ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens kassaflödesanalys 11 Koncernens redovisningsprinciper och noter 12 Moderbolagets resultaträkning 36 Moderbolagets balansräkning 37 Moderbolagets förändring av eget kapital 39 Moderbolagets kassaflödesanalys 40 Moderbolagets redovisningsprinciper och noter 41 Styrelse, företagsledning och revisorer, adresser, rapporteringsdatum och årsstämma $50,00

3 Sid:1 (47) ÅRSREDOVISNINGOCH KONCERNREDOVISNINGFÖR MAXPEAK AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Ursprunget till dagens Maxpeak var en idé om att utveckla en ny typ av digitala mätinstrument för att optimera mottagningen av TV signaler. Idag sänds merparten av alla radio och TV sändningar via satellit, antingen direkt till enskilda hushåll via parabolantenner på det enskilda huset eller via kabel från centraler som via större parabol antenner tar emot signaler (radiooch TV- programmen) från satelliter. Att rikta in en mindre eller större parabolantenn mot en satellit för att uppnå optimal signal kräver tillgång till avancerade mätinstrument som kan hjälpa installatören i hans arbete. Sett från jorden kan en kommunikationssatellit liknas vid en tennisboll på himlavalvet. Med hjälp av koordinater kan installatören av parabolantennen grovt hitta tennisbollen med hjälp av ett signalinstrument eftersom satelliterna stationärt befinner sig på en bestämd plats på himlen. När satelliten är hittad skall parabolantennen riktas in mot ett område stort som en enkrona på tennisbollen. Ju noggrannare inställning, desto bättre TV bild. Signaler till TV:n kan vara analoga eller digitala. Via digitala signaler kan betydligt mer information överföras vilket bland annat ger betydligt bättre signalkvalité ( bättre bild ) och tillgång till fler kanaler. Koncernen består idag av och dotterbolaget Maxpeak India Pvt Ltd i Indien. grundades 2004 och bedriver sin verksamhet och har sitt säte i Stockholm. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Det gångna året får ur flera aspekter betecknas som omdaningens år. Trots de blygsamma siffrorna är det mycket som har förändrats och i huvudsak till det bättre. Under främst senhösten 2012 började mycket ta fart inom koncernen. I november 2012 tillträdde Björn Sellert som ny VD. Capillum Holding AB (där Maxpeak är största ägare) fick en första större kund som sedermera visat sig vara ett lyckat projekt, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ).

4 Sid:2 (47) Styrelsen för Maxpeak beslutade att fokusera sin verksamhet på den indiska marknaden. Samtidigt med detta avvecklades befintlig personal och ett distributionsavtal med Sun Broadcast Equipment Pvt Ltd tecknades. Sun Broadcast, som har specialiserat sig på produkter till broadcasting industrin, och har flera regionala centra runt om i Indien från vilka alla delar av Indien med dess 1,3 miljarder invånare täcks. I januari 2013 annonserades att Maxpeak skulle genomföra en nyemission. En emission som överträffade alla förväntningar som styrelsen hade. En sista del av denna emission hanterades under försommaren. Flera beställningar av produkter har därför kunnat genomföras. Sammantaget står nu Maxpeak ganska väl rustat för framtiden. Gamla skulder är betalda och likviditeten är god. Satsningar på marknadsföring och utvecklingsprojekt är igångsatta. Web-shopen är under framtagande och en utökad marknadsföring, i främst Indien, pågår. Styrelsens beslut för drygt ett år sedan att investera i Capillum Holding AB har visat sig vara mycket lyckosam och har alltså överträffat alla förväntning. (Under augusti har vi kunnat läsa om ett eventuellt uppköp av Cefour, en affärs som skulle ge ytterligare finansiell styrka till koncernen.) Syftet med investeringen var att bredda verksamheten inom koncernen, detta för att, i ett nytt affärsområde, skapa alternativa intäktskällor. Investeringen i Capillum Holding gav mersmak och nya investeringsobjekt utvärderas löpande. Ett LOI (Letter of Intent) har skrivits med ägarna av A- aktier kring ett förvärv av dess aktier. Capillum har som tidigare kommunicerats betydande skattemässig underskottsavdrag som bör tas till vara men Maxpeak avser, som också tidigare kommunicerats, att under tidig hösten 2013 kunna bli majoritetsägare i Capillum Holding AB och därmed kommer Capillum Holding AB att konsolideras i koncernen. Styrelsen har ägnat mycket tid åt att staka ut riktningen för framtiden och bl a tagit beslut om fokusering på vissa marknader för signalmätarverksamheten. En extra stämma beslutade i februari om en sammanläggning av aktier med relationen 1:40, dvs 40 gamla aktier bli en ny. Denna är fullt genomförd i skrivande stund. I mars informerade en styrelseledamot att denna avgick från styrelsen av personliga skäl och det kallades också till ny extra stämma i början av april och bl a valdes en ny styrelse. Händelser efter balansdagen Efter verksamhetsårsskiftet har en sammanläggning av aktier blivit registrerad. Detta, tillsammans med nya emissioner innebär att antalet aktier uppgår per idag till stycken. Den 8 april genomfördes också en extra stämma och en ny bolagsordning antogs. På stämman valdes även en ny styrelse bestående av Björn Sellert, Sven Monthan och Jan Nilstadius. I övrigt finns inga speciella händelser att kommentera utöver vad som är ovan nämnt. Styrelsen arbetar intensivt med att formera Maxpeak för framtiden och nya eller kompletteringsförvärv kan bli aktuella. Affärsidé Maxpeaks affärsidé är att tillhandahålla, under det inarbetade och skyddade varunamnet Maxpeak, digitala signalmätare av hög kvalitet och med hög teknisk nivå till ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris. Detta till den snabbt ökande internationella installationsmarknaden för TV antenner, parabolantenner och kabel-tv-anslutningar och som är ägnade för digital mottagning av antingen marksänd-, satellit- eller kabelbundna utsända digitala signaler, primärt för TV-mottagning.

5 Sid:3 (47) Framtid Styrelsen gör bedömningen att med den nya ekonomiska situationen finns alla de yttre förutsättningarna för en tillväxt de närmaste åren. Det har tidigare indikerats att den lyckade emissionen och investeringen i Capillum Holding AB har givit blodad tand och styrelsen utvärderar löpande nya intressant projekt. Närmast ligger att avsikten att bli majoritetsägare i Capillum Holding. Ett LOI (Letter of Intent) kring detta är tecknat. Maxpeak kommer att fortsätta att fokusera på Indien. I Indien är aktiviteten mycket hög inte minst efter regeringens beslut om att alla skall ha digital TV senast Några mer detaljerade siffror kommer inte att kommuniceras. Intäkter och resultat Summa intäkter för Maxpeak uppgick till 702 (1 926) tkr varav nettoomsättningen uppgick till 524 (1 554) tkr. Resultatet före skatt uppgick till (-1 903) tkr. Under det gångna året har styrelsen mycket kritiskt "städat" i balansen. Bl a har tidigare aktiverade och en del nya utvecklingskostnader kostnadsförts, totalt cirka 540 tkr. I den omdaning som pågår har även kostnader för extern personal tillkommit. Likviditet och finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick till (3 543) ksek vid årets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till (-534) ksek. Ingen utdelning har lämnats. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 19 (0) och i materiella anläggningstillgångar till 0 (3) ksek. Likvida med uppgick per 31 mars till 621 (57) ksek (detta efter att Maxpeak lånat ut delar av emissionslikviden till Capillum). Nettoskulden uppgick vid årets slut till 0 (404) ksek. Omsättning, resultat och ställning - översikt (Koncernen) 2012/ / / ) ) (15 mån) Rörelsens intäkter, ksek Rörelseresultat, ksek Resultat efter skatt, ksek Balansomslutning, ksek Kassa och bank, ksek Eget kapital, ksek Räntebärande skulder, ksek Antal aktier i genomsnitt, tusental Resultat per aktie, SEK 0,00-0,01-0,04 0,00 0,00 Utdelning per aktie, SEK Ingen Ingen Ingen 0,00 0,00 EK per genomsnittligt antal aktier, SEK 0,01 0,01-0,6% 0,00 0,00 Tillväxt, % -63,5% -46,7% -96,1% 0,0% 0,0% Rörelsemarginal, % -568,9% -85,4% -69,8% 0,0% 0,0% Soliditet, % 74,2% 43,4% neg 0,0% 0,0% Investeringar, ksek Medelantal anställda, st Nyckeltalsdefinitioner Tillväxt Rörelsemarginal Avkastningpå egetkapital Soliditet Investeringar Medelantal anställda Ökning av rörelsens intäkter dividerad medföregående års rörelseintäkter Rörelseresultatdivideratmedrörelsensintäkter Resultat efter skattdivideratmedgenomsnittligtjusterat egetkapital Justerat egetkapitaldivideratmedsummatillgångar Förvärvavimmateriella ochmateriella anläggningstillgångar Betaldanärvarotimmar under åretdivideratmedföretagetsnormala årsarbetstid

6 Sid:4 (47) Fortsatt drift och framtidsutsikter Alla bolag lever med olika former av hot och risker från omvärlden. För Maxpeak har frågeställningarna om fortsatt drift bedömts vara oerhört viktiga det gångna året. Styrelsens bedömning är att en förbättrad intjäningsförmåga i koncernen är avgörande för koncernens förmåga till fortsatt drift. Det kortsiktiga hotet mot koncernens fortlevnad bedöms vara finansieringen av verksamheten. En förbättrad intjäningsförmåga skulle, förutom ett förstärkt kassaflöde, underlätta möjligheten till extern finansiering. Därutöver är den framtida intjäningsförmågan central vid bedömningen av värdet på väsentliga poster i koncernens och moderbolagets balansräkningar. Bolaget räknar bl a med att marknaden för Maxpeaks produkter uppvisar betydande tillväxt de närmaste åren. En lägre tillväxt än beräknat riskerar dock att medföra att både omsättning och lönsamhet blir lägre än förväntat. Det kan därför inte uteslutas att kapitalbehovet blir större än förväntat. Kapitalbehovet är i hög utsträckning beroende av försäljningsutvecklingen för Bolagets produkter. Forskning och utveckling Bolaget bedriver ingen forskningsverksamhet. Miljöpåverkan Koncernen bedriver för närvarande ingen tillståndspliktig verksamhet. Verksamhet i moderbolaget Moderbolagets verksamhet består dels av att tillhandahålla såväl koncerngemensamma funktioner som vissa managementresurser etc. till koncernens rörelsedrivande bolag samt att ansvara för gruppens strategiska utveckling.

7 Sid:5 (47) Aktien Slutkursen per sista handelsdag 28 mars 2013 var SEK 0,02 (före sammanläggningen). Aktiekursen handlades under verksamhetsåret som lägst till SEK 0,01 och som högst SEK 0,04. Genomsnittliga kursen under verksamhetsåret var SEK 0,01. I genomsnitt handlades aktier per dag och som mest aktier på en enskild dag. Innehav & Största aktieägarna per 31 mars 2013 aktier röster Antal röster Kopparberg Invest AB ,20% AB Petaligus ,49% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,15% Svenska Handelsbanken SA ,60% Clearstream Banking SA ,34% Skaret Invest AS ,27% Summa de största ägarna ,05% Summa övriga ägare ,95% Summa ,00% ,00 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Maxpeaks risker påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära risker för koncernens verksamhet och resultat. Dessa kan grovt delas in i omvärldsrisker, finansiella risker och verksamhetsrisker. De viktigaste operationella riskerna för koncernen är risken för en ny och långvarig konjunkturförsämring, som skulle påverka kundernas köpkraft samt risken för ökad konkurrens. De finansiella riskerna avser kredit-, ränte- och valutarisker, vilka hanteras genom gällande finanspolicy. Verksamhetsriskerna består bland annat av produktansvar och prisrisker avseende råvaror. Genom ägandet i Capillum Holding AB har nya risker tillkommit. En av dessa är att Maxpeak kanske inte kommer kunna försvara sin andel av bolaget vid kommande emissioner. Mer detaljerad redovisning av Maxpeaks risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i koncernnot 3. Personal I koncernen var totalt 0 (6) personer anställda per den 31 mars 2013, varav 0 (2) personer i England via det svenska bolaget och 0 (4) personer i Indien. Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas koncernens långsiktiga behov. När tillsättning sker av nya tjänster eftersträvas att befintliga medarbetare skall få möjlighet att utvecklas. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i såväl Maxpeak AB (publ) som dotterbolag skall syfta till att erbjuda de ledande befattningshavarna marknadsmässiga ersättningar. Därvid skall kriterierna härför baseras på arbetsuppgifternas betydelse, kompetenskrav, erfarenhet och prestation samt bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner. Bolagsstyrning Enligt svensk aktiebolagslag och Maxpeak AB:s (publ) bolagsordning fördelas styrning, ledning och kontroll av bolaget mellan VD:n, styrelsen och de aktieägare som deltar på bolagsstämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar, samt att den ekonomiska informationen som bolaget publicerar är tillförlitlig. omfattas inte av svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen Styrelsen i har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och bolagets bolagsordning. Nedan följer ett utdrag ur styrelsens arbetsordning.

8 Sid:6 (47) Maxpeak har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag. Bolaget skall samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Maxpeaks bolagsordning. Styrelsen har antagit en särskilt upprättad arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innebär i korthet att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen kontrollerar fortlöpande Maxpeaks ekonomiska situation, så att styrelsen kan fullgöra den bedömningsskyldighet som följer av lag och god styrelsesed. Arbetsordningen skall årligen ses över och antagas på nytt, vid styrelsens första konstituerande sammanträde eller när så erfordras. Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, VD, bolagets revisor och revisorssuppleant och i förekommande fall styrelsens sekreterare. VD ansvarar för att styrelseärenden från dotterbolag inom koncernen behandlas i bolagets styrelse. Styrelsens arbetsordning i dotterbolagen skall utformas så att dessa omfattas av regelverket i denna arbetsordning. Revisorn Den av ägarna utsedda revisorn har som huvuduppgift att granska bokföring, redovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn får sitt uppdrag av och rapporterar direkt till ägarna på stämman. Vid årsstämman i januari 2013 utsågs auktoriserade revisorn Eric Lindahl till bolagets revisor, för en period av ett år. Verkställande direktör Bolagets verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen. Nomineringskommitté inför årsstämma 2012/2013 Nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter bestående av representanter för de största aktieägarna per ingången av mars. Förslag till behandling av förlust (SEK) Moderbolaget Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust i moderbolaget: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor (SEK) där ej annat anges.

9 Sid: 7 (47) KONCERNENS Not RESULTATRÄKNING (SEK) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 5, Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatter ÅRETS RESULTAT ,00 1 Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa årets resultat Resultat per aktie och aktiedata: 20 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före/efter utspädning, SEK 0,00-0,01 0,00 Föreslagen utdelning per aktie, SEK Ingen Ingen Totalt antal utestående aktier; st Genomsnittligt antal aktier, st Eget kapital per aktie, SEK 0,01 0,01 KONCERNENSRAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (SEK) Årets resultat Övrigt totalresultat: Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital: Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa totalresultat för året

10 Sid: 8 (47) KONCERNENS Not BALANSRÄKNING (SEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intressebolag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Sid: 9 (47) KONCERNENS Not BALANSRÄKNING (SEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder och andra skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER För information om koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 23.

12 Sid: 10 (47) KONCERNENS FÖRÄNDRING AVEGET KAPITAL (SEK) Hänförligt till moderföretagets aktieägare Övrigt Balanserat Aktie- tillskjutet resultat inkl. Minoritets- Summa kapital kapital Reserver årets resultat intresse Eget kapital Ingående eget kapital per 1 april Årets resultat Omräkningsdifferenser, netto Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat Nedsättning av aktiekapital Nyemissioner: Summa transaktioner med aktieägare Utgående eget kapital per 31 mars Ingående eget kapital per 1 april Totalresultat för året: Årets resultat Omräkningsdifferenser, netto Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare: - Registrering av aktiekapital Övriga nyemissioner Emissionskostnader Summa transaktioner med aktieägare Utgående eget kapital per 31 mars

13 Sid: 11 (47) KONCERNENS Not KASSAFLÖDESANALYS (SEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: - Avskrivningar och nedskrivningar 13, Resultat från andelar i intresseföretag Övrigt Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Summa förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfrisiga fordringar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission, efter emissionskostnader Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta Erlagd ränta

14 Sid: 12 (47) NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN Not 1 Allmän information Maxpeaks affärsidé är att tillhandahålla, under det inarbetade och skyddade varunamnet Maxpeak, digitala signalmätare av hög kvalitet och med hög teknisk nivå till ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris. Detta till den snabbt ökande internationella installationsmarknaden för TV antenner, parabolantenner och kabel-tv-anslutningar och som är ägnade för digital mottagning av antingen marksänd-, satellit- eller kabelbundna utsända digitala signaler, primärt för TV-mottagning. Denna koncernredovisning har den 15 augusti 2013 godkänts av styrelsen. Årsredovisningen fastställs av Maxpeak årsstämma och kommer att framläggas för beslut på årsstämman den 9 september Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Maxpeak upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapporternas upprättande Alla belopp uttrycks i SEK där ej annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år. Funktionell valuta för koncernen inkluderat moderbolaget och de svenska dotterbolagen är svenska kronor, SEK, för dotterbolaget i Indien, indiska Rupi, INR. Resultaträkningen är uppställd i kostnadsslag. Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, om inget annat anges. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS), Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att styrelsen och företagsledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. Förtida tillämpning av under räkenskapsåret 2012/2013 nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningar Inga nyutkomna IFRS eller tolkningar har tillämpats i förtid. Nya eller reviderade IFRS som tillämpats under räkenskapsåret 2012/2013 Reviderade IFRSstandarder, samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter. Nya eller reviderade IFRS som kommer att tillämpas under kommande perioder Den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda, tillämpas från och med den 1 april Med ändringen försvinner alternativet att skjuta upp aktuariella vinster och förluster enligt korridorsmetoden. Standarden innehåller även nya regler avseende redovisning av särskild löneskatt. Den nya standarden bedöms i nuläget inte ha någon effekt på Maxpeaks redovisning. Från och med 2013/2014 tillämpas den nya standarden IFRS 13 Värdering till verkligt värde och ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar. Förändringarna innebär att ytterligare upplysningar tillkommit. Övriga nya eller reviderade IFRS eller tolkningsuttalanden, som träder i kraft under kommande räkenskapsår 2013/2014 eller senare, bedöms inte få någon väsentlig effekt på Maxpeaks finansiella rapporter utöver utökade upplysningskrav. 2.2 Koncernredovisning Koncernredovisningen följer IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter och IFRS 3 Rörelseförvärv. Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av

15 Sid: 13 (47) potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Intresseföretag Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter eventuella nedskrivningar. Se not 2.7 angående nedskrivning av icke-finansiella tillgångar inklusive goodwill. Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i reserver efter förvärvet redovisas i posten Reserver. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav iintresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet,redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras i förhållande till koncernens innehav i intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Tillämpade redovisningsprinciper i intresseföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Utspädningsvinster och -förluster i andelar i intresseföretag redovisas i resultaträkningen. 2.3 Intäktsredovisning Försäljningsintäkter redovisas i enlighet med IAS 18. Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas från utförd försäljning av varor och intäktsförs när bolaget till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande. Normalt redovisas intäkter när köparen har accepterat leverans samt när installation och kontroll har skett.

16 Sid: 14 (47) 2.4 Segmentrapportering Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som ämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som bolagets ledningsgrupp, tillika bolagets styrelse och VD. Maxpeaks interna rapportering utgår från juridisk enhet. Per balansdagen består koncernen av två juridiska enheter, Maxpeak AB och Maxpeak India Pvt Ltd. 2.5 Omräkning av utländsk valuta (a) Funktionell valuta och rapportvaluta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. (b) Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas som övriga intäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. (c) Utländska verksamheters finansiella rapportering Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. (d) Nettoinvestering i koncernföretag Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten. 2.6 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter består av ränteintäkter på i förekommande fall finansiella placeringar, utdelningsintäkter och vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från i förekommande fall avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. Koncernen har för året endast haft mindre ränteintäkter från bankmedel. Finansiella kostnader består av räntekostnader på låneskulder och leverantörsskulder. I övriga finansiella kostnader ingår bankavgifter.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... Årsredovisning 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... 11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer