ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt elektroniskt Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE 2010 Sista inlämningsdag skriftligt elektroniskt Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd

2 Innehåll Bästa läsare av stödguiden...7 Nytt som gäller ansökan om stöd Inledning Minneslistor Ansökan om stöd Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem Utlämnande av uppgifter Skyddsförbud Den registrerades (sökandes) rättigheter Sökandens och gårdsbruks enhetens rätt till stöd Sökande Sökandens ålder Krav på boendet Samfund, sammanslutningar och dödsbon Befullmäktigad sökande Gårdsbruksenheten Minimiåkerareal som krävs för att gården skall ha rätt till stöd Kompensationsbidrag och miljöstöd Nationella stöd Odlingsmetod Ansökan om stöd Ansökningstiden och återsändandet av blanketter Försenad ansökan Oöverstigligt hinder (Force majeure) Att ändra uppgifter i ansökan senast Att återta ansökan eller en del av ansökan Skriftlig anmälan om fel Förvaring av dokument Tidsfrister Bas- och jordbruksskiften Allmänt Bas- och jordbruksskiftets minimistorlek Fastställande av areal för basskiften och jordbruksskiften Basskifte Basskiftets definition Basskiftets gränser Att dra av icke stödberättigande områden från basskiftets areal Jordbruksskifte Jordbruksskiftets definition Jordbruksskiftenas icke stödberättigande arealer Icke odlade stödberättigande områden Skiften i avtal om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruket Anmälan av växthusarealer Att rita in basskiften på kartbilagor När behövs kartbilaga? Hurdan karta?

3 4.4.3 Anteckningar på kartbilagan Basskiftets numrering på kartan När får odlaren nya kartor? Registrering av stödberättigad mark Elektroniska karttjänster Gårdsstöd Ansökan om gårdsstöd, stödnivå och utbetalning av stödet Stödberättigande areal och gårdsstödsegenskap Användning av stödrättigheter Överföring av stödrättigheter Nationell reserv Kompensationsbidrag och miljöstöd med tilläggsdelar samt stöd för icke-produktiva investeringar Betalning av kompensationsbidrag och miljöstöd Allmänna förutsättningar Områden som kan betalas kompensationsbidrag och miljöstöd Arealer som inte kan betalas kompensationsbidrag och miljöstöd Arealer för vilka jordbrukaren inte vill ha kompensationsbidrag eller miljöstöd Förutsättningar för utbetalning i fråga om kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som ingåtts år Kompensationsbidrag Ingående av förbindelse och ansökan om utbetalning Kompensationsbidragets belopp Kompensationsbidragsförbindelse som ingåtts åren Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget Ingående av förbindelse och ansökan om utbetalning LFA- tilläggsdelens belopp Fastställande av produktionsinriktningen i fråga om LFA-tilläggsdelen Förändringar i produktionen eller gårdsstrukturen under förbindelseperioden Övervakning av LFA-tillägget och utbetalning av stödet Miljöstöd och stöd för icke-produktiva investeringar Ingående av förbindelse och ansökan om utbetalning Miljöstödshelheten Basåtgärder i samband med miljöstödet Tilläggsåtgärderna i samband med miljöstödet Avtal om miljöspecialstöd Stöd för icke-produktiva investeringar vid anläggning av mångfunktionella våtmarker eller inledande röjning och inhägning av värdefulla vårdbiotoper Miljöstöd till registrerade föreningar Beloppet av stöd för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt beloppet av specialstöd...57

4 6.5 Miljöstödsförbindelse som ingåtts år Förutsättningar för förbindelsen Miljöstödets belopp i förbindelser som ingåtts år Nationell tilläggsdel till miljöstödet i Fastlandsfinland Basskiftenas rätt till stöd inom kompensationsbidrag och miljöstöd Stödberättigande skiften Fogande av åkerareal till förbindelsen (programperioden ) Fogande av åkerareal till förbindelsen (programperioden ) Fogande av icke stödberättigande åker till förbindelsen och avlägsnande av stödberättigande åker från förbindelsen Nationella åkerbaserade stöd Hektarstöd för husdjurslägenhet Stöd för specialväxter i södra Finland Nordliga stöd Nordligt hektarstöd Allmänt hektarstöd Stöd till unga jordbrukare Stöd för potatisproduktion Stöd för sockerbeta Stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd Betalningen av nationellt stöd kräver kommissionens godkännande Anmälan om utsädesproduktion i ansökan och bilagor som ska lämnas in Andra stöd för åkerodling Produktionsbidrag för jordbruksgrödor Stödberättigande grödor och stödvillkor Produktionsbidragets belopp Sambandet mellan produktionsbidrag och tilläggsåtgärden växttäcke vintertid och reducerad bearbetning i samband med miljöstödet för programperioden Bidrag för proteingrödor Stödvillkor Växtbestånd som har förstörts före genomgången mjölkmognad Stöd för stärkelsepotatis EU-stöd för utsädesproduktion av timotej Ansökan om stöd Sorter som berättigar till stöd för utsädesproduktion av timotej Belopp och uträkning av stödet för utsädesproduktion av timotej Övriga villkor för att få stöd Tvärvillkor och system för jordbruksrådgivning Tvärvillkoren som villkor för de stöd som helt eller delvis betalas av EU

5 9.2 Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden Växtföljd Odlad åker och skötsel av den Motverkande av markerosion Bevarande av markens skick och miljön Permanenta betesmarker Föreskrivna verksamhetskrav Allmänt Föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljön och deras centrala innehåll Föreskrivna verksamhetskrav som gäller folkhälsa, djurhälsa samt växtskydd och deras centrala innehåll Föreskrivna verksamhetskrav som gäller djurens välbefinnande Stöd som betalas till jordbrukare för rådgivning om tvärvillkor System för jordbruksrådgivning Beloppet av stöd för jordbruksrådgivning, ansökan om stöd samt stödets form Nationella husdjursstöd och produktionsstöd för mjölk Allmänt om de nationella husdjursstöden Sammandrag av villkoren för nationella husdjursstöd Betalningen av nationella husdjursstöd och stödnivåerna Allmänt Stödnivåerna för husdjursstöd Produktionsstöd för mjölk Ansökan om stöd Betalning av produktionsstöd EU:s djurbidrag och stöd för djurens välbefinnande EU:s djurbidrag EU:s bidrag för nötkreatur EU:s bidrag för mjölkkor Ansökan om och utbetalning av bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor Bidrag per tacka Kvalitetsbidrag för slaktlamm åren Stöd för djurens välbefinnande Kort om stödet för djurens välbefinnande Ansökan om stöd för djurens välbefinnande Stödbeloppet och betalningen av det Tvärvillkoren som villkor för stödet Grundvillkor Tilläggsvillkor Förändrade förhållanden och anmälan om dem under förbindelsens gång Övervakning Ansökan om undantag inom de nationella stöden

6 13. Övervakning Allmänt om övervakningen Arealbaserade stöd Objekt som granskas vid övervakning Uppmätning av jordbruksskiften Övervakningspåföljder för de arealbaserade stöden Uträkning av övervakningsresultat och påföljderna av arealfel Påföljder av att villkor försummas Övervakning av stöd som betalas på basis av djur Övervakningsförpliktelse Gårdsövervakning Övervakning av märknings- och registreringssystemen för nötkreatur, svin och får/getter Förbjudna ämnen eller olaga innehav av sådana Administrativ övervakning och korsgranskningar Övervakningspåföljder för djurstödens del Förkastande av djur vid övervakning Övervakningspåföljder inom EU:s djurbidrag Övervakningspåföljder inom de nationella husdjursstöden Övervakningspåföljder inom stödet för djurens välbefinnande Beaktande av djurskyddslagstiftningen vid utbetalning av stöd Allvarlig vårdslöshet och felaktiga anmälningar Tre (3) års summakarens Uppsåtliga överträdelser Övervakning av tvärvillkoren Kontroller av specialstöd år Betalning av stöd Betalning av stöd och sökandens bankuppgifter Handläggning av betalningsmaterial och eftersträvade tidtabeller för utbetalningen Återkrav av stöd Modulering Stödtak Stöd av mindre betydelse dvs. de minimis -stöd Ersättande av skador Ersättande av skördeskador orsakade av väderförhållanden Systemet med skördeskadeersättning Ansökan om skördeskadeersättning Ersättande av skador som orsakats av exceptionella översvämningar Systemet med ersättning för översvämningsskador Ansökan om ersättning Ersättande av skador som orsakats av hjortdjur och rovdjur Systemet med ersättning för viltdjursskador Ansökan om ersättning för viltskador

7 Bilaga A. Stöd och övervakning Bilaga B. Separat administrerade B.1 Gemensamma ladugårdar B.2 Samarbete vid nyttjande av betesmark B.3 Speciella frågor i anslutning till ägarförhållandena för djur B.4 Betydelsen av ändrad företagsform Bilaga C. Besittningsöverföringar C.1 Överföring av besittningen av skiften t.o.m C.2 Överföring av besittningen av hela gården t.o.m C.3 Överföring av besittningen av hela gården efter C.4 Överföring av besittningen av hela gården och EU:s djurbidrag C.5 Sammanslagning av gårdar och EU:s djurbidrag C.6 Överföring av besittningen av hela gården och de nationella husdjursstöden Bilaga D. Insamling av uppgifter om användningen av växtförädlarrättsligt skyddade sorter till förökningsändamål Bilaga E. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen Bilaga F. Vissa förutsättningar för erhållande av stöd Bilaga G. Exempel på stödnivåerna för vissa växter på huvudproduktionsområdena 2010 (euro/ha) Bilaga H. Ändringar i tvärvillkorskontrollerna år 2010: märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan av djursjukdomar och djurens välbefinnande ISBN (Tryckt) ISSN X (Tryckt) ISBN (Nätutgåva) ISSN (Nätutgåva) Ombrytning och tryckning: Edita Prima Ab Pärmbild: JSM & Mavi / Martina Motzbäuchel Utgivare: Landsbygdsverket, PB 256, Helsingfors, Tfn , Helsingfors 2/2010 6

8 Bästa läsare av stödguiden Under året fortsätter Landsbygdsverket att utveckla kundtjänsterna och göra det ännu enklare att ansöka om stöd. Den elektroniska stödansökan spelar en central roll. Med hjälp av tjänsterna i samband med elektronisk stödansökan kan man förutom att förenkla ansökan om stöd också lätta den arbetsbörda som förvaltningen orsakar för jordbrukaren. Under de två senaste åren har den elektroniska stödansökan fått ytterst positiv respons av jordbrukarna. I användarresponsen berättar jordbrukarna att den elektroniska stödansökan har motsvarat förväntningarna och visat sig vara en avsevärd förbättring. Tack vare den blev det enklare att fylla i ansökningarna och ansökan om stöd tog mindre tid i anspråk. Också i tekniskt avseende har det inte varit några problem att ansöka om stöd i Viputjänsten. Den elektroniska stödansökan förbättras utifrån den värdefulla respons som jordbrukarna gett. För årets stödansökan har Viputjänsten utvidgats och handledningen utökats. Systemet ger råd till den som gör upp stödansökan och erbjuder ännu mer färdiga uppgifter om gården. Användaren kan enkelt försäkra sig om vad som är möjligt på gården och att uppgifterna i stödansökan är korrekta. Vi hoppas att allt fler jordbrukare börjar använda sig av tjänsten. Målet är att var fjärde jordbrukare lämnar in stödansökan elektroniskt i år. År 2010 är ett temaår kring miljön. Under året fokuserar man på de metoder för förbättring av miljön som anges i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Temaårets främsta budskap är att de livsmiljöer som jordbruket skapat är nödvändiga för många djur- och växtarter. Med hjälp av mångahanda metoder för landskaps- och naturvård ser jordbrukarna till att miljön mår bra. Det finns ett flertal möjligheter att minska jordbrukets belastning på vattendragen samt att bevara naturens mångfald och landskapet. Republikens president Tarja Halonen fungerar som miljötemaårets beskyddare. I ett konjunkturläge som inverkar negativt på jordbrukets lönsamhet betonas betydelsen av jordbruksstöd och en fungerande förvaltning. Landsbygdsverket har ansvarat för sina egna uppgifter genom att betala stöden till jordbrukarna i tid. I december betalade Mavi cirka 700 miljoner euro i jordbrukarstöd genast när det enligt EU-bestämmelserna var möjligt. Stödsumman var den största enskilda betalningshändelsen. Inom landsbygdsförvaltningen har det skett omställningar inom organisationen. ELY-centralerna har inlett sin verksamhet och kommunernas jordbruksförvaltning förnyas. Målet är att också i fortsättningen säkerställa tjänsterna inom jordbruksförvaltningen på lokalnivå överallt i Finland. Vi tror att jordbruksförvaltningen kan producera ännu bättre service för jordbrukarna efter reformerna. Jag önskar alla jordbrukare ett framgångsrikt jordbruksår Leena Tenhola, överdirektör 7

9 Nytt som gäller ansökan om stöd 2010 En ny stödform införs år 2010: nationellt tilläggsstöd Finland har beslutat använda sig av den på EU-nivå föreskrivna möjligheten att betala ett tilläggsstöd av engångsnatur år 2010 för att hjälpa jordbrukare som lider av den ekonomiska situationen. Ibruktagandet av stödet förutsätter kommissionens godkännande och ändringar i de nationella författningarna. Tilläggsstödet per sökande är högst euro varav sökandens de minimis -stöd för jordbrukssektorn åren dras av. Närmare villkor för tilläggsstödet blir klara sommaren En separat ansökan om stödet ordnas hösten Ytterligare information om stödet ges under sommarens lopp på adressen I följande minneslista presenteras centrala ändringar i stödsystemen och stödvillkoren i jämförelse med Ändringarna beskrivs närmare i början av varje kapitel (Nytt 2010). Ansökän om stöd (kapitel 3) Ansökningstiden utgår Besittningsöverföringar av basskiften (köp, försäljning, arrendering) uppges på blankett 102A. På ändringsblankett 102C för basskiften uppges delning, sammanslagning, urbruktagning och ansökan om omdigitalisering av basskiften. Sista såningsdag är Bas- och jordbruksskiften (kapitel 4) De elektroniska karttjänsterna förnyas. På ändringsblanketten för basskiften 102C uppges ändringar som inverkar på digitaliseringen av skiftet Ändringar i besittningen av basskiften uppges på basskiftesblankett 102A Gårdsstöd (kapitel 5) En ny ändring av gårdsstödslagen träder i kraft vid ingången av 2010 EU:s direktstöd betalas om det sammanlagda beloppet av direktstöd är minst 200 Enhetsvärdet på stödrättigheternas tilläggsdel för socker sjunker Kompensationsbidrag och miljöstöd med tilläggsdelar samt stöd för icke-produktiva investeringar (kapitel 6) Vid uträknandet av djurtätheten för den nationella tillläggsdelen till kompensationsbidraget (LFA-tillägget) beaktas endast de hästar, hongetter och tackor som har beviljats nationellt stöd för husdjursproduktion år För hästar är det minsta antalet 1,5 de. Om den sökande vill att svinen för LFA-tillägget tas annanstans än från svinregistret, måste kommunens landsbygdsnäringsmyndighet underrättas om saken. De som ingått förbindelse om miljöstöd år 2008 ska senast ha utarbetat en kartläggning av naturens mångfald på gårdsbruksenheten. Villkoren för naturvårdsåkrar har preciserats. Villkoren för tagandet av jordprover för den markkartering som ingår i miljöstödets basåtgärder samt i tilläggsåtgärderna preciserad kvävegödsling av åkerväxter och preciserad kvävegödsling av trädgårdsväxter har preciserats Från och med vinterperioden kan höstsäd användas för att uppfylla kraven i samband med tilläggsåtgärderna med växttäcke. Stödnivån för specialstöd för skötsel av vårdbiotoper stiger från nuvarande 135 euro till 200 euro på småskaliga vårdbiotoper (5 30 ar). Registrerade föreningar kan ansöka om specialstödsavtal för främjande av naturens och landskapets mångfald utöver de tidigare specialstöden för skötsel av vårdbiotoper och skötsel av mångfunktionella våtmarker. Stödet för icke-produktiva investeringar som gäller anläggande av mångfunktionella våtmarker och stödområdet för specialstöd för skötsel av mångfunktionell våtmark utsträcks till området kring Kvarken och Bottenviken. Stödtaket för stöd för icke-produktiva investeringar som gäller anläggande av mångfunktionella våtmarker stiger till euro per hektar. För små objekt är stödet högst 3226 /objekt Stödtaken för stöd för icke-produktiva investeringar som gäller inledande röjning och inhägning av värdefulla vårdbiotoper höjs och stödets storlek graderas utifrån storleken på området. OBS. Den nationella tilläggsdelen till miljöstödet är i kraft för sista året. Nationella åkerbaserade stöd (kapitel 7) Inga nya sökande tas med i hektarstödet till husdjurslägenheter. Inom det nordliga hektarstödet används en stödenhetskoefficient Kommissionens beslut om stödet för utsädesproduktion inväntas. År 2010 är det sista året för betalning av nationellt utsädesstöd. Andra stöd för åkerodling (kapitel 8) EU:s direktstöd betalas om de uppgår till sammanlagt minst 200 euro per stödår. Produktionsbidraget för jordbruksgrödor och bidraget för proteingrödor upphör i sin nuvarande form efter år Till exempel för höstsäd som sås hösten 2010 betalas inte längre produktionsbidrag för jordbruksgrödor år Stödet för energigrödor har slopats. Energiråvara som har bärgats år 2009 från ett område som fått stöd för energigrödor måste förädlas senast De andra förpliktelserna som gäller bärgad skörd år 2009 ingår i guiden om stöd för energigrödor EU:s stöd för utsädesproduktion av timotej: Certifieringsbeslutet/-besluten om 2010 års skörd ska lämnas till kommunen senast

10 Tvärvillkor och system för jordbruksrådgivning (kapitel 9) I samband med stödansökan för 2010 ska jordbrukaren uppge naturminnesmärken som skyddats enligt 23 eller 26 i naturvårdslagen samt träd och trädgrupper som har ett av myndigheten utfärdat skyddsbeslut och som skyddats med stöd av 29 i samma lag och som är högst 0,2 ha stora och belägna inom ett åkerskifte, på åkerskiftets ren eller på ett område mellan åkerskiften som gränsar till varandra. Dessa landskapssärdrag måste bevaras och de är stödberättigande i fråga om alla jordbrukarstöd. Om jordbrukaren behöver ett tillstånd enligt 9 kap. i vattenlagen 245/1961 för tagandet av bevattningsvatten ingår tillståndet och iakttagandet av tillståndsvillkoren i kraven för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Växtföljdskravet berör inte gårdar vars alla jordbruksmarker omfattas av ett avtal om miljöspecialstöd för skötsel av skyddszon, främjande av naturens och landskapets mångfald eller långvarig vallodling på torvåkrar. Områden som på grund av växtföljden något år är i en annan gårds besittning kan beaktas när man bedömer huruvida växtföljdskravet uppfylls på den gård som i regel besitter dessa områden. Slåtterskyldigheten på grönträdor kan frångås på skiften som har besåtts med en blandning av ettåriga viltväxter för vinterutfodring av vilda djur. Fleråriga vallåkrar på naturvårdsåkrar ska slås en gång vart tredje år, men dock alltid om det behövs för att förhindra spridningen av ogräs. Betesgång på permanenta betesmarker ska genomföras så att betesgången inte ger upphov till erosion och så att markytan behåller sitt växttäcke. De föreskrivna verksamhetskraven som gäller folkhälsa, djurhälsa och växtskydd samt djurvälfärd har preciserats (i synnerhet verksamhetskrav nr 11 i anslutning till livsmedels- och fodersäkerhet, samt verksamhetskrav nr i anslutning till djurvälfärd) (se även bilaga H). Stödet som betalas till jordbrukare för jordbruksrådgivning om tvärvillkor var år 2009 högst 150 euro per rådgivningsmodul. Maximistödet per rådgivningsmodul stiger möjligen med 10 %. Nationella husdjursstöd och produktionsstöd för mjölk (kapitel 10) Från och med 2010 krävs att tackorna ska producera i genomsnitt minst 1,0 lamm/tacka det år som föregår stödåret för att nationellt husdjursstöd för tackor ska beviljas till fullt belopp. Lamningsvillkoret mildras för fårgårdar som inleder och utvidgar sin verksamhet. I år är det sista året för att ansöka om medverkan i stödsystemet för kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållningen. År 2011 tas inga nya sökande längre med, eftersom kompensationssystemet upphör. Det finns två datum för besittning av referenskvantiteten: för utbetalning av förskott på stöd för svin- och fjäderfähushållning och för utbetalning av slutligt stöd Den nedre gränsen för stödberättigande djurenheter av hästar stiger från en djurenhet till 1,5 djurenheter. I C-regionen har man slutat använda sig av stödenhetskoefficienter när det gäller nationellt stöd för tackor, hongetter och hästar Från och med tar man i bruk en gräns för antalet liter per sökande när det gäller produktionsstödet för mjölk i C-regionen. För de liter som överstiger gränsen betalas inget stöd. Gränsen följs upp per kvotperiod. EU:s djurbidrag och Stöd för djurens välbefinnande (kapitel 11) EU:s bidrag för nötkreatur ändras från och med Alla jordbrukare som ansöker om EU:s bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor i stödregion A och B ska lämna in blankett nr 144 år Djurförteckningen och andra uppgifter om djur som inverkar på betalningen av bidrag ska kunna kontrolleras av myndigheterna minst ansökningsåret och de fyra påföljande åren (se de separata anvisningarna om EU:s bidrag för nötkreatur och bidrag per tacka). EU:s direktstöd betalas om de uppgår till sammanlagt minst 200 euro per stödår. För slaktade lamm planeras ett kvalitetsbidrag för slaktlamm från och med Gränsen för det stöd som kan betalas per gård (5 000 ) slopas. Hälsovårdsbesöken och hälsovårdsplanen under förbindelseåret. Övervakning (kapitel 13) vid övervakningen av tvärvillkor tillämpas bestämmelserna om ringa försummelse, dvs. inga stödavdrag görs om jordbrukaren inom utsatt tid korrigerar en försummelse som konstaterats vara ringa. förhandsgodkännande av digitalisering på ändringsblanketten för basskiften 102C. extrapolering av påföljder av arealövervakning vid arealfel under 3 % Betalning av stöd (kapitel 14) Moduleringsprocenten stiger från 7 till 8 procent i fråga om den del av gårdens direktstöd som överstiger euro och till 12 procent i fråga om den del som överstiger euro. Kontonumren ska uppges i internationell IBAN-form. Ersättande av skador (kapitel 15) Ersättning för skördeskador: Avtal om trädgårdsväxter som odlas för vidareförädling ska ingås årligen senast 30.4 och skiften med vinbär ska antecknas i avtalet. Normal odlingssed på orten har preciserats i synnerhet vad gäller odling av vinbär. Ett nedklippt vinbärsbestånd kan inte få skördeskadeersättning i två års tid. Ersättningar för skador som orsakats av hjortdjur och rovdjur: Den nya viltskadelagen sammanför nästan alla ersättningar för skador som orsakats av djur. Självriskandelen för skador som kan få ersättning slopas. Skadan ersätts i sin helhet om ersättningsbeloppet överstiger 170 euro. 9

11 1. Inledning I denna ansökningsguide hittar du information om de stöd för jordbruk och trädgårdsodling som kan sökas vid huvudansökan våren Ansökningsguide 2010 innehåller de viktigaste villkoren för ansökan om stöd samt de författningar/föreskrifter (bilaga A) som stöden bygger på. Anvisningarna om andra mindre stödsystem finns i uppdaterad form på Mavis webbplats (www.mavi.fi). Separata anvisningar om ifyllandet av blanketterna kompletterar ansökningsguiden. Landsbygdsverket (nedan Mavi) ansvarar för kapitlen i ansökningsguiden, utom punkterna och som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa har ansvaret för. Ansökningsguide 2010 och Ifyllningsanvisningarna 2010 är skrivna enligt den information som fanns att få Om det kommer preciseringar eller korrigeringar i den tryckta guiden eller anvisningarna finns de på korrigeringssidan som publiceras på Mavis webbplats under adress Innan blanketterna för ansökan om stöd fylls i ska den sökande bekanta sig med uppgifterna i ansökningsguiden och ifyllningsanvisningarna. Genom att omsorgsfullt fylla i blanketterna och lämna in dem inom utsatt tid tryggar jordbrukarna sina rättigheter som stödtagare. Tilläggsuppgifter om stöden och hur de söks ges av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna (nedan ELY-centralerna), Mavi, jord- och skogsbruksministeriet (nedan JSM) samt av Statens ämbetsverk på Åland. På Åland lämnar Ålands landskapsregering uppgifter om kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruk. 1.1 Minneslistor I början av Ansökningsguide 2010 finns en minneslista med de viktigaste ändringarna i stödsystemen och stödvillkoren jämfört med år En minneslista över allmänna frågor kring ifyllandet av stödansökan finns i ifyllningsanvisningarna för Minneslistorna är två till antalet. Den ena minneslistan behandlar en stödansökan som lämnas in skriftligt och den andra en elektronisk stödansökan. Det finns också direkta webbadresser till nätupplagorna av Ansökningsguide 2010 och Ifyllningsanvisningar 2010: Man kan göra ordsökningar i de elektroniska publikationerna. Det gör det enklare att hitta information om ett bestämt ord. Närmare anvisningar om ordsökning finns på webben. 1.2 Ansökan om stöd 2010 Ett sammandrag av förfarandet för ansökan om stöd ingår i ansökningsguidens bilaga E Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen I bilaga F till ansökningsguiden förtecknas vissa förutsättningar för att få stöd 2010 och i bilaga G ges exempel på stödnivåer för vissa grödor på de huvudsakliga produktionsområdena 2010 ( /ha). Ansökningsblanketterna för huvudansökan inklusive nödvändiga bilagor (fullmakter, arrendeavtal, kartor, handelsregisterutdrag osv.) skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast Inom vissa nationella stöd och specialstöd kan det också finnas andra tidsgränser för bilagorna. Blanketter för ansökan om stöd fås av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, ELY-centralerna och Mavis blankettjänst (e-postadressen är samt på webbadressen -> odlarstöd A. I samband med huvudansökan söks följande stöd (stöd som söks med blankett 101B) gårdsstöd kompensationsbidrag (LFA) nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget miljöstöd för jordbruket utbetalning på basis av avtal om miljöspecialstöd (en särskild anmälan för utbetalning på basis av avtal om uppfödning av lantraser och stöd för ekologisk husdjursproduktion skall dessutom inlämnas till ELY-centralen) produktionsbidrag för jordbruksgrödor nationellt stöd för potatisproduktion stöd till producenter av stärkelsepotatis 10

12 1 nationellt stöd för sockerbeta nationellt hektarbaserat stöd för utsädesproduktion EU:s kilobaserade stöd för utsädesproduktion av timotej bidrag för proteingrödor stöd för djurens välbefinnande från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning hektarstöd till husdjurslägenheter stöd för specialgrödor i södra Finland nationell tilläggsdel till miljöstödet nordligt hektarstöd stöd till unga jordbrukare allmänt hektarstöd I huvudansökan ingår följande blanketter: Gårdsbruksblankett 2010 (Blnr 101A) Stödansökan för 2010 (Blnr 101B) Delaktiga i gårdsbruksenheten 2010 (Blnr 101D), om det har skett förändringar i uppgifterna för 2009 Stödansökans basskiftesblankett för 2010 (Blnr 102A) Stödansökans jordbruksskiftesblankett för 2010 (Blnr 102B) Ändringsblankett för basskiften för 2010 (Blnr 102C) om det har skett förändringar i de skiften som anmälts i stödansökan 2009 Ytterligare uppgifter till en gällande miljöstödsförbindelse för programperioden (Blnr 101F) B. Nationella husdjursstöd och nationellt produktionsstöd för mjölk De nationella husdjursstöden utgörs av: nationellt husdjursstöd till södra Finland nordligt husdjursstöd Nationella husdjursstöd söks på följande blanketter: Ansökan om nationella husdjursstöd för hästar och hongetter 2010, (Blnr 101C) Ansökningar om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och om kompensation för strukturförändringar (Blnr 101B) Ansökan för år 2010, EU:s bidrag per tacka och LFAtillägg och nationellt stöd för tackor (Blnr 107A) Anmälan om deltagande i EU-stödsystem och nationella stödsystem som bestäms på basis av nötdjursregistret (Blnr 144). Mer information om blanketter och tider för ansökan om nationella husdjursstöd ingår i tabell 1 i kap. 10 i ansökningsguiden. För att nationella husdjursstöd skall betalas ut måste producenten förutom ansökningsblanketterna för husdjursstöd också lämna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet de blanketter som nämns i punkt 1 i tabell 2 i kap. 10 i ansökningsguiden. I systemet för utbetalning av nationellt produktionsstöd för mjölk deltar man genom att lämna in blankett 282 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Ansökan är fortlöpande. När det gäller direktförsäljning skall man dessutom lämna in blankett 230 till den egna regionens ELY-central senast : se punkt Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem Enligt 2 i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) (trädde i kraft ) tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) på uppgifters och handlingars offentlighet, på utlämnande av uppgifter och handlingar och på avgifter som tas ut för utlämnandet av dem, och personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Huvudregeln i offentlighetslagen är att handlingar är offentliga och av det följer att merparten av de uppgifter som är registrerade i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem numera är offentliga. Allmänna bestämmelser om sekretessbelagda myndighetshandlingar ingår i 24 i offentlighetslagen (621/1999). När det gäller uppgifterna i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem är följande som förtecknas i 6 i lag 284/2008 sekretessbelagda: 1) kreditupplysningar om kunden, 2) uppgifter om statsborgen och 3) det lånebelopp som borgen avser samt 4) uppgifter om lånebeloppet när det gäller stöd i form av lån. Stödtagarna och de EU-stöd och EU-delfinansierade stöd som betalts till dem publiceras årligen i form av en söktjänst på det sätt som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser, på adressen: fi/tuju. 11

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN Villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten

Läs mer

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE Effektiviserad minskning av näringsbelastningen Långvarig vallodling på torvåkrar Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Sisältö Jordbrukets

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 12.3.2010 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 10.3.2009 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 PROTOKOLL Nummer 8 12.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 1 (13) KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 INNEHÅLL ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2015 1. Förberedelse inför ekokontrollen 2. Utnyttja kunskapen om riskerna vid planeringen,

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2010E03_15062010 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Årsrapport 2009 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2011E12_21062011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Bilaga 3 Årsrapport 2010 Landsbygdsutvecklingsprogram för

Läs mer

Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013

Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013 Enligt sändlista 27.2.2009 645/023/2009 ANVISNING Utfärdad Förvaltningsmyndighetens anvisning 01/2009 Giltighetstid Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013 Författningsgrund

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 23.6.2014 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer

Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer Slutrapport, Helsingfors 2006 Arbetsgrupps-PM JSM 2006:2 Till jord- och skogsbruksministeriet Jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

Ekomarknaderna växer och stöden är stabila. Grundkurs för nya eko-odlare startar 31 mars i Gamla Vasa.

Ekomarknaderna växer och stöden är stabila. Grundkurs för nya eko-odlare startar 31 mars i Gamla Vasa. M-Itella Abp Lantbrukssällskapet informerar 1/2011 Mars 2011 I Finland har man mätt landet redan i 375 år Sedan 2010 sköter lantmäteriverket även lagfarter, inteckningar och arrenderätter sidan 9 Tipsrutan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 21.1.2014 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder,

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt ANSÖKNINGSGUIDE EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Innehållsförteckning I Kontaktuppgifter...3 1.

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer