Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 VK300S v , Kungörelse KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, 1 (1) Ärenden Val av justerare Frågor från allmänheten Frågor från fullmäktigeledamöter Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun Budgetramar för Vingåkers kommun Strategisk inriktning för Vingåkers kommun Styrmodell för Vingåkers kommun Fastställande av 2016 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Begäran om ansvarsfrihet 2014 för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och årsredovisning Begäran om ansvarsfrihet 2014 för Regionförbundet Sörmland och årsredovisning Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 Svar på medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel Svar på medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna Svar på medborgarförslag om hastighetskameror, omkörningsförbud samt sänkt hastighet till 40km/ tim på riksväg 52 och lokalväg genom Läppe Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Svar på motion om begäran om fler poliser till Vingåker Svar på motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige Delgivningar Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag 11 juni För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla Britt-Marie Lindström

2 Datum (2) Kommunfullmäktige Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 14:00 Plats: Åbrogården, Vingåker Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Föredragningslista Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Frågor från allmänheten Frågor från fullmäktigeledamöter Regionförbundet Sörmland informerar om sin verksamhet Nulägesinformation om bredband i Vingåkers kommun Ärenden med tjänsteman närvarande Dnr. Sidnr. 1. Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun 191/ Budgetramar för Vingåkers kommun 192/ Strategisk inriktning för Vingåkers kommun / Styrmodell för Vingåkers kommun 189/ Övriga ärenden 5. Fastställande av 2016 års budget för Samordningsförbundet 178/ RAR i Sörmland 6. Begäran om ansvarsfrihet 2014 för kommunalförbundet 179/ Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och årsredovisning 7. Begäran om ansvarsfrihet 2014 för Regionförbundet Sörmland 183/ och årsredovisning 8. Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet 186/ Sörmland 9. Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten 198/ Hovslagaren Svar på medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel 181/ Fort. Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

3 Forts. 2 (2) 11. Svar på medborgarförslag om att anställa väktare för att 205/ patrullera i Vingåker under dagarna 12. Svar på medborgarförslag om hastighetskameror, 19/ omkörningsförbud samt sänkt hastighet till 40km/ tim på riksväg 52 och lokalväg genom Läppe 13. Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser 123/ mot självmord 14. Svar på motion om begäran om fler poliser till Vingåker 233/ Svar på motion om hantering av inkomna motioner till 234/ kommunfullmäktige Inkomna ärenden och delgivningar 16. Medborgarförslag om skolskjuts gällande sträcka, Läppe- 224/ Österåker 17. Begäran om entledigande 225/ Valärenden 18. Fyllnadsval 284 Välkomna!

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 191/ Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som i samband med kommande delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 redovisar negativa budgetavvikelser på ett tydligt sätt ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt dess konsekvenser. Kommunfullmäktige lägger tertialrapporten för perioden januari-april 2015 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ekonomichef Elin Höghielm, redogör för tertialrapport januari-april 2015 för Vingåkers kommun till Kommunfullmäktige. Ekonomichef redogjorde för ärendet till Kommunstyrelsen vid sammanträdet, och arbetsutskottet vid sammanträdet, Kommunens ekonomiska läge för 2015 ser i nuläget som helhet positivt ut. För perioden januari till och med april redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå, vilket motsvarar 2,10% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent med god marginal förväntas uppnås. Trots den positiva årsprognosen prognostiserar samtliga nämnder och kommunstyrelsen negativa budgetavvikelser för helåret; kommunstyrelsen -643 tkr, kultur- och fritidsnämnden -50 tkr, samhällsbyggnadsnämnden -700 tkr, barn- och utbildningsnämnden tkr och socialnämnden -57 tkr. Den finansiella verksamheten förväntas däremot lämna en positiv avvikelse på tkr, vilket kompenserar det totala utfallet för kommunen. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse kan till viss del förklaras av kostnadsökningar beroende på befolkningsförändringar som ska kompenseras ur den demografiska reserven i samband med fastställande av kommunens delårsbokslut för augusti. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts. Kf Beslutsunderlag Tertialrapport januari-april 2015, Vingåkers kommun Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut 95 från Kommunstyrelsen Uppföljning januari-april 2015, tertial 1, från Kommunstyrelsen Protokollsbeslut 48 från Samhällsbyggnadsnämnden Uppföljning, januari-april, tertial 1, 2015 från Samhällsbyggnadsnämnden Protokollsbeslut 43 från Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning, januari-april. Tertial 1, 2015 från Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut 61 från Socialnämnden, Uppföljning januari-april. Tertial 1, 2015 från Socialnämnden Uppföljning januari-april tertial 1, från kultur- och fritidsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

6 Tertialrapport Januari-april 2015 VK400S v L:\Nämndprotokoll\KS\Ks\Kallelser 2015\Tider för beredning KF-KS-KSAU-Centalsamverkan, 2015 Marita S, uppdaterat doc 1 (12) 3

7 Innehåll Sammanfattning... 3 Viktiga händelser... 3 Arbetet för att nå måluppfyllelse... 4 Driftutfall... 6 Analys av ekonomiska avvikelser... 7 Prognos Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser Investeringar Avslutningsvis (12) 4

8 Sammanfattning Årets första fyra månader har varit händelserika. I tertialrapporten rapporteras om ett flertal viktiga händelser som påverkat kommunen. Det ekonomiska läget för kommunen ser positivt ut för innevarande år, trots att samtliga nämnder förvarnar om negativa budgetavvikelser vid årets slut. Det är framförallt barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, men även kommunstyrelsen som i nuläget har bekymmersamt ekonomiskt läge. Prognosen för kommunens resultat vid årets slut pekar i nuläget på att ett positivt resultat på 10,2 mkr, vilket motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål för resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. Kommunens befolkning uppgår per till personer, vilket är en minskning med 23 personer sedan årsskiftet. Den befolkningsprognos kommunen årligen köper från Statisticon indikerar för första gången på länge att kommunens folkmängd den kommande tioårsperioden kommer att öka med i genomsnitt 19 personer per år. Viktiga händelser Kommunstyrelsen Under april sker övergång till gemensam växel med Flen och Katrineholm vilket i slutändan kommer generera en lägre kostnader för växeltjänsten. Pwc har genomfört en granskning av kommunens administrativa ledningsstöd med fokus på ekonomi. Pwc genomför just nu en granskning avseende om kommunen har ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp. Revidering sker av kommunens styrmodell. Beslut och påbörjan av införandet av Cockpit, ett systemverktyg för redovisning, uppföljning och analys av kommunens mål. Ett förslag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Läppe har tagits fram efter samråd med föreningen kreativa Läppe. En projektgrupp med deltagare från kommunen, Sörmland VA och Trafikverket har startats för att hitta lösningar på problemen med översvämningar på södra sidan av järnvägen i Vingåker. Ett nytt årsarbetstidsavtal för personalen i kostverksamheten har arbetats fram och trädde i kraft i januari Kultur- och fritidsnämnden Den nya moderniserade aulan invigdes den 31 januari. Antalet besökare på det digitala museet ökar stadigt. Hittills under året har över personer i månaden gått in på museet. 3 (12) 5

9 Samhällsbyggnadsnämnden Fortsatt arbete med detaljplan för Ålsätter Länsstyrelsen i Södermanlands län kom för att genomföra en tillsyn avseende kommunens arbete i enlighet med alkohol- och tobakslagarna. Hantering av ärende gällnade avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:34, 1:79 1:83 till Ålsätter 1:5 där Sörmlands Vatten och Avfall AB skall lägga fram förslag till en lösning med kostnadskalkyl Barn- och utbildningsnämnden Förstelärarnas samarbete och uppdrag har utvecklats och förtydligats. Detta bör på sikt driva på ökad kvalitet på undervisning och bättre måluppfyllelse för elever. Matematiklyftet fortsätter sitt arbete även efter att projektet avslutats. Större engagemang och nya infallsvinklar bland undervisande lärare. Ansökan om läslyftet godkänns och startar i åk 7-9 till hösten. Utveckling av språket i alla ämnen ger bättre effekt visar forskning. Professionsutveckling inom förskolan fortsätter och etableras även mot fritidshemmen. Den nya ledningsorganisationen från 1 augusti 2014 iscensätts fullt ut och skolledaransvaret har förtydligats genom skriftliga uppdragshandlingar. Socialnämnden Utökat avtal om ensamkommande barn Gemensamma avgifts- och taxenämnden har ställt sig positiva till medlemskap för Vingåkers kommun. Preliminärt anslutande Snabbt försämrad situation för att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare. Arbetet för att nå måluppfyllelse Under hösten 2014 och vintern 2015 har en revidering av kommunens övergripande mål genomförts och kommunfullmäktige har under februari 2015 antagit sju nya kommunövergripande mål som gäller från och med Under 2014 och 2015 kommer därför inte så stort fokus att läggas på att förbättra och utveckla de mål och indikatorer som är kopplade till de gamla målen. Mål (A): Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål A1: Vingåker har attraktiva arbetsgivare och en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap Samtal pågår med kommunal för att nå samsyn i att erbjuda önskad sysselsättningsgrad 4 (12) 6

10 Delmål A3: Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt Priser på vissa ekologiska produkter har sjunkit något, vilket är positivt för det fortsatta arbetet med att handlar ekologiskt och kunna bibehålla de 25% som är satt i den kostpolitiska planen. Delmål A4: Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa Strategi för arbete med barn och ungdomars hälsa i Vingåkers kommun, Framtagande av kommunprofil samt Samordna och följa upp trygghetsvandring är redan uppfyllda mål Mål (B): Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Delmål B1: Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner För ökad måluppfyllelse har BoU fokus på kunskaper och pedagogernas förmåga att förmedla dessa. Genom till exempel Läslyft och försteläraruppdragen driver BoU på arbetet. 5 (12) 7

11 Driftutfall Totalt redovisar nämnderna tillsammans en positiv budgetavvikelse på tkr för perioden, och den finansiella delen redovisar en positiv budgetavvikelse på tkr. Totalt redovisas för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans med det budgeterade resultatet på tkr för samma period innebär att kommunens resultat för perioden uppgår till tkr. Av tabellen framgår respektive nämnds och den finansiella verksamhetens nettoavvikelse jämfört med budget per samt vilken prognostiserad avvikelse jämfört med budget som beräknas uppstå vid årets slut. Nedan följer en kortfattad kommentar till de avvikelser som redovisas. Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa Årets resultat, prel Avgår reavinster 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar varav Demografisk reserv Sociala investeringar (12) 8

12 Analys av ekonomiska avvikelser Kommunstyrelsen redovisar efter fyra månader en negativ budgetavvikelse på 240 tkr. Det är framförallt högre kostnader inom den tekniska sektionen som föranleder utfallet för januari till april, vilket förklaras av säsongsbetingad verksamhet såsom snöröjning och halkbekämpning under årets första månader och kostnader för gatubelysning. Vidare har de nya arvodesreglerna som kommunfullmäktige beslutade om tidigare i år medfört högre kostnader än budgeterat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ingen budgetkompensation har skett med hänsyn till de nya reglerna. Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt en positiv nettoavvikelse på 29 tkr. En negativ avvikelse har uppstått inom kulturområdet dels på grund av förlust vid invigningskonsert av aulan och dels eftersom huvuddelen av intäkterna för slottet kommer under sommaren. Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr exklusive kostnader för Tidsenligt lärande. Enbart grundskolan redovisar en negativ avvikelse på tkr. Kommunens grundskolor har tappat elever till friskolor, vilket innebär högre kostnader för köp av verksamhet men har samtidigt högre andel asylsökande än budgeterat som totalt sett bidrar till en ökning på 17,5 elever. Modersmålsundervisning, Sv2 och studiehandledning för grundskolan saknar idag flera tjänster i budget och budgeten överskrids med två tjänster idag. Stödresurser för grundskolorna har för många tjänster i förhållande till budget. Nämnd och förvaltning redovisar en positiv avvikelse på ca 500 tkr där merparten av den positiva avvikelsen består av den reserv som budgeterats för. Denna budgetreserv kommer inte att kvarstå efter året då det skall täcka oförutsedda kostnader och/eller behovsområden. En positiv avvikelse redovisas även för barn och utbildningskansliet. Det är budgeterat för dubbla personalkostnader en period men kommer ej att uppgå till den nivån. Förskoleverksamheten redovisar totalt en negativ avvikelse på cirka 300 tkr jämfört med budget. Kommunens förskolor har 20 barn utöver budget och har fått bidrag från Migrationsverket för 11 barn av dessa. Intäkten täcker dock inte de kostnader som ett barn bär enligt nyckeltalet, 6,7 barn/tjänst, för personaltäthet och andra kostnader. Kommunens fritidshem har totalt sett har fått för lite budget, utifrån nyckeltalet 20 barn/tjänst, i förhållande till det antal barn de har. För perioden redovisas en negativ budgetavvikelse på drygt 200 tkr. Det budgeterades för 315 barn och per april månad har fritidshemmens faktiska barnantal varit 338 stycken (349 i mars) och en omställning till fler antal barn per tjänst har inte kunnat genomföras. 7 (12) 9

13 Stödresurs som behövs under fritidsverksamheten belastar kostnadsmässigt fritidshemmen, ingen tilldelad budget för detta. Övriga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden redovisar efter årets första fyra månader smärre avvikelser jämfört med budget. Socialnämnden redovisar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse på tkr. Inom individ- och familjeomsorgen har det inledningsvis varit mycket få placeringar, vilket medfört en positiv budgetavvikelse för perioden på knappt 1,8 mkr. De sista veckorna har ett antal nya placeringar aktualiserats eller genomförts vilket kommer att öka kostnaderna betydligt resten av året. Inom den gemensamma administrationen har planerade aktiviteter försenats och medfört en positiv budgetavvikelse på knappt 900 tkr. Aktiviteterna kommer att genomföras under året. Kostnaderna för verksamheterna inom handikapp- och äldreomsorgen ligger i princip inom budget. Den finansiella verksamheten lämnar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse på knappt 2,1 mkr. Den främsta anledningen är att intäkterna från de generella statsbidragen blivit högre än beräknat. Budgeten är beräknad på en folkmängd den 1 november 2014 på personer och den faktiska folkmängden samma datum var personer. Detta innebär att kommunen under 2015 erhåller statsbidrag för 118 personer fler än beräknat. Vidare har budgeterade medel för demografisk reserv och sociala investeringar ännu inte nyttjats, varför dessa poster redovisar positiva budgetavvikelser på tkr respektive 333 tkr. Prognos 2015 Nämnderna prognostiserar totalt en negativ budgetavvikelse för helåret på tkr medan finansen förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans innebär att en positiv budgetavvikelse för kommunen totalt prognostiseras på tkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till tkr, vilket innebär att det redovisade resultatet vid årets slut med hänsyn till prognostiserade budgetavvikelser beräknas uppgå till tkr. Detta motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål om resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos som innebär att en negativ budgetavvikelse på 643 tkr beräknas uppstå. Främst förklaras detta av återbetalning av ej nyttjade bidrag inom energieffektiviseringsprojektet som avslutats 2014 samt för energirådgivning. Totalt ska kommunen återbetala 341 tkr. Kostnaderna inom den tekniska sektionen avseende snöröjning och fastigheter beräknas medföra en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Vidare förväntas de högre kostnader som de 8 (12) 10

14 nya arvodesreglerna innebär medföra ett underskott då ingen kompensation i budget har skett. Detta behöver hanteras till Kultur- och fritidsnämndens årsprognos innebär att en negativ avvikelse på 50 tkr beräknas uppkomma med anledning av invigningskonserten i aulan som hade få besökare och medförde en förlust. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse mot budget på 700 tkr uppstår med anledning av kostnaderna för bostadsanpassningar som även i år förväntas bli högre än budgeterat. Detaljplanering för Ålsätter fritidsområde kommer under detta år att kräva fler inköpta konsulttjänster (stadsarkitekt och planläggningstjänster). Detaljplanering för upprättande av en ny ÅVC kommer under året att sättas igång och kräver också fler inköpta konsulttjänster (stadsarkitekttjänst och planläggningstjänster). Barn- och utbildningsnämnden redovisar en årsprognos som innebär att en negativ budgetavvikelse exklusive tidsenligt lärande beräknas uppstå med tkr (inklusive tidsenligt lärande uppgår årsprognosen till tkr). I kvartalsrapporten för januari-mars befarades en negativ avvikelse med tkr inklusive tidsenligt lärande. När hänsyn tas till den demografiska förändringen i befolkningen för vårterminen så kan årsprognosen förbättras med ca tkr. Dessa kostnader är direkt hänförda till befolkningsökning det vill säga köp av platser i friskolor och personalkostnader inom förskola. Årsprognosen för gymnasiet och tidsenligt lärande har försämrats sedan kvartalsrapporten. Anledningen till försämrad årsprogos för tidsenligt lärande är inte att kostnaderna ökat utan att de öronmärkta medlen ingår. Central reserv: BoU-kansli: Tidsenligt Lärande: Grundskola: varav: Stödresurs: Marmorbyns grundskola: Modersmål och Sv2: Sävstaskolan: +800 tkr +50 tkr tkr tkr -600 tkr -150 tkr tkr -950 tkr Prognosen behöver ses över när ramen är upphöjd utifrån ökat barnunderlag. Vad gäller kostnader för stödresurs och modersmål så ingår dem i den ramförändring som den demografiska förändringen bör generera. När avstämningen gjorts och ramutökningen blir känd, behöver ny analys och prognos sättas för att se vilka kostnader som täcks av ramförstärkningen. 9 (12) 11

15 Gymnasiet är en stor osäkerhetsfaktor då snittkostnaderna är avhängda de val eleverna gör och olika val kan innebära stora kostnadssvängningar. Socialnämndens årsprognos innebär en smärre negativ avvikelse jämfört med budget på 57 tkr. I handikappomsorgen beror underskottet på nya ärenden med personlig assistans samt ökat antal barn på barnkorttids. Prognosen fördelar sig enligt nedan: Prognos tkr Nämnd och gemensam administration 30 Individ- och familjeomsorg 515 Handikappomsorg -210 Äldreomsorg -392 Totalt socialnämnden -57 Finansens årsprognos innebär en positiv budgetavvikelse på knappt 7,3 mkr. Den positiva prognosen hänger samman med främst tre större poster; skatteintäkter och generella statsbidrag, demografisk reserv och sociala investeringar. Som nämnts tidigare erhåller kommunen skatteintäkter och generella statsbidrag under 2015 för 118 personer fler än beräknat och med den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (april) innebär detta totalt cirka 2,5 mkr mer än budgeterat. Vidare finns 1,0 mkr budgeterat för sociala investeringar, vilka i samband med kommande årsbokslut för 2015 ska öronmärkas för detta ändamål under eget kapital. Den budgeterade posten för demografisk reserv på totalt 4,9 mkr har ännu inte nyttjats och prognostiseras därför med motsvarande belopp. Kommunens resursfördelningsmodell innebär att nämnderna erhåller sina budgetramar med koppling till befolkningsprognosen. En avstämning ska sen göras under innevarande år jämfört med den faktiska folkmängden ett visst datum för att se om justering av tilldelade ramar är aktuell. Detta innebär att omfördelning av resurser kommer att bli aktuell då den faktiska befolkningsstatistiken per indikerar att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utifrån resursfördelningsmodellen ska erhålla utökad budgetram, det vill säga täcka de kostnader som redan har uppstått inom dessa verksamheter med anledning av fler barn och äldre. Hur och när detta ska kompenseras är ännu inte fastställt, men kan lämpligen ske i samband med delårsbokslutet då kommunens faktiska folkmängdssiffror per 30 juni har kommit. 10 (12) 12

16 Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser De nämnder som redovisar negativa årsprognoser har ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder som planeras/genomförs för att om möjligt begränsa avvikelserna. Kommunstyrelsen redovisar att kommunledningsförvaltningen på varje post kommer att vidta stor restriktivitet under resten av året. En tydlig åtgärdsplan ska tas fram. Uppföljning och analys sker månatligen på lednings- och kommunstyrelsenivå. Kultur- och fritidsnämnden redovisar att det inte har vidtagits några åtgärder ännu. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att månatliga avstämningar av ekonomi och verksamhetsplaner görs samt veckovis avstämning med verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden redovisar att följande åtgärder vidtas för att minimera det prognostiserade underskottet: Sävstaskolan kommer att minska personalkostnaderna med två heltidstjänster till höstterminen. Detta leder till en besparing på 450 tkr och den negativa avvikelsen beräknas bli 500 tkr. Åtgärder inom just modersmålsundervisningen anses vara omöjlig då det faktiska behovet av personal är större än två tjänster. Om elevunderlaget ökar, så ökar även intäkterna, dock ej i den takt som kostnaderna uppgår till. Strukturen för Stödresurs som innefattar stöd- och elevassistenter kommer att på sikt förändras. Nya arbetssätt och arbetsformer kommer att införas och under året 2016 kan vi se effekt på kostnaderna. Till dess att den nya strukturen är inarbetad så skall kostnader minimeras på andra håll. Socialnämnden redovisar att man förhoppningsvis klarar sin budget genom att återöppnandet av flera säboplatser skjuts fram så långt som möjligt. Under tiden blir kvalitén på framför allt korttidsvården försämrad. Åtgärder för förbättrad integration genomförs ej då medel saknas. Investeringar Några av de investeringsprojekt som påbörjats eller planeras: Införande av Cockpit ett uppföljnings- och analysverktyg för kommunens arbete med mål på olika nivåer i organisationen Införande av Fakturaportalen för mottagande av e-fakturor från kommunens leverantörer Bemanningssystem Brukarlarmen inom äldreomsorgens särskilda boenden är utbytta. Asfaltering/lappning av gator och trottoarer 11 (12) 13

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor och i Läppe Trafikåtgärder Rätt Fart Centrumförnyelse Alkolås till kommunens leasingbilar (10 st) Avslutningsvis Det nya året rullar på och mycket har hänt och kommer att hända under Med ny politisk ledning och en ledningsgrupp med alla chefer på plats, så har vi nu kavlat upp ärmarna för att arbeta effektivt med att verkställa fattade beslut. Vi kommer månatligen att följa upp och analysera vårt resultat samt att säkerställa en god fortsatt framtid för Vingåkers kommun. 12 (12) 14

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till kommunstyrelsen 1 (4) Tertialrapport januari-april 2015, Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Nämnderna ska kontinuerligt under året återrapportera det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Nämnderna ska i samband med delårsbokslut 2015 erhålla budgetjustering utifrån antagen resursfördelningsmodell och aktuell befolkningssiffra per Föreslå kommunfullmäktige att de nämnder som i samband med kommande delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 redovisar negativa budgetavvikelser på ett tydligt sätt ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt dess konsekvenser. Föreslå kommunfullmäktige att tertialrapporten för perioden januari-april 2015 läggs till handlingarna. Sammanfattning Kommunens ekonomiska läge för 2015 ser i nuläget som helhet positivt ut. För perioden januari till och med april redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå, vilket motsvarar 2,10% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent med god marginal förväntas uppnås. VK101S v , tjut tertialrapport januari-april 2015 Trots den positiva årsprognosen prognostiserar samtliga nämnder och kommunstyrelsen negativa budgetavvikelser för helåret; kommunstyrelsen -643 Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

19 tkr, kultur- och fritidsnämnden -50 tkr, samhällsbyggnadsnämnden -700 tkr, barnoch utbildningsnämnden tkr och socialnämnden -57 tkr. Den finansiella verksamheten förväntas däremot lämna en positiv avvikelse på tkr, vilket kompenserar det totala utfallet för kommunen. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse kan till viss del förklaras av kostnadsökningar beroende på befolkningsförändringar som ska kompenseras ur den demografiska reserven i samband med fastställande av kommunens delårsbokslut för augusti. 2 (2) Ärendets beredning Samtliga nämnder har lämnat sin tertialuppföljning för perioden januari-april Samtliga nämnder har följd den mall som kommunledningsförvaltningen tog fram under 2014 i samband med att perioden för kommunens delårsbokslut ändrades från juli till augusti. Information till de fackliga organisationerna sker under maj. Tertialrapporten fastställs av kommunfullmäktige i juni. Bakgrund Totalt redovisar nämnderna en positiv budgetavvikelse på tkr för perioden januari till och med april, och den finansiella verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på tkr. Totalt redovisas för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans med det budgeterade resultatet på tkr för samma period innebär att kommunens resultat för perioden uppgår till tkr. Av tabellen nedan framgår respektive nämnds och den finansiella verksamhetens nettoavvikelse jämfört med budget per samt vilken prognostiserad avvikelse jämfört med budget som beräknas uppstå vid årets slut. Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa Årets resultat, prel Avgår reavinster 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar

20 Nämnderna prognostiserar totalt en negativ budgetavvikelse för helåret på tkr medan finansen förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans innebär att en positiv budgetavvikelse för kommunen totalt prognostiseras på tkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till tkr, vilket innebär att det redovisade resultatet vid årets slut med hänsyn till prognostiserade budgetavvikelser beräknas uppgå till tkr. Detta motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål för resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. 3 (2) Förvaltningens ståndpunkt Kommunen har ett positivt ekonomiskt läge, vilket framgår av den årsprognos för kommunens resultat vid årets slut som beräknas uppgå till tkr. Trots detta så förväntas kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisa negativa budgetavvikelser vid årets slut. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna kontinuerligt under året rapporterar det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att de nämnder som prognostiserar underskott i samband med delårsrapporten för januari-augusti tydligt redovisar vidtagna åtgärder samt hur resultatet av dessa fortskrider. Kommunledningsförvaltningen föreslår i övrigt att tertialrapporten för perioden januari-april 2015 läggs till handlingarna. Konsekvenser Den årsprognos som lämnas i samband med tertialuppföljningen innebär att kommunens resultat vid årets slut beräknas uppgå till ca 10,2 mkr, vilket är knappt 4,0 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar ca 2,1 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag och innebär således att kommunfullmäktiges finansiella resultatmål på 1 procent mer än väl förväntas uppnås. Resultatet innebär att kommunens eget kapital förstärks med motsvarande belopp samt att kommunens likviditet hålls stabil och kan klara en viss volym av investeringar utanför fastställd investeringsram om så är nödvändigt. Det ekonomiska läget för kommunens nämnder under 2015 påverkas av befolkningsökningen och nämnderna ska enligt resursfördelningsmodellen kompenseras utifrån faktisk folkmängd. Detta föreslås ske i samband med delårsbokslut

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-04-16, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-03-26 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, tisdagen den 2 april 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Information Aktuellt från verksamheten

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2014-10-13 Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson ÅRSREDOVISNING 2014 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2014.33 042 ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns

Läs mer