SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord"

Transkript

1 NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2007 SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept SID 7 Stort sug efter fortbildning SID 11 En bild säger mer än tusen ord SID 15 Magbesvär vanligare än man tidigare trott SID 19 Bättre underlag för beslut om resursfördelning med ACG

2 Från idé till praktisk nytta JAN SUNDQUIST, VERKSAMHETS- CHEF OCH PROFESSOR PÅ CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN Under 2006 växte många goda idéer fram om att utveckla primärvården. Och framförallt många av idéerna blev verklighet. Sett till det sammanlagda antalet utbildningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt var förra året ett rekordår för Centrum för allmänmedicin. Mycket av arbetet har flyttat fram positionerna för FoUU i primärvården. Det är förstås glädjande. Främst beror framgångarna på alla kloka, kreativa och engagerade medarbetare, men också på intresserade samarbetspartners och uppdragsgivare. Ni har gett oss många bra synpunkter, varit entusiastiska och gett oss ett stort förtroende. Det fick vi bekräftat i den senaste uppföljningen från våra beställare i landstinget. CeFAM fick genomgående goda omdömen och vitsord. Vår inriktning på verksamhetsnära FoUU och vardagssjukvård uppskattades av både beställaren och representanter från vårdgivarna som även de har fått säga sitt. I en enkätundersökning ger även verksamhetscheferna i primärvården CeFAM ett gott betyg på många punkter, mer om det kan du läsa på sid 13. Vi står bra rustade inför Forskningen är själva grunden för lyckade utbildningsoch utvecklingsinsatser. Och förutsättningen för en stabil forskning utgörs av starka forskare och en stark forskningsmiljö. Därför är det extra roligt att tre doktorsavhandlingar av hög klass har lagts fram de senaste fyra månaderna. Stort grattis till Jukka Ronkainen, Pertti Aro och Yulia Blomstedt. Deras intressanta forskningsresultat inom så vitt skilda områden som magsbesvär och samband mellan integration och självskattad hälsa kan du läsa om i det här numret. Missa inte heller artikeln om Bo Christer Bertilson. Han har funnit att en enkel smärtteckning på ett A4-papper är ett tillförlitligt sätt att ställa diagnos på patienter med nack- och skulderbesvär. Vi glädjer oss också åt att vi har fått en ny professor i allmänmedicin Kristina Sundquist, distriktsläkare på Flemingsbergs vårdcentral. Som ett led i vårt interna förbättringsarbete försöker vi ytterligare anpassa CeFAM efter behov och efterfrågan av FoUU. I tidningen presenteras exemepl på kraftfulla stöd för att få fram kvalitetssäkrad data och kunna följa patienternas hälsotillstånd. Vi har också tagit fasta på önskemålen om att utbildningar ska ordnas direkt på arbetsplatserna och ha direkt bäring på det dagliga arbetet. Flera fortbildningserbjudanden lyfts fram i detta nummer. Jag vill också passa på att puffa för det nya nätverket för kuratorer. Trevlig läsning!

3 Hur många diabetiker mäter vi blodsockret på? Primärvårdsdatabas ger svaret Formulär som hjälp att följa en läkemedelsordination Rätt medicin, vid rätt tillfälle, i rätt dos. Det var målet för distriktssköterskorna Christel Beckman och Annelie Gusdal. Tillsammans har de utvecklat ett instrument för att bedöma om och hur patienterna tar de läkemedel som de ordinerats. Instrumentet som består av en rad påståenden i ett formulär ringar in patientens kunskap om sin sjukdom, sina läkemedel, inställning till behandling, med mera. Formuläret har testats av 25 distriktssköterskor från olika vårdcentraler i länet med gott resultat. I slutet av 2006 lanserades instrumentet till övriga verksamheter i länet. Vill du veta mer kan du kontakta Annelie Gusdal på e-post: Fler och fler ansluter sig till CeFAMs Primärvårdsdatabas. Förutom de 13 vårdcentraler som ingår i ett pilotprojekt har ytterligare 14 anmält sitt intresse. Diskussioner pågår även med primärvården i Uppsala, västra Götaland och Region Skåne. Databasen bygger på uppgifter från en rad olika register som kopplas samman med journaluppgifter från de vårdcentraler som deltar. Syftet är att höja kvaliteten i vården, där primärvården kan få ett kunskapsunderlag med både bredd och djup. Tack vare att fler uppgifter (uppdelat på kön, ålder, inkomst och även födelseland) kan samköras ska vårdpersonalen enklare kunna följa hälsoläget på de egna patienterna. Forskare ska även kunna studera samband mellan olika faktorer och förekomsten av sjukdomar. Vårdcentralerna som ingår i pilotprojektet har nu börjat få tillbaka information om exempelvis: Hur stor andel av läkarbesöken var patienter med psykiatrisk diagnos. Läkemedelskonsumtionen. Medelblodsockervärdet (HbA1C). Andelen diabetiker vars blodsocker mättes under det senaste året samt andelen som uppfyllde de av landstinget satta målvärdena. Andelen hypertoniker vars blodtryck mättes under det senaste året och hur stor andel som uppfyller målvärdet 140/90. Anders Nilsson på Täby Centrum Doktorn som deltar i projektet har nyligen fått tillbaka information från Primärvårdsdatabasen: Vi har ett kvalitetsråd på mottagningen där vi diskuterat resultatet. Utifrån det har vi bestämt att vi ska försöka förbättra och förenkla vår dokumentation, bland annat genom att lägga upp datamallar för exempelvis bensår, diabetes och hypertoni. Vi tänker också se över läkemedelslistorna för våra äldre hemsjukvårdspatienter. I dagsläget innehåller databasen de flesta registrerade primärvårdsbesöken under åren från 13 vårdcentraler. Totalt täcker projektet idag en befolkning på över personer i Stockholms län. Målet är att lägga in data från all primärvård inom Stockholms läns landsting. Hanteringen av data är godkänd av Datainspektionen, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. Alla uppgifter är avidentifierade. För att utveckla kvaliteten ska referensgrupper bildas inom exempelvis diabetesvård och hypertoni. Grupperna ska bland annat arbeta med att ta fram kvalitetsindikatorer, relevanta mått samt utveckla valideringen av data. Vill du veta mer kan du kontakta Jan Sundquist, e-post: Centrum för allmänmedicin Center for Family and Community Medicine Alfred Nobels allé 12 SE Huddinge tel +46-(0) ETT CENTRUM ATT RÄKNA MED! Året som gått CeFAM i populär form 170 forskningsprojekt och ett 70-tal utvecklingsarbeten från fältet, forskning om benskörhet, hälsosamtal för äldre, verktyg för att hålla koll på blodtrycket, stavgångsprojekt och skräddarsydda fortbildningspaket direkt på arbetsplatsen. Det är bara några smakprov ur Centrum för allmänmedicins verksamhetsberättelse i populär form Ett centrum att räkna med. Foldern är utskickad till alla enheter i primärvården, samarbetspartners och uppdragsgivare. Fler exemplar kan beställas via e-post: Du kan även ladda ner den från nätet, 2

4 Jill Taube och Ing-Mari Dohrn är FaR-samordnare för vårdpersonalen i länet. De erbjuder ett färdigt koncept för att komma igång med receptförskrivning av fysisk aktivitet på ett sätt som är konkret, långsiktigt och vilar på vetenskaplig grund. De ska stötta fler att skriva ut motion på recept Stillasittande, dålig kost och en allt mer överviktig befolkning leder till både ohälsa och ökade sjukvårdskostnader. För att försöka bryta trenden har Stockholms läns landsting lagt in en högre växel för att införa fysisk aktivitet på recept, FaR. Ett led i arbetet är Ing-Mari Dohrn, sjukgymnast och Jill Taube, psykiatriker på Centrum för allmänmedicin som fått i uppdrag av Hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning att stödja framförallt personalen i primärvården att komma igång med Fysisk aktivitet på recept. Vår främsta uppgift är att informera, erbjuda utbildning, inspirera och motivera personalen i vården. Och de som är intresserade att delta ska också få verktyg som är kvalitetssäkrade, enkla att använda och som fungerar på lång sikt, säger Ing-Mari Dohrn. Utifrån egen och andras erfarenhet av praktiskt arbete med FaR ser Jill Taube flera vinster att skörda: Många personer med exempelvis diabetes, högt blodtryck, depression eller ryggont som följt ordinationen säger att de känner sig bättre och piggare. De tycker att de fått en extra puff att motionera och att det känns skönt att någon följer upp dem. Det är också ett bra sätt att få patienterna att slippa onödiga mediciner. Motionen kan fungera som ett komplement och i vissa fall ersättning för en del läkemedel. Stöd i flera steg Receptet för framgång är enligt Jill och Ing-Mari att hela vårdcentralen är involverad och har kunskap om FaR. Därför kommer de att starta sitt samarbete med vårdcentralerna 3

5 KOM-IGÅNG- UTBILDNING Kursen är ett måste för dig som vill använda fysisk aktivitet som behandlingsmetod för dina patienter. Vi vänder oss till dig som är läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist i primärvården. Under kursen som består av fyra delar får du: Aktuell kunskap om fysisk aktivitet vid prevention och behandling av hjärt-/kärlsjukdom, diabetes och andra folksjukdomar. Genomgång av metoden fysisk aktivitet på recept. Lära dig att praktiskt använda FYSS och FaR. Läs mer om FYSS på Beteendeförändring. Samtalsmetodik. Efter avslutad kurs kommer du också att kunna kartlägga den fysiska aktivitetsnivån och bestämma aktivitet, frekvens, duration och intensitet, sist men inte minst, planera införandet av FaR på din vårdenhet. Föreläser gör Ing-Mari Dohrn, Johan Faskunger, Mai-Lis Hellenius, Lena Insulander, Lena Kallings, Maria Sandberg och Jill Taube. Kursen är på två dagar och går den maj. Priset är kr. Du anmäler dig enklast genom att e-posta till eller via fax på nummer Kom ihåg att ange ditt namn och din arbetsplatsadress. Anmäl gärna hela team. Platsantalet är begränsat så vänta inte. Välkommen! med en generell information på en arbetsplatsträff. Steg två är en mer fördjupad information till all legitimerad personal med rätt att förskriva recept. Steg tre blir att erbjuda utbildning om senaste forskningen inom området, metoden FaR, motiverande samtal och hur man praktiskt kan omsätta kunskapen och metoden i sin egen verksamhet. Ingen i vården ifrågasätter värdet av fysisk aktivitet. Men många har saknat bra redskap för att jobba med det, säger Ing-Mari Dohrn. Nu får man ett färdigt koncept, vilket gör det lättare att komma igång. Det ger mer tyngd att förskriva ett recept än att ge en allmän rekommendation om att det är bra att röra på sig. För att rikta insatserna rätt är det viktig att få en samlad bild av nuläget. Inom kort kommer därför Ing-Mari och Jill skicka att skicka ut enkäter till alla enhetschefer i primärvården. De vill exempelvis veta hur många som arbetar aktivt med FaR, hur stor kännedomen om och intresset för metoden är samt vilket stöd som behövs. TEXT: DAPHNE MACRIS Vill du veta mer kontakta: Ing-Mari Dohrn, tfn: , e-post: eller Jill Taube, tfn: , e-post: Ny skrift med råd och tips om fysisk aktivitet på recept Nu finns en ny skrift om hur man strukturerat kan arbeta med metoden Fysiskt aktivitet på recept, FaR i hälso- och sjukvården. Den är framtagen av Statens folkhälsoinstitut och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. Författarna har samlat den mesta forskningen och erfarenheterna inom området. De presenterar också en modell i nio steg för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete med allt från planering, genomförande till att följa upp insatserna. Vi hoppas den kan bli ett bra hjälpmedel för alla som är i startgroparna eller just satt igång att administrera, planera eller praktiskt arbeta med att införa Fysisk aktivitet på recept, säger Johan Faskunger, en av författarna samt forskare och projektledare på CeFAM. Vi tog fram skriften för att arbetsmodeller, beskrivningar och erfarenheter av vad som fungerar har saknats. Skriften Fysisk aktivitet på recept en vägledning för implementering kan laddas ner gratis från Folkhälsoinstitutets hemsida Ingen i vården ifrågasätter värdet av fysisk aktivitet. Men många saknar bra redskap att jobba med. 4

6 Kristina Sundquist ny professor i allmänmedicin Bostadsområdet sätter sina spår på vår psykiska och fysiska hälsa. Distriktsläkare Kristina Sundquist vid Centrum för allmänmedicin har utsetts till professor i allmänmedicin på Karolinska Institutet. Hon har speciellt fokuserat sig på hur hälsan påverkas av platsen där man bor och hon och hennes kolleger befinner sig i den internationella forskningsfronten inom området. Kristina Sundquists egna erfarenheter från att ha bott tio år i Stockholmsförorten Skärholmen var en viktig drivkraft när hon inledde sin forskarkarriär. Hon minns känslan av otrygghet, klotttret och vandaliseringen och en nedvärderande attityd från omgivningen när hon berättade var hon bodde: Forskning visar att allt detta är faktorer som inverkar på ens trygghet och rörelsefrihet och som också sätter sina spår på vår psykiska och fysiska hälsa. Kristina Sundquist föddes Hon växte upp i Västerås där hon stannade tills det var dags för läkarstudier i Uppsala. Hon tog läkarexamen 1989 och blev specialist i allmänmedicin Hon disputerade till doktor 2003 och blev docent Kristina har jobbat bland annat vid Köpings lasarett, Huddinge sjukhus, Liljeholmens vårdcentral samt Flemingsbergs vårdcentral där hon fortfarande har sin kliniska bas en dag i veckan. För mig som forskare är det väldigt betydelsefullt att ha en klinisk förankring i primärvården. Det är i kontakten med mina patienter och kolleger som många av mina forskningsuppslag föds. Men jag hämtar det mesta av mitt forskningsunderlag från stora register och databaser och inte från närområdet, eftersom det ofta inte räcker med information om mindre grupper för att studera komplicerade samspel. En annan fördel är att man kan följa insjuknande under längre tid. Hennes första studie som gjordes i samarbete med Stanford University i USA visade att människor som bor i bostadsområden där det finns många invånare med låg inkomst och utbildningsnivå är sjukare i kranskärlen än de som bor i mer välbärgade områden. I andra studier visade hon liknande tendens för psykiska sjukdomar, självskattad ohälsa och försämrade levnadsvanor. Ett annat huvudområde för Kristina Sundquists forskning är sambanden mellan ärftlighet och olika sjukdomar. I en internationellt uppmärksammad studie visade hon och hennes forskarkolleger att risken att drabbas av kranskärlssjukdom är större om mamman har sjukdomen än om pappan har den. I en annan studie slogs även fast att ärftligheten för stroke också är kopplad till olika typer av stroke. Kristina har även tittat på förhållandet mellan motion och hälsa. I en studie framkom att fysisk aktivitet kan förlänga livet på personer över 65 år. Den goda hälsoeffekten framkom även för den som bara motionerade en gång i veckan eller mindre. I ett nytt forskningsprojekt ska hon tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan och San Diego State University studera om promenadvänligheten i ett område påverkar hur fysiskt aktiv man är. Mycket av Kristinas tid just nu ägnas åt en klinisk studie där man ska besvara frågan om tidig primärvårdsinriktad gruppbehandling är bra och effektiv för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. TEXT: DAPHNE MACRIS 5

7 VÅRDUTVECKLINGSPLAN OCH KVALITETSINDIKATORER TYP 2 DIABETES I PRIMÄRVÅRDEN VÅRDUTVECKLINGSAVDELNINGEN DECEMBER miljoner till forskning om kvinnors och barns hälsa FÖRFATTARE BIRGITTA BÄCKSTRÖM DISTRIKTSSKÖTERSKA VÅRDUTVECKLINGSLEDARE LENA TÖRNKVIST DISTRIKTSSKÖTERSKA, MED DR VÅRDUTVECKLINGSCHEF VÅRDUTVECKLINGSAVDELNINGEN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN Vårutvecklingsplan och patientkort för bättre diabetesvård Två verktyg för att kvalitetssäkra typ 2 diabetesvården har tagits fram av distriktssköterskan Birgitta Bäckström på Storvretens vårdcentral tillsammans med olika företrädare från primärvården. Det ena är en vårdutvecklingsplan och kvalitetsindikatorer med konkreta råd och anvisningar. Den innehåller även en funktions- och ansvarsbeskrivning samt mall för utvärdering. Det andra är ett patientkort i fi ckformat där behandlaren tillsammans med patienten går igenom och skriver in uppgifter om omvårdnads- och behandlingsplan, blodsockernivå, blodtryck, kontaktuppgifter med mera. De olika delarna ska vara en hjälp för distriktssköterskor och sjuksköterskor i det dagliga arbetet för att ge en säkrare diabetesvård och öka patienternas möjligheter till inflytande och delaktighet, säger Birgitta Bäckström. Vill du veta mer kommer Birgitta gärna ut till er arbetsplats och berättar mer. Hon kan nås på tfn eller e-post: En forskargrupp vid Centrum för allmänmedicin har fått cirka 13,5 miljoner svenska kronor av det amerikanska forskningsinstitutet NIH för att studera hur boendemiljön påverkar kvinnors och det nyfödda barnets hälsa. Studien är den största i sitt slag, där uppgifter från totalt 3,5 miljoner kvinnor kommer att ingå. Området där vi bor, ärftliga faktorer och andra aspekter av vårt dagliga liv påverkar det växande fostret och tidpunkten för förlossning. Fram till nu har forskare inte haft tillgång till data från tillräckligt stora grupper för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser om hur det samspelet fungerar. Vi hoppas kunna bidra till mer fakta. Vi ska studera om kvinnor som själva är för tidigt födda eller hade låg födelsevikt löper större risk att själv föda ett barn för tidigt eller med låg födelsevikt, än kvinnor som inte är för tidigt födda eller hade låg födelsevikt, säger professor Jan Sundquist som kommer att leda studien. Det är oklart om bostadsområdet i sig kan påverka detta. Men eftersom vi nu även har tillgång till information om dessa kvinnors bostadsområde har vi möjlighet att både ta hänsyn till en rad individuella och områdesfaktorer. Till sin hjälp i studien kommer forskarna på Centrum för allmänmedicin ha WomMed-databasen. Den täcker hela svenska befolkningen och innehåller information från många olika nationella register, bland annat medicinska födelseregistret. Unikt tillfälle att förbättra astmavården! Den spännande och intressanta NOAK-STUDIEN har nu startat på både Runby och Kista vårdcentral och flera vårdcentraler är på gång. Syftet är att undersöka om personer med allergisk astma kan få en förbättrad astmakontroll, lungfunktion och livskvalitet genom att optimera kortisondosen med hjälp av NO-värdet. Vid totalt sex besök under ett år ska 200 vuxna patienter (omkring 8-14 patienter per vårdcentral) med allergisk astma följas. I studien används den nyutvecklade kväveoxidmätaren (Niox Mino) som mäter halten av kväveoxid i patientens utandningsluft. NO-halten avspeglar graden av inflammation i luftrören. Nu fi nns det möjlighet för fler om ni vill vara med och utveckla ASTMAVÅRDEN för just era patienter! De vårdcentraler som deltar får ekonomisk ersättning för den tid som läggs ner på projektet och får också behålla NO-mätaren efter studiens slut. Vi kommer gärna ut och informerar om NOAK! Välkommen att kontakta: Jörgen Syk, distriktsläkare Runby vårdcentral, Upplands Väsby E-post: Tfn: Birgitta Andersson, forskningssjuksköterska, Centrum för allmänmedicin, Huddinge E-post: Tfn:

8 Den första kartläggningen i länet av hur distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i primärvården upplever sina möjligheter att utvecklas i sitt yrke ger ett tydligt budskap: Det behövs mer kunskap för att strukturera och kvalitetssäkra vården. Stort sug efter for Samtliga distriktssköterskor i Stockholms län har fått frågor om hur de ser på sin arbetssituation och sina möjligheter att förkovra sig i yrket. Den höga svarsfrekvensen, 84 procent, ger tyngd åt rapporten och enligt Ulla Falk, vårdutvecklingskoordinator på CeFAM, är det första gången som frågor riktas direkt till alla distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården. Närmare hälften tycker att de inte får tillräcklig kompetensutveckling. Bara var tredje anser att de får stöd i sitt eget utvecklingsarbete. Om det varken finns stöd, tid eller resurser för utvecklingsarbete falnar motivationen och då sker ingen utveckling, säger Ulla Falk. Knappt hälften av distriktssköterskorna deltar i någon form av nätverk. Då vården är olika organiserad i olika delar av länet skiljer sig förutsättningarna för att träffas och diskutera aktuella vårdfrågor. Distriktssköterskorna i södra länsdelen deltar oftare i nätverk och är mer nöjda med utbytet med sina kollegor. Fler önskar att de hade samma möjlighet, säger Ulla Falk. Hon tycker att synen på frånvaro från det vardagliga vårdarbetet, för att till exempel delta i nätverk eller gå en kurs, behöver ändras på många arbetsplatser. Gemensam plattform När CeFAM bildades i januari 2004 blev vårdutvecklingsavdelningens uppdrag att stödja utvecklingen inom primärvården i hela länet. Nu har distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården en gemensam plattform för fortbildning, vårdutveckling och forskning. Arbetsledning, kvalitetssäkring och IT hör till de ämnen som distriktssköterskorna vill ha mer fortbildning i. Men de önskar också fördjupning i omvårdnad och mer medicinska kunskaper. Är du distriktssköterska arbetar du över hela fältet. Du tittar på hela människan och allt som är runt henne och som eventuellt kan påverka hennes situation, säger Ulla Falk. Bara 16 procent av distriktssköterskorna har en akademisk examen, men många har läst kortare högskolekurser och skaffat sig kunskaper och på så vis fått en viss vetenskaplig träning, betonar Ulla Falk: Medelåldern bland distriktssköterskorna är cirka 50 år. Många är väldigt intresserade av sitt yrke och har förkovrat sig under åren. Över 80 procent har gått en eller flera kortare högskoleutbildningar och var femte har ytterligare en specialistutbildning i bagaget. Psykiatri, narkos och barnmorskeutbildningen är några exempel. Samtidigt betonar Ulla Falk att distriktssköterskor med den gamla sjuksköterskeutbildningen (examen före 1993) kan komplettera sin utbildning, exempelvis på Sofiahemmets högskola. Mellan 2001 och 2004 tog 177 sköterskor en kandidatexamen den vägen, men bara tre av dem kom från primärvården. Fler distriktssköterskor måste få den möjligheten, säger Ulla Falk. Rapporten lyfter också fram utvecklingsansvar inom vissa områden och Ulla Falk tar diabetes som exempel. Enkätsvaren visar att ett 30-tal distriktssköterskor har gått någon form av högskolekurs eller annan fortbildning i diabetesvård, men ingen av dem har ett utvecklingsansvar för diabetes på sin enhet. Av de 226 som svarar att de har utvecklingsansvaret för patientgruppen saknar ett hundratal fortbild- 7

9 tbildning Familjär cancer ning eller högskoleutbildning inriktad mot just diabetes. Det verkar inte som om man nyttjar de resurser som finns fullt ut, säger Ulla Falk. Trots att antalet utbildningsplatser ökat de senaste åren kommer det att råda brist på distriktssköterskor i framtiden, men vad en distriktssköterska ska göra är inte helt tydligt. Forskning om distriktssköterskans yrkesfunktion har just påbörjats och en nationell kompetensbeskrivning kommer att presenteras av distriktssköterskeföreningen under våren Primärvården har genomgått en mängd omorganisationer under hela 90-talet. Distriktssköterskorna och deras yrkesfunktion har hamnat mycket i kläm, konstaterar Ulla Falk. Undersökningen har hon gjort tillsammans med Lena Törnkvist, vårdutvecklingschef på CeFAM. Hela rapporten andas ett sug efter fortbildning. Man vill ha mer kunskap för att strukturera och kvalitetssäkra vården, säger Ulla Falk. TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT Enligt distriktssköterskorna och sjuksköterskorna behövs mer kunskaper främst inom: Telefonrådgivning Samtalsbehandling i grupp och motiverande samtal Arbetsledning och metoder för att utveckla vården Hypertoni Kriser/depression Diabetes Tobaksprevention Fler ska ges möjlighet att förkovra sig inom sitt yrke. Och så här tyckte cheferna... Även verksamhetscheferna har fått tala om vad de tycker. Resultatet visar att många delar distriktssköterskornas och sjuksköterskornas syn på behovet av vidareutbildning. De vill helst att fortbildningen sker på arbetsplatsen och gärna på eftermiddagar. Måndagar och fredagar är inga bra dagar för utbildning. Enligt verksamhetscheferna behövs mer kunskaper främst inom: Telefonrådgivning Samtalsbehandling i grupp och motiverande samtal Infektioner Hypertoni Hjärta-/kärl Kriser/depression Sårvård Diabetes Svarsfrekvensen var 22 procent. 8

10 Det är svårt att komma ifrån Jan-Erik Ingwall, distriktssköterska och avdelningsföreståndare på privata vårdcentralen Stadshusdoktorn på Lidingö, är glad att kartläggningen av distriktssköterskornas arbetssituation kommit till stånd. Han hoppas att CeFAM fortsätter anpassa utvecklingsarbete, forskning och forskningsresultat så att de kommer till användning i det praktiska vårdarbetet. CeFAM kan vara ett gott stöd för oss i primärvården, säger Jan-Erik Ingwall. Vi distriktssköterskor ska jobba hälsoförebyggande samtidigt som det ställs ökade krav på att vi i primärvården ska ta hand om allt sjukare patienter. Han efterlyser en tydligare uppdragsbeskrivning i vårdavtalen: Så länge det inte är klart är det svårt för oss ställa rätt krav, både vad gäller bemanningen eller vilken kompetens som vården behöver. Om landstingets satsningar på utbildning ska ha någon effekt måste sambanden mellan ökad arbetsbelastning och vårdpersonalens möjligheter att använda sina kunskaper lyftas fram, anser Jan- Erik Ingwall. Som det är nu har vi helt enkelt svårt att komma ifrån. TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT Åtgärdspaket För att bättre möta distriktssköterskors, sjuksköterskors, arbetsterapeuters, sjukgymnasters och undersköterskors behov av fortbildning och utveckling kommer Centrum för allmänmedicin under 2007 att: Erbjuda fortbildningspaket med ett 40-tal olika utbildningar om allt från säkrare läkemedelsanvändning och hur man kan bedriva en astma/kol-mottagning till hälsosamtal för äldre. Anordna Nära-dig-seminarier med samma innehåll på tre till fyra olika platser runt om i länet, läs mer på nästa sida. Bjuda in intresserade inom olika ämnesområden till professionella nätverksträffar. För att nå ut till fler finns planer på att arrangera nätverksträffarna på fyra platser runt om i länet. Läs mer på 9

11 Uppdatera din kunskap på nära-dig-seminarier Nära-dig-seminarierna är kostnadsfria seminarier som upprepas på flera platser i länet under året för dig som är distriktssköterska och sjuksköterska Vill du veta när ditt favoritseminarium kommer i repris, gå in på www. cefam.se och se hela årets seminarieserie. Aktuella seminarier i maj är: 8 maj Eksem och psoriasis På seminariet får deltagarna bland annat lära sig mer om likheter, skillnader, vilka olika sorters eksem och psoriasis det finns, behandling, patientutbildning samt egenvård för patienter med eksem och psoriasis. Föreläsare är Anna-Karin R Olofsson som är chefssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Anmälan med namn, e-post och arbetsplats gör du till annika. Tid: 8 maj kl Plats: Centrum för allmänmedicin, Alfred Nobels allé 12, kursrum 615, plan 6, i Huddinge. 9 maj Hälsosamtal/ motiverande samtal Universitetsadjunkt Britta Myrin, från Omvårdnadssektionen, Karolinska Institutet håller seminarium kring motiverande samtal. Motiverande samtal med den enskilda patienten kan vara ett utmärkt komplement vid hälsosamtal i primärvården. Metodiken passar när man vill stimulera en patient att ändra sitt beteende i en viss riktning. Patienten har själv ansvar för sin förändring och i den patientcentrerade dialogen är målet att hjälpa patienten att utforska och lösa ambivalensen i förhållande till en förändring. Det kan handla om olika levnadsvanor som rökning, alkohol, mat och motion. Psykologerna W. Miller och S Rollnick har utvecklat metoden genom praktiskt kliniskt arbete och forskning. Anmälan med namn, e-post och arbetsplats sker till else-marie. Tid: 9 maj kl Plats: Rosenlunds sjukhus, Aulan 22 maj Undernäring och läkemedelshantering i hemsjukvården Föredragshållare är Ann Ödlund Olin, sjuksköterska, med dr, vårdutvecklingsledare på Karolinska Institutet, Annelie Gusdal, distriktssköterska och vårdutvecklingsledare på CeFAM samt Christel Beckman, distriktssköterska och adjungerad klinisk adjunkt på CeFAM. Anmälan med namn, e-post och arbetsplats gör du till maria. eller annelie. Tid: 22 maj, kl Plats: Danderyds sjukhus, FoUUpsykiatrin, Stora konferensrummet. 24 maj Tobaksprevention Vänder sig även till dig som är undersköterska och läkare. På seminariet presenteras vårdutvecklingsplanen och kvalitetsindikatorerna Stöd för arbete med tobaksavvänjning i primärvården. Vi kommer också att föra en dialog kring hur arbetet på en vårdcentral kan läggas upp för att tobaksberoende patienter ska fångas upp och få adekvat hjälp. Anmälan med namn, e-post och arbetsplats gör du till Kerstin Lindquist tfn , e- post: Tid: 24 maj, kl Plats: Danderyds sjukhus, FoUUpsykiatrin, Stora konferensrummet. 10

12 En bild säger mer ä En enkel smärtteckning på ett A4-papper och ett instrument med piggar på hjul är enkla, billiga och tillförlitliga sätt att ställa diagnos på patienter med nack- och skulderbesvär. Det framgår av distriktsläkaren Bo Christer Bertilsons forskning. Den visar även att i fyra av fem fall sitter felet i patientens ryggrad inte i musklerna eller psyket. På ett seminarium under Läkarstämman i Göteborg i slutet av november 2006 berättade distriktsläkaren och forskaren Bo Christer Bertilson om en av sina patienter som i somras vaknade med akut bröstsmärta, yrsel, illamående och strålvärk. Den 50-åriga kvinnan lades in på hjärtintensiven, men läkarna hittade inget fel. Smärtan fortsatte och hon återvände till sjukhuset dussinet gånger. Trots en mängd provtagningar gick det inte att förklara vad hon drabbats av. Till slut hamnade kvinnan på Torvallakliniken i Haninge, där Bo Christer Bertilson arbetar när han inte forskar och undervisar på Centrum för allmänmedicin. I väntrummet fick hon ett papper med siluetten av en människokropp, sedd både framifrån och bakifrån. Bo Christer Bertilson bad henne göra en besvärsteckning, det vill säga markera med en blyertspenna var på kroppen hon kände obehag. Först markerade hon bara hjärttrakten, men när jag frågade om det var hela sanningen ritade hon på fler ställen. Bo Christer Bertilson testade patientens känsel bimanuellt på olika sätt och noterade då att hon märkte en skillnad mellan vänster och höger sida i ett visst parti av bröstkorgen. Först använde han fingrarna men övergick sedan till ett instrument med piggar på ett hjul som rullas utmed huden. Sporrarna gjorde upplevelsen tydligare för patienten och när jag sedan tryckte försiktigt på en ryggkota i taget reagerade hon kraftig på en specifik nivå. Just därifrån går nerverna vidare runt kroppen och ut till bröstkorgen. Därefter tittade Bo Christer Bertilson på kvinnans röntgenbilder och såg att hon hade en benbrygga på framsidan av ryggraden, precis på den plats där hon var öm. Efter ett par dagar kom patienten ihåg att hon i tioårsåldern hade ramlat och slagit sig i ryggen. Bo Christer Bertilson blockerade de nerver som går ut under revbenen och redan innan kvinnan lämnade mottagningen upplevde hon att något i kroppen började förändras. Tre dagar senare hade hennes besvär försvunnit och hon kunde sova för första gången på ett halvår. Ett fel i ryggraden var alltså orsaken till hennes upplevda hjärtproblem. Slutsatsen han drog efter behandlingen är densamma som han drar av resultaten i sin forskning: 11

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN JUNI 2010 Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola VESTA gav

Läs mer

Bättre läkemedelskoll

Bättre läkemedelskoll Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Dec 2012 Bättre läkemedelskoll Nytt koncept prövas på ett 70-tal vårdcentraler SMA bra instrument för att fånga upp risker

Läs mer

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Aug 2012 Idéspruta Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Distriktsläkaren med lungkoll Studiecirklar ska minska

Läs mer

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin april 2011 Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nu vässas distriktsläkarnas

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

6 Vetenskap & Utveckling Unga vuxnas beskrivningar av hur psykisk ohälsa hanteras vid vårdcentralen Pia Åsbring, Jacek Hochwälder

6 Vetenskap & Utveckling Unga vuxnas beskrivningar av hur psykisk ohälsa hanteras vid vårdcentralen Pia Åsbring, Jacek Hochwälder Innehåll 4 2010 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val Den första i sitt slag I din hand håller du den första rapporten från en reumatologisk forskarkongress av högsta kvalité som skrivits så att förhoppningsvis alla ska kunna läsa och ta till sig av innehållet.

Läs mer

Vem vill ha rökavvänjning?

Vem vill ha rökavvänjning? & report Leading Health Care nr 3 2012 Vem vill ha rökavvänjning? Att styra motivationen eller låta motivationen styra Maria Nilsson Linus Johansson Krafve & Claes-Fredrik Helgesson Vem vill ha rökavvänjning?

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik Nummer 4 2012 Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik TEMA: Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer innehåll nr 4 2012 9 Ledaren 4 Redaktören

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen nr 4 december 2007 årgång 7 Hälsolyftet på Hisingen Sid 8-10 Samtal om ett hållbart arbetsliv Sid 4-5 Att orka fram till pensionen

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 53 2011 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

Priset för psykiatrin

Priset för psykiatrin Jonsereds herrgård 14 juni 2010 Kerstin Wallin Kerstin Wallin Jonsereds herrgård 2010 Seminarierapporter från Jonsereds herrgård 1. Universitetet i samhället (2004) 2. Hälsan och samhället (2007) 3.

Läs mer

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt Hjärt- och lungsjukas riksförbunds medlemstidning FORSKNING skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt få kol-sjuka i rehabilitering vid sjukhus nytt handfat ska stoppa spridning av infektioner STATUS

Läs mer