Kunskap i särskolan och skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap i särskolan och skolan"

Transkript

1 Kunskap i särskolan och skolan Vilka kunskaper vill vi att våra elever ska ha med sig när de lämnar skolan? På vilket sätt ska vi mäta kunskaper i särskolan och skolan? Å du! Vad är kunskap? All undervisning syftar till att förmedla kunskap. För pedagogen är detta en välbekant och självklar portalformulering av uppdraget. Detta uppdrag gäller för både särskolans elever som elever i den vanliga skolan. I kunskapsdebatten visar det sig att begreppet kunskap används på olika sätt; oftast används begreppet som synonym för en aktivitet hos pedagogen som innebär en förmedling av fakta och information och ibland tolkas det som en aktivitet som utgår från eleven och som innebär en bearbetning av erfarenheter och där reflektionen är tankeverktyget. Syftet med denna artikel är att uppmärksamma vikten av en undervisning som har fokus på basfärdigheter/kognitiva strukturer som är nödvändiga förutsättningar för att tillägna sig kunskap - oavsett vilken definition vi använder. Diskussionen är inte bara en angelägenhet för särskolan utan i högsta grad också för den vanliga skolan. De båda tolkningarna av kunskapsbegreppet är förstås rimliga och synsätten motsvarar de två huvudriktningarna i den kunskapsteoretiska traditionen. Varifrån kommer kunskapen? Två tanketraditioner En av dem Empirismen - utgår från att vi föds som tomma tavlor och kunskapen förmedlas genom våra sinnen. Eleverna lär sig genom att läsa, lyssna på läraren, söka information på webben osv. Empirismen blir på detta sätt också ett svar på frågan om hur verkligheten är beskaffad: Verkligheten är beskrivbar med hjälp av fakta som kan kvantifieras. Skolans organisation, klassrumsmöblering och tekniska utrustning är en avspegling av denna verklighetsuppfattning. Den andra traditionen - Rationalismen utgår från att vi har medfödd kunskap, tankekategorier, kognitiva strukturer. Begreppen är många och avspeglar den tid som fött dem. Exempel på sådana kognitiva strukturer är Generalisering Analogier - Logiska slutledningar - Språkliga strukturer - Det mesta av vårt vetande bygger på denna kognitiva struktur. Utifrån några observationer och erfarenheter har vi rätt att dra allmänna slutsatser. Även om slutsatsen är felaktig är generaliseringen en fullt accepterad kunskapsgrund. Att kunna tillämpa/överföra kunskap inom ett område till ett annat. Utifrån ett antal påståenden drar vi en slutsats som är sann (eller falsk). En förutsättning för att ett barn på så kort tid kan tillägna sig ett så komplicerat system som ett språk förutsätter att de

2 språkliga strukturerna (grammatiken) är genetiskt givna.(den språkliga s k formläran är förstås ett resultat av den språkliga omgivningen Under 16-och 1700-talet gav dessa båda traditioner svar på frågan om varifrån kunskapen härstammar. Men visst, frågan väcktes förstås långt tidigare av det gamla radarparet (Sokrates) Platon och Aristoteles. För skolfolk väcker de minnen från våra tidiga studier i pedagogikens historia. Förblir de bara minnen? Kunskapsväxt och normalitet De flesta av oss har under vår uppväxttid från spädbarn till tonåringar tränat basfärdigheter. Tillsammans med utforskandet av den empiriska världen formas den tysta kunskap, kunskapens struktur som kommer att bli en allt viktigare förutsättning för kunskapsutvecklingen. Många av våra skolor erbjuder våra elever en skoldag med en aktiv, medierande miljö och många sociala relationer. Elevernas förmåga att reflektera, dra slutsatser, se skillnader och likheter, generalisera och abstrahera utvecklas alltmer. De rationalistiska, analytiska tankeverktygen blir alltmer dominerande. Kriterierna för de högre betygen avspeglar och förutsätter denna kognitiva förmåga. På vilket sätt tränar skolan på ett medvetet sätt denna förmåga? Lever vi på hoppet om att den kognitiva utvecklingen ska ske normalt? Det gemensamma för eleverna i särskolan är att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär att förutsättningen för en förväntad kognitiv utveckling hos denna elevgrupp uteblivit. Redan som ny rektor i en skolform som jag inte hade så mycket kunskap om möttes jag av många valda sanningar om särskoleelevernas (o)förmåga; - Eftersom eleverna är utvecklingsstörda, kan de inte generalisera, dra slutsatser eller förstå abstrakta sammanhang! Denna förställning har mycket liten - om ens någon - vetenskaplig grund och motsägs snarast av modern hjärnforskning. För gymnasiesärskolans elever innebär dessa sanningar att flertalet av dem aldrig kommer längre än till låg och mellanstadiets kunskapsnivå och den fortsatta undervisningen som erbjuds är en livslång kompensatorisk undervisning som följer dem även på särvux. Elever i behov av särskilda insatser Alltfler elever blir föremål för särskilda insatser i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Antalet elever som i högstadiet ansöker om eller blir anmodade att söka mottagande i särskolan ökar. Orsakerna till detta förhållande är sannolikt flera. Arbetsformerna och arbetssätten i grundskolans högre stadier kännetecknas av projekt, temaarbeten och självständigt arbete. För att kunna klara dessa arbetssätt krävs att eleverna behärskar flera kunskapstekniker och har lärt sig vilka tankeverktyg som behövs i den konkreta uppgiften. Kognitiva strukturer De exempel på basfärdigheter som jag presenterar nedan är kunskaper som våra elever behöver som en förutsättning för lärande.

3 Felaktigt utgår vi från att de flesta elever har dessa grundläggande färdigheter då de kommer till gymnasiesärskolan. På samma sätt utgår lärare från att elever som börjar sina gymnasiestudier besitter dessa färdigheter. Dessa baskunskaper är inte främst kunskaper utan kognitiva strukturer som är nödvändiga för att vi ska kunna bearbeta de INPUT som omvärlden ger. Pedagogisk kartläggning En viktig uppgift för pedagogen är att kartlägga och identifiera var eleven befinner sig vad gäller de kognitiva strukturerna. Denna analys är nödvändig för att förstå de svårigheter som eleven ställs inför när de arbetar med skolämnena. De utredningar som görs då vi bedömer om en elev ska tas emot i särskolan består bl a av en psykologisk och en pedagogisk utredning. Dessa utredningar görs oberoende av varandra, men båda måste peka mot samma slutsats: Eleven är i behov av stöd! Svagheten med denna metod är att den är ett osäkert underlag för en pedagogisk plattform för såväl elev som pedagog! För att nå fram till en rättvis bedömning av på vilken kognitiv nivå eleven befinner sig behöver vi verktyg som förenar ett pedagogiskt och ett psykologiskt perspektiv. Vilka kunskaper ska vi lära eleverna? Vilka är de baskunskaper som våra elever måste ha för att tillägna sig kunskap? Schematiskt kan vi beskriva lärandeprocessen i följande steg: INPUT Eleven mottar stimuli/information genom att höra/se/läsa/lukta/känna Skolan har många olika sätt att sända INPUT till eleverna (skolans kurser, socialt umgänge, samtal, Kommunikation, Omvärldskunskap mm) BEARBETNING AV INPUT (Elaboration) Hjärnans funktion. Bearbetning av info. Planning Genom upprepning (ofta återkommande) av moment möter eleven ny INPUT och kan reflektera, känna igen. OUTPUT (Exploration) Den enskilde eleven visar på ett relevant sätt att den förstått. Vår elevgrupp har ofta en outvecklad förmåga att meddela sina kunskaper. Vilka är de kognitiva strukturerna *Känna igen föremål och namnge dem En intensiv träning av elevens förmåga att känna igen och namnge föremål ger snabbt goda resultat. Matchning tränar olika färdigheter som kan vara förutsättning för användbara kunskaper och en väg till ökad självständighet i daglig verksamhet. Det mesta av vårt vetande på alla utbildningsnivåer och skolformer är resultat av imitationer. Imitationer och matchningar utgör grundmaterialet för det kunskapsverktyg som vi kallar generalisering.

4 *Rumsorientering Många av våra elever har svårigheter med rumsorientering. Med enkla metoder kan vi träna höger och vänster, upp och ned. Vi vet också att prepositionsuttryck (på, i, bakom, under, framför mm) är svåra att förstå för våra elever. Enkla pronomen (han, hon, den, vi, vår ) är också svåra för våra elever. Möjligheterna för spännande lektioner som tränar dessa färdigheter är oändliga! *Bildanalys ( Läsa illustrationer ) Ibland hamnar vi i specifika situationer som ställer krav på vår förmåga att läsa av. Övningar med bilder av situationer, föremål, händelsekedjor, känslouttryck, orsakverkan tränar elevernas förmåga till uppmärksamhet, koncentration och särskiljande. *Jämförelser (Sortering) Motsatsorden (stor-liten, smal-tjock, ung-gammal osv) ställer till besvär därför att de är vaga och vi behöver en tänkt skala för att avgöra deras värde. (Hur gammal är en person som är i fyrtioårsåldern?) Med enkla medel kan vi träna eleverna på att se motsatser. En populär sorteringsövning är finn fem fel och memory som många använder. Övningar av detta slag kan också utgöra minnesträning. *Kategorier En av våra basfärdigheter handlar om att kunna gruppera föremålen i kategorier. Växter, djur, verktyg, köksföremål, fordon, kläder osv är exempel på kategorier vi kan träna. *Spatial uppfattning Övningar som tränar elevernas förmåga att känna igen, benämna och särskilja geometriska figurer, trianglar, kvadrater, cirklar m fl är förmågor som kan tränas i skolans alla kurser och aktiviteter. *Slutledningsförmåga Ett av de viktiska verktygen för kunskapen är förmågan att dra slutsatser ur ett givet material. På högskoleprovet är uppgifter av denna typ vanliga. På vilket sätt kan vi träna eleverna i denna förmåga? Den logiska förmågan, förmågan att se likheter och skillnader, förmågan att förstå en formalisering är färdigheter som måste tränas för att behärska matematik. Kanske måste vi hitta andra svar på frågan: Vilken nytta har vi av matematiken? Men detta är en annan historia. Uppdragen För oss med barn födda på 70 och 80-talet minns hur Magnus, Brasse och Eva i Fem myror är fler än fyra elefanter på ett lekfullt sätt tränade sina små och kunskapstörstande tittare i dessa kognitiva strukturer. Tv-serien inspirerades av den amerikanska förlagan Sesamy Street. Amerikansk skolforskning visade att TV-programmet hade stor betydelse för skolbarnens lärande men bara så länge som programmet visades! För att kunskapen ska ge resultat krävs intensiv, upprepad och leende träning. Kunskap och tråkighet har inget med varandra att göra!

5 Att träna eleverna i basfärdigheter leder oss också till andra mål som ligger i vårt uppdrag. Genom att öva basfärdigheter tränar vi också koncentration, uppmärksamhet, särskiljande, planering. Jag tror att vi kommit en bit på den mödosamma vägen fram till ett möjligt svar på våra frågor om vårt kunskapsuppdrag. De verktyg vi använder för att eleverna ska nå målen våra kurser, vår skolmiljö, våra aktiviteter är medlen vi använder för vårt uppdrag. Vårt pedagogiska uppdrag att förmedla kunskap är gemensamt för skolans personal i alla skolformer och jag tror att vi lättare når våra mål om vi krokar arm! Håll med om att vi - behörig som obehörig - har det roligaste och mest spännande jobbet av alla LEDSAGARENS! PEDAGOGENS! Conny Lundsten

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Fyra tassar och en svans blir fem

Fyra tassar och en svans blir fem Nina Borgström Fyra tassar och en svans blir fem En studie i hur hundassisterad pedagogik som metod kan främja barns inlärning i matematik Kandidatarbete Enheten för barnpedagogik vid Åbo Akademi Helsingfors

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer