Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 VK300S v , Kungörelse KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, 1 (1) Ärenden Val av justerare Frågor från allmänheten Frågor från fullmäktigeledamöter Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun Budgetramar för Vingåkers kommun Strategisk inriktning för Vingåkers kommun Styrmodell för Vingåkers kommun Fastställande av 2016 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Begäran om ansvarsfrihet 2014 för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och årsredovisning Begäran om ansvarsfrihet 2014 för Regionförbundet Sörmland och årsredovisning Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 Svar på medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel Svar på medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna Svar på medborgarförslag om hastighetskameror, omkörningsförbud samt sänkt hastighet till 40km/ tim på riksväg 52 och lokalväg genom Läppe Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Svar på motion om begäran om fler poliser till Vingåker Svar på motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige Delgivningar Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag 11 juni För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla Britt-Marie Lindström

2 Datum (2) Kommunfullmäktige Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 14:00 Plats: Åbrogården, Vingåker Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Föredragningslista Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Frågor från allmänheten Frågor från fullmäktigeledamöter Regionförbundet Sörmland informerar om sin verksamhet Nulägesinformation om bredband i Vingåkers kommun Ärenden med tjänsteman närvarande Dnr. Sidnr. 1. Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun 191/ Budgetramar för Vingåkers kommun 192/ Strategisk inriktning för Vingåkers kommun / Styrmodell för Vingåkers kommun 189/ Övriga ärenden 5. Fastställande av 2016 års budget för Samordningsförbundet 178/ RAR i Sörmland 6. Begäran om ansvarsfrihet 2014 för kommunalförbundet 179/ Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och årsredovisning 7. Begäran om ansvarsfrihet 2014 för Regionförbundet Sörmland 183/ och årsredovisning 8. Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet 186/ Sörmland 9. Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten 198/ Hovslagaren Svar på medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel 181/ Fort. Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

3 Forts. 2 (2) 11. Svar på medborgarförslag om att anställa väktare för att 205/ patrullera i Vingåker under dagarna 12. Svar på medborgarförslag om hastighetskameror, 19/ omkörningsförbud samt sänkt hastighet till 40km/ tim på riksväg 52 och lokalväg genom Läppe 13. Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser 123/ mot självmord 14. Svar på motion om begäran om fler poliser till Vingåker 233/ Svar på motion om hantering av inkomna motioner till 234/ kommunfullmäktige Inkomna ärenden och delgivningar 16. Medborgarförslag om skolskjuts gällande sträcka, Läppe- 224/ Österåker 17. Begäran om entledigande 225/ Valärenden 18. Fyllnadsval 284 Välkomna!

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 191/ Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som i samband med kommande delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 redovisar negativa budgetavvikelser på ett tydligt sätt ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt dess konsekvenser. Kommunfullmäktige lägger tertialrapporten för perioden januari-april 2015 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ekonomichef Elin Höghielm, redogör för tertialrapport januari-april 2015 för Vingåkers kommun till Kommunfullmäktige. Ekonomichef redogjorde för ärendet till Kommunstyrelsen vid sammanträdet, och arbetsutskottet vid sammanträdet, Kommunens ekonomiska läge för 2015 ser i nuläget som helhet positivt ut. För perioden januari till och med april redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå, vilket motsvarar 2,10% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent med god marginal förväntas uppnås. Trots den positiva årsprognosen prognostiserar samtliga nämnder och kommunstyrelsen negativa budgetavvikelser för helåret; kommunstyrelsen -643 tkr, kultur- och fritidsnämnden -50 tkr, samhällsbyggnadsnämnden -700 tkr, barn- och utbildningsnämnden tkr och socialnämnden -57 tkr. Den finansiella verksamheten förväntas däremot lämna en positiv avvikelse på tkr, vilket kompenserar det totala utfallet för kommunen. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse kan till viss del förklaras av kostnadsökningar beroende på befolkningsförändringar som ska kompenseras ur den demografiska reserven i samband med fastställande av kommunens delårsbokslut för augusti. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts. Kf Beslutsunderlag Tertialrapport januari-april 2015, Vingåkers kommun Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut 95 från Kommunstyrelsen Uppföljning januari-april 2015, tertial 1, från Kommunstyrelsen Protokollsbeslut 48 från Samhällsbyggnadsnämnden Uppföljning, januari-april, tertial 1, 2015 från Samhällsbyggnadsnämnden Protokollsbeslut 43 från Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning, januari-april. Tertial 1, 2015 från Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut 61 från Socialnämnden, Uppföljning januari-april. Tertial 1, 2015 från Socialnämnden Uppföljning januari-april tertial 1, från kultur- och fritidsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

6 Tertialrapport Januari-april 2015 VK400S v L:\Nämndprotokoll\KS\Ks\Kallelser 2015\Tider för beredning KF-KS-KSAU-Centalsamverkan, 2015 Marita S, uppdaterat doc 1 (12) 3

7 Innehåll Sammanfattning... 3 Viktiga händelser... 3 Arbetet för att nå måluppfyllelse... 4 Driftutfall... 6 Analys av ekonomiska avvikelser... 7 Prognos Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser Investeringar Avslutningsvis (12) 4

8 Sammanfattning Årets första fyra månader har varit händelserika. I tertialrapporten rapporteras om ett flertal viktiga händelser som påverkat kommunen. Det ekonomiska läget för kommunen ser positivt ut för innevarande år, trots att samtliga nämnder förvarnar om negativa budgetavvikelser vid årets slut. Det är framförallt barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, men även kommunstyrelsen som i nuläget har bekymmersamt ekonomiskt läge. Prognosen för kommunens resultat vid årets slut pekar i nuläget på att ett positivt resultat på 10,2 mkr, vilket motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål för resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. Kommunens befolkning uppgår per till personer, vilket är en minskning med 23 personer sedan årsskiftet. Den befolkningsprognos kommunen årligen köper från Statisticon indikerar för första gången på länge att kommunens folkmängd den kommande tioårsperioden kommer att öka med i genomsnitt 19 personer per år. Viktiga händelser Kommunstyrelsen Under april sker övergång till gemensam växel med Flen och Katrineholm vilket i slutändan kommer generera en lägre kostnader för växeltjänsten. Pwc har genomfört en granskning av kommunens administrativa ledningsstöd med fokus på ekonomi. Pwc genomför just nu en granskning avseende om kommunen har ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp. Revidering sker av kommunens styrmodell. Beslut och påbörjan av införandet av Cockpit, ett systemverktyg för redovisning, uppföljning och analys av kommunens mål. Ett förslag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Läppe har tagits fram efter samråd med föreningen kreativa Läppe. En projektgrupp med deltagare från kommunen, Sörmland VA och Trafikverket har startats för att hitta lösningar på problemen med översvämningar på södra sidan av järnvägen i Vingåker. Ett nytt årsarbetstidsavtal för personalen i kostverksamheten har arbetats fram och trädde i kraft i januari Kultur- och fritidsnämnden Den nya moderniserade aulan invigdes den 31 januari. Antalet besökare på det digitala museet ökar stadigt. Hittills under året har över personer i månaden gått in på museet. 3 (12) 5

9 Samhällsbyggnadsnämnden Fortsatt arbete med detaljplan för Ålsätter Länsstyrelsen i Södermanlands län kom för att genomföra en tillsyn avseende kommunens arbete i enlighet med alkohol- och tobakslagarna. Hantering av ärende gällnade avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:34, 1:79 1:83 till Ålsätter 1:5 där Sörmlands Vatten och Avfall AB skall lägga fram förslag till en lösning med kostnadskalkyl Barn- och utbildningsnämnden Förstelärarnas samarbete och uppdrag har utvecklats och förtydligats. Detta bör på sikt driva på ökad kvalitet på undervisning och bättre måluppfyllelse för elever. Matematiklyftet fortsätter sitt arbete även efter att projektet avslutats. Större engagemang och nya infallsvinklar bland undervisande lärare. Ansökan om läslyftet godkänns och startar i åk 7-9 till hösten. Utveckling av språket i alla ämnen ger bättre effekt visar forskning. Professionsutveckling inom förskolan fortsätter och etableras även mot fritidshemmen. Den nya ledningsorganisationen från 1 augusti 2014 iscensätts fullt ut och skolledaransvaret har förtydligats genom skriftliga uppdragshandlingar. Socialnämnden Utökat avtal om ensamkommande barn Gemensamma avgifts- och taxenämnden har ställt sig positiva till medlemskap för Vingåkers kommun. Preliminärt anslutande Snabbt försämrad situation för att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare. Arbetet för att nå måluppfyllelse Under hösten 2014 och vintern 2015 har en revidering av kommunens övergripande mål genomförts och kommunfullmäktige har under februari 2015 antagit sju nya kommunövergripande mål som gäller från och med Under 2014 och 2015 kommer därför inte så stort fokus att läggas på att förbättra och utveckla de mål och indikatorer som är kopplade till de gamla målen. Mål (A): Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål A1: Vingåker har attraktiva arbetsgivare och en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap Samtal pågår med kommunal för att nå samsyn i att erbjuda önskad sysselsättningsgrad 4 (12) 6

10 Delmål A3: Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt Priser på vissa ekologiska produkter har sjunkit något, vilket är positivt för det fortsatta arbetet med att handlar ekologiskt och kunna bibehålla de 25% som är satt i den kostpolitiska planen. Delmål A4: Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa Strategi för arbete med barn och ungdomars hälsa i Vingåkers kommun, Framtagande av kommunprofil samt Samordna och följa upp trygghetsvandring är redan uppfyllda mål Mål (B): Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Delmål B1: Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner För ökad måluppfyllelse har BoU fokus på kunskaper och pedagogernas förmåga att förmedla dessa. Genom till exempel Läslyft och försteläraruppdragen driver BoU på arbetet. 5 (12) 7

11 Driftutfall Totalt redovisar nämnderna tillsammans en positiv budgetavvikelse på tkr för perioden, och den finansiella delen redovisar en positiv budgetavvikelse på tkr. Totalt redovisas för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans med det budgeterade resultatet på tkr för samma period innebär att kommunens resultat för perioden uppgår till tkr. Av tabellen framgår respektive nämnds och den finansiella verksamhetens nettoavvikelse jämfört med budget per samt vilken prognostiserad avvikelse jämfört med budget som beräknas uppstå vid årets slut. Nedan följer en kortfattad kommentar till de avvikelser som redovisas. Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa Årets resultat, prel Avgår reavinster 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar varav Demografisk reserv Sociala investeringar (12) 8

12 Analys av ekonomiska avvikelser Kommunstyrelsen redovisar efter fyra månader en negativ budgetavvikelse på 240 tkr. Det är framförallt högre kostnader inom den tekniska sektionen som föranleder utfallet för januari till april, vilket förklaras av säsongsbetingad verksamhet såsom snöröjning och halkbekämpning under årets första månader och kostnader för gatubelysning. Vidare har de nya arvodesreglerna som kommunfullmäktige beslutade om tidigare i år medfört högre kostnader än budgeterat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ingen budgetkompensation har skett med hänsyn till de nya reglerna. Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt en positiv nettoavvikelse på 29 tkr. En negativ avvikelse har uppstått inom kulturområdet dels på grund av förlust vid invigningskonsert av aulan och dels eftersom huvuddelen av intäkterna för slottet kommer under sommaren. Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr exklusive kostnader för Tidsenligt lärande. Enbart grundskolan redovisar en negativ avvikelse på tkr. Kommunens grundskolor har tappat elever till friskolor, vilket innebär högre kostnader för köp av verksamhet men har samtidigt högre andel asylsökande än budgeterat som totalt sett bidrar till en ökning på 17,5 elever. Modersmålsundervisning, Sv2 och studiehandledning för grundskolan saknar idag flera tjänster i budget och budgeten överskrids med två tjänster idag. Stödresurser för grundskolorna har för många tjänster i förhållande till budget. Nämnd och förvaltning redovisar en positiv avvikelse på ca 500 tkr där merparten av den positiva avvikelsen består av den reserv som budgeterats för. Denna budgetreserv kommer inte att kvarstå efter året då det skall täcka oförutsedda kostnader och/eller behovsområden. En positiv avvikelse redovisas även för barn och utbildningskansliet. Det är budgeterat för dubbla personalkostnader en period men kommer ej att uppgå till den nivån. Förskoleverksamheten redovisar totalt en negativ avvikelse på cirka 300 tkr jämfört med budget. Kommunens förskolor har 20 barn utöver budget och har fått bidrag från Migrationsverket för 11 barn av dessa. Intäkten täcker dock inte de kostnader som ett barn bär enligt nyckeltalet, 6,7 barn/tjänst, för personaltäthet och andra kostnader. Kommunens fritidshem har totalt sett har fått för lite budget, utifrån nyckeltalet 20 barn/tjänst, i förhållande till det antal barn de har. För perioden redovisas en negativ budgetavvikelse på drygt 200 tkr. Det budgeterades för 315 barn och per april månad har fritidshemmens faktiska barnantal varit 338 stycken (349 i mars) och en omställning till fler antal barn per tjänst har inte kunnat genomföras. 7 (12) 9

13 Stödresurs som behövs under fritidsverksamheten belastar kostnadsmässigt fritidshemmen, ingen tilldelad budget för detta. Övriga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden redovisar efter årets första fyra månader smärre avvikelser jämfört med budget. Socialnämnden redovisar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse på tkr. Inom individ- och familjeomsorgen har det inledningsvis varit mycket få placeringar, vilket medfört en positiv budgetavvikelse för perioden på knappt 1,8 mkr. De sista veckorna har ett antal nya placeringar aktualiserats eller genomförts vilket kommer att öka kostnaderna betydligt resten av året. Inom den gemensamma administrationen har planerade aktiviteter försenats och medfört en positiv budgetavvikelse på knappt 900 tkr. Aktiviteterna kommer att genomföras under året. Kostnaderna för verksamheterna inom handikapp- och äldreomsorgen ligger i princip inom budget. Den finansiella verksamheten lämnar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse på knappt 2,1 mkr. Den främsta anledningen är att intäkterna från de generella statsbidragen blivit högre än beräknat. Budgeten är beräknad på en folkmängd den 1 november 2014 på personer och den faktiska folkmängden samma datum var personer. Detta innebär att kommunen under 2015 erhåller statsbidrag för 118 personer fler än beräknat. Vidare har budgeterade medel för demografisk reserv och sociala investeringar ännu inte nyttjats, varför dessa poster redovisar positiva budgetavvikelser på tkr respektive 333 tkr. Prognos 2015 Nämnderna prognostiserar totalt en negativ budgetavvikelse för helåret på tkr medan finansen förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans innebär att en positiv budgetavvikelse för kommunen totalt prognostiseras på tkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till tkr, vilket innebär att det redovisade resultatet vid årets slut med hänsyn till prognostiserade budgetavvikelser beräknas uppgå till tkr. Detta motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål om resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos som innebär att en negativ budgetavvikelse på 643 tkr beräknas uppstå. Främst förklaras detta av återbetalning av ej nyttjade bidrag inom energieffektiviseringsprojektet som avslutats 2014 samt för energirådgivning. Totalt ska kommunen återbetala 341 tkr. Kostnaderna inom den tekniska sektionen avseende snöröjning och fastigheter beräknas medföra en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Vidare förväntas de högre kostnader som de 8 (12) 10

14 nya arvodesreglerna innebär medföra ett underskott då ingen kompensation i budget har skett. Detta behöver hanteras till Kultur- och fritidsnämndens årsprognos innebär att en negativ avvikelse på 50 tkr beräknas uppkomma med anledning av invigningskonserten i aulan som hade få besökare och medförde en förlust. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse mot budget på 700 tkr uppstår med anledning av kostnaderna för bostadsanpassningar som även i år förväntas bli högre än budgeterat. Detaljplanering för Ålsätter fritidsområde kommer under detta år att kräva fler inköpta konsulttjänster (stadsarkitekt och planläggningstjänster). Detaljplanering för upprättande av en ny ÅVC kommer under året att sättas igång och kräver också fler inköpta konsulttjänster (stadsarkitekttjänst och planläggningstjänster). Barn- och utbildningsnämnden redovisar en årsprognos som innebär att en negativ budgetavvikelse exklusive tidsenligt lärande beräknas uppstå med tkr (inklusive tidsenligt lärande uppgår årsprognosen till tkr). I kvartalsrapporten för januari-mars befarades en negativ avvikelse med tkr inklusive tidsenligt lärande. När hänsyn tas till den demografiska förändringen i befolkningen för vårterminen så kan årsprognosen förbättras med ca tkr. Dessa kostnader är direkt hänförda till befolkningsökning det vill säga köp av platser i friskolor och personalkostnader inom förskola. Årsprognosen för gymnasiet och tidsenligt lärande har försämrats sedan kvartalsrapporten. Anledningen till försämrad årsprogos för tidsenligt lärande är inte att kostnaderna ökat utan att de öronmärkta medlen ingår. Central reserv: BoU-kansli: Tidsenligt Lärande: Grundskola: varav: Stödresurs: Marmorbyns grundskola: Modersmål och Sv2: Sävstaskolan: +800 tkr +50 tkr tkr tkr -600 tkr -150 tkr tkr -950 tkr Prognosen behöver ses över när ramen är upphöjd utifrån ökat barnunderlag. Vad gäller kostnader för stödresurs och modersmål så ingår dem i den ramförändring som den demografiska förändringen bör generera. När avstämningen gjorts och ramutökningen blir känd, behöver ny analys och prognos sättas för att se vilka kostnader som täcks av ramförstärkningen. 9 (12) 11

15 Gymnasiet är en stor osäkerhetsfaktor då snittkostnaderna är avhängda de val eleverna gör och olika val kan innebära stora kostnadssvängningar. Socialnämndens årsprognos innebär en smärre negativ avvikelse jämfört med budget på 57 tkr. I handikappomsorgen beror underskottet på nya ärenden med personlig assistans samt ökat antal barn på barnkorttids. Prognosen fördelar sig enligt nedan: Prognos tkr Nämnd och gemensam administration 30 Individ- och familjeomsorg 515 Handikappomsorg -210 Äldreomsorg -392 Totalt socialnämnden -57 Finansens årsprognos innebär en positiv budgetavvikelse på knappt 7,3 mkr. Den positiva prognosen hänger samman med främst tre större poster; skatteintäkter och generella statsbidrag, demografisk reserv och sociala investeringar. Som nämnts tidigare erhåller kommunen skatteintäkter och generella statsbidrag under 2015 för 118 personer fler än beräknat och med den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (april) innebär detta totalt cirka 2,5 mkr mer än budgeterat. Vidare finns 1,0 mkr budgeterat för sociala investeringar, vilka i samband med kommande årsbokslut för 2015 ska öronmärkas för detta ändamål under eget kapital. Den budgeterade posten för demografisk reserv på totalt 4,9 mkr har ännu inte nyttjats och prognostiseras därför med motsvarande belopp. Kommunens resursfördelningsmodell innebär att nämnderna erhåller sina budgetramar med koppling till befolkningsprognosen. En avstämning ska sen göras under innevarande år jämfört med den faktiska folkmängden ett visst datum för att se om justering av tilldelade ramar är aktuell. Detta innebär att omfördelning av resurser kommer att bli aktuell då den faktiska befolkningsstatistiken per indikerar att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utifrån resursfördelningsmodellen ska erhålla utökad budgetram, det vill säga täcka de kostnader som redan har uppstått inom dessa verksamheter med anledning av fler barn och äldre. Hur och när detta ska kompenseras är ännu inte fastställt, men kan lämpligen ske i samband med delårsbokslutet då kommunens faktiska folkmängdssiffror per 30 juni har kommit. 10 (12) 12

16 Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser De nämnder som redovisar negativa årsprognoser har ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder som planeras/genomförs för att om möjligt begränsa avvikelserna. Kommunstyrelsen redovisar att kommunledningsförvaltningen på varje post kommer att vidta stor restriktivitet under resten av året. En tydlig åtgärdsplan ska tas fram. Uppföljning och analys sker månatligen på lednings- och kommunstyrelsenivå. Kultur- och fritidsnämnden redovisar att det inte har vidtagits några åtgärder ännu. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att månatliga avstämningar av ekonomi och verksamhetsplaner görs samt veckovis avstämning med verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden redovisar att följande åtgärder vidtas för att minimera det prognostiserade underskottet: Sävstaskolan kommer att minska personalkostnaderna med två heltidstjänster till höstterminen. Detta leder till en besparing på 450 tkr och den negativa avvikelsen beräknas bli 500 tkr. Åtgärder inom just modersmålsundervisningen anses vara omöjlig då det faktiska behovet av personal är större än två tjänster. Om elevunderlaget ökar, så ökar även intäkterna, dock ej i den takt som kostnaderna uppgår till. Strukturen för Stödresurs som innefattar stöd- och elevassistenter kommer att på sikt förändras. Nya arbetssätt och arbetsformer kommer att införas och under året 2016 kan vi se effekt på kostnaderna. Till dess att den nya strukturen är inarbetad så skall kostnader minimeras på andra håll. Socialnämnden redovisar att man förhoppningsvis klarar sin budget genom att återöppnandet av flera säboplatser skjuts fram så långt som möjligt. Under tiden blir kvalitén på framför allt korttidsvården försämrad. Åtgärder för förbättrad integration genomförs ej då medel saknas. Investeringar Några av de investeringsprojekt som påbörjats eller planeras: Införande av Cockpit ett uppföljnings- och analysverktyg för kommunens arbete med mål på olika nivåer i organisationen Införande av Fakturaportalen för mottagande av e-fakturor från kommunens leverantörer Bemanningssystem Brukarlarmen inom äldreomsorgens särskilda boenden är utbytta. Asfaltering/lappning av gator och trottoarer 11 (12) 13

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor och i Läppe Trafikåtgärder Rätt Fart Centrumförnyelse Alkolås till kommunens leasingbilar (10 st) Avslutningsvis Det nya året rullar på och mycket har hänt och kommer att hända under Med ny politisk ledning och en ledningsgrupp med alla chefer på plats, så har vi nu kavlat upp ärmarna för att arbeta effektivt med att verkställa fattade beslut. Vi kommer månatligen att följa upp och analysera vårt resultat samt att säkerställa en god fortsatt framtid för Vingåkers kommun. 12 (12) 14

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till kommunstyrelsen 1 (4) Tertialrapport januari-april 2015, Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Nämnderna ska kontinuerligt under året återrapportera det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Nämnderna ska i samband med delårsbokslut 2015 erhålla budgetjustering utifrån antagen resursfördelningsmodell och aktuell befolkningssiffra per Föreslå kommunfullmäktige att de nämnder som i samband med kommande delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 redovisar negativa budgetavvikelser på ett tydligt sätt ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt dess konsekvenser. Föreslå kommunfullmäktige att tertialrapporten för perioden januari-april 2015 läggs till handlingarna. Sammanfattning Kommunens ekonomiska läge för 2015 ser i nuläget som helhet positivt ut. För perioden januari till och med april redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå, vilket motsvarar 2,10% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent med god marginal förväntas uppnås. VK101S v , tjut tertialrapport januari-april 2015 Trots den positiva årsprognosen prognostiserar samtliga nämnder och kommunstyrelsen negativa budgetavvikelser för helåret; kommunstyrelsen -643 Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

19 tkr, kultur- och fritidsnämnden -50 tkr, samhällsbyggnadsnämnden -700 tkr, barnoch utbildningsnämnden tkr och socialnämnden -57 tkr. Den finansiella verksamheten förväntas däremot lämna en positiv avvikelse på tkr, vilket kompenserar det totala utfallet för kommunen. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse kan till viss del förklaras av kostnadsökningar beroende på befolkningsförändringar som ska kompenseras ur den demografiska reserven i samband med fastställande av kommunens delårsbokslut för augusti. 2 (2) Ärendets beredning Samtliga nämnder har lämnat sin tertialuppföljning för perioden januari-april Samtliga nämnder har följd den mall som kommunledningsförvaltningen tog fram under 2014 i samband med att perioden för kommunens delårsbokslut ändrades från juli till augusti. Information till de fackliga organisationerna sker under maj. Tertialrapporten fastställs av kommunfullmäktige i juni. Bakgrund Totalt redovisar nämnderna en positiv budgetavvikelse på tkr för perioden januari till och med april, och den finansiella verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på tkr. Totalt redovisas för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans med det budgeterade resultatet på tkr för samma period innebär att kommunens resultat för perioden uppgår till tkr. Av tabellen nedan framgår respektive nämnds och den finansiella verksamhetens nettoavvikelse jämfört med budget per samt vilken prognostiserad avvikelse jämfört med budget som beräknas uppstå vid årets slut. Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa Årets resultat, prel Avgår reavinster 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar

20 Nämnderna prognostiserar totalt en negativ budgetavvikelse för helåret på tkr medan finansen förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans innebär att en positiv budgetavvikelse för kommunen totalt prognostiseras på tkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till tkr, vilket innebär att det redovisade resultatet vid årets slut med hänsyn till prognostiserade budgetavvikelser beräknas uppgå till tkr. Detta motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål för resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. 3 (2) Förvaltningens ståndpunkt Kommunen har ett positivt ekonomiskt läge, vilket framgår av den årsprognos för kommunens resultat vid årets slut som beräknas uppgå till tkr. Trots detta så förväntas kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisa negativa budgetavvikelser vid årets slut. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna kontinuerligt under året rapporterar det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att de nämnder som prognostiserar underskott i samband med delårsrapporten för januari-augusti tydligt redovisar vidtagna åtgärder samt hur resultatet av dessa fortskrider. Kommunledningsförvaltningen föreslår i övrigt att tertialrapporten för perioden januari-april 2015 läggs till handlingarna. Konsekvenser Den årsprognos som lämnas i samband med tertialuppföljningen innebär att kommunens resultat vid årets slut beräknas uppgå till ca 10,2 mkr, vilket är knappt 4,0 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar ca 2,1 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag och innebär således att kommunfullmäktiges finansiella resultatmål på 1 procent mer än väl förväntas uppnås. Resultatet innebär att kommunens eget kapital förstärks med motsvarande belopp samt att kommunens likviditet hålls stabil och kan klara en viss volym av investeringar utanför fastställd investeringsram om så är nödvändigt. Det ekonomiska läget för kommunens nämnder under 2015 påverkas av befolkningsökningen och nämnderna ska enligt resursfördelningsmodellen kompenseras utifrån faktisk folkmängd. Detta föreslås ske i samband med delårsbokslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-05-12 50 (57) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.15-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana (S)

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-03 98 (106) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 3 november 2015 kl. 08.00-09.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-08-15 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 15 augusti 2014, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-16 113 (123) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 16 september 2014, kl. 17.00-18.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Marie-Louise Thyberg

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-11-14 108 (120) Plats och tid Källstugans förskola Vingåker, onsdagen den 14 november kl. 16.00-20.30 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-10 12 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-09.15 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-16 24 (39) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker 2008-04-16 kl. 16.00-19.45 Beslutande Camilla Anglemark (s) ordförande Margareta Lotterberg (vtl) Benny Krig Knapasjö (s) Jim Lindström (m) 24-34

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer