Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 VK300S v , Kungörelse KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, 1 (1) Ärenden Val av justerare Frågor från allmänheten Frågor från fullmäktigeledamöter Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun Budgetramar för Vingåkers kommun Strategisk inriktning för Vingåkers kommun Styrmodell för Vingåkers kommun Fastställande av 2016 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Begäran om ansvarsfrihet 2014 för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och årsredovisning Begäran om ansvarsfrihet 2014 för Regionförbundet Sörmland och årsredovisning Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 Svar på medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel Svar på medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna Svar på medborgarförslag om hastighetskameror, omkörningsförbud samt sänkt hastighet till 40km/ tim på riksväg 52 och lokalväg genom Läppe Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Svar på motion om begäran om fler poliser till Vingåker Svar på motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige Delgivningar Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag 11 juni För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla Britt-Marie Lindström

2 Datum (2) Kommunfullmäktige Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 14:00 Plats: Åbrogården, Vingåker Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Föredragningslista Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Frågor från allmänheten Frågor från fullmäktigeledamöter Regionförbundet Sörmland informerar om sin verksamhet Nulägesinformation om bredband i Vingåkers kommun Ärenden med tjänsteman närvarande Dnr. Sidnr. 1. Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun 191/ Budgetramar för Vingåkers kommun 192/ Strategisk inriktning för Vingåkers kommun / Styrmodell för Vingåkers kommun 189/ Övriga ärenden 5. Fastställande av 2016 års budget för Samordningsförbundet 178/ RAR i Sörmland 6. Begäran om ansvarsfrihet 2014 för kommunalförbundet 179/ Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och årsredovisning 7. Begäran om ansvarsfrihet 2014 för Regionförbundet Sörmland 183/ och årsredovisning 8. Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet 186/ Sörmland 9. Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten 198/ Hovslagaren Svar på medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel 181/ Fort. Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

3 Forts. 2 (2) 11. Svar på medborgarförslag om att anställa väktare för att 205/ patrullera i Vingåker under dagarna 12. Svar på medborgarförslag om hastighetskameror, 19/ omkörningsförbud samt sänkt hastighet till 40km/ tim på riksväg 52 och lokalväg genom Läppe 13. Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser 123/ mot självmord 14. Svar på motion om begäran om fler poliser till Vingåker 233/ Svar på motion om hantering av inkomna motioner till 234/ kommunfullmäktige Inkomna ärenden och delgivningar 16. Medborgarförslag om skolskjuts gällande sträcka, Läppe- 224/ Österåker 17. Begäran om entledigande 225/ Valärenden 18. Fyllnadsval 284 Välkomna!

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 191/ Tertialrapport, januari-april 2015 för Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som i samband med kommande delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 redovisar negativa budgetavvikelser på ett tydligt sätt ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt dess konsekvenser. Kommunfullmäktige lägger tertialrapporten för perioden januari-april 2015 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ekonomichef Elin Höghielm, redogör för tertialrapport januari-april 2015 för Vingåkers kommun till Kommunfullmäktige. Ekonomichef redogjorde för ärendet till Kommunstyrelsen vid sammanträdet, och arbetsutskottet vid sammanträdet, Kommunens ekonomiska läge för 2015 ser i nuläget som helhet positivt ut. För perioden januari till och med april redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå, vilket motsvarar 2,10% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent med god marginal förväntas uppnås. Trots den positiva årsprognosen prognostiserar samtliga nämnder och kommunstyrelsen negativa budgetavvikelser för helåret; kommunstyrelsen -643 tkr, kultur- och fritidsnämnden -50 tkr, samhällsbyggnadsnämnden -700 tkr, barn- och utbildningsnämnden tkr och socialnämnden -57 tkr. Den finansiella verksamheten förväntas däremot lämna en positiv avvikelse på tkr, vilket kompenserar det totala utfallet för kommunen. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse kan till viss del förklaras av kostnadsökningar beroende på befolkningsförändringar som ska kompenseras ur den demografiska reserven i samband med fastställande av kommunens delårsbokslut för augusti. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts. Kf Beslutsunderlag Tertialrapport januari-april 2015, Vingåkers kommun Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut 95 från Kommunstyrelsen Uppföljning januari-april 2015, tertial 1, från Kommunstyrelsen Protokollsbeslut 48 från Samhällsbyggnadsnämnden Uppföljning, januari-april, tertial 1, 2015 från Samhällsbyggnadsnämnden Protokollsbeslut 43 från Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning, januari-april. Tertial 1, 2015 från Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut 61 från Socialnämnden, Uppföljning januari-april. Tertial 1, 2015 från Socialnämnden Uppföljning januari-april tertial 1, från kultur- och fritidsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

6 Tertialrapport Januari-april 2015 VK400S v L:\Nämndprotokoll\KS\Ks\Kallelser 2015\Tider för beredning KF-KS-KSAU-Centalsamverkan, 2015 Marita S, uppdaterat doc 1 (12) 3

7 Innehåll Sammanfattning... 3 Viktiga händelser... 3 Arbetet för att nå måluppfyllelse... 4 Driftutfall... 6 Analys av ekonomiska avvikelser... 7 Prognos Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser Investeringar Avslutningsvis (12) 4

8 Sammanfattning Årets första fyra månader har varit händelserika. I tertialrapporten rapporteras om ett flertal viktiga händelser som påverkat kommunen. Det ekonomiska läget för kommunen ser positivt ut för innevarande år, trots att samtliga nämnder förvarnar om negativa budgetavvikelser vid årets slut. Det är framförallt barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, men även kommunstyrelsen som i nuläget har bekymmersamt ekonomiskt läge. Prognosen för kommunens resultat vid årets slut pekar i nuläget på att ett positivt resultat på 10,2 mkr, vilket motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål för resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. Kommunens befolkning uppgår per till personer, vilket är en minskning med 23 personer sedan årsskiftet. Den befolkningsprognos kommunen årligen köper från Statisticon indikerar för första gången på länge att kommunens folkmängd den kommande tioårsperioden kommer att öka med i genomsnitt 19 personer per år. Viktiga händelser Kommunstyrelsen Under april sker övergång till gemensam växel med Flen och Katrineholm vilket i slutändan kommer generera en lägre kostnader för växeltjänsten. Pwc har genomfört en granskning av kommunens administrativa ledningsstöd med fokus på ekonomi. Pwc genomför just nu en granskning avseende om kommunen har ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp. Revidering sker av kommunens styrmodell. Beslut och påbörjan av införandet av Cockpit, ett systemverktyg för redovisning, uppföljning och analys av kommunens mål. Ett förslag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Läppe har tagits fram efter samråd med föreningen kreativa Läppe. En projektgrupp med deltagare från kommunen, Sörmland VA och Trafikverket har startats för att hitta lösningar på problemen med översvämningar på södra sidan av järnvägen i Vingåker. Ett nytt årsarbetstidsavtal för personalen i kostverksamheten har arbetats fram och trädde i kraft i januari Kultur- och fritidsnämnden Den nya moderniserade aulan invigdes den 31 januari. Antalet besökare på det digitala museet ökar stadigt. Hittills under året har över personer i månaden gått in på museet. 3 (12) 5

9 Samhällsbyggnadsnämnden Fortsatt arbete med detaljplan för Ålsätter Länsstyrelsen i Södermanlands län kom för att genomföra en tillsyn avseende kommunens arbete i enlighet med alkohol- och tobakslagarna. Hantering av ärende gällnade avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:34, 1:79 1:83 till Ålsätter 1:5 där Sörmlands Vatten och Avfall AB skall lägga fram förslag till en lösning med kostnadskalkyl Barn- och utbildningsnämnden Förstelärarnas samarbete och uppdrag har utvecklats och förtydligats. Detta bör på sikt driva på ökad kvalitet på undervisning och bättre måluppfyllelse för elever. Matematiklyftet fortsätter sitt arbete även efter att projektet avslutats. Större engagemang och nya infallsvinklar bland undervisande lärare. Ansökan om läslyftet godkänns och startar i åk 7-9 till hösten. Utveckling av språket i alla ämnen ger bättre effekt visar forskning. Professionsutveckling inom förskolan fortsätter och etableras även mot fritidshemmen. Den nya ledningsorganisationen från 1 augusti 2014 iscensätts fullt ut och skolledaransvaret har förtydligats genom skriftliga uppdragshandlingar. Socialnämnden Utökat avtal om ensamkommande barn Gemensamma avgifts- och taxenämnden har ställt sig positiva till medlemskap för Vingåkers kommun. Preliminärt anslutande Snabbt försämrad situation för att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare. Arbetet för att nå måluppfyllelse Under hösten 2014 och vintern 2015 har en revidering av kommunens övergripande mål genomförts och kommunfullmäktige har under februari 2015 antagit sju nya kommunövergripande mål som gäller från och med Under 2014 och 2015 kommer därför inte så stort fokus att läggas på att förbättra och utveckla de mål och indikatorer som är kopplade till de gamla målen. Mål (A): Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål A1: Vingåker har attraktiva arbetsgivare och en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap Samtal pågår med kommunal för att nå samsyn i att erbjuda önskad sysselsättningsgrad 4 (12) 6

10 Delmål A3: Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt Priser på vissa ekologiska produkter har sjunkit något, vilket är positivt för det fortsatta arbetet med att handlar ekologiskt och kunna bibehålla de 25% som är satt i den kostpolitiska planen. Delmål A4: Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa Strategi för arbete med barn och ungdomars hälsa i Vingåkers kommun, Framtagande av kommunprofil samt Samordna och följa upp trygghetsvandring är redan uppfyllda mål Mål (B): Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Delmål B1: Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner För ökad måluppfyllelse har BoU fokus på kunskaper och pedagogernas förmåga att förmedla dessa. Genom till exempel Läslyft och försteläraruppdragen driver BoU på arbetet. 5 (12) 7

11 Driftutfall Totalt redovisar nämnderna tillsammans en positiv budgetavvikelse på tkr för perioden, och den finansiella delen redovisar en positiv budgetavvikelse på tkr. Totalt redovisas för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans med det budgeterade resultatet på tkr för samma period innebär att kommunens resultat för perioden uppgår till tkr. Av tabellen framgår respektive nämnds och den finansiella verksamhetens nettoavvikelse jämfört med budget per samt vilken prognostiserad avvikelse jämfört med budget som beräknas uppstå vid årets slut. Nedan följer en kortfattad kommentar till de avvikelser som redovisas. Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa Årets resultat, prel Avgår reavinster 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar varav Demografisk reserv Sociala investeringar (12) 8

12 Analys av ekonomiska avvikelser Kommunstyrelsen redovisar efter fyra månader en negativ budgetavvikelse på 240 tkr. Det är framförallt högre kostnader inom den tekniska sektionen som föranleder utfallet för januari till april, vilket förklaras av säsongsbetingad verksamhet såsom snöröjning och halkbekämpning under årets första månader och kostnader för gatubelysning. Vidare har de nya arvodesreglerna som kommunfullmäktige beslutade om tidigare i år medfört högre kostnader än budgeterat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ingen budgetkompensation har skett med hänsyn till de nya reglerna. Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt en positiv nettoavvikelse på 29 tkr. En negativ avvikelse har uppstått inom kulturområdet dels på grund av förlust vid invigningskonsert av aulan och dels eftersom huvuddelen av intäkterna för slottet kommer under sommaren. Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr exklusive kostnader för Tidsenligt lärande. Enbart grundskolan redovisar en negativ avvikelse på tkr. Kommunens grundskolor har tappat elever till friskolor, vilket innebär högre kostnader för köp av verksamhet men har samtidigt högre andel asylsökande än budgeterat som totalt sett bidrar till en ökning på 17,5 elever. Modersmålsundervisning, Sv2 och studiehandledning för grundskolan saknar idag flera tjänster i budget och budgeten överskrids med två tjänster idag. Stödresurser för grundskolorna har för många tjänster i förhållande till budget. Nämnd och förvaltning redovisar en positiv avvikelse på ca 500 tkr där merparten av den positiva avvikelsen består av den reserv som budgeterats för. Denna budgetreserv kommer inte att kvarstå efter året då det skall täcka oförutsedda kostnader och/eller behovsområden. En positiv avvikelse redovisas även för barn och utbildningskansliet. Det är budgeterat för dubbla personalkostnader en period men kommer ej att uppgå till den nivån. Förskoleverksamheten redovisar totalt en negativ avvikelse på cirka 300 tkr jämfört med budget. Kommunens förskolor har 20 barn utöver budget och har fått bidrag från Migrationsverket för 11 barn av dessa. Intäkten täcker dock inte de kostnader som ett barn bär enligt nyckeltalet, 6,7 barn/tjänst, för personaltäthet och andra kostnader. Kommunens fritidshem har totalt sett har fått för lite budget, utifrån nyckeltalet 20 barn/tjänst, i förhållande till det antal barn de har. För perioden redovisas en negativ budgetavvikelse på drygt 200 tkr. Det budgeterades för 315 barn och per april månad har fritidshemmens faktiska barnantal varit 338 stycken (349 i mars) och en omställning till fler antal barn per tjänst har inte kunnat genomföras. 7 (12) 9

13 Stödresurs som behövs under fritidsverksamheten belastar kostnadsmässigt fritidshemmen, ingen tilldelad budget för detta. Övriga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden redovisar efter årets första fyra månader smärre avvikelser jämfört med budget. Socialnämnden redovisar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse på tkr. Inom individ- och familjeomsorgen har det inledningsvis varit mycket få placeringar, vilket medfört en positiv budgetavvikelse för perioden på knappt 1,8 mkr. De sista veckorna har ett antal nya placeringar aktualiserats eller genomförts vilket kommer att öka kostnaderna betydligt resten av året. Inom den gemensamma administrationen har planerade aktiviteter försenats och medfört en positiv budgetavvikelse på knappt 900 tkr. Aktiviteterna kommer att genomföras under året. Kostnaderna för verksamheterna inom handikapp- och äldreomsorgen ligger i princip inom budget. Den finansiella verksamheten lämnar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse på knappt 2,1 mkr. Den främsta anledningen är att intäkterna från de generella statsbidragen blivit högre än beräknat. Budgeten är beräknad på en folkmängd den 1 november 2014 på personer och den faktiska folkmängden samma datum var personer. Detta innebär att kommunen under 2015 erhåller statsbidrag för 118 personer fler än beräknat. Vidare har budgeterade medel för demografisk reserv och sociala investeringar ännu inte nyttjats, varför dessa poster redovisar positiva budgetavvikelser på tkr respektive 333 tkr. Prognos 2015 Nämnderna prognostiserar totalt en negativ budgetavvikelse för helåret på tkr medan finansen förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans innebär att en positiv budgetavvikelse för kommunen totalt prognostiseras på tkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till tkr, vilket innebär att det redovisade resultatet vid årets slut med hänsyn till prognostiserade budgetavvikelser beräknas uppgå till tkr. Detta motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål om resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos som innebär att en negativ budgetavvikelse på 643 tkr beräknas uppstå. Främst förklaras detta av återbetalning av ej nyttjade bidrag inom energieffektiviseringsprojektet som avslutats 2014 samt för energirådgivning. Totalt ska kommunen återbetala 341 tkr. Kostnaderna inom den tekniska sektionen avseende snöröjning och fastigheter beräknas medföra en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Vidare förväntas de högre kostnader som de 8 (12) 10

14 nya arvodesreglerna innebär medföra ett underskott då ingen kompensation i budget har skett. Detta behöver hanteras till Kultur- och fritidsnämndens årsprognos innebär att en negativ avvikelse på 50 tkr beräknas uppkomma med anledning av invigningskonserten i aulan som hade få besökare och medförde en förlust. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse mot budget på 700 tkr uppstår med anledning av kostnaderna för bostadsanpassningar som även i år förväntas bli högre än budgeterat. Detaljplanering för Ålsätter fritidsområde kommer under detta år att kräva fler inköpta konsulttjänster (stadsarkitekt och planläggningstjänster). Detaljplanering för upprättande av en ny ÅVC kommer under året att sättas igång och kräver också fler inköpta konsulttjänster (stadsarkitekttjänst och planläggningstjänster). Barn- och utbildningsnämnden redovisar en årsprognos som innebär att en negativ budgetavvikelse exklusive tidsenligt lärande beräknas uppstå med tkr (inklusive tidsenligt lärande uppgår årsprognosen till tkr). I kvartalsrapporten för januari-mars befarades en negativ avvikelse med tkr inklusive tidsenligt lärande. När hänsyn tas till den demografiska förändringen i befolkningen för vårterminen så kan årsprognosen förbättras med ca tkr. Dessa kostnader är direkt hänförda till befolkningsökning det vill säga köp av platser i friskolor och personalkostnader inom förskola. Årsprognosen för gymnasiet och tidsenligt lärande har försämrats sedan kvartalsrapporten. Anledningen till försämrad årsprogos för tidsenligt lärande är inte att kostnaderna ökat utan att de öronmärkta medlen ingår. Central reserv: BoU-kansli: Tidsenligt Lärande: Grundskola: varav: Stödresurs: Marmorbyns grundskola: Modersmål och Sv2: Sävstaskolan: +800 tkr +50 tkr tkr tkr -600 tkr -150 tkr tkr -950 tkr Prognosen behöver ses över när ramen är upphöjd utifrån ökat barnunderlag. Vad gäller kostnader för stödresurs och modersmål så ingår dem i den ramförändring som den demografiska förändringen bör generera. När avstämningen gjorts och ramutökningen blir känd, behöver ny analys och prognos sättas för att se vilka kostnader som täcks av ramförstärkningen. 9 (12) 11

15 Gymnasiet är en stor osäkerhetsfaktor då snittkostnaderna är avhängda de val eleverna gör och olika val kan innebära stora kostnadssvängningar. Socialnämndens årsprognos innebär en smärre negativ avvikelse jämfört med budget på 57 tkr. I handikappomsorgen beror underskottet på nya ärenden med personlig assistans samt ökat antal barn på barnkorttids. Prognosen fördelar sig enligt nedan: Prognos tkr Nämnd och gemensam administration 30 Individ- och familjeomsorg 515 Handikappomsorg -210 Äldreomsorg -392 Totalt socialnämnden -57 Finansens årsprognos innebär en positiv budgetavvikelse på knappt 7,3 mkr. Den positiva prognosen hänger samman med främst tre större poster; skatteintäkter och generella statsbidrag, demografisk reserv och sociala investeringar. Som nämnts tidigare erhåller kommunen skatteintäkter och generella statsbidrag under 2015 för 118 personer fler än beräknat och med den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (april) innebär detta totalt cirka 2,5 mkr mer än budgeterat. Vidare finns 1,0 mkr budgeterat för sociala investeringar, vilka i samband med kommande årsbokslut för 2015 ska öronmärkas för detta ändamål under eget kapital. Den budgeterade posten för demografisk reserv på totalt 4,9 mkr har ännu inte nyttjats och prognostiseras därför med motsvarande belopp. Kommunens resursfördelningsmodell innebär att nämnderna erhåller sina budgetramar med koppling till befolkningsprognosen. En avstämning ska sen göras under innevarande år jämfört med den faktiska folkmängden ett visst datum för att se om justering av tilldelade ramar är aktuell. Detta innebär att omfördelning av resurser kommer att bli aktuell då den faktiska befolkningsstatistiken per indikerar att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utifrån resursfördelningsmodellen ska erhålla utökad budgetram, det vill säga täcka de kostnader som redan har uppstått inom dessa verksamheter med anledning av fler barn och äldre. Hur och när detta ska kompenseras är ännu inte fastställt, men kan lämpligen ske i samband med delårsbokslutet då kommunens faktiska folkmängdssiffror per 30 juni har kommit. 10 (12) 12

16 Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser De nämnder som redovisar negativa årsprognoser har ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder som planeras/genomförs för att om möjligt begränsa avvikelserna. Kommunstyrelsen redovisar att kommunledningsförvaltningen på varje post kommer att vidta stor restriktivitet under resten av året. En tydlig åtgärdsplan ska tas fram. Uppföljning och analys sker månatligen på lednings- och kommunstyrelsenivå. Kultur- och fritidsnämnden redovisar att det inte har vidtagits några åtgärder ännu. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att månatliga avstämningar av ekonomi och verksamhetsplaner görs samt veckovis avstämning med verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden redovisar att följande åtgärder vidtas för att minimera det prognostiserade underskottet: Sävstaskolan kommer att minska personalkostnaderna med två heltidstjänster till höstterminen. Detta leder till en besparing på 450 tkr och den negativa avvikelsen beräknas bli 500 tkr. Åtgärder inom just modersmålsundervisningen anses vara omöjlig då det faktiska behovet av personal är större än två tjänster. Om elevunderlaget ökar, så ökar även intäkterna, dock ej i den takt som kostnaderna uppgår till. Strukturen för Stödresurs som innefattar stöd- och elevassistenter kommer att på sikt förändras. Nya arbetssätt och arbetsformer kommer att införas och under året 2016 kan vi se effekt på kostnaderna. Till dess att den nya strukturen är inarbetad så skall kostnader minimeras på andra håll. Socialnämnden redovisar att man förhoppningsvis klarar sin budget genom att återöppnandet av flera säboplatser skjuts fram så långt som möjligt. Under tiden blir kvalitén på framför allt korttidsvården försämrad. Åtgärder för förbättrad integration genomförs ej då medel saknas. Investeringar Några av de investeringsprojekt som påbörjats eller planeras: Införande av Cockpit ett uppföljnings- och analysverktyg för kommunens arbete med mål på olika nivåer i organisationen Införande av Fakturaportalen för mottagande av e-fakturor från kommunens leverantörer Bemanningssystem Brukarlarmen inom äldreomsorgens särskilda boenden är utbytta. Asfaltering/lappning av gator och trottoarer 11 (12) 13

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor och i Läppe Trafikåtgärder Rätt Fart Centrumförnyelse Alkolås till kommunens leasingbilar (10 st) Avslutningsvis Det nya året rullar på och mycket har hänt och kommer att hända under Med ny politisk ledning och en ledningsgrupp med alla chefer på plats, så har vi nu kavlat upp ärmarna för att arbeta effektivt med att verkställa fattade beslut. Vi kommer månatligen att följa upp och analysera vårt resultat samt att säkerställa en god fortsatt framtid för Vingåkers kommun. 12 (12) 14

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till kommunstyrelsen 1 (4) Tertialrapport januari-april 2015, Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Nämnderna ska kontinuerligt under året återrapportera det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Nämnderna ska i samband med delårsbokslut 2015 erhålla budgetjustering utifrån antagen resursfördelningsmodell och aktuell befolkningssiffra per Föreslå kommunfullmäktige att de nämnder som i samband med kommande delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 redovisar negativa budgetavvikelser på ett tydligt sätt ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt dess konsekvenser. Föreslå kommunfullmäktige att tertialrapporten för perioden januari-april 2015 läggs till handlingarna. Sammanfattning Kommunens ekonomiska läge för 2015 ser i nuläget som helhet positivt ut. För perioden januari till och med april redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå, vilket motsvarar 2,10% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent med god marginal förväntas uppnås. VK101S v , tjut tertialrapport januari-april 2015 Trots den positiva årsprognosen prognostiserar samtliga nämnder och kommunstyrelsen negativa budgetavvikelser för helåret; kommunstyrelsen -643 Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

19 tkr, kultur- och fritidsnämnden -50 tkr, samhällsbyggnadsnämnden -700 tkr, barnoch utbildningsnämnden tkr och socialnämnden -57 tkr. Den finansiella verksamheten förväntas däremot lämna en positiv avvikelse på tkr, vilket kompenserar det totala utfallet för kommunen. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse kan till viss del förklaras av kostnadsökningar beroende på befolkningsförändringar som ska kompenseras ur den demografiska reserven i samband med fastställande av kommunens delårsbokslut för augusti. 2 (2) Ärendets beredning Samtliga nämnder har lämnat sin tertialuppföljning för perioden januari-april Samtliga nämnder har följd den mall som kommunledningsförvaltningen tog fram under 2014 i samband med att perioden för kommunens delårsbokslut ändrades från juli till augusti. Information till de fackliga organisationerna sker under maj. Tertialrapporten fastställs av kommunfullmäktige i juni. Bakgrund Totalt redovisar nämnderna en positiv budgetavvikelse på tkr för perioden januari till och med april, och den finansiella verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på tkr. Totalt redovisas för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans med det budgeterade resultatet på tkr för samma period innebär att kommunens resultat för perioden uppgår till tkr. Av tabellen nedan framgår respektive nämnds och den finansiella verksamhetens nettoavvikelse jämfört med budget per samt vilken prognostiserad avvikelse jämfört med budget som beräknas uppstå vid årets slut. Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa Årets resultat, prel Avgår reavinster 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar

20 Nämnderna prognostiserar totalt en negativ budgetavvikelse för helåret på tkr medan finansen förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse på tkr, vilket tillsammans innebär att en positiv budgetavvikelse för kommunen totalt prognostiseras på tkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till tkr, vilket innebär att det redovisade resultatet vid årets slut med hänsyn till prognostiserade budgetavvikelser beräknas uppgå till tkr. Detta motsvarar 2,10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges finansiella mål för resultatet som årligen ska uppgå till minst 1 procent av skatter och statsbidrag kommer således att uppnås. 3 (2) Förvaltningens ståndpunkt Kommunen har ett positivt ekonomiskt läge, vilket framgår av den årsprognos för kommunens resultat vid årets slut som beräknas uppgå till tkr. Trots detta så förväntas kommunstyrelsen och samtliga nämnder redovisa negativa budgetavvikelser vid årets slut. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna kontinuerligt under året rapporterar det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att de nämnder som prognostiserar underskott i samband med delårsrapporten för januari-augusti tydligt redovisar vidtagna åtgärder samt hur resultatet av dessa fortskrider. Kommunledningsförvaltningen föreslår i övrigt att tertialrapporten för perioden januari-april 2015 läggs till handlingarna. Konsekvenser Den årsprognos som lämnas i samband med tertialuppföljningen innebär att kommunens resultat vid årets slut beräknas uppgå till ca 10,2 mkr, vilket är knappt 4,0 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar ca 2,1 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag och innebär således att kommunfullmäktiges finansiella resultatmål på 1 procent mer än väl förväntas uppnås. Resultatet innebär att kommunens eget kapital förstärks med motsvarande belopp samt att kommunens likviditet hålls stabil och kan klara en viss volym av investeringar utanför fastställd investeringsram om så är nödvändigt. Det ekonomiska läget för kommunens nämnder under 2015 påverkas av befolkningsökningen och nämnderna ska enligt resursfördelningsmodellen kompenseras utifrån faktisk folkmängd. Detta föreslås ske i samband med delårsbokslut

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl 10.00-11.45. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-26 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum, Ängen kl. 08.30-09.30 Beslutande: Pontus Wessman, ordförande (mp) Woldurf Skallbom (c) Torbjörn Mellgren (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer