerade företag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 32 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Examina Genom studier vid fakulteten får man kunskaper som ger kompetens för många yrken. Studierna vid fakulteten bedrivs och examina avläggs inom s.k. utbildningsprogram.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

HankenES. Detta vill Hankeiter ha ut av kåren! s. 14. Vad håller Marknadsföringsinstitutionen. med? s. 8 02/2010. Svenska handelshögskolans studentkår

HankenES. Detta vill Hankeiter ha ut av kåren! s. 14. Vad håller Marknadsföringsinstitutionen. med? s. 8 02/2010. Svenska handelshögskolans studentkår Hankeiten 02/2010 Svenska handelshögskolans studentkår Detta vill Hankeiter ha ut av kåren! s. 14 Vad håller Marknadsföringsinstitutionen på med? s. 8 HankenES Hanken Entrepreneurship Society s. 24 Detta

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Värdering & erkännande. av utländsk högskoleutbildning. principer och metodik

Värdering & erkännande. av utländsk högskoleutbildning. principer och metodik Värdering & erkännande av utländsk högskoleutbildning principer och metodik Värdering & erkännande av utländsk högskoleutbildning principer och metodik Högskoleverket 1998 1 Högskoleverket Birger Jarlsgatan

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

MOJLIGHETERNAS NORDEN. Är du intresserad av att arbeta eller studera i ett annat nordiskt land?

MOJLIGHETERNAS NORDEN. Är du intresserad av att arbeta eller studera i ett annat nordiskt land? MOJLIGHETERNAS NORDEN Är du intresserad av att arbeta eller studera i ett annat nordiskt land? INNEHÅLL 4 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 12 13 13 13 15 15 16 19 23 23 25 27 30 31 31 32 ENDAST FANTASIN SÄTTER GRÄNSER

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) trädde i kraft 1.9.2001.

Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) trädde i kraft 1.9.2001. SAMMANDRAG Lindqvist, Tuija; Oksala, Ilkka & Pihlman, Marja-Riitta (red.) Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja (Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte). Helsingfors 2002. 113 s. (Social- och

Läs mer